அகநானூறு   – Translated by Vaidehi Herbert  

Copyright ©  All Rights Reserved

If you go to http://sangailakkiyam.org, you can learn some easy poems, take up a very easy test and get a certificate. 

தமிழ் உரை நூல்கள்:
அகநானூறு – ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் – தமிழ் மண் பதிப்பகம், சென்னை
அகநானூறு – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை

அகநானூறு 201, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி பொன்னின்
அவிர் எழில் நுடங்கும் அணி கிளர் ஓடை
வினை நவில் யானை விறல் போர்ப் பாண்டியன்
புகழ் மலி சிறப்பின் கொற்கை முன் துறை
அவிர் கதிர் முத்தமொடு வலம்புரி சொரிந்து  5
தழை அணிப் பொலிந்த கோடு ஏந்து அல்குல்
பழையர் மகளிர் பனித் துறைப் பரவ
பகலோன் மறைந்த அந்தி ஆர் இடை
உருகெழு பெருங்கடல் உவவுக் கிளர்ந்தாங்கு
அலரும் மன்று பட்டன்றே அன்னையும்  10
பொருந்தா கண்ணள் வெய்ய உயிர்க்கும் என்று
எவன் கையற்றனை இகுளை சோழர்
வெண்ணெல் வைப்பின் நல் நாடு பெறினும்
ஆண்டு அமைந்து உறைகுநர் அல்லர் முனாஅது
வான் புகு தலைய குன்றத்து கவாஅன்  15
பெருங்கை எண்கின் பேழ்வாய் ஏற்றை
இருள் துணிந்தன்ன குவவு மயிர்க் குருளைத்
தோல் முலைப் பிணவொடு திளைக்கும்
வேனில் நீடிய சுரன் இறந்தோரே.

Akanānūru 201, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!  The gossip that has
spread in our town is as loud as the fierce, huge
ocean that rises up on full moon day at the
harsh twilight hours when the sun hides, and
daughters of fishermen wearing leaf garments on
their tall, lifted loins, spread pearls with
sparkling rays along with right-whorled conch
shells on the cold shores of Korkai with fame and
splendor, belonging to Pāndiyan king, victorious
in battles with his well-trained elephants
wearing beautiful, glittering, gold ornaments.

Mother sighs with hot breath and has not closed
her eyes!  You are helpless, my friend!

Even if he were to get the Chōla king’s fine country
with prosperous, paddy-rich towns, he will not stay there,
the one who went through the vast wasteland in summer,
where a male bear with gaping mouth enjoys, with his
thick furred cub as black as cut up darkness, and female
with skinny breasts, on the slope of a sky-high mountain.

Notes:  இருள் துணிந்தன்ன – Malaipadukādam 247.

Meanings:   அம்ம வாழி தோழி – may you live long my friend, பொன்னின் அவிர் – with gleaming gold, எழில் – pretty, நுடங்கும் – moving, glittering, அணி கிளர் ஓடை – beautifully shining forehead ornaments, வினை நவில் யானை – elephants good in their battle work, விறல் போர்ப் பாண்டியன் – Pāndiyan victorious in battles, புகழ் மலி சிறப்பின் – great splendor and fame, கொற்கை முன் துறை – shores of Korkai, அவிர் கதிர் முத்தமொடு – with pearls sending bright rays, வலம்புரி – right-whorled conch shells, சொரிந்து – poured, தழை அணி – leaf garments, பொலிந்த – splendid, கோடு ஏந்து அல்குல் – lifted loins with lines, tall lifted loins, பழையர் மகளிர் – daughters of fishermen (பழையர் = கள் விற்போர், those who sell toddy), பனித்துறைப் பரவ – spread on the old shores, பகலோன் மறைந்த – when the sun hid, அந்தி ஆர் இடை – at the harsh twilight time, உருகெழு பெருங்கடல் – fierce huge ocean, உவவுக் கிளர்ந்தாங்கு – like how it rose up like on full moon day, அலரும் மன்று பட்டன்றே – gossip has spread in the town’s common grounds, அன்னையும் பொருந்தா கண்ணள் – and mother with eyes that do not close, வெய்ய உயிர்க்கும் – she gives hot sighs, என்று எவன் கையற்றனை – you are helpless, இகுளை – oh friend, சோழர் வெண்ணெல் வைப்பின் நல் நாடு பெறினும் – even if he gets the Chōla king’s fine country with towns with paddy fields, ஆண்டு அமைந்து உறைகுநர் அல்லர் – he is not one to stay there, முனாஅது – old, வான் புகு தலைய குன்றத்து – sky piercing high mountains, கவாஅன் – side mountains, mountain slopes, பெருங்கை எண்கின் – of the bear with huge hands, பேழ்வாய் ஏற்றை – a male with a gaping mouth, இருள் துணிந்தன்ன – like darkness is cut up, குவவு மயிர்க் குருளை – a cub with thick fur, தோல் முலைப் பிணவொடு திளைக்கும் – happy with its mate with skinny breasts, வேனில் நீடிய சுரன் இறந்தோரே – one who passed through the vast wasteland in summer

அகநானூறு 202, ஆவூர் கிழார் மகனார் கண்ணனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வயங்கு வெள் அருவிய குன்றத்துக் கவாஅன்
கயந்தலை மடப் பிடி இனன் ஏமார்ப்பப்
புலிப் பகை வென்ற புண்கூர் யானை
கல்லகச் சிலம்பில் கை எடுத்து உயிர்ப்பின்
நல் இணர் வேங்கை நறு வீ  கொல்லன்  5
குருகு ஊது மிதி உலைப் பிதிர்வின் பொங்கி
சிறு பல் மின்மினி போலப் பல உடன்
மணி நிற இரும் புதல் தாவும் நாட
யாமே அன்றியும் உளர் கொல் பானாள்
உத்தி அரவின் பைத்தலை துமிய  10
உரஉரும் உட்குவரு நனந்தலைத்
தவிர்வு இல் உள்ளமொடு எஃகு துணையாகக்
கனை இருள் பரந்த கல் அதர்ச் சிறு நெறி
தேராது வரூஉம் நின் வயின்
ஆர் அஞர் அரும் படர் நீந்துவோரே?  15

Akanānūru 202, Āvūr Moolankilār Kannanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the country with bright, white
waterfalls on mountain slopes, where
making its delicate headed female and herd happy,
an elephant with wounds from fighting with tigers
and winning, lifts his trunk and sighs deeply,
causing fragrant fine clusters of vēngai
flowers to fall on sapphire-colored bushes,
appearing like firefly-like, tiny sparks from
a metalsmith’s forge when he blows with his
bellows and presses the treadle!

Is there anybody other than us, who is swimming
in greatly spreading sorrow, since you come on the
fierce, small, stony paths in the vast space, in
the pitch darkness of midnight carrying a spear as
a support, with strength, and a mind not considering
hindrances when thunder, that could chop heads
of spotted snakes with poison, roars?

Notes:   There is a poetic convention that thunder ruins and kills snakes.  Akanānūru 68, 92, 119, 182, 202, 274, 323, 328, Kalithokai 45, 113, Kurunthokai 158, 190, 268, 391 and Natrinai 37, 51, 114, 129, 238, 255, 264, 347, 383, Puranānūru 17, 58, 126, 211, 366 and 369 have similar descriptions of thunder ruining or killing snakes.  அகநானூறு 202 – குருகு ஊது மிதி உலை, குறுந்தொகை 172 – உலை வாங்கு மிதி தோல், பெரும்பாணாற்றுப்படை 207 – மென்தோல் மிதி உலைக் கொல்லன்.

Meanings:   வயங்கு வெள் அருவிய – with bright white waterfalls, குன்றத்து கவாஅன் – slopes of the mountain, கயந்தலை மடப் பிடி – delicate headed naive female, இனன் ஏமார்ப்ப – making its herd happy, புலிப் பகை வென்ற புண்கூர் யானை – elephant with sores which won fights with tigers, கல்லகச் சிலம்பில் – in the mountain slopes with boulders, கை எடுத்து உயிர்ப்பின் – raises its trunk and sighs, நல் இணர் வேங்கை – fine clusters of vēngai, Pterocarpus marsupium, நறு வீ – fragrant flowers, கொல்லன் – metalsmith, குருகு ஊது – blowing through the furnace hole with bellows, மிதி உலை – furnace treadle worked with the feet, பிதிர்வின் பொங்கி – spread like the sparks, சிறு பல் மின்மினி போல பல உடன் – like many little fireflies, மணி நிற – sapphire colored, இரும் புதல் – big bushes, தாவும் – fall, spread, நாட – oh man from such country, யாமே அன்றியும் உளர் கொல் – is there anybody other than us, பானாள் – midnight, உத்தி அரவின் பைத்தலை துமிய – for spotted snakes’ heads with poison sacs to be chopped, உர – with strength, உரும் – thunder, உட்குவரு – causing fear, நனந்தலை – wide/vast space, தவிர்வு இல் உள்ளமொடு – with a mind that does not consider hindrances, எஃகு துணையாக – with a spear as a partner, with a spear as a support, கனை இருள் – thick darkness, பரந்த கல் அதர்ச் சிறு நெறி – small path with rocks spread, தேராது வரூஉம் – coming without thinking, நின் வயின் – for you, ஆர் அஞர் அரும் படர் – great sorrow, நீந்துவோரே – one who is going through

அகநானூறு 203, கபிலர், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய தாய் அல்லது செவிலித்தாய் சொன்னது
உவக்குநள் ஆயினும் உடலுநள் ஆயினும்
யாய் அறிந்து உணர்க என்னார் தீ வாய்
அலர் வினை மேவல் அம்பல் பெண்டிர்
இன்னள் இனையள் நின் மகள் எனப் பல் நாள்
எனக்கு வந்து உரைப்பவும் தனக்கு உரைப்பு அறியேன்  5
நாணுவள் இவள் என நனி கரந்து உறையும்
யான் இவ் வறுமனை ஒழிய தானே
அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை
எனக்கு எளிது ஆகல் இல் எனக் கழல் கால்
மின் ஒளிர் நெடு வேல் இளையோன் முன்னுறப்  10
பன் மலை அருஞ்சுரம் போகிய தனக்கு யான்
அன்னேன் அன்மை நன் வாய்யாக
மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி
வெய்து இடையுறாஅது எய்தி முன்னர்ப்
புல்லென் மா மலைப் புலம்பு கொள் சீறூர்  15
செல் விருந்து ஆற்றித் துச்சில் இருத்த
நுனை குழைத்து அலமரும் நொச்சி
மனை கெழு பெண்டு யான் ஆகுக மன்னே.

Akanānūru 203, Kapilar, Pālai Thinai – What the heroine’s mother or foster mother said, after she eloped
Without considering whether she will be happy or whether
she will suffer, and not thinking, “Let her mother know and
understand about it,” these women with evil mouths that
love to gossip, have come and told me many days, “This is
how she is, this is how your daughter is.”

Thinking that she would be embarrassed if I spoke to her
about it, I hid it out of modesty.

She thought that if I knew about it, life here would not be easy
for her, and she left this sad house, following her young man
wearing warrior anklets on his feet and carrying a bright,
tall spear, crossing many mountains and going on
difficult, wasteland paths.

I am not like that, truthfully.  May I go ahead of her and become
the woman of a house surrounded by swaying nochi trees with
sprouts with tips, in a lonely little village, and provide a feast for
them and a place to stay, walking safely without difficulty on the
small paths created by animals in the parched huge mountain!

Notes:  மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி (13) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – விலங்குகள் இயங்குதலால் உண்டான சிறிய வழிகள், வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – விலங்குகள் செல்லும் பின்னிக் கிடக்கும் சிறிய நெறிகளில்.  அகநானூறு 168 – மான் அதர்ச் சிறு நெறி, அகநானூறு 203 – மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி, அகநானூறு 318 – கான மான் அதர் யானையும் வழங்கும், அகநானூறு 388 – காட்டு மான் அடி வழி ஒற்றி.

Meanings:  உவக்குநள் ஆயினும் – even if she is happy, உடலுநள் ஆயினும் – even if she is suffering, யாய் அறிந்து உணர்க என்னார் – they won’t stay away thinking let the mother know about it herself, தீ வாய் – evil mouths, அலர் வினை மேவல் – desiring to gossip, desiring to slander, அம்பல் பெண்டிர் – women who gossip, இன்னள் இனையள் நின் மகள் எனப் பல் நாள் எனக்கு வந்து உரைப்பவும் – they came many days and told me that this is how your daughter is, தனக்கு உரைப்பு அறியேன் – I had not told her about it, நாணுவள் இவள் என – since she would be embarrassed/shy, நனி கரந்து உறையும் யான் – I hid it well because of modesty, இவ் வறுமனை ஒழிய – leaving me alone in this empty house, தானே அன்னை அறியின் – if mother knows about it, இவண் உறை வாழ்க்கை எனக்கு எளிது ஆகல் இல் என – ‘life here won’t be easy for me’ she thought, கழல் கால் மின் ஒளிர் நெடு வேல் இளையோன் முன்னுற – led by her young man with a bright tall spear and warrior anklets on his feet, பன் மலை அருஞ்சுரம் போகிய தனக்கு – to her who crossed many mountains with difficult wasteland paths, யான் அன்னேன் அன்மை – I am not like that, நன் வாய்யாக – to be truthful, மான் அதர் மயங்கிய – animal paths which are entangled, மலை முதல் சிறு நெறி – small paths on the mountain, வெய்து இடையுறாஅது – without any difficulty or harm, எய்தி – reaching, முன்னர் – beforehand, புல்லென் மா மலை – dull huge mountain, parched huge mountain, புலம்பு கொள் சீறூர் – lonely little town, செல் – go, விருந்து ஆற்றி – providing a feast with hospitality, துச்சில் இருத்த – staying in a safe place, நுனை குழைத்து அலமரும் நொச்சி – swaying nochi trees with sprouts with tips, Vitex leucoxylon, Chaste tree, மனை கெழு பெண்டு யான் ஆகுக – may I become the woman of the house, மன்னே – அசை, an expletive

அகநானூறு 204, மதுரைக் காமக்கனி நப்பாலத்தனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
உலகுடன் நிழற்றிய தொலையா வெண்குடைக்
கடல் போல் தானைக் கலிமா வழுதி
வென்று அமர் உழந்த வியன் பெரும் பாசறைச்
சென்று வினை முடித்தனம் ஆயின் இன்றே
கார்ப் பெயற்கு எதிரிய காண்தகு புறவில்  5
கணங்கொள் வண்டின் அம் சிறைத் தொழுதி
மணங்கமழ் முல்லை மாலை ஆர்ப்ப
உதுக்காண் வந்தன்று பொழுதே வல் விரைந்து
செல்க பாக நின் நல் வினை நெடுந்தேர்
வெண்ணெல் அரிநர் மடிவாய்த் தண்ணுமை 10
பன் மலர்ப் பொய்கைப் படுபுள் ஓப்பும்
காய் நெல் படப்பை வாணன் சிறுகுடித்
தண்டலை கமழும் கூந்தல
ஒண் தொடி மடந்தை தோள் இணை பெறவே.

Akanānūru 204, Mathurai Kāmakani Nappālathanār, Mullai thinai – What the hero said to his charioteer
We finished our battle chores that we went to perform
in the wide, vast battle camp of king Valuthi, victorious
in war, owning proud horses and an army as large as the
ocean, and protecting the world with his white umbrella.

The forest is beautiful to behold after the monsoon rains.
Many swarms of bees with beautiful wings buzz on
fragrance-spreading mullai flowers in the evenings.

Look there!  The time has come!  Ride your fine, tall chariot
very fast, oh charioteer, so that we may go today for me to
embrace the shoulders of the young girl with bright bangles
and hair as fragrant as the groves of Sirukudi village of Vānan
with fields bearing mature paddy attacked by birds near the
pond with many flowers where paddy reapers beat their
leather covered thannumai drums to chase them.

Notes:  The word Sirukudi is the name of a particular village indicated with the name of a leader in 6 poems – Akanānūru 54-14 (பண்ணன்), Akanānūru 117-18 (வாணன்), Akanānūru 204-12 (வாணன்), Akanānūru 269-22 (வாணன்), Natrinai 340-9 (வாணன்), Natrinai 367-6 (அருமன்).  Elsewhere, it means a small village or a small community.

Meanings:  உலகுடன் நிழற்றிய தொலையா வெண்குடை – not ruined white umbrella that protected the world, perfect white umbrella that provided shade to the world, கடல் போல் தானை – ocean like army, கலி மா வழுதி வென்று அமர் உழந்த – involved in the battle of Pāndiyan king who won owning proud horses, வியன் பெரும் பாசறை – wide huge battle camp, சென்று – went, வினை முடித்தனம் ஆயின் – since we finished our job, இன்றே – today, கார்ப் பெயற்கு எதிரிய – reacting to the rains that fell, காண்தகு புறவில் – in the lovely forest, கணங்கொள் வண்டின் – of the bees that swarm, அம் சிறை – beautiful wings, தொழுதி – swarms, group, மணங்கமழ் முல்லை மாலை ஆர்ப்ப – buzz on very fragrant jasmine flowers in the evening, உதுக்காண் – look there, வந்தன்று பொழுதே – the time has come, வல் விரைந்து செல்க பாக – ride very fast oh charioteer, நின் நல் வினை நெடுந்தேர் – your fine tall riding chariot, வெண்ணெல் அரிநர் – those who reap white paddy, மடிவாய்த் தண்ணுமை – thannumai drums with folded leather cover, பன் மலர்ப் பொய்கை – pond with many flowers, படுபுள் ஓப்பும் – chasing birds that come to seize food, காய் நெல் படப்பை – fields with mature paddy, வாணன் சிறுகுடித் தண்டலை – groves of Sirukudi village of Vānan, கமழும் கூந்தல – fragrant hair, ஒண் தொடி மடந்தை தோள் இணை பெறவே – to embrace the shoulders/arms of the young lady with bright bangles

அகநானூறு 205,  நக்கீரர், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது 

உயிர் கலந்து ஒன்றிய தொன்றுபடு நட்பின்
செயிர்தீர் நெஞ்சமொடு செறிந்தோர் போலத்
தையல் நின் வயின் பிரியலம் யாம் எனப்
பொய் வல் உள்ளமொடு புரிவு உணக் கூறி
துணிவு இல் கொள்கையர் ஆகி இனியே  5
நோய் மலி வருத்தமொடு நுதல் பசப்பு ஊர
நாம் அழத் துறந்தனர் ஆயினும் தாமே
வாய்மொழி நிலைஇய சேண் விளங்கு நல்லிசை
வளங்கெழு கோசர் விளங்கு படை நூறி
நிலங்கொள வெஃகிய பொலம் பூண் கிள்ளி  10
பூ விரி நெடுங்கழி நாப்பண் பெரும் பெயர்க்
காவிரிப் படப்பைப் பட்டினத்தன்ன
செழு நகர் நல் விருந்து அயர்மார் ஏமுற
விழு நிதி எளிதினின் எய்துக தில்ல
மழைகால் அற்சிரத்து மால் இருள் நீக்கி  15
நீடு அமை நிவந்த நிழல்படு சிலம்பில்
கடாஅ யானைக் கவுள் மருங்கு உதிர
ஆம் ஊர்பு இழிதரு காமர் சென்னி
புலி உரி வரி அதள் கடுப்பக் கலி சிறந்து
நாட் பூ வேங்கை நறு மலர் உதிர  20
மேக்கு எழு பெருஞ்சினை ஏறிக் கணக்கலை
கூப்பிடூஉ உகளும் குன்றகச் சிறு நெறிக்
கல் பிறங்கு ஆரிடை விலங்கிய
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே.

Akanānūru 205, Nakkeerar, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He said to me, “Young woman, I will not separate
from you.”  Kind words from a deceptive mind, as
though our lives had united in a faultless manner
as one, and our friendship was ancient!  He does
not have the principle of strength.  Even though he
abandoned me causing great distress making me cry,
and for my forehead to become pale,
……….and went to another land with a different
……….language, passing the wasteland where the paths
……….are filled with rocks, male monkeys climb
……….on tall tree branches and call their mates and leap
……….around making the fresh vēngai flowers drop and
……….making the ground appear like peeled skins of
……….tigers with stripes, in the mountain slopes where
……….tall bamboos grow and provide shade, waterfalls
……….flow down like the musth that flows down
……….the cheeks of elephants in this early dew season
……….when confusing darkness is removed,
may he earn great wealth to entertain guests in his huge
house that is like Kaviripoompattinam of great fame, with
with groves, and in the midst of huge backwaters with
blossoms, near River Kāviri belonging to the Chōla King
Killi wearing gold ornaments, who ruined the fame and
army of the prosperous and honest Kōsars, desiring
their land!

Meanings:   உயிர் கலந்து ஒன்றிய – life united as one, தொன்றுபடு நட்பின் – with friendship from ancient times, செயிர் தீர் நெஞ்சமொடு – with faultless hearts, செறிந்தோர் போல – like those united, தையல் – O young woman, நின் வயின் பிரியலம் யாம் என – that I will not separate from you,  பொய் வல் உள்ளமொடு – with a mind that is capable of deception, புரிவு உணக் கூறி – he uttered words that are desirable to me, துணிவு இல் கொள்கையர் ஆகி – became one with a principle of no strength, இனியே – now, நோய் மலி வருத்தமொடு – with love disease and great sorrow,  நுதல் பசப்பு ஊர – forehead became sallow, நாம் அழ – as we cried,  துறந்தனர் ஆயினும் – even if he abandons, தாமே வாய்மொழி– truthful to his words, சேண் – distance, விளங்கு – splendid, நல் இசை – fine fame, வளங்கெழு கோசர் – prosperous Kōsars, நிலைஇய – established, விளங்கு படை நூறி – destroyed his shining army, நிலங்கொள வெஃகிய – desired their land, பொலம் பூண் கிள்ளி – Chōlan king Killi wearing gold ornaments, பூ விரி நெடுங்கழி – large backwaters with open blossoms, நாப்பண் – amidst, பெரும் பெயர்க் காவிரிப் படப்பைப் பட்டினத்தன்ன – like the Kāviripoompattinam with groves near the famous Kāviri River, செழு நகர் – wealthy palace, நல் விருந்து அயர்மார் – to celebrate fine hospitality, ஏமுற – to be happy, விழு நிதி எளிதினின் எய்துக – may he attain great wealth easily, தில்ல – அசை, an expletive, மழைகால் அற்சிரத்து – in the early dew season when it rains, மால் இருள் நீக்கி – confusing darkness removed, நீடு அமை நிவந்த – tall bamboos grow, நிழல்படு சிலம்பில் – in the mountain slopes with shade, கடாஅ யானை – elephant with musth,  கவுள் மருங்கு உதிர – fall from his cheeks, ஆம் ஊர்பு இழிதரு – waters flow down, காமர் சென்னி – beautiful summits, புலி உரி வரி அதள் கடுப்ப – like the peeled striped hides of tigers, கலி சிறந்து – with great pride, with great arrogance, நாட் பூ வேங்கை நறுமலர் உதிர – fresh/daily fragrant kino flowers drop, Pterocarpus marsupium, மேக்கு எழு பெருஞ்சினை ஏறி – climb on a large branch that rises high,  கணக்கலை கூப்பிடூஉ உகளும் – male monkey calls its troop and leaps around, குன்றகச் சிறு நெறி – small path in the mountain,  கல் பிறங்கு ஆரிடை – on the difficult paths filled with rocks, விலங்கிய – blocking, சொல் பெயர் தேஎத்த – in a country with a different language, சுரன் இறந்தோரே – the man who went to the wasteland

அகநானூறு 206, மதுரை மருதன் இளநாகனார், மருதத் திணை – தலைவி விறலிக்கு வாயில் மறுத்தது
என்னெனப் படுங்கொல் தோழி நல் மகிழ்ப்
பேடிப் பெண் கொண்டு ஆடுகை கடுப்ப
நகுவரப் பணைத்த திரி மருப்பு எருமை
மயிர்க் கவின் கொண்ட மாத்தோல் இரும் புறம்
சிறு தொழில் மகாஅர் ஏறிச் சேணோர்க்குத்  5
துறுகல் மந்தியின் தோன்றும் ஊரன்
மாரி ஈங்கை மாந்தளிர் அன்ன
அம் மா மேனி ஆய் இழை மகளிர்
ஆரந்தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து
ஆராக் காதலொடு தாரிடை குழைய  10
முழவு முகம் புலரா விழவுடை வியன் நகர்
வதுவை மேவலன் ஆகலின் அது புலந்து
அடு போர் வேளிர் வீரை முன் துறை
நெடு வெள் உப்பின் நிரம்பாக் குப்பை
பெரும் பெயற்கு உருகியாஅங்குத்  15
திருந்து இழை நெகிழ்ந்தன தட மென் தோளே.

Akanānūru 206, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Marutham Thinai – the heroine refusing entry to the messenger virali
How will it be talked about, my friend?

The man from the town,
……….where men who are happily drunk
……….dance like women, raising and twisting
……….their hands resembling big, twisted horns of
……….buffaloes, and young men who do small chores
……….climbing on a large drum with a buffalo hide
……….with hair, appear from a distance like monkeys
……….on a boulder,
unites with women with chosen jewels, whose beautiful,
dark bodies look like rainy season’s dark eengai sprouts,
and with endless love crushes the garlands on their chests
with big breasts in their large houses with festivities,
where the eyes of the drums do not dry.

Hating that, my perfect bangles slipped down my curved,
delicate arms like the endless huge salt heaps that melted
away in the heavy rains on the shores of Veerai town of the
murderous Vēlir clan!

Notes:  நகுவர (3) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காண்போர்க்கு நகைப்பு உண்டாக, வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – விளங்குதலுற.  வதுவை மேவலன் ஆகலின் (12) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வதுவைச் சடங்கு செய்து கொள்ளுதலில் பெரிதும் உடையன் ஆதலின், வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – மணத்தினைப் பொருந்துதல் ஆகலின்.  முழவு முகம் புலரா – அகநானூறு பாடல்கள் 206, 222, 397 – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – முழவின் ஒலி ஓயாத, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முழவின் முழக்கம் ஒழியாத.  முழவு முகம் புலர்ந்து – நற்றிணை 360 – ஒளவை துரைசாமி உரை – முழவின் மார்ச்சுனை புலர்ந்து, பின்னத்தூர் அ. நாராயணசாமி ஐயர் உரை – மத்தள முகத்து வைத்த மார்ச்சனை வறந்து.

Meanings:   என் எனப்படும் கொல் தோழி – how will it be talked about oh friend, நல் மகிழ் – fine alcohol, பேடிப் பெண் கொண்டு ஆடுகை கடுப்ப – dancing with feminine traits like those seen in women, நகுவர – laughable, with brightness, பணைத்த – thick, big, திரி மருப்பு – twisted horns, எருமை மயிர் – buffalo’s hair, கவின் கொண்ட – with beauty, மாத்தோல் – dark/huge drum, இரும் புறம் சிறு தொழில் மகாஅர் ஏறி – small children climbing on the big/dark side, சேணோர்க்கு – to those looking from far, துறுகல் – boulder, மந்தியின் தோன்றும் – they appear like female monkeys, ஊரன் – the man from such town, மாரி ஈங்கை மாந்தளிர் அன்ன – like rainy season’s dark sprouts, Mimosa pudica, Touch-me-not, தொட்டாச்சுருங்கி, அம் மா மேனி – beautiful dark body, ஆய் இழை மகளிர் – women with pretty jewels, ஆரம் தாங்கிய – wearing garlands, அலர் முலை ஆகத்து – on the chest with large breasts, ஆராக் காதலொடு – with unending love, தாரிடை குழைய – crushing between garlands, முழவு முகம் புலரா விழவுடை – festivities where drum eyes do not dry, festivities where drum sounds do not go down, வியன் நகர் – wide house, வதுவை மேவலன் ஆகலின் – since he unites with them, since he marries them, since he desires to unite with them, அது புலந்து – hating that, அடு போர் வேளிர் – Vēlir in murderous battles, வீரை முன் துறை – in their Veerai town shores, நெடு வெள் உப்பின் நிரம்பாக் குப்பை பெரும் பெயற்கு உருகியாஅங்கு – like how the endless tall heaps of white salt melt in the heavy rains, like how the not-full heaps of salt melt in the heavy rains, திருந்து இழை நெகிழ்ந்தன – my perfect jewels slipped, my bangles became loose, தட மென் தோளே – curved delicate arms, curved delicate arms

அகநானூறு 207, மதுரை எழுத்தாளன் சேந்தம்பூதனார், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய தாய் அல்லது செவிலித்தாய் சொன்னது
அணங்குடை முந்நீர் பரந்த செறுவின்
உணங்கு திறம் பெயர்ந்த வெண் கல் அமிழ்தம்
குடபுல மருங்கின் உய்ம்மார் புள் ஓர்த்துப்
படை அமைத்து எழுந்த பெருஞ்செய் ஆடவர்
நிரைப் பரப் பொறைய நரைப் புற கழுதைக்  5
குறைக் குளம்பு உதைத்த கல் பிறழ் இயவின்
வெஞ்சுரம் போழ்ந்த அஞ்சுவரு கவலை
மிஞிறு ஆர் கடாஅம் கரந்து விடு கவுள
வெயில் தின வருந்திய நீடு மருப்பு ஒருத்தல்
பிணர் அழி பெருங்கை புரண்ட கூவல்  10
தெண் கண் உவரிக் குறைக்குட முகவை
அறன் இலாளன் தோண்ட வெய்து உயிர்த்துப்
பிறை நுதல் வியர்ப்ப உண்டனள் கொல்லோ
தேம் கலந்து அளைஇய தீம் பால் ஏந்திக்
கூழை உளர்ந்து மொழிமை கூறவும்  15
மறுத்த சொல்லள் ஆகி
வெறுத்த உள்ளமொடு உண்ணாதோளே.

Akanānūru 207, Mathurai Eluthālan Chēnthampoothanār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother or foster mother said, after the heroine eloped
Men of great action listen to bird omens, and go
with protective groups, taking salt, the white
crystal nectar dried in the wide salt pans with
water, from the fierce ocean, to the west to sell,
going through fearful, forked paths in the
wasteland,

where stones are turned upside down, kicked
by the worn hooves of donkeys with white backs
carrying loads, that walk in a row, where an elephant
with long tusks struggled in the sun, its bee-swarming
musth flow ended, the coarseness in his large trunk
lost, searched for water in a pit, from which her lover,
a with no justice drew small amounts of water in pots.
Sighing in the heat, her crescent-moon-like forehead
sweating, how does she drink the salty, clear water,
the young woman who refused with hatred the sweet
milk mixed with honey that I gave to her, stroking
her hair and uttering tender words?

Notes:  அறன் இலாளன் தோண்ட on line 12 could mean ‘the man with no fairness dug’ or ‘the man with no fairness drew (water)’.  In Perumpānātruppadai 98 – நெடுங்கிணற்று வல் ஊற்று உவரி தோண்டி.  Po. Ve. Somasundaranar interprets the word தோண்டி as முகந்து கொண்டு.

Meanings:   அணங்குடை முந்நீர் – fierce ocean, ocean with god, பரந்த செறுவின் – in wide salt fields, உணங்கு திறம் பெயர்ந்த – changed due to dryness, வெண் கல் அமிழ்தம் – white crystal nectar (salt), குடபுல மருங்கின் உய்ம்மார் – take it to the west (to sell), புள் ஓர்த்துப் படை அமைத்து எழுந்த பெருஞ்செய் ஆடவர் – men who do great deeds rise up and form an army (for protection) listening to bird omens, நிரைப் பரப் பொறைய – with stacks of load (பரம் = பாரம்), நரைப் புற – white backs, கழுதைக் குறைக் குளம்பு உதைத்த கல் பிறழ் இயவின் – in the path where donkeys kick with their worn/reduced hooves and stones turn upside down, வெஞ்சுரம் போழ்ந்த – cutting the harsh wasteland, அஞ்சுவரு கவலை – fearful forked paths, மிஞிறு ஆர் – filled with bees, கடாஅம் – musth, கரந்து விடு கவுள – with cheeks where it ended, வெயில் தின வருந்திய – sad in the sun that ruined, நீடு மருப்பு ஒருத்தல் – a male elephant with long tusks, பிணர் அழி பெருங்கை – large trunk with ruined coarseness, புரண்ட – rolling, searching, கூவல் – pit, தெண் கண் உவரி – clear salty water, குறைக் குட முகவை – with partial amounts in the pots, drew partial amounts in the pots, அறன் இலாளன் – the man with no justice, தோண்ட – as he dug, as he drew water, வெய்து உயிர்த்து – sighed due to harshness, பிறை நுதல் வியர்ப்ப – her crescent moon like forehead to sweat, உண்டனள் கொல்லோ – did she drink, தேம் கலந்து அளைஇய தீம்பால் ஏந்தி – holding sweet milk mixed with honey, கூழை உளர்ந்து – stroking her hair, மொழிமை கூறவும் – when sweet words were said, மறுத்த சொல்லள் ஆகி – she refused with words, வெறுத்த உள்ளமொடு – with a hating mind, உண்ணாதோளே – the young woman who did not drink

அகநானூறு 208, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
யாம இரவின் நெடுங்கடை நின்று
தே முதிர் சிமையக் குன்றம் பாடும்
நுண் கோல் அகவுநர் வேண்டின் வெண் கோட்டு
அண்ணல் யானை ஈயும் வண் மகிழ்
வெளியன் வேண்மான் ஆஅய் எயினன்  5
அளி இயல் வாழ்க்கைப் பாழிப் பறந்தலை
இழை அணி யானை இயல் தேர் மிஞிலியொடு
நண்பகல் உற்ற செருவில் புண்கூர்ந்து
ஒள் வாள் மயங்கு அமர் வீழ்ந்தெனப் புள் ஒருங்கு
அம் கண் விசும்பின் விளங்கு ஞாயிற்று  10
ஒண் கதிர் தெறாமை சிறகு அரில் கோலி
நிழல் செய்து உழறல் காணேன் யான் எனப்
படுகளம் காண்டல் செல்லான் சினஞ்சிறந்து
உருவினை நன்னன் அருளான் கரப்பப்
பெரு விதுப்புற்ற பல் வேள் மகளிர்  15
குரூஉப்பூம் பைந்தார் அருக்கிய பூசல்
வசை விடக் கடக்கும் வயங்கு பெருந்தானை
அகுதை கிளை தந்தாங்கு மிகு பெயல்
உப்புச் சிறை நில்லா வெள்ளம் போல
நாணு வரை நில்லாக் காமம் நண்ணி  20
நல்கினள் வாழியர் வந்தே ஓரி
பல் பழப் பலவின் பயங்கெழு கொல்லிக்
கார் மலர் கடுப்ப நாறும்
ஏர் நுண் ஓதி மாஅயோளே.

Akanānūru 208, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
May she live long,
……….my lover who broke the limits of her shyness
……….like a salt dam that does not withstand flood waters
……….after heavy rains, who came and gave herself to me,
……….the dark girl with beautiful, soft hair with fragrances
……….of monsoon flowers of Kolli Mountain, rich, dense with
……….jackfruit trees, belonging to king Ōri,
like faultless, victorious Akuthai who came to the aid
of the devastated Vēlir women who crushed their fresh
garlands with different colored flowers and cried,

when Vēlir king Āy Eyinan, son of Thithan, happy in gifting,
who gave noble white-tusked elephants to diviner bards carrying
thin staffs who stood at his tall gate and sang in the last phases
of night about his mountain peaks with abundant honeycombs,
and led a charitable, got wounded and died at midday in the Pāli
battlefield where bright swords clashed, fighting with Mignili
with rapid chariots and elephants decorated with finely crafted
ornaments, and Nannan with great rage, hid himself,
unable to see the murderous battlefield where birds wove
their wings together and provided shade for the fallen body
of Āy Eyinan, and protected it from the harsh rays of the
bright sun in the beautiful sky!

Notes:  வெளியன் வேண்மான் ஆஅய் எயினன் (5) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – வெளியன் வேண்மானுக்கு மகனாகிய ஆய் எயினன் என்றதால், வெளியன் வேண்மானாகிய ஆய் எயினன் என்றாதல் கொள்க.  முன்னதற்கு வெளியன் என்பது தந்தையின் பெயரும், பின்னதற்கு எயினனது மற்றொரு பெயரும் ஆகும்.  Akanānūru poems 142, 148, 181 and 208, all written by Paranar, describe a battle where Mignili killed Āy Eyinan, and birds laced their wings and hovered over his dead body, protecting it.

Meanings:   யாம இரவின் நெடுங்கடை நின்று – standing at the last phase of night at the tall gate, தேம் முதிர் சிமையக் குன்றம் பாடும் – who sang about his mountain peaks with rich honeycombs, நுண் கோல் அகவுநர் – diviner bards with thin rods, வேண்டின் – if they desire, if they request, வெண் கோட்டு அண்ணல் யானை ஈயும் – he gifts them noble elephants with white tusks, வண் மகிழ் வெளியன் வேண்மான் ஆஅய் எயினன் – Āy Eyinan (son of Veliyan) of the Vēlir clan who is happy with his charity, அளி இயல் வாழ்க்கை – life with charitable qualities, பாழிப் பறந்தலை – Pāli battlefield, இழை அணி யானை இயல் தேர் மிஞிலியொடு – with Mignili with fast moving chariots and elephants with beautiful ornaments, நண்பகல் உற்ற செருவில் – in the battle fought during the middle of the day, புண்கூர்ந்து – wounded greatly, ஒள் வாள் – bright swords, மயங்கு – clashed, அமர் வீழ்ந்தென – like how he fell in battle, புள் ஒருங்கு – birds together, அம் கண் விசும்பின் – in the pretty sky, விளங்கு ஞாயிற்று – of the shining sun, ஒண் கதிர் – bright rays, தெறாமை – not heating, சிறகு அரில் கோலி – combined their wings and formed a circle, நிழல் செய்து – created shade, உழறல் – flying around, காணேன் யான் – I will not see, என – so, படுகளம் காண்டல் செல்லான் – he did not see the battlefield where he died, he did not see the murderous battlefield, சினஞ்சிறந்து – with great rage, உருவினை நன்னன் – Nannan who fought fierce battles, அருளான் – he does not shower graces,  கரப்ப – hid himself, பெரு விதுப்புற்ற பல் வேள் மகளிர் – many Vēlir women who were greatly distressed, குரூஉப்பூம் பைந்தார் – fresh garland with colorful flowers, fresh garland with bright flowers, அருக்கிய – crushed/removed, பூசல் – uproar, வசை விடக் கடக்கும் – victorious without blemish, வயங்கு பெருந்தானை – powerful huge army, அகுதை கிளை தந்தாங்கு – like Akuthai who helped, மிகு பெயல் உப்புச் சிறை நில்லா வெள்ளம் போல – like the floods after rain that are not blocked by a wall of salt, நாணு வரை நில்லாக் காமம் நண்ணி நல்கினள் – she came and gave me love not hindered in limit by shyness, வாழியர் – may she live long, வந்தே – came, ஓரி – Ōri, பல் பழப் பலவின் – with trees with many jackfruits, பயங்கெழு கொல்லிக் கார் மலர் கடுப்ப – like the rainy season flowers of Kolli Mountain which yields benefits, நாறும் – is fragrant, ஏர் நுண் ஓதி மாஅயோளே – the dark girl with pretty bright fine hair

அகநானூறு 209, கல்லாடனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
தோளும் தொல்கவின் தொலைந்தன நாளும்
அன்னையும் அருந்துயர் உற்றனள் அலரே
பொன் அணி நெடுந்தேர்த் தென்னர் கோமான்
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர்ச் செழியன்
நேரா எழுவர் அடிப்படக் கடந்த  5
ஆலங்கானத்து ஆர்ப்பினும் பெரிது என
ஆழல் வாழி தோழி அவரே
மாஅல் யானை மறப்போர்ப் புல்லி
காம்புடை நெடு வரை வேங்கடத்து உம்பர்
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிறை இறந்து  10
உள்ளார் ஆதலோ அரிதே செவ்வேல்
முள்ளூர் மன்னன் கழல் தொடிக் காரி
செல்லா நல்லிசை நிறுத்த வல்வில்
ஓரிக் கொன்று சேரலர்க்கு ஈத்த
செவ்வேர்ப் பலவின் பயங்கெழு கொல்லி  15
நிலைபெறு கடவுள் ஆக்கிய
பலர் புகழ் பாவை அன்ன நின் நலனே.

Akanānūru 209, Kallādanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!  Your arms have
lost their prior beauty, mother is in great sorrow,
and gossip that has risen is greater than the uproar
at Ālankānam where Pāndiyan king with strong
shoulders like the crossbars of fortress gates,
owning well crafted chariots with gold ornaments,
defeated seven enemy kings.  Do not cry my friend!

Even though our man has gone through the
boulder-filled Vēnkatam Mountains with tall
bamboos, belonging to Pulli with huge elephants
and battle bravery, it is rare that he will stay away
without thinking about your nature and beauty that
is like that of the Kolli statue that many praise,
created by gods in the Kolli Mountain with bountiful
jackfruit trees with red roots, that
Mullūr King Kāri with warrior anklets and bracelets,
owning bloody spears, gifted to the Chēras after
killing Ōri of unfading fame and strong bows.

Notes:  பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன் சேரனையும் சோழனையும் (சேரமான் யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை, சோழன் கிள்ளிவளவன்), ஐந்து வேளிர் குறுநில மன்னர்களையும் (திதியன், எழினி, எருமையூரன், இருங்கோ வேண்மான், பொருநன்) சோழ நாட்டில் உள்ள தலையாலங்கானத்தில் தோற்கடித்தான்.  There are references to Thalaiyālangam battle in Puranānūru 19, 23, 25, 76, Natrinai 387, Mathuraikānji 55, 127, and Akanānūru 36, 175 and 209.  There are references to Kāri killing Ōri in Natrinai 320, Akanānūru 209, and Sirupānātruppadai 110-111.

Meanings:   தோளும் தொல் கவின் தொலைந்தன – arms have lost their prior beauty, shoulders have lost their old beauty, நாளும் அன்னையும் அருந்துயர் உற்றனள் – and mother has been very sad every day, அலரே – gossip, பொன் அணி நெடுந்தேர் – tall chariot decorated with gold, தென்னர் கோமான் – southern king, எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர்ச் செழியன் – Cheliyan with finely crafted chariots and strong shoulders like the fortress door crossbar, Pāndiyan king, நேரா எழுவர் அடிப்படக் கடந்த ஆலங்கானத்து ஆர்ப்பினும் பெரிது என – that it is greater than the uproar at Ālankānam where seven enemies were defeated, ஆழல் – do not cry, வாழி தோழி – may you live long my friend, அவரே – our man, மாஅல் யானை மறப்போர்ப் புல்லி – Pulli with huge elephants and bravery in battles, காம்புடை நெடு வரை வேங்கடத்து உம்பர் அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் – even though he crossed the land with boulders in the Venkatam Mountains with bamboo, நிறை இறந்து – stopping his heart, உள்ளார் ஆதலோ அரிதே – rare that he will stay away not thinking about you, செவ்வேல் முள்ளூர் மன்னன் கழல் தொடிக் காரி – Kāri, king of Mullūr with bloody spears wearing warrior anklets and bracelets, செல்லா நல் இசை – fine fame that does not vanish, நிறுத்த – established, வல் வில் ஓரிக் கொன்று சேரலர்க்கு ஈத்த – killed Ōri with strong bows and gave to the Chēras, செவ்வேர்ப் பலவின் – jackfruit trees with red roots, பயங்கெழு கொல்லி – Kolli Mountain which yields benefits, நிலைபெறு – is stable, கடவுள் ஆக்கிய – created by gods , பலர் புகழ் பாவை அன்ன நின் நலனே – your beauty that is like Kolli statue that many praise

அகநானூறு 210, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
குறி இறைக் குரம்பைக் கொலை வெம் பரதவர்
எறி உளி பொருத ஏமுறு பெருமீன்
புண் உமிழ் குருதி புலவுக் கடல் மறுப்பட
விசும்பு அணி வில்லின் போகி பசும் பிசிர்த்
திரை பயில் அழுவம் உழக்கி உரன் அழிந்து  5
நிரை திமில் மருங்கில் படர்தரும் துறைவன்
பானாள் இரவில் நம் பணைத்தோள் உள்ளி
தான் இவண் வந்த காலை நம் ஊர்க்
கானலம் பெருந்துறைக் கவின் பாராட்டி
ஆனாது புகழ்ந்திசினோனே இனித் தன்  10
சாயல் மார்பின் பாயல் மாற்றிக்
கைதை அம் படுசினைக் கடும் தேர் விலங்கச்
செலவு அரிது என்னும் என்பது
பல கேட்டனமால் தோழி நாமே.

Akanānūru 210, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
The man from the shores,
……….where harsh, murderous fishermen
……….who live in huts with low eaves
……….attack a happy, huge fish,
……….throwing their sharp metal tools,
……….the blood flowing from the wounds
……….changing the color of the ocean,
……….the jumping fish like the pretty
……….rainbow decorating the sky,
……….as it stirs the wave-filled ocean
……….with fine spray, loses its strength,
……….and veers toward the rows of boats,
used to greatly praise the beauty of our
shores with groves,
when he came in the middle of the night,
thinking about your bamboo-like arms.

The one who used to praise has changed
from the time when you slept on his chest.

My friend!  We have heard many times that he
complains that the beautiful branches of the
thālai trees hang low, blocking his fast chariot!

Meanings:   குறி இறைக் குரம்பை – huts with short eaves, கொலை வெம் பரதவர் – killer harsh fishermen, எறி உளி பொருத – attacked with a sharp-ended metal device, ஏமுறு பெரு மீன் – happy big fish, புண் உமிழ் குருதி – blood flowed from wounds, புலவுக் கடல் மறுப்பட – the color of the stinking ocean/ocean with fish changed, விசும்பு அணி வில்லின் போகி – jumped like the rainbow that decorates the sky, பசும் பிசிர்த் திரை – waves with fresh sprays, பயில் – filled with, அழுவம் – sea, உழக்கி – stirs up, உரன் அழிந்து – losing its strength, நிரை திமில் மருங்கில் படர்தரும் – comes near the rows of boats, துறைவன் – man from such port, பானாள் இரவில் – in the middle of the night, நம் பணைத்தோள் உள்ளி – thinking about your thick arms, thinking about your bamboo-like arms, தான் இவண் வந்த காலை – when he came here, நம் ஊர்க் கானலம் பெருந்துறைக் கவின் பாராட்டி – praising the beauty of our big shores with groves, ஆனாது புகழ்ந்திசினோனே – he praised greatly, இனித் தன் சாயல் மார்பின் பாயல் மாற்றி – now he changed from when you slept on his chest, கைதை – thālai trees, Pandanus odoratissimus, அம் – beautiful, படுசினை – low branches, கடும் தேர் விலங்க – since they will block the fast chariot, செலவு அரிது என்னும் என்பது – that it is difficult to come, பல கேட்டனமால் தோழி நாமே – we heard it many times my friend (கேட்டனம் + ஆல், ஆல் – ஓர் இடைச் சொல், a particle)

அகநானூறு 211, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கேளாய் எல்ல தோழி வாலிய
சுதை விரிந்தன்ன பல் பூ மராஅம்
பறை கண்டன்ன பாவடி நோன் தாள்
திண் நிலை மருப்பின் வயக் களிறு உரிஞுதொறும்
தண் மழை ஆலியின் தாஅய் உழவர்  5
வெண்ணெல் வித்தின் அறை மிசை உணங்கும்
பனி படு சோலை வேங்கடத்து உம்பர்
மொழி பெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் நல்குவர்
குழியிடைக் கொண்ட கன்றுடைப் பெரு நிரை
பிடி படு பூசலின் எய்தாது ஒழியக்  10
கடுஞ்சின வேந்தன் ஏவலின் எய்தி
நெடுஞ்சேண் நாட்டில் தலைத்தார்ப் பட்ட
கல்லா எழினி பல் எறிந்து அழுத்திய
வன்கண் கதவின் வெண்மணி வாயில்
மத்தி நாட்டிய கல் கெழுப் பனித் துறை 15
நீர் ஒலித்தன்ன பேஎர்
அலர் நமக்கு ஒழிய அழப் பிரிந்தோரே.

Akanānūru 211, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Listen my friend!  He will be gracious
to us, even though he made us cry and
went to the other side of the Vēnkadam
Mountains where people speak a different
language, and flowers as white as
limestone drop like hailstones in cold rains,
spreading on boulders below like paddy
dried for seeds by farmers, as mighty
elephants with drum-like wide feet and
strong tusks rub against kadampam trees.

The gossip that has risen is as loud as the
waves that crash on the shores of Venmani
with memorial stones where Mathi embedded
on a strong fort door the teeth of untutored
Elini, whom he located and defeated in a distant
land, goaded by the great Chōla king in rage,
since Elini had not joined others in catching
the female elephants and calves trapped in pits.

Notes:  In Natrinai 18, Poet Poykaiyar describes a Chēra king (whom commentators identify as King Kanaikkāl Irumporai) as having plucked the teeth of Moovan, a small-region king, and had them embedded on his fortress gate.

Meanings:   கேளாய் எல்ல தோழி – Hey! listen my friend, வாலிய சுதை விரிந்தன்ன – like white lime paste is spread, பல் பூ மராஅம் – kadampam trees with many flowers, Anthocephalus cadamba, Kadampam oak, பறை கண்டன்ன – like seeing drums, பாவடி – wide feet, நோன் தாள் – strong legs, திண் நிலை மருப்பின் – with firm tusks, வயக் களிறு – mighty elephants, உரிஞுதொறும் – whenever they rub against, தண் மழை ஆலியின் – like hailstones from cool rains, தாஅய் – spread, உழவர் வெண்ணெல் வித்தின் அறை மிசை உணங்கும் – fall on boulders like paddy seeds that farmers dry (on boulders), பனி படு சோலை – groves with dew, வேங்கடத்து உம்பர் – other side of Vēnkadam hills, மொழி பெயர் தேஎத்தர் – they speak a different language in that country, ஆயினும் – yet, நல்குவர் – he will be gracious, குழியிடைக் கொண்ட கன்றுடைப் பெரு நிரை பிடி படு – big herd of female elephants with calves that were caught in pits, பூசலின் – in the uproar, எய்தாது – not achieving, ஒழிய – left, கடுஞ்சின வேந்தன் ஏவலின் எய்தி – reached him on the goading of the king with great rage, நெடுஞ்சேண் நாட்டில் – in a country that is very far away, in a big country that is far away, தலைத்தார்ப் பட்ட – caught by the vanguard of the army, கல்லா எழினி – untrained Elini, uneducated Elini, பல் எறிந்து – removed the teeth, அழுத்திய – pressed, வன்கண் கதவின் – with a strong door, வெண்மணி வாயில் – Venmanivāyil fort, மத்தி – Mathi, நாட்டிய – planted, கல் கெழு – with memorial stones, ஒலித்தன்ன – like the sounds of the waters on the cold ocean shore, பேஎர் அலர் நமக்கு ஒழிய – giving big scandal to us, causing great gossip about us, அழப் பிரிந்தோரே – he left making us cry

அகநானூறு 212, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
தா இல் நன்பொன் தைஇய பாவை
விண் தவழ் இளவெயிற் கொண்டு நின்றன்ன
மிகு கவின் எய்திய தொகு குரல் ஐம்பால்
கிளை அரில் நாணல் கிழங்கு மணற்கு ஈன்ற
முளை ஓரன்ன மின் எயிற்றுத் துவர் வாய்  5
நயவன் தைவரும் செவ்வழி நல்யாழ்
இசை ஓர்த்தன்ன இன் தீங்கிளவி
அணங்கு சால் அரிவையை நசைஇப் பெருங்களிற்று
இனம் படி நீரின் கலங்கிய பொழுதில்
பெறல் அருங்குரையள் என்னாய் வைகலும் 10
இன்னா அருஞ்சுரம் நீந்தி நீயே
என்னை இன்னல் படுத்தனை மின்னு வசிபு
உரவுக் கார் கடுப்ப மறலி மைந்துற்று
விரவு மொழிக் கட்டூர் வேண்டுவழிக் கொளீஇ
படை நிலா இலங்கும் கடல் மருள் தானை  15
மட்டு அவிழ் தெரியல் மறப்போர்க் குட்டுவன்
பொரு முரண் பெறாஅது விலங்கு சினஞ்சிறந்து
செருச்செய் முன்பொடு முந்நீர் முற்றி
ஓங்கு திரைப் பௌவம் நீங்க ஓட்டிய
நீர் மாண் எஃகம் நிறத்துச் சென்று அழுந்தக்  20
கூர் மதன் அழியரோ நெஞ்சே ஆனாது
எளியள் அல்லோள் கருதி
விளியா எவ்வம் தலைத்தந்தோயே.

Akanānūru 212, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
My heart!  You are confused like water that is
muddied by a herd of huge bathing elephants.
You desire the noble woman of great beauty,
who is like a golden doll shrouded by delicate
sunlight that has spread in the sky, adorned with
a five-part, thick braid, her sparkling teeth like
tender sprouts that grow on reed tubers in the
sand, and words sounding as sweet as sevvali
tune strummed by musicians.

Not agreeing that she is difficult to obtain,
you made me cross the harsh wasteland
every day, and gave me endless great sorrow.

May your arrogance end, and may you be stabbed
by the esteemed spear of Kuttuvan wearing garlands
that drip honey, who attacks like roaring monsoon
clouds with splitting lightning, with great enmity and
strength, in battles, owns a bright army as large as the
ocean with many tongues heard in his battle camps,
and not finding his enemies on land, he surrounds the
ocean with tall waves, rides, splitting it, and attacks.

Notes:  வசிபு (12) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – வானைப் பிளந்து, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இருளைப் பிளக்கின்ற.  மின்னல் பிளத்தல்:  மின்னு வசிபு – அகநானூறு 162, 212, 322, நற்றிணை 228, 261, மலைபடுகடாம் 97, மின்னு வசி – நற்றிணை 334.

Meanings:   தா இல் – without strength, faultless, perfect, நன் பொன் – fine gold, தைஇய பாவை – created doll, விண் தவழ் – spread in the sky, இளவெயில் கொண்டு நின்றன்ன – like standing with sunlight on it, மிகு கவின் எய்திய – attained great beauty, தொகு குரல் – thick clusters, ஐம்பால் – five part braid, கிளை அரில் – branches twined, நாணல் கிழங்கு – reed tubers, Saccharum arundinaceum, மணற்கு ஈன்ற – growing in the sand, முளை ஓரன்ன- like the sprouts, மின் எயிற்று – with sparkling teeth, துவர் வாய் – red mouth, coral-like red mouth, நயவன் தைவரும் செவ்வழி – sevvali tune played stroked by an artist who loves music, நல் யாழ் இசை ஓர்த்தன்ன – like listening like it is sweet lute music, இன் தீங்கிளவி – sweet words, அணங்கு சால் அரிவையை – young woman of great esteem, young woman who is like a goddess, நசைஇ – desired, பெருங்களிற்று இனம் படி நீரின் கலங்கிய பொழுதில் – confused like the muddied water when large male elephant herds get in to bathe, பெறல் அருங்குரையள் என்னாய் – you don’t consider that she is difficult to obtain (குரை – ஓர் அசைநிலை, an expletive), வைகலும் இன்னா அருஞ்சுரம் நீந்தி நீயே என்னை இன்னல் படுத்தனை – you caused me trouble my making me cross the harsh wasteland daily, மின்னு வசிபு – lightning that splits the clouds, lightning that splits darkness, lightning that splits the sky, உரவுக் கார் கடுப்ப – like monsoon clouds with thunder, மறலி – with hatred, மைந்துற்று – with strength, விரவு மொழி – mixed languages, கட்டூர் – battle camp, வேண்டு வழிக் கொளீஇ – went wherever he wanted to go, படை – army, நிலா இலங்கும் – moon flourishing, கடல் மருள் தானை – ocean like army, மட்டு அவிழ் – honey dripping, தெரியல் – garland, மறப்போர்க் குட்டுவன் – Kuttuvan with bravery in battles, Chēra king, பொரு முரண் பெறாஅது – not finding his enemies who battle, விலங்கு சினஞ்சிறந்து – with great overflowing rage (விலங்கு = பொங்கி எழும்), செருச்செய் – to battle, முன்பொடு – with strength, முந்நீர் முற்றி – surrounded the sea, ஓங்கு திரைப் பௌவம் – ocean with tall waves, நீங்க – to split, ஓட்டிய – rode, நீர் – character, மாண் எஃகம் – esteemed spears, நிறத்துச் சென்று அழுந்த – stab your chest, கூர் மதன் அழியரோ – your sharp arrogance will end, நெஞ்சே – O my heart, ஆனாது – without stopping, எளியள் அல்லோள் கருதி – thinking about the woman who is difficult to attain, விளியா – not removable, எவ்வம் தலைத்தந்தோயே – you gave me sorrow

அகநானூறு 213, தாயங்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
வினை நவில் யானை விறல் போர்த் தொண்டையர்
இன மழை தவழும் ஏற்று அரு நெடுங்கோட்டு
ஓங்கு வெள் அருவி வேங்கடத்து உம்பர்க்
கொய் குழை அதிரல் வைகு புலர் அலரி
சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு படச் சூடி  5
இகல் முனைத் தரீஇய ஏருடைப் பெரு நிரை
நனை முதிர் நறவின் நாள் பலி கொடுக்கும்
வால் நிணப் புகவின் வடுகர் தேஎத்து
நிழற் கவின் இழந்த நீர் இல் நீள் இடை
அழல் அவிர் அருஞ்சுரம் நெடிய என்னாது  10
அகறல் ஆய்ந்தனர் ஆயினும் பகல் செலப்
பல் கதிர் வாங்கிய படுசுடர் அமையத்துப்
பெரு மரம் கொன்ற கால் புகு வியன் புனத்து
எரி மருள் கதிர திருமணி இமைக்கும்
வெல் போர் வானவன் கொல்லிக் குடவரை  15
வேய் ஒழுக்கு அன்ன சாய் இறைப் பணைத்தோள்
பெருங்கவின் சிதைய நீங்கி ஆன்றோர்
அரும் பெறல் உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும்
சென்று தாம் நீடலோ இலரே என்றும்
கலம் பெயக் கவிழ்ந்த கழல் தொடித் தடக்கை  20
வலம்படு வென்றி வாய்வாள் சோழர்
இலங்கு நீர்க் காவிரி இழி புனல் வரித்த
அறலென நெறிந்த கூந்தல்
உறலின் சாயலொடு ஒன்றுதல் மறந்தே.

Akanānūru 213, Thāyankannanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
He has gone to the land of the Vadukars,
……….who eat white, fatty meat, pluck athiral
……….flowers with leaves early in the morning,
……….and put them on their curly, dark
……….hair that is swarmed by bees,
……….give offerings of liquor aged with buds
……….to be able to seize large herds
……….of cattle with bulls in battles,
which is beyond Vēnkadam hills of Thondaiyars,
victorious in battles with battle-skilled elephants,
where clouds crawl on the peaks that are difficult
to scale, and white waterfalls cascade down.

Even though he has gone to the land without
shade, where beauty has been lost and the harsh
wasteland scorches like flame, not thinking that the
paths are long, he will not stay away for long,
ruining your great beauty, even if he were to get
the world with nectar that is hard to get,
being away from your delicate, curved arms, like
elongated bamboo from the western side of Kolli
Mountain belonging to Chēran, victorious in battles,
where gems glitter in the wide forest that has
been cleared by removing trees when the sun with
many rays folds and the wind blows.

He will not forget your wavy hair, like the wavy,
black sand of splendid Kāviri shores, rippled by
its bright water, belonging to the Chōla kings
with victorious, unfailing swords and generous,
big hands with whirling bracelets, your sweet
nature and union with you.

Notes:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வடுகர் = தெலுங்கர்.  There are references to Vadukars in Akanānūru 107, 213, 253, 281, 295, 375, 381, Kurunthokai 11, Natrinai 212 and Puranānūru 378.  Kurunthokai 260-6 – வண் தேர்த் தொண்டையர்.    நனை முதிர் நறவின் (7) –  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மலரின் முதிர்ந்த தேனால் இயன்ற தேறலோடு, வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – முதிர்ந்த கள்ளாகிய நறவினை, ஒளவை துரைசாமி உரை – புறநானூறு 297 பாடலில் – பூக்களையிட்டு முதிர்வித்த கள்.  நனை அமை கள்ளின் (பதிற்றுப்பத்து 12) – அருள் அம்பலவாணர் உரை – அரும்பில் அமைத்த கள்,  ஒளவை துரைசாமி உரை – மலர் அரும்பு பெய்து பக்குவம் செய்யப்பட்ட கள்.  அறல் போல் கூந்தல்:  அகநானூறு 142 –  அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல், அகநானூறு 162 – அறல் என அவிரும் கூந்தல், அகநானூறு 213 – அறலென நெறிந்த கூந்தல், அகநானூறு 265 – அறலின் நெறித்த கூந்தல், அகநானூறு 299 – அறல் மருள் கூந்தலின், குறுந்தொகை 116 – தேம் பாய் கூந்தல் வளங் கெழு சோழர் உறந்தைப் பெருந்துறை நுண் மணல் அறல் வார்ந்தன்ன, குறுந்தொகை 286 – அறல் போல் கூந்தல், கலித்தொகை 71 – கதுப்பு அறல், கலித்தொகை 98 – நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக, பொருநராற்றுப்படை 25 – அறல் போல் கூந்தல்.

Meanings:   வினை நவில் யானை – elephants skilled in their work (battle work), விறல் போர்த் தொண்டையர் – Thondai country people who are victorious in battles (Thondai Nadu is an ancient part of the Tamil land, which included the districts of Arcot, Chingleput and Nellore, with Kancheepuram as its capital), இன மழை தவழும் – lots of clouds spread, lots of clouds crawl, ஏற்று அரு நெடுங்கோட்டு – with difficult to climb tall peaks, ஓங்கு வெள் அருவி – tall white waterfalls, வேங்கடத்து உம்பர் – beyond Vēnkadam, கொய் குழை அதிரல் – wild jasmine with tender leaves that are plucked, Derris Scandens, Jewel vine, வைகு புலர் – at dawn, அலரி சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு படச் சூடி – wearing bee-swarming blossoms on their curled dark hair, இகல் முனை – battlefield, தரீஇய – to bring, ஏருடை – with bulls, பெரு நிரை – large herds, நனை முதிர் நறவின் – liquor aged with flower buds, liquor made with flower honey, நாள் பலி கொடுக்கும் – give as day offerings, வால் நிணப் புகவின் வடுகர் – the Vadukars who eat white fatty meat, தேஎத்து – in their land, நிழற் கவின் இழந்த – lost the beauty of shade, நீர் இல் நீள் இடை – long path without water, அழல் – flame, அவிர் – bright, அருஞ்சுரம் – harsh wasteland, நெடிய என்னாது – not thinking that it is long, அகறல் – to move, ஆய்ந்தனர் – they considered, ஆயினும் – yet, பகல் செல – as day left, பல் கதிர் – many rays, வாங்கிய – curved, படுசுடர் அமையத்து – at the time when the sun folds, பெரு மரம் கொன்ற – destroyed huge trees, கால் புகு – wind enters, வியன் புனத்து – in the wide forest, எரி மருள் கதிர திருமணி இமைக்கும் – beautiful gems with flame like glitter, வெல் போர் வானவன் கொல்லிக் குட வரை – western Kolli Mountain belonging to the victorious Chēras, வேய் ஒழுக்கு அன்ன – like the long part of bamboo, சாய் – delicate, curved, இறை – forearm, joints, பணைத்தோள் – thick arms, பெருங்கவின் சிதைய – causing great beauty to be ruined, நீங்கி – left, ஆன்றோர் – wise people, அரும் பெறல் உலகம் – the difficult to attain world, அமிழ்தொடு பெறினும் – even if he were to get it with nectar, சென்று தாம் நீடலோ இலரே – he will not delay, என்றும் – always, கலம் பெய – to give gifts, கவிழ்ந்த – bent hands, charitable hands, கழல் தொடி – whirling bracelets,  தடக்கை – huge hands, வலம்படு வென்றி வாய்வாள் சோழர் – Chōla kings victorious with their unfailing swords, இலங்கு நீர்க் காவிரி – Kāviri river with bright water, இழி புனல் வரித்த அறல் என – fine sand rippled by water flowing down, நெறிந்த கூந்தல் – wavy hair, curly hair, உறல் – be close, to touch, இன் சாயலொடு ஒன்றுதல் மறந்தே – forgetting to unite with you of sweet nature

அகநானூறு 214, வடம வண்ணக்கன் பேரிசாத்தனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
அகல் இரு விசும்பகம் புதையப் பாஅய்ப்
பகலுடன் கரந்த பல் கதிர் வானம்
இருங்களிற்று இன நிரை குளிர்ப்ப வீசிப்
பெரும் பெயல் அழி துளி பொழிதல் ஆனாது
வேந்தனும் வெம் பகை முரணி ஏந்திலை  5
விடு கதிர் நெடுவேல் இமைக்கும் பாசறை
அடு புகழ் மேவலொடு கண்படை இலனே
அமரும் நம் வயினதுவே நமர் என
நம்மறிவு தெளிந்த பொம்மல் ஓதி
யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே ஓங்கு விடைப்  10
படு சுவல் கொண்ட பகுவாய்த் தெள் மணி
ஆ பெயர் கோவலர் ஆம்பலொடு அளஇப்
பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி வகுப்ப
ஆருயிர் அணங்கும் தெள் இசை
மாரி மாலையும் தமியள் கேட்டே?  15

Akanānūru 214, Vadama Vannakkan Pēri Sāthanār, Mullai Thinai – What the hero said to his heart
Clouds hide the wide, vast sky with the sun with many
spread rays, and pour heavy rain without a break,
making the huge herds of elephants cold and happy.

Desiring battle fame, our king, with great enmity,
does not close his eyes in the battle camp with tall
spears with lifted, gleaming blades that glitter.

She with splendid hair understands clearly that the war
is her man’s responsibility.  My beloved will be afraid
when she hears āmpal tunes played by cattle herders who
move their cattle, their tall oxen wearing on their napes
clear, bells with gaping mouths, along with sorrow-causing
sevvali tune played on lutes in the evenings when she is alone.

Meanings:   அகல் – wide, இரு – huge, விசும்பகம் – in the sky, புதையப் பாஅய்ப் பகலுடன் கரந்த – spread during the day and hid, பல் கதிர் – the sun with many rays, வானம் – clouds, இருங்களிற்று இன நிரை குளிர்ப்ப வீசி – poured making large herds of male elephants cold and happy, பெரும் பெயல் அழி துளி பொழிதல் ஆனாது – heavy rain drops fell without stopping, வேந்தனும் – the king, வெம் பகை – great enmity, முரணி – not in agreement, ஏந்திலை – lifted blades, விடு கதிர் – emitting sparkles, நெடுவேல் – tall spears, இமைக்கும் – glitters, பாசறை – battle camp, அடு புகழ் மேவலொடு – with a desire for battle fame, கண்படை இலனே – he is not closing his eyes, அமரும் நம் வயினதுவே நமர் – the war is our man’s responsibility, என – thus, நம்மறிவு தெளிந்த – she understands our thinking, பொம்மல் ஓதி  – splendid hair, luxuriant hair, thick hair, யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே – what will happen to her, ஓங்கு விடைப் படு சுவல் கொண்ட – on the napes of tall oxen, பகுவாய் – gaping ends, தெள் மணி – clear bells, ஆ பெயர் கோவலர் – cattle herders who move their cattle, ஆம்பலொடு – with āmpal flute music, அளஇ – mixed, பையுள் – causing sorrow, நல் யாழ் செவ்வழி வகுப்ப – sevvali tune played on a lute, ஆருயிர் அணங்கும் – my beloved will be terrified, தெள் இசை – clear sounds, மாரி மாலையும் தமியள் கேட்டே – when she hears them when she is alone in the evening

அகநானூறு 215, இறங்குகுடிக் குன்ற நாடன், பாலைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
விலங்கு இருஞ்சிமையக் குன்றத்து உம்பர்
வேறு பன் மொழிய தேஎம் முன்னி
வினை நசைஇப் பரிக்கும் உரன்மிகு நெஞ்சமொடு
புனை மாண் எஃகம் வலவயின் ஏந்தி
செலல் மாண்பு உற்ற நும் வயின் வல்லே  5
வலன் ஆகு என்றலும் நன்று மன் தில்ல
கடுத்தது பிழைக்குவது ஆயின் தொடுத்த
கை விரல் கவ்வும் கல்லாக் காட்சிக்
கொடு மரம் பிடித்த கோடா வன்கண்
வடி நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர்  10
ஆள் அழித்து உயர்த்த அஞ்சுவரு பதுக்கைக்
கூர் நுதிச் செவ்வாய் எருவைச் சேவல்
படுபிணப் பைந்தலை தொடுவன குழீஇ
மல்லல் மொசி விரல் ஒற்றி மணி கொண்டு
வல்வாய்ப் பேடைக்குச் சொரியும் ஆங்கண்  15
கழிந்தோர்க்கு இரங்கும் நெஞ்சமொடு
ஒழிந்து இவண் உறைதல் ஆற்றுவோர்க்கே.

Akanānūru 215, Irankukudi Kundra Nādan, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Holding an esteemed, beautiful spear on your
right hand and with a strong heart, you are
going beyond the peaks of the large, blocking
mountains to a country with many
different languages, desiring to earn wealth.

It is best that your noble self comes back soon.

To live without you here with a sad heart
is possible only for those who are able to tolerate
separation when you go where harsh men,
unflinching, hold curved bows and sharp arrows,
bite their fingers when they miss their targets,
kill men and place their bodies in fierce, shallow
graves surrounded by male vultures with red mouths
and sharp beaks that dig up the eyeballs from fresh
heads, with their sharp, close claws, and take them
to feed their females.

Notes:  வடி நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர் (10) – கொல் உலையில் வடித்தல் வடித்தல் செய்த அம்பினையுடைய.

Meanings:   விலங்கு இருஞ்சிமையக் குன்றத்து உம்பர் – beyond the peaks of the large blocking mountains, வேறு பன் மொழிய தேஎம் – a country with many different languages, முன்னி – thinking about it, வினை நசைஇ – desiring to do his work, பரிக்கும் – goes, உரன் மிகு நெஞ்சமொடு – with a strong heart, புனை மாண் எஃகம் – esteemed beautifully made spear, வலவயின் ஏந்தி – carrying it on his right hand, செலல் – going, மாண்பு உற்ற – esteemed, நும் வயின் – to you, வல்லே வலன் ஆகு என்றலும் நன்று – it is best to ask you to come back soon, மன் – asai, an epletive, தில்ல – asai, an expletive, கடுத்தது பிழைக்குவது ஆயின் – if they failed in hitting their targets, தொடுத்த – when shooting, கை விரல் கவ்வும் – they bite their fingers, கல்லா – untrained, காட்சி – intelligence, கொடுமரம் பிடித்த – holding curved bows, கோடா – unflinching, வன்கண் – harsh, வடி நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர் – men who shoot sharp arrows, men who shoot well-made arrows, ஆள் அழித்து உயர்த்த- killed people and made, அஞ்சுவரு – fearful, பதுக்கை – shallow burials, கூர் நுதிச் செவ்வாய் எருவைச் சேவல் – male vultures with red mouths with sharp beaks, Indian black vulture, Pondicherry vulture, red-headed vulture, படுபிண – many dead bodies, பைந்தலை தொடுவன குழீஇ – gathered around to dig into the fresh heads, மல்லல் மொசி விரல் ஒற்றி – dig with their strong close claws, மணி கொண்டு வல்வாய்ப் பேடைக்குச் சொரியும் – take and give the eyeballs to their females with strong mouths, ஆங்கண் – there, கழிந்தோர்க்கு – for the one who went, இரங்கும் நெஞ்சமொடு – with a sad heart, ஒழிந்து – separated, இவண் உறைதல் – living here, ஆற்றுவோர்க்கே – only for those who are able to tolerate

அகநானூறு 216, ஐயூர் முடவனார், மருதத் திணை – பரத்தை தன் தோழியிடம் சொன்னது
நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்மகள்
தான் புனல் அடைகரைப்படுத்த வராஅல்
நார் அரி நறவு உண்டு இருந்த தந்தைக்கு
வஞ்சி விறகின் சுட்டு வாய் உறுக்கும்
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் எம்மைப்  5
பெட்டாங்கு மொழிப என்ப அவ்வலர்
பட்டனம் ஆயின் இனியெவன் ஆகியர்
கடலாடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும்
கழனி உழவர் குற்ற குவளையும்
கடி மிளைப் புறவின் பூத்த முல்லையொடு  10
பல் இளம் கோசர் கண்ணி அயரும்
மல்லல் யாணர்ச் செல்லிக் கோமான்
எறிவிடத்து உலையாச் செறி சுரை வெள் வேல்
ஆதன் எழினி அரு நிறத்து அழுத்திய
பெருங்களிற்று எவ்வம் போல  15
வருந்துப மாது அவர் சேரி யாம் செலினே.

Akanānūru 216, Aiyūr Mudavanār, Marutham Thinai – What the concubine said to her friend, as the heroine’s friend listened
They say she utter words
that come to her mouth
about me, the wife of the man
from the town with cool shores,
where a bard’s daughter catches
varāl fish with a thread and thin rod
on the shores of the flowing water,
roasts it with vanji tree wood, and feeds
it to her father, who drinks filtered liquor.

I have been slandered.  What will happen
if we go to her village?  She will suffer like
a big bull elephant that is in distress when
his precious chest is thrust by a bright
spear with a tight ferule and perfect blade,
by Āthan Elini of Selloor,
where young Kōsars wear garlands
woven with gnālal flowers plucked by
women playing in the sea, kuvalai
flowers plucked by field farmers, and
mullai flowers from the protected forests.

Notes:  The colophon that has come down to us says that these words were uttered by the concubine to her friend, in the presence of the heroine’s friend.  Navalar Na. Mu. Venkatasami Naattaar interpreted the word ‘பெண்டிர்’ as ‘பெண்டிர்கள்’ and explained that it is the ‘the heroine and her friends’.  Dr. V. S. Rajam interprets the word as ‘the heroine’, agreeing with Po. Ve. Somasundaranar who wrote ‘பெண்டிர் என்பது செறலால் ஒருமையைப் பன்மையாகக் கூறியபடியாம்’, meaning the plural word ‘பெண்டிர்’ was uttered for one person (the heroine) due to anger.  There are similar situations in poems Akanānūru 76, 276 and Ainkurunūru 40.  There is another version of the poem in which line 2 is தான் புனல் அடைகரைப் படுத்த வராஅல்.  அகநானூறு 216 – நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்மகள், ஐங்குறுநூறு 47 – முள் எயிற்றுப் பாண் மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த, ஐங்குறுநூறு 48 – வலை வல் பாண்மகன் வால் எயிற்று மடமகள் வராஅல் சொரிந்த, ஐங்குறுநூறு 49 – பாண்மகள் சில் மீன் சொரிந்து, ஐங்குறுநூறு 111 – பாணன் சூழ் கழி மருங்கின் நாண் இரை கொளீஇச் சினைக் கயல் மாய்க்கும், புறநானூறு 348 – மீன் சீவும் பாண் சேரி, மதுரைக்காஞ்சி 269 – மீன் சீவும் பாண் சேரியொடு.

Meanings:   நாண் கொள் – tied with a thread, நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்மகள் – a bard’s daughter who catches fish with a delicate rod, தான் புனல் அடைகரைப்படுத்த – she catches on the shores of the flowing water, வராஅல் – murrel fish, Slacate nigra, Ophiocephalus punctatus, Ophiocephalus marulius, நார் அரி நறவு உண்டு இருந்த தந்தைக்கு – for her father who drank fiber filtered alcohol (fiber – பன்னாடை, the cloth-like fibrous piece covering the base of coconut leaf stems), வஞ்சி விறகின் சுட்டு – roasted with vanji tree wood, Salis tetrasperma – P.L. Sami, Salis purpurea – R. Panchavarnam, வாய் உறுக்கும் – talks with her mouth, தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் – the wife of the man from the cool shores, எம்மைப் பெட்டாங்கு மொழிப என்ப – they say that she talks ill of me according to her desire, அவ்வலர் பட்டனம் ஆயின் – if I am to get caught in slander, இனி – now, எவன் – whatever, ஆகியர் – let it happen, கடலாடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும் – gnālal flowers plucked by women playing in the sea, Cassia sophera , Tigerclaw tree, புலிநகக்கொன்றை, கழனி உழவர் குற்ற குவளையும் – blue waterlilies plucked by the farmers in the field, Nymphaea caerulea, கடி மிளைப் புறவின் பூத்த முல்லையொடு – along with jasmine flowers that bloomed in the protected forest, இளம் கோசர் கண்ணி அயரும் – young Kōsars wear as garlands, மல்லல் யாணர் – very prosperous, செல்லிக் கோமான் – king of Selloor, எறிவிடத்து – when thrown (a spear), உலையா – not split, not cracked (blade), செறி சுரை – with a tight ferrule, வெள் வேல் ஆதன் எழினி அரு நிறத்து அழுத்திய பெருங்களிற்று எவ்வம் போல வருந்துப – she will feel sad like a big male elephant that had its precious chest thrust by a bright spear of Āthan Elini, மாது – அசை, an expletive, அவர் சேரி யாம் செலினே – if we go to her community, if we go to her village

அகநானூறு 217, கழார்க்கீரன் எயிற்றியார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பெய்து புலம் திறந்த பொங்கல் வெண்மழை
எஃகுறு பஞ்சித் துய்ப்பட்டன்ன
துவலை தூவல் கழிய அகல் வயல்
நீடு கழைக் கரும்பின் கணைக்கால் வான் பூக்
கோடைப் பூளையின் வாடையொடு துயல்வர  5
பாசிலை பொதுளிய புதல் தொறும் பகன்றை
நீல் உண் பச்சை நிற மறைத்து அடைச்சிய
தோல் எறி பாண்டிலின் வாலிய மலரக்
கோழ் இலை அவரைக் கொழு முகை அவிழ
ஊழுறு தோன்றி ஒண்பூத் தளை விட  10
புலம் தொறும் குருகினம் நரலக் கல்லென
அகன் துறை மகளிர் அணி துறந்து நடுங்க
அற்சிரம் வந்தன்று அமைந்தன்று இதுவென
எப்பொருள் பெறினும் பிரியன்மினோ எனச்
செப்புவல் வாழியோ துணையுடையீர்க்கே  15
நல்காக் காதலர் நலன் உண்டு துறந்த
பாழ்படு மேனி நோக்கி நோய் பொர
இணர் இறுபு உடையும் நெஞ்சமொடு புணர்வு வேட்டு
எயிறு தீப் பிறப்பத் திருகி
நடுங்குதும் பிரியின் யாம் கடும் பனி உழந்தே.  20

Akanānūru 217, Kalārkeeran Eyitriyanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Early dew season has arrived.  White clouds that fell as
rain have cleared directions and are sprinkling their fine
sprays that resemble soft, carded cotton.
In the vast fields, thick- stemmed, white flowers of tall
sugarcane sway in the northerly winds like the poolai
flowers of summer.  In every bush dense with green leaves,
white pakandrai flowers have blossomed like round glass
pieces embedded in shields hiding their dyed blue color.
Big buds of avarai vines with thick leaves have
opened, bright thōndri flowers have blossomed opening
from tight buds, flocks of herons cry all over the land and
women on the wide shores, losing their beauty, tremble
that the cold season has arrived.

Tell him, “No matter what wealth you get at this time which
you consider as perfect, please do not part from your beloved.”

I he does not care for me, I will look at my ruined body that he
enjoyed and abandoned, and with a broken heart, distressed
and desiring to unite with him, I will grind my teeth causing fire,
in this cold season.

Notes:  Clouds resembling carded cotton – அகநானூறு 133 – வில் எறி பஞ்சியின், அகநானூறு 217 – பொங்கல் வெண்மழை எஃகுறு பஞ்சித் துய்ப்பட்டன்ன, நற்றிணை 247 – இன் குரல் எழிலி எஃகுறு பஞ்சிற்று ஆகி, ocean waves resembling carded cotton – நற்றிணை 299 – வில் எறி பஞ்சி போல.

Meanings:   பெய்து புலம் திறந்த பொங்கல் வெண் மழை – white clouds that fell as rain and cleared the directions, எஃகுறு பஞ்சித் துய்ப்பட்டன்ன – like carded cotton that has been softened (எஃகுறுதல் – பஞ்சியை வில் என்ற இரும்புக் கருவியால் தூய்மைப்படுத்துதல்), துவலை தூவல் – fine rain sprays, கழிய – ended, அகல் வயல் – vast fields, நீடு கழைக் கரும்பின் – appearing like tall sugarcanes, கணைக்கால் – thick stemmed, வான் பூ – white flowers, கோடைப் பூளையின் வாடையொடு துயல்வர – swaying in the northerly cold wind like the poolai flowers of summer, Aerva lanata, பாசிலை – green leaves, பொதுளிய – filled, flourishing, lush, புதல் தொறும் – in every bush, பகன்றை – pakandrai flowers, Operculina turpethum, Indian jalap, நீல் உண் பச்சை நிற – skin dyed with blue color, மறைத்து – hiding, அடைச்சிய – covered, தோல் எறி – set in the shields, பாண்டிலின் – like the round pieces of glass, வாலிய மலர – have blossomed white, கோழ் இலை அவரை – avarai vines with thick leaves, Dolichos lablab, கொழு முகை அவிழ – its thick buds open, ஊழுறு தோன்றி ஒண் பூத் தளை விட – bright glory lily flowers that blossom according to tradition releasing from their tightness, Gloriosa superba, புலம் தொறும் – in every land, குருகு இனம் நரல – flocks of herons/egrets cry, கல்லென – loudly, அகன் துறை மகளிர் – women on the wide shores, அணி துறந்து – losing their beauty, நடுங்க –  to tremble, அற்சிரம் வந்தன்று – early cold season has arrived, அமைந்தன்று இதுவென – that this is the suitable time, எப்பொருள் பெறினும் – no matter what wealth you get, பிரியன்மினோ – do not separate, என – thus, செப்புவல் – I said, வாழியோ துணையுடையீர்க்கே – tell him ‘may you with your partner live long’, நல்காக் காதலர் – lover who does not yield, நலன் – beauty, virtue, உண்டு துறந்த – enjoyed and abandoned, பாழ்படு மேனி நோக்கி – looking at the ruined body, நோய் பொர – disease attacking, இணர் இறுபு – strength broken, உடையும் நெஞ்சமொடு – with a broken heart, புணர்வு வேட்டு – desiring to be with him, எயிறு தீப் பிறப்பத் திருகி நடுங்குதும் – I will grit my teeth and tremble causing my teeth to be on fire, பிரியின் யாம் கடும் பனி உழந்தே – suffering due to separation in this very cold season

அகநானூறு 218, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கிளை பாராட்டும் கடு நடை வயக்களிறு
முளை தருபு ஊட்டி வேண்டு குளகு அருத்த
வாள் நிற உருவின் ஒளிறுபு மின்னி
பரூஉ உறைப் பல் துளி சிதறி வான் நவின்று
பெரு வரை நளிர் சிமை அதிர வட்டித்துப்  5
புயல் ஏறு உரைஇய வியல் இருள் நடுநாள்
விறல் இழைப் பொலிந்த காண்பு இன் சாயல்
தடைஇத் திரண்ட நின் தோள் சேர்பு அல்லதை
படாஅ வாகும் எம் கண் என நீயும்
இருள் மயங்கு யாமத்து இயவுக் கெட விலங்கி  10
வரி வயங்கு இரும் புலி வழங்குநர்ப் பார்க்கும்
பெருமலை விடரகம் வர அரிது என்னாய்
வர எளிதாக எண்ணுதி அதனால்
நுண்ணிதின் கூட்டிய படு மாண் ஆரம்
தண்ணிது கமழும் நின் மார்பு ஒருநாள்  15
அடைய முயங்கேம் ஆயின் யாமும்
விறல் இழை நெகிழச் சாஅய்தும் அதுவே
அன்னை அறியினும் அறிக அலர் வாய்
அம்பல் மூதூர் கேட்பினும் கேட்க
வண்டு இறை கொண்ட எரி மருள் தோன்றியொடு  20
ஒண் பூ வேங்கை கமழும்
தண் பெருஞ்சாரல் பகல் வந்தீமே.

Akanānūru 218, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
A mighty elephant that protects its herd and walks
with rapid strides, feeds sprouts to its herd and eats
leaves, bright lightning flashes gleam like swords,
many big drops of rain fall down from the sky and
scatter, there are roars in the huge mountains with
peaks as thunder strikes and clouds surround them
and come down as rain in this pitch dark night.

You said to her, “My eyes will not go to sleep
if I don’t embrace your curved, thick, lovely
arms decorated with splendid jewels”
And you come at midnight in pitch
darkness without thinking that it is hard to come
through the mountain with clefts where big tigers
wait for people on the confusing paths.   You
think that it is not difficult.

If she does not embrace your chest with the
fragrance of fine sandal paste, her lovely jewels
will slip down and her arms will become thin.  If
mother comes to know about it, so be it!  If this
ancient town that gossips learns about it, let it do that!

Please come here during the day, passing
through the cool, huge mountains with fragrances
of bright vēngai flowers and flame-like thōndri
flowers swarmed by bees!

Notes:  The friend urges the hero to come and marry the heroine.  கிளை பாராட்டும் (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தன் சுற்றத்தை பேணிப் புரக்கும், வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – தன் இனங்கள் பாராட்டும்.

Meanings:   கிளை பாராட்டும் – protecting its herd, praised by its herd, கடு நடை வயக் களிறு – a mighty elephant with rapid strides, முளை தருபு ஊட்டி – gave sprouts to feed on, வேண்டு குளகு அருத்த – ate enough leaves, வாள் நிற உருவின் ஒளிறுபு மின்னி – there was lightning which was bright like swords, பரூஉ உறைப் பல் துளி சிதறி – many big drops fell and scattered, வான் – sky, நவின்று – learning, desiring, பெரு வரை – huge mountains, நளிர் சிமை – cold peaks, அதிர வட்டித்து – surrounded and roared (ஆர்ப்ப வட்டித்து – Pura 399-25), புயல் – clouds, ஏறு – thunder, உரைஇய – spread, வியல் இருள் நடுநாள் – very dark midnight, விறல் இழை – beautiful jewels, splendid jewels, பொலிந்த – beautiful, splendid, காண்பு இன் – sweet appearance, சாயல் – nature, தடைஇ – curved, திரண்ட நின் தோள் சேர்பு அல்லதை – without uniting with your rounded arms, படாஅ வாகும் எம் கண் என – my eyes will not be able to sleep, நீயும் – also, you, இருள் மயங்கு யாமத்து – at the dark night time when it is confusing, இயவுக் கெட – the paths are lost to sight, விலங்கி – blocking, வரி வயங்கு இரும் புலி வழங்குநர்ப் பார்க்கும் – where striped mighty big tigers look for those who go there, பெருமலை விடரகம் வர அரிது என்னாய் – without considering that it is hard to come through the lofty mountain cracks/clefts, வர எளிதாக எண்ணுதி – you think that it is easy to come, அதனால் – so, நுண்ணிதின் கூட்டிய படு மாண் ஆரம் தண்ணிது – with cool sandal with esteem that has been crushed together finely, கமழும் நின் மார்பு – your fragrant chest, ஒரு நாள் அடைய முயங்கேம் ஆயின் – even if we do not embrace it for a day, யாமும் விறல் இழை நெகிழ – our victorious jewels slip down, சாஅய்தும் அதுவே – we become thin, we become sad, அன்னை அறியினும் அறிக – if mother knows about it let her know, அலர் வாய் அம்பல் மூதூர் – ancient town that gossips, கேட்பினும் கேட்க – let it hear if it wants to hear, வண்டு இறை கொண்ட – where bees swarm/bend down, எரி மருள் தோன்றியொடு – flame like thōndri flowers/glory lilies, Gloriosa superba, ஒண் பூ வேங்கை கமழும் – bright vēngai flowers are fragrant, Pterocarpus marsupium, தண் பெருஞ்சாரல் பகல் வந்தீமே – you come during the day to the cool huge mountain slopes

அகநானூறு 219, கயமனார், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய தாய் சொன்னது
சீர் கெழு வியன் நகர்ச் சிலம்பு நக இயலி
ஓரை ஆயமொடு பந்து சிறிது எறியினும்
வாராயோ என்று ஏத்திப் பேர் இலைப்
பகன்றை வான் மலர் பனி நிறைந்தது போல்
பால் பெய் வள்ளம் சால்கை பற்றி  5
என் பாடு உண்டனை ஆயின் ஒரு கால்
நுந்தை பாடும் உண் என்று ஊட்டிப்
பிறந்ததற் கொண்டும் சிறந்தவை செய்து யான்
நலம் புனைந்து எடுத்த என் பொலந்தொடிக் குறுமகள்
அறனிலாளனொடு இறந்தனள் இனி என  10
மறந்து அமைந்து இராஅ நெஞ்சம் நோவேன்
பொன் வார்ந்தன்ன வை வால் எயிற்றுச்
செந்நாய் வெரீஇய புகர் உழை ஒருத்தல்
பொரி அரை விளவின் புன்புற விளை புழல்
அழல் எறி கோடை தூக்கலின் கோவலர்  15
குழல் என நினையும் நீர் இல் நீள் இடை
மடத் தகை மெலியச் சாஅய்
நடக்கும் கொல் என நோவல் யானே.

Akanānūru 219, Kayamanār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said, after her daughter eloped
My young daughter, wearing gold bangles,
has left with an unfair man,
she who I took special care of since her birth,
in our rich, huge house where she walked as her
anklets jingled, and even if she played
throwing ball with her friends, worried that
she’d be tired, I’d invite her in, praise her,
and feed her a bowl filled with milk,
as white as dew-covered pakandrai flowers
with huge leaves, and tell her, “Drink one part
for me and one part for your father.”

Now I am not hurting for my restless heart that
is unable to forget her leaving.

I am hurting for my naive daughter, her fine
beauty ruined, as she walks on a long path with
no water, where hot westerly winds blow through
the tiny holes on the thin shells of woodapples
growing on trees with rough trunks and create
sounds, which a spotted stag mistakes for the flute
music of cattle herders, and runs toward the sounds
for protection, fearing a wild dog with white teeth
so sharp, like made with stretched gold.

Notes:  கலித்தொகை 85 – நுந்தை பால் உண்டி சில, பருகீத்தை தண்டுவென் ஞாயர் மாட்டைப் பால், பூ எழில் உண்கண் பனி பரப்பக் கண்படா ஞாயர் பால் உண்டி சில.

Meanings:   சீர் கெழு – with wealth, வியன் நகர் – huge house, சிலம்பு நக இயலி – walking with her anklets jingling, ஓரை ஆயமொடு – with friends who play orai games/dolls with reeds, பந்து சிறிது எறியினும் – even if she played with the ball a little bit, even if she threw her ball for a little bit, வாராயோ என்று – calling her to come here, ஏத்தி – praised, பேர் இலை – huge leaves, பகன்றை வான் மலர் பனி நிறைந்தது போல் – like filled with white pakandrai flowers with dew, Operculina turpethum, Indian jalap, பால் பெய் வள்ளம் – bowl with milk poured, சால்கை – full, abundant, பற்றி – holding, என் பாடு உண்டனை ஆயின் ஒரு கால் நுந்தை பாடும் உண் என்று – drink one part for me and one part for your father, ஊட்டி – made her drink, பிறந்ததற் கொண்டும் சிறந்தவை செய்து யான் நலம் புனைந்து எடுத்த – I took care of her and gave a her a great deal since she was born, என் பொலந்தொடிக் குறுமகள் – my young daughter with gold bangles, அறனிலாளனொடு இறந்தனள் – she went away with a man with no justice, இனி – now, என மறந்து அமைந்து இராஅ நெஞ்சம் நோவேன் – I am not hurting for my restless heart that she forget me, பொன் வார்ந்தன்ன – like made with stretched gold, வை வால் எயிற்றுச் செந்நாய் வெரீஇய – afraid of the wild dogs with sharp white teeth, செந்நாய், Cuon alpinus dukhunensis, புகர் உழை ஒருத்தல் – a spotted male deer, பொரி அரை விளவின் – of the wood apple trees with rough and cracked trunks, புன் புற விளை புழல் – holes on the thin fruit shell, holes on the dull colored fruit shell, அழல் எறி – blowing hot, கோடை தூக்கலின் – since the westerly wind blows, கோவலர் குழல் என நினையும் – thinking that it is the flutes of cattle herders (and goes toward them for protection), நீர் இல் நீள் இடை – long path without water, மடத் தகை மெலியச் சாஅய் நடக்கும் கொல் என – how will she walk with her esteemed beauty ruined, நோவல் யானே – I am hurting

அகநானூறு 220, மதுரை மருதன் இளநாகனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
ஊருஞ்சேரியும் உடன் இயைந்து அலர் எழத்
தேரொடு மறுகியும் பணி மொழி பயிற்றியும்
கெடாஅத்தீயின் உருகெழு செல்லூர்க்
கடாஅ யானைக் குழூஉச் சமம் ததைய
மன் மருங்கு அறுத்த மழுவாள் நெடியோன்  5
முன் முயன்று அரிதினின் முடித்த வேள்வி
கயிறு அரை யாத்த காண்தகு வனப்பின்
அருங்கடி நெடுந்தூண் போல யாவரும்
காணலாகா மாண் எழில் ஆகம்
உள்ளுதொறும் பனிக்கும் நெஞ்சினை நீயே  10
நெடும் புற நிலையினை வருந்தினை ஆயின்
முழங்கு கடல் ஓதம் காலைக் கொட்கும்
பழம் பல் நெல்லின் ஊணூர் ஆங்கண்
நோலா இரும்புள் போல நெஞ்சு அமர்ந்து
காதல் மாறாக் காமர் புணர்ச்சியின்  15
இருங்கழி முகந்த செங்கோல் அவ்வலை
முடங்கு புற இறவொடு இன மீன் செறிக்கும்
நெடுங்கதிர்க் கழனித் தண் சாய்க்கானத்து
யாணர்த் தண் பணை உறும் எனக் கானல்
ஆயம் ஆய்ந்த சாய் இறைப் பணைத்தோள் 20
நல் எழில் சிதையா ஏமம்
சொல் இனித் தெய்ய யாம் தெளியுமாறே.

Akanānūru 220, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Making our community and town unite and gossip,
you come here in your chariot, and speak humble
words to us.

You tremble in your heart with sorrow whenever
you think about her noble, pretty breast, which is
unable to be seen by all, like the well protected,
tall pillars on which ropes were tied for rare rituals
that Parasuraman carrying an axe performed,
ruining the heirs of kings and their rutting elephant
herds in beautiful Sellūr town with unending ritual
fires.

Come and give us good news with clarity, about how you
can be united in love, like the large makandril birds that
cannot endure separation in ancient Oonūr town with
old paddy fields with large spears, where roaring ocean
waves break in the morning, so that her rounded, curved
arms, praised by friends in the grove, resembling lovely
bamboo in Chāykānam town with paddy fields with long
spears of grain, where fishermen catch and heap many
fish and shrimp with curved backs in the huge backwaters
using lovely nets with red rods, will not lose their beauty.

Notes:   Akanānūru 60, 220 and Natrinai 215 and 303 have references of red sticks attached to fishing nets.  These sticks might have been used as floats or they could have been frames for the nets.  மகன்றில் புணர்ச்சி:  குறுந்தொகை 57 – நீர் உறை மகன்றில் புணர்ச்சி போல, பரிபாடல் 8-44 – அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர்ப் புணர்ச்சி, ஐங்குறுநூறு 381 – குறுங்கால் மகன்றில் அன்ன உடன் புணர் கொள்கை, அகநானூறு 220 – நோலா இரும்புள் போல நெஞ்சு அமர்ந்து காதல் மாறாக் காமர் புணர்ச்சியின்.  வலையின் செங்கோல்:  அகநானூறு 60 – செங்கோல் அவ் வலை நெடுந்திமில் தொழிலொடு,  அகநானூறு 220 – இருங்கழி முகந்த செங்கோல் அவ்வலை, நற்றிணை 214 – செங்கால் கொடு முடி அவ் வலை,  நற்றிணை 303 – பரதவர் இட்ட செங் கோல் கொடு முடி அவ் வலை.

Meanings:   ஊரும் சேரியும் உடன் இயைந்து – the town and community joined together, அலர் எழ – causing gossip to rise, தேரொடு மறுகியும் – coming here roaming in your chariot, பணிமொழி பயிற்றியும் – talking humble words, கெடாஅத் தீயின் உருகெழு செல்லூர் – beautiful Sellūr town where fires (ritual fires) never end, கடாஅ யானைக் குழூஉச் சமம் ததைய மன் மருங்கு அறுத்த – ruined herds of elephants in musth in battles ruining kings and their heirs, மழுவாள் நெடியோன் – Parasuraman with his battle axe, முன் முயன்று அரிதினின் முடித்த வேள்வி – the rare rituals that he performed, கயிறு அரை யாத்த – ropes were tied, காண்தகு வனப்பின் – beautiful and splendid, அருங்கடி நெடுந்தூண் போல – like the tall pillar with great protection, யாவரும் காணல் ஆகா – that everybody cannot see, மாண் எழில் ஆகம் உள்ளுதொறும் – whenever you think of her beautiful chest, பனிக்கும் நெஞ்சினை நீயே – you tremble in your heart, நெடும் புற நிலையினை வருந்தினை – you are very sad about your situation, ஆயின்- so, முழங்கு கடல் ஓதம் – sounds of the roaring ocean, காலைக் கொட்கும் – whirl in the morning, roll in the morning, பழம் பல் நெல்லின் ஊணூர் – ancient town Oonūr with many paddy fields, ஆங்கண் – there, நோலா இரும் புள் போல – like the big/dark birds that are unable to tolerate separation, நெஞ்சு அமர்ந்து – hearts together, காதல் மாறா – unchanged love, காமர் புணர்ச்சியின் – with lovely union, இருங்கழி முகந்த செங்கோல் அம் வலை – beautiful net with red sticks touching the vast/dark backwaters, முடங்கு புற இறவொடு – along with bent back shrimp, இன மீன் செறிக்கும் – heaped with schools of fish, நெடுங்கதிர்க் கழனி – field with long spears, தண் சாய்க்கானத்து யாணர்த் தண் பணை உறும் என – that is is like the cool bamboo trees in the rich cool Chāykānam town, கானல் ஆயம் ஆய்ந்த – friends in the grove praised, சாய் – delicate, thin, இறை – joints, forearm, பணைத்தோள் – thick arms, bamboo-like arms, நல் எழில் – fine beauty, சிதையா – will not be ruined, ஏமம் – protection, சொல் இனி – tell now, தெய்ய – an asai, expletive, யாம் தெளியுமாறே – for us to understand clearly

அகநானூறு 221, கயமனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நனை விளை நறவின் தேறல் மாந்திப்
புனை வினை நல் இல் தரு மணல் குவைஇப்
பொம்மல் ஓதி எம் மகள் மணன் என
வதுவை அயர்ந்தனர் நமரே அதனால்
புதுவது புனைந்த சேயிலை வெள் வேல்  5
மதி உடம்பட்ட மை அணல் காளை
வாங்கு சினை மலிந்த திரள் அரை மராஅத்துத்
தேம் பாய் மெல்லிணர் தளிரொடு கொண்டு நின்
தண் நறு முச்சி புனைய அவனொடு
கழை கவின் போகிய மழை உயர் நனந்தலை  10
களிற்று இரை பிழைத்தலின் கய வாய் வேங்கை
காய் சினம் சிறந்து குழுமலின் வெரீஇ
இரும் பிடி இரியும் சோலை
அருஞ்சுரம் சேறல் அயர்ந்தனென் யானே.

Akanānūru 221, Kayamanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Our folks are drinking clear liquor aged
with buds, have heaped new sand in
the yard of our well- built, fine house,
and are arranging your marriage.

My desire is that you should join him
since he has agreed to my request,
the young man with a dark beard
who carries a silvery spear with a
perfectly made new blade
……….who you are one with, and he can
……….adorn your cool, fragrant hair with
……….honey-flowing, delicate clusters of
……….flowers and new sprouts of
……….kadampam trees dense with curved
……….branches and thick trunks,
and go with him to the harsh wasteland
where rains have failed and bamboos
has lost its beauty,
and on hearing the roar of an enraged tiger
with a big mouth that lost its elephant prey,
a female elephant runs in fear to a grove.

Notes:  The friend is encouraging the heroine to elope.  நனை விளை நறவின் தேறல் (1) – வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – அரும்பினின்றும் உண்டாகிய கள் தெளிவு, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தேனால் சமைத்த கள்.

Meanings:   நனை விளை நறவின் தேறல் மாந்தி – they drank clear liquor aged with buds, புனை வினை நல் இல் – well- made fine house, தரு மணல் குவைஇ – heaped sand brought by the ocean, பொம்மல் ஓதி எம் மகள் – my daughter with splendid hair, my daughter with overflowing hair, my daughter with thick hair, மணன் என – for marriage, வதுவை அயர்ந்தனர் – arranging the wedding, நமரே – our people, அதனால் – so, புதுவது புனைந்த சேயிலை – newly made perfect blade, வெள் வேல் – silvery spear, மதி உடம்பட்ட – agreed to my intelligent idea, agreed to my advice, மை அணல் காளை – the young man with a dark beard, வாங்கு சினை – curved branches, மலிந்த – filled, திரள் அரை மராஅத்து – of thick-trunked kadampam tree, Anthocephalus cadamba, Kadampam oak, தேம் பாய் – honey flowing, மெல் இணர் – delicate clusters (of flowers), தளிரொடு கொண்டு – together with sprouts, நின் தண் நறு முச்சி புனைய – to adorn on your cool fragrant hair, அவனொடு – with him, கழை கவின் போகிய – beauty of bamboos were lost, மழை – clouds, உயர் – tall, நனந்தலை – wide place, களிற்று இரை பிழைத்தலின் – since its bull elephant prey escaped, கய வாய் வேங்கை – tiger with huge mouth, காய் சினம் சிறந்து – got enraged, குழுமலின் – since it roars, வெரீஇ – afraid, இரும் பிடி – dark female elephant, இரியும் சோலை – runs away to the grove, அருஞ்சுரம் – harsh wasteland, சேறல் அயர்ந்தனென் யானே – I desired that you join him

அகநானூறு 222, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
வானுற நிவந்த நீல் நிறப் பெருமலைக்
கான நாடன் உறீஇய நோய்க்கு உன்
மேனி ஆய் நலம் தொலைதலின் மொழிவென்
முழவு முகம் புலராக் கலி கொள் ஆங்கண்
கழாஅர்ப் பெருந்துறை விழவின் ஆடும்  5
ஈட்டெழில் பொலிந்த ஏந்து குவவு மொய்ம்பின்
ஆட்டன் அத்தி நலன் நயந்து உரைஇத்
தாழ் இருங்கதுப்பின் காவிரி வவ்வலின்
மரதிரம் துழைஇ மதி மருண்டு அலந்த
ஆதி மந்தி காதலற் காட்டிப்  10
படுகடல் புக்க பாடல்சால் சிறப்பின்
மருதி அன்ன மாண் புகழ் பெறீஇயர்
சென்மோ வாழி தோழி பல் நாள்
உரவுரும் ஏறொடு மயங்கி
இரவுப் பெயல் பொழிந்த ஈர்ந்தண் ஆறே.  15

Akanānūru 222, Paranar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
You have lost your fine beauty,
afflicted by the sickness that
the man from the forest with
tall, blue mountains that rise
up to the skies gave to you.

May you live long, my friend!
Let us go on the path that is
wet and cold with many nights
of cold rain and roaring thunder,

to achieve great fame like Maruthi,
who showed the searching, confused
and baffled Āthimanthi where her
lover was, the splendid and greatly
handsome dancer Āttan Athi
who danced with lifted, high
shoulders,
who was seized with desire by Kāviri
with dark hanging hair, when he danced
at Kalār town’s big port with endless
festivities where the mud on the eyes
of drums don’t dry.
Then she entered the loud ocean.

Notes:  There is another version with line 2 being கான நாடன் உறீஇய நோய்க்கு என்.   முழவு முகம் புலரா – அகநானூறு பாடல்கள் 206, 222, 397 – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – முழவின் ஒலி ஓயாத, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முழவின் முழக்கம் ஒழியாத.  முழவு முகம் புலர்ந்து – நற்றிணை 360 – ஒளவை துரைசாமி உரை – முழவின் மார்ச்சுனை புலர்ந்து, பின்னத்தூர் அ. நாராயணசாமி ஐயர் உரை – மத்தள முகத்து வைத்த மார்ச்சனை வறந்து.

Meanings:   வான் உற – sky high, up to the sky, நிவந்த – tall, நீல் நிறப் பெரு மலை – blue colored lofty mountains, கான நாடன் – man from that forest, உறீஇய நோய்க்கு – affliction/disease that the gave, உன் மேனி ஆய் நலம் தொலைதலின் – since you have lost the fine beauty of your body, மொழிவென் – let me say this, முழவு முகம் புலரா – the mud on the eyes of drums do not dry, the sounds of drums do not die down, கலி கொள் – with joy, with pride, ஆங்கண் – there, கழாஅர்ப் பெருந்துறை – big shores of Kalār town, விழவின் ஆடும் – dancing in the big festival, ஈட்டு – great, எழில் பொலிந்த – beautiful and splendid, ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் – with lifted high shoulders, ஆட்டன் அத்தி – Āttan Athi, நலன் – beauty, நயந்து – desiring, உரைஇ – wandering, spreading, தாழ் இருங்கதுப்பின் காவிரி – Kāviri with hanging dark hair, வவ்வலின் – since she seized, மரதிரம் – all directions, துழைஇ – searching, மதி மருண்டு – intelligence baffled, confused, அலந்த ஆதிமந்தி – Āthimanthi who was perturbed, காதலர் காட்டி – showed her lover, படுகடல் புக்க – entered the loud ocean, பாடல் சால் சிறப்பின் – with greatness fit for verses, with great fame, மருதி அன்ன – like Maruthi, மாண் புகழ் பெறீஇயர் – to attain great fame, சென்மோ – let us go, வாழி தோழி – may you live long oh friend, பல் நாள் – many days, உரவுரும் ஏறொடு மயங்கி – mixed with loud roaring thunder, இரவுப் பெயல் பொழிந்த – rained at night, ஈர்ந் தண் ஆறே – the wet cold path

அகநானூறு 223, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
பிரிதல் வல்லியர் இது நத்துறந்தோர்
மறந்தும் அமைகுவர் கொல் என்று எண்ணி
ஆழல் வாழி தோழி கேழல்
வளை மருப்பு உறழும் உளைநெடும் பெருங்காய்
நனை முதிர் முருக்கின் சினை சேர் பொங்கல்  5
காய் சினக் கடு வளி எடுத்தலின் வெங்காட்டு
அழல் பொழி யானையின் ஐயெனத் தோன்றும்
நிழலில் ஓமை நீரில் நீளிடை
இறந்தனர் ஆயினும் காதலர் நம்வயின்
மறந்து கண்படுதல் யாவது புறம் தாழ்  10
அம் பணை நெடுந்தோள் தங்கித் தும்பி
அரியினம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால்
நுண்கேழ் அடங்க வாரிப் பையுள் கெட
நன் முகை அதிரல் போதொடு குவளைத்
தண் நறுங்கமழ் தொடை வேய்ந்த நின்  15
மண் ஆர் கூந்தல் மரீஇய துயிலே?

Akanānūru 223, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!
Do not cry thinking that your
lover, capable of separation,
who abandoned you and left,
will forget you and stay there,

even if he went on the long,
waterless path with no shade from
omai trees,
where boulders lying near the curved
branches of murukkam trees with
long, huge pods that appear like
the curved tusks of boars,
bewilder those who see, appearing
like elephants in the smoke from the
hot forest flames fanned by winds
that blow with rage.

How can he sleep there, forgetting
sleep on your curled, wavy,
five-part braid that looks like swarms
of bees flowing down your wide,
lovely, long bamboo-like arms,
and your dark hair, pretty, washed,
combed and decorated with fragrant
strands of athiral that blossomed
from fine buds along with kuvalai
flowers, that will ruin his sorrow?

Meanings:   பிரிதல் வல்லியர் – the man who is capable of handing separation, இது நம் துறந்தோர் – the man who abandoned us, மறந்தும் அமைகுவர் கொல் என்று எண்ணி – thinking that he will forget us and relax there, ஆழல் – do not cry, வாழி தோழி – may you live long my friend, கேழல் வளை மருப்பு – boar’s curved tusks, உறழும் – like, உளை – stems, நெடும் பெருங்காய் – long huge pods, huge long fruits, நனை முதிர் முருக்கின் – of murukkam trees with mature buds,  Coral tree, Erythrina indica, சினை சேர் பெருங்கல் – large boulders near the branches, காய் சினக் கடு வளி எடுத்தலின் – because of the hot winds that blow fast, வெங்காட்டு அழல் பொழி யானையின் ஐயெனத் தோன்றும் – they appear bewildering like elephants in the hot heavy forest flames, நிழல் இல் ஓமை – no shade from omai trees, Dillenia indica, Toothbrush Tree, நீர் இல் நீளிடை இறந்தனர் ஆயினும் – even if he went on the long path with no water, காதலர் நம் வயின் மறந்து கண்படுதல் யாவது – how can your lover forget us and sleep, புறம் தாழ் – falling low, அம் பணை நெடுந்தோள் தங்கி – resting on your long arms which are beautiful and like bamboo, தும்பி அரியினம் கடுக்கும் – like swarms of bees, சுரி – curled, வணர் – wavy, ஐம்பால் – five-part braid, நுண் கேழ் – fine colored (black color), அடங்க – to be controlled, வாரி – combed, பையுள் கெட – sorrow to be ruined, நன் முகை – fine buds, அதிரல் போதொடு – along with athiral flowers, குவளை – blue waterlilies, Nymphaea caerulea, தண் நறுங்கமழ் தொடை – cool fragrance spreading garland, வேய்ந்த – decorated, நின் மண் ஆர் கூந்தல் – your beautiful hair with fragrant pastes, மரீஇய – uniting, துயிலே – sleep

அகநானூறு 224, ஆவூர் மூலங்கிழார் மகனார் பெருந்தலைச் சாத்தனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
செல்க பாக எல்லின்று பொழுதே
வல்லோன் அடங்கு கயிறு அமைப்பக் கொல்லன்
விசைத்து வாங்கு துருத்தியின் வெய்ய உயிராக்
கொடு நுகத்து யாத்த தலைய கடு நடைக்
கால் கடுப்பு அன்ன கடுஞ்செலல் இவுளி  5
பால் கடை நுரையின் பரூஉ மிதப்பு அன்ன
வால் வெண் தெவிட்டல் வழி வார் நுணக்கம்
சிலம்பி நூலின் நுணங்குவன பாறிச்
சாந்து புலர் அகலம் மறுப்பக் காண்தகப்
புது நலம் பெற்ற வெய்து நீங்கு புறவில்  10
தெறி நடை மரைக் கணம் இரிய மனையோள்
ஐது உணங்கு வல்சி பெய்து முறுக்கு உறுத்த
திரிமரக் குரலிசைப் கடுப்ப வரி மணல்
அலங்கு கதிர் திகிரி ஆழி போழ
வரும் கொல் தோழி நம் இன் உயிர்த் துணை எனச்  15
சில் கோல் எல்வளை ஒடுக்கிப் பல் கால்
அருங்கடி வியன் நகர் நோக்கி
வருந்துமால் அளியள் திருந்திழை தானே.

Akanānūru 224, Āvūr Moolankilār Makanār Perunthalai Sāthanār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
Let us go, oh charioteer!  It has become dark!

My pitiful wife who is distressed, looks out from
our guarded house, wearing perfect jewels and
a few bright, rounded bangles that she pushes
back and forth a few times, and asks her friend,
“Will my sweet partner come?”

Tie the chariot with ropes to horses that
breathe like the bellows of a metalsmith,
and ride, their heads tied to curved yokes,
their gallop as fast as the wind, pure white froth
on their mouths appearing like foam on milk
when churned, their long strings appearing like
fine threads of spiders hitting my sandal-rubbed
chest, the sound of the wheels with spokes digging
into the rippled sand like those from a grinding
stone when delicate, dried rice is poured into it and
ground by a housewife, as leaping elk herds move
away in fear in the dry forest that has acquired new
beauty.

Meanings:   செல்க பாக – ride oh charioteer, எல்லின்று பொழுதே – it has become dark, வல்லோன் – expert, அடங்கு கயிறு அமைப்ப – tie well the controlling ropes (to the horses), கொல்லன் விசைத்து வாங்கு துருத்தியின் வெய்ய உயிரா – breathing hot like the strongly pulled bellows of a metal smith, கொடு நுகத்து யாத்த தலைய – with their heads tied to curved yokes, கடு நடை – swift trotting,  கால் கடுப்பு அன்ன – fast like the wind, கடுஞ்செலல் இவுளி – rapidly running horses, பால் கடை நுரையின் பரூஉ மிதப்பு அன்ன – like the big pieces of froth that appear when milk is churned, வால் வெண் தெவிட்டல் – pure white froth from the mouth, வழி வார் – long strings,  நுணக்கம் – delicate, சிலம்பி நூலின் நுணங்குவன பாறி – spread delicately like fine threads of spiders, சாந்து புலர் அகலம் மறுப்ப – ruin the chest with sandal paste, காண்தக புது நலம் பெற்ற வெய்து நீங்கு புறவில் – in the forest with splendid new beauty with heat removed, தெறி நடை மரைக் கணம் இரிய – elk deer herds that leap move away, மனையோள் – a housewife, ஐது உணங்கு – delicate dried, வல்சி பெய்து முறுக்கு உறுத்த – pouring rice and grinding turning it, திரிமரக் குரலிசைப் கடுப்ப – like the sounds of the grinding stone, வரி மணல் –  rippled sand, decorated sand, அலங்கு கதிர் திகிரி ஆழி போழ – moving wheels with spokes splitting  (the earth), வரும் கொல் தோழி – will he come my friend, நம் இன் உயிர்த் துணை – my sweet life partner, என – thus, சில் கோல் – few rounded, எல் வளை ஒடுக்கி – pushing her bright bangles, பல் கால் – many times, அருங்கடி – well protected, வியன் நகர் நோக்கி – looking from the large house, வருந்துமால் – she will be greatly sad (வருந்தும் + ஆல், ஆல் – ஓர் இடைச் சொல், a particle), அளியள் – she is pitiable, திருந்து இழை தானே – the woman wearing perfect jewels

அகநானூறு 225, எயினந்தை மகனார் இளங்கீரனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
அன்பும் மடனும் சாயலும் இயல்பும்
என்பு நெகிழ்க்கும் கிளவியும் பிறவும்
ஒன்றுபடு கொள்கையொடு ஓராங்கு முயங்கி
இன்றே இவணம் ஆகி நாளைப்
புதல் இவர் ஆடு அமைத் தும்பி குயின்ற  5
அகலா அம் துளை கோடை முகத்தலின்
நீர்க்கு இயங்கு இன நிரைப் பின்றை வார் கோல்
ஆய்க் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும்
தேக்கு அமல் சோலைக் கடறு ஓங்கு அருஞ்சுரத்து
யாத்த தூணித் தலை திறந்தவை போல்  10
பூத்த இருப்பைக் குழை பொதி குவி இணர்
கழல் துளை முத்தின் செந்நிலத்து உதிர
மழை துளி மறந்த அங்குடிச் சீறூர்ச்
சேக்குவம் கொல்லோ நெஞ்சே பூப் புனை
புயல் என ஒலிவரும் தாழ் இருங்கூந்தல்  15
செறி தொடி முன் கை நம் காதலி
அறிவு அஞர் நோக்கமும் புலவியும் நினைந்தே?

Akanānūru 225, Eyinanthai Makanār Ilankeeranār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
My heart!  Today I am in the embraces
of the girl with delicate nature,
principles of kindness, innocence,
words that could soften bones, and
other traits that are all united in her.

Tomorrow, will we reach the beautiful
small town in the difficult wasteland
with mountains, forgotten by rain,
……….where clusters of pointed, hollow
……….iruppai flowers hidden by sprouts,
……….resembling open quivers, have
……….dropped like pearls with holes from
……….strands on the red earth with bushes,
……….and westerly winds pass through tiny
……….holes in swaying bamboo creating
……….music as soft as the flute music of cattle
……….herders who walk with long sticks behind
………. their cattle which move toward water
………. in the forest dense with teak trees,
sulking with confused thoughts, thinking
about our lover with hair that looks like
clouds decorated with flowers, thick, and
hanging low,
who wears many bangles on her forearms?

Notes:  நூல் அறுந்த முத்து வடம்- அகநானூறு 225 – துளை முத்தின் செந்நிலத்து உதிர, அகநானூறு 289 – நெகிழ் நூல் முத்தின், குறுந்தொகை 51 – நூல் அறு முத்தின், குறுந்தொகை 104 – நூல் அறு முத்தின், கலித்தொகை 82 – கண்ணீர் சொரி முத்தம் காழ் சோர்வ போன்றன.

Meanings:   அன்பும் மடனும் – kindness and innocence, சாயலும் இயல்பும் – delicate nature, என்பு நெகிழ்க்கும் கிளவியும் – and words that soften bones, பிறவும் – and others, ஒன்றுபடு கொள்கையொடு – principle of them together, ஓராங்கு முயங்கி – embracing together, இன்றே – today, இவணம் ஆகி – am here, நாளை – tomorrow, புதல் இவர் – bushes are spread, ஆடு அமை – swaying bamboo, தும்பி – bees, குயின்ற அகலா அம் துளை – tiny beautiful holes that they made, கோடை முகத்தலின் – since the westerly winds go through them (வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – புகுந்து வருதலின்), since they (the holes) accept the westerly winds (பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஏற்றுக் கொள்ளுவதாலே உண்டான ஓசை), நீர்க்கு இயங்கு இன நிரைப் பின்றை – behind cattle herds that go toward water, வார் கோல் – long sticks, ஆய்க் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும் – it plays music in the manner of the flutes of cattle herders, தேக்கு அமல் சோலை – groves filled with teak trees, Tectona grandis, கடறு ஓங்கு – forest with mountains, அருஞ்சுரத்து – in the wasteland, யாத்த – tied, தூணித் தலை திறந்தவை போல் – like lids of quivers/arrow holders kept open, பூத்த இருப்பை – flowering iruppai flowers, Indian Butter tree, South Indian Mahua, இலுப்பை, வஞ்சி, குழை பொதி குவி இணர் – clusters of pointed flowers covered by sprouts, கழல் – get loose (from their stems), துளை முத்தின் செந்நிலத்து உதிர – drop on the red earth like strung pearls with holes, மழை துளி மறந்த – raindrops failed to fall on the red earth, அங்குடிச் சீறூர்ச் சேக்குவம் கொல்லோ – will we reach the beautiful small town, நெஞ்சே – oh my heart, பூப் புனை புயல் என – like clouds that are decorated with flowers, ஒலிவரும் தாழ் இருங்கூந்தல் – thick low hanging dark hair, செறி தொடி முன் கை நம் காதலி – our lover with many bangles stacked on her forearm, அறிவு அஞர் நோக்கமும் – confused looks with sorrow, புலவியும் – and sulking, நினைந்தே – thinking about it

அகநானூறு 226, பரணர், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
உணர்குவென் அல்லென் உரையல் நின் மாயம்
நாணிலை மன்ற யாணர் ஊர
அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவைக்
குறுந்தொடி மகளிர் குரூஉப் புனல் முனையின்
பழனப் பைஞ்சாய் கொழுதிக் கழனிக்  5
கரந்தை அம் செறுவின் வெண் குருகு ஓப்பும்
வல் வில் எறுழ்த் தோள் பரதவர் கோமான்
பல் வேல் மத்தி கழாஅர் முன் துறை
நெடு வெண் மருதொடு வஞ்சி சாஅய்
விடியல் வந்த பெரு நீர்க் காவிரி  10
தொடி அணி முன் கை நீ வெய்யோளொடு
முன் நாள் ஆடிய கவ்வை இந்நாள்
வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு மலி தார்த்
தித்தன் வெளியன் உறந்தை நாளவைப்
பாடு இன் தெண் கிணைப் பாடு கேட்டு அஞ்சி  15
போர் அடு தானைக் கட்டி
பொராஅது ஓடிய ஆர்ப்பினும் பெரிதே.

Akanānūru 226, Paranar, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the unfaithful hero
Oh man from a prosperous town!  You have no shame
for sure!  Don’t utter lies!  I won’t accept them!

Yesterday you played with your beloved woman, with
bangles on her forearm, in the freshets of Kāviri which
brought down tall, white marutham trees along with
vanji trees in the morning, on the shores of Kalār town,
of strong-shouldered Mathi, lord of fishermen, owning
strong a bow and an army of many spears, where women
wearing many different foliage clothing and tiny bangles,
play in the vast flood waters, and tiring of that, move away
to pluck reeds in the pond and chase white herons in the
fields with thistles.

The gossip risen is larger than the uproar in the day
assembly of Thithan Veliyan wearing many garlands, in
Uraiyur, when Katti with a large army came to fight along
with the brave and strong Pānan, and on hearing the sweet
roars of the kinai drums, ran away.

Notes:  A Pānan king is mentioned in the following five Akanānūru poems, 113 – எழாஅப் பாணன், 155 – பல் வயின் பய நிரை சேர்ந்த பாண் நாட்டு, 226 – வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு, 325 – நல் வேல் பாணன் நல் நாட்டு, and 386 – பாணன் மல்லடு மார்பின் வலியுற, and in an inscription at Paraiyanpattu in Tamil Nadu, which mentions Pāṇāṭu, the territory of Pānan – Early Tamil Epigraphy, page 629, Iravatham Mahadevan, Harvard University Press.

Meanings:   உணர்குவென் அல்லென் – I will not accept them, உரையல் நின் மாயம் – do not utter your lies, do not utter confusing words, நாண் இலை – you have no shame, மன்ற – for sure, an expletive, அசை, யாணர் ஊர – man from prosperous town, அகலுள் – wide space, ஆங்கண் – there, அம் பகை மடிவை – pretty opposing/different kinds of foliage clothes, குறுந்தொடி மகளிர் – women wearing tiny bangles, குரூஉப் புனல் முனையின் – hating the colorful floodwater, பழனப் பைஞ்சாய் கொழுதி – pluck reeds near the pond, பஞ்சாய், கோரைப்புல், Cyperus rotundus tuberosus, கழனிக் கரந்தை அம் செறுவின் – beautiful field with globe thistles, Spaeranthus indicus, வெண்குருகு ஓப்பும் – chase white herons/egrets/storks, வல் வில் – strong bow, எறுழ்த் தோள் – strong shoulders, பரதவர் கோமான் – leader of fishermen, பல் வேல் மத்தி – Mathi with many spears, கழாஅர் முன் துறை – on the shores of Kalār town, நெடு வெண்மருதொடு – along with white marutham trees, Terminalia arjuna , வஞ்சி சாஅய் விடியல் வந்த – brought down vanji trees in the morning, Salis tetrasperma – P.L. Sami, Salis purpurea – R. Panchavarnam, பெரு நீர்க் காவிரி – Kāviri with abundant water, தொடி அணி முன் கை – forearms wearing bangles, நீ வெய்யோளொடு – with the one you desire, முன் நாள் ஆடிய – when you played the other day, கவ்வை – gossip, இந்நாள் – today, வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு – with brave and strong Pānan, மலி தார் – many garlands, தித்தன் வெளியன் உறந்தை நாளவை – in Thithan Veliyan’s day assembly at Uranthai town, பாடு இன் தெண் கிணைப் பாடு கேட்டு அஞ்சி – afraid on hearing the sweet clear sounds of kinai drums, போர் அடு தானைக் கட்டி – Katti with an army that kills in battles, பொராஅது ஓடிய – ran away without fighting, ஆர்ப்பினும் பெரிதே – louder than the uproar

அகநானூறு 227, நக்கீரர், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, அல்லது தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நுதல் பசந்தன்றே தோள் சாயினவே
திதலை அல்குல் வரியும் வாடின
என் ஆகுவள் கொல் இவள் எனப் பல் மாண்
நீர் மலி கண்ணொடு நெடிது நினைந்து ஒற்றி
இனையல் வாழி தோழி நனை கவுள்  5
காய் சினம் சிறந்த வாய் புகு கடாத்தொடு
முன்னிலை பொறாஅது முரணிப் பொன் இணர்ப்
புலிக் கேழ் வேங்கைப் பூஞ்சினை புலம்ப
முதல் பாய்ந்திட்ட முழு வலி ஒருத்தல்
செந்நிலப் படு நீறு ஆடிச் செரு மலைந்து  10
களம் கொள் மள்ளரின் முழங்கும் அத்தம்
பல இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிலைஇ
நோய் இலராக நம் காதலர் வாய்வாள்
தமிழ் அகப்படுத்த இமிழ் இசை முரசின்
வருநர் வரையாப் பெரு நாள் இருக்கை  15
தூங்கல் பாடிய ஓங்கு பெரு நல்லிசைப்
பிடிமிதி வழுதுணைப் பெரும் பெயர்த் தழும்பன்
கடி மதில் வரைப்பின் ஊணூர் உம்பர்
விழு நிதி துஞ்சும் வீறு பெறு திரு நகர்
இருங்கழிப் படப்பை மருங்கூர்ப்பட்டினத்து  20
எல் உமிழ் ஆவணத்து அன்ன
கல்லென் கம்பலை செய்து அகன்றோரே.

Akanānūru 227, Nakkeerar, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend, or what the heroine’s friend said to her
You think often and analyze, “Forehead has become dull,
arms have thinned, the lines on loins with pale spots
have faded.  What will happen to her?”  Your greatly noble
eyes are filled with tears.  Do not feel sad, my friend!

May he be settled and live without disease, our lover,
who left us and went through many wasteland paths,
……….where a mighty bull elephant with musth
……….flowing on this cheeks and entering
……….his mouth, filled with rage and enmity,
……….attacked the trunk of a vēngai tree on
……….seeing its flowers that appear like a tiger,
……….unable to tolerate it in front of him,
……….causing the branches filled with clusters
……….of golden flowers to be sad, played with
……….the dust on the red earth, and trumpeted
……….like victorious warriors in a battlefield,
even though he caused gossip to rise like the upoar in the
bright markets of Marunkūr City, which is past Oonūr City,
protected well with a fort, splendid and prosperous,
belonging to the famous Thalumpan who rules the Tamil
country with victorious drums, gives limitless gifts to
those who come, has a huge day assembly, is a man with
scars looking like tender brinjals, caused by stomping of
female elephants, and sung by poet Thoonkalēriyār.

Notes:  வேங்கை மலரும் புலியும்  அகநானூறு 12 – வேங்கை தாஅய தேம்பாய் தோற்றம் புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம், அகநானூறு 141 – புலிக்கேழ் உற்ற பூ இடைப் பெருஞ்சினை நரந்த நறும்பூ நாள் மலர் உதிரக் கலை பாய்ந்து உகளும் கல் சேர் வேங்கை, அகநானூறு 227 – புலிக் கேழ் வேங்கை, அகநானூறு 228 – வேங்கை ஒள் வீப் புலிப் பொறி கடுப்பத் தோன்றலின், நற்றிணை 389 – வேங்கையும் புலி ஈன்றன, குறுந்தொகை 47 – வேங்கை வீ உகு துறுகல் இரும்புலிக் குருளையின் தோன்றும், ஐங்குறுநூறு 396 – புலிப் பொறி வேங்கைப் பொன் இணர்.

Meanings:   நுதல் பசந்தன்றே – the forehead has become dull, தோள் சாயினவே – the arms have become thin, திதலை அல்குல் வரியும் வாடின – the lines on the loins with pale spots have faded, என் ஆகுவள் கொல் இவள் – what will happen to her, என – thus, பல் மாண் நீர் மலி கண்ணொடு – with tear-filled esteemed eyes, நெடிது நினைந்து – think about it a lot, ஒற்றி – analyzing, இனையல் – do not feel sad, வாழி தோழி – may you live long my friend, நனை கவுள் – wet cheeks, காய் சினம் சிறந்த – with burning rage, வாய் – mouth, புகு கடாத்தொடு – with musth entering, முன்னிலை பொறாஅது – unable to tolerate it in front of him, முரணி – with enmity, பொன் இணர் – golden clusters, புலிக் கேழ் வேங்கைப் பூஞ்சினை புலம்ப – branches of the kino tree with tiger colored flowers to be sad, vēngai trees, Pterocarpus marsupium, முதல் பாய்ந்திட்ட – attacked the trunk, முழு வலி ஒருத்தல் – a male elephant with great might, செந்நிலப் படு நீறு ஆடி – played in the red earth dust, செரு மலைந்து களம் கொள் மள்ளரின் முழங்கும் – trumpeted like warriors in a battlefield who fight, அத்தம் பல இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் – even though he passed many wastelands, நிலைஇ நோய் இலராக – settled and without disease, நம் காதலர் – our lover, வாய்வாள் – unfailing sword, தமிழ் அகப்படுத்த – controlling the entire Tamil country, இமிழ் இசை முரசின் – with drums with sweet music, வருநர் வரையா – gives limitless to those who come, பெரு நாள் இருக்கை – the huge day assembly, the royal court, தூங்கல் பாடிய – poet Thoonkalēriyār sang, ஓங்கு பெரு நல் இசை – great fine fame, பிடி மிதி – female elephants kicking, வழுதுணை – unripe brinjal, unripe eggplant, பெரும் பெயர்த் தழும்பன் -Thalumpan of great fame, கடி மதில் – protected fort, வரைப்பின் – as its limits, ஊணூர் உம்பர் – past Oonūr town, விழு நிதி துஞ்சும் – great wealth resides, வீறு பெறு திரு நகர் – prosperous rich/beautiful town, இருங்கழிப் படப்பை – backwaters and groves, மருங்கூர்ப்பட்டினத்து – in Marunkūr City, எல் உமிழ் ஆவணத்து அன்ன – like the light emitting shopping street, கல்லென் கம்பலை செய்து – causing great uproar, அகன்றோரே – the one who went

அகநானூறு 228, அண்டர் மகன் குறவழுதியார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
பிரசப் பல் கிளை ஆர்ப்பக் கல்லென
வரை இழி அருவி ஆரம் தீண்டித்
தண் என நனைக்கும் நளிர் மலைச் சிலம்பில்
கண் என மலர்ந்த மா இதழ்க் குவளைக்
கல் முகை நெடுஞ்சுனை நம்மொடு ஆடிப்  5
பகலே இனிதுடன் கழிப்பி இரவே
செல்வர் ஆயினும் நன்று மன் தில்ல
வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின்
சூரல் மிளைஇய சாரல் ஆர் ஆற்று
ஓங்கல் மிசைய வேங்கை ஒள் வீப்  10
புலிப் பொறி கடுப்பத் தோன்றலின் கய வாய்
இரும் பிடி இரியும் சோலைப்
பெருங்கல் யாணர்த் தம் சிறுகுடியானே.

Akanānūru 228, Andar Makan Kuravaluthiyār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as he hero listened nearby
Playing with us during the day on the dense
mountain slopes where swarms of bees that
drink honey buzz, where waterfalls touch sandal
trees, wetting and cooling them, in the big springs
in mountain caves where dark-petaled, blue
waterlilies blossom, looking like eyes,

it is good if he goes to his prosperous small
village at night, when the moonlight shines as
bright as day, on the path with rattan forests on the
soaring mountains where dark cow elephants with
big mouths move away on seeing the dropped
bright vēngai flowers that look like the stripes on
tigers!

Notes:  Vēngai flowers are bright yellow in color.  வேங்கை மலரும் புலியும் – அகநானூறு 12 – வேங்கை தாஅய தேம்பாய் தோற்றம் புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம், அகநானூறு 141 – புலிக்கேழ் உற்ற பூ இடைப் பெருஞ்சினை நரந்த நறும்பூ நாள் மலர் உதிரக் கலை பாய்ந்து உகளும் கல் சேர் வேங்கை, அகநானூறு 227 – புலிக் கேழ் வேங்கை, அகநானூறு 228 – வேங்கை ஒள் வீப் புலிப் பொறி கடுப்பத் தோன்றலின், நற்றிணை 389 – வேங்கையும் புலி ஈன்றன, குறுந்தொகை 47 – வேங்கை வீ உகு துறுகல் இரும்புலிக் குருளையின் தோன்றும், ஐங்குறுநூறு 396 – புலிப் பொறி வேங்கைப் பொன் இணர்.

Meanings:   பிரசப் பல் கிளை ஆர்ப்ப – many swarms of bees that drink honey buzz, கல்லென – with loud sounds, வரை – mountains, இழி அருவி – flowing waterfalls, ஆரம் தீண்டி – touch the sandal trees, தண் என நனைக்கும் – wet it making it cool, நளிர் மலைச் சிலம்பில் – on the dense mountain slopes, கண் என மலர்ந்த மா இதழ்க் குவளை – dark-petaled bluelilies that have blossomed like eyes, Nymphaea caerulea, கல் முகை – rock caves, நெடுஞ்சுனை – long springs, big springs, நம்மொடு ஆடிப் பகலே இனிதுடன் கழிப்பி – played with us sweetly during the day, இரவே செல்வர் ஆயினும் – even if he left for the nights, நன்று – good, மன் – அசை, expletive, தில்ல – அசை, expletive, வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின் – in the moonlight from the sky which is like day light, சூரல் – rattan, cane, Calamus rotang,   மிளைஇய சாரல் – mountain slopes with forests, ஆர் ஆற்று – on the path, ஓங்கல் மிசைய – on the lofty mountains, வேங்கை ஒள் வீ – bright vēngai flowers, Pterocarpus marsupium, புலிப் பொறி கடுப்ப – like the markings on tigers, like the stripes on tigers, like the spots on leopards, தோன்றலின் – since it appears so, கய வாய் – big mouthed, இரும் பிடி – dark/big female elephants, இரியும் – run away, move away, சோலை – groves, பெருங்கல் – tall mountains, யாணர்த் தம் சிறுகுடியானே – his prosperous small village

அகநானூறு 229, மதுரைக் கூலவாணிகன் சீத்தலைச் சாத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பகல் செய் பல் கதிர்ப் பருதி அம் செல்வன்
அகல் வாய் வானத்து ஆழ் போழ்ந்தென
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீளிடைக்
கயந்தலைக் குழவிக் கவி உகிர் மடப் பிடி
குளகு மறுத்து உயங்கிய மருங்குல் பலவுடன்  5
பாழூர்க் குரம்பையின் தோன்றும் ஆங்கண்
நெடுஞ்சேண் இடைய குன்றம் போகி
பொய்வலாளர் முயன்று செய் பெரும் பொருள்
நம் இன்று ஆயினும் முடிக வல்லெனப்
பெருந் துனி மேவல் நல்கூர் குறுமகள்  10
நோய் மலிந்து உகுத்த நொசிவரல் சில் நீர்
பல் இதழ் மழைக் கண் பாவை மாய்ப்பப்
பொன் ஏர் பசலை ஊர்தரப் பொறி வரி
நல் மா மேனி தொலைதல் நோக்கி
இனையல் என்றி தோழி சினைய  15
பாசரும்பு ஈன்ற செம் முகை முருக்கின
போது அவிழ் அலரி கொழுதித் தாது அருந்து
அம் தளிர் மா அத்து அலங்கல் மீ மிசைச்
செங்கண் இருங்குயில் நயவரக் கூஉம்
இன் இள வேனிலும் வாரார்  20
இன்னே வருதும் எனத் தெளித்தோரே.

Akanānūru 229, Mathurai Koola Vānikan Seethalai Sāthanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
On seeing my increased love affliction, many petaled,
flower-like, moist eyes filled with tears that cover
the pupils, tears that drop little by little, the spreading
golden pallor, and pretty body with spots and stripes,
to be ruined,

you said, “Don’t be sad, my friend.  May he earn the
wealth that he set out to earn, even if we are not there
with him, going through the paths between tall, distant
mountains, where the beautiful sun with many rays
is in the wide sky, and the land is parched without
water, cracked by the command wheels of the sun,
sad naive cow elephants with bent toe nails,
not eating leaves, stay with their calves with soft heads,
appearing like ruined huts.  Separation will be over
and he will come back soon.  Do not be angry with him!”

Sweet spring is here, and red-eyed, black cuckoos are
singing causing desire, sitting on swaying mango trees with
tender sprouts, after pecking on pollen in the murukkam
flowers that blossomed from lovely red buds on tall branches.

He has not come when he said he would be back!

Notes:  கண்ணின் பாவை – நற்றிணை 177 – உண்கண் பாவை அழிதரு வெள்ளம், அகநானூறு 5 – பாவை மாய்த்த பனி நீர் நோக்கமொடு, அகநானூறு 229 – பல் இதழ் மழைக் கண் பாவை மாய்ப்ப.  முருக்கின (16) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை, வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – முருக்கின் + அ  (அ = அழகிய).

Meanings:   பகல் செய் பல் கதிர்ப் பருதி – the sun that creates day time with many rays, அம் செல்வன் – the beautiful sun, அகல் வாய் வானத்து – in the wide sky, ஆழ் போழ்ந்தென – since it split the earth by its wheels of command, நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீளிடை – in the endless places which are dry without water, கயந்தலைக் குழவி – soft-headed calves, big-headed calves, கவி உகிர் – bent toe nails, மடப் பிடி – naive female elephants, குளகு மறுத்து – refusing to eat leaves, not eating leaves, உயங்கிய – sad, மருங்குல் – with body parts, with flanks, பலவுடன் – with many, பாழூர்க் குரம்பையின் தோன்றும் – appearing like ruined huts, ஆங்கண் – there, நெடுஞ்சேண் இடைய குன்றம் போகி – went through tall distant mountains, பொய்வலாளர் – the man who is capable of telling lies, the liar, முயன்று செய் பெரும் பொருள் – great wealth got by effort, நம் இன்று – without us, ஆயினும் – yet, முடிக வல்லென – that it should be over soon, பெருந் துனி மேவல் – do not be very angry with him, நல்கூர் குறுமகள் – young daughter got after penances/suffering,  delicate young woman, நோய் மலிந்து – increased sorrow, increased love affliction, உகுத்த – dropped, நொசிவரல் – little by little, சில் நீர் – some tears, பல் இதழ் மழைக் கண் – moist eyes like flowers with many petals, பாவை மாய்ப்ப – hiding the pupil in the eye, பொன் ஏர் பசலை ஊர்தர – gold-like pallor spread, பொறி வரி – spots and lines, நல் மா மேனி – fine dark body, தொலைதல் நோக்கி – watching it get ruined, இனையல் என்றி – you said ‘do not feel sad’, தோழி – my friend, சினைய – on the tree branches, பாசரும்பு – lovely buds, fresh buds, ஈன்ற – put out, செம் முகை – red buds, முருக்கின (முருக்கின் + அ) – beautiful red buds of the murukkam trees have opened their petals and blossomed, Coral tree, Erythrina variegata, போது அவிழ் அலரி – flowers that have opened their petals, கொழுதித் தாது அருந்து – pricked and ate the pollen, அம் தளிர் மாஅத்து – beautiful sprouts of mango trees, அலங்கல் – swaying, மீ மிசை – above, செங்கண் இருங்குயில் நயவர – causing desire, causing joy, கூஉம் – red-eyed dark cuckoos call with, இன் இள வேனிலும் – even at this sweet spring time, even at this early summer season, வாரார் – he has not come, இன்னே வருதும் எனத் தெளித்தோரே – the man who promised that he would be back by now

அகநானூறு 230, மதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்டனார், நெய்தற் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
உறு கழி மருங்கின் ஓதமொடு மலர்ந்த
சிறு கரு நெய்தல் கண் போல் மா மலர்ப்
பெருந்தண் மாத்தழை இருந்த அல்குல்
ஐய அரும்பிய சுணங்கின் வை எயிற்று
மை ஈர் ஓதி வாணுதல் குறுமகள்  5
விளையாட்டு ஆயமொடு வெண் மணல் உதிர்த்த
புன்னை நுண் தாது பொன்னின் நொண்டு
மனை புறந்தருதி ஆயின் எனையதூஉம்
இம்மனைக் கிழமை எம்மொடு புணரின்
தீதும் உண்டோ மாதராய் எனக்  10
கடும் பரி நல் மான் கொடிஞ்சி நெடுந்தேர்
கை வல் பாகன் பையென இயக்க
யாம் தற்குறுகினமாக ஏந்து எழில்
அரி வேய் உண்கண் பனிவரல் ஒடுக்கிச்
சிறிய இறைஞ்சினள் தலையே  15
பெரிய எவ்வம் யாம் இவண் உறவே.

Akanānūru 230, Mathurai Aruvai Vānikan Ilavettanār, Neythal Thinai – What the hero said to his heart
“Oh young woman with delicate, budding pallor spots,
sharp teeth, dark oiled hair, bright brow and loins
adorned with a skirt made of large, cool leaves and
small, dark blue waterlily blossoms that grow near the
vast backwaters resembling the eyes of women!

Oh beautiful woman who is playing with her friends,
making sand houses on the wide sand where punnai
trees have dropped fine pollen that you treat like
gold and share with friends in your play house!  Is
there any harm in playing house with me?”

I said that to her, as my able charioteer moved
slowly the decorated chariot with swift, fine horses.
I moved toward her. Her lifted, beautiful, kohl-lined
eyes with lines shed tears.  She hid them, and bent
her head a little bit, leaving me in great sorrow.

Notes:  அகநானூறு 110 – தட மென் பணைத்தோள் மட நல்லீரே எல்லும் எல்லின்று அசைவு மிக உடையேன் மெல் இலைப் பரப்பின் விருந்து உண்டு யானும் இக் கல்லென் சிறுகுடித் தங்கின் மற்று எவனோ?

Meanings:   உறு கழி மருங்கின் – near the vast backwaters, ஓதமொடு – in the flowing water, மலர்ந்த – blossomed, சிறு கரு நெய்தல் – small dark blue waterlilies, Nymphaea caerulea, கண் போல் – like eyes, மா மலர் – dark flowers, large flowers, special flowers, பெருந்தண் மாத்தழை இருந்த அல்குல் – loins on which are large cool leaves, ஐய அரும்பிய சுணங்கின் – with delicate budding pallor, வை எயிற்று – with sharp teeth, மை ஈர் ஓதி – dark wet hair, dark oiled hair (Nedunalvādai 44 – இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர்ந்திரி கொளீஇ), வாள் நுதல் குறுமகள் – oh young woman with bright forehead, விளையாட்டு ஆயமொடு – with play friends, வெண் மணல் உதிர்த்த புன்னை நுண் தாது – fine punnai pollen that dropped on the white sand, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, பொன்னின் – like gold, நொண்டு – taking it, மனை புறந்தருதி ஆயின் – if you play house with me, எனையதூஉம் இம்மனைக் கிழமை எம்மொடு புணரின் தீதும் உண்டோ – is there any harm in playing house together with me, மாதராய் – oh beautiful woman, எனக் கடும் பரி நல்மான் கொடிஞ்சி நெடுந்தேர் கை வல் பாகன் பையென இயக்க – slowly the charioteer who is talented moved the tall chariot with decorations and fast riding fine horses, யாம் தற்குறுகினமாக – I went close to her, ஏந்து – lifted, எழில் – pretty, அரி வேய் – with lines, உண்கண் பனிவரல் – the tears that came to her kohl-lined eyes, ஒடுக்கி – hiding it, சிறிய இறைஞ்சினள் தலையே – she bent her head a little bit, பெரிய எவ்வம் யாம் இவண் உறவே – for me here to attain great sorrow

அகநானூறு 231, மதுரை ஈழத்துப் பூதன்தேவனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
செறுவோர் செம்மல் வாட்டலும் சேர்ந்தோர்க்கு
உறுமிடத்து உவக்கும் உதவி ஆண்மையும்
இல்லிருந்து அமைவோர்க்கு இல் என்று எண்ணி
நல்லிசை வலித்த நாணுடை மனத்தர்
கொடு விற் கானவர் கணைஇடத் தொலைந்தோர்  5
படு களத்து உயர்த்த மயிர்த்தலைப் பதுக்கைக்
கள்ளியம் பறந்தலைக் களர்தொறும் குழீஇ
உள்ளுநர்ப் பனிக்கும் ஊக்கருங்கடத்திடை
வெஞ்சுரம் இறந்தனர் ஆயினும் நெஞ்சுருக
வருவர் வாழி தோழி பொருவர்  10
செல்சமம் கடந்த செல்லா நல்லிசை
விசும்பிவர் வெண்குடைப் பசும் பூண் பாண்டியன்
பாடு பெறு சிறப்பின் கூடல் அன்ன நின்
ஆடு வண்டு அரற்றும் முச்சித்
தோடு ஆர் கூந்தல் மரீஇயோரே.  15

Akanānūru 231, Mathurai Eelathu Poothan Thēvanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!
Ruining the arrogance of
enemies, and being manly to help
relatives and friends in distress
is not for those who stay at home.
Our man seeking fine fame with strength
would be embarrassed to think like that.
Even though he went to the harsh
wasteland between forests,
……….where there are shallow graves on
……….high grounds with heads with hair
……….belonging to those killed by the
……….arrows shot by forest men with
……….men with curved bows, in the
……….kalli-filled battlefields in the saline
……….land, difficult to pass, which  make
……….those who think about it tremble,
he will come back with his heart melting
to sleep on your bee-swarming, pretty hair
with flowers, which is lovely like great Koodal
city belonging to Pasumpoon Pāndiyan of
faultless fame who fought wars and won, and
owns a white umbrella that rises up to the sky.

Meanings:   செறுவோர் – enemies, செம்மல் வாட்டலும் – ruining their arrogance, சேர்ந்தோர்க்கு – to relatives and friends, உறுமிடத்து உவக்கும் உதவி ஆண்மையும் – manliness to help happily those who come when they are in distress, இல் இருந்து அமைவோர்க்கு இல் – it is not for those who stay at home, என்று எண்ணி – thinking so, நல்லிசை – fine fame, வலித்த – with strength, நாணுடை மனத்தர் – men of the mind with shyness, கொடு வில் கானவர் – forest men with curved/harsh bows, கணை இடத் தொலைந்தோர் – those killed by arrows that were shot, படு களத்து – in the killing battlefields, உயர்த்த – elevated, மயிர்த் தலைப் பதுக்கை – shallow graves with heads with hair, கள்ளியம் பறந்தலை – battlefield with cactus, Prickly pear cactus or Euphorbia Tirucalli, களர்தொறும் – in all the saline lands, குழீஇ – filled, surrounded, உள்ளுநர்ப் பனிக்கும் – makes those who think about it tremble, ஊக்கு அரும் – difficult even with effort, கடத்து இடை – between forests, வெஞ்சுரம் இறந்தனர் ஆயினும் – even if he went through the harsh wasteland, நெஞ்சு உருக வருவர் – he will come with his heart melting, வாழி தோழி – may you live long my friend, பொருவர் – those who fight, செல் சமம் கடந்த – went to battles and won, செல்லா நல் இசை – unspoilt fine fame, விசும்பு இவர் வெண்குடை – white umbrella that goes up to the sky, பசும்பூண் பாண்டியன் – Pasumpoon Pāndiyan, பாடு பெறு சிறப்பின் கூடல் அன்ன – like Koodal city with great pride, நின் ஆடு வண்டு அரற்றும் முச்சித் தோடு ஆர் கூந்தல் மரீஇயோரே – to sleep on your beautiful hair with petals (flowers) which are swarmed by buzzing bees

அகநானூறு 232, கொடிமங்கலத்து வாதுளி நற்சேந்தனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
காண் இனி வாழி தோழி பானாள்
மழை முழங்கு அரவம் கேட்ட கழை தின்
மாஅல் யானை புலி செத்து வெரீஇ
இருங்கல் விடரகம் சிலம்பப் பெயரும்
பெருங்கல் நாடன் கேண்மை இனியே  5
குன்ற வேலிச் சிறுகுடி ஆங்கண்
மன்ற வேங்கை மண நாள் பூத்த
மணி ஏர் அரும்பின் பொன் வீ தாஅய்
வியல் அறை வரிக்கும் முன்றில் குறவர்
மனை முதிர் மகளிரொடு குரவை தூங்கும்  10
ஆர்கலி விழவுக் களம் கடுப்ப நாளும்
விரவுப்பூம் பலியொடு விரைஇ அன்னை
கடியுடை வியல் நகர்க் காவல் கண்ணி
முருகு என வேலன் தரூஉம்
பருவமாகப் பயந்தன்றால் நமக்கே.  15

Akanānūru 232, Kodimankalathu Vāthuli Narchēnthanār – Kurinji Thinai, What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!  Look here!
Your friendship with the man from the
country with lofty mountains,
……….where a huge elephant eating
……….bamboo hears loud thunders, thinks
……….they are the roars of a tiger, and
……….moves away screaming, its sounds
……….echoing in the mountain crevices,
has brought the diviner to our well-protected
home, who says that Murukan is the reason for
your affliction, and mother offers every day
many kinds of flowers, mixed, in our front yard,
which resembles the festive grounds where
kuravai dances are performed by mature women
in the front yards of houses of mountain
dwellers, where huge rocks are decorated by
the golden flowers of vēngai trees with
gem-like buds, like it were a wedding day.

Notes:   Veriyāttam ritual is performed when the Murukan temple priest vēlan is invited to heal love-sick, young girls who appear sickly.  The mother invites him to divine the reason for her daughter’s affliction, not aware of her love affair.  The priest uses molucca beans (kalangu) on freshly laid sand in the front yard of the house, and tells the mother that Murukan’s anger is the reason for her daughter’s affliction.  He wears garlands, prays to Murukan, kills a goat and performs frenzied ritual dances.

Meanings:   காண் இனி – see now, வாழி தோழி – may you live long my friend, பானாள் – midnight, மழை முழங்கு அரவம் கேட்ட – hearing the sounds of the roaring clouds/thunder, கழை தின் மாஅல் யானை – huge elephant that was eating bamboo, புலி செத்து – thinking that it was a tiger, வெரீஇ – scared, இருங்கல் விடரகம் – huge mountain crevices/caves, சிலம்ப – sounds echoing பெயரும் – runs away, பெருங்கல் நாடன் – man from the lofty mountain country, கேண்மை – friendship, இனியே – from now, குன்ற வேலிச் சிறுகுடி – small villages with peaks as fences/hedges, ஆங்கண் – there, மன்ற வேங்கை – kino trees in the courtyards, Pterocarpus marsupium, மண நாள் பூத்த – bloomed like on a wedding day, மணி ஏர் அரும்பின் – gem like buds, பொன் வீ – golden flowers, தாஅய் – spread, வியல் அறை – wide boulders, வரிக்கும் – they decorate, they make the rocks beautiful, முன்றில் – front yard, குறவர் மனை – houses of mountain dwellers, முதிர் மகளிரொடு குரவை தூங்கும் ஆர்கலி விழவுக் களம் கடுப்ப – like the gala festive ground where older women perform kuravai dances, நாளும் – daily, விரவுப்பூம் பலியொடு விரைஇ – mixed many color flower offerings, அன்னை – mother, கடியுடை வியல் நகர் – huge house with protection, காவல் கண்ணி – considering protection, முருகு என – that it is due to Murukan, வேலன் தரூஉம் பருவமாகப் பயந்தன்றால் – it is the time when the vēlan divines so, நமக்கே – to us

அகநானூறு 233, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அலமரல் மழைக்கண் மல்கு பனி வார நின்
அலர் முலை நனைய அழாஅல் தோழி
எரி கவர்பு உண்ட கரி புறப் பெரு நிலப்
பீடு கெழு மருங்கின் ஓடு மழை துறந்தென
ஊன் இல் யானை உயங்கும் வேனில்  5
மறப்படைக் குதிரை மாறா மைந்தின்
துறக்கம் எய்திய தொய்யா நல்லிசை
முதியர்ப் பேணிய உதியஞ்சேரல்
பெருஞ்சோறு கொடுத்த ஞான்றை இரும் பல்
கூளிச் சுற்றம் குழீஇயிருந்தாங்கு  10
குறியவும் நெடியவும் குன்றுதலை மணந்த
சுரன் இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் மிக நனி
மடங்கா உள்ளமொடு மதி மயக்குறாஅ
பொருள்வயின் நீடலோ இலர் நின்
இருள் ஐங்கூந்தல் இன்துயில் மறந்தே.  15

Akanānūru 233, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your moist eyes, that are distressed, shed heavy tears
wetting your big breasts.  Do not cry, my friend!

He will not stay away from you for long, forgetting
sweet sleep with you donning a five-part braid!

He has gone with an unbending mind, confused,
through the wasteland hugged by mountains
short and tall, like ghouls and their relatives,
when king Uthiyanchēral gave offerings to his
very brave ancestors with unspoiled fame,
……….who have gone to the upper
…….…world with their horse brigades,
in summer, when clouds move away from the huge,
proud forest that is burned, surrounded by fire, and
elephants have lost their flesh and are sad.

Meanings:   அலமரல் மழைக்கண் – distressed moist eyes, மல்கு பனி வார – heavy tears dropping, நின் அலர் முலை நனைய – your blossomed/big breasts getting wet, அழாஅல் தோழி – do not cry oh friend, எரி கவர்பு உண்ட – burnt by surrounding fire, கரி புறப் பெரு நிலப் பீடு கெழு மருங்கின் – near the proud wide land in the burnt forest, ஓடு மழை துறந்தென – since moving clouds abandoned, ஊன் இல் யானை உயங்கும் – sad elephant with no flesh, வேனில் – in summer, மறப்படைக் குதிரை – brave horse brigades, மாறா மைந்தின் – with unchanging strength, not backing-off strength, துறக்கம் எய்திய – attained the upper world, தொய்யா நல்லிசை – non-stopping fine fame, முதியர்ப் பேணிய – took care of ancestors, உதியஞ்சேரல் பெருஞ்சோறு கொடுத்த ஞான்றை – on the day when king Uthiyan Chēral gave offerings, இரும் பல் – huge/dark many, கூளிச் சுற்றம் – ghoul relatives, குழீஇயிருந்தாங்கு – like how they gathered together, குறியவும் நெடியவும் குன்றுதலை மணந்த – with many short and tall mountains, சுரன் – the wasteland, இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் – even though he passed and went, மிக நனி மடங்கா உள்ளமொடு – with a greatly unbending mind, மதி மயக்குறாஅ – getting confused, பொருள் வயின் – went for wealth, நீடலோ இலர் – will not delay, நின் இருள் ஐங்கூந்தல் இன் துயில் மறந்தே – forgetting sweet sleep with you with dark five-part braid

அகநானூறு 234, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
கார் பயம் பொழிந்த நீர் திகழ் காலை
நுண் அயிர் பரந்த தண் அய மருங்கின்
நிரை பறை அன்னத்து அன்ன விரை பரிப்
புல் உளைக் கலிமா மெல்லிதின் கொளீஇய
வள்பு ஒருங்கு அமையப் பற்றி முள்கிய  5
பல் கதிர் ஆழி மெல் வழி அறுப்பக்
கால் என மருள ஏறி நூல் இயல்
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் பண் அமை நெடுந்தேர்
வல் விரைந்து ஊர்மதி நல் வலம் பெறுந
ததர் தழை முனைஇய தெறி நடை மடப் பிணை  10
ஏறு புணர் உவகைய ஊறு இல உகள
அம் சிறை வண்டின் மென் பறைத் தொழுதி
முல்லை நறு மலர்த் தாது நயந்து ஊத
எல்லை போகிய புல்லென் மாலைப்
புறவு அடைந்திருந்த உறைவு இன் நல் ஊர்  15
கழிபடர் உழந்த பனி வார் உண்கண்
நல் நிறம் பரந்த பசலையள்
மின் நேர் ஓதிப் பின்னுப் பிணி விடவே.

Akanānūru 234, Peyanār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
Oh charioteer with great ability!  Hitch delicately,
your thin-tufted, rapidly trotting, proud horses as
swift as the wind, riding fast like flocks of geese flying
in a row near cool ponds with fine sand in the rainy
season when abundant water has spread everywhere.

Hold your bridle well, and ride as the chariot wheels
with spokes press into the earth cutting a delicate path.

Ride fast your well-constructed tall chariot, that
rides according to book rules, as it vanishes from sight,
through the woodlands where a leaping, delicate doe that
hates clusters of sprouts, desires to unite with its mate
without any hindrance, swarms of delicate-winged
bees buzz on fragrant mullai pollen, at this time when day
has ended.

Let us reach our fine town near the woodlands, which is
sweet to live, so that she with great sorrow, tears dripping
from her eyes lined with kohl, and spreading pallor spots,
can loosen her hair braid that shines like lightning.

Meanings:   கார் பயம் பொழிந்த நீர் திகழ் காலை – when beneficial monsoon rains had fallen and there is abundant water, நுண் அயிர் பரந்த – spread fine sand, தண் அய மருங்கின் – cool ponds nearby, நிரை பறை அன்னத்து அன்ன – like flocks of geese that fly in a row, விரை பரி – rapidly trotting, புல் உளை – thin tufts, small tufts, dull colored tufts, கலி மா – proud horses, மெல்லிதின் கொளீஇய – gently tied, வள்பு – bridle, ஒருங்கு அமையப் பற்றி – holding it properly, முள்கிய – pressing down, பல் கதிர் ஆழி – chariot wheels with many spokes, மெல் வழி அறுப்ப – cutting a delicate path, கால் என மருள – like the wind, ஏறி – climb, நூல் இயல் – according to the nature of books, கண் நோக்கு ஒழிக்கும் – hidden from sight due to speed, பண் அமை நெடுந்தேர் – tall chariot that is made very well, வல் விரைந்து ஊர்மதி – you ride very fast, நல் வலம் பெறுந – oh one who is victorious, ததர் தழை முனைஇய – hating the clusters of leaves, தெறி நடை மடப் பிணை – delicate female deer that walks leaping, ஏறு புணர் உவகைய – with desire to unite with its male/stag, ஊறு இல உகள – romps around without hindrance, அம் சிறை வண்டின் – of bees with beautiful wings, மென் பறைத் தொழுதி – swarms with delicate wings, முல்லை நறு மலர்த் தாது நயந்து – desiring the pollen of fragrant jasmine, ஊத – to hum/buzz, எல்லை போகிய புல்லென் மாலை – dull evening when day has ended, புறவு அடைந்திருந்த – near the forest, உறைவு இன் நல் ஊர் – sweet fine town to live, கழி படர் உழந்த – greatly spread sorrow, பனி வார் உண்கண் – tears dropping kohl-lined eyes, நல் நிறம் பரந்த பசலையள் – the one with spreading pallor spots on her beautiful colored body, மின் நேர் ஓதி – hair like lightning, பின்னு – braid, பிணி விடவே – to remove the ties, to loosen

அகநானூறு 235, கழார்க்கீரன் எயிற்றியார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது  
அம்ம வாழி தோழி பொருள் புரிந்து
உள்ளார் கொல்லோ காதலர் உள்ளியும்
சிறந்த செய்தியின் மறந்தனர் கொல்லோ
பயன் நிலம் குழைய வீசிப் பெயல் முனிந்து
விண்டு முன்னிய கொண்டல் மா மழை  5
மங்குல் அற்கமொடு பொங்குபு துளிப்ப
வாடையொடு நிவந்த ஆய் இதழ்த் தோன்றி
சுடர் கொள் அகலின் சுருங்கு பிணி அவிழச்
சுரி முகிழ் முசுண்டைப் பொதி அவிழ் வான் பூ
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணியக்  10
களவன் மண் அளைச் செறிய அகல் வயல்
கிளை விரி கரும்பின் கணைக்கால் வான் பூ
மாரி அம் குருகின் ஈரிய குரங்க
நனி கடுஞ்சிவப்பொடு நாமம் தோற்றிப்
பனி கடி கொண்ட பண்பு இல் வாடை  15
மருளின் மாலையொடு அருள் இன்றி நலிய
நுதல் இறை கொண்ட அயல் அறி பசலையொடு
தொன்னலம் சிதையச் சாஅய்
என்னள் கொல் அளியள் என்னாதோரே.

Akanānūru 235, Kalārkeeran Eyitriyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!  He has
gone, desiring wealth.  Does he think
about me, or has he forgotten me
because of his special work?

The rains have poured benefiting and
softening the land. Tiring of that, huge
rainclouds from the east have reached the
mountains and come down as heavy rain
at night along with cold northerly winds
that help thondri flowers with pretty petals
to bloom like flame, curled white musundai
buds to loosen their tightness and blossom
decorating green bushes that appear like stars
in the sky, crabs reach their sand holes, white
flowers of sugarcane with thick stems look
like rainy season herons with bent backs,
and the cold wind blows with rage and
with no grace at this confusing evening time.

He does not consider the pallor spots on my
brow that others can see.  My prior beauty has
been lost.  Does he not consider that I am pitiful?

Notes:  களவன் (11) – alternate spelling is கள்வன்.  நச்சினார்க்கினியரின் கலித்தொகை உரை நூலில் ‘களவன்’ என்று உள்ளது (பாடல் 88).  பொ. வே. சோமசுந்தரனார், வேங்கடசாமி நாட்டார், ஒளவை துரைசாமி, உ. வே. சாமிநாதையர் ஆகியவர்களின் அகநானூறு, ஐங்குறுநூறு உரை நூல்களில் ‘கள்வன்’ என்று உள்ளது.

Meanings:   அம்ம வாழி தோழி – may you live long my friend, பொருள் புரிந்து – desiring wealth, உள்ளார் கொல்லோ – does he think (about me), காதலர் உள்ளியும் – even if my lover thinks, சிறந்த செய்தியின் மறந்தனர் கொல்லோ – has he forgotten me because of his special work, பயன் நிலம் குழைய வீசி – poured to benefit and soften the land,  பெயல் முனிந்து – hating raining there, விண்டு முன்னிய – went to the mountains, கொண்டல் மா மழை – large rain clouds from the east, மங்குல் அற்கமொடு பொங்குபு துளிப்ப – clouds poured constantly as full rain all night, வாடையொடு நிவந்த ஆய் இதழ்த் தோன்றி – thondri flowers with pretty petals that lifted up and blossomed when the wind blew, glory lilies, Gloriosa superba, சுடர் கொள் அகலின் – bright like flame, சுருங்கு பிணி அவிழ – loosen their tightness, சுரி முகிழ் முசுண்டை – musundai flowers with whorled buds, musundai flowers with curled buds, Rivea ornata, Leather-berried bindweed, பொதி அவிழ் வான் பூ – white flowers that open their tight petals, விசும்பு அணி மீனின் – like the stars decorating the sky, பசும் புதல் அணிய – decorate the verdant bushes,  களவன் மண் அளைச் செறிய – crabs when to their sand holes, அகல் வயல் – wide fields, கிளை – branches, விரி – spread, கரும்பின் – of sugarcanes, கணைக் கால் – thick stems, வான் பூ – white flowers, மாரி அம் குருகின் ஈரிய – wet like the rainy season’s wet herons/egrets/storks, குரங்க – bent, நனி கடுஞ்சிவப்பொடு – with great rage, நாமம் தோற்றிப் – causing fear, பனி கடி கொண்ட – with great chillness, பண்பு இல் வாடை – the cold northern winds with no character, மருளின் மாலையொடு – along with confusing evening time, அருள் இன்றி – without grace, நலிய – distressing, நுதல் இறை கொண்ட – residing on my pitiful forehead, அயல் அறி பசலையொடு – pallor spots that others know about, தொன்னலம் சிதைய – prior beauty ruined,  சாஅய் – distressed, thin, என்னள் கொல் – what will become of her, அளியள் என்னாதோரே  – he does not consider that I am pitiful

அகநானூறு 236, பரணர், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மணி மருள் மலர முள்ளி அமன்ற
துணி நீர் இலஞ்சிக் கொண்ட பெருமீன்
அரி நிறக் கொழுங்குறை வௌவினர் மாந்தி
வெண்ணெல் அரிநர் பெயர் நிலைப் பின்றை
இடை நிலம் நெரிதரு நெடுங்கதிர்ப் பல் சூட்டுப்  5
பனி படு சாய்ப் புறம் பரிப்பக் கழனிக்
கருங்கோட்டு மாஅத்து அலங்கு சினைப் புதுப்பூ
மயங்கு மழைத் துவலையின் தாஅம் ஊரன்
காமம் பெருமை அறியேன் நன்றும்
உய்ந்தனென் வாழி தோழி அல்கல்  10
அணி கிளர் சாந்தின் அம் பட்டு இமைப்பக்
கொடுங்குழை மகளிரின் ஒடுங்கிய இருக்கை
அறியாமையின் அழிந்த நெஞ்சின்
ஏற்று இயல் எழில் நடைப் பொலிந்த மொய்ம்பின்
தோட்டு இருஞ்சுரியன் மணந்த பித்தை  15
ஆட்டன் அத்தியை காணீரோ என
நாட்டின் நாட்டின் ஊரின் ஊரின்
கடல் கொண்டன்று எனப் புனல் ஒளித்தன்று எனக்
கலுழ்ந்த கண்ணள் காதலற் கெடுத்த
ஆதிமந்தி போல ஏதம் சொல்லிப் பேது பெரிது உறலே.  20

Akanānūru 236, Paranar, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend about her unfaithful husband
I don’t understand the love and pride
of the man from the town where
sapphire-colored mulli bush flowers
grow in ponds brimming with clear water
from which bright colored fish are caught
and eaten by reapers of white paddy,
the remains thrown away in the land nearby,
where bundled sheaves of long grains are left,
and sedge grass with dew drops surround a
field with mango trees with dark, swaying
branches, their new flowers dropped like
rain drops falling together.

Good!  I can only sigh!  May you live long,
my friend!  Last night I saw his subdued
behavior, like that of women adorned with
lovely sandal paste, bright silk clothes and
curved earrings.

I escaped ignorance and a ruined
heart, not being confused like crying
Āthimanthi who searched in every country, in
every town, and wondered whether the ocean
took him or the river hid him,
her lost lover Āttanathi with thick, black,
curly, fragrant hair, bull-like elegant walk
and flourishing shoulders.

Notes:  There is another version of this poem where line 5 is இடன் இல நெரிதரு நெடுங்கதிர்ப் பல் சூட்டுப்.  Kurunthokai 130 – நாட்டின் நாட்டின் ஊரின் ஊரின் குடி முறை குடி முறை தேரின் கெடுநரும் உளரோ நம் காதலோரே.  பனி படு சாய்ப் புறம் பரிப்ப (6) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பனி தங்கிய கோரையையுடைய களன் எல்லாம் சூழ, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பனியால் நனைந்த பக்கங்கள் தாங்கும்படி.  தோட்டு இருஞ்சுரியன் மணந்த பித்தை (15) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – தொகுதி கொண்ட கரிய சுருளைப் பொருந்திய தலை மயிரினையுமுடைய, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மலர் சூடிய கரிய சுருள் பொருந்திய தலை மயிரினையுமுடைய.

Meanings:   மணி மருள் – sapphire-like, மலர முள்ளி – with mulli flowers, முள்ளிச் செடி, Asteracantha Longifolia, Hygrophila spinosa, அமன்ற – filled, துணி நீர் – clear water, இலஞ்சிக் கொண்ட – in the pond, பெரு மீன் – big fish, அரி – lines, நிற – colored, கொழுங் குறை – big pieces of flesh, வௌவினர் மாந்தி – they ate, வெண் நெல் அரிநர் – white paddy reapers, பெயர் நிலை – after throwing, பின்றை – after, இடை நிலம் – in the land between, நெரிதரு – dense with, நெடுங்கதிர் பல் சூட்டு – many bundles of tall grain stalks, பனி படு – with dew, சாய் புறம் – side with sedge grass, கோரை புல், பரிப்ப – surrounding, கழனி – field, கருங்கோட்டு மாஅத்து – of mango trees with black branches, அலங்கு சினை – swaying branches, புதுப் பூ – new flowers, மயங்கு மழைத் துவலையின் – like the raindrops falling together, தாஅம் – fall, spread, ஊரன் – man from such town, காமம் பெருமை – the pride and love, அறியேன் – I do not understand, நன்றும் – good, உய்ந்தனென் – I sighed, வாழி தோழி – may you live long my friend, அல்கல் – night, அணி கிளர் சாந்தின் – beautiful bright sandal paste, அம் பட்டு – beautiful silk, இமைப்ப – gleam, கொடும் குழை மகளிரின் – like women with curved earrings, ஒடுங்கிய இருக்கை – subdued situation, அறியாமையின் அழிந்த நெஞ்சின் – with a ruined heart because of ignorance, ஏற்று இயல் – nature of a bull, எழில் நடை – beautiful walk, பொலிந்த மொய்ம்பின் – splendid shoulders, தோட்டு இருஞ்சுரியன் – a man with thick black curly hair, a man with black curly hair decorated with flowers with petals, மணந்த பித்தை – with fragrant head hair, with head hair, ஆட்டன் அத்தியை காணீரோ – have you seen Āttan Athi, the dancer Athi, என – thus, நாட்டின் நாட்டின் – in every country, ஊரின் ஊரின் – in every town, கடல் கொண்டன்று எனப் புனல் ஒளித்தன்று என – that the ocean took him or the river hid him, கலுழ்ந்த கண்ணள் – she with crying eyes, காதலர் கெடுத்த ஆதிமந்தி போல – like Āthimanthi who lost her lover, ஏதம் சொல்லி – talking about faults, complain, பேது பெரிது உறலே – without struggling greatly in confusion

அகநானூறு 237, தாயங்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
புன் கால் பாதிரி அரி நிறத் திரள் வீ
நுண் கொடி அதிரலொடு நுணங்கு அறல் வரிப்ப
அரவு எயிற்று அன்ன அரும்பு முதிர் குரவின்
தேன் இமிர் நறுஞ்சினைத் தென்றல் போழக்
குயில் குரல் கற்ற வேனிலும் துயில் துறந்து  5
இன்னா கழியும் கங்குல் என்று நின்
நல் மா மேனி அணி நலம் புலம்ப
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய் இழை கனை திறல்
செந் தீ அணங்கிய செழு நிணக் கொழுங்குறை
மென் தினை புன்கம் உதிர்த்த மண்டையொடு  10
இருங்கதிர் அலமரும் கழனிக் கரும்பின்
விளை கழை பிழிந்த அம் தீஞ்சேற்றொடு
பால் பெய் செந்நெல் பாசவல் பகுக்கும்
புனல் பொரு புதவின் உறந்தை எய்தினும்
வினை பொருளாகத் தவிரலர் கடை சிவந்து  15
ஐய அமர்த்த உண்கண் நின்
வை ஏர் வால் எயிறு ஊறிய நீரே.

Akanānūru 237, Thāyankannanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Abandoning sleep, you spend your nights
in sorrow, causing your fine, dark body to
lose its beauty in this summer time,
when pāthiri flowers with lines and lovely
colors, growing on trees with dull trunks,
and athiral flowers that blossom on fine
creepers, drop and form patterns on fine
sand, bees buzz on fragrant flowers of
kuravam that are like fangs of snakes, and
southern winds blow through tree branches
where cuckoos sing constantly.

Do not feel sad, my friend with fine jewels!

Even if he were given Uranthai city where the
river water attacks sluice gates, and people
share food, thick fatty meat cooked in hot
flame with delicate millet served in bowls
with sweet syrup made from sugarcane in the
fields, and fine milk poured on fresh flattened
rice, he will not stay away from you with
beautiful, kohl-lined eyes with red ends, and
sharp, pretty white teeth with saliva,
the one who has gone in search of wealth.

Notes:  புன் கால் பாதிரி அரி நிறத் திரள் வீ (1) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – புல்லிய காம்பினுடைய பாதிரியின் வரிகள் பொருந்திய நிறமுடைய திரண்ட மலர், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – புல்லிய அடிப்பகுதியையுடைய பாதிரியின் வரியும் நிறமும் உடைய திரண்ட மலர்கள்.

Meanings:   புன் கால் பாதிரி – pāthiri trees with dull/thin trunks, pāthiri flowers with thin stems, Stereospermum chelonoides, Trumpet flower, அரி நிறத் திரள் வீ – thick flowers with lines and colors, நுண் கொடி அதிரலொடு – with jasmine on fine vine, நுணங்கு அறல் வரிப்ப – form designs in the fine sand, decorate the fine sand, அரவு எயிற்று அன்ன – like snake fangs, அரும்பு முதிர் குரவின் – blossomed flowers of kuravam trees, Webera Corymbosa, Bottle Flower Tree, தேன் இமிர் நறுஞ்சினை – fragrant branches with buzzing bees, தென்றல் போழ – splitting southern winds, குயில் குரல் கற்ற வேனிலும் – summer time with cuckoos that have learned to call constantly, துயில் துறந்து – abandoning sleep, இன்னா கழியும் கங்குல் – night spent in sorrow, என்று நின் நல் மா மேனி அணி நலம் புலம்ப – your fine dark body to lose its fine beauty, இனைதல் ஆன்றிசின் – do not be sad, avoid sorrow, ஆய் இழை – oh one with fine/chosen jewels, கனை திறல் செந் தீ அணங்கிய செழு நிணக் கொழுங்குறை – thick fatty meat cooked in intense hot red flame, மென் தினை – delicate millet, புன்கம் உதிர்த்த – boiled rice spread, மண்டையொடு – with bowls, இருங்கதிர் – big spears, அலமரும் – swaying, கழனிக் கரும்பின் விளை கழை பிழிந்த அம் தீஞ்சேற்றொடு – with the sweet syrup made from the crushed juice of the mature sugarcane in the field, பால் பெய் செந்நெல் பாசவல் – milk poured on fresh flattened rice, பகுக்கும் – share, புனல் பொரு – river water attacking, புதவின் – with sluice gates, உறந்தை எய்தினும் – even if he were to get Uranthai city, வினை பொருளாகத் தவிரலர் – one who has gone to earn wealth will not stay away, கடை சிவந்து – ends of eyes reddened, ஐய அமர்த்த உண்கண் – kohl-rimmed pretty/astonishing eyes, நின் வை ஏர் வால் எயிறு ஊறிய நீரே – the saliva on your sharp and pretty white teeth

அகநானூறு 238, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
மான்று அமை அறியா மரம் பயில் இறும்பின்
ஈன்று இளைப்பட்ட வயவுப் பிணப் பசித்தென
மடமான் வல்சி தரீஇய நடுநாள்
இருள் முகைச் சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த
பனை மருள் எருத்தின் பல் வரி இரும் போத்து  5
மடக் கண் ஆமான் மாதிரத்து அலறத்
தடக் கோட்டு ஆமான் அண்ணல் ஏ எறு
நனந்தலைக் கானத்து வலம் படத் தொலைச்சி
இருங்கல் வியல் அறை சிவப்ப ஈர்க்கும்
பெரு கல் நாட பிரிதி ஆயின்  10
மருந்தும் உடையையோ மற்றே இரப்போர்க்கு
இழை அணி நெடுந்தேர் களிறொடு என்றும்
மழை சுரந்தன்ன ஈகை வண் மகிழ்க்
கழல் தொடித் தடக்கைக் கலிமான் நள்ளி
நளி முகை உடைந்த நறும் கார் அடுக்கத்து  15
போந்தை முழு முதல் நிலைஇய காந்தள்
மென் பிணி முகை அவிழ்ந்து அலர்ந்த
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் நறு நுதற்கே?

Akanānūru 238, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the huge mountains,
where in a tree-dense, confusing forest on
the slopes with dark caves, a big male tiger
with many stripes and a nape like a palmyra
trunk, rose at midnight with the desire to
hunt a delicate deer for his craving, hungry
female that had just given birth,
killed a noble, large, wild bull with big horns,
dropping him on his right side and
dragged the body, as his delicate-eyed
female cried, her cries heard in all
directions!

Do you have any medicine for her if you
leave,
the woman whose forehead is fragrant like
the cool scented, fresh kānthal flowers that
have opened from delicate buds under the
thick-trunked palmyra trees on the cool, dark
mountain ranges of the greatly happy Nalli who
gives generously ornamented chariots and bull
elephants to those who seek him,
and owns proud horses, his generous hands
adorned with whirling bracelets?

Notes:  There is a convention that when a tiger’s prey falls on its left, the tiger will not eat it.  It will abandon it.  It will eat only if the prey falls on its right side. This is repeated in poems Akanānūru 3, 238, 252, 357 and 389, Natrinai 154 and Puranānūru 190.

Meanings:   மான்று அமை அறியா – confusing and not knowing the path, intertwined (trees) with each other and so not knowing the path, மரம் பயில் இறும்பின் – in the forest dense with trees, ஈன்று இளைப்பட்ட வயவுப் பிணப் பசித்தென – since its protecting female (protecting the young ones) that had given birth was craving and hungry, மடமான் – a delicate deer, வல்சி – food, தரீஇய – to bring and give, நடுநாள் – midnight, இருள் முகைச் சிலம்பின் – on the mountain slopes with dark caves, இரை வேட்டு எழுந்த – rose up with desire, பனை மருள் எருத்தின் – with a palmyra palm trunk like neck, பல் வரி இரும் போத்து – a big male with many stripes, மடக் கண் ஆமான் மாதிரத்து அலற – as a female wild cow with innocent eyes cried and the sound spread in all directions, தடக் கோட்டு ஆமான் – wild bull with big/curved horns, அண்ணல் ஏ எறு – an esteemed big bull, நனந்தலைக் கானத்து – in the huge forest, வலம் படத் தொலைச்சி – killed as it dropped on its right side, இருங்கல் வியல் அறை சிவப்ப – huge mountain boulders to become red, ஈர்க்கும் – drags it, பெரு கல் நாட – oh man from the huge mountains, பிரிதி ஆயின் – if you separate, மருந்தும் உடையையோ – is there a medicine, மற்றே இரப்போர்க்கு – to those who request, இழை அணி – fine ornaments, நெடுந்தேர் – tall chariots, களிறொடு – along with male elephants, என்றும் மழை சுரந்தன்ன ஈகை – give like rain which falls all the time, வண் மகிழ் – greatly happy with his charity, கழல் தொடி – whirling bracelets, தடக்கை – big hands, கலிமான் நள்ளி – Nalli with proud horses, நளி முகை உடைந்த – dense buds opened, நறும் கார் அடுக்கத்து – on the fragrant dark/cloudy mountain range, போந்தை முழு முதல் நிலைஇய காந்தள் – established glory lilies growing under the palm trees with thick trunks, Borassus flabellifer, மென் பிணி முகை அவிழ்ந்து – opened their delicate buds, அலர்ந்த – blossomed, தண் கமழ் புது மலர் நாறும் நறு நுதற்கே – for the girl with a cool fragrant forehead with the scent of cool new flowers

அகநானூறு 239, எயினந்தை மகன் இளங்கீரனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
அளிதோ தானே எவன் ஆவது கொல்
மன்றும் தோன்றாது மரனும் மாயும்
புலி என உலம்பும் செங்கண் ஆடவர்
ஞெலியொடு பிடித்த வார் கோல் அம்பினர்
எல் ஊர் எறிந்து பல் ஆத் தழீஇய  5
விளிபடு பூசல் வெஞ்சுரத்து இரட்டும்
வேறு பல் தேஅத்து ஆறு பல நீந்திப்
புள்ளித் தொய்யில் பொறிபடு சுணங்கின்
ஒள் இழை மகளிர் உயர் பிறை தொழூஉம்
புல்லென் மாலை யாம் இவண் ஒழிய  10
ஈட்டு அருங்குரைய பொருள் வயின் செலினே
நீட்டுவிர் அல்லிரோ நெடுந்தகையீர் எனக்
குறு நெடு புலவி கூறி நம்மொடு
நெருநலும் தீம் பல மொழிந்த
சிறு நல் ஒருத்தி பெரு நல் ஊரே.  15

Akanānūru 239, Eyinanthai Makan Ilankeeranār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
To earn wealth that is hard to get,
if you go through many countries,
……….where wasteland warriors with red
……….eyes who roar like tigers, hold flame
……….torches and long, thick arrows,
……….attack towns and steal cattle
……….herds at night, their uproars
……….heard on the harsh wasteland paths,
as I struggle in this sorrowful evening time
when bright-jeweled women with spotted
thoyyil designs and pallor spots worship
the crescent moon above, and view of the
town’s common grounds has disappeared,
and trees have faded from sight from the
town of the fine young girl who spoke sweetly
yesterday, and asked you with short and long
sulking words, “Noble man, you will stay
away for long.  Won’t you?”

This is pitiable.  What will happen now?

Meanings:   அளிதோ தானே – it is pitiable, எவன் ஆவது கொல் – what will happen, மன்றும் தோன்றாது – the town square does not appear, மரனும் மாயும் – the trees have faded away from sight, புலி என உலம்பும் செங்கண் ஆடவர் – the red-eyed men who roar like tigers, the enraged men who roar like tigers, ஞெலியொடு – with flame torches, பிடித்த வார் கோல் அம்பினர் – the men holding arrows long thick arrows, எல் – night, ஊர் எறிந்து – attacking towns, பல் ஆத் தழீஇய – seizing many cattle, விளிபடு பூசல் – uproarious sounds, வெஞ்சுரத்து இரட்டும் – sounds in the harsh wasteland, வேறு பல் தேஅத்து – to many other countries, ஆறு பல நீந்தி – passed many paths, புள்ளித் தொய்யில் – thoyyil designs with dots, பொறிபடு சுணங்கின் – with pallor spots, ஒள் இழை மகளிர் – women with bright jewels, உயர் பிறை தொழூஉம் – they worship the crescent moon above, புல்லென் மாலை – pitiful evening, dull evening, யாம் இவண் ஒழிய – me to be ruined here, ஈட்டு அருங்குரைய பொருள் வயின் செலினே – if you go to earn wealth that is difficult to obtain (குரைய – ஓர் அசைநிலை, an expletive), நீட்டுவிர் – you will extend your stay there, அல்லிரோ – Won’t you?, நெடுந்தகையீர் – O esteemed man, என – thus, குறு நெடு புலவி கூறி – told in short and long words during lover’s quarrel, நம்மொடு நெருநலும் – yesterday with us, தீம் பல மொழிந்த – uttered sweet words, சிறு நல் ஒருத்தி – the young fine woman, பெரு நல் ஊரே – the big fine town

அகநானூறு 240, எழூஉப்பன்றி நாகன் குமரனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
செவ்வீ ஞாழல் கருங்கோட்டு இருஞ்சினைத்
தனிப் பார்ப்பு உள்ளிய தண் பறை நாரை
மணிப் பூ நெய்தல் மாக் கழி நிவப்ப
இனிப் புலம்பின்றே கானலும் நளி கடல்
திரைச் சுரம் உழந்த திண் திமில் விளக்கில்  5
பன்மீன் கூட்டம் என் ஐயர் காட்டிய
எந்தையும் செல்லுமார் இரவே அந்தில்
அணங்குடைப் பனித் துறை கைதொழுது ஏத்தி
யாயும் ஆயமோடு அயரும் நீயும்
தேம் பாய் ஓதி திருநுதல் நீவிக்  10
கோங்கு முகைத்தன்ன குவி முலை ஆகத்து
இன்துயில் அமர்ந்தனை ஆயின் வண்டு பட
விரிந்த செருந்தி வெண் மணல் முடுக்கர்ப்
பூ வேய் புன்னை அம் தண் பொழில்
வாவே தெய்ய மணந்தனை செலற்கே.  15

Akanānūru 240, Eloo Uppandri Nākan Kumaranār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Thinking about its lonely child on a big branch
of a dark-trunked gnālal tree with red flowers,
a low-flying stork flies away from the vast backwaters
with sapphire-like blue waterlilies.   The seashore
grove is empty.

Our father goes at night to show my brothers the
abundant fish he caught with the light in the sturdy
boat that braves the ocean with waves.

Mother and her friends worship with their hands, and
praise the gods on the cold shores.

If you desire to stroke the pretty brow of the girl with
honey-flowing hair, and sleep on her chest with
breasts like that of kongam buds, come during the day
to the cool, lovely seashore grove with white sands
where cherunthi flowers are opened by bees.

Notes:  The words திண் திமில் விளக்கில் பன்மீன் கூட்டம் என் ஐயர் காட்டிய எந்தையும் செல்லுமார் இரவே have been interpreted differently by various commentators.  Po. Ve. Somasundaranar interpets it as ‘my father, who showed my brothers where schools of fish live in the light of a boat, will return at night’.  Venkatasamy Naattar, Dr. Ira Cheyapal and Sa. Ve. Subramian interpret it as ‘my father will go home at night to show my brothers the many fish he caught with the light in his boat’.  சிறுபாணாற்றுப்படை 25-26 – யாணர்க் கோங்கின் அவிர் முகை எள்ளிப் பூண் அகத்து ஒடுங்கிய வெம்முலை, திருமுருகாற்றுப்படை 34-35 – தேம் கமழ் மருது இணர் கடுப்ப கோங்கின் குவி முகிழ் இளமுலை, 240 – கோங்கு முகைத்தன்ன குவி முலை.

Meanings:   செவ் வீ ஞாழல் – red gnālal flowers, Cassia sophera , Tigerclaw tree, புலிநகக்கொன்றை, கருங்கோட்டு – dark trunk, இருஞ்சினை – big branch, தனிப் பார்ப்பு உள்ளிய – thinking about its lonely child, தண் பறை நாரை – stork/crane/pelican that flies low, மணிப் பூ நெய்தல் – sapphire colored bluelilies, Nymphaea caerulea, மாக் கழி – huge/dark backwaters, நிவப்ப – rises up, flies, இனிப் புலம்பின்றே கானலும் – the seashore grove is empty, நளி கடல் திரைச் சுரம் உழந்த – caught in the difficult waves in the dense/vast ocean, திண் திமில் விளக்கில் – in the light of the sturdy boat, பன் மீன் கூட்டம் – lots of fish, என் ஐயர் – my brothers, காட்டிய – to show, எந்தையும் செல்லுமார் இரவே அந்தில் – our father goes there at night, அணங்குடைப் பனித் துறை – cold shores with gods, கைதொழுது ஏத்தி – worshipped with her hands held together and praised, யாயும் ஆயமோடு – mother along with her friends, அயரும் – she prays, நீயும் – you, தேம் பாய் ஓதி – honey flowing hair, hair with flowers with honey, bee-swarming hair, திரு நுதல் – beautiful forehead, நீவி – stroke, கோங்கு முகைத்தன்ன குவி முலை – pointed breasts that are like kongam buds, Cochlospermum gossypium, ஆகத்து இன் துயில் அமர்ந்தனை ஆயின் – if you desire sweet sleep on her chest, வண்டு பட விரிந்த செருந்தி வெண் மணல் முடுக்கர் – in the small space with white sands where cherunthi flowers have been opened by swarming bees, Ochna squarrosa, Panicled golden-blossomed pear tree, பூ வேய் புன்னை – punnai trees with flowers, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, அம் தண் பொழில் வாவே – come to the beautiful cool grove, தெய்ய – அசை, an expletive, மணந்தனை செலற்கே – to unite with her and leave

அகநானூறு 241, காவன்முல்லைப் பூதனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
துனி இன்று இயைந்த துவரா நட்பின்
இனியர் அம்ம அவர் என முனியாது
நல்குவர் நல்ல கூறினும் அல்கலும்
பிரியாக் காதலொடு உழையர் ஆகிய
நமர் மன் வாழி தோழி உயர் மிசை  5
மூங்கில் இள முளை திரங்கக் காம்பின்
கழை நரல் வியல் அகம் வெம்ப மழை மறந்து
அருவி ஆன்ற வெருவரு நனந்தலைப்
பேஎய் வெண்தேர்ப் பெயல் செத்து ஓடி
தாஅம் பட்ட தனி முதிர் பெருங்கலை  10
புலம் பெயர்ந்து உறைதல் செல்லாது அலங்குதலை
விருந்தின் வெங்காட்டு வருந்தி வைகும்
அத்த நெல்லித் தீஞ்சுவைத் திரள் காய்
வட்டக் கழங்கின் தாஅய்த் துய்த்தலைச்
செம்முக மந்தி ஆடும்  15
நல்மர மருங்கு இல் மலை இறந்தோரே.

Akanānūru 241, Kāvanmullai Poothanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!  You say good things
about him, that he is sweet, that he has great
love for me that cannot be broken, and that he will
give without hatred, our lover who used to be here,
who has now gone,

crossing fierce mountains, where bamboo clank and their
young sprouts languish in vast spaces, waterfalls have dried
up without rains, a lonely, thirsty, old stag runs towards a
glittering, new mirage thinking that it is water, and stays
with sorrow in the forest, not moving away, and in the
forest with fine trees, fuzzy-headed, red-faced, female
monkeys play with sweet, large nelli fruits, spreading
them like round kalangu beans in games played.

Meanings:   துனி இன்று – without hatred, இயைந்த துவரா நட்பின் – with agreeable non-separating friendship, இனியர் – he is sweet, அம்ம – அசை, an expletive, அவர் என முனியாது நல்குவர் – that he will give without hatred, நல்ல கூறினும் – even if good things are said, அல்கலும் – every day, பிரியாக் காதலொடு – with love that has not left, உழையர் ஆகிய நமர் – our lover when here, மன் – அசை, an expletive, வாழி தோழி – may you live long oh friend, உயர் மிசை மூங்கில் – bamboo on the tall place (mountain), இள முளை திரங்க – young sprouts become dry/withered, காம்பின் கழை – bamboo stalks, நரல் – sounds, வியல் அகம் – wide space, வெம்ப – getting hot, மழை மறந்து அருவி ஆன்ற – waterfalls have stopped/ruined since there are no rains, வெருவரு – causing fear, நனந்தலை – wide spaces, பேஎய் வெண்தேர்ப் பெயல் செத்து – thinking that the white mirage is water (பேய்த்தேர்  = கானல் நீர்), ஓடி – ran, தாஅம் பட்ட – became thirsty, தனி முதிர் பெருங்கலை – a lonely old huge stag, புலம் பெயர்ந்து உறைதல் செல்லாது – not moving away to live in another place, அலங்குதலை – place where the mirages are moving, விருந்தின் – new to him, வெங்காட்டு வருந்தி வைகும் – stays with sorrow in the new hot forest, அத்த – wasteland, நெல்லி – gooseberries, தீஞ்சுவைத் திரள் காய் – sweet rounded fruits, sweet large fruits, வட்டக் கழங்கின் தாஅய் – dropped/spread and looking like round molucca beans/dice, Caesalpinia crista seeds, துய்த்தலை – soft heads, fuzzy heads, செம்முக மந்தி ஆடும் – red faced monkeys play, நல் மர மருங்கு இல் மலை இறந்தோரே – the one who went through the mountains where there are no fine trees

அகநானூறு 242, பேரி சாத்தனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
அரும்பு முதிர் வேங்கை அலங்கல் மென்சினைச்
சுரும்பு வாய் திறந்த பொன் புரை நுண் தாது
மணி மருள் கலவத்து உறைப்ப அணி மிக்கு
அவிர் பொறி மஞ்ஞை ஆடும் சோலைப்
பைந்தாள் செந்தினைக் கொடுங் குரல் வியன் புனம்  5
செந்தார்க் கிள்ளை நம்மொடு கடிந்தோன்
பண்பு தர வந்தமை அறியாள் நுண் கேழ்
முறி புரை எழில் நலத்து என் மகள் துயர் மருங்கு
அறிதல் வேண்டும் எனப் பல் பிரப்பு இரீஇ
அறியா வேலன் தரீஇ அன்னை  10
வெறி அயர் வியன் களம் பொலிய ஏத்தி
மறி உயிர் வழங்கா அளவை சென்று யாம்
செலவரத் துணிந்த சேண் விளங்கு எல் வளை
நெகிழ்ந்த முன் கை நேர் இறைப் பணைத்தோள்
நல் எழில் அழிவின் தொல் கவின் பெறீஇய  15
முகிழ்த்துவரல் இள முலை மூழ்கப் பல் ஊழ்
முயங்கல் இயைவது மன்னோ தோழி
நறை கால் யாத்த நளிர் முகைச் சிலம்பில்
பெரு மலை விடரகம் நீடிய சிறு இலைச்
சாந்த மென்சினை தீண்டி மேலது  20
பிரசம் தூங்கும் சேண் சிமை
வரையக வெற்பன் மணந்த மார்பே.

Akanānūru 242, Pēri Sāthanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby

In the grove bees open fresh vēngai
buds to blossoms on swaying, delicate
branches, dropping fine golden pollen
that falls on the sapphire-like plume of
a dancing, brightly-spotted, pretty peacock.

In the nearby, wide millet field where
green-stalked, red millet grow, their spears
bent, he joined us to chase parrots with
red bands on their necks.

Not knowing about the visits of your lover
with fine traits, mother says,
“I need to know why my daughter, pretty
with tender-shoot complexion, is sad.”

Before she gives food as offering
and brings the ignorant vēlan to
create a big, splendid field for
veriyāttam rituals where a young goat
will be sacrificed, you must go and see
your lover, with your bamboo-like, straight
arms, your slipping bangles shining from
afar on your delicate wrists,
and return with your regained fine beauty.

Embracing again and again, you can press your
young breasts against the chest of the lord of the
mountains, where peaks are filled with bamboo,
where bee hives gently touch small-leaved
sandal trees growing in the mountain crevices,
and the slopes have honeycombs hanging in the
cool caves.

Notes:  There is another version of this poem with line 17 being முயங்கல் இயைவன் மன்னோ தோழி. Veriyāttam ritual is performed when the Murukan temple priest vēlan is invited to heal love-sick young girls who appear to have ill health.  The mother invites him to divine the reason for her daughter’s affliction, not aware of her love affair.  The priest uses molucca beans (kalangu) on freshly laid sand in the front yard of the house, and divines that Murukan is the reason for her daughter’s affliction.  He wears garlands, prays to Murukan, kills a goat and performs frenzied ritual dances.

Meanings:   அரும்பு முதிர் – mature buds, open buds, வேங்கை – kino trees, Pterocarpus marsupium, அலங்கல் – moving, மென் சினை – delicate branches, சுரும்பு – honey bees, வாய் திறந்த – opened, பொன் புரை – gold-like, நுண் தாது – fine pollen, மணி மருள் – gem (sapphire) like, கலவத்து – on the peacock plume, உறைப்ப – drop, அணி மிக்கு – very beautiful, அவிர் பொறி மஞ்ஞை – bright spotted peacock, ஆடும் – dancing, சோலை – grove, பைந்தாள் – green stalks, fresh stalks, செந்தினை – red millet, கொடுங்குரல் – curved spears (they bend since they are heavy), வியன் புனம் – wide field, செந்தார் – red garlands, red neck bands, கிள்ளை – parrots, நம்மொடு கடிந்தோன் – chased them along with us, பண்பு – fine attributes, தர – gave, வந்தமை – what came (sorrow), அறியாள் – she does not know, நுண் கேழ் – delicate color, முறி – tender shoots, புரை – like, எழில் நலத்து – beautiful, என் மகள் – my daughter, துயர் – sorrow, மருங்கு அறிதல் வேண்டும் – need to know the reason, என – and, பல் பிரப்பு இரீஇ – giving many food offerings, அறியா வேலன் – the ignorant diviner, the ignorant Murukan priest, தரீஇ – to give, to bring, அன்னை – mother, வெறி – veriyāttam ritual, அயர் – perform, conduct, வியன் களம் – large field, பொலிய – to be splendid, ஏத்தி – praising, மறி உயிர் வழங்கா அளவை – before a young goat’s life is offered, சென்று யாம் – we will go, செலவர – to go and return, துணிந்த – clear, சேண் விளங்கு – bright even from a distance, எல் வளை – bright bangles, நெகிழ்ந்த – became loose, slipped down, முன்கை – forearm, நேர் இறை – delicate forearms, பணைத் தோள் – bamboo-like arms, thick arms, நல் எழில் – fine beauty, அழிவின் – if lost, தொல் கவின் – previous beauty, பெறீஇய – to get back, முகிழ்த்துவரல் இள முலை – budding young breasts, மூழ்க – to sink, to be surrounded, பல் ஊழ் – many times, முயங்கல் இயைவது – embracing, மன்னோ – அசை, an expletive, தோழி – my friend, நறை கால் யாத்த – honey combs attached, நளிர் முகை – cool caves, சிலம்பில் – on the mountain slopes, பெரு மலை – tall mountains, விடரகம் – mountain cracks, நீடிய சிறு இலை – long small leaves, சாந்த – sandal trees, மென் சினை – delicate branches, தீண்டி – touch, rub, மேலது – above, பிரசம் தூங்கும் – honeycombs hang, சேண் சிமை – tall peaks, distant peaks, வரையக வெற்பன் – the lord of the mountains, மணந்த – embraced, மார்பே – chest

அகநானூறு 243, கொடியூர் கிழார் மகனார் நெய்தற்றத்தனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அவரை ஆய் மலர் உதிரத் துவரின்
வாங்கு துளைத் துகிரின் ஈங்கை பூப்ப
இறங்கு போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றைக்
கறங்கு நுண் துவலையின் ஊர் உழை அணியப்
பெயல் நீர் புதுவரல் தவிரச் சினை நேர்பு  5
பீள் விரிந்து இறைஞ்சிய பிறங்கு கதிர்க் கழனி
நெல் ஒலி பாசவல் துழைஇக் கல்லெனக்
கடிது வந்து இறுத்த கண் இல் வாடை
நெடிது வந்தனை என நில்லாது ஏகிப்
பல புலந்து உறையும் துணை இல் வாழ்க்கை  10
நம் வலத்து தன்மை கூறி அவர் நிலை
அறியுநம் ஆயின் நன்று மன் தில்ல
பனி வார் கண்ணேம் ஆகி இனி அது
நமக்கே எவ்வம் ஆகின்று
அனைத்தால் தோழி நம் தொல் வினைப் பயனே.  15

Akanānūru 243, Kodiyūr Kilār Makanār Neythal Thathanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Beautiful avarai flowers have
dropped, red eengai flowers with
curved holes have blossomed,
looking like coral,
pakandrai flowers have opened
in this evening time on wet bushes,
with fine raindrops, decorating the town.

New rains have stopped, rice grains
have matured with curved, bright spears
in the paddy fields, and the cold northern
wind that attacks without consideration
stirs the new fields with loud sounds.  It
would be good if it goes and tells him he’s
gone for long, and that you are living
without him, sulking, and with strength.

It is causing us great sorrow and our eyes are
dripping tears.  My friend!  Our sorrow is due
to our past actions!

Meanings:   அவரை ஆய் மலர் உதிர – beautiful avarai flowers have dropped, dolichos lablab, துவரின் – of red color, வாங்கு துளைத் துகிரின் ஈங்கை பூப்ப – eengai flowers have blossomed with curved holes like coral, Mimosa pudica, Touch-me-not, தொட்டாச்சுருங்கி, இறங்கு – goes down (the sun), போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றை – pakandrai flowers that have opened on wet bushes, கறங்கு – sound, நுண் துவலையின் – with fine raindrops, ஊர் உழை அணிய – decorates near the town, பெயல் நீர் – pouring rain water, புதுவரல் தவிர – new rain water has stopped, சினை நேர்பு – branched, பீள் விரிந்து – matured from embryo stage, இறைஞ்சிய பிறங்கு கதிர் – curved bright spears, கழனி நெல் – field paddy, ஒலி – sound, flourishing, பாசவல் துழைஇ – stirring the new valleys, stirring the green fields, கல்லெனக் கடிது வந்து – coming fast with loud sounds, இறுத்த கண் இல் வாடை – the cold northern winds which attack without consideration, நெடிது வந்தனை – you came away for long, என நில்லாது – not stopping with that, ஏகி – going (to him), பல புலந்து உறையும் – lives saying much with hatred, lives saying much and sulking, துணை இல் வாழ்க்கை – living life sadly without partner, நம் வலத்து தன்மை கூறி – telling about our strength, அவர் நிலை அறியுநம் ஆயின் – if it knows about his situation, நன்று – it would be good, மன் – asai, an expletive, தில்ல – asai, an expletive, பனி வார் கண்ணேம் ஆகி – our eyes are dripping tears, இனி அது நமக்கே எவ்வம் ஆகின்று அனைத்தால் – now it is causing us sorrow, தோழி – oh friend, நம் தொல் வினைப் பயனே – the effect of our past actions

அகநானூறு 244, மதுரை அளக்கர் ஞாழலார் மகனார் மள்ளனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
பசைபடு பச்சை நெய் தோய்த்தன்ன
சேய் உயர் சினைய மாச் சிறைப் பறவை
பகல் உறை முதுமரம் புலம்பப் போகி
முகை வாய் திறந்த நகைவாய் முல்லை
கடிமகள் கதுப்பின் நாறிக் கொடி மிசை  5
வண்டு இனம் தவிர்க்கும் தண் பதக்காலை
வரினும் வாரார் ஆயினும் ஆண்டு அவர்க்கு
இனிது கொல் வாழி தோழி எனத்தன்
பல் இதழ் மழைக் கண் நல் அகம் சிவப்ப
அருந்துயர் உடையள் அவள் என விரும்பிப்  10
பாணன் வந்தனன் தூதே நீயும்
புல்லார் புரவி வல் விரைந்து பூட்டி
நெடுந்தேர் ஊர்மதி வலவ
முடிந்தன்று அம்ம நாம் முன்னிய வினையே.

Akanānūru 244, Mathurai Alakkar Gnālār Makanār Mallanār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
Bats with dark wings that appear like
skin smeared with starch and dipped in oil,
abandon an old tree on whose tall branches
they reside during the day, making the tree sad,
and bright mullai buds have opened, with the
fragrance of a bride’s hair, preventing swarms
of bees from leaving the creepers in this cool
morning.

She told her friend, “May you live long, my friend!
Whether he comes or does not come, let it be sweet
for him there.”  The bard has come with the
message that her moist eyes, like flowers, with many
petals have become red, and she is in great distress.

Hitch your grass-eating horses to your chariot fast,
and ride the tall chariot, oh charioteer!  The work
we came to do has ended!

Notes:  The poets name appears as Mathurai…. Mallanār in the original manuscript.  Parts of the name are missing.  It has been interpreted as Mathurai Alakkar Gnālār Makanār Mallanār.

Meanings:   பசைபடு – with starch, பச்சை – skin, நெய் தோய்த்தன்ன – like dipped in ghee/oil, சேய் உயர் சினைய – on the high tall branches, மாச் சிறைப் பறவை – dark-winged bats, பகல் உறை முது மரம் புலம்பப் போகி – left the old tree where it resides during the day, முகை வாய் திறந்த – buds opened, நகை வாய் முல்லை – bright jasmine flowers, கடிமகள் கதுப்பின் நாறி – fragrant like a bride’s hair, கொடி மிசை வண்டு இனம் தவிர்க்கும் – they prevent swarms of bees from leaving the vine, தண் பதக் காலை – cool morning time, வரினும் வாரார் ஆயினும் – whether he comes or does not come, ஆண்டு அவர்க்கு இனிது கொல் – maybe it is sweet to him there, வாழி தோழி என – ‘may you live long my friend’ she said so, தன் பல் இதழ் மழைக் கண் – her moist eyes which are like flower with many petals, நல் அகம் சிவப்ப – fine insides becoming red, அருந்துயர் உடையள் – she one who is in great sorrow, அவள் என விரும்பி – that she desires so, பாணன் வந்தனன் தூதே – the bard came with the message, நீயும் – you, புல் ஆர் புரவி – grass eating horses, வல் விரைந்து பூட்டி – tie them very fast, yoke them very fast, நெடுந்தேர் ஊர்மதி வலவ – ride the tall chariot oh charioteer, முடிந்தன்று – it has ended, அம்ம – அசைச் சொல், an expletive, நாம் முன்னிய வினையே – the work we came to do

அகநானூறு 245, மதுரை மருதன் இளநாகனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
உயிரினும் சிறந்த ஒண் பொருள் தருமார்
நன்று புரி காட்சியர் சென்றனர் அவர் என
மனை வலித்து ஒழியும் மதுகையள் ஆதல்
நீ நற்கு அறிந்தனை ஆயின் நீங்கி
மழை பெயன் மறந்த கழை திரங்கு இயவில்  5
செல் சாத்து எறியும் பண்பு இல் வாழ்க்கை
வல்வில் இளையர் தலைவர் எல்லுற
வரிகிளர் பணைத் தோள் வயிறு அணி திதலை
அரியலாட்டியர் அல்கு மனை வரைப்பில்
மகிழ்நொடை பெறாஅர் ஆகி நனை கவுள்  10
கானயானை வெண்கோடு சுட்டி
மன்று ஓடு புதல்வன் புன்தலை நீவும்
அரு முனைப் பாக்கத்து அல்கி வைகுற
நிழல் படக் கவின்ற நீள் அரை இலவத்து
அழல் அகைந்தன்ன அலங்கு சினை ஒண் பூக்  15
குழல் இசைத் தும்பி ஆர்க்கும் ஆங்கண்
குறும்பொறை உணங்கும் ததர் வெள் என்பு
கடுங்கால் ஒட்டகத்து அல்கு பசி தீர்க்கும்
கல் நெடுங்கவலைய கானம் நீந்தி
அம்மா அரிவை ஒழிய  20
சென்மோ நெஞ்சம் வாரலென் யானே.

Akanānūru 245, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
Since you know well she has become strong,
and stays at home thinking, “He has gone to
earn bright wealth that is greater than life.
He is intelligent and he desires what is good,”
then go ahead and leave, my heart!

I am not leaving the pretty, dark, young woman
to go to the forest with long, forked paths and rocks,
……….where rains have forgotten to fall,
……….bamboo has dried out, and young,
……….strong bandits who carry mighty bows
……….kill merchants, and as night arrives,
……….their leader goes to houses where liquor
……….is sold by women with streaked arms
……….resembling bamboo and pale spots on
……….their stomachs, and unable to buy liquor,
……….he rubs the parched head of his son playing
……….in the town’s common grounds and urges
……….him to go and fetch the white tusks of forest
……….elephants with musth, pointing to where
……….they are kept, to barter for liquor,
and spend the night in a village on the harsh
battlefield, where at dawn ilavam trees with tall
trunks, beautiful and giving shade, put out bright
flowers on their moving branches, like burning
flame, swarmed by bees sounding like flute music,
and on the small boulders below, dried white bones,
that camels with swift legs eat to end their great
hunger, lay scattered.

Notes:  If food is scarce, a hungry camel will eat thorny twigs, bones, meat, fish and even leather.  Its mouth lining is very thick.  Barter is mentioned in Akanānūru 60, 61, 126, 140, 245, 296, 390, Natrinai 183, Kurunthokai 221, 269, Ainkurunūru 47, Porunarātruppadai 214-215, 216-7, Pattinappālai 28-30, and Malaipadukādam 413-414.  In Akanānūru 61, bartering elephant tusks for liquor is mentioned.

Meanings:   உயிரினும் சிறந்த ஒண் பொருள் தருமார் – to bring bright wealth that is greater than life, நன்று புரி – desiring what is good, காட்சியர் சென்றனர் அவர் – he has gone understanding that, என மனை வலித்து ஒழியும் மதுகையள் ஆதல் – that she became strong to stay home, நீ நற்கு அறிந்தனை ஆயின் – since you know that well, நீங்கி – leave, மழை பெயன் மறந்த – rain has forgotten to tall, கழை திரங்கு இயவில் – in the path with dried bamboos, செல் சாத்து எறியும் – they kill the merchants who go, பண்பு இல் வாழ்க்கை – uncultured life, வல் வில் இளையர் – young men with strong bows, young bandits with strong bows, தலைவர் – leader, எல்லுற – when night falls, வரி கிளர் பணைத்தோள் – bamboo-like arms with bright lines, thick arms with bright lines, வயிறு அணி திதலை – pallor spots decorating the stomachs, அரியலாட்டியர் – women who sell alcohol, அல்கு மனை வரைப்பில் மகிழ் நொடை  பெறாஅர் ஆகி – not getting alcohol within the boundaries of the houses they live, நனை கவுள் கான யானை – forest elephant with wet cheeks, வெண்கோடு சுட்டி – pointing to white tusks, மன்று ஓடு புதல்வன் – son running/playing in the common grounds, புன்தலை – parched head, head with scanty hair, small head, நீவும் rubs, அரு முனைப் பாக்கத்து – in the village near the battlefield, அல்கி – stay, வைகுற – at dawn, நிழல் படக் கவின்ற – bent beautifully with shade, நீள் அரை இலவத்து – tall-trunked ilavam trees, silk cotton trees, Aerua javanica, அழல் அகைந்தன்ன – like flames burning, அலங்கு சினை – swaying branches, ஒண் பூ – bright flowers, குழல் இசைத் தும்பி – bees that hum like flute music, ஆர்க்கும் ஆங்கண் – drink there, குறும்பொறை உணங்கும் – drying on the small boulders, ததர் – clusters, scattering, வெள் என்பு – white bones, கடுங்கால் ஒட்டகத்து – of camels with swift legs, அல்கு பசி தீர்க்கும் – ends their great hunger, கல் – rocks, hills, நெடுங்கவலைய – long forked paths, கானம் நீந்தி – passing through the forest, அம் மா அரிவை ஒழிய – away from the beautiful dark young girl, சென்மோ நெஞ்சம் – you go my heart, வாரலென் யானே – I am not coming

அகநானூறு 246, பரணர், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பிணர் மோட்டு நந்தின் பேழ்வாய் ஏற்றை
கதிர் மூக்கு ஆரல் களவன் ஆக
நெடு நீர்ப் பொய்கைத் துணையொடு புணரும்
மலி நீர் அகல் வாய் யாணர் ஊர
போது ஆர் கூந்தல் நீ வெய்யோளொடு  5
தாது ஆர் காஞ்சித் தண் பொழில் அகல் யாறு
ஆடினை என்ப நெருநை அலரே
காய்சின மொய்ம்பின் பெரும் பெயர்க் கரிகால்
ஆர்கலி நறவின் வெண்ணி வாயில்
சீர் கெழு மன்னர் மறலிய ஞாட்பின்  10
இமிழிசை முரசம் பொரு களத்து ஒழியப்
பதினொரு வேளிரொடு வேந்தர் சாய
மொய் வலி அறுத்த ஞான்றை
தொய்யா அழுந்தூர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே.

Akanānūru 246, Paranar, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero, refusing him entry
Oh man from the prosperous town
with wide fields with water, where
a male snail with a coarse stomach
mates with its female with gaping
mouth, in a deep pond with abundant
water as a sharp-nosed eel watches.

They say that yesterday you played
with your lover with flower-filled hair,
in the wide river near the cool grove
with kānji trees dense with pollen.

The gossip that has risen is louder
than the uproars at Alunthūr,
when the greatly famous Karikālan
with intense rage and strength
crushed eleven mighty Vēlirs and
great kings in the Venni battlefield,
ruining their strengths, and
destroying their drums with sweet sounds.

Notes:  Chōla king Karikālan beat a Pāndiyan king, Chēramān Perunchēralāthan and 11 Vēlirs at the Venni battlefield in the Chōla country.  There are references to this battle in Akanānūru 55, 246, Puranānūru 65, 66 and Porunarātruppadai 147.  Natrinai 390 has a reference to the town Venni belonging to Chōla king Killi.   There is another version with line 2 being கதிர் மூக்கு ஆரல் கள்வன் ஆக.  புறநானூறு 266 – கதிர் கோட்டு நந்தின் சுரி முக ஏற்றை – ஒளவை துரைசாமி உரை – கதிர் போலும் கோட்டையுடைய நத்தையினது கரிய முகத்தையுடைய ஏற்றை.

Meanings:   பிணர் மோட்டு – with a rough stomach, with a coarse stomach, நந்தின் – snail’s, conch’s, பேழ்வாய் ஏற்றை – split mouthed male, கதிர் மூக்கு ஆரல் – sharp/bright nosed eel, eel with a spindle-like nose, களவன் ஆக – as a witness who lets others know, நெடு நீர்ப் பொய்கைத் துணையொடு புணரும் – unites with its mate in the deep pond with water, மலி நீர் அகல் வாய் யாணர் ஊர – oh man from the town with wide fields filled with water, போது ஆர் கூந்தல் – flower filled hair, நீ – you, வெய்யோளொடு – with the woman you desire, தாது ஆர் காஞ்சித் தண் பொழில் – cool groves with Kānji trees filled with pollen, பூவரச மரம், portia tree, Thespesia populnea, அகல் யாறு ஆடினை என்ப – they say that you played in the wide river, நெருநை – yesterday, அலரே – gossip, காய் சின – burning rage, மொய்ம்பின் – with strength, பெரும் பெயர்க் கரிகால் – very famous king Karikālan, ஆர்கலி நறவின் வெண்ணி வாயில் – in uproarious Venni with abundant alcohol, சீர் கெழு மன்னர் – rich kings, மறலிய ஞாட்பின் – when they differed and rose up, இமிழிசை முரசம் பொரு களத்து ஒழிய – ruining their drums with sweet music in the huge battlefield, பதினொரு வேளிரொடு – along with the 11 Vēlirs, வேந்தர் சாய – great kings were defeated, மொய் வலி அறுத்த ஞான்றை – when he ruined their strength, தொய்யா – not resting, அழுந்தூர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – bigger than the uproar at Alunthūr

அகநானூறு 247, மதுரை மருதங்கிழார் மகனார் பெருங்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மண்ணா முத்தம் ஒழுக்கிய வனமுலை
நன் மாண் ஆகம் புலம்பத் துறந்தோர்
அருளிலர் வாழி தோழி பொருள் புரிந்து
இருங்கிளை எண்கின் அழல் வாய் ஏற்றை
கருங்கோட்டு இருப்பை வெண் பூ முனையின்  5
பெருஞ்செம்புற்றின் இருந்தலை இடக்கும்
அரிய கானம் என்னார் பகை பட
முனை பாழ் பட்ட ஆங்கண் ஆள் பார்த்துக்
கொலை வல் யானை சுரம் கடி கொள்ளும்
ஊறுபடு கவலைய ஆறு பல நீந்திப்  10
படுமுடை நசைஇய பறை நெடுங்கழுத்தின்
பாறு கிளை சேக்கும் சேண் சிமைக்
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே.

Akanānūru 247, Mathurai Maruthankilār Makanār Perumkannanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!  Desiring wealth,
he abandoned me without pity, making my fine,
esteemed chest to suffer in sorrow, and causing
tears, like unwashed pearls, to drop on my
pretty breasts.

He went far away, not considering that it would
be difficult, through the soaring mountains with
tall peaks and harsh forked paths,
where vultures with long necks sit on tree branches
desiring stinking flesh, where a bear which has a
huge clan, a male with flame-like mouth, tiring the
white iruppai flowers on black branches, breaks
the big, red termite mounds in the harsh forest
where murderous elephants look for men to kill in
the wasteland ruined by battles fought with enmity.

Notes:  Akanānūru 8, 72, 81, 88, 112, 149, 247, 257, 307 and Natrinai 125, 325 and 336 have descriptions of bears attacking termite mounds.

Meanings:   மண்ணா முத்தம் – unwashed pearls, ஒழுக்கிய – dropping, வன முலை – fine breasts, நன் மாண் ஆகம் – esteemed chest, புலம்ப – to feel sad, துறந்தோர் – the one who left, the one who abandoned, அருளிலர் – he has no pity, வாழி தோழி – may you live long my friend, பொருள் புரிந்து – desiring wealth, இருங்கிளை – huge herd/relatives, எண்கின் அழல் வாய் ஏற்றை – bear male with a flame like mouth, கருங்கோட்டு – with black branches, இருப்பை வெண் பூ – white flowers of the iruppai tree, Indian Butter Tree, South Indian Mahua, இலுப்பை, முனையின் – hating it, பெருஞ்செம் புற்றின் இருந்தலை இடக்கும் – breaks the tops of big red termite mounds, அரிய கானம் – difficult forest, என்னார் – he did not consider, பகை பட முனை பாழ் பட்ட – battlefield ruined with enmity, ஆங்கண் – there, ஆள் பார்த்துக் கொலை வல் யானை – murderous elephant watch for people, சுரம் – wasteland, கடி கொள்ளும் – guards the place, ஊறுபடு – causing great hindrances, கவலைய ஆறு – forked paths, பல நீந்தி – passing a few, படுமுடை – greatly stinking flesh, நசைஇய – desiring, பறை – flying, நெடுங்கழுத்தின் – with long necks, பாறு கிளை சேக்கும் – vultures reach the tree branches, சேண் – distant, சிமைக் கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – the man who passed through huge mountains with tall peaks

அகநானூறு 248, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
நகை நீ கேளாய் தோழி அல்கல்
வய நாய் எறிந்து வன் பறழ் தழீஇ
இளையர் எய்துதல் மடக்கிக் கிளையொடு
நான் முலைப் பிணவல் சொலியக் கான் ஒழிந்து
அரும் புழை முடுக்கர் ஆள் குறித்து நின்ற  5
தறுகண் பன்றி நோக்கிக் கானவன்
குறுகினன் தொடுத்த கூர்வாய்ப் பகழி
மடை செலல் முன்பின் தன் படை செலச் செல்லாது
அரு வழி விலக்கும் எம் பெரு விறல் போன்ம் என
எய்யாது பெயரும் குன்ற நாடன்  10
செறி அரில் துடக்கலின் பரீஇப் புரி அவிழ்ந்து
ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் பூச் சோர் மாலை
ஏற்று இமில் கயிற்றின் எழில் வந்து துயல்வர
இல் வந்து நின்றோன் கண்டனள் அன்னை
வல்லே என் முகம் நோக்கி  15
நல்லை மன் என நகூஉப் பெயர்ந்தோளே.

Akanānūru 248, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
Listen to this joke my friend!
Yesterday, the man from the mountains,
……….where strong hunting dogs chased
……….pigs in the forest, as a female pig
……….with teats embraced its young and ran,
……….and defying the young hunters a boar
……….protected his family, stood firmly
……….on the narrow path, looked at the hunters,
……….and a hunter with sharp-tipped arrows
……….approached it, saw it and thought,
……….”he is very brave like me it appears, not
……….running away from enemies like many
……….in the army,” and moved away, not shooting,
came to our house wearing a wilted garland,
which had dropped its flowers since its threads
were broken by getting caught in the bushes,
swaying on his strong shoulders like a rope
on the hump of a bull.

Mother saw him, turned and looked at my face and
said, ‘You are good’, smiled and moved away.

Notes:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தன்னை எதிர்த்த ஆண் பன்றியின் வீரத்தை மதித்து கானவன் அம்பு எய்யாமல் மீண்டது போல அன்னையும் நம் காதலனுடைய பெருந்தன்மையை நினைத்து அவனைக் கடிதலின்றி வாளாது போயினள் என உள்ளுறை கூறினள்.  எம் பெரு விறல் போன்ம் (9) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – எம்முடைய பெரிய வல்லாளனைப் போலும், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  எம்முடைய பெரிய மறப் பண்பையே ஒக்கும்.

Meanings:   நகை நீ கேளாய் – listen to this joke, தோழி – oh my friend, அல்கல் – yesterday, வய நாய் எறிந்து – strong dogs chased/attacked, வன்பறழ் தழீஇ – embracing the strong little ones, இளையர் எய்துதல் மடக்கி – blocked the young hunters who approached it, கிளையொடு – with its family, நான்முலைப் பிணவல் – a female with hanging teats, சொலிய – moved away, கான் ஒழிந்து – passed through the forest, அரும் புழை முடுக்கர் – difficult small path, ஆள் குறித்து நின்ற தறுகண் பன்றி – a brave pig that stood and looked at the hunter, நோக்கிக் கானவன் குறுகினன் – the forest dweller saw it and went close, தொடுத்த – shot, கூர்வாய்ப் பகழி – sharp pointed arrow, மடை செலல் முன்பின் – advancing with strength to block, தன் படை செலச் செல்லாது – not running away like the rest of the army, அரு வழி விலக்கும் – blocking the difficult path, எம் பெரு விறல் போன்ம் என – that it is greatly brave like me, எய்யாது – without shooting, பெயரும் – moving away, குன்ற நாடன் – the man from the mountains, செறி அரில் துடக்கலின் பரீஇ – since it got caught in the dense bushes and was broken, புரி அவிழ்ந்து – tightness loosened, threads loosened, ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் – on his lifted shoulders, பூச் சோர் மாலை ஏற்று – wearing a garland that has dropped its flowers, இமில் கயிற்றின் எழில் வந்து துயல்வர – swaying like the beautiful ropes on the hump of a bull, இல் வந்து நின்றோன் கண்டனள் அன்னை – mother saw him come and stand in our house, வல்லே – quickly, என் முகம் நோக்கி – looking at my face, நல்லை மன் என நகூஉப் பெயர்ந்தோளே – ‘you are good’ she said with a smile and moved away

அகநானூறு 249, நக்கீரனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி பல் நாள்
இவ் ஊர் அம்பல் எவனோ வள்வார்
விசி பிணித்து யாத்த அரி கோல் தெண் கிணை
இன் குரல் அகவுநர் இரப்பின் நாள் தோறும்
பொன் கோட்டுச் செறித்துப் பொலந்தார் பூட்டிச்  5
சாந்தம் புதைத்த ஏந்து துவங்கு எழில் இமில்
ஏறு முந்துறுத்துச் சால் பதம் குவைஇ
நெடுந்தேர் களிற்றொடு சுரக்கும் கொடும் பூண்
பல் வேல் முசுண்டை வேம்பி அன்ன என்
நல் எழில் இள நலம் தொலையினும் நல்கார்  10
பல் பூங்கானத்து அல்கு நிழல் அசைஇத்
தோகைத் தூவித் தொடைத்தார் மழவர்
நாகு ஆ வீழ்த்துத் திற்றி தின்ற
புலவுக் களம் துழைஇய துகள்வாய்க் கோடை
நீள் வரைச் சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த  15
வாள் வரி வயப் புலி தீண்டிய விளி செத்து
வேறு வேறு கவலைய ஆறு பரிந்து அலறி
உழைமான் இன நிரை ஓடும்
கழை மாய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே.

Akanānūru 249, Nakkeeranār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!  Why is there gossip
in town for many days?

Even though my youth and fine beauty,
……….like Vēmpi town, belonging to Musundai
……….donning curved ornaments and owning
……….many spears, who gifts every day to diviner
……….bards with sweet voices carrying drums
……….with thick straps that are tied tightly and
……….sticks that create sharp sounds, oxen with
……….lifted pretty humps, whose horns are
……….decorated with gold ornaments and garlands
……….which hide the sandal paste, tall chariots, bull
……….elephants and perfectly cooked food placed
……….food in front of them,
have been lost, he does not shower his graces on me.

He has gone through mountains hidden by bamboo,
where bandits wear garlands made with peacock
feathers and rest in groves with many flowers and
little shade, slaying and eating flesh of young cows
and the ground reeks with flesh, summer breezes
stir up dust creating loud noises, deer herds flee in
distress through various forked paths thinking that
the sounds are the roars of a mighty tiger with
sword-like stripes, that was on a hunt for prey in the
mountain slopes with bamboo.

Meanings:   அம்ம வாழி தோழி – may you live long my friend, பல் நாள் இவ் ஊர் அம்பல் – gossip in this town for many days, எவனோ – why is it, வள் வார் – thick strap, விசி பிணித்து யாத்த – tied tightly, அரி கோல் – sticks that create sharp sounds, sticks that beat at intervals, தெண் கிணை – clear drums, இன் குரல் அகவுநர் – diviner bards with sweet voice, இரப்பின் – if they request, நாள் தோறும் – every day, பொன் கோட்டுச் செறித்துப் பொலந்தார் பூட்டி – tied their horns with gold ornaments and gold garland, சாந்தம் புதைத்த – hidden with sandal paste, ஏந்து துவங்கு எழில் இமில் ஏறு – ox with lifted beautiful humps, முந்துறுத்து – placed in front of them, சால் பதம் குவைஇ – heap perfect food, நெடுந்தேர் – tall chariots, களிற்றொடு – with bull elephants, சுரக்கும் – gives, கொடும் பூண் – big ornaments/jewels, பல் வேல் முசுண்டை வேம்பி அன்ன – like Vēmpi town belonging to Musundai with many spears, என் நல் எழில் – my fine beauty, இள நலம் தொலையினும் – even if my beauty lost, நல்கார் – he does not shower graces, பல் பூங்கானத்து – in the grove with many flowers, அல்கு நிழல் – little shade, அசைஇ  – rest, தோகை –  peacocks, தூவித் தொடைத்தார் மழவர் – wasteland bandits with garlands made with peacock feathers, நாகு ஆ வீழ்த்து – bring down young cows, திற்றி தின்ற புலவுக் களம் – flesh stinking grounds where they ate meat, துழைஇய துகள்வாய்க் கோடை – summer breezes stir up dust, westerly winds stir up dust, நீள் வரைச் சிலம்பின் – on the mountain slopes with tall bamboo, இரை வேட்டு எழுந்த வாள் வரி வயப் புலி – a strong tiger with sword-like stripes that rose up desiring food, a strong tiger with bright stripes that rose up desiring food, தீண்டிய விளி – touching winds, செத்து வேறு வேறு – thinking differently, கவலைய ஆறு பரிந்து – run with distress through the forked paths, அலறி – shout, உழைமான் இன நிரை ஓடும் – herds of deer run, கழை மாய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – the one who went to the bright mountains where bamboo is hidden

அகநானூறு 250, செல்லூர் கிழார் மகனார் பெரும்பூதங்கொற்றனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
எவன் கொல் வாழி தோழி மயங்கு பிசிர்
மல்கு திரை உழந்த ஒல்கு நிலைப் புன்னை
வண்டு இமிர் இணர நுண் தாது வரிப்ப
மணம் கமழ் இளமணல் எக்கர்க் காண்வரக்
கணம் கொள் ஆயமொடு புணர்ந்து விளையாடக்  5
கொடுஞ்சி நெடுந்தேர் இளையரொடு நீக்கித்
தாரன் கண்ணியன் சேர வந்து ஒருவன்
வரி மனை புகழ்ந்த கிளவியன் யாவதும்
மறு மொழி பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் அதற் கொண்டு
அரும் படர் எவ்வமொடு பெருந்தோள் சாஅய்  10
அவ் வலைப் பரதவர் கானல் அம் சிறுகுடி
செவ்வாய்ப் பெண்டிர் கவ்வையின் கலங்கி
இறை வளை நெகிழ்ந்த நம்மொடு
துறையும் துஞ்சாது கங்குலானே.

Akanānūru 250, Sellūr Kilār Makanār Perumpoothankotranār, Neythal thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!  Why is the seashore
not resting at night when we are unable to sleep?

Is it our greatly spreading sorrow that has
caused our wide arms to become thin and
our bangles to slip down from our forearms,
……….caused by the harsh-mouthed
……….women in our beautiful, small
……….village near the seashore groves
……….with fishermen owning pretty
……….fishing nets,
since a man with garlands and flower strands came
on his tall chariot with decorations, walked
toward us, away from his servants, praised our
decorated, little sand houses, and moved away when
we did not reply, when we were playing on the new
sand dunes with fragrance of bee-swarming clusters
of flowers of swaying punnai trees, that were attacked
by overflowing waves with heavy sprays, as they
dropped their fine pollen and decorated the ground?

Notes:  வரி மனை (8) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வரிவரியாகிய மணல் வீடுகள், வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – வண்டல் மனை.

Meanings:   எவன் கொல் – why, what is the reason, வாழி தோழி – may you live long my friend, மயங்கு பிசிர் – confusing sprays, மல்கு திரை – abundant waves, உழந்த – saddened/to be hit, ஒல்கு நிலைப் புன்னை – swaying punnai trees, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, வண்டு இமிர் – bees buzzing, இணர – clusters, நுண் தாது வரிப்ப – decorate with fine pollen, மணம் கமழ் – fragrance spreading, இள மணல் எக்கர் – new sand dunes, காண்வர – to see, கணம் கொள் ஆயமொடு – with big group of friends, புணர்ந்து விளையாட – played together, கொடுஞ்சி நெடுந்தேர் – tall chariot with top finial/decorations/ornamental staff, இளையரொடு நீக்கி – away from his servants, தாரன் கண்ணியன் – the one wearing garlands and strands, சேர வந்து – came, ஒருவன் – a man, வரி மனை – decorated little sand houses, little sand houses in rows, புகழ்ந்த கிளவியன் – he used praising words, யாவதும் மறு மொழி பெறாஅன் – not getting even a little bit of response from us, பெயர்ந்தனன் – he moved away, அதற் கொண்டு – after that, அரும் படர் எவ்வமொடு – greatly spreading sorrow, பெருந்தோள் சாஅய் –  arms to become thin, அம் வலைப் பரதவர் – fishermen with beautiful nets, கானல் – seashore groves, அம் சிறுகுடி – beautiful small village, செவ்வாய்ப் பெண்டிர் – women with harsh, கவ்வையின் கலங்கி – saddened by their slander, இறை வளை நெகிழ்ந்த – bangles on our forearm slipped down, நம்மொடு – with us, துறையும் துஞ்சாது – when the shores don’t sleep, கங்குலானே – at night

அகநானூறு 251, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
தூதும் சென்றன தோளும் செற்றும்
ஓதி ஒண்ணுதல் பசலையும் மாயும்
வீங்கு இழை நெகிழச் சாஅய்ச் செல்லலொடு
நாம் படர் கூரும் அருந் துயர் கேட்பின்
நந்தன் வெறுக்கை எய்தினும் மற்று அவண்  5
தங்கலர் வாழி தோழி வெல்கொடித்
துனைகால் அன்ன புனை தேர்க் கோசர்
தொல்மூது ஆலத்து அரும் பணைப் பொதியில்
இன்னிசை முரசம் கடிப்பு இகுத்து இரங்கத்
தெம்முனை சிதைத்த ஞான்றை மோகூர்  10
பணியாமையின் பகை தலைவந்த
மாகெழு தானை வம்ப மோரியர்
புனை தேர் நேமி உருளிய குறைத்த
இலங்கு வெள் அருவிய அறைவாய் உம்பர்
மாசு இல் வெண் கோட்டு அண்ணல் யானை  15
வாயுள் தப்பிய அருங்கேழ் வயப்புலி
மா நிலம் நெளியக் குத்திப் புகலொடு
காப்பு இல வைகும் தேக்கு அமல் சோலை
நிரம்பா நீளிடைப் போகி
அரம் போழ் அம்வளை நிலை நெகிழ்த்தோரே.  20

Akanānūru 251, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Messengers have been sent, and he has been
told that your shoulders have drooped, your
hair and bright forehead have lost luster,
your tight jewels have fallen off your wasting
body and your sallow spots have faded.
Even if he were offered Nanthan’s wealth
he will not stay there to receive it if he
heard of your sorrow, my friend!

He has gone on the path where a noble
elephant with white tusks, that resides in
a grove dense with teak near endless, wide,
empty spaces, with no protection, arrogant,
gored a bright colored tiger that escaped
from it and caused a large depression,
where the Mauryan newcomers came with
their army with horses and fine chariots,
cut into the mountains with splendid,
white waterfalls and created paths for their
chariot wheels to roll smoothly, to attack the
king of Mōkūr who refused to submit to the
Kōsars with victory flags on their well-made
chariots that ride as fast as the wind,
who celebrated with sweet drums under their
ancient, old banyan tree in the precious, huge
common ground.

Your bangles that are beautifully carved with
saws, will stay on your hand when he returns!

Notes:  Akanānūru 69, 251, 281 and Puranānūru 175 have references to Mauryan incursions into Tamil Nadu.  The Mauryas ruled from 321 to 185 B.C.  வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – தன் வாயினின்றும் தப்பிய அரிய நிறத்தையுடைய வலிய புலியை பெரிய நிலம் குழியக் குத்திக் கொன்று, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தன் வாயில் நின்றும் தப்பிப் போன தீட்டுதற்கரிய நிறம் அமைந்த புலியை பெரிய நிலம் குழிந்துப் போகும்படி மருப்பினால் குத்திக் கொன்று, புலியூர் கேசிகன் – தன்னைக் கடித்துக் கொல்லுதலின்றும் தப்பிய அரிய நிறத்தையுடைய புலியினைப் பெரிய நிலம் பள்ளமாகுமாறு தன் கொம்புகளால் வீழ்த்திக் குத்திக் கொன்றது, கவிஞர் நா. மீனவன், சுப அண்ணாமலை ஆகியோரின் உரை – தனக்கு எதிர்ப்பட்டு தப்பிய புலியை பின் தொடர்ந்து ஓடி அதை தரையில் வீழ்த்தி அந்தத் தரையே பிறக்கும்படி குத்திக் கொன்றது.

அகநானூறு 252, நக்கண்ணையார், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
இடம் படுபு அறியா வலம்படு வேட்டத்து
வாள்வரி நடுங்கப் புகல் வந்து ஆளி
உயர் நுதல் யானைப் புகர் முகத்து ஒற்றி
வெண்கோடு புய்க்கும் தண் கமழ் சோலைப்
பெரு வரை அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தித்  5
தனியன் வருதல் அவனும் அஞ்சான்
பனி வார் கண்ணேன் ஆகி நோய் அட
எமியேன் இருத்தலை யானும் ஆற்றேன்
யாங்குச் செய்வாம் கொல் தோழி ஈங்கைத்
துய் அவிழ் பனி மலர் உதிர வீசித்  10
தொழில் மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல்
எறி திரைத் திவலை தூஉம் சிறு கோட்டுப்
பெருங்குளம் காவலன் போல
அருங்கடி அன்னையும் துயில் மறந்தனளே.

Akanānūru 252, Nakkannaiyār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
Carrying a single spear and without
any fear, he comes through the lofty
mountain ranges where, an arrogant āli
that makes bright-striped tigers that
are victorious in hunting, who have not
had their prey fall to its left, to tremble,
kills an elephant with spotted face and
high forehead, and pulls out its white tusks.

Tears flow from my eyes.  This affliction
attacks me and I am alone, unable to bear
my sorrow.  What can we do, my friend?

She has put me under strict guard, my mother
who has forgotten sleep, who is like a guard
in a large reservoir with short banks where
waves crash spreading spray in the middle
of the night when rains fall as usual,
causing cool, fuzzy eengai blossoms to drop.

Notes:  There is a convention that when a tiger’s prey falls on its left, the tiger will not eat it.  It will abandon it.  It will eat only if the prey falls on its right side. This is repeated in poems Akanānūru 3, 238, 252, 357 and 389, Natrinai 154 and Puranānūru 190.  There are references to Āli in Akanānūru 78, 252, 381, Kurinjippāttu 252, Natrinai 205, Puranānūru 207 and Porunarātruppadai 139.  It could be a lion, a mythical animal or an Indian striped hyena which is a fierce scavenger.  Natrinai 205 – ஆளி நன்மான் வேட்டு எழு கோள் உகிர்ப் பூம்பொறி உழுவை தொலைச்சிய வைந் நுதி ஏந்து வெண் கோட்டு வயக் களிறு இழுக்கும்.

Meanings:   இடம் படுபு அறியா – not knowing that it fell on its left, வலம்படு வேட்டத்து – victorious in hunting, வாள்வரி நடுங்க – bright striped (tiger) to tremble, புகல் வந்து – with desire (to kill), ஆளி – āli with arrogance, lion/hyena/ mythical animal with arrogance, உயர் நுதல் யானை – elephant with forehead which is high above, புகர் முகத்து ஒற்றி – attacks its spotted face, வெண் கோடு புய்க்கும் – and pulls out its white tusks, தண் கமழ் சோலை – cool fragrant groves, பெரு வரை அடுக்கத்து – in the ranges of the tall mountains, ஒரு வேல் ஏந்தித் தனியன் வருதல் அவனும் அஞ்சான் – he is not afraid to come alone carrying a spear, பனி வார் கண்ணேன் ஆகி – tears dripped from my eyes, நோய் அட – with this affliction, எமியேன் இருத்தலை யானும் ஆற்றேன் – unable to bear my loneliness, யாங்குச் செய்வாம் கொல் தோழி – what can we do my friend, ஈங்கைத் துய் அவிழ் பனி மலர் உதிர – causing eengai ‘s fuzzy open cool flowers to drop, Mimosa pudica, Touch-me-not, தொட்டாச்சுருங்கி, வீசி – falling, தொழில் மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – at midnight when the usual rain falls, எறி திரைத் திவலை தூஉம் – crashing waves throw their sprays, சிறு கோட்டுப் பெரும் குளம் காவலன் போல – like the guard of a large reservoir with short bank, அருங்கடி அன்னையும் துயில் மறந்தனளே – mother with strict guard has forgotten her sleep

அகநானூறு 253, நக்கீரர், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
வைகல் தோறும் பசலை பாய என்
மெய்யும் பெரும்பிறிது ஆகின்று ஒய்யென
அன்னையும் அமரா முகத்தினள் அலரே
வாடாப் பூவிற் கொங்கர் ஓட்டி
நாடு பல தந்த பசும்பூண் பாண்டியன்  5
பொன் மலி நெடுநகர்க் கூடல் ஆடிய
இன்னிசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே ஈங்கு யான்
சில நாள் உய்யலென் போன்ம் எனப் பல நினைந்து
ஆழல் வாழி தோழி வடாஅது
ஆர் இருள் நடுநாள் ஏர் ஆ ஒய்யப்  10
பகை முனை அறுத்துப் பல் இனம் சாஅய்
கணம் சால் கோவலர் நெடு விளிப் பயிர் அறிந்து
இனம் தலைத்தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்றுத்
தழூஉப் பிணர் எருத்தம் தாழப் பூட்டிய
அம் தூம்பு அகல் அமைக் கமம் செலப் பெய்த  15
துறு காழ் வல்சியர் தொழு அறை வௌவி
கன்றுடைப் பெரு நிரை மன்று நிறை தரூஉம்
நேரா வன்தோள் வடுகர் பெருமகன்
பேர் இசை எருமை நல் நாட்டு உள்ளதை
அயிரியாறு இறந்தனர் ஆயினும் மயர் இறந்து  20
உள்ளுப தில்ல தாமே பணைத்தோள்
குரும்பை மென் முலை அரும்பிய சுணங்கின்
நுசுப்பு அழித்து ஒலிவரும் தாழ் இருங்கூந்தல்
மாக விசும்பின் திலகமொடு பதித்த
திங்கள் அன்ன நின் திருமுகத்து  25
ஒண் சூட்டு அவிர் குழை மலைந்த நோக்கே.

Akanānūru 253, Nakkeerar, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Every day pallor spreads on your
body, and I feel like I am dying.
Mother has an unsettling face.
The gossip that has risen
is greater than the uproar at the
loud celebrations in gold-filled
Koodal city with big mansions,
when Pasumpoon Pāndiyan chased
the Kongars wearing gold flowers
and took their country.

Do not entertain thoughts that you’ll
live only for a few more days!  Do not
cry!  May you live long, my friend!

Even though he has crossed the Ayiri river
in the fine Vadukar country,
belonging to the greatly famous Erumai,
strong-shouldered leader with no equal,
……….who seized in the north in darkness
……….of night and brought to his town’s
……….common grounds, big herds of cattle
……….with calves from herders who call
……….their cattle with loud sounds, and tie
……….their abundant thick food in bamboo
……….tubes and hang them on the coarse
……….necks of bulls with moving humps,
he will think about you without confusion,
remembering your bamboo-like arms,
delicate breasts like tender coconut, spread
pallor, thick, flowing, dark hair that hides
your waist, lovely face like the moon in the sky
with pottu, and eyes that battle with your
sparking earrings with bright gems.

Notes:  Vadukars are Telugu speaking people.  There are references to Vadukars in Akanānūru 107, 213, 253, 281, 295, 375, 381, Kurunthokai 11, Natrinai 212 and Puranānūru 378.  ஆ மன்றத்தில் புகுதல்: அகநானூறு 14 – கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும், அகநானூறு 63 –  கன்று காணாது புன்கண்ண செவி சாய்த்து மன்று நிறை பைதல் கூரப் பல உடன் கறவை, அகநானூறு 64 – மன்று நிறை புகுதரும் ஆ, அகநானூறு 253 – கன்றுடைப் பெரு நிரை மன்று நிறை தரூஉம், கலித்தொகை 119 – கன்று அமர் விருப்பொடு மன்று நிறை புகுதர, புறநானூறு 387 – மன்று நிறையும் நிரை, குறிஞ்சிப்பாட்டு 217 –  ஆன் கணம் கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதர.  மூங்கில் குழாயில் உணவு:  அகநானூறு 253 – கோவலர் நெடு விளிப் பயிர் அறிந்து இனம் தலைத்தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்றுத் தழூஉப் பிணர் எருத்தம் தாழப் பூட்டிய அம் தூம்பு அகல் அமைக் கமம் செலப் பெய்த துறு காழ் வல்சியர், அகநானூறு 311- கோவலர் மழ விடைப் பூட்டிய குழாஅய்த் தீம் புளி.

Meanings:   வைகல் தோறும் – every day, பசலை பாய – pallor spreading (on your body), என் மெய்யும் பெரும்பிறிது ஆகின்று – my body has become like it is dying, ஒய்யென – rapidly, அன்னையும் அமரா முகத்தினள் – mother has an unsettling face, அலரே – gossip, வாடாப் பூவிற் கொங்கர் ஓட்டி – chasing away Kongars wearing flowers that do not fade, chasing away Kongars wearing gold flowers, நாடு பல தந்த – seized many lands, பசும்பூண் பாண்டியன் –  Pasumpoon Pāndiyan, பொன் மலி – prosperous, gold-filled, நெடுநகர்க் கூடல் – Koodal/Madurai city with huge houses, ஆடிய இன்னிசை – sounds that are raised, ஆர்ப்பினும் பெரிதே – more than the uproar, ஈங்கு யான் சில நாள் உய்யலென் போன்ம் எனப் பல நினைந்து – thinking often that you will not live here for more than a few days, ஆழல் வாழி தோழி – do not cry, may you live long my friend, வடாஅது – in the north, ஆர் இருள் – pitch darkness, நடுநாள் – midnight, ஏர் ஆ ஒய்ய – to take away beautiful cattle, பகை முனை அறுத்து – attacked enemies in battlefields, பல் இனம் சாஅய் – brought many herds (seizing them and causing sorrow to the herds), கணம் சால் கோவலர் – group of cattle herders, நெடு விளிப் பயிர் அறிந்து இனம் தலைத்தரூஉம் – they bring together their herds of cattle with their loud calls, துளங்கு இமில் நல் ஏற்று – fine oxen with moving humps, தழூஉப் பிணர் எருத்தம் – with coarse necks, தாழ  – hanging low, பூட்டிய அம் தூம்பு – tied beautiful tubes, அகல் அமை – wide bamboo, கமம் செலப் பெய்த – poured to the full, துறு காழ் வல்சியர் – those with dense abundant food, தொழு அறை வௌவி – seized from stables, கன்றுடைப் பெரு நிரை – big herd with calves, மன்று நிறை தரூஉம் – brought to his common grounds, நேரா – without equal, வன் தோள் – strong shoulders, வடுகர் பெருமகன் – leader of Vadukars, பேர் இசை எருமை – very famous Erumai, நல் நாட்டு உள்ளதை அயிரியாறு இறந்தனர் – he passed through the Ayiri river in his fine country, ஆயினும் – yet, மயர் இறந்து – past confusion, உள்ளுப – will think, தில்ல – asai, an expletive, தாமே – he, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, குரும்பை – young coconut, young palm fruit, மென் முலை – delicate breasts, அரும்பிய சுணங்கின் நுசுப்பு அழித்து – waist that covers the budding pallor spots, ஒலிவரும் தாழ் இருங்கூந்தல் – thick low hanging dark hair, மாக விசும்பின் திலகமொடு – with a pottu in the sky above, பதித்த திங்கள் அன்ன – like the moon that is set, நின் திருமுகத்து – on your beautiful face, ஒண் சூட்டு – bright gems, அவிர் குழை – sparkling earrings, மலைந்த நோக்கே – warring looks

அகநானூறு 254, மதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்டனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
நரை விராவுற்ற நறு மென் கூந்தல்
செம் முது செவிலியர் பல பாராட்டப்
பொலஞ்செய் கிண்கிணி நலம் பெறு சேவடி
மணன் மலி முற்றத்து நிலம் வடுக் கொளாஅ
மனை உறை புறவின் செங்கால் சேவல்  5
துணையொடு குறும்பறை பயிற்றி மேல் செல
விளையாடு ஆயத்து இளையோர்க் காண்தொறும்
நம் வயின் நினையும் நல் நுதல் அரிவை
புலம்பொடு வதியும் கலங்கு அஞர் அகல
வேந்து உறு தொழிலொடு வேறு புலத்து அல்கி  10
வந்து வினை முடித்தனம் ஆயின் நீயும்
பணை நிலை முனஇய வினை நவில் புரவி
இழை அணி நெடுந்தேர் ஆழி உறுப்ப
நுண் கொடி மின்னின் பைம்பயிர் துமியத்
தளவ முல்லையொடு தலைஇத் தண்ணென  15
வெறி கமழ் கொண்ட வீ ததை புறவின்
நெடி இடை பின்படக் கடவுமதி என்று யான்
சொல்லிய அளவை நீடாது வல்லெனத்
தார் மணி மா அறிவுறாஅ
ஊர் நணித் தந்தனை உவகை யாம் பெறவே.  20

Akanānūru 254, Mathurai Aruvai Vānikan Ilavēttanār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
Her wise, old foster mothers
with fragrant, delicate, slightly
white hair, praised her often, the
the young girl donning gold
anklets on her perfect feet, as she
stood on her front yard, leaving
foot impressions on the sand.

Whenever she plays with her
friends as they watch a red-legged,
male pigeon, which resides in the
house, take short flights with his female,
soaring high, she thinks about me,
the young lady with a fine forehead,
who lives with loneliness.

For her confusion and sorrow to go
away, I said to you,
“Since we have finished the king’s job
that we came to perform in another
land, let us go, moving the wheels
of the ornamented, tall chariot with
horses that are skilled in their trade,
that hate to be tied in the stable,
riding like fine lightning streaks,
as they chop tender plants, and leave
behind the woodland with strong
scents of thalavam and mullai flowers”.

You have come close to town, without
any delay, understanding your horses
wearing bells as garlands, making me happy.

Notes:  நெடுநல்வாடை 93 –  பணை நிலை முனைஇய பல் உளைப் புரவி.

Meanings:   நரை விராவுற்ற நறு மென் கூந்தல் – fragrant delicate hair with white hair in between, செம் முது செவிலியர் பல பாராட்ட – many wise old women to praise, பொலஞ்செய் கிண்கிணி – anklets made in gold, நலம் பெறு சேவடி – fine red, perfect feet, மணன் மலி முற்றத்து – on the sand-filled front yard, நிலம் வடுக் கொளாஅ – leaving impressions, மனை உறை புறவின் செங்கால் சேவல் – house residing red-legged male pigeon, துணையொடு குறும்பறை பயிற்றி – takes short flights with his partner continuously, மேல் செல – flies above, விளையாடு ஆயத்து இளையோர்க் காண்தொறும் – whenever she sees her friends play, நம் வயின் நினையும் – thinks about me,  நல் நுதல் அரிவை – young lady with fine forehead, புலம்பொடு வதியும் – living with loneliness, கலங்கு அஞர் அகல – confusing sorrow to go away, வேந்து உறு தொழிலொடு – for the king’s job, வேறு புலத்து அல்கி வந்து வினை முடித்தனம் ஆயின் – since we came to another land and finished our work, நீயும் – you, பணை நிலை முனஇய வினை நவில் புரவி – skilled horses that hate to be in the stable, இழை அணி – well made ornaments, நெடுந்தேர் – tall chariot, ஆழி உறுப்ப – wheels to move, நுண் கொடி மின்னின் – like fine lightning streaks, பைம்பயிர் துமிய – chopping the fresh/tender plants, தளவ முல்லையொடு தலைஇ – along with thalavam (golden jasmine, செம்முல்லை) and jasmine, தண்ணென வெறி கமழ் கொண்ட வீ ததை புறவின் – cool and intensely fragrant flower cluster filled forest/woodland, நெடி இடை பின்படக் கடவுமதி – leave the long path behind us and ride, என்று யான் சொல்லிய அளவை – when I said that, நீடாது வல்லென – fast without delaying, தார் மணி மா – horses wearing bells as garlands, அறிவுறாஅ – understanding, ஊர் நணித் தந்தனை – you brought me close to town, உவகையாம் பெறவே – for me to attain bliss

அகநானூறு 255, மதுரை மருதன் இளநாகனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
உலகு கிளர்ந்தன்ன உருகெழு வங்கம்
புலவுத்திரைப் பெருங்கடல் நீர் இடைப் போழ
இரவும் எல்லையும் அசைவின்று ஆகி
விரை செலல் இயற்கை வங்கூழ் ஆட்டக்
கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை நீகான்  5
மாட ஒள் எரி மருங்கு அறிந்து ஒய்ய
ஆள் வினைப் பிரிந்த காதலர் நாள் பல
கழியாமையே அழி படர் அகல
வருவர் மன்னால் தோழி தண் பணைப்
பொருபுனல் வைப்பின் நம் ஊர் ஆங்கண்  10
கருவிளை முரணிய தண் புதல் பகன்றைப்
பெருவளம் மலர அல்லி தீண்டிப்
பலவுக் காய்ப் புறத்த பசும்பழப் பாகல்
கூதள மூது இலைக் கொடி நிரைத் தூங்க
அறன் இன்று அலைக்கும் ஆனா வாடை  15
கடி மனை மாடத்துக் கங்குல் வீசத்
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெருங்கவின் சாய
நிரை வளை ஊருந்தோள் என
உரையொடு செல்லும் அன்பினர்ப் பெறினே.

Akanānūru 255, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
If someone would be kind enough
to go and tell him
that the stacked bangles on
my arms have slipped down,
my perfect jewels have become
loose and I have lost my great
beauty, he’ll come back, my friend,
to remove the sorrow that ruins me,
after leaving to earn wealth
on a splendid ship
that moves as though the earth rises,
splitting the stinking waves,
sailing days and nights, swayed
by fast winds, as the ship’s captain looks
at the bright flames on the lighthouse on
the tall sandy shores and figures distances.

In our town with cool, fertile land
with flowing rivers, winds without justice
blow and sway pakandrai flowers that differ
from karuvilai flowers and bloom abundantly
on cool bushes, touch their inner petals,
sway vines of bittermelon fruits that look
like the sides of jackfruits, and koothalam
vines with old leaves, and enter the upper
upper floor of our protected house at night.

Notes:  This is the only poem where the hero goes on a ship to earn wealth.  In all the other pālai poems, he crosses the wasteland.  பெரும்பாணாற்றுப்படை 346-349 – வானம் ஊன்றிய மதலை போல ஏணி சாத்திய ஏற்று அருஞ் சென்னி விண்பொர நிவந்த வேயா மாடத்து இரவில் மாட்டிய இலங்கு சுடர்.

Meanings:   உலகு கிளர்ந்தன்ன – like the earth rising up, உருகெழு வங்கம் – splendid ship, புலவுத் திரைப் பெருங்கடல் நீர் இடைப் போழ – splitting the water of the huge ocean with stinking waves, இரவும் எல்லையும் அசைவின்று ஆகி – without staying for nights or days, விரை செலல் இயற்கை – ships that go fast as is their nature, வங்கூழ் ஆட்ட – swayed by the winds, கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை – very tall and wide shores with sand, நீகான் – ship captain, மாட ஒள் எரி – tall lighthouse’s bright flames, மருங்கு அறிந்து ஒய்ய – he sails the ship knowing the destination place, ஆள் வினைப் பிரிந்த காதலர் – lover who went to earn wealth, நாள் பல கழியாமையே – without being away for many days, அழி படர் அகல வருவர் மன்னால் தோழி – he will come for our ruining sorrow to go oh friend, தண் பணை – cool agricultural land, பொரு புனல் வைப்பின் – in the place/town with flowing rivers, நம் ஊர் – our town, ஆங்கண் – there, கருவிளை முரணிய – differing from karuvilai flowers, Clitoria ternatea, Mussel shell creeper, தண் புதல் பகன்றை – cool pakandrai bushes, Operculina turpethum, Indian jalap, பெரு வளம் மலர – of the abundantly blossomed flowers, அல்லி தீண்டி – touched the inner petals, பலவுக் காய்ப் புறத்த பசும்பழப் பாகல் – green bittermelon fruits whose sides are like those of jackfruits, கூதள மூது இலைக் கொடி நிரைத் தூங்க – swaying clusters of koothalam vines with old leaves, Convolvulus ipome, a three-lobed nightshade vine, அறன் இன்று அலைக்கும் ஆனா வாடை – non-stopping winds which blow without any justice, கடி மனை மாடத்துக் கங்குல் வீச – blows into the upper floor of our protected house at night, திருந்து இழை நெகிழ்ந்து – perfect jewels have become loose, பெருங்கவின் சாய – great beauty ruined, நிரை வளை ஊரும் தோள் என – that my stacked bangles have slipped off my arms, உரையொடு செல்லும் அன்பினர்ப் பெறினே – if I get a kind person who will go and tell him

அகநானூறு 256, மதுரைத் தமிழ்க் கூத்தனார் கடுவன் மள்ளனார், மருதத் திணை தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பிணங்கு அரில் வள்ளை நீடு இலைப் பொதும்பில்
மடி துயில் முனைஇய வள் உகிர் யாமை
நொடி விடு கல்லிற் போகி அகன் துறைப்
பகுவாய் நிறைய நுங்கின் கள்ளின்
உகுவார் அருந்து மகிழ்பு இயங்கு நடையொடு  5
தீம் பெரும் பழனம் உழக்கி அயலது
ஆம்பல் மெல் அடை ஒடுங்கும் ஊர
பொய்யால் அறிவென் நின் மாயம் அதுவே
கையகப்பட்டவும் அறியாய் நெருநை
மை எழில் உண்கண் மடந்தையொடு வையை  10
ஏர்தரு புதுப் புனல் உரிதினின் நுகர்ந்து
பரத்தை ஆயம் கரப்பவும் ஒல்லாது
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே காண்தகத்
தொல் புகழ் நிறைந்த பல் பூங்கழனிக்
கரும்பு அமல் படப்பைப் பெரும் பெயர்க் கள்ளூர்த்  15
திருநுதல் குறுமகள் அணி நலம் வவ்விய
அறனிலாளன் அறியேன் என்ற
திறன் இல் வெஞ்சூள் அறிகரி கடாஅய்
முறி ஆர் பெருங்கிளை செறியப் பற்றி
நீறு தலைப் பெய்த ஞான்றை  20
வீறு சால் அவையத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே.

Akanānūru 256, Mathurai Tamil Koothanār Kaduvan Mallanār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the unfaithful hero, refusing him entry
Oh man from the town where a tortoise with
sharp claws, hating to sleep under the canes
of tangled vallai vines with long leaves,
walked on pebbles which rattled, drank to
the full with its gaping mouth, the palmyra
palm liquor discarded by those who drank
on the vast shore, and walked happily,
stirring the sweet vast field, to rest under
the delicate white waterlily leaves!

Do not lie!  I know your lies!  You don’t
understand that you have been caught
red handed!

Yesterday, you played in the beautiful, new
floodwaters of Vaiyai river with a young
woman with beautiful, kohl-lined eyes,
and her prostitute friends hid it.

Despite that, it has become gossip, which is
greater than the uproar that arose in the
assembly of noble people, on the day when
they tied an unjust man to a tree branch with
tender sprouts and poured ash on his
head, a man who enjoyed the beauty of a
young girl with a fine forehead, and swore
harshly and unfairly that he did not know her,
but the wise knew otherwise,
in splendid Kallūr town with great, splendid,
ancient fame, with sugarcane fields and many
fields with flowers.

Notes:  நுங்கின் கள்ளின் (4) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நுங்கின் கள் என்றது பனங்கள்ளினை.  நுங்கு பாளைக்கு ஆகுபெயர்.

Meanings:   பிணங்கு அரில் வள்ளை நீடு இலைப் பொதும்பில் மடி துயில் முனைஇய – hating to sleep in the grove with long leaves of the tangled creeping bindweed vines, Ipomaea aquatic, வள் உகிர் யாமை – a tortoise with sharp nails, நொடி விடு கல்லில் போகி – walked on stones that create noises, அகன் துறை – wide shore, பகுவாய் – gaping mouth, நிறைய – filled, நுங்கின் கள்ளின் உகுவார் அருந்து மகிழ்பு இயங்கு நடையொடு – with a happy walk after drinking palm liquor that which was abandoned by those who drank on the shores, தீம் பெரும் பழனம் – sweet huge field, உழக்கி – stirring, அயலது ஆம்பல் மெல் அடை ஒடுங்கும் – stays/hides under the delicate leaves of white waterlilies nearby, ஊர – oh man from such town, பொய்யால் – do not lie, அறிவென் நின் மாயம் – I know all your lies, அதுவே கையகப்பட்டவும் அறியாய் – you do not understand that you are exposed, நெருநை – yesterday, மை எழில் உண்கண் மடந்தையொடு – with a dark beautiful woman with kohl-rimmed eyes, வையை ஏர்தரு புதுப் புனல் உரிதினின் நுகர்ந்து – enjoyed the beautiful flood waters of Vaiyai river, பரத்தை ஆயம் கரப்பவும் – her prostitute friends hid it, ஒல்லாது – unable to do that, கவ்வை ஆகின்றால் – it still becomes gossip, பெரிதே – greatly, காண்தகத் தொல் புகழ் நிறைந்த – with splendid great ancient fame, பல் பூங்கழனி – many fields with flowers, கரும்பு அமல் படப்பை – fields filled with sugarcane, பெரும் பெயர்க் கள்ளூர் – very famous Kallūr town, திரு நுதல் குறுமகள் அணி நலம் வவ்விய அறனிலாளன் – an unjust man who took the fine beauty of a young girl with pretty forehead, அறியேன் என்ற திறன் இல் வெஞ்சூள் – he promised harshly without fairness that he did not know her, அறிகரி – those who knew the truth, கடாஅய் – questioned, முறி ஆர் பெருங்கிளை செறியப் பற்றி – tied him tightly to a huge tree branch with sprouts, நீறு தலைப் பெய்த – poured ash on his head, ஞான்றை – on the day, வீறு சால் அவையத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே – it was louder than the uproar that arose in that assembly with esteemed people

அகநானூறு 257, உறையூர் மருத்துவன் தாமோதரனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
வேனில் பாதிரிக் கூனி மாமலர்
நறைவாய் வாடல் நாறும் நாள் சுரம்
அரிஆர் சிலம்பின் சீறடி சிவப்ப
எம்மொடு ஓர் ஆறு படீஇயர் யாழ நின்
பொம்மல் ஓதி பொதுள வாரி  5
அரும்பு அற மலர்ந்த ஆய் பூ மராஅத்துச்
சுரும்பு சூழ் அலரி தைஇ வேய்ந்த நின்
தேம்பாய் கூந்தல் குறும்பல மொசிக்கும்
வண்டு கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் அணி கொள
நுண் கோல் எல் வளை தெளிர்க்கும் முன் கை  10
மெல் இறைப் பணைத் தோள் விளங்க வீசி
வல்லுவை மன்னால் நடையே கள்வர்
பகை மிகு கவலைச் செல்நெறி காண்மார்
மிசை மரம் சேர்த்திய கவை முறி யாஅத்து
நார் அரை மருங்கின் நீர் வரப் பொளித்துக்  15
களிறு சுவைத்திட்ட கோதுடைத் ததரல்
கல்லா உமணர்க்குத் தீ மூட்டு ஆகும்
துன்புறு தகுவன ஆங்கண் புன்கோட்டு
அரிலிவர் புற்றத்து அல்கு இரை நசைஇ
வெள் அரா மிளிர வாங்கும்  20
பிள்ளை எண்கின் மலை வயினானே.

Akanānūru 257, Uraiyūr Maruthuvan Thāmōtharanār, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine
You came with me on the wasteland
path, where summer’s bent, dried,
large pāthiri flowers with honey
spread their fragrances,

wearing jingling anklets on your small
feet that have turned red, and adorned
with pretty, bee-swarming flowers of the
kadampam tree that have blossomed
fully without buds, on your honey flowing
hair that is swarmed by many bees which
you do not know to chase away to protect
yourself.

You walk with strength, swaying your
delicate, thick arms decorated with finely
rounded, bright, jingling bangles,
in the mountain land where,

in the forked paths with robbers, twigs
are placed for those who travel to see the
path to take, on top of fork-leaved trees
whose fibrous trunk barks are peeled and
chewed by elephants for water, and the
fibrous dung that is left behind is used as
fuel by illiterate salt merchants, in the
desolate place where bear cubs dig into
termite mounds, hugged by small bushes
with tiny stems, at night, and seize white
snakes, causing them to roll in fear.

Notes:  Akanānūru 8, 72, 81, 88, 112, 149, 247, 257 and 307 have descriptions of bears attacking termite mounds.

Meanings:   வேனில் பாதிரி – summer’s pāthiri flowers, trumpet tree flower, Stereospermum chelonoides (yellow), Stereospermum suaveolens (purple), Stereospermum xylocarpum (white), கூனி மா மலர் – bent/curved big flowers, நறைவாய் – with honey, வாடல் நாறும் – fragrance of faded flowers, நாள் சுரம் – wasteland during the day, அரி ஆர் சிலம்பின் – with anklets with pebbles, with jingling anklets, சீறடி சிவப்ப – for your small feet to become red, எம்மொடு ஓர் ஆறு படீஇயர் – you came with me on a path, யாழ – அசை, an expletive, நின் பொம்மல் ஓதி – your overflowing hair, your splendid hair, your thick hair, பொதுள வாரி – combed closely, அரும்பு அற மலர்ந்த – fully blossomed without any buds, ஆய் பூ – pretty flowers, மராஅத்து – of kadampam trees, Anthocephalus cadamba, Kadampam oak, சுரும்பு சூழ் அலரி தைஇ வேய்ந்த – wearing bee-swarming flowers, நின் தேம் பாய் கூந்தல் – your honey flowing hair, குறும்பல மொசிக்கும் வண்டு – many tiny bees swarm, கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் – you do not know to chase them and protect yourself, அணி கொள – wearing beautifully, நுண் கோல் – finely rounded, எல் வளை தெளிர்க்கும் – bright bangles jingling, முன் கை – forearms, மெல் – delicate, இறை – joints, forearm, பணைத்தோள் – thick arms, bamboo-like arms, விளங்க – to be splendid, வீசி – swaying, வல்லுவை மன்னால் நடையே – you are able to walk, கள்வர் பகை மிகு கவலை – forked paths with danger of robbers, செல் நெறி காண்மார் – for those to go on the path to see, மிசை மரம் சேர்த்திய – placed above on the trees (மரம் மிசை சேர்த்திய), கவை முறி யாஅத்து – of the trees with forked tender leaves, ஆச்சா மரம், Hardwickia binata tree, நார் அரை மருங்கின் – on the fibrous trunk, நீர் வரப் பொளித்து – peeled the bark until the water fame out, களிறு சுவைத்து இட்ட கோதுடைத் ததரல் – the fibrous bark waste leftover after elephants ate, கல்லா உமணர்க்குத் தீ மூட்டு ஆகும் – becomes firewood for the uneducated/illiterate salt merchants, துன்புறு – causing sorrow, தகுவன – suitable, ஆங்கண் – there, புன் கோட்டு – dried branches, அரில் – small bushes, இவர் – spread, புற்றத்து – in the termite mounds, அல்கு – at night, இரை நசைஇ – desiring food, வெள் அரா மிளிர வாங்கும் பிள்ளை எண்கின் – the bear cubs seize white snakes causing them to roll, மலை வயினானே – on the mountain

அகநானூறு 258, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
நன்னன் உதியன் அருங்கடிப் பாழித்
தொன் முதிர் வேளிர் ஓம்பினர் வைத்த
பொன்னினும் அருமை நற்கு அறிந்தும் அன்னோள்
துன்னல மாதோ எனினும் அஃது ஒல்லாய்
தண் மழை தவழும் தாழ் நீர் நனந்தலைக்  5
கடுங்காற்று எடுக்கும் நெடும் பெருங்குன்றத்து
மாய இருள் அளை மாய் கல் போல
மாய்க தில் வாழிய நெஞ்சே நாளும்
மெல் இயர் குறுமகள் நல் அகம் நசைஇ
அரவு இயல் தேரும் அஞ்சுவரு சிறு நெறி  10
இரவின் எய்தியும் பெறாஅய் அருள் வரப்
புல்லென் கண்ணை புலம்பு கொண்டு உலகத்து
உள்ளோர்க்கு எல்லாம் பெரு நகையாக
காமம் கைம்மிக உறுதர
ஆனா அரும் படர் தலைத்தந்தோயே.  15.

Akanānūru 258, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
May you live long, my heart!
Even though you are well aware
that she is more difficult to attain
than the well-protected gold that
the Vēlirs kept in Nannan Uthiyan’s
Pāli Mountain, you do not agree.

May you be ruined like the gemstone
in a pitch, dark, confusing cave in the
lofty, huge mountain, surrounded by
cool, low clouds with water, and
whipped by harsh winds in its vast land!

You are unable to attain her, coming
every night, through fierce,
small paths where snakes search for food.
With your pathetic eyes and loneliness
to receive pity,
you are a joke to everyone in this world.
You have given me endless sorrow, since
my love feelings have increased greatly.

Meanings:   நன்னன் உதியன் அருங்கடிப் பாழி – well-protected Pāli belonging to Nannan Uthiyan, தொன் முதிர் வேளிர் ஓம்பினர் வைத்த – that was protected by the ancient wise Vēlir clan, பொன்னினும் அருமை – more precious than the gold, நற்கு அறிந்தும் – even though you knew that well, அன்னோள் துன்னல – we cannot approach her, மாதோ – அசை, an expletive, எனினும் அஃது ஒல்லாய் – you still are not agreeable to that, தண் மழை தவழும் – cool clouds spread, cool clouds crawl, தாழ் நீர் – water coming down, நனந்தலை – wide spaces, கடுங்காற்று எடுக்கும் – fierce winds blow, நெடும் பெருங்குன்றத்து – tall huge mountain’s, மாய இருள் அளை மாய் கல் போல – like the gemstone in a cave in pitch darkness that causes confusion, மாய்க – may you be ruined, தில் – asai, an expletive, வாழிய நெஞ்சே – may you live long my heart, நாளும் – every day, மெல் இயர் குறுமகள் நல் அகம் நசைஇ – desire the fine chest of the delicate natured young girl, அரவு இயல் தேரும் – when snakes search for food, அஞ்சுவரு சிறு நெறி – small path which causes fear, இரவின் எய்தியும் – even when you come at night, பெறாஅய் – you did not attain her, அருள் வர – for grace to appear, புல்லென் கண்ணை – with dull eyes, with pathetic eyes, புலம்பு கொண்டு – alone, with sorrow, உலகத்து உள்ளோர்க்கு எல்லாம் பெரு நகையாக – became like a big joke to those who are in this world, காமம் கைம்மிக உறுதர – since love has increased greatly, ஆனா – endless, அரும் படர் தலைத்தந்தோயே – you have given great sorrow to me

அகநானூறு 259, கயமனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
வேலும் விளங்கின இளையரும் இயன்றனர்
தாரும் தையின தழையும் தொடுத்தன
நிலம் நீர் அற்ற வெம்மை நீங்கப்
பெயல் நீர் தலைஇ உலவை இலை நீத்துக்
குறு முறி ஈன்றன மரனே நறு மலர் 5
வேய்ந்தன போலத் தோன்றிப் பல உடன்
தேம்படப் பொதுளின பொழிலே கானமும்
நனி நன்று ஆகிய பனி நீங்கு வழி நாள்
பால் எனப் பரத்தரும் நிலவின் மாலைப்
போது வந்தன்று தூதே நீயும்  10
கலங்கா மனத்தை ஆகி என் சொல்
நயந்தனை கொண்மோ நெஞ்சு அமர் தகுவி
தெற்றி உலறினும் வயலை வாடினும்
நொச்சி மென் சினை வணர் குரல் சாயினும்
நின்னினும் மடவள் நனி நின் நயந்த  15
அன்னை அல்லல் தாங்கி நின் ஐயர்
புலி மருள் செம்மல் நோக்கி
வலியாய் இன்னும் தோய்க நின் முலையே.

Akanānūru 259, Kayamanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her, encouraging her to elope
My friend who is close to my heart!

Spears have become bright, servants
are ready, garlands have been tied,
leaves have been strung, heat in the
dry land has been removed by the rains,
shedding dried leaves from their branches
trees in the dense groves have acquired
tiny sprouts, flourishing fragrant flowers
have blossomed with honey and appear
like they are decorating the trees, the forest
has become beautiful after the cold season
has ended, and a message has come at
this evening time when the milky moon
has spread its rays.

You should become of strong mind and
listen to my words, and accept them with
desire!

Even if the plants on the veranda
dry out, even if the vayalai vines fade,
even if the bent flower clusters on the
tender branches of the nochi tree become
dry, your mother who loves you greatly,
who is more innocent than you, will
bear the sorrow.  In spite of your brothers
who are like tigers, stay strong and go with
him.  Hug me before you leave!

Notes:  The phrase இன்னும் தோய்க நின் முலையே on the last line has also been interpreted as ‘may you hug him as your breasts touch him.”

Meanings:   வேலும் விளங்கின – the spears are bright, இளையரும் இயன்றனர் – the servants were getting ready, தாரும் தையின – the garlands have been tied, தழையும் தொடுத்தன – the leaves have been strung (leaf clothing), நிலம் நீர் அற்ற வெம்மை நீங்கப் பெயல் நீர் தலைஇ – heat in the dry land has been removed by the rain water, உலவை இலை நீத்து – eliminating leaves from dried branches, குறு முறி ஈன்றன மரனே – the trees have acquired tiny sprouts, நறு மலர் – fragrant flowers, வேய்ந்தன போலத் தோன்றி – appear like they are decorating, பல உடன் – with many, தேம் பட – with honey, பொதுளின – were filled, they flourished, பொழிலே – in the dense groves, கானமும் நனி நன்று ஆகிய – the forest became very beautiful, பனி நீங்கு வழி நாள் – days after the cold season ended, பால் எனப் பரத்தரும் நிலவின் மாலைப் போது வந்தன்று தூதே – message came in the evening time when the moon with spreading rays came white like milk, நீயும் கலங்கா மனத்தை ஆகி – you should become strong  without a confused mind, என் சொல் நயந்தனை கொண்மோ –  desire and accept my words,, நெஞ்சு அமர் தகுவி – the woman who is seated in my heart, தெற்றி உலறினும் – even if those on the raised land dry out, even if those on the veranda dry out, வயலை வாடினும் – even if vayalai vines wilt, Portulaca quadrifida, Purslane creeper, நொச்சி மென் சினை வணர் குரல் சாயினும் – even if the bent clusters on the delicate branches of the nochi tree are parched and leaning, Vitex leucoxylon, Chaste tree, நின்னினும் மடவள் – more innocent than you, நனி நின் நயந்த அன்னை – your very loving mother, அல்லல் தாங்கி – will bear sorrow, நின் ஐயர் – your brothers, புலி மருள் – like tigers, செம்மல் – greatness, arrogance, நோக்கி – on seeing, வலியாய் – perform with strength (elope with him), இன்னும் தோய்க நின் முலையே – yet hug me with your breasts touching me

அகநானூறு 260, மோசி கரையனார், நெய்தற் திணை – தோழியும் தலைவியும் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
மண்டிலம் மழுக மலை நிறம் கிளர
வண்டு இனம் மலர் பாய்ந்து ஊத மீ மிசைக்
கண்டல் கானல் குருகினம் ஒலிப்பக்
கரை ஆடு அலவன் அளைவயின் செறியத்
திரை பாடு அவியத் திமில் தொழில் மறப்பச்  5
செக்கர் தோன்றத் துணை புணர் அன்றில்
எக்கர்ப் பெண்ணை அக மடல் சேரக்
கழி மலர் கமழ் முகம் கரப்பப் பொழில் மனைப்
புன்னை நறு வீ பொன் நிறம் கொளாஅ
எல்லை பைப்பய கழிப்பி எல் உற  10
யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே நீங்காது
முது மரத்து உறையும் முரவு வாய் முது புள்
கதுமெனக் குழறும் கழுது வழங்கு அரை நாள்
நெஞ்சு நெகிழ் பருவரல் செய்த
அன்பிலாளன் அறிவு நயந்தேனே.  15

Akanānūru 260, Mōsi Karaiyanār, Neythal Thinai – What the friend and the heroine said , as the hero listened nearby
The sun has faded,
the mountain has become bright,
swarms of bees buzz on flowers,
herons cry from thālai tree tops,
crabs that play on shores
reach their holes, the sounds of
waves have died down, fishing
boats are lying idle, ibis that
unite with
their mates have reached the
inner fronds of palmyra trees,
the waterlilies in the backwaters
have closed their fragrant petals,
golden fragrant punnai flowers
in the house grove have opened,
and the day ends very slowly.
How can she fall asleep at night?

A loud-mouthed, old owl that lives in an
ancient tree without leaving, hoots loudly
in the middle of the night when ghouls
roam.  I desired him who caused my heart
to suffer in pain, a man without kindness.

Meanings:   மண்டிலம் மழுக – the sun has faded, மலை நிறம் கிளர – the mountain has become bright in color, வண்டு இனம் – swarms of bees, மலர் – flowers, பாய்ந்து ஊத – they leap and buzz, they spread and buzz, மீ மிசைக் கண்டல் கானல் குருகு இனம் ஒலிப்ப – heron/egret/stork flocks cry from the thālai tree tops, Pandanus odoratissimus, கரை ஆடு அலவன் அளை வயின் செறிய – crabs that play on the shores go to their holes, திரை பாடு அவிய – the sounds of waves have died down, திமில் தொழில் மறப்ப – the fishing boats have forgotten to fish, செக்கர் தோன்ற – the sky appeared red, துணை புணர் அன்றில் எக்கர்ப் பெண்ணை அக மடல் சேர – black ibis birds which unite with their mates joined them in the inner fronds of the palmyra palms of the sand dunes, கழி மலர் கமழ் முகம் கரப்ப – backwater flowers (waterlilies) hid/closed their fragrant petals, பொழில் மனை – grove in the house, புன்னை நறு வீ பொன் நிறம் கொளாஅ – fragrant punnai flowers are golden color, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, எல்லை பைப்பய கழிப்பி – the day ended very slowly, daylight left very very slowly, எல் உற – as night arrives, யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே – what will happen to her, how can she sleep, நீங்காது – not leaving, முது மரத்து உறையும் முரவு வாய் முது புள் கதுமெனக் குழறும் – an old big bird (owl) with a loud mouth that lives in the old tree hoots/screeches loudly, கழுது வழங்கு அரை நாள் – at midnight when ghosts roam, நெஞ்சு நெகிழ் பருவரல் செய்த அன்பிலாளன் அறிவு நயந்தேனே – I desired the man without love who caused my heart to weaken and to suffer in pain

அகநானூறு 261,  சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தலைவன் தோழியிடம் சொன்னது
கானப் பாதிரிக் கருந்தகட்டு ஒள் வீ
வேனில் அதிரலொடு விரைஇக் காண்வர
சில் ஐங்கூந்தல் அழுத்தி மெல் இணர்த்
தேம்பாய் மராஅம் அடைச்சி வான் கோல்
இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப வீசிச் சிலம்பு நகச்  5
சில மெல் ஒதுக்கமொடு மென்மெல இயலி நின்
அணி மாண் சிறுபுறம் காண்கம் சிறு நனி
ஏகு என ஏகல் நாணி ஒய்யென
மா கொள் நோக்கமொடு மடம் கொளச் சாஅய்
நின்று தலை இறைஞ்சியோளே அது கண்டு  10
யாம் முந்துறுதல் செல்லேம் ஆயிடை
அருஞ்சுரத்து அல்கி யேமே இரும் புலி
களிறு அட்டுக் குழுமும் ஓசையும் களி பட்டு
வில்லோர் குறும்பில் ததும்பும்
வல்வாய்க் கடுந்துடிப் பாணியும் கேட்டே.  15

Akanānūru 261, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine’s friend
She adorned her soft, five-part braid
with grove pāthiri flowers with black
outer petals along with bright summer
athiral flowers.  She wore delicate
clusters of honey-filled kadampam
flowers.  She swung her arms and her
splendid, rounded, white bangles
jingled.   She walked slowly few small
steps as her anklets jingled.

“Go on a little fast, so that I can see
your beautiful back,” I said.
She became shy, her eyes like those of
a deer, she stood with her head bent,
and we did not go on that path in the
harsh wasteland where, from nearby,
we heard the roars of a huge tiger that
had killed an elephant, and the rhythmic
sounds of thudi drums with strong ends,
beaten by drunken bowmen in a frenzy,
in the forest villages.

Meanings:   கானப் பாதிரி – grove pāthiri flowers, Stereospermum chelonoides, Trumpet flower, கருந்தகட்டு – with black outer petals, ஒள் வீ – bright flowers, வேனில் அதிரலொடு – summer jasmines, விரைஇ – mixed, காண்வர – to see, சில் ஐங்கூந்தல் – delicate five-part braid, அழுத்தி – adorned it, மெல்லிணர் – delicate bunches, தேம் பாய் மராஅம் – honey flowing kadampam flowers, nectar filled kadampam flowers, Anthocephalus cadamba, Kadampam oak, அடைச்சி – wore, வான் கோல் – white and thick/rounded, இலங்கு வளை – splendid bangles, தெளிர்ப்ப – jingling, வீசி – swaying, சிலம்பு நக – anklets jingled, சில மெல் ஒதுக்கமொடு – walked with a few small steps, மென்மெல –  very slowly, இயலி – moved, நின் – your, அணி மாண் – very beautiful, சிறுபுறம் காண்கம் – let me see your back/nape, சிறு – little, நனி – more, faster, ஏகு – move a little bit, என – thus, ஏகல் நாணி – very shy to go ahead, ஒய்யென – rapidly, மா கொள் நோக்கமொடு – with the looks of a deer, மடம் கொளச் சாஅய் – naive and bent, நின்று தலை இறைஞ்சியோளே – she stood with her head bent down, அது கண்டு – on seeing that, யாம் முந்துறுதல் செல்லேம் – we did not proceed, ஆயிடை – that path, அருஞ்சுரத்து – difficult wasteland, அல்கியேமே – we were nearby, இரும் புலி – huge tiger, களிறு அட்டு – killing an elephant, குழுமும் ஓசையும் – roaring and noise, களி பட்டு வில்லோர் – happily drunk bowmen, குறும்பில் – in the forest village, ததும்பும் – sounding, noisy, வல்வாய் – strong mouthed, கடுந்துடி – harsh drums, பாணியும் கேட்டே – listening to the sounds

அகநானூறு 262, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
முதைபடு பசுங்காட்டு அரில் பவர் மயக்கிப்
பகடு பல பூண்ட உழவுறு செஞ்செய்
இடு முறை நிரம்பி ஆகு வினைக் கலித்துப்
பாசிலை அமன்ற பயறு ஆ புக்கென
வாய்மொழித் தந்தையைக் கண் களைந்து அருளாது  5
ஊர் முது கோசர் நவைத்த சிறுமையின்
கலத்தும் உண்ணாள் வாலிதும் உடாஅள்
சினத்தின் கொண்ட படிவம் மாறாள்
மறங் கெழு தானைக் கொற்றக் குறும்பியன்
செரு இயல் நல் மான் திதியற்கு உரைத்து அவர் 10
இன் உயிர் செகுப்பக் கண்டு சினம் மாறிய
அன்னி மிஞிலி போல மெய்ம் மலிந்து
ஆனா உவகையேம் ஆயினெம் பூ மலிந்து
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின்
நுண் பல துவலை புதல் மிசை நனைக்கும்  15
வண்டுபடு நறவின் வண் மகிழ்ப் பேகன்
கொண்டல் மா மலை நாறி
அம் தீம் கிளவி வந்தமாறே.

Akanānūru 262, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
My body flourishing, I became
ecstatic like Anni Mignili,
……….who after not eating or wearing
……….clean clothes and performing rituals,
……….became happy,
……….her anger gone when Thithiyan
……….with fine horses
……….and victorious forts ruined the
……….town’s ancient Kōsars at her request,
……….since they were cruel without
……….any grace, removed
……….the eyes of her honest father
……….when his cows entered their
……….fields with abundant lentils
……….on plants dense with green leaves,
……….raised after clearing ancient,
……….verdant forest, removing the tangled
……….creepers, and plowing and fertilizing
……….the red fields with yoked bulls,
when my lover came with beautiful, sweet
words and fragrance like that on the cloud
covered, tall mountains of charitable Pēkan
with bee-swarming alcohol, dense with
flowers, and waterfalls flowing
down the slopes with flourishing springs,
spraying water droplets on the bushes.

Notes:  There are references to Anni Mignili in Akanānūru 196 and 262.  There are references to Anni in Natrinai 180 and Akanānūru 45, 126 and 145.

Meanings:   முதைபடு பசுங்காட்டு – in the ancient verdant forest, அரில் பவர் மயக்கி – ruined the tangled creepers, பகடு பல பூண்ட – with many yoked bulls, உழவுறு செஞ்செய் – farmed red fields, இடு முறை – in the proper manner, நிரம்பி – spread fertilizers, added fertilizers (Po. Ve. Somasundaranar – எருவிடுதல் முதலிய செயல் முறை பலவும் நிரம்பப்பெற்று), ஆகு வினைக் கலித்து – flourished because of the actions taken, பாசிலை – green leaves, அமன்ற பயறு – abundant green lentils, ஆ புக்கென – since cows entered, வாய்மொழித் தந்தையை – the father with honest words, கண் களைந்து அருளாது – removed his eyes without any grace, ஊர் முது கோசர் நவைத்த சிறுமையின் – because of the smallness and cruelty of the ancient Kōsars in town, கலத்தும் உண்ணாள் – she did not eat from her bowl, வாலிதும் உடாஅள் – she refused to wear pure/clean clothes, சினத்தின் – with anger, கொண்ட படிவம் மாறாள் – she did rituals without stopping, மறம் கெழு தானை –  army with bravery, கொற்றக் குறும்பியன் – one who owns victorious forts, செரு இயல் – with battle skills, நல் மான் திதியற்கு உரைத்து – told Thithiyan with fine horses, அவர் இன் உயிர் செகுப்பக் கண்டு சினம் மாறிய அன்னி மிஞிலி போல – like Anni Mignili whose anger changed after seeing their sweet lives ruined/killed, மெய்ம் மலிந்து – body flourishing, ஆனா – endless, உவகையேம் ஆயினெம் – I became ecstatic, பூ மலிந்து – flower filled, அருவி ஆர்க்கும் – waterfall flowing, அயம் திகழ் சிலம்பின் – on the mountain slopes with flourishing springs, நுண் பல துவலை புதல் மிசை நனைக்கும் – fine sprays fall on the bushes and make them wet, வண்டுபடு நறவின் – with bee-swarming alcohol, வண் மகிழ்ப் பேகன் – king Pēkan who is happy with his charity, கொண்டல் மா மலை – lofty mountains with clouds, நாறி – fragrance, அம் தீம் கிளவி வந்தமாறே – she came with her sweet words

அகநானூறு 263, கருவூர்க் கண்ணம்பலனார், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய தாய் சொன்னது
தயங்கு திரைப் பெருங்கடல் உலகு தொழத் தோன்றி
வயங்கு கதிர் விரிந்த உருகெழு மண்டிலம்
கயங் கண் வறப்பப் பாஅய் நல் நிலம்
பயங் கெடத் திருகிய பைது அறு காலை
வேறு பல் கவலைய வெருவரு வியன் காட்டு  5
ஆறு செல் வம்பலர் வருதிறம் காண்மார்
வில் வல் ஆடவர் மேலான் ஒற்றி
நீடு நிலை யாஅத்துக் கோடு கொள் அருஞ்சுரம்
கொண்டனன் கழிந்த வன்கண் காளைக்கு
அவள் துணிவு அறிந்தனென் ஆயின் அன்னோ  10
ஒளிறு வேல் கோதை ஓம்பிக் காக்கும்
வஞ்சி அன்ன என் வள நகர் விளங்க
இனி தினின் புணர்க்குவென் மன்னே துனி இன்று
திரு நுதல் பொலிந்த என் பேதை
வருமுலை முற்றத்து ஏமுறு துயிலே.  15

Akanānūru 263, Karuvūr Kannampalanār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said, after her daughter eloped
The strong, young man took her
to the harsh wasteland, where
the fierce sun that rises in the huge
ocean with moving waves, and
worshipped by those in the world,
spreads its bright rays which dry up
ponds and makes fertile land
become dry in this painful time,
in the wide forest with forked paths
where men skilled with bows hide
on the tall tree branches and
look for those who travel.

Alas!  If I had known her strong
intent,
for my rich house that is like
Vanji city protected by Chēra king
with bright spears to prosper,
without hatred, I would have
united them in marriage,
so that he could sleep happily on
the growing breasts of my innocent
daughter with a pretty forehead.

Notes: அகநானூறு 51 – முலை முற்றம் வீங்க, அகநானூறு 279 – செறிய வீங்கிய மென் முலை முற்றம், அகநானூறு 263 – வருமுலை முற்றத்து, அகநானூறு 361 – வார் முலை முற்றத்து, அகநானூறு 362 – முலைச் சுணங்கணி முற்றத்து, நற்றிணை 191 – வன முலை முற்றத்து.

Meanings:   தயங்கு திரைப் பெருங்கடல் – the huge ocean with moving waves, உலகு தொழத் தோன்றி – appearing as the world worships, வயங்கு கதிர் விரிந்த – spreads its bright rays, உருகெழு மண்டிலம் – the fierce sun, கயம் கண் வறப்ப – drying up ponds, பாஅய் – spreading, நல் நிலம் பயம் கெடத் திருகிய – fertile lands lose benefits and are ruined, பைது அறு காலை – when there is no freshness, when there is no greenery, வேறு பல் கவலைய – with many different forked paths, வெருவரு – causing fear, வியன் காட்டு – in the wide forest, ஆறு செல் வம்பலர் – those who travel on the path, வருதிறம் காண்மார் – to look at the manner of those who come there, வில் வல் ஆடவர் – men who are skilled with their bows, மேலான் ஒற்றி – hiding above, நீடு நிலை – tall, யாஅத்துக் கோடு கொள் – on the tall trees with branches, ஆச்சா மரம், Hardwickia binata tree, அருஞ்சுரம் கொண்டனன் கழிந்த – harsh wasteland where he took her and went, வன்கண் காளைக்கு – for the strong young man, அவள் துணிவு அறிந்தனென் ஆயின் – if I had known her strength, அன்னோ – alas, ஒளிறு வேல் கோதை ஓம்பிக் காக்கும் வஞ்சி அன்ன – like Vanji city which is protected by Chēra king with bright spears, என் வள நகர் விளங்க – for my rich house to flourish, இனி தினின் – sweetly, புணர்க்குவென் – I would have united them in marriage , மன்னே – அசை, an expletive, துனி இன்று – without hatred/sorrow, திரு நுதல் பொலிந்த – with splendid pretty forehead, என் பேதை – my naive girl, வருமுலை முற்றத்து ஏமுறு துயிலே – to sleep happily on her growing breasts

அகநானூறு 264, உம்பற்காட்டு இளங்கண்ணனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, அல்லது தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
மழை இல் வானம் மீன் அணிந்தன்ன
குழை அமல் முசுண்டை வாலிய மலர
வரி வெண் கோடல் வாங்கு குலை வான் பூப்
பெரிய சூடிய கவர் கோல் கோவலர்
எல்லுப் பெயல் உழந்த பல் ஆன் நிரையொடு  5
நீர் திகழ் கண்ணியர் ஊர் வயின் பெயர்தர
நனி சேண்பட்ட மாரி தளி சிறந்து
ஏர்தரு கடு நீர் தெருவு தொறு ஒழுகப்
பேரிசை முழக்கமொடு சிறந்து நனி மயங்கிக்
கூதிர் நின்றன்றால் பொழுதே காதலர்  10
நம் நிலை அறியார் ஆயினும் தம் நிலை
அறிந்தனர் கொல்லோ தாமே ஓங்கு நடைக்
காய் சின யானை கங்குல் சூழ
அஞ்சுவர இறுத்த தானை
வெஞ்சின வேந்தன் பாசறையோரே?  15

Akanānūru 264, Umparkattu Ilankannanār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend , or What the heroine’s friend said to her
White flowers on musundai creepers
filled with sprouts, appear like stars
decorating the cloudless sky.

Cattle herders with forked sticks,
adorned with many bent clusters
of striped white glory lilies,
walk toward town with their cow herds
that were caught in the day’s rain,
their garlands drenched with water.

Splendid rains fell at a distance,
and water flows rapidly
on all the streets looking beautiful.
Thunder roars loudly in this chilly
monsoon season.

Even if our lover does not know about
our situation, does he not know about his
in the battle camp of the king with rage,
surrounded at night
by angry elephants with tall strides
and an army that causes fear?

Meanings:   மழை இல் வானம் – sky without clouds, மீன் அணிந்தன்ன – like adorned with stars, குழை அமல் முசுண்டை – musundai filled with sprouts, Leather-berried bindweed, Rivea ornata, வாலிய மலர – blossomed as white flowers, வரி வெண் கோடல் – white glory lilies with stripes, வாங்கு குலை – bent clusters, வான் பூ பெரிய சூடிய – wore white large flowers abundantly, கவர் கோல் – forked sticks, கோவலர் – cattle herders, எல்லுப் பெயல் உழந்த – caught in the daytime rain, பல் ஆன் – many cows, நிரையொடு – with herds, நீர் திகழ் கண்ணியர் – those wearing flower strands which have lots of water, ஊர் வயின் பெயர்தர – go toward town, நனி சேண்பட்ட மாரி தளி சிறந்து – splendid because of the rains that fell at a great distance, ஏர்தரு – is beautiful, கடு நீர் தெருவு தொறு ஒழுக – water running fast on all the streets, பேரிசை முழக்கமொடு சிறந்து – with heavy roaring thunder, நனி மயங்கிக் கூதிர் நின்றன்றால் பொழுதே – at this cold season this is how cold rains have arrived, காதலர் நம் நிலை அறியார் ஆயினும் – even if our lover does not know about our situation, தம் நிலை அறிந்தனர் கொல்லோ – does he not know his situation, தாமே – he is, ஓங்கு நடைக் காய் சின யானை – angry elephants with long strides, கங்குல் – at night, சூழ – surrounded, அஞ்சுவர – causing fear, இறுத்த – staying, தானை – army, warriors, வெஞ்சின வேந்தன் பாசறையோரே – the one in the battle camp of the king with great rage

அகநானூறு 265, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
புகையின் பொங்கி வியல் விசும்பு உகந்து
பனி ஊர் அழல் கொடி கடுப்பத் தோன்றும்
இமயச் செவ் வரை மானும் கொல்லோ
பல் புகழ் நிறைந்த வெல் போர் நந்தர்
சீர் மிகு பாடலிக் குழீஇக் கங்கை  5
நீர் முதல் கரந்த நிதியம் கொல்லோ
எவன் கொல் வாழி தோழி வயங்கு ஒளி
நிழல் பால் அறலின் நெறித்த கூந்தல்
குழல் குரல் பாவை இரங்க நம் துறந்து
ஒண் தொடி நெகிழச் சாஅய்ச் செல்லலொடு  10
கண் பனி கலுழ்ந்து யாம் ஒழியப் பொறை அடைந்து
இன் சிலை எழில் ஏறு கெண்டிப் புரைய
நிணம் பொதி விழுத்தடி நெருப்பின் வைத்து எடுத்து
அணங்கரு மரபின் பேஎய் போல
விளர் ஊன் தின்ற வேட்கை நீங்கத்  15
துகள் அற விளைந்த தோப்பி பருகித்
குலாஅ வல் வில் கொடு நோக்கு ஆடவர்
புலாஅல் கையர் பூசா வாயர்
ஒராஅ உருட்டும் குடுமிக் குராலொடு
மராஅஞ்சீறூர் மருங்கில் தூங்கும்  20
செந் நுதல் யானை வேங்கடம் தழீஇ
வெம் முனை அருஞ்சுரம் இறந்தோர்
நம்மினும் வலிதாத் தூக்கிய பொருளே.

Akanānūru 265, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
He abandoned us,
for you with curly hair that
is like fine sand, bright in shade,
and a voice like the music of a flute,
to pity my situation,
my bright bangles to slip and
my eyes to be filled with tears,

going through the harsh wasteland,
where
wayside bandits with harsh eyes and
mighty curved bows go to the mountain,
kill a fine bull with sweet sounds,
and like ghouls with fearful traditions,
eat its fine white
meat embedded with fat, roasting it on
a flame, drink aged rice liquor
to quench their thirst, their hands with
flesh and their mouths not washed,
and dance near a small village with
kadampam trees, as a tufted owl hoots
without break, near Vēnkadam hills with
elephants with red foreheads.

Is the wealth that he set out to earn
more important than me?

Can wealth be compared to the tall, red
Himalayan mountain that rises up high
to the wide sky, covered with snow and
appearing like a flame banner?

Can wealth be compared to the riches,
of prosperous Pātalaiputra of the greatly
famous and battle-victorious
Nanthars, that were hidden in the Ganges?

Why did he leave me?

Notes:  அறல் போல் கூந்தல்:  அகநானூறு 142 – அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல், அகநானூறு 162 – அறல் என அவிரும் கூந்தல், அகநானூறு 213 – அறலென நெறிந்த கூந்தல், அகநானூறு 265 – அறலின் நெறித்த கூந்தல், அகநானூறு 299 – அறல் மருள் கூந்தலின், குறுந்தொகை 116 – தேம் பாய் கூந்தல் வளங் கெழு சோழர் உறந்தைப் பெருந்துறை நுண் மணல் அறல் வார்ந்தன்ன, குறுந்தொகை 286 – அறல் போல் கூந்தல், கலித்தொகை 71 – கதுப்பு அறல், கலித்தொகை 98 – நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக, பொருநராற்றுப்படை 25 – அறல் போல் கூந்தல்.   நீர் முதல் கரந்த நிதியம் (6) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – கங்கையின் நீர் அடியில் மறைவுற்ற செல்வம், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கங்கை நீராலே முழுதும் மறைந்துபோன நிதி.

Meanings:   புகையின் பொங்கி – overflowing like smoke, வியல் விசும்பு – wide sky, உகந்து – high, பனி ஊர் – moving snow, அழல் கொடி கடுப்பத் தோன்றும் – appearing like a flame banner, இமயச் செவ் வரை – the red Himalayan mountain, மானும் கொல்லோ – can it be compared, பல் புகழ் நிறைந்த – filled with abundant fame, வெல் போர் நந்தர் – Nanthars who are victorious in battles, சீர் மிகு பாடலி – Pātalaiputra with splendor, Pātalaiputra with wealth, குழீஇ – kept together, கங்கை நீர் முதல் கரந்த நிதியம் கொல்லோ – is it the wealth that was hid totally in the Ganges, is it the wealth that was hidden under the ganges, எவன் கொல் – if not what is the reason, வாழி தோழி – may you live long my friend, வயங்கு ஒளி – bright light, நிழல் பால் அறலின் – like the fine sand in shade, நெறித்த கூந்தல் – curly hair, perfect hair, குழல் குரல் பாவை – woman with a voice like flute music, இரங்க – to be sorry, நம் துறந்து – abandoning us, ஒண் தொடி நெகிழ – bright bangles to slip down, சாஅய் – thin, செல்லலொடு – with sorrow, கண் பனி கலுழ்ந்து யாம் ஒழிய – for us to drop tears and cry, பொறை அடைந்து – reaching the mountains, இன் சிலை – sweet sounding, எழில் ஏறு – beautiful bull, கெண்டி – killed, புரைய – fine, நிணம் பொதி – fat embedded, fat filled, விழுத் தடி – fine meat, நெருப்பின் வைத்து எடுத்து – roast it in flames, அணங்கரு மரபின் பேஎய் போல – like a ghoul with fearful tradition, விளர் ஊன் தின்ற வேட்கை நீங்க – for their thirst to go away after eating white meat, துகள் அற விளைந்த தோப்பி பருகி – they drink perfectly aged rice liquor, குலாஅ – curved, வல் வில் – strong bows, கொடு நோக்கு ஆடவர் – men with harsh looks, புலாஅல் கையர் – men with meat in their hands, men with meat stink in their hands (பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – புலால் நாறுகின்ற கையினை உடையவர், வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – புலால் நீங்காத கையினர்), பூசா வாயர் – men with unclean mouths, ஒராஅ உருட்டும் – hooting without a break, குடுமிக் குராலொடு – along with a tufted female owl, மராஅஞ்சீறூர் மருங்கில் தூங்கும் – dance in/near the small town with kadampam trees, செந் நுதல் யானை – elephant with red forehead, வேங்கடம் தழீஇ – embracing Vēnkadam hills, வெம் முனை – fierce land, அருஞ்சுரம் இறந்தோர் – the man who went through the wasteland, நம்மினும் – more than us, வலிதாத் தூக்கிய பொருளே – wealth obtained after analyzing firmly

அகநானூறு 266, பரணர், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
கோடு உற நிவந்த நீடு இரும் பரப்பின்
அம் தீம் பாஅய புதுப் புனல் நெருநை
மைந்து மலி களிற்றின் தலைப் புணை தழீஇ
நரந்தம் நாறும் குவை இருங்கூந்தல்
இளந் துணை மகளிரொடு ஈர் அணிக் கலைஇ  5
நீர் பெயர்ந்து ஆடிய ஏந்து எழில் மழைக்கண்
நோக்கு தொறும் நோக்கு தொறும் தவிர்வு இலையாகிக்
காமம் கைம்மிகச் சிறத்தலின் நாண் இழந்து
ஆடினை என்ப மகிழ்ந அதுவே
யாழ் இசை மறுகின் நீடூர் கிழவோன்  10
வாய்வாள் எவ்வி ஏவன் மேவார்
நெடு மிடல் சாய்த்த பசும்பூண் பொருந்தலர்
அரிமணவாயில் உறத்தூர் ஆங்கண்
கள்ளுடைப் பெருஞ்சோற்று எல் இமிழ் அன்ன
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே இனி அஃது  15
அவலம் அன்று மன் எமக்கே அயல
கழனி உழவர் கலி சிறந்து எடுத்த
கறங்கு இசை வெரீஇப் பறந்த தோகை
அணங்குடை வரைப்பு அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும்
திரு மணி விளக்கின் அலைவாய்ச்  20
செருமிகு சேஎயொடு உற்ற சூளே.

Akanānūru 266, Paranar, Marutham Thinai – What the heroine said to her unfaithful husband
They say that you played with
young women with thick, dark hair
with narantham fragrance with
disheveled clothes, in the beautiful,
sweet, new floods which rose up to the
tall shores, hugging a raft like a very
strong elephant, not moving away
whenever their lifted, pretty, moist
eyes looked at you, you lost modesty and
played with them with overflowing love.

Lord!  This is of no shame to me!

The gossip that has risen is greater than
the uproar at the daytime celebrations with
liquor and festive food at Arimanavāyil Urathūr
of Evvi who ruined his greatly strong enemies
wearing gold ornaments, when they did not
accept his authority.

What hurts me is the promise that you made in
front of warring Murukan at Alavāy with pretty
lamps where peacocks come, moving away
when farmers in the fields create loud music!

Notes:  There is another version with line 2 being அந்திப் பராஅய புதுப் புனல் நெருநை.

Meanings:   கோடு உற நிவந்த – high up to the shores, high up to the banks, நீடு இரும் பரப்பின் – with a vast widespread area, அம் – beautiful, தீம் – sweet, பாஅய – spreading, புதுப் புனல் – new floods,  நெருநை – yesterday, மைந்து மலி களிற்றின் – like a very strong elephant, தலைப் புணை தழீஇ – embracing the front of a raft, நரந்தம் நாறும் குவை இருங்கூந்தல் – thick dark hair with the fragrance of narantham flowers, நாரத்தை, bitter orange, Citrus aurantium, இளந் துணை மகளிரொடு – with young women as your partners, ஈர் அணிக் கலைஇ – with water clothes in disarray, with water decorations ruined, நீர் பெயர்ந்து ஆடிய – played moving in the water, ஏந்து எழில் மழைக்கண் – lifted pretty moist eyes, நோக்கு தொறும் நோக்கு தொறும் – whenever they saw you, தவிர்வு இலையாகி – not moving away, காமம் கைம்மிக சிறத்தலின் – since love grew abundantly, நாண் இழந்து ஆடினை என்ப – they say that you lost your modesty and played, மகிழ்ந – oh lord, அதுவே – that, யாழ் இசை மறுகின் – with streets with lute music, நீடூர் கிழவோன் வாய்வாள் எவ்வி – Needur leader Evvi with sharp swords, ஏவன் மேவார் – those who do not accept his authority, நெடு மிடல் சாய்த்த – ruined their great strength, பசும்பூண் – gold ornaments, பொருந்தலர் – those who do not agree, அரிமண வாயில் உறத்தூர் – Arimanam and Urathūr, ஆங்கண் – there, கள்ளுடைப் பெருஞ்சோற்று எல் இமிழ் அன்ன – like the uproar when he served liquor with festive food during the day, கவ்வை ஆகின்றால் – this has become gossip, பெரிதே – greatly, இனி அஃது அவலம் அன்று – this is not shame, மன் – asai, an expletive, எமக்கே – to me, அயல கழனி உழவர் கலி சிறந்து எடுத்த கறங்கு இசை – nearby fields where farmers create happy loud music, வெரீஇப் பறந்த தோகை – peacocks that got afraid and moved away, அணங்குடை வரைப்பு அகம் பொலிய – mountains with gods to be splendid, fierce mountains to be splendid, வந்து இறுக்கும் – comes and stays, திரு மணி விளக்கின் அலைவாய் – Alaivāy with beautiful lamps, செருமிகு சேஎயொடு – in front of Murukan with great battle skills, உற்ற சூளே – the oath you gave

அகநானூறு 267, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நெஞ்சு நெகிழ்தகுந கூறி அன்பு கலந்து
அறாஅ வஞ்சினம் செய்தோர் வினை புரிந்து
திறம் வேறு ஆகல் எற்று என்று ஒற்றி
இனைதல் ஆன்றிசின் நீயே சினை பாய்ந்து
உதிர்த்த கோடை உட்குவரு கடத்து இடை  5
வெருக்கு அடி அன்ன குவி முகிழ் இருப்பை
மருப்புக் கடைந்தன்ன கொள்ளை வான் பூ
மயிர்க் கால் எண்கின் ஈர் இனம் கவர
மை பட்டன்ன மா முக முசுவினம்
பைது அறு நெடுங்கழை பாய்தலின் ஒய்யென  10
வெதிர் படு வெண்ணெல் வெவ் அறைத் தாஅய்
உகிர் நெரி ஓசையிற் பொங்குவன பொரியும்
ஓங்கல் வெற்பின் சுரம் பல இறந்தோர்
தாம் பழி உடையர் அல்லர் நாளும்
நயந்தோர்ப் பிணித்தல் தேற்றா வயங்கு வினை  15
வாள் ஏர் எல் வளை நெகிழ்த்த
தோளே தோழி தவறு உடையவ்வே.

Akanānūru 267, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Do not feel sad, analyzing why he is
of different mind now, the
one who left to do his work, my lover
who uttered promises with unending
loving words that melted our hearts!

He is not to be blamed, the one who
went through many wastelands in the
tall mountains where,
in the path between forests, the fierce
western winds attack branches of the
iruppai trees whose pointed buds are
like toes of wild cats, and they drop
their abundant white flowers that look
like they are carved from ivory,
that get eaten by big groups of bears with
fur on their feet, monkeys with faces as
black as kohl jump on parched, tall bamboo
and their mature white seeds fall down
rapidly and spread on boulders and pop
fully, sounding like snapping of fingernails.

My arms from which my pretty, bright,
bangles that are made by cutting conch
shells with saws slip, are to be blamed, for
not understanding the one who loves me!

Notes:  குறுந்தொகை 121 – மை பட்டன்ன மா முக முசுக்கலை.

Meanings:   நெஞ்சு நெகிழ்தகுந கூறி – saying suitable things to melt the heart, அன்பு கலந்து – with love, அறாஅ – unending, வஞ்சினம் செய்தோர் – the man who made promises, வினை புரிந்து – desiring to do his work, திறம் வேறு ஆகல் எற்று என்று ஒற்றி – analyzing why he has changed, இனைதல் ஆன்றிசின் நீயே – do not feel sad, you avoid sorrow, சினை பாய்ந்து – attacked the branches, உதிர்த்த – dropped, கோடை உட்குவரு – the western winds attacking fiercely, கடத்து இடை – in the forest path , வெருக்கு அடி அன்ன – like paws of wild cats, குவி முகிழ் இருப்பை – pointed iruppai buds, Indian Butter Tree, South Indian Mahua, இலுப்பை,வஞ்சி, மருப்புக் கடைந்தன்ன – like made with ivory, கொள்ளை வான் பூ – abundant white flowers, மயிர்க் கால் – legs with fur, எண்கின் ஈர் இனம் கவர – get eaten by big herds of bears, மை பட்டன்ன – like covered with darkness, like covered with kohl, மா முக முசுவினம் – langur monkey herds with black faces, langur monkey, Semnopithecus priamus, பைது அறு – not green, not fresh, நெடுங்கழை பாய்தலின் – since they jumped on tall bamboo, ஒய்யென வெதிர்படு வெண்ணெல் – mature white seeds fall from bamboo rapidly, வெவ் அறைத் தாஅய் – they drop and spread on the boulders, உகிர் நெரி ஓசையின் – like the sounds of snapping fingernails, பொங்குவன பொரியும் – they plump up and pop, ஓங்கல் – tall mountain, வெற்பின் – in the mountain, சுரம் பல இறந்தோர் – one who passed through many wasteland paths, தாம் பழி உடையர் அல்லர் – he is not to be blamed, நாளும் – daily, நயந்தோர்ப் பிணித்தல் – attaching to the one who loves you, தேற்றா – not understanding, வயங்கு வினை – splendidly made with a saw (cutting conch shells), வாள் ஏர் எல் வளை நெகிழ்த்த தோளே தோழி தவறு உடை யவ்வே – my arms which let my pretty bright bangles to slip are at fault

அகநானூறு 268, வடம வண்ணக்கன் பேரி சாத்தனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அறியாய் வாழி தோழி பொறி வரிப்
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொரக் குழைந்த
குருதிச் செங்களம் புலவு அற வேங்கை
உருகெழு நாற்றம் குளவியொடு விலங்கும்
மா மலை நாடனொடு மறு இன்று ஆகிய  5
காமம் கலந்த காதல் உண்டெனின்
நன்று மன் அது நீ நாடாய் கூறுதி
நாணும் நட்பும் இல்லோர்த் தேரின்
யான் அலது இல்லை இவ் உலகத்தானே
இன்னுயிர் அன்ன நின்னொடும் சூழாது  10
முளை அணி மூங்கிலின் கிளையொடு பொலிந்த
பெரும் பெயர் எந்தை அருங்கடி நீவிச்
செய்து பின் இரங்கா வினையொடு
மெய்யல பெரும் பழி எய்தினென் யானே.

Akanānūru 268, Vadama Vannakkan Pēri Sāthanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!
Understand this!
If you have faultless desire
with love for the man from the
lofty mountains,
……….where
……….bright vēngai flowers along
……….with wild jasmine remove
……….the flesh stench of an
……….elephant with spots and lines on
……….its beautiful forehead, when it
……….got wounded fighting
……….with a tiger in a bloody field,
it is good.
If you do not analyze that, tell me.

If you are searching this world
for someone without modesty
and friendship, that is not me.
Not consulting with you, who is
well guarded by your famous father
with fine relatives who are like
bamboo decorated with sprouts, I have
gone and done an act for which I don’t
regret.

I have attained great blame for something
that is not true.

Meanings:   அறியாய் – know this, understand this, வாழி தோழி – may you live long my friend, பொறி வரிப் பூ நுதல் யானையொடு – with an elephant with spots and lines on his beautiful forehead, புலி பொர – fought with a tiger, குழைந்த – ruined, குருதிச் செங்களம் புலவு அற – bloody field stinking of flesh, வேங்கை உருகெழு நாற்றம் – fragrance of bright/colorful vēngai flowers, Pterocarpus marsupium, குளவியொடு – along with wild jasmine, விலங்கும் – they block, they remove, மா மலை நாடனொடு – with the man from the lofty mountains, மறு இன்று ஆகிய காமம் கலந்த காதல் உண்டெனின் – if there is faultless desire with love, நன்று – good, மன் – an asai, an expletive, அது நீ நாடாய் – if you do not analyze that, கூறுதி – you tell me, நாணும் நட்பும் இல்லோர்த் தேரின் – if you are searching for someone without shyness and friendship, யான் அலது இல்லை – that is not me, இவ் உலகத்தானே – in this world, இன்னுயிர் அன்ன – like sweet life, நின்னொடும் சூழாது – not consulting with you, முளை அணி மூங்கிலின் – like bamboo decorated with sprouts, கிளையொடு பொலிந்த – flourishing with relatives, பெரும் பெயர் எந்தை – our very famous father, அருங்கடி நீவி – passing his strict guard, செய்து பின் இரங்கா வினையொடு – going and doing a good act for which I do not regret later,  மெய் அல – not true, பெரும் பழி எய்தினென் யானே – I have attained great blame

அகநானூறு 269, மதுரை மருதன் இளநாகனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
தொடி தோள் இவர்க எவ்வமும் தீர்க
நெறி இருங்கதுப்பின் கோதையும் புனைக
ஏறுடை இன நிரை பெயரப் பெயராது
செறி சுரை வெள் வேல் மழவர்த் தாங்கிய
தறுகணாளர் நல்லிசை நிறுமார்  5
பிடி மடிந்தன்ன குறும்பொறை மருங்கின்
நட்ட போலும் நடாஅ நெடுங்கல்
அகலிடம் குயின்ற பல் பெயர் மண்ணி
நறு விரை மஞ்சள் ஈர்ம் புறம் பொலிய
அம்பு கொண்டு அறுத்த ஆர் நார் உரிவையின்  10
செம் பூங்கரந்தை புனைந்த கண்ணி
வரி வண்டு ஆர்ப்பச் சூட்டிக் கழல் கால்
இளையர் பதிப் பெயரும் அருஞ்சுரம் இறந்தோர்
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள்
பொலங்காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல்  15
நலங் கேழ் மாக் குரல் குழையொடு துயல்வரப்
பாடு ஊர்பு எழுதரும் பகுவாய் மண்டிலத்து
வயிர் இடைப் பட்ட தெள் விளி இயம்ப
வண்டல் பாவை உண் துறை தரீஇத்
திருநுதல் மகளிர் குரவை அயரும்  20
பெரு நீர்க் கானல் தழீஇய இருக்கை
வாணன் சிறுகுடி வணங்கு கதிர் நெல்லின்
யாணர்த் தண் பணைப் போது வாய் அவிழ்ந்த
ஒண் செங்கழுநீர் அன்ன நின்
கண் பனி துடைமார் வந்தனர் விரைந்தே.  25

Akanānūru 269, Maruthan Ilanākanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Let your bangles go up your arm!
May your sorrow end!  May you wear
flower strands on your curly, dark hair!

He is coming through the land
where young warriors wearing bravery anklets
return after they wash the tall rock columns
that are natural and unplanted, near a small
boulder that looks like a female elephant
lying down, on those wide parts,
the names of many,
……….who stopped the bandits carrying bright
……….spears with tight ferrules, from seizing their
……….cattle herd with bulls on their way home,
are carved to establish their fine fame, and they
adorn beautifully the wet columns with fragrant
turmeric,and bee-swarming garlands made from
red karanthai flowers strung with the fiber of an
āthi tree, torn out with their arrows, to honor the
fine name of those who died.

He will wipe the tears from your eyes that are like
bright, red waterlilies that open from buds, growing
in the cool, prosperous paddy fields with bent spears,
in Vānan’s Sirukudi village which is adjacent to
groves near the large ocean,

on whose shores pretty-browed, young girls with tall,
lifted loins decorated with rows of gold coins, perform
kuravai dances wearing leaf garments with clusters
of flowers which sway, after bringing their sand dolls
to the shores of drinking water reservoirs, on the
the last rainy days of Thai month, as music arising from
the vayir horns with round, gaping mouths are heard
clearly.

Notes:  சிறுகுடி:  The word Sirukudi is the name of a particular village indicated with the name of a leader in 6 poems – Akanānūru 54-14 (பண்ணன்), Akanānūru 117-18 (வாணன்), Akanānūru 204-12 (வாணன்), Akanānūru 269-22 (வாணன்), Natrinai 340-9 (வாணன்), Natrinai 367-6 (அருமன்).  Elsewhere, it means a small village or a small community.  அகநானூறு 178 – பிடி மடிந்தன்ன கல், அகநானூறு 269 –  பிடி மடிந்தன்ன குறும்பொறை, குறுந்தொகை 111 – கூழை இரும் பிடிக் கை கரந்தன்ன கேழ் இருந் துறுகல்,  கலித்தொகை 108 – பிடி துஞ்சு அன்ன அறை, ஐங்குறுநூறு 239 – புகர் முக வேழம் இரும்பிணர்த் துறுகல் பிடி செத்துத் தழூஉம்.  வண்டல் பாவை உண் துறை தரீஇத் திருநுதல் மகளிர் குரவை அயரும்   (19) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – விளையாட்டுப் பாவையை நீர்த்துறையில் கொணர்ந்து மகளிர் குரவை அயரும் என்றது தை நீராடல் எனக் கொள்ளுதலும் கூடும்.

Meanings:   தொடி தோள் இவர்க – may the bangles go up your arm, எவ்வமும் தீர்க – may your sorrow end, நெறி இருங்கதுப்பின் கோதையும் புனைக – may you wear flower strands on your curly dark hair, may you wear flower strands on your perfect dark hair, ஏறுடை இன நிரை பெயர – herds with bulls to come back, பெயராது – fought not running away (புறங்கொடாது நின்று), செறி சுரை வெள் வேல் – silvery spears with tight ferrules, மழவர் – warriors (வெட்சி வீரர்கள், those who steal cattle), தாங்கிய – bearing, தறுகணாளர் – those without fear (கரந்தை வீரர்கள், warriors who retrieve the stolen cattle), நல்லிசை – fine fame, நிறுமார் – to establish, பிடி மடிந்தன்ன – like a female elephant/elephants lying down, குறும்பொறை – small boulders, மருங்கின் – nearby, நட்ட போலும் நடாஅ நெடுங்கல் – natural/unplanted tall stones that appear like they were set/planted there, அகலிடம் குயின்ற – etched on the wide spaces, பல் பெயர் மண்ணி – washed the many names, நறு விரை – fine fragrance, மஞ்சள் – turmeric, ஈர்ம் புறம் – wet side, பொலிய – to be splendid, to be beautiful, அம்பு கொண்டு அறுத்த – cut with an arrow, ஆர் நார் – fiber of bauhinia trees, உரிவையின் – of the peeled, செம் பூங்கரந்தை புனைந்த கண்ணி – garland woven with red karanthai flowers, globe thistle or basil, வரி வண்டு ஆர்ப்ப – as striped bees hum, சூட்டி – decorated, கழல் கால் இளையர் பதிப் பெயரும் – young men wearing warrior anklets move away, அருஞ்சுரம் இறந்தோர் – the one who passed the difficult wasteland, தைஇ நின்ற – stopped in Thai month, தண் பெயல் கடை நாள் – last day of cool rain, பொலம் காசு நிரைத்த – jewel with rows of golden coins, கோடு ஏந்து அல்குல் – lifted loins with lines, tall lifted loins, நலம் கேழ் – pretty colors, மாக் குரல் – big clusters, குழையொடு துயல்வர – swaying with tender leaves, பாடு ஊர்பு எழுதரும் – where sound rises, பகுவாய் மண்டிலத்து – with a large mouthed round piece, gaping mouthed round piece, வயிர் இடைப் பட்ட தெள் விளி இயம்ப – clear sounds from the vayir horns, வண்டல் பாவை – play dolls, sand dolls, உண் துறை தரீஇ – bringing to the drinking port , திரு நுதல் மகளிர் குரவை அயரும் – girls with pretty foreheads perform kuravai dances, பெரு நீர்க் கானல் தழீஇய இருக்கை – place that is next to the groves on the ocean shores, வாணன் சிறுகுடி – Sirukudi village of Vānan, வணங்கு கதிர் நெல்லின் – with bent paddy spears, யாணர்த் தண் பணை – prosperous cool farmland, போது வாய் அவிழ்ந்த ஒண் செங்கழுநீர் அன்ன – like bright red waterlilies that had blossomed, நின் கண் பனி துடைமார் – to wipe the tears in your eyes, வந்தனர் விரைந்தே – he has returned fast

அகநானூறு 270, சாகலாசனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
இருங்கழி மலர்ந்த வள் இதழ் நீலம்
புலாஅல் மறுகின் சிறுகுடிப் பாக்கத்து
இன மீன் வேட்டுவர் ஞாழலொடு மிலையும்
மெல்லம்புலம்ப நெகிழ்ந்தன தோளே
சேயிறாத் துழந்த நுரை பிதிர்ப்படு திரை  5
பராஅரைப் புன்னை வாங்கு சினைத் தோயும்
கானல் பெருந்துறை நோக்கி இவளே
கொய் சுவல் புரவிக் கைவண் கோமான்
நல் தேர்க் குட்டுவன் கழுமலத்து அன்ன
அம் மா மேனி தொல் நலம் தொலைய  10
துஞ்சாக் கண்ணள் அலமரும் நீயே
கடவுள் மரத்த முள் மிடை குடம்பைச்
சேவலொடு புணராச் சிறு கரும் பேடை
இன்னாது உயங்கும் கங்குலும்
நும் ஊர் உள்ளுவை நோகோ யானே.  15

Akanānūru 270, Sākalāsanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the delicate shores, with small
seaside villages with fish stink, and fishermen
who catch shoals of fish adorn themselves
with thick-petaled bluelilies that bloom in
the vast backwaters along with gnālal
flowers!

My friend’s arms have become thin,
and she keeps looking at the large seashore
with groves where waves with foam and spray,
carrying red shrimp, touch the drooping
branches of thick-trunked punnai trees.

Losing her prior beauty that was like
Kalumalam town of Chēran with charitable
hands, owning horses with trimmed tufts
and fine chariots, my friend with a pretty, dark
body is in distress, her eyes unable to sleep.

You are thinking about going to your town at
night when a small, female black ibis that is in
its nest built of thorns on a tree with a god,
cries to unite with its mate.  I am hurting!

Meanings:  இருங்கழி மலர்ந்த – blossomed in the vast/dark brackish waters, வள் இதழ் நீலம் – blue waterlilies with thick/dense petals, Nymphaea caerulea, புலாஅல் மறுகின் சிறுகுடிப் பாக்கத்து – in the small seaside village with streets with fish (flesh) stink, இன மீன் வேட்டுவர் – fishermen who fish for shoals of fish, ஞாழலொடு மிலையும் மெல்லம்புலம்ப – oh lord of the delicate shores wearing along with gnālal flowers, புலிநகக்கொன்றை, tigerclaw tree, Cassia Sophera, நெகிழ்ந்தன தோளே – her arms have become thin, சேய் இறாத் துழந்த – mixed with red prawns, நுரை பிதிர்ப்படு திரை – waves with foam and spray, பராஅரைப் புன்னை – punnai trees with large trunks, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, வாங்கு சினைத் தோயும் – curved branches touch, கானல் பெருந்துறை நோக்கி – looking at the large seashore with groves, இவளே – she, கொய் சுவல் புரவி – horses with trimmed tufts, கைவண் கோமான் – charitable king, நல் தேர்க் குட்டுவன் கழுமலத்து அன்ன – like Kalumalam town of Chēran with fine chariots, அம் மா மேனி – pretty dark body, தொல் நலம் தொலைய – losing her prior beauty, துஞ்சாக் கண்ணள் – she is with eyes that do not sleep, அலமரும் – suffers in distress, நீயே – you, கடவுள் மரத்த – on a tree with god, முள் மிடை குடம்பை – nest made with thorns, சேவலொடு புணராச் சிறு கரும் பேடை – small black female (அன்றில், black ibis, pseudibis papillosa) that has not united with its mate, இன்னாது உயங்கும் – cries in pain, கங்குலும் – at night, நும் ஊர் உள்ளுவை – you are thinking about your town, நோகோ யானே – I am hurting

அகநானூறு 271, காவிரிப்பூம்பட்டினத்துச் செங்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பொறி வரிப் புறவின் செங்கால் சேவல்
சிறு புன் பெடையொடு சேண் புலம் போகி
அரி மணல் இயவில் பரல் தேர்ந்து உண்டு
வரி மரல் வாடிய வான் நீங்கு நனந்தலைக்
குறும்பொறை மருங்கின் கோள் சுரம் நீந்தி  5
நெடுஞ்சேண் வந்த நீர் நசை வம்பலர்
செல் உயிர் நிறுத்த சுவைக் காய் நெல்லிப்
பல் காய் அம் சினை அகவும் அத்தம்
சென்று நீர் அவணிர் ஆகி நின்று தரும்
நிலை அரும்  பொருட்பிணி நினைந்தனிர் எனினே 10
வல்வதாக நும் செய் வினை இவட்கே
களி மலி கள்ளில் நல் தேர் அவியன்
ஆடியல் இள மழை சூடித் தோன்றும்
பழம் தூங்கு விடரகத்து எழுந்த காம்பின்
கண்ணிடை புரையும் நெடுமென் பணைத்தோள்  15
திருந்து கோல் ஆய் தொடி ஞெகிழின்
மருந்தும் உண்டோ பிரிந்து உறை நாட்டே?

Akanānūru 271, Kāviripoompattinathu Chenkannanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero, who is about to go to earn wealth
If you desire to go and earn wealth
that does not last,
……….passing through the wasteland, where
……….a red-legged pigeon with spots and lines
……….flies to a distant place with his delicate
……….female, chooses and and eats pebbles
……….on a path with bright sand, flies to a
……….beautiful branch of a nelli tree with many
……….fruits that are life savers to those who are
……….thirsty, and coos in the murderous
……….wasteland that has lost rain, and striped
……….hemp plants have withered in vast areas near
……….the small hills,
may your efforts be successful!

Is there a medicine in the country where
you are going to prevent my friend’s pretty,
perfectly round bangles from slipping down
from her long, wide, delicate arms which are
like the pieces between bamboo nodes,
growing in mountain crevices where fruits
hang, on the cloud-covered mountain of
Aviyan of Kallil town owning fine chariots
and abundant alcohol that provides joy?

Meanings:   பொறி வரிப் புறவின் செங்கால் சேவல் – a red-legged male of pigeon with spots and stripes, சிறு புன் பெடையொடு – with its delicate female, with its dull colored female, சேண் புலம் போகி – went to a distant land, அரி மணல் – bright sand, soft sand, eroded sand, இயவில் – on the path, பரல் தேர்ந்து உண்டு – they choose and eat pebbles, வரி மரல் வாடிய – parched striped hemp, Sansevieria trifasciata, வான் நீங்கு – rain moved away, lost its rain, நனந்தலைக் குறும்பொறை மருங்கின் – wide land near the small hills, கோள் சுரம் நீந்தி – passed the murderous wasteland, நெடுஞ்சேண் வந்த – went on a very long distance, நீர் நசை வம்பலர் – travelers who desire water, செல் உயிர் நிறுத்த சுவைக் காய் நெல்லி – tasty gooseberries that stop lives from dying, பல் காய் அம் சினை – beautiful branch with many fruits, அகவும் – cries, அத்தம் சென்று – going to the wasteland, நீர் அவணிர் ஆகி நின்று தரும் நிலை அரும் பொருட்பிணி – the desired wealth that you go and get that does not stay forever, நினைந்தனிர் எனினே – if you are thinking, வல்வது ஆக நும் செய் வினை – may your actions be successful, இவட்கே – for her, களி மலி கள்ளில் நல் தேர் அவியன் – king Aviyan of Kallil town with abundant happiness-producing alcohol and fine chariots, ஆடியல் இள மழை சூடித் தோன்றும் – appearing with young moving clouds adorning, பழம் தூங்கு விடரகத்து – in the mountain crevices where fruits hang, எழுந்த காம்பின் – bamboo growing, கண்ணிடை புரையும் – like the spaces between bamboo nodes, நெடு – long, மென் – delicate,  பணைத்தோள் – thick arms, திருந்து கோல் – perfectly round, ஆய் தொடி – beautiful bangles, chosen bangles, ஞெகிழின் மருந்தும் உண்டோ – is there a medicine if they become loose and slip, பிரிந்து – separated from her, உறை நாட்டே – the country you are going to stay

அகநானூறு 272, மதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்டனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
இரும் புலி தொலைத்த பெருங்கை வேழத்துப்
புலவு நாறு புகர் நுதல் கழுவக் கங்குல்
அருவி தந்த அணங்குடை நெடுங்கோட்டு
அஞ்சுவரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றிய
மின் ஒளிர் எஃகம் செல் நெறி விளக்கத்  5
தனியன் வந்து பனி அலை முனியான்
நீர் இழி மருங்கின் ஆர் இடத்து அமன்ற
குளவியொடு மிடைந்த கூதளங்கண்ணி
அசையா நாற்றம் அசை வளி பகரத்
துறுகல் நண்ணிய கறி இவர் படப்பைக்  10
குறி இறைக் குரம்பை நம் மனைவயின் புகுதரும்
மெய்ம் மலி உவகையன் அந் நிலை கண்டு
முருகு என உணர்ந்து முகமன் கூறி
உருவச் செந்தினை நீரொடு தூஉய்
நெடுவேள் பரவும் அன்னை அன்னோ  15
என் ஆவது கொல் தானே பொன்னென
மலர்ந்த வேங்கை அலங்கு சினை பொலிய
மணி நிற மஞ்ஞை அகவும்
அணி மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே.

Akanānūru 272, Mathurai Aruvai Vānikan Ilavēttanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
Mother saw him come with joy
and enter our hut with short eaves,
near boulders where pepper vines
have spread,
when he came alone,
……….not hating the chill weather,
……….wearing a strand of koothalam
……….flowers mixed with wild jasmine
……….that grows abundantly near
……….flowing water spreading
……….their fragrances,
……….and carrying a bright spear
……….that lights up the path
……….where lightning removes pitch
……….darkness in caves and crevices
……….and a big-trunked elephant that
……….attacked a huge tiger washes his
……….flesh-stinking, spotted face
……….at night in the waterfalls
……….flowing from the fierce
……….mountain with tall peaks,
and thinking that he was Murukan, she
welcomed and praised him, and sprayed
him with red millet mixed with water.

Alas!  I wonder what will happen then
to our friendship with the man
from the beautiful mountain country where,
sapphire-colored peacocks screech, sitting
on swaying branches of vēngai trees whose
golden blossoms have made them beautiful!

Meanings:   இரும் புலி தொலைத்த – ruined/killed a huge tiger, பெருங்கை வேழத்து – of a big-trunked elephant, புலவு நாறு புகர் நுதல் – flesh-stinking spotted face, கழுவ – to wash, கங்குல் – night, அருவி தந்த – gave the waterfalls, அணங்குடை நெடுங்கோட்டு – of the tall mountains with gods, fierce tall mountains, அஞ்சுவரு – causing fear, விடர் முகை ஆர் இருள் – pitch darkness in caves and crevices, அகற்றிய மின் – brightness that removed it, ஒளிர் எஃகம் – bright spear, செல் நெறி விளக்க – making the path bright, தனியன் வந்து – he comes alone, பனி அலை முனியான் – he does not hate chillness, நீர் இழி மருங்கின் ஆர் இடத்து அமன்ற குளவியொடு – with abundant wild jasmine near where water flows, Millingtonia hortensis, மிடைந்த – mixed together, woven together, கூதளங்கண்ணி – strand with koothalam flowers, Convolvulus ipome, a three-lobed nightshade vine, அசையா நாற்றம் அசைவளி பகர- for their unending fragrance to spread in the wind, துறுகல் நண்ணிய கறி இவர் படப்பை – field with pepper spread near boulders, குறி இறைக் குரம்பை – hut with short eaves, நம் மனை வயின் புகுதரும் – entered our house, மெய்ம் மலி உவகையன் – the man with great body happiness, அந்நிலை கண்டு – on seeing that, முருகு என உணர்ந்து – thinking that it was Murukan, முகமன் கூறி உருவச் செந்தினை நீரொடு தூஉய் நெடுவேள் பரவும் அன்னை – mother praised and welcomed him and sprayed red millet and water on him, அன்னோ – alas, என் ஆவது கொல் தானே – what will happen now, பொன்னென மலர்ந்த வேங்கை அலங்கு சினை பொலிய –  the vēngai flowers that have opened like gold on the swaying branches making them beautiful, Pterocarpus marsupium, மணி நிற மஞ்ஞை அகவும் – sapphire colored peacocks screech, அணி மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – our friendship with the man from the beautiful mountain country

அகநானூறு 273, ஔவையார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
விசும்பு விசைத்து எறிந்த கூதளங்கோதையின்
பசுங்கால் வெண் குருகு வாப்பறை வளைஇ
ஆர்கலி வளவயின் போதொடு பரப்பப்
புலம் புனிறு தீர்ந்த புதுவரல் அற்சிரம்
நலம் கவர் பசலை நலியவும் நம் துயர்  5
அறியார் கொல்லோ தாமே அறியினும்
நம் மனத்து அன்ன மென்மை இன்மையின்
நம்முடை உலகம் உள்ளார் கொல்லோ
யாங்கென உணர்கோ யானே வீங்குபு
தலை வரம்பு அறியாத் தகைவரல் வாடையொடு  10
முலையிடைத் தோன்றிய நோய் வளர் இள முளை
அசைவுடை நெஞ்சத்து உயவுத் திரள் நீடி
ஊரோர் எடுத்த அம்பல் அம் சினை
ஆராக் காதல் அவிர் தளிர் பரப்பிப்
புலவர் புகழ்ந்த நாண் இல் பெருமரம்  15
நிலவரை எல்லாம் நிழற்றி
அலர் அரும்பு ஊழ்ப்பவும் வாராதோரே.

Akanānūru 273, Avvaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Herons with tender legs that leap and
fly in the sky and circle, appearing like
koothalam garlands that are thrown
up rapidly, settle on the rich seashore
at twilight, in this newly arrived early
dew season,
when the land has finished yielding,
and pallor has seized my beauty.

Does he not know my pain?  Even if
he is aware of it, since he does not
have the tenderness that we have,
will he understand our world?

The northern winds blow without
limits, and this disease, that appeared
between my breasts causing lingering
sorrow in my delicate heart, has grown
from a tender plant to a shameless tree
with a thick trunk, praised by poets,
providing shade to the land,
and the scandal raised by townfolk has
become its beautiful branches,
my unfulfilled love has turned into bright
sprouts, and gossip has appeared as
mature buds.

He has not come back yet!

Notes:  போதொடு (3) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அந்தி மாலை, காலைப் பொழுது எனினுமாம்.

Meanings:   விசும்பு – sky, விசைத்து எறிந்த கூதளங்கோதையின் – like rapidly thrown koothalam garlands, Convolvulus ipome, a three-lobed nightshade vine, பசுங்கால் வெண் குருகு – white herons/egrets/storks with tender/green legs, வாப்பறை – leap and fly, வளைஇ – surrounding, ஆர்கலி – ocean, uproar, வள வயின் – prosperous, போதொடு பரப்ப – spread at the morning time, spread at twilight time, புலம் – land, புனிறு – new yield, தீர்ந்த – finished, புதுவரல் அற்சிரம் – newly arrived early dew season, நலம் – beauty, கவர் – to seize, to grab, பசலை நலியவும் – pallor causes sorrow, நம் துயர் அறியார் கொல்லோ – will he know my sorrow, தாமே அறியினும் – even if he is aware, நம் மனத்து அன்ன மென்மை இன்மையின் – since he does not have the mental tenderness like us, நம்முடை உலகம் உள்ளார் கொல்லோ – will be understand our world, யாங்கென உணர்கோ யானே – how will I feel (and be at peace), வீங்குபு – increases, தலை வரம்பு அறியாத் தகைவரல் வாடையொடு – along with the northerly winds that do not know their limits, முலையிடைத் தோன்றிய நோய் – the disease that appeared between my breasts, the disease that appeared on my breasts, வளர் இள முளை – growing tender plant, அசைவுடை நெஞ்சத்து உயவுத் திரள் நீடி – increasing lingering sorrow in my tender heart has grown into a tree with a thick trunk, ஊரோர் எடுத்த அம்பல் – gossip raised by the townsfolk, அம் சினை – beautiful branches, ஆராக் காதல் – unfulfilled love, அவிர் தளிர் பரப்பி – spreads its bright sprouts, புலவர் புகழ்ந்த – praised by poets, நாண் இல் பெரு மரம் – big tree with no shame, நில வரை எல்லாம் நிழற்றி – spreads shade on the land, அலர் – flower, அரும்பு ஊழ்ப்பவும் – even after buds have started to drop, வாராதோரே – he has not come

அகநானூறு 274, இடைக்காடனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
இரு விசும்பு அதிர முழங்கி அர நலிந்து
இகு பெயல் அழி துளி தலைஇ வானம்
பருவம் செய்த பானாள் கங்குல்
ஆடுதலைத் துருவின் தோடு ஏமார்ப்ப
கடை கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டித்  5
திண் கால் உறியன் பானையன் அதளன்
நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்பத்
தண்டு கால் ஊன்றிய தனி நிலை இடையன்
மடி விடு வீளை கடிது சென்று இசைப்பத்
தெறி மறி பார்க்கும் குறு நரி வெரீஇ  10
முள்ளுடைக் குறுந்தூறு இரியப் போகும்
தண் நறும் புறவினதுவே நறு மலர்
முல்லை சான்ற கற்பின்
மெல்லியல் குறுமகள் உறைவின் ஊரே.

Akanānūru 274, Idaikkādanār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
My young woman of chaste and
delicate nature who wears mullai
flowers, lives in a town in the forest,
where dark skies roar loudly distressing
snakes, clouds have spread in the sky
in this season in the middle of the night,
a cattle herder with his sturdy pot hanger,
pots and leather bed-roll lights a fire
using a kindling stick to protect his herds
of sheep with shaking heads, whistles loudly
folding his lips as he stands alone,
his legs placed on a planted stick, and young
leaping goats that fear the small eying foxes
in the path run in fear between
thorn bushes, in the cool fragrant forest.

Notes:   There is a convention that thunder ruins and kills snakes.  Akanānūru 68, 92, 119, 182, 202, 274, 323, 328, Kalithokai 45, 113, Kurunthokai 158, 190, 268, 391 and Natrinai 37, 51, 114, 129, 238, 255, 264, 347, 383, Puranānūru 17, 58, 126, 211, 366 and 369 have similar descriptions of thunder ruining or killing snakes.  முல்லை சான்ற கற்பின் (13) –  வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – முல்லை மலர் அணிந்த கற்புபினையுடைய, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முல்லை மாலை சூடுதற்கு அமைந்த கற்பொழுக்கதையுடைய.  முல்லை சான்ற கற்பு:  முல்லை சான்ற முல்லை அம் புறவின் (சிறுபாணாற்றுப்படை 169) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – கணவன் கூறிய சொற்பிழையாது இல்லிலிருந்து நல்லறம் செய்து ஆற்றி இருந்த தன்மை அமைந்த முல்லைக் கொடி படர்ந்த.  அகநானூறு 274 – முல்லை சான்ற கற்பின், நற்றிணை 142 – முல்லை சான்ற கற்பின், பரிபாடல் 15 – முல்லை முறை, சிறுபாணாற்றுப்படை 30 – முல்லை சான்ற கற்பின், மதுரைக்காஞ்சி 285 – முல்லை சான்ற புறவு.  Po. Ve. Somasundaranar has interpreted the words as ‘முல்லை சூடுதற்கு அமைந்த கற்பு’ in his commentary for Sirupānatruppadai.  Avvai Duraismy interpreted the words as முல்லை இருத்தல் என்னும் கற்பு நெறி in his commentary for Natrinai 142.  முல்லை முறை in Paripadal 15 has been interpreted by Po. Ve. Somasundaranar as முல்லை மகளிரின் கற்பு.  நற்றிணை 142 (இடைக்காடனாரின் பாடல்) – இடையன் நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப தண்டு கால் வைத்த ஒடுங்கு நிலை மடி விளி.

Meanings:   இரு விசும்பு அதிர முழங்கி – vast/dark skies roar loudly, அர நலிந்து – distressing the snakes, இகு பெயல் அழி துளி தலைஇ – with falling drops of heavy rain, வானம் – clouds, பருவம் செய்த – in the season, பானாள் கங்குல் – middle of the night, ஆடுதலைத் துருவின் – with sheep with shaking heads, தோடு ஏமார்ப்ப – to protect the herds, கடை கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டி – using drilling stick and creating fire, திண் கால் உறியன் – a man with a firm-footed pot holder, பானையன் – a man who has a pot, அதளன் – a man who has a leather bed, நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப – tiny water droplets get him wet on one side, தண்டு கால் ஊன்றிய – placed his legs on a planted stick, placed his legs next to a planted stick, தனி நிலை இடையன் – a cattle herder who stands alone, மடி விடு வீளை கடிது சென்று இசைப்ப – he whistles loudly/rapidly folding his mouth, தெறி மறி பார்க்கும் குறு நரி – small fox that looks at the path to seize young leaping goats, வெரீஇ – afraid, முள்ளுடைக் குறுந்தூறு இரியப் போகும் – go between the thorny bushes, தண் நறும் புறவினதுவே – in the cool fragrant forest, நறு மலர் முல்லை சான்ற கற்பின் மெல்லியல் குறுமகள் உறைவின் ஊரே – it is the town of the virtuous young girl with delicate nature who wears fragrant jasmine flowers, it is the town of the virtuous young girl of delicate nature who has the honor of wearing mullai flowers

அகநானூறு 275, கயமனார், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய தாய் சொன்னது
ஓங்கு நிலைத் தாழி மல்கச் சார்த்திக்
குடை அடை நீரின் மடையினள் எடுத்த
பந்தர் வயலைப் பந்து எறிந்து ஆடி
இளமைத் தகைமையை வளமனைக் கிழத்தி
பிதிர்வை நீரை பெண் நீறு ஆக என  5
யாம் தற் கழறுங்காலைத் தான் தன்
மழலை இன் சொல் கழறல் இன்றி
இன் உயிர் கலப்பக் கூறி நன்னுதல்
பெருஞ்சோற்று இல்லத்து ஒருங்கு இவண் இராஅள்
ஏதிலாளன் காதல் நம்பித்  10
திரள் அரை இருப்பைத் தொள்ளை வான் பூக்
குருளை எண்கின் இருங்கிளை கவரும்
வெம் மலை அருஞ்சுரம் நம் இவண் ஒழிய
இரு நிலன் உயிர்க்கும் இன்னாக் கானம்
நெருநைப் போகிய பெரு மடத் தகுவி  15
ஐது அகல் அல்குல் தழை அணிக் கூட்டும்
கூழை நொச்சிக் கீழது என் மகள்
செம்புடைச் சிறு விரல் வரித்த
வண்டலும் காண்டிரோ கண்  உடையீரே?

Akanānūru 275, Kayamanār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said, after her daughter eloped
Those who have eyes!  Did
you see the little sand house
that my very innocent daughter
built with her tiny, red fingers,
under a short nochi tree whose
leaves she plucked to
decorate her delicate, wide loins?

Not staying here in her house
with abundant food,
my daughter with a fine brow
left yesterday with a stranger,
trusting his loving words,
and went to the harsh wasteland
with hot mountains,
where a big family of bear cubs eat
white flowers with holes
from iruppai trees with fat trunks.

When I accused her with harsh
words and said,
“Young woman in a rich house!
You are roaming around,
throwing and playing with a
ball under an arbor with vayalai
vines that you watered, drawing
water with a bowl from a tall urn.
May your femininity be ruined!”
She did not retort in anger.
She gave me a reply in her child-like
voice that touched my sweet life!

Meanings:   ஓங்கு நிலைத் தாழி – a tall urn, a tall pot, மல்கச் சார்த்தி – filled abundantly, குடை அடை நீரின் – with water filled in a bowl (palymra palm leaf bowl), மடையினள் எடுத்த பந்தர் வயலை – arbor with vayalai vines that the naive girl raised by pouring water, purslane vine, Portulaca quadrifida, பந்து எறிந்து ஆடி – threw the ball and played, இளமைத் தகைமையை – of childish nature, வள மனைக் கிழத்தி – oh young woman in the rich house, பிதிர்வை நீரை – you are of roaming nature, பெண் நீறு ஆக – may your femininity be ruined, என யாம் தற் கழறுங்காலை – thus when I spoke blaming words to her, தான் தன் மழலை இன் சொல் கழறல் இன்றி – in her childish voice she said sweetly without retorting, இன் உயிர் கலப்ப – touching sweet life, கூறி – she said, நன்னுதல் – the young woman with a fine forehead, பெருஞ்சோற்று இல்லத்து – in our house with abundant rice, in our house with abundant food, ஒருங்கு இவண் இராஅள் – she who is not staying here, ஏதிலாளன் காதல் நம்பி – believing in the love of a stranger, திரள் அரை இருப்பை – thick-trunked iruppai trees, Indian Butter Tree, South Indian Mahua, இலுப்பை, வஞ்சி, தொள்ளை வான் பூ – white flowers with hollow, குருளை எண்கின் இருங்கிளை – big herd of bears cubs, கவரும் – they take, they eat, வெம் மலை – hot mountain, அருஞ்சுரம் – harsh wasteland, நம் இவண் ஒழிய – leaving me here, இரு நிலன் உயிர்க்கும் – the wide land sighs, இன்னாக் கானம் – the harsh forest, நெருநைப் போகிய – went yesterday, பெரு மடத் தகுவி – esteemed greatly naïve young woman, ஐது அகல் அல்குல் – delicate/beautiful wide loins, தழை அணிக் கூட்டும் – adorned with leaf for garments, கூழை நொச்சிக் கீழது – under the short nochi tree, Vitex leucoxylon, Chaste tree, என் மகள் செம்புடைச் சிறு விரல் வரித்த வண்டலும் காண்டிரோ – did you see the little sand house made by my daughter with her tiny fingers that are red on the sides, கண் உடையீரே – oh those who have eyes

அகநானூறு 276, பரணர், மருதத் திணை – பரத்தை சொன்னது, தலைவியின் தோழியர் கேட்கும்படியாக
நீள் இரும் பொய்கை இரை வேட்டு எழுந்த
வாளை வெண் போத்து உணீஇய நாரை தன்
அடி அறிவுறுதல் அஞ்சிப் பைப்பயக்
கடி இலம் புகூஉம் கள்வன் போலச்
சாஅய் ஒதுங்கும் துறை கேழ் ஊரனொடு  5
ஆவது ஆக இனி நாண் உண்டோ
வருக தில் அம்ம எம் சேரி சேர
அரி வேய் உண்கண் அவன் பெண்டிர் காணத்
தாரும் தானையும் பற்றி ஆரியர்
பிடி பயின்று தரூஉம் பெருங்களிறு போலத் 10
தோள் கந்தாகக் கூந்தலின் பிணித்து அவன்
மார்பு கடி கொள்ளேன் ஆயின் ஆர்வுற்று
இரந்தோர்க்கு ஈயாது ஈட்டியோன் பொருள் போல்
பரந்து வெளிப்படாது ஆகி
வருந்துக தில்ல யாய் ஓம்பிய நலனே.  15

Akanānūru 276, Paranar, Marutham Thinai – What the concubine said, as the heroine’s friends listened
Our man belongs to a port town,
where a hungry stork walked with gentle
steps near the long, big pond afraid that
he’d be heard by the white male vālai fish,
that it planned to catch and eat,
like a thief entering a protected house
very slowly and hiding himself.
Whatever happens, happens!

Do I have any shyness?
If he comes to our settlement to stay, as his
wife with striped, kohl-lined eyes watches,
I’ll hold on to his garlands and clothes like
a tied male elephant which is trained by a
female elephant caught by the Aryans,
and with my arms as elephant posts
and my hair as ropes, tie him to me.

If I fail to hold on to his chest, my beauty
that my mother cherished will be like a stingy,
wealthy man’s riches and will not be shared
by many.  Let it be ruined.

Notes:  Some scholars have interpreted the word பெண்டிர் as the hero’s women.  According to Po. Ve. Somasundaranar, the word பெண்டிர் implies the heroine.  அவன் பெண்டிர் (8) –  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ‘அவன் பெண்டிர் என்றது தலைவியை.  செறலால் ஒருமைச் சொல் பன்மைச் சொல்லாயிற்று’.  There are similar situations in poems Akanānūru 76, 216 and Ainkurunūru 40.

Meanings:   நீள் இரும் – long and big, பொய்கை – pond, இரை வேட்டு – desiring food, to hunt for food, எழுந்த – arose, வாளை – vālai fish, Trichiurus haumela, வெண் போத்து – white male, உணீஇய – to eat, நாரை – pelican/stork/crane, தன் – his, அடி அறிவுறுதல் அஞ்சி – afraid that his steps would be heard, பைப்பய – very slowly, கடி இலம் – protected house, புகூஉம் – entering, கள்வன் போல – like a thief, சாஅய் – slowly, ஒதுங்கும் – walks, துறை கேழ் ஊரனொடு – with the man belonging to the town with shores, ஆவது ஆக – whatever happens, it happens, இனி நாண் உண்டோ – do I have shyness now, வருக – I hope he comes, தில் – asai, an expletive, அம்ம – asai, an expletive, எம் சேரி சேர – to our neighborhood/settlement/community and joins me, அரி வேய் – with (red) lines, உண்கண் – eyes with கண் மை, அவன் பெண்டிர் காண – as his wife watches, தாரும் தானையும் பற்றி – I’ll hold on to his garlands and clothes, ஆரியர் – the Aryans, பிடி பயின்று தரூஉம் – trained and brought by a female elephant, பெருங்களிறு போல – like the big male elephant, தோள் கந்தாக – my arms as posts, கூந்தலின் பிணித்து – tying with my hair, அவன் – his, மார்பு கடி கொள்ளேன் ஆயின் – if I do not protect his chest, if I do not hold on to his chest, ஆர்வுற்று – anxiously, இரந்தோர்க்கு ஈயாது – if not given to those who ask, ஈட்டியோன் பொருள் போல் – like wealth of a stingy man, பரந்து வெளிப்படாது ஆகி – if it is not announced and spread, வருந்துக – let it be ruined, தில்ல –  asai, an expletive, யாய் ஓம்பிய நலனே – my beauty that my mother protected

அகநானூறு 277, கருவூர் நன்மார்பன், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
தண் கதிர் மண்டிலம் அவிர் அறச் சாஅய்ப்
பகல் அழி தோற்றம் போலப் பையென
நுதல் ஒளி கரப்பவும் ஆள் வினை தருமார்
தவல் இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆகக்
கடையல் அம் குரல வாள் வரி உழுவை  5
பேழ்வாய்ப் பிணவின் விழுப் பசி நோனாது
இரும் பனஞ்செறும்பின் அன்ன பரூஉ மயிர்ச்
சிறு கண் பன்றி வருதிறம் பார்க்கும்
அத்தம் ஆர் அழுவத்து ஆங்கண் நனந்தலை
பொத்துடை மரத்த புகர்படு நீழல்  10
ஆறு செல் வம்பலர் அசையுநர் இருக்கும்
ஈரம் இல் வெஞ்சுரம் இறந்தோர் நம் வயின்
வாரா அளவை ஆய் இழை கூர்வாய்
அழல் அகைந் தன்ன காமர் துதை மயிர்
மனை உறை கோழி மறனுடைச் சேவல்  15
போர் புரி எருத்தம் போலக் கஞலிய
பொங்கு அழல் முருக்கின் ஒண் குரல் மாந்தி
சிதர் சிதர்ந்து உகுத்த செவ்வி வேனில்
வந்தன்று அம்ம தானே
வாரார் தோழி நம் காதலோரே.   20

Akanānūru 277, Karuvūr Nanmārpan, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
My friend wearing pretty jewels!

He has gone
to bring wealth, causing the brightness
on my forehead to be lost, like the bright
moon with cool rays that fade away during
day, with a perfect mind and sporting a
spear as his support,

through the paths in the wasteland with
forests, where a bright-striped, male tiger
awaits small-eyed pigs with hair as thick as
the splinters of palmyra trees, unable to bear
the great hunger of his mate with gaping
mouth, and in the wide land, dry with no
water, where travelers on the paths rest in
the dappled shade of trees with hollows.

Early summer season is here, bees swarm
and spill honey from clusters of bright
murukkam flowers, like rising flame, that look
like the swaying-flame-like neck feathers
of pretty, fighting roosters with sharp beaks,
mates of house-residing fowl with thick feathers.

My lover has not come back, my friend!

Meanings:  தண் கதிர் – cool rays, மண்டிலம் – moon, அவிர் அறச் சாஅய் – for its brightness to be totally ruined, பகல் அழி தோற்றம் போல – like the faded appearance during the day, பையென – slowly, நுதல் ஒளி கரப்பவும் – for the brightness on the forehead to be hid, ஆள் வினை தருமார் – one who went to earn wealth, தவல் இல் உள்ளமொடு – with a mind without fault, with a mind that is strong, எஃகு துணை ஆக – with a spear as a support, with a spear as a partner, கடையல் அம் குரல – voice like that of (butter) churning, வாள் வரி உழுவை – tiger with bright stripes/tiger with sword-like stripes, பேழ்வாய்ப் பிணவின் விழுப்பசி நோனாது – unable to bear the great hunger of its mate with open mouth, இரும் பனஞ்செறும்பின் அன்ன – like the splinters on a dark palmyra tree, பரூஉ மயிர் – thick hair/bristles, சிறு கண் பன்றி வருதிறம் பார்க்கும் – watches for the manner in which a small-eyed pig comes that way, அத்தம் – wasteland paths, ஆர் அழுவத்து – wasteland with forests, ஆங்கண் – there, நனந்தலை – wide, பொத்து உடை மரத்த – of trees with hollows, புகர்படு நீழல் – dappled shade, spotty shade, ஆறு செல் வம்பலர் அசையுநர் இருக்கும் – those who travel on the path stay, ஈரம் இல் வெஞ்சுரம் – dry wasteland without water, இறந்தோர் – the one who went, நம் வயின் – to us, வாரா அளவை – when he has not come, ஆய் இழை – one with beautiful jewels, கூர்வாய் – sharp beak, அழல் அகைந்தன்ன – like moving flame, காமர் – beautiful, துதை மயிர் – thick feathers, மனை உறை கோழி மறனுடைச் சேவல் – brave rooster/cock of the hen that lives in the house, போர் புரி எருத்தம் போல – like its neck when it fights, கஞலிய – flourishing, பொங்கு அழல் – full flame, முருக்கின் ஒண் குரல்- bright clusters of flowers on the murukkam trees, coral tree, Erythrina variegate, மாந்தி – drink, சிதர் – bees, சிதர்ந்து – scattered, உகுத்த – dropped, செவ்வி வேனில் வந்தன்று – early summer has arrived, அம்ம – an asai, an expletive, தானே வாரார் தோழி நம் காதலோரே – but my lover has not come my friend

அகநானூறு 278, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி

குண கடல் முகந்த கொள்ளை வானம்
பணை கெழு வேந்தர் பல் படைத் தானைத்
தோல் நிரைத் தனைய ஆகி வலன் ஏர்பு
கோல் நிமிர் கொடியின் வசிபட மின்னி
உரும் உரறு அதிர் குரல் தலைஇப் பானாள்  5
பெரு மலை மீமிசை முற்றின ஆயின்
வாள் இலங்கு அருவி தாஅய் நாளை
இரு வெதிர் அம் கழை ஒசியத் தீண்டி
வருவது மாதோ வண் பரி உந்தி
நனி பெரும் பரப்பின் நம் ஊர் முன் துறைப்  10
பனி பொரு மழைக் கண் சிவந்த பானாள்
முனி படர் அகல மூழ்குவம் கொல்லோ
மணி மருள் மேனி ஆய் நலம் தொலைய
தணிவு அருந் துயரம் செய்தோன்
அணி கிளர் நெடு வரை ஆடிய நீரே?  15

Akanānūru 278, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
The clouds that took water from the
eastern sea climbed up with strength
and looked like rows of shields of armies
belonging to kings with panai drums, and
sky-splitting lightning flashes appeared like
flags that are hoisted on poles, heavy rains
fell at midnight, with roaring, loud thunder
on the tall mountains and bright, splendid
waterfalls came down the next day, breaking
large bamboo, bringing down beautiful wood
from water tank walls, and spreading up to
the shores of the vast reservoir in our town.

Shall we go there, and dip in that water and
make our white eyes become red, so that
the sorrow that distresses you at midnight,
uncurable, that caused your body that is
like sapphire to lose its fine beauty, can end?

Notes:  பரி (9) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குதிரை மரம் – நீரைத் தேக்குவதற்குக் கால்களை கடாவி நிறுத்தப்படுகின்ற மரம்.  இவ்வாறு குதிரை மரம் நடுதல் இக்காலத்திலும் உண்டு.  குதிரை மரம் என்றே வழங்குகின்றது. இஃது இரவுக்குறியின்கண் வருவதற்கு இடையூறு உண்டென உணர்த்தியபடியாம்.  பனி பொரு (11) –  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பனி போல் வெளுத்திருக்கின்ற.  வலன் ஏர்பு – அகநானூறு 43, 84, 188, 278, 298, 328, நற்றிணை 264, 328, குறுந்தொகை 237, ஐங்குறுநூறு 469, பதிற்றுப்பத்து 24, 31, நெடுநல்வாடை 1, பட்டினப்பாலை 67, முல்லைப்பாட்டு 4, திருமுருகாற்றுப்படை 1.

Meanings:   குண கடல் முகந்த கொள்ளை வானம் – abundant clouds that absorbed and took water from the eastern sea, பணை கெழு வேந்தர் – kings with panai drums, பல் படைத் தானை – with many armies, தோல் நிரைத் தனைய – like their rows of shields, ஆகி – become, வலன் ஏர்பு – climbing with strength, climbing to the right, கோல் நிமிர் கொடியின் வசிபட மின்னி – splitting the sky (splitting darkness) lightning struck like tall flags that fly on poles, உரும் உரறு அதிர் குரல் – loud sound of roaring thunder, தலைஇப் பானாள் – rained at midnight, பெரு மலை மீமிசை முற்றின ஆயின் – since they surrounded the tops of the tall mountains, வாள் இலங்கு அருவி – bright splendid waterfalls, தாஅய் நாளை – when it flowed the next day, when it spread the next day, இரு வெதிர் – huge/dark bamboo, அம் கழை – beautiful bamboo, ஒசிய – to break, தீண்டி வருவது – touching and coming, மாதோ – அசை, an expletive, வண் பரி உந்தி – falling rapidly with beautiful wood used in water tanks (see note), நனி பெரும் பரப்பின் – with a huge wide space, நம் ஊர் முன் துறை – the shores in our town, பனி பொரு – resembling snow, as white as snow, மழைக் கண் – moist eyes, சிவந்த – reddened, பானாள் – midnight, முனி படர் அகல – for our sorrow to go away, மூழ்குவம் கொல்லோ – can we dip/dive into the water, மணி மருள் மேனி – sapphire like body’s, ஆய் நலம் தொலைய – fine beauty to be lost, தணிவு அருந் துயரம் செய்தோன் – the one who caused pain that is difficult to remove, அணி – beautiful, கிளர் – bright, நெடு வரை – tall mountains, ஆடிய நீரே – water that flows

அகநானூறு 279, இருங்கோன் ஒல்லையான் செங்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
நட்டோர் இன்மையும் கேளிர் துன்பமும்
ஒட்டாது உறையுநர் பெருக்கமும் காணூஉ
ஒரு பதி வாழ்தல் ஆற்றுப தில்ல
பொன் அவிர் சுணங்கொடு செறிய வீங்கிய
மென்முலை முற்றம் கடவாதோர் என  5
நள்ளென் கங்குலும் பகலும் இயைந்து இயைந்து
உள்ளம் பொத்திய உரம் சுடு கூர் எரி
ஆள் வினை மாரியின் அவியா நாளும்
கடறு உழந்து இவணம் ஆகப் படர் உழந்து
யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே தீந்தொடை  10
விளரி நரம்பின் நயவரு சீறியாழ்
மலி பூம் பொங்கர் மகிழ் குரல் குயிலொடு
புணர் துயில் எடுப்பும் புனல் தெளி காலையும்
நம்முடை மதுகையள் ஆகி அணி நடை
அன்ன மாண் பெடையின் மென்மெல இயலிக்  15
கையறு நெஞ்சினள் அடைதரும்
மை ஈர் ஓதி மாஅயோளே?

Akanānūru 279, Irunkōn Ollaiyān Chenkannanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
Those who do not leave their beloved
ones with golden pallor spots and
swollen, delicate breasts, are capable
of living in the same town without
going to earn wealth,
able to tolerate the poverty of
their friends, sorrow of relatives
and great pride of those unfriendly.

The desire to help others appeared in
my mind again and again during
nights and days, ruining my
strength like a fierce flame that
could be put out only by the rain
of my effort, and here I am
suffering in this forest, every day.

How is she able to handle sorrow,
the helpless young woman with dark,
oiled hair who walks delicately like a noble
goose, and depends on me for strength,
in this season when sweet vilari tunes
played on the strings of desirable small
lutes are heard along with the happy songs
of cuckoos from groves filled with flowers,
waking her from deep sleep at dawn,
when water is sprinkled on the yard?

Notes: அகநானூறு 51 – முலை முற்றம் வீங்க, அகநானூறு 279 – செறிய வீங்கிய மென் முலை முற்றம், அகநானூறு 263 – வருமுலை முற்றத்து, அகநானூறு 361 – வார் முலை முற்றத்து, அகநானூறு 362 – முலைச் சுணங்கணி முற்றத்து, நற்றிணை 191 – வன முலை முற்றத்து.

Meanings:   நட்டோர் இன்மையும் – the poverty of friends, கேளிர் துன்பமும் – and the sorrow of relatives, ஒட்டாது உறையுநர் – those who are not friendly, பெருக்கமும் காணூஉ – seeing the great pride, seeing great arrogance, ஒரு பதி வாழ்தல் – living in the same town, ஆற்றுப – they will tolerate, தில்ல – அசை, an expletive, பொன் அவிர் சுணங்கொடு – with golden bright pallor spots, செறிய வீங்கிய மென் முலை முற்றம் கடவாதோர் – those who do not go from the limits of tight and swollen delicate breasts, என – so, நள்ளென் கங்குலும் – in the dark nights with pitch darkness, பகலும் – and during the day, இயைந்து இயைந்து – appearing and appearing, உள்ளம் பொத்திய – lit in my mind, உரம் சுடு – burns strength, கூர் எரி – sharp flame, ஆள் வினை மாரியின் அவியா – ruining it through my effort that is like the rain, நாளும் – daily, கடறு உழந்து – suffer in this forest, இவணம் ஆக – am here, படர் உழந்து – sorrow spreading, யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே – how can she handle it, தீம் தொடை விளரி – vilari tune that is sweetly strummed, நரம்பின் – with strings, நயவரு – rousing desire, desirable, சீறியாழ் – small lute, மலி பூம் பொங்கர் மகிழ் குரல் குயிலொடு – along with the happy songs of cuckoos in the grove with abundant flowers, புணர் துயில் எடுப்பும் – wake her up from deep sleep, புனல் தெளி காலையும் – morning when water is sprinkled (on the front yard), நம்முடை மதுகையள் ஆகி – us as her strength, அணி நடை – beautiful walk, அன்ன மாண் பெடையின் – like that of an esteemed female goose, மென்மெல இயலி – walks very slowly, கையறு நெஞ்சினள் – the girl with a helpless heart, அடைதரும் – will attain, will embrace, மை ஈர் ஓதி – dark oiled hair (Nedunalvādai 44 – இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர்ந்திரி கொளீஇ), மாஅயோளே – the dark young woman

அகநானூறு 280, அம்மூவனார், நெய்தற் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
பொன் அடர்ந்தன்ன ஒள் இணர்ச் செருந்திப்
பன் மலர் வேய்ந்த நலம் பெறு கோதையள்
திணி மணல் அடைகரை அலவன் ஆட்டி
அசையினள் இருந்த ஆய் தொடிக் குறுமகள்
நலஞ்சால் விழுப் பொருள் கலம் நிறை கொடுப்பினும்  5
பெறல் அருங்குரையள் ஆயின் அறம் தெரிந்து
நாம் உறை தேஎம் மரூஉப் பெயர்ந்து அவனொடு
இரு நீர்ச் சேர்ப்பின் உப்புடன் உழுதும்
பெரு நீர்க் குட்டம் புணையொடு புக்கும்
படுத்தனம் பணிந்தனம் அடுத்தனம் இருப்பின்  10
தருகுவன் கொல்லோ தானே விரி திரைக்
கண் திரள் முத்தம் கொண்டு ஞாங்கர்த்
தேன் இமிர் அகன் கரைப் பகுக்கும்
கானலம் பெருந்துறைப் பரதவன் எமக்கே?

Akanānūru 280, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said to his heart
Decorated with bright clusters of
cherunthi flowers as dense as gold,
along with many other flowers in her
pretty hair, she chased crabs on the
sandy shore and got tired, the girl with
bright bangles, difficult to attain, even if
great wealth and jewels were given.

Will her father, a fisherman from the huge
port with beautiful groves who brings
rounded pearls from the wave-filled ocean
and shares them on the bee-swarming
shores, give her to me,
if we leave our country and move to his,
know what is right and work with him
in his salt pans on the shores of the wide
ocean, enter the huge, deep ocean in boats
with him,
submit to him, be humble and be on his side?

Notes:  படுத்தனம் (10) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  அவனோடு மீன் வேட்டையாடி மீனை அகப்படுத்தும், வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – அவன் வயமாகியும்.  This is a rare poem where the hero is willing to work for the heroine’s father, so that he can win her hand.

Meanings:   பொன் அடர்ந்தன்ன – like dense gold, ஒள் இணர்ச் செருந்தி – bright cherunthi flower clusters, Ochna squarrosa, Panicled golden-blossomed pear tree, பன் மலர் வேய்ந்த – decorated with many flowers, நலம் பெறு கோதையள் – the pretty girl with flower strands, திணி மணல் அடைகரை – sand filled shore, அலவன் ஆட்டி – chased crabs, அசையினள் இருந்த – she got tired, ஆய் தொடிக் குறுமகள் – young lady with beautiful bangles, நலம் சால் – very fine, விழுப் பொருள் – fine material, costly material, கலம் நிறை கொடுப்பினும் – even if great wealth and jewels were given, பெறல் அருங்குரையள் ஆயின் – if she is difficult to attain (குரை – ஓர் அசைநிலை, an expletive), அறம் தெரிந்து – knowing what is fair, நாம் உறை தேஎம் மரூஉப் பெயர்ந்து – if we abandon the land where we live and move to his land, அவனொடு – with him, இரு நீர்ச் சேர்ப்பின் – on the shores of the vast waters, உப்புடன் உழுதும் – working in the salt pans, பெரு நீர்க் குட்டம் புணையொடு புக்கும் – entering the vast deep ocean in his boat, படுத்தனம் பணிந்தனம் அடுத்தனம் இருப்பின் – if I submit to him and be humble and be next to him, தருகுவன் கொல்லோ தானே – will he not give, விரி திரைக் கண் திரள் முத்தம் கொண்டு – bring rounded pearls from the vast ocean, bring big pearls from the wide ocean, bring rounded pearls from the wide ocean, ஞாங்கர்த் தேன் இமிர் – where honey bees swarm, in the place where honey bees swarm, அகன் கரைப் பகுக்கும் – share on the wide shores, கானலம் பெருந்துறைப் பரதவன் – the fisherman from the big port with groves, எமக்கே – to me

அகநானூறு 281, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
செய்வது தெரிந்திசின் தோழி அல்கலும்
அகலுள் ஆண்மை அச்சறக் கூறிய
சொல் பழுது ஆகும் என்றும் அஞ்சாது
ஒல்கு இயல் மட மயில் ஒழித்த பீலி
வான் போழ் வல்வில் சுற்றி நோன் சிலை  5
அவ்வார் விளிம்பிற்கு அமைந்த நொவ்வியல்
கனை குரல் இசைக்கும் விரை செல் கடுங்கணை
முரண் மிகு வடுகர் முன்னுற மோரியர்
தென் திசை மாதிரம் முன்னிய வரவிற்கு
விண்ணுற ஓங்கிய பனி இருங்குன்றத்து  10
ஒண் கதிர்த் திகிரி உருளிய குறைத்த
அறை இறந்து அவரோ சென்றனர்
பறை அறைந்தன்ன அலர் நமக்கு ஒழித்தே.

Akanānūru 281, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Analyze what you do, my friend!

Not fearing, that the manly words
he uttered daily in our huge town to
remove our fear, will become untruths,
and giving us gossip that is as loud as
parai drums,

he went on the path,
where the Vadukars who have great
enmity tie the shed feathers of delicate
peacocks with swaying walks, to their
strong bows using long straps on the
edges, shoot rapidly fitting the beauty
of the tied fibers, creating sounds, and
lead the Mauryas who desire to conquer
the South, cutting into the rocks to let their
chariot wheels with bright spokes roll.

Notes:  There is another version with line 2 being அகலுள் ஆங்கண் அச்சறக் கூறிய.  Akanānūru 69, 251, 281 and Puranānūru 175 have references to Mauryan incursions into Tamil Nadu.  The Mauryas ruled from 321 to 185 B.C.  The Vadukars are Telugu speaking people.  There are references to Vadukars in Akanānūru 107, 213, 253, 281, 295, 375, 381, Kurunthokai 11, Natrinai 212 and Puranānūru 378.   வான் போழ் (5) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நீண்ட பிளப்பு, வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – நீண்ட வார்.

Meanings:   செய்வது தெரிந்திசின் தோழி – understand what you do my friend, அல்கலும் – daily, அகலுள் – in a wide space, in a huge town, ஆண்மை – manly, அச்சற – for fear to be removed, கூறிய சொல் பழுது ஆகும் என்றும் அஞ்சாது – not afraid that his words will become untruths, ஒல்கு இயல் – swaying walk, delicate walk, மட மயில் – delicate peacocks, ஒழித்த – shed, பீலி – feathers, வான் போழ் – long straps, long splits, வல் வில் சுற்றி – tied around strong bows, நோன் சிலை – strong bows, அவ் வார் – beautiful straps, விளிம்பிற்கு – on the edges, அமைந்த – fitting, நொவ்வியல் – rapidly, கனை குரல் இசைக்கும் – creates loud sounds, விரை செல் கடுங்கணை – harsh arrows that go fast, முரண் மிகு வடுகர் – Vadukars with great enmity, Vadukars with great strength, முன்னுற – going ahead, மோரியர் தென் திசை மாதிரம் முன்னிய வரவிற்கு – for the Mauryas who came with the desire to conquer the south, விண்ணுற ஓங்கிய பனி இருங்குன்றத்து – in the chill dark mountains that are tall up to the sky, ஒண் கதிர்த் திகிரி – wheels with bright spokes, உருளிய – to roll, குறைத்த அறை – reduced the rocks, cut into rocks, இறந்து அவரோ சென்றனர் – he went through that, பறை அறைந்தன்ன அலர் நமக்கு ஒழித்தே – giving us slander which is like loud parai drums

அகநானூறு 282, தொல்கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, அல்லது தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
பெரு மலைச் சிலம்பின் வேட்டம் போகிய
செறி மடை அம்பின் வல் வில் கானவன்
பொருது தொலை யானை வெண்கோடு கொண்டு
நீர் திகழ் சிலம்பின் நன் பொன் அகழ்வோன்
கண் பொருது இமைக்கும் திண் மணி கிளர்ப்ப  5
வைந் நுதி வால் மருப்பு ஒடிய உக்க
தெண் நீர் ஆலி கடுக்கும் முத்தமொடு
மூவேறு தாரமும் ஒருங்குடன் கொண்டு
சாந்தம் பொறை மரம் ஆக நறை நார்
வேங்கைக் கண்ணியன் இழிதரும் நாடற்கு 10
இன் தீம் பலவின் ஏர் கெழு செல்வத்து
எந்தையும் எதிர்ந்தனன் கொடையே அலர் வாய்
அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழியும்
சாய் இறைத் திரண்ட தோள் பாராட்டி
யாயும் அவனே என்னும் யாமும்  15
வல்லே வருக வரைந்த நாள் என
நல் இறை மெல் விரல் கூப்பி
இல் உறை கடவுட்கு ஓக்குதும் பலியே.

Akanānūru 282, Tholkapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, or What the heroine said to her friend , as the hero listened nearby
Our father with the wealth
of abundant, lovely, sweet
jackfruits, has agreed for
marriage to the man from
the country, where a mountain
dweller who went hunting on the
huge mountain slopes with his
strong bow and arrows with tight
joints, killed an elephant, took
the white tusks, and used them to
dig for gold
in the mountain with water,
pulled out huge sapphire gems
that glittered and blinded his eyes,
the white tusks broke
spilling pearls that looked like
clear hailstones,
he carried the gold, pearls and
sapphires in his sandalwood weight
balancing kāvadi pole, and came down
the mountain wearing a vēngai flower
strand woven with fibers of narai vines.

This town which has people who gossip
has linked both.
Mother praised her daughter’s delicate,
curved, rounded arms and said,
“He’s the one for her.”

Let us hold our delicate fingers with
fine joints and give offerings to our
house gods so that the wedding day
will happen soon!

Notes:  There have been similar poems where the friend announces to the heroine that the family has agreed to give her hand in marriage to the hero.  யானையின் தந்தத்தில் முத்து:  அகநானூறு 282 – வால் மருப்பு ஒடிய உக்க தெண் நீர் ஆலி கடுக்கும் முத்தமொடு, நற்றிணை 202 – புலி பொரச் சிவந்த புலால் அம் செங் கோட்டு ஒலி பல் முத்தம், புறநானூறு 161 – முத்துப்படு முற்றிய உயர் மருப்பு ஏந்திய வரை மருள் நோன் பகடு, புறநானூறு 170 – வெண்கோடு பயந்த ஒளி திகழ் முத்தம், பதிற்றுப்பத்து 32 – முத்துடை மருப்பின், கலித்தொகை 40 – முத்து ஆர் மருப்பின், திருமுருகாற்றுப்படை 304 – பெருங்களிற்று முத்துடை வான்கோடு தழீஇ, குறிஞ்சிப்பாட்டு 36 – முத்து ஆர் மருப்பின், மலைபடுகடாம் 518 – முத்துடை மருப்பின்.

Meanings:   பெரு மலைச் சிலம்பின் – on the huge mountain slopes, வேட்டம் போகிய – went to hunt, செறி மடை அம்பின் – with arrows with tight joints, வல் வில் கானவன் – forest dweller with a strong bow, பொருது தொலை யானை – attacked and killed an elephant, வெண் கோடு கொண்டு – took the white tusks, நீர் திகழ் சிலம்பின் நன் பொன் அகழ்வோன் – dug for fine gold in the water-filled slopes, கண் பொருது இமைக்கும் திண் மணி – sturdy sapphire gems that glitter like attacking the eyes, கிளர்ப்ப – appeared bright, வைந் நுதி – sharp edge, வால் மருப்பு ஒடிய – white tusks broke, உக்க – dropped, தெண் நீர் ஆலி கடுக்கும் முத்தமொடு – along with pearls which are like clear water hail stones, மூவேறு தாரமும் ஒருங்குடன் கொண்டு – taking the three different kinds (gold, pearls and sapphires) together, சாந்தம் பொறை மரம் ஆக – using sandalwood as a weight carrying balancing pole, நறை நார் – fiber from narai vine, வேங்கைக் கண்ணியன் – man with a kino flower strand, Pterocarpus marsupium, இழிதரும் – came down, நாடற்கு – man from such country, இன் தீம் பலவின் ஏர் கெழு செல்வத்து – with the wealth of sweet beautiful jackfruit trees, எந்தையும் எதிர்ந்தனன் கொடையே – our father has agreed to give you in marriage, அலர் வாய் அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழியும் – this town with mouths that gossip has linked both,  சாய் – delicate, curved, இறை – joints, திரண்ட தோள் – thick arms, rounded arms, பாராட்டி – praising, யாயும் அவனே என்னும் – mother says that he is the one, யாமும் – us, வல்லே வருக வரைந்த நாள் என – that the marriage day planned by elders should come soon, நல் இறை மெல் விரல் கூப்பி – holding together our delicate fingers with fine joints, இல் உறை கடவுட்கு ஓக்குதும் பலியே – let us offer to the gods residing in our house

அகநானூறு 283, மதுரை மருதன் இளநாகனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நன்னெடுங்கதுப்பொடு பெருந்தோள் நீவிய
நின் இவண் ஒழிதல் அஞ்சிய என்னினும்
செலவு தலைக்கொண்ட பெரு விதுப்பு உறுவி
பல் கவர் மருப்பின் முது மான் போக்கிச்
சில் உணாத் தந்த சீறூர்ப் பெண்டிர்  5
திரிவயின் தெவுட்டும் சேண் புலக் குடிஞைப்
பைதல் மென் குரல் ஐது வந்து இசைத்தொறும்
போகுநர் புலம்பும் ஆறே ஏகுதற்கு
அரிய ஆகும் என்னாமைக் கரி மரம்
கண் அகை இளங்குழை கால் முதல் கவினி  10
விசும்புடன் இருண்டு வெம்மை நீங்கப்
பசுங்கண் வானம் பாய் தளி பொழிந்தெனப்
புல் நுகும்பு எடுத்த நல் நெடுங்கானத்து
ஊட்டுறு பஞ்சிப் பிசிர் பரந்தன்ன
வண்ண மூதாய் தண் நிலம் வரிப்ப  15
இனிய ஆகுக தணிந்தே
இன்னா நீப்பின் நின்னொடு செலற்கே.

Akanānūru 283, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Her anxiety to go on the trip with
you who stroked her pretty, long hair
and wide shoulders
is more than my fear of you leaving
from here.

Not considering that it is difficult
and it will cause pain, she wants to
go on the path, where chasing away
old stags with forked antlers, women
from a small village bring food from
the forest where they wander, and
an owl hoots from afar, and
whenever the sounds reach them
those who travel are distressed.

May the nodes on the parched
trees flourish with tender sprouts
and become beautiful!
May heat be removed by dark skies!
May the huge forest with new grass
with tender blades become sweet
after the cool skies pour rain,
with colorful velvet pattuppoochis
that are like tiny dyed cotton pieces!

Notes:  Pattupoochis (மூதாய் – trombidium grandissimum) are tiny red bugs that look like pieces of velvet.  They surface during the rainy season, on sandy soils.  They are kept in boxes by young kids, and fed tender grass.  They are also known as indirakōpam.  They are not the silk producing worms or caterpillars.  Akanānūru poems 14, 54, 74, 134, 283, 304, 374, Kalithokai 85 and Natrinai 362 have references to these little red bugs that look like velvet pieces.  மூதாய் வரிப்ப – அகநானூறு 14 – ஈயல் மூதாய் வரிப்ப, அகநானூறு 74 – செம் மூதாய் பெரு வழி மருங்கில் சிறு பல வரிப்ப, அகநானூறு 283 – மூதாய் தண் நிலம் வரிப்ப, அகநானூறு 304 – ஈயல் மூதாய் ஈர்ம் புறம் வரிப்ப.

Meanings:   நன் நெடுங்கதுப்பொடு – with pretty long hair, பெருந்தோள் நீவிய – stroked her wide shoulders, stroked her large arms, நின் இவண் ஒழிதல் அஞ்சிய – afraid of you leaving from here, என்னினும் – more than me, செலவு தலைக்கொண்ட – taking on leaving with you, பெரு விதுப்பு உறுவி – she is very anxious, பல் கவர் மருப்பின் முதுமான் போக்கி – chasing an old deer with branched antlers, சில் உணாத் தந்த சீறூர்ப் பெண்டிர் – women from the small town bring the little food from there, திரி வயின் – where they roam, தெவுட்டும் சேண் புலக் குடிஞை – an owl hoots from far, பைதல் மென் குரல் – painful soft sound, ஐது – softly, வந்து இசைத் தொறும் – whenever the sound is heard, போகுநர் புலம்பும் ஆறே – those who go on the path are distressed, ஏகுதற்கு அரிய ஆகும் என்னாமை – does not consider that it is difficult to go on them, கரி மரம் – parched trees, கண் அகை இளங்குழை – tender sprouts flourish from the nodes, கால் முதல் – on the trunks, கவினி – become beautiful, விசும்புடன் இருண்டு வெம்மை நீங்க – may the heat be removed with dark skies, பசுங்கண் வானம் பாய் தளி பொழிந்தென – since the cool skies pour spreading rain drops, புல் நுகும்பு எடுத்த நல் நெடுங்கானத்து – grass with tender blades sprout in the fine huge forest, ஊட்டுறு பஞ்சிப் பிசிர் பரந்தன்ன – like tiny dyed cotton pieces that have spread, வண்ண மூதாய் தண் நிலம் வரிப்ப – colorful red pattuppoochi bugs decorate the cool land, trombidium grandissimum, இனிய ஆகுக – may the forest be sweet, தணிந்தே – heat reduced, இன்னா – sorrow, நீப்பின் – due to separation, if you are leaving, நின்னொடு செலற்கே – to go with you

அகநானூறு 284, இடைக்காடனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது, அல்லது தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
சிறியிலை நெல்லிக் காய் கண்டன்ன
குறு விழிக் கண்ண கூரல் அம் குறு முயல்
முடந்தை வரகின் வீங்கு பீள் அருந்துபு
குடந்தை அம் செவிய கோள் பவர் ஒடுங்கி
இன்துயில் எழுந்து துணையொடு போகி  5
முன்றில் சிறு நிறை நீர் கண்டு உண்ணும்
புன்புலம் தழீஇய பொறை முதல் சிறுகுடித்
தினை கள் உண்ட தெறி கோல் மறவர்
விசைத்த வில்லர் வேட்டம் போகி
முல்லைப் படப்பைப் புல்வாய் கெண்டும்  10
காமர் புறவினதுவே காமம்
நம்மினும் தான் தலை மயங்கிய
அம் மா அரிவை உறைவின் ஊரே.

Akanānūru 284, Idaikkādanār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer, or what the hero said to his heart
She is much giddier with
love than I am,
the dark, pretty, young girl
who lives in a town,
where a hare with fur and eyes
like small-leaved nelli fruits,
eats bent millet with swollen
grains,
sleeps sweetly under a vine
with clusters of vegetables,
goes with its mate and drinks
water from a tiny, full pot
in the front yard of a house
in a small village in the forest
embracing the foothills
where warriors who drink millet
liquor and shoot arrows from
their tightly tied bows, kill
and eat deer in the woodland
groves of the beautiful forest.

Notes:  வரகின் வீங்கு பீள் (3) – பொ. வே. சோமசுந்தரம் உரை – வரகின் பருத்த சூல், ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – வரகினது பருத்த குருத்து.  முன்றில் சிறு நிறை நீர் கண்டு உண்ணும் (6) – பொ. வே. சோமசுந்தரம் உரை – முற்றத்திலே சிறிதாக நிறைந்து தெளிந்து நிற்கும் நீரை ஆராய்ந்து கண்டு பருகுதற்கு இடனான, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – வீட்டு முற்றத்திலுள்ள சிறிய சால்களிலுள்ள நீரைக் கண்டு பருகும்.

Meanings:   சிறியிலை நெல்லிக் காய் கண்டன்ன குறு விழிக் கண்ண – small eyes that are like nelli fruits with small leaves, கூரல் – fur, அம் குறு முயல் – pretty small hare, முடந்தை வரகின் வீங்கு பீள் அருந்துபு – after eating the bent millet’s swollen embryo of grains, குடந்தை அம் செவிய – with curved beautiful ears, கோள் – clusters (of vegetables), பவர் ஒடுங்கி – goes under the vines, hides under the vines, இன் துயில் எழுந்து – rises up after sweet sleep, துணையொடு போகி –  goes with its mate, முன்றில் சிறு நிறை நீர் கண்டு உண்ணும் – sees and then drinks water from the small full pot in the front yard of a house, sees and drinks from a small full water-drawing bucket in the front yard of a house, புன்புலம் – woodlands, forest, dry land, தழீஇய பொறை முதல் சிறுகுடி – in a small village near the foothills, தினை கள் உண்ட – drank millet liquor, தெறி கோல் மறவர் – warriors who shoot arrows, விசைத்த வில்லர் வேட்டம் போகி – those with tightly tied bows go hunting, முல்லைப் படப்பைப் புல்வாய் கெண்டும் – they kill and eat deer in the woodland groves, காமர் புறவினதுவே – it is a beautiful forest, காமம் நம்மினும் தான் தலை மயங்கிய – more confused than me in love, அம் மா அரிவை உறைவின் ஊரே – the town where the beautiful dark young girl lives

அகநானூறு 285, காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் காரிக்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
ஒழியச் சென்மார் செல்ப என்று நாம்
அழி படர் உழக்கும் அவல நெஞ்சத்து
எவ்வம் இகந்து சேண் அகல வை எயிற்று
ஊன் நசைப் பிணவின் உறு பசி களைஇயர்
காடு தேர் மடப் பிணை அலறக் கலையின்  5
ஓடு குறங்கு அறுத்த செந்நாய் ஏற்றை
வெயில் புலந்து இளைக்கும் வெம்மைய பயில் வரி
இரும் புலி வேங்கைக் கருந்தோல் அன்ன
கல் எடுத்து எறிந்த பல் கிழி உடுக்கை
உலறு குடை வம்பலர் உயர் மரம் ஏறி 10
ஏறு வேட்டு எழுந்த இனம் தீர் எருவை
ஆடு செவி நோக்கும் அத்தம் பணைத்தோள்
குவளை உண்கண் இவளும் நம்மொடு
வரூஉம் என்றனரே காதலர்
வாராய் தோழி முயங்குகம் பலவே.  15.

Akanānūru 285, Kāviripoompattinathu Karikannanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her, encouraging her to elope
For our great sorrow to go
away from our pitiful hearts,
your lover who said that
he was going far away to
to the wasteland,
……….where,
……….to remove the hunger of his
……….meat-desiring female, a male
……….tiger attacks a strong stag
……….and chops his thigh,
……….gets tired in the heat that it
……….hates, as the female deer
……….who searched for her mate in
……….the forest screams,
……….and those who travel, their
……….clothes torn in many places
……….by bandits who throw stones
……….that look like the dark skins of
……….large tigers with many stripes,
……….carry dried umbrellas,
……….climb on tall trees and look at
……….a vulture which desired food
……….and flew away from its flock,
now says, “Let the girl with bamboo
shoulders and blue waterlily eyes
go with me.”  Come here my friend!
Let us hug a few times!

Notes:  The words இரும் புலி வேங்கைக் கருந்தோல் அன்ன on line 8 have been interpreted both as description of the stones thrown and as description of the clothes worn by those who travel, by scholars.

Meanings:   ஒழிய – leaving me, சென்மார் – to go, செல்ப என்று – that he will go (to earn wealth), நாம் அழி படர் உழக்கும் – we were in great sorrow, அவல நெஞ்சத்து எவ்வம் – pitiful heart’s sorrow, இகந்து சேண் அகல – to move far away, வை எயிற்று – with sharp teeth, ஊன் நசை – desiring meat, பிணவின் உறு பசி களைஇயர் – to remove the hunger of its female, காடு தேர் – searching in the forest, மடப் பிணை அலற – as its naive female screams, கலையின் ஓடு குறங்கு அறுத்த செந்நாய் ஏற்றை – male wild dog (Cuon alpinus dukhunensis ) that chopped the running thigh of the male deer, வெயில் புலந்து இளைக்கும் – gets tired in the hot sun that it hates, வெம்மைய – it is hot, பயில் – abundant, வரி இரும் புலி வேங்கைக் கருந்தோல் அன்ன – like the dark skin of striped large tiger, கல் எடுத்து எறிந்த – torn by rocks (thrown by bandits), பல் கிழி உடுக்கை – clothes torn in many places, உலறு குடை – dried umbrella, வம்பலர் – those who travel, உயர் மரம் ஏறி – climb on tall trees, ஏறு வேட்டு எழுந்த – rose up desiring, இனம் தீர் எருவை – a vulture that moved away from its flock, Indian black vulture, Pondicherry vulture, red-headed vulture, ஆடு – flying, செவி நோக்கும் – looks for the right time, அத்தம் – wasteland, பணைத்தோள் – thick arms, bamboo-like arms, குவளை – blue waterlilies, Nymphaea caerulea, உண்கண் இவளும் நம்மொடு வரூஉம் என்றனரே காதலர் – your lover said “let her with kohl-lined eyes go with me”, வாராய் தோழி – come my friend, முயங்குகம் பலவே – let us hug each other a few times

அகநானூறு 286, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வெள்ளி விழுத்தொடி மென் கருப்பு உலக்கை
வள்ளி நுண் இடை வயின்வயின் நுடங்க
மீன் சினை அன்ன வெண்மணல் குவைஇக்
காஞ்சி நீழல் தமர் வளம் பாடி
ஊர்க்குறு மகளிர் குறுவழி விறந்த  5
வராஅல் அருந்திய சிறு சிரல் மருதின்
தாழ் சினை உறங்கும் தண் துறை ஊர
விழையா உள்ளம் விழையும் ஆயினும்
என்றும் கேட்டவை தோட்டி ஆக மீட்டு ஆங்கு
அறனும் பொருளும் வழாமை நாடி  10
தற்தகவு உடைமை நோக்கி மற்றதன்
பின் ஆகும்மே முன்னியது முடித்தல்
அனைய பெரியோர் ஒழுக்கம் அதனால்
அரிய பெரியோர்த் தெரியும் காலை
நும்மோர் அன்னோர் மாட்டும் இன்ன  15
பொய்யொடு மிடைந்தவை தோன்றின்
மெய்யாண்டு உளதோ இவ்வுலகத்தானே?

Akanānūru 286, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the cool shores,
where small kingfishers eat
thick varāl fish and sleep on the
low branches of marutham trees,
listening to the music of young
girls who sing about the wealth
of their clan as they pound with
their cane pestles with fine silver
rings, in the shade of kānji trees on
the dunes as white as the eggs of fish,
swaying their valli vine like delicate
waists!

If a mind without wants desires
something, it is best to control and
protect it, analyze fairness and
meaning without fail, see one’s worth,
and then do what one desires to do.
This is what the wise do.

If dishonest acts appear in those like
you, where is truth in this world?

Meanings:   வெள்ளி விழுத்தொடி – decorated with fine silver caps, decorated with fine silver rings, மென் கருப்பு (கரும்பு) உலக்கை – delicate cane pestles, வள்ளி நுண் இடை – valli vine like delicate waist, வயின் வயின் நுடங்க – swaying side to side, மீன் சினை அன்ன – fish eggs like, வெண் மணல் குவைஇ – white sand is heaped, காஞ்சி நீழல் – shade of the portia trees, பூவரச மரம், portia tree, Thespesia populnea, தமர் வளம் பாடி – they sing about their clan wealth, they sing about the greatness of their relatives, ஊர்க்குறு மகளிர் – the young girls in town, குறு வழி – small path, விறந்த வராஅல் அருந்திய சிறு சிரல் – small kingfisher that ate thick/dense/abundant varāl fish, murrel fish, Slacate nigra, Ophiocephalus punctatus, Ophiocephalus marulius, மருதின் தாழ் சினை உறங்கும் – they sleep on the low branches of the marutham tree, Terminalia arjuna, தண் துறை ஊர – oh man from the cool shores, விழையா உள்ளம் – mind without desire, விழையும் ஆயினும் – if it desires, என்றும் – always, கேட்டவை – what was heard, தோட்டி ஆக மீட்டு – controlling the mind using what was heard as a goad, ஆங்கு அறனும் பொருளும் வழாமை நாடி – analyze justice and meaning without failing, தற்தகவு உடைமை நோக்கி – see one’s worth, மற்றதன் பின் – after that,  ஆகும்மே முன்னியது முடித்தல் – finishing what one desires to do, அனைய பெரியோர் ஒழுக்கம் – that is what wise people do, அதனால் அரிய பெரியோர்த் தெரியும் காலை – so when analyzing what the wise do, நும்மோர் அன்னோர் மாட்டும் – even with those who are like you, இன்ன பொய்யொடு மிடைந்தவை தோன்றின் – if it appears mixed with these lies, if it appears together with these lies, மெய் யாண்டு உளதோ இவ்வுலகத்தானே – where is truth in this world

அகநானூறு 287, குடவாயில் கீரத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
தொடி அணி முன் கைத் தொகு விரல் குவைஇப்
படிவ நெஞ்சமொடு பகல் துணை ஆக
நோம் கொல் அளியள் தானே தூங்கு நிலை
மரை ஏறு சொறிந்த மாத்தட் கந்தின்
சுரை இவர் பொதியில் அம் குடிச் சீறூர்  5
நாள் பலி மறந்த நரைக்கண் இட்டிகை
புரிசை மூழ்கிய பொரி அரை ஆலத்து
ஒரு தனி நெடு வீழ் உதைத்த கோடை
துணைப் புறா இரிக்கும் தூய் மழை நனந்தலைக்
கணைக்கால் அம் பிணை ஏறு புறம் நக்க  10
ஒல்கு நிலை யாஅத்து ஓங்கு சினை பயந்த
அல்குறு வரி நிழல் அசையினம் நோக்க
அரம்பு வந்து அலைக்கும் மாலை
நிரம்பா நீள் இடை வருந்துதும் யாமே.

Akanānūru 287, Kudavāyil Keerathanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
Holding her fingers together with her
forearms with bangles, rituals on her
mind, with daytime as her partner,
she will be hurting.  She is pitiable!

In the huge common grounds of a
beautiful, small village, a male
elk scratched on a post with a big base,
surai gourds have spread, daily offerings
have been forgotten, the ruined brick altar
walls are covered by a banyan tree with
rough trunk, its long, aerial roots swaying
in the westerly winds, causing a pair
of pigeons to fly away in fear.

In that place with no rain, a stag licks
the back of its thick-legged, beautiful doe
as I watch them, resting in the sparse,
striped shade, provided by a tall tree
with high branches.

Sorrow comes and hurts me in the evenings
on the long, endless paths!  I am sad!

Meanings:   தொடி அணி முன் கை – forearms wearing bangles, தொகு விரல் குவைஇ – all her fingers held together, படிவ நெஞ்சமொடு – with rituals on her mind, பகல் துணை ஆக – with daytime as her partner, during the daytime, நோம் கொல் – will she be hurting, அளியள் தானே – she is pitiable, தூங்கு நிலை மரை ஏறு – moving male elk, சொறிந்த – scratched, மாத் தாள் – big base, கந்தின் – post, column, சுரை இவர் பொதியில் – in the common grounds where bottle gourds have spread, Lagenaria siceraria, opo squash, அம் குடிச் சீறூர் – beautiful small village, நாள் பலி மறந்த – forgot daily offerings, நரைக்கண் இட்டிகை – empty brick altar, abandoned brick altar, புரிசை – wall, மூழ்கிய – surrounded, பொரி அரை ஆலத்து – of a banyan tree with a rough trunk, ஒரு தனி நெடு வீழ் – a long aerial root, உதைத்த கோடை – swayed by the westerly winds, துணைப் புறா இரிக்கும் – a pigeon couple moves away, தூய் மழை நனந்தலை – wide place with no rain, கணைக் கால் – thick legs, அம் பிணை – beautiful female, ஏறு புறம் நக்க – licks the back of the male, ஒல்கு நிலை யாஅத்து – of a swaying tree, ஆச்சா மரம், Hardwickia binata tree, ஓங்கு சினை – tall branches, பயந்த – gave, அல்குறு – reduced, வரி நிழல் – striped shade, dappled shade அசையினம் நோக்க – stayed and watched, அரம்பு வந்து அலைக்கும் மாலை – sorrow comes and hurts in the evenings,  நிரம்பா நீள் இடை – the endless long paths, the empty long paths, வருந்துதும் யாமே – I am sad

அகநானூறு 288, விற்றூற்று மூதெயினனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
சென்மதி சிறக்க நின் உள்ளம் நின் மலை
ஆரம் நீவிய அம் பகட்டு மார்பினை
சாரல் வேங்கைப் படுசினைப் புதுப் பூ
முருகு முரண் கொள்ளும் உருவக் கண்ணியை
எரிதின் கொல்லை இறைஞ்சிய ஏனல்  5
எவ்வம் கூரிய வைகலும் வருவோய்
கனி முதிர் அடுக்கத்து எம் தனிமை காண்டலின்
எண்மை செய்தனை ஆகுவை நண்ணிக்
கொடியோர் குறுகும் நெடி இருங்குன்றத்து
இட்டு ஆறு இரங்கும் விட்டு ஒளிர் அருவி  10
அருவரை இழிதரும் வெருவரு படாஅர்க்
கயந்தலை மந்தி உயங்கு பசி களைஇயர்
பார்ப்பின் தந்தை பழச் சுளை தொடினும்
நனி நோய் ஏய்க்கும் பனி கூர் அடுக்கத்து
மகளிர் மாங்காட்டு அற்றே துகள் அறக்  15
கொந்தோடு உதிர்த்த கதுப்பின்
அம் தீம் கிளவித் தந்தை காப்பே.

Akanānūru 288, Vitrootru Mootheyinanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Please leave!  May your mind flourish!
Rubbing sandal from your mountains
on your handsome chest, and wearing
a head strand made of fresh, vēngai
flowers that differ in fragrance from others,
you come with sorrow every day to the
burned field with bent millet.  Since you
meet us alone in the mountain ranges with
mature fruits, you think easily of us.

Bright, roaring waterfalls come down on small
paths from the huge, tall mountains approached
by our harsh family, and a male monkey that is
near fearful bushes, father of a child,
to feed his mate, a delicate-headed female,
digs for jackfruit segments to feed her in the
fearful mountain ranges that cause distress in
Mānkadu where goddesses live.
My friend with beautiful sweet words and faultless
hair decorated with dropped clusters of flowers, is
in her father’s protection.

Notes:  The friend urges the hero to come and marry her friend.

Meanings:   சென்மதி – you can leave, சிறக்க நின் உள்ளம் – may your mind flourish, நின் மலை – your mountain, ஆரம் நீவிய அம் பகட்டு மார்பினை – you are with a beautiful fine chest is rubbed with sandal paste, சாரல் – mountain slopes, வேங்கைப் படுசினைப் புதுப் பூ – new flowers of the many branches of vēngai  trees, Pterocarpus marsupium, முருகு முரண் கொள்ளும் உருவக் கண்ணியை – a fragrant lovely strand differing from others, a lovely strand that differs from the garland that Murukan wears, எரிதின் கொல்லை இறைஞ்சிய ஏனல் – in the burnt field with bent millet, எவ்வம் கூரிய வைகலும் வருவோய் – you who comes every day with great sorrow, கனி முதிர் அடுக்கத்து – in the mountain ranges with mature fruits, எம் தனிமை காண்டலின் – since you met us alone, எண்மை செய்தனை ஆகுவை – think easily of us, நண்ணிக் கொடியோர் குறுகும் நெடி இருங்குன்றத்து இட்டு ஆறு இரங்கும் விட்டு ஒளிர் அருவி – bright roaring waterfalls that flow down through small paths from the tall huge mountains from where my harsh relatives come, அரு வரை – harsh mountains, இழிதரும் – comes down வெருவரு – causing fear, படாஅர் – thickets, small bushes, கயந்தலை மந்தி – delicate headed monkey, உயங்கு பசி களைஇயர் – to remove her painful hunger, பார்ப்பின் தந்தை – the child’s father, பழச் சுளை தொடினும் – even if it digs for jackfruit pieces, Artocarpus heterophyllus, நனி நோய் ஏய்க்கும் – causes great distress, பனி கூர் – trembling greatly, அடுக்கத்து – in the mountain ranges, மகளிர் மாங்காட்டு அற்றே – like Mānkadu town with goddesses, துகள் அற – faultless, கொந்தோடு – the flower clusters (கொந்தோடு= கொந்துகளை, வேற்றுமை மயக்கம் according to Venkatasamy Nattar urai), உதிர்த்த – dropped, கதுப்பின் – in her hair, அம் தீம் கிளவி – beautiful sweet words, தந்தை காப்பே – her father’s protection

அகநானூறு 289, எயினந்தை மகன் இளங்கீரனார், பாலைத் திணை –   தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
சிலை ஏறட்ட கணை வீழ் வம்பலர்
உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல்
நெடு நிலை நடுகல் நாள் பலிக் கூட்டும்
சுரனிடை விலங்கிய மரன் ஓங்கு இயவின்
வந்து வினை வலித்த நம்வயின் என்றும்  5
தெருமரல் உள்ளமொடு வருந்தல் ஆனாது
நெகிழா மென்பிணி வீங்கிய கை சிறிது
அவிழினும் உயவும் ஆய் மடத் தகுவி
சேண் உறை புலம்பின் நாள் முறை இழைத்த
திண்சுவர் நோக்கி நினைந்து கண் பனி  10
நெகிழ் நூல் முத்தின் முகிழ் முலைத் தெறிப்ப
மை அற விரிந்த படை அமை சேக்கை
ஐ மென் தூவி அணை சேர்பு அசைஇ
மையல் கொண்ட மதன்அழி இருக்கையள்
பகுவாய்ப் பல்லி படுதொறும் பரவி 15
நல்ல கூறு என நடுங்கிப்
புல்லென் மாலையொடு பொரும் கொல் தானே.

Akanānūru 289, Eyinanthai Makan Ilankeeranār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
The flowers of the dense athiral vines,
dropped on the tall graves of travellers
who fell to the arrows shot from the bows
of bandits, become daily offerings for the
tall memorial stones in the wasteland with
paths with tall, blocking trees, where we
have come.

Our pretty, beloved woman is with a sad heart
since we came here on work.  She who is sad
even if my hands that hold her tight loosen and
move a little bit, draws lines on the sturdy walls
counting the days of our arrival, tears fall down
like pearls from broken strands and scatter on
her breasts as she lies on a faultless, soft mattress
with pretty, delicate feathers, confused, her
strength lost, and whenever she hears the clucks
of a lizard with a gaping mouth, she prays for it to
spell a good omen, as she trembles and struggles
in the painful, dull evenings.

Notes:  There are references to lizard omens in Akanānūru 9, 88, 151, 289, 351, 387, Kurunthokai 16, 140, Natrinai 98, 169, 246, 333 and Kalithokai 11.  Natrinai 161 has a reference to bird omen.  Natrinai 40 and Mullaippāttu 11 have references to women waiting for good omen.  நூல் அறுந்த முத்து வடம்- அகநானூறு 225 – துளை முத்தின் செந்நிலத்து உதிர, அகநானூறு 289 – நெகிழ் நூல் முத்தின், குறுந்தொகை 51 – நூல் அறு முத்தின், குறுந்தொகை 104 – நூல் அறு முத்தின், கலித்தொகை 82 – கண்ணீர் சொரி முத்தம் காழ் சோர்வ போன்றன.

Meanings:   சிலை ஏறட்ட – shot with bows, கணை வீழ் வம்பலர் – new people on the path who fell to arrows, உயர் பதுக்கு – on the tall graves, இவர்ந்த – spread, ததர் கொடி அதிரல் – dense athiral vines or dense with flowers/leaves,  நெடு நிலை நடுகல் – tall memorial stones, நாள் பலிக் கூட்டும் – become daily offerings, சுரனிடை – in the wasteland,  விலங்கிய மரன் ஓங்கு இயவின் – in the paths with blocking tall trees, வந்து வினை வலித்த நம் வயின் – because of us who came on our business, என்றும் – always, தெருமரல் உள்ளமொடு – with a sad heart, வருந்தல் ஆனாது – endless sorrow, நெகிழா மென் பிணி வீங்கிய கை சிறிது அவிழினும் – even if the hand that holds her tightly loosens and moves a little bit, உயவும் – will feel sad, ஆய் மடத் தகுவி – beautiful innocent wife,  சேண் உறை – living far away, புலம்பின் – due to loneliness, நாள் முறை இழைத்த – (lines) drawn every day, திண் சுவர் நோக்கி – looking at the sturdy wall, நினைந்து – thinking, கண் பனி – tears, நெகிழ் நூல் முத்தின் – like pearls from loose threads, like pearls from broken threads, முகிழ் முலைத் தெறிப்ப – splattering on the bud-like breasts, splattering on the growing breasts, மை அற விரிந்த – faultlessly spread, படை அமை சேக்கை – bed for lying down, ஐ மென் தூவி – pretty delicate feathers, அணை சேர்பு அசைஇ – lying on a mattress, மையல் கொண்ட- confused, மதன் அழி இருக்கையள் – she is there with strength lost, பகுவாய்ப் பல்லி – lizard with gaping/split mouth, படுதொறும் – whenever it clucks, பரவி – she prays,  நல்ல கூறு – spell good omen, என – thus, நடுங்கி – trembling, புல்லென் மாலையொடு – in the dull evenings, in the painful evenings, பொரும் கொல் தானே – she will be struggling

அகநானூறு 290, நக்கீரர், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
குடுமிக் கொக்கின் பைங்கால் பேடை
இருஞ்சேற்று அள்ளல் நாள் புலம் போகிய
கொழு மீன் வல்சிப் புன்தலைச் சிறாஅர்
நுண் ஞாண் அவ் வலைச் சேவல் பட்டென
அல்குறு பொழுதின் மெல்கு இரை மிசையாது  5
பைதல் பிள்ளை தழீஇ ஒய்யென
அம் கண் பெண்ணை அன்புற நரலும்
சிறு பல் தொல் குடிப் பெருநீர்ச் சேர்ப்பன்
கழி சேர் புன்னை அழி பூங்கானல்
தணவா நெஞ்சமொடு தமியன் வந்து நம்  10
மணவா முன்னும் எவனோ தோழி
வெண் கோட்டு யானை விறல் போர்க் குட்டுவன்
தென் திரைப் பரப்பின் தொண்டி முன் துறைச்
சுரும்பு உண மலர்ந்த பெருந்தண் நெய்தல்
மணி ஏர் மாண் நலம் ஒரீஇப்  15
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்ட என் கண்ணே.

Akanānūru 290, Nakkeerar, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
Even before he united with me with firm
love in his heart,
in the grove near the backwaters where
punnai trees have dropped flowers, the
lord of the vast ocean shores with many
ancient small villages,

where, sitting on a palmyra tree at a
lonely time, embracing her sad children,
not eating food, a female stork with green
legs, mate of a male with a tuft, cries with
love for her mate who is caught in a pretty
net made with fine thread, set by young
children with parched heads who eat
their meals with fatty fish caught in the
morning near the dark, muddy field,

my eyes that are pretty, like large, cool,
sapphire-like, blue waterlilies that are
opened by bees drinking nectar, on the
wide ocean shore of Thondi town of battle
victorious Kuttuvan with elephants
bearing white tusks, have abandoned their
beauty and changed to a golden yellow
color.

Meanings:   குடுமிக் கொக்கின் பைங்கால் பேடை – female with green/tender legs of a stork with head tuft, இருஞ்சேற்று அள்ளல் – dark slushy mud, நாள் புலம் போகிய – went in the morning, கொழு மீன் வல்சி – food with fatty fish, புன்தலைச் சிறாஅர் – children with dried/sparse hair on their heads, நுண் ஞாண் அம் வலைச் சேவல் பட்டென – since the male got caught in the beautiful net with fine thread, அல்குறு பொழுதின் மெல்கு இரை மிசையாது – not eating its chewing food at this lonely time, பைதல் பிள்ளை தழீஇ – embracing its sad children, ஒய்யென – loudly, அம் கண் பெண்ணை அன்புற நரலும் – cries with love from a beautiful palmyra tree, சிறு பல் தொல் குடி – many small ancient villages, பெருநீர்ச் சேர்ப்பன் – the lord of the vast ocean shores, கழி சேர் – near the backwaters, புன்னை அழி பூங்கானல் – flower groves with punnai flowers dropping, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, தணவா நெஞ்சமொடு – with a heart with love not removed, தமியன் வந்து – he came alone, நம் மணவா முன்னும் – even before he united with me, எவனோ தோழி – why my friend, வெண் கோட்டு யானை – elephants with white tusks, விறல் போர்க் குட்டுவன் – Kuttuvan brave/victorious in wars, Chēra king, தென் திரைப் பரப்பின் தொண்டி முன் துறை – on the wide shores of Thondi town with the ocean with clear waves seas, சுரும்பு உண மலர்ந்த பெருந்தண் நெய்தல் – huge cool blue waterlilies that open when bees drink (nectar), Nymphaea caerulea,  மணி ஏர் மாண் நலம் ஒரீஇ – abandoning their sapphire-like fine beauty, பொன் நேர் வண்ணம் கொண்ட என் கண்ணே – my eyes got the color of gold

அகநானூறு 291, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
வானம் பெயல் வளம் கரப்பக் கானம்
உலறி இலை இல வாகப் பல உடன்
ஏறுடை ஆயத்து இனம் பசி தெறுப்பக்
கயன் அற வறந்த கோடையொடு நயன் அறப்
பெரு வரை நிவந்த மருங்கில் கொடு வரிப்  5
புலியொடு பொருது சினஞ்சிவந்து வலியோடு
உரவுக் களிறு ஒதுங்கிய மருங்கில் பரூஉப் பரல்
சிறு பல் மின்மினி கடுப்ப எவ்வாயும்
நிறைவன இமைக்கும் நிரம்பா நீள் இடை
எருவை இருஞ்சிறை இரீஇய விரி இணர்த்  10
தாது உண் தும்பி முரல் இசை கடுப்பப்
பரியினது உயிர்க்கும் அம்பினர் வெருவர
உவலை சூடிய தலையர் கவலை
ஆர்த்து உடன் அரும் பொருள் வவ்வலின் யாவதும்
சாத்து இடை வழங்காச் சேண் சிமை அதரச்  15
சிறி இலை நெல்லித் தீம்சுவைத் திரள் காய்
உதிர்வன தாஅம் அத்தம் தவிர்வு இன்று
புள்ளி அம் பிணை உணீஇய உள்ளி
அறு மருப்பு ஒழித்த தலைய தோல் பொதி
மறு மருப்பு இளங்கோடு அதிரக் கூஉம்  20
சுடர் தெற வருந்திய அருஞ்சுரம் இறந்து ஆங்கு
உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே போது எனப்
புலம் கமழ் நாற்றத்து இரும் பல் கூந்தல்
நல் எழில் மழைக் கண் நம் காதலி
மெல் இறைப் பணைத் தோள் விளங்கும் மாண் கவினே.  25

Akanānūru 291, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
In summer,
without rains from the sky,
prosperity has been lost; the
forest is parched; trees have
lost their leaves; herds of cows
and bulls are distressed;
ponds are totally dry;

on the tall side of the lofty
mountains that have lost lushness,
an arrogant mighty elephant,
red with rage, rests after winning a
battle with a tiger with curved stripes;

big pebbles glitter like small fireflies
in all directions on the empty long path;
a vulture with large wingspan flies away;
bees eating pollen on clusters of flowers
hum sounding like music;

and fierce marksmen, who shoot rapid, loud
arrows wearing leaves on their heads crowd
the forked paths, which are abandoned by
merchants whose precious goods they seize,
and in that path on that tall summit, does with
spots think about eating tasty, rounded,
sweet gooseberries from small-leaved trees
without hesitation, and stags that have
lost their antlers, and have new antlers
sprouting on their skins, call their mates.

May you live long, my heart!  In this harsh
wasteland distressed by the sun,
you are thinking about her, our lover with dark,
thick hair with the fragrance of flowers that
spread their scents all over the land, beautiful
moist eyes, bamboo-like delicate arms
and great beauty.

Meanings:   வானம் பெயல் வளம் கரப்ப – the sky made prosperity go away/hide, கானம் உலறி – the forest has become parched, இலை இல வாக – trees are without leaves, பல உடன் ஏறுடை ஆயத்து இனம் பசி தெறுப்ப – hunger distressed herds of cows with bulls, கயன் அற வறந்த – ponds totally dry, கோடையொடு – with summer, நயன் அற – prosperity ruined, பெரு வரை – tall mountains, நிவந்த – tall, மருங்கில் – on it, near it, கொடு வரிப் புலியொடு பொருது – fight with a tiger with curved lines, சினஞ்சிவந்து – red with rage, வலியோடு – with strength, உரவுக் களிறு – strong male elephant, ஒதுங்கிய மருங்கில் – where it rested, பரூஉப் பரல் – big pebbles, சிறு பல் மின்மினி கடுப்ப – like many small fireflies, எவ்வாயும் நிறைவன இமைக்கும் – glittering fully in all directions, நிரம்பா – endless, empty, நீள் இடை – long path, எருவை இருஞ்சிறை இரீஇய – vulture spreading its wide wings and leaving, vulture spreading its black wings and leaving, Indian black vulture, Pondicherry vulture, red-headed vulture, விரி இணர்த் தாது – pollen in the spread clusters (of flowers), உண் தும்பி – eating bees, முரல் இசை கடுப்ப – like singing sounds, பரியினது உயிர்க்கும் – rapidly shooting with noises, அம்பினர் – bandits with arrows, வெருவர – fearful, உவலை சூடிய தலையர் – wear leaves on their heads, கவலை ஆர்த்து – crowding the forked paths, உடன் அரும் பொருள் வவ்வலின் – since they seize all the precious materials, யாவதும் சாத்து இடை வழங்கா – paths where there are not even a few merchants, சேண் சிமை – tall peak, அதர – path , சிறி இலை நெல்லி – gooseberry with small leaves, தீம் சுவைத் திரள் காய் – sweet and tasty rounded fruits, sweet and tasty huge fruits, உதிர்வன – that drop, தாஅம் – dispersed, அத்தம் – wasteland, தவிர்வு இன்று – without hesitation, புள்ளி அம் பிணை உணீஇய உள்ளி – spotted female deer think about eating, அறு மருப்பு ஒழித்த தலைய – (stags) with heads with antlers lost, தோல் பொதி – embedded in the skin, covered by the skin, மறு மருப்பு இளங்கோடு – alternate new antlers, அதிரக் கூஉம் – call loudly, சுடர் தெற வருந்திய – sad because of the sun’s heat, அருஞ்சுரம் இறந்து – passed through the wasteland, ஆங்கு உள்ளினை – thought about her there, வாழிய நெஞ்சே – may you live long my heart, போது எனப் புலம் கமழ் நாற்றத்து – with the fragrance of flowers spreading in the land, இரும் பல் கூந்தல் dark thick hair, நல் எழில் மழைக்கண் – fine beautiful moist eyes, நம் காதலி – our lover, மெல் – delicate, இறை – joints, forearms, பணைத்தோள் – thick arms, bamboo-like arms, விளங்கும் மாண் கவினே – splendid noble beauty

அகநானூறு 292, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கூறாய் செய்வது தோழி வேறு உணர்ந்து
அன்னையும் பொருள் உகுத்து அலமரும் மென் முறிச்
சிறு குளகு அருந்து தாய் முலை பெறாஅ
மறி கொலைப்படுத்தல் வேண்டி வெறிபுரி
ஏதில் வேலன் கோதை துயல்வரத்  5
தூங்கும் ஆயின் அதூஉம் நாணுவல்
இலங்கு வளை நெகிழ்ந்த செல்லல் புலம் படர்ந்து
இரவின் மேயல் மரூஉம் யானைக்
கால்வல் இயக்கம் ஒற்றி நடுநாள்
வரையிடைக் கழுதின் வன் கைக் கானவன்  10
கடுவிசைக் கவணின் எறிந்த சிறு கல்
உடுஉறு கணையின் போகிச் சாரல்
வேங்கை விரி இணர் சிதறித் தேன் சிதையூஉ
பலவின் பழத்துள் தங்கும்
மலைகெழு நாடன் மணவாக்காலே.  15

Akanānūru 292, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
On seeing my sorrow and my bright
bangles slip down, my fearing mother
thinks otherwise, and has invited the
priest who wears a swaying garland
and dances, and kills a young goat that
eats delicate, tender leaves, denied of
its mother’s milk.  I am embarrassed!

Tell me what to do, my friend, if he
does not marry me, the man from the
mountains, where at midnight,
a hand-skilled forest guard, who
protects the millet field, senses the
strong feet of an elephant that moved
into his land, and shoots a pebble
rapidly with his catapult, as swift as an
arrow, which breaks and disperses
vēngai flower clusters on the slope, breaks
honeycombs, and lands inside a jackfruit.

Notes:   Veriyāttam ritual is performed when the Murukan temple priest vēlan is invited to heal love-sick young girls who appear sickly.  The mother invites him to divine the reason for her daughter’s affliction, not aware of her love affair.  The priest uses molucca beans (kalangu) on freshly laid sand in the front yard of the house, and tells the mother that Murukan’s anger is the reason for her daughter’s affliction.  He wears garlands, prays to Murukan, kills a goat and performs frenzied ritual dances.

Meanings:   கூறாய் செய்வது – tell what we can do, தோழி – my friend, வேறு உணர்ந்து அன்னையும் பொருள் உகுத்து – thinking of something else (Murukan’s wrath) mother pours money, அலமரும் – fearing, மென் முறிச் சிறு குளகு அருந்து – eating delicate tender leaves, தாய் முலை பெறாஅ மறி – young goat that does not get its mothers milk, கொலைப்படுத்தல் வேண்டி – desiring to kill it, வெறி புரி – to perform veriyāttam, ஏதில் – without connection, வேலன் கோதை துயல்வரத் தூங்கும் ஆயின் – since the vēlan wears a swaying garland and dances, அதூஉம் – for that, நாணுவல் – I am ashamed, இலங்கு வளை நெகிழ்ந்த – bright bangles  slip and move, செல்லல் – sorrow, புலம் படர்ந்து – moving to another land, இரவின் மேயல் மரூஉம் யானை – elephant that comes to graze at night, கால் வல் இயக்கம் ஒற்றி – knowing its strongly walking legs, நடுநாள் – midnight, வரையிடை – in the mountain, கழுதின் – on the platform, வன் கைக் கானவன் – forest man with efficient hands, கடு விசைக் கவணின் எறிந்த சிறு கல் – small stone that he shot rapidly with his catapult, உடுஉறு கணையின் போகி – went fast like an arrow, சாரல் வேங்கை விரி இணர் சிதறி – scattered the open flowers of the vēngai tree of the slopes, Pterocarpus marsupium, தேன் சிதையூஉ – and broke honeycombs, பலவின் பழத்து உள் தங்கும் – goes and rests inside the jackfruit, மலை கெழு நாடன் – the man from the land with many mountains, the lord of the mountains, மணவாக்காலே – when he does not come and marry me

அகநானூறு 293, காவன்முல்லைப் பூதனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, அல்லது தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
இலை ஒழித்து உலறிய புன்தலை உலவை
வலை வலந்தனைய ஆகப் பல உடன்
சிலம்பி சூழ்ந்த புலங் கெடு வைப்பின்
துகில் ஆய் செய்கைப் பா விரிந்தன்ன
வெயில் அவிர்பு நுடங்கும் வெவ்வெங்களரி  5
குயில் கண் அன்ன குரூஉக் காய் முற்றி
மணிக் காசு அன்ன மால் நிற இருங்கனி
உகாஅ மென்சினை உதிர்வன கழியும்
வேனில் வெஞ்சுரம் தமியர் தாமே
செல்ப என்ப தோழி யாமே  10
பண்பு இல் கோவலர் தாய் பிரித்து யாத்த
நெஞ்சு அமர் குழவி போல நொந்து நொந்து
இன்னா மொழிதும் என்ப
என் மயங்கினர் கொல் நம் காதலோரே?

Akanānūru 293, Kāvanmullai Poothanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend, or What the heroine’s friend said to her
My friend!  They say that he will go
alone to the harsh wasteland in
the hot summer,

where udai trees have shed their
leaves, their tops parched, and
spider webs appearing like nets
tied on them in the forest
which is ruined, the bright sun heats
the dry land which appears to
tremble like a spread loom on which
fabrics are woven with care,
unripe, bright ukā fruits, that are
like cuckoo eyes, mature into dark
colored fruits that look like gem coins,
drop from delicate tree branches.

We struggle and struggle with our
distressed hearts like the
restless calves that separated
from their loving mothers and tied
by cattle herders with no kindness.

They say we utter harsh words.
Why did our lover get confused?

Meanings:   இலை ஒழித்து – shedding leaves, உலறிய – dried, புன்தலை – parched top, உலவை – udai trees,  வலை வலந்தனைய ஆகப் பல உடன் சிலம்பி சூழ்ந்த – surrounded by spider nets that appear like nets that are tied on them, புலம் கெடு வைப்பின் – in the place where the land was ruined, துகில் ஆய் செய்கை – when weaving fabric carefully, பா விரிந்தன்ன – like it is spread on the loom, வெயில் – sun, அவிர்பு – bright, நுடங்கும் – shaking, வெவ்வெங்களரி – very hot dry land, குயில் கண் அன்ன – like cuckoo eyes, குரூஉக் காய் முற்றி – bright unripe fruits matured, மணிக் காசு அன்ன – like gem coins, மால் நிற – dark/sky colored, இருங்கனி உகாஅ – large ukā fruits, Toothbrush Tree, Salvadora persica, மென் சினை உதிர்வன கழியும் – drop from its delicate branches, வேனில் – in hot summer, வெஞ்சுரம் – harsh wasteland, தமியர் தாமே செல்ப என்ப – they say that he is thinking of going alone, தோழி – my friend, யாமே – us, பண்பு இல் கோவலர் – cattle herders who have no culture, தாய் பிரித்து – separated from the mother, யாத்த – tied,  நெஞ்சு அமர் – desired in its heart, குழவி போல – like a calf, நொந்து நொந்து – struggle and struggle, இன்னா மொழிதும் என்ப – they say that we say rude things, என் மயங்கினர் கொல் – why did he get confused, நம் காதலோரே – our lover

அகநானூறு 294, கழார்க்கீரன் எயிற்றியார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மங்குல் மா மழை விண் அதிர்பு முழங்கித்
துள்ளுப் பெயல் கழிந்த பின்றை புகையுறப்
புள்ளி நுண் துவலைப் பூவகம் நிறையக்
காதலர்ப் பிரிந்த கையறு மகளிர்
நீர்வார் கண்ணின் கருவிளை மலரத்  5
துய்த்தலைப் பூவின் புதல் இவர் ஈங்கை
நெய் தோய்ந்தன்ன நீர் நனை அம் தளிர்
இரு வகிர் ஈருளின் ஈரிய துயல்வர
அவரைப் பைம் பூப் பயில அகல் வயல்
கதிர் வார் காய் நெல் கட்கு இனிது இறைஞ்சக்  10
சிதர் சினை தூங்கும் அற்சிர அரை நாள்
காய்சின வேந்தன் பாசறை நீடி
நம் நோய் அறியா அறனிலாளர்
இந்நிலை களைய வருகுவர் கொல் என
ஆனாது எறி தரும் வாடையொடு  15
நோனேன் தோழி என் தனிமையானே.

Akanānūru 294, Kalārkeeran Eyitriyār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
The dark, huge clouds roar, rocking the
skies, and after the sprinkling rains have
ended, flowers are filled with drops of
smoke-like, fine dew, karuvilai flowers
with dripping water appear like eyes of
women separated from their lovers,
eengai with fuzzy flowers have spread on
bushes, new avarai flowers have bloomed
abundantly, their beautiful sprouts wet
as if dipped in oil, split into two like liver,
wet and swaying, long spears of paddy are
bent in the wide fields, sweet to behold,
and bees are swarming on branches  at
midnight in this early dew season.

The man with no justice, who does not know
about my affliction, has been in the battle camp
of the angry king for long.  Will he come back
to remove my disease?  The cold northern winds
blow constantly without a break.   I am alone
and unable to tolerate my distress, my friend!

Meanings:   மங்குல் மா மழை – the dark huge clouds, விண் அதிர்பு முழங்கி – roar rocking the sky, துள்ளுப் பெயல் கழிந்த பின்றை – after the leaping down rains ended, புகையுறப் புள்ளி நுண் துவலை  – with drops of fine dew that looked like smoke, பூவகம் நிறைய – insides of flowers were filled, காதலர்ப் பிரிந்த கையறு மகளிர் – helpless women who were separated from their lovers, நீர் வார் கண்ணின் கருவிளை மலர – karuvilai flowers have bloomed like crying eyes, Clitoria ternatea, Mussel shell creeper, துய்த்தலைப் பூவின் புதல் இவர் ஈங்கை – eengai that has spread on bushes have fuzzy flowers, நெய் தோய்ந்தன்ன நீர் நனை – wet in water looking like dipped in oil/ghee, அம் தளிர் – beautiful sprouts, இரு வகிர் ஈருளின் – split into two like liver, ஈரிய துயல் வர – wet and swaying, அவரைப் பைம் பூப் பயில -fresh avarai flowers have flowered abundantly, dolichos lablab, அகல் வயல் – wide field, கதிர் வார் காய் நெல் – paddy with long mature spears, கட்கு இனிது – sweet to sight, இறைஞ்ச – bent, சிதர் சினை தூங்கும் – bees are moving around branches, அற்சிர அரை நாள் – midnight of this early dew season, காய்சின வேந்தன் – the king with great rage, பாசறை – battle camp, நீடி – delayed, நம் நோய் அறியா அறனிலாளர் – unjust man who does not know our affliction disease, இந் நிலை களைய வருகுவர் கொல் என – will he come to change this situation, ஆனாது – without stopping, எறிதரும் வாடையொடு – due to the harsh cold northern wind, due to the painful cold northern wind,  நோனேன் – I am unable to handle, தோழி – oh friend, என் தனிமையானே – due to my loneliness, due to my distress

அகநானூறு 295, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நிலம் நீர் அற்று நீள் சுனை வறப்பக்
குன்று கோடு அகையக் கடுங்கதிர் தெறுதலின்
என்றூழ் நீடிய வேய்படு நனந்தலை
நிலவு நிற மருப்பின் பெருங்கை சேர்த்தி
வேங்கை வென்ற வெருவரு பணைத்தோள்  5
ஓங்கல் யானை உயங்கி மதம் தேம்பிப்
பல் மர ஒருசிறைப் பிடியொடு வதியும்
கல்லுடை அதர கானம் நீந்திக்
கடல் நீர் உப்பின் கணஞ்சால் உமணர்
உயங்கு பகடு உயிர்ப்ப அசைஇ முரம்பு இடித்து  10
அகல் இடம் குழித்த அகல் வாய்க் கூவல்
ஆறு செல் வம்பலர் அசைவிட ஊறும்
புடையல் அம் கழல் கால் புல்லி குன்றத்து
நடை அருங்கானம் விலங்கி நோன் சிலைத்
தொடை அமை பகழித் துவன்று நிலை வடுகர்  15
பிழி ஆர் மகிழ்நர் கலி சிறந்து ஆர்க்கும்
மொழி பெயர் தேஎம் இறந்தனர் ஆயினும்
பழி தீர் மாண் நலம் தருகுவர் மாதோ
மாரிப் பித்திகத்து ஈர் இதழ் புரையும்
அம் கலுழ் கொண்ட செங்கடை மழைக்கண்  20
மணங்கமழ் ஐம்பால் மடந்தை நின்
அணங்கு நிலைபெற்ற தட மென் தோளே.

Akanānūru 295, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
He’ll shower his graces on you, oh
young woman with moist, pretty eyes
that are red on the sides, resembling
the wet petals of monsoon jasmine,
fragrance-spreading, five-part
braid, and curved, delicate arms that
are pretty, even though he has gone

past the land with different language,
of Vadukars with tightly strung, strong
bows and arrows, loud, drunk with
delightful arrogance, passing the forest
that is difficult to pass in the mountain
belonging to Pulli wearing jingling
warrior anklets, where those who travel
on the path rest near wide wells dug in
the harsh land with stones by many
salt merchants for their bulls that sigh
and are distressed in the land without
water, where deep springs have dried,
trees on mountains have burned,
bamboo is ruined in vast areas, and a
tall bull elephant with fierce, large shoulders,
that won a battle with a tiger, places his trunk
on his moon-white tusks, and lives on one
side with his female in the rocky forest path.

Notes:  Vadukars are Telugu speaking people.  There are references to Vadukars in Akanānūru 107, 213, 253, 281, 295, 375, 381, Kurunthokai 11, Natrinai 212 and Puranānūru 378.

Meanings:   நிலம் நீர் அற்று – the land is without water, நீள் சுனை வறப்ப – large springs have dried, குன்று கோடு அகைய – trees on the mountain peaks have burned, கடுங்கதிர் தெறுதலின் – since the sun’s harsh heat burned, என்றூழ் நீடிய வேய்படு – bamboo ruined by the prolonged heat, நனந்தலை – wide space, நிலவு நிற மருப்பின் – on the tusks the color of moon, பெருங்கை சேர்த்தி – placed its trunk on its tusks, வேங்கை வென்ற – won a battle with a tiger, வெருவரு – causing fear, பணைத்தோள் – large shoulders, ஓங்கல் யானை உயங்கி – elephant as tall as a mountain is sad, மதம் தேம்பி – his rage reduced, பல் மர – with many trees, ஒரு சிறை – on one side, பிடியொடு வதியும் – he lives with his female, கல் உடை – with rocks, with hills, அதர கானம் – forest paths, நீந்தி – passing, கடல் நீர் உப்பின் கணஞ்சால் உமணர் – groups of salt merchants who sell ocean salt, உயங்கு பகடு உயிர்ப்ப – sad oxen sigh, அசைஇ முரம்பு இடித்து – breaking the hard ground with pebbles/stones, அகல் இடம் குழித்த அகல் வாய்க் கூவல் – wide mouthed wells that they dug in a wide land, ஆறு செல் வம்பலர் – new people who travel on the path, அசைவிட ஊறும் – rest and relax, புடையல் – sounding, அம் – beautiful, கழல் கால் புல்லி – pulli with warrior’s anklets on his leg, குன்றத்து – on the mountain, நடை அருங்கானம் விலங்கி – passing through the forest that is difficult to walk in, நோன் சிலைத் தொடை அமை பகழி – arrows that are shot with strong bows, துவன்று நிலை வடுகர் பிழி ஆர் மகிழ்நர் கலி சிறந்து ஆர்க்கும் – Vadukars living as a group who cause uproar drunk with alcohol, மொழி பெயர் தேஎம் இறந்தனர் ஆயினும் – even if he went to another country with a different language, பழி தீர் – faultless, மாண் நலம் – esteemed beauty/virtue, தருகுவர் – he will give, மாதோ – அசை, an expletive, மாரிப் பித்திகத்து – of monsoon jasmine flowers, ஈர் இதழ் புரையும் – like the wet petals, அம் கலுழ் கொண்ட – beauty filled, செங்கடை – red sides, மழைக் கண் – moist eyes, மணங்கமழ் ஐம்பால் – fragrant five-part braid, மடந்தை – young woman, நின் – your, அணங்கு நிலைபெற்ற – attained a beautiful state, தட மென் தோளே – thick delicate arms

அகநானூறு 296, மதுரைப் பேராலவாயார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது

கோதை இணர குறுங்கால் காஞ்சிப்
போது அவிழ் நறுந்தாது அணிந்த கூந்தல்
அரி மதர் மழைக் கண் மாஅயோளொடு
நெருநையும் கமழ் பொழில் துஞ்சி இன்றும்
பெரு நீர் வையை அவளொடு ஆடிப்  5
புலரா மார்பினை வந்து நின்று எம் வயின்
கரத்தல் கூடுமோ மற்றே பரப்பில்
பன் மீன் கொள்பவர் முகந்த இப்பி
நார் அரி நறவின் மகிழ் நொடைக் கூட்டும்
பேர் இசை கொற்கைப் பொருநன் வென் வேல்  10
கடும் பகட்டு யானை நெடுந்தேர்ச் செழியன்
மலை புரை நெடுநகர்க் கூடல் நீடிய
மலி தரு கம்பலை போல
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய்ப்பட்டே.

Akanānūru 296, Mathurai Peralavayār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the unfaithful hero, refusing entry
Yesterday you slept in the fragrant
grove with a dark girl wearing a
garland with clusters of flowers,
her luscious, moist eyes with streaks
and hair adorned
with scented, pollen-filled blossoms
of the short-trunked kānji tree.

Today, you played with her in the
flood waters of the Vaiyai River and
you are standing in front of me with
your chest that has not yet dried.
Is it possible to hide this from me?

Gossip has risen like the uproars
in Koodal with a mountain-like palace
of Pāndiyan king Neduncheliyan with
victorious spears, owner of fierce,
arrogant elephants, lord of Korkai city of
great fame, where those who catch many
fish sell the seashells they collect, to buy
enjoyable liquor that is filtered using fiber.

Notes:  There is another version with line 12 being மலை புரை நெடுநகர்க் கூடல் ஆடிய.  Barter is mentioned in Akanānūru 60, 61, 126, 140, 245, 296, 390, Natrinai 183, Kurunthokai 221, 269, Ainkurunūru 47, Porunarātruppadai 214-215, 216-7, Pattinappālai 28-30, and Malaipadukādam 413-414.

Meanings:   கோதை இணர – garland with flower clusters, குறுங்கால் காஞ்சி – short trunked portia tree, பூவரச மரம், Thespesia populnea, போது அவிழ் – buds opened, நறுந்தாது – fragrant pollen, அணிந்த கூந்தல் – hair adorned, அரி மதர் மழைக் கண் – pretty moist eyes with streaks, luscious moist eyes with streaks, மாஅயோளொடு – with the dark girl, நெருநையும் – yesterday, கமழ் பொழில் – fragrant grove, துஞ்சி – slept, இன்றும் பெரு நீர் வையை அவளொடு ஆடி – played with her in the Vaikai river with big floods, புலரா மார்பினை – you with your chest that is not dry, வந்து நின்று – coming and standing here, எம் வயின் கரத்தல் கூடுமோ – is it possible to hide that from me, மற்றே பரப்பில் பன் மீன் கொள்பவர் – also those who catch many fish in the wide ocean, முகந்த இப்பி – shells that they got, நார் அரி நறவின் – for fiber strained liquor (fiber – பன்னாடை, the cloth-like fibrous piece covering the base of coconut leaf stems), மகிழ் நொடைக் கூட்டும் – they are bartered for alcohol which gives joy, பேர் இசை – very famous, கொற்கைப் பொருநன் – the lord of Korkai, வென் வேல் – victorious spears, கடும் பகட்டு யானை – fierce arrogant elephants, நெடுந்தேர்ச் செழியன் – Pāndiyan king with tall chariots, மலை புரை – mountain-like, நெடு நகர்க் கூடல் – Koodal/Mathurai city with a huge palace, Koodal with tall mansions, நீடிய மலி தரு கம்பலை போல அலர் ஆகின்று அது – gossip has become prolonged and heavy like that, பலர் வாய்ப்பட்டே – through the mouths of many

அகநானூறு 297, மதுரை மருதன் இளநாகனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
பானாள் கங்குலும் பெரும் புன் மாலையும்
ஆனா நோயொடு அழி படர்க் கலங்கி
நம் வயின் இனையும் இடும்பை கைம்மிக
என்னை ஆகுமோ நெஞ்சே நம் வயின்
இருங்கவின் இல்லாப் பெரும் புன் தாடிக்  5
கடுங்கண் மறவர் பகழி மாய்த்தென
மருங்குல் நுணுகிய பேஎம் முதிர் நடுகல்
பெயர் பயம் படரத் தோன்று குயில் எழுத்து
இயைபுடன் நோக்கல் செல்லாது அசைவுடன்
ஆறு செல் வம்பலர் விட்டனர் கழியும்  10
சூர் முதல் இருந்த ஓமையம் புறவின்
நீர்முள் வேலிப் புலவு நாறு முன்றில்
எழுதியன்ன கொடிபடு வெருகின்
பூளையன்ன பொங்கு மயிர்ப் பிள்ளை
மதி சூழ் மீனின் தாய் வழிப்படூஉம்  15
சிறுகுடி மறவர் சேக் கோள் தண்ணுமைக்கு
எருவைச் சேவல் இருஞ்சிறை பெயர்க்கும்
வெருவரு கானம் நம்மொடு
வருவல் என்றோள் மகிழ் மட நோக்கே.

Akanānūru 297, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
She is greatly distressed in the middle
of the night and during desolate evenings,
with this disease that has no end, thinking
about us.  What will happen, my heart?

She with happy, naive looks said that she
would go with us to the fierce forest, where
harsh bandits with big, parched beards with
no beauty, sharpen arrows and erode the
sides of fierce, ancient memorial stones with
names whose letters are not read by the tired
people on the path, in the forest with omai
trees on whose trunks gods reside, where like
paintings, small villages of bandits are surrounded
by thorn hedges, and in the flesh-stinking front
yard of a house, a wildcat with a long body,
appearing like a painting, lies surrounded by her
kittens with fluffy fur that look like poolai flowers,
resembling the stars, and a male vulture with large
wings flies away in fear on hearing the
thannumai drum sounds of the cattle raiders.

Notes:  பெயர் பயம் படரத் தோன்று குயில் எழுத்து (8) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பெயரும் பீடும் விரியத் தோன்றுமாறு பொறித்த எழுத்துக்கள், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வீரருடைய புகழ் உலகோர்க்கு பயன்படும்படி பரவும் பொருட்டுப் பொறிக்கப்பட்டுக் காணப்படுகின்ற செதுக்கிய கல் எழுத்துக்கள்.  நோக்கல் செல்லாது அசைவுடன் ஆறு செல் வம்பலர் விட்டனர் கழியும்  (9-10) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – நோக்குதல் மாட்டாராய் தளர்ச்சியுடன் வழிச் செல்லும் புதியவர் அதனை விடுத்து, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வழிப்போக்கர் அவற்றைப் படித்துப் பார்க்க முயன்று அம்முயற்சி பயன்படாமல் வாளாது போயினர் என்றவாறு.  புறவு (11) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஈண்டு முல்லை நிலம் திரிந்த பாலை என்க

Meanings:   பானாள் கங்குலும் – in the middle of the nights, பெரும் புன் மாலையும் – greatly sad in the evenings, ஆனா நோயொடு – with a disease that does not end, அழி படர்க் கலங்கி – being sad and distressed, நம் வயின் – on our accord, இனையும் இடும்பை கைம்மிக – with great sorrow, என்னை ஆகுமோ நெஞ்சே – what will happen my heart, நம் வயின் – because of us, இருங்கவின் இல்லா – without great beauty, பெரும் புன் தாடி – huge parched beards, huge dirty beards, huge sparse beards, கடுங்கண் மறவர் – fierce warriors, fierce forest bandits, பகழி – arrows, மாய்த்தென – since they rubbed on them, மருங்குல் நுணுகிய – the sides got reduced, பேஎம் முதிர் நடுகல் – fierce ancient memorial stones, பெயர் பயம் படரத் தோன்று குயில் – when the etched names that are beneficial appear large, எழுத்து இயைபுடன் நோக்கல் செல்லாது – not looking at the letters together, அசைவுடன் – being tired, ஆறு செல் வம்பலர் விட்டனர் கழியும் – new people who travel on the path pass through ignoring, new people who travel on the path pass through unable to read, சூர் முதல் இருந்த ஓமையம் புறவின் – in the omai forest where gods reside on tree trunks, Dillenia indica, Toothbrush Tree (, ஈர் – tearing, முள் வேலி – thorn bushes, புலவு நாறு முன்றில் – flesh-stinking front yard, எழுதியன்ன – like it was painted, கொடிபடு வெருகின் – of a long wild cat, பூளை அன்ன – like poolai flowers, Aerva lanata, பொங்கு மயிர்ப் பிள்ளை – kittens with thick fur, மதி சூழ் மீனின் – like stars surrounding the moon, தாய் வழிப்படூஉம் – surrounding the mother, சிறுகுடி மறவர் – warriors in the small village, சேக் கோள் – seizing bulls, cattle raiding, தண்ணுமைக்கு – to the sounds of the thannumai drums, எருவைச் சேவல் இருஞ்சிறை பெயர்க்கும் – male vulture flies away with his big wings, male vulture flies away with his black wings, Indian black vulture, Pondicherry vulture, red-headed vulture, வெருவரு – fear causing, கானம் – forest, நம்மொடு வருவல் என்றோள் – she said she would come with us, மகிழ் மட நோக்கே – her happy naive looks

அகநானூறு 298, மதுரைப் பண்ட வாணிகன் இளந்தேவனார், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
பயங்கெழு திருவின் பல் கதிர் ஞாயிறு
வயங்கு தொழில் தரீஇயர் வலன் ஏர்பு விளங்கி
மல்கு கடல் தோன்றியாங்கு மல்குடை
மணி மருள் மாலை மலர்ந்த வேங்கை
ஒண் தளிர் அவிர் வரும் ஒலிகெழு பெருஞ்சினைத்  5
தண் துளி அசை வளி தைவரும் நாட
கொன்று சினம் தணியாது வென்று முரண் சாம்பாது
இரும் பிடித் தொழுதியின் இனம் தலைமயங்காது
பெரும் பெயல் கடாஅஞ் செருக்கி வள மலை
இருங்களிறு இயல்வரும் பெருங்காட்டு இயவின்  10
ஆர் இருள் துமிய வெள் வேல் ஏந்தி
தாம் பூங்கோதை ஊது வண்டு இரீஇ
மென்பிணி அவிழ்ந்த அரை நாள் இரவு இவண்
நீ வந்ததனினும் இனிது ஆகின்றே
தூவல் கள்ளின் துனை தேர் எந்தை  15
கடியுடை வியல் நகர் ஓம்பினள் உறையும்
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சிப் பானாள்
காவல் நெஞ்சமொடு காமம் செப்பேன்
யான் நின் கொடுமை கூற நினைபு ஆங்கு
இனையல் வாழி தோழி நம் துறந்தவர்  20
நீடலர் ஆகி வருவர் வல்லென
கங்குல் உயவுத் துணை ஆகிய
துஞ்சாது உறைவி இவள் உவந்ததுவே.

Akanānūru 298, Mathurai Panda Vānikan Ilanthēvanār, Kurinji Thinai – What the heroine said to the hero
Oh man from the country where the evening
sky is as dark as sapphire and the water
droplets on the bright sprouts on vēngai trees,
dense with flowers, touched by the cool winds,
appear like the shining rays of the bright sun
that rises up with strength from the ocean filled
to the brim with water to provide for humanity!

It is sweet when you come here, chasing bees
that swarm your flower garland that has lost its
delicate ties, carrying your silvery spear that cuts
pitch darkness,
when a huge bull elephant with flowing musth
roams on the path in the huge forest on the rich
mountain, with rage, after killing, his hostility
not faded despite his victory, and he does not
mingle with his huge herd with dark female
elephants.

In the protected, large house of my father with
abundant liquor and fast chariots, and my mother
who lives there with a protective heart, not telling
them about my love, I told my friend about your
cruelty.  “May you live long, my friend!  Do not be sad.
He will not delay.  He’ll come here soon,” my friend
who stayed up with me all night, said.  Her joy is
sweeter to me than when you came here!

Notes:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இரவுக்குறியிடத்தே தலைவனோடு ஆடி மகிழ்ந்த தலைவி தனது பிரிவாற்றாமையும் தனது உறுதுயர்க்கு உசாஅத்துணையாக அமைந்த தோழியின் மாண்பும் தோன்றத் தலைவி தலைவனுக்குக் கூறியது என்றவாறு.  வலன் ஏர்பு – அகநானூறு 43, 84, 188, 278, 298, 328, நற்றிணை 37, 264, 328, குறுந்தொகை 237, ஐங்குறுநூறு 469, பதிற்றுப்பத்து 24, 31, நெடுநல்வாடை 1, பட்டினப்பாலை 67, முல்லைப்பாட்டு 4, திருமுருகாற்றுப்படை 1.

Meanings:   பயம் கெழு – greatly beneficial, திருவின் – with wealth, with beauty, பல் கதிர் ஞாயிறு – sun with many rays, வயங்கு தொழில் – splendid work, தரீஇயர் – to give, to provide, வலன் ஏர்பு – rising up with strength, விளங்கி – shining, மல்கு கடல் தோன்றியாங்கு – like how it appeared on the full ocean, மல்குடை – with fullness, மணி மருள் மாலை – sapphire-like evening, மலர்ந்த வேங்கை – blossomed vēngai, kino flowers, Pterocarpus marsupium, ஒண் தளிர் – bright sprouts, அவிர் வரும் – with brightness, ஒலி கெழு – thick and bright, பெருஞ்சினை – big branches, தண் துளி – cool drops, அசை வளி – moving winds, தைவரும் – they touch, they stroke, நாட – oh man from the country, கொன்று சினம் தணியாது – rage not gone down even after killing, வென்று முரண் சாம்பாது – even after victory its hostility not faded, இரும் பிடித் தொழுதியின் இனம் தலைமயங்காது – not mixing with its large herd of big/dark females, பெரும் பெயல் கடாஅம் – huge flow of musth, செருக்கி – with arrogance, with pride, வள மலை – rich mountain, lush mountain, இருங்களிறு – huge male elephant, இயல்வரும் பெருங்காட்டு இயவின் – roaming on the path in the big forest, ஆர் இருள் – pitch darkness, துமிய – chopped, வெள் வேல் ஏந்தி – carrying a silvery spear, தாம் பூங்கோதை ஊது வண்டு இரீஇ – chasing bees that swarm your flower garland, மென் பிணி அவிழ்ந்த – opened its ties slowly, அரை நாள் இரவு – at midnight, இவண் நீ வந்தது அதனினும் – more than when you came here, இனிது ஆகின்றே – it is sweet, தூவல் கள்ளின் – with liquor like rain, துனை தேர் எந்தை – my father with rapid chariots, கடியுடை வியல் நகர் – wide house with protection, ஓம்பினள் உறையும் யாய் – mother who protects me lives there, அறிவுறுதல் அஞ்சி – afraid to know, பானாள் – midnight, காவல் நெஞ்சமொடு – with a protective heart, காமம் செப்பேன் யான் – I will not talk about love, நின் கொடுமை கூற – I told her about your cruelty, நினைபு ஆங்கு – understanding my thoughts there, இனையல் – do not feel sad, வாழி தோழி – may you live long my friend, நம் துறந்தவர் நீடலர் ஆகி – the one who is away from us will not delay his return, வருவர் வல்லென – he will come fast, கங்குல் உயவுத் துணை ஆகிய – was of support at night, was a helpful friend at night, துஞ்சாது – without sleeping, உறைவி – she who stayed, இவள் உவந்ததுவே – her being happy

அகநானூறு 299, எயினந்தை மகனார் இளங்கீரனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
எல்லையும் இரவும் வினை வயின் பிரிந்த
உள்ளம் முன் உறுபு அடைய உள்ளிய
பதி மறந்து உறைதல் வல்லுநம் ஆயினும்
அது மறந்து உறைதல் அரிது ஆகின்றே
கடு வளி எடுத்த கால் வழி தேக்கு இலை  5
நெடு விளிப் பருந்தின் வெறி எழுந்தாங்கு
விசும்பு கண் புதையப் பாஅய்ப் பல உடன்
அகல் இடம் செல்லுநர் அறிவு கெடத் தாஅய்க்
கவலை கரக்கும் காடு அகல் அத்தம்
செய் பொருள் மருங்கின் செலவு தனக்கு உரைத்தென  10
வைகு நிலை மதியம் போலப் பையெனப்
புலம்பு கொள் அவலமொடு புதுக் கவின் இழந்த
நலம் கெழு திரு முகம் இறைஞ்சி நிலம் கிளையா
நீரொடு பொருத ஈர் இதழ் மழைக் கண்
இகு தரு தெண் பனி ஆகத்து உறைப்பக்  15
கால் நிலை செல்லாது கழி படர்க் கலங்கி
நா நடுக்குற்ற நவிலாக் கிளவியொடு
அறல் மருள் கூந்தலின் மறையினள் திறல் மாண்டு
திருந்துக மாதோ நும் செலவு என வெய்து உயிராப்
பருவரல் எவ்வமொடு அழிந்த  20
பெரு விதுப்பு உறுவி பேதுறு நிலையே.

Akanānūru 299, Eyinanthai Makanār Ilankeeranār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
When I told her I was leaving to earn
wealth, passing the vast wasteland,
……….where strong gusts of winds rose,
……….and teak leaves fell off their stems
……. ..and took to the sky hiding it, like
……….kites that rose up and circled in the
……….sky, fell and. spread on the ground
………. hiding the path, confusing the minds
………. of those in the vast land with forked
………. paths in the forest,
she was slowly filled with sorrow, her face
lost its new beauty like the moon at dawn,
she bent her head down, scratched the ground
with her toes, her pretty, petal-like, wet eyes
were filled with tears that dropped on her chest,
her legs not stable due to her pain, her tongue
trembling, without uttering anything, she hid
her face in her hair, soft like fine sand, and said
“May your trip be successful,” and sighed in
deep distress.

Thinking about her day and night, separated
due to work, even if I am able to forget my town
which was always in my thoughts in the past,
it is difficult to live without thinking about her
pain!

Notes:  அறல் போல் கூந்தல்:  அகநானூறு 142 அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல், அகநானூறு 162 – அறல் என அவிரும் கூந்தல், அகநானூறு 213 – அறலென நெறிந்த கூந்தல், அகநானூறு 265 – அறலின் நெறித்த கூந்தல், அகநானூறு 299 – அறல் மருள் கூந்தலின், குறுந்தொகை 116 – தேம் பாய் கூந்தல் வளங் கெழு சோழர் உறந்தைப் பெருந்துறை நுண் மணல் அறல் வார்ந்தன்ன, குறுந்தொகை 286 – அறல் போல் கூந்தல், கலித்தொகை 71 – கதுப்பு அறல், கலித்தொகை 98 – நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக, பொருநராற்றுப்படை 25 – அறல் போல் கூந்தல்.   There is another version with line 2 being முன்னம் முன் உறுபு அடைய உள்ளிய.  வைகு நிலை மதியம் (11) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வைகறைப் பொழுதில் வானத்தே நிலைகொண்ட திங்கள் மண்டிலம் போல, வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – இரவு புலரும் காலத்து மதியினைப் போல.

Meanings:  எல்லையும் இரவும் – day and night, வினை வயின் பிரிந்த – separated due to work, உள்ளம் – oh my heart, முன் உறுபு அடைய உள்ளிய – thinking about always in the past, பதி மறந்து உறைதல் வல்லுநம் ஆயினும் – even if I was able to forget my town and live, அது மறந்து உறைதல் அரிது ஆகின்றே – it is difficult to live forgetting that, கடு வளி எடுத்த – strong winds raised, கால் வழி தேக்கு இலை – teak leaves slipped from their stems, Tectona grandis, நெடு விளிப் பருந்தின் வெறி எழுந்தாங்கு – like how kites with long calls rise up and circle, விசும்பு கண் புதைய – hiding the sky, பாஅய் – have spread, பல உடன் – with many, அகல் இடம் – wide land, செல்லுநர் – those who travel, those who go, அறிவு கெட – minds to be ruined, intelligence to be ruined, தாஅய்க் கவலை – spread forked paths, கரக்கும் – hides, காடு – forest, அகல் அத்தம் – vast wasteland, செய் பொருள் மருங்கின் – because I want to earn wealth செலவு தனக்கு உரைத்தென – since I told her that I am leaving, வைகு நிலை மதியம் போல – like the pretty moon at night, like the pretty moon at dawn, பையென – slowly, புலம்பு கொள் அவலமொடு – with lonely sorrow, புதுக் கவின் இழந்த நலம் கெழு – pretty face that lost its new beauty, திரு முகம் இறைஞ்சி – pretty face bent, நிலம் கிளையா – scratching the ground, நீரொடு பொருத – filled with tears, ஈர் இதழ் – pretty/wet petals, மழைக் கண் – wet eyes, இகு தரு – pouring, தெண் பனி ஆகத்து உறைப்ப – clear tears falling on her chest, கால் நிலை செல்லாது – legs not stable in a place, கழி படர்க் கலங்கி – panicked due to her great distress, நா நடுக்குற்ற – tongue trembling, நவிலாக் கிளவியொடு – without uttering words, அறல் மருள் கூந்தலின் மறையினள் – she hid behind her black fine sand like hair, திறல் மாண்டு திருந்துக – may it be successful and perfect, மாதோ – அசை, an expletive, நும் செலவு – your trip, என வெய்து உயிரா – sighed hot breath, பருவரல் எவ்வமொடு – great sorrow, அழிந்த – ruined, பெரு விதுப்பு உறுவி – woman who trembled in sorrow, woman who was distressed greatly, பேதுறு நிலையே – her helpless situation

அகநானூறு 300, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நாள் வலை முகந்த கோள் வல் பரதவர்
நுணங்கு மணல் ஆங்கண் உணங்கப் பெய்ம்மார்
பறி கொள் கொள்ளையர் மறுக உக்க
மீன் ஆர் குருகின் கானலம் பெருந்துறை
எல்லை தண் பொழில் சென்றெனச் செலீஇயர்  5
தேர் பூட்டு அயர ஏஎய் வார்கோல்
செறி தொடி திருத்திப் பாறு மயிர் நீவிச்
செல் இனி மடந்தை நின் தோழியொடு மனை எனச்
சொல்லிய அளவை தான் பெரிது கலுழ்ந்து
தீங்கு ஆயினள் இவள் ஆயின் தாங்காது  10
நொதுமலர் போலப் பிரியின் கதுமெனப்
பிறிது ஒன்று ஆகலும் அஞ்சுவல் அதனால்
சேணின் வருநர் போலப் பேணாய்
இருங்கலி யாணர் எம் சிறுகுடித் தோன்றின்
வல்லெதிர் கொண்டு மெல்லிதின் வினைஇத்  15
துறையும் மான்றன்று பொழுதே சுறவும்
ஓதம் மல்கலின் மாறு ஆயினவே
எல்லின்று தோன்றல் செல்லாதீம் என
எமர் குறை கூறத் தங்கி ஏமுற
இளையரும் புரவியும் இன்புற நீயும்  20
இல் உறை நல் விருந்து அயர்தல்
ஒல்லுதும் பெரும நீ நல்குதல் பெறினே.

Akanānūru 300, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Fishermen who are capable of killing,
capture fish with their nets daily,
bring their fish caught with fishing
gadgets to dry on the shore with fine
sand.
Herons that come to eat their fish
cause them sorrow in the huge shore
with groves where you spent day time.
You are tying your chariots to leave,
as she is fixing her rounded rows
of bangles. You stroke her disheveled hair
and tell her, “Go home with your friend,
young woman”.
She cried greatly and was distressed.

I am afraid to see you go away like a stranger.
If you come to our place without revealing
yourself, our loud, small village will welcome
you and ask you gently about your visit.
They will tell you that this is a confusing time
on the shore and there are hostile sharks in the
water since the water level has risen and night
has arrived.  Our relatives will request you not
to leave.  You can stay there happily with your
horses and servants.

Lord, if you agree to accept our hospitality and
stay in our house, we will take good care of you!

Meanings:  நாள் வலை முகந்த கோள் வல் பரதவர் – fishermen capable of killing caught daily in their nets, fishermen capable of killing caught every morning in their nets, நுணங்கு மணல் – tiny sand, ஆங்கண் – there, உணங்கப் பெய்ம்மார் – those who laid on the land to dry, பறி கொள் கொள்ளையர் – those who bring after seizing with a gadget called pari, மறுக – to be saddened, உக்க மீன் ஆர் குருகின் – with herons/egrets/storks that come to eat the fish, கானலம் பெருந்துறை – huge port with groves, எல்லை – at day time, தண் பொழில் – cool grove, சென்றென – when you went, செலீஇயர் – to go, தேர் பூட்டு அயர – yoking the chariot (tying the horses to it), ஏஎய் – ordered, வார் – long rows, கோல் – rounded, செறி தொடி திருத்தி – fixing her stacked bangles, fixing her rows of bangles, பாறு மயிர் நீவி – stroked her disheveled hair, செல் இனி மடந்தை நின் தோழியொடு மனை எனச் சொல்லிய அளவை – and said ‘go home with your friend, young woman’, தான் பெரிது கலுழ்ந்து தீங்கு ஆயினள் இவள் – she cried greatly and suffered, ஆயின் தாங்காது – without taking care, நொதுமலர் போலப் பிரியின் – if you separate like a stranger, கதுமெனப் பிறிது ஒன்று ஆகலும் அஞ்சுவல் – I will fear to see you leave suddenly, அதனால் – so, சேணின் வருநர் போல – like someone who comes from afar, பேணாய் – you not caring, இருங்கலி – loud sounds, யாணர் – prosperous, எம் சிறுகுடித் தோன்றின் – if you appear at our small village, வல்லெதிர் கொண்டு – they will meet you soon, மெல்லிதின் வினைஇ – they will ask you gently about your visit, துறையும் மான்றன்று பொழுதே – this is a confusing time on the shore, சுறவும் – the sharks, ஓதம் மல்கலின் – since the waves have increased, since the water level has increased, மாறு ஆயினவே – they are hostile, எல்லின்று – night has appeared, தோன்றல் – oh lord, செல்லாதீம் என எமர் குறை கூற – our relatives will ask you not to go, தங்கி ஏமுற – to stay and be happy, இளையரும் புரவியும் இன்புற – for your youngsters (servants) and horses to be happy, நீயும் – you, இல் உறை – stay in our house, நல் விருந்து அயர்தல் – to enjoy our fine hospitality, ஒல்லுதும் – we are agreeable, பெரும – oh lord, நீ நல்குதல் பெறினே – if you agree to accept our hospitality

 

Advertisements