அகநானூறு

Vaidehi Herbert  

Copyright ©  All Rights Reserved

If you go to http://sangailakkiyam.org, you can learn some easy poems, take up a very easy test and get a certificate 

தமிழ் உரை நூல்கள்:
அகநானூறு – ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் – தமிழ் மண் பதிப்பகம், சென்னை
அகநானூறு – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்ன

அகநானூறு 101, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, அல்லது தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி இம்மை
நன்று செய் மருங்கில் தீது இல் என்னும்
தொன்று படு பழமொழி இன்று பொய்த்தன்று கொல்
தகர் மருப்பு ஏய்ப்பச் சுற்றுபு சுரிந்த
சுவல் மாய் பித்தைச் செங்கண் மழவர்  5
வாய்ப்பகை கடியும் மண்ணொடு கடுந்திறல்
தீப் படு சிறு கோல் வில்லொடு பற்றி
நுரை தெரி மத்தம் கொளீஇ நிரைப் புறத்து
அடி புதை தொடுதோல் பறைய ஏகிக்
கடி புலம் கவர்ந்த கன்றுடைக் கொள்ளையர்  10
இனம் தலை பெயர்க்கும் நனந்தலைப் பெருங்காட்டு
அகல் இரு விசும்பிற்கு ஓடம் போலப்
பகலிடை நின்ற பல் கதிர் ஞாயிற்று
உருப்பு அவிர்பு ஊரிய சுழன்றுவரு கோடைப்
புன் கால் முருங்கை ஊழ் கழி பன் மலர்  15
தண் கார் ஆலியின் தாவன உதிரும்
பனி படு பன் மலை இறந்தோர்க்கு
முனிதகு பண்பு யாம் செய்தன்றோ இலமே.

Akanānūru 101, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend, or What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!
Has not the ancient adage that if one does
good in this birth, no evil will come, has
failed?

We did not do anything for him to hate,
and pass through many chilly mountains,
where
red-eyed wasteland warriors, with tightly
curled hair like that of ram horns that cover
their napes, chew sand to control coughs,
carry powerful, small kindling and bows,
and seize butter churning rods that reveal
foam, and capture herds of cattle with
calves from protected places, as their
leather slippers hide their steps and creak,
move the herds to their homes in the huge
forest with vast spaces, and like a boat
in the wide, huge sky, the hot sun with
its bright rays burns in summer, and the
swirling winds cause many mature flowers
of the dry-trunked, murungai trees to drop
like rainy season’s hail.

Notes:  The wasteland warriors/bandits steal cattle from cattle herders.  This has been described in many poems.  The word இம்மை meaning ‘this life/this birth’ is used in Kurunthokai 49, Akanānūru 66, 101, 311, Kalithokai 14, Puranānūru 134, and 236.

Meanings:   அம்ம வாழி தோழி – may you live long my friend, இம்மை நன்று செய் மருங்கில் தீது இல் என்னும் தொன்று படு பழமொழி – the ancient proverb that if you do good in this birth here there will be no evil in the next one, இன்று பொய்த்தன்று கொல் – has it not failed today, has it not proved that it is not true today, தகர் மருப்பு ஏய்ப்ப – like the horns of a ram, சுற்றுபு – twisted, சுரிந்த – curled, சுவல் – nape, மாய் – hiding, பித்தை – hair, செங்கண் மழவர் – wasteland warriors with red eyes, wasteland warriors with enraged eyes, வாய்ப்பகை கடியும் மண்ணொடு – with sand to eliminate coughing/sneezing, கடுந்திறல் தீப் படு – harsh fierce fire creating, சிறு கோல் – small sticks/arrows, வில்லொடு பற்றி – holding along with their bows, நுரை தெரி மத்தம் கொளீஇ – seize the butter-revealing rods, seize the butter-churning rods, நிரைப் புறத்து – in the stables with cattle, அடி – steps, புதை – hiding, தொடுதோல் பறைய – slippers making noises, ஏகி – go, கடி புலம் கவர்ந்த கன்றுடைக் கொள்ளையர் – bandits who steal cattle with calves from protected places, இனம் தலை பெயர்க்கும் – move herds, நனந்தலைப் பெருங்காட்டு – vast forest, huge forest, அகல் இரு விசும்பிற்கு – to the wide huge/dark sky, ஓடம் போல – like a boat, பகலிடை நின்ற பல் கதிர் ஞாயிற்று – of the sun which heats during the day, உருப்பு அவிர்பு ஊரிய – heat of the bright sun’s rays, சுழன்றுவரு – swirling as it comes, கோடை – summer, புன் கால் முருங்கை – murungai trees with parched trunks, murungai tree with thin trunks, Moringa Oleifera, ஊழ் கழி பன் மலர் – many mature flowers that fall, தண் கார் – cold monsoon season, ஆலியின் தாவன – falling like hailstones, உதிரும் – they drop, பனி படு – trembling cold, பன் மலை இறந்தோர்க்கு – to the man who passed many mountains, முனிதகு – fit to be hated, பண்பு – trait, behavior, யாம் செய்தன்றோ இலமே – we did not do

அகநானூறு 102, மதுரை இளம்பாலாசிரியன் சேந்தங்கூத்தனார், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
உளைமான் துப்பின் ஓங்கு தினைப் பெரும் புனத்துக்
கழுதில் கானவன் பிழி மகிழ்ந்து வதிந்தென
உரைத்த சந்தின் ஊரல் இருங்கதுப்பு
ஐதுவரல் அசை வளி ஆற்றக் கை பெயரா
ஒலியல் வார் மயிர் உளரினள் கொடிச்சி  5
பெரு வரை மருங்கில் குறிஞ்சி பாடக்
குரலும் கொள்ளாது நிலையினும் பெயராது
படாஅப் பைங்கண் பாடு பெற்று ஒய்யென
மறம் புகல் மழ களிறு உறங்கும் நாடன்
ஆர மார்பின் வரி ஞிமிறு ஆர்ப்பத்  10
தாரன் கண்ணியன் எஃகுடை வலத்தன்
காவலர் அறிதல் ஓம்பிப் பையென
வீழாக் கதவம் அசையினன் புகுதந்து
உயங்கு படர் அகலம் முயங்கித் தோள் மணந்து
இன் சொல் அளைஇப் பெயர்ந்தனன் தோழி  15
இன்று எவன் கொல்லோ கண்டிகும் மற்று அவன்
நல்காமையின் அம்பல் ஆகி
ஒருங்கு வந்து உவக்கும் பண்பின்
இருஞ்சூழ் ஓதி ஒண்ணுதல் பசப்பே.

Akanānūru 102, Mathurai Ilampālāsiriyan Chēnthankoothanār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
The man from the country,
……….where a mountain dweller with the
……….strength of a maned lion, is on a lookout
……….platform in a huge millet field with
……….mature millet, happily drunk with liquor,
……….and in the gently moving breeze, his wife
……….puts her fingers through and dries her
……….perfume-rubbed, thick, long hair, and sings
……….songs in kurinji tune in the lofty mountains,
……….and a brave young elephant, not eating the
……….clusters of millet, and not moving away, puts
……….his green, sleepless eyes to sleep quickly,
came with sandal paste on his chest, wearing
garlands and flower strands buzzing with striped
bees, bore a spear on his right hand, escaped the
security guards, and entered slowly our house
through an open door, hugged my chest and
embraced my shoulders, for my sorrow to go away,
spoke sweet words and left.

Since he does not shower his graces, my bright
forehead surrounded by dark hair, which gives joy,
has become pale, and this has caused gossip to rise.
How can I survive this, my friend?

Notes:   இன்று எவன் கொல்லோ கண்டிகும் (16) –  வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – நாம் கண்டது என்னையோ, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – யாம் ஏனோ இந்தப் பசலையைக் காண்கின்றோமோ? இந்நிலை நீடிக்கும் எனின் யாம் எவ்வாறு உய்வேம், உவக்கும் பண்பின் (18) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – மகிழ்ச்சியை விளைவிக்கும் இயல்பினுடைய, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஏதிலார் மகிழ்தற்கு காரணமாக.

Meanings:   உளைமான் துப்பின் – with the strength of a lion with a mane, ஓங்கு தினை – tall millet (clusters), பெரும் புனத்து – of the big field, கழுதில் – on the lookout platform, கானவன் – mountain dweller, பிழி மகிழ்ந்து வதிந்தென – he was there happy with alcohol, உரைத்த – rubbed, சந்தின் – with perfume oils/sandal oils, ஊரல் இருங்கதுப்பு – spread dark hair, ஐதுவரல் – delicately, அசை வளி ஆற்ற – as the winds moved and dried, கை பெயரா ஒலியல் வார் மயிர் உளரினள் – put her fingers through her thick long hair, கொடிச்சி – his wife, பெரு வரை மருங்கில் – in the lofty mountains, குறிஞ்சி பாட – as she sang in kurinji tune, குரலும் கொள்ளாது – not eating the clusters (of millet), நிலையினும் பெயராது – not moving away from the place, படாஅப் பைங்கண் பாடு பெற்று – getting his green eyes that don’t sleep to go to sleep, ஒய்யென – quickly, மறம் – bravery, புகல் – desire, மழ களிறு உறங்கும் – a young male elephant sleeps, நாடன் – the man from such country, ஆர மார்பின் வரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப – striped bees humming on his sandal chest, தாரன் – a man wearing a garland, கண்ணியன் – a man wearing a head strand, எஃகுடை வலத்தன் – holding a spear on his right hand, காவலர் அறிதல் – knowing what the guards, ஓம்பி – protecting himself, பையென வீழாக் கதவம் அசையினன் புகுதந்து – he entered slowly through the open doors, உயங்கு படர் அகலம் முயங்கித் தோள் மணந்து – for my great sorrow to leave he embraced my chest and hugged my shoulders, இன் சொல் அளைஇப் பெயர்ந்தனன் – he spoke sweet words and then left, தோழி – oh my friend, இன்று – today, எவன் கொல்லோ கண்டிகும் – why do we see this, மற்று அவன் நல்காமையின் – since he does not show graces, அம்பல் ஆகி – it has become gossip, ஒருங்கு வந்து உவக்கும் பண்பின் – with the nature of giving happiness, இருஞ்சூழ் ஓதி – surrounded by dark hair, ஒண் நுதல் பசப்பே – the pallor on the bright forehead

அகநானூறு 103, காவிரிப்பூம்பட்டினத்து செங்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நிழல் அறு நனந்தலை எழால் ஏறு குறித்த
கதிர்த்த சென்னி நுணங்கு செந்நாவின்
விதிர்த்த போலும் அம் நுண் பல் பொறிக்
காமர் சேவல் ஏமம் சேப்ப
முளி அரில் புலம்பப் போகி முனாஅது  5
முரம்பு அடைந்திருந்த மூரி மன்றத்து
அதர் பார்த்து அல்கும் ஆ கெழு சிறுகுடி
உறையுநர் போகிய ஓங்கு நிலை வியன் நகர்
இறை நிழல் ஒரு சிறைப் புலம்பு அயா உயிர்க்கும்
வெம் முனை அருஞ்சுரம் நீந்தித் தம் வயின்  10
ஈண்டு வினை மருங்கின் மீண்டோர் மன் என
நள்ளென் யாமத்து உயவுத் துணை ஆக
நம்மொடு பசலை நோன்று தம்மொடு
தானே சென்ற நலனும்
நல்கார் கொல்லோ நாம் நயந்திசினோரோ?  15

Akanānūru 103, Kāviripoompattinathu Chenkannanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Will he return my beauty that he took
with him, which used to tolerate my pallor
and be my partner in the sad, dark nights,
now that he has gone back again to earn
wealth, after gathering it and doing what he
intended, the one I love,
passing the harsh wasteland with
battlefields with no shade,
where a pretty male bird with beautiful,
fine spots that appear like sprinkles, small
red tongue and big head, marked by a male
hawk, wanting a safer place, moves away
from the tangled dry bushes to the front of
the gravel-filled, huge public grounds in
a small village with cattle,
……….where those who watch
……….travelers on the path live,
and sits and sighs under the shade of the
eaves of a large house with a tall entry,
abandoned by those who lived there?

Notes:    The commentators describe the male bird in the poem as partridge. However, it could be a quail, which has sprinkles of dots, and a tiny red beak.  Those who watch the people on the path are wayside bandits who steal and kill. ‘அதர் பார்த்து’ – looking at the path, is phrase that occurs in pālai songs.

Meanings:   நிழல் அறு நனந்தலை – the vast land without shade, எழால் ஏறு குறித்த – marked by a crested hawk, கதிர்த்த சென்னி – big head, நுணங்கு செந்நாவின் – with a small red tongue, விதிர்த்த போலும் – like scattered, அம் நுண் பல் – pretty fine many, பொறிக் காமர் சேவல் – spotted beautiful male, marked beautiful male – could be partridge, quail or jungle fowl – commentators interpret it as partridge (Francolinus pondicerianus), ஏமம் சேப்ப – to go and stay in a safe place, முளி அரில் புலம்பப் போகி – moves away from the dried tangled bushes, முனாஅது – in front of, முரம்பு அடைந்திருந்த – வன்னிலம், land filled with gravel, மூரி மன்றத்து – in the huge public grounds, அதர் பார்த்து அல்கும் – live looking at the path, ஆ கெழு சிறுகுடி – small village with cattle, small community with cattle, உறையுநர் – those who lived, போகிய – they abandoned, they left, ஓங்கு நிலை வியன் நகர் – large house with tall entry, இறை நிழல் – shade under the eaves, ஒரு சிறை – on one side, புலம்பு அயா உயிர்க்கும் – sighing with sorrow, வெம் முனை – harsh battles, அருஞ்சுரம் நீந்தி – passing the harsh wasteland, தம் வயின் ஈண்டு வினை மருங்கின் மீண்டோர் – since he has gone again to earn doing his manly job, மன் – அசை, an expletive, என – thus, நள்ளென் யாமத்து – in the darkness of night, உயவுத் துணை ஆக – with sorrow as a partner, நம்மொடு – with me, பசலை நோன்று – tolerating pallor, தம்மொடு தானே சென்ற நலனும் – my beauty which went away with him, நல்கார் கொல்லோ – will he return it, நாம் நயந்திசினோரோ – the man I loved

அகநானூறு 104, மதுரை மருதன் இளநாகனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வேந்து வினை முடித்த காலைத் தேம் பாய்ந்து
இன வண்டு ஆர்க்கும் தண் நறும் புறவின்
வென் வேல் இளையர் இன்புற வலவன்
வள்பு வலித்து ஊரின் அல்லது முள் உறின்
முந்நீர் மண்டிலம் ஆதி ஆற்றா  5
நன்னால்கு பூண்ட கடும் பரி நெடுந்தேர்
வாங்கு சினை பொலிய ஏறிப் புதல
பூங்கொடி அவரைப் பொய் அதள் அன்ன
உள் இல் வயிற்ற வெள்ளை வெண் மறி
மாழ்கியன்ன தாழ் பெருஞ்செவிய  10
புன்தலை சிறாரோடு உகளி மன்றுழைக்
கவை இலை ஆரின் அம் குழை கறிக்கும்
சீறூர் பல பிறக்கு ஒழிய மாலை
இனிது செய்தனையால் எந்தை வாழிய
பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறையும்  15
ஆய் தொடி அரிவை கூந்தல்
போது குரல் அணிய வேய்தந்தோயே.

Akanānūru 104, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
When you finished the king’s work,
making young warriors with victorious
spears happy, in the cool, fragrant
forest with swarms of bees buzzing on
all directions, you climbed on your tall
chariot with decorations, as your
charioteer pulled the bridle and goaded
your four horses that rode fast making it
appear that the earth surrounded by
oceans does not have enough space.

leaving behind small towns where white
baby goats with low hanging, drooping
ears and stomachs with nothing inside,
like the bare skins of avarai beans
growing on delicate vines spread on bushes,
romp and play with young children with
parched hair, and eat pretty, tender
sprouts of āthi trees with split
leaves, in the town’s common grounds.

Lord, may you live long!  You made her
evenings sweet, the girl with tear-dripping
eyes wearing pretty bangles, who sulked,
and decorated her thick hair with flowers!

Notes:  தேம் பாய்ந்து (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நாற்றிசையிலும் சென்று, வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – திசைகள்தோறும் பறந்து.  தேம் பாய்ந்து – அகநானூறு 153 – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – வண்டுகள் பாய்ந்து, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தேன் ஒழுகப்பட்டு.

Meanings:   வேந்து வினை முடித்த காலை – when you finished the king’s work, தேம் பாய்ந்து  spreading on all directions, honey flowing, இன வண்டு ஆர்க்கும் – swarms of bees buzz, தண் நறும் புறவின் – in the cool fragrant forest, வென் வேல் இளையர் – youngsters/warriors with victorious spears, இன்புற – to be happy, வலவன் – charioteer, வள்பு வலித்து – pulled the bridle, ஊரின் – to ride, அல்லது முள் உறின் – not just hitting with the goad, முந்நீர் – ocean, மண்டிலம் – earth, ஆதி – running straight, ஆற்றா – not enough, நன் நால்கு பூண்ட கடும் பரி – four fast/fine horses, நெடுந்தேர் – tall chariot, வாங்கு சினை – curved wood pieces (chariot decorations), பொலிய – to be splendid, to be beautiful, ஏறி – climbed, புதல பூங்கொடி அவரை – avarai growing on delicate vines spread on bushes, Dolichos lablab, பொய் அதள் அன்ன – like fake skin (without seeds), உள் இல் வயிற்ற – with stomachs with nothing, வெள்ளை வெண் மறி – white young goats, மாழ்கியன்ன – like fainted, தாழ் பெருஞ்செவிய – with hanging large ears, புன்தலை சிறாரோடு – with youngsters with parched head hair, with youngsters with scanty hair, உகளி – romp, frisk, மன்றுழை – in the common grounds, கவை இலை – split leaves, ஆரின் – āthi, bauhinia, அம் குழை – pretty young leaves, கறிக்கும் – eats, சீறூர் பல பிறக்கு ஒழிய – small towns to go behind, மாலை இனிது செய்தனையால் – you made her evenings sweet, oh எந்தை – lord, வாழிய – may you live long, பனி வார் கண்ணள் – the woman with crying eyes, பல புலந்து உறையும் – saying many things with hatred, saying many things and sulking, ஆய் தொடி அரிவை – young woman with pretty/chosen bangles, கூந்தல் – hair, போது – flowers, குரல் – clusters, அணிய – to wear, வேய்தந்தோயே – you wore it on her

அகநானூறு 105, தாயங்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தலைவியின் தாய் சொன்னது
அகல் அறை மலர்ந்த அரும்பு முதிர் வேங்கை
ஒள் இலைத் தொடலை தைஇ மெல்லென
நல் வரை நாடன் தற்பாராட்ட
யாங்கு வல்லுநள் கொல் தானே தேம் பெய்து
மணி செய் மண்டைத் தீம்பால் ஏந்தி  5
ஈனாத் தாயர் மடுப்பவும் உண்ணாள்
நிழல் கயத்தன்ன நீள் நகர் வரைப்பின்
எம்முடைச் செல்வமும் உள்ளாள் பொய்ம் மருண்டு
பந்து புடைப்பு அன்ன பாணிப் பல்லடிச்
சில் பரிக் குதிரை பல் வேல் எழினி  10
கெடல் அருந் துப்பின் விடு தொழில் முடிமார்
கனை எரி நடந்த கல் காய் கானத்து
வினை வல் அம்பின் விழுத்தொடை மறவர்
தேம் பிழி நறுங்கள் மகிழின் முனை கடந்து
வீங்கு மென் சுரைய ஏற்று இனம் தரூஉம்  15
முகை தலை திறந்த வேனில்
பகைதலை மணந்த பல் அதர்ச் செலவே?

Akanānūru 105, Thāyankannanār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said, after her daughter eloped
She refused to drink the sweet milk with
honey that her foster mothers gave her in
gold bowls embedded with gems.

With praises of the man from the mountain
country, and awed by his lies, my daughter,
wearing a garland woven with bright leaves
and blossomed flowers of vēngai growing
between boulders, does not think about the
wealth in our tall house which is like a pond
with shade, and has gone with him to the
wasteland,

which has enemies,
where mountain caves crack in summer,
and king Elini with many spears and strength
that cannot be ruined, who owns horses that
ride fast, trotting like bouncing balls, ordered
his capable warriors to the forest where rocks
are very hot, marksmen perfect in aiming and
shooting their arrows, and they, who are happy
with fragrant liquor made with honey, win battles
and seize cows with big, delicate udders,
along with bulls.

Notes:  பகைதலை மணந்த (17) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பகைவரொடு கூடிய, வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பகைவருடன் பொருதல் கூடிய.

Meanings:   அகல் அறை – wide boulders, மலர்ந்த – blossomed, அரும்பு முதிர் வேங்கை – vēngai with mature buds, Pterocarpus marsupium, kino trees, ஒள் இலைத் தொடலை தைஇ – wore a garland with bright leaves, மெல்லென – slowly, நல் வரை நாடன் – man from the fine mountain country, தற் பாராட்ட – to praise her, யாங்கு வல்லுநள் கொல் – how is she capable, தானே – she, தேம் பெய்து – honey poured, மணி செய் – made with gems, மண்டை – bowls, தீம்பால் ஏந்தி – carrying sweet milk, ஈனாத் தாயர் – foster mothers, mothers who didn’t give birth to her, மடுப்பவும் – when they feed, உண்ணாள் – she would not eat, நிழல் கயத்தன்ன – like a pond with shade, நீள் நகர் வரைப்பின் – in the limits of our tall house, எம்முடைச் செல்வமும் – our wealth, உள்ளாள் – she does not think about it, பொய்ம் மருண்டு – awed by his lies, thinking his lies were truths, பந்து புடைப்பு அன்ன – like balls hitting (the ground and bouncing), பாணிப் பல்லடிச் சில் பரிக் குதிரை – few horses which trot with rhythm, பல் வேல் எழினி – king Elini with army with many spears, கெடல் அருந் துப்பின் – with strength that cannot be ruined, விடு தொழில் முடிமார் – for the commanded (by the king) business to be finished, கனை எரி நடந்த கல் காய் கானத்து – in the forest where even rocks burn with intensity, வினை வல் – capable in their jobs, அம்பின் விழுத்தொடை – with fine arrows, with arrows that don’t miss their mark, மறவர் – warriors, தேம்பிழி நறுங்கள் – fragrant liquor made squeezing honeycombs, மகிழின் – because of the joy from alcohol, முனை கடந்து – won in the battlefields, வீங்கு மென் சுரைய – cows with big delicate udders, ஏற்று இனம் தரூஉம் – bring cattle herds with bulls, முகை தலை திறந்த – when caves crack open, வேனில் – in summer, பகைதலை மணந்த – place with enemies, பல் அதர்ச் செலவே – to go on many wasteland paths

அகநானூறு 106, ஆலங்குடி வங்கனார், மருதத் திணை – பரத்தை தன் தோழியிடம் சொன்னது
எரி அகைந்தன்ன தாமரைப் பழனத்துப்
பொரி அகைந்தன்ன பொங்கு பல் சிறு மீன்
வெறி கொள் பாசடை உணீஇயர் பைப்பயப்
பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும்
துறை கேழ் ஊரன் பெண்டு தன் கொழுநனை  5
நம்மொடு புலக்கும் என்ப நாம் அது
செய்யாம் ஆயினும் உய்யாமையின்
செறி தொடி தெளிர்ப்ப வீசிச் சிறிது அவண்
உலமந்து வருகம் சென்மோ தோழி
ஒளிறு வாள் தானைக் கொற்றச் செழியன்  10
வெளிறு இல் கற்பின் மண்டு அமர் அடு தொறும்
களிறு பெறு வல்சிப் பாணன் எறியும்
தண்ணுமை கண்ணின் அலைஇயர் தன் வயிறே.

Akanānūru 106, Ālankudi Vankanār, Marutham Thinai – What the concubine said to her friend
They say that the wife of the man
from the town with bright shores,
……….where lotus bloom like flames
……….in ponds, leaping fish appear
……….like leaping rice that is puffed,
……….and an old kingfisher with ruined
……….feathers moves slowly and stays,
links us with her husband and hates us,
even if we are not doing anything,
since she is unable to live with it.
Let us go there and walk, letting our
stacked bangles jingle, my friend!

Let her beat her stomach like a bard
who beats on his thannumai drum
eyes, who gets bull elephants as gifts
whenever Pāndiyan Cheliyan owning
an army with bright swords, wins wars
with strength and faultless training.

Notes:  ஓர் ஆன் வல்சி – குறுந்தொகை 395 – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – ஒரு பசுவினால் வரும் ஊதியத்தைக் கொண்டு உண்ணும் உணவையுடைய வாழ்க்கை.  நற்றிணை 310 – களிறு பெறு வல்சிப் பாணன்.   வயிற்றில் அடித்தல் – நற்றிணை 179 – அவ் வயிறு அலைத்த என் செய் வினைக் குறுமகள், நற்றிணை 379 – அவ் வயிறு அலைத்தலின், நற்றிணை 398 – அவ் வயிறு அலைப்ப உடன் இயைந்து ஓரை மகளிரும், அகநானூறு 106 -பாணன் எறியும் தண்ணுமை கண்ணின் அலைஇயர் தன் வயிறே.

Meanings:   எரி அகைந்தன்ன தாமரைப் பழனத்து – in the ponds with burning flame like lotus flowers, பொரி அகைந்தன்ன – leaping like rice being puffed, பொங்கு பல் சிறு மீன் – leaping many small fish, வெறி கொள் பாசடை – fragrant green leaves, உணீஇயர் – to eat, பைப்பய- very slowly, பறை தபு – feathers ruined, முது சிரல் – an old kingfisher, அசைபு வந்து இருக்கும் – moves and comes and stays, துறை கேழ் ஊரன் – the man from such bright shores, பெண்டு – wife, தன் கொழுநனை நம்மொடு புலக்கும் என்ப – they say that she links me with her husband and talks with hatred, நாம் அது செய்யாம் ஆயினும் – even when we are not doing anything, உய்யாமையின் – unable to live with it, செறி தொடி – closely fitting bangles, stacked bangles, தெளிர்ப்ப – jingling, வீசி – swaying, சிறிது அவண் உலமந்து வருகம் சென்மோ தோழி – let us go there and wander a little and come my friend, ஒளிறு வாள் தானைக் கொற்றச் செழியன் – victorious Pāndiyan king with armies with bright swords, வெளிறு இல் கற்பின் மண்டு அமர் அடு தொறும் – whenever close battles are fought without weakness and according to faultless training, களிறு பெறு வல்சிப் பாணன் – bard who receives bull elephants for livelihood, bard who receives as gifts bull elephants for his livelihood, எறியும் தண்ணுமை கண்ணின் – like the eyes of the thannumai drum that he beats, அலைஇயர் தன் வயிறே – let her beat on her stomach

அகநானூறு 107, காவிரிப்பூம்பட்டினத்து காரிக் கண்ணனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நீ செலவு அயரக் கேட்டொறும் பல நினைந்து
அன்பின் நெஞ்சத்து அயாஅப் பொறை மெலிந்த
என் அகத்து இடும்பை களைமார் நின்னொடு
கருங்கல் வியல் அறை கிடப்பி வயிறு தின்று
இரும் புலி துறந்த ஏற்று மான் உணங்கல்  5
நெறி செல் வம்பலர் உவந்தனர் ஆங்கண்
ஒலி கழை நெல்லின் அரிசியொடு ஓராங்கு
ஆன் நிலைப் பள்ளி அளை பெய்து அட்ட
வால் நிணம் உருக்கிய வாஅல் வெண் சோறு
புகர் அரைத் தேக்கின் அகல் இலை மாந்தும்  10
கல்லா நீள் மொழிக் கதநாய் வடுகர்
வல் ஆண் அரு முனை நீந்தி அல்லாந்து
உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து
இன்னா ஏற்றத்து இழுக்கி முடம் கூர்ந்து
ஒரு தனித்து ஒழிந்த உரனுடை நோன் பகடு  15
அம் குழை இருப்பை அறைவாய் வான் புழல்
புல் உளைச் சிறாஅர் வில்லின் நீக்கி
மரை கடிந்து ஊட்டும் வரையகச் சீறூர்
மாலை இன் துணை ஆகிக் காலைப்
பசு நனை நறு வீப் பரூஉப் பரல் உறைப்ப 20
மண மனை கமழும் கானம்
துணை ஈர் ஓதி என் தோழியும் வருமே.

Akanānūru 107, Kāviripoompattinathu Karikkannanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
On hearing that you are leaving, she
thought a lot, her kind heart filled with
distress, and to remove the sorrow in
my chest, my friend with oiled, double-
braided hair will go with you to the forest,
where a big tiger killed a stag, ate to
its full, and left the flesh to dry on a wide
granite boulder, making those who go on
the path happy, seeds of flourishing
bamboo are cooked with curds from the
villages of cow herders, and melted fatty
flesh is eaten on wide leaves of teak trees
with spotted trunks, there are harsh
battlefields of the untrained Vadukars with
long words and dogs, and children with
thin hair tufts use their bows to drop white,
hollow, flat-end flowers of iruppai trees with
with pretty sprouts to feed a strong, lame
bull in distress that has slipped on the single-file
path where sand caved in, chasing away elks.

She will be your sweet partner in the evenings
in the small villages near the mountains, where
fresh buds and fragrant flowers drop on boulders
in the mornings, and the forest smells like a
wedding house.

Notes:  Vadukars are Telugu speaking people.  There are references to Vadukars in Akanānūru 107, 213, 253, 281, 295, 375, 381, Kurunthokai 11, Natrinai 212 and Puranānūru 378.  ஆன் நிலைப் பள்ளி (8) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பசுக்கிடை, வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – ஆயர் சேரி.

Meanings:   நீ செலவு அயரக் கேட்டொறும் – whenever she heard that you are leaving, பல நினைந்து – thought about it often, thought about many matters, அன்பின் நெஞ்சத்து – in her kind heart, அயாஅ – distressing,  பொறை – burden, மெலிந்த – became weak, என் அகத்து இடும்பை களைமார் – to remove the sorrow in my chest, நின்னொடு – with you, கருங்கல் – black granite, வியல் அறை – wide boulders, கிடப்பி – placed, வயிறு – stomach, தின்று – ate, இரும் புலி துறந்த ஏற்று மான் – a stag killed by a huge tiger and abandoned, உணங்கல் – dried flesh, நெறி செல் வம்பலர் உவந்தனர் – those who went on the path were happy, ஆங்கண் – there, ஒலி கழை நெல்லின் அரிசியொடு – along with seeds from flourishing bamboo, ஓராங்கு – together, ஆன் நிலைப் பள்ளி – places where cattle are kept, villages of cattle herders, அளை – curds, பெய்து – poured, அட்ட – cooked, வால் நிணம் – white fatty meat, உருக்கிய – melted, வாஅல் வெண் சோறு – pure white rice, புகர் அரைத் தேக்கின் அகல் இலை – wide leaves of teak trees with spotted trunks, Tectona grandis, மாந்தும் – they eat, கல்லா – untrained, நீள் மொழி – long words, கத நாய் வடுகர் – Vadukars with angry dogs, வல் ஆண் – strong men, manly men, அரு முனை நீந்தி – passing difficult battlefields, அல்லாந்து – sad, உகு மண் ஊறு அஞ்சும் – afraid of falling sand, ஒரு கால் பட்டத்து – in a single-file mountain path, இன்னா ஏற்றத்து – on a difficult slope, இழுக்கி – slipped, முடம் கூர்ந்து ஒரு தனித்து ஒழிந்த – lame and struggling alone, உரனுடை நோன் பகடு – a strong bull, அம் குழை இருப்பை – iruppai trees with beautiful young leaves, Indian Butter Tree, South Indian Mahua, இலுப்பை, வஞ்சி, அறைவாய் – chopped at the end, வான் – white, புழல் – hollow, புல் உளை – thin tufts, small tufts, சிறாஅர் – children, young workers, வில்லின் நீக்கி – remove with their bows, மரை – elk, கடிந்து  – chase, ஊட்டும் – feed, வரையகச் சீறூர் மாலை – in a small town near the mountains in the evening, இன் துணை ஆகி – as sweet partner, காலை – in the mornings, பசு நனை – fresh buds, நறு வீப் பரூஉப்பரல் உறைப்ப – fragrant flowers drop on the big rocks, மண மனை – marriage house, கமழும் கானம் – fragrant forest, துணை  – similar, like, ஈர் ஓதி என் தோழியும் வருமே – my friend with oiled/wet hair will go with you (Nedunalvādai 44 – இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர்ந்திரி கொளீஇ)

அகநானூறு 108, தங்கால் பொற்கொல்லனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
புணர்ந்தோர் புன்கண் அருளலும் உணர்ந்தோர்க்கு
ஒத்தன்று மன்னால் எவன் கொல் முத்தம்
வரை முதல் சிதறியவை போல் யானைப்
புகர் முகம் பொருத புது நீர் ஆலி
பளிங்கு சொரிவது போல் பாறை வரிப்பக்  5
கார் கதம் பட்ட கண் அகன் விசும்பின்
விடு பொறி ஞெகிழியிற் கொடி பட மின்னி
படுமழை பொழிந்த பானாள் கங்குல்
ஆர் உயிர்த் துப்பின் கோள் மா வழங்கும்
இருளிடைத் தமியன் வருதல் யாவதும்  10
அருளான் வாழி தோழி அல்கல்
விரவுப் பொறி மஞ்ஞை வெரீஇ அரவின்
அணங்குடை அருந்தலை பை விரிப்பவை போல்
காயா மென் சினை தோய நீடிப்
பல் துடுப்பு எடுத்த அலங்கு குலைக் காந்தள்  15
அணி மலர் நறும் தாது ஊதும் தும்பி
கை ஆடு வட்டின் தோன்றும்
மை ஆடு சென்னிய மலை கிழவோனே.

Akanānūru 108, Thankāl Porkollanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!

The lord of the lofty mountains on which
clouds play, comes alone at night when
new hailstones hit elephants on their faces
with spots that appear like pearls strewn
on hills, and then drop on boulders,
decorating them like pieces of strewn marble.

He has no grace for us, this man who comes
in the middle of the night, when clouds are
in rage in the wide skies, lightning appears
with perfection like the sparks of a fire torch,
and murderous animals roam looking for
precious lives to eat.

Bees that appear like dice used in games
swarm the fragrant pollen in the clusters of
pretty kānthal flowers with ladle-like long
petals, which are hit by delicate kāyā branches,
and they sway like fierce cobras which spread
their heads with poison sacs, when they fear
peacocks with spots.

The wise understand the sorrow of loved ones
and show their graces.  Why does he not do that?

Meanings:   புணர்ந்தோர் – those who united, புன்கண் – sorrow, அருளலும் – with grace, உணர்ந்தோர்க்கு ஒத்தன்று மன்னால் எவன் கொல் – why does he not do what is agreeable to the wise, முத்தம் வரை முதல் சிதறியவை போல் – like pearls that are scattered on hills, யானைப் புகர் முகம் – spotted faces of elephants, பொருத – attacking, புது நீர் ஆலி – new hailstones, பளிங்கு சொரிவது போல் – like dropped marble, பாறை வரிப்ப – decorate the rocks, கார் – clouds, கதம் பட்ட – is angry, கண் அகன் விசும்பின் – in the wide skies, விடு பொறி – emitting sparks, ஞெகிழியின் – like a flame torch, கொடி பட மின்னி – lightning perfectly, படுமழை பொழிந்த பானாள் – midnight when heavy rains fell, கங்குல் – at night, ஆர் உயிர் – precious life, துப்பின் – as food, கோள் மா வழங்கும் – where murderous animals roam, இருளிடைத் தமியன் வருதல் – that he comes alone in the dark, யாவதும் அருளான் – he does not even a little bit of kindness, வாழி தோழி – may you live long my friend, அல்கல் – at night, விரவுப் பொறி மஞ்ஞை வெரீஇ – afraid of the peacock with spread spots, அரவின் அணங்குடை அருந்தலை பை விரிப்பவை போல் – like how a snake’s fierce head with poison sac spreads, காயா மென் சினை தோய – when the kayā tree’s delicate branches rub, Memecylon edule, ironwood tree, நீடிப் பல் துடுப்பு எடுத்த – with many long petals, with many long ladle-like petals, அலங்கு குலைக் காந்தள் – clusters of glory lilies, அணி மலர் – pretty flowers, நறும் தாது ஊதும் தும்பி – bees that buzz the fragrant pollen, கை ஆடு வட்டின் தோன்றும் – appear like dice rolled by the hands, மை ஆடு சென்னிய மலை கிழவோனே – the lord of the tall mountains where clouds move around

அகநானூறு 109, கடுந்தொடைக் காவினார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
பல் இதழ் மென் மலர் உண்கண் நல் யாழ்
நரம்பு இசைத்தன்ன இன் தீம் கிளவி
நலம் நல்கு ஒருத்தி இருந்த ஊரே
கோடு உழு களிற்றின் தொழுதி ஈண்டிக்
காடு கால் யாத்த நீடு மரச் சோலை  5
விழை வெளில் ஆடும் கழை வளர் நனந்தலை
வெண் நுனை அம்பின் விசை இட வீழ்ந்தோர்
எண்ணு வரம்பு அறியா உவல் இடு பதுக்கைச்
சுரம் கெழு கவலை கோட்பாற் பட்டென
வழங்குநர் மடிந்த அத்தம் இறந்தோர்  10
கைப் பொருள் இல்லை ஆயினும் மெய்க்கொண்டு
இன் உயிர் செகாஅர் விட்டு அகல் தப்பற்குப்
பெருங்களிற்று மருப்பொடு வரி அதள் இறுக்கும்
அறன் இல் வேந்தன் ஆளும்
வறன் உறு குன்றம் பல விலங்கினவே.  15

Akanānūru 109, Kadunthodai Kāvinār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart, when he was in the wasteland
The town of the virtuous woman
with words as sweet as the music
of yāl, and eyes like many-petaled
delicate flowers, is beyond the
blocking mountains that are dry,
ruled by a king with no justice,
who demands skins of tigers and
tusks of huge bull elephants,
for the mistake of not killing those
who travel even if they do not have
any valuables,
in the harsh forked paths devoid
of people, where there are
countless shallow leaf graves of
those who fell to swift arrows with
white tips in places where bamboo
grows and there are groves dense
with trees with herds of elephants
that attack with tusks, and loving
squirrels play.

Notes:  விழை வெளில் (6) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காதலிக்கின்ற அணில்கள், கண்டோர் விரும்பிப் பார்க்கும் அணில்கள் எனினுமாம்.

Meanings:   பல் இதழ் மென் மலர் – delicate flowers with many petals, உண்கண் – kohl-lined eyes, நல் யாழ் நரம்பு இசைத்தன்ன – like music from a fine lute, இன் தீம் கிளவி – sweet words, நலம் நல்கு ஒருத்தி இருந்த ஊரே – the town of the virtuous woman, கோடு உழு களிற்றின் தொழுதி – herds of elephants that attack with their tusks, ஈண்டி – close, காடு கால் யாத்த நீடு மரச் சோலை – forest with dense groves with tall trees , விழை வெளில் ஆடும் – squirrels that desire each other play, squirrels that are desirable to those who see them play, கழை வளர் நனந்தலை – wide space where bamboos grow,  வெண் நுனை அம்பின் விசை இட வீழ்ந்தோர் – those who fell to swift arrows with white tips, எண்ணு வரம்பு அறியா – limitless numbers, உவல் இடு பதுக்கை – low dry-leaf filled graves,  சுரம் கெழு கவலை கோட்பாற் பட்டென – since people were killed in the forked paths of the wasteland, வழங்குநர் மடிந்த அத்தம் –  wasteland paths with nobody to travel, இறந்தோர் – those who travel, கைப் பொருள் இல்லை ஆயினும் – even if they do not have any wealth in their hands, மெய்க்கொண்டு – seizing their bodies, இன் உயிர் – sweet lives, செகாஅர் – they did not kill, விட்டு அகல் – leaving, தப்பற்கு – due to the mistake,  பெருங்களிற்று மருப்பொடு – along with tusks of huge male elephants, வரி அதள் இறுக்கும் – demands the skins of tigers (வரி = tiger), அறன் இல் வேந்தன் ஆளும் – a king without justice rules, வறன் உறு குன்றம் பல விலங்கினவே – blocked by many mountains that are dry

அகநானூறு 110, போந்தைப் பசலையார், நெய்தற் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
அன்னை அறியினும் அறிக அலர் வாய்
அம்மென் சேரி கேட்பினும் கேட்க
பிறிது ஒன்று இன்மை அறியக் கூறிக்
கொடுஞ் சுழிப் புகாஅர்த் தெய்வம் நோக்கிக்
கடுஞ்சூள் தருகுவன் நினக்கே கானல்  5
தொடலை ஆயமொடு கடல் உடன் ஆடியும்
சிற்றில் இழைத்தும் சிறு சோறு குவைஇயும்
வருந்திய வருத்தம் தீர யாம் சிறிது
இருந்தனமாக எய்த வந்து
தட மென் பணைத்தோள் மட நல்லீரே  10
எல்லும் எல்லின்று அசைவு மிக உடையேன்
மெல் இலைப் பரப்பின் விருந்து உண்டு யானும் இக்
கல்லென் சிறுகுடித் தங்கின் மற்று எவனோ
என மொழிந்தனனே ஒருவன் அவன் கண்டு
இறைஞ்சிய முகத்தெம் புறம் சேர்பு பொருந்தி  15
இவை நுமக்கு உரிய அல்ல இழிந்த
கொழு மீன் வல்சி என்றனம் இழுமென
நெடுங்கொடி நுடங்கும் நாவாய் தோன்றுவ
காணாமோ எனக் காலின் சிதையா
நில்லாது பெயர்ந்த பல்லோர் உள்ளும்  20
என்னே குறித்த நோக்கமொடு நன்னுதால்
ஒழிகோ யான் என அழிதகக் கூறி
யான் பெயர்க என்ன நோக்கித் தான் தன்
நெடுந்தேர்க் கொடிஞ்சி பற்றி
நின்றோன் போலும் இன்றும் என் கட்கே.  25

Akanānūru 110, Pōnthai Pasalaiyār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
If her mother knows about it, let her know about it!
If this beautiful, delicate town that gossips knows
about it, that’s alright.  I will not tell you anything
that is not true.  I will vow to tell you the truth
in front of the god in Puhār with fierce eddies.

When we were playing in the grove with friends
wearing garlands, swimming in the ocean, building
little sand houses, cooking play food and removing
our stress, a man came near us and asked,
“O young women with broad, delicate arms like
like bamboo!
Daytime has ended, and I am very tired.  Can I eat
food on your tender leaves and stay in your village?”
On seeing him, we hung our heads down, hid
behind each other, and uttered softly, “This food is not
suitable for you.  It is made with beached, fatty fish.”
Then we said, “Can we go and see the ships with tall
flags?”, broke our sand houses and moved away
without standing there.

Among everyone he looked at me, and said sadly,
“One with a fine forehead!  I am leaving”, and I replied,
“You can leave.”  He looked at me and held on to his
chariot ornament.  That image is still clear in my eyes!

Notes:  தோழி செவிலித்தாய்க்கு அறத்தொடு நின்றது.  தொல். களவியல் 35 – தோழி தானே செவிலி மகளே.  தொல். பொருளியல் 12 – எளித்தல், ஏத்தல், வேட்கை உரைத்தல், கூறுதல், உசாதல், ஏதீடு தலைப்பாடு, உண்மை செப்புங் கிளவியொடு, தொகைஇ எழு வகைய என்மனார் புலவர்  – இங்கு எளித்தல் (தலைவனை எளியவனாகக் கூறுதல்) பொருந்தும்.  இழிந்த கொழு மீன் (16-17) –  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  இழிந்ததான கொழுமீன், வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – இழிவாய கொழு மீன்.  Translated as ‘kolumīn fish that only low people eat’ by George Hart.  Sangam scholar and Tamil Grammarian Dr. V.S. Rajam interprets இழிந்த மீன் as ‘beached fish’ in her book, ‘Reference Grammar of Classical Tamil poetry’.  She translates எறி திரை தந்திட இழிந்த மீன் (Kalithokai 121-20) as ‘the fish which came down the shore as the tossing waves brought and dropped them’.  She adds, ‘in most cases the word இழிந்த signifies movement in a lower direction’.  கலித்தொகை 121 – எறி திரை தந்திட இழிந்த மீன் – நச்சினார்க்கினியர் உரை – எறிகின்ற திரை ஏறக் கொண்டு வந்து போடுகையினால் எக்கரிலே கிடந்த மீன், கலித்தொகை 131- திரை உறப் பொன்றிய புலவு மீன்.  ஆயமொடு – அகநானூறு 230 – விளையாட்டு ஆயமொடு வெண் மணல் உதிர்த்த புன்னை நுண் தாது பொன்னின் நொண்டு மனைபுறம் தருதி ஆயின் எனையதூஉம் இம்மனைக் கிழமை எம்மொடு புணரின் தீதும் உண்டோ மாதராய்.  தொடலை ஆயமொடு (6) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – மாலை போன்ற ஆயத்தாரோடு, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மாலை போலத் தொடர்ந்து வரும் ஆயத்தாரோடு, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை குறுந்தொகை 294 பாடலுக்கு – மாலையையுடைய மகளிர் கூட்டத்தோடு.  கோதை ஆயமொடு (அகநானூறு 49-16, 60-10,180-2) – மாலையையுடைய மகளிர் என்ற பொருளே பொ. வே. சோமசுந்தரனார் மற்றும் வேங்கடசாமி நாட்டார் உரைகளில் உள்ளன.

Meanings:   அன்னை அறியினும் – if mother knows about it (நற்றாய்), அறிக – let her know about it, அலர் வாய் – mouths that gossip, அம் மென் சேரி கேட்பினும் கேட்க – if our beautiful delicate village hears it is alright, பிறிது ஒன்று இன்மை அறியக் கூறி – I will not tell anything different, கொடும் சுழிப் புகாஅர்த் தெய்வம் நோக்கிக் கடுஞ்சூள் தருகுவன் நினக்கே – I will give my strong promise to you in front of the God in Poompuhār with strong whirlpools/eddies/swirls, கானல் – seashore grove, தொடலை ஆயமொடு – with friends wearing garlands, கடல் உடன் ஆடியும் – playing in the ocean, சிற்றில் இழைத்தும் – and making little sand houses, சிறு சோறு குவைஇயும் – and cooking and heaping play rice, வருந்திய வருத்தம் தீர யாம் சிறிது இருந்தனமாக – when we were there playing a little and ending our stress/sorrow, எய்த வந்து – came near, தட – curved, மென் – delicate, பணைத்தோள் – thick arms, bamboo-like arms, மட நல்லீரே – O naïve young women, O delicate young women, O pretty young women, எல்லும் எல்லின்று – day time has lost its light, day time has turned to darkness, அசைவு மிக உடையேன் – I am very tired, மெல் இலைப் பரப்பின் விருந்து உண்டு யானும் இக் கல்லென் சிறுகுடித் தங்கின் மற்று எவனோ – can I eat on your delicate leaves and stay in your village, என – thus, மொழிந்தனனே ஒருவன் – a man said, அவன் கண்டு இறைஞ்சிய முகத்தெம் – on seeing him we lowered our faces, புறம் சேர்பு பொருந்தி – hiding behind each other, இவை நுமக்கு உரிய அல்ல – these are not suitable for you, இழிந்த கொழு மீன் வல்சி – food cooked with fatty beached fish, food cooked with fish that was brought down to the shore by the waves, என்றனம் – we said, இழுமென – with soft sounds, rapidly, நெடுங்கொடி – tall flags, நுடங்கும் – swaying, நாவாய் தோன்றுவ – ships that appear, காணாமோ – can we see, எனக் காலின் சிதையா – crushed with his legs, broke with his legs, நில்லாது – not standing, பெயர்ந்த – moved, பல்லோர் உள்ளும் – among many, என்னே குறித்த நோக்கமொடு – looked specifically just at me, நன்னுதால் – O! one with a fine forehead, ஒழிகோ யான் – I am leaving,  என – thus, அழிதகக் கூறி – he said sadly, யான் பெயர்க – I said ‘you may leave’, என்ன நோக்கி – looking at me, தான் தன் நெடுந்தேர்க் கொடிஞ்சி பற்றி நின்றோன் போலும் – like he was holding his tall chariot’s decorative ornament and stood, இன்றும் என் கட்கே – my eyes can still see him

அகநானுறு 111, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
உள் ஆங்கு உவத்தல் செல்லார் கறுத்தோர்
எள்ளல் நெஞ்சத்து ஏஎச் சொல் நாணி
வருவர் வாழி தோழி அரச
யானை கொண்ட துகிற்கொடி போல
அலந்தலை ஞெமையத்து வலந்த சிலம்பி  5
ஓடைக் குன்றத்துக் கோடையொடு துயல் வர
மழை என மருண்ட மம்மர் பல உடன்
ஓய் களிறு எடுத்த நோயுடை நெடுங்கை
தொகு சொல் கோடியர் தூம்பின் உயிர்க்கும்
அத்தக் கேழல் அட்ட நற்கோள்  10
செந்நாய் ஏற்றைக் கம்மென ஈர்ப்பக்
குருதி ஆரும் எருவைச் செஞ்செவி
மண்டு அமர் அழுவத்து எல்லிக் கொண்ட
புண் தேர் விளக்கின் தோன்றும்
விண் தோய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே.  15

Akanānūru 111, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!
He went, not happy with the wealth
he had and resenting the arrow-like
sharp words of critics.

He will be back, the one who crossed
the splendid sky-high Mountains
where spider webs on gnemai trees
with parched tops tremble in the wind
like banners on a king’s elephant,
jungle elephants grown lean in the heat
and mistake the webs for clouds,
lift their painful long trunks and breathe
together like the long thoompu musical
instruments of musicians who use praising
words, a wasteland wild dog drags rapidly
the carcass of a boar that he killed and
vultures that drink blood screeched, their
red ears like night lanterns that help find
the wounds of warriors in the battlefields.

Notes:  Puranānūru 152-15 – கண் விடு தூம்பின் களிற்று உயிர், Aink 377-1,2 – யானை இயம் புணர் தூம்பின் உயிர்க்கும், Paripādal 21-33 – விரல் செறி தூம்பின் விடு துளைக்கு ஏற்ப, Malaipadukādam 6, 7 – கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர்த் தூம்பின் இளிப்பயிர் இமிரும் குறும்பரம் தூம்பொடு, Malaipadukādam 533 – கழை வளர் தூம்பின் கண் இடம் இமிர.

Meanings:   உள் ஆங்கு – with what he owned, உவத்தல் செல்லார் – he was not happy, கறுத்தோர் – enemies, எள்ளல் நெஞ்சத்து – with cynical minds , ஏஎச் சொல் – arrow-like words, நாணி – embarrassed, வருவர் – he will come, வாழி தோழி – may you live long my friend, அரச யானை கொண்ட – on the royal elephant’s, துகில் கொடி – cloth banners, போல – like,  அலந்தலை – dry tops, distressed tops, ஞெமையத்து – on the gnemai trees, வலந்த – tied, surrounded, சிலம்பி – spider, ஓடைக் குன்றத்து – on Ōdai hill, கோடையொடு – with the western wind, துயல் வர – shivering, மழை – clouds, என மருண்ட – mistaking, மம்மர் – confused, பல உடன் – few together, ஓய் களிறு எடுத்த – tired elephants took, நோயுடை – diseased, நெடுங்கை – long trunks, தொகு சொல் – collective words (of praise), கோடியர் – musicians, தூம்பின் – like the musical instrument ‘thoompu’ which is a tubular musical instrument, உயிர்க்கும் – breathe, அத்த – wasteland, கேழல் – boar, அட்ட – violent, நற்கோள் – beast that can catch its prey well, செந்நாய் – Cuon alpinus dukhunensis, Wild dog, ஏற்றை – male animal, கம்மென – rapidly, ஈர்ப்ப – drags, குருதி – blood, ஆரும் – drinks, எருவை – vulture, Indian black vulture, Pondicherry vulture, red-headed vulture, செஞ்செவி – red ear flaps, மண்டு அமர் – close battles, அழுவத்து – in the battlefields, எல்லி – night, கொண்ட புண் – with wounds, தேர் – finding, விளக்கின் தோன்றும் – appears like lanterns, விண்தோய் – touching the skies, rubbing against the skies, பிறங்கல் மலை – lofty mountains, இறந்தோரே – the one who passed

அகநானூறு 112, நெய்தல் சாய்த்துய்த்த ஆவூர் கிழார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கூனல் எண்கின் குறு நடைத் தொழுதி
சிதலை செய்த செந்நிலைப் புற்றின்
மண் புனை நெடுங்கோடு உடைய வாங்கி
இரை நசைப் பரிக்கும் அரை நாள் கங்குல்
ஈன்று அணி வயவுப்பிணப் பசித்தென மறப் புலி  5
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு அட்டுக் குழுமும்
பனி இருஞ்சோலை எமியம் என்னாய்
தீங்கு செய்தனையே ஈங்கு வந்தோயே
நாள் இடைப் படின் என் தோழி வாழாள்
தோளிடை முயக்கம் நீயும் வெய்யை  10
கழியக் காதலர் ஆயினும் சான்றோர்
பழியொடு வரூஉம் இன்பம் வெஃகார்
வரையின் எவனோ வான்தோய் வெற்ப
கணக்கலை இகுக்கும் கறி இவர் சிலம்பின்
மணப்பு அருங்காமம் புணர்ந்தமை அறியார்  15
தொன்று இயல் மரபின் மன்றல் அயரப்
பெண் கோள் ஒழுக்கம் கண் கொள் நோக்கி
நொதுமல் விருந்தினம் போல இவள்
புது நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவம் யாமே.

Akanānūru 112, Neythal Sāythuytha Āvūr Kilār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Not considering that you are all alone, you come
at midnight through the groves, where, desiring
food, a group of bears with hunched backs and
small steps, break tall, red mounds built with
sand by termites, and a brave male tiger roars
after killing an elephant with bright tusks to feed
his craving, hungry mate that has just given birth.

My friend will not live if you do not come for a day.
You desire to embrace her shoulders.  Even if they
are lovers, the wise do not desire pleasure that
comes with blame.  Is it not so, oh lord of the
sky-touching mountains?  My folks do not know that
you unite with her in love in the pepper-growing
mountain slopes where male deer grunt.

Marry her in the town’s square according to ancient
tradition.  Let my eyes feast, looking at that.  I will be
like a new guest and enjoy her shyness and restraint.

Notes:  நற்றிணை 393 – வாழி தோழி நம் காதலர் புதுவர் ஆகிய வரவும் நின் வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காணுங்காலே.  கலித்தொகை 52 – புதுவை போலும் நின் வரவும் இவள் வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவல் யானே.  Natrinai 29, 148, 332, 383 and Akanānūru 112, 147 and 238 have similar descriptions of male tigers desiring to kill, to feed their mate that has recently given birth.  Akanānūru 3 has a description of a male vulture, Akanānūru 21 of a male wild dog and Akanānūru 85 of a male elephant desiring to feed their mates who have given birth recently.  Akanānūru 8, 72, 81, 88, 112, 149, 247, 257, 307 and Natrinai 125, 325 and 336 have descriptions of bears attacking termite mounds.

Meanings:   கூனல் எண்கின் – of hunch-backed bears, குறு நடை – short steps, தொழுதி – herds, சிதலை செய்த செந்நிலைப் புற்றின் – of the red mounds created by termites, மண் புனை – created with sand, நெடுங்கோடு – tall peaks, உடைய – break, வாங்கி – break, இரை நசை – desiring food, பரிக்கும் – they roam around, அரை நாள் – midnight, கங்குல் – night, ஈன்று அணி வயவுப் பிணப் பசித்தென – since it’s female that had recently given birth was craving and hungry, மறப் புலி – brave tiger, ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு அட்டுக் குழுமும் – roars after killing an elephant with bright lifted tusks, பனி இருஞ்சோலை – cold vast/dark grove, எமியம் என்னாய் – not considering that you are alone, தீங்கு செய்தனையே – you did harm, ஈங்கு வந்தோயே – you came here, நாள் இடைப் படின் – even if there is interruption of a day, என் தோழி வாழாள் – my friend won’t live if, தோளிடை முயக்கம் நீயும் வெய்யை – you desire embracing her shoulders, கழிய – greatly, காதலர் ஆயினும் – even if they are lovers, சான்றோர் – those who are wise, பழியொடு வரூஉம் இன்பம் வெஃகார் – do not desire pleasure that comes with blame, வரையின் – marrying her, எவனோ – what will happen, வான் தோய் வெற்ப – oh lord of the sky touching mountains, கணக் கலை இகுக்கும் – there are grunts of herds of male deer, கறி இவர் சிலம்பின் – on the pepper vine spread mountain slopes, மணப்பு அருங்காமம் புணர்ந்தமை – uniting with her in secret love when it is difficult to unite, அறியார் – they do not know, தொன்று இயல் மரபின் – according to ancient tradition, மன்றல் அயரப் பெண் கோள் ஒழுக்கம் – conduct marriage in the town’s common grounds, கண் கொள் நோக்கி – look at it wholeheartedly with my eyes, நொதுமல் – stranger, விருந்தினம் போல – me being like a guest, இவள் புது நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவம் யாமே – I will see her new shyness and restraint

அகநானூறு 113, கல்லாடனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நன்று அல் காலையும் நட்பின் கோடார்
சென்று வழிப்படூஉம் திரிபு இல் சூழ்ச்சியின்
புன்தலை மடப்பிடி அகவுநர் பெருமகன்
அமர் வீசு வண் மகிழ் அஃதைப் போற்றிக்
காப்புக் கைந்நிறுத்த பல் வேல் கோசர்  5
இளங்கள் கமழும் நெய்தலஞ் செறுவின்
வளங் கெழு நன்னாடு அன்ன என் தோள் மணந்து
அழுங்கன் மூதூர் அலர் எடுத்து அரற்ற
நல்காது துறந்த காதலர் என்றும்
கல் பொரூஉ மெலியாப் பாடு இன் நோன் அடியன்  10
அல்கு வன் சுரைப் பெய்த வல்சியன்
இகந்தன ஆயினும் இடம் பார்த்துப் பகைவர்
ஓம்பினர் உறையும் கூழ் கெழு குறும்பில்
குவை இமில் விடைய வேற்று ஆ ஒய்யும்
கனை இருஞ்சுருணைக் கனி காழ் நெடு வேல்  15
விழவு அயர்ந்தன்ன கொழும் பல் திற்றி
எழாஅப் பாணன் நன்னாட்டு உம்பர்
நெறி செல் வம்பலர்க் கொன்ற தெவ்வர்
எறி படை கழீஇய சேயரிச் சின்னீர்
அறு துறை அயிர் மணல் படு கரைப் போகிச்  20
சேயர் என்றலின் சிறுமை உற்ற என்
கையறு நெஞ்சத்து எவ்வம் நீங்க
அழாஅம் உறைதலும் உரியம் பராரை
அலங்கல் அம் சினைக் குடம்பை புல்லெனப்
புலம் பெயர் மருங்கில் புள் எழுந்தாங்கு  25
மெய் இவண் ஒழியப் போகி அவர்
செய் வினை மருங்கிற் செலீஇயர் என் உயிரே.

Akanānūru 113, Kallādanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Not considering that people in our loud,
ancient town started to gossip, he abandoned
me without kindness, my lover who embraced
my arms which are lovely like the prosperous,

fine Neythalancheru country with new liquor,
belonging to the Kōsars with many spears,
who do not sway from principles of
friendship, who honored and protected
Akuthai who gifted scanty-haired female
elephants happily during battles, a great
leader who nurtured diviner bards with
clear minds even when times were not good.

They say that he has gone far away, near the
shores of a river with fine sand and low water
flow, where bandits, who kill those who go on the
path, wash their weapons, making the water red,

beyond the fine country of Pānan who does not
back off, who has abundant meat dishes like those
served during festivities, walks with his strong
feet on rocks without tiring and creating sweet
sounds, has food in sturdy bamboo bowls,
eyes the paths and seizes cows and bulls with
rounded humps from protected, enemy forest
forts filled with food, and carries an oil-rubbed
long iron spear with a thick, black ferrule.

For the sorrow in my helpless, hurt heart to go
away, may my life go where he is, abandoning my
body here, like birds that abandon their nests
on the moving branches of thick-trunked trees,
making them bare, and flying away to
another place!  Let me endure pain without crying!

Notes:  A Pānan king is mentioned in the following five Akanānūru poems, 113 – எழாஅப் பாணன், 155 – பல் வயின் பய நிரை சேர்ந்த பாண் நாட்டு, 226 – வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு, 325 – நல் வேல் பாணன் நல் நாட்டு, and 386 – பாணன் மல்லடு மார்பின் வலியுற, and in an inscription at Paraiyanpattu in Tamil Nadu, which mentions Pāṇāṭu, the territory of Pānan – Early Tamil Epigraphy, page 629, Iravatham Mahadevan, Harvard University Press.

Meanings:   நன்று அல் காலையும் – even at a time when there is no goodness, நட்பின் கோடார் – those who do not change from friendship, சென்று வழிப்படூஉம் – they go and be agreeable to them, திரிபு இல் – without differing, சூழ்ச்சியின் – with intelligence, with principles, புன்தலை – parched head, head with scanty hair, மடப்பிடி – naive female elephants, அகவுநர் பெருமகன் – leader who takes care of diviner bards, அமர் – in battle, வீசு – gift, வண் மகிழ் – happy in charity, அஃதைப் போற்றிக் காப்புக் கைந்நிறுத்த பல் வேல் கோசர் – Kōsars with spear armies who protected and made Akuthai stable, இளங்கள் கமழும் – fragrance of young liquor, நெய்தலம் செறுவின் வளம் கெழு நன்னாடு அன்ன – like the rich fine Neythalamcheru country, என் தோள் மணந்து – embraced my arms, அழுங்கன் மூதூர் அலர் எடுத்து அரற்ற – loud ancient town that gossips, நல்காது துறந்த காதலர் – lover who abandoned me without showering graces, என்றும் கல் பொரூஉ – always hitting the stones, மெலியா – not weakened, பாடு இன் – sweet sounds, நோன் அடியன் – one with strong feet, அல்கு வன் சுரைப் பெய்த வல்சியன் – he had a strong bamboo bowl with poured food, இகந்தன ஆயினும் – even if he moved away far, இடம் பார்த்துப் பகைவர் ஓம்பினர் –  looking at the places where enemies protect (people), உறையும் – live, கூழ் கெழு குறும்பில் – in the forts with abundant food, குவை – thick, rounded, இமில் – humps, விடைய – with bulls, வேற்று ஆ ஒய்யும் – seized cattle belonging to others, கனை இருஞ்சுருணை – thick black metal ring on the end of a rod (பூண்), ferrule, கனி காழ் – oil rubbed iron rod, ghee rubbed iron rod, நெடுவேல் – long spears, விழவு அயர்ந்தன்ன – like festive celebrations, கொழும் பல் திற்றி – big pieces of meat, எழாஅப் பாணன் – Pānan who does not back off from enemies or Pānan who does not attack enemies who run away showing their backs, நன்னாட்டு உம்பர் – beyond his fine country, நெறி செல் வம்பலர்க் கொன்ற தெவ்வர் – enemies who killed the new travelers on the path, எறி படை கழீஇய சே – red because of washing their attack weapons, அரிச் சின்னீர் – very little water flowing with gaps/slowly, அறு துறை – shore without anybody, அயிர் மணல் படு கரை – shore with fine sand, போகி – left, சேயர் என்றலின் – since they say that he went far away, சிறுமை உற்ற – feel hurt, என் கையறு நெஞ்சத்து எவ்வம் நீங்க – for the sorrow in my helpless heart to go away, அழாஅம் உறைதலும் உரியம் – let me be tolerant and not cry, பராரை – thick tree trunk, அலங்கல் அம் சினை – moving beautiful branches, குடம்பை புல்லென – for the nest to become dull, புலம் பெயர் மருங்கில் புள் எழுந்தாங்கு – like the birds that rise up and fly away to another land, மெய் இவண் ஒழிய – body to stay here, போகி – going, அவர் செய் வினை மருங்கில் – to where he works, செலீஇயர் – to go, என் உயிரே – my life

அகநானூறு 114, பாடியவர் பெயர் கிடைக்கவில்லை, முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
கேளாய் எல்ல தோழி வேலன்
வெறி அயர் களத்துச் சிறு பல தாஅய
விரவு வீ உறைத்த ஈர் நறும் புறவின்
உரவுக் கதிர் மழுங்கிய கல் சேர் ஞாயிறு
அரவு நுங்கு மதியின் ஐயென மறையும்  5
சிறு புன் மாலையும் உள்ளார் அவர் என
நம் புலந்து உறையும் எவ்வம் நீங்க
நூல் அறி வலவ கடவுமதி உவக்காண்
நெடுங்கொடி நுடங்கும் வான்தோய் புரிசை
யாமம் கொள்பவர் நாட்டிய நளி சுடர்  10
வானக மீனின் விளங்கித் தோன்றும்
அருங்கடிக் காப்பின் அஞ்சுவரு மூதூர்த்
திரு நகர் அடங்கிய மாசு இல் கற்பின்
அரி மதர் மழைக் கண் அமை புரை பணைத்தோள்
அணங்கு சால் அரிவையைக் காண்குவம்  15
பொலம்படைக் கலி மாப் பூண்ட தேரே.

Akanānūru 114, Unknown Poet, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
Let us go and remove the sorrow of the sulking
woman who tells her friend,

“O my friend! Listen to me! He does not think
about me in the painful evening time when the
sun’s rays become weak and it hides behind the
mountains, appearing like a snake swallowing
the moon little by little, in the cool,
fragrant woodland where flowers are spread like
those in a diviner’s ritual ground.”

Oh Charioteer versed in books!  Go fast! Look
there!  In the sky high tall fort, where tall
banners sway, the many lamps lit by night guards
appear like stars in the sky.  The well-protected,
ancient town causes fear, and the noble young
woman with streaked eyes, thick bamboo arms and
faultless chastity lives in our rich house.
Let us ride with the chariot hitched to proud horses
decorated with golden saddles.

Notes:   The snake devouring the moon is the description of the lunar eclipse.  அரவு நுங்கு மதி: குறுந்தொகை 395 – அரவு நுங்கு மதியினுக்கு, அகநானூறு 114 – அரவு நுங்கு மதியின், அகநானூறு 313 – அரவு நுங்கு மதியின், நற்றிணை 377 – அரவுக் குறைபடுத்த பசுங் கதிர் மதியத்து, புறநானூறு 260 – பாம்பின் வை எயிற்று உய்ந்த மதியின், கலித்தொகை 15 – பாம்பு சேர் மதி போல, கலித்தொகை 104 – பால் மதி சேர்ந்த அரவினை, பரிபாடல் 10-76 – அரவு செறி உவவு மதியென, பரிபாடல் 11 – பாம்பு ஒல்லை மதியம் மறையவரு நாளில், சிறுபாணாற்றுப்படை 185 – மதி சேர் அரவின்.  பொலம் படை மா:  அகநானூறு 114 – பொலம்படைக் கலி மா, அகநானூறு 124 – பொன் இயல் புனை படைக் கொய் சுவல் புரவி, நற்றிணை 78 – பொலம் படைக் கலி மா, நற்றிணை 361 – பொலம் படைக் கலி மா, புறநானூறு 116 – பொலம் படைக் கலி மா, புறநானூறு 135 – ஒளிறு படைப் புரவிய தேரும், புறநானூறு 359 – பொலம் படைய மா, மலைபடுகடாம் 574 – பொலம் படைப் பொலிந்த கொய் சுவற் புரவி.

Meanings:   கேளாய் எல்ல தோழி – Hey! listen my friend, வேலன் வெறி அயர் களத்து – in the ground where the priest performs veriyāttam rituals, சிறு பல தாஅய விரவு வீ உறைத்த – where many kinds of small flowers are mixed and spread, ஈர் நறும் புறவின் – in the wet fragrant forest, உரவுக் கதிர் மழுங்கிய – hot rays reduced in heat, கல் சேர் ஞாயிறு – sun that reaches the mountains, அரவு நுங்கு மதியின் – like the moon that is swallowed by a snake, ஐயென மறையும் – it disappears slowly, it hides slowly, சிறு புன் மாலையும் உள்ளார் அவர் என – he does not think (about me) in this painful early evening, நம் புலந்து உறையும் – living with hatred toward us, living sulking with us, எவ்வம் நீங்க – for sorrow to be removed, நூல் அறி வலவ – oh charioteer who is educated, கடவுமதி – go fast, உவக்காண் – look there, நெடுங்கொடி நுடங்கும் – tall flags sway, வான் தோய் புரிசை – sky touching fort walls, யாமம் கொள்பவர் – night guards, நாட்டிய நளி சுடர் – lit many bright lights, வானக மீனின் விளங்கித் தோன்றும் – appear like stars in the sky, அருங்கடிக் காப்பின் – with great protection, அஞ்சுவரு மூதூர் – ancient town that causes fear, திரு நகர் – rich house, அடங்கிய – controlled, quiet, மாசு இல் கற்பின் – with faultless virtue, with faultless fidelity, அரி – streaks, மதர் மழைக் கண் – luscious moist eyes, pretty moist eyes, அமை புரை பணைத்தோள் – bamboo-like thick arms, அணங்கு சால் அரிவையைக் காண்குவம் – let us see the noble young woman, let us see the beautiful woman, பொலம்படை – gold saddles (பொன்னால் செய்த கலனை, கலனை = சேணம், horse saddle), கலி மாப் பூண்ட தேரே – chariot to which proud horses are tied

அகநானூறு 115, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அழியா விழவின் அஞ்சுவரு மூதூர்ப்
பழி இலர் ஆயினும் பலர் புறங்கூறும்
அம்பல் ஒழுக்கமும் ஆகிய வெஞ்சொல்
சேரி அம் பெண்டிர் எள்ளினும் எள்ளுக
நுண் பூண் எருமை குட நாட்டன்ன என்  5
ஆய் நலம் தொலையினும் தொலைக என்றும்
நோய் இலராக நம் காதலர் வாய்வாள்
எவ்வி வீழ்ந்த செருவில் பாணர்
கைதொழு மரபின் முன் பரித்து இடூஉப் பழிச்சிய
வள் உயிர் வணர் மருப்பு அன்ன ஒள் இணர்ச்  10
சுடர்ப் பூங்கொன்றை ஊழுறு விளை நெற்று
அறை மிசைத் தாஅம் அத்த நீளிடைப்
பிறை மருள் வான் கோட்டு அண்ணல் யானை
சினம் மிகு முன்பின் வாமான் அஞ்சி
இனம் கொண்டு ஒளிக்கும் அஞ்சுவரு கவலை  15
நன்னர் ஆய் கவின் தொலையச் சேய் நாட்டு
நம் நீத்து உறையும் பொருட்பிணிக்
கூடா மையின் நீடியோரே.

Akanānūru 115, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Let them laugh, if they want to,
the beautiful women on our street who
utter harsh words behind the backs of
others even there is no blame, in this fierce,
ancient town with endless festivities!

Let it be lost, if it has to, my fine beauty,
lovely like that of Kudaku country
belonging to Erumai wearing fine jewels!

May he live without any disease, my lover
who caused my fine beauty to be lost,
who abandoned me to go to a faraway
country, whose arrival is delayed since he
has not succeeded in his desire to collect
wealth!

He went on long wasteland paths, where
mature seeds of kondrai trees with
flame-like clusters of bright flowers have
spread on boulders, looking like the broken
stems of lutes with rich sounds, thrown
away by bards who used to worship them,
in the field where Evvi was killed,

and on forked, fierce paths where Anji with
strength and rage, owning noble elephants
with while tusks shaped like the crescent
moon, and galloping horses, hides the cattle
herds that he seizes.

Notes:  Kurunthokai 19 has a reference to bards suffering after the death of Evvi.   Puranānūru 233 mentions Evvi as a patron to bards and their families.  There is another version where line 3 is அம்பல் ஒழுக்கமும் ஆகியர் வெஞ்சொல்.

Meanings:   அழியா விழவின் – with endless festivals, அஞ்சுவரு மூதூர் – the fierce ancient town, பழி இலர் ஆயினும் – even if they have no faults, even if they are not to be blamed, பலர் புறங்கூறும் அம்பல் ஒழுக்கமும் ஆகிய – many of them with the nature to talk behind the backs of others and gossip, வெஞ்சொல் – harsh words, சேரி அம் பெண்டிர் – the beautiful women in our village/settlement/street, எள்ளினும் எள்ளுக – let them laugh if they want to, நுண் பூண் எருமை குட நாட்டன்ன என் ஆய் நலம் தொலையினும் தொலைக – may my fine beauty that is like Kudaku country of Erumai (a small-region king) who wears fine jewels be lost, என்றும் – forever, நோய் இலராக – without disease, நம் காதலர் – our lover, வாய்வாள் எவ்வி – Evvi of unfailing swords, வீழ்ந்த செருவில் – in the battlefield where he fell, பாணர் – bards, கைதொழு மரபின் –  according to the tradition of holding hands, முன் – before, பரித்து இடூஉ – broken and thrown, பழிச்சிய – worshipped, வள் உயிர் – loud sounding, வணர் மருப்பு அன்ன – like the curved stems of lutes, ஒள் இணர்ச் சுடர்ப் பூங்கொன்றை – bright clusters of flame-like laburnum flowers, Laburnum, Golden Shower Tree, Cassia fistula, ஊழுறு விளை நெற்று – seeds that mature as usual, அறை மிசைத் தாஅம் – spread on the boulders, அத்த – wasteland, நீளிடை – long paths, பிறை மருள் – like the crescent moon, வான் கோட்டு – white tusked, அண்ணல் யானை – noble elephant, சினம் மிகு முன்பின் வாம் மான் அஞ்சி – Anji with rage and strength and leaping horses, இனம் கொண்டு ஒளிக்கும் – hides cattle herds that he seizes, hides with its herds, அஞ்சுவரு கவலை – fearful forked paths, நன்னர் – good, ஆய் கவின் தொலைய – fine beauty to be lost, சேய் நாட்டு – in a faraway country, நம் நீத்து – leaving us, உறையும் – living, பொருட்பிணிக் கூடாமையின் நீடியோரே – he has delayed since his desired wealth collecting has not succeeded

அகநானூறு 116, பரணர், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
எரி அகைந்தன்ன தாமரை இடை இடை
அரிந்து கால் குவித்த செந்நெல் வினைஞர்
கள் கொண்டு மறுகும் சாகாடு அளற்று உறின்
ஆய் கரும்பு அடுக்கும் பாய் புனல் ஊர
பெரிய நாண் இலை மன்ற பொரி எனப்  5
புன்கு அவிழ் அகன் துறைப் பொலிய ஒண்ணுதல்
நறுமலர்க் காண்வரும் குறும்பல் கூந்தல்
மாழை நோக்கின் காழ் இயன் வன முலை
எஃகுடை எழில் நலத்து ஒருத்தியொடு நெருநை
வைகு புனல் அயர்ந்தனை என்ப அதுவே  10
பொய் புறம் பொதிந்து யாம் கரப்பவும் கை இகந்து
அலர் ஆகின்றால் தானே மலர் தார்
மை அணி யானை மறப்போர்ச் செழியன்
பொய்யா விழவின் கூடல் பறந்தலை
உடன் இயைந்து எழுந்த இரு பெரு வேந்தர்  15
கடல் மருள் பெரும் படை கலங்கத் தாக்கி
இரங்கு இசை முரசம் ஒழியப் பரந்து அவர்
ஓடு புறம் கண்ட ஞான்றை
ஆடு கொள் வியன் களத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே.

Akanānūru 116, Paranar, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero, refusing entry
Oh man from the town where water flows,
carts that bring liquor to paddy reapers who
reap and heap red paddy which has flame-like,
lotus blossoms growing in between, gets stuck in the
mud and sugarcanes are lined to get them moving!

You certainly have no shame!  They say that yesterday
you played in the fresh floods in the cold river with wide
shores adorned with punku trees with puffed-rice-like
flowers, with a woman of great beauty appearing
with a bright forehead, short, thick hair with
fragrant flowers, eyes like tender green mangoes,
and a pearl strand moving on her beautiful breasts.

Even when we try to hide the affair, it rises above our
hands and becomes gossip that is louder than the
victorious uproar heard on the day in the vast field
with celebration dances after the brave Pāndiyan king
wearing flower garlands and owning elephants with
ink decorations, beat the huge, ocean-like joined forces
of the other two great kings at Koodal battlefield,
confusing them and causing them to spread and run
in fear, abandoning their roaring drums.

Notes:  மாழை நோக்கின் (8) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – மாவடுப் போன்ற கண்ணினையும், மாழை – இளமை என்றும் அழகு என்றுமாம், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மடப்பதையுடைய நோக்கத்தினையும், மாழை = பேதைமை, ஈண்டு மடம் என்க.  எழில் நலத்து (9) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – அழகின் நலத்தினையுடைய, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – எழுச்சியாகிய இளமை அழகினை, எழில் – எழுச்சி, இதனை நச்சினார்க்கினியர் ‘வளர்ந்தமைந்த பருவத்தும் இது வளர்ந்து மாறியதன்றி இன்னும் வளரும் என்பது போன்று காட்டுதல்’ என்பர்..

Meanings:   எரி அகைந்தன்ன – like glowing flame, தாமரை – lotus, இடை இடை – in between, அரிந்து கால் குவித்த செந்நெல் வினைஞர் – reapers who cut red/fine paddy stalks and heaped them, கள் கொண்டு மறுகும் – bringing alcohol for them and roaming, சாகாடு – cart, அளற்று உறின் – if stuck in the mud, ஆய் கரும்பு அடுக்கும் – they cut beautiful sugarcane and place them in a row, பாய் புனல் ஊர – oh man from the town with flowing water, பெரிய நாண் இலை – you have no big shame, மன்ற – for sure, பொரி எனப் புன்கு அவிழ் – like puffed rice punku flowers open, Pongamia Glabra or Pongamia Pinnata, Indian Beech, அகன் துறைப் பொலிய – making the wide shores bright, making the shores splendid, ஒள் நுதல் – bright forehead, நறு மலர் – fragrant flower, காண்வரும் – desirable to see, sweet to see, குறும்பல் கூந்தல் – short thick hair, மாழை நோக்கின் – with eyes like tender green mangoes, with naïve eyes, with beautiful eyes, காழ் இயன் – pearl strand moving, வன முலை – beautiful breasts, எஃகுடை எழில் நலத்து ஒருத்தியொடு – with a woman with sharp and great beauty, நெருநை – yesterday, வைகு புனல் அயர்ந்தனை – played/involved in the fresh flowing cold water (வைகு = குளிச்சி தங்கிய), என்ப – they say, அதுவே பொய் புறம் பொதிந்து யாம் கரப்பவும் – even when we try to hide it as a lie, கை இகந்து அலர் ஆகின்றால் தானே – it rises above our hands and becomes gossip, மலர் தார் – flower garlands, மை அணி யானை – dark decorated elephant or elephant decorated with ink, மறப்போர்ச் செழியன் – Pāndiyan king, brave in battles, பொய்யா விழவின் – with unfailing festivals, கூடல் – Koodal,  பறந்தலை – battlefield, உடன் இயைந்து எழுந்த இரு பெரு வேந்தர் – two great kings who united and rose, கடல் மருள் பெரும் படை – ocean-like huge armies, கலங்க – to become distressed, தாக்கி – attacked them, இரங்கு இசை முரசம் ஒழிய – leaving their loud drums, பரந்து அவர் ஓடு புறம் கண்ட ஞான்றை – on the day when they saw the backs of enemies who spread and ran away, ஆடு கொள் வியன் களத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே – louder than the sounds that arose in the vast victorious field (victory kuravai dances)

அகநானூறு 117, பாடியவர் பெயர் கிடைக்கவில்லை, பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய செவிலித்தாய்  சொன்னது
மௌவலொடு மலர்ந்த மாக்குரல் நொச்சியும்
அவ்வரி அல்குல் ஆயமும் உள்ளாள்
ஏதிலன் பொய்ம்மொழி நம்பி ஏர் வினை
வளங் கெழு திருநகர் புலம்பப் போகி
வெருவரு கவலை ஆங்கண் அருள் வரக்  5
கருங்கால் ஓமை ஏறி வெண்தலைப்
பருந்து பெடை பயிரும் பாழ் நாட்டு ஆங்கண்
பொலந்தொடி தெளிர்ப்ப வீசிச் சேவடிச்
சிலம்பு நக இயலிச் சென்ற என் மகட்கே
சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து  10
யான் போது துணைப்பத் தகரம் மண்ணாள்
தன் ஓரன்ன தகை வெங்காதலன்
வெறி கமழ் பன்மலர் புனையப் பின்னு விடச்
சிறுபுறம் புதைய நெறிபு தாழ்ந்தன கொல்
நெடுங்கால் மாஅத்து ஊழுறு வெண் பழம் 15
கொடுந் தாள் யாமை பார்ப்பொடு கவரும்
பொய்கை சூழ்ந்த பொய்யா யாணர்
வாணன் சிறுகுடி வடாஅது
தீம் நீர்க் கான் யாற்று அவிர் அறல் போன்றே?

Akanānūru 117, Unknown poet, Pālai Thinai – What the foster mother said, after the heroine eloped
Not thinking about her friends with lines on their loins,
or the clusters of dark nochi flowers that have bloomed
along with jasmine flowers, my daughter went, leaving
those in our rich, beautifully constructed house to suffer
in pain, trusting the dishonest words of a stranger,
swaying and walking as  her gold bangles jingled and
the anklets on her red feet rattled,
on fierce forked paths, where, to get his mate’s grace, a
male kite with a white head sits on a black-trunked omai
tree and screeches.

She refused fragrant thakaram paste, when I parted and
braided her wavy, thick hair and adorned it with flowers.

Is the hair covering her small nape, braided for him
to place many fragrance-wafting flowers,
hanging perfectly like the bright fine sand on the shores
of the sweet forest stream north of Sirukudi village
belonging to Vānan, prosperous and surrounded by ponds
on which tortoises live with their young, and eat ripe,
bright fruits of mango trees with tall trunks?

Notes:    There are many poems where nochi trees are in the front yards of houses. The imagery is of the heroine who is unable to sleep since she is thinking about the hero, and listening to the dropping nochi flowers.   Also, there are descriptions of the mother missing her eloped daughter on seeing the nochi trees in her yard.  Akanānūru 21, 23 and 117 have descriptions of jasmine vines growing on nochi trees in the yards of houses.  The word Sirukudi is the name of a particular village, indicated with the name of a leader in 6 poems – Akanānūru 54-14 (பண்ணன்), Akanānūru 117-18 (வாணன்), Akanānūru 204-12 (வாணன்), Akanānūru 269-22 (வாணன்), Natrinai 340-9 (வாணன்), Natrinai 367-6 (அருமன்).  Elsewhere, it means a small village or a small community.  அகநானூறு 17 – மாக்குரல் நொச்சி, நற்றிணை 115 – மாக் குரல் நொச்சி, நற்றிணை 305 – மாக் குரல் நொச்சி.

Meanings:   மௌவலொடு – along with jasmine flowers, மௌவல், Jasminum officinale or angustifolium, மலர்ந்த – blossomed, மாக் குரல் நொச்சியும் – and dark clusters of nochi, Vitex leucoxylon, Chaste tree, அவ் வரி அல்குல் ஆயமும் உள்ளாள் – she does not think about her friends with beautiful lines on their loins, Vitex leucoxylon, Water peacock’s foot tree, ஏதிலன் பொய்ம் மொழி நம்பி – trusting the dishonest words of a stranger, ஏர் வினை – fine work, வளம் கெழு திரு நகர் புலம்பப் போகி – she went leaving her rich beautiful house in sorrow, she went leaving her rich lovely house to suffer in loneliness, வெருவரு – causing fear, கவலை – forked paths, ஆங்கண் – there, அருள் வர – to get grace, கருங்கால் ஓமை ஏறி – climb on the black-trunked omai trees, Dillenia indica, Toothbrush Tree, வெண்தலைப் பருந்து பெடை பயிரும் – white headed kite calls its female, பாழ் நாட்டு ஆங்கண் – in the wasteland there, பொலந்தொடி தெளிர்ப்ப வீசி – swaying (her hands) for her gold bangles to jingle, சேவடிச் சிலம்பு நக – anklets on her red feet to rattle, anklets on her perfect feet to rattle, இயலி – walked, சென்ற என் மகட்கே – to my daughter who left, சாந்து உளர் – putting aromatic pastes, வணர் குரல் – wavy hair, வாரி – combing, வகை வகுத்து – parting into sections, யான் போது துணைப்ப – when I placed flowers, தகரம் மண்ணாள் – she refused to put the fragrant pastes made from thakaram wood, நறுமண மரவகை, Wax- flower dog-bane, Tabernae montana, தன் ஓரன்ன – like her, தகை வெங்காதலன் – esteemed loving lover, வெறி கமழ் – fragrance wafting, பன் மலர் புனைய – to decorate with many flowers,  பின்னு விட –  making braid, சிறுபுறம் புதைய – her nape/back to be hidden, நெறிபு தாழ்ந்தன கொல் – do they hang perfectly, நெடுங்கால் மாஅத்து – of the mango trees with tall trunks, ஊழுறு வெண் பழம் – mature bright fruits, கொடும் தாள் யாமை – tortoise with curved legs, பார்ப்பொடு – with young ones, கவரும் – they take, they eat, பொய்கை சூழ்ந்த – surrounded by ponds, பொய்யா யாணர் – unfailing prosperity, வாணன் சிறுகுடி – Sirukudi village of Vānan, வடாஅது – north of, தீம் நீர்க் கான் யாற்று – of the forest stream with sweet water, அவிர் அறல் போன்றே – like the bright sand

அகநானூறு 118, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கறங்கு வெள் அருவி பிறங்கு மலைக் கவாஅன்
தேம் கமழ் இணர வேங்கை சூடித்
தொண்டகப் பறைச் சீர்ப் பெண்டிரொடு விரைஇ
மறுகில் தூங்கும் சிறுகுடிப் பாக்கத்து
இயல் முருகு ஒப்பினை வய நாய் பிற்பட  5
பகல் வரின் கவ்வை அஞ்சுதும் இகல் கொள
இரும் பிடி கன்றொடு விரைஇய கய வாய்ப்
பெருங்கை யானைக் கோள் பிழைத்து இரீஇய
அடு புலி வழங்கும் ஆர் இருள் நடுநாள்
தனியை வருதல் அதனினும் அஞ்சுதும்  10
என் ஆகுவள் கொல் தானே பல் நாள்
புணர் குறி செய்த புலர் குரல் ஏனல்
கிளி கடி பாடலும் ஒழிந்தனள்
அளியள் தான் நின் அளி அலது இலளே.

Akanānūru 118, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
You are like Murukan who comes trailed by his strong
dogs, living in a small village on the bright mountain
slopes with loud, white waterfalls, where he plays with
pretty women who wear honey-fragrant clusters of
vēngai flowers, and dance to the beats of thondakam
drums on the streets.

If you come during the day, we fear there will be slander.
If you come alone in the pitch darkness of midnight, we
fear even more, since a big-mouthed, large-trunked bull
elephant that escaped the deadly attack of a prowling tiger,
is with its dark female and calf.

What will happen to her?  The many day time trysts for
uniting with her in the millet field with clusters of mature
millet where she chased parrots with songs, has ended.
She will not exist without your grace!

Notes:  The heroine’s friend suggests that the hero marry her friend soon.  அகநானூறு 118 – குரல் ஏனல் கிளி கடி பாடலும் ஒழிந்தனள், அகநானூறு 194 – கிளி கடி மகளிரின் விளி படப் பயிரும், குறுந்தொகை 142 – புனக் கிளி கடியும் பூங்கண் பேதை, குறுந்தொகை 198 – படுகிளி கடிகம் சேறும், குறுந்தொகை 217 – தினை கிளி கடிக எனின், குறுந்தொகை 291 – ஏனல் படுகிளி கடியும் கொடிச்சி கைக் குளிரே இசையின் இசையா இன்பாணித்தே, குறுந்தொகை 360 –  ஏனல் உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கைக் குளிரே, பதிற்றுப்பத்து 78 – மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலிக் கிளி கடி மேவலர் புறவு தொறும் நுவல.

Meanings:   கறங்கு வெள் அருவி – loud white waterfalls, பிறங்கு மலைக் கவாஅன் – bright mountain slopes, தேம் கமழ் இணர வேங்கை சூடி – wearing honey fragrant clusters of kino flowers, Pterocarpus marsupium, தொண்டகப் பறை – thondakam drums, சீர்ப் பெண்டிரொடு விரைஇ – blends with beautiful women, மறுகில் தூங்கும் – dancing in the streets, சிறுகுடிப் பாக்கத்து இயல் முருகு ஒப்பினை – you resemble Murukan who resides in the small village, வய நாய் பிற்பட பகல் வரின் – when you come during the day your strong dogs following you, கவ்வை அஞ்சுதும் – we fear slander, இகல் கொள – to become enemies, இரும் பிடி கன்றொடு – with dark/big female and calf, விரைஇய – together, கய வாய் – wide mouth, பெருங்கை யானை – elephant with big trunk, கோள் பிழைத்து – escaped capture/death, இரீஇய – staying, அடு புலி வழங்கும் – killer tiger roams, ஆர் இருள் – pitch dark, நடுநாள் – midnight, தனியை வருதல் – you coming alone, அதனினும் – more than that, அஞ்சுதும் – she fears, என் ஆகுவள் கொல் தானே – what will happen to her, பல் நாள் புணர் குறி செய்த – arranged for trysts to unite on many days, புலர் குரல் ஏனல் – field with mature clusters of millet, கிளி கடி பாடலும் ஒழிந்தனள் – she ended the songs to chase parrots, அளியள் தான் – she is pitiable, நின் அளி அலது இலளே – without your graces, she will not exist

அகநானூறு 119, குடவாயில் கீரத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, அல்லது, தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நுதலும் தோளும் திதலை அல்குலும்
வண்ணமும் வனப்பும் வரியும் வாட
வருந்துவள் இவள் எனத் திருந்துபு நோக்கி
வரைவு நன்று என்னாது அகலினும் அவர் வறிது
ஆறு செல் மாக்கள் அறுத்த பிரண்டை 5
ஏறு பெறு பாம்பின் பைந்துணி கடுப்ப
நெறியயல் திரங்கும் அத்தம் வெறிகொள
உமண் சாத்து இறந்த ஒழிகல் அடுப்பில்
நோன் சிலை மழவர் ஊன் புழுக்கு அயரும்
சுரன் வழக்கு அற்றது என்னாது உரஞ்சிறந்து 10
நெய்தல் உருவின் ஐது இலங்கு அகல் இலைத்
தொடை அமை பீலிப் பொலிந்த கடிகை
மடை அமை திண்சுரை மரக்காழ் வேலொடு
தணி அமர் அழுவம் தம்மொடு துணைப்பத்
துணிகுவர் கொல்லோ தாமே துணிகொள 15
மறப்புலி உழந்த வசிபடு சென்னி
உறுநோய் வருத்தமொடு உணீஇய மண்டிப்
படி முழம் ஊன்றிய நெடுநல் யானை
கை தோய்த்து உயிர்க்கும் வறுஞ்சுனை
மை தோய் சிமைய மலைமுதல் ஆறே! 20

Akanānūru 119, Kudavāyil Keerathanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend, or What the heroine’s friend said to her
Not thinking that her forehead, shoulders, pallor spots,
loins, color, beauty and eye lines have faded, and she is
sad, not seeing clearly that marriage is good, he left for
the wasteland where those who travel cut up pirandai
vines that lie on the parched wasteland paths, looking
like chopped pieces of snakes attacked by thunder.

He went with enthusiasm not considering that nobody
goes to the wasteland, where warriors with strong bows
cook meat on rock stoves abandoned by salt merchants,
and there is the stink of flesh, and a fine elephant that
is attacked by a brave tiger, is in sorrow with head
wounds, goes rapidly to a dried pond, crouches on its
knees, searches for water with its trunk and sighs, on the
path in the mountains where dark clouds surround peaks.

He takes as his partner his spear made with hard wood,
its firm blade attached well, and decorated with peacock
feathers and a bright, wide blade that look like a waterlily.

Will he be bold and take us to that reducing battlefield?

Notes:   There is a convention that thunder ruins and kills snakes.  Akanānūru 68, 92, 119, 182, 202, 274, 323, 328, Kalithokai 45, 113, Kurunthokai 158, 190, 268, 391 and Natrinai 37, 51, 114, 129, 238, 255, 264, 347, 383, Puranānūru 17, 58, 126, 211, 366 and 369 have similar descriptions of thunder ruining or killing snakes.

Meanings:   நுதலும் – and forehead, தோளும் – and arms, திதலை அல்குலும் – and pallor spots on loins, வண்ணமும் – and color, வனப்பும் – and color, வரியும் வாட – and lines to fade,  வருந்துவள் இவள் என – that she will feel sad, திருந்துபு நோக்கி – seeing it clearly, வரைவு நன்று என்னாது – not thinking that marriage is good, அகலினும் – even though he left, அவர் – he, வறிது – very little, ஆறு செல் மாக்கள் – those who go on the path, அறுத்த பிரண்டை – chopped pirandai – பிரண்டைத்தண்டு, square-stalked vine, Vitis quadrangularis, ஏறு பெறு – attacked by thunder, பாம்பின் பைந்துணி கடுப்ப – like fresh snake pieces, நெறி அயல் – near the path, திரங்கும் அத்தம் – dried up wasteland, வெறி கொள – to attain smell, உமண் சாத்து – salt merchants, இறந்த – passing, ஒழி கல் அடுப்பில் – on the stone stoves that they abandoned, நோன் சிலை மழவர் – wasteland warriors with strong bows, ஊன் புழுக்கு அயரும் – cook meat dishes, சுரன் வழக்கு அற்றது என்னாது – not thinking that the wasteland is without those who travel, உரம் சிறந்து – with great enthusiasm, நெய்தல் உருவின் – like the waterlilies, ஐது இலங்கு அகல் இலை – beautiful bright wide blade, தொடை அமை – tied, பீலிப் பொலிந்த – beautiful/splendid with peacock feathers, கடிகை – stem, மடை – joints, அமை – fitted, திண் – firm, சுரை – ferrule, spear top, மரக் காழ் வேலொடு – with a spear made with hard-core tree wood, தணி அமர் அழுவம் – reducing battlefield, தம்மொடு துணைப்ப – with him as his partner, துணிகுவர் கொல்லோ தாமே துணி கொள – will he be bold if we go with him boldly, மறப் புலி உழந்த – brave tiger attacked, வசிபடு சென்னி – split head, உறு நோய் வருத்தமொடு – with deep sorrow, உணீஇய – to drink, மண்டிப் படி – going rapidly, முழம் ஊன்றிய – crouched to its knees on the ground, நெடு நல் யானை – tall fine elephant, கை தோய்த்து – searched with its trunk, உயிர்க்கும் – sighs, வறுஞ்சுனை – dry pond, dry spring, மை தோய் சிமைய மலை முதல் ஆறே – the path in the cloud covered mountain peaks

அகநானூறு 120, நக்கீரனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நெடுவேள் மார்பின் ஆரம் போலச்
செவ்வாய் வானம் தீண்டி மீன் அருந்தும்
பைங்கால் கொக்கு இனம் நிரை பறை உகப்ப
எல்லை பைப்பய கழிப்பிக் குடவயின்
கல் சேர்ந்தன்றே பல் கதிர் ஞாயிறு  5
மதர் எழில் மழைக் கண் கலுழ இவளே
பெரு நாண் அணிந்த நறு மென் சாயல்
மாண் நலம் சிதைய ஏங்கி ஆனாது
அழல் தொடங்கினளே பெரும அதனால்
கழிச் சுறா எறிந்த புண் தாள் அத்திரி  10
நெடு நீர் இருங்கழி பரி மெலிந்து அசைஇ
வல் வில் இளையரொடு எல்லிச் செல்லாது
சேர்ந்தனை செலினே சிதைகுவது உண்டோ
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை
அன்றில் அகவும் ஆங்கண்  15
சிறு குரல் நெய்தல் எம் பெருங்கழி நாட்டே.

Akanānūru 120, Nakkeeranār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Green-legged storks that eat fish fly high in a row in
the red sky looking like a garland on the chest of
Murukan, and daytime ends little by little.  The sun
with many rays reaches the mountains in the west.

Lord, she with delicate nature and great shyness cries
without stopping, her beautiful, moist eyes shed tears,
and her esteemed beauty is ruined!

Instead of leaving with your servants with strong bows
and your mule with sore legs that was attacked by a
shark in the backwaters, and is slow to walk, if you
stay here without leaving at night, is there any harm?

Our land with vast backwaters is nearby, where clusters
of waterlilies blossom and ibis cry from tall palmyra
trees on the white sands near the groves.

Meanings:   நெடுவேள் மார்பின் ஆரம் போல – like the (kadampam) garland on Murukan’s chest, செவ்வாய் வானம் தீண்டி மீன் அருந்தும் பைங்கால் கொக்கு இனம் – flocks of storks with green legs that eat fish fly in the red sky, நிரை பறை உகப்ப – flying together high in a row, எல்லை பைப்பய கழிப்பி – ending the day little by little, குடவயின் கல் சேர்ந்தன்றே பல் கதிர் ஞாயிறு – the sun with many rays reached the mountains on the west, மதர் எழில் மழைக் கண் கலுழ – her luscious beautiful moist eyes crying, her very beautiful moist eyes crying, இவளே – she, பெரு நாண் அணிந்த – with great shyness, நறு மென் சாயல் – her fine delicate nature, மாண் நலம் சிதைய – her esteem beauty has bee ruined, ஏங்கி – pining, ஆனாது – without stopping, அழல் தொடங்கினளே பெரும – oh lord! she started to cry, அதனால் – so, கழிச் சுறா எறிந்த புண் தாள் அத்திரி – mule that was attacked on his legs  with sores by a shark in the backwaters, நெடு – vast, நீர் – water, இருங்கழி – vast backwaters, பரி மெலிந்து அசைஇ – moving slowly, வல் வில் இளையரொடு – with your servants able with bows, எல்லிச் செல்லாது – not leaving at night, சேர்ந்தனை செலினே – if you stay here and leave, சிதைகுவது உண்டோ – is there any harm, will you be ruined, பெண்ணை ஓங்கிய – with tall palmyra trees, with flourishing palmyra trees, வெண் மணல் படப்பை – grove with white sand, அன்றில் அகவும் – black ibis calls, ஆங்கண் – there, சிறு குரல் நெய்தல் – small clusters of waterlilies, எம் பெருங்கழி நாட்டே – our land with vast backwaters

 

மணிமிடை பவளம் 121-300

அகநானூறு 121, மதுரை மருதன் இளநாகனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
நாம் நகை உடையம் நெஞ்சே கடும் தெறல்
வேனில் நீடிய வான் உயர் வழி நாள்
வறுமை கூரிய மண் நீர்ச் சிறு குளத்
தொடு குழி மருங்கில் துவ்வாக் கலங்கல்
கன்றுடை மடப் பிடிக் கயந்தலை மண்ணிச் 5
சேறு கொண்டாடிய வேறுபடு வயக்களிறு
செங்கோல் வால் இணர் தயங்கத் தீண்டிச்
சொரி புறம் உரிஞிய நெறி அயல் மராஅத்து
அல்குறு வரி நிழல் அசைஇ நம்மொடு
தான் வரும் என்ப தட மென் தோளி  10
உறுகண் மழவர் உருள் கீண்டிட்ட
ஆறு செல் மாக்கள் சோறு பொதி வெண் குடைக்
கணை விசைக் கடு வளி எடுத்தலின் துணை செத்து
வெருள் ஏறு பயிரும் ஆங்கண்
கரு முக முசுவின் கானத்தானே.  15

Akanānūru 121, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
This makes me laugh, my heart!  They say
she wants to go with us, the young woman
with curved, delicate arms, on the path,
where
in the harsh summer heat, on a sky-high path,
a bull elephant searches for water in a dug
pond muddied with sand and getting drier
each day, rubs the mud on the soft head of its
delicate female with calf and plays in the mud
himself, looking different, the strong elephant
pulls a kadampam tree’s red-stemmed, white
flower clusters, and rubs his back and rests in the
dappled shade, near the path, and in the forest
with black-faced monkeys, a fearing stag calls
his mate on hearing the sounds of fast arrows,
caused by harsh winds that move around the white
palm rice bowls thrown by those who go on the
path created by harsh warriors for their wheels.

Notes:  குறுந்தொகை 168 – மாரிப் பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை இரும் பனம் பசுங்குடைப் பலவுடன் பொதிந்து, புறநானூறு 352 – பசுங்குடையான் புதன் முல்லைப் பூப்பறிக்குந்து, அகநானூறு 37 – பயில் இதழ்ப் பசுங்குடைக் கய மண்டு பகட்டின் பருகி, கலித்தொகை 23 – வேணீர் உண்ட குடை ஓரன்னர்.

Meanings:   நாம் நகை உடையம் – this is making us laugh, நெஞ்சே – oh my heart,  கடும் தெறல் வேனில் – in the harsh summer heat,  நீடிய – long, வான் உயர் வழி – sky high path, நாள் – daily, வறுமை கூரிய – very dry, மண் நீர்ச் சிறு குளத் தொடு – in a dug small pond that had very little water with sand, குழி மருங்கில் – in the pits, துவ்வாக் கலங்கல் – muddied water that is undrinkable, கன்றுடை மடப் பிடிக் கயந்தலை மண்ணி – rubbed on the soft/big head of its delicate female with calf, சேறு கொண்டாடிய வேறுபடு வயக்களிறு – strong elephant that played in the mud and changed color, செங்கோல் – red stems, வால் இணர் – white clusters,  தயங்க – move, தீண்டி – touched,  சொரி புறம் – scratched on its back, உரிஞிய – rubbed,  நெறி அயல் – near the path,  மராஅத்து – of a kadampam tree, Anthocephalus or Neolamarckia cadamba, Kadampam oak, அல்குறு வரி நிழல் – reduced striped shade, அசைஇ – to stay, நம்மொடு தான் வரும் என்ப – they say she wants to go with us, தட மென் தோளி – the one with curved/big, delicate arms,  உறுகண் மழவர் – the wasteland warriors who cause great sorrow, உருள் – wheels, கீண்டிட்ட – broken, ஆறு செல் மாக்கள் – people who go on the path, சோறு பொதி வெண் குடை – bowls filled with white rice (palmyra frond bowls – like the ones used to drink pathaneer),  கணை விசை – rapid arrows that are shot, கடு வளி – strong winds,  எடுத்தலின் – since they blow,  துணை செத்து – thinking about its partner,  வெருள் ஏறு – a fearing stag, a bewildered stag, பயிரும் – it calls,  ஆங்கண் – there, கரு முக முசுவின் கானத்தானே – in the forest with the black-faced monkeys, langur monkey, Semnopithecus priamus

அகநானூறு 122, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
இரும்பிழி மாரி அழுங்கல் மூதூர்
விழவு இன்றாயினும் துஞ்சாது ஆகும்
மல்லல் ஆவணம் மறுகுடன் மடியின்
வல் உரைக் கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள்
பிணி கோள் அருஞ்சிறை அன்னை துஞ்சின்  5
துஞ்சாக் கண்ணர் காவலர் கடுகுவர்
இலங்கு வேல் இளையர் துஞ்சின் வை எயிற்று
வலம் சுரித் தோகை ஞாளி மகிழும்
அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின்
பகலுரு உறழ நிலவுக் கான்று விசும்பின்  10
அகல் வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே
திங்கள் கல் சேர்வு கனை இருள் மடியின்
இல் எலி வல்சி வல்வாய்க் கூகை
கழுது வழங்கு யாமத்து அழிதகக் குழறும்
வளைக் கண் சேவல் வாளாது மடியின்  15
மனைச் செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும்
எல்லாம் மடிந்த காலை ஒரு நாள்
நில்லா நெஞ்சத்து அவர் வாரலரே அதனால்
அரி பெய் புட்டில் ஆர்ப்பப் பரி சிறந்து
ஆதி போகிய பாய் பரி நன் மா  20
நொச்சி வேலித் தித்தன் உறந்தைக்
கல் முதிர் புறங்காட்டன்ன
பல் முட்டின்றால் தோழி நம் களவே.

Akanānūru 122, Paranar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
This loud town where liquor flows like rain
will not sleep even when there are no festivals.

Even if the prosperous markets and streets go
to sleep, mother, with strong, harsh words
does not sleep.

Even if mother who holds us tight and guards
strictly, sleeps, the security guards do not sleep.

Even if the quick, young men with bright lances
sleep, dogs with sharp teeth and right-curled
tails bark.

Even if the loud-mouthed dogs go to sleep, the
moon spreads its rays in the wide sky and it
appears like day.

Even if the moon reaches the mountains and
there is pitch darkness, the house-rat eating,
strong-mouthed owls hoot at night when
ghouls roam.

Even if male owls with round eyes stop hooting
and go to sleep quietly, the house chicken will
raise their loud voices.

Even if everyone has gone to sleep, he from whom
my heart is not away even for a day has not come.

The hindrances that we face, my friend, are like
those faced in the rock-filled, mature, protective
forests of Uranthai city surrounded by walls,
belonging to king Thithan with swift, fine horses
that leap and run straight, with pebble-filled
anklets on their feet.

Notes:  There is a suggestion for the hero to come and marry the heroine.  நில்லா நெஞ்சத்து அவர் வாரலரே (18) –   வேங்கடசாமி நாட்டார் – ‘நிலைபெறாத நெஞ்சத்தினையுடைய நம் தலைவர் வருதிலர்’, பொ. வே. சோமசுந்தரானார் – ‘நில்லாத நமது நெஞ்சத்தின்கண் உறைபவராகிய நம்பெருமான் ஈண்டு வாராதொழிவர்’.

Meanings:   இரும்பிழி மாரி – abundant liquor like rain, அழுங்கல் மூதூர் – loud ancient town, விழவு இன்றாயினும் துஞ்சாது ஆகும் – will not sleep even if there are no festivals, மல்லல் ஆவணம் மறுகு உடன் மடியின் – even if the prosperous markets and streets go to sleep, வல் உரைக் கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள் – mother with strong harsh words does not sleep, பிணி கோள் அருஞ்சிறை அன்னை துஞ்சின் – even if mother who holds us tight with strict guard sleeps, துஞ்சாக் கண்ணர் காவலர் – the guards have eyes that do not sleep, கடுகுவர்- they guard, இலங்கு வேல் இளையர் துஞ்சின் – even if  young men with bright spears sleep, வை எயிற்று – with sharp teeth, வலம் சுரித் தோகை – right curled tail, ஞாளி மகிழும் – dogs will bark, அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின் – even if the loud-mouthed dogs do not bark and sleep, பகலுரு உறழ நிலவுக் கான்று – giving the moon which makes it appear like day time, விசும்பின் அகல் வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே – the rays of the moon will be spread in the wide sky, திங்கள் கல் சேர்வு – moon reaches the mountains, கனை இருள் மடியின் – even if there is pitch darkness, இல் எலி வல்சி வல்வாய்க் கூகை – owls with powerful mouths that eats house rats as food, கழுது வழங்கு யாமத்து – at night when ghouls roam, அழிதக – to ruin, குழறும் – they hoot, வளைக் கண் சேவல் வாளாது மடியின் – even if the male owls with round eyes sleep quietly, even if male owls that live in holes sleep quietly, மனைச் செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும் – the house hens will raise their loud sound, எல்லாம் மடிந்த காலை – when everyone has gone to sleep, ஒரு நாள் நில்லா நெஞ்சத்து – heart that does not stay with me even for a day, அவர் வாரலரே – he has not come, அதனால் – so, அரி பெய் – with pebbles that cause sounds, புட்டில் ஆர்ப்ப – anklets jingling, பரி சிறந்து ஆதி போகிய – riding well straight, பாய் பரி – leaping fast, நன் மா – fine horses, நொச்சி வேலி – surrounded by protection/forts or by nochi trees, Vitex leucoxylon, Chaste tree, தித்தன் உறந்தை – Thithan’s Uranthai, கல் முதிர் புறங்காட்டன்ன – like the protective forest with stones, பல் முட்டின்றால் – there are many hindrances, தோழி – my friend, நம் களவே – our secret love

அகநானூறு 123, காவிரிப்பூம்பட்டினத்து காரிக் கண்ணனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
உண்ணாமையின் உயங்கிய மருங்கின்
ஆடாப் படிவத்து ஆன்றோர் போல
வரை செறி சிறு நெறி நிரைபுடன் செல்லும்
கான யானை கவின் அழி குன்றம்
இறந்து பொருள் தருதலும் ஆற்றாய் சிறந்த  5
சில் ஐங்கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி
ஒழியின் வறுமை அஞ்சுதி அழிதகவு
உடைமதி வாழிய நெஞ்சே நிலவு என
நெய்கனி நெடு வேல் எஃகிலை இமைக்கும்
மழை மருள் பல் தோல் மா வண் சோழர்  10
கழை மாய் காவிரிக் கடல் மண்டு பெருந்துறை
இறவொடு வந்து கோதையொடு பெயரும்
பெருங்கடல் ஓதம் போல
ஒன்றிற் கொள்ளாய் சென்று தரு பொருட்கே.

Akanānūru 123, Kāviripoompattinathu Kāri Kannanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
You are not able to come with me to to earn
wealth,
……….going on the small path surrounded
……….by mountains, where forest elephant
……….herds that have lost their beauty walk
……….in a row like ascetics who are skinny
……….without eating, who perform rituals
……….without bathing,
and afraid of poverty, you are not able to stay
home embracing the woman with a splendid,
delicate five-part braid.

You are sad!  May you live long, my heart!

Not choosing one, you are like the waves of the big
ocean that bring shrimp to the shore and take back
garlands to the ocean, near the Kāviri River where
bamboo raft poles disappear, belonging to
the greatly generous Chōla kings owning shields
as dark as clouds and long spears rubbed with oil
that glitter like the moon.

Notes:   உண்ணாமையின் உயங்கிய மருங்கின் ஆடாப் படிவத்து ஆன்றோர் (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – உண்ணாமையின் உயங்கிய மருங்கின் ஆடாப் படிவத்து ஆன்றோர் என்றது, சமண சமயத்துத் துறவோரை.  ஆடாப் படிவம் – நீராடா நோன்பு.  இவ்வுவமையால் பாலையின் கொடுமை நுண்ணிதின் கூறியமை உணர்க.

Meanings:   உண்ணாமையின் – because of not eating, உயங்கிய மருங்கின் – with thin waists, with depressed stomachs, ஆடாப் படிவத்து – with the rituals of not bathing, ஆன்றோர் போல – like the wise people, like the ascetics, வரை – mountain, செறி – dense, சிறு நெறி – small path, நிரைபுடன் செல்லும் – go together, go in a row, கான யானை – forest elephants, கவின் அழி குன்றம் – mountain that has lost its beauty, இறந்து பொருள் தருதலும் – to go and earn wealth, ஆற்றாய் – you are not able to do, சிறந்த சில் ஐங்கூந்தல் – splendid delicate five-part braid, நல் அகம் பொருந்தி – embrace her fine chest, ஒழியின் – if you stay (at home), வறுமை அஞ்சுதி – you are afraid of poverty, அழிதகவு உடைமதி – you are with sorrow, வாழிய நெஞ்சே – may you live long my heart, நிலவு என நெய்கனி நெடு வேல் – long spears rubbed with abundant oil/ghee are bright like the moon, எஃகிலை இமைக்கும் – spear blades glitter, மழை மருள் – like clouds, பல் தோல் – many shields, மா வண் சோழர் – greatly charitable Chōla kings, கழை மாய் காவிரி – Kāviri river where bamboo poles placed vertically disappear in the depths (since the river is very deep), கடல் மண்டு பெருந்துறை – huge shore where the river enters the ocean, இறவொடு வந்து கோதையொடு பெயரும் – come with shrimp and leave with garlands, பெருங்கடல் ஓதம் போல – like the waves of the big ocean, ஒன்றில் கொள்ளாய் – you have not chosen one with a firm mind, சென்று தரு – to go and bring, பொருட்கே – for wealth

அகநானூறு 124, மதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்டனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
நன்கலம் களிற்றொடு நண்ணார் ஏந்தி
வந்து திறை கொடுத்து வணங்கினர் வழிமொழிந்து
சென்றீக என்ப ஆயின் வேந்தனும்
நிலம் வகுந்துறாஅ ஈண்டிய தானையொடு
இன்றே புகுதல் வாய்வது நன்றே  5
மாட மாண் நகர்ப் பாடு அமை சேக்கைத்
துனி தீர் கொள்கை நம் காதலி இனிதுறப்
பாசறை வருத்தம் வீட நீயும்
மின்னு நிமிர்ந்தன்ன பொன் இயல் புனை படைக்
கொய் சுவல் புரவிக் கை கவர் வயங்கு பரி  10
வண் பெயற்கு அவிழ்ந்த பைங்கொடி முல்லை
வீ கமழ் நெடு வழி ஊது வண்டு இரிய
காலை எய்தக் கடவுமதி மாலை
அந்திக் காவலர் அம் பணை இமிழ் இசை
அரமிய வியலகத்து இயம்பும்  15
நிரை நிலை ஞாயில் நெடுமதில் ஊரே.

Akanānūru 124, Mathurai Aruvai Vānikan Ilavēttanār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
If the enemies who lost brought tributes of precious
jewels along with bull elephants, humbly bowed and
uttered praise words and bade goodbye, the king will
agree to leave now for his town with his huge army,
causing the land to be sad.  It is true and good.

Our sorrow in the battle camp has ended, and my lover
sleeping sweetly in her fine bed in an upper floor of a
splendid mansion, has no hatred.

Hold the hand-desired bridles and ride fast your rapid
horses with trimmed, tufted hair and decorated gold
saddles, glittering like lightning strikes, on the long path
where fragrant mullai flowers have opened on green vines
after abundant rains, and humming bees hover around.

Our town is the one with tall walls and rows of bastions,
where the evening twilight guards beat beautiful panai
drums that roar sweet music in the vast palace.

Notes:  There is a version where line 14 has the words அந்திக் கோவலர் அம் பணை இமிழ் இசை.  Po. Ve. Somasundaranar has used the word காவலர், but also mentions about the version with the word கோவலர், adding இதற்கு பணை என்பதனை இசைக் கருவிப் பொதுப் பெயராக கொண்டு அழகிய குழல் இமிழ் இசை எனப் பொருள் கூறிக் கொள்க.  பொலம் படை மா:  அகநானூறு 114 – பொலம்படைக் கலி மா, அகநானூறு 124 – பொன் இயல் புனை படைக் கொய் சுவல் புரவி, நற்றிணை 78 – பொலம் படைக் கலி மா, நற்றிணை 361 – பொலம் படைக் கலி மா, புறநானூறு 116 – பொலம் படைக் கலி மா, புறநானூறு 135 – ஒளிறு படைப் புரவிய தேரும், புறநானூறு 359 – பொலம் படைய மா, மலைபடுகடாம் 574 – பொலம் படைப் பொலிந்த கொய் சுவற் புரவி.  மின்னல் நிமிர்ந்தாற்போல்:  மின்னு நிமிர்ந்தன்ன – அகநானூறு 124, 158, நற்றிணை 51, புறநானூறு 57, மின்னு நிமிர்ந்தாங்கு – பெரும்பாணாற்றுப்படை 484,  மின்னு நிமிர்ந்தனைய – மதுரைக்காஞ்சி 679.

Meanings:   நன் கலம் களிற்றொடு – precious jewels along with elephants, நண்ணார் ஏந்தி வந்து திறை கொடுத்து வணங்கினர் – enemies who lost bringing tributes and giving bowing humbly, வழிமொழிந்து – uttering praising words, சென்றீக என்ப ஆயின் – if they say ‘may you leave’ graciously, if  they say goodbye, வேந்தனும் – and the king, நிலம் வகுந்துறாஅ – causing the land to be sad due to the weight it has to bear, ஈண்டிய தானையொடு – with his large army, இன்றே புகுதல் – entering (our town) today, வாய்வது நன்றே – it is true and good, மாட மாண் நகர் – esteemed mansion with upper floors, பாடு அமை சேக்கை – perfect bed, துனி தீர் கொள்கை – principle without hatred, நம் காதலி – my lover, இனிதுற – sleeping sweetly, பாசறை – battlecamp, வருத்தம் வீட – loosing sorrow, நீயும் – you, மின்னு நிமிர்ந்தன்ன – like lightning that is spread, பொன் இயல் புனை படை – decorated saddle made with gold, decorated saddle made with iron, கொய் சுவல் புரவி – horses with trimmed tufts, கை கவர் – (bridles) desired by the hands, வயங்கு பரி – running rapidly, வண் பெயற்கு அவிழ்ந்த – blossomed after generous rains, பைங்கொடி முல்லை – jasmine that grows on green vines, வீ கமழ் – flower fragrance, நெடு வழி – long path, ஊது வண்டு humming bees, இரிய காலை – when they fly about, எய்தக் கடவுமதி – please ride fast, மாலை – evening, அந்தி – twilight, காவலர் – guards, அம் பணை – beautiful panai drums, இமிழ் இசை – sweet music, அரமிய – palace with moon light, yard with moon light, வியலகத்து – in the wide space, இயம்பும் – roar, நிரை நிலை ஞாயில் – with rows of breastworks, with rows of bastions, நெடு மதில் ஊரே – town with a tall fort

அகநானூறு 125, பரணர், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, அல்லது தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, வாடைக் காற்றிடம் கூறுவதைப் போல் –  தலைவனின் வரவை அறிவிக்க
அரம் போழ் அவ்வளை தோள் நிலை நெகிழ
நிரம்பா வாழ்க்கை நேர்தல் வேண்டி
இரங்காழ் அன்ன அரும்பு முதிர் ஈங்கை
ஆலியன்ன வால் வீ தாஅய்
வை வால் ஓதி மை அணல் ஏய்ப்பத்  5
தாது உறு குவளைப் போது பிணி அவிழப்
படாஅப் பைங்கண் பாவடிக் கய வாய்க்
கடாஅம் மாறிய யானை போலப்
பெய்து வறிது ஆகிய பொங்கு செலற் கொண்மூ
மை தோய் விசும்பின் மாதிரத்து உழி தரப்  10
பனி அடூஉ நின்ற பானாள் கங்குல்
தனியோர் மதுகை தூக்காய் தண்ணென
முனிய அலைத்தி முரண் இல் காலை
கைதொழு மரபின் கடவுள் சான்ற
செய் வினை மருங்கிற் சென்றோர் வல்வரின்  15
விரி உளைப் பொலிந்த பரியுடை நன் மான்
வெருவரு தானையொடு வேண்டு புலத்து இறுத்த
பெரு வளக் கரிகால் முன்னிலைச் செல்லார்
சூடா வாகைப் பறந்தலை ஆடுபெற
ஒன்பது குடையும் நன்பகல் ஒழித்த  20
பீடு இல் மன்னர் போல
ஓடுவை மன்னால் வாடை நீ எமக்கே.

Akanānūru 125, Paranar, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend, or, What the heroine’s friend said to her, as she utters these words to the northern wind, announcing the arrival of the hero
For my bangles, cut and made with saws, to slip
from my arms,
mature buds of eengai resembling iravam seeds
that blossom white like hailstones to drop,
pollen-filled buds of blue waterlilies that
are like the dark beards of chameleons with sharp
tails, to open their petals, and overflowing clouds
after rains to move in the dark skies, looking like
elephants with dried oozing musth, sleepless green
eyes, wide feet and huge mouth,

O northern wind, even when there is no discord
between us, you blow in the middle of the night,
chill and attacking, without thought of the
strengths of those who suffer.

You will run away in fear, like the men who were
afraid to stand before Karikāl Valavan to whom
nine kings lost their royal umbrellas in one day
in the Vākai battle, a king with fine, rapid horses with
beautiful, wide tufts, and terror-causing armies which
occupy the lands he desires,

because my man who has gone to do the word of god,
according to worshipping tradition, is returning fast.

Meanings:   அரம் போழ் அவ்வளை – pretty bangles made by cutting with saws, தோள் நிலை நெகிழ – slipping down from the arms, நிரம்பா வாழ்க்கை – unfulfilled life, நேர்தல் வேண்டி – desiring for it to be fulfilled, இரங்காழ் அன்ன – like iravam seeds Mesua ferrea, Ironwood of Ceylon – இருள்மரம்,  அரும்பு முதிர் ஈங்கை – mature buds of eengai, Mimosa pudica, Touch-me-not, தொட்டாச்சுருங்கி, ஆலியன்ன – like hailstones, வால் வீ – white flowers, தாஅய் – spread, வை வால் ஓதி – chameleon with sharp tail, மை அணல் ஏய்ப்ப – like black beard, தாது உறு குவளை – blue waterlilies with pollen, Nymphaea caerulea, போது பிணி அவிழ – opens its petals, படாஅப் பைங்கண் – green eyes that do not sleep, பாவடி – spread feet, wide feet, கய வாய் – big mouth, கடாஅம் மாறிய யானை போல – like an elephant after musth has stopped flowing, பெய்து வறிது ஆகிய – became dry after raining, பொங்கு – bountiful, செலற் கொண்மூ – moving clouds, மை தோய் விசும்பின் – in the darkness covered skies, மாதிரத்து – in all directions, உழி தர – to roam, பனி அடூஉ நின்ற பானாள் – midnight when chillness kills, கங்குல் – at night, தனியோர் – one who is alone, மதுகை – strength, தூக்காய் – you are not analyzing, தண்ணென – in a cool manner, முனிய – causing anger, causing hatred, அலைத்தி – you are blowing, முரண் இல் காலை – when there is no discord, கைதொழு மரபின் – in the tradition of worshipping with hands, கடவுள் சான்ற செய் – act for god, வினை மருங்கிற் சென்றோர் – one who went on work, வல்வரின் – if he comes fast, விரி உளை – wide tufts, பொலிந்த – beautiful, bright, splendid, பரியுடை நன்மான் – fine horses that run fast, வெருவரு தானையொடு – with armies that cause fear, வேண்டு புலத்து இறுத்த – stayed in the desired land, பெரு வளக் கரிகால் – greatly prosperous Karikālan, முன்னிலைச்  செல்லார் – they were not able to stand in front of him, சூடா வாகை – in the Vākai that is not worn, in the Vākai battlefield பறந்தலை, ஆடு பெற – for him to win, ஒன்பது குடையும் நன்பகல் ஒழித்த – ruined 9 royal umbrellas in a day, பீடு இல் மன்னர் போல – like kings with no pride, like kings with no strength, ஓடுவை மன்னால் வாடை நீ எமக்கே – you will run away you northern wind because of me

அகநானூறு 126, நக்கீரர், மருதத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
நினவாய் செத்து நீ பல உள்ளிப்
பெரும் புன் பைதலை வருந்தல் அன்றியும்
மலை மிசைத் தொடுத்த மலிந்து செலல் நீத்தம்
தலை நாள் மா மலர் தண் துறைத் தயங்கக்
கடற்கரை மெலிக்கும் காவிரிப் பேரியாற்று  5
அறல் வார் நெடுங்கயத்து அரு நிலை கலங்க
மால் இருள் நடுநாள் போகித் தன் ஐயர்
காலைத் தந்த கணைக்கோட்டு வாளைக்கு
அவ் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்மகள்
நெடுங்கொடி நுடங்கு நறவு மலி மறுகில்   10
பழம் செந்நெல்லின் முகவை கொள்ளாள்
கழங்கு உறழ் முத்தமொடு நன் கலம் பெறூஉம்
பயங் கெழு வைப்பிற் பல் வேல் எவ்வி
நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான்
பொன் இணர் நறு மலர்ப் புன்னை வெஃகித்  15
திதியனொடு பொருத அன்னி போல
விளிகுவை கொல்லோ நீயே கிளியெனச்
சிறிய மிழற்றும் செவ்வாய்ப் பெரிய
கயல் என அமர்த்த உண்கண் புயல் எனப்
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால்  20
மின் நேர் மருங்குல் குறுமகள்
பின்னிலை விடாஅ மடங் கெழு நெஞ்சே.

Akanānūru 126, Nakkeerar, Marutham Thinai – What the hero said to his heart
O naive heart that stands there without
letting go, behind the young girl with
red mouth that prattles gently like a
parrot, calm, kohl-rimmed eyes that
are like carps, thick, five-part braid
that falls low on her back looking like
dark clouds, and lightning-like waist!

Thinking that words are true, you have
suffered greatly and struggled with pain.

You will be ruined like Anni,
who desired Thithiyan’s punnai tree
with clusters of fragrant, golden flowers,
and could not be controlled by the good
words of his friend Evvi owning an army
with spears and towns with fine jewels
and pearls as big as kalangu seeds,
that a bard’s daughter of fine words and
curved, beautiful navel, barters and gets
instead of red rice, on the streets with tall,
swaying flags, for thick-finned vālai fish,

brought by her brothers at dawn leaving
at confusing midnight the estuary of the
mighty Kāviri river, with long sand bars with
fine sand, that reduces the ocean’s shores.
Huge, fresh flowers on the shore flourish in
the flood waters which started on the
mountains.

Notes:  Natrinai 180 and Akanānūru 45 and 145 have references to Anni cutting down Thithiyan’s tree in the Kurukkai battle.  There are references to Anni Mignili in Akanānūru 196 and 262.  There are references to Anni in Natrinai 180 and Akanānūru 45, 126 and 145.  Barter is mentioned in Akanānūru 60, 61, 126, 140, 245, 296, 390, Natrinai 183, Kurunthokai 221, 269, Ainkurunūru 47, Porunarātruppadai 214-215, 216-7, Pattinappālai 28-30, and Malaipadukādam 413-414.

Meanings:   நினவாய் செத்து – thinking words are true, நீ பல உள்ளி – you have thought a lot, பெரும் புன் பைதலை வருந்தல் அன்றியும் – you are not just feeling greatly sad and distressed, மலை மிசைத் தொடுத்த – continuing from the mountains, starting in the mountains, மலிந்து செலல் நீத்தம் – abundantly flowing floods, தலை நாள் மா மலர் – day’s new dark/huge flowers, தண் துறைத் தயங்க – splendid on the cool shore, கடற்கரை மெலிக்கும் காவிரிப் பேரியாற்று – of the huge river Kāviri that reduces the ocean shores (மெலிக்கும் = கரைக்கும்), அறல் – fine sand, வார் நெடுங்கயத்து – in the long estuary, அரு நிலை – difficult time/situation, கலங்க மால் இருள் நடுநாள் போகி – going during the confusing pitch dark midnight time, தன் ஐயர் காலைத் தந்த கணைக் கோட்டு வாளைக்கு – for the vālai fish with thick back ridge fins that her brothers brought in the morning, Trichiurus haumela, அவ் வாங்கு உந்தி – pretty curved navel, அம் சொல் பாண்மகள் – the bard’s daughter with beautiful words, நெடுங்கொடி நுடங்கு – tall flags swaying, நறவு மலி மறுகில் – on the streets selling abundant alochol, பழஞ்செந்நெல்லின் – of old red rice, of old fine rice, முகவை கொள்ளாள் – she does not agree to the measure, கழங்கு உறழ் முத்தமொடு – with pearls that look like molucca beans, Caesalpinia crista seeds, நன் கலம் பெறூஉம் – she gets fine jewels, பயம் கெழு வைப்பின் – with towns that yield benefits, பல் வேல் எவ்வி – Evvi with many spears, நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான் – he does not submit ever with kind just good words, பொன் இணர் நறு மலர் – gold colored clusters of fragrant flowers, புன்னை வெஃகி – desired the punnai tree, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, திதியனொடு பொருத அன்னி போல – like Anni who fought with Thithiyan, விளிகுவை கொல்லோ நீயே – you will be ruined, you will die, கிளியெனச் சிறிய மிழற்றும் செவ்வாய் – red mouth that prattles like a parrot, கயல் என அமர்த்த உண்கண் – kohl-lined calm eyes that are like carp fish, புயல் என – like clouds, புறம் தாழ்பு – hanging low on her back, இருளிய – dark, பிறங்கு – bright, flourishing, குரல் – cluster, ஐம்பால் – five-part braid , மின் நேர் மருங்குல் குறுமகள் – the young girl with a lightning like waist, பின்னிலை விடாஅ மடம் கெழு நெஞ்சே – my ignorance-filled heart that does not let go of standing behind her

அகநானூறு 127, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
இலங்கு வளை நெகிழச் சாஅய் அல்கலும்
கலங்கு அஞர் உழந்து நாம் இவண் ஒழிய
வலம்படு முரசின் சேரலாதன்
முந்நீர் ஓட்டிக் கடம்பு அறுத்து இமயத்து
முன்னோர் மருள வணங்கு வில் பொறித்து  5
நன் நகர் மாந்தை முற்றத்து ஒன்னார்
பணி திறை தந்த பாடு சால் நன் கலம்
பொன் செய் பாவை வயிரமொடு ஆம்பல்
ஒன்றுவாய் நிறையக் குவைஇ அன்று அவண்
நிலம் தினத் துறந்த நிதியத்து அன்ன  10
ஒரு நாள் ஒரு பகல் பெறினும் வழி நாள்
தங்கலர் வாழி தோழி செங்கோற்
கருங்கால் மராஅத்து வாஅல் மெல் இணர்ச்
சுரிந்து வணர் பித்தை பொலியச் சூடிக்
கல்லா மழவர் வில் இடம் தழீஇ  15
வருநர்ப் பார்க்கும் வெருவரு கவலை
மொழி பெயர் தேஎத்தர் ஆயினும்
பழி தீர் காதலர் சென்ற நாட்டே.

Akanānūru 127, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!  Your faultless
lover will not stay in another country, where
they speak a different language, letting your
bright bangles to become loose, and your body
to become thin, struggling here each day with
sorrow and distress, even if he were given the
wealth that King Nedunchēralāthan with victory
drums, who rode the seas and chopped the sacred
kadampam tree of his enemy, and like his ancestors,
carved the curved bow symbol on the Himalayas,
got as tributes from his enemies fine jewels
gold female figurines and diamonds in huge
quantities known by the word āmpal, heaped
them in his palace yard in Mānthai city, and
abandoned them for the land to devour.

He will not stay away another day on the fierce,
forked path where uneducated men who wear lovely
clusters of delicate, white flowers with red stems
from kadampam trees with black trunks, on
their tight, curly hair, carry curved bows on their
left side, and are looking for those who travel.

Notes:   Pathitruppathu 11 – 20 are songs written by poet Kumattoor Kannanār for Chēra king Nedunchēralāthan, the one described in this poem. He is the king who placed the bow emblem on the Himalayas.  மாந்தை என்ற ஊர் மரந்தை என்றும் சில பாடல்களில் குறிப்பிடப்பதுள்ளது.

Meanings:   இலங்கு வளை நெகிழ – bright bangles to become loose, சாஅய் அல்கலும் – becoming thin every day, கலங்கு அஞர் உழந்து – suffering with sorrow and distress, நாம் இவண் ஒழிய – us to stay here here, us to struggle here, வலம்படு முரசின் – with victorious drums that roar in battles, சேரலாதன் – king Nedunchēralāthan, முந்நீர் ஓட்டி – rode on the ocean, கடம்பு அறுத்து – chopped the kadampam tree, Anthocephalus cadamba  or Neolamarckia cadamba, Kadampa oak, இமயத்து – in the Himalayas, முன்னோர் மருள – like his ancestors, வணங்கு வில் பொறித்து – carved the curved bow symbol, etched the bow symbol, நன் நகர் மாந்தை முற்றத்து – in the yard of the fine palace in Mānthai city, ஒன்னார் பணி திறை தந்த – enemies gave tributes humbly, பாடு சால் – with pride, special,  நன் கலம் – fine jewels, பொன் செய் பாவை – gold female statue, வயிரமொடு – along with diamonds, ஆம்பல் ஒன்றுவாய் நிறையக் குவைஇ – heaped them together  to a large quantity which is noted by the word āmpal, அன்று அவண் – on that day, there, நிலம் தின – for the land to eat, for the land to ruin, துறந்த நிதியத்து அன்ன – like the wealth that was left/abandoned, ஒரு நாள் ஒரு பகல் பெறினும் – even if he gets it during daytime on a day, வழி நாள் தங்கலர் – he will not stay for another day, வாழி தோழி – may you live long my friend, செங்கோல் – red branches, கருங்கால் மராஅத்து – of kadampam trees with black trunk, Anthocephalus cadamba or Neolamarckia cadamba, Kadampam oak, வாஅல் மெல் இணர் – white delicate clusters, சுரிந்து – curled, வணர் – wavy, பித்தை – hair, பொலியச் சூடி – wore splendidly, கல்லா மழவர் – uneducated wasteland warriors, வில் இடம் தழீஇ – hugging their bows on their left side, வருநர்ப் பார்க்கும் – look for those who come (on the path), வெருவரு – causing fear, கவலை – forked paths, மொழி பெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் – even if he is in another country with a different language, பழி தீர் காதலர் சென்ற நாட்டே – the country that our faultless lover went to

அகநானூறு 128, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
மன்று பாடு அவிந்து மனை மடிந்தன்றே
கொன்றோர் அன்ன கொடுமையோடு இன்றே
யாமம் கொளவரின் கனைஇக் காமம்
கடலினும் உரைஇக் கரை பொழியும்மே
எவன் கொல் வாழி தோழி மயங்கி  5
இன்னம் ஆகவும் நன்னர் நெஞ்சம்
என்னொடும் நின்னொடும் சூழாது கைம்மிக்கு
இறும்பு பட்டு இருளிய இட்டு அருஞ்சிலம்பில்
குறுஞ்சுனைக் குவளை வண்டு படச் சூடிக்
கான நாடன் வரூஉம் யானைக்  10
கயிற்றுப் புறத்தன்ன கல் மிசைச் சிறு நெறி
மாரி வானந்தலைஇ நீர் வார்பு
இட்டு அருங்கண்ண படுகுழி இயவின்
இருள் இடை மிதிப்புழி நோக்கி அவர்
தளர் அடி தாங்கிய சென்றது இன்றே?  15

Akanānūru 128, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
Our town’s common grounds have
become quiet,
people in homes have gone to sleep,
night is ruthless like those who kill,
and my intense love is louder than the
ocean, and it flows past its limits.
Why is it, my friend?  May you live long!

Not staying with me today, my good
heart have gone past us to the forest,
……….where struggling in the dark,
……….the lord of the forest, wearing
……….bee-swarming, blue waterlilies
……….that grow on small springs, walks
………. on the small difficult mountain
……….path which appears like the rope
……….scars on an elephant’s back,
……….where monsoon’s clouds pour rain,
to watch him as he walks in the dark
on a small path with dangerous pits,
and help him as his tired feet walks.

Notes:  அகநானூறு 65 – உயவல் யானை வெரிநுச் சென்றன்ன கல் ஊர்பு இழிதரும் புல் சாய் சிறு நெறி.

Meanings:   மன்று பாடு அவிந்து – the town’s common grounds became quiet, மனை மடிந்தன்றே – the people in homes have gone to sleep, கொன்றோர் அன்ன கொடுமையோடு இன்றே யாமம் –  tonight is ruthless like those who kill, கொள வரின் – when it comes to get me, கனைஇக் காமம் – this love that has become intense, கடலினும் உரைஇ – with more uproar than ocean, கரை பொழியும்மே – and it flows past the shores, and it flows past the limits, எவன் கொல் – why is it, வாழி தோழி – may you live long my friend, மயங்கி இன்னம் ஆகவும் – to be confused like this, நன்னர் நெஞ்சம் – good heart, என்னொடும் நின்னொடும் – with me or you, சூழாது – not surrounding, கைம்மிக்கு – past our hands, இறும்பு – forest, பட்டு இருளிய – struggling in the dark, இட்டு அருஞ்சிலம்பில் – in the small path in the difficult mountain, குறுஞ்சுனைக் குவளை வண்டு படச் சூடி – wearing blue waterlilies from a small spring/pond and swarmed by bees, Nymphaea caerulea, கான நாடன் வரூஉம் – when the lord of the forest comes, யானைக் கயிற்றுப் புறத்தன்ன – like the elephant’s back with rope scars, கல் மிசைச் சிறு நெறி – small path on the mountain, மாரி வானந் தலைஇ நீர் வார்பு – rainy season clouds pour rain and water flows, இட்டு அருங்கண்ண – on the small difficult path, படுகுழி இயவின் – on the path with deep pits, on the path with pits that started on their own, இருள் இடை – in the darkness, மிதிப்புழி நோக்கி – watching where he steps (மிதிப்புழி = மிதிப்பு + உழி, உழி = ஏழாம் வேற்றுமை உருபு), அவர் தளர் அடி – his tired feet, his tired steps, தாங்கிய – to protect him, சென்றது இன்றே – it went today

அகநானூறு 129, குடவாயில் கீரத்தனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
உள்ளல் வேண்டும் ஒழிந்த பின் என
நள்ளென் கங்குல் நடுங்கு துணையாயவர்
நின் மறந்து உறைதல் யாவது புல் மறந்து
அலங்கல் வான் கழை உதிர் நெல் நோக்கிக்
கலை பிணை விளிக்கும் கானத்து ஆங்கண்  5
கல் சேர்பு இருந்த கதுவாய்க் குரம்பைத்
தாழி முதல் கலித்த கோழ் இலைப் பருத்திப்
பொதி வயிற்று இளங்காய் பேடை ஊட்டிப்
போகில் பிளந்திட்ட பொங்கல் வெண் காழ்
நல்கூர் பெண்டிர் அல்குல் கூட்டும்  10
கலங்கு முனைச் சீறூர் கை தலை வைப்பக்
கொழுப்பு ஆ தின்ற கூர்ம் படை மழவர்
செருப்புடை அடியர் தெண் சுனை மண்டும்
அருஞ்சுரம் அரியவல்ல வார் கோல்
திருந்திழைப் பணைத்தோள் தேன் நாறு கதுப்பின்  15
குவளை உண்கண் இவளொடு செலற்கு என
நெஞ்சுவாய் அவிழ்ந்தனர் காதலர்
அம் சில் ஓதி ஆயிழை நமக்கே.

Akanānūru 129, Kudavāyil Keerathanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
He will think about you, having gone, your lover
who will tremble at night with pitch darkness,
without you.  How can he forget you and live?

My friend with beautiful, soft hair and pretty jewels!
He told us from his heart that it is not good for you
with rows of rounded bangles, bamboo-like
arms, kohl-rimmed eyes that look like blossoms of
blue waterlilies, and honey fragrant hair,

to go with him to the forest, where, forgetting
to eat grass, a stag looks at the dropped seeds of tall,
swaying bamboos and calls his mate near a large pot
in a ruined hut near rocks, a pōkil bird feeds his mate
cotton pods growing on plants with flourishing leaves,
discards the big white seeds, and poor women collect
them to eat later,
in a village near a battlefield, and warriors with sharp
weapons, wearing slippers eat fatty cows and drink
water from the clear springs in the harsh wasteland.

Meanings:   உள்ளல் வேண்டும் – need to think, ஒழிந்த பின் – after leaving, என – thus, நள்ளென் கங்குல் நடுங்கு துணையாயவர் – he is a partner who trembles at night with pitch darkness, நின் மறந்து உறைதல் யாவது – how can he stay away from you, புல் மறந்து – forgetting to eat grass, அலங்கல் – swaying, வான் கழை உதிர் நெல் நோக்கிக் கலை பிணை விளிக்கும் – a stag calls his mate as he looks at bamboo seeds that drop from the tall bamboo, கானத்து ஆங்கண் – in the forest there, கல் சேர்பு இருந்த – near the boulders, கதுவாய்க் குரம்பை – ruined hut, தாழி முதல் – near a big urn, near a big pot, கலித்த கோழ் இலை – flourishing thick leaves, பருத்தி – cotton plants, பொதி வயிற்று இளங்காய் – tender fruit with big middle part (filled with cotton), பேடை ஊட்டிப் போகில் – pōkil bird which feeds its female, பிளந்து இட்ட – split and thrown, பொங்கல் வெண் காழ் – excess white seeds, நல்கூர் பெண்டிர் அல்கல் கூட்டும் – poor women collect them to eat later, கலங்கு முனை – where confusing/sorrowful battles occur, சீறூர் கை தலை வைப்ப – small sad town with their hands on their heads, கொழுப்பு ஆ தின்ற – ate the fatty cows, கூர்ம் படை மழவர் – wasteland warriors with sharp weapons, செருப்புடை அடியர் – those wearing slippers, தெண் சுனை மண்டும் – they drink water from the clear springs, அருஞ்சுரம் – harsh wasteland, அரியவல்ல – அரிய அல்ல, it is not good, வார் – long rows, கோல் – rounded, திருந்திழை – perfect jewels, perfect bangles, பணைத்தோள் – thick arms, bamboo-like arms, தேன் நாறு கதுப்பின் – with honey-fragrant hair, குவளை உண்கண் – kohl-rimmed eyes like blue waterlilies, Nymphaea caerulea, இவளொடு செலற்கு என – to go with her, நெஞ்சுவாய் அவிழ்ந்தனர் காதலர் – lover uttered those words from his heart, அம் சில் ஓதி – beautiful delicate hair, ஆயிழை – oh one with chosen jewels, oh one with beautiful jewels, நமக்கே – to us

அகநானூறு 130, வெண்கண்ணனார், நெய்தற் திணை – தலைவன் தன் நண்பனிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி கேளிர் முன் நின்று
கண்டனிர் ஆயின் கழறலிர் மன்னோ
நுண் தாது பொதிந்த செங்கால் கொழுமுகை
முண்டகம் கெழீஇய மோட்டு மணல் அடைகரைப்
பேஎய்த் தலைய பிணர் அரைத் தாழை  5
எயிறுடை நெடுந்தோடு காப்பப் பலவுடன்
வயிறுடைப் போது வாலிதின் விரீஇப்
புலவுப் பொருது அழித்த பூ நாறு பரப்பின்
இவர் திரை தந்த ஈர்ங்கதிர் முத்தம்
கவர் நடைப் புரவிக் கால் வடுத் தபுக்கும்  10
நற்தேர் வழுதி கொற்கை முன் துறை
வண்டு வாய் திறந்த வாங்கு கழி நெய்தல்
போது புறங்கொடுத்த உண்கண்
மாதர் வாண் முகம் மதைஇய நோக்கே.

Akanānūru 130, Venkannanār, Neythal Thinai – What the hero said to his friend
May you live long, my friend!  Listen to me!

You would not accuse me if you had seen
her beautiful, bright face and kohl-rimmed
eyes, prettier than the waterlily flowers
opened by bees in the curved backwaters
near the shores of Korkai city,
……….belonging to king Valuthi with
……….fine chariots hitched to horses,
……….their trotting attractive and
……….their legs scarred,
where the spreading waves have brought
cool, sparkling pearls to the shores, and
flesh stench has been attacked and removed
by the pure flowers with cores, protected by
sharp fronds of thālai trees with rough
trunks which look like the heads of ghouls,
growing on the shores with sand dunes
along with mundakam plants with red
stems and plump buds covered with fine pollen.

Meanings:   அம்ம – அசை, an expletive, வாழி – may you live long, கேளிர் – listen, முன் நின்று கண்டனிர் ஆயின் – if you had stood in front of her and saw this, கழறலிர் – you would not accuse/blame me, மன்னோ – அசை, an expletive, நுண் தாது பொதிந்த செங்கால் கொழு முகை – thick buds with red stems covered with fine pollen, முண்டகம் கெழீஇய மோட்டு மணல் – tall sand filled with mundakam plants, நீர் முள்ளி, Hygrophila spinose, அடைகரை – sand-filled shore, பேஎய்த் தலைய – like heads of ghouls, பிணர் அரைத் தாழை – thālai trees with rough trunks, Pandanas odoratissimus, எயிறுடை நெடுந்தோடு காப்ப – teeth like sharp long fronds/leaves together, பலவுடன் – with many, வயிறுடைப் போது – buds with core, வாலிதின் விரீஇ – opened purely, புலவுப் பொருது அழித்த – attacked and ruined the flesh-reeking smells, பூ நாறு பரப்பின் – on the shore with flower fragrance, இவர் திரை தந்த – given by the spreading waves, ஈர்ங்கதிர் முத்தம் – cool bright pearls, கவர் நடைப் புரவி – horses with attractive trotting, கால் வடுத் தபுக்கும் – ruins the legs with scars, நற் தேர் வழுதி கொற்கை – Korkai city of Pāndiyan with fine chariots, முன் துறை – shore front, வண்டு வாய் திறந்த – opened by bees, வாங்கு கழி – curved backwaters, நெய்தல் போது – waterlily flowers, புறங்கொடுத்த – showed their backs (embarrassed that her eyes were more beautiful than them), உண்கண் – kohl-rimmed eyes, மாதர் வாண் முகம் – beautiful bright face, மதைஇய நோக்கே – proud looks, beautiful looks

அகநானூறு 131, மதுரை மருதன் இளநாகனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
விசும்புற நிவந்த மாத்தாள் இகணைப்
பசுங்கேழ் மெல்லிலை அருகு நெறித்தன்ன
வண்டுபடுபு இருளிய தாழ் இருங்கூந்தல்
சுரும்பு உண விரிந்த பெருந்தம் கோதை
இவளினும் சிறந்தன்று ஈதல் நமக்கு என  5
வீளை அம்பின் விழுத்தொடை மழவர்
நாள் ஆ உய்த்த நாம வெஞ்சுரத்து
நடை மெலிந்து ஒழிந்த சேண் படர் கன்றின்
கடைமணி உகு நீர் துடைத்த ஆடவர்
பெயரும் பீடும் எழுதி அதர் தொறும்  10
பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல்
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும்
வெருவரு தகுந கானம் நம்மொடு
வருக என்னுதி ஆயின்
வாரேன் நெஞ்சம் வாய்க்க நின் வினையே.  15

Akanānūru 131, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
If you think earning to give charity is better
than her,
……….with thick, hanging, bee-swarmed dark hair,
……….looking like the dense bright green, delicate
……….leaves of the sky-high ikanai trees with dark
……….trunks, and wearing a large, cool flower garland
………. buzzed by bees,
and ask me to go with you, my heart, I am not coming
with you to the fierce forest, where,
looking like battlefields, there are bright memorial
stones on all the paths, decorated with peacock
feathers, along with spears and shields of men whose
names and pride are written, ones who wiped the tears
of calves that were left behind in the terrorizing
wasteland after their mothers were stolen and taken
far away by wasteland warriors with loud, fine arrows
that don’t miss their mark.

May you succeed in your ventures!

Notes:    The words, ‘earning to give’ were added for clarity.  A few poems describe the hero going to earn so that he can be charitable to friends and family.  Many commentators write that the warriors who stole cows wear vetchi (ixora) flowers, citing வெட்சிப் படலம் conventions, although there is no mention in the poem.  வண்டுபடுபு இருளிய தாழ் இருங்கூந்தல் (3) – வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – வண்டு மொய்த்து இருண்ட தாழ்ந்த பெரிய கூந்தல், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வண்டுகள் ஊடே அகப்பட்டுக்கொள்ளுமாறு இருண்டு புறத்தே சரித்து மிற்கு கிடக்கும் கூந்தல்.

Meanings:   விசும்புற – rubbing against the sky, touching the sky, நிவந்த – tall, மாத் தாள் இகணை – ikanai tree with dark trunks, பசுங்கேழ் மெல்லிலை – bright green delicate leaves, அருகு நெறித்தன்ன – like being tight together, வண்டுபடுபு – bee swarming, இருளிய தாழ் இருங்கூந்தல் – darkened hanging thick hair, சுரும்பு உண விரிந்த – open for bees to feed, பெருந்தண் கோதை – large cool garland, இவளினும் சிறந்தன்று – better than her, ஈதல் நமக்கு – charity giving for us, என – thus, வீளை அம்பின் விழுத்தொடை மழவர் – wasteland warriors with loud fine arrows (loud arrows that don’t miss their mark), நாள் – early morning, ஆ உய்த்த – brought the cows that they stole at night, நாம – scary, fierce, வெஞ்சுரத்து – in the harsh wasteland, நடை மெலிந்து – walking slowly, ஒழிந்த – lost far, சேண் – distant, படர் – sad, கன்றின் கடைமணி – from the sides of the eyes of calves, உகு நீர் – dropping tears, துடைத்த ஆடவர் – men who wiped the tears off, பெயரும் பீடும் எழுதி – their name and pride written, அதர் தொறும் – in all the paths, பீலி சூட்டிய – decorated with peacock leaves, பிறங்கு நிலை நடுகல் – flourishing memorial stones, bright memorial stones, வேல் ஊன்று – spears planted on the ground, பலகை – shields, வேற்று முனை கடுக்கும் – like an enemy’s battlefield, வெருவரு தகுந கானம் – the forest that causes fear, நம்மொடு வருக என்னுதி ஆயின் – if you ask me to go with you, வாரேன் நெஞ்சம் – I am not coming oh my heart, வாய்க்க நின் வினையே – may your work be done

அகநானூறு 132, தாயங்கண்ணனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
ஏனலும் இறங்கு குரல் இறுத்தன நோய் மலிந்து
ஆய் கவின் தொலைந்த இவள் நுதலும் நோக்கி
ஏதில மொழியும் இவ்வூரும் ஆகலின்
களிற்று முகம் திறந்த கவுளுடைப் பகழி
வால் நிணப் புகவின் கானவர் தங்கை  5
அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழைக் கண்
ஒல்கு இயல் கொடிச்சியை நல்கினை ஆயின்
கொண்டனை சென்மோ நுண் பூண் மார்ப
துளி தலைத் தலைஇய சாரல் நளி சுனைக்
கூம்பு முகை அவிழ்த்த குறுஞ்சிறைப் பறவை  10
வேங்கை விரி இணர் ஊதிக் காந்தள்
தேனுடைக் குவி குலைத் துஞ்சி யானை
இருங்கவுள் கடாஅம் கனவும்
பெருங்கல் வேலி நும் உறைவின் ஊர்க்கே.

Akanānūru 132, Thāyankannanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
The hanging clusters of millet have been
harvested.  Her disease has increased.
Her fine beauty has been lost and this
town utters harsh words, looking at her
forehead.

If you favor the soft-natured mountain girl
with lovely, delicate arms like bamboo and pretty,
moist eyes like lovely flowers, younger sister to
forest dewellers who eat meat with fat, and own
arrows that split open cheeks of elephants, oh man
wearing fine jewels, please marry her and take her
along with you to your town that is surrounded
by huge mountains where rain falls first, and
small bees open the closed buds in the springs,
swarm clusters of open vēngai  flowers, rest on
honey-filled, bent kānthal blossoms and dream
about the musth flowing from the cheeks of
elephants.

Meanings:   ஏனலும் இறங்கு குரல் – millet with hanging clusters, இறுத்தன – have been harvested, நோய் மலிந்து – disease has increased, ஆய் கவின் தொலைந்த – lost her fine beauty, இவள் – she, நுதலும் நோக்கி – looking at her forehead, ஏதில மொழியும் இவ்வூரும் – this town which utters harsh words, ஆகலின் – so, களிற்று முகம் திறந்த – split open the male elephant’s face, கவுளுடைப் பகழி – arrow that splits cheeks, வால் நிணப் புகவின் கானவர் தங்கை – younger sister of forest men who eat white fatty meat, அம் – beautiful, பணை – bamboo, மென் தோள் – delicate arms, ஆய் இதழ் – pretty petals, pretty flowers, மழைக் கண் – moist eyes, ஒல்கு இயல் கொடிச்சியை நல்கினை ஆயின் – if you favor the slim/weak mountain girl, கொண்டனை சென்மோ – please take her along with you (marry her), நுண் பூண் மார்ப – oh man with fine jewels on your chest, துளி தலைத் தலைஇய சாரல் – mountain slopes where rains fall first, நளி சுனை – dense/crowded in the springs, கூம்பு முகை அவிழ்த்த – open the closed/pointed buds, குறுஞ்சிறைப் பறவை – small bees with short wings, வேங்கை விரி இணர் ஊதி – swarm the clusters of open kino flowers, Pterocarpus marsupium, காந்தள் தேன் உடைக் குவி குலைத் துஞ்சி – sleeping on the honey-filled pointed glory lily flower clusters, யானை இருங்கவுள் கடாஅம் கனவும் – they dream about the musth on elephant cheeks, பெருங்கல் வேலி – surrounded by huge mountains, நும் உறைவின் ஊர்க்கே – to the town where you live

அகநானூறு 133, உறையூர் மருத்துவன் தாமோதரனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
குன்றி அன்ன கண்ண குரூஉ மயிர்ப்
புன் தாள் வெள்ளெலி மோவாய் ஏற்றை
செம் பரல் முரம்பில் சிதர்ந்த பூழி
நன்னாள் வேங்கை வீ  நன்களம் வரிப்பக்
கார் தலைமணந்த பைம்புதல் புறவின்  5
வில் எறி பஞ்சியின் வெண் மழை தவழும்
கொல்லை இதைய குறும்பொறை மருங்கில்
கரி பரந்தன்ன காயாஞ் செம்மலொடு
எரி பரந்தன்ன இல மலர் விரைஇப்
பூங்கலுழ் சுமந்த தீம் புனல் கான் யாற்று  10
வான் கொள் தூவல் வளி தர உண்கும்
எம்மொடு வருதல் வல்லையோ மற்று எனக்
கொன் ஒன்று வினவினர் மன்னே தோழி
இதல் முள் ஒப்பின் முகை முதிர் வெட்சி
கொல் புனக் குருந்தொடு கல் அறை தாஅம்  15
மிளை நாட்டு அத்தத்து ஈர்ஞ்சுவல் கலித்த
வரி மரல் கறிக்கும் மடப்பிணைத்
திரி மருப்பு இரலைய காடு இறந்தோரே.

Akanānūru 133, Uraiyūr Maruthuvan Thāmotharanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
My friend!  He asked me with pride
if I would go with him to the forest,
and drink with him the rain sprinkles
brought by the winds, my lover who
went to the wasteland in Milai country,
where,

A male white rat with eyes like kundri
seeds, fine colored hair, beard and thin
legs, raises dust in the raised land with
red pebbles where vēngai flowers that
announce weddings drop and decorate
the ground;
rains have arrived on green bushes
and white clouds crawl above, looking
like carded cotton;
near the boulders in the cleared forest,
along with wilted kāyā flowers, like
coal strewn, ilavam flowers have spread
like sparks; the forest stream with sweet
water is muddied;  vetchi flowers that
appear like claws of quails are spread
on boulders with flowers of kuruntham
trees that are cleared; and stags with
twisted antlers unite with their naive
females that eat the leaves of striped
hemp flourishing on high grounds.

Notes:  Clouds resembling carded cotton – அகநானூறு 133 – வில் எறி பஞ்சியின், அகநானூறு 217 – பொங்கல் வெண்மழை எஃகுறு பஞ்சித் துய்ப்பட்டன்ன, நற்றிணை 247 – இன் குரல் எழிலி எஃகுறு பஞ்சிற்று ஆகி, ocean waves resembling carded cotton – நற்றிணை 299 – வில் எறி பஞ்சி போல.

Meanings:   குன்றி அன்ன கண்ண – with eyes like the seeds of crab’s eye tree, kunnimuthu seeds, Abrus precatoris, குரூஉ மயிர் – fine colored hair, புன் தாள் – thin legs, வெள்ளெலி – a white rat, மோவாய் ஏற்றை – a male with beard, செம் பரல் முரம்பில் – in the raised land with red pebbles, in the hard land with pebbles, சிதர்ந்த பூழி – scratched and spread dust, scratched and lifted dust, நன்னாள் – happy day, wedding day, வேங்கை வீ நன்களம் வரிப்ப – vēngai flowers decorate the ground, Pterocarpus marsupium,  கார் தலைமணந்த பைம் புதல் புறவின் – in the forest where monsoon has arrived on the green bushes, வில் எறி பஞ்சியின் – like cotton that is carded using metal carding tools (வில் – பஞ்சைத் தூய்மைப்படுத்தும் இரும்புக் கருவி), வெண் மழை தவழும் – white clouds crawl, white clouds spread, கொல்லை – forest, இதைய – in the cleared forest, குறும்பொறை மருங்கில் – near the small hills, near the small boulders, கரி பரந்தன்ன – like coal had spread, காயாஞ் செம்மலொடு – along with the wilted kāyā flowers, Memecylon edule, ironwood tree, எரி பரந்தன்ன – like flying sparks, இல மலர் விரைஇ – ilavam flowers mixed, Aerua javanica, Silk cotton tree, பூங்கலுழ் சுமந்த தீம் புனல் கான் யாற்று – of a forest stream with sweet water carrying the flowers and muddied, வான் கொள் தூவல் – sprinkles that rise up to the sky, வளி தர – that the winds bring, உண்கும் – to drink, எம்மொடு வருதல் வல்லையோ மற்று எனக் கொன் ஒன்று வினவினர் – ‘will you come with me’  he asked in proud words, மன்னே – அசை, an expletive, தோழி – my friend, இதல் முள் ஒப்பின் – that are like the claws of quails, காடை, முகை – buds, முதிர் வெட்சி – mature vetchi flowers, Ixora, கொல் புனக் குருந்தொடு – with kuruntham from the forest killed by forest dwellers, wild orange tree, citrus indica, கல் அறை தாஅம் – spread on boulders, மிளை நாட்டு அத்தத்து – in the wasteland of Milai country, in the country with protective forests, ஈர்ஞ் சுவல் – wet raised ground, கலித்த – flourishing, வரி மரல் கறிக்கும் – they eat the striped hemp, Sansevieria trifasciata, மடப்பிணைத் திரி மருப்பு இரலைய காடு இறந்தோரே – the one who went to the forest where stags with twisted antlers unite with their does

அகநானூறு 134, சீத்தலைச் சாத்தனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
வானம் வாய்ப்பக் கவினிக் கானம்
கமஞ்சூல் மா மழை கார் பயந்து இறுத்தென
மணி மருள் பூவை அணி மலர் இடை இடைச்
செம்புற மூதாய் பரத்தலின் நன்பல
முல்லை வீ கழல் தாஅய் வல்லோன்  5
செய்கை அன்ன செந்நிலப் புறவின்
வாஅப் பாணி வயங்கு தொழில் கலி மாத்
தாஅத் தாளிணை மெல்ல ஒதுங்க
இடி மறந்து ஏமதி வலவ குவி முகை
வாழை வான் பூ ஊழ் உறுபு உதிர்ந்த  10
ஒழி குலை அன்ன திரி மருப்பு ஏற்றொடு
கணைக் கால் அம் பிணைக் காமர் புணர் நிலை
கடு மான் தேர் ஒலி கேட்பின்
நடுநாள் கூட்டம் ஆகலும் உண்டே.

Akanānūru 134, Seethalai Sāthanār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
The skies have not failed, the forest
is beautiful and huge dark clouds have
showered their benefits.

Pattupoochis with red backs crawl
between sapphire colored kāyā flowers,
fine mullai flowers have fallen and
spread, appearing like the work of an
artist, in the red forest land.

Forget the whip and let your proud
horses that leap and gallop to beat
ride slowly, so that the stag with twisted
antlers that are like the bare stems of
large, pointed banana flowers after the
fruits mature and drop, can unite with
his beautiful doe.

Will they unite if they hear the sounds
of our chariot with swift horses?

Notes:  Pattupoochis (மூதாய் – trombidium grandissimum) are tiny red bugs that look like pieces of velvet. They surface during the rainy season on sandy soils.  They are kept in boxes by young kids, and fed tender grass.  They are also known as indirakōpam.  They are not the silk producing worms or caterpillars.  Akanānūru poems 14, 54, 74, 134, 283, 304, 374, Kalithokai 85 and Natrinai 362 have references to these little red bugs that look like velvet pieces.  நடுநாள் (14) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நண்பகல், வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – நள்ளிரவு.  The word நடுநாள் has been interpreted as ‘midnight’ in all the places except in this poem and in Puranānūru 280-2 where it has been interpreted as ‘midday’.

Meanings:   வானம் வாய்ப்ப – the unfailing sky has rained, கவினிக் கானம் – beautiful forest, கமஞ்சூல் மா மழை – huge/pregnant dark clouds, கார் பயந்து இறுத்தென – since the clouds benefited as they fell, மணி மருள் – sapphire like, பூவை அணி மலர் – pretty kāyā flowers, Memecylon edule, ironwood, இடை இடை in between, செம்புற – red on the back side, மூதாய் – pattuppoochis, trombidium grandissimum, பரத்தலின் – with their spreading, நன் பல முல்லை வீ – fine jasmine flowers, கழல் – fall off, தாஅய் – dispersed, வல்லோன் செய்கை அன்ன – like the work of an artist, செந்நிலப் புறவின் – red forest land, வாஅ – leaping, பாணி வயங்கு தொழில் – moving to beat, கலி மா – proud horses, தாஅத் தாள் இணை – feet that leap in rhythm, feet that gallop in rhythm, மெல்ல ஒதுங்க – riding slowly, இடி மறந்து – forgetting to whip, ஏமதி வலவ – ride oh charioteer, குவி முகை வாழை – large flowers of pointed buds of banana, வான் பூ – large flowers, ஊழ் உறுபு – matured in the proper manner, உதிர்ந்த – dropped, ஒழி – lost, குலை அன்ன – like the clusters (after they lose the flowers and are just stems), திரி மருப்பு ஏற்றொடு – with the stag with twisted antlers, கணைக் கால் – thick legs, அம் பிணை – beautiful female, காமர் – beautiful, புணர் நிலை – union, கடு மான் தேர் ஒலி கேட்பின் – if they hear the sounds of the chariot tied to swift horses, நடுநாள் கூட்டம் ஆகலும் உண்டே – will they unite in mid day

அகநானூறு 135, பரணர், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
திதலை மாமை தளிர் வனப்பு அழுங்கப்
புதலிவர் பீரின் எதிர்மலர் கடுப்பப்
பசலை பாய்ந்த நுதலேன் ஆகி
எழுதெழில் மழைக்கண் கலுழ நோய் கூர்ந்து
ஆதிமந்தியின் அறிவு பிறிதாகிப்  5
பேதுற்றிசினே காதல் அம் தோழி
காய்கதிர் திருகலின் கனைந்து கால் கடுகி
ஆடு தளிர் இருப்பைக் கூடுகுவி வான்பூக்
கோடு கடை கழங்கின் அறை மிசைத் தாஅம்
காடு இறந்தனரே காதலர் அடு போர்  10
வீயா விழுப்புகழ் விண் தோய் வியன் குடை
ஈர் எழு வேளிர் இயந்து ஒருங்கு எறிந்த
கழுவுள் காமூர் போலக்
கலங்கின்று மாது அவர்த் தெளிந்த என் நெஞ்சே.

Akanānūru 135, Paranar, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend, after the hero went to earn wealth
My beloved, beautiful friend!  I am
confused like Āthimanthi whose
thinking was warped, afflicted by this
love disease.  My dark skin has pale spots,
my sprout-like beauty is ruined, my
brow has paled like fresh peerkai flowers,
and my painting-like eyes are crying.

My lover went went past the forest
where strong winds swirl in the
sun’s heat, and white flowers with
pointed petals from swaying iruppai
trees with sprouts drop on boulders
below, looking like dice that have been
made from drilling conch shells.

My heart is distressed like Kāmūr town
which belonged to Kaluvul, with unspoiled
battle fame and a sky-high, wide umbrella,
who was attacked by a consortium of
fourteen Vēlirs.

Meanings:   திதலை – pale spots, yellow spots, மாமை – dark skin, தளிர் வனப்பு அழுங்க – sprout like beauty has been ruined, புதல் இவர் பீரின் – like the bush spread peerkai flowers, sponge/ridge gourd, எதிர்மலர் – fresh flowers, கடுப்ப – like, பசலை பாய்ந்த நுதலேன் ஆகி – pallor has spread on my forehead, எழுது எழில் மழைக் கண் கலுழ – painting-like moist eyes to cry, நோய் கூர்ந்து – with great sorrow, with great affliction, ஆதிமந்தியின் அறிவு பிறிதாகிப் பேதுற்றிசினே – I am confused like Āthimanthi whose intelligence was twisted/warped, காதல் அம் தோழி – O my beloved beautiful friend, காய் கதிர் – hot sun, திருகலின் – due to its attack, due to its heat, கனைந்து – increased, கால் – wind, கடுகி – rapidly, ஆடு தளிர் இருப்பை – iruppai with swaying sprouts, Indian Butter Tree, South Indian Mahua, இலுப்பை, வஞ்சி, கூடு குவி – petals pointed together, வான் பூ – white flowers, கோடு கடை கழங்கின் – dice made from drilling conch shells, அறை – rocks, மிசை – above, தாஅம் – spread, காடு இறந்தனரே – he went past the forest, காதலர் – my lover, அடு போர் – killing war, வீயா – unspoilt, விழுப் புகழ் – great fame, fine fame, விண் தோய் வியன் குடை – sky-touching large umbrella, ஈர் எழு வேளிர் – 14 Vēlirs, இயந்து ஒருங்கு எறிந்த – attacked and ruined together, கழுவுள் – chieftain/small region king Kaluvul, காமூர் போல – like Kāmūr town, கலங்கின்று – is distressed, மாது – அசை, an expletive, அவர்த் தெளிந்த – understood him, என் நெஞ்சே – my heart

அகநானூறு 136, விற்றூற்று மூதெயினனார், மருதம் தினை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
மைப்பு அறப் புழுக்கின் நெய்க்கனி வெண்சோறு
வரையா வண்மையொடு புரையோர்ப் பேணிப்
புள்ளுப் புணர்ந்து இனிய ஆகத் தெள் ஒளி
அம் கண் இரு விசும்பு விளங்கத் திங்கள்
சகடம் மண்டிய துகள் தீர் கூட்டத்துக்  5
கடி நகர் புனைந்து கடவுள் பேணிப்
படு மண முழவொடு பரூஉப்பணை இமிழ
வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்புற்றுப்
பூக்கணும் இமையார் நோக்குபு மறைய
மென்பூ வாகைப் புன்புறக் கவட்டிலை  10
பழங்கன்று கறித்த பயம்பு அமல் அறுகைத்
தழங்கு குரல் வானின் தலைப்பெயற்கு ஈன்ற
மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ்ப் பாவைத்
தண் நறு முகையொடு வெந்நூல் சூட்டித்
தூ உடைப் பொலிந்து மேவரத் துவன்றி  15
மழை பட்டன்ன மணன் மலி பந்தர்
இழை அணி சிறப்பின் பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றித்
தமர் நமக்கு ஈத்த தலை நாள் இரவின்
உவர் நீங்கு கற்பின் எம் உயிர் உடம் படுவி
முருங்காக் கலிங்கம் முழுவதும் வளைஇப்  20
பெரும் புழுக்குற்ற நின் பிறை நுதல் பொறி வியர்
உறு வளி ஆற்றச் சிறு வரை திற என
ஆர்வ நெஞ்சமொடு போர்வை வவ்வலின்
உறை கழி வாளின் உருவு பெயர்ந்து இமைப்ப
மறை திறன் அறியாள் ஆகி ஒய்யென 25
நாணினள் இறைஞ்சியோளே பேணிப்
பரூஉப் பகை ஆம்பல் குரூஉத் தொடை நீவிச்
சுரும்பு இமிர் ஆய் மலர் வேய்ந்த
இரும் பல் கூந்தல் இருள் மறை ஒளித்தே.

Akanānūru 136, Vitrootru Mootheyinanār, Marutham Thinai – What the hero said to his heart
They served white rice with ghee and boiled
dishes, with no limit to hospitality, and
honored guests.  They decorated the protected
house and worshipped god at a faultless,
auspicious time, when the beautiful, wide sky
shined with clear light, and as the moon came
together with Rohini, the wagon constellation,
the loud mulavu drums roared with big panai
drums.  Women who washed her for marriage
watched with joy, their flower-like eyes not
blinking, as they hid themselves.

Her relatives who gathered together happily,
adorned her with new clothes and a white thread
strung with the cool, fragrant buds of arukai with
tuber, that blooms in the uproarious first rain,
whose petals are as dark as washed sapphire,
growing in pits where mature calves eat split leaves,
their backsides dull, of vākai trees with delicate
flowers.  They gave her to me, the sweet, chaste
woman, body to my life, beautiful with ornaments,
and wiped off her sweat in the pavilion with sand,
where wedding sounds were like rumbles of clouds.

That night, I embraced her and said, “Covered by
your new garment, you are sweating.  Open it just
a little bit so that breeze can dry the sweat on your
forehead, as bright as the crescent moon,”
and pulled her perfect garment with a loving heart.
Her exposed body glistened like a sword removed
from its sheath.  She became shy and not knowing
how to hide, took off the colorful, huge, heavy
garland woven with white waterlily blossoms,
and covered herself with her thick, dark hair adorned
with beautiful flowers buzzing with bees, and pleaded
lovingly with me.

Notes:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பழந்தமிழ் மக்கள் உரோகிணியைத் திருமணத்திற்குச் சிறந்த நாளாகக் கொண்டிருந்தனர்.  கடவுள் பேணி என்பதனால், திருமணத்தின் தொடக்கத்தில் கடவுளை வழிபடும் வழக்கம் பண்டும் உளதென்பது பெற்றதாம். அகநானூறு 86 – கோள் கால் நீங்கிய கொடு வெண் திங்கள் கேடு இல் விழுப் புகழ் நாள் தலைவந்தென.  மழை பட்டன்ன மணன் மலி பந்தர் (16) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மழை பெய்தாற்போன்ற ஒலியை உடைய புது மணல் மிக்க மணப் பந்தரிலே, வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – மேகம் ஒலித்தால் ஒத்த மண ஒலி மிக்க பந்தலிலே.  There is another version of this poem where the last word on line 8 is விருப்புற்று.  பரூஉப் பகை (27) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தன் இடைக்கு பருமனால் பகையாகிய.

Meanings:   மைப்பு அறப் புழுக்கின் – with faultless boiled/steamed dishes, நெய்க்கனி – flowing with ghee, வெண் சோறு வரையா – white rice without limits, வண்மையொடு புரையோர்ப் பேணி – give abundantly with hospitality to relatives and other superior people, புள்ளுப் புணர்ந்து இனிய ஆக – at the sweet auspicious moments,  தெள் ஒளி – clear light, bright light, அம் கண் இரு விசும்பு விளங்க – as the beautiful sky was bright,  திங்கள் – moon, சகடம் மண்டிய – joined the wagon constellation, Rohini, துகள் தீர் – faultless, கூட்டத்து – united, together, கடி நகர் – wedding house, புனைந்து – decorated, கடவுள் பேணி – prayed to god,  படு மண முழவொடு – with the roaring mulavu wedding drums, பரூஉப்பணை இமிழ – big panai drums roared, வதுவை மண்ணிய மகளிர் – women who bathed her for the wedding, விதுப்புற்று – with desire, rapidly, பூக்கணும் இமையார் – they did not blink their flower-like eyes, they did not blink their beautiful eyes, நோக்குபு – they looked, மறைய – they hid, மென் பூ வாகை – delicate flowers of the vākai trees, Albizia lebbeck, Sirissa Tree, புன்புற – delicate back side, dull back side, கவட்டு இலை – forked leaves, பழங்கன்று கறித்த – ate by mature calves, பயம்பு அமல் அறுகை – arukai grass that flourish in pits,  cynodon grass, தழங்கு குரல் – roaring sounds, வானின் தலைப்பெயற்கு ஈன்ற – appeared from the first rain from the clouds, மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ் – petals like that of washed sapphire,  பாவை – tubers, தண் நறு முகையொடு – with cool fragrant buds (tied), வெந்நூல் சூட்டி – adorned with white thread, தூ உடைப் பொலிந்து – made her look beautiful with pure clothes, மேவரத் துவன்றி – gathered in a desirable manner, மழை பட்டன்ன – like the sound of falling rain, like the rumbling of clouds, மணன் மலி பந்தர் – the wedding pavilion with very loud sounds, the wedding pavilion with lots of sand, இழை அணி சிறப்பின் – with the splendor of wearing jewels, பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றி – wiping her sweat that appeared, தமர் நமக்கு ஈத்த தலை நாள் இரவின் – in the first night when her relatives gave her to me, உவர் நீங்கு கற்பின் – with virtue/chastity without hatred, எம் உயிர் உடம் படுவி – she who is body to my life, முருங்காக் கலிங்கம் – clothes that are not crushed, முழுவதும் வளைஇ – covered her totally, பெரும் புழுக்குற்ற – has become very hot, நின் பிறை நுதல் – your crescent-moon like forehead, பொறி வியர் – beads of sweat, உறு வளி ஆற்றச் சிறு வரை திற – open it a little bit to dry it, என ஆர்வ நெஞ்சமொடு – with an anxious heart, போர்வை வவ்வலின் – since I pulled her clothing, உறை கழி வாளின் உருவு பெயர்ந்து இமைப்ப – her exposed body glistened like a sword removed from its scabbard, மறை திறன் அறியாள் ஆகி – not knowing how to hide, ஒய்யென – rapidly, நாணினள் – she was shy, இறைஞ்சியோளே – she pleaded, she bent her head, பேணி – with desire, பரூஉப் பகை ஆம்பல் – thick white waterlily garland that is an enemy to her (see notes), குரூஉத் தொடை நீவி – removed the bright garland , சுரும்பு இமிர் ஆய் மலர் – pretty flowers swarmed by bees, வேய்ந்த – adorned,  இரும் பல் கூந்தல் – dark thick hair, இருள் மறை ஒளித்தே – hid herself in the darkness of her hair

அகநானூறு 137, உறையூர் முதுகூத்தனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
ஆறு செல் வம்பலர் சேறு கிளைத்து உண்ட
சிறும் பல் கேணிப் பிடி அடி நசைஇச்
களிறு தொடூஉக் கடக்கும் கான் யாற்று அத்தம்
சென்று சேர்பு ஒல்லார் ஆயினும் நினக்கே
வென்று எறி முரசின் விறல் போர்ச் சோழர்  5
இன் கடுங்கள்ளின் உறந்தை ஆங்கண்
வருபுனல் நெரிதரும் இகு கரைப் பேரியாற்று
உருவ வெண் மணல் முருகு நாறு தண் பொழில்
பங்குனி முயக்கம் கழிந்த வழி நாள்
வீ  இலை அமன்ற மரம் பயில் இறும்பில்  10
தீ இல் அடுப்பின் அரங்கம் போலப்
பெரும் பாழ் கொண்டன்று நுதலே தோளும்
தோளா முத்தின் தெண் கடல் பொருநன்
திண்தேர்ச் செழியன் பொருப்பின் கவாஅன்
நல் எழில் நெடு வேய் புரையும்  15
தொல் கவின் தொலைந்தன நோகோ யானே.

Akanānūru 137, Uraiyūr Muthukoothanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Even if he does not go on the wasteland with forest
streams,
……….where bull elephants touch lovingly,
……….thinking they are the footsteps of
……….their mates, the many puddles left
……….by the new travelers who dig the
……….muddy ground to drink water on the
……….path,
your forehead has been ruined like the
bare Kāviri islet without stoves and cooking fire on
the day next to Panguni uthiram, with forests dense
with trees full of flowers and leaves, and the river
flowing from Uranthai town with sweet, strong liquor,
belongs to brave and victorious Chōla kings who beat
victory drums after defeating their enemies, the big
river eroding the shores with heaps of white sand,
and there are cool groves with honey fragrance.

Your arms which are like the fine, beautiful, tall
bamboo growing on the slopes of the Pothikai
Mountain of Pāndiyan king with chariots, lord of
the clear ocean with pearls with no holes,
have lost their prior beauty.   I am sad!

Notes:    Panguni uthiram festival was celebrated in Thiruvarangam.  பங்குனி முயக்கம் (9) –  வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – முயக்கம் கூட்டம், உத்தரமும் நிறைமதியும் கூடிய கூட்டம். பங்குனித் திங்களில் உத்தரமும் நிறைமதியும் கூடிய நாள் நன்னாளாகும்.

Meanings:   ஆறு செல் வம்பலர் – new travelers on the path, சேறு கிளைத்து உண்ட – dug into the mud and drank, சிறும் பல் கேணி – a few pits, a few puddles, பிடி அடி நசைஇச் களிறு தொடூஉ – male elephants touch them with desire thinking that they are the footsteps of their females, கடக்கும் – pass, கான் யாற்று அத்தம் – wasteland with forest streams, சென்று சேர்பு ஒல்லார் ஆயினும் – even if he did not go, நினக்கே – for you, வென்று எறி முரசின் – with drums beating after victories, விறல் போர்ச் சோழர் – Chōla kings who are brave in battles, இன் கடுங்கள்ளின் உறந்தை – Uranthai town with sweet strong liquor, ஆங்கண் – there, வருபுனல் – flowing waters, நெரிதரும் –  it breaks, இகு கரைப் பேரியாற்று – big river (Kāviri) with eroding shores, உருவ வெண் மணல் – heaped forms of white sand, முருகு நாறு தண் பொழில் – cool grove with honey fragrance, பங்குனி முயக்கம் கழிந்த வழி நாள் – next day to Panguni uthiram (when the full moon and uthiram were together), வீ இலை அமன்ற – together with flowers and leaves, மரம் பயில் இறும்பில் – forest filled with trees, தீ இல் அடுப்பின் அரங்கம் போல – like the river islet (Arangam) with stoves without fire, பெரும் பாழ் கொண்டன்று நுதலே – forehead is greatly ruined, தோளும் – arms/shoulders, தோளா முத்தின் – with pearls with no holes, தெண் கடல் பொருநன் – lord of the clear ocean, திண் தேர்ச் செழியன் – Pāndiyan with sturdy chariots, பொருப்பின் – of the mountain, of Pothikai Mountain (பொதிகை மலை, பொதியை மலை), கவாஅன் – slopes, நல் எழில் நெடு வேய் – fine beautiful tall bamboo, புரையும் – like, தொல் கவின் தொலைந்தன – lost their previous beauty, நோகோ யானே – I am sad

அகநானூறு 138, எழூஉப்பன்றி நாகன் குமரனார், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
இகுளை கேட்டிசின் காதலம் தோழி
குவளை உண்கண் தெண் பனி மல்க
வறிதியான் வருந்திய செல்லற்கு அன்னை
பிறிதொன்று கடுத்தனள் ஆகி வேம்பின்
வெறி கொள் பாசிலை நீலமொடு சூடி 5
உடலுநர்க் கடந்த கடல் அம் தானைத்
திருந்து இலை நெடுவேல் தென்னவன் பொதியில்
அருஞ்சிமை இழிதரும் ஆர்த்துவரல் அருவியின்
ததும்பு சீர் இன்னியங்கறங்கக் கைதொழுது
உருகெழு சிறப்பின் முருகு மனைத் தரீஇக்  10
கடம்பும் களிறும் பாடி நுடங்குபு
தோடுந் தொடலையும் கைக்கொண்டு அல்கலும்
ஆடினர் ஆதல் நன்றோ நீடு
நின்னொடு தெளித்த நன் மலை நாடன்
குறிவரல் அரை நாள் குன்றத்து உச்சி  15
நெறி கெட வீழ்ந்த துன்னரும் கூர் இருள்
திரு மணி உமிழ்ந்த நாகம் காந்தள்
கொழு மடல் புதுப் பூ ஊதும் தும்பி
நன்னிறம் மருளும் அரு விடர்
இன்னா நீள் இடை நினையும் என் நெஞ்சே.  20

Akanānūru 138, Eloo Uppandri Nākan Kumaranār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
Listen, my beloved friend!  On seeing my sorrow
and distress and the clear tears in my kohl-lined
eyes that resemble blue waterlilies, mother
became upset thinking differently.

She might arrange for rituals to bring fierce,
splendid Murukan into our home through diviners
who sing about his kadampam tree and bull
elephant, wearing garlands made from the strong
smelling green leaves of neem trees along with
blue waterlilies, and dancing to sweet musical
instruments that sound like the roaring waterfalls
that come down from the difficult-to-scale peaks
of Pothi mountains belonging to the Pāndiyan king
who defeated his enemies and owns an ocean-like
army with long spears with perfect blades.

Is it good to wear palm fronds and garlands and
dance all night?

My heart thinks about the lord of the fine mountains
who comes to our midnight tryst through the
mountain peaks, in pitch darkness that ruins the long
paths with harsh caves, where a snake that lost its gems
thinks that bees with fine colors that hover above the
thick-leaved kānthal flowers, are its gems.

Notes:  There was a belief that snakes spit gems.  Puranānūru 294, Akanānūru 72, 92, 138, 192, 372, Kurunthokai 239 and Natrinai 255, have references to snakes spitting gems.

Meanings:   இகுளை – oh friend, கேட்டிசின் – listen, காதலம் தோழி – oh my beloved friend, குவளை உண்கண் – kohl-lined blue waterlily like eyes, Nymphaea caerulea, தெண் பனி மல்க – filled with clear tears, வறிதியான் வருந்திய செல்லற்கு – on seeing my sorrow and distress, அன்னை பிறிதொன்று கடுத்தனள் ஆகி – my mother thought of it differently & got upset, வேம்பின் வெறி கொள் பாசிலை – green leaves of the neem tree with intense smell, நீலமொடு சூடி – wearing with blue waterlilies, Nymphaea caerulea, உடலுநர்க் கடந்த – won victories over enemies, கடல் அம் தானை – ocean like fine army, திருந்து இலை நெடுவேல் – long spears with perfect blades, தென்னவன் பொதியில் – In Pāndiyan’s Pothiyam hills, அருஞ்சிமை – difficult peaks, இழிதரும் – flowing down, ஆர்த்துவரல் அருவியின் – like the roaring waterfalls, ததும்பு – sounding, சீர் இன்னியங்கறங்க – as sweet instruments create music with rhythm, கை தொழுது – worshipped with hands, உருகெழு சிறப்பின் முருகு மனைத் தரீஇ – to bring fierce Murukan with spendor to our home, கடம்பும் களிறும் பாடி நுடங்குபு – dancing and singing about his kadampam trees and male elephants, தோடும் தொடலையும் கைக்கொண்டு – wearing palm fronds and garlands, அல்கலும் ஆடினர் ஆதல் நன்றோ – is it good to dance all night, நீடு நின்னொடு தெளித்த நன் மலை நாடன் – the lord of the fine mountains who said clearly to you for a long time, குறிவரல் – coming to the place of tryst, அரை நாள் – midnight, குன்றத்து உச்சி – mountain peak, நெறி கெட – ruining the path, வீழ்ந்த – fallen, துன்னரும் கூர் இருள் – difficult pitch darkness, திரு மணி உமிழ்ந்த நாகம் – snake that spit out its beautiful gem, காந்தள் கொழு மடல் புதுப் பூ ஊதும் தும்பி – bees which buzz on the new flowers of glory lilies with thick leaves, நன்னிறம் – fine/pretty colors, மருளும் – it gets confused, அரு விடர் இன்னா நீள் இடை – long path with difficult to reach caves/mountain crevices, நினையும் – thinks, என் நெஞ்சே – oh my heart

அகநானூறு 139, இடைக்காடனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
துஞ்சுவது போல இருளி விண் பக
இமைப்பது போல மின்னி உறைக்கொண்டு
ஏறுவதுப் போலப் பாடு சிறந்து உரைஇ
நிலம் நெஞ்சு உட்க ஓவாது சிலைத்து ஆங்கு
ஆர் தளி பொழிந்த வார் பெயற் கடை நாள்  5
ஈன்று நாள் உலந்த வாலா வெண் மழை
வான் தோய் உயர் வரை ஆடும் வைகறைப்
புதல் ஒளி சிறந்த காண்பு இன் காலைத்
தண் நறும் படுநீர் மாந்திப் பதவு அருந்து
வெண் புறக்கு உடைய திரி மருப்பு இரலை  10
வார் மணல் ஒரு சிறைப் பிடவு அவிழ் கொழு நிழல்
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய
அரக்கு நிற உருவின் ஈயல் மூதாய்
பரப்பியவை போல் பாஅய்ப் பலவுடன்
நீர் வார் மருங்கின் ஈர் அணி திகழ  15
இன்னும் வாரார் ஆயின் நன் நுதல்
யாது கொல் மற்று அவர் நிலையே காதலர்
கருவிக் கார் இடி இரீஇய
பருவம் அன்று அவர் வருதும் என்றதுவே.

Akanānūru 139, Idaikkādanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Darkness-like sleep, with its lightning-like
blinking that splits the sky, clouds that climb
carrying water, moving and roaring without
ceasing, shocking the hearts of those in the land,
pour unceasingly abundant rains in the last days
of heavy monsoon, and the empty, impure clouds
move around the sky-touching, lofty mountains.

At dawn when the bushes are bright and lovely,
a stag with white back and twisted antlers drinks
water from a cool, fragrant pond, grazes on
arukam grass, and rests happily on the stretched
sands in the dense shade of pidavam bushes with
flowers, with his pretty mate.

Many pattupoochis, in the color of lac,
are spread beautifully like someone had scattered
them on the wet ground where water is flowing.

My friend with a fine forehead!  Since my lover has
not come back, I wonder what has happened to him.

He might not have told me that he will return in the
monsoon season when there are heavy rains with
lightning and thunder.

Notes:  There is another version of this poem with the last line being பருவம் மன் அவர் வருதும் என்றதுவே.  கருவிக் கார் (18) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மின்னல் முதலிய தொகுதிகளையுடைய முகில்கள்.  திணை மயக்கம் – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இதை பாலைக்கண் முன்பனியும் வைகறையும் ஒருங்கு வந்தமையின் திணை மயக்கமாம்.  இஃது உரிப்பொருளால் பாலை என்க.

Meanings:   துஞ்சுவது போல – like sleeping, இருளி – got dark, விண் பக – sky split, இமைப்பது போல மின்னி – lightning strikes were like winking, உறைக்கொண்டு ஏறுவதுப் போல – like climbing carrying water, பாடு சிறந்து – with loud noises, உரைஇ – roamed, நிலம் நெஞ்சு உட்க – hearts of the wide land to tremble, ஓவாது – without slack, சிலைத்து – roared, sounded, ஆங்கு – asai, an expletive, ஆர் தளி பொழிந்த – poured abundant water, வார் பெயல் கடை நாள் – the last days of heavy monsoon, ஈன்று நாள் உலந்த – dried out after pouring, வாலா வெண் மழை – not-white clouds, impure white clouds, வான் தோய் உயர் வரை ஆடும் – move around the sky-touching lofty mountains, வைகறை – dawn, புதல் – bushes, ஒளி சிறந்த – splendidly bright, காண்பு இன் – sweet to sight, காலை – at that time, தண் நறும் படுநீர் மாந்தி – drinking lots of water from the cool fragrant pond, பதவு அருந்து – eats arukam grass, Cynodon grass, அருகம்புல், வெண் புறக்கு உடைய – with white back, திரி மருப்பு இரலை – stag with twisted antlers, வார் மணல் – stretching sand, ஒரு சிறை – one side, பிடவு அவிழ் கொழு நிழல் – dense shade of the pidavam bushes with flowers, Randia malabarica, Randia genus occurs as plants and trees, காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய – stays happily with his beloved mate, அரக்கு நிற உருவின் – form is red color/color of lac, ஈயல் மூதாய் – velvet bugs, Trombidium grandissimum, பட்டுப்பூச்சி, பரப்பியவை போல் – like someone spread them, பாஅய் – have spread, பலவுடன் – with many, நீர் வார் மருங்கின் – near where water is flowing, ஈர் அணி திகழ – where it is wet, இன்னும் வாரார் ஆயின் – if he still does not come, நன் நுதல் – O one with a fine forehead, யாது கொல் மற்று அவர் நிலையே – what has happened to his situation, காதலர் – my lover, கருவிக் கார் இடி இரீஇய பருவம் – the rainy season when there are clouds with thunder, அன்று – not, அவர் வருதும் என்றதுவே – that he said that he will return

அகநானூறு 140, அம்மூவனார், நெய்தற் திணை – தலைவன் தோழனிடம் சொன்னது
பெருங்கடல் வேட்டத்துச் சிறுகுடிப் பரதவர்
இருங்கழி செறுவின் உழாஅது செய்த
வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி
என்றூழ் விடர குன்றம் போகும்
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட மகள்  5
சில் கோல் எல் வளை தெளிர்ப்ப வீசி
நெல்லின் நேரே வெண் கல் உப்பு எனச்
சேரி விலைமாறு கூறலின் மனைய
விளி அறி ஞமலி குரைப்ப வெரீஇய
மதர் கயல் மலைப்பின் அன்ன கண் எனக்கு  10
இதை முயல் புனவன் புகை நிழல் கடுக்கும்
மா மூதள்ளல் அழுந்திய சாகாட்டு
எவ்வம் தீர வாங்குந் தந்தை
கை பூண் பகட்டின் வருந்தி
வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் ஆகின்றே.  15

Akanānūru 140, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said to his friend

She is the loving, innocent daughter
of a salt merchant who goes through
mountains cracked by the sun’s heat
in his fast bullock cart, goading his oxen
with a stick, to sell his white grainy salt,
made in the salt pans without plowing,
near the seashore in a small settlement
of fishermen who hunt the big ocean for
fish.

She walks through the settlement with
salt, swaying her hands, jingling her round,
bright bangles and shouting, “equal
measure of white grainy salt for rice paddy!”

Hearing her voice, a dog from a nearby
house barks, and her eyes that resemble
proud, fighting carp fish reveal her fear.

My love affliction has caused me sorrow,
like the pain of the bulls yoked to a wagon,
pulled by her father as they struggle through
old mud, dark like the smoke that mountain
farmers create when clearing new land.

I sigh deeply in distress!

Notes:  மதர் கயல் மலைப்பின் அன்ன கண் (10) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – செருக்குற்ற கயல் மீன்கள் இரண்டு தம்முள் போரிட்டாற்போன்ற விழிகள்.  நெல்லின் நேரே வெண் கல் உப்பு (7) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஈண்டு உப்பிற்கு பண்ட மாற்றாகக் கொண்ட நெல் என்க.  Akanānūru 140 – நெல்லின் நேரே வெண் கல் உப்பு, Akanānūru 390 – நெல்லும் உப்பும் நேரே ஊரீர் கொள்ளீரோ, Kurunthokai 269 – உப்பை மாறி வெண்ணெல் தரீஇய.  Barter is mentioned in Akanānūru 60, 61, 126, 245, 140, 296, 390, Natrinai 183, Kurunthokai 221, 269, Ainkurunūru 47, Porunarātruppadai 214-215, 216-7, Pattinappālai 28-30, and Malaipadukādam 413-414.

Meanings:   பெருங்கடல் – big ocean, வேட்டத்து – to hunt for fish, சிறுகுடி – small settlement, பரதவர் – fishermen, இருங்கழி – big brackish water, செறுவின் – in salt pans, உழாஅது – without farming, செய்த – made, வெண்கல் உப்பின் – white grain salt, கொள்ளை சாற்றி – told the price, என்றூழ் – sun’s heat, summer heat, விடர குன்றம் – mountains with cracks, போகும் – going, கதழ் – fast, கோல் – stick (to goad the cart drawing animals), உமணர் – salt merchant, காதல் மடமகள் – loving innocent daughter, சில் – few, கோல் – round, எல் வளை – bright bangles, தெளிர்ப்ப – jingling, வீசி – to shake, நெல்லின் நேரே வெண்கல் உப்பு – salt that is equal to paddy, என – thus, சேரி விலை மாறு கூறலின் – since she called out the price in her settlement, மனைய – in the house, விளி – noise, அறி – knowing (that it is a stranger), ஞமலி – dog, குரைப்ப – barks, வெரீஇய – fearing, மதர் – proud, arrogant, luscious, huge, கயல் – carp, மலைப்பின் அன்ன கண் – eyes that look like they are fighting with each other, எனக்கு – for me, இதை – new farmland, முயல் – trying (to make it a field), புனவன் – a mountain farmer, புகை நிழல் கடுக்கும் – it is like the smoke shadow, மா – big, மூது – old, அள்ளல் – mud, அழுந்திய – pressed, சாகாட்டு – cart’s, எவ்வம் தீர – to end its sorrow, வாங்கும் – pulling, தந்தை கை பூண் பகட்டின் – like the oxen held by her father, like the oxen yoked to the cart by her father, வருந்தி – becoming sad, வெய்ய உயிர்க்கும் – sighing greatly, நோயாகின்றே – has become a disease

அகநானூறு 141, நக்கீரர், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி கைம்மிகக்
கனவும் கங்குல் தோறு இனிய நனவும்
புனை வினை நல் இல் புள்ளும் பாங்கின
நெஞ்சும் நனி புகன்று உறையும் எஞ்சாது
உலகு தொழில் உலந்து நாஞ்சில் துஞ்சி  5
மழைகால் நீங்கிய மாக விசும்பில்
குறு முயல் மறு நிறம் கிளர மதி நிறைந்து
அறுமீன் சேரும் அகல் இருள் நடுநாள்
மறுகு விளக்குறுத்து மாலை தூக்கிப்
பழவிறல் மூதூர்ப் பலருடன் துவன்றிய  10
விழவு உடன் அயர வருக தில் அம்ம
துவரப் புலர்ந்து தூ மலர் கஞலித்
தகரம் நாறுந் தண் நறுங்கதுப்பின்
புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர்ப்
பல் கோட்டு அடுப்பில் பால் உலை இரீஇ  15
கூழைக் கூந்தல் குறுந்தொடி மகளிர்
பெருஞ்செய் நெல்லின் வாங்கு கதிர் முறித்துப்
பாசவல் இடிக்கும் இருங்காழ் உலக்கைக்
கடிது இடி வெரீஇய கமஞ்சூல் வெண் குருகு
தீங்குலை வாழை ஓங்கு மடல் இராது  20
நெடுங்கால் மாஅத்துக் குறும்பறை பயிற்றும்
செல்குடி நிறுத்த பெரும் பெயர்க் கரிகால்
வெல்போர்ச் சோழன் இடையாற்று அன்ன
நல்லிசை வெறுக்கை தருமார் பல் பொறிப்
புலிக்கேழ் உற்ற பூ இடைப் பெருஞ்சினை  25
நரந்த நறும்பூ நாள் மலர் உதிரக்
கலை பாய்ந்து உகளும் கல் சேர் வேங்கைத்
தேங்கமழ் நெடுவரைப் பிறங்கிய
வேங்கட வைப்பில் சுரன் இறந்தோரே.

Akanānūru 141, Nakkeerar, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
My nights are sweet with dreams;
my days have seen good omens in our
decorated house; and my heart is very
full and happy with great desire.

May he come
when the full moon with its dark spots
that appear like a hare, joins the Pleiades
constellation in the middle of the night,
when farming dies down because
the rain in the sky moved away,
and when Kārthikai festive lights
are lit and flower garlands are hung
in the streets of our ancient town.

A small-bangled bride with fragrant thakaram
paste in her soft hair joins other women and
boils milk on a stove with many sides.  Women
pound rice from the bent paddy spears in the
large fields with their strong pestles, and on
hearing the pounding sounds a pregnant heron
perched on a nearby banana tree with sweet
fruits flies away in fear to a nearby mango tree
with a tall trunk.

He went to earn wealth and fame like
that of Idaiyāru town
that belongs to the victorious Karikāl Chōlan
who lifts people who are facing tough times.

He went on the honey-fragrant, tall Vēnkadam
mountain paths, where male monkeys leap and
frolic, dropping fresh naranthai flowers
that grow between the boulders near vēngai
trees that have tiger-colored flowers with dots.

Notes:  வேங்கை மலரும் புலியும் – அகநானூறு 12 – வேங்கை தாஅய தேம்பாய் தோற்றம் புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம், அகநானூறு 141 – புலிக்கேழ் உற்ற பூ இடைப் பெருஞ்சினை நரந்த நறும்பூ நாள் மலர் உதிரக் கலை பாய்ந்து உகளும் கல் சேர் வேங்கை, அகநானூறு 227 – புலிக் கேழ் வேங்கை, அகநானூறு 228 – வேங்கை ஒள் வீப் புலிப் பொறி கடுப்பத் தோன்றலின், நற்றிணை 389 – வேங்கையும் புலி ஈன்றன, குறுந்தொகை 47 – வேங்கை வீ உகு துறுகல் இரும்புலிக் குருளையின் தோன்றும், ஐங்குறுநூறு 396 – புலிப் பொறி வேங்கைப் பொன் இணர்.

Meanings:   அம்ம வாழி தோழி – may you live long my friend, கைம்மிக – greatly, கனவும் கங்குல் தோறு இனிய – dreams are also sweet every night, நனவும் – reality, புனை வினை – decorated, நல் இல் – good house, புள்ளும் பாங்கின – good omens have been announced, நெஞ்சும் நனி புகன்று உறையும் – my heart feels happy with great desire, எஞ்சாது – not shrinking, உலகு தொழில் – farming in the world, உலந்து – ruined, நாஞ்சில் – plows, துஞ்சி – are idle, மழைகால் நீங்கிய மாக – if columns of rain move away in the sky, விசும்பில் – in the sky, குறுமுயல் – small hare/rabbit, மறு – dark spots, faults, நிறம் – chest, கிளர – to be bright, மதி நிறைந்து – full moon, அறுமீன் சேரும் – reaches Pleiades, Karthikai, அகல் இருள் நடுநாள் – pitch dark midnight, மறுகு – streets, விளக்கு உறுத்து – lit lamps, மாலை தூக்கி – hung garlands, பழ விறல் மூதூர் – ancient brave town, பலருடன் – with many, துவன்றிய – gathered together, விழவு – festival, உடன் அயர – celebrate together, வருக – may he come, தில் – asai, an expletive, அம்ம – asai, an expletive, துவர புலர்ந்து – totally dried, தூமலர் – pure flowers, கஞலி – flourishing, splendid, தகரம் – fragrant paste of thakaram wood, நறுமண மரவகை, Wax- flower dog-bane, Tabernae montana, நாறும் – with the fragrance, தண் நறுங்கதுப்பின் – with cool fragrant hair, புது மண மகடூஉ – new bride, அயினிய – food, கடி நகர் – wedding house, பல் கோட்டு அடுப்பில் – on a stove with many sides, பால் உலை – boiled milk, இரீஇ – placed, கூழைக் கூந்தல் – soft hair, short hair, குறுந்தொடி – small bangles, மகளிர் – women, பெருஞ்செய் – big field, நெல்லின் – rice paddy’s, வாங்கு கதிர் – curved/bent with the weight of spears, முறித்து – crushed, பாசவல் இடிக்கும் – fresh flattened rice/aval, இருங்காழ் – dark hard, உலக்கை – pounding rod, ulakkai, கடிது இடி வெரீஇய – fearing the loud hitting sounds, கமஞ்சூல் – egg filled, pregnant, வெண்குருகு – a white heron/egret/stork, தீங்குலை வாழை – sweet bunch of banana, ஓங்கு மடல் இராது – not staying in the tall leaves, நெடுங்கால் – tall trunk, மாஅத்து – to a mango tree, குறும்பறை பயிற்றும் – it is able to fly short distances, செல்குடி – ruined towns, ruined villages, நிறுத்த – protected, helped, lifted, பெரும் பெயர் – very famous, கரிகால் – Karikālan, வெல் போர்ச் சோழன் – victorious Chōla king, இடையாற்று – Idaiyāru town, அன்ன – like, நல்லிசை – good fame, வெறுக்கை தருமார் – to bring wealth, பல்பொறி – many dots, புலிக்கேழ் உற்ற பூ – tiger colored flowers, இடை – between, பெருஞ்சினை – big branches, நரந்த – of bitter orange, நாரத்தை, Citrus aurantium, நறும் பூ – fragrant flowers, நாள் மலர் – fresh flowers, உதிர – drops, கலை – male monkeys, பாய்ந்து உகளும் – they leap and play, கல் சேர் வேங்கை – vēngai trees near boulders, Pterocarpus marsupium, தேம் கமழ் – honey fragrant, நெடு வரை – tall mountain, பிறங்கிய – shining, வேங்கட வைப்பில் – villages in the Vēnkadam Mountain area, places in the Vēnkadam Mountain area, சுரன் – wasteland paths, இறந்தோரே – the man who went

அகநானூறு 142, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
இலமலர் அன்ன அம் செந் நாவில்
புலம் மீக்கூறும் புரையோர் ஏத்தப்
பலர் மேந்தோன்றிய கவி கை வள்ளல்
நிறை அருந்தானை வெல் போர் மாந்தரம்
பொறையன் கடுங்கோப் பாடிச் சென்ற  5
குறையோர் கொள் கலம் போல நன்றும்
உவ இனி வாழிய நெஞ்சே காதலி
முறையின் வழாஅது ஆற்றிப் பெற்ற
கறையடி யானை நன்னன் பாழி
ஊட்டரு மரபின் அஞ்சுவரு பேய்எக்  10
கூட்டெதிர் கொண்ட வாய்மொழி மிஞிலி
புள்ளிற்கு ஏமம் ஆகிய பெரும் பெயர்
வெள்ளத் தானை அதிகன் கொன்று உவந்து
ஒள் வாள் அமலை ஞாட்பின்
பலர் அறிவுறுதல் அஞ்சிப் பைப்பய  15
நீர்த்திரள் கடுக்கும் மாசில் வெள்ளிச்
சூர்ப்புறு கோல் வளை செறித்த முன் கைக்
குறை அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல்
இடனில் சிறு புறத்து இழையொடு துயல் வரக்
கடல் மீன் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து  20
உருவு கிளர் ஏர் வினைப் பொலிந்த பாவை
இயல் கற்றன்ன ஒதுக்கினள் வந்து
பெயல் அலைக் கலங்கிய மலைப் பூங்கோதை
இயல் எறி பொன்னின் கொங்கு சோர்பு உறைப்பத்
தொடிக்கண் வடுக் கொள முயங்கினள் 25
வடிப்புறு நரம்பின் தீவிய மொழிந்தே.

Akanānūru 142, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
May you live long, my heart!  Be happy like
the wise bards with beautiful, red tongues like
the silk cotton flowers, who sang and got gifts
from Chēran Māntharan Poraiyan Kadunkō,
a generous donor to those in need, superior
to many, a man with an unstoppable army,
who was victorious in battles.

My lover came to me slowly in the pitch
darkness of night
……….when fish sleep, like a pretty, bright,
……….well-made doll learning to walk, very
……….slowly, wearing on her forearms, curved,
……….thick silver bangles, full, like faultless water,
……….her dark, thick hair with jewels moving on
……….her nape, full, looking like fine black sand
………. from a reduced stream,
when she feared that many will know and
gossip will rise like the uproars that rose when
the ‘bright sword’ dance was performed by Mignili
with honest words who gave offerings to ghouls
according to tradition in Pāli town belonging
to Nannan owning elephants with mortar-like
legs, and got tributes according to proper means,
after he killed famous Athikan owning a flood-like
large army, a friend to birds, and rejoiced.

As pollen resembling a metalsmith’s golden sparks dropped
from the flowers on her garland attacked by the pelting
rain, she spoke sweetly like the music of perfect yāl strings
and embraced me tightly, causing scars with her round nipples.

Notes:  தொடிக்கண் வடுக் கொள முயங்கினள் (25) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை –  வட்டமாய முலைக் கண்ணின் வடு உண்டாகத் தழுவினாள், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வட்டமான தனது முலைக்கண்ணின் வடு உண்டாகத் தழுவினள்தொடி வடு – கலித்தொகை 71 – தொடி வடு, கலித்தொகை 78 – தொடி உற்ற வடு, கலித்தொகை 91- தொடி உற்ற வடுவும்.  மதுரைக்காஞ்சி 569 – நுண் பூண் ஆகம் வடுக்கொள முயங்கி.  Akanānūru poems 142, 148, 181 and 208, all written by Paranar, describe a battle where Mignili killed Āy Eyinan, and birds laced their wings together and hovered over his dead body, protecting it.  அறல் போல் கூந்தல்:  அகநானூறு 142 – அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல், அகநானூறு 162 – அறல் என அவிரும் கூந்தல், அகநானூறு 213 – அறலென நெறிந்த கூந்தல், அகநானூறு 265 – அறலின் நெறித்த கூந்தல், அகநானூறு 299 – அறல் மருள் கூந்தலின், குறுந்தொகை 116 – தேம் பாய் கூந்தல் வளங் கெழு சோழர் உறந்தைப் பெருந்துறை நுண் மணல் அறல் வார்ந்தன்ன, குறுந்தொகை 286 – அறல் போல் கூந்தல், கலித்தொகை 71 – கதுப்பு அறல், கலித்தொகை 98 – நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக, பொருநராற்றுப்படை 25 – அறல் போல் கூந்தல்.

Meanings:   இல மலர் அன்ன – like silk-cotton tree flowers, Aerua javanica, அம் செந் நாவில் – with beautiful red tongues, புலம் மீக்கூறும் புரையோர் ஏத்த – praised by the intelligent great bards, பலர் மேந்தோன்றிய கவி கை வள்ளல் – generous donor who is superior to many, நிறை அருந்தானை – fierce army that cannot be stopped, வெல்போர் – battle victories, மாந்தரம் பொறையன் கடுங்கோ  – King Māntharam Poraiyan Kadunkō, பாடிச் சென்ற குறையோர் கொள் கலம் போல – like the needy who go to sing and get gifts, நன்றும் உவ இனி – be happy now, வாழிய நெஞ்சே – may you live long my heart, காதலி – lover, முறையின் வழாஅது ஆற்றிப் பெற்ற – obtained according to proper means without fail, கறையடி யானை – elephants with pounding stones (ural) like legs, நன்னன் பாழி – Nannan’s Pāli town, ஊட்டரு மரபின் அஞ்சுவரு பேய்எ – offerings to fierce ghouls according to tradition, கூட்டெதிர் கொண்ட வாய்மொழி மிஞிலி – Mignili of honest words who accepted from enemies, புள்ளிற்கு ஏமம் ஆகிய – protection for birds, பெரும் பெயர் வெள்ளத் தானை அதிகன் கொன்று உவந்து – killed very famous Athikan with a flood-like army and was elated, ஒள் வாள் அமலை ஞாட்பின் – when he danced the ‘bright sword’ dance with uproars in the battlefield, பலர் அறிவுறுதல் அஞ்சி – afraid that many will know, பைப்பய – very slowly, நீர்த் திரள் கடுக்கும் – like full water, மாசில் வெள்ளி – blemish-less silver, சூர்ப்புறு – curved, கோல் – rounded, thick, வளை – bangles, செறித்த – tight, முன் கை – forearms, குறை – (water flow) reduced, அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல் – dark thick hair like fine black sand, இடனில் – no space, சிறு புறத்து இழையொடு துயல் வர – moving on the back/nape, கடல் மீன் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து – at pitch dark night when fish in the sea sleep, உருவு கிளர் – beauty and brightness, ஏர் வினைப் பொலிந்த பாவை – beautifully made bright doll, இயல் கற்றன்ன ஒதுக்கினள் வந்து – came to me like the doll that had just learned to walk, பெயல் அலைக் கலங்கிய – ruined by the pelting rain, மலைப் பூங்கோதை – flower garland with mountain flowers, இயல் எறி பொன்னின் – like golden sparks that arise from a metalsmith hitting iron, கொங்கு சோர்பு உறைப்ப – with honey dripping, தொடிக்கண் வடுக் கொள முயங்கினள் – she hugged causing scars with her bangles, she embraced scarring with her round nipples, she embraced causing scars on my chest – see Notes, வடிப்புறு நரம்பின் – like the plucked yāl strings, like the perfect yāl strings (வடியா நாவின் – Puranānūru 47-3), தீவிய மொழிந்தே – uttering sweet words

அகநானூறு 143, ஆலம்பேறிச் சாத்தனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
செய் வினைப் பிரிதல் எண்ணிக் கைம்மிகக்
காடு கவின் ஒழியக் கடுங்கதிர் தெறுதலின்
நீடு சினை வறியவாக ஒல்லென
வாடு பல் அகலிலை கோடைக்கு ஒய்யும்
தேக்கு அமல் அடுக்கத்து ஆங்கண் மேக்கு எழுபு  5
முளி அரில் பிறந்த வளி வளர் கூர் எரிச்
சுடர் நிமிர் நெடுங்கொடி விடர் முகை முழங்கும்
வெம்மலை அருஞ்சுரம் நீந்தி ஐய
சேறும் என்ற சிறு சொற்கு இவட்கே
வசை இல் வெம்போர் வானவன் மறவன்  10
நசையின் வாழ்நர்க்கு நன்கலம் சுரக்கும்
பொய்யா வாய்வாள் புனை கழல் பிட்டன்
மை தவழ் உயர் சிமைக் குதிரைக் கவாஅன்
அகல் அறை நெடுஞ்சுனை துவலையின் மலர்ந்த
தண் கமழ் நீலம் போலக்  15
கண் பனி கலுழ்ந்தன நோகோ யானே.

Akanānūru 143, Ālampēri Sāthanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Sir, the hurting words that you said to her
about leaving for work, to go through the
harsh wasteland,
……….where the beauty of the forest is ruined,
……….the sun’s harsh rays have dried
……….the tall tree branches of teak trees
……….growing dense on the ranges,
……….their faded, wide leaves falling down
……….with sounds in the western winds;
……….fires born in the parched bushes,
……….fanned by winds, grow bright and very
……….high and roar in caves and crevices;
has caused tears to drop from her eyes,
like those on the cool, fragrant blue waterlilies
in the vast spring near the huge boulders on the
slopes of the cloud-spread Kuthirai Mountain,
belonging to faultless Pittan with unfailing sword,
wearing warrior anklets, victorious in battles, Chēra
army leader,who gives fine jewels to those who live
desiring his grace.   I am hurting!

Notes:   ஐங்குறுநூறு 395 – வளி வளர் கூர் எரிச் சுடர்விடு நெடுங்கொடி.

Meanings:   செய் வினைப் பிரிதல் எண்ணி – considering to leave because of your work, கைம்மிக – greatly, காடு கவின் ஒழிய – the beauty of the forest is ruined, கடுங்கதிர் தெறுதலின் – since the harsh rays burnt, நீடு சினை வறியவாக – tall branches have become dry, ஒல்லென – with sounds, வாடு பல் அகலிலை – dry many wide leaves, கோடைக்கு ஒய்யும் – fall down in the westerly winds, தேக்கு அமல் அடுக்கத்து – on the mountain ranges full of teak, Tectona grandis, ஆங்கண் – there, மேக்கு எழுபு – rises high, முளி அரில் பிறந்த – born in the dry brush, வளி வளர் – it grows because of the wind, கூர் எரி – abundant fire, சுடர் நிமிர் நெடுங்கொடி – bright very tall flames, விடர் முகை முழங்கும் – roars in the crevices and caves, வெம் மலை – hot mountain, அருஞ்சுரம் – harsh wasteland, நீந்தி – pass, ஐய – sir, சேறும் என்ற சிறு சொற்கு – the few hurting words that you will separate, இவட்கே – to her, வசை இல் – faultless, வெம்போர் – harsh battles, வானவன் மறவன் – battle leader of Chēras, நசையின் வாழ்நர்க்கு – to those who live with the desire to get gifts, நன் கலம் சுரக்கும் – gives fine jewels/gifts, பொய்யா வாய்வாள் – unfailing sword, புனை கழல் பிட்டன் – Pittan with well-made warrior’s anklets, மை தவழ் உயர் சிமை –  cloud-spread tall peaks, குதிரைக் கவாஅன் – the slopes of Kuthirai Mountain, அகல் அறை – wide boulders, நெடுஞ்சுனை – vast spring, துவலையின் மலர்ந்த தண் கமழ் நீலம் போல – like the cool blue waterlilies that have water droplets, Nymphaea caerulea, கண் பனி கலுழ்ந்தன – her eyes are shedding tears, நோகோ யானே – I am hurting

அகநானூறு 144, மதுரை அளக்கர் ஞாழலார் மகனார் மள்ளனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது, தேர்ப்பாகன் கேட்கும்படியாக
வருதும் என்ற நாளும் பொய்த்தன
அரி ஏர் உண்கண் நீரும் நில்லா
தண் கார்க்கு ஈன்ற பைங்கொடி முல்லை
வை வாய் வான் முகை அவிழ்ந்த கோதை
பெய் வனப்பு இழந்த கதுப்பும் உள்ளார்  5
அருள் கண் மாறலோ மாறுக அந்தில்
அறன் அஞ்சலரே ஆய் இழை நமர் எனச்
சிறிய சொல்லிப் பெரிய புலம்பினும்
பனி படு நறும் தார் குழைய நம்மொடு
துனி தீர் முயக்கம் பெற்றோள் போல  10
உவக்குநள் வாழிய நெஞ்சே விசும்பின்
ஏறு எழுந்து முழங்கினும் மாறு எழுந்து சிலைக்கும்
கடாஅ யானை கொட்கும் பாசறைப்
போர் வேட்டு எழுந்த மள்ளர் கையதை
கூர் வாள் குவி முகம் சிதைய நூறி  15
மான் அடி மருங்கில் பெயர்த்த குருதி
வான மீனின் வயின் வயின் இமைப்ப
அமரோர்த்து அட்ட செல்வம்
தமர் விரைந்து உரைப்பக் கேட்கும் ஞான்றே.

Akanānūru 144, Mathurai Alakkar Gnālalār Makanār Mallanār, Mullai Thinai – What the hero said to his heart, as the charioteer listened
May you live long, my heart!

Even if she says to her friend, “One with
perfect jewels!  The day when he said he’d
be back has not come to be true,
tears have not stopped flowing from my
striped, pretty, kohl-lined eyes, and my hair
that wears strands of sharp-tipped, white
mullai buds growing on rainy season’s
verdant vines has lost its beauty.
He does not think.  If his graces have changed,
so be it.  Our man is not concerned about
fairness,”

she will be in bliss, like when she is in our
embraces as fragrant garlands sprinkled with
dew get crushed, and her sorrow will end,

when she hears from her relatives, that I have
earned wealth from the war undertaken,
where rutting elephants respond to roars of
thunder and scream and run around in the battle
camp, and warriors who desire war, kill, as
the sharp edges of the swords in their hands
shatter, and the blood that flows to the puddles
created by horse hooves, gleams like stars that
twinkle constantly in the sky.

Meanings:   வருதும் என்ற நாளும் பொய்த்தன – the day when he said he’d come has not come true, அரி ஏர் உண்கண் நீரும் நில்லா – striped pretty kohl-rimmed eyes have not stopped tears, தண் கார்க்கு ஈன்ற பைங்கொடி முல்லை – jasmine on fresh vine yielded by cool rains, வை வாய் வான் முகை – sharp tipped white buds, அவிழ்ந்த – open, கோதை பெய் வனப்பு இழந்த கதுப்பும் – hair with flower strand that has lost its beauty, உள்ளார் – he does not think, அருள் கண் மாறலோ – if his graces have changed, மாறுக  – let it change, அந்தில் – அசை, an expletive, அறன் அஞ்சலரே – he is not afraid of fairness, ஆய் இழை – the woman with chosen/beautiful jewels, நமர் – our man, எனச் சிறிய சொல்லிப் பெரிய புலம்பினும் – with short words and complaining a lot, பனி படு நறும் தார் குழைய – fragrant garland with dew drops to be crushed, நம்மொடு – with me, துனி தீர் – without hatred, without sorrow, முயக்கம் பெற்றோள் போல உவக்குநள் – she’ll be happy like she is embracing me, வாழிய – may you live long, நெஞ்சே – oh my heart, விசும்பின் – in the sky, ஏறு எழுந்து முழங்கினும் – when thunder rises up and roars, மாறு எழுந்து சிலைக்கும் – they rise up and trumpet as a response, கடாஅ யானை – elephants in rut, கொட்கும் – they go around, பாசறை – the battle camp, போர் வேட்டு எழுந்த மள்ளர் – warriors who rose up desiring war, கையதை – held in their hands, கூர் வாள் குவி முகம் சிதைய – sharp sword edges to shatter, நூறி – killed, மான் அடி மருங்கில் பெயர்த்த குருதி – blood that has flowed to the puddles created by horse hooves, வான மீனின் வயின் வயின் இமைப்ப – glitters here and there like the twinkling stars in the sky, அமர் – war, ஓர்த்து – analyzed, அட்ட செல்வம் – wealth that was obtained (in war), தமர் விரைந்து உரைப்ப – when her relatives tell it rapidly, கேட்கும் ஞான்றே – when she listens

அகநானூறு 145, கயமனார், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய செவிலித்தாய் சொன்னது
வேர் முழுது உலறி நின்ற புழல் கால்
தேர்மணி இசையின் சிள்வீடு ஆர்க்கும்
வற்றல் மரத்த பொன் தலை ஓதி
வெயிற்கவின் இழந்த வைப்பில் பையுள் கொள
நுண்ணிதின் நிவக்கும் வெண் ஞெமை வியன் காட்டு  5
ஆளில் அத்தத்து அளியள் அவனொடு
வாள் வரி பொருத புண்கூர் யானை
புகர் சிதை முகத்த குருதி வார
உயர் சிமை நெடுங்கோட்டு உருமென முழங்கும்
அருஞ்சுரம் இறந்தனள் என்ப பெருஞ்சீர்  10
அன்னி குறுக்கைப் பறந்தலைத் திதியன்
தொல்நிலை முழு முதல் துமியப் பண்ணிய
நன்னர் மெல் இணர்ப் புன்னை போலக்
கடு நவைப் படீஇயர் மாதோ களி மயில்
குஞ்சரக் குரல குருகோடு ஆலும்  15
துஞ்சா முழவின் துய்த்தியல் வாழ்க்கைக்
கூழுடைத் தந்தை இடனுடை வரைப்பின்
ஊழ் அடி ஒதுங்கினும் உயங்கும் ஐம்பால்
சிறு பல் கூந்தல் போது பிடித்து அருளாது
எறி கோல் சிதைய நூறவும் சிறுபுறம் 20
எனக்கு உரித்து என்னாள் நின்ற என்
அமர்க் கண் அஞ்ஞையை அலைத்த கையே.

Akanānūru 145, Kayamanār, Pālai Thinai – What the foster mother said, after the heroine eloped
They say that my daughter, pitiable girl,
went with him to the huge forest with no
humans, in the wasteland,

where crickets screech like chariot
bells with hollow bases, on dried trees
on which chameleons with gold colored
heads climb slowly, there are white
gnemai trees in the place that has lost its
beauty to the harsh sun, and a wounded
elephant that fought with a tiger with
bright stripes, blood dripping from his
spotted face, trumpets like thunder
from the tall peak of a lofty mountain.

In her wealthy father’s huge house with
endless drum sounds and abundant food,
where happy peacocks sing along with
herons with elephant-like calls, even
if she walked with her usual delicate steps,
she suffered.

When I held her short, thick five-part braid
with flowers and beat her without grace,
and the stick that I used cracked and broke,
she stood there without uttering,
“This is my back.”

May my hands that beat my beloved daughter
with calm eyes suffer like Thithiyan’s ancient,
thick-trunked punnai tree with fine, delicate
clusters of flowers that was chopped by Anni
in the Kurukkai battle!

Notes:  Natrinai 180 and Akanānūru 45 and 126 have references to Anni cutting down Thithiyan’s punnai tree in the Kurukkai battle.  There are references to Anni Mignili in Akanānūru 196 and 262.  There are references to Anni in Natrinai 180 and Akanānūru 45, 126 and 145.  Kurunthokai 107-5 – கடு நவைப் படீஇயரோ.

Meanings:   வேர் முழுது உலறி – roots fully dried, roots and everything else fully dried, நின்ற – stood, புழல் கால் – hollow bases, தேர் மணி இசையின் – like the sounds of chariot bells, சிள்வீடு ஆர்க்கும் – crickets screech, வற்றல் மரத்த – on a dried tree, பொன் தலை ஓதி – a chameleon with golden head, வெயிற் கவின் இழந்த – lost beauty to the harsh sun, வைப்பில் – in the land, in the town, பையுள் கொள – with sorrow, நுண்ணிதின் நிவக்கும் – rises up slowly, climbs slowly, வெண் ஞெமை – white gnemai trees, வியன் காட்டு – in the vast forest, ஆளில் அத்தத்து – in the wasteland without humans, அளியள் – she is pitiable, அவனொடு – with him, வாள்வரி பொருத – fought with the bright striped (tiger), புண்கூர் யானை – a wounded elephant, புகர் சிதை முகத்த – spotted face ruined, குருதி வார – blood dripping, உயர் சிமை நெடுங்கோட்டு – on the tall peaks of the lofty mountain, உருமென முழங்கும் – roaring like thunder, அரும் சுரம் – harsh wasteland, இறந்தனள் என்ப – they say she went there, பெருஞ்சீர் அன்னி – very wealth Anni, குறுக்கைப் பறந்தலை – Kurukkai battlefield, திதியன் – Thithiyan, தொல் நிலை – ancient, முழு முதல் துமியப் பண்ணிய – chopped the thick trunk, நன்னர் மெல் இணர்ப் புன்னை போல – like punnai tree with fine delicate clusters, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, கடு நவைப் படீஇயர் – may they suffer from great sorrow, மாதோ – அசை, an expletive, களி மயில் – happy peacocks, குஞ்சரக் குரல – trumpets of elephants, குருகோடு – along with herons/egrets/storks, ஆலும் – they dance, துஞ்சா முழவின் – with drum beats that do not end, துய்த்தியல் வாழ்க்கை – enjoyable life, கூழுடைத் தந்தை – father with abundant food, இடனுடை வரைப்பின் – in a spacious place, in a spacious house, ஊழ் – as usual, அடி ஒதுங்கினும் – even when she walks (as usual), உயங்கும் – she would feel sad, ஐம்பால் சிறு பல் கூந்தல் போது பிடித்து – holding her short thick five-part braided hair with flowers, அருளாது – without kindness, எறி கோல் சிதைய நூறவும் – hitting cracking the stick, சிறுபுறம் எனக்கு உரித்து என்னாள் நின்ற – she stood there without saying that her back belonged to her, என் அமர்க் கண் அஞ்ஞையை அலைத்த கையே – my hands that beat my daughter with calm eyes

அகநானூறு 146, உவர்க்கண்ணூர் புல்லங்கீரனார், மருதத் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது
வலிமிகு முன்பின் அண்ணல் ஏஎறு
பனி மலர்ப் பொய்கைப் பகல் செல மறுகி
மடக்கண் எருமை மாண் நாகு தழீஇ
படப்பை நண்ணிப் பழனத்து அல்கும்
கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடுந்தேர்  5
ஒள் இழை மகளிர் சேரிப் பல் நாள்
இயங்கல் ஆனாது ஆயின் வயங்கு இழை
யார் கொல் அனியள் தானே எம் போல்
மாயப் பரத்தன் வாய்மொழி நம்பி
வளி பொரத் துயல்வரும் தளி பொழி மலரின்  10
கண் பனி ஆகத்து உறைப்பக் கண் பசந்து
ஆயமும் அயலும் மருளத்
தாய் ஓம்பு ஆய் நலம் வேண்டாதோளே.

Akanānūru 146, Uvarkannoor Pullankeeranār, Marutham Thinai – What the heroine said to the messenger bard, when she refused entry
If the man from the boisterous and happy town
……….where a noble buffalo with great strength
……….spends the day at a pond with cool, moist
……….flowers, embraces his esteemed female
……….with delicate eyes, and then goes
……….to the grove and rests finally in the field,
does not go to the streets of the bright-jeweled
women in his tall chariot with loud bells, the
woman who wears gleaming jewels is pitiable.
Like me, she was tricked by the truth-like words
of the lying philanderer.

She ruined her fine beauty that her mother protected;
her friends and neighbors are in fear; her eyes are pale
and tears fall on her chest like raindrops that fall on
a flower which sways when heavy winds blow.

Notes:  மாய (9) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பொய், வஞ்சமுமாம்.

Meanings:  வலி மிகு முன்பின் – with great body strength, அண்ணல் ஏஎறு – esteemed buffalo, noble buffalo (It is  a buffalo here since it is marutham thinai), பனி மலர்ப் பொய்கைப் பகல் செல – spends daytime in the pond with cool moist flowers, மறுகி – roaming, மடக்கண் எருமை மாண் நாகு தழீஇ – goes and embraces its esteemed delicate-eyed tender female, படப்பை நண்ணி – approaches the grove, பழனத்து அல்கும் – and goes to a field, கலி மகிழ் ஊரன் – the man from such a loud and happy town, ஒலி மணி நெடுந்தேர் – tall chariot with loud bells, ஒள் இழை மகளிர் – women with bright jewels, சேரிப் பல் நாள் இயங்கல் ஆனாது ஆயின் – if he does not go to their settlement for a few days, if he does not go to their neighborhood for a few days, வயங்கு இழை யார் கொல் அனியள் தானே – is the woman with bright jewels not pitiable, எம் போல் – like me, மாயப் பரத்தன் வாய்மொழி நம்பி – trusting the lying philanderer’s truth-like words, வளி பொர – wind hitting, துயல்வரும் தளி பொழி மலரின் – like a swaying flower on which raindrops fall, கண் பனி ஆகத்து உறைப்ப – tears that fall on her chest, கண் பசந்து – eyes becoming pale, ஆயமும் அயலும் மருள – friends and neighbors to fear, தாய் ஓம்பு ஆய் நலம் வேண்டாதோளே – the one who ruined her fine beauty that her mother protected without caring

அகநானூறு 147, ஔவையார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
ஓங்கு மலைச் சிலம்பில் பிடவுடன் மலர்ந்த
வேங்கை வெறித் தழை வேறு வகுத்தன்ன
ஊன் பொதி அவிழாக் கோட்டு உகிர்க் குருளை
மூன்றுடன் ஈன்ற முடங்கர் நிழத்த
துறுகல் விடர் அளைப் பிணவு பசி கூர்ந்தெனப்  5
பொறி கிளர் உழுவைப் போழ் வாய் ஏற்றை
அறு கோட்டு உழை மான் ஆண் குரல் ஓர்க்கும்
நெறிபடு கவலை நிரம்பா நீளிடை
வெள்ளிவீதியைப் போல நன்றும்
செலவு அயர்ந்திசினால் யானே பல புலந்து  10
உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செலச் சாஅய்
தோளும் தொல் கவின் தொலைய நாளும்
பிரிந்தோர் பெயர்வுக்கு இரங்கி
மருந்து பிறிது இன்மையின் இருந்து வினை இலனே.

Akanānūru 147, Avvaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Like Velliveethi who went in search
of her beloved, I am of the desire
to go to the endless, vast wasteland
with curved paths
in the slopes of the lofty mountain,

where a male tiger with gaping mouth
listens to the sound of a stag with
broken antlers, to feed his brightly
spotted hungry female struggling in
a corner of a cave near boulders,
having given birth to three cubs
with curved claws that are still
covered with flesh, resembling the
fragrant, separated leaves of the
vēngai flowers that have blossomed
on the slopes of the soaring mountains
along with pidavam flowers.

Sulking a lot with sorrow and without
food, my life ruined, my thin arms
and old beauty lost, I am pining daily
for the one who has gone.  Since there
is no other medicine, I am unable
to do anything!

Meanings:   ஓங்கு மலைச் சிலம்பில் – on the slopes of the tall mountain, பிடவுடன் மலர்ந்த வேங்கை – vēngai flowers (Pterocarpus marsupium) which bloomed along with pidavam flowers (Randia malabarica) – Randia genus occurs as bushes and trees, வெறி – fragrance, தழை வேறு வகுத்தன்ன – like the (fragrant) leaves that are separated, ஊன் – flesh, பொதி – hiding, அவிழா – not open, கோட்டு உகிர்க் குருளை மூன்றுடன் – with three cubs with curved claws, ஈன்ற – gave birth, முடங்கர் – corner, நிழத்த – tired, துறுகல் விடர் அளை – cave near boulders, பிணவு பசி கூர்ந்தென – since its mate was  very hungry, பொறி கிளர் உழுவை – tiger with bright spots, போழ்வாய் ஏற்றை – a male with open/split mouth, அறு கோட்டு உழைமான் – deer with broken antlers, உழைமான் is a kind of deer, ஆண் குரல் ஓர்க்கும் – listens to the calls of a stag, நெறிபடு கவலை – forked paths, நிரம்பா நீளிடை – on the endless long space, in the empty huge space, வெள்ளிவீதியைப் போல – like poet Velliveethiyār, நன்றும் – it is good, செலவு அயர்ந்திசினால் யானே – since I desired like her, பல புலந்து – sulking/hating a lot, உண்ணா உயக்கமொடு – with sorrow without eating, உயிர் செல – life ruined, சாஅய் தோளும் – arms becoming thin, தொல் கவின் தொலைய – old beauty lost, நாளும் – everyday, பிரிந்தோர் பெயர்வுக்கு இரங்கி – pining for the one who has gone, மருந்து பிறிது இன்மையின் – since there is no other medicine, இருந்து வினை இலனே – I am unable to do anything else

அகநானூறு 148, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பனைத்திரள் அன்ன பரு ஏர் எறுழ்த் தடக்கைச்
கொலைச் சினந் தவிரா மதனுடை முன்பின்
வண்டுபடு கடாஅத்து உயர் மருப்பு யானை
தண் கமழ் சிலம்பின் மரம்படத் தொலைச்சி
உறு புலி உரறக் குத்தி விறல் கடிந்து  5
சிறு தினைப் பெரும் புனம் வவ்வும் நாட
கடும் பரிக் குதிரை ஆஅய் எயினன்
நெடுந்தேர் மிஞிலியொடு பொருது களம் பட்டெனக்
காணிய செல்லாக் கூகை நாணிக்
கடும் பகல் வழங்காதாஅங்கு இடும்பை  10
பெரிதால் அம்ம இவட்கே அதனால்
மாலை வருதல் வேண்டும் சோலை
முளை மேய் பெருங்களிறு வழங்கும்
மலை முதல் அடுக்கத்த சிறு கல் ஆறே.

Akanānūru 148, Paranar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the cool, fragrant mountains where
an elephant with beautiful, strong trunk resembling
a huge palmyra tree trunk, immense power, lifted
tusks, bee-swarming musth and unabated murderous
rage, crashed into trees, stabbed and killed a
screaming tiger, and when its strength was drained,
moved to steal tiny millet from a large millet field!

Since it causes her distress, she is unable to come
during the day, like the owls that do not come out
during the harsh day, embarrassed since they did not
go and see Āy Eyinan owning rapidly galloping horses,
who was killed in battle by Mignili owning tall chariots.

Come in the evening times on the small paths with rocks,
through the mountain slopes where elephants graze on
the sprouts in the groves!

Notes:  In Akanānūru 142, 181 and 208, many birds laced their wings together and protected the body of Āy Eyinan when he was killed in battle by Mignili.

Meanings:   பனைத் திரள் அன்ன – like thick palmyra trees, Borassus flabellifer, பரு ஏர் எறுழ்த் தடக்கை – thick beautiful strong huge hands, கொலைச் சினந் தவிரா – with unremoved killing anger, மதனுடை – in rut, முன்பின் – strong, வண்டுபடு கடாஅத்து – bee-swarming musth, உயர் மருப்பு யானை – elephant with lifted tusks, தண் கமழ் சிலம்பின் – on the cool fragrance spreading mountain slopes, மரம்பட – dropping the trees, தொலைச்சி – ruining, உறு புலி உரறக் குத்தி – stabbed a strong tiger as it screamed, விறல் கடிந்து – ruining its strength, சிறு தினைப் பெரும் புனம் வவ்வும் – takes tiny millet from huge millet fields, நாட – man from such country, கடும் பரிக் குதிரை ஆஅய் எயினன் – Āy Eyinan with fast trotting horses, நெடுந்தேர் மிஞிலியொடு பொருது – fought with Mignili with tall chariots, களம் பட்டென – since he fell in the battlefield, காணிய – to see him, செல்லாக் கூகை – owls that did not go, நாணி – became shy, கடும் பகல் வழங்காதாஅங்கு – like how they do not come out during the harsh day, இடும்பை பெரிதால் அம்ம இவட்கே – great distress for her, அதனால் – so, மாலை வருதல் வேண்டும் – you should come in the evenings, சோலை முளை மேய் – grazing on sprouts in the groves, பெருங்களிறு வழங்கும் – where huge male elephants roam, மலை முதல் அடுக்கத்த – in the mountain ranges, சிறு கல் ஆறே – small path with rocks, small mountain path

அகநானூறு 149, எருக்காட்டூர் தாயங்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
சிறு புன் சிதலை சேண் முயன்று எடுத்த
நெடுஞ்செம் புற்றத்து ஒடுங்கு இரை முனையின்
புல்லரை இருப்பைத் தொள்ளை வான் பூப்
பெருங்கை எண்கின் இருங்கிளை கவரும்
அத்த நீள் இடைப் போகி நன்றும்  5
அரிது செய் விழுப்பொருள் எளிதினின் பெறினும்
வாரேன் வாழி என் நெஞ்சே சேரலர்
சுள்ளியம் பேரியாற்று வெண் நுரை கலங்க
யவனர் தந்த வினை மாண் நன்கலம்
பொன்னொடு வந்து கறியொடு பெயரும்  10
வளங் கெழு முசிறி ஆர்ப்பெழ வளைஇ
அருஞ்சமம் கடந்து படிமம் வவ்விய
நெடு நல் யானை அடு போர்ச் செழியன்
கொடி நுடங்கு மறுகின் கூடல் குடாஅது
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி உயரிய  15
ஒடியா விழவின் நெடியோன் குன்றத்து
வண்டு பட நீடிய குண்டு சுனை நீலத்து
எதிர்மலர்ப் பிணையல் அன்ன இவள்
அரி மதர் மழைக் கண் தெண் பனி கொளவே.

Akanānūru 149, Erukkoottu Thāyankannanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
Even if I can obtain rare, great wealth quite easily,
I will not come with you on the long wasteland path,
where clans of bears thrust their big hands into tall,
red mounds built over time by small, dull colored
termites and get food.  Tiring from that, they eat
white iruppai flowers with hollow cores from trees
with parched trunks!  May you live long, my heart!

I will not cause them to shed clear tears,
her beautiful eyes with lines, that resemble two
bee-swarming, blue waterlilies tied together, from
the large, deep springs of Murukan’s hill with endless
festivities and victory  banners with peacocks with
many spots, west of Koodal city where banners sway,
belonging to  the victorious Pāndiyan king with many
tall, fine elephants, who surrounded with uproar the
prosperous Musiri town of Chēran, where, causing the
huge, beautiful Sulli river’s white foam to become
muddied, the fine ships of the Yavanas come with gold
and leave with pepper,
won a difficult war and seized the gold statue of the
goddess.

Notes:  Akanānūru 8, 72, 81, 88, 112, 149, 247, 257, 307 and Natrinai 125, 325 and 336 have descriptions of bears attacking termite mounds.  There are many poems which describe bears eating iruppai flowers.   அகநானூறு 57 – கொய் சுவல் புரவிக் கொடித் தேர்ச் செழியன் முதுநீர் முன்றுறை முசிறி முற்றிக் களிறு பட எருக்கிய.

Meanings:   சிறு – small, tiny, புன் – dull colored, brown colored, சிதலை – termites, சேண் முயன்று எடுத்த – created with great effort, நெடுஞ்செம் புற்றத்து – of the tall red termite mounds, ஒடுங்கு இரை – hidden food, முனையின் – hating that, புல் அரை – parched trunks, dull colored trunks, இருப்பைத் தொள்ளை வான் பூ – white flowers of iruppai with hollow, Indian Butter Tree, South Indian Mahua, இலுப்பை,வஞ்சி, பெருங்கை எண்கின் – of bears with large hands, இருங்கிளை – large clan/herd, கவரும் – they take, they eat, அத்த நீள் இடைப் போகி – went on the long wasteland path, நன்றும் அரிது செய் விழுப்பொருள் எளிதினின் பெறினும் – even if I earn rare fine wealth easily, வாரேன் – I will not come, வாழி என் நெஞ்சே – may you live long my heart, சேரலர் சுள்ளியம் பேரியாற்று – of the big beautiful Sulli river of Cherās, வெண் நுரை கலங்க – causing the white foam to become muddied,  யவனர் தந்த brought by the Ionians, வினை மாண் – splendid at work, நன்கலம் – fine ships, பொன்னொடு வந்து கறியொடு பெயரும் – come with gold and leave with black pepper, வளம் கெழு முசிறி – prosperity filled Musiri town, ஆர்ப்பெழ – as uproar arises, வளைஇ – surrounded, அருஞ்சமம் கடந்து – won a difficult war, படிமம் வவ்விய – seized the statue, நெடு நல் யானை – tall fine elephant, அடு போர்ச் செழியன் – Cheliyan of murderous battles, கொடி நுடங்கு மறுகின் – with streets with swaying flags, கூடல் குடாஅது – on the west side of Koodal city, பல் பொறி மஞ்ஞை – peacocks with many spots, வெல் கொடி உயரிய – victorious flags lifted, ஒடியா விழவின் – with unending festivals,  நெடியோன் குன்றத்து – in Thiruparankundram of Murukan, வண்டு பட – swarmed by bees, நீடிய குண்டு சுனை நீலத்து – of the blue waterlilies from the large deep springs, Nymphaea caerulea, எதிர்மலர் ணையல் – two flowers tied together, அன்ன – like, இவள் அரி மதர் மழைக் கண் – her striped beautiful moist eyes, her striped luscious moist eyes, தெண் பனி கொளவே – causing them to shed clear tears

அகநானூறு 150, குறுவழுதியார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பின்னு விட நெறித்த கூந்தலும் பொன்னென
ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கும் வம்பு விடக்
கண் உருத்து எழுதரு முலையும் நோக்கி
எல்லினை பெரிது எனப் பன் மாண் கூறிப்
பெருந்தோள் அடைய முயங்கி நீடு நினைந்து  5
அருங்கடிப் படுத்தனள் யாயே கடுஞ்செலல்
வாள் சுறா வழங்கும் வளை மேய் பெருந்துறைக்
கனைத்த நெய்தல் கண் போன் மாமலர்
நனைத்த செருந்திப் போது வாய் அவிழ
மாலை மணி இதழ் கூம்பக் காலைக்  10
கள் நாறு காவியொடு தண்ணென் மலரும்
கழியும் கானலும் காண் தொறும் பல புலந்து
வாரார் கொல் எனப் பருவரும்
தார் ஆர் மார்ப நீ தணந்த ஞான்றே.

Akanānūru 150, Kuruvaluthiyār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Looking at her wavy hair with braids undone,
pallor spots on her chest that look like gold,
and raised breasts with eyes that appear to
stress her breast cloth, mother said to her that
she has become very beautiful, uttered many
esteemed words, embraced her wide shoulders,
and put her under strict guard.

Oh lord wearing garlands!  In the evenings when
sharks with horns dart rapidly, conch feed on the
wide shores, and abundant blue waterlilies look
like closed eyes, my friend looks at the groves with red
waterlilies that bloom in the mornings with honey
fragrance and cherunthi buds that open and blossom,
she sulks, and worries that you might not come.

Notes:  The heroine’s friend urges the hero to come and marry her friend.  பின்னு விட நெறித்த கூந்தலும் (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தான் பின்னி விட்ட பின்னல் விட்டமையாலே பெரிதும் நெளிந்துள்ள கூந்தலையும், வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – பின்னும்படி வளர்ந்து நெளிந்த கூந்தலையும்.

Meanings:   பின்னு விட நெறித்த கூந்தலும் – letting go of braids and with wavy hair, wavy hair that is long for braids, பொன்னென ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கும் – pallor spots that have become like gold on the chest, வம்பு விட – ruining the breast cloth, கண் உருத்து எழுதரு முலையும் – raised breasts with eyes, நோக்கி – looking, எல்லினை பெரிது என – ‘you have become greatly bright’, ‘you have become very pretty’, பன் மாண் கூறி – said many esteemed words, பெருந்தோள் அடைய முயங்கி – embraced her wide shoulders, நீடு நினைந்து – thought for long, அருங்கடிப் படுத்தனள் யாயே – mother put her under strict guard, கடுஞ்செலல் வாள் சுறா வழங்கும் – where there are rapidly moving sharks with horns, வளை மேய் பெருந்துறை – on the wide shores where conch feed, கனைத்த – flourishing, நெய்தல் கண் போன் மாமலர் – eyes like dark blue waterlilies, Nymphaea caerulea, நனைத்த செருந்திப் போது வாய் அவிழ – cherunthi buds opened and blossomed, panicled pear tree, Ochna squarrosa, மாலை – evening, மணி இதழ் கூம்ப – sapphire-like blue waterlilies closed, Nymphaea caerulea, காலைக் கள் நாறு காவியொடு – with honey fragrant red waterlilies in the morning, தண்ணென் மலரும் – they blossom in a cool manner, கழியும் – spend time, கானலும் காண் தொறும் – looking at the groves, பல புலந்து – thinking a lot and hating, thinking a lot and sulking, வாரார் கொல் – worried whether he will come, எனப் பருவரும் – she is sad, தார் ஆர் மார்ப – oh lord wearing garlands, நீ தணந்த ஞான்றே – when you separated

அகநானூறு 151, காவன்முல்லைப் பூதரத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவி சொன்னது
தம் நயந்து உறைவோர்த் தாங்கித் தாம் நயந்து
இன் அமர் கேளிரொடு ஏமுறக் கெழீஇ
நகுதல் ஆற்றார் நல்கூர்ந்தோர் என
மிகு பொருள் நினையும் நெஞ்சமொடு அருள் பிறிது
ஆப மன் வாழி தோழி கால் விரிபு  5
உறு வளி எறிதொறும் கலங்கிய பொறி வரிக்
கலைமான் தலையின் முதன் முதல் கவர்த்த
கோடலங் கவட்ட குறுங்கால் உழுஞ்சில்
தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடுமகள்
அரிக் கோல் பறையின் ஐயென ஒலிக்கும்  10
பதுக்கைத்து ஆய செதுக்கை நீழல்
கள்ளி முள் அரைப் பொருந்திச் செல்லுநர்க்கு
உறுவது கூறும் சிறு செந் நாவின்
மணி ஓர்த்தன்ன தெண் குரல்
கணிவாய்ப் பல்லிய காடு இறந்தோரே.  15

Akanānūru 151, Kāvanmullai Pootharathanār, Pālai Thinai – What the heroine said
May you live long, my friend!
Desiring to take care of those suffering in poverty
and unable to laugh, he left with a heart to earn great
wealth.  He is unable to be happy with sweet relatives
and protect those who love him.  He does not have pity.

He went to the forest, where mature seed pods of vākai
trees with short trunks that are forked like new antlers
of a stag with spots and lines which gets confused when
heavy gusts of spreading wind blows, rattle like the parai
drum beats of dancing girls, and lizards resting on the
thorny trunks of kalli trees in the shade of stone heaps
covering shallow graves, cluck in clear tones that sound
like those from bells with small clappers, as though
they are announcing omens to those who go on the path.

Notes:  முதன் முதல் கவர்த்த (7) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – புத்தம் புதியனவாகக் கிளைத்த, வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – அடியிடத்திற் கப்புவிட்ட.  செதுக்கை (11) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கரடு முரடான நிலம், வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – குறைந்த.  Kurunthokai 7 and Akanānūru 45 also have descriptions of dry vākai pods rattling in the wind like drum beats. Kurunthokai 36 and 369 describe vākai pods rattling in the wind.  There are references to lizard omens in Akanānūru 9, 88, 151, 289, 351, 387, Kurunthokai 16, 140, Natrinai 98, 169, 246, 333 and Kalithokai 11.  Natrinai 161 has a reference to bird omen.  Natrinai 40 and Mullaippāttu 11 have references to women waiting for good omen.  The hero goes to earn wealth not just for himself, but also to provide for friends and family.

Meanings:   தம் நயந்து உறைவோர் தாங்கி – taking care of those who love him, தாம் நயந்து – loving them, இன் அமர் கேளிரொடு – with his sweet relatives, ஏமுற – to be happy, கெழீஇ – together, நகுதல் ஆற்றார் – he is unable to laugh, நல்கூர்ந்தோர் என – since they suffer in poverty, மிகு பொருள் நினையும் நெஞ்சமொடு – with a heart that desires lots of wealth, அருள் பிறிது ஆப – he does not have pity, மன் – அசை, an expletive, வாழி தோழி – may you live long oh friend, கால் விரிபு – spread all over the place, உறு வளி எறிதொறும் – whenever the attacking wind blows strongly, கலங்கிய பொறி வரிக் கலைமான் – a stag with spots and lines is afraid/confused, தலையின் – on its head, முதன் முதல் – growing for the first time, on the base, கவர்த்த – forked, கோடு அல் அம் – like the antlers, கவட்ட – forked, குறுங்கால் உழுஞ்சில் – short-trunked vākai tree, Mimosa Flexuosa, Sirissa Tree, வாகை, தாறு – clusters, சினை விளைந்த நெற்றம் – the mature seed in pods that have grown on its branches, ஆடுமகள் அரிக் கோல் பறையின் ஐயென ஒலிக்கும் – surprising sounds like the rhythmic drumstick beats of the parai drums of dancing girls, பதுக்கைத்து ஆய – from the heaps of stones that cover shallow graves of those killed by robbers, செதுக்கை நீழல் – reduced shade, shade on the rough land, கள்ளி முள் அரைப் பொருந்தி – staying on the thorny cactus trunks, Prickly pear cactus or Euphorbia Tirucalli, செல்லுநர்க்கு உறுவது கூறும் – telling omens to those who travel, சிறு செந்நாவின் – with little red clappers, மணி ஓர்த்தன்ன – like hearing the bell sounds, தெண் குரல் – clear sounds, கணிவாய்ப் பல்லிய – having lizards that can foretell the future, காடு இறந்தோரே – the one who went to the forest

அகநானூறு 152, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
நெஞ்சு நடுங்கு அரும் படர் தீர வந்து
குன்று உழை நண்ணிய சீறூர் ஆங்கண்
செலீஇய பெயர்வோள் வணர் சுரி ஐம்பால்
நுண் கோல் அகவுநர்ப் புரந்த பேரிசைச்
சினங்கெழு தானைத் தித்தன் வெளியன்  5
இரங்கு நீர்ப் பரப்பின் கானலம் பெருந்துறைத்
தனம் தரு நன் கலம் சிதையத் தாக்கும்
சிறு வெள் இறவின் குப்பை அன்ன
உறு பகை தரூஉம் மொய்ம் மூசு பிண்டன்
முனை முரண் உடையக் கடந்த வென் வேல்  10
இசை நல் ஈகைக் களிறு வீசு வண் மகிழ்ப்
பாரத்துத் தலைவன் ஆர நன்னன்
ஏழில் நெடு வரைப் பாழிச் சிலம்பில்
களி மயில் கலாவத்தன்ன தோளே
வல்வில் இளையர் பெருமகன் நள்ளி  15
சோலை அடுக்கத்துச் சுரும்பு உண விரிந்த
கடவுள் காந்தள் உள்ளும் பலவுடன்
இறும்பூது கஞலிய ஆய் மலர் நாறி
வல்லினும் வல்லார் ஆயினும் சென்றோர்க்குச்
சால் அவிழ் நெடுங்குழி நிறைய வீசும்  20
மாஅல் யானை ஆஅய் கானத்துத்
தலையாற்று நிலைஇய சேய் உயர் பிறங்கல்
வேய் அமைக் கண் இடை புரைஇச்
சேய ஆயினும் நடுங்கு துயர் தருமே.

Akanānūru 152, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
She is returning to her small village next
to the mountains, after ending the great
sorrow that made my heart tremble.

Her wavy, curled five-part hair, as lovely
as the feathers of the joyous peacocks on
the slopes of Pāli in the Ēlil mountain
ranges belonging to Nannan of great fame
who wears garlands, a great donor who rejoices
when he gives away elephants, lord of Pāram
town with winning victorious spears, who
crushed in battle Pindan with might and great
enmity, like how schools of small white
shrimp attacked and shattered ships that
bring wealth to the wide port in Kānalam
with roaring waves, in the land of Thithan
Veliyan of great fame who nurtured diviner
bards with slim rods, and owns a massive,
enraged army.

Even though they are far away, they give
me shivering pain, her arms, which are like
the spaces between the nodes of bamboo
growing on faraway Thalaiāru on the mountain
with elephant-filled forests of Āy who filled
with rice, the deep food bowls of bards who
went to him, whether they were skilled or not,
and have the fragrances of many splendid,
pretty kānthal flowers among those
sacred to gods, opened by frequenting bees
that taste them, in the groves on the slopes
of Nalli, leader to warriors with strong bows.

Notes:  There are references to Ēlil Mountain in Akanānūru 152-13, 345-7, 349-9, Natrinai 391-7 and Kurunthokai 138-2.  கானலம் பெருந்துறை (6) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கடற்கரையின் கண்ணதாகிய சோலையையுடைய அழகிய பெரிய முன் துறையின் கண்ணே, வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – கானலம் பெருந்துறை என்ற பட்டினத்தே.

Meanings:   நெஞ்சு நடுங்கு அரும் படர் தீர வந்து – came with great sorrow that makes the heart tremble to end, குன்று உழை நண்ணிய சீறூர் – a small village adjoining the mountain, ஆங்கண் – there, செலீஇய – to go, பெயர்வோள் – the woman who goes, வணர் – wavy, சுரி – curled, ஐம்பால் – five-part braid, நுண் கோல் அகவுநர்ப் புரந்த – gifted to diviner bards with fine rods, பேரிசை – great fame, சினங்கெழு தானைத் தித்தன் வெளியன் – Thithan Veliyan with an army with great rage, இரங்கு நீர்ப் பரப்பின் கானலம் பெருந்துறை – large port on the loud vast ocean, தனம் தரு நன்கலம் சிதைய – wealth-bringing fine ships broken, தாக்கும் சிறு வெள் இறவின் – attacking small white shrimp, குப்பை அன்ன – like heaps, உறு பகை தரூஉம் – gives great enmity, மொய்ம் மூசு பிண்டன் – Pindan with great strength who attacks, முனை முரண் உடையக் கடந்த – won in battlefield, disagreement broken, வென் வேல் – victorious spears, இசை – fame, நல் ஈகைக் களிறு வீசு – gifts bull elephants with great charity, வண் மகிழ்ப் பாரத்துத் தலைவன் ஆர நன்னன் – garland-wearing charitable happy Nannan the leader of Pāram town, ஏழில் நெடு வரை – tall Ēlil mountains, பாழிச் சிலம்பில் – on the Pāli mountains, களி மயில் கலாவத்தன்ன – like the plumes of happy peacocks, தோளே – her shoulders, her arms, வல் வில் இளையர் பெருமகன் நள்ளி – great leader of young warriors with strong bows, Nalli, சோலை அடுக்கத்து – groves on the ranges, சுரும்பு உண விரிந்த கடவுள் காந்தள் – god’s glory lilies that opened as bees ate (their pollen), உள்ளும் பலவுடன் – with many thoughts, இறும்பூது – splendid, awing, கஞலிய – flourishing, ஆய் மலர் – beautiful flowers, நாறி – smelled, வல்லினும் வல்லார் ஆயினும் – if he has the ability or does not have the ability, சென்றோர்க்கு – to those who went, சால் – big pot, அவிழ் – rice, நெடுங்குழி நிறைய வீசும் – fills their huge bowls, gives abundantly in their huge bowls, மாஅல் யானை – huge elephants, ஆஅய் – Āy, கானத்து – forest’s, தலையாற்று – in a place called Thalaiyāru, in a place where a river starts, நிலைஇய – stablilized, சேய் – far away, உயர் பிறங்கல் – tall mountains, வேய் அமைக் கண் இடை – the parts between the nodes of bamboo, புரைஇ – like, சேய ஆயினும் – even if far away, நடுங்கு துயர் தருமே – they give me trembling sorrow

அகநானூறு 153, சேரமான் இளங்குட்டுவன், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய செவிலித்தாய் சொன்னது
நோகோ யானே நோதகும் உள்ளம்
அம் தீம் கிளவி ஆயமொடு கெழீஇப்
பந்து வழிப் படர்குவள் ஆயினும் நொந்து நனி
வெம்பு மன் அளியள் தானே இனியே
வன்கணாளன் மார்பு உற வளைஇ  5
இன் சொல் பிணிப்ப நம்பி நம் கண்
உறுதரு விழுமம் உள்ளாள் ஒய்யெனத்
தெறு கதிர் உலைஇய வேனில் வெங்காட்டு
உறு வளி ஒலி கழைக் கண்ணுறுபு தீண்டலின்
பொறி பிதிர்பு எடுத்த பொங்கி எழு கூர் எரிப்  10
பைதறு சிமையப் பயம் நீங்கு ஆர் இடை
நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல் இயல்
வல்லுநள் கொல்லோ தானே எல்லி
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து உயர்ந்த சென்னி
மீனொடு பொலிந்த வானின் தோன்றித்  15
தேம் பாய்ந்து ஆர்க்கும் தெரி இணர்க் கோங்கின்
காலுறக் கழன்ற கள் கமழ் புது மலர்
கை விடு சுடரின் தோன்றும்
மை படுமா மலை விலங்கிய சுரனே?

Akanānūru 153, Chēraman Ilanguttuvan, Pālai Thinai – What the foster mother said after the heroine eloped
I am hurting!  My heart hurts!  She used to
suffer greatly even when she played ball
with her friends with beautiful, sweet words.
Now, trusting the sweet words of that harsh
man who embraced her to his chest and
uttered them, she does not think of the
great pain that it has caused us.

Is she who is delicate, capable of walking
with her fine feet on the difficult forest
path, where blowing winds cause loud
bamboo friction, nodes rub and sparks
scatter creating rising sharp flames, as the
dry mountain summits lose their benefits,

crossing
the wasteland blocked by huge mountains,
and on the mountain ranges, chosen clusters
of kongam flowers with honey are swarmed
by bees, appearing like the night sky
splendid with stars, the winds dropping their
flowers that spread their fragrance, appearing
like falling shooting stars in the huge mountain
with clouds?

Notes:  தேம் பாய்ந்து (15) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – வண்டுகள் பாய்ந்து, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தேன் ஒழுகப்பட்டு.  தேம் பாய்ந்து (16) – அகநானூறு 104 – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நாற்றிசையிலும் சென்று, வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – திசைகள்தோறும் பறந்து.  கை விடு சுடரின் தோன்றும் (18) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – கையினால் விடப்பெறும் சுடர்ப்பொறி போலத் தோன்றும், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தனதிடத்தினின்றும் வீழ்கின்ற விண் வீழ் கொள்ளிப் போலத் தோன்றும், கை = உற்கை என்ற சொல்லின் தலைக்குறை என்று கொண்டு விண் வீழ் கொள்ளி விடுகின்ற சுடர் போலத் தோன்றும் எனினுமாம்.

Meanings:   நோகோ யானே – I am hurting, I am in pain, நோதகும் உள்ளம் – my heart is distressed, அம் தீம் கிளவி – beautiful sweet words, ஆயமொடு – with friends, கெழீஇ – together, பந்து வழிப் படர்குவள் ஆயினும் – even if she went and played ball with them, நொந்து நனி வெம்பும் – she suffered greatly, she became very tired, மன் – அசை, expletive, அளியள் தானே – she is pitiable, இனியே – now, வன்கணாளன் – the harsh man, the ruthless man, மார்பு உற வளைஇ – embraced her to his chest, இன் சொல் பிணிப்ப நம்பி – trusting his sweet words that bound her, நம் கண் உறுதரு விழுமம் உள்ளாள் – she does not think of the great sorrow that it has caused us, ஒய்யென – rapidly, தெறு கதிர் உலைஇய – in the hot sun’s rays, வேனில் வெங்காட்டு – in the hot parched forest, உறு வளி – blowing winds, ஒலி கழைக் கண்ணுறுபு தீண்டலின் – since loud/thick/lush bamboo with their nodes rub against each other, பொறி பிதிர்பு எடுத்த – sparks rise and disperse, பொங்கி எழு கூர் எரி – heavy flames that rose up, பைது அறு – without freshness, parched, சிமைய – with mountain summits, பயம் நீங்கு – benefits removed, ஆர் இடை – difficult path, நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல் இயல் வல்லுநள் கொல்லோ தானே – is she capable of walking with her delicate feet, எல்லி – night, ஓங்கு வரை அடுக்கத்து – on the tall mountain ranges, உயர்ந்த சென்னி மீனொடு பொலிந்த வானின் தோன்றி – appearing like the tall sky which is bright/splendid/beautiful with stars, தேம் பாய்ந்து ஆர்க்கும் – bees jump and buzz, தெரி – chosen, இணர் – clusters, கோங்கின் – of kongam flowers, Cochlospermum gossypium, காலுறக் கழன்ற – get loose in the wind, கள் கமழ் புது மலர் – honey-fragrant new flowers, கை விடு சுடரின் தோன்றும் – appears like hand-lit flame, appears like the falling stars that fall from their place in the sky, மைபடு – with clouds, மா மலை – huge mountains, விலங்கிய – blocking, சுரனே – the wasteland

அகநானூறு 154, பொதும்பில் புல்லாளங்கண்ணினார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
படுமழை பொழிந்த பய மிகு புறவின்
நெடு நீர் அவல பகு வாய்த் தேரை
சிறு பல் இயத்தின் நெடு நெறிக் கறங்கக்
குறும்புதற் பிடவின் நெடுங்கால் அலரி
செந்நில மருங்கின் நுண் அயிர் வரிப்ப  5
வெஞ்சின அரவின் பை அணந்தன்ன
தண் கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழத்,
திரி மருப்பு இரலை தெள் அறல் பருகிக்
காமர் துணையொடு ஏமுற வதியக்
காடு கவின் பெற்ற தண் பதப் பெரு வழி  10
ஓடு பரி மெலியாக் கொய் சுவற் புரவித்
தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப
ஊர்மதி வலவ தேரே சீர் மிகுபு
நம் வயின் புரிந்த கொள்கை
அம் மா அரிவையைத் துன்னுகம் விரைந்தே.  15

Akanānūru 154, Pothumpil Pullālankanninār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
In the long paths of the woodlands
where heavy rains have yielded
great benefits, toads, with gaping
mouths in long pits filled with water,
croak like many small musical
instruments, long-stemmed pidavam
flowers on small bushes have decorated
the fine sand in the ground with red soil,
cool, fragrant kōdal buds with pollen
have opened their petals, looking like the
raised hoods of angry snakes, and a stag
with twisted antlers drinks clear water
from a stream and lives happily with
his pretty mate.
The forest has attained great beauty
and the wide path is cool.

Ride the chariot, oh charioteer with your
rapidly galloping horses with trimmed
mane and jingling anklets on their feet,
and go to the beautiful, dark young
woman who has great love for me!

Meanings:   படுமழை பொழிந்த பய மிகு புறவின் – in the woodlands where heavy rains have yielded great benefits, நெடு நீர் அவல – large water pits, long water pits, பகு வாய்த் தேரை – toad with gaping/split mouth, சிறு பல் இயத்தின் நெடு நெறிக் கறங்க – croak/shout like many small instruments in the long paths, குறும்புதல் பிடவின் – of small pidavam bushes, Bedaly-nut plant, Wild jasmine, நெடுங்கால் அலரி – long stemmed flowers, செந்நில மருங்கின் – near the red soil, நுண் அயிர் – fine sand, வரிப்ப – form decorations/stripes, வெஞ்சின அரவின் பை அணந்தன்ன – like angry cobras/snakes that have lifted their hoods, தண் கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழ – cool fragrant white glory lilies with pollen open, Gloriosa superba, திரி மருப்பு இரலை – stag with twisted antlers, தெள் அறல் பருகி – drink the clear water, காமர் துணையொடு – with his beautiful partner, ஏமுற வதிய – lives happily, காடு கவின் பெற்ற – forest that had become beautiful, தண் பதப் பெரு வழி – cool huge path, ஓடு பரி மெலியா – galloping rapidly without slowing down, கொய் சுவல் புரவி – horses with trimmed manes/tufts, தாள் தாழ் – hanging on the legs, தார் மணி – bell strand, தயங்குபு இயம்ப – to shake and rattle, ஊர்மதி வலவ தேரே – ride the chariot oh charioteer, சீர் மிகுபு நம் வயின் புரிந்த கொள்கை – the woman with principles of great love for me, the woman with principles of great respect for me, அம் மா அரிவையைத் துன்னுகம் விரைந்தே – let us go rapidly and approach the beautiful dark young woman

அகநானூறு 155, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது  
அறன் கடைப்படாஅ வாழ்க்கையும் என்றும்
பிறன் கடைச் செலாஅச் செல்வமும் இரண்டும்
பொருளின் ஆகும் புனை இழை என்று நம்
இருள் ஏர் ஐம்பால் நீவியோரே
நோய் நாம் உழக்குவம் ஆயினும் தான் தம்  5
செய் வினை முடிக்க தோழி பல்வயின்
பய நிரை சேர்ந்த பாண் நாட்டு ஆங்கண்
நெடு விளிக் கோவலர் கூவல் தோண்டிய
கொடுவாய்ப் பத்தல் வார்ந்து உகு சிறு குழி
நீர் காய் வருத்தமொடு சேர்விடம் பெறாது 10
பெருங்களிறு மிதித்த அடியகத்து இரும் புலி
ஒதுங்குவன கழிந்த செதும்பல் ஈர் வழி
செயிர் தீர் நாவின் வயிரியர் பின்றை
மண் ஆர் முழவின் கண்ணகத்து அசைத்த
விரல் ஊன்று வடுவின் தோன்றும்  15
மரல் வாடு மருங்கின் மலை இறந்தோரே.

Akanānūru 155, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He stroked my dark, beautiful, five-part
braid and said, “One wearing beautiful
jewels!  Life lived without ruining justice,
and wealth obtained without standing
on the doors of others and begging,
is wealth to be made.”

We suffer with this affliction.
Yet, let him finish his work, my friend,
going on the mountains where hemp
plants are parched, and unable to find
water in the dried up small pits dug
by cattle herders with loud whistles,
of Pānan’s prosperous country, who
use buckets with round mouths to draw
water, a huge bull elephant is filled
with sorrow.  Not finding a place to rest,
he walks on the path with mud, stalked
by a big tiger that walks on his footsteps
that are imprinted on mud appearing
like the finger marks on the clay eyes
of drums played by musicians.

Notes:  A Pānan king is mentioned in the following five Akanānūru poems, 113 – எழாஅப் பாணன், 155 – பல் வயின் பய நிரை சேர்ந்த பாண் நாட்டு, 226 – வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு, 325 – நல் வேல் பாணன் நல் நாட்டு, and 386 – பாணன் மல்லடு மார்பின் வலியுற, and in an inscription at Paraiyanpattu in Tamil Nadu, which mentions Pāṇāṭu, the territory of Pānan – Early Tamil Epigraphy, page 629, Iravatham Mahadevan, Harvard University Press.

Meanings:   அறன் கடைப்படாஅ வாழ்க்கையும் – life lived not ruining justice, என்றும் – always, பிறன் கடைச் செலாஅச் செல்வமும் – wealth that is obtained without standing on the doors of others, இரண்டும் – both, பொருளின் ஆகும் – is wealth, புனை இழை – one beautiful wearing jewels, என்று – saying so, நம் இருள் ஏர் ஐம்பால் நீவியோரே – the man who stroked my dark beautiful five part braid, நோய் நாம் உழக்குவம் – we suffer with this disease, ஆயினும் – yet, தான் தம் செய் வினை முடிக்க – let him finish his work, தோழி – friend, பல் வயின் பய நிரை சேர்ந்த பாண் நாட்டு – in the country of Pānan is wealthy with abundant beneficial cattle herds, ஆங்கண் – there, நெடு விளிக் கோவலர் – cattle herders with loud sounds, கூவல் தோண்டிய – pits/wells that are dug, கொடுவாய்ப் பத்தல் – curve-mouthed buckets, வார்ந்து உகு – drawing and pouring, சிறு குழி – small pits, நீர் காய் – water dried up, வருத்தமொடு – with sorrow, சேர்விடம் பெறாது – not able to find a place to rest, பெருங்களிறு மிதித்த – where the big male elephant has put his feet, அடியகத்து இரும் புலி ஒதுங்குவன – a big tiger walks on the foot imprints to stalk, கழிந்த – passed, செதும்பல் ஈர் வழி – wet path with mud, செயிர் தீர் நாவின் – with faultless tongues, வயிரியர் – musicians who play horns, musicians who play drums, பின்றை – backs, மண் ஆர் முழவின் கண்ணகத்து அசைத்த – beaten on the eyes of drums rubbed with clay, விரல் ஊன்று வடுவின் தோன்றும் – appearing like the imprint left by the fingers, மரல் வாடு மருங்கின் மலை இறந்தோரே – the one who passed the mountains near where hemp is parched, Sansevieria trifasciata

அகநானூறு 156, ஆவூர் மூலங்கிழார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
முரசுடைச் செல்வர் புரவிச் சூட்டு
மூட்டுறு கவரி தூக்கியன்ன
செழுஞ்செய் நெல்லின் சேயரிப் புனிற்றுக் கதிர்
மூது ஆ தின்றல் அஞ்சிக் காவலர்
பாகல் ஆய் கொடிப் பகன்றையொடு பரீஇக்  5
காஞ்சியின் அகத்துக் கரும்பு அருத்தி யாக்கும்
தீம் புனல் ஊர திறவிதாகக்
குவளை உண்கண் இவளும் யானும்
கழனி ஆம்பல் முழு நெறிப் பைந்தழை
காயா ஞாயிற்றாகத் தலைப்பெய  10
பொய்தல் ஆடிப் பொலிக என வந்து
நின் நகாப் பிழைத்த தவறே பெரும
கள்ளும் கண்ணியும் கையுறையாக
நிலைக் கோட்டு வெள்ளை நாள் செவிக் கிடாஅய்
நிலைத் துறைக் கடவுட்கு உளப்பட ஓச்சித்  15
தணி மருங்கு அறியாள் யாய் அழ
மணி மருள் மேனி பொன் நிறம் கொளலே?

Akanānūru 156, Āvūr Moolankilār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the town with sweet streams,
where thick, fine paddy grows high like
the lifted yak-tail fans adorning the heads
of horses owned by rich kings with drums,
and field guards protect the tender
paddy grains from old cows by tying them
to kānji trees with ropes made from the
vines of beautiful bittermelon and
pakandrai, and feeding them sugarcane!

My friend with pretty, bluelily- like,
kohl-lined eyes and I made the mistake
of laughing with you, when we came with
leaf and waterlily garments to play poykai
games and enjoy ourselves when the sun
was not burning.

Her mother made heart-felt offerings to
the god on the shore with liquor, flower
strands and a white male goat with stable
horns and long ears.
She cries without knowing why her daughter’s
illness has not gone away and why her
sapphire-like body has attained golden color.

Notes:  அகநானூறு 156 – முரசுடைச் செல்வர் புரவிச் சூட்டும் மூட்டுறு கவரி, பதிற்றுப்பத்து 90 – ஆய் மயிர்க் கவரிப் பாய் மா, பரிபாடல் 19 – நின யானைச் சென்னி நிறம் குங்குமத்தால் புனையா பூ நீர் ஊட்டி புனை கவரி சார்த்தா.  புரவிச் சூட்டும் மூட்டுறு கவரி தூக்கியன்ன (1-2) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குதிரையின் தலையின் மேல் தைக்கின்ற கவரியைத் தொங்கவிட்டாற்போல், வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – குதிரையின் தலையின் உச்சியிடத்து இணைத்துத் தைத்த கவரியை நிமிர்த்து வைத்தால் ஒத்த.  The heroine’s friend urges the hero to marry her friend.

Meanings:   முரசுடைச் செல்வர் – kings with drums, புரவிச் சூட்டு – adorning the heads of horses, மூட்டுறு – attached, கவரி தூக்கியன்ன – lifted like the yak-tail fans (கவரி = சாமரம்), செழுஞ்செய் – fertile field, நெல்லின் – thick fine paddy’s, சேய் அரி – red colored, புனிற்றுக் கதிர் – tender grain spears, not fully mature grain spears, மூது ஆ தின்றல் அஞ்சி – afraid that the old cattle will eat them, காவலர் – guards, பாகல் ஆய் கொடி – beautiful bittermelon vine, பகன்றையொடு – with pakandrai, Operculina turpethum, Indian jalap, பரீஇ – cutting, காஞ்சியின் அகத்து – to the kānji tree, பூவரச மரம், portia tree, Thespesia populnea, கரும்பு அருத்தி – sugarcanes with desire, யாக்கும் – they tie, தீம் புனல் ஊர – oh man from the town with sweet streams, திறவிதாகக் குவளை உண்கண் இவளும் – her with kohl-rimmed eyes that are like perfect blue waterlilies, Nymphaea caerulea, யானும் – and myself, கழனி ஆம்பல் முழு நெறிப் பைந்தழை – with our perfect white field waterlilies and leaf garments, காயா ஞாயிற்று – when the sun is not burning, ஆகத்து அலைப்ப – moving on our chests, பொய்தல் ஆடி– playing poythal games, பொலிக என – and praising, வந்து நின் நகாப் பிழைத்த தவறே – came and made the mistake of  laughing with you, பெரும – oh lord, கள்ளும் கண்ணியும் கையுறையாக – offer liquor and flower strands, நிலைக் கோட்டு – with stable horns, வெள்ளை நாள் செவிக் கிடாஅய் – young white male goat with long ears, நிலைத் துறைக் கடவுட்கு – to the god on the water tank shore, உளப்பட – with her heart, ஓச்சி – offering, தணி மருங்கு அறியாள் யாய் அழ – as mother cried not knowing the way to get rid of the disease, மணி மருள் மேனி பொன் நிறம் கொளலே – gem-like body became gold in color, sapphire-like body became gold in color

அகநானூறு 157, வேம்பற்றூர் குமரனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அரியல் பெண்டிர் அல்குல் கொண்ட
பகுவாய்ப் பானைக் குவி முனை சுரந்த
அரி நிறக் கலுழி ஆர மாந்திச்
செரு வேட்டுச் சிலைக்கும் செங்கண் ஆடவர்
வில் இட வீழ்ந்தோர் பதுக்கைக் கோங்கின்  5
எல்லி மலர்ந்த பைங்கொடி அதிரல்
பெரும் புலர் வைகறை அரும்பொடு வாங்கிக்
கான யானை கவளம் கொள்ளும்
அஞ்சுவரு நெறி இடைத் தமியர் சென்மார்
நெஞ்சு உண மொழிப மன்னே தோழி  10
முனை புலம் பெயர்த்த புல்லென் மன்றத்துப்
பெயலுற நெகிழ்ந்து வெயிலுறச் சாஅய்
வினை அழி பாவையின் உலறி
மனை ஒழிந்திருத்தல் வல்லுவோர்க்கே.

Akanānūru 157, Vēmpatrūr Kumaranār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
You tell me that he went alone on the
wasteland path where
kongam trees grow on shallow graves of
those slain by arrows shot from bows of
loud men with rage, who drink filtered,
colored, thick liquor poured from the
pointed lips of wide-mouthed pots carried
by liquor selling women, on their waists,
and forest elephants eat the fresh athiral
flowers that blossom at night along with
buds, growing on green vines.

He will say to his heart’s content that only
those who are strong can stay home like the
finely crafted goddess statue in the town’s
square, abandoned after people were chased
away in war time, ruined, after being loosened
by the rain and destroyed by the sun.
and forest elephants eat the fresh athiral
flowers that blossom at night along with
buds, growing on green vines.

Meanings:  அரியல் பெண்டிர் – women who sell liquor, அல்குல் கொண்ட – carried on their waist, பகுவாய்ப் பானை – pots with wide mouths, குவி முனை – pointed pot lip, சுரந்த – poured, அரி நிற – filtered colored, கலுழி – cloudy, thick, ஆர மாந்தி – drink to their full, செரு வேட்டு – battle-desiring, சிலைக்கும் – loud sounding, செங்கண் ஆடவர் – warriors with rage, warriors with red eyes, வில் இட வீழ்ந்தோர் – those who fell to their arrows send by bows, பதுக்கைக் கோங்கின் – kongam trees over the shallow graves, Cochlospermum gossypium, எல்லி மலர்ந்த பைங்கொடி அதிரல் – wild jasmine that blossomed at night on fresh/green vines, Derris Scandens, Jewel vine, பெரும் புலர் வைகறை – early morning at the crack of dawn, அரும்பொடு வாங்கி – pull with buds, கான யானை கவளம் கொள்ளும் – forest elephants eat, அஞ்சுவரு நெறி இடை – on the fierce wasteland path, தமியர் சென்மார் – he who went alone, நெஞ்சு உண – to his heart’s content, for his heart to accept, மொழிப – he will say, மன்னே – அசை, an expletive, தோழி – oh friend, முனை புலம் பெயர்த்த – chased away from the land due to war, புல்லென் மன்றத்து – in the town’s dull common ground, in the town’s abandoned common ground, பெயலுற நெகிழ்ந்து – becoming loose due to the rain, வெயிலுறச் சாஅய் – becoming ruined in the rain, வினை அழி பாவையின் உலறி – ruined like the female figurine which was carved/created, மனை ஒழிந்திருத்தல் வல்லுவோர்க்கே – only for those who are strong can stay home away from him, only for those who have the ability to stay home away from him

அகநானூறு 158, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
உருமுரறு கருவிய பெரு மழை தலைஇப்
பெயல் ஆன்று அவிந்த தூங்கு இருள் நடுநாள்
மின்னு நிமிர்ந்தன்ன கனங்குழை இமைப்பப்
பின்னு விடு நெறியின் கிளைஇய கூந்தலள்
வரை இழி மயிலின் ஒல்குவனள் ஒதுங்கி  5
மிடை ஊர்பு இழியக் கண்டனென் இவள் என
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பைச்
சூர் உடைச் சிலம்பில் சுடர்ப் பூ வேய்ந்து
தாம் வேண்டு உருவின் அணங்கு மார் வருமே
நனவின் வாயே போலத் துஞ்சுநர்க்  10
கனவு ஆண்டு மருட்டலும் உண்டே இவள் தான்
சுடர் இன்று தமியளும் பனிக்கும் வெருவர
மன்ற மராஅத்த கூகை குழறினும்
நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும் அதன் தலைப்
புலிக் கணத்து அன்ன நாய் தொடர் விட்டு  15
முருகன் அன்ன சீற்றத்துக் கடுந்திறல்
எந்தையும் இல்லன் ஆக
அஞ்சுவள் அல்லளோ இவளிது செயலே.

Akanānūru 158, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother, as the hero listened nearby
May you live long, mother!  Please listen to me!

Do not harass her, saying that you saw her come
down the lookout platform like a peacock coming
down the mountain, with her thick
earrings that gleamed like midnight lightning
and spreading, loosely braided hair,
when heavy rains with thunder and lightning
had stopped, and it was pitch dark!

Those who dream in their sleep can get confused
and feel like they saw in person the gods who wear
bright flowers from our grove and appear in the
forms that they desire.

She trembles when she is alone in the dark, and
seeks protection due to her fear when the owl on the
kadampam tree in the common ground hoots.
On top of that, if she does something, won’t she be
afraid of her father, who is in the house abandoning
hunting with his pack of dogs that are like a group
of tigers, and is filled with great rage like Murukan?

Notes:  தோழி வரைவு கடாவுகின்றாள்.  தொல். களவியல் 35 – தோழி தானே செவிலி மகளே.  பின்னு விடு (4) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பின்னல் நெகிழ்ந்தமையின், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பின்னல் அவிழ்ந்தமையாலே.  மின்னல் நிமிர்ந்தாற்போல்:  மின்னு நிமிர்ந்தன்ன – அகநானூறு 124, 158, நற்றிணை 51, புறநானூறு 57, மின்னு நிமிர்ந்தாங்கு – பெரும்பாணாற்றுப்படை 484,  மின்னு நிமிர்ந்தனைய – மதுரைக்காஞ்சி 679.  உருமுரறு கருவிய (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முழங்குகின்ற மின்னல் முதலிய தொகுதிகளையுடைய.

Meanings:   உருமுரறு கருவிய பெரு மழை – heavy rains with thunder and lightning, huge clouds with thunder and lightning, தலைஇப் பெயல் ஆன்று அவிந்த – when pouring rains had calmed down and stopped, தூங்கு இருள் – dense darkness, pitch darkness, நடுநாள் மின்னு நிமிர்ந்தன்ன – like spreading midnight lightning, கனங்குழை – thick earrings, lifted gold earrings, இமைப்ப – shining, பின்னு விடு நெறியின் கிளைஇய கூந்தலள் – the girl with spreading hair with loose braids, வரை இழி – coming down the mountain, மயிலின் ஒல்குவனள் ஒதுங்கி – she walked swaying gently like a peacock, மிடை ஊர்பு இழியக் கண்டனென் இவள் என – saying ‘I saw you come down from the high lookout platform’, அலையல் – do not harass her, வாழி – may you live long, வேண்டு அன்னை – I am requesting oh mother, நம் படப்பை – our grove, சூர் உடைச் சிலம்பில் – on the mountain with gods, on the fierce mountains, சுடர்ப் பூ வேய்ந்து – wearing bright flowers, தாம் வேண்டு உருவின் அணங்கு மார் வருமே – the gods come with forms they desire (மார் – asai, an expletive), நனவின் வாயே போல – appearing like truth in reality, துஞ்சுநர்க் கனவு ஆண்டு மருட்டலும் உண்டே – those who sleep can see in their dreams and get confused, இவள் தான் சுடர் இன்று தமியளும் பனிக்கும் – she trembles to say alone without light, she fears to stay along without light, வெருவர மன்ற மராஅத்த கூகை குழறினும் – fears when the owl on a kadampam tree in the town’s common ground hoots, Anthocephalus/ Neolamarckia cadamba, Kadampam oak, நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும் – her heart fears and reaches for safety inside the house, அதன் தலை – in addition, also, புலிக் கணத்து அன்ன – like a group of tigers, நாய் தொடர் – dogs following, விட்டு – abandoning (he is staying at home), முருகன் அன்ன – like Murukan, சீற்றத்துக் கடுந்திறல் எந்தையும் – our father who has great rage and can destroy, இல்லன் ஆக – since he is in the house, அஞ்சுவள் அல்லளோ – won’t she be afraid, இவளிது செயலே – her actions

அகநானூறு 159, ஆமூர் கவுதமன் சாதேவனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது 
தெண் கழி விளைந்த வெண் கல் உப்பின்
கொள்ளை சாற்றிய கொடு நுக ஒழுகை
உரனுடைச் சுவல பகடு பல பரப்பி
உமண் உயிர்த்து இறந்த ஒழிகல் அடுப்பின்
வடியுறு பகழிக் கொடு வில் ஆடவர்  5
அணங்குடை நோன் சிலை வணங்க வாங்கிப்
பல் ஆன் நெடு நிரை தழீஇக் கல்லென
அருமுனை அலைத்த பெரும் புகல் வலத்தர்
கனை குரல் கடுந்துடிப் பாணி தூங்கி
உவலைக் கண்ணியர் ஊன் புழுக்கு அயரும்  10
கவலை காதலர் இறந்தனர் என நனி
அவலம் கொள்ளன்மா காதல் அம் தோழி
விசும்பின் நல் ஏறு சிலைக்கும் சேட்சிமை
நறும் பூஞ்சாரல் குறும்பொறைக் குணாஅது
வில் கெழு தடக்கை வெல் போர் வானவன்  15
மிஞிறு மூசு கவுள சிறு கண் யானைத்
தொடியுடைத் தட மருப்பு ஒடிய நூறிக்
கொடுமுடி காக்குங்குரூஉக்கண் நெடு மதில்
சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஆமூர் எய்தினும்
ஆண்டமைந்து உறையுநர் அல்லர் நின்  20
பூண் தாங்கு ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே.

Akanānūru 159, Āmūr Kavuthaman Sāthēvanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
My beloved beautiful friend!  Do not
be distressed because your lover left
on a path
where salt merchants who sell white,
grainy salt allow their oxen with strong
napes that are tied to their carts with
curved yokes to graze, rest and then
leave their rock stoves, and victorious
warriors with leaf garlands, who recover
cows in harsh battles from wasteland
bandits with harsh, strong bows and
sharp arrows, who seized many
herds, celebrate their victory, beating
loud thudi drums and dancing to their
beats and cooking meat dishes on the
abandoned stoves.

Even if your lover were given splendid Amūr
town with tall forts,
……….which is east of Kurumporai Mountain
……….where thunder strikes in the sky above
……….the fragrant mountain slopes with flowers,
……….a splendid place protected by Kodumudi
……….who won a war against victorious Chēran
……….with large hands and a strong bow,
……….whose small-eyed elephants with
……….bee-swarming musth on their cheeks,
……….shatter their tusks decorated with rings,
he will not stay away from you, forgetting
embracing your chest with ornaments.

Notes:  கொள்ளன்மா (12) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கொள்ளன்மா என்புழி மா வியங்கோளசை, “மாவென் கிளவி வியங்கோளசைச் சொல்” என்பது நன்னூல். வடியுறு பகழி (5) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கொல் உலையில் வடித்த அம்புகள்.

Meanings:   தெண் கழி விளைந்த – grown in the clear backwaters, வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றிய – gave out the prices of white rock salt, கொடு நுக – curved yokes, ஒழுகை – carts, wagons, உரனுடைச் சுவல பகடு – bulls with strong napes,  பல பரப்பி – letting them spread and graze, உமண் – salt merchants, உயிர்த்து – rest, இறந்த – leaving, ஒழிகல் அடுப்பின் – in the stone stoves that have been abandoned,  வடியுறு பகழி – perfectly made arrows, sharp arrows, கொடுவில் ஆடவர் – men with curved bows, men with harsh bows, அணங்குடை – with fierceness, நோன் சிலை – strong bows, வணங்க வாங்கி – curve and pull, பல் ஆன் – many cows, நெடு நிரை – huge herds,  தழீஇ – seizing, கல்லென – rapidly, அருமுனை அலைத்த பெரும் புகல் வலத்தர் – victorious warriors who retrieved from the harsh battlefield, கனை குரல் கடுந்துடிப் பாணி தூங்கி – they sway to the beats of thudi drums with loud sounds, உவலைக் கண்ணியர் – men wearing leaf garlands, ஊன் புழுக்கு அயரும் – cook meat dishes, கவலை – forked path, காதலர் இறந்தனர் என – since your lover left, நனி அவலம் கொள்ளல்மா– do not feel very sad, காதல் அம் தோழி – my beloved lovely friend, விசும்பின் நல் ஏறு – fine thunder in the sky, சிலைக்கும் – roars, சேட்சிமை – very tall, நறும் பூஞ்சாரல் – fragrant slopes with flowers, குறும்பொறைக் குணாஅது – on the east side of Kurumporai, வில் கெழு தடக்கை – large hands with bow, வெல் போர் வானவன் – victorious Cheran, மிஞிறு மூசு கவுள – with bee-swarming cheeks, சிறு கண் யானை – elephant with small eyes,  தொடியுடைத் தட மருப்பு – huge tusks with metal rings, ஒடிய – break, நூறி – ruined, கொடுமுடி காக்கும் – protected by Kodumudi, குரூஉக்கண் – bright places, நெடு மதில் – tall forts, சேண் – distance, விளங்கு சிறப்பின் – with great splendor, ஆமூர் எய்தினும் – even if Amūr town is attained, ஆண்டமைந்து உறையுநர் அல்லர் – he will not settle and rest there, நின் பூண் தாங்கு ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே – forgetting embracing your chest with jewels

அகநானூறு 160, குமிழி ஞாழலார் நப்பசலையார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
ஒடுங்கீர் ஓதி நினக்கும் அற்றோ
நடுங்கின்று அளித்தென் நிறை இல் நெஞ்சம்
அடும்பு கொடி சிதைய வாங்கிக் கொடுங்கழிக்
குப்பை வெண்மணல் பக்கம் சேர்த்தி
நிறைச்சூல் யாமை மறைத்து ஈன்று புதைத்த  5
கோட்டு வட்டு உருவின் புலவு நாறு முட்டைப்
பார்ப்பிடன் ஆகும் அளவை பகுவாய்க்
கணவன் ஓம்பும் கானலஞ்சேர்ப்பன்
முள்ளுறின் சிறத்தல் அஞ்சி மெல்ல
வாவு உடைமையின் வள்பின் காட்டி 10
ஏத்தொழில் நவின்ற எழில் நடைப் புரவி
செழு நீர்த் தண்கழி நீந்தலின் ஆழி
நுதி முகங்குறைந்த பொதி முகிழ் நெய்தல்
பாம்பு உயர் தலையின் சாம்புவன நிவப்ப
இரவு வந்தன்றால் திண் தேர் கரவாது  15
ஒல்லென ஒலிக்கும் இளையரொடு வல்வாய்
அரவச் சீறூர் காணப்
பகல் வந்தன்றல் பாய் பரி சிறந்தே.

Akanānūru 160, Kumili Gnālalār Nappasalaiyār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her
Oh woman with perfect, oiled hair!  My pitiful
heart is trembling.  Is it the same for you?

The lord of the seashore with groves,
……….where a fully pregnant turtle breaks
……….and pulls adumpu vines and covers with
……….them her flesh-stinking, round eggs that
………. look like ivory on the white sand near the
………. backwaters, and her mate with a gaping
………. mouth protects them until they are hatched,
comes during the day without fear with his loud
servants, afraid to use goads lest the horses speed,
and holding tight the bridle so that his trained horses
that run elegantly with the speed of arrows leap
slowly without galloping, for our small town to see
him, and not at night in his chariot like he used to come,
as his horses passed through the cool backwaters filled
to the brim, chopping waterlily blossoms with the rims
of his chariot wheels, making them wilt and get lifted,
looking like the heads of snakes.

Meanings:   ஒடுங்கீர் ஓதி – Oh woman with oiled perfect hair, நினக்கும் அற்றோ – is it the same for you, நடுங்கின்று அளித்தென் நிறை இல் நெஞ்சம் – my unfulfilled heart trembled, அடும்பு கொடி சிதைய வாங்கி – crushing the adumpu vines and pulling them, Ipomoea pes caprae, கொடுங்கழி – curved backwaters, குப்பை வெண் மணல் பக்கம் சேர்த்தி – on the side of the heaped white sand, நிறைச்சூல் யாமை – fully pregnant turtle, மறைத்து – hiding, ஈன்று புதைத்த – laid eggs and buried, கோட்டு வட்டு உருவின் – in a round shape appearing like ivory, புலவு நாறு முட்டை – flesh stinking eggs, பார்ப்பிடன் ஆகும் அளவை பகுவாய்க் கணவன் ஓம்பும் – husband with open mouth protects until they becomes children, கானலஞ்சேர்ப்பன் – the lord of the shore with groves, முள் உறின் சிறத்தல் அஞ்சி – afraid to speed up (the horses) by goading them with rods, மெல்ல – slowly, வாவு உடைமையின் – since they leaped slowly, வள்பின் காட்டி – holding the bridle indicating clearly the intentions, ஏத் தொழில் – skill like an arrow, நவின்ற – learned, trained, எழில் நடைப் புரவி – horses which walk elegantly, செழு நீர்த் தண் கழி நீந்தலின் – since they passed through the cool backwaters full of water, ஆழி நுதி முகங்குறைந்த – reduced/chopped by the sharp wheel rims, பொதி முகிழ் நெய்தல் – covered waterlily buds, பாம்பு உயர் தலையின் – like a snake’s lifted head, சாம்புவன – they wilt, நிவப்ப –they rise, they are lifted, இரவு வந்தன்றால் திண் தேர் – sturdy chariot that came at night, கரவாது – without hiding, ஒல்லென ஒலிக்கும் – with loud sounds, இளையரொடு – with servants, வல்வாய் அரவ – with gossip sounds from strong mouths, சீறூர் காணப் பகல் வந்தன்றல் – came during the day for our small town to see him, பாய் பரி சிறந்தே – horses which can leap and gallop well

அகநானூறு 161, மதுரைப் புல்லங்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வினைவயின் பிரிதல் யாவது வணர் சுரி
வடியாப் பித்தை வன்கண் ஆடவர்
அடியமை பகழி ஆர வாங்க
வம்பலர்ச் செகுத்த அஞ்சுவரு கவலைப்
படுமுடை நசைஇய வாழ்க்கைச் செஞ்செவி  5
எருவைச் சேவல் ஈண்டு கிளை பயிரும்
வெருவரு கானம் நீந்தி பொருள் புரிந்து
இறப்ப எண்ணினர் என்பது சிறப்பக்
கேட்டனள் கொல்லோ தானே தோட்டு ஆழ்பு
சுரும்பு உண ஒலிவரும் இரும் பல் கூந்தல் 10
அம் மா மேனி ஆய் இழைக் குறுமகள்
சுணங்கு சூழ் ஆகத்து அணங்கு என உருத்த
நல்வரல் இளமுலை நனைய
பல் இதழ் உண்கண் பரந்தன பனியே.

Akanānūru 161, Mathurai Pullankannanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Did she hear that you are
leaving to earn wealth,
passing on the fierce path
where harsh men with
unkempt curly hair, pull
their tipped arrows tightly and
shoot them at those who travel,
and a red-eared male vulture
that lives desiring stinking flesh
calls its flocks in the forest?

How can you leave on business
separating from her, the young girl
……….with dark, thick hair,
……….on which bees dive into flower
………. petals for honey, pretty, dark
………. body, fine jewels, chest with
………. pallor spots, and divine, large
……….breasts that get drenched
when her kohl-lined eyes drop tears?

Meanings:   வினை வயின் பிரிதல் யாவது – how can you separate from her on business, வணர் – bent, சுரி – curls, வடியாப் பித்தை – unkempt hair, வன்கண் ஆடவர் – harsh men, cruel men, அடியமை பகழி – arrows with tips, ஆர வாங்க – pulling them fully, வம்பலர்ச் செகுத்த – they killed those who went on the path, அஞ்சுவரு கவலை – fierce forked paths, படு முடை – flesh with strong stench, நசைஇய வாழ்க்கை – living desiring, செஞ்செவி எருவைச் சேவல் – a male vulture with red ear flaps, Indian black vulture, Pondicherry vulture, red-headed vulture, ஈண்டு கிளை பயிரும் – it calls its family, வெருவரு – causing fear, கானம் – forest, நீந்தி – pass, பொருள் புரிந்து இறப்ப எண்ணினர் – desired to go and earn wealth, என்பது சிறப்பக் கேட்டனள் கொல்லோ தானே – did she hear well about it herself, தோட்டு ஆழ்பு – dive into the flower petals, சுரும்பு உண ஒலிவரும் இரும் பல் கூந்தல் – thick hair where bees swarm and buzz to drink (honey), அம் மா மேனி – pretty dark body, ஆய் இழை – beautiful jewels, chosen jewels, குறுமகள் – young girl, சுணங்கு சூழ் ஆகத்து – on her chest with pallor spots, அணங்கு என – like a god, like terror, உருத்த – angry, நல்வரல் – large, இள முலை நனைய – young/tender breasts to get wet, பல் இதழ் – many petaled flower, waterlily, உண்கண் – kohl-lined eyes, பரந்தன பனியே – tears have spread

அகநானூறு 162, பரணர், குறிஞ்சித் திணைதலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது  
கொளக் குறைபடாஅக் கோடு வளர் குட்டத்து
அளப்பு அரிது ஆகிய குவை இருந் தோன்றல
கடல் கண்டன்ன மாக விசும்பின்
அழற்கொடி அன்ன மின்னு வசிபு நுடங்கக்
கடிது இடி உருமொடு கதழ் உறை சிதறி  5
விளிவு இடன் அறியா வான் உமிழ் நடுநாள்
அருங்கடிக் காவலர் இகழ் பதம் நோக்கிப்
பனி மயங்கு அசை வளி அலைப்பத் தந்தை
நெடுநகர் ஒரு சிறை நின்றனென் ஆக
அறல் என அவிரும் கூந்தல் மலர் என  10
வாள் முகத்து அலமரும் மா இதழ் மழைக் கண்
முகை நிரைத் தன்ன மா வீழ் வெண் பல்
நகை மாண்டு இலங்கும் நலங்கெழு துவர் வாய்க்
கோல் அமை விழுத் தொடி விளங்க வீசிக்
கால் உறு தளிரின் நடுங்கி ஆனாது  15
நோய் அசா வீட முயங்கினள் வாய்மொழி
நல்லிசை தரூஉம் இரவலர்க்கு உள்ளிய
நசை பிழைப்பு அறியாக் கழல் தொடி அதிகன்
கோள் அறவு அறியாப் பயங் கெழு பலவின்
வேங்கை சேர்ந்த வெற்பகம் பொலிய  20
வில் கெழு தானைப் பசும்பூண் பாண்டியன்
களிறு அணி வெல் கொடி கடுப்பக் காண்வர
ஒளிறுவன இழிதரும் உயர்ந்து தோன்று அருவி
நேர் கொள் நெடு வரை கவாஅன்
சூரர மகளிரிற் பெறற்கு அரியோளே.  25

Akanānūru 162, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
At midnight, when the dark sky that appeared
like the deep ocean where conch is abundant
when even harvested, as loud thunder roared,
lightning streaks split the clouds and swayed,
rain poured endlessly, and cold wind with dew
distressed me at that confusing time, I entered
her father’s huge, protected house when the
guards relaxed.  I stood on one side, and she
with hair like bright, fine sand and face as bright
as a flower, moist, whirling eyes like large petals,
splendidly smiling white teeth like jasmine buds
which bees desire, red mouth, lovely rounded
bangles swaying on her hands, trembled like tender
shoots attacked by the wind, and hugged me
endlessly to remove my affliction.

She is difficult to attain, like the Soor goddesses
of the mountain ranges next to the tall peaks
from where gleaming waterfalls come down like the
pretty, victorious flags on the elephants of King
Pasumpoon Pāndiyan with an army with
spears as bright as the mountains with jackfruit
trees that fruit endlessly, along with vēngai
trees, belonging to Athikan wearing warrior
anklets, who gives generously to those who come
to him in need with honest words and praises,
gifting them whatever they desire without stinting.

Notes:  அறல் போல் கூந்தல்:  அகநானூறு 142 – அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல், அகநானூறு 162 – அறல் என அவிரும் கூந்தல், அகநானூறு 213 – அறலென நெறிந்த கூந்தல், அகநானூறு 265 – அறலின் நெறித்த கூந்தல், அகநானூறு 299 – அறல் மருள் கூந்தலின், குறுந்தொகை 116 – தேம் பாய் கூந்தல் வளங் கெழு சோழர் உறந்தைப் பெருந்துறை நுண் மணல் அறல் வார்ந்தன்ன, குறுந்தொகை 286 – அறல் போல் கூந்தல், கலித்தொகை 71 – கதுப்பு அறல், கலித்தொகை 98 – நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக, பொருநராற்றுப்படை 25 – அறல் போல் கூந்தல்.  அரும்பைப் போன்ற பற்கள்: அகநானூறு 21 – மௌவல் வால் முகைத் துணை நிரைத்தன்ன மா வீழ் வெண் பல், அகநானூறு 162 –  முகை நிரைத் தன்ன மா வீழ் வெண் பல், கலித்தொகை 14 – மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண்பல், கலித்தொகை 22 – நறு முல்லை நேர் முகை ஒப்ப நிரைத்த செறி முறை பாராட்டினாய் மற்று எம் பல்லின், கலித்தொகை 31 – முகை வெண் பல், கலித்தொகை 103 – முல்லை முகையும்.  மின்னல் பிளத்தல்:  மின்னு வசிபு – அகநானூறு 162, 212, 322, நற்றிணை 228, 261, மலைபடுகடாம் 97, மின்னு வசி – நற்றிணை 334.

Meanings:   கொளக் குறைபடாஅ  – not reduced even when taken,  கோடு வளர் – where conch grow, குட்டத்து அளப்பு அரிது ஆகிய – it is difficult to measure the depth, குவை இருந் தோன்றல –  appearing huge and dark, கடல் கண்டன்ன – like the ocean, மாக விசும்பின் அழல் கொடி அன்ன- like flame vines in the dark sky, like flame flags in the dark sky, மின்னு வசிபு நுடங்க – lightning splits the clouds and sways, கடிது இடி உருமொடு – with loud thunder roaring, கதழ் உறை சிதறி – scattering heavy raindrops, scattering rapidly falling raindrops, விளிவு இடன் அறியா வான் உமிழ் – when the sky poured without endlessly, நடுநாள் – midnight, அருங்கடிக் காவலர் – guards who did the difficult protection work, இகழ் பதம் நோக்கி – watching when they relaxed, பனி மயங்கு அசை வளி அலைப்ப – as cold dew together with wind distressed me,  தந்தை நெடு நகர் – father’s huge house, ஒரு சிறை நின்றனென் ஆக – I stood on one side,  அறல் என – like fine sand, அவிரும் கூந்தல் – bright hair, மலர் என வாள் முகத்து – on the bright face that is like a flower, அலமரும் – whirling, மா இதழ் – dark/huge petals, மழைக் கண் – moist eyes, முகை நிரைத் தன்ன – like buds in a row (mullai buds), மா வீழ் – desired by bees, வெண் பல் – white teeth, நகை மாண்டு இலங்கும் – splendid with smiles, நலம் கெழு – beauty filled, துவர் வாய் –  red mouth, coral-like red mouth, கோல் அமை – rounded, thick, விழுத் தொடி விளங்க வீசி – swayed her hand with fine bright bangles, கால் உறு – attacked by wind, தளிரின் நடுங்கி – trembled like sprouts, ஆனாது நோய் அசா வீட முயங்கினள் – she embraced endlessly me to remove my love affliction, வாய்மொழி – honest words, நல்லிசை – fine words,  தரூஉம் இரவலர்க்கு – gives to those who come in need, உள்ளிய நசை பிழைப்பு அறியா – not knowing to fail what they desire, கழல் தொடி அதிகன் – Athikan with warrior anklets and bracelets, கோள் அறவு – not yielding clusters, அறியா – does not know, பயம் கெழு பலவின் – along with jackfruit trees that yield benefits, வேங்கை சேர்ந்த – along with kino trees, Pterocarpus marsupium, வெற்பகம் – mountains, பொலிய – to be splendid, வில் கெழு தானைப் பசும்பூண் பாண்டியன் – Pasumpoon Pāndiyan with an army with bows, களிறு அணி வெல் கொடி கடுப்ப – like the beautiful victorious flags on male elephants, காண்வர – when seen, ஒளிறுவன – bright, இழிதரும் – flow down, உயர்ந்து தோன்று அருவி –  waterfalls that appear tall, நேர் கொள் – straight, நெடு வரை – tall mountains, கவாஅன் சூரர மகளிரில் பெறற்கு அரியோளே – she is difficult to attain like the Soor/fierce goddesses of the adjoining mountains

அகநானூறு 163, கழார்க்கீரன் எயிற்றியார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
விண் அதிர்பு தலைஇய விரவு மலர் குழையத்
தண் மழை பொழிந்த தாழ் பெயல் கடை நாள்
எமியம் ஆகத் துனி உளம் கூரச்
சென்றோர் உள்ளிச் சில் வளை நெகிழப்
பெரு நசை உள்ளமொடு வருதிசை நோக்கி  5
விளியும் எவ்வமொடு அளியள் என்னாது
களிறு உயிர்த்தன்ன கண் அழி துவலை
முளரி கரியும் முன் பனிப் பானாள்
குன்று நெகிழ்ப்பு அன்ன குளிர் கொள் வாடை
எனக்கே வந்தனை போறி புனல் கால்  10
அயிர் இடு குப்பையின் நெஞ்சு நெகிழ்ந்து அவிழக்
கொடியோர் சென்ற தேஎத்து மடியாது
இனையை ஆகிச் செல்மதி
வினை விதுப்புறுநர் உள்ளலும் உண்டே.

Akanānūru 163, Kalārkeeran Eyitriyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend and to the northern wind
The skies roared and cool clouds gathered
and rained crushing the many flowers.

The last days of rain are here with light
sprinkles.  I am alone, my bangles slipping,
thinking about the one who left giving me
sorrow.  With a joyful mind and desire,
I’m looking at the direction of his arrival.

Not thinking, “she’s pitiful with her killer
distress,” it appears you came just for me,
at midnight, in this early dew season, you
chill north wind, who can soften mountains
and burn lotus flowers with water-sprays like
those sprayed by the trunks of elephants.

Go and blow without weakening, in the country
where the cruel man went, so that his heart will
soften like fine sand moved by flowing water, and
he who went to work with desire will think about me.

Notes:  The is another version of this poem with line 5 being பெரு நகை உள்ளமொடு வருதிசை நோக்கி.

Meanings:   விண் – sky, அதிர்பு – roaring, தலைஇய – gathered, விரவு மலர் குழைய – different flowers are crushed, தண் மழை பொழிந்த – cool clouds poured, தாழ் பெயல் – light rains, கடை நாள் – last days, எமியம் ஆக – being alone, துனி உளம் கூர – giving me great sorrow,  சென்றோர் உள்ளி – thinking about my man who went, சில் வளை நெகிழ – few bangles slipping, பெரு நசை உள்ளமொடு – with a mind with great desire, வருதிசை நோக்கி – looking at the direction of his arrival, விளியும் எவ்வமொடு – with killing sorrow, with ruining sorrow, அளியள் என்னாது – not thinking that she’s pitiable, களிறு உயிர்த்தன்ன – like a bull elephant spraying (the water it drank), கண் அழி – ruining the place, துவலை – water sprays, முளரி கரியும் – they burn the lotus flowers, முன் பனி – early winter, early dew season, பானாள் – midnight, குன்று நெகிழ்ப்பு அன்ன – like melting mountains, like making the mountains tremble, குளிர் கொள் வாடை – the chill northern winds, எனக்கே வந்தனை போறி – it appears that you came for me, புனல் கால் அயிர் இடு குப்பையின் – like the heaps of sand brought by the streams, நெஞ்சு நெகிழ்ந்து – heart softened, அவிழக் கொடியோர் சென்ற தேஎத்து – to the country that the cruel man went to, மடியாது இனையை ஆகிச் செல்மதி – go and blow there without weakening, வினை விதுப்புறுநர் உள்ளலும் உண்டே – the man who went on work with desire will think (about me)

அகநானூறு 164, மதுரைத் தமிழ்க் கூத்தன் நாகன்தேவனார், முல்லைத் திணை தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
கதிர் கையாக வாங்கி ஞாயிறு
பைது அறத் தெறுதலின் பயன் கரந்து மாறி
விடுவாய்ப்பட்ட வியன் கண் மா நிலம்
காடு கவின் எதிரக் கனை பெயல் பொழிதலின்
பொறி வரி இன வண்டு ஆர்ப்பப் பலவுடன்  5
நறு வீ முல்லையொடு தோன்றி தோன்ற
வெறி ஏன்றன்றே வீ கமழ் கானம்
எவன் கொல் மற்று அவர் நிலை என மயங்கி
இகு பனி உறைக்கும் கண்ணொடு இனைபு ஆங்கு
இன்னாது உறைவி தொன்னலம் பெறூஉம்  10
இது நற் காலம் கண்டிசின் பகைவர்
மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின்
கந்து கால் ஒசிக்கும் யானை
வெஞ்சின வேந்தன் வினை விடப்பெறினே.

Akanānūru 164, Mathurai Tamil Koothan Nākanthēvanār, Mullai Thinai – What the hero said to his heart
Heavy rains have fallen, the forest has regained its
beauty, and the parched cracked land that had lost
its greenery and prosperity to the sun’s rays that
extended like hands, has changed.

Swarms of bees with spots and stripes buzz,
fragrant mullai, kānthal and other flowers appear,
and the forest is filled with fragrance.

Look!  This is a good time for her to regain her
prior beauty, my wife who is confused and
worried about what will happen to me, crying with
sorrow as her tears drop,

if the work of the enraged king, with elephants that
break the bases of their posts and break enemy
fortress gates ruining their tusk rings, ends.

Meanings:   கதிர் கையாக வாங்கி ஞாயிறு – the sun with its rays as hands took, பைது அறத் தெறுதலின் – since it ruined the greenery totally, பயன் கரந்து – lost its prosperity, மாறி விடுவாய்ப்பட்ட வியன் கண் மா நிலம் – and the cracked huge land changed, காடு கவின் எதிர – for the forest to regain its beauty, கனை பெயல் பொழிதலின் – since heavy rains fell, பொறி வரி இன வண்டு ஆர்ப்ப – swarms of bees with spots and lines hum, பலவுடன் நறு வீ முல்லையொடு தோன்றி தோன்ற – along with jasmine and red glory lilies (Gloriosa superba) many other fragrant flowers appeared, வெறி ஏன்றன்றே வீ கமழ் கானம் – the forest was filled with fragrance, எவன் கொல் மற்று அவர் நிலை என மயங்கி – confused about what will happen to him, இகு பனி உறைக்கும் கண்ணொடு – with eyes that drop tears, இனைபு ஆங்கு இன்னாது – without sorrow and suffering, உறைவி – wife, தொன்னலம் பெறூஉம் – getting back her prior beauty, இது நற் காலம் கண்டிசின் – see that this is a good time, பகைவர் மதில் முகம் – enemy fort gates, முருக்கிய – crashed against and ruined, தொடி சிதை மருப்பின் – with tusks on which the ornamental metal rings are cracked, கந்து கால் ஒசிக்கும் யானை – elephants that break the base of their posts, வெஞ்சின வேந்தன் – the king with great rage, வினை விடப்பெறினே – if his war work ends, if he abandons his war work

அகநானூறு 165, பாடியவர் பெயர் கிடைக்கவில்லை, பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய தாயைக் கண்டார் கூறியது
கயந்தலை மடப்பிடி பயம்பில் பட்டெனக்
களிறு விளிப்படுத்த கம்பலை வெரீஇ
ஒய்யென எழுந்த செவ்வாய்க் குழவி
தாது எரு மறுகின் மூதூர் ஆங்கண்
எருமை நல் ஆன் பெறு முலை மாந்தும்  5
நாடு பல இறந்த நன்னராட்டிக்கு
ஆயமும் அணி இழந்து அழுங்கின்று தாயும்
இன் தோள் தாராய் இறீஇயர் என் உயிர் எனக்
கண்ணும் நுதலும் நீவித் தண்ணெனத்
தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇத் 10
தாழிக் குவளை வாடு மலர் சூட்டித்
தரு மணல் கிடந்த பாவை என்
அரு மகளே என முயங்கினள் அழுமே.

Akanānūru 165, Unknown Poet, Pālai Thinai – What the bystanders said, looking at the heroine’s sad mother
The fine young girl went past many countries,
and through an ancient town with cow dung
dust on the streets, where a naïve cow elephant
with a tender head fell into a pit, its mate
trumpeted in fear, and afraid of the uproar, their
calf with a red mouth rose up rapidly and drank
milk from the breasts of a fine female buffalo.

Her friends have lost their beauty and are
distressed.  Her mother says, “May my life end!”
and strokes her daughter’s doll on its eyes and brow.
“Give me your sweet shoulder” she says to it, and
places it on the sand in the striped shade of a bent
nochi tree, adorns it with faded bluelilies from a
large urn, calls it her precious daughter, and hugs
it as she cries.

Notes:  There is another version of this poem with line 8 being ஈன்றோள் தாராய் இறீஇயர் என் உயிர் எனக்.

Meanings:   கயந்தலை மடப்பிடி – naive female with big head, naïve female with a tender head, பயம்பில் பட்டென – since it got caught in a pit, களிறு விளிப்படுத்த – the male elephant screamed, கம்பலை வெரீஇ – afraid of the uproar, ஒய்யென எழுந்த – rose up rapidly, செவ்வாய்க் குழவி – calf with red mouth, தாது எரு மறுகின் – with streets with cow dung dust, மூதூர் – old town, ஆங்கண் – there, எருமை நல் ஆன் பெறு முலை மாந்தும் – drinks from a fine female buffalo breast, நாடு பல இறந்த – passed many countries, நன்னர் ஆட்டிக்கு – for the nice young woman, ஆயமும் அணி இழந்து அழுங்கின்று – her friends have lost their beauty and are sad, தாயும் – mother, இன் தோள் தாராய் – give me your sweet shoulder, இறீஇயர் என் உயிர் – may my life go away, என – thus, கண்ணும் நுதலும் நீவி – rubbed on its eyes and forehead, தண்ணென – in a cool way, தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ – placed it in the striped shade of a bent/large nochi tree, Vitex leucoxylon, Chaste tree, தாழிக் குவளை வாடு மலர் சூட்டி – adorned it with faded bluelilies from the huge pot/urn, Nymphaea caerulea, தரு மணல் கிடந்த பாவை – doll placed on the brought (and spread) sand, என் அரு மகளே – oh my precious daughter, என முயங்கினள் அழுமே – she hugs and cries

அகநானூறு 166, இடையன் நெடுங்கீரனார், மருதத் திணை – பரத்தை தன் தோழியிடம் சொன்னது
நல் மரம் குழீஇய நனை முதிர் சாடி
பல் நாள் அரித்த கோஒய் உடைப்பின்
மயங்கு மழைத் துவலையின் மறுகுடன் பனிக்கும்
பழம் பல் நெல்லின் வேளூர் வாயில்
நறு விரை தெளித்த நாறு இணர் மாலைப்  5
பொறி வரி இன வண்டு ஊதல கழியும்
உயர் பலி பெறூஉம் உருகெழு தெய்வம்
புனை இருங்கதுப்பின் நீ கடுத்தோள் வயின்
அனையேன் ஆயின் அணங்குக என் என
மனையோள் தேற்றும் மகிழ்நன் ஆயின்  10
யார் கொல் வாழி தோழி நெருநல்
தார் பூண் களிற்றின் தலைப் புணை தழீஇ
வதுவை ஈர் அணிப் பொலிந்து நம்மொடு
புதுவது வந்த காவிரிக்
கோடு தோய் மலிர் நிறை ஆடியோரே.  15

Akanānūru 166, Idaiyan Nedunkeeranār, Marutham Thinai – What the concubine said to her friend
May you live long, my friend!
I wonder who he is, the man who
played with us yesterday in the Kāviri
as new flood waters rose to its banks,
when we wore wet clothes and desired
union, embracing the head of the raft,
adorned with ornaments, like a bull
elephant decorated with flower garlands,

who told his doubting wife with
beautiful dark hair that it was not him
with another woman, and that if he lied
he would be punished by the fierce god
of the water tank shores, who receives
offerings of garlands with clusters of
flowers with fragrant scents that bees
with spots and stripes do not swarm,
in Vēlur town with ancient paddy fields,
where liquor filtered for many days and
aged, scatters like rain drops on the streets
with many trees, when
the liquor measuring cup breaks the jar!

Notes:  There are a couple of other poems with references to bees that fear to swarm flowers that are offered to gods.  There is another version with the words கோதுடை வைப்பின் on line 2 instead of கோஒய் உடைப்பின்.  ஈர் அணி (13) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நனைந்த ஆடை, வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பெரிய அணி.  மயங்கு மழை (3) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பொருந்திய மழைத் துளி, வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – விரவிய மழைத் துளி.

Meanings:   நல் மரம் – fine trees, குழீஇய – gathered, crowded, நனை முதிர் சாடி – jar with aged liquor, பல் நாள் அரித்த – filtered for many days, கோஒய் உடைப்பின் – if the liquor measuring cup breaks the jar, மயங்கு மழைத் துவலையின் மறுகு உடன் பனிக்கும் – scatters drops on the streets like raindrops, பழம் பல் நெல்லின் வேளூர் – Vēlur town with the tradition of many rice fields, வாயில் – gate, நறு விரை தெளித்த நாறு இணர் மாலை – fragrant garland with flowers clusters with many scents sprayed, பொறி வரி இன வண்டு – swarms of bees with dots and lines, ஊதல கழியும் – will leave not swarming, உயர் பலி பெறூஉம் உருகெழு தெய்வம் – fierce god that gets offerings, புனை இருங்கதுப்பின் நீ – you with decorated/beautiful black hair, கடுத்தோள் வயின் அனையேன் ஆயின் – if I was with the one who you doubt, அணங்குக என் –  may the gods punish me, may the gods terrorize me, என – thus, மனையோள் – wife, தேற்றும் – he makes her understand, மகிழ்நன் – the husband, the hero of the marutham land, ஆயின் யார் கொல் – I wonder who he is, வாழி தோழி – may you live long my friend, நெருநல் – yesterday, தார் பூண் களிற்றின் – wearing garlands like a male elephant, தலைப் புணை தழீஇ – embracing the head of a raft, வதுவை – union, marriage, ஈர் அணிப் பொலிந்து – beautiful in wet clothes, நம்மொடு புதுவது வந்த காவிரிக் கோடு தோய் மலிர் நிறை ஆடியோரே – the one who came and played with us in the Kāviri’s new floods which flowed up to the banks

அகநானூறு 167, கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
வயங்கு மணி பொருத வகையமை வனப்பின்
பசுங்காழ் அல்குல் மாஅயோளொடு
வினை வனப்பு எய்திய புனை பூஞ்சேக்கை
விண்பொரு நெடு நகர்த் தங்கி இன்றே
இனிதுடன் கழிந்தன்று மன்னே நாளைப்  5
பொருந்தாக் கண்ணேம் புலம்பு வந்து உறு தரச்
சேக்குவம் கொல்லோ நெஞ்சே சாத்து எறிந்து
அதர் கூட்டு உண்ணும் அணங்குடைப் பகழிக்
கொடு வில் ஆடவர் படுபகை வெரீஇ
ஊர் எழுந்து உலறிய பீர் எழு முதுபாழ்  10
முருங்கை மேய்ந்த பெருங்கை யானை
வெரிந்ஓங்கு சிறுபுறம் உரிஞ ஒல்கி
இட்டிகை நெடுஞ்சுவர் விட்டம் வீழ்ந்தென
மணிப்புறாத் துறந்த மரம் சோர் மாடத்து
எழுது அணி கடவுள் போகலின் புல்லென்று  15
ஒழுகு பலி மறந்த மெழுகாப் புன் திணைப்
பால் நாய் துன்னிய பறைக்கண் சிற்றில்
குயில் காழ் சிதைய மண்டி அயில்வாய்க்
கூர் முகச் சிதலை வேய்ந்த
போர் மடி நல் இறைப் பொதியிலானே.  20

Akanānūru 167, Kadiyalūr Uruthirankannanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
Today,
we spent the day sweetly with her, the dark girl
wearing lovely strands on her beautiful loins along
with many different bright gems that hit against
each other, on a well-crafted fine bed with flowers.

Tomorrow,
loneliness distressing us, will we be resting, my heart,

in the ruined common ground of a town abandoned by
its people who feared harsh men with curved bows and
fierce arrows, who kill merchants on the wasteland path
and eat with their loot, where peerkai vines have spread,
an elephant with large trunk eats murungai leaves and
rubs its high back and nape on an old, ruined building with
small rooms, loosening the bricks on its tall walls, its cross
beams have fallen down, pigeons have abandoned the place,
the rafters on the ceiling are ruined, the gods painted on its
walls are faded and no offerings have been given,
the veranda has not been smeared with dung and is dirty,
and a lactating dog is lying around in that ruined place where
termites with faces as sharp as spear edges have spread and
bored through hard wood, collapsing the roof with fine eaves?

Notes:  முருங்கை மேய்ந்த பெருங்கை யானை (11) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முருங்கை மரத்தை முறித்துத் தின்ற பெரிய கையையுடைய யானை.

Meanings:   வயங்கு மணி – bright gems, பொருத – hitting each other, வகையமை – many together, வனப்பின் – beautiful, பசுங்காழ் – lovely strands, new strands, அல்குல் – loins/waist, மாஅயோளொடு – with the dark girl, வினை வனப்பு எய்திய புனை – beauty attained by creating, பூஞ்சேக்கை – flower bed, விண் பொரு நெடு நகர் – tall house that is high touching the sky, தங்கி – stayed, இன்றே இனிதுடன் கழிந்தன்று – today ended sweetly, மன்னே – அசை, an expletive, நாளைப் பொருந்தாக் கண்ணேம் – tomorrow we will be without eyes that will be unable to close, புலம்பு வந்து உறு தர – loneliness to come and distress us, சேக்குவம் கொல்லோ – will we be staying there, நெஞ்சே – oh my heart, சாத்து எறிந்து – killing the merchants, அதர் – wasteland path, கூட்டு உண்ணும் – eat together what they got, அணங்குடை – fierce, பகழி – arrows, கொடு வில் – curved bows, harsh bows, ஆடவர் – men, படுபகை வெரீஇ – afraid of their great enmity, ஊர் எழுந்து – town went away, உலறிய – ruined, பீர் – ridge gourd vines, Luffa acutangula, எழு – spread, முது பாழ் – old and ruined, முருங்கை மேய்ந்த பெருங்கை யானை – elephant with large trunk that broke murungai branches and ate the leaves, Moringa Oleifera , வெரிந் – back, ஓங்கு சிறுபுறம் – tall backside, tall nape, உரிஞ – rub, ஒல்கி இட்டிகை – loose bricks, நெடுஞ்சுவர் – tall wall, விட்டம் – cross beams, வீழ்ந்தென – since they fell down, மணிப்புறாத் துறந்த – abandoned by pigeons, மரம் சோர் மாடத்து – the wood on the roof is ruined, எழுது அணி கடவுள் போகலின் புல்லென்று – dull since the painting of gods has faded away on the walls, ஒழுகு பலி மறந்த – forgotten continuous offerings, மெழுகா – floor not smeared with dung, புன் திணை – dirty veranda, பால் நாய் – dog that is feeding milk to its young, துன்னிய – lying nearby, பறைக் கண் – reduced/worn out/ruined place, சிற்றில் – small rooms/house, குயில் – holes, காழ் – hard wood, சிதைய – shattered, மடி – folded, அயில்வாய்க் கூர் முகச் சிதலை – termites with sharp faces like spear edges, வேய்ந்த – covered, spread, போர் மடி – roof folded in, roof ruined, நல் இறை – fine eaves, பொதியிலானே – in that common place

அகநானூறு 168, கோட்டம்பலத்துத் துஞ்சிய சேரமான், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
யாமம் நும்மொடு கழிப்பி நோய் மிக
பனி வார் கண்ணேம் வைகுதும் இனியே
ஆன்றல் வேண்டும் வான் தோய் வெற்ப
பல்லான்குன்றில் படுநிழல் சேர்ந்த
நல் ஆன் பரப்பின் குழுமூர் ஆங்கண்  5
கொடைக் கடன் ஏன்ற கோடா நெஞ்சின்
உதியன் அட்டில் போல ஒலி எழுந்து
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரைச் சிலம்பின்
ஈன்று அணி இரும் பிடி தழீஇக் களிறு தன்
தூங்கு நடைக் குழவி துயில் புறங்காப்ப  10
ஒடுங்கு அளை புலம்பப் போகிக் கடுங்கண்
வாள் வரி வயப் புலி கல் முழை உரற
கானவர் மடிந்த கங்குல்
மான் அதர்ச் சிறு நெறி வருதல் நீயே.

Akanānūru 168, Kōtampalathu Thunjiya Chēramān, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Lord of the mountains touching the skies!
Please let it end now, your nightly visits.
After spending time with you, her love
affliction increases, tears stream down our
eyes and we are extremely sad.

You come at night when the forest dwellers
have gone to sleep, through the small paths
on which animals roam, a fierce mighty tiger
with bright stripes goes to a mountain cave
and roars loudly, a male elephant, embracing
his large female who has recently given birth,
protects his sleeping calf of swaying walk,
and there are waterfalls with roaring sounds
like the sounds in the kitchen of King Uthiyan
Chēralāthan who undertakes charitable work
without discord in Kulumūr, where herds of
cows are spread in the shade of Pallānkundram
Mountain.

Notes:  அகநானூறு 168 – மான் அதர்ச் சிறு நெறி, அகநானூறு 203 – மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி, அகநானூறு 318 – கான மான் அதர் யானையும் வழங்கும், அகநானூறு 388 – காட்டு மான் அடி வழி ஒற்றி.

Meanings:   யாமம் – nights, நும்மொடு கழிப்பி – we spend time with you, நோய் மிக – disease/love affliction increasing, பனி வார் கண்ணேம் – tears are flowing from our eyes, வைகுதும் – we are staying, இனியே – from now, ஆன்றல் வேண்டும் – please let it stop, வான் தோய் வெற்ப – lord of the sky touching mountains, பல்லான்குன்றில் – in the mountain called Pallānkundram, படுநிழல் சேர்ந்த – in the shade, நல் ஆன் பரப்பின் – with herds with fine cows,  குழுமூர் ஆங்கண் – in Kulumūr, கொடைக் கடன் ஏன்ற – undertook charitable work, கோடா நெஞ்சின் – with a heart without discord, உதியன் அட்டில் போல – like the kitchen of Uthiyan Chēralāthan, ஒலி எழுந்து – sounds arise, அருவி ஆர்க்கும் – waterfalls roar, பெரு வரைச் சிலம்பின் – on the slopes of the lofty mountains, ஈன்று அணி இரும்பிடி தழீஇ – embraces his large/dark female which has given birth recently, களிறு – a male elephant, தன் தூங்கு நடைக் குழவி – his calf of swaying walk, துயில் புறங்காப்ப – protects the place where it sleeps, ஒடுங்கு அளை – hidden cave, புலம்பப் போகி – leaves causing emptiness, கடுங்கண் – fierce, வாள் வரி – bright stripes/sword-like stripes, வயப் புலி – strong tiger, கல் முழை உரற – roars in the mountain caves, கானவர் மடிந்த கங்குல் – night when forest- dwellers have slept, மான் அதர்ச் சிறு நெறி வருதல் நீயே – you come on the small path where animals roam

அகநானூறு 169, தொண்டி ஆமூர்ச் சாத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
மரம் தலை கரிந்து நிலம் பயம் வாட
அலங்கு கதிர் வேய்ந்த அழல் திகழ் நனந்தலைப்
புலி தொலைத்து உண்ட பெருங்களிற்று ஒழி ஊன்
கலி கெழு மறவர் காழ்க் கோத்து ஒழிந்ததை
ஞெலி கோல் சிறு தீ மாட்டி ஒலி திரைக்  5
கடல் விளை அமிழ்தின் கணம் சால் உமணர்
சுனை கொள் தீ நீர்ச் சோற்று உலைக் கூட்டும்
சுரம் பல கடந்த நம் வயின் படர்ந்து நனி
பசலை பாய்ந்த மேனியள் நெடிது நினைந்து
செல் கதிர் மழுகிய புலம்பு கொள் மாலை  10
மெல் விரல் சேர்த்திய நுதலள் மல்கிக்
கயல் உமிழ் நீரின் கண் பனி வாரப்
பெருந்தோள் நெகிழ்ந்த செல்லலொடு
வருந்துமால் அளியள் திருந்திழை தானே.

Akanānūru 169, Thondi Āmūr Sāthanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
The girl with perfect jewels will be greatly sad,
her wide shoulders thin with sorrow, tears gushing
down her eyes like water spurted by carp, her delicate
fingers placed on her forehead, pallor spreading on
her body, and she will be thinking about us a lot
when the sun’s rays fade in the evenings,

when we go through many wasteland paths where
tree tops are parched, the land is ruined without
benefit by the moving hot rays which have spread
like bright flame in the wasteland, loud bandits
take the leftover flesh, threading it on iron rods, of a
large bull elephant killed and abandoned by a tiger
after it ate its full, and many salt merchants
who sell salt grown with water from the roaring ocean,
roast in small fires started with kindling wood, the
leftover flesh, and eat it with the rice cooked with
sweet water from the springs.

Meanings:   மரம் தலை கரிந்து – tree tops dried, நிலம் பயம் வாட – benefit-yielding land ruined, அலங்கு கதிர் – moving rays of the sun, வேய்ந்த – spread, அழல் – flame, திகழ் – bright, நனந்தலை – wide land, புலி தொலைத்து உண்ட – killed and eaten by a tiger or tigers, பெருங்களிற்று – huge male elephant, ஒழி ஊன் – leftover flesh, கலி கெழு மறவர் – uproarious warriors/uproarious wayside bandits, காழ்க் கோத்து – thread it on iron rods, ஒழிந்ததை – what was leftover, ஞெலி கோல் சிறு தீ மாட்டி – light a small fire with kindling sticks, ஒலி திரைக் கடல் – ocean with loud waves, விளை அமிழ்தின் – nectar that grows (salt), கணம் சால் உமணர் – big group of salt merchants, சுனை கொள் தீ நீர்ச் சோற்று உலைக் கூட்டும் – they cook rice with the sweet water from the springs, சுரம் பல கடந்த – passed through many wasteland paths, நம் வயின் படர்ந்து – reaching us, நனி பசலை பாய்ந்த மேனியள் – girl with lot of paleness spread on her body, நெடிது நினைந்து – thinks about us a lot, செல் கதிர் மழுகிய புலம்பு கொள் மாலை – lonely evenings when the parting sun’s rays become dull, distressing evenings when the parting sun’s rays become dull, மெல் விரல் சேர்த்திய நுதலள் – she has placed her delicate fingers on her forehead, மல்கி – full, கயல் உமிழ் நீரின் கண் பனி வார – tears streaming from her eyes like water spurted by carp fish, பெருந்தோள் – wide shoulders, big arms, நெகிழ்ந்த செல்லலொடு – become thin with sorrow, வருந்துமால் – she will be greatly sad (வருந்தும் + ஆல், ஆல் – ஓர் இடைச் சொல், a particle), அளியள் – she is pitiable, திருந்திழை தானே – the one with perfect jewels

அகநானூறு 170, மதுரைக் கள்ளிற் கடையத்தன் வெண்ணாகனார், நெய்தற் திணை – தலைவி நண்டிடம் சொன்னது
கானலும் கழறாது கழியும் கூறாது
தேன் இமிர் நறு மலர்ப் புன்னையும் மொழியாது
ஒரு நின் அல்லது பிறிது யாதும் இலனே
இருங்கழி மலர்ந்த கண் போல் நெய்தல்
கமழ் இதழ் நாற்றம் அமிழ்து என நசைஇத்  5
தண் தாது ஊதிய வண்டினம் களி சிறந்து
பறைஇய தளரும் துறைவனை நீயே
சொல்லல் வேண்டுமால் அலவ பல் கால்
கைதையம் படுசினை எவ்வமொடு அசாஅம்
கடல் சிறு காக்கை காமர் பெடையொடு  10
கோட்டு மீன் வழங்கும் வேட்ட மடி பரப்பின்
வெள் இறாக் கனவும் நள்ளென் யாமத்து
நின்னுறு விழுமம் களைந்தோள்
தன்னுறு விழுமம் நீந்துமோ எனவோ.

Akanānūru 170, Mathurai kallit Kadaiyathan Vennākanār, Neythal Thinai – What the heroine said to a crab
The groves don’t state firmly, the backwaters don’t tell,
and the punnai trees with flowers swarmed by bees do
not talk.  Other than you, I have nobody else!

Oh crab, you should go to the lord of the shores,
where swarms of bees, buzzing on cool pollen of fragrant
waterlilies like eyes, become drunk and not able to fly,
and ask him,

“Can she who removed your sorrow in the pitch darkness
of night, when hungry sad gulls are with their loving mates
on the branches of thālai trees with many trunks, and
ocean sharks with horns dream of white shrimp without
hunting, swim through her own affliction?”

Meanings:   கானலும் கழறாது – the groves do not state firmly, கழியும் கூறாது – backwaters do not tell, தேன் இமிர் நறு மலர்ப் புன்னையும் மொழியாது – punnai trees with fragrant flowers that are swarmed by bees do not talk, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, ஒரு நின் அல்லது பிறிது யாதும் இலனே – other than you without comparison there is none, இருங்கழி மலர்ந்த கண் போல் நெய்தல் – waterlilies that are like eyes, blooming in the vast backwaters, கமழ் இதழ் நாற்றம் அமிழ்து என நசைஇ – desiring their fragrant petal smell as nectar, தண் தாது ஊதிய வண்டினம் – bee swarms that buzz on the cool pollen, களி சிறந்து – with great happiness, பறைஇய தளரும் – unable to fly, துறைவனை – the man from such port, நீயே சொல்லல் வேண்டுமால் – you should tell him (வேண்டுமால் = வேண்டும் + ஆல், ஆல் – ஓர் இடைச் சொல், a particle), அலவ – oh crab, பல் கால் கைதையம் – thālai trees with many trunks, Pandanas odoratissimus, தாழை, படுசினை – many branches, எவ்வமொடு – with sorrow, அசாஅம் – depressed, கடல் சிறுகாக்கை காமர் பெடையொடு – seagulls with their loving mates, கோட்டு மீன் வழங்கும் வேட்ட மடி பரப்பின் – in the ocean where sharks with horns that swim not hunting, வெள் இறாக் கனவும் – they dream about white shrimp, நள்ளென் யாமத்து – at night when it is pitch dark, நின்னுறு விழுமம் களைந்தோள் – the woman who removed your sorrow, தன்னுறு விழுமம் நீந்துமோ எனவோ – can she swim through this sorrow that she is afflicted with

அகநானூறு 171, கல்லாடனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நுதலும் நுண் பசப்பு இவரும் தோளும்
அகன் மலை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த
பணை எழில் அழிய வாடும் நாளும்
நினைவல் மாது அவர் பண்பு என்று ஓவாது
இனையல் வாழி தோழி புணர்வர்  5
இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழப் பொருள் புரிந்து
அலந்தலை ஞெமையத்து அதர் அடைந்திருந்த
மால் வரைச் சீறூர் மருள் பன் மாக்கள்
கோள் வல் ஏற்றை ஓசை ஓர்மார்
திருத்திக் கொண்ட அம்பினர் நோன் சிலை  10
எருத்தத்து இரீஇ இடம்தொறும் படர்தலின்
கீழ்ப்படு தாரம் உண்ணா மேல் சினைப்
பழம் போல் சேற்ற தீம் புழல் உணீஇய
கருங்கோட்டு இருப்பை ஊரும்
பெருங்கை எண்கின் சுரன் இறந்தோரே.  15

Akanānūru 171, Kallādanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
My friend with fine pallor spots on your forehead,
whose beauty fades every day, wearing bright, thick
bangles that slip off your arms that are like the
choice bamboo pieces cut from the forest on the wide
mountains!

Do not feel sad thinking, without a break, about his
fine traits.  May you live long!  He will unite with you!

Understanding wealth, he has gone to the wasteland,
where gnemai tree tops are parched on the path near
a small village next to a tall mountain, and people
living there are terrified listening to the sounds of
male bears that are capable of killing, and they fix their
arrows and carry their strong bows on their
shoulders and move around with vigilance, as the
bears with huge paws climb on iruppai trees with
black branches to eat the hollow flowers that are like
sweet fruits, ignoring the food that is below.

Meanings:   நுதலும் நுண் பசப்பு இவரும் – the forehead has attained pallor, தோளும் – and the arms, அகன் மலை இறும்பின் – from the forest in the wide mountains, ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த பணை – bamboo that is chosen and cut, எழில் – beauty, அழிய – ruins, வாடும் நாளும் – fades every day, நினைவல் – I will think about it, மாது – அசை, an expletive, அவர் பண்பு – his character, என்று – thus, ஓவாது – without a break, இனையல் – do not feel sad, வாழி தோழி – may you live long my friend, புணர்வர் – he will unite with you, he will join you, இலங்கு – bright, கோல் –  rounded, thick, ஆய் தொடி நெகிழ – beautiful bangles to slip down, பொருள் புரிந்து – desiring wealth, அலந்தலை ஞெமையத்து – with gnemai trees with parched tops, அதர் அடைந்திருந்த – on the path, மால் வரைச் சீறூர் – small town near the tall mountains, மருள் பன் மாக்கள் – people are terrified, கோள் வல் ஏற்றை – males that are capable of killing, ஓசை ஓர்மார் – listening to the sounds, திருத்திக் கொண்ட – fixing (the arrows), அம்பினர் – those with arrows, நோன் சிலை – strong bows, எருத்தத்து – on their shoulders, இரீஇ – placed, இடம் தொறும் படர்தலின் – move and spread around everywhere, கீழ்ப்படு தாரம் உண்ணா – not eating the food that is down, மேல் சினை – top branches, பழம் போல் சேற்ற தீம் புழல் உணீஇய – to eat the hollow flowers which are like sweet fruits – there are many poems where bears eat hollow iruppai flowers, கருங்கோட்டு இருப்பை ஊரும் – climb on the iruppai trees with black branches, Indian Butter Tree, South Indian Mahua, இலுப்பை,வஞ்சி, பெருங்கை எண்கின் – with bears with big hands, சுரன் இறந்தோரே – the one who went to the wasteland

அகநானூறு 172, மதுரைப் பாலாசிரியர் நப்பாலனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வாரணம் உரறும் நீர் திகழ் சிலம்பில்
பிரசமொடு விரைஇய வயங்கு வெள் அருவி
இன்னிசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மெனக்
கல் முகை விடர்அகம் சிலம்ப வீழும்
காம்பு தலைமணந்த ஓங்கு மலைச் சாரல்  5
இரும்பு வடித்தன்ன கருங்கைக் கானவன்
விரி மலர் மராஅம் பொருந்திக் கோல் தெரிந்து
வரி நுதல் யானை அரு நிறத்து அழுத்தி
இகல் அடு முன்பின் வெண் கோடு கொண்டு தன்
புல் வேய் குரம்பை புலர ஊன்றி  10
முன்றில் நீடிய முழவு உறழ் பலவின்
பிழி மகிழ் உவகையன் கிளையொடு கலி சிறந்து
சாந்த ஞெகிழியின் ஊன் புழுக்கு அயரும்
குன்ற நாட நீ அன்பிலை ஆகுதல்
அறியேன் யான் அஃது அறிந்தனென் ஆயின்  15
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ்க் குறுமகள்
மணி ஏர் மாண் நலம் சிதையப்
பொன் நேர் பசலை பாவின்று மன்னே.

Akanānūru 172, Mathurai Pālāsiriyar Nappālanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the country where elephants trumpet
in the water-filled mountain slopes, bright, white
waterfalls mixed with honey come down with sweet
instrument music, their sounds reverberating inside
mountain caves, on the slopes of the lofty mountain,
dense with bamboo groves,

and a forest dweller with strong hands, like cast with iron,
wearing kadampam flowers, chooses the right arrow and
shoots it into the hard chest of an elephant with lines on
his forehead, brings the white tusks that are capable of
killing enemies to his hut woven with grass, plants them in
his front yard to dry, causes uproars with his relatives,
drinking liquor made from long jackfruits that look like
drums, and cooks and eats meat on a fire lit with sandalwood!

I did not know that you had no love for the young girl.
Had I known that, her esteemed, gem-like beauty would
not have been ruined, and golden pallor would not have
spread on her body, my friend with kohl-lined eyes with
pretty lids, who wears beautiful jewels.

Notes:  இரும்பு வடித்தன்ன கருங்கைக் கானவன் (6) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இரும்பை உருக்கி வார்த்தியற்றினாற் போன்ற வன்மையான கையையுடைய குறவன்.  பெரும்பாணாற்றுப்படை 221-222 – இரும்பு வடித்தன்ன மடியா மென் தோல் கருங்கை வினைஞர்.  புலர (10) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அதன் கண்ணுள்ள ஊன் புலரும் பொருட்டு, வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – புலால் நாற்றம் வீச.

Meanings:   வாரணம் உரறும் – elephants trumpet, நீர் திகழ் சிலம்பில் – in the the mountain slopes with abundant water, பிரசமொடு விரைஇய – mixed with honey, வயங்கு வெள் அருவி – bright white waterfalls, இன்னிசை இமிழ் இயம் கடுப்ப – sound like sweet instrument music, இம்மெனக் கல் முகை விடர் அகம் சிலம்ப – caves in the mountain reverberate with loud sounds, வீழும் – falls, காம்பு தலைமணந்த ஓங்கு மலைச் சாரல் – slopes of the tall mountains dense with bamboo, இரும்பு வடித்தன்ன – like cast from iron, கருங்கைக் கானவன் – forest dweller with strong hands, விரி மலர் மராஅம் பொருந்தி – wearing opened flowers of kadampam trees, Anthocephalus cadamba or Neolamarckia cadamba, கோல் தெரிந்து – choosing the right arrow, வரி நுதல் யானை – elephant with stripes on its forehead, elephant with spots on its forehead, அரு நிறத்து அழுத்தி – pressed on its hard chest, இகல் அடு – killing enemies, முன்பின் – strong, வெண்கோடு கொண்டு தன் புல் வேய் குரம்பை புலர ஊன்றி – took the white tusks and planted them to dry/stink in his hut made with grass, முன்றில் – front of the house, நீடிய முழவு உறழ் பலவின் பிழி மகிழ் உவகையன் – drunk with the liquor of jackfruits that are like long drums, கிளையொடு கலி சிறந்து – very happy with his relatives, சாந்த ஞெகிழியின் – cooked with sandal fire, ஊன் புழுக்கு அயரும் – eats food cooked with flesh, குன்ற நாட – oh lord of the mountains, நீ அன்பிலை ஆகுதல் அறியேன் யான் – I did not know that you have no love, அஃது அறிந்தனென் ஆயின் – had I known that, அணி இழை – pretty jewels, உண்கண் – kohl-lined eyes, ஆய் இதழ்க் குறுமகள் – young woman with pretty eyelids/eyes, மணி ஏர் – gem like, மாண் நலம் – esteemed beauty, great beauty, சிதைய – to get ruined, பொன் நேர் பசலை – gold-like pallor, பா இன்று – without spreading, மன்னே – அசை, an expletive

அகநானூறு 173, முள்ளியூர்ப் பூதியார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அறம் தலைப்பிரியாது ஒழுகலும் சிறந்த
கேளிர் கேடு பல ஊன்றலும் நாளும்
வருந்தா உள்ளமொடு இருந்தோர்க்கு இல் எனச்
செய் வினை புரிந்த நெஞ்சினர் நறு நுதல்
மை ஈர் ஓதி அரும் படர் உழத்தல்  5
சில நாள் தாங்கல் வேண்டும் என்று நின்
நல் மாண் எல் வளை திருத்தினர் ஆயின்
வருவர் வாழி தோழி பல புரி
வார் கயிற்று ஒழுகை நோன் சுவல் கொளீஇ
பகடு துறை ஏற்றத்து உமண் விளி வெரீஇ  10
உழைமான் அம் பிணை இனன் இரிந்து ஓடக்
காடு கவின் அழிய உரைஇக் கோடை
நின்று தின விளிந்த அம் பணை நெடு வேய்க்
கண் விடத் தெறிக்கும் மண்ணா முத்தம்
கழங்கு உறழ் தோன்றல பழங்குழித் தாஅம்  15
இன் களி நறவின் இயல் தேர் நன்னன்
விண் பொரு நெடு வரைக் கவாஅன்
பொன்படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே.

Akanānūru 173, Mulliyūr Poothiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
O my friend with a fine forehead and dark, oiled
hair who is suffering in pain!  He set out with
a heart to do his duty, to be just without fail,
and to ease the pain of his good relatives who are
suffering!

He asked you to tolerate separation for a few days,
the one who fixed your fine, bright bangles.  He will
come!   May you live long, my friend!

He has gone on the path,
………. where fearing the sounds of salt merchants’
……….wagons tied to strong necks of bulls with long
……….ropes made by twisting many threads, that
……….climb on embankments as stags and does run
……….away baffled, in a forest that has lost its beauty,
……….where summer’s heat sucks up the water, tall,
……….beautiful, parched bamboos break at the
………. nodes, splattering their
……….kalangu-bean-like dirty seeds that
……….fall into old pits,
on the slopes of the lofty mountains that touch
the skies, where there is gold, belonging to Nannan
with fast chariots and sweet liquor that gives joy.

Notes:  வருந்தா உள்ளமொடு இருந்தோர்க்கு (3) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – எஞ்ஞான்றும் (முயற்சியால்) மெய் வருந்தாமைக்கு ஏதுவாகிய (ஊக்கமில்லாத) உள்ளமோடு இருந்தோர்க்கு.

Meanings:  அறம் தலைப்பிரியாது ஒழுகலும் – to behave in a just manner without failing, சிறந்த கேளிர் கேடு பல ஊன்றலும் – bearing the pain of good relatives, நாளும் – daily, வருந்தா உள்ளமொடு இருந்தோர்க்கு – to those with hearts that do not try with effort, இல் என – to say ‘no’, செய் வினை புரிந்த நெஞ்சினர் – the man with the heart with desire to do his duty, நறு நுதல் – fine forehead, மை ஈர் ஓதி – dark wet/oiled hair (Nedunalvādai 44 – இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர்ந்திரி கொளீஇ), அரும் படர் உழத்தல் – suffering with great pain, சில நாள் தாங்கல் வேண்டும் – need to tolerate for a few days, என்று நின் நல் மாண் எல் வளை திருத்தினர் – he fixed your esteemed bright bangles, ஆயின் வருவர் – he will come, வாழி தோழி – may you live long my friend, பல புரி வார் கயிற்று – long ropes twisted with many threads, ஒழுகை – wagon, நோன் சுவல் கொளீஇ பகடு – tied to bulls on their strong napes/necks, துறை ஏற்றத்து – on the high slopehjlk on the river port banks, உமண் விளி வெரீஇ – fearing the sounds of the salt merchants, உழைமான் அம் பிணை இனன் இரிந்து ஓட – fearing herds of stags and their beautiful female deer ran away confused, காடு கவின் அழிய – the forest lost its beauty, உரைஇ – spread, கோடை – summer, நின்று – stood, தின – drank, விளிந்த – dried, அம் பணை – beautiful bamboos, நெடு வேய்க் கண் விட – the nodes of tall bamboos break, தெறிக்கும் – they splatter, மண்ணா முத்தம் – unwashed bamboo seeds, கழங்கு உறழ் தோன்றல – appearing like molucca beans, Caesalpinia crista seeds, பழங்குழித் தாஅம் – fall into the old pits, இன் களி நறவின் – with liquor which gives happiness, இயல் தேர் நன்னன் – Nannan with fast chariots, Nannan with well made chariots, விண் பொரு – touching the sky, hitting the sky, நெடு வரை – tall mountains, கவாஅன் – nearby mountains, mountain slopes, பொன்படு மருங்கின் – in a place with gold, மலை இறந்தோரே – the one who passed the mountains

அகநானூறு 174, மதுரை அளக்கர் ஞாழார் மகனார் மள்ளனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
இரு பெரு வேந்தர் மாறு கொள் வியன் களத்து
ஒரு படை கொண்டு வருபடை பெயர்க்கும்
செல்வம் உடையோர்க்கு நின்றன்று விறல் எனப்
பூக்கோள் ஏய தண்ணுமை விலக்கிச்
செல்வேம் ஆதல் அறியாள் முல்லை  5
நேர் கால் முது கொடி குழைப்ப நீர் சொரிந்து
காலை வானத்துக் கடுங்குரல் கொண்மூ
முழங்குதொறும் கையற்று ஒடுங்கி நம் புலந்து
பழங்கண் கொண்ட பசலை மேனியள்
யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே வேங்கை  10
ஊழுறு நறு வீ கடுப்பக் கேழ் கொள
ஆகத்து அரும்பிய மாசு அறு சுணங்கினள்
நன் மணல் வியல் இடை நடந்த
சின் மெல் ஒதுக்கின் மாஅயோளே?

Akanānūru 174, Mathurai Alakkar Gnālar Makanār Mallanār, Mullai Thinai – What the hero said to his heart
Let us go, avoiding the gold flowers that the king
announced as a reward to the roars of a thannummai
drum to great warriors in his exceptional army,
who forced enemies to back off, in the vast
field where two great great enemy kings battled.

She will not know of our coming, the girl who feels
helpless and sad, hating us, whenever she sees new
sprouts on the thick-stemmed mullai vines and
when clouds in the morning sky roar harshly.

What will happen to her, the dark woman with pallor on
her body, the color of fully blossomed, fragrant vēngai
flowers, perfect spots on her chest, who walks on fine
sand in the vast place, with few delicate steps?

Notes:  பூக்கோள் (4) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வீரத்திற்கு அறிகுறியாக அரசன் வழங்கும் பொற்பூவாகிய வெற்றிச் சின்னம், வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – மாற்றாரை வென்ற வெற்றி வீரர்க்கு அரசன் பொற்பூ அளித்துச் சிறப்பு செய்வான்.  புறநானூறு 289 – பாசறைப் பூக்கோள் இன்று என்று அறையும் மடிவாய்த் தண்ணுமை – ஒளவை துரைசாமி உரை – போர்க்குரிய மறவர்க்கு போர்ப் பூவைத் தருவது, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பூவைக் கொள்ளுதல், அஃதாவது வெட்சி முதலிய புறத்திணைக்குரிய பூக்களைத் தம் தொழிலுக்கேற்ப சூடுதற்கு நல்ல நாளிற் கைக்கொள்ளல்.

Meanings:   இரு பெரு வேந்தர் மாறு கொள் வியன் களத்து – in the vast battlefield where two great kings fought, ஒரு படை கொண்டு – with an exceptional army, வருபடை பெயர்க்கும் – makes the army that advances to run away, செல்வம் உடையோர்க்கு – to those with the wealth of bravery, நின்றன்று விறல் என – that pride/victory/bravery is forever, பூக்கோள் – getting gold flowers from the king, ஏய – orders, தண்ணுமை – thannumai drum sounds, விலக்கி – avoiding, செல்வேம் – let us go, ஆதல் அறியாள் – she will not know that, முல்லை – jasmine, நேர் கால் – thick stems, straight base, முது கொடி குழைப்ப – old vines start to sprout, நீர் சொரிந்து – pouring water, காலை வானத்து – in the morning sky, கடுங்குரல் கொண்மூ முழங்குதொறும் – whenever clouds roar with harsh sounds, கையற்று – feeling helpless, ஒடுங்கி – hurt, saddened, நம் புலந்து – hating us, sulking with us, பழங்கண் கொண்ட – with sorrow, பசலை மேனியள் யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே – what will happen to the woman with pallor on her body, வேங்கை ஊழுறு நறு வீ கடுப்ப – like the mature fragrant flowers of vēngai trees, Pterocarpus marsupium, கேழ் கொள – get color (yellow), ஆகத்து அரும்பிய – appeared on her chest, மாசு அறு – without fault, சுணங்கினள் – the woman with pallor spots, நன் மணல் – fine sand, வியல் இடை நடந்த – walked in the vast space, சின் மெல் ஒதுக்கின் மாஅயோளே – the dark woman with few delicate steps

அகநானூறு 175, ஆலம்பேறி சாத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வீங்கு விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை
வாங்கு தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர்
விடுதொறும் விளிக்கும் வெவ்வாய் வாளி
ஆறு செல் வம்பலர் உயிர் செலப் பெயர்ப்பின்
பாறு கிளை பயிர்ந்து படு முடை கவரும்  5
வெஞ்சுரம் இறந்த காதலர் நெஞ்சு உணர
அரிய வஞ்சினம் சொல்லியும் பல் மாண்
தெரி வளை முன்கை பற்றியும் வினை முடித்து
வருதும் என்றனர் அன்றே தோழி
கால் இயல் நெடுந் தேர்க் கைவண் செழியன்  10
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து உயர்த்த
வேலினும் பல் ஊழ் மின்னி முரசு என
மா இரு விசும்பில் கடி இடி பயிற்றி
நேர் கதிர் நிரைத்த நேமியம் செல்வன்
போர் அடங்கு அகலம் பொருந்திய தார் போல்  15
திரு வில் தேஎத்துக் குலைஇ உருகெழு
மண் பயம் பூப்பப் பாஅய்த்,
தண் பெயல் எழிலி தாழ்ந்த போழ்தே.

Akanānūru 175, Ālampēri Sāthanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
My friend!  My lover uttered heart-felt,
precious promises that he will come back after
finishing his work, holding
my forearms with many elegant, chosen bangles,
before he left for the harsh wasteland where

cruel men carry fast-shooting, strong bows
chafing their thick shoulder edges, from which
they shoot harsh-tipped arrows which make
sounds when shot and remove the lives of
those on the path, and vultures invite their
flocks to eat the reeking flesh.

The season is here for rains to pour down and
benefit the land.  Clouds glitter with lightning,
like the lifted spears of the armies of charitable
Pāndiyan, with tall chariots as fast as the wind,
when he won the Ālankānam battle, and thunder
roars loudly in the huge dark sky like drums,
beautiful rainbows appear arched like garlands
on the chest of Thirumal who controlled enemies
in battle with his discus with perfect spokes.

Notes:  பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன் சேரனையும் சோழனையும் (சேரமான் யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை, சோழன் கிள்ளிவளவன்), ஐந்து வேளிர் குறுநில மன்னர்களையும் (திதியன், எழினி, எருமையூரன், இருங்கோ வேண்மான், பொருநன்) சோழ நாட்டில் உள்ள தலையாலங்கானத்தில் தோற்கடித்தான்.  There are references to Thalaiyālangam battle in Puranānūru 19, 23, 25, 76, Natrinai 387, Mathuraikānji 55, 127, and Akanānūru 36, 175 and 209.  நேர் கதிர் நிரைத்த நேமி (14) – வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – நிரம்பிய கதிர்களின் ஒழுங்கினைக் கொண்ட ஆழி, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நுண்ணிய ஒளிகள் ஒழுங்குற்ற ஆழிப்படை.  விளிம்பு உரீஇய (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தோளின் விளிம்பு உராயும்படி, வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – தோளின் விளிம்பினை உரசிய, அகநானூறு 371-1 – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அழகிய விளிம்புகளைக் கையால் உருவி நாணேற்றிய,  வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – அழகிய விளிம்பினை உருவி நாண் ஏற்றிய, குறுந்தொகை 297-1 – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – மேல் விளிம்பை உருவிய, தமிழண்ணல் உரை – இழுத்துக் கட்டிய, இரா.  இராகவையங்கார் உரை – விளிம்பின் நாண் உருவி.

Meanings:   வீங்கு விளிம்பு உரீஇய – rubbed against the shoulder edges, விசை அமை – shooting fast, நோன் சிலை – strong bows, வாங்கு – bent, தொடை – arrows, பிழையா – unfailing, வன்கண் ஆடவர் – cruel men, விடுதொறும் விளிக்கும் – sounding whenever they shoot, வெவ்வாய் வாளி – harsh-tipped arrows, ஆறு செல் வம்பலர் உயிர் செல – those who go on the path lose their lives, பெயர்ப்பின் – since they make them leave (lives of people), பாறு – vultures, கிளை பயிர்ந்து – call their flocks, படு முடை கவரும் – they eat the reeking flesh, வெஞ்சுரம் இறந்த காதலர் – lover who has gone through the wasteland, நெஞ்சு உணர – heartfelt, அரிய – precious, rare, வஞ்சினம் சொல்லியும் – uttering promises, பல் மாண் – many elegances, தெரி வளை முன் கை பற்றியும் – holding my forearm with chosen bangles, வினை முடித்து வருதும் என்றனர் அன்றே தோழி – he said that he will finish his work and come oh friend, கால் இயல் நெடுந் தேர்க் கைவண் செழியன் – charitable Pāndiyan with tall chariots that fly like the wind, ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து – victorious at Ālankānam – In battle, Pāndiyan Neduncheliyan beat Chēran and Chōlan kings and also Thithiyan, Elini, Erumaiyoor leader, Irungo Venman and Elini in this battlefield., உயர்த்த வேலினும் – more than the raised spears, பல் ஊழ் மின்னி – many glitters, முரசு என – like drums, மா இரு விசும்பில் கடி இடி பயிற்றி – constant roaring thunder in the huge dark sky, நேர் கதிர் நிரைத்த நேமியம் – discus with many straight spokes, discus with perfect spokes, discus with delicate brightness, செல்வன் – Thirumāl, போர் அடங்கு – controlled (enemies) through battles, அகலம் பொருந்திய தார் போல் – like a garland on the chest, திரு வில் – beautiful rainbows, தேஎத்துக் குலைஇ – curved in the sky, உருகெழு – fierce, மண் பயம் பூப்பப் பாஅய் – spread for the land to benefit, தண் பெயல் எழிலி – clouds that pour cold rain, தாழ்ந்த போழ்தே – when they came down

அகநானூறு 176, மருதம் பாடிய இளங்கடுங்கோ, மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கடல் கண்டன்ன கண் அகன் பரப்பின்
நிலம் பக வீழ்ந்த வேர் முதிர் கிழங்கின்
கழை கண்டன்ன தூம்புடைத் திரள் கால்
களிற்றுச் செவி அன்ன பாசடை மருங்கில்
கழு நிவந்தன்ன கொழு முகை இடை இடை  5
முறுவல் முகத்தின் பன் மலர் தயங்கப்
பூத்த தாமரைப் புள் இமிழ் பழனத்து
வேப்பு நனை அன்ன நெடுங்கண் நீர் ஞெண்டு
இரை தேர் வெண் குருகு அஞ்சி அயலது
ஒலித்த பகன்றை இருஞ்சேற்று அள்ளல்  10
திதலையின் வரிப்ப ஓடி விரைந்து தன்
நீர் மலி மண் அளைச் செறியும் ஊர
மனை நகு வயலை மரன் இவர் கொழுங் கொடி
அரி மலர் ஆம்பலொடு ஆர் தழை தைஇ
விழவு ஆடு மகளிரொடு தழூஉ அணிப் பொலிந்து  15
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் இழை முன்கைக்
குறுந்தொடி துடக்கிய நெடுந்தொடர் விடுத்தது
உடன்றனள் போலும் நின் காதலி எம் போல்
புல் உளைக் குடுமிப் புதல்வன் பயந்து
நெல் உடை நெடு நகர் நின்னின்று உறைய  20
என்ன கடத்தளோ மற்றே தன் முகத்து
எழுது எழில் சிதைய அழுதனள் ஏங்கி
வடித்து என உருத்த தித்திப் பல் ஊழ்
நொடித்தெனச் சிவந்த மெல் விரல் திருகுபு
கூர் நுனை மழுகிய எயிற்றள்  25
ஊர் முழுது நுவலும் நின் காணிய சென்மே.

Akanānūru 176, Marutham Pādiya Ilankadunkō, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the unfaithful hero, refusing him entry
Oh man from the town where the land is as wide
as the ocean, thick, hollow stems of lotus plants
whose mature roots with tubers split the land are
like hollow bamboos, their green leaves are like
the ears of elephants, their thick, lifted buds are
like cattle-controlling whips, the lotus blossoms
are  like smiling faces, and birds chirp in the fields
where water crabs with long eyes that appear like
neem buds fear white herons that look  for prey
near thick pakandrai vines, and scuttle rapidly
through the thick mud drawing lines that look
like pallor lines as they reach their watery holes!

Your lover with fine jewels, small bangles on
her forearms, and flower-like, pretty,
kohl-rimmed eyes, who danced with female
dancers, embracing them at the festival, wearing
garments made from beautiful white waterlilies
and bright vayalai vines that grow around the
house trees, is upset that you abandoned her
after long attachment.

She cries ruining her painting-like face.  Her body
has pallor spots like beaten and heated gold, her red
delicate fingers are ruined since she cracks them
constantly, her sharp teeth ends have become blunted,
and she is looking for you who has become the
talk of our town.

Like your wife who has borne you a son with
a thin tuft of hair, your mistress does not have
to live with your atrocities in a huge house with
rice.

Notes:  ஐங்குறுநூறு 30 – வேப்பு நனை அன்ன நெடுங்கண் களவன்.  There is another version of this poem with the first word on line 23 being அடித்தென.

Meanings:   கடல் கண்டன்ன – like seeing the ocean, கண் அகன் பரப்பின் நிலம் – vast wide land, பக வீழ்ந்த வேர் முதிர் கிழங்கின் – like mature roots with tubers that split the earth, கழை கண்டன்ன – like seeing bamboo, தூம்புடைத் திரள் கால் – tubular thick stems, thick stems which are hollow inside, களிற்றுச் செவி அன்ன – like the ears of male elephants, பாசடை – green leaves, மருங்கில் – nearby, கழு நிவந்தன்ன கொழு முகை – thick buds appearing lifted like a rod that is used to control cows, இடை இடை முறுவல் முகத்தின் பன் மலர் தயங்கப் பூத்த தாமரை – lotus flowers which have bloomed brightly in between like smiling faces, புள் இமிழ் பழனத்து – in the fields where birds chirp, வேப்பு நனை அன்ன – like the buds of neem trees, நெடுங்கண் நீர் ஞெண்டு – water crab with long eyes, இரை தேர் வெண் குருகு அஞ்சி – afraid of the white heron/egret/stork that looks for food, அயலது ஒலித்த பகன்றை – nearby thick pakandrai vine, Operculina turpethum, Indian jalap, இருஞ்சேற்று அள்ளல் – dark thick mud, திதலையின் வரிப்ப – draws lines like the pallor lines, ஓடி விரைந்து தன் நீர் மலி மண் அளைச் செறியும் – runs fast to its water-filled holes, ஊர – oh man from such town, மனை நகு வயலை – flourishing vayalai vine in the house, purslane vine, Portulaca quadrifida, மரன் இவர் கொழுங் கொடி – thick vine that spreads on a tree, அரி மலர் ஆம்பலொடு – with pretty white waterlilies, with flourishing white flowers, ஆர் தழை தைஇ – wore pretty garments with leaves and flowers, விழவு – festival, ஆடு மகளிரொடு தழூஉ – embracing dancing women, அணிப் பொலிந்து – beautiful with ornaments, splendid with ornaments, மலர் ஏர் உண்கண் – flower-like kohl-lined eyes, மாண் இழை – esteemed jewels, முன் கை – forearm, குறுந்தொடி – small bangles, துடக்கிய – tied, நெடுந் தொடர் – long ties, விடுத்தது உடன்றனள் போலும் நின் காதலி – your lover is upset that you abandoned her, எம் போல் – like us, like your wife, புல் உளைக் குடுமிப் புதல்வன் – son with thin tuft of hair, son with a small tuft of hair, பயந்து – gave birth to, நெல் உடை நெடு நகர் – big house with paddy, நின்னின்று உறைய – to live there with you, என்ன கடத்தளோ மற்றே – does she have the  limits, does she have the culture, தன் முகத்து எழுது எழில் சிதைய – her painting-like face beauty ruined, அழுதனள் – she cried, ஏங்கி – pining, வடித்து என உருத்த தித்தி – pallor the color of melted and poured gold, பல் ஊழ் நொடித்தென –  since she cracks repeatedly, சிவந்த மெல் விரல் – red delicate fingers, திருகுபு – ruined, twisted, கூர் நுனை மழுகிய எயிற்றள் – her sharp teeth ends blunted, ஊர் முழுது நுவலும் – the whole town talks, நின் காணிய சென்மே – she goes looking for you

அகநானூறு 177, செயலூர் இளம்பொன் சாத்தன் கொற்றனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
தொன்னலம் சிதையச் சாஅய் அல்கலும்
இன்னும் வாரார் இனி எவன் செய்கு எனப்
பெரும் புலம்புறுதல் ஓம்புமதி சிறுகண்
இரும் பிடித் தடக்கை மான நெய் அருந்து
ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற வெறி கொள் ஐம்பால் 5
தேம் கமழ் வெறி மலர் பெய்ம்மார் காண்பின்
கழை அமல் சிலம்பின் வழைதலை வாடக்
கதிர் கதம் கற்ற ஏகல் நெறியிடைப்
பைங்கொடிப் பாகற் செங்கனி நசைஇக்
கான மஞ்ஞைக் கமஞ்சூல் மாப்பெடை 10
அயிரியாற்று அடைகரை வயிரின் நரலும்
காடுஇறந்து அகன்றோர் நீடினர் ஆயினும்
வல்லே வருவர் போலும் வென்வேல்
இலை நிறம் பெயர ஓச்சி மாற்றோர்
மலை மருள் யானை மண்டுஅமர் ஒழித்த  15
கழற்கால் பண்ணன் காவிரி வடவயின்
நிழற்கயம் தழீஇய நெடுங்கால் மாவின்
தளிர் ஏர் ஆகம் தகை பெற முகைந்த
அணங்குடை வன முலைத் தாஅய நின்
சுணங்கிடை வரித்த தொய்யிலை நினைந்தே.  20

Akanānūru 177, Seyalūr Ilampon Sāthan Kotranār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your prior beauty shattered, every day
you are thinking, “He has still not come
yet.  What will I do now?”
Stop distressing greatly, my friend!
He’ll come to adorn with flowers bearing
honey scent, your fragrant, five-part
braid that appears like a small-eyed, dark
female elephant’s large trunk!

Even if he has delayed his return, he’ll come
back soon,
……….the one who went through forests where
……….the slopes are dense with bamboos,
……….valai tree trops are parched, sun’s rays
……….burn with rage on the paths, and a
……….forest peahen, fully pregnant,
……….desires the red fruits of green pākal
……….vines, and screeches like a vayir horn
……….on the sandy bank of the Ayiri river,
thinking about the thoyyil designs on your
elegant, pretty breasts and budded pallor
spots on your chest that are like the tender
sprouts on a tall-trunked mango tree near
a shaded pond north of Kāviri river,
belonging to Pannan wearing warrior anklets,
who attacked with his victorious spear,
its blade color changing to red as he ruined the
mountain-like elephants of his enemies in battles.

Notes:  அகநானூறு 15 – மயில் பாகற் கனியை உண்ணுதலை பாகல் ஆர்கைப் பறைக் கண் பீலித்தோகை.  There is another version with line 5 being ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற நெறி கொள் ஐம்பால்.

Meanings:   தொன்னலம் சிதைய – your previous beauty shattered, சாஅய் – ruined, அல்கலும் – every day, இன்னும் வாரார் இனி – he has not returned yet, எவன் செய்கு – what will I do, என – thus, பெரும் புலம்புறுதல் ஓம்புமதி – stop distressing greatly, சிறு கண் – small eyes, இரும் பிடி – dark female elephant, தடக் கை மான – like the big/curved hands, நெய் அருந்து ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற – ghee/oil poured and tied together properly, வெறி கொள் ஐம்பால் – fragrant five-part braid, தேம் கமழ் வெறி மலர் – flowers with the fragrance of honey, பெய்ம்மார் – to place, காண்பின் – when seen, கழை அமல் சிலம்பின் – on the mountain slopes dense with bamboos, வழை தலை வாட – the tops of surapunnai parched, Long-leaved two-sepalled gamboge flower, ochrocarpus longifolius, surangi, கதிர் கதம் – the sun’s rage, கற்ற – learned, trained, ஏகல் நெறியிடை – in the mountain path, பைங்கொடிப் பாகல் – new bittermelon vines, செங்கனி நசைஇ – desiring its red fruits, கான மஞ்ஞைக் கமஞ்சூல் மாப் பெடை – forest peacock’s fully pregnant dark/big female, அயிரி யாற்று அடைகரை – on the banks of Ayiri river, வயிரின் நரலும் – screeches like a vayir horn, காடு இறந்து அகன்றோர் – the one who went past forests, நீடினர் ஆயினும் – even if he is delayed, வல்லே வருவர் போலும் – it appears that he will come soon, வென் வேல் இலை நிறம் பெயர – the color of the blade in the victorious spears changed, ஓச்சி – attacked, மாற்றோர் மலை மருள் யானை – the mountain-like elephants of enemies, மண்டு அமர் ஒழித்த – ruined in close battles, கழல் கால் பண்ணன் – Pannan wearing warrior anklets on his feet, காவிரி வடவயின் – on the north side of Kāviri, நிழல் கயம் தழீஇய – next to a shaded pond, நெடுங்கால் மாவின் – of a mango tree with tall trunk, தளிர் ஏர் ஆகம் – sprout-like chest, தகை பெற முகைந்த – budded with esteem, அணங்குடை வன முலைத் தாஅய நின் சுணங்கிடை வரித்த தொய்யிலை நினைந்தே – thinking about the drawn thoyyil designs on your elegant pretty breasts with spread pallor spots

அகநானூறு 178, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
வயிரத்தன்ன வை ஏந்து மருப்பின்
வெதிர் வேர் அன்ன பரூஉ மயிர்ப் பன்றி
பறைக் கண் அன்ன நிறைச் சுனை பருகி
நீலத்து அன்ன அகல் இலைச் சேம்பின்
பிண்டம் அன்ன கொழுங்கிழங்கு மாந்தி  5
பிடி மடிந்தன்ன கல் மிசை ஊழ் இழிபு
யாறு சேர்ந்தன்ன ஊறு நீர்ப் படாஅர்ப்
பைம் புதல் நளி சினைக் குருகு இருந்தன்ன
வண் பிணி அவிழ்ந்த வெண் கூதாளத்து
அலங்கு குலை அலரி தீண்டித் தாது உக  10
பொன் உரை கட்டளை கடுப்பக் காண்வரக்
கிளை அமல் சிறு தினை விளை குரல் மேய்ந்து
கண் இனிது படுக்கும் நன் மலை நாடனொடு
உணர்ந்தனை புணர்ந்த நீயும் நின் தோள்
பணைக் கவின் அழியாது துணைப் புணர்ந்து என்றும்  15
தவல் இல் உலகத்து உறை இயரோ தோழி
எல்லையும் இரவும் என்னாது கல்லெனக்
கொண்டல் வான்மழை பொழிந்த வைகறைத்
தண் பனி அற்சிரம் தமியோர்க்கு அரிது எனக்
கனவினும் பிரிவு அறியலனே அதன் தலை  20
முன் தான் கண்ட ஞான்றினும்
பின் பெரிது அளிக்கும் தன் பண்பினானே.

Akanānūru 178, Paranar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
Understanding and uniting with him, may you
live in this faultless world forever,
your arms not losing their bamboo-like beauty,
with your man from the mountains,

where a boar with lifted tusks, sharp like diamond,
and coarse hair, like bamboo roots, drinks water
from a full spring that looks like the eye of a drum,
eats thick tubers like balls of rice, of chēmpu
leaves that are as dark as blue sapphire, goes
near bushes where spring water flows like a river
through boulders which look like crouching female
elephants, walks rubbing against white koothalam
flowers blossomed from lush, tight buds
on verdant bushes appearing like white herons on
dense branches, and gets pollen on its body, looking
like a touchstone on which gold is rubbed, grazes
on mature, tiny millet on dense stalks, and sleeps
sweetly!

Knowing that it is difficult for those who are alone, who
struggle at dawn, in this early dew, chilly season
when the clouds pour rains without considering whether
it is morning or night, he will not desire to be away
from you even in his dream.  On top of that, he’ll shower
his graces even more now than when he first met you!

Notes:  அகநானூறு 178 – பிடி மடிந்தன்ன கல், அகநானூறு 269 –  பிடி மடிந்தன்ன குறும்பொறை, குறுந்தொகை 111 – கூழை இரும் பிடிக் கை கரந்தன்ன கேழ் இருந் துறுகல், கலித்தொகை 108 – பிடி துஞ்சு அன்ன அறை, ஐங்குறுநூறு 239 – புகர் முக வேழம் இரும்பிணர்த் துறுகல் பிடி செத்துத் தழூஉம்.  வயிரத்தன்ன வை ஏந்து மருப்பின் (1) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – வைரத்தை ஒத்த கூறிய மேனோக்கிய கோட்டினையுடைய, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இந்திரனின் வச்சிரப் படையைப் போன்ற கூர்ந்து உயர்ந்த மருப்பினையும்.

Meanings:   வயிரத்தன்ன – like diamond, like a thunder-bolt shaped weapon, வை ஏந்து மருப்பின் – with sharp lifted tusks, வெதிர் வேர் அன்ன – like bamboo roots, பரூஉ மயிர்ப் பன்றி – pig with thick hair, பறைக் கண் அன்ன – like drum eyes, நிறைச் சுனை பருகி – drinks from the full spring, நீலத்து அன்ன – like blue waterlilies, Nymphaea caerulea, like sapphire gems, அகல் இலைச் சேம்பின் – of taro plants with wide leaves,Colocasia antiquorum, Colocasia esculenta, பிண்டம் அன்ன – like balls of food (பிண்டம் = மாவுப் பிண்டம், சோற்றுப் பிண்டம்), கொழுங்கிழங்கு – thick tubers, மாந்தி – eats, பிடி மடிந்தன்ன – like a crouched female elephants, கல் மிசை – on a boulder, ஊழ் இழிபு – water flowing regularly, யாறு – river, சேர்ந்தன்ன – like reaching, ஊறு நீர் – spring water, படாஅர் – small low shrubs, பைம் புதல் – verdant bushes, நளி சினைக் குருகு இருந்தன்ன – like herons/egrets/storks on dense branches, வண் பிணி அவிழ்ந்த வெண் கூதாளத்து – lush white koothalam buds that have opened from their tightness – Convolvulus ipome, a three-lobed nightshade vine, அலங்கு குலை – swaying clusters, அலரி தீண்டி – touching the flowers, தாது உக – pollen drop, பொன் உரை கட்டளை கடுப்ப – like touchstone on which gold is rubbed, காண்வர – when seen, கிளை அமல் – dense with branches, சிறு தினை – tiny millet, விளை குரல் மேய்ந்து – grazes on its mature clusters, கண் இனிது படுக்கும் – closes its eyes sweetly and sleeps, நன் மலை நாடனொடு – with the man from the fine mountain country, உணர்ந்தனை – you understood, புணர்ந்த நீயும் – you who united with him, நின் தோள் – your arms, பணைக் கவின் அழியாது – without ruining their bamboo-like beauty, துணைப் புணர்ந்து – uniting with your partner, என்றும் – forever, தவல் இல் உலகத்து உறை இயரோ – may you live in the faultless world, தோழி – my friend, எல்லையும் இரவும் என்னாது – not considering whether it is day or night, கல்லென – with loud sounds, கொண்டல் – clouds, வான் மழை – rain from the sky, பொழிந்த – fell as rain from the skies, வைகறை – dawn, தண் பனி – cold dew, அற்சிரம் – early dew season, தமியோர்க்கு – for those who are alone, அரிது – difficult, என – so, கனவினும் பிரிவு அறியலனே – he does not know separation even in dreams, அதன் தலை – on top of that, முன் தான் கண்ட ஞான்றினும் – even more than the days before when you saw him, பின் பெரிது அளிக்கும் – he will give more later, தன் பண்பினானே – that is his nature

அகநானூறு 179, கொடிமங்கலத்து வாதுளி நற்சேந்தனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
விண் தோய் சிமைய விறல் வரைக் கவாஅன்
வெண்தேர் ஓடும் கடங் காய் மருங்கில்
துனை எரி பரந்த துன்னரும் வியன் காட்டுச்
சிறு கண் யானை நெடுங்கை நீட்டி
வான் வாய் திறந்தும் வண் புனல் பெறாஅது  5
கான் புலந்து கழியும் கண் அகன் பரப்பின்
விடுவாய்ச் செங்கணைக் கொடு வில் ஆடவர்
நல் நிலை பொறித்த கல் நிலை அதர
அரம்பு கொள் பூசல் களையுநர்க் காணாச்
சுரம் செல விரும்பினிர் ஆயின் இன் நகை  10
முருந்து எனத் திரண்ட முள் எயிற்றுத் துவர் வாய்
குவளை நாள் மலர் புரையும் உண்கண் இம்
மதி ஏர் வாணுதல் புலம்ப
பதி பெயர்ந்து உறைதல் ஒல்லுமோ நுமக்கே?

Akanānūru 179, Kodimankalathu Vāthuli Narchēnthanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Is this fitting for you to go away to the wasteland,
……….where peaks touch skies, proud mountains
……….are next to each other, there are moving
……….mirages in the harsh, parched forests
……….where fires spread rapidly, a small-eyed,
……….thirsty elephant moves away hating the
……….forest, after stretching its trunk and
……….opening its big mouth for water and not
……….getting enough of it, and in the wide land,
……….there are men with harsh bows and red
……….arrows that don’t miss their marks, memorial
………. stones of their dead victims etched with
………. glories, and nobody to be peace makers in
………. the path where there are trouble makers,
causing pain to the girl of sweet smiles, sharp teeth that are
like the rounded ends of peacock feathers, red mouth, kohl-lined
eyes like fresh blue waterlilies, and moon-like, bright forehead?

Notes:  அகநானூறு 179 – முருந்து எனத் திரண்ட முள் எயிற்று, அகநானூறு 193 – முருந்து ஏர் முறுவல் இளையோள், நற்றிணை 179 – முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை.  விடுவாய் (7) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – விடுதல் வாய்ந்த, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இலக்குத் தப்பாமல் விடுதற்கியன்ற.

Meanings:   விண் தோய் சிமைய – with peaks that touch the skies, விறல் – proud, வரை – mountains, கவாஅன் – adjoining mountains, வெண்தேர் ஓடும் – with mirages running, கடம் – forest, காய் மருங்கில் – where it is parched/hot, துனை – rapidly, எரி பரந்த – fire spread, துன்னரும் – very difficult, வியன் காட்டு – of the wide forest, சிறு கண் யானை – an elephant with small eyes, நெடுங்கை நீட்டி – stretching its long trunk, வான் வாய் திறந்தும் – even when it opens its big mouth, வண் புனல் பெறாஅது – not getting abundant water, கான் புலந்து கழியும் -it hated the forest and moved, கண் அகன் பரப்பின் – in the place with wide space, விடுவாய் – shooting without missing the mark, sharp shooting, செங்கணை – red arrows, கொடு வில் ஆடவர் – men with harsh/curved bows, நல் நிலை பொறித்த – good matters etched, கல் நிலை – memorial stones stand,  அதர – on the paths, அரம்பு கொள் பூசல் – skirmishes/battles of those who are cause trouble, களையுநர் – those who remove, காணா – unable to see, சுரம் செல விரும்பினிர் ஆயின் – if you desired to go to the wasteland, இன் நகை – sweet smiles, முருந்து எனத் திரண்ட முள் எயிற்று – with sharp teeth that are thick like the rounded ends of peacock feathers, துவர் வாய் – red mouth, coral-like red mouth, குவளை நாள் மலர் புரையும் – like the day’s fresh blue waterlilies, Nymphaea caerulea, உண்கண் – kohl-lined eyes, இம் மதி ஏர் வாள் நுதல் – moon-like bright forehead, புலம்ப – to be sad, பதி பெயர்ந்து உறைதல் ஒல்லுமோ நுமக்கே – is it fitting for you to move away and live elsewhere

அகநானூறு 180, கருவூர்க் கண்ணம்பாளனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
நகை நனி உடைத்தால் தோழி தகை மிக
கோதை ஆயமொடு குவவு மணல் ஏறி
வீ ததை கானல் வண்டல் அயர
கதழ் பரித் திண் தேர் கடைஇ வந்து
தண் கயத்து அமன்ற ஒண் பூங்குவளை 5
அரும்பு அலைத்து இயற்றிய சுரும்பு ஆர் கண்ணி
பின்னுப்புறம் தாழக் கொன்னே சூட்டி
நல்வரல் இளமுலை நோக்கி நெடிது நினைந்து
நில்லாது பெயர்ந்தனன் ஒருவன் அதற்கே
புலவு நாறு இருங்கழி துழைஇப் பல உடன்  10
புள் இறை கொண்ட முள்ளுடை நெடுந்தோட்டுத்
தாழை மணந்து ஞாழலொடு கெழீஇப்
படப்பை நின்ற முடத்தாள் புன்னைப்
பொன் நேர் நுண் தாது நோக்கி
என்னும் நோக்கும் இவ் அழுங்கல் ஊரே.  15

Akanānūru 180, Karuvūr Kannampalanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
This is a matter for great laughter, my friend!

When I climbed on the sand dunes with my
lovely friends wearing fine garlands, and played
in the grove full of flowers making little sand houses,
a man came fast in his sturdy chariot, placed a
bee-swarming strand woven with buds on my braids,
not desired by me, looked at my large, young breasts,
thought for a long time, and walked away.

For that, our loud town looks at the golden, fine
pollen on the punnai trees next to the thālai trees
with many trunks and thorny fronds, in the lush
groves where many birds that search for food in the
flesh-stinking backwaters rest, and then looks at me.

Meanings:   நகை நனி உடைத்தால் – this causes great laughter, தோழி  – my friend, தகை மிக – very beautiful, greatly esteemed, கோதை ஆயமொடு குவவு மணல் ஏறி – climbed on the heaped sand with friends wearing garlands, வீ ததை கானல் வண்டல் அயர – playing with little sand houses in the flower filled grove, கதழ் பரித் திண் தேர் கடைஇ வந்து – came in a fast horse pulled sturdy chariot, தண் கயத்து அமன்ற ஒண் பூங்குவளை – bright waterlilies from a cool pond, அரும்பு அலைத்து இயற்றிய – created tightly with buds, சுரும்பு ஆர் கண்ணி – bee-swarming garland, பின்னுப் புறம் தாழக் கொன்னே சூட்டி – placed it on my hanging braids without any desire on my part, placed it on my hanging braids for no reason, நல்வரல் இள முலை நோக்கி – looked at my well grown/large young breasts, நெடிது நினைந்து நில்லாது பெயர்ந்தனன் – he thought about it for long and moved away without standing there, ஒருவன் – a man, அதற்கே – for that, புலவு நாறு இருங்கழி துழைஇ – after searching in the flesh-stinking backwaters, பல உடன் புள் இறை கொண்ட – with many birds that resided, முள்ளுடை நெடுந்தோட்டு – with long fronds with thorns, தாழை – thālai trees, Pandanas odoratissimus, மணந்து ஞாழலொடு – together with gnālal trees, Cassia sophera , Tigerclaw tree, புலிநகக்கொன்றை, கெழீஇ – having, with, படப்பை – grove, நின்ற – standing, growing, முடத்தாள் புன்னை – bent-trunked punnai trees, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, பொன் நேர் நுண் தாது நோக்கி – looks at the gold-like fine pollen, என்னும் நோக்கும் – and looks at me, இவ் அழுங்கல் ஊரே – this loud town

அகநானூறு 181, பரணர், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
துன் அருங்கானமும் துணிதல் ஆற்றாய்
பின் நின்று பெயரச் சூழ்ந்தனை ஆயின்
என் நிலை உரைமோ நெஞ்சே ஒன்னார்
ஓம்பு அரண் கடந்த வீங்கு பெருந்தானை
அடு போர் மிஞிலி செரு வேல் கடைஇ  5
முருகு உறழ் முன்பொடு பொருது களம் சிவப்ப
ஆஅய் எயினன் வீழ்ந்தென ஞாயிற்று
ஒண் கதிர் உருப்பம் புதைய ஓராங்கு
வம்பப் புள்ளின் கம்பலைப் பெருந்தோடு
விசும்பிடை தூர ஆடி மொசிந்து உடன் 10
பூவிரி அகன் துறைக் கணை விசைக் கடு நீர்க்
காவிரிப் பேர்யாற்று அயிர் கொண்டு ஈண்டி
எக்கர் இட்ட குப்பை வெண் மணல்
வைப்பின் யாணர் வளங் கெழு வேந்தர்
ஞாலம் நாறும் நலங் கெழு நல்லிசை  15
நான்மறை முதுநூல் முக்கண் செல்வன்
ஆலமுற்றம் கவின் பெறத் தைஇய
பொய்கை சூழ்ந்த பொழில் மனை மகளிர்
கை செய் பாவைத் துறைக்கண் இறுக்கும்
மகர நெற்றி வான் தோய் புரிசைச் 20
சிகரம் தோன்றாச் சேண் உயர் நல் இல்
புகாஅர் நல் நாட்டதுவே பகாஅர்
பண்டம் நாறும் வண்டு அடர் ஐம்பால்
பணைத் தகைத் தடைஇய காண்பு இன் மென்தோள்
அணங்கு சால் அரிவை இருந்த  25
மணம் கமழ் மறுகின் மணல் பெருங்குன்றே.

Akanānūru 181, Paranar, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
You are not strong enough to go through this
difficult forest!  If you are thinking of leaving,
go and tell her about my situation, my heart!

The very elegant young girl with a five part-braid
that has fragrances of aromatic things merchants
sell and swarmed by bees, and delicate, curved,
bamboo-like arms,
is waiting on a sand hill in Kāviripoompattinam
with streets with sky-touching forts,
where tall flags fly, fine houses are tall and their
tops cannot be seen,
girls make little sand dolls on the shores of the
huge Kāviri river at nearby Ālamutram of Sivan
with three eyes who gave the ancient four Vedas
that are famous all over the world, where groves
are surrounded by ponds that are beautifully
created, and the Kāviri rushes like swift arrows
bringing fine white sand and creating sand dunes,
protected by the mighty Chōla king who owns rich
towns,
and flocks of birds come to rest on the flower-dense,
wide shores, after collectively hovering over, and
protecting with uproar, from the sun, the body of
Āy Eyinan with Murukan-like strength, who fell in a
battle fighting with Mignili who was skilled in battle,
had a large army, who seized protected enemy forts,
and the battlefield turned red.

Notes:  Akanānūru poems 142, 148, 181 and 208, all written by Paranar, describe a battle where Mignili killed Āy Eyinan, and birds laced their wings together and hovered over his dead body, protecting it.  மகர நெற்றி (20) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மகர மீனின் முதுகு போன்ற உச்சியையுடைய, வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – மகரக் கொடியினை உச்சியிற் கொண்ட.

Meanings:   துன் அருங்கானமும் – forest that is difficult to approach, துணிதல் ஆற்றாய் – you are not bold, you are not strong, பின் நின்று – standing behind, பெயரச் சூழ்ந்தனை ஆயின் – if you are thinking about leaving, என் நிலை – my situation, உரைமோ நெஞ்சே- tell her about it, my heart, ஒன்னார் – enemies, ஓம்பு அரண் கடந்த – ruined and won fortresses that are protected, வீங்கு – large, பெருந்தானை – large army, அடு போர் மிஞிலி – Mignili of murderous battles, செரு வேல் கடைஇ – battle fought with mighty spears, முருகு உறழ் – like Murukan, முன்பொடு பொருது – fight with bravery, களம் சிவப்ப – battlefield to become red, ஆஅய் எயினன் வீழ்ந்தென – since Āy Eyinan dropped dead, ஞாயிற்று ஒண் கதிர் – the sun’s bright rays, உருப்பம் புதைய – hiding his body, ஓராங்கு – together, வம்பப் புள்ளின் கம்பலை – the uproar of new birds, பெருந்தோடு – big flocks, விசும்பிடை – in the sky, தூர ஆடி – flew high, மொசிந்து உடன் – combined together, பூ விரி – flowers blossomed, அகன் துறை – wide shore, கணை விசை – speed of arrows, கடு நீர் – rapidly flowing water, காவிரிப் பேர்யாற்று – of the large Kāviri river, அயிர் கொண்டு – with fine sand, ஈண்டி-  collected, heaped, எக்கர் இட்ட – formed by sand, குப்பை – heaps, வெண்மணல் வைப்பின் – with towns with white sand, யாணர் – wealthy, வளம் கெழு வேந்தர் – king who is prosperous, ஞாலம் நாறும் நலம் கெழு நல் இசை – fine fame that has spread all over the world, fine fame that has spread all over the land, நான்மறை – the Vedas, முதுநூல் – ancient text, முக்கண் செல்வன் – Sivan with three eyes, ஆலமுற்றம் கவின் பெற – Ālamutram to become beautiful, தைஇய – created, பொய்கை சூழ்ந்த பொழில் – groves surrounded by ponds, மனை மகளிர் கை செய் பாவை – dolls made by young women at home, துறைக் கண் இறுக்கும் – are on the shores, மகர – with fish, நெற்றி – high, வான் தோய் – sky touching, புரிசை – fort walls, சிகரம் தோன்றா – unable to see the top, சேண் – far away, உயர் நல் இல் – tall fine houses, புகாஅர் – Kavirpoompattinam, நல் நாட்டதுவே – in the fine country, பகாஅர் – merchants, பண்டம் நாறும் – fragrance of the things that they sell, வண்டு அடர் ஐம்பால் – five-part braid swarmed by bees, பணைத் தகை – pretty like bamboo, தடைஇய – curved, காண்பு – to see, இன் மென் தோள் – sweet delicate arms, அணங்கு சால் அரிவை இருந்த – where our greatly beautiful young woman is, மணம் கமழ் மறுகின் – with streets with fragrances, மணல் பெருங்குன்றே – big sand hills

அகநானூறு 182, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பூங்கண் வேங்கைப் பொன் இணர் மிலைந்து
வாங்கு அமை நோன் சிலை எருத்தத்து இரீஇ
தீம் பழப் பலவின் சுளை விளை தேறல்
வீளை அம்பின் இளையரொடு மாந்தி
ஓட்டு இயல் பிழையா வய நாய் பிற்பட  5
வேட்டம் போகிய குறவன் காட்ட
குளவித் தண் புதல் குருதியொடு துயல்வர
முளவுமாத் தொலைச்சும் குன்ற நாடே
அரவு எறி உருமோடு ஒன்றிக் கால் வீழ்த்து
உரவு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல்  10
தனியை வந்த ஆறு நினைந்து அல்கலும்
பனியொடு கலுழும் இவள் கண்ணே அதனால்
கடும் பகல் வருதல் வேண்டும் தெய்ய
அதிர் குரல் முது கலை கறி முறி முனைஇ
உயர் சிமை நெடுங்கோட்டு உகள உக்க  15
கமழ் இதழ் அலரி தாஅய் வேலன்
வெறி அயர் வியன் களம் கடுக்கும்
பெரு வரை நண்ணிய சாரலானே.

Akanānūru 182, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the mountains where a mountain dweller
wearing clusters of golden vēngai flowers from trees
growing in a lovely place, carries a strong, curved bamboo
bow on his shoulders, drinks liquor made with segments
of jackfruits with young men who carry loud arrows, goes
hunting followed by his unfailing, strong dogs that track
wild animals, and kills a porcupine hiding behind a cool
wild jasmine bush that sways with dripping blood!

Her eyes filled with tears, she cries every day, thinking
about you coming alone on the path at midnight, when
heavy rains come down with blowing winds and thunder
that falls on snakes and kills them, and forest bushes with
wild jasmine flowers and red glory lilies sway.

So please come here during the day to the slopes
near the lofty mountains, where, hating to eat tender pepper
leaves, an old male monkey with a loud voice leaps around
and drops fragrant flower petals, making the place look like
the veriyāttam ground of a vēlan.

Notes:   There is a convention that thunder ruins and kills snakes.  Akanānūru 68, 92, 119, 182, 202, 274, 323, 328, Kalithokai 45, 113, Kurunthokai 158, 190, 268, 391 and Natrinai 37, 51, 114, 129, 238, 255, 264, 347, 383, Puranānūru 17, 58, 126, 211, 366 and 369 have similar descriptions of thunder ruining or killing snakes.

Meanings:   பூங்கண் – beautiful place, வேங்கை – vēngai trees, Pterocarpus marsupium, பொன் இணர் மிலைந்து – wearing golden clusters, வாங்கு அமை – curved bamboo, நோன் சிலை – strong bow, எருத்தத்து இரீஇ – placed on their shoulders, தீம் பழப் பலவின் சுளை விளை தேறல் – alcohol made with the sweet pieces of jackfruits, Artocarpus heterophyllus, வீளை அம்பின் இளையரொடு மாந்தி – drink with servants/young men who carry loud arrows, ஓட்டு இயல் – of chasing nature, ability to track wild animals, பிழையா வய நாய் பிற்பட – unfailing strong dogs following, வேட்டம் போகிய குறவன் – mountain dweller who goes hunting, காட்ட குளவி – forest jasmine, Millingtonia hortensis, wild jasmine, தண் புதல் – cool bushes, குருதியொடு – with red flowers, with glory lily flowers, துயல்வர – moving, முளவுமாத் தொலைச்சும் – kills a porcupine, குன்ற நாடே – oh man from such mountains, அரவு எறி உருமோடு – along with thunder that falls and ruins snakes, ஒன்றி – together, கால் வீழ்த்து உரவு மழை பொழிந்த பானாள் – in the midnight when heavy rains fall with wind, கங்குல் தனியை வந்த – you coming alone at night, ஆறு – path, நினைந்து – thinking about it, அல்கலும் பனியொடு கலுழும் இவள் கண்ணே – her eyes shed tears every day, அதனால் கடும் பகல் வருதல் வேண்டும் – so please come in the middle of the day, தெய்ய – அசை, an expletive, அதிர் குரல் முது கலை – an old male monkey with a loud voice, கறி முறி முனைஇ – hating the tender pepper vine leaves, உயர் சிமை – tall mountains, நெடுங்கோட்டு – lofty peaks, உகள – leaps, உக்க கமழ் இதழ் அலரி தாஅய் – dropping flower petals that are spread, வேலன் வெறி அயர் வியன் களம் கடுக்கும் – looking like the vēlan’s veriyāttam grounds, பெரு வரை நண்ணிய சாரலானே – on the slopes near the tall mountains

அகநானூறு 183, கருவூர்க் கலிங்கத்தார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
குவளை உண்கண் கலுழவும் திருந்திழைத்
திதலை அல்குல் அவ்வரி வாடவும்
அத்தம் ஆர் அழுவம் நத்துறந்து அருளார்
சென்று சேண் இடையர் ஆயினும் நன்றும்
நீடலர் என்றி தோழி பாடுஆன்று  5
பனித் துறைப் பெருங்கடல் இறந்து நீர் பருகி
குவவுத் திரை அருந்து கொள்ளைய குடக்கு ஏர்பு
வயவுப் பிடி இனத்தின் வயின் வயின் தோன்றி
இருங்கிளைக் கொண்மூ ஒருங்குடன் துவன்றி
காலை வந்தன்றால் காரே மாலைக்  10
குளிர் கொள் பிடவின் கூர் முகை அலரி
வண்டு வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம்
கூதிர்அற்சிரத்து ஊதை தூற்ற
பனி அலைக் கலங்கிய நெஞ்சமொடு
வருந்துவம் அல்லமோ பிரிந்திசினோர் திறத்தே?  15

Akanānūru 183, Karuvūr Kalinkathār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
My friend!  You tell me that he will not delay
his return even though he went to a distant
place in the wasteland with harsh paths, my
lover without kindness who abandoned me
causing my kohl-lined, kuvalai-like, eyes to cry
and the pale spots and pretty lines on my loins
with perfect jewels to fade!

Won’t we still feel sad with a hurt heart since
he separated from us, in this early dew season,
when cold winds blow, clouds drink water from
the curved, loud ocean waves, climb to the west,
and appear here and there like herds of pregnant
female elephants, and join together ready to rain,
evenings are chill, and bees open pointed buds
of pidavam flowers with non-stopping scents?

Meanings:   குவளை உண்கண் கலுழவும் – eyes resembling blue waterlilies to cry, Nymphaea caerulea, திருந்திழை – perfect jewels,  திதலை அல்குல் – loins with pale spots, அவ்வரி வாடவும் – beautiful lines to fade,  அத்தம் ஆர் அழுவம் – to the wasteland filled with paths, நத்துறந்து – abandoning us, அருளார் – one who does not shower graces, சென்று சேண் இடையர் ஆயினும் – even though he went to a far away place, நன்றும் நீடலர் என்றி தோழி – you tell me that he will not delay greatly oh friend, பாடு ஆன்று – with loud sounds, பனித் துறைப் பெருங்கடல் இறந்து – go to the large ocean, நீர் பருகி – drinking the water, குவவுத் திரை அருந்து – drinking from the curved waves, கொள்ளைய – abundantly, குடக்கு ஏர்பு – climb to the west, வயவுப் பிடி இனத்தின் – like the herds of pregnant female elephants, வயின் வயின் தோன்றி – appear here and there, இருங்கிளைக் கொண்மூ – group of dark/large clouds, ஒருங்குடன் துவன்றி காலை வந்தன்றால் காரே – rainy season came as they joined together and were ready to rain, மாலைக் குளிர்கொள் – cold evenings, பிடவின் கூர் முகை – of pidavam flowers with sharp buds, Bedaly-nut plant, Randia malabarica, அலரி வண்டு வாய் திறக்கும் – bees open the buds into flowers, தண்டா நாற்றம் – non-stopping fragrance, கூதிர் அற்சிரத்து – in the cold early dew season, ஊதை தூற்ற – cold/northern winds blow with sprays, பனி அலை – since chillness bothered, கலங்கிய நெஞ்சமொடு – with a distressed heart, வருந்துவம் அல்லமோ பிரிந்திசினோர் திறத்தே – won’t we be sad because of the one who separated

அகநானூறு 184, மதுரை மருதன் இளநாகனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கடவுள் கற்பொடு குடிக்கு விளக்கு ஆகிய
புதல்வன் பயந்த புகழ் மிகு சிறப்பின்
நன்னராட்டிக்கு அன்றியும் எனக்கும்
இனிது ஆகின்றால் சிறக்க நின் ஆயுள்
அருந்தொழில் முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு  5
சுரும்பு இமிர் மலர கானம் பிற்பட
வெண்பிடவு அவிழ்ந்த வீ கமழ் புறவில்
குண்டைக் கோட்ட குறு முள் கள்ளிப்
புன்தலை புதைத்த கொழுங்கொடி முல்லை
ஆர் கழல் புதுப்பூ உயிர்ப்பின் நீக்கித்  10
தெள் அறல் பருகிய திரிமருப்பு எழில் கலை
புள்ளி அம் பிணையொடு வதியும் ஆங்கண்
கோடுடைக் கையர் துளர் எறி வினைஞர்
அரியல் ஆர்கையர் விளை மகிழ் தூங்கச்
செல் கதிர் மழுகிய உருவ ஞாயிற்றுச்  15
செக்கர் வானம் சென்ற பொழுதில்
கல் பால் அருவியின் ஒலிக்கும் நற்தேர்
தார் மணி பல உடன் இயம்ப
சீர் மிகு குருசில் நீ வந்து நின்றதுவே.

Akanānūru 184, Mathurai Ilanākanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O great man!  May your life be great!
Your arrival is special not only for your
good wife with divine virtue and great fame,
who has given birth to a son who is like a light
to the family, but it is also sweet for me!

Finishing your difficult work, with a noble mind,
leaving the forest with bee-swarming flowers behind,
……….where white pidavam flowers have bloomed
……….in the woods with the fragrance of flowers,
……… thick mullai vines have covered the parched
……… tops of kalli trees with short branches and
……….dropped new blossoms, and a handsome stag
……….with twisted antlers blows off the flowers and
……….drinks flowing water on the ground and resides
……….there with his pretty mate with spots,
………. workers with sticks who remove weeds, drink
……….and dance with joy, the sun’s moving rays have
……….faded, the sky has turned red,
you have arrived in your fine chariot with the sounds
of the strands of jingling bells that sound like
those of the waterfalls flowing down the mountains.

Meanings:   கடவுள் கற்பொடு – with godly virtue, with godly chastity,  குடிக்கு விளக்கு ஆகிய – as a lamp to the family, புதல்வன் பயந்த – gave a son, புகழ் மிகு சிறப்பின் நன்னராட்டிக்கு அன்றியும் – not only for your fine wife of great fame, எனக்கும் இனிது ஆகின்றால் – it is sweet to me, சிறக்க நின் ஆயுள் – may your life be splendid, அருந் தொழில் முடித்த – finished difficult work, செம்மல் உள்ளமொடு – with a noble mind, சுரும்பு இமிர் மலர கானம் பிற்பட – the forest with bees swarming flowers behind, வெண் பிடவு அவிழ்ந்த – white pidavam flowers have blossomed, Randia malabarica, வீ கமழ் புறவில் – in the forest with fragrant flowers, குண்டைக் கோட்ட – with short branches, குறு முள் கள்ளி – cactus with short thorns, Prickly pear cactus or Euphorbia Tirucalli, புன்தலை புதைத்த – covering the parched tops, கொழுங்கொடி முல்லை – thick jasmine vines, ஆர் கழல் புதுப் பூ – new flowers removed from their stems, உயிர்ப்பின் நீக்கி – blow and push aside, தெள் அறல் பருகிய – drank clear flowing water, திரி மருப்பு எழில் கலை – a handsome stag with curved antlers, புள்ளி அம் பிணையொடு – with his pretty female with spots, வதியும் ஆங்கண் – it lives there, கோடுடைக் கையர் – those with sticks in their hands, துளர் எறி வினைஞர் – workers who remove and throw weeds, அரியல் ஆர்கையர் – those who are holding liquor in their hands, விளை மகிழ் தூங்க – dancing with joy, செல் கதிர் மழுகிய – the moving rays have faded, உருவ ஞாயிற்று – of the fine sun, செக்கர் வானம் – red skies, சென்ற பொழுதில் – when it goes, கல் பால் அருவியின் ஒலிக்கும் – sounding like waterfalls from the mountains, நற்தேர் – fine chariot, தார் மணி பல உடன் இயம்ப – with ringing strands of bells (around necks of horses), சீர் மிகு குருசில் – great man, நீ வந்து நின்றதுவே – since you have come and stood

அகநானூறு 185, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
எல் வளை ஞெகிழச் சாஅய் ஆய் இழை
நல் எழில் பணைத் தோள் இருங்கவின் அழிய
பெருங் கையற்ற நெஞ்சமொடு நம் துறந்து
இரும்பின் இன் உயிர் உடையோர் போல
வலித்து வல்லினர் காதலர் வாடல்  5
ஒலி கழை நிவந்த நெல் உடை நெடு வெதிர்
கலி கொள் மள்ளர் வில் விசையின் உடைய
பைது அற வெம்பிய கல் பொரு பரப்பின்
வேனில் அத்தத்து ஆங்கண் வான் உலந்து
அருவி ஆன்ற உயர் சிமை மருங்கில்  10
பெரு விழா விளக்கம் போலப் பலவுடன்
இலை இல மலர்ந்த இலவமொடு
நிலை உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே.

Akanānūru 185,  Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Letting my bright bangles slip down, my arms
like bamboo to get thin, and my beauty with
pretty jewels to be ruined, and making our hearts
feel helpless, he abandoned us, my lover with
iron-like sweet life, who hurt us when he went
with strength to the tall mountains in the wasteland,
where dried, tall bamboo with seeds crack sounding
like the bow shooting sounds of uproarious warriors,
the hot land with harsh pebbles, the sky
is dry and the waterfalls have ended, ilavam flowers
have blossomed on trees with no leaves, looking like
like lamps lit in big festivals on the soaring mountains.

Notes:  நெடு வெதிர் கலி கொள் மள்ளர் வில் விசையின் உடைய (5-6) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – நீண்ட மூங்கில் ஆரவாரம் கொண்ட மறவரது வில்லினின்று எழும் அம்பின் விசையால் பிளந்திட, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நெடிய மூங்கில் ஆரவாரமுடைய போர் மறவர் வில்லை விசைக்குங்கால் தெறிப்பதுப் போல தெறியா நிற்பவும்.

Meanings:   எல் வளை ஞெகிழ – for bright bangles to become loose, சாஅய் – thinned, ஆய் இழை – chosen jewels, beautiful jewels, நல் எழில் – fine beauty, பணைத் தோள் – bamboo-like arms, thick arms, இருங்கவின் அழிய – great beauty ruined, பெருங் கையற்ற நெஞ்சமொடு – with a greatly helpless heart, நம் துறந்து – abandoning us, இரும்பின் இன் உயிர் உடையோர் போல – like those who have sweet lives made of iron, வலித்து – making himself strong, வல்லினர் காதலர் – my lover is capable, வாடல் – dried, ஒலி கழை – bamboo making sounds, flourishing bamboo, நிவந்த நெல் உடை – tall and with seeds, நெடு வெதிர் – tall bamboo, கலி கொள் மள்ளர் – uproarious warriors, வில் விசையின் உடைய – break sounding like the speeding arrows shot from their bows, break with their shots from their bows, பைது அற – without greenery, வெம்பிய – is hot, கல் பொரு பரப்பின் – in the land with pebbles that rub against the feet, வேனில் அத்தத்து – in the hot wasteland, ஆங்கண் – there, வான் உலந்து – dry sky, அருவி ஆன்ற – waterfalls ended, உயர் சிமை மருங்கில் – on the tall peaks, near the tall peaks, பெரு விழா விளக்கம் போல – like the lights in a big festival, பலவுடன் – with many, இலை இல – without leaves, மலர்ந்த இலவமொடு – ilavam trees which has bloomed, Aerua javanica, Silk cotton tree, நிலை உயர் பிறங்கல் – tall and lofty, மலை இறந்தோரே – the one who went to the mountains

அகநானூறு 186, பரணர், மருதத் திணை – பரத்தை சொன்னது, தலைவியின் தோழியர் கேட்கும்படி
வானம் வேண்டா வறன் இல் வாழ்க்கை
நோன் ஞாண் வினைஞர் கோள் அறிந்து ஈர்க்கும்
மீன் முதிர் இலஞ்சிக் கலித்த தாமரை
நீர் மிசை நிவந்த நெடுந்தாள் அகல் இலை
இருங்கயம் துளங்கக் கால் உறு தொறும்  5
பெருங்களிற்றுச் செவியின் அலைக்கும் ஊரனொடு
எழுந்த கௌவையோ பெரிதே நட்பே
கொழுங்கோல் வேழத்துப் புணை துணையாகப்
புனல் ஆடு கேண்மை அனைத்தே அவனே
ஒண்தொடி மகளிர் பண்டை யாழ் பாட  10
ஈர்ந்தண் முழவின் எறி குணில் விதிர்ப்ப
தண் நறும் சாந்தம் கமழும் தோள் மணந்து
இன்னும் பிறள் வயினானே மனையோள்
எம்மொடு புலக்கும் என்ப வென் வேல்
மாரி அம்பின் மழைத்தோல் பழையன்  15
காவிரி வைப்பின் போஒர் அன்ன என்
செறி வளை உடைத்தலோ இலனே உரிதினின்
யாம் தன் பகையேம் அல்லேம் சேர்ந்தோர்
திரு நுதல் பசப்ப நீங்கும்
கொழுநனும் சாலும் தன் உடன் உறை பகையே.  20

Akanānūru 186, Paranar, Marutham Thinai – What the concubine said, as the heroine’s friends listened
Huge gossip that has risen from our friendship
with the man from the town, where fishermen
live without poverty not desiring rain,
reeling in fish caught with their thick ropes in
ponds filled with lotus flowers with
long-stemmed, wide leaves that rise up, as big
as the ears of elephants, swayed by the wind.

My friendship with him is like that between
thick cane reed floats and those who use them
as supports, while playing in the river.

He is with women with bright bangles playing
music on ancient lutes, and drumming cool,
wet drums with short sticks, embracing
their fragrant cool, sandal-scented shoulders.

They say that his wife hates me.  He does not
have rights to my stacked bangles that are like
Po’or town on the Kāviri shore owned by Pālaiyan
with victorious spears, raining arrows and black
shields.  We are not enemies to his wife!  Her
husband who abandons women turning their beautiful
brows pale is the enemy with whom she is living!

Notes:  வானம் வேண்டா வறன் இல் வாழ்க்கை (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மீன் பிடிக்கும் தொழிலுக்கு மழை இடையூறு விளைக்குமாதலால் வலைஞர் வானம் வேண்டாராயினர்.

Meanings:   வானம் வேண்டா – not desiring rain, வறன் இல் வாழ்க்கை – life without poverty, நோன் ஞாண் வினைஞர் – fishing experts with thick ropes, fishermen with thick ropes, கோள் அறிந்து ஈர்க்கும் – pull knowing that they have the catch, மீன் முதிர் இலஞ்சி – ponds with abundant fish, கலித்த தாமரை – full with lotus flowers, flourishing lotus blossoms, நீர் மிசை நிவந்த – rising above the water, நெடுந்தாள் அகல் இலை – wide leaves with long stems, இருங்கயம் – huge pond, துளங்க – distressed, கால் உறு தொறும் – whenever wind blows, பெருங்களிற்றுச் செவியின் அலைக்கும் – the big leaves that are like the ears of male elephants sway, ஊரனொடு – man from such town, எழுந்த கௌவையோ பெரிதே – the gossip which has risen is great, நட்பே – friendship, கொழுங் கோல் வேழத்து – with thick stemmed reeds, புணை – floats, துணையாக – as supports, புனல் ஆடு கேண்மை அனைத்தே அவனே – the friendship with him is just like playing in the flowing waters, ஒண் தொடி மகளிர் – women with bright bangles, பண்டை யாழ் பாட – played traditional lute, ஈர்ந் தண் முழவின் – the wet cool drums, எறி குணில் விதிர்ப்ப – being hit with drum sticks, தண் நறும் சாந்தம் கமழும் தோள் – arms/shoulders with cool fragrant sandal scents, மணந்து – uniting, embracing, இன்னும் பிறள் வயினானே – he is still embracing women, மனையோள் எம்மொடு புலக்கும் என்ப – they say that his wife hates me, they say that his wife blames me, வென் வேல் மாரி அம்பின் – like victorious spears and raining arrows, மழைத்தோல் பழையன் – Pālaiyan with dark colored shields, காவிரி வைப்பின் போஒர் அன்ன – like Po’o’r town on the shore of river Kāviri, என் செறி வளை உடைத்தலோ இலனே – he does not have rights to my tight bangles, he does not have rights to my stacked bangles, உரிதினின் யாம் தன் பகையேம் அல்லேம் – we are not enemy to his wife, சேர்ந்தோர் திரு நுதல் பசப்ப நீங்கும் கொழுநனும் – her husband who abandons those who united with him causing their beautiful brows to become pale, சாலும் – will be fitting, தன் உடன் உறை பகையே – she is living with her enemy

அகநானூறு 187, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
தோள் புலம்பு அகலத் துஞ்சி நம்மொடு
நாள் பல நீடிய கரந்து உறை புணர்ச்சி
நாண் உடைமையின் நீங்கிச் சேய் நாட்டு
அரும் பொருள் வலித்த நெஞ்சமொடு ஏகி
நம் உயர்வு உள்ளினர் காதலர் கறுத்தோர்  5
தெம்முனை சிதைத்த கடும் பரிப் புரவி
வார் கழல் பொலிந்த வன்கண் மழவர்
பூந்தொடை விழவின் தலை நாள் அன்ன
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றம்
புலம்புறும் கொல்லோ தோழி சேண் ஓங்கு  10
அலந்தலை ஞெமையத்து ஆள் இல் ஆங்கண்
கல் சேர்பு இருந்த சில் குடிப் பாக்கத்து
எல் விருந்து அயர ஏமத்து அல்கி
மனை உறை கோழி அணல் தாழ்பு அன்ன
கவை ஒண் தளிர கருங்கால் யாஅத்து  15
வேனில் வெற்பின் கானம் காய
முனை எழுந்து ஓடிய கெடு நாட்டு ஆர் இடை
பனை வெளிறு அருந்து பைங்கண் யானை
ஒண் சுடர் முதிரா இளங்கதிர் அமையத்து
கண்படு பாயல் கை ஒடுங்கு அசை நிலை  20
வாள்வாய்ச் சுறவின் பனித் துறை நீந்தி
நாள் வேட்டு எழுந்த நயன் இல் பரதவர்
வைகு கடல் அம்பியின் தோன்றும்
மைபடு மா மலை விலங்கிய சுரனே?

Akanānūru 187, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
My lover slept on my arms for many days
removing my sorrow.  Feeling embarrassed
about our secret union, and thinking about
my welfare, he went to a distant country
with a strong heart, to earn precious wealth.

Will the front yard of our rich house with spread
sand, which is like the first day of the beautiful
arrow festival of harsh warriors with long anklets
and fast horses that have ruined enemies in battles,
become lonely and ruined, my friend?

He has gone through the wasteland, where tall
gnemai tree tops are parched, bright sprouts of
black-trunked trees look like the hanging
wattles of house-residing fowl, there is nobody
walking on the paths, and in the rock-filled
small village near the mountains where there are
a few few settlements, he stays in protected places
and eats food, summer’s heat is intense, people have
abandoned the ruined land and moved away, and in the
difficult wasteland blocked by huge mountains which
touch clouds, an elephant with green eyes which eats
the tender palmyra fronds in the early hours of dawn
when the rays of the sun are young, moves constantly
in his sleep, appearing like a boat in the ocean
that heartless fishermen ride, leaving from the shore
with dew, to hunt for sharks with sword like mouths.

Notes:  நாண் உடைமையின் (3) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் –  நாம் இடையறாது வரைவு கடாவுதற்கு தம்முள் நாணுகின்ற நாணுடைமையால், வேங்கடசாமி நாட்டார் – வினையின்றி இருத்தற்கு நாணுதல் உடைமையானே.  பூந்தொடை விழவின் தலை நாள் அன்ன(8) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அழகிய அம்பு தொடுத்தற்குரிய விழா நிகழ்ச்சியினுடைய முதல் நாள் போல, தொடை விழா = மறவர் மக்கள் முதன் முதலாக அம்பு தொடுத்தற்பொருட்டு நிகழ்த்தும் ஒரு திருவிழா.  வைகு கடல் அம்பியின் தோன்றும் (23) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – விடியற்காலத்தே கடலின்கண் தங்கியிருக்கும் தோணிகள் போல் தோன்றும், வேங்கடசாமி நாட்டார் – கடலிடத்தே பொருந்திய தோணி போலத் தோன்றாநிற்கும்.

Meanings:   தோள் – arms, shoulders, புலம்பு – sorrow, loneliness, அகல – to leave, துஞ்சி sleeping, நம்மொடு – with me, நாள் பல – for many days, நீடிய – lasted for long, கரந்து உறை புணர்ச்சி – union in secrecy, நாண் உடைமையின் – since he was shy, நீங்கி – left, சேய் நாட்டு – to a distant country, அரும் பொருள் – precious/rare wealth, வலித்த நெஞ்சமொடு – with a strong heart, ஏகி – he went, நம் உயர்வு உள்ளினர் காதலர் – my lover thought about elevating us, கறுத்தோர் தெம்முனை சிதைத்த – ruined enemies in enraged battles, கடும் பரிப் புரவி – fast running horses, வார் கழல் – long anklets, பொலிந்த – beautiful, splendid, வன்கண் மழவர் – harsh wasteland warriors, பூந்தொடை விழவின் தலை நாள் அன்ன – like the first day of their celebrations when beautiful arrows are shot, தரு மணல் ஞெமிரிய – sand brought and spread, திரு நகர் முற்றம் – front yard of a rich house, front yard of a beautiful house, புலம்புறும் கொல்லோ தோழி – will it become lonely/sad, my friend, சேண் ஓங்கு அலந்தலை ஞெமையத்து – with very tall gnemai trees with dry tops, ஆள் இல் – nobody ஆங்கண் – there, கல் சேர்பு இருந்த சில் குடிப் பாக்கத்து – in a small village near the mountains, எல் – night, விருந்து அயர – eating food as a guest, ஏமத்து அல்கி – staying in protected places, மனை உறை கோழி – house residing fowl/hens, அணல் தாழ்பு அன்ன – like its hanging on its neck/wattle, கவை ஒண் தளிர – split bright sprouts, கருங்கால் யாஅத்து – with yā trees with black trunks, ஆச்சா மரம், Hardwickia binata, வேனில் வெற்பின் கானம் காய – forest in the mountain dried because of summer’s heat, முனை எழுந்து ஓடிய – people ran away from the place, கெடு நாட்டு – ruined land, ஆர் இடை – in that difficult place, பனை வெளிறு அருந்து – eating tender palmyra shoots, பைங்கண் யானை – elephant with green eyes, ஒண் சுடர் – bright sun, முதிரா இளங்கதிர் – immature tender rays, அமையத்து – at that time, கண்படு பாயல் – in the sleeping place, கை ஒடுங்கு – folding its trunk, action ended, அசை நிலை – moving constantly, வாள் வாய்ச் சுறவின் – with sharks with sword-like mouths, பனித் துறை நீந்தி – going past the cold shores, நாள் வேட்டு எழுந்த – desiring and going to hunt/fish for the day, நயன் இல் பரதவர் – fishermen with no kindness, fishermen with no pity, வைகு – staying, dawn, கடல் அம்பியின் தோன்றும் – appearing like a boat in the ocean, மைபடு மா மலை விலங்கிய – blocked by the mountains touched by clouds, சுரனே – the wasteland

அகநானூறு 188, வீரை வெளியன் தித்தனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி எழிலியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
பெருங்கடல் முகந்த இருங்கிளைக் கொண்மூ
இருண்டு உயர் விசும்பின் வலன் ஏர்பு வளைஇப்
போர்ப்புறு முரசின் இரங்கி முறை புரிந்து
அறன் நெறி பிழையாத் திறன் அறி மன்னர்
அருஞ்சமத்து எதிர்ந்த பெருஞ்செய் ஆடவர்  5
கழித்து எறி வாளின் நளிப்பன விளங்கும்
மின்னுடைக் கருவியை ஆகி நாளும்
கொன்னே செய்தியோ அரவம் பொன்னென
மலர்ந்த வேங்கை மலி தொடர் அடைச்சிப்
பொலிந்த ஆயமொடு காண்தக இயலித்  10
தழலை வாங்கியும் தட்டை ஓப்பியும்
அழல் ஏர் செயலை அம் தழை அசை இயும்
குறமகள் காக்கும் ஏனல்
புறமும் தருதியோ வாழிய மழையே.

Akanānūru 188, Veerai Veliyan Thithanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the cloud, as the hero listened nearby
Taking water from the great ocean along
with many other clouds, you become dark
and climb with strength in the tall sky.
You cause thunder, and lightning strikes
that shine like drawn out swords of men
who do great deeds, fighting in cruel battles
for kings with leather covered drums, who
rule with justice and know their abilities.
Is this uproar that you cause daily useless?

Will you rain in the millet field which the young
girl protects with her slingshot and rattle, she
whose walk is elegant to behold, wearing asoka
leaf skirts and playing with her beautiful friends
wearing garlands with many golden vēngai
flowers?  May you live long, oh cloud!

Notes:  The friend’s suggestion is for the hero to marry the heroine.  வலன் ஏர்பு – அகநானூறு 43, 84, 188, 278, 298, 328, நற்றிணை 264, 328, குறுந்தொகை 237, ஐங்குறுநூறு 469, பதிற்றுப்பத்து 24, 31, நெடுநல்வாடை 1, பட்டினப்பாலை 67, முல்லைப்பாட்டு 4, திருமுருகாற்றுப்படை 1.  மின்னுடைக் கருவியை (7) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  மின்னல் முதலிய தொகுதியை உடையை.

Meanings:   பெருங்கடல் முகந்த – absorbing from the great ocean, இருங்கிளைக் கொண்மூ – O cloud with big group of clouds, இருண்டு – becoming dark, உயர் விசும்பின் வலன் ஏர்பு – climbing with strength in the tall sky, வளைஇ – surrounding, போர்ப்பு உறு – covered (with animal skin), முரசின் இரங்கி – roaring like drums, முறை புரிந்து அறன் நெறி பிழையா – ruling well and not losing the sense of justice, திறன் அறி மன்னர் – kings who knew their abilities, அருஞ்சமத்து எதிர்ந்த – fighting in difficult battles, பெருஞ்செய் ஆடவர் – warriors who do great deeds, கழித்து எறி வாளின் நளிப்பன விளங்கும் – shines greatly like the swords removed and thrown, மின்னுடைக் கருவியை ஆகி – becoming with thunder and lightning, நாளும் கொன்னே செய்தியோ அரவம் – the uproar that you cause everyday is useless, பொன்னென மலர்ந்த வேங்கை – vēngai flowers that have blossomed like gold, Pterocarpus marsupium, மலி தொடர் அடைச்சிப் பொலிந்த ஆயமொடு – with her beautiful/bright friends wearing garlands with many flowers, காண்தக இயலி – walking elegantly to behold, தழலை வாங்கியும் – pulled and used a slingshot, slingshot (Kazhaka Akarathi), a handheld noise-making whirling device (U. Ve. Swaminatha Iyer, Po. Ve. Somasundanar commentaries), தட்டை ஓப்பியும் – chasing with a bamboo rattle, அழல் ஏர் செயலை – flame like asoka, அம் தழை – beautiful leaves, அசை இயும் – wearing, குறமகள் காக்கும் ஏனல் புறமும் தருதியோ – will you come to the millet field that the young girl protects and pour as rain, வாழிய மழையே – may you live long oh cloud

அகநானூறு 189, கயமனார், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய செவிலித்தாய் சொன்னது
பசும் பழப் பலவின் கானம் வெம்பி
விசும்பு கண் அழிய வேனில் நீடிக்
கயம் கண் அற்ற கல் ஓங்கு வைப்பின்
நாறு உயிர் மடப்பிடி தழீஇ வேறு நாட்டு
விழவுப் படர் மள்ளரின் முழவு எடுத்து உயரிக்  5
களிறு அதர்ப்படுத்த கல் உயர் கவாஅன்
வெவ் வரை அத்தம் சுட்டிப் பையென
வயலை அம் பிணையல் வார்ந்த கவாஅன்
திதலை அல்குல் குறுமகள் அவனொடு
சென்று பிறள் ஆகிய அளவை என்றும்  10
படர் மலி எவ்வமொடு மாதிரம் துழைஇ
மனை மருண்டு இருந்த என்னினும் நனை மகிழ்
நன்னராளர் கூடு கொள் இன் இயம்
தேர் ஊர் தெருவில் ததும்பும்
ஊர் இழந்தன்று தன் வீழ்வு உறு பொருளே.  15

Akanānūru 189, Kayamanār, Pālai Thinai – What the foster mother said when the heroine eloped
My young daughter wearing a pretty skirt woven
with vayalai vines covering her thighs with pale
spots, has become somebody else, and has gone with
him to the wasteland, where the forest which used
to have jackfruit trees with luscious fruits is parched,
clouds have disappeared from the sky, ponds are
waterless, male elephants hug their naive females with
odor in their breath, and walk on the path like warriors
who carry their drums for festivals to another country.

More than me who is living with fear in our house after
looking for her in all directions with greatly spreading
sorrow, this town with chariots on its streets and loud
sounds of sweet musical instruments of artists who drink
liquor and enjoy, has lost its desired treasure!

Meanings:   பசும் பழப் பலவின் கானம் வெம்பி – forest which used to have jackfruit trees with ripe fruits is parched now, விசும்பு கண் அழிய – clouds are not there in the sky, வேனில் நீடி – summer is long, கயம் கண் அற்ற – ponds are without water, கல் ஓங்கு வைப்பின் – in the places with hills, நாறு உயிர் மடப்பிடி – naive female elephant with odor,  தழீஇ – hugging, வேறு நாட்டு – another country, விழவுப் படர் மள்ளரின் முழவு எடுத்து உயரி – like warriors who are caring their drums for festivals in a lifted position, களிறு – male elephants, அதர்ப்படுத்த – going on the path, கல் உயர் – paths on the tall mountains, கவாஅன் – adjacent mountain, வெவ் வரை – hot mountains, அத்தம் சுட்டி – desired to go to the wasteland, பையென – delicately, slowly, வயலை அம் பிணையல் வார்ந்த – beautiful vayalai vines woven and hanging low, Portulaca quadrifida, Purslane creeper, கவாஅன் – thighs, திதலை அல்குல் – pale spots on her loins, குறுமகள் – young daughter, அவனொடு சென்று – went with him, பிறள் ஆகிய அளவை என்றும் – even though she became somebody else, படர் மலி எவ்வமொடு – with greatly spreading sorrow, மாதிரம் – all directions, துழைஇ – searched, மனை மருண்டு இருந்த என்னினும் – more than I who was afraid and at home, நனை மகிழ் நன்னராளர் – fine artists who drink liquor and enjoy, கூடு கொள் இன் இயம் – sweet instruments that they play together, தேர் ஊர் தெருவில் – on the streets where chariots ride, ததும்பும் – sounding, ஊர் இழந்தன்று – the town has lost, தன் வீழ்வு உறு பொருளே – it has lost its desired treasure

அகநானூறு 190, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
திரை உழந்து அசைஇய நிரை வளை ஆயமொடு
உப்பின் குப்பை ஏறி எல் பட
வருதிமில் எண்ணும் துறைவனொடு ஊரே
ஒருதன் கொடுமையின் அலர் பாடும்மே
அலமரல் மழைக் கண் அமர்ந்து நோக்காள்  5
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை உயர் சிமைப்
பொதும்பில் புன்னைச் சினை சேர்பு இருந்த
வம்ப நாரை இரிய ஒரு நாள்
பொங்குவரல் ஊதையொடு புணரி அலைப்பவும்
உழைக்கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன் தலை  10
இருங்கழி புகாஅர் பொருந்தத் தாக்கி
வயச் சுறா எறிந்தென வலவன் அழிப்ப
எழில் பயம் குன்றிய சிறை அழி தொழில
நிரை மணிப் புரவி விரை நடை தவிர
இழுமென் கானல் விழு மணல் அசைஇ  15
ஆய்ந்த பரியன் வந்து இவண்
மான்ற மாலைச் சேர்ந்தன்றே இலனே.

Akanānūru 190, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!  Please listen to me!
Do not cause her grief!  The gossip in this town
is cruel and beyond comparison.

The lord of the shores where girls wearing rows of
bangles play in the waves, get tired and climb on salt
piles to count the returning boats as darkness arrives,
came one day riding his chariot on the shore rightfully,
as strong, cold winds blew, waves lapped on the shores,
and a new stork, sitting on a punnai tree branch in the
grove with tall sand dunes, moved away.

At the estuary, in the vast backwaters, a powerful
shark attacked the horses.  Their usefulness lost, the
charioteer stopped and removed the ties of the horses
adorned with rows of gem ornaments, ending their fast
gallops.  The man who came with his chosen horses
came to our loud shores and sat on the fine sand.

She, with her sad, moist eyes, did not see him.
In that confusing evening time, they did not unite!

Notes:  தோழி செவிலித்தாய்க்கு அறத்தொடு நின்றது.  தொல். களவியல் 35 – தோழி தானே செவிலி மகளே.

Meanings:   திரை உழந்து  அசைஇய – they played in the waves and got tired, நிரை வளை ஆயமொடு – with friends wearing rows of bangles, உப்பின் குப்பை ஏறி – they climbed on the salt heaps, எல் பட – after the sun leaves, as darkness arrived, வருதிமில் எண்ணும் துறைவனொடு – lord of the shores were arriving boats are counted, ஊரே ஒரு தன் கொடுமையின் – this town is cruel without comparison, அலர் பாடும்மே – it will gossip, அலமரல் மழைக் கண் – sad moist eyes, அமர்ந்து நோக்காள் – she does not see with her calm eyes, அலையல் – do not cause sorrow, வாழி – may you live long, வேண்டு அன்னை – listen to me oh mother, உயர் சிமை – tall dunes, high shores, பொதும்பில் புன்னைச் சினை சேர்பு இருந்த – those on the branches of the punnai trees in the grove, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, வம்ப நாரை இரிய – new pelican/stork/crane moved away, ஒரு நாள் – one day, பொங்குவரல் ஊதையொடு – with the overflowing cold winds, புணரி அலைப்பவும் – waves were lapping, உழைக்கடல் வழங்கலும் உரியன் – one who had rights to come on the shores, அதன் தலை – on top of that, இருங்கழி – huge/dark backwaters, புகாஅர் – at the estuary, river entry place, பொருந்த தாக்கி வயச் சுறா எறிந்தென – since a strong shark attacked them closely, வலவன் அழிப்ப – charioteer stopped, எழில் – beautiful, பயம் குன்றிய – usefulness reduced, சிறை அழி தொழில – did the work of removing their ties/yokes, நிரை மணிப் புரவி – horses with rows of gem/sapphire ornaments, விரை நடை தவிர – stopped their fast strides, இழுமென் – with loud sounds, கானல் – seashore grove, விழு மணல் – fine sand, அசைஇ – stayed, ஆய்ந்த பரியன் – the man with lean horses, chosen horses, other fine horses, வந்து இவண் மான்ற மாலை – confusing evening, சேர்ந்தன்றே இலனே – they never united, they were not together

அகநானூறு 191, ஓரோடகத்துக் கந்தரத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
அத்தப் பாதிரித் துய்த்தலைப் புது வீ
எரி இதழ் அலரியொடு இடைப்பட விரைஇ
வெண் தோட்டுத் தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி
தோல் புதை சிரற்று அடிக் கோல் உடை உமணர்
ஊர் கண்டன்ன ஆரம் வாங்கி  5
அருஞ்சுரம் இவர்ந்த அசைவு இல் நோன் தாள்
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர்
மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி
ஓமை அம் பெருங்காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு
ஏமம் செப்பும் என்றூழ் நீள் இடை  10
அரும் பொருள் நசைஇப் பிரிந்து உறை வல்லி
சென்று வினை எண்ணுதி ஆயின் நன்று
உரைத்திசின் வாழி என் நெஞ்சே நிரை முகை
முல்லை அருந்தும் மெல்லிய ஆகி
அறல் என விரிந்த உறல் இன் சாயல்  15
ஒலி இருங்கூந்தல் தேறும் என
வலிய கூறவும் வல்லையோ மற்றே?

Akanānūru 191, Ōrōdakathu Kantharathanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
May you live long, my heart!  If you have the
strength to leave her for precious wealth and go
through the wasteland,

where offering protection to travelers in scorching heat
in the large forest with beautiful omai trees, going on
opposite directions with their whistles, salt merchants
carrying sticks and wearing bee-swarming garlands strung
with new pāthiri flowers with fuzzy tops mixed with
flame-like flowers strung on thālai fiber, and leather slippers
that create sounds, are together like town gatherings, as they
go on the difficult harsh wasteland paths pulling their
wagons with spoked wheels, drawn by perfect bulls with
no slack in their strong legs, as curved bells jingle,

are you capable of telling the girl with spread, delicate hair,
like fine sand, thick and black, adorned with rows of
mullai buds, and consoling her?

Meanings:   அத்தப் பாதிரி – pāthiri flowers in the wasteland, துய்த்தலை – fuzzy tops, soft tops, புது வீ – new flowers, எரி இதழ் அலரியொடு இடைப்பட விரைஇ – mixed in-between with flowers with flame-like petals, வெண் தோட்டு தொடுத்த – tied together with white fronds – fragrant thālai tree fronds, வண்டு படு கண்ணி – garland swarmed by bees, தோல் புதை சிரற்று அடி – slippers made with leather making noises while walking, கோல் உடை உமணர் – salt merchants with sticks, ஊர் கண்டன்ன – like seeing the town, ஆரம் வாங்கி – pull the wagons with wheels with spokes, அருஞ்சுரம் இவர்ந்த – passed through/climbed the harsh wasteland, அசைவு இல் நோன் தாள் – strong legs without slack, திருந்து பகட்டு – of perfect bulls, இயம்பும் கொடு மணி – the curved bells that ring, புரிந்து – desiring, அவர் – they, மடி விடு வீளையொடு – with whistles blown folding the lips, கடிது எதிர் ஓடி – going fast across, ஓமை அம் பெருங்காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு – to those who travel on the large beautiful forest with omai trees, Dillenia indica, Toothbrush Tree, ஏமம் செப்பும் – utters protection, என்றூழ் நீள் இடை – hot long path, அரும் பொருள் நசைஇ – desiring precious wealth, பிரிந்து – separating, உறை – residing, வல்லி – with strength, with ability, சென்று வினை எண்ணுதி ஆயின் – if you desire to go for work, நன்று – good, உரைத்திசின் – tell me, வாழி என் நெஞ்சே – may you live long my heart, நிரை முகை முல்லை அருந்தும் – wearings rows of jasmine buds, மெல்லிய ஆகி – delicate, அறல் என – like fine black sand, விரிந்த உறல் இன் சாயல் – spread and with sweet looks, ஒலி இருங்கூந்தல் – thick dark hair, தேறும் என – that she will be consoled, வலிய கூறவும் வல்லையோ மற்றே – are you capable of telling her the harsh words

அகநானூறு 192, பொதும்பில் கிழான் வெண்கண்ணனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
மதி இருப்பன்ன மாசு அறு சுடர் நுதல்
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்டன்று அன்னோ
யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே விசும்பின்
எய்யா வரி வில் அன்ன பைந்தார்ச்
செவ்வாய்ச் சிறு கிளி சிதைய வாங்கி  5
பொறை மெலிந்திட்ட புன் புறப் பெருங்குரல்
வளை சிறை வாரணம் கிளையொடு கவர
ஏனலும் இறங்கு பொறை உயிர்த்தன பானாள்
வந்து அளிக்குவை எனினே மால் வரை
மைபடு விடரகம் துழைஇ ஒய்யென  10
அருவி தந்த அரவு உமிழ் திரு மணி
பெரு வரைச் சிறுகுடி மறுகு விளக்குறுத்தலின்
இரவும் இழந்தனள் அளியள் உரவுப் பெயல்
உருமிறை கொண்ட உயர் சிமைப்
பெரு மலை நாட நின் மலர்ந்த மார்பே.  15

Akanānūru 192, Pothumpil Kilān Venkannanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Her faultless, moon-like forehead has changed
to the color of gold.  Alas!  What will happen to her?

Small parrots, with red mouths and green neck bands
that are like the pretty bows on the sky that are not
used for shooting, peck on millet that they drop and leave,
being too tired to carry the dull colored large clusters that
hang low.  Jungle fowl flocks with curved wings come and
take them.

Oh man from country with huge mountains and soaring
peaks!  She is pitiable!  If you come at night, she will
not be able to embrace your wide chest, since the streets
of our small village on the huge mountain will be lit by
beautiful gems spit by snakes, brought down by roaring
waterfalls from the lofty mountains, as they rush
through the dark mountain caves before coming down!

Notes:  There was this belief that snakes spit gems.  Puranānūru 294, Akanānūru 72, 92, 138, 192, 372, Kurunthokai 239 and Natrinai 255, have references to snakes spitting gems.

Meanings:   மதி இருப்பு அன்ன – like the way the moon is, மாசு அறு – without blemish, சுடர் நுதல் பொன் நேர் வண்ணம் கொண்டன்று – bright forehead has become gold colored, அன்னோ – pitiable, யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே – what will happen to her, விசும்பின் எய்யா வரி வில் அன்ன – like the sky’s beautiful bow that is not shot – rainbow, பைந்தார்ச் செவ்வாய்ச் சிறு கிளி – small parrots with green band/garland and red mouth, சிதைய வாங்கி – ruined plucking, பொறை மெலிந்து இட்ட – they drop the load becoming tired/weak, புன்புற – dull on the back side, பெருங்குரல் – large clusters, வளை சிறை – curved wings, வாரணம் கிளையொடு – jungle fowl with its flock, கவர – to take, ஏனலும் – the millet, இறங்கு பொறை – hanging low due to the weight, உயிர்த்தன – they gave birth, they produced, பானாள் வந்து அளிக்குவை எனினே – if you come at midnight and grace her, மால் வரை – tall mountains, மைபடு விடரகம் – darkness filled caves, துழைஇ – stirring, ஒய்யென அருவி தந்த – brought by the waterfalls that come down roaring, அரவு உமிழ் திரு மணி – beautiful gem spit by snakes, பெரு வரைச் சிறுகுடி மறுகு விளக்குறுத்தலின் – since they light the streets of the small village on the big mountain, இரவும் இழந்தனள் – lost nights, அளியள் – she is pitiable, உரவுப் பெயல் உருமிறை கொண்ட உயர் சிமை – tall peaks with heavy rains and loud thunder, பெரு மலை நாட – oh man from the land with lofty mountains, நின் மலர்ந்த மார்பே – your wide chest

அகநானூறு 193, மதுரை மருதன் இளநாகனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
கான் உயர் மருங்கில் கவலை அல்லது
வானம் வேண்டா வில் ஏர் உழவர்
பெரு நாள் வேட்டம் கிளை எழ வாய்த்த
பொரு களத்து ஒழிந்த குருதிச் செவ்வாய்ப்
பொறித்த போலும் வால் நிற எருத்தின்  5
அணிந்த போலும் செஞ்செவி எருவை
குறும்பொறை எழுந்த நெடுந்தாள் யாஅத்து
அருங்கவட்டு உயர்சினைப் பிள்ளை ஊட்ட
விரைந்து வாய் வழுக்கிய கொழுங்கண் ஊன் தடி
கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும்  10
சுரன் நமக்கு எளிய மன்னே நல் மனைப்
பன் மாண் தங்கிய சாயல் இன் மொழி
முருந்து ஏர் முறுவல் இளையோள்
பெருந்தோள் இன் துயில் கைவிடுகலனே.

Akanānūru 193, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
It is easy for us to go through the wasteland,
……….where
……….those who use their bows for their livelihood,
……….who desire forked paths and land without rains,
……….who rise up with their relatives for a big hunting day,
……….and vultures with red mouths, with blood of those
……….killed in battle, red ear flaps appearing like they are
……….worn, and white spots on the back sides of their necks,
……….fly to their nests in the soaring branches of tall-trunked
………. trees to feed their young, and the meat pieces with
……….fat slip from their mouths, becoming food for old foxes
……….with intense hunger,
but difficult to abandon sleep on her wide shoulders,
she with delicate smiles and teeth which are like the tips of
feathers, the noble young girl who stayed back in her fine house.

Notes:  அகநானூறு 179 – முருந்து எனத் திரண்ட முள் எயிற்று, அகநானூறு 193 – முருந்து ஏர் முறுவல் இளையோள், நற்றிணை 179 – முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை.  வானம் வேண்டா வில் ஏர் உழவர் (2) – மழை வளத்தை விரும்புதலில்லாத வில்லாகிய ஏரினை உழும் உழவராகிய ஆறலைக் கள்வர்.  பொறித்த போலும் வால் நிற எருத்தின்  (5) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வரைந்து வைத்தாற்போல் வெண்ணிறமான புறக்கழுத்து, வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – பொறித்து வைத்தாற்போலும் வெண்ணிறம் வாய்ந்த கழுத்து.  The Pondicherry vulture (Sarcogyps calvus) also known as the Indian Black Vulture has red ear flaps, and few tiny white spots on the back of the neck.  The necks themselves are not white. There is an area on the chest which has white color.

Meanings:   கான் உயர் மருங்கில் – in the tall areas of the forest, கவலை – forked paths, அல்லது – other than that, வானம் வேண்டா – they do not require rain, வில் ஏர் உழவர் – those who use bows for their livelihood, பெரு நாள் வேட்டம் கிளை எழ வாய்த்த – rising with their clan for big hunting, பொரு களத்து ஒழிந்த குருதி – blood of those who were killed in the battlefield, செவ்வாய் – red mouths, mouths with blood, பொறித்த போலும் – like spotted, like painted, like etched, வால் நிற – white color, எருத்தின் – with necks, அணிந்த போலும் – like wearing, செஞ்செவி எருவை – vulture with red ear flaps, Indian black vulture, Pondicherry vulture, red-headed vulture, Sarcogyps calvus, குறும்பொறை எழுந்த – growing on short boulders, நெடுந்தாள் யாஅத்து – of trees with tall trunks, ஆச்சா மரம், Hardwickia binata, அருங்கவட்டு – difficult and branched, உயர் சினை – tall branches, பிள்ளை ஊட்ட – to feed their young, விரைந்து – going rapidly, வாய் வழுக்கிய கொழுங்கண் ஊன் தடி – flesh pieces with fat that slipped from their mouths, கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் – will become food for old foxes with killing hunger, சுரன் நமக்கு எளிய – the wasteland is easy for us, மன்னே – அசை, an expletive, நல் மனை – fine house, பன் மாண் – noble, many esteem, தங்கிய – stayed, சாயல் இன் மொழி – her nature with sweet words, முருந்து ஏர் – (teeth) like the tip of peacock feather, முறுவல் – delicate smile, இளையோள் பெருந்தோள் இன் துயில் கைவிடுகலனே – I am unable to let go of sweet sleep on the wide shoulders of the young lady

அகநானூறு 194, இடைக்காடனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பேர் உறை தலைஇய பெரும் புலர் வைகறை
ஏர் இடம்படுத்த இருமறுப் பூழிப்
புறமாறு பெற்ற பூவல் ஈரத்து
ஊன் கிழித்தன்ன செஞ்சுவல் நெடுஞ்சால்
வித்திய மருங்கின் விதை பல நாறி  5
இரலை நல் மான் இனம் பரந்தவை போலக்
கோடுடைத் தலைக்குடை சூடிய வினைஞர்
கறங்கு பறை சீரின் இரங்க வாங்கி
களை கால் கழீஇய பெரும்புன வரகின்
கவைக் கதிர் இரும் புறம் கதூஉ உண்ட  10
குடுமி நெற்றி நெடு மாத் தோகை
காமர் கலவம் பரப்பி ஏமுறக்
கொல்லை உழவர் கூழ் நிழல் ஒழித்த
வல் இலைக் குருந்தின் வாங்கு சினை இருந்து
கிளி கடி மகளிரின் விளி படப் பயிரும்  15
கார் மன் இதுவால் தோழி போர் மிகக்
கொடுஞ்சி நெடுந்தேர் பூண்ட கடும் பரி
விரி உளை நல் மான் கடைஇ
வருதும் என்று அவர் தெளித்த போழ்தே.

Akanānūru 194, Idaikkādanār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
He said clearly, “The battle is intense.
I have to go.  I’ll ride my decorated
chariot with wide-tufted, fine
horses that run fast, and return.”

My friend!  Rainy season is here,
heavy rains have fallen, and at dawn
when day breaks, the land which was
plowed is wet, dust has mixed with the
red high grounds that appear like torn
flesh, seeds that were planted in long
trenches have grown into many plants,
workers who appear like spread deer
wear palm frond hats with pointed tops
and remove weeds as loud parai drums
are beaten with rhythm, peacocks with tufts
on their heads eat forked millet holding
the spears on their thick sides, spread
their huge, dark feathers and dance
beautifully in the shade where
farmers eat their gruel, and screech like
women who chase parrots seated on the bent
branches of kuruntham trees with thick leaves.

Notes:  அகநானூறு 118 – குரல் ஏனல் கிளி கடி பாடலும் ஒழிந்தனள், அகநானூறு 194 – கிளி கடி மகளிரின் விளி படப் பயிரும், குறுந்தொகை 142 – புனக் கிளி கடியும் பூங்கண் பேதை, குறுந்தொகை 198 – படுகிளி கடிகம் சேறும், குறுந்தொகை 217 – தினை கிளி கடிக எனின், குறுந்தொகை 291 – ஏனல் படுகிளி கடியும் கொடிச்சி கைக் குளிரே இசையின் இசையா இன்பாணித்தே, குறுந்தொகை 360 –  ஏனல் உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கைக் குளிரே, பதிற்றுப்பத்து 78 – மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலிக் கிளி கடி மேவலர் புறவு தொறும் நுவல.

Meanings:   பேர் உறை தலைஇய – heavy rains have fallen, பெரும் புலர் வைகறை – early morning when light comes, ஏர் இடம்படுத்த – used plows on the land, இருமறுப் பூழி – dust on both sides, புறமாறு பெற்ற – is up and down, பூவல் ஈரத்து – red land where it is wet, ஊன் கிழித்தன்ன – like flesh was torn, செஞ்சுவல் – red high ground, நெடுஞ்சால் – long trenches, long furrows, வித்திய மருங்கின் விதை பல நாறி – many seeds that were planted have grown, இரலை நல் மான் இனம் – fine deer herds, பரந்தவை போல – like they are spread, கோடு உடை – with pointed tips, தலைக்குடை சூடிய வினைஞர் – workers wearing hats made with palm fronds, கறங்கு பறை சீரின் – to the loud rhythmic beats of parai drums, இரங்க – to bend, வாங்கி களை கால் கழீஇய – pulled and removed weeds, பெரும் புன – of the large field, வரகின் கவைக் கதிர் – forked spears of millet, இரும் புறம் – dark/thick side, கதூஉ உண்ட – gulped and ate , குடுமி நெற்றி நெடு மாத் தோகை – tall huge peacocks with crests on their head, காமர் கலவம் பரப்பி – spread their beautiful feathers, ஏமுற – happily, கொல்லை உழவர் கூழ் நிழல் ஒழித்த – in the shade which field farmers had kept to eat their gruel, வல் இலைக் குருந்தின் – of kuruntham trees with thick leaves, wild orange tree, citrus indica, வாங்கு சினை இருந்து – from the curved branches, கிளி கடி மகளிரின் விளி படப் பயிரும் – screech sounding like the sounds of women who protect millet from parrots, கார் மன் இதுவால் தோழி – my friend, this is the rainy season, போர் மிக – war has become intense, கொடுஞ்சி நெடுந்தேர் – tall chariot with decoration, பூண்ட கடும் பரி – fast running, விரி உளை – wide tufts, நல் மான் – fine horses, கடைஇ வருதும் – I will ride and come, என்று அவர் தெளித்த போழ்தே – when he said it clearly

அகநானூறு 195, கயமனார், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய தாய் வேலனிடம் சொன்னது
அருஞ்சுரம் இறந்த என் பெருத்தோள் குறுமகள்
திருந்து வேல் விடலையொடு வரும் எனத் தாயே
புனை மாண் இஞ்சி பூவல் ஊட்டி
மனை மணல் அடுத்து மாலை நாற்றி
உவந்து இனிது அயரும் என்ப யானும்  5
மான் பிணை நோக்கின் மட நல்லாளை
ஈன்ற நட்பிற்கு அருளான் ஆயினும்
இன்னகை முறுவல் ஏழையைப் பல் நாள்
கூந்தல் வாரி நுசுப்பு இவர்ந்து ஓம்பிய
நலம் புனை உதவியோ உடையன் மன்னே  10
அஃது அறிகிற்பினோ நன்று மன் தில்ல
அறுவை தோயும் ஒரு பெருங்குடுமி
சிறு பை நாற்றிய பல் தலைக் கொடுங்கோல்
ஆகுவது அறியும் முதுவாய் வேல
கூறுக மாதோ நின் கழங்கின் திட்பம்  15
மாறா வருபனி கலுழும் கங்குலில்
ஆனாது துயரும் எம் கண் இனிது படீஇயர்
எம் மனை முந்துறத் தருமோ
தன் மனை உய்க்குமோ யாதவன் குறிப்பே.

Akanānūru 195, Kayamanār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said to the diviner, after her daughter eloped
O vēlan of ancient wisdom,
adorned with a large tuft of hair covered
with cloth, and a small bag hung on rods
with curved tops!

They say his mother is arranging
celebrations for my daughter with wide
shoulders, and her young man with a perfect
spear, on their return from the harsh
wasteland, decorating her fine walls with
red mud, and hanging garlands near their
front yard with sand.

Even if the young man has no consideration
for me having given birth to the naïve girl
with doe-like looks, it would be good if he
knows that I carried her on my waist, combed
her hair and protected the delicate girl with
sweet smiles.

Tell me what your kalangu beans have
divined, for my sad eyes that cry at night
without stopping to sleep sweetly,
about what his intention is.

Will he bring her first to our house or take her
to his house?

Meanings:   அருஞ்சுரம் இறந்த என் பெருத்தோள் குறுமகள் – my young daughter with wide shoulders who passed through the harsh wasteland, திருந்து வேல் விடலையொடு வரும் என – that she’ll return with the young man with perfect spear, தாயே – his mother, புனை மாண் இஞ்சி பூவல் ஊட்டி – applying red mud decorations on the well made walls, மனை மணல் அடுத்து மாலை நாற்றி – hanging garlands outside the house near the sand, உவந்து இனிது அயரும் – celebrating sweetly with joy, என்ப – they say, யானும் – I, மான் பிணை நோக்கின் மட நல்லாளை – the fine girl with deer looks, ஈன்ற நட்பிற்கு – for the love for bearing her, அருளான் ஆயினும் – if he doesn’t care about that, இன்னகை முறுவல் ஏழையை – the helpless one with sweet smiles, பல் நாள் – many days, கூந்தல் வாரி – combed her hair, நுசுப்பு இவர்ந்து ஓம்பிய – carried her on my waist and protected her, நலம் புனை உதவியோ உடையன் – I protected and helped her nicely, மன்னே – அசை, an expletive, அஃது அறிகிற்பினோ நன்று – it would be good if he knows that, மன் – asai, an expletive, தில்ல – அசை, an expletive, அறுவை தோயும் – covered with fabric, ஒரு பெருங்குடுமி – large hair tuft, சிறு பை – small bag, நாற்றிய – hanging, lifting, பல் தலைக் கொடுங்கோல் – many rods with curved tops, ஆகுவது அறியும் – who knows what will happen, முதுவாய் வேல – oh Murukan priest with ancient wisdom, கூறுக – tell me, மாதோ – அசை, an expletive, நின் கழங்கின் திட்பம் – look at your molucca beans and tell me what it indicates, Caesalpinia crista seeds, Molucca beans, மாறா வருபனி கலுழும் கங்குலில் ஆனாது துயரும் எம் கண் இனிது படீஇயர் – for my eyes that cry without stopping at night to sleep sweetly, எம் மனை முந்துறத் தருமோ – will he bring her first to our house, தன் மனை உய்க்குமோ – will he take her to his home, யாதவன் குறிப்பே – what is his intention

அகநானூறு 196, பரணர், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
நெடுங்கொடி நுடங்கும் நறவு மலி பாக்கத்து
நாள் துறைப் பட்ட மோட்டிரு வராஅல்
துடிக் கண் கொழுங்குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி
வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்குப் பாட்டி
ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெஞ்சோறு  5
தீம் புளிப் பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து
விடியல் வைகறை இடூஉம் ஊர
தொடுகலம் குறுக வாரல் தந்தை
கண் கவின் அழித்ததன் தப்பல் தெறுவர
ஒன்றுமொழிக் கோசர்க் கொன்று முரண் போகிய  10
கடுந்தேர்த் திதியன் அழுந்தை கொடுங் குழை
அன்னி மிஞிலியின் இயலும்
நின் நலத் தகுவியை முயங்கிய மார்பே.

Akanānūru 196, Paranar, Marutham Thinai – What the heroine said to the unfaithful hero
Oh man from the town with swaying tall banners
and abundant alcohol, where a fat varāl fish that
is caught during the day is cut into thick pieces
that look like the eyes of thudi drums, and sold,
and bards forget fishing as they drink, dance and
sleep, their musician wives serving them hot rice
balls on the wide, white waterlily leaves with sweet
tamarind sauce with rounded fruits of rattan, in the
early morning hours!

Do not come near me!  I will not touch
your chest that has been embraced by your pretty
woman, who is like Anni Mignili with curved earrings,
who caused terror and killed the Kōsars who swore
oaths, with the help of king Thithiyan owning fast
chariots in Alunthai, since they ruined her father’s eyes.

Notes:  There are references to Anni Mignili in Akanānūru 196 and 262.  There are references to Anni in Natrinai 180 and Akanānūru 45, 126 and 145.

Meanings:   நெடுங்கொடி நுடங்கும் நறவு மலி பாக்கத்து – in the town with tall swaying flags and abundant alcohol, நாள் துறைப் பட்ட மோட்டிரு வராஅல் – varāl fish caught on the shores in the day, murrel fish, Slacate nigra, Ophiocephalus punctatus, Ophiocephalus marulius, துடிக் கண் கொழுங்குறை – cut pieces that look like thudi drum eyes, நொடுத்து – sold, உண்டு ஆடி – drank and danced, வேட்டம் மறந்து – forgot fishing, துஞ்சும் கொழுநர்க்கு – husbands (bards) who sleep, பாட்டி – women who sing (their wives), ஆம்பல் அகல் இலை – wide leaves of white waterlilies, அமலை வெஞ்சோறு – hot balls of rice, தீம் புளிப் பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து – pouring a sauce made with rounded rattan fruits (Calamus rotang) pouring sweet tamarind, விடியல் வைகறை – early morning, இடூஉம் – serving, ஊர – oh man from such town, தொடுகலம் – I will not touch, குறுக வாரல் – do not come near me, தந்தை கண் கவின் அழித்ததன் தப்பல் – for the mistake of ruining her father’s eyes, தெறுவர – causing fear, causing distress, ஒன்றுமொழிக் கோசர்க் கொன்று – killed the Kōsars who vowed, killed the Kōsars of bombastic words, முரண் போகிய – discord ended, கடும் தேர்த் திதியன் – Thithiyan with fast chariots, அழுந்தை – Alunthai town, கொடுங்குழை அன்னி மிஞிலியின் – Anni Mignili with curved earrings, இயலும் – of that nature, நின் நலத் தகுவியை முயங்கிய மார்பே – touch your chest that embraced the one who is fitting for you

அகநானூறு 197, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
மா மலர் வண்ணம் இழந்த கண்ணும்
பூ நெகிழ் அணையின் சாஅய தோளும்
நன்னர் மாக்கள் விழைவனர் ஆய்ந்த
தொன்னலம் இழந்த துயரமொடு என்னதூஉம்
இனையல் வாழி தோழி முனை எழ  5
முன்னுவர் ஓட்டிய முரண் மிகு திருவின்
மறமிகு தானைக் கண்ணன் எழினி
தேமுது குன்றம் இறந்தனர் ஆயினும்
நீடலர் யாழ நின் நிரை வளை நெகிழத்
தோள் தாழ்வு இருளிய குவை இருங்கூந்தல்  10
மடவோள் தழீஇய விறலோன் மார்பில்
புன்தலைப் புதல்வன் ஊர்பு இழிந்தாங்கு
கடுஞ்சூல் மடப்பிடி தழீஇய வெண் கோட்டு
இனஞ் சால் வேழம் கன்று ஊர்பு இழிதரப்
பள்ளி கொள்ளும் பனிச் சுரம் நீந்தி  15
ஒள் இணர்க் கொன்றை ஓங்கு மலை அத்தம்
வினை வலியுறூஉம் நெஞ்சமொடு
இனையர் ஆகி நம் பிரிந்திசினோரே.

Akanānūru 197, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your bluelily-like eyes have lost their color,
your arms have thinned like pillows that
have lost their fine shape, rows of
bangles have slipped down, and you are
distressed that you have lost your beauty that
was desired and analyzed by good friends.
Do not be sad!  May you live long, my friend!

Even though he has gone past the ancient
mountain with honeycombs, belonging to Elini
Kannan with a mighty, large army, great strength
and wealth, who chased aggressive enemies who
attacked him, he will not delay his return!

Your man who has left with a strong heart,
with a mind that is different from ours,
passed towering mountains dense with
kondrai trees bearing clusters of flowers,
where a white-tusked male elephant that
is with its herd, embraces its fully pregnant
female and lies down for his calf to climb and step
down his body, like a successful man who embraces
his wife with thick, dark hair draping her
shoulders and lies down for his son with parched
head to climb and step down from his chest.

Meanings:   மா மலர் வண்ணம் இழந்த கண்ணும் – eyes have lost the color of dark flowers/bluelilies, Nymphaea caerulea, பூ – lovely, நெகிழ் – reduced, ruined, அணையின் – like pillows, சாஅய தோளும் – arms/shoulders are ruined, நன்னர் மாக்கள் – our good friends, விழைவனர் – with desire, ஆய்ந்த – analyzed, appreciated, தொன்னலம் இழந்த துயரமொடு என்னதூஉம் இனையல் – do not feel sad that you have lost your previous beauty, வாழி தோழி – may you live long my friend, முனை எழ முன்னுவர் ஓட்டிய – chased away aggressive enemies who rose up to fight, முரண் மிகு – with great strength திருவின் – wealthy, மற மிகு தானைக் கண்ணன் எழினி – Kannan Elini with a very brave army, தேம் முது குன்றம் இறந்தனர் ஆயினும் – even if went through the ancient mountain with honeycombs, நீடலர் – he will not delay, யாழ – அசை, an expletive, நின் நிரை வளை நெகிழ – your rows of bangles to slip down, தோள் தாழ்வு இருளிய குவை இருங்கூந்தல் – thick dark hair flowing down the shoulders, மடவோள் தழீஇய – embracing the delicate woman, விறலோன் மார்பில் – on the chest of a successful man, புன்தலை – parched head, head with scanty hair, புதல்வன் – son, ஊர்பு இழிந்தாங்கு – like how he climbs up and gets down, கடுஞ்சூல் மடப்பிடி தழீஇய – embracing its fully pregnant naive female, embracing its female that is pregnant for the first time, வெண் கோட்டு இனம் சால் வேழம் – a male elephant with white tusks which is with its herd, கன்று ஊர்பு இழிதரப் பள்ளி கொள்ளும் – lies down for his calf to climb on him and step down, பனிச் சுரம் நீந்தி – passed the cold wasteland, ஒள் இணர்க் கொன்றை ஓங்கு மலை – tall mountains with bright clusters of laburnum flowers, Golden Shower Tree, Cassia fistula, அத்தம் – wasteland, வினை வலியுறூஉம் நெஞ்சமொடு – with a strong heart to do his work, இனையர் ஆகி – he became different, நம் பிரிந்திசினோரே – the one who left us

அகநானூறு 198, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
கூறுவம் கொல்லோ கூறலம் கொல் எனக்
கரந்த காமம் கைந் நிறுக்கல்லாது
நயந்து நாம் விட்ட நல்மொழி நம்பி
அரை நாள் யாமத்து விழு மழை கரந்து
கார் விரை கமழும் கூந்தல் தூவினை  5
நுண் நூல் ஆகம் பொருந்தினள் வெற்பின்
இளமழை சூழ்ந்த மட மயில் போல
வண்டு வழிப் படரத் தண் மலர் மேய்ந்து
வில் வகுப்பு உற்ற நல் வாங்கு குடைச்சூல்
அம் சிலம்பு ஒடுக்கி அஞ்சினள் வந்து  10
துஞ்சு ஊர் யாமத்து முயங்கினள் பெயர்வோள்
ஆன்ற கற்பின் சான்ற பெரியள்
அம் மா அரிவையோ அல்லள் தெனாஅது
ஆஅய் நல் நாட்டு அணங்குடைச் சிலம்பில்
கவிரம் பெயரிய உருகெழு கவாஅன்  15
நேர் மலர் நிறை சுனை உறையும்
சூர்மகள் மாதோ என்னும் என் நெஞ்சே.

Akanānūru 198, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
“Whether I should tell her, or not tell her”, I used to
think as I hid my love.  Unable to control it, I sent her a
message.

Trusting my good words, she came at midnight with fear,
hiding in the heavy rain, her hair with the fragrance of
monsoon, wearing pure clothes made with fine threads,
looking like a peacock surrounded by fog, adorned with
cool flowers and followed by bees feeding on them, and
controlling the jingling of her beautiful, curved, rounded
anklets with segments like those in a bow, when the town
slept, and then she returned.

She is a great woman with chastity.  She is not just a pretty,
dark, young woman.  My heart wonders whether she is a
goddess who resides in the full spring dense with delicate
flowers, in the fierce mountain called Kaviram, in the harsh
mountain ranges belonging to the southern king Āy.

Meanings:   கூறுவம் கொல்லோ – should we tell, கூறலம் கொல் – should we not tell, என – thus, கரந்த காமம் – the hidden love, கைந் நிறுக்கல்லாது – unable to control my love, நயந்து – with desire, நாம் விட்ட நல் மொழி நம்பி – believing the good words that we sent, அரை நாள் யாமத்து – at midnight time, விழு மழை கரந்து – hid as it rained heavily, கார் விரை கமழும் கூந்தல் – hair with rainy season’s fragrance, தூ வினை நுண் நூல் ஆகம் பொருந்தினள் – she was with with pure clothes made of fine thread, வெற்பின் – in the mountains, இள மழை சூழ்ந்த – surrounded by fog, surrounded by tender clouds, மட மயில் போல – like a naive peacock, வண்டு வழிப் படரத் தண் மலர் மேய்ந்து – wearing cool flowers that bees followed to feed on, வில் வகுப்பு உற்ற – with sections like a bow, நல் – fine, வாங்கு – curved, குடைச்சூல் –  pot-like rounded (Po. Ve. Somasundaranar’s interpretation –  குடம் போன்ற புடையையுடைய), அம் சிலம்பு ஒடுக்கி – controlling the sounds of her beautiful anklets, அஞ்சினள் வந்து – she came with fear, துஞ்சு ஊர் யாமத்து முயங்கினள் – she embraced me at night when the town was sleeping, பெயர்வோள் – she who leaves, ஆன்ற கற்பின் சான்ற பெரியள் – she is a great woman with virtue, she is a woman with chastity, அம் மா அரிவையோ அல்லள் – she is not just a pretty dark young woman, தெனாஅது – in the south, ஆஅய் நல் நாட்டு – in the fine country of king Āy Andiran who ruled a fine country -near Kanya Kumari, அணங்குடைச் சிலம்பில் கவிரம் – in the fierce Kaviram mountains, in the Kaviram Mountains with deities, பெயரிய – with the name, உருகெழு கவாஅன் – fierce adjoining mountains, நேர் மலர் நிறை சுனை உறையும் சூர்மகள் மாதோ என்னும் என் நெஞ்சே – my heart thinks that she is the Soor goddess who resides in the full springs with delicate flowers

அகநானூறு 199, கல்லாடனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
கரை பாய் வெண் திரை கடுப்பப் பல உடன்
நிரை கால் ஒற்றலின் கல் சேர்பு உதிரும்
வரை சேர் மராஅத்து ஊர் மலர் பெயல் செத்து
உயங்கல் யானை நீர் நசைக்கு அலமரச்
சிலம்பி வலந்த வறுஞ்சினை வற்றல்  5
அலங்கல் உலவை அரி நிழல் அசைஇத்
திரங்கு மரல் கவ்விய கையறு தொகு நிலை
அரம் தின் ஊசித் திரள் நுதி அன்ன
திண்ணிலை எயிற்ற செந்நாய் எடுத்தலின்
வளி முனைப் பூளையின் ஒய்யென்று அலறிய  10
கெடு மான் இன நிரை தரீஇய கலையே
கதிர் மாய் மாலை ஆண் குரல் விளிக்கும்
கடல் போல் கானம் பிற்படப் பிறர் போல்
செல்வேம் ஆயின் எம் செலவு நன்று என்னும்
ஆசை உள்ளம் அசைவின்று துரப்ப  15
நீ செலற்கு உரியை நெஞ்சே வேய் போல்
தடையின மன்னும் தண்ணிய திரண்ட
பெருந்தோள் அரிவை ஒழியக் குடாஅது
இரும் பொன் வாகைப் பெருந்துறைச் செருவில்
பொலம் பூண் நன்னன் பொருது களத்து ஒழிய  20
வலம்படு கொற்றம் தந்த வாய்வாள்
களங்காய்க் கண்ணி நார் முடிச்சேரல்
இழந்த நாடு தந்தன்ன
வளம் பெரிது பெறினும் வாரலென் யானே.

Akanānūru 199, Kallādanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
If you wish to go past the
forest that is vast like an ocean,
……….where like rows of waves that
……….hit the shores,
……….constant winds attack kadampam
……….trees and their flowers drop on the
……….rocks,
……….a thirsting elephant thinks that it
……….is rain and gets disappointed and
……….saddened that it is not,
……….spiders have woven webs on the dry
……….branches of leafless trees with dappled
……….shade where people rest,
……….a helpless herd of deer munch on dried
……….hemp, and run away screaming when
……….attacked by a wild dog with teeth as
……….sharp as the thick edge of needles
……….made with saws, and a stag calls in his
……….male voice to bring them together,
with a desire to go like others, feeling
that leaving is good, you are fit to
leave, my heart.

I am not going to leave, hurting the
young woman with curved, thick,
cool arms resembling bamboo,
even if I were given the prosperous, huge
country in the west that King Kalangāy
Nārmudi Chēral with unfailing sword, got
after killing Nannan in the battle
at Perunthurai which had his tutelary
vākai tree with gold colored flowers.

Notes:  Pathitruppathu has ten songs dedicated to Chera King Kalangāy Nārmudi Chēral.  It also has references to Nannan’s vākai tree with flame-like golden flowers.  அகநானூறு 199 – வளி முனைப் பூளையின், அகநானூறு 217 – கோடைப் பூளையின் வாடையொடு துயல்வர.

Meanings:   கரை பாய் வெண் திரை கடுப்ப – like the white waves that flow toward the shores, பல உடன் – with many, நிரை கால் ஒற்றலின் – since they were attacked by the rows of wind gusts, since they were attacked by the continuous wind, கல் சேர்பு உதிரும் – they drop on the rocks, வரை சேர் மராஅத்து – of kadampam trees on the mountains, Anthocephalus cadamba, Kadampam oak, ஊர் மலர் பெயல் – flowers fall like rain, செத்து – thinking, உயங்கல் யானை – a suffering elephant, நீர் நசைக்கு – thirsting for water, அலமர – saddened, சிலம்பி வலந்த – woven by spiders, வறுஞ்சினை – branches without leaves, வற்றல் – dried, அலங்கல் உலவை – moving dry branches, அரி நிழல் – dappled shade, striped shade, அசைஇ – stay, திரங்கு மரல் கவ்விய – biting/chewing the parched hemp plants, Sansevieria trifasciata, கையறு தொகு நிலை – helpless situation of the group, அரம் தின் ஊசித் திரள் நுதி அன்ன – like the thick tip of needles made by cutting with saws, திண்ணிலை எயிற்ற – powerful teeth, செந்நாய் எடுத்தலின் – since the wild dog attacked, Cuon alpinus dukhunensis, வளி முனைப் பூளையின் – like poolai flowers in front of wind, Aerva lanata, ஒய்யென்று அலறிய – scream loudly, கெடு மான் இன நிரை – lost herds of deer, தரீஇய – to bring together, கலையே – a stag, கதிர் மாய் மாலை – in the evening when the rays go down, ஆண் குரல் விளிக்கும் – the stag calls, கடல் போல் கானம் பிற்பட – the ocean-like forest behind us, பிறர் போல் செல்வேம் ஆயின் – if you say that we should go like others, எம் செலவு – my leaving, நன்று என்னும் – that it is good, ஆசை உள்ளம் அசைவின்று துரப்ப – desiring mind chasing without relaxing, நீ செலற்கு உரியை நெஞ்சே – you are fit to leave oh my heart, வேய் போல் – like bamboo, தடையின – they are curved, they are thick, மன்னும் – பொருந்தும், like, தண்ணிய – cool, திரண்ட பெருந்தோள் – rounded large arms, அரிவை – young woman, ஒழிய – to be hurt, குடாஅது – on the west, இரும் பொன் வாகைப் பெருந்துறைச் செருவில் – in the battle at Perunthurai with his vākai tree with golden flowers, Sirissa tree, Albizia lebbeck, பொலம் பூண் நன்னன் – Nannan with gold jewels, பொருது களத்து – in the battlefield, ஒழிய – ruined, வலம்படு கொற்றம் தந்த – brought great victory, வாய்வாள் – unfailing sword, களங்காய்க் கண்ணி நார் முடிச்சேரல் இழந்த நாடு தந்து அன்ன – even if given the country that Nannan lost to the Chēral king Kalangāy Nārmudi Chēral, வளம் பெரிது – great prosperity, பெறினும் – even if I get that, வாரலென் யானே – I will not come

அகநானூறு 200, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நிலாவின் இலங்கு மணல் மலி மறுகில்
புலால் அம் சேரிப் புல் வேய் குரம்பை ஊர் என
உணராச் சிறுமையொடு நீர் உடுத்து
இன்னா உறையுட்டு ஆயினும் இன்பம்
ஒரு நாள் உறைந்திசினோர்க்கும் வழி நாள்  5
தம் பதி மறக்கும் பண்பின் எம் பதி
வந்தனை சென்மோ வளை மேய் பரப்ப
பொம்மல் படுதிரை கம்மென உடைதரும்
மரன் ஓங்கு ஒரு சிறை பல பாராட்டி
எல்லை எம்மொடு கழிப்பி எல் உற  10
நல் தேர் பூட்டலும் உரியீர் அற்றன்று
சேந்தனிர் செல்குவிர் ஆயின் யாமும்
எம் வரை அளவையின் பெட்குவம்
நும் ஒப்பதுவோ உரைத்திசின் எமக்கே.

Akanānūru 200, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the shores where conchs graze!
Our settlement with fish stink has huts woven
with grass, and streets filled with moon-like,
bright sand.  Our town draped by water feels
small and sad, but it gives joy to those who stay
here even for a day before they leave, making
them to forget their own towns the next day.

Overflowing, loud waves crash rapidly on our
shore with tall trees on one side.  Spend the day
with us, winning our praises.  When night arrives,
you will hitch your horses to your chariot and leave!

However, should you decide to stay in our town
for the night, we will take care of you in the best
manner we can.
Is this agreeable to you?  Please let us know!

Notes:  நிலவு மணல்: அகநானூறு 20 – நிலவு மணல், அகநானூறு 200 – நிலாவின் இலங்கு மணல் மலி மறுகில், நற்றிணை 31 – நிலவு மணல், நற்றிணை 140 – நிலவு மணல், நற்றிணை 159 – நிலவுக் குவித்தன்ன மோட்டு மணல், நற்றிணை 183 – நிலவு மணல், குறுந்தொகை 123 – நிலவுக் குவித்தன்ன வெண் மணல், கலித்தொகை 13 – வாள் நிலா ஏய்க்கும் வயங்கு ஒளி எக்கர், புறநானூறு 17 – நிலவு மணல் வியன் கானல், பொருநராற்றுப்படை 213 – நிலவு எக்கர், மதுரைக்காஞ்சி 114 – நிலவுக் கானல்.

Meanings:   நிலாவின் இலங்கு மணல் மலி மறுகில் – in the moon-like bright sand filled streets, புலால் அம் சேரி – community/village with flesh stink, புல் வேய் குரம்பை – huts made with grass, ஊர் என – that it is a town, உணரா – not feeling,  சிறுமையொடு – with smallness, நீர் உடுத்து – surrounded by water, இன்னா உறையுட்டு ஆயினும் – filled with sorrow, இன்பம் – joy, ஒரு நாள் உறைந்திசினோர்க்கும் – for those who stayed even for a day, வழி நாள் – the following day, தம் பதி மறக்கும் பண்பின் – with the nature of making them forget their town, எம் பதி – our town, வந்தனை சென்மோ – come and leave, வளை மேய் பரப்ப – lord of the shores where conchs eat, பொம்மல் படுதிரை கம்மென உடைதரும் – overflowing roaring waves crash rapidly on the shores, மரன் ஓங்கு ஒரு சிறை – where trees are tall on one side, பல பாராட்டி – praising in many ways, எல்லை எம்மொடு கழிப்பி – spend the day with us, எல் உற – when night arrives, நல் தேர் பூட்டலும் உரியீர் – you will hitch/tie your fine chariots (to your horses), அற்றன்று – if it is not that, சேந்தனிர் செல்குவிர் ஆயின் – if you want to stay and then leave, யாமும் எம் வரை அளவையின் பெட்குவம் – we will take care of you to the extent that we can, நும் ஒப்பதுவோ – is it agreeable, உரைத்திசின் எமக்கே – tell us

Advertisements