குறுந்தொகை  

Translated by Vaidehi Herbert 

Copyright ©  All Rights Reserved

If you go to http://sangailakkiyam.org, you can learn some easy poems, take up a very easy test and get a certificate. 

தமிழ் உரை நூல்கள்:
குறுந்தொகை – உ. வே. சாமிநாத அய்யர் – உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம், சென்னை
குறுந்தொகை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார்- சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை

Please treat ……. as spaces

குறுந்தொகை 201, பாடியவர் பெயர் கிடைக்கவில்லை, குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அமிழ்தம் உண்க அயல் இல் ஆட்டி
பால் கலப்பு அன்ன தேக் கொக்கு அருந்துபு
நீல மென் சிறை வள் உகிர்ப் பறவை
நெல்லியம்புளி மாந்தி அயலது
முள் இல் அம் பணை மூங்கில் தூங்கும்  5
கழை நிவந்து ஓங்கிய சோலை
மலை கெழு நாடனை வரும் என்றாளே.

Kurunthokai 201, Anonymous Poet, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
May she feast on nectar,
the next-door lady who said he’ll come,
my man from the mountain country,
where bats with soft, black wings and
sharp claws feed on sour gooseberries
and sweet mangoes that taste like milk,
and hang on the tall, beautiful,
thornless bamboos in nearby groves.

Notes:  The mountainous land and groves are muthal.  The bats, gooseberries and mangoes are karu.  The ullurai here is, just like the bats that ate sour and sweet fruits and rested on thorn-less bamboo, the hero has experienced pleasures and pains during courtship and will eventually come and live in a happy marriage with the heroine.  குறுந்தொகை 63 – அரும் பெறல் அமிழ்தம் ஆர்பதம் ஆகப் பெரும் பெயர் உலகம் பெறீஇயரோ அன்னை……..ஓங்கு மலை நாடனை வரும் என்றோளே.

Meanings:  அமிழ்தம் உண்க – may she eat amirtham, அயல் இல் – nearby house, ஆட்டி – woman, பால் கலப்பு அன்ன – like milk mixed, தேக் கொக்கு – sweet mango fruits, அருந்துபு – eat, நீல மென்சிறை – blue/black delicate wings, வள் உகிர் – strong clawed, பறவை – bats, நெல்லியம் புளி – sour gooseberries (அம் – சாரியை, an augment), மாந்தி – ate, அயலது – nearby, முள் இல் – without thorns, அம் பணை – beautiful thick, மூங்கில் – bamboo, தூங்கும் – they hang, கழை – bamboo, Bambusa arundinacea, நிவந்து ஓங்கிய – grew tall, சோலை – grove, மலை கெழு நாடனை – man from mountain filled country, வரும் என்றாள் – she told me that he will come, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 202, அள்ளூர் நன்முல்லையார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நோம் என் நெஞ்சே நோம் என் நெஞ்சே
புன்புலத்து அமன்ற சிறி இலை நெருஞ்சிக்
கட்கு இன் புது மலர் முள் பயந்தாஅங்கு
இனிய செய்த நம் காதலர்
இன்னா செய்தல் நோம் என் நெஞ்சே.  5

Kurunthokai 202, Allūr Nanmullaiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
My heart aches!  My heart aches!
The new flowers, of the densely
growing, tiny-leaved nerunji plants
of the arid land, that appeared sweet
to the eyes, have yielded thorns now.
My lover who used to be sweet
has become cruel.  My heart aches!

Notes:  The friend urges the heroine to take her unfaithful husband back and she responds with this poem.  The ullurai is that the husband who used to be desirable like the nerunji flowers has changed to become cruel like its thorns.  The meadows are muthal and the nerunji flowers and thorns are karu.

Meanings:  நோம் – hurts, aches, என்- my, நெஞ்சு – heart, ஏ – அசை நிலை, an expletive, நோம் – hurts, aches, என்- my, நெஞ்சு – heart, ஏ – அசை நிலை, an expletive, புன்புலத்து – in the dry land, in the mullai land, அமன்ற – closely grown, சிறி இலை நெருஞ்சி – nerunji with small leaves, Caltrop, Cow’s Thorn, Tribulus Terrestris Linn, கட்கு இன் புது மலர் – new flowers that appeared sweet to the eyes, முள் பயந்தாஅங்கு – like how they yielded horns, இனிய செய்த நம் காதலர் – my lover who was sweet in the past, இன்னா செய்தல் – causing pain, நோம் – hurts, aches, என் – my, நெஞ்சு – heart, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 203, நெடும்பல்லியத்தனார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மலை இடை இட்ட நாட்டரும் அல்லர்
மரந்தலை தோன்றா ஊரரும் அல்லர்
கண்ணின் காண நண்ணுவழி இருந்தும்
கடவுள் நண்ணிய பாலோர் போல
ஒரீஇ ஒழுகும் என் ஐக்குப்  5
பரியலென் மன் யான் பண்டு ஒரு காலே.

Kurunthokai 203, Nedumpalliyathanār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
He’s not from a country
blocked by mountains;
he’s not from a town that
is so far that its tree tops
cannot be seen.

Even though he is nearby,
he avoids me like ascetics
who seek God who avoid
the world.  I was fond of
him once upon a time.

Notes:  மரந்தலை (2) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – மரங்கள் (தலை = அசை), தமிழண்ணல் உரை, இரா. இராகவையங்கார் உரை – மரங்களின் தலை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மரங்கள்.  கடவுள் நண்ணிய பாலோர் போல (4) – தமிழண்ணல் உரை – கடவுள் மாட்டு அன்பு பூண்டு துறவுக் கோலத்தை அடைந்தவர்கள் உலகை விட்டு மேன் மேலும் நீங்கிப் போவதைப் போல், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கடவுளை உளத்தாலே அணுகிய துறவிப் பகுதியினர் போன்று, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – முனிவரைக் கண்டால் தன் தூய்மையன்மை காரணமாக அஞ்சி விலகி ஒழுகும் தன்மையைப் போல, இரா. இராகவையங்கார் உரை – தேவ குலத்தோர் இழிகுலத்தோரை வழியிற் கண்டு ஒரீஇ ஒழுகுதல் போல.  The heroine’s friend is the messenger from the estranged, unfaithful husband.  The heroine refuses her friend’s attempt to unite the couple, and this poem is her response.  The mountain is muthal and the trees are karu.  Uri is the feeling of the heroine.

Meanings:   மலை இடை இட்ட நாட்டரும் அல்லர் – he is not from a country that is past mountains, மரந்தலை தோன்றா ஊரரும் அல்லர் – he is not from a town where tree tops do not appear, he’s not from a town where trees do not appear, கண்ணின் காண – to be able to see with the eyes, நண்ணுவழி இருந்தும் – although he is nearby, கடவுள் நண்ணிய பாலோர் போல – like ascetics who seek god who avoid others, like those who live near the ascetics who seek god, ஒரீஇ – removed (from his mind), avoiding, ஒழுகும் – stays, என் ஐக்கு – for my man, பரியலென் – I had soft feelings, I was fond of him, மன் – கழிவுக் குறிப்பு, what was in the past, யான் – me, பண்டு ஒரு கால் – once upon a time in the past, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 204, மிளைப்பெருங்கந்தனார், குறிஞ்சித் திணை  – பாங்கன் தலைவனிடம் சொன்னது
காமம் காமம் என்ப காமம்
அணங்கும் பிணியும் அன்றே நினைப்பின்
முதைச் சுவல் கலித்த முற்றா இளம் புல்
மூது ஆ தைவந்தாங்கு
விருந்தே காமம் பெருந்தோளோயே.  5

Kurunthokai 204, Milaiperunkanthanār, Kurinji Thinai – What the hero’s friend said to the hero
One with broad shoulders!
Love, love, they talk about it,
but it is not a terrible thing
or a disease!

It is a feast if you think about it,
like that tasted by an old cow
when it licks flourishing, tender,
new grass on an old, hilly mound.

Notes:  The hilly land is muthal.  The cow and grass are karu elements.  The hero’s friend is admonishing him for his love affliction.

Meanings:   காமம் காமம் என்ப – those who say love, love, காமம் அணங்கும் பிணியும் அன்றே – that love is not a fearful or sick thing, நினைப்பின் – when thinking, முதைச் சுவல் – ancient hilly mound/plateau, கலித்த – flourishing, முற்றா இளம் புல் – not mature/tender delicate grass, மூது ஆ – old cow, தைவந்தாங்கு – like how it licked with its tongue, விருந்தே காமம் – love is like a feast, பெருந்தோளோய் – one with broad shoulders, one with wide arms, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 205, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மின்னுச் செய் கருவிய பெயன் மழை தூங்க
விசும்பு ஆடு அன்னம் பறை நிவந்தாங்குப்
பொலம் படைப் பொலிந்த வெண்தேர் ஏறிக்
கலங்கு கடல் துவலை ஆழி நனைப்ப
இனிச் சென்றனனே இடு மணல் சேர்ப்பன்  5
யாங்கு அறிந்தன்று கொல் தோழி என்
தேங்கமழ் திரு நுதல் ஊர்தரும் பசப்பே.

Kurunthokai 205, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
The lord of the shores,
where waves pile up sand has gone,
mounted on his gold-decorated,
silver chariot whose wheels are
wet with spray from the churning
ocean waves, looking like a goose
flapping its wings and flying in the
sky with clouds that cause heavy rain
and lightning.
How did the pallor that has spread on
my honey-fragrant, beautiful forehead
know about it, my friend?

Notes:  கருவிய (1) – இடி மின்னல் முதலிய தொகுதிகளையுடைய.  படை (3) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – தட்டு, பக்கத்தில் அமைத்த பலகைகளுமாம்.  The heroine is surprised that her body has turned pale even before her mind could grasp that the hero has departed.  The ocean and sky are muthal and the goose is karu.  The feelings are uri.

Meanings:   மின்னுச் செய் – causing lightning, கருவிய – with lightning and thunder, பெயன் மழை –  clouds that come down as rain, தூங்க – hanging, floating, விசும்பு – sky, ஆடு – flying, அன்னம் – goose, பறை நிவந்தாங்கு –  like it’s raising its wings and flying, பொலம் படை – golden ornaments, golden decorations, பொலிந்த – splendid, beautiful, bright, வெண்தேர் –  white chariot, silver chariot, ஏறி – climbing, riding, கலங்கு கடல் – churning ocean water, துவலை – water spray, ஆழி – wheels, நனைப்ப – getting them wet, இனிச் சென்றனனே – he went away, இடு மணல் – the sand brought to the shores, shifting sands, சேர்ப்பன் – the lord of the seashore, யாங்கு அறிந்தன்று கொல் – how did it know, தோழி – O friend, என் – my, தேங்கமழ் – honey-fragrant, with sweet fragrance, திரு நுதல் – beautiful forehead, ஊர்தரும் பசப்பு – the spreading paleness, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 206, ஐயூர் முடவனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் பாங்கனிடம் சொன்னது
அமிழ்தத்து அன்ன அம் தீம் கிளவி
அன்ன இனியோள் குணனும் இன்ன
இன்னா அரும் படர் செய்யும் ஆயின்
உடன் உறைவு அரிதே காமம்
குறுகல் ஓம்புமின் அறிவுடையீரே.  5

Kurunthokai 206, Aiyūr Mudavanār, Kurinji Thinai – What the hero said to his friend
Her beautiful sweet words
are like nectar.
Even though she is a sweet girl,
she causes me intolerable pain.

It is difficult to live with love!
My wise friend!   Avoid going near love!

Notes:  The hero warns his friend not to fall, since falling in love brings pain, even though the object of love is a sweet girl.

Meanings:  அமிழ்தத்து அன்ன – like nectar, அம் தீம் கிளவி அன்ன – beautiful sweet words like, இனியோள் குணனும் – the nature of the sweet girl, இன்ன – like this, இன்னா அரும் படர் செய்யும் ஆயின் – if it will cause intolerable great pain, உடன் உறைவு – living with it, அரிது – it is difficult, ஏ – தேற்றம், certainty, காமம் குறுகல் ஓம்புமின் – avoid going near love, அறிவுடையீரே – O intelligent friend

குறுந்தொகை 207, உறையனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
செப்பினம் செலினே செலவு அரிது ஆகும் என்று
அத்த ஓமை அம் கவட்டு இருந்த
இனம் தீர் பருந்தின் புலம்பு கொள் தெள் விளி
சுரம் செல் மாக்கட்கு உயவுத் துணை ஆகும்
கல் வரை அயலது தொல் வழங்கு சிறு நெறி  5
நல் அடி பொறிப்பத் தாஅய்ச்
சென்றெனக் கேட்டனம் ஆர்வலர் பலரே.

Kurunthokai 207, Uraiyanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He left suddenly,
thinking that if he told me,
it would be difficult to leave.

I heard from many caring persons
that he left briskly, leaving
impressions with his fine feet,
on the ancient, small path
on the rocky mountain,
where a kite, away from its flock,
sits alone on an ōmai tree
branch and cries loudly,
the only companion to those who
travel across the dry wasteland.

Notes:  The heroine’s friend lets her know that the hero has left.  The heroine replies with this poem.  The wasteland and mountain are muthal.  The ōmai /toothbrush tree and kite are karu.

Meanings:   செப்பினம் – if I tell her, செலின் – that I am leaving, ஏ – அசை நிலை, an expletive, செலவு அரிது ஆகும் என்று – that it will be difficult, அத்த ஓமை அம் கவட்டு – on the wasteland ōmai tree’s beautiful branch, Sandpaper tree, Dillenia indica, இருந்த – was there, இனம் தீர் – away from its flock, பருந்தின் புலம்பு கொள் – a kite’s lonely, தெள் விளி – clear calls, clear screechings, சுரம் செல் மாக்கட்கு உயவுத் துணை ஆகும் –  will be a good companion for the people who go through the wasteland, கல் வரை – rocky mountains, அயலது – nearby, தொல் வழங்கு – ancient path where people walk, சிறு நெறி – small path, narrow path, நல் அடி – fine feet, பொறிப்ப – causing marks, making footprints, தாஅய்ச் சென்றென – that he went jumping, கேட்டனம் – those who heard, ஆர்வலர் – friends, caring people, பலர் – a few, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 208, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
ஒன்றேன் அல்லேன் ஒன்றுவென் குன்றத்துப்
பொரு களிறு மிதித்த நெரி தாள் வேங்கை
குறவர் மகளிர் கூந்தல் பெய்ம்மார்
நின்று கொய மலரும் நாடனொடு
ஒன்றேன் தோழி ஒன்றனானே.  5

Kurunthokai 208, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
I am not of a different mind.
I am of the same mind as the man
from the mountains,

where daughters of mountain dwellers,
to decorate their hair, are able to stand
and pluck vēngai blossoms from the low
branches of trees whose trunks are trampled
and crushed by warring bull elephants.

However, there is one reason for my
disagreement.

Notes:   The heroine responds to her friend who asks her why she is upset about the hero having gone to earn wealth.  The heroine is worried that her family will arrange a marriage with somebody else.  The mountains are muthal. The vēngai trees, flowers and bull elephants are karu elements.

Meanings:    ஒன்றேன் அல்லேன் – I am not one who differs from him, ஒன்றுவென் – I am of the same mind, குன்றத்துப் பொரு களிறு மிதித்த – mountain’s battling elephants trampled, நெரி – crushed, தாள் வேங்கை – trees with trunks, Indian kino trees, Pterocarpus marsupium, குறவர் மகளிர் – the daughters of mountain dwellers, கூந்தல் பெய்ம்மார் – to wear on their hair, நின்று கொய – for them to stand there to pluck, மலரும் – they blossom, நாடனொடு ஒன்றேன் – I am of the same mind with the man from such country, தோழி – my friend, ஒன்றனான் – due to one reason (due to the delay in marrying me), ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 209, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தலைவன் தோழியிடம் சொன்னது, தலைவி கேட்கும்படியாக
அறம் தலைப்பட்ட நெல்லியம் பசுங்காய்
மறப்புலிக் குருளை கோள் இடம் கறங்கும்
இறப்பு அருங்குன்றம் இறந்த யாமே
குறு நடை பல உள்ளலமே நெறி முதல்
கடற்றில் கலித்த முடச் சினை வெட்சித்  5
தளை அவிழ் பல் போது கமழும்
மை இருங்கூந்தல் மடந்தை நட்பே.

Kurunthokai 209, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine’s friend, as the heroine listened nearby
You who walk with dainty steps!
As I was coming through the mountains,
where beautiful fresh gooseberries,
a boon to those who travel,
drop down and get snapped up by
strong tiger cubs,
I did not think about many things.

I thought about my friendship
with the young woman with dark,
luxuriant hair, fragrant with the
scents of many newly unfurling buds
of the vetchi bushes that cover the
wasteland paths, their branches curved.

Notes:   The hero is returning after earning money.  He tells the heroine’s friend about his love for the heroine.  The wasteland and mountains are muthal.  The tiger cubs, nelli fruits, vetchi bushes and its flowers are karu.

Meanings:   அறம் – charity, தலைப்பட்ட – tops, best (in charity), நெல்லியம் பசுங்காய் – beautiful green nelli/gooseberry fruit, Phyllanthus emblica (அம் – சாரியை, an augment), மறப் புலி – strong tiger, குருளை – cubs, கோள் – catch them, இடம் – place, கறங்கும் – drop and disperse, இறப்பு – to pass, அரு – difficult, குன்றம் – mountains, இறந்த யாமே – I who crossed, குறு நடை – walk with small steps, பல உள்ளலமே – did not think about much, நெறி முதல் – on the path, கடற்றில் – in the forest, கலித்த – flourishing, முடச் சினை வெட்சி – curved branches of vetchi bushes, Scarlet Ixora, Ixora Coccinea, தளை அவிழ் – loosening ties, பல் போது – a few buds, கமழும் – with fragrance, மை இருங்கூந்தல் – dark black hair, மடந்தை – young woman, நட்பே – young (பிரிநிலை ஏகாரம், exclusion)

குறுந்தொகை 210, காக்கை பாடினியார் நச்செள்ளையார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
திண் தேர் கானத்து அண்டர்
பல் ஆ பயந்த நெய்யின் தொண்டி
முழுதுடன் விளைந்த வெண்ணெல் வெஞ்சோறு
ஏழு கலத்து ஏந்தினும் சிறிது என் தோழி
பெருந்தோள் நெகிழ்த்த செல்லற்கு  5
விருந்து வரக் கரைந்த காக்கையது பலியே.

Kurunthokai 210, Kākkai Pādiniyār Nachellaiyār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Even if we had offered seven
pots full of cooked hot, white rice,
got from all the paddy grown in
Thondi city, mixed with ghee
from the milk of many cows of
the cattle herders in the forest
of Nalli with sturdy chariots,
it would have just been a small
reward for the crow that called
out the good omen that brought
you and ended the distress that made
my friend’s thick arms become thin.

Notes:  The hero thanks the heroine’s friend for taking care of the heroine in his absence.  This is her response.  The forest is muthal.  The crows, Thondi town, rice, cattle and cattle herders are karu.  Nalli is one of the seven great Tamil benefactors – vallals.

Meanings:   திண் தேர் நள்ளி – Nalli with his sturdy chariot, கானத்து அண்டர் – forest herders, பல் ஆ – many cows, பயந்த – gave, yielded, நெய்யின் – with the ghee, தொண்டி – Thondi city, முழுதுடன் – fully, விளைந்த – grown, mature, வெண்ணெல் – white rice, வெஞ்சோறு – hot rice, cooked rice,  ஏழு கலத்து ஏந்தினும் – even if given in seven bowls with lifted hands, சிறிது – it is little, என் தோழி – my friend, பெருந்தோள் – thick arms, நெகிழ்த்த – caused them to become thin, செல்லற்கு – for it  to go away, விருந்து வர – for guests to come, கரைந்த காக்கையது – for the cawing crow, Corvus splendens, பலி – food offerings, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 211, காவன்முல்லைப் பூதனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அம் சில் ஓதி ஆய் வளை நெகிழ
நேர்ந்து நம் அருளார் நீத்தோர்க்கு அஞ்சல்
எஞ்சினம் வாழி தோழி எஞ்சாத்
தீய்ந்த மராஅத்து ஓங்கல் வெஞ்சினை
வேனில் ஓர் இணர் தேனோடு ஊதி  5
ஆராது பெயரும் தும்பி
நீர் இல் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே.

Kurunthokai 211, Kāvanmullai Poothanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long,
O friend with fine, soft hair!
Do not fear our heartless man
who left making your beautiful
bangles slip,

who went on the wasteland path,
a place without water in summer,
where honeybees and dragonflies
feed on a single flower cluster on a tall,
branch of a stunted, dried kadampam
tree, and still come away hungry.

Notes:   The wasteland path and summer are muthal.  The honeybees, dragonflies, flowers and tree are karu.

Meanings:   அம் சில் ஓதி – O woman with beautiful delicate hair, ஆய் வளை நெகிழ – beautiful bangles slipping down, நேர்ந்து – agreeing, நம் அருளார் நீத்தோர்க்கு – for our heartless man who left without graces, அஞ்சல் எஞ்சினம் – we removed our fear (do not fear), வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – O friend, எஞ்சாத் தீய்ந்த மராஅத்து – of stunted dried kadampam trees, கடம்பம், Common cadamba, Neolamarckia cadamba, ஓங்கல் – tall, வெஞ்சினை – dried branch, வேனில் – in summer, ஓர் இணர் – one cluster (of flowers), தேனோடு ஊதி – swarming with honey bees, ஆராது – not satiated, பெயரும் தும்பி – dragonflies that move away, நீர் இல் வைப்பின் – in a place without water, சுரன் இறந்தோர் – the man who went on the wasteland path

குறுந்தொகை 212, நெய்தல் கார்க்கியர், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கொண்கன் ஊர்ந்த கொடுஞ்சி நெடுந்தேர்
தெண் கடல் அடைகரைத் தெளி மணி ஒலிப்பக்
காண வந்து நாணப் பெயரும்
அளிதோ தானே காமம்
விளிவது மன்ற நோகோ யானே.  5

Kurunthokai 212, Neythal Kārkkiyār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your lover from the seashore
rides his tall chariot with a
carved ornamental lotus and
clear loud bells,
along the sandy shores lapped
by the ocean’s clear waters.

We see him when he comes.
It is a shame that he leaves.

This love is pitiful!  It will be
ruined, for sure.  I will be sad.

Notes:   The heroine’s friend is said the hero leaves after visiting the heroine.  She is concerned about whether their affair will survive.  The seashore is muthal.  குறுந்தொகை 149, 395 -அளிதோ தானே நாணே, குறுந்தொகை 212 – அளிதோ தானே காமம்.  கொடுஞ்சி (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – தாமரை மொட்டின் வடிவமாகச் செய்து தேர் முன் நடப்படுவது.  தேரூரும் தலைவர் இதைக் கையால் பற்றிக் கொள்வது வழக்கம்.

Meanings:   கொண்கன் – neythal land thalaivan/hero, ஊர்ந்த – rode, கொடுஞ்சி – lotus-shaped chariot decoration, நெடுந்தேர் – tall chariot, தெண் கடல் – ocean with clear water, அடைகரை – shore filled (with sand), தெளி மணி – clear bells, ஒலிப்ப – rang, காண வந்து – comes to see, நாணப் பெயரும் – shame that he leaves, அளிது – pitiable, ஏ – அசை நிலை, an expletive, தான் – அசை நிலை, an expletive, ஏ – அசை நிலை, an expletive, காமம் – love, விளிவது – getting destroyed, மன்ற – for sure, நோகு – saddened, ஓ – அசை நிலை, an expletive, யான்  – I, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 213, கச்சிப்பேட்டுக் காஞ்சிக் கொற்றனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நசை நன்கு உடையர் தோழி ஞெரேரெனக்
கவைத்தலை முது கலை காலின் ஒற்றிப்
பசிப் பிணிக்கு இறைஞ்சிய பரூஉம் பெரும் ததரல்
ஒழியின் உண்டு வழு இல் நெஞ்சின்
தெறித்து நடை மரபின் தன் மறிக்கு நிழலாகி  5
நின்று வெயில் கழிக்கும் என்ப நம்
இன் துயில் முனிநர் சென்ற ஆறே.

Kurunthokai 213, Kachipēttu Kānji Kotranār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
He loves you
greatly, my friend,

your lover who hated
sweet sleep with you
and left on a path
where, adult stags
with forked antlers swiftly
kick curved, thick trees
and peel off their bark
to ease the hunger pangs of
their frolicking fawns,
eating only what is left,
and standing as shade,
protecting them from harsh sun.

Notes:  The heroine is worried that the hero will abandon his quest for earning wealth and come back prematurely.  This is the heroine’s response.  The wasteland path is muthal.  The trees, deer and fawns are karu elements.

Meanings:  நசை நன்கு உடையர் தோழி – he has a lot of love for you O friend, ஞெரேரென – rapidly, கவைத் தலை – heads with forked antlers, முது கலை – adult male deer, காலின் ஒற்றி – kicked with legs, பசிப் பிணிக்கு – to ease hunger pain, இறைஞ்சிய – curved, பரூஉம் பெருந் ததரல் – thick big bark, ஒழியின் உண்டு – eat only the leftovers, வழு இல் நெஞ்சின் – with faultless hearts, தெறித்து நடை மரபின் – with the nature to leap and walk, தன் மறிக்கு நிழலாகி நின்று – stood as shade to its child, வெயில் கழிக்கும் – it removes drect sunlight, என்ப – they say, நம் இன் துயில் முனிநர் – the man who hated sweet sleep with you, the man who rejected sweet sleep with you, சென்ற – went, ஆறு – path, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 214, கூடலூர் கிழார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
மரம் கொல் கானவன் புனம் துளர்ந்து வித்திய
பிறங்கு குரல் இறடி காக்கும் புறம் தாழ்
அம் சில் ஓதி அசை இயல் கொடிச்சி
திருந்திழை அல்குற்குப் பெரும் தழை உதவிச்
செயலை முழு முதல் ஒழிய அயலது  5
அரலை மாலை சூட்டி
ஏமுற்றன்று இவ் அழுங்கல் ஊரே.

Kurunthokai 214, Koodalūr Kilār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
This noisy town is fully confused.
It adorns Murukan with arali
garlands, totally ignoring the ruined
asoka tree that gives broad leaves
for the clothing that covers her loins,
the mountain girl with beautiful,
soft hair, perfect jewels and swaying
walk, who protects the huge clusters
of millet in the field that was plowed
and seeded by a mountain dweller
after clearing the forest trees.

Notes:  தோழி செவிலித்தாய்க்கு அறத்தொடு நின்றது.  தோழி தானே செவிலி மகளே (தொல். களவியல் 35).  The hero has given the heroine clothing made from the leaves of asoka trees.  However, the town, not aware of her love affliction, arranges for veriyāttam when arali garlands are worn.  The heroine indicates to the foster mother that the heroine is in love, her lover has given her asoka clothing and that veriyāttam is not the solution.  The millet field and town are muthal elements.  The mountain-dwellers, asoka tree, arali flowers, millet and trees are karu elements.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – ஊரென்றது தாய் முதலியோரை.

Meanings:  மரம் கொல் கானவன் – a forest dweller who cut down trees, புனம் துளர்ந்து வித்திய – plowed the land and seeded, dug up the land and seeded, பிறங்கு குரல் இறடி – flourishing clusters of millet, Sorghum vulgare, காக்கும் – protects, புறம் தாழ் – hanging on the backside, அம் சில் ஓதி – beautiful delicate hair, அசை இயல் – swaying walk, கொடிச்சி – the mountain girl, திருந்திழை – perfect jewels, அல்குற்கு – on her loins, on her waist, பெரும் தழை உதவி – offered big leaves, செயலை – asoka tree,  Saraca indica, முழு முதல் ஒழிய – ruining the thick tree trunk, அயலது அரலை – nearby arali flowers, Nerium Oleander, மாலை சூட்டி – adorns with garlands, ஏம் உற்றன்று – it is confused, இ – this, அழுங்கல் – uproarious, ஊர் – town, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 215, மதுரை அளக்கர் ஞாழார் மகனார் மள்ளனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
படரும் பைபயப் பெயரும் சுடரும்
என்றூழ் மா மலை மறையும் இன்று அவர்
வருவர் கொல் வாழி தோழி நீர் இல்
வறுங்கயம் துழைஇய இலங்கு மருப்பு யானை
குறும் பொறை மருங்கின் அமர் துணை தழீஇக்  5
கொடு வரி இரும்புலி காக்கும்
நெடு வரை மருங்கின் சுரன் இறந்தோரே.

Kurunthokai 215, Alakkar Gnālar Makanār Mallanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!
Your sorrow will go away
little by little.
The blazing sun will hide
behind the lofty mountains.

He will come today, the man
who left for the wasteland
near the tall mountains,
where a bright-tusked male
elephant searches for water in
a dried up, waterless pond
and protects his loving mate
near small boulders,
from a striped, huge tiger.

Notes:  The mountain and wasteland are muthal.  The elephant and tiger are karu.  The ullurai is that just like the male elephant which gives up looking around for water and protects his female, the hero will give up his quest for wealth and come back to protect the heroine.

Meanings:   படரும் பைபயப் பெயரும் – sorrow will go away little by little, சுடரும் என்றூழ் மா மலை மறையும் – bright sun will hide behind the mountains, இன்று அவர் வருவர் – will he come today, கொல் – அசை நிலை, an expletive, வாழி தோழி – may you live long oh friend, நீர் இல் வறுங்கயம் – dried pond without water, துழைஇய – searching, stirring, இலங்கு மருப்பு யானை – elephant with splendid tusks, குறும் பொறை மருங்கின் – near a small boulder, அமர் துணை தழீஇ – hugs its loving mate, கொடு வரி இரும்புலி காக்கும் – protects her from a big tiger with curved stripes, நெடு வரை மருங்கின் – near the tall mountains, சுரன் – wasteland, இறந்தோர் – the man who went past, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 216, கச்சிப்பேட்டுக் காஞ்சிக் கொற்றனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவரே கேடு இல் விழுப் பொருள் தருமார் பாசிலை
வாடா வள்ளியங்காடு இறந்தோரே
யானே தோடு ஆர் எல் வளை ஞெகிழ ஏங்கிப்
பாடு அமை சேக்கையில் படர் கூர்ந்திசினே
அன்னள் அளியள் என்னாது மா மழை  5
இன்னும் பெய்ய முழங்கி
மின்னும் தோழி என் இன் உயிர் குறித்தே.

Kurunthokai 216, Kachipēttu Kānji Kotranār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He
has gone through the forest
with valli yam vines
whose green leaves never fade,
to earn faultless, fine wealth.

I
am yearning for him,
suffering in pain
and lying on a well-made bed,
my stacked, beautiful, bright
bangles slipping down.

Black clouds rumble with
lightning, without consideration
for my pitiful situation.
They are after my sweet life,
my friend.

Notes:  The forest is muthal.  The valli vines with green leaves are karu.

Meanings:   அவர் – he, ஏ – அசை நிலை, an expletive, கேடு இல் விழுப் பொருள் – faultless superior wealth, தருமார் – in order to bring, பாசிலை வாடா – green leaves that are fresh, வள்ளியம் காடு இறந்தோரே – one who went through the valli yam forest, வள்ளிக் கொடி, valli yam vines, Dioscorea pentaphilla (அம் – சாரியை, an augment, அழகிய காடுமாம்), யான் – I, ஏ – அசை நிலை, an expletive, தோடு ஆர் எல் வளை – stacked beautiful bright bangles, ஞெகிழ – slipping down, ஏங்கி – yearning, பாடு அமை சேக்கையில் – on an arranged bed, படர் – distress, கூர்ந்திசின் – greatly, ஏ – அசை நிலை, an expletive, அன்னள் அளியள் என்னாது – without considering that she’s pitiable, மா மழை இன்னும் – still, பெய்ய முழங்கி மின்னும் – black clouds fall as rain with loud thunder and lightning, தோழி – my friend, என் இன் உயிர் குறித்து – targeting my sweet life, ஏ – ஈற்றசை

குறுந்தொகை 217, தங்கால் முடக்கொல்லனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
தினை கிளி கடிக எனின் பகலும் ஒல்லும்
இரவு நீ வருதலின் ஊறும் அஞ்சுவல்
யாங்குச் செய்வாம் எம் இடும்பை நோய்க்கு என
ஆங்கு யான் கூறிய அனைத்திற்குப் பிறிது செத்து
ஓங்கு மலை நாடன் உயிர்த்தோன் மன்ற  5
ஐதே காமம் யானே
கழி முதுக்குறைமையும் பழியும் என்றிசினே.

Kurunthokai 217, Thangāl Mudakkollanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
I said to him,
“If mother tells us to
go and chase parrots
in the millet field,
a meeting will be possible.
Since you come at night,
we worry about the
difficulties on the path.
What can be done
about this suffering
caused by love?”

The man from the country
with lofty mountains,
thought about something
and sighed in reply.

Love is delicate.  I said to him,
“Your thinking is truly wise,
but it will come with blame.”

Notes:  The heroine’s friend hints to the hero that it is time to elope.  She reports the hero’s reaction which she takes as him agreeing to her.  However, she also lets the couple know that it will come with blame.  Night time, millet field and mountains are muthal.  அகநானூறு 118 – குரல் ஏனல் கிளி கடி பாடலும் ஒழிந்தனள், அகநானூறு 194 – கிளி கடி மகளிரின் விளி படப் பயிரும், குறுந்தொகை 142 – புனக் கிளி கடியும் பூங்கண் பேதை, குறுந்தொகை 198 – படுகிளி கடிகம் சேறும், குறுந்தொகை 217 – தினை கிளி கடிக எனின், குறுந்தொகை 291 – ஏனல் படுகிளி கடியும் கொடிச்சி கைக் குளிரே இசையின் இசையா இன்பாணித்தே, குறுந்தொகை 360 –  ஏனல் உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கைக் குளிரே, பதிற்றுப்பத்து 78 – மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலிக் கிளி கடி மேவலர் புறவு தொறும் நுவல.

Meanings:   தினை கிளி கடிக எனின் – if we are told ‘go and chase the parrots that come to eat millet in the field’, Italian millet, Setaria italicum (said mother), பகலும் ஒல்லும் – daytime will be perfect, இரவு நீ வருதலின் – since you come at night, ஊறும் அஞ்சுவல் – I will worry about your difficulties on the path, யாங்குச் செய்வாம் – what can I do, எம் இடும்பை நோய்க்கு – for this love affliction, என – thus, ஆங்கு யான் கூறிய அனைத்திற்கு – after what I said there, பிறிது செத்து – thinking about something different, ஓங்கு மலை நாடன் – the lord of the tall mountains, உயிர்த்தோன் – he sighed, மன்ற – asai, an expletive, ஐதே – delicate, astonishing, beautiful, காமம் – love affliction, யானே – I, கழி முதுக்குறைமையும் – it is very intelligent to do what you think (உம்மை – அசை நிலை), பழியும் – and reason for blame (உம்மை – அசை நிலை), என்றிசின் – I said, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 218, கொற்றனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
விடர் முகை அடுக்கத்து விறல் கெழு சூலிக்குக்
கடனும் பூணாம் கைந்நூல் யாவாம்
புள்ளும் ஓராம் விரிச்சியும் நில்லாம்
உள்ளலும் உள்ளாம் அன்றே தோழி
உயிர்க்கு உயிர் அன்னர் ஆகலின் தம்மின்று  5
இமைப்பு வரை அமையா நம்வயின்
மறந்து ஆண்டு அமைதல் வல்லியோர் மாட்டே.

Kurunthokai 218, Kotranār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
O friend!  He is the life of my
life.  I cannot be away from him
even for a wink of time.

If he is able to forget me
and capable of staying away,
I will not make offerings
to the victorious Kotravai
in the mountain ranges
with clefts and caves, nor tie
ritual thread to my wrist,
nor listen to omens, nor think
about him, nor wait
for good words from soothsayers.

Notes:  The heroine explains to her friend that prayers or rituals will not help her since her lover has forgotten her.  The mountain ranges are muthal.  Sooli and birds are karu.  விரிச்சி:  நற்றிணை 40 – விரிச்சி நிற்ப, குறுந்தொகை 218 – விரிச்சியும் நில்லாம், புறநானூறு 280 – விரிச்சி ஓர்க்கும், முல்லைப்பாட்டு 11 – விரிச்சி நிற்ப.  சூலிக்கு (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை, தமிழண்ணல் உரை – கொற்றவைக்கு, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – துர்க்கைக்கு.

Meanings:  விடர் முகை – mountain clefts, mountain caves, அடுக்கத்து – on the mountain ranges, விறல் கெழு சூலிக்கு – to the victorious goddess Kotravai, to the mighty goddess Kotravai, கடனும் பூணாம் – I will not make offerings, கைந்நூல் யாவாம் – I will not tie threads on my hands, புள்ளும் ஓராம் – I will not listen to omens, விரிச்சியும் நில்லாம் – I will not stand and wait for omens, உள்ளலும் உள்ளாம் – I will not think about him, அன்று, ஏ – அசை நிலைகள், expletives, தோழி – O friend, உயிர்க்கு உயிர் அன்னர் ஆகலின் – since he’s the life of my life, தம்மின்று – without him, இமைப்பு வரை – even without a wink’s time, அமையா – suffering due to separation, நம்வயின் – us, மறந்து – forgetting, ஆண்டு – there (where he went), அமைதல் – to stay, வல்லியோர் – the man who is capable, மாட்டு – for him, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 219, வெள்ளூர் கிழார் மகனார் வெண்பூதியார், நெய்தற் திணை – தலைவி சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
பயப்பு என் மேனியதுவே நயப்பவர்
நார் இல் நெஞ்சத்து ஆர் இடை அதுவே
செறிவும் சேண் இகந்தன்றே அறிவே
ஆங்கண் செல்கம் எழு என ஈங்கே
வல்லா கூறி இருக்கும் முள் இலைத்  5
தடவு நிலைத் தாழைச் சேர்ப்பர்க்கு
இடம் மன் தோழி என் நீரிரோ எனினே.

Kurunthokai 219, Vellūr Kilār Makanār Vennpoothiyār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
Pallor is on my body, and my
love is in his heart with no
compassion.

My restraint has left me and
gone far away, but my thinking
that tells me to go stays here
saying it is impossible to leave.

If the lord of the seashore,
where thālai trees grow with
thick trunks and thorny leaves,
can ask me about my situation,
that would be the perfect thing.

Notes:  The heroine is aware that the hero is on the other side, listening, and she sends him the message that she can no longer tolerate the pain of a secret love affair.  The seashore is muthal.  The thālai trees are karu.

Meanings:   பயப்பு – pallor, என் – my, மேனியது – on it, ஏ – அசை நிலை, an expletive, நயப்பு – love, அவர் நார் இல் நெஞ்சத்து – to his heart with no compassion, ஆர் இடை – difficult place, அது – that, ஏ – அசை நிலை, an expletive, செறிவும் – my restraint, my patience, சேண் – distance,  இகந்தன்று – it has gone, ஏ – அசை நிலை, an expletive, அறிவு – my intelligence, my thinking, ஏ – அசை நிலை, an expletive, ஆங்கண் செல்கம் எழு என – it tells me to rise up and go there,  ஈங்கே வல்லா கூறி இருக்கும் – telling me impossible things and staying here, முள் இலை – thorny leaves, தடவு நிலை – thick trunks, bent trunks, தாழை – thālai trees, Pandanus odoratissimus, சேர்ப்பர்க்கு இடம் – place of the lord of the seashore, மன் – an asai, an expletive, தோழி – my friend, என் நீரிரோ எனின் – if he asks what state I am in, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 220, ஒக்கூர் மாசாத்தியார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பழ மழைக் கலித்த புதுப் புன வரகின்
இரலை மேய்ந்த குறைத்தலைப் பாவை
இருவி சேர் மருங்கில் பூத்த முல்லை
வெருகு சிரித்தன்ன பசு வீ மென் பிணி
குறு முகை அவிழ்ந்த நறு மலர்ப் புறவின்  5
வண்டு சூழ் மாலையும் வாரார்
கண்டிசின் தோழி பொருள் பிரிந்தோரே.

Kurunthokai 220, Okkūr Māsāthiyār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
Look my friend!
Past rains have produced new millet in
the field;
stags have grazed the grains and trimmed
the stalks leaving millet stubble with tips;
delicate jasmine flowers have blossomed
from tight buds in the forest, appearing like
the teeth of laughing wildcats.

My man with his bee-swarming garland
has not returned from his wealth-seeking trip.

Notes:  The heroine is in denial that the rainy season is here, since her husband who is due at the start of the rainy season is not back.  She says that the past rains have produced new millet.  The millet, bees, flowers in the garland, wildcat, jasmine buds and flowers are karu elements.  காட்டுப் பூனையின் பற்களைப் போன்ற முல்லை அரும்பு: அகநானூறு 391 – பார்வல் வெருகின் கூர் எயிற்று அன்ன வரி மென் முகைய, குறுந்தொகை 220 – முல்லை வெருகு சிரித்தன்ன பசு வீ மென் பிணி குறு முகை அவிழ்ந்த, குறுந்தொகை 240 – வெருக்குப்பல் உருவின் முல்லையொடு, புறநானூறு 117 – பிள்ளை வெருகின் முள் எயிறு புரையப் பாசிலை முல்லை முகைக்கும்.  பாவை இருவி (2-3) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – நுனியை உடைய கதிர் அரிந்த தாள்.

Meanings:  பழ மழை – old rain, கலித்த – flourishing, புதுப்புன வரகின் – of millet in the new field, Common millet, Paspalum scrobiculatum, இரலை மேய்ந்த – male deer grazed, குறைத்தலைப் பாவை இருவி – millet stubble got reduced, சேர் மருங்கில் – joined nearby, பூத்த முல்லை – bloomed jasmine, Jasminum sambac, வெருகு சிரித்தன்ன – like wildcat laughter, பசு வீ – fresh flowers, மென் பிணி – delicately held, குறு முகை அவிழ்ந்த – small buds opened, நறு மலர் – fragrant flowers, புறவின் – in the mullai land, in the forest, வண்டு சூழ் மாலையும் – garland swarmed with bees, வாரார் – he does not come, கண்டிசின் தோழி – look my friend, பொருள் – wealth, பிரிந்தோர் – one who has separated, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 221, உறையூர் முதுகொற்றனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவரோ வாரார் முல்லையும் பூத்தன
பறி உடைக் கையர் மறி இனத்து ஒழியப்
பாலொடு வந்து கூழொடு பெயரும்
ஆடுடை இடை மகன் சென்னிச்
சூடிய எல்லாம் சிறு பசு முகையே.  5

Kurunthokai 221, Uraiyūr Muthukotranār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
He has not come back,
but jasmine has blossomed.

Leaving others who carry
who carry palm fronds as rain
guards to care for their herd
with young,
a goat herder comes
with milk and parts with rice,
and all he has in his hair
are tiny, fresh jasmine buds.

Notes:  The heroine is worried that the hero is not back, despite the rainy season being here.  The palm frond, goat herder and jasmine are karu elements.  The feelings are uri. Barter is mentioned in Akanānūru 60, 61, 126, 140, 245, 296, 390, Natrinai 183, Kurunthokai 221, 269, Ainkurunūru 47, Porunarātruppadai 214-215, 216-7, Pattinappālai 28-30, and Malaipadukādam 413-414.

Meanings:  அவர் – he, ஓ – அசை நிலை, an expletive, இரங்கற் குறிப்புமாம், வாரார் – he has not come, முல்லையும் – the mullai flowers, Jasminum sambac, உம்மை சிறப்பு, பூத்தன – they have blossomed, பறி உடைக் கையர் – those carrying palm leaf mats used as umbrellas in their hands, மறி இனத்து – goat herds, ஒழிய – leaving behind, பாலொடு வந்து – comes with milk, கூழொடு பெயரும் – leaves with rice gruel, ஆடுடை இடை மகன் – the herder with goats, சென்னி சூடிய எல்லாம் – all that he wore on his head were, சிறு பசு முகை – tender fresh buds, ஏ – பிரிநிலை ஏகாரம்

குறுந்தொகை 222, சிறைக்குடி ஆந்தையார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் சொன்னது
தலைப் புணைக் கொளினே தலைப் புணைக் கொள்ளும்
கடைப் புணைக் கொளினே கடைப் புணைக் கொள்ளும்
புணை கைவிட்டுப் புனலோடு ஒழுகின்
ஆண்டும் வருகுவள் போலும் மாண்ட
மாரிப் பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகைச்  5
செவ்வெரி உறழும் கொழுங்கடை மழைக்கண்
துளி தலைத் தலைஇய தளிர் அன்னோளே.

Kurunthokai 222, Siraikkudi Ānthaiyār, Kurinji Thinai – What the hero said
If her friend holds on to the front
of the raft, she will do that;
if her friend holds on to the back
of the raft, she will do that.
It seems that if her friend lets go
of the raft and goes with the current,
she will do the same, the young girl

who is delicate like a new sprout
with rain drops, her big, moist eyes
like the water-dripping buds of rainy
season’s pichi flowers with red sides.

Notes:  The hero is commenting on the close relationship between the heroine and her friend.  The rainy season is muthal.  The new sprouts and pichi/jasmine flowers are karu.  பித்திகம் (5) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பிச்சி மலர்.  ஒன்றித் தோன்றுந் தோழி (தொல்காப்பியம் அகத்திணை 39).

Meanings:  தலைப் புணை – head of the raft, கொளின் – if she takes, ஏ – அசை நிலை, an expletive, தலைப் புணை – head of the raft, கொள்ளும் – she’ll take, கடைப் புணை – end of the raft, கொளின் – if she takes, ஏ – அசை நிலை, an expletive, கடைப் புணைக் கொள்ளும் – she will take the rear, புணை கைவிட்டு – if she lets go of the raft, புனலோடு ஒழுகின் – if she goes with the water, ஆண்டும் வருகுவள் போலும் – it appears that she’ll do that, மாண்ட – esteemed, fine, மாரிப் பித்திகத்து – of rainy season jasmine, பிச்சிப்பூ, Jasminum grandiflorum, நீர் வார் – water dripping, கொழு முகை – big buds, செவ்வெரி – red lines, உறழும் – like, கொழுங்கடை – big on the sides, மழைக்கண் – big watery eyes, துளி தலைத் தலைஇய – raindrops fallen, தளிர் அன்னோள் – she’s delicate like a sprout, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 223, மதுரைக் கடையத்தார் மகனார் வெண்ணாகனார், குறிஞ்சித் திணை  தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பேரூர் கொண்ட ஆர்கலி விழவில்
செல்வாம் செல்வாம் என்றி அன்றி வண்
நல்லோர் நல்ல பலவால் தில்ல
தழலும் தட்டையும் முறியும் தந்து இவை
ஒத்தன நினக்கெனப் பொய்த்தன கூறி  5
அன்னை ஓம்பிய ஆய் நலம்
என்னை கொண்டான் யாம் இன்னமால் இனியே.

Kurunthokai 223, Mathurai Kadaiyathār Makanār Vennākanār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
You said,
“Let’s go, let’s go,”
to the loud carnival
celebrated in the big city,
on the day when the wise
here spoke of many omens.

He gave me a noise-producing
gadget and a rattle to chase
birds along with tender leaves,
saying they were perfect for me.
He uttered lies and took my fine
virtue that mother had protected.

Now I have become like this!

Notes:  The heroine utters these words to her friend, when her friend invites her to go to the carnival again.  The parrots and tender leaves are karu elements.  There are a few kurinji poems in which the hero gives the heroine leaf clothes, since they were mountain dwellers.  The words ‘to chase parrots’ were added for clarity.  தழல் (4) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – கையால் சுற்றிய காலத்துத் தன்னிடத்துப் பிறக்கும் ஓசையாற் கிளி முதலியவற்றை ஓட்டும் கருவி. குறிஞ்சிப்பாட்டு 43 – தழலும் தட்டையும் குளிறும் பிறவும்.  தட்டை (4) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை குறிஞ்சிப்பாட்டில் – மூங்கிலை குறுக்கே நறுக்கிப் பலவாகப் பிளந்து ஓசை உண்டாகும்படி ஒன்றிலே தட்டும் கருவி.

Meanings:   பேரூர் கொண்ட – in the big city, ஆர்கலி விழவில் – to the loud carnival, செல்வாம் செல்வாம் என்றி – you said, ‘let us go, let us go’, அன்றி வண் நல்லோர் – wise people on that day, நல்ல பலவால் – good few desired words (பல + ஆல், ஆல் – ஓர் அசைச் சொல்), தில்ல – an asai, an expletive, தழலும் – and a slingshot (Kazhaka Akarathi), and a a handheld noise-making whirling device (U. Ve. Swaminatha Iyer, Po. Ve. Somasundanar commentaries), தட்டையும் – and bamboo noise-making gadget, முறியும் தந்து – he also gave tender leaves (women rubbed leaf pastes on their breasts – Natrinai 9, Ainkurunūru 341), he also gave a garment with tender leaves, இவை ஒத்தன நினக்கென – that these are suitable for you, பொய்த்தன கூறி – he uttered lies, அன்னை ஓம்பிய ஆய் நலம் – the fine virtue that mother protected, என்னை கொண்டான் – my lover took, யாம் இன்னமால் – I am like this (இன்னம் + ஆல், ஆல் – அசை நிலை), இனி, now, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 224, கூவன் மைந்தனார், பாலைத் திணை – தலைவி சொன்னது
கவலை யாத்த அவல நீள் இடைச்
சென்றோர் கொடுமை எற்றித் துஞ்சா
நோயினும் நோய் ஆகின்றே கூவல்
குரால் ஆன் படு துயர் இராவில் கண்ட
உயர்திணை ஊமன் போலத்  5
துயர் பொறுக்கல்லேன் தோழி நோய்க்கே.

Kurunthokai 224, Koovan Mainthanār, Pālai Thinai – What the heroine said about her friend
My distress for my friend,
who is suffering on my
behalf,
is like that of a dumb man
who witnessed the suffering
of a tawny cow that fell into
a well at night.

It is worse than the pain
that has made me sleepless,
thinking of the cruelty of my
lover who went away to the
harsh wilderness, on long,
forked paths with yā trees.

Notes:  The heroine lets her friend know that her pain will get worse if her friend worries too much.  The wilderness is muthal.  The cow and the yā trees are karu.   உயர்திணை ஊமன் (5) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – ஊமன் என்பது அஃறிணையாகிய கோட்டானுக்கும் வருதலின் அதை விலக்க ‘உயர்திணை ஊமன்’ என்றாள்.  இது வெளிப்படை என்னும் இலக்கணத்தின் பாற்படும்.

Meanings:  கவலை – forked paths, யாத்த – with yā trees, ஆச்சா மரம், Hardwickia binata, அவல நீள் இடை – long path, சென்றோர் – the man who went, my lover who went, கொடுமை எற்றி – thinking about his cruelty, துஞ்சா நோயினும் நோய் ஆகின்றே – harsher disease than the painful sleeplessness distress, கூவல் – well, குரால் ஆன் – tawny colored cow, படு துயர் – suffering, இராவில் கண்ட உயர்திணை ஊமன் போல – like a dumb person who heard the cry at night, துயர் பொறுக்கல்லேன் – I am unable to bear the distress, தோழி – friend, நோய்க்கு – love distress, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 225, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கன்று தன் பய முலை மாந்த முன்றில்
தினை பிடி உண்ணும் பெருங்கல் நாட
கெட்ட இடத்து உவந்த உதவி கட்டில்
வீறு பெற்று மறந்த மன்னன் போல
நன்றி மறந்து அமையாய் ஆயின் மென் சீர்க்  5
கலி மயில் கலாவத்தன்ன இவள்
ஒலி மென் கூந்தல் உரியவால் நினக்கே.

Kurunthokai 225, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O lord of the huge mountains
where an elephant eats millet in
the front yard of a house as her
calf suckles at her yielding breast!

If you are not like a proud king on the
throne who forgot gratitude to those
who helped him in bad times, but
remain constant in not forgetting the
favors you got from us, her thick, soft
hair like a delicate, lovely, clamoring
peacock’s plume, will be yours alone.

Notes:  The heroine’s friend urges indirectly for the hero to come and marry her friend.  The mountain is muthal.  The elephant calf and peacock are karu.

Meanings:  கன்று தன் பய முலை மாந்த – a calf suckles at her yielding breast, முன்றில் – front yard, தினை பிடி உண்ணும் – a female elephant is eating millet, Italian millet, Setaria italicum, பெருங்கல் நாட – O lord of the huge   mountains, கெட்ட இடத்து – in bad times, உவந்த உதவி – help given, கட்டில் வீறு பெற்று மறந்த மன்னன் போல – like a king seated proudly on his throne who forgot, நன்றி மறந்து அமையாய் ஆயின் – if you don’t forget gratitude, மென் சீர்க் கலி மயில் – delicate lovely clamoring peacock, delicate lovely proud peacock, கலாவத்தன்ன – like the feathers,  like a plume, இவள் ஒலி மென் கூந்தல் – her thick, soft hair, உரியவால் – will rightfully belong (உரிய + ஆல், ஆல் – ஓர் அசைச் சொல்), நினக்கு – to you, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 226, மதுரை எழுத்தாளனார் சேந்தம்பூதனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பூவொடு புரையும் கண்ணும் வேய் என
விறல் வனப்பு எய்திய தோளும் பிறை என
மதி மயக்குறூஉ நுதலும் நன்றும்
நல்ல மன் வாழி தோழி அல்கலும்
தயங்கு திரை பொருத தாழை வெண்பூக்  5
குருகு என மலரும் பெருந்துறை
விரி நீர்ச் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே.

Kurunthokai 226, Mathurai Eluthālanār Sēnthampoothanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
Before I laughed with
the lord of the wide
ocean with vast shores,
where every night
glittering waves batter
thālai trees, whose
blossoms look like
white herons,

my flower-like eyes,
victorious pretty shoulders
and forehead that was
mistaken for the crescent moon
were truly fine, my friend.

Notes:  The heroine is pining for the hero and complains that she has lost her beauty because of him.  The ocean and night time are muthal.  The thālai trees and herons are karu.

Meanings:  பூவொடு புரையும் கண்ணும் – eyes like flowers, வேய் என – bamboo-like, விறல் வனப்பு எய்திய தோளும் – victorious beautiful shoulders, பிறையென மதி மயக்குறூஉ நுதலும் – forehead like that gets mistaken for the moon, நன்றும் நல்ல – good, மன் – கழிவுக் குறிப்பு, what was in the past, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – O friend, அல்கலும் – during nights, தயங்கு திரை பொருத – bright waves hitting, swaying waves hitting, தாழை வெண்பூக் குருகு என மலரும் – thālai trees (Pandanus odoratissimus) put out blossoms that are like white herons/egrets/storks, பெருந்துறை – big shore, விரி நீர்ச் சேர்ப்பனொடு – with the lord of the wide ocean shore, நகாஅ – laughing, ஊங்கு  – before, ஏ – ஈற்றசை

குறுந்தொகை 227, ஓதஞானியார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
பூண் வனைந்தன்ன பொலஞ்சூட்டு நேமி
வாள் முகம் துமிப்ப வள் இதழ் குறைந்த
கூழை நெய்தலும் உடைத்து இவண்
தேரோன் போகிய கானலானே.

Kurunthokai 227, Ōthagnāniyār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
Chopped by the sword-sharp,
ornamented golden rims
of his chariot wheels,
waterlilies are chopped
their petals shredded, as he
rides beside the seashore grove.

Notes:  The hero came the previous night and the lovers were unable to meet.  The heroine’s friend lets her know about it.  The seashore grove is muthal.  Neythal flowers are karu.

Meanings:  பூண் வனைந்தன்ன – like made with jewels, பொலம் சூட்டு நேமி – gold-rimmed wheel, வாள் முகம் துமிப்ப – sword-like edges cut, வள் இதழ் குறைந்த – reduced dense/splendid petals, கூழை – chopped, reduced, நெய்தலும் உடைத்து – has waterlily flowers, blue waterlily, Nymphaea odorata, or white waterlily, Nymphaea lotus alba, இவண் – here, தேரோன் – one riding the chariot, போகிய – went, கானலான் – in the grove, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 228, செய்தி வள்ளுவர் பெருஞ்சாத்தனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வீழ் தாழ் தாழை ஊழுறு கொழு முகை
குருகு உளர் இறகின் விரிபு தோடு அவிழும்
கானல் நண்ணிய சிறுகுடி முன்றில்
திரை வந்து பெயரும் என்ப நம் துறந்து
நெடுஞ்சேண் நாட்டார் ஆயினும்  5
நெஞ்சிற்கு அணியர் தண் கடல் நாட்டே.

Kurunthokai 228, Seythi Valluvar Perunchāthanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
Although he left me to be in
a very distant country,
he is still close to my heart.

In our small village
near a seashore grove,
…………..where thālai trees send
…………..down cascading roots, and
…………..their mature, plump buds open,
…………..looking like wings of herons
…………..spread for preening,
waves from his land of cool seas come
right up to our front yards and leave.

Notes:  The heroine talks about the time when the hero was away from her during their courtship.  Village and seashore grove are muthal.  The thālai trees and herons are karu elements.

Meanings:  வீழ் தாழ் தாழை – hanging roots of thālai trees, Pandanus odoratissimus, ஊழுறு கொழு முகை – mature thick buds, குருகு உளர் – heron/egret/stork preening, இறகின் விரிபு – like wings opened, தோடு அவிழும் – petals open, கானல் நண்ணிய – near the seaside grove, சிறுகுடி – small settlement, small village, முன்றில் – front yard, திரை வந்து பெயரும் – waves come and go, என்ப – they say, நம் துறந்து – leaving me, abandoning me, நெடுஞ்சேண் நாட்டார் ஆயினும் – even though he is in a very distant country, நெஞ்சிற்கு அணியர் – he is close to my heart, தண் கடல் நாட்டு – country with a cool ocean, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 229, மோதாசானார், பாலைத் திணை – கண்டோர் சொன்னது
இவன் இவள் ஐம்பால் பற்றவும் இவள் இவன்
புன்தலை ஓரி வாங்குநள் பரியவும்
காதல் செவிலியர் தவிர்ப்பவும் தவிராது
ஏதில் சிறு செரு உறுப மன்னோ
நல்லை மன்ற அம்ம பாலே மெல் இயல்  5
துணை மலர்ப் பிணையல் அன்ன இவர்
மணம் மகிழ் இயற்கை காட்டியோயே.

Kurunthokai 229, Mōthāsanār, Pālai Thinai – What the bystanders said
He used to pull her five-part braid.
She used to twist and pull his dry hair
and run away swiftly.

Their doting foster mothers intervened,
but could not stop their little battles.

Fate!  You are good indeed!  You made
them happy in union like two delicate
flowers woven in a garland.

Notes:  The hero and heroine are eloping.  Some bystanders who knew them since childhood utter these words.  The flowers are karu.

Meanings:  இவன் இவள் ஐம்பால் பற்றவும் – he pulled her five part plait, இவள் இவன் புன்தலை ஓரி வாங்குநள் – she used to twist his dry/thin/dirty hair, and pull it, பரியவும் – running away swiftly, காதல் செவிலியர் தவிர்ப்பவும் – even when their loving foster mothers intervened, தவிராது – without stopping, ஏதில் சிறு செரு உறுப – they fought unfriendly little battles with each other, மன் – கழிவுக் குறிப்பு, what was in the past, ஓ – அசை நிலை, நல்லை மன்ற – you are certainly good, அம்ம – வியப்பு இடைச்சொல், an expletive, பாலே – O fate, மெல் இயல் – delicate natured, துணை மலர்ப் பிணையல் அன்ன – like two flower garlands that are entwined, two flowers that are woven in a garland, இவர் மணம் மகிழ் இயற்கை காட்டியோய் – you made them be happy in marriage

குறுந்தொகை 230, பாண்டியன் அறிவுடைநம்பி, நெய்தற் திணை – தோழி சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி கொண்கன்
தான் அது துணிகுவன் அல்லன் யான் என்
பேதை மையால் பெருந்தகை கெழுமி
நோதகச் செய்தது ஒன்று உடையேன் கொல்லோ
வயச்சுறா வழங்கு நீர் அத்தம்  5
சின்னாள் அன்ன வரவு அறியானே.

Kurunthokai 230, Pāndiyan Arivudainampi, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said
May you live long, my friend!
In my naivete, did I take
liberties and do something to
hurt the lord of the shores?

He who does not have the will
to stay away, has not come the
past few days, like he used to,
braving waters with mighty sharks.

Notes:  The heroine’s friend tries to get her friend to accept the hero.  She suggests that maybe she did something to upset the hero.  The sharks are karu.

Meanings:  அம்ம – இடைச்சொல், listen to me, வாழி – அசை நிலை, may you live long, தோழி – my friend, கொண்கன் – the lord of the shores, தான் அது துணிகுவன் அல்லன் – he does not have the courage, he is not strong to do that, யான் – me, என் பேதைமையால் – because of my naive nature, because of my ignorance, பெருந்தகை கெழுமி – have taken great liberties, நோதகச் செய்தது ஒன்று – a matter that hurt him, உடையேன் கொல் – did I do it, ஓ – அசை நிலை, an expletive, வயச்சுறா – strong sharks, வழங்கு நீர் – water where they frequent, அத்தம் – path, சின்னாள் அன்ன – like he used to come for a few days, வரவு அறியான் – he has not come, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 231, பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ, மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
ஓரூர் வாழினும் சேரி வாரார்
சேரி வரினும் ஆர முயங்கார்
ஏதிலாளர் சுடலை போலக்
காணாக் கழிப மன்னே நாண் அட்டு
நல் அறிவு இழந்த விழுந்த காமம்  5
வில் உமிழ் கணையின் சென்று சேண் படவே.

Kurunthokai 231, Pālai Pādiya Perunkadunkō, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
He lives in the same town
but does not come to our street.
Even if he comes to our street,
he does not embrace me.

When he passes by, he looks the
other away like he saw a
cremation ground of strangers.

Love that has killed shame and
ruined reason has gone far away,
like an arrow shot from a bow.

Notes:  The heroine’s friend pleads for the heroine to take back her unfaithful husband who has returned from the concubine.  She refuses and these are her words.  ஆர (2) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – நன்றாக, மன நிறைவு உண்டாகும்படி, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நெஞ்சு பொருந்த.

Meanings:  ஓரூர் வாழினும் – even though he lives in the same town, சேரி வாரார் – he does not come to our street, சேரி வரினும் – even when he comes to our street, ஆர முயங்கார் – he does not embrace me well, ஏதிலாளர் – strangers, சுடலை போல – like a cremation ground, காணாக் கழிப – he passes by without looking (at me), மன், ஏ – அசை நிலைகள், நாண் அட்டு – killing modesty, killing shame, நல் அறிவு இழந்த – reasoning/intelligence has been lost, காமம் – love, வில் உமிழ் கணையின் – like an arrow shot from a bow, சென்று சேண்  பட – it goes far away and falls, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 232, ஊண் பித்தையார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
உள்ளார் கொல்லோ தோழி உள்ளியும்
வாய்ப்பு உணர்வு இன்மையின் வாரார் கொல்லோ
மரல் புகா அருந்திய மா எருத்து இரலை
உரல் கால் யானை ஒடித்து உண்டு எஞ்சிய
யாஅ வரி நிழல் துஞ்சும்  5
மா இருஞ்சோலை மலை இறந்தோரே.

Kurunthokai 232, Oon Pithaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Does he think
about you, my friend?

Even if he thinks,
he might not be able to come
back until he’s finished with
what he has set out to do,
the one who crossed the
mountain with huge groves,
where a stag with a large neck,
after eating hemp plants,
sleeps in the dappled shade of
the remains of a tree,
after an elephant with
feet that look like large stone
mortars, broke and ate its branches.

Notes:  The mountain is muthal.  The stag, yā tree and elephant are muthal.  The feelings are uri.  குறுந்தொகை 37 – பிடி பசி களைஇய பெருங்கை வேழம் மென் சினை யாஅம் பொளிக்கும், குறுந்தொகை 232 – உரல் கால் யானை ஒடித்து உண்டு எஞ்சிய யாஅ வரி நிழல், குறுந்தொகை 255 – யாஅத்துப் பொரி அரை முழு முதல் உருவக் குத்தி மறங்கெழு தடக் கையின் வாங்கி உயங்கு நடைச் சிறுகண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் தட மருப்பு யானை, அகநானூறு 335 – யானை தன் கொல் மருப்பு ஒடியக் குத்திச் சினஞ்சிறந்து இன்னா வேனில் இன் துணை ஆர முளி சினை யாஅத்து, மலைபடுகடாம் 429 – உம்பல் அகைத்த ஒண் முறி யாவும்.

Meanings:  உள்ளார் கொல் – does he think, ஓ – அசை நிலை, an expletive, தோழி – O friend, உள்ளியும் – if he thinks, வாய்ப்பு உணர்வு இன்மையின் வாரார் கொல் – will he not come since there are no opportunities, ஓ – அசை நிலை, an expletive மரல் புகா அருந்திய – ate the hemp plants, bowstring hemp, Sansevieria trifasciata, மா எருத்து இரலை – a stag with big neck, உரல் கால் யானை – an elephant with legs like the mortar/pounding stone, ஒடித்து உண்டு எஞ்சிய – broke and ate and left over, யாஅ வரி நிழல் துஞ்சும் – sleeps in the dappled shade of the yā tree, ஆச்சா மரம், Hardwickia binata, மா இருஞ்சோலை – dark, very big groves, மலை இறந்தோர் – one who went on the mountains, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 233, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப் பாகனிடம் சொன்னது
கவலை கெண்டிய அகல் வாய்ச் சிறு குழி
கொன்றை ஒள் வீ தாஅய்ச் செல்வர்
பொன் பெய் பேழை மூய் திறந்தன்ன
கார் எதிர் புறவினதுவே உயர்ந்தோர்க்கு
நீரொடு சொரிந்த மிச்சில் யாவர்க்கும்  5
வரை கோள் அறியாச் சொன்றி
நிரை கோல் குறுந்தொடி தந்தை ஊரே!

Kurunthokai 233, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the charioteer
My girl with thick, stacked, small
bangles, comes from a
woodland town,
where small pits with wide openings
are dug to pull out kavalai yams,
and bright, yellow kondrai blossoms
drop into them, looking like the
treasure chests of rich people,
filled with gold, their lids open.
Her father gives alms with water
to the wise,
and donates leftover rice to all.

Notes:  The word ‘yellow’ has been added to show that the blossoms look like gold.  The woodland and rainy season, are muthal. The yam and kondrai are karu.

Meanings:  கவலை – kavalai yam, a kind of yam, கெண்டிய – dug up, அகல் வாய் – big-mouthed, சிறு குழி – small pits, small holes in the ground, கொன்றை – (the flowers are golden yellow), சரக் கொன்றை, Indian laburnum, golden shower tree, Cassia Fistula, ஒள் – bright, வீ – flowers, தாஅய் – dropped, செல்வர் – rich people, பொன் பெய் பேழை – boxes with gold placed in them, மூய் திறந்தன்ன – like lid is opened, கார் – rainy season, எதிர் – accepted, புறவினதுவே – in the woodlands, உயர்ந்தோர்க்கு – to the wise (உ. வே. சா. – பெரியவர்களுக்கு, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – அந்தணர்களுக்கு),  நீரொடு சொரிந்த – pours with water, gives with water, மிச்சில் – remainder, யாவர்க்கும் – to everybody, வரை கோள் அறியா – not knowing to hinder, not knowing to have limits, சொன்றி – cooked rice,  நிரை  – rows of, stacked, கோல் – rounded, thick, குறுந்தொடி – small bangled girl, தந்தை ஊர் – her father’s town, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 234, மிளைப்பெருங்கந்தனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
சுடர் செல் வானம் சேப்பப் படர் கூர்ந்து
எல் அறு பொழுதின் முல்லை மலரும்
மாலை என்மனார் மயங்கியோரே
குடுமிக் கோழி நெடு நகர் இயம்பும்
பெரும் புலர் விடியலும் மாலை  5
பகலும் மாலை துணை இலோர்க்கே.

Kurunthokai 234, Milaiperunkanthanār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
They are confused, those who say
that evening time is when suffering
increases as the sun goes away,
the sky turns red, and jasmine
flowers bloom as light fades.

The break of dawn when crested
roosters crow in the big town,
and broad daylight hours are also
like painful evenings,
to those separated from loved ones.

Notes:  Evening, mornings and the town are muthal.  The cocks are karu.

Meanings:  சுடர் செல் – the sun goes away, வானம் சேப்ப – the sky becomes red, படர் கூர்ந்து – sorrow increases, எல் அறு பொழுதின் – at the time when light goes away, முல்லை மலரும் மாலை – evenings when jasmine blossoms, Jasminum sambac, என்மனார் – they say so, மயங்கியோர் – those who are confused, ஏ – அசை நிலை, an expletive, குடுமிக் கோழி – cocks/roosters with combs, நெடு நகர் – tall house, big town, இயம்பும் – crow in the big town, crow in the big house (Po. Ve. Somasundarnar – நெடிய நகரத்தின்கண், நெடிய வீடுமாம்), பெரும் புலர் விடியலும் மாலை – early mornings are also like evenings, பகலும் மாலை – day times are also evenings, துணை – partners, இலோர்க்கு – to those who do not have, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 235, மாயெண்டனார், பாலைத் திணை – தலைவன் வாடைக் காற்றிடம் சொன்னது
ஓம்புமதி வாழியோ வாடை பாம்பின்
தூங்கு தோல் கடுக்கும் தூ வெள் அருவிக்
கல் உயர் நண்ணியதுவே நெல்லி
மரை இனம் ஆரும் முன்றில்
புல் வேய் குரம்பை நல்லோள் ஊரே.  5

Kurunthokai 235, Māyendanār, Pālai Thinai- What the hero said to the northerly winds
May you live long,
O cold northerly wind!

My fine woman’s town
where elk herds eat
gooseberries
from trees in front yards
of huts woven with grass,
is near the mountain
where pure, white waterfalls
drape down the summits
like hanging snake skins.

Please protect her.

Notes:  The mountain is muthal.  Elk, gooseberry, grass and snakes are karu.  அகநானூறு 327 – செவ் வரை கொழி நீர் கடுப்ப அரவின் அவ்வரி உரிவை அணவரும் மருங்கில்.

Meanings:  ஓம்புமதி – protect her, வாழி – may you live long, ஓ – அசை நிலை, an expletive, வாடை – O cold northern wind, பாம்பின் – of snakes, தூங்கு தோல் – hanging skins, கடுக்கும் – like, தூ வெள் அருவி – pure white waterfalls, கல் உயர் – mountain top, நண்ணியதுவே – it is nearby, it is there, நெல்லி – gooseberries, மரை இனம் – elk herd, ஆரும் – they eat, முன்றில் – front of the house, front yard, புல் – grass, வேய் – woven, குரம்பை – huts, நல்லோள் – the good woman’s, the beautiful woman’s, ஊர் – town, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 236, நரிவெரூ உத்தலையார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
விட்டென விடுக்கு நாள் வருக அது நீ
நேர்ந்தனை ஆயின் தந்தனை சென்மோ
குன்றத்தன்ன குவவு மணல் அடைகரை
நின்ற புன்னை நிலம் தோய் படுசினை
வம்ப நாரை சேக்கும்  5
தண் கடல் சேர்ப்ப நீ உண்ட என் நலனே.

Kurunthokai 236, Nariverū Uthalaiyār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O lord of the cool shores
where a newly arrived stork
roosts on a ground-touching,
low branch of a punnai tree on
sand dunes as tall as mountains!

If you abandon her, you need to return
her virtue that you took, before you leave.

Notes:  The heroine’s friend implies that the heroine will not be able to survive separation.  The ocean shores and mountains are muthal.  The punnai tree and stork are karu.

Meanings:  விட்டென விடுக்கு நாள் வருக – if the day comes that you abandon her and leave,  அது நீ நேர்ந்தனை ஆயின் – if you are agreeable, if you make it happen, தந்தனை சென்மோ – return and then leave (மோ – முன்னிலை அசை), குன்றத்தன்ன குவவு மணல் – sand dunes that are like hills, அடைகரை நின்ற புன்னை – laurel tree that stood on the sand- filled shores, Laurel tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, நிலம் தோய் படுசினை – land touching low branches, வம்ப நாரை சேக்கும் – newly arrived white stork resides, Ciconia ciconia, தண் கடல் சேர்ப்ப – O lord of the cool ocean, நீ உண்ட என் நலன் – her virtue that you took, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 237, அள்ளூர் நன்முல்லையார், பாலைத் திணை – தலைவன் தேர்ப் பாகனிடம் சொன்னது
அஞ்சுவது அறியாது அமர் துணை தழீஇய
நெஞ்சு நப் பிரிந்தன்று ஆயினும் எஞ்சிய
கை பிணி நெகிழின் அஃது எவனோ நன்றும்
சேய அம்ம இருவாம் இடையே
மாக்கடல் திரையின் முழங்கி வலன் ஏர்பு  5
கோள் புலி வழங்கும் சோலை
எனைத்து என்று எண்ணுகோ முயக்கிடை மலைவே.

Kurunthokai 237, Allūr Nanmullaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to his charioteer
Not knowing fear, my heart
has gone, desiring to embrace
my beloved.

But what good is that, without
these arms that are left behind,
unable to hold her tight?

The distance between us is vast,
hindrances are many, and there
are woods whose numbers I cannot
count, where murderous tigers
that roar like dark ocean waves,
rise up with strength and roam.

Notes:    The hero is anxious to get home and he goads the charioteer to go fast.  The woods and ocean are muthal. The tigers are karu.  வலன் ஏர்பு – அகநானூறு 43, 84, 188, 278, 298, 328, நற்றிணை 37, 264, 328, குறுந்தொகை 237, ஐங்குறுநூறு 469, பதிற்றுப்பத்து 24, 31, நெடுநல்வாடை 1, பட்டினப்பாலை 67, முல்லைப்பாட்டு 4, திருமுருகாற்றுப்படை 1.

Meanings:  அஞ்சுவது அறியாது – not knowing fear, அமர் துணை தழீஇய – desiring to embrace my loving partner, நெஞ்சு நப் பிரிந்தன்று ஆயினும் – even if my heart separated from us, எஞ்சிய கை பிணி நெகிழின் – if the remaining arms loosen their tightness, if the remaining arms do not hold her tight, அஃது எவனோ – what is the use of that, நன்றும் சேய – very big distance, அம்ம – அசை நிலை, an expletive, இருவாம் – the two of us, இடை – between, ஏ – அசை நிலை, an expletive,  மாக்கடல் – dark ocean, huge ocean, திரையின் முழங்கி – roaring like the waves, வலன் ஏர்பு – rising up with strength, கோள் புலி வழங்கும் சோலை – groves where killer tigers roam, எனைத்து என்று எண்ணுகோ – how can I count their numbers, முயக்கிடை – for us to unite, for us to embrace, மலைவு – the hindrances, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 238, குன்றியனார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பாசவல் இடித்த கருங்கால் உலக்கை
ஆய் கதிர் நெல்லின் வரம்பு அணைத் துயிற்றி
ஒள் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும்
தொண்டி அன்ன என் நலம் தந்து
கொண்டனை சென்மோ மகிழ்ந நின் சூளே.  5

Kurunthokai 238, Kundriyanār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Her womanly virtue
that you took is lovely like
Thondi,
where young girls
wearing bright bangles play
with little sand houses on the
banks of beautiful paddy fields,
leaving behind their black
pestles that pound fresh rice.

Lord, return her virtue
that you took, and leave!  And
also, take your promises with you!

Notes:  The hero swears that he has not been unfaithful and he asks the heroine’s friend to intercede on his behalf.  She refuses.  Thondi is an ancient port town in the Chēra kingdom.  நெல் (2) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – வயலுக்கு ஆகுபெயர்.

Meanings:  பாசவல் இடித்த கருங்கால் உலக்கை – black pounding rods that pound fresh rice, ஆய் – beautiful, கதிர் நெல்லின் – of the paddy fields with paddy spears, வரம்பு அணை – on the ridges, banks, துயிற்றி – placed down, ஒள் தொடி மகளிர் – women with bright bangles, வண்டல் அயரும் – playing games, playing with little sand houses, தொண்டி அன்ன – like Thondi town, என் நலம் – my virtue, my beauty (her friend’s virtue/beauty), தந்து – return, கொண்டனை – you take, சென்மோ – you leave, மகிழ்ந – O lord, நின் – your, சூள் – promises, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 239, ஆசிரியர் பெருங்கண்ணனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
தொடி நெகிழ்ந்தனவே தோள் சாயினவே
விடும் நாண் உண்டோ தோழி விடர் முகைச்
சிலம்புடன் கமழும் அலங்கு குலைக் காந்தள்
நறும் தாது ஊதும் குறுஞ்சிறைத் தும்பி
பாம்பு உமிழ் மணியின் தோன்றும்  5
முந்தூழ் வேலிய மலை கிழவோற்கே.

Kurunthokai 239, Āsiriyar Perunkannanār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
My bangles have slipped;
my arms have become thin.

Is there any more modesty
to lose, my friend,
for the lord of the mountains
with bamboo fences,

where bees with short wings,
that appear like gems spit by snakes,
swarm pollen of swaying glory lilies
whose fragrance fills the crevices and
caves of the mountain ranges?

Notes:  The mountains are muthal.  The dragonflies, snakes, bamboo and glory lilies are karu.   There is a convention that thunder ruins and kills snakes.  Akanānūru 92, 119, 182, 202, 274, 323, 328, Kalithokai 45, 113, Kurunthokai 158, 190, 268, 391 and Natrinai 37, 51, 114, 129, 238, 255, 264, 347, 383, Puranānūru 17, 37, 58, 126, 211, 366 and 369 have similar descriptions of thunder ruining or killing snakes.  There was this belief that snakes spit gems.  Purananuru 294, Akananuru 72, 92, 138, 192, 372, Kurunthokai 239 and Natrinai 255, have references to snakes spitting gems.

Meanings:   தொடி நெகிழ்ந்தனவே – bangles have slipped, தோள் சாயினவே – arms have become slender, விடும் நாண் உண்டோ தோழி – is there any more shyness to let go, is there any more modesty to lose, விடர் முகைச் சிலம்புடன் – in the crevices and caves of the mountains, கமழும் – spreads fragrance, அலங்கு – moving, குலைக் காந்தள் நறும் தாது ஊதும் – swarms on the fragrant pollen on clusters of malabar glory lilies, Gloriosa superba, குறுஞ்சிறைத் தும்பி – bees with short wings, பாம்பு உமிழ் மணியின் தோன்றும் – they appear like the gems that snakes spit, முந்தூழ் வேலிய – with bamboo fences, Elephant Bamboo, Bambusa arundinaca, மலை கிழவோற்கு – for the lord of the mountain, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 240, கொல்லன் அழிசியார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பனிப் புதல் இவர்ந்த பைங்கொடி அவரைக்
கிளிவாய் ஒப்பின் ஒளி விடு பன் மலர்
வெருக்குப்பல் உருவின் முல்லையொடு கஞலி
வாடை வந்ததன் தலையும் நோய் பொரக்
கண்டிசின் வாழி தோழி தெண் திரைக்  5
கடல் ஆழ் கலத்தின் தோன்றி
மாலை மறையும் அவர் மணி நெடுங்குன்றே.

Kurunthokai 240, Kollan Alisiyār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Look at this!
The northerly winds have arrived,
and on the winter bushes green vines
of avarai beans have spread,
their bright flowers resembling
beaks of parrots sway and flourish
along with jasmine flowers shaped
like teeth of wild cats.
On top of that, to add to my distress,
his tall mountain that yields gems is
disappearing from my view in the
evening hours, like an ocean-plying
ship disappearing into the clear waves.

Notes:  The heroine explains to her friend why she is distressed.  The mountain and ocean are muthal.  The avarai vine, flowers, wild cats and jasmine are karu.  Lines 6 and 7, கடல் ஆழ் கலத்தின் தோன்றி மாலை மறையும் அவர் மணி நெடுங்குன்றே, have also been interpreted as ‘the tall mountain, appearing like a ship plying in the ocean, before it disappears in the evening’.  காட்டுப் பூனையின் பற்களைப் போன்ற முல்லை அரும்பு – குறுந்தொகை 220 – முல்லை வெருகு சிரித்தன்ன பசு வீ மென் பிணி குறு முகை அவிழ்ந்த, குறுந்தொகை 240 – வெருக்குப்பல் உருவின் முல்லையொடு, அகநானூறு 391 – பார்வல் வெருகின் கூர் எயிற்று அன்ன வரி மென் முகைய, புறநானூறு 117 – பிள்ளை வெருகின் முள் எயிறு புரையப் பாசிலை முல்லை முகைக்கும்.  பற்களைப் போன்ற முல்லை அரும்பு – குறுந்தொகை 126 – முல்லைத் தொகு முகை இலங்கு எயிறாக, குறுந்தொகை 162 – சிறு வெண்முகையின் முறுவல் கொண்டனை, குறுந்தொகை 186 – முல்லை மென் கொடி எயிறு என முகையும், நற்றிணை 316 – மௌவல் நலம்வரக் காட்டி கயல் ஏர் உண்கண் கனங்குழை இவை நின் எயிறு ஏர் பொழுதின் ஏய் தருவேம் என.

Meanings:  பனிப் புதல் – cold season bushes, wet bushes, இவர்ந்த – spread, பைங்கொடி அவரை – green creeper avarai, Field beans, dolichos lablab, கிளிவாய் ஒப்பின் – like the beaks of parrots, ஒளி விடு பன் மலர் – bright many flowers, வெருக்குப்பல் உருவின் முல்லையொடு – with jasmine that are shaped like teeth of wild cats, Jasminum sambac, கஞலி – crowded, flourishing, வாடை வந்ததன் தலையும் – when northerly winds blow, நோய் பொர – sorrow attacking, கண்டிசின் – see this, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – O friend, தெண் திரை – clear waves, கடல் ஆழ் கலத்தின் தோன்றி – appearing like a plying ship in the ocean, like a ship sinking into the deep ocean, மாலை – evening, மறையும் – it hides, அவர் மணி நெடுங்குன்று – his tall mountain with gems or his sapphire-colored tall mountain, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 241, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
யாமே காமம் தாங்கவும் தாம் தம்
கெழுதகைமையின அழுதன தோழி
கன்று ஆற்றுப்படுத்த புன்தலைச் சிறாஅர்
மன்ற வேங்கை மலர் பதம் நோக்கி
ஏறாது இட்ட ஏமப் பூசல்  5
விண் தோய் விடரகத்து இயம்பும்
குன்ற நாடன் கண்ட எம் கண்ணே.

Kurunthokai 241, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
I can bear the pain of this
love, but my eyes weep
because of their intimacy
with man from the mountains,
where,

children with parched heads
who herded calves, saw the
pretty blossoms of the vēngai
trees in the village square,
and without climbing on them,
raised delightful cries that echo
back from the caves and gorges,
and reach up to the sky.

Notes:   The feelings of the heroine are uri elements.  The heroine says this to her friend who tries to console her.  The mountain is muthal.  The vēngai trees and their blossoms are karu.

Meanings:   யாம் – I, ஏ – அசை நிலை, an expletive, காமம் தாங்கவும் –  bear my love pain, தாம் தம் கெழுதகைமையின – because of the intimacy they feel, அழுதன – they cried, தோழி – O friend, கன்று ஆற்றுப்படுத்த – herded the calves on the path, புன்தலை – parched heads, dirty heads, heads with scanty hair, small heads, சிறாஅர் – children, மன்ற வேங்கை – Indian kino trees in the public  grounds, Pterocarpus marsupium, மலர் பதம் நோக்கி – on seeing its flowers blossom beautifully, ஏறாது இட்ட ஏமப் பூசல் – without climbing they shouted happily, விண் தோய் – sky high, விடர் அகத்து இயம்பும் – sounds roar inside the caves, குன்ற நாடன் – the man from the mountain country, கண்ட எம் கண் – my eyes that saw him, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 242, குழற்றத்தனார், முல்லைத் திணை – செவிலித்தாய் தலைவியின் தாயிடம் சொன்னது
கானங்கோழி கவர் குரல் சேவல்
ஒண் பொறி எருத்தின் தண் சிதர் உறைப்பப்
புதல் நீர் வாரும் பூ நாறு புறவில்
சீறூரோளே மடந்தை வேறு ஊர்
வேந்து விடு தொழிலொடு செலினும்  5
சேந்துவரல் அறியாது செம்மல் தேரே.

Kurunthokai 242, Kulatrathanār, Mullai Thinai – What the foster mother said to the heroine’s mother
Our innocent girl lives
in a small village
in the woodland with fragrances
of flowers, where cold water
droplets dripping from bushes,
spray on the neck of a jungle fowl
who attracts his mate with his calls.

The noble man who had to travel
on the king’s business,
will not stay away for long.
His chariot will come back soon.

Notes:  The woodland is muthal. The jungle fowls, flowers and bushes are karu.  The foster mother assures the heroine’s mother that the hero will take good care of her daughter, when he comes back.

Meanings:   கானங்கோழி – forest fowl, அம் – சாரியை, an augment, கவர் குரல் சேவல் – rooster that calls out in an attractive voice, ஒண் பொறி எருத்தின் – on the brightly spotted neck, தண் சிதர் உறைப்ப – cold water sprays, புதல் நீர் வாரும் – water drips from the bushes, பூ நாறு புறவில் – in the woodlands with flower fragrance, சீறூரோள் – woman from a small town, ஏ – அசை நிலை, an expletive, மடந்தை – the naive young woman, வேறு ஊர் – to another town, வேந்து விடு தொழிலொடு செலினும் – even if he went on the king-sent business, சேந்துவரல் அறியாது – won’t know to stay there and come, செம்மல் – the esteemed man’s, தேர் – chariot, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 243, நம்பி குட்டுவனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மான் அடி அன்ன கவட்டு இலை அடும்பின்
தார் மணி அன்ன ஒண் பூக் கொழுதி
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும்
புள் இமிழ் பெருங்கடல் சேர்ப்பனை
உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே.  5

Kurunthokai 243, Nampi Kuttuvanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
I will not think
about him, my friend,
the lord of the vast ocean
shores where birds screech,
and bright-bangled girls
play with little sand houses,
plucking flowers, as bright
as the bells strung around the
necks of horses, of adumpu
creepers whose leaves are
forked like deer hooves.

May my eyes go to sleep!

Notes:  The heroine utters these words to her friend.  The friend is worried about the heroine’s fragile emotional state, since the hero has gone to earn wealth.  The ullurai is that her hero is hurting her parting from her, like how the girls hurt the flowers playing with sand houses.  The ocean and seashore are muthal.  The adumpu leaves, birds and bright flowers are karu.  The feelings are uri.

Meanings:   மான் அடி அன்ன – like deer hooves/hoofs, கவட்டு இலை அடும்பின் – adumpu vine’s forked/split leaves – Ipomoea pes-caprae, தார் மணி அன்ன – bells on the chain on horses like, ஒண் பூ – bright flowers, கொழுதி – pluck, ஒண் தொடி மகளிர் – woman with bright bangles, வண்டல் அயரும் – playing with little sand houses, புள் இமிழ் பெருங்கடல் சேர்ப்பனை – the lord of the vast ocean seashore where birds screech, உள்ளேன் தோழி – I will not think about him my friend, படீஇயர் என் கண் – may my eyes go to sleep, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 244, கண்ணனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பல்லோர் துஞ்சு நள்ளென் யாமத்து
உரவுக் களிறு போல் வந்து இரவுக் கதவு முயறல்
கேளேம் அல்லேம் கேட்டனெம் பெரும
ஓரி முருங்கப் பீலி சாய
நன் மயில் வலைப் பட்டாங்கு யாம்  5
உயங்கு தொறும் முயங்கும் அறன் இல் யாயே.

Kurunthokai 244, Kannanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
You came at night
when everyone was sleeping,
like a mighty bull elephant,
and tried to open our night door.

It’s not that we did not hear it.
We heard it, lord!

We were like fine peacocks
that were caught in a net
with their head-crests crushed
and tail feathers ruined,
since our mother without justice
held us tight whenever we stirred.

Notes:  The heroine’s friend implies in a subtle way that the hero should marry her friend.  Otherwise, it would be quite hard to see her.  Night time is muthal.  The elephant and peacock are karu elements.  நள் (1) – நளி – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – என்பதன் திரிபு.

Meanings:  பல்லோர் துஞ்சு நள்ளென் யாமத்து – at pitch dark midnight time when everyone was sleeping, உரவுக் களிறு போல் வந்து – you came like a strong elephant, இரவுக் கதவு முயறல் – you tried to open the night door, கேளேம் அல்லேம் – it is not that we did not hear, கேட்டனெம் – we heard it, பெரும – O lord, ஓரி முருங்க – head crest crushed, பீலி சாய – feathers ruined, நன் மயில் வலைப்பட்டாங்கு – like a fine peacock that got caught in the net, யாம் உயங்கு தொறும் – whenever we moved in distress, முயங்கும் – embraced, அறன் இல் – without fairness, without justice, யாய் – mother, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 245, மாலைமாறனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கடல் அம் கானல் ஆயம் ஆய்ந்த என்
நலம் இழந்ததனினும் நனி இன்னாதே
வாள் போல் வாய கொழு மடல் தாழை
மாலை வேல் நாட்டு வேலி ஆகும்
மெல்லம்புலம்பன் கொடுமை  5
பல்லோர் அறியப் பரந்து வெளிப்ப்படினே.

Kurunthokai 245, Mālaimāranār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
If his cruelty
were known to many,
the lord of the delicate
shores,

where thick thālai trees with
leaves having sword-like sharp
edges are fences,

it would be much worse
than the loss of my beauty
that was praised by my friends,
in the beautiful seashore groves.

Notes:  The heroine does not want others to know the cruelty of her lover.  Ullurai is that the hero will appear to others like the sharp-edged thālai tree leaves and spears.  The seashore groves are muthal.  The thālai trees are karu.

Meanings:   கடல் அம் கானல் – beautiful seashore grove (அம் – சாரியையுமாம், an augment), ஆயம் ஆய்ந்த என் நலம் – my virtue/beauty that they praised, இழந்ததனினும் – more than the loss, நனி இன்னாதே – gives lot of pain, வாள் போல் வாய – sword like edges, கொழு மடல் – thick fronds, தாழை – thālai trees, Pandanus odoratissimus, மாலை வேல் நாட்டு – like rows of spears stuck, வேலி ஆகும் – is a fence, மெல்லம்புலம்பன் – the lord of the delicate shores (அம் – சாரியை, an augment, புலம்பு = கடற்கரை), கொடுமை – cruelty, பல்லோர் அறிய – for many to know, பரந்து வெளிப்ப்படின் – if it comes out widely, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 246, கபிலர், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண்  காக்கை
களிற்றுச் செவியன்ன பாசடை மயக்கிப்
பனிக் கழி துழவும் பானாள் தனித்தோர்
தேர் வந்து பெயர்ந்தது என்ப அதற்கொண்டு
ஓரும் அலைக்கும் அன்னை பிறரும்  5
பின்னு விடு கதுப்பின் மின் இழை மகளிர்
இளையரும் மடவரும் உளரே
அலையாத் தாயரொடு நற்பாலோரே.

Kurunthokai 246, Kapilar, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
They say a single chariot
came and went away in the
middle of the night
on the vast ocean shores,
where a small white gull looks
for food in the cold backwaters,
disturbing the green leaves
that look like elephant ears.

Mother has been harassing me
since then.  There are many young
naive women with hanging braids
and gleaming jewels, who have the
good destiny to have mothers who
do not bother them.

Notes:  வரைவு கடாயது.  The heroine, who is aware that the hero is around, wants him to come and marry her since life in her home has become difficult now that her mother knows about the affair.  The seashore and backwaters are muthal.  The gull and leaves are karu.  பின்னு விடு (6) –  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பின்னல் நாலவிடப்பட்ட (தொங்கவிடப்பட்ட), பின்னுதல் செய்யப்பட்ட கூந்தல் எனினுமாம்.  பின்னு விடு – அகநானூறு 158 – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பின்னல் நெகிழ்ந்தமையின், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பின்னல் அவிழ்ந்தமையாலே, நற்றிணை 51 – பின்னத்தூர் அ. நாராயணசாமி ஐயர் உரை – பின்னி விடுத்தற்குரிய, ஒளவை துரைசாமி உரை – பின்னப்படுகின்ற.

Meanings:   பெருங்கடல் கரையது – on the seashore of the big ocean, சிறுவெண் காக்கை – a small sea-gull, களிற்றுச் செவியன்ன – like the ears of male elephants, பாசடை – green leaves, மயக்கி – disturbing, பனிக் கழி – cold salty backwaters, துழவும் – searches for food, பானாள் – midnight, தனித்து ஓர்  தேர் வந்து பெயர்ந்தது – a single chariot came alone and went, என்ப – they say, அதற் கொண்டு – since then, ஓரும் – அசை நிலை, an expletive, அலைக்கும் அன்னை – harassing mother, பிறரும் – others, பின்னு விடு கதுப்பின் – with hair with braids, with hanging hair, மின் இழை மகளிர் – girls wearing flashy jewels, இளையரும் மடவரும் – young and naive woman, உளர் – are there, ஏ – அசை நிலை, an expletive, அலையாத் தாயரொடு – with mothers who do not bother them, நற்பாலோர் – those with good destiny, ஏ – அசை நிலை, an expletive, தேற்றம், certainty

குறுந்தொகை 247, சேந்தம் பூதனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
எழின் மிக உடைய ஈங்கு அணிப்படூஉம்
திறவோர் செய் வினை அறவதாகும்
கிளை உடை மாந்தர்க்குப் புணையுமாம் இவ்வென
ஆங்கு அறிந்திசினே தோழி வேங்கை
வீயா மென் சினை வீ உக யானை  5
ஆர் துயில் இயம்பு நாடன்
மார்பு உரித்து ஆகிய மறு இல் நட்பே.

Kurunthokai 247, Sēnthampoothanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
This is what I understand,
my friend!
A beautiful thing
will happen here very soon!

For women with relatives,
this is good support.
Wise elders are working on it,
and it is the right thing to do.

He has held his faultless love
in his chest,
your man from the country
where an elephant takes a rare nap,
and snores loudly under a vēngai tree
with unspoiled, delicate branches
that shed flower blossoms.

Notes:  The heroine’s friend is letting the heroine know that arrangements for marriage are being made.  The elephant, and the vēngai tree and its flowers are karu elements.

Meanings:   எழின் மிக உடைய – it is very beautiful, ஈங்கு அணிப்படூஉம் – will happen here soon, திறவோர் செய் வினை – wise people are doing it, அறவ தாகும் – is just, கிளை உடை மாந்தர்க்கு – for those with relatives, புணையுமாம் – becomes support, இவ்வென ஆங்கு – thus, there, அறிந்திசின் – I understand (இசின் – அசை நிலை, an expletive), ஏ – அசை நிலை, an expletive, தோழி – my friend, வேங்கை – Indian kino trees,  Pterocarpus marsupium, வீயா மென் சினை – unspoilt delicate branches, வீ உக – flowers drop, யானை ஆர் துயில் இயம்பு – elephants take rare sleep with sounds/snores/snorts, நாடன் – the man from such country, மார்பு உரித்து ஆகிய – holding in his chest, மறு இல் நட்பு – faultless friendship, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 248, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அது வரல் அன்மையோ அரிதே அவன் மார்
உறுக வென்ற நாளே குறுகி
ஈங்கு ஆகின்றே தோழி கானல்
ஆடு அரை புதையக் கோடை இட்ட
அடும்பு இவர் மணல் கோடு ஊர நெடும் பனைக்  5
குறிய ஆகும் துறைவனைப்
பெரிய கூறி யாய் அறிந்தனளே.

Kurunthokai 248, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her
Mother knows about him
from great words, my friend,
the lord of the seashore
where tall palmyra trees appear
short in the seashore groves,
their swaying trunks half-buried
in the sand dunes
brought by the westerly winds on
which adumpu creepers have spread.

It will be rare if the wedding is not soon.
They will ask you to be in his embraces.

Notes:   The friend tells the heroine that the marriage will happen soon, since her mother has heard words from the soothsayers.  The ullurai here is that the news of her love affair has spread through the velan, like the sand heaps brought by the westerly winds.  The seashore groves are muthal.  The adumpu creepers and palmyra trees are karu.

Meanings:   அதுவரல் – for it to happen (the wedding), அன்மை – close, ஓ – அசை நிலை, an expletive, அரிது – it will be rare if it isn’t, ஏ – அசை நிலை, an expletive, அவன் மார்பு – his chest, உறுக – to embrace, என்ற நாளே குறுகி – getting closer to that day, ஈங்கு ஆகின்றே – it is happening here, தோழி – my friend, கானல் – seashore grove, ஆடு – swaying, அரை புதைய – trunk buried (in the shifting sands), கோடை இட்ட – summer winds brought, அடும்பு இவர் – adumpu creepers spread, Ipomoea pes-caprae., மணல் – sand,  கோடு – heaps,  ஊர – moving, shifting, நெடும் பனை – tall palmyra palms, குறிய ஆகும் – appear to be short, துறைவனை – the lord of the seashore, பெரிய கூறி – great words from the soothsayer – according to U.V.S. it is from veriyāttam for Murukan, யாய் அறிந்தனள் – mother knows about it, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 249, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
இன மயில் அகவும் மரம் பயில் கானத்து
நரை முக ஊகம் பார்ப்பொடு பனிப்பப்
படுமழை பொழிந்த சாரல் அவர் நாட்டுக்
குன்ற நோக்கினென் தோழி
பண்டை அற்றோ கண்டிசின் நுதலே.  5

Kurunthokai 249, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
Look at my forehead,
my friend!

It has been restored to its
prior beauty, as I looked
toward his mountain
where heavy rain pours down,
peacocks cry in tree-filled forests
and white-faced, black monkeys
tremble with their young in the cold,
on the slopes of the mountains.

Notes:    The heroine utters these words to her concerned friend, when the hero is away.  The forest and mountains are muthal. The peacocks and monkeys are karu.

Meanings:   இன மயில் அகவும் – flocks of peacock cry, மரம் பயில் கானத்து – in the forest filled with trees, நரை முக ஊகம் – black monkeys with white faces, பார்ப்பொடு – with their young, பனிப்ப – causing trembling, causing chillness, படுமழை பொழிந்த – heavy rains fall, சாரல் – mountain slopes, அவர் நாட்டுக் குன்ற நோக்கினென் – I saw his country’s mountain peaks, தோழி – my friend, பண்டை அற்றோ – became like in the past, கண்டிசின் – see this, நுதல் – my brow, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 250, நாமலார் மகனார் இளங்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தேர்ப் பாகனிடம் சொன்னது
பரல் அவல் படுநீர் மாந்தித் துணையோடு
இரலை நன் மான் நெறி முதல் உகளும்
மாலை வாரா அளவைக் கால் இயல்
கடு மாக் கடவுமதி பாக நெடு நீர்ப்
பொரு கயல் முரணிய உண்கண்  5
தெரி தீம் கிளவி தெருமரல் உயவே.

Kurunthokai 250, Nāmalār Makanār Ilankannanār, Pālai Thini – What the hero said to his charioteer
Urge your swift steeds and ride fast,
O charioteer!  Go like the wind!

Let’s go before evening, when fine
stags drink the stagnant water from
ditches with pebbles, and romp
around with their mates on our path,

so that we can remove the sorrow
of the woman with chosen, sweet
words, whose kohl-lined eyes
are like warring carps in deep waters.

Notes:   Evening is muthal.  The deer and horse are karu.

Meanings:   பரல் அவல் படுநீர் – stagnant  water in ditches with small pebbles, மாந்தி – drinks, துணையோடு இரலை – a stag with his female, நன் மான் – fine deer, நெறி முதல் உகளும் – they romp around on the path, மாலை வாரா அளவை – before evening time, கால் இயல் – fast like the wind, கடு மாக் கடவுமதி பாக – ride rapidly  your fast horse O charioteer, நெடு நீர் – deep water, பொரு கயல் – fighting carp fish, cyprinus fimbriatus,  முரணிய – differing, hostile, உண்கண் – kohl rimmed eyes, தெரி தீம் கிளவி – chosen sweet words, தெருமரல் உய – to escape sorrow, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 251, இடைக்காடனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
மடவ வாழி மஞ்ஞை மா இனம்
கால மாரி பெய்தென அதன் எதிர்
ஆலலும் ஆலின பிடவும் பூத்தன
கார் அன்று இகுளை தீர்க நின் படரே
கழிந்த மாரிக்கு ஒழிந்த பழ நீர்  5
புது நீர் கொளீஇய உகுத்தரும்
நொதுமல் வானத்து முழங்கு குரல் கேட்டே.

Kurunthokai 251, Idaikkādanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long,
my friend!
May your sorrow end!

To shed old rains
before the new rains arrive,
the distant clouds rumble
and shower unseasonal rains.
Wild jasmine flowers have
blossomed, and huge, ignorant
peacock flocks respond and dance,
thinking the rainy season is here.

Notes:  The hero has failed to return home before the rains.  The friend offers consolation to the heroine by telling lies about the rain being from the last season.  The rainy season is muthal.  The jasmine and peacocks are karu.

Meanings:   மடவ – they are ignorant, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, மஞ்ஞை – peacock, மா இனம் – big flocks, கால மாரி பெய்தென – thinking it is the season’s rain, அதன் எதிர் – accepting it, reacting to it, ஆலலும் ஆலின – they danced and danced, பிடவும் பூத்தன – the pidavam flowers bloomed, wild jasmine, Bedaly emetic nut, Randia malabarica, கார் அன்று – it is not rainy season, இகுளை – my friend, தீர்க – may it end, நின் – your, படர் – sorrow, ஏ – அசை நிலை, an expletive, கழிந்த மாரிக்கு – from last season’s rain, ஒழிந்த பழ நீர் – old rain that did not fall, புது நீர் கொளீஇய – inorder to get the new rain, உகுத்தரும் – falling, நொதுமல் வானத்து – of stranger clouds, of distant clouds, முழங்கு குரல் – thundering sounds, கேட்டு – listening, hearing, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 252, கிடங்கில் குலபதி நக்கண்ணனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நெடிய திரண்ட தோள் வளை ஞெகிழ்த்த
கொடியனாகிய குன்று கெழு நாடன்
வருவதோர் காலையின் இன்முகம் திரியாது
கடவுள் கற்பின் அவன் எதிர் பேணி
மடவை மன்ற நீ எனக் கடவுபு  5
துனியல் வாழி தோழி சான்றோர்
புகழும் முன்னர் நாணுப
பழி யாங்கு ஒல்பவோ காணுங்காலே.

Kurunthokai 252, Kidangil Kulapathi Nakkannanār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Do not be upset!  You ask me
why I am a very naive woman
with the virtue of a goddess,
hospitable to the cruel man
from the mountain country
whenever he comes, without
turning away my sweet face.

The wise will feel ashamed
in front of praise.
How can he bear the blame,
when I think about it?

Notes:   The heroine’s friend asks her why she does not rebuke her unfaithful husband.  The heroine replies with this poem.

Meanings:   நெடிய திரண்ட தோள் – long rounded arms, long thick arms, வளை ஞெகிழ்த்த – caused the bangles to slip down, கொடியனாகிய குன்று கெழு நாடன் – the cruel man from the country with mountains, வருவதோர் காலையின் – when he comes, இன் முகம் – sweet face,  திரியாது – not differing, கடவுள் கற்பின் – with virtue like that of a goddess, அவன் எதிர் பேணி – welcoming him with hospitality, மடவை மன்ற நீ – you are a naive woman for sure, என – thus, கடவுபு – asking, துனியல் –  do not be angry, do not be sad, வாழி தோழி – may you live long O friend, சான்றோர் – the wise people, புகழும் முன்னர் நாணுப – they will be ashamed in front of praise, they will feel embarrassed, பழி – blame, யாங்கு – how, ஒல்ப – he accept, காணுங்கால் – when analyzed, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 253, பூங்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கேளார் ஆகுவர் தோழி கேட்பின்
விழுமிது கழிவது ஆயினும் நெகிழ் நூல்
பூச்சேர் அணையின் பெருங்கவின் தொலைந்த நின்
நாள் துயர் கெடப்பின் நீடலர் மாதோ
ஒலி கழை நிவந்த ஓங்கு மலைச் சாரல்  5
புலி புகா உறுத்த புலவு நாறு கல் அளை
ஆறு சென் மாக்கள் சேக்கும்
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே.

Kurunthokai 253, Poonkannanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
He cannot hear you, my friend,
your lover who went past bright
mountains with towering peaks,
where tall bamboo stalks
create sounds banging
against each other
on lofty mountain peaks,
and flesh-reeking rock caves
where tigers save their kills
are shelters for those who travel.

If he can hear you, he will give
up his quest to earn wealth.
He will return on time to abate
your torment that has ruined your
exquisite beauty, as you lie on
a bed woven with flowers,
whose threads have loosened.

Notes:  The heroine’s friend comforts her.  The mountains are muthal.  The tigers and flowers are karu.

Meanings:  கேளார் ஆகுவர் – he cannot hear, தோழி – my friend, கேட்பின் – if he hears, விழுமிது கழிவது ஆயினும் – even if he loses wealth, நெகிழ் நூல் – threads are loose, பூச்சேர் அணையின் – flower mixed bed (garlands), பெருங்கவின் தொலைந்த – ruined great beauty, நின் நாள் துயர் – your sorrow, கெடப்பின் நீடலர் – he will not delay to ruin, மாதோ – அசை நிலை, an expletive, ஒலி கழை – loud/flourishing bamboo, Bambusa arundinacea, நிவந்த – tall, ஓங்கு மலைச் சாரல் – lofty mountain slopes, புலி புகா உறுத்த tigers take their food, புலவு நாறு கல் அளை- meat stinking rock cave, ஆறு சென் மாக்கள் – people who go on the path, சேக்கும் – stay, கோடு உயர் பிறங்கல் மலை – tall peaked bright mountains, இறந்தோர் – the man who went past, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 254, பார்காப்பானார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
இலை இல் அம் சினை இன வண்டு ஆர்ப்ப
முலை ஏர் மென் முகை அவிழ்ந்த கோங்கின்
தலை அலர் வந்தன வாரா தோழி
துயில் இன் கங்குல் துயில் அவர் மறந்தனர்
பயில் நறும் கதுப்பின் பாயலும் உள்ளார்  5
செய்பொருள் தரல் நசைஇச் சென்றோர்
எய்தினரால் வரூஉம் தூதே.

Kurunthokai 254, Pārkāppanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Swarms of bees
hover on delicate,
breast-like, newly-opened
flowers on the leafless,
beautiful
branches of kōngam trees.

He who went with a desire
to earn wealth,
has forgotten sweet sleep
of the nights
on my thick fragrant hair.

There are no messengers yet
to announce his arrival.

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine is worried since there have been no messages from him.  The bees, kōngam trees and flowers are karu.  The feelings are uri.

Meanings:  இலை இல் – without leaves, அம் சினை – beautiful branches, இன வண்டு ஆர்ப்ப – swarms of bees buzz, முலை ஏர் மென் முகை – breast-like delicate buds, அவிழ்ந்த கோங்கின் – open kōngam flowers, Cochlospermum gossypium, a gum producing tree, தலை அலர் வந்தன – flowers that blossom first have come, வாரா – have not come (messages), தோழி – O friend, துயில் இன் கங்குல் – night with sweet sleep, துயில் அவர் மறந்தனர் – he forgot sleep, பயில் நறும் கதுப்பின் – on the thick fragrant hair, பாயலும் – about sleeping, உள்ளார் – he does not think, செய்பொருள் தரல் – to bring back wealth, நசைஇச் சென்றோர் – the one who went with desire, எய்தினர் – he will be back, ஆல் – அசை நிலை, an expletive, என – thus, வரூஉம் தூது – messages that come

குறுந்தொகை 255, கடுகு பெருந்தேவனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
பொத்து இல் காழ வத்த யாஅத்துப்
பொரி அரை முழு முதல் உருவக் குத்தி
மறங்கெழு தடக் கையின் வாங்கி உயங்கு நடைச்
சிறுகண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும்
தட மருப்பு யானை கண்டனர் தோழி  5
தம் கடன் இறீஇய எண்ணி இடந்தொறும்
காமர் பொருள் பிணிப் போகிய
நாம் வெங்காதலர் சென்ற ஆறே.

Kurunthokai 255, Kaduku Perunthēvanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your lover goes everywhere,
thinking about his duty
to earn desired wealth.

On the wasteland path that he
took, he must have seen male
elephants thrusting their big tusks
into thick, dense tree trunks
with no holes, their barks rough,
and bending their branches down
to feed their small-eyed hungry herds
walking in a row with painful steps.

Notes:  Ullurai is that the hero will care for the heroine just like the male elephants in the wasteland that feed their herds. The wasteland is muthal.  The Yā trees and the elephants are karu.  குறுந்தொகை 37 – பிடி பசி களைஇய பெருங்கை வேழம் மென் சினை யாஅம் பொளிக்கும், குறுந்தொகை 232 – உரல் கால் யானை ஒடித்து உண்டு எஞ்சிய யாஅ வரி நிழல், குறுந்தொகை 255 – யாஅத்துப் பொரி அரை முழு முதல் உருவக் குத்தி மறங்கெழு தடக் கையின் வாங்கி உயங்கு நடைச் சிறுகண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் தட மருப்பு யானை, அகநானூறு 335 – யானை தன் கொல் மருப்பு ஒடியக் குத்திச் சினஞ்சிறந்து இன்னா வேனில் இன் துணை ஆர முளி சினை யாஅத்து, மலைபடுகடாம் 429 – உம்பல் அகைத்த ஒண் முறி யாவும்.

Meanings:  பொத்து இல் – without holes, without hollow parts, காழ வத்த – become hard, யாஅத்து – of yā trees, ஆச்சா மரம், Hardwickia binata, பொரி அரை – cracked barks, rough barks,  முழு முதல் – thick trunks, உருவ – to be able to remove, குத்தி – thrust, மறம் கெழு – with strength, தடக் கையின் – with big trunks, வாங்கி – curved, உயங்கு நடை – sad walk, சிறுகண் – small eyes, பெரு நிரை – big herd in a row, உறு பசி தீர்க்கும் – end excessive hunger, தட மருப்பு யானை – big tusked elephants, கண்டனர் தோழி – he must have seen them my friend, தம் கடன் இறீஇய எண்ணி – thinking about performing his duty, இடந்தொறும் – everywhere, காமர் பொருள் பிணிப் போகிய – went to earn desirable wealth, நாம் வெங்காதலர் – our desirable lover, சென்ற – went, ஆறு – the path, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 256, பாடியவர் பெயர் கிடைக்கவில்லை, பாலைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
மணி வார்ந்தன்ன மாக்கொடி அறுகை
பிணி கான் மென் கொம்பு பிணையொடும் ஆர்ந்த
மான் ஏறு உகளும் கானம் பிற்பட
வினை நலம் படீஇ வருதும் அவ் வரைத்
தாங்கல் ஒல்லுமோ பூங்குழையோய் எனச்  5
சொல்லா முன்னர் நில்லா ஆகி
நீர் விலங்கு அழுதல் ஆனா
தேர் விலங்கினவால் தெரிவை கண்ணே.

Kurunthokai 256, Unknown Poet, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine
I tried to tell her,
“O young woman wearing
flower-like earrings!
I shall go into the forests
……….where a stag prances
……….with his mate after eating
……….arukam grass with long,
……….sapphire-hued stems,
……….removing its matted roots,
and return after my work is done.
Will you endure until then?”

Even before I finished speaking,
she cried unceasingly, and her eyes,
filled with tears that hid the pupils,
halted my chariot in its tracks.

Notes:    The hero has abandoned his quest for wealth on seeing his beloved in pain.  The forest is muthal.  The deer and arukam grass are karu.  நீர் விலங்கு அழுதல் (7) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – நீரால் மாறுபடுதலை உடைய அழுகை, நீர் கண்ணில் உள்ள பாவையை மறைக்கின்ற அழுகை என்பதும் ஆம், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நீர்த் துளிகள் புறப்பட்டு ஒழுகுதல், இரா. இராகவையங்கார் உரை – நீர்த்துளிகள் நில்லாவாய்க் குறுக்கிடும் அழுகை.  அகநானூறு 5 – பாவை மாய்த்த பனிநீர் நோக்கமொடு.

Meanings:   மணி வார்ந்தன்ன – like long sapphire strands, மாக்கொடி – dark creeper, அறுகை – arukam grass, பதவு, Cynodon grass, பிணி கான் – ties removed, roots removed, மென் கொம்பு – delicate stems, பிணையொடும் – with its female, ஆர்ந்த – eating, மான் ஏறு உகளும் – male deer romps around, male deer leaps around, கானம் – forest, பிற்பட – making it go behind, going past it, வினை நலம் படீஇ வருதும் – I will come after my work is finished in a good manner, அவ் வரைத் தாங்கல் ஒல்லுமோ – will you be able to tolerate until then, பூங்குழையோய் – O one wearing flower-like earrings, O one wearing pretty earrings, எனச் சொல்லா முன்னர் – even before I said that, நில்லா ஆகி – not stopping, நீர் விலங்கு அழுதல் ஆனா – she cried not stopping her tears, she cried not stopping and her tears hid the pupils in her eye, தேர் விலங்கினவால் – they blocked my chariot (விலங்கின + ஆல், ஆல் – ஓர் அசைச் சொல்), தெரிவை – the young woman, கண் – eyes, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 257, உறையூர்ச் சிறுகந்தனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வேரும் முதலும் கோடும் ஓராங்குத்
தொடுத்த போலத் தூங்குபு தொடரிக்
கீழ் தாழ்வு அன்ன வீழ் கோள் பலவின்
ஆர்கலி வெற்பன் வருதொறும் வரூஉம்
அகலினும் அகலாது ஆகி  5
இகலும் தோழி நம் காமத்துப் பகையே.

Kurunthokai 257, Uraiyūr Sirukanthanār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
Whenever he comes,
it comes too and teases me,
but does not leave when he
leaves,
my enemy, this love for the
lord of the mountains alive
with loud noises,

where roots, trunks and
branches, are next to each
other on trees on which
clusters of ripe jackfruits
hang low.

Notes:   வீழ் கோள் பலவின் (3) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – தணிந்த குலைகளையுடைய பலா மரத்தினை உடைய, தமிழண்ணல் உரை – விழுவதுபோலத் தோன்றும் பழக்குலைகள். The mountain is muthal.  The jackfruit tree is karu.

Meanings:   வேரும் முதலும் கோடும் – roots trunk and branches, ஓராங்குத் தொடுத்த போல – like they are all linked together, தூங்குபு தொடரி கீழ் தாழ்வு அன்ன – like hanging down continuously and low, வீழ் கோள் பலவின் – with jackfruit trees with jackfruit clusters that hang low, with jackfruit trees with desirable clusters, ஆர்கலி வெற்பன்- the lord of the loud mountains, வருதொறும் – whenever he comes, வரூஉம் – it will come, அகலினும் – even when he leaves, அகலாது ஆகி – it will not leave, இகலும் – it teases me, தோழி – O friend, நம் காமத்து – my love (அத்து – வேண்டாவழிச் சாரியை, an augment), பகை – an enemy, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 258, பரணர், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வாரல் எம் சேரி தாரல் நின் தாரே
அலர் ஆகின்றால் பெரும காவிரிப்
பலர் ஆடு பெரும் துறை மருதொடு பிணித்த
ஏந்து கோட்டு யானைச் சேந்தன் தந்தை
அரியல் அம் புகவின் அம் தோட்டு வேட்டை  5
நிரைய ஒள் வாள் இளைஞர் பெரு மகன்
அழிசி ஆர்க்காடு அன்ன இவள்
பழி தீர் மாண் நலம் தொலைதல் கண்டே.

Kurunthokai 258, Paranar, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the unfaithful hero
Do not come to our street!
Do not give us your garland!

Gossip has risen, O lord,
since it has been lost,
her blemishless beauty,

like that of Ārcot town of Alisi,
father to Sēnthan who ties
his elephants with lifted tusks
on marutham trees on the
banks of River Kāviri
where many go to bathe,
a leader to young warriors who
feast on alcohol as food,
hunting herds of wild animals
and carrying bright, hellish spears.

Notes:  The elephant and wild animals are karu.  Natrinai 190- சேந்தன் தந்தை தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி.  சேரி – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை, குறுந்தொகை 231 – தெரு.

Meanings:   வாரல் எம் சேரி – do not come to our settlement, do not come to our street, தாரல் நின் தார் – do not give your garland, அலர் ஆகின்று ஆல் – since gossip has risen (ஆல் = அசைச் சொல்), ஏ – அசை நிலை, an expletive, பெரும – O lord, காவிரிப் பலர் ஆடு பெருந்துறை – big port in the Kāviri river where many play, மருதொடு பிணித்த – tied to the marutham trees, arjuna tree, Terminalia arjuna, ஏந்து கோட்டு யானை – elephant with lifted tusks, சேந்தன் தந்தை – father of Sēnthan, அரியல் அம் புகவின் – liquor as food (அம் – சாரியை, augment), அம் தோட்டு வேட்டை – hunting beautiful herds of animals, நிரைய – hellish (நிரயம் = hell), fierce, ஒள் வாள் – bright swords, இளைஞர் பெருமகன் – a leader to young warriors, அழிசி ஆர்க்காடு அன்ன – like Alisi of Ārcot, இவள் பழி தீர் மாண் நலம் – her blemishless fine virtue/beauty, தொலைதல் – losing, கண்டு – seeing it, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 259, பரணர், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
மழை சேர்ந்து எழுதரு மாரிக் குன்றத்து
அருவி ஆர்ந்த தண் நறுங்காந்தள்
முகை அவிழ்ந்து ஆனா நாறும் நறு நுதல்
பல் இதழ் மழைக் கண் மாஅ யோயே
ஒல்வை ஆயினும் கொல்வை ஆயினும்  5
நீ அளந்து அறிவை நின் புரைமை வாய் போற்
பொய் மொழி கூறல் அஃது எவனோ
நெஞ்சம் நன்றே நின் வயினானே.

Kurunthokai 259, Paranar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
O my dark friend with a fine
forehead, fragrant like the
the cool, aroma-filled glory lily
buds that open near the waterfalls
that flow from the tall mountains,
as rainclouds rise up and shower!

Your eyes are like
the many-petaled cool lotus.
You can tolerate my mistakes
or kill me.
You are an esteemed person
and an intelligent judge.
What is the use of telling lies?
His good heart is with you.

Notes:    The ullurai is that just like the rainclouds that rise up and shower causing glory lilies to bloom, the friend telling the family about the heroine’s love affair will lead to marriage and happiness.  Lotus flowers are karu.

Meanings:   மழை சேர்ந்து – clouds joined together, எழுதரு – they rise up, மாரிக் குன்றத்து – on the mountains with rain, அருவி ஆர்ந்த – near the waterfall, தண் நறுங்காந்தள் – cool fragrant glory lilies, Gloriosa superba, முகை அவிழ்ந்து – buds open, ஆனா – continuous, endless, நாறும் – fragrant, நறு நுதல் – fine forehead, fragrant forehead, பல் இதழ் – many petaled flower/lotus, மழைக் கண் – cool eyes, மாயோயே – O dark woman, ஒல்வை ஆயினும் – if you tolerate my mistakes, கொல்வை ஆயினும் – if you kill me, நீ அளந்து அறிவை – you are intelligent to judge, நின் புரைமை – your esteem, வாய் போல் – like truth, பொய் மொழி – lies, கூறல் – to tell, அஃது எவன் – what is the use, ஓ – அசை நிலை, an expletive, நெஞ்ச நன்று – his heart is good, ஏ – தேற்றம், certainty, நின் வயினான் – for you, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 260, கல்லாடனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
குருகும் இரு விசும்பு இவரும் புதலும்
வரி வண்டு ஊத வாய் நெகிழ்ந்தனவே
சுரி வளைப் பொலிந்த தோளும் செற்றும்
வருவர் கொல் வாழி தோழி பொருவார்
மண் எடுத்து உண்ணும் அண்ணல் யானை  5
வண் தேர்த் தொண்டையர் வழை அமல் அடுக்கத்துக்
கன்று இல் ஓர் ஆ விலங்கிய
புன் தாள் ஓமைய சுரன் இறந்தோரே.

Kurunthokai 260, Kallādanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Herons are flying in the dark
skies,
striped bees swarm on bushes
causing buds to open,
and bangles made from spiraled
conch are becoming tight on your
fine arms.  He will come.
May you live long, my friend!

He want past the wilderness,
where a single cow without calf,
rests in the shade of an ōmai tree
with withered trunk whose shade
prevents it from leaving, in the
mountains dense with surapunnai
trees belonging to the Thondai kings
whose fine chariots
are drawn by noble elephants that
eat the soil of enemy lands.

Notes:  The heroine’s friend comforts her, saying that there are good omens and that the hero will be back soon.  The mountains and forests are muthal.  The herons, bees, conch, cow, ōmai and surapunnai trees are karu. Akanānūru 213-1 – வினை நவில் யானை விறல் போர்த் தொண்டையர்.  புன் தாள் (8) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – சிவந்த தாளெனலும் பொருந்தும்.

Meanings:   குருகும் – herons/egrets/storks, இரு விசும்பு – dark skies, இவரும் – fly high, புதலும் – bushes (buds on bushes), வரி வண்டு ஊத – since bees with stripes swarm, வாய் நெகிழ்ந்தனவே – they have loosened their ties, they have blossomed, சுரி வளை – whorled conch-shell bangles, பொலிந்த தோளும் – on the beautiful arms, on the splendid arms, செற்றும் – bangles have become tight on them, வருவர் – he will come, கொல் – அசை நிலை, an expletive, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – O friend, பொருவார் மண் எடுத்து உண்ணும் அண்ணல் யானை – noble elephants that eat the benefits of the land of enemies, noble elephants that eat eat the wealth of enemies, வண் தேர்த் தொண்டையர் – Thondaiyar with their fine chariots (Thondai Nadu is an ancient part of the Tamil land, which included the districts of Arcot, Chingleput and Nellore, with Kancheepuram as its capital), வழை அமல் அடுக்கத்து – in the surapunnai filled ranges, Ochrocarpus Longiflius, கன்று இல் ஓர் ஆ – one cow without a calf, விலங்கிய – blocking from leaving its shade, புன் தாள் ஓமைய சுரன் – the wasteland with ōmai trees with dried trunks, Sandpaper tree, Dillenia indica, இறந்தோர் – the man who went past, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 261, கழார்க்கீரன் எயிற்றியார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
பழ மழை பொழிந்தெனப் பதன் அழிந்து உருகிய
சிதட்டுக்காய் எண்ணின் சில் பெயல் கடை நாள்
சேற்று நிலை முனைஇய செங்கண் காரான்
நள்ளென் யாமத்து ஐ எனக் கரையும்
அஞ்சுவரு பொழுதினானும் என் கண்  5
துஞ்சா வாழி தோழி காவலர்
கணக்கு ஆய் வகையின் வருந்தி என்
நெஞ்சு புண் உற்ற விழுமத்தானே.

Kurunthokai 261, Kalārkeeran Eyitriyanār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!
Old rains have fallen
making sesame pods
lose perfection and become
mushy, toward the last days of
the rainy season with few showers.

Hating to stand in the mud,
a red-eyed female buffalo
bawls in the middle of the night.

Even at that fearful time,
because of the torment
of my wounded heart,
my eyes are unable to sleep,
like the guards who calculate
time in a careful manner.

Notes:  The heroine wants the hero to come and marry her.  She is distressed and unable to sleep.  She utters these words knowing that the hero is on the other side of the wall.  The rainy season and night time are muthal.  The buffalo and sesame seed pods are karu.

Meanings:  பழ மழை பொழிந்தென – since the old rains fell, பதன் அழிந்து – perfection got ruined, உருகிய சிதட்டுக்காய் – mushy pods with empty insides (sesame pods), எண்ணின் – with, having, சில் பெயல் கடை நாள் – small showers toward the end of the season, சேற்று நிலை – to stand in the mud, முனைஇய – hated, செங்கண் காரான் – red-eyed female buffalo, நள்ளென் யாமத்து – in the pitch dark night, ஐ எனக் கரையும் – shouts loudly, அஞ்சுவரு பொழுதினானும் – even at that fearful time, என் கண் துஞ்சா – my eyes do not sleep, வாழி தோழி – may you live long my friend, காவலர் கணக்கு ஆய் வகையின் – like the guards who calculate time in an analytical manner, வருந்தி – saddened, என் நெஞ்சு – my heart, புண் உற்ற – got hurt, விழுமத்தான் – because of the sorrow, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 262, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
ஊஉர் அலர் எழச் சேரி கல்லென
ஆனாது அலைக்கும் அறன் இல் அன்னை
தானே இருக்க தன் மனை யானே
நெல்லி தின்ற முள் எயிறு தயங்க
உணல் ஆய்ந்திசின் அவரொடு சேய்நாட்டு  5
விண் தொட நிவந்த விலங்கு மலைக் கவாஅன்
கரும்பு நடு பாத்தி அன்ன
பெரும் களிற்று அடிவழி நிலைஇய நீரே.

Kurunthokai 262, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Gossip will rise in town;
there will be uproar in our street;
and your unfair mother will be
left alone in her house.

I think about you being with him
in a faraway land in the foothills
of a sky-high blocking mountain,
drinking water from puddles
created by the feet of a large bull
elephant,
looking like the water in the plots
where sugarcane is planted,
and eating gooseberries that will
make your sharp teeth shine.

Notes:  The heroine’s friend indicates that it is time for her to elope.  The mountain is muthal and the elephants, sugarcanes and gooseberries are karu.

Meanings:  ஊர் அலர் எழ – slander arose in town, சேரி கல்லென – loud noises in our streets,  loud noise in our neighborhood, ஆனாது அலைக்கும் – unsettling sorrow, அறன் இல் அன்னை – mother without fairness, தான் – she, ஏ – பிரிநிலை ஏகாரம், இருக்க – staying there, தன் மனை – in her house, யான் – me, ஏ – அசை நிலை, an expletive, நெல்லி தின்ற – gooseberry eating, முள் எயிறு – sharp teeth, தயங்க – to shine, உணல் – eating, ஆய்ந்திசின் – I have thought about this, அவரொடு – with him, சேய் நாட்டு – distant country, விண் தொட நிவந்த – sky touching high, விலங்கு மலை – blocking mountain, கவாஅன் – adjoining mountains, mountain slopes, கரும்பு நடு பாத்தி அன்ன – like plots where sugarcane is planted, பெரும் களிற்று – of a big male elephant, அடிவழி – footprints, depressions caused by the feet, நிலைஇய – stayed, நீர் – water, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 263, பெருஞ்சாத்தனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
மறிக் குரல் அறுத்துத் தினைப் பிரப்பு இரீஇச்
செல் ஆற்றுக் கவலைப் பல் இயம் கறங்கத்
தோற்றம் அல்லது நோய்க்கு மருந்து ஆகா
வேற்றுப் பெருந்தெய்வம் பலவுடன் வாழ்த்திப்
பேஎய்க் கொளீஇயள் இவள் எனப்படுதல்  5
நோதக்கன்றே தோழி மால் வரை
மழை விளையாடும் நாடனைப்
பிழையேம் ஆகிய நாம் இதன் படவே.

Kurunthokai 263, Perunchāthanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
A young goat’s neck is slit,
offering of millet is given,
and many instruments are played
in the river islet,
with prayers to many big gods.

These are nothing but appearances
that will not heal your affliction.
To hear them say that you are
possessed by a spirit hurts me,
my friend.

There is no fault in our conduct
with the lord of the mountains,
where clouds play on tall peaks.

Notes:   The peaks are muthal.  The goat, millet and gods are karu.  The heroine’s friend indicates to the hero through her words to the heroine that her family is arranging for veriyāttam ritual to appease Murukan who they think has brought on sickness to the heroine.  The friend wants the hero to come and marry and heroine and save her from all this.  The river islet and the mountain peaks are muthal.  The gods, millet and goat are karu.

Meanings:   மறிக் குரல் அறுத்து – cutting a young goat’s neck, தினைப் பிரப்பு – millet offerings, Italian millet, Setaria italicum, இரீஇ – placing, giving, செல் ஆற்று – moving river,  கவலை – island, பல் இயம் கறங்க – many instruments sound, தோற்றம் அல்லது – nothing but an appearance, நோய்க்கு மருந்து ஆகா – is not the cure to your disease, வேற்றுப் பெருந்தெய்வம் பலவுடன் வாழ்த்தி – pray to many different big gods, பேஎய்க் கொளீஇயள் இவள் – she is seized by a spirit, she is seized by a ghoul, எனப்படுதல் – to be spoken of like that,  நோதக்கன்று – it hurts, it is painful, ஏ – அசை நிலை, an expletive, தோழி – my friend, மால் வரை – tall mountains, மழை விளையாடும் – clouds play, நாடனை – man from such country, பிழையேம் ஆகிய நாம் – for no fault of us, இதன்பட – for this, to be in love, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 264, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கலி மழை கெழீஇய கான்யாற்று இகு கரை
ஒலி நெடும் பீலி துயல்வர இயலி
ஆடு மயில் அகவும் நாடன் நம்மொடு
நயந்தனன் கொண்ட கேண்மை
பயந்தக் காலும் பயப்பு ஒல்லாதே.  5

Kurunthokai 264, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
My pallor has nothing
to do with the loving
friendship
that he has with me,
the man from the country,

where,
on the low banks
of a forest river
swollen by heavy rains,
peacocks, that sway their
luxuriant, long tails and walk
when dancing, screech.

Notes:    The forest is muthal and the peacocks are karu.  The feelings of the heroine are uri.

Meanings:  கலி மழை கெழீஇய – with the heavy rains that fell, கான் யாற்று – of a forest river, இகு கரை – low bank, ஒலி நெடும் பீலி – thick long plumes, துயல்வர – swaying, இயலி – walking, ஆடு மயில் அகவும் – dancing peacocks screech, நாடன் – the man from such country, நம்மொடு – with me, நயந்தனன் கொண்ட கேண்மை – the friendship he has (with me) with love, பயந்தக் காலும் – even when I have pallor, பயப்பு ஒல்லாது – it is not agreeable with the pallor, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 265, கருவூர்க்கதப் பிள்ளை, குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
காந்தள் அம் கொழு முகை காவல் செல்லாது
வண்டு வாய் திறக்கும் பொழுதில் பண்டும்
தாம் அறி செம்மைச் சான்றோர்க் கண்ட
கடன் அறி மாக்கள் போல இடன் விட்டு
இதழ் தளை அவிழ்ந்த ஏகல் வெற்பன்  5
நன்னர் நெஞ்சத்தன் தோழி நின் நிலை
யான் தனக்கு உரைத்தனென் ஆகத்
தான் நாணினன் இஃது ஆகாவாறே.

Kurunthokai 265, Karuvūr Kathapillai, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
He felt ashamed when I told
him about your situation,
realizing that it cannot go on
like this.

He has a good heart,
the lord of the lofty mountains,
where pretty, plump glory lily buds
give way and unfold their petals
when bees pry them open,
like dutiful men, who, when they see
great wise elders they know from past,
know their responsibilities.

Notes:   The ullurai is that just as the glory lily buds open before they are really ready, the hero, who has not been thinking of marriage, will change his mind when the friend tells him about the heroine’s suffering.  The mountain is muthal.  The glory lilies and bees are karu.

Meanings:   காந்தள் அம் – beautiful glory lilies, Gloriosa superba, கொழு முகை – fat buds, காவல் செல்லாது – not waiting for them to bloom, வண்டு வாய் திறக்கும் பொழுதில் – when bees open them (by swarming), பண்டும் தாம் அறி – who we knew in the past, செம்மைச் சான்றோர்க் கண்ட – those who saw wise elders, கடன் அறி மாக்கள் போல – like people who know responsibilities, இடன் விட்டு – allowing, இதழ் தளை அவிழ்ந்த – petals release their ties (and bloom), ஏகல் வெற்பன் -the lord of the lofty mountains, நன்னர் நெஞ்சத்தன் தோழி – he has a good heart O friend, நின் நிலை யான் தனக்கு உரைத்தனென் ஆக – when I told him about your situation, தான் நாணினன் – he was embarrassed, he was shy, இஃது – this, ஆகாவாறு – it cannot happen (any more), ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 266, நக்கீரனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நமக்கு ஒன்று உரையார் ஆயினும் தமக்கு ஒன்று
இன்னா இரவின் இன் துணை ஆகிய
படப்பை வேங்கைக்கு மறந்தனர் கொல்லோ
துறத்தல் வல்லியோர் புள்வாய்த் தூதே.

Kurunthokai 266, Nakkeeranār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Even if he does not
send a message to me,
the man who was able
to leave me,
I can understand that.

How can he not send
a bird message
to the vēngai tree in
our grove,
a sweet friend to him
during painful nights?

Notes:  There are no messages from the hero.  The heroine is worried.  The nights are muthal.   The bird and vēngai tree are karu.

Meanings:   நமக்கு ஒன்று உரையார் ஆயினும் – even if he doesn’t say something for my sake, தமக்கு – to him, ஒன்று இன்னா இரவின் இன் துணை ஆகிய படப்பை வேங்கைக்கு – to the kino tree in the grove which was a sweet friend during painful nights, வேங்கை – Kino Tree, Pterocarpus marsupium, மறந்தனர் கொல் – did he forget, ஓ – அசை நிலை, an expletive, துறத்தல் வல்லியோர் – the one who was able to leave me, புள்வாய்த் தூது – message through the birds, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 267, காலெறி கடிகையார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
இருங்கண் ஞாலத்து ஈண்டு பயப் பெரு வளம்
ஒருங்குடன் இயைவது ஆயினும் கரும்பின்
கால் எறி கடிகைக் கண் அயின்றன்ன
வால் எயிறு ஊறிய வசை இல் தீ நீர்க்
கோல் அமை குறுந்தொடிக் குறுமகள் ஒழிய  5
ஆள் வினை மருங்கில் பிரியார் நாளும்
உறன் முறை மரபிற் கூற்றத்து
அறன் இல் கோள் நற்கு அறிந்திசினோரே.

Kurunthokai 267, Kāleri Kadikaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
Those who know well the
ancient tradition of the god of
death who kills every day without
any compassion,
will not part
……….from the young girl with
………. small, thick bangles, her
……….white teeth secreting faultless
……….sweet liquid, tasting as sweet
……….as pieces of sugarcane
……….cut from the bases of the canes,
despite all the riches that this
wide world yields, which they can
earn through their own efforts.

Notes:  The hero has decided not to go to earn wealth, leaving his beloved to suffer.  The sugarcane is karu.

Meanings:   இருங்கண் ஞாலத்து – of the wide spaced earth, ஈண்டு பயப் பெரு வளம் – all the riches that it yields, ஒருங்குடன் இயைவது ஆயினும் – even if they are all put together, கரும்பின் கால் – sugarcane stalks, எறி கடிகை கண் – the cut pieces, அயின்றன்ன – like eating them, வால் எயிறு – white teeth, ஊறிய – secreted, வசை இல் தீ நீர் – faultless sweet liquid, கோல் அமை – thick, rounded, குறுந்தொடிக் குறுமகள் – young girl with small bangles, ஒழிய – parting, ஆள் வினை – effort, earning wealth, மருங்கில் – because of that, due to that, பிரியார் – they will not part, நாளும் – daily, உறன் முறை மரபிற் கூற்றத்து – of the god of death with an ancient tradition, Kootruvan, அறன் இல் – without compassion, without fairness, கோள் – seizing, death, நற்கு – well அறிந்திசினோர் – those who understand

குறுந்தொகை 268, கருவூர்ச் சேரமான் சாத்தனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
சேறிரோ எனச் செப்பலும் ஆற்றாம்
வருவிரோ என வினவலும் வினவாம்
யாங்குச் செய்வாம் கொல் தோழி பாம்பின்
பையுடை இருந்தலை துமிக்கும் ஏற்றொடு
நடுநாள் என்னார் வந்து  5
நெடு மென் பணைத்தோள் அடைந்திசினோரே.

Kurunthokai 268, Karuvūr Chēramān Sathanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
We are unable to ask him
whether he is going to leave,
or when he will be back,
……….the man who comes
……….without thinking in the
……….middle of the night when
……….thunder chops large heads
……….of snakes with hoods,
to embrace your long, delicate,
arms that are like bamboo.

What can we do, my friend?

Notes:   The heroine’s friend, who is aware of the nearby hero, utters these words which carry a subtle message of request, for marriage.  The snakes are karu.  There is a convention that thunder ruins and kills snakes.  Akanānūru 92, 119, 182, 202, 274, 323, 328, Kalithokai 45, 113, Kurunthokai 158, 190, 268, 391 and Natrinai 37, 51, 114, 129, 238, 255, 264, 347, 383, Puranānūru 17, 37, 58, 126, 211, 366 and 369 have similar descriptions of thunder ruining or killing snakes.

Meanings:   சேறிரோ எனச் செப்பலும் ஆற்றாம் – we are unable to ask him whether he is going to leave, வருவிரோ என வினவலும் வினவாம் – we cannot ask him when he will come back, யாங்குச் செய்வாம் – what can we do, கொல் – அசை நிலை, an expletive, தோழி – O friend, பாம்பின் பையுடை – of snakes with hoods, இருந்தலை – big heads, துமிக்கும் – chops, ஏற்றொடு – with thunder, நடுநாள் என்னார் வந்து – not thinking he comes in the middle of the night, நெடு மென் பணைத்தோள் – long delicate bamboo-like arms, அடைந்திசினோர் – the man who embraced, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 269, கல்லாடனார், நெய்தற் திணை – தலைவி சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
சேயாறு சென்று துனை பரி அசாவாது
உசாவுநர்ப் பெறினே நன்று மற்றில்ல
வயச் சுறா எறிந்த புண் தணிந்து எந்தையும்
நீல் நிறப் பெருங்கடல் புக்கனன் யாயும்
உப்பை மாறி வெண்ணெல் தரீஇய  5
உப்பு விளை கழனிச் சென்றனள் அதனால்
பனி இரும் பரப்பின் சேர்ப்பற்கு
இனி வரின் எளியள் என்னும் தூதே.

Kurunthokai 269, Kallādanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
It would be nice
if someone does not mind
that long distance,
and can walk swiftly without delay,
to go and give him the good word,

that the wound father got
catching a powerful shark has
healed and he has gone back
to the blue-colored, vast ocean,
mother has gone to the salt pans
to sell salt and buy white rice,

and that it would be easy for
my man of the cold, wide shore to
come and see me.  This is my message!

Notes:  The ocean is muthal, and the shark is karu.  Barter is mentioned in Akanānūru 60, 61, 126, 140, 245, 296, 390, Natrinai 183, Kurunthokai 221, 269, Ainkurunūru 47, Porunarātruppadai 214-215, 216-7, Pattinappālai 28-30, and Malaipadukādam 413-414.  Akanānūru 140 – நெல்லின் நேரே வெண்கல் உப்பு, Akanānūru 390 – நெல்லும் உப்பும் நேரே ஊரீர் கொள்ளீரோ, Kurunthokai 269 – உப்பை மாறி வெண்ணெல் தரீஇய.

Meanings:  சேய் ஆறு சென்று – going afar on a path, துனை பரி – walking fast,  அசாவாது – without delay, உசாவுநர்ப் பெறினே – to get someone who will give information (to him), நன்று – it would be good, மற்றில்ல – nothing else, வயச்சுறா – powerful shark, big shark, எறிந்த – cut, attacked, புண் தணிந்து – wound has healed, எந்தையும் – also my father, நீல் நிறப் பெருங்கடல் – blue big ocean, புக்கனன் – he has entered, யாயும் – my mother, உப்பை மாறி – selling salt, வெண்ணெல் தரீஇய – to bring white rice, to get white rice, உப்பு விளை கழனி – salt pans where salt crystals grow, சென்றனள் – she went, அதனால் – so, பனி – cold,  இரும்  – vast, பரப்பின் சேர்ப்பற்கு – to the lord of the vast seashore, இனி வரின் – if he comes now, எளியள் – it would be easy to see her, என்னும் – thus, தூது – message, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 270, பாண்டியன் பன்னாடு தந்தான், முல்லைத் திணை – தலைவன் மேகத்திடம் சொன்னது
தாழ் இருள் துமிய மின்னித் தண் என
வீழ் உறை இனிய சிதறி ஊழின்
கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி இடித்து இடித்துப்
பெய்து இனி வாழியோ பெரு வான் யாமே
செய் வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமோடு  5
இவளின் மேவினம் ஆகிக் குவளைக்
குறுந்தாள் நாள் மலர் நாறும்
நறு மென் கூந்தல் மெல் அணையேமே.

Kurunthokai 270, Pāndiyan Pannādu Thanthān, Mullai Thinai – What the hero said to the clouds
May you live long,
huge clouds, showering
sweetly cool droplets of water
along with lightning bolts that
ruin deep darkness,
and according to tradition,
roaring again and again with
with rumbling thunder
that sounds like drums beat
continuously with sticks!

Now that I have finished
my tasks that I set to do,
and have a fulfilled heart
with great love for her,
I am lying on her soft hair
with the fragrance of fresh
blue waterlilies with short stems.

Notes:   The hero is back and rainy season has started.  He praises the clouds that waited for his return.  UVS glosses that this poet might be a king.  The blue waterlilies are karu. The words செம்மல் உள்ளமோடு on line 5 have been interpreted as ‘நிறைவை உடைய உள்ளதோடு’ by U. Ve. Swaminatha Iyer and as ‘தலைமைத் தன்மையுடைய உள்ளத்தோடு’ by Po. Ve. Somasundaranar.

Meanings:   தாழ் இருள் துமிய – ruining staying darkness, மின்னி – with lightning, தண் என – causing coldness, வீழ் உறை – falling down, இனிய சிதறி – scattering your sweet (water), ஊழின் – according to tradition, கடிப்பு – small sticks, drum sticks, இகு – beaten, முரசின் முழங்கி – roaring like drums, இடித்து இடித்து – thundering again and again, பெய்து – falling, இனி – now, வாழி – may you live long, ஓ – அசை நிலை, an expletive, பெரு வான் – huge clouds, யாம் – myself, ஏ – அசை நிலை, an expletive, செய் வினை முடித்த – since I finished my task, செம்மல் உள்ளமோடு – with a noble heart, with a fulfilled heart, இவளின் மேவினம் ஆகி – with the desire to be with her, குவளை – blue waterlilies,  Blue nelumbo, Nymphaea odorata, குறும் தாள் நாள் மலர் – short-stemmed fresh flowers, நாறும் – spreads fragrance, நறு மென் கூந்தல் – fragrant soft hair, மெல் – delicate, அணையேம் – I am lying, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 271, அழிசி நச்சாத்தனார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அருவி அன்ன பரு உறை சிதறி
ஆறு நிறை பகரும் நாடனைத் தேறி
உற்றது மன்னும் ஒரு நாள் மற்றது
தவப் பன் நாள் தோள் மயங்கி
வௌவும் பண்பின் நோய் ஆகின்றே.  5

Kurunthokai 271, Alisi Nachāthanār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
I united with him for just
one day, trusting him,
the man from the country,
where overflowing rivers scatter
heavy droplets, like waterfalls.

Now I am suffering for many days,
my beauty ruined and my arms thin.
This is the nature of this disease.

Notes:   The heroine’s friend urges her to take back her husband.  She utters these words.  Rivers and waterfalls are muthal.

Meanings:   அருவி அன்ன – like waterfalls, பரு உறை சிதறி – scattering heavy drops, ஆறு நிறை – full rivers, பகரும் – they yield, நாடனை தேறி – trusting the man from such country, உற்றது – was with him, united with him, மன் – அசை நிலை, an expletive, உம் – அசை நிலை, an expletive, ஒரு நாள் – for only one day, மற்று – அசை நிலை, an expletive, அது – that, தவப் பன் நாள் – for very many days, தோள் மயங்கி – involved with the arms, வௌவும் பண்பின் – with the nature of seizing my beauty, நோய் – disease, ஆகின்று – it is, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 272, ஒரு சிறைப் பெரியனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தோழனிடம் சொன்னது
தீண்டலும் இயைவது கொல்லோ மாண்ட
வில் உடை வீளையர் கல் இடுபு எடுத்த
நனந்தலைக் கானத்து இனம் தலைப் பிரிந்த
புன்கண் மடமான் நேர்படத் தன் ஐயர்
சிலை மாண் கடு விசைக் கலை நிறத்து அழுத்திக்  5
குருதியொடு பறித்த செங்கோல் வாளி
மாறு கொண்டன்ன உண்கண்
நாறு இருங்கூந்தல் கொடிச்சி தோளே?

Kurunthokai 272, Oru Sirai Periyanār, Kurinji Thinai – What the hero said to his friend
Will I ever embrace the shoulders
of the young woman with fragrant,
dark hair and kohl-lined, darting
eyes like fine, bloody arrows pulled
off the chest of an uproarious, fast stag
that was hunted, after her brothers with
fine bows whistled, threw stones
and created a racket separating him
from his hapless doe who looked in pain,
away from her herd, in the wide forest?

Notes:  The hero’s friend chides him for his love affliction and the hero responds with this poem.  The forest is muthal.  The doe and stag are karu.

Meanings:  தீண்டலும் இயைவது – to touch and embrace, கொல் – will it happen, ஓ – அசை நிலை, an expletive, இரங்கல் குறிப்புமாம், மாண்ட வில் உடை வீளையர் – whistlers who carry fine bows, கல் இடுபு எடுத்த – threw stones and raised, நனந்தலைக் கானத்து – in the wide forest, இனம் தலைப் பிரிந்த புன்கண் மடமான் – a naive deer with sad eyes that is separated from its herd, நேர்பட – being in front, தன் ஐயர் – her brothers, சிலை – uproarious grunts, மாண் – esteemed, கடு விசைக் கலை – very fast stag, நிறத்து அழுத்தி – embedded in its chest, குருதியொடு பறித்த – pulled with blood, செங்கோல் வாளி – fine arrows, arrows with red shafts, மாறு கொண்டன்ன – like they differ, உண்கண் – kohl-rimmed eyes, நாறு இருங்கூந்தல் – fragrant dark hair, கொடிச்சி – the young woman from the mountain, தோள் – arms, shoulders, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 273, சிறைக்குடி ஆந்தையார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அல்குறு பொழுதில் தாது முகை தயங்கப்
பெருங்காட்டு உளரும் அசை வளி போலத்
தண்ணிய கமழும் ஒண்ணுதலோயே
நொந்தனை ஆயின் கண்டது மொழிவல்
பெருந்தேன் கண்படு வரையில் முது மால்பு  5
அறியாது ஏறிய மடவோன் போல
ஏமாந்தன்று இவ் உலகம்
நாம் உளேம் ஆகப் பிரியலன் தெளிமே.

Kurunthokai 273, Siraikkudi Ānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
You are worried!
Let me tell you what I see,
my friend with a bright brow
which bears the fragrance
of the gently moving breeze
that caresses at night the huge
forest where buds with pollen gleam.
This world is not stupid,
like the ignorant man who climbs
on an old bamboo ladder to reach
large honeycombs on the mountains.

For us to live, he will not leave us
Know this clearly!

Notes:  The heroine’s friend assures her that the hero will not leave her to go and earn money.  He realized how much pain it will cause the heroine and changed his mind.  The mountains and forests are muthal.  The honeycombs and buds are karu.

Meanings:   அல்குறு பொழுதில் – at night, தாது – pollen, முகை – buds, தயங்க – splendid, bright, shining, பெருங்காட்டு உளரும் – embracing the huge forest, அசை வளி போல – like the blowing winds, தண்ணிய கமழும் – with cool fragrance, ஒள் நுதலோய் – O one with bright brow, ஏ – அசை நிலை, an expletive, நொந்தனை ஆயின் – if you are worried, கண்டது மொழிவல் – let me tell you what I see, பெருந்தேன் – large honey combs, கண்படு வரையில் – being on the mountains, முது மால்பு – old bamboo ladder (கண்ணேணி), அறியாது ஏறிய மடவோன் போல – like a stupid man who climbed without knowing, ஏமாந்தன்று இவ் உலகம் – this world is not stupid, நாம் உளேம் ஆக – for us to live, பிரியலன் – he will not leave, தெளிமே – you should know this clearly (மே – முன்னிலை அசை)

குறுந்தொகை 274, உருத்திரனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
புறவுப் புறத்தன்ன புன் கால் உகாஅய்க்
காசினை அன்ன நளி கனி உதிர
விடு கணை வில்லொடு பற்றிக் கோடு இவர்பு
வருநர்ப் பார்க்கும் வன்கண் ஆடவர்
நீர் நசை வேட்கையின் நார் மென்று தணியும்  5
இன்னாக் கானமும் இனிய பொன்னொடு
மணி மிடை அல்குல் மடந்தை
அணி முலை ஆகம் உள்கினம் செலினே.

Kurunthokai 274, Uruthiranār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
The wasteland is a harsh place
where ukā trees with dried trunks,
the color of a pigeon’s back,
shower down dense, gem-like
berries, as cruel bandits climb
on their branches to look for those
who travel,
and peel their bark and chew
to quench their desire for water.

However, it will be a sweet place
if we go there thinking of her chest
with fine breasts, the young woman
whose loins are adorned with jewels
made of gems mixed with gold.

Notes:  The wasteland is muthal.  The ukā tree and the wasteland robbers are karu.  The words காசினை அன்ன have been interpreted as ‘like coins’ and ‘like gems’.  The fruits are tiny, round and red in color.

Meanings:   புறவுப் புறத்தன்ன – like the backsides of a pigeon/dove, புன் கால் உகாஅய் – ukāy trees with dried trunks, Toothbrush Tree, Salvadora persica, காசினை அன்ன நளி கனி உதிர – dropping many coin-like fruits, dropping dense gem-like fruits, விடு கணை வில்லொடு பற்றி – holding bows that send arrows, கோடு இவர்பு – they climb on branches, வருநர்ப் பார்க்கும் – look for those who come, வன்கண் ஆடவர் – harsh men (the bandits), நீர் நசை வேட்கையின் – goaded by the desire for water, நார் மென்று தணியும் – they chew the barks and satisfy their thirst, இன்னாக் கானமும் – the harsh forest, இனிய – is sweet, பொன்னொடு மணி மிடை அல்குல் – jewels made with gems mixed with gold are on her loins, மடந்தை – young woman, அணி முலை – pretty breasts, ஆகம் – chest, உள்கினம் – us thinking, செலின் – if we go, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 275, ஒக்கூர் மாசாத்தியார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
முல்லை ஊர்ந்த கல் உயர் ஏறிக்
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி
எல்லூர்ச் சேர்தரும் ஏறுடை இனத்துப்
புல் ஆர் நல் ஆன் பூண் மணி கொல்லோ
செய் வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு  5
வல் வில் இளையர் பக்கம் போற்ற
ஈர் மணல் காட்டாறு வரூஉம்
தேர் மணி கொல் ஆண்டு இயம்பிய உளவே.

Kurunthokai 275, Okkūr Māsāthiyār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
My friend!  Let’s climb on the
boulders covered with jasmine
vines to see whether he’s returning.

I hear the sounds of bells!

Are they tied on the cows returning
to the town in the evening after
grazing with their herds with bulls?

Or, maybe the sounds are from his
chariot bells as he rides near the
forest stream, protected by his young
warriors with strong bows, his heart
satisfied upon completion of his task.

Notes:  It is time for the hero to return home.  The heroine and her friend get anxious when they hear bells jingling.  The cows and jasmine vines are karu.  The forest stream is muthal.  The words செம்மல் உள்ளமொடு on line 5 have been interpreted as ‘நிறைவுடைய உள்ளத்தோடு’ by U. Ve.  Swaminatha Iyer and as தலைமை ‘பொருந்திய நெஞ்சத்தோட’ by Po. Ve. Somasundaranar.

Meanings:  முல்லை ஊர்ந்த – jasmine vines have spread, jasmine covered, Jasminum sambac, கல் உயர் ஏறி – climbing on the rocks, கண்டனம் வருகம் – let us find out and come, சென்மோ – let us go (மோ – முன்னிலை அசை), தோழி – my friend, எல் – evening, ஊர் சேர்தரும் – reaching the town, ஏறுடை இனத்து – of the cattle herds with bulls, புல் ஆர் நல் ஆன் – good cows that eat grass, பூண் மணி கொல்லோ – are they from the bells that are tied, செய் வினை முடித்த – finished his tasks he set out to do, செம்மல் உள்ளமொடு – with a satisfied heart, with a great heart, வல் வில் இளையர் – young warriors with strong bows, பக்கம் போற்ற – nearby to protect, ஈர் மணல் – wet sand, காட்டாறு – forest stream, வரூஉம் – coming, தேர் மணி – chariot bells, ஆண்டு – there, இயம்பிய – the sounds, உள – are there, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 276, கோழிக் கொற்றனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் சொன்னது
பணைத்தோள் குறுமகள் பாவை தைஇயும்
பஞ்சாய்ப் பள்ளம் சூழ்ந்து மற்றிவள்
உருத்தெழு வன முலை ஒளி பெற எழுதிய
தொய்யில் காப்போர் அறிதலும் அறியார்
முறை உடை அரசன் செங்கோல் அவையத்து  5
யான் தன் கடவின் யாங்கு ஆவது கொல்
பெரிதும் பேதை மன்ற
அளிதோ தானே இவ் அழுங்கல் ஊரே.

Kurunthokai 276, Kōli Kotranār, Kurinji Thinai – What the hero said
Those who protect her
do not know
that I made a doll for the
girl with bamboo-like arms,
scouring the wetlands for reeds,
and painted bright thoyyil designs
on her beautiful, budding breasts.

What will happen if I ask her
about it in a just king’s court?
This uproarious town is ignorant
and pitiful, for sure!

Notes:  Thoyyil is the custom of painting on the arms and breasts of women.  The hero is refused access to the heroine.  He is sending threatening messages through this poem.  அழுங்கல் (8) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஆரவாரம், உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – வருத்தம்.  ஊர் (8) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை, தமிழண்ணல் உரை – ஊர் தோழியைக் குறிக்கும்.

Meanings:  பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, குறுமகள் – young girl, பாவை – doll, தைஇயும் – created, பஞ்சாய் – with reed, with panchāy grass, பைஞ்சாய், கோரைப்புல், Cyperus rotundus tuberosus, பள்ளம்  சூழ்ந்து – growing around the pits, மற்று – அசை நிலை, an expletive, இவள் – her, உருத்தெழு – beautifully shaped, வன முலை – splendid breasts, ஒளிபெற – brighten, எழுதிய – drawn, தொய்யில் – thoyyil designs, காப்போர் – those who protect her, அறிதலும் அறியார் – don’t know, முறையுடை அரசன் – a just king, செங்கோல் அவையத்து – in his court with a just scepter, யான் தன் கடவின் – if I question her, if I urge her to tell, யாங்கு ஆவது – what will happen, கொல் – அசை நிலை, an expletive, பெரிதும் பேதை – very ignorant, மன்ற – for sure, an asai, அளிது – it is pitiable, ஓ – அசை நிலை, an expletive, தான் – அசை நிலை, an expletive, ஏ – அசை நிலை, an expletive, இ அழுங்கல் – this uproarious, this pitying, ஊர் – town, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 277, ஓரில் பிச்சையார், பாலைத் திணை – தோழி சொன்னது
ஆசு இல் தெருவில் நாய் இல் வியன் கடைச்
செந் நெல் அமலை வெண்மை வெள் இழுது
ஓரில் பிச்சை ஆர மாந்தி
அற்சிர வெய்ய வெப்பத் தண்ணீர்
சேமச் செப்பில் பெறீஇயரோ நீயே  5
மின் இடை நடுங்கும் கடைப் பெயல் வாடை
எக்கால் வருவதென்றி
அக்கால் வருவர் எம் காதலோரே.

Kurunthokai 277, Ōril Pichaiyār, Pālai Thinai- What the heroine’s friend said to a wise man
You who go to a single house
on our blemishless street
and beg standing in a large
courtyard with no dogs!

May you receive perfect rice
balls with pure white ghee
to eat until you are full!
May you receive warm water
desirable in this cold season,
to store in your water pot!

Tell me when the north wind
will come making my friend
whose waist is like lightning
flash, to tremble?

That is when our lover will come.

Notes:  The friend utters these words to a wise sage, who she thought had the power to foretell the future.  The cold season is muthal.  The dog is karu.  The cold season is muthal.  The dogs are karu.

Meanings:   ஆசு இல் தெருவில் – in the street without blemish, நாய் இல் – without dogs, வியன் கடை – large entry area, large gate, செந் நெல் அமலை – red or perfect rice balls, வெண்மை வெள் இழுது – white ghee, ஓர் இல் பிச்சை – food given in one house, ஆர மாந்தி – eating  to the full, அற்சிர வெய்ய – desirable for the cold season, வெப்பத் தண்ணீர் – warm water, சேமச் செப்பில் – in the water-saving pot, பெறீஇயர் – may you get, ஓ – அசை நிலை, an expletive, நீயே – you, மின் இடை – lightning-like waist, நடுங்கும் – trembling, கடைப் பெயல் வாடை – cold season when last rains fall, எக்கால் வருவதென்றி – when you say it will come, அக்கால் வருவர் – he will come at that time, எம் – her, காதலோர் – lover, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 278, பேரி சாத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
உறு வளி உளரிய அம் தளிர் மாஅத்து
முறி கண்டன்ன மெல்லென் சீறடிச்
சிறு பசும் பாவையும் எம்மும் உள்ளார்
கொடியர் வாழி தோழி கடுவன்
ஊழுறு தீங்கனி உதிர்ப்பக் கீழிருந்து  5
ஏற்பன ஏற்பன உண்ணும்
பார்ப்புடை மந்திய மலை இறந்தோரே.

Kurunthokai 278, Pēri Sāthanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
He does not think about my new
little doll with delicate, small feet
that look like the lovely, tender
leaves of sprouted mango trees
that shake in strong winds, nor
does he think about me.

He is a cruel man,
the one who crossed the mountains,
where a male monkey shakes off
ripe sweet fruits from a tree, and a
female monkey stands below with her
young and catches them again and
again and eats.

Notes:  The mountains are muthal.  The mango trees, sprouts, fruits and monkeys are karu.  The hero has gone on his quest for wealth.  The ullurai is that the hero must have seen the male monkey caring for his female and that he will come back and take care of the heroine.

Meanings:  உறு வளி உளரிய – strong wind shakes them, strong winds passes through them, அம் – beautiful,  தளிர் – sprouts, மாஅத்து – of mango trees, முறி கண்டன்ன – like seeing the tender leaves, மெல்லென் சீறடி – delicate small feet, சிறு பசும் பாவையும் – small fresh doll, small new doll, எம்மும் உள்ளார் – he does not think about me as well, கொடியர் – he is a cruel man, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – O friend, கடுவன் ஊழுறு தீங்கனி உதிர்ப்ப – as a male monkey shakes off ripe fruits, கீழிருந்து ஏற்பன ஏற்பன – receives it again and again from down, உண்ணும் – eats, பார்ப்புடை மந்திய – with a female monkey with young ones, மலை – mountains, இறந்தோர் – the man who went past, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 279, மதுரை மருதன் இளநாகனார், முல்லைத் திணை – தலைவி சொன்னது
திரி மருப்பு எருமை இருள் நிறம் மை ஆன்
வருமிடறு யாத்த பகுவாய்த் தெண் மணி
புலம்புகொள் யாமத்து இயங்குதொறும் இசைக்கும்
இது பொழுதாகவும் வாரார் கொல்லோ
மழை கழூஉ மறந்த மா இரும் துறுகல்  5
துகள் சூழ் யானையிற் பொலியத் தோன்றும்
இரும் பல் குன்றம் போகித்
திருந்து இறைப் பணைத்தோள் உள்ளாதோரே.

Kurunthokai 279, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Mullai Thinai – What the heroine said
The clear bells with gaping mouths,
tied on the thick neck of a buffalo
with twisted horns, its body as dark
as night,
ring clearly whenever it moves during
the lonely nights,
when he should have returned.

He did not give any thought to my
bamboo-like arms and elegant
wrists, my lover who crossed many
tall mountains, where boulders that
are not washed by rains,
appear bright like elephants with dust.

Notes:  The heroine waits anxiously for her husband.  The mountains and nights are muthal.   The elephants and buffalo are karu elements.  இருள் நிறம் மை ஆன் (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  இருள் போன்ற நிறத்தினையும் உடைய கார் எருமையாகிய ஆன், ஆன் எருமை பசு இரண்டிற்கும் பொதுவாய்ப் பெண்பாலை உணர்த்துவது ஆதலின் ‘எருமைக் கார் ஆன்’ என்றாள்.  எருமையாகிய கரிய ஆன் என்க. அகநானூறு 41 – வைகு புலர் விடியல் மை புலம் பரப்ப.

Meanings:  திரி மருப்பு எருமை – a buffalo with twisted horns, இருள் நிறம் மை ஆன் – a buffalo with the color of darkness, வருமிடறு – growing neck, யாத்த – tied, பகுவாய்த் தெண் மணி – wide-mouthed clear bells, புலம்புகொள் யாமத்து இயங்குதொறும் இசைக்கும் – sounds in the lonely nights whenever it moves, இது பொழுதாகவும் – at this time, வாரார் – he has not come, கொல் – அசை நிலை, an expletive, ஓ – அசை நிலை, an expletive, மழை கழூஉ மறந்த – forgotten to be washed by rains, மா இரும் துறுகல் – huge black boulders, துகள் சூழ் யானையிற் பொலியத் தோன்றும் – they appear bright/splendid like elephants with dust on their bodies, இரும் பல் குன்றம் போகி – crossed few huge mountains, திருந்து இறை – perfectly curved forearms, பணைத்தோள் உள்ளாதோர் – man who does not think about my bamboo-like arms, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 280, நக்கீரர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தோழனிடம் சொன்னது
கேளிர் வாழியோ கேளிர் நாளும் என்
நெஞ்சு பிணிக் கொண்ட அம் சில் ஓதிப்
பெரும் தோள் குறுமகள் சிறு மெல் ஆகம்
ஒரு நாள் புணரப் புணரின்
அரை நாள் வாழ்க்கையும் வேண்டலென் யானே.  5

Kurunthokai 280, Nakkeerar, Kurinji Thinai – What the hero said to his friend
May you live long, my friend!
If I could unite with love, with
the girl with beautiful, soft hair,
small delicate body and thick
arms, who has seized my heart,

for just a day, I will not desire
to live even for half a day more.

Notes:  The hero speaks to his friend who chides him for his love affliction.

Meanings:   கேளிர் – my friend, வாழி – my you live long, ஓ – அசை நிலை, an expletive,  கேளிர் – my friend, நாளும் – always, என் நெஞ்சு பிணிக் கொண்ட – one has seized my heart, அம் சில் ஓதி – beautiful delicate hair, பெரும் தோள் குறுமகள் – young girl with thick arms, சிறு மெல் ஆகம் – tiny delicate chest, ஒரு நாள் புணரப் புணரின் – if I can unite with her for just a day with complete love, அரை நாள் வாழ்க்கையும் வேண்டலென் யான் – I do not need even half a day of life, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 281, குடவாயில் கீரத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வெண்மணல் பொதுளிய பைங்கால் கருக்கின்
கொம்மைப் போந்தைக் குடுமி வெண்தோட்டு
அத்த வேம்பின் அமலை வான் பூச்
சுரி ஆர் உளைத்தலை பொலியச் சூடிக்
குன்றுதலை மணந்த கானம்  5
சென்றனர் கொல்லோ சேய் இழை நமரே.

Kurunthokai 281, Kudavāyil Keerathanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
My friend with beautiful gold
jewels!  Has our man gone to the
forests with mountains
wearing splendidly, on his
curly locks,
clusters of white flowers
of the desert neem tree,
braided with a tender white frond
from the top of a palmyra tree,
its trunk round,
its fronds green and saw-edged,
thriving on the white sand?

Notes:  The heroine is upset since the hero has left without her knowledge.  The mountain is muthal.  The neem tree, flowers and palmyra trees are karu.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – போந்தை சேரர்க்குரியது.  வேம்பு பாண்டியர்க்குரியது.  ஆர் சோழர்க்குரியது. ஒன்றே சூடிப் பகை தெரிதல் வேண்டியாகுமென்று இது தன்னுறு தொழிலின் நட்பாதல் தெரிய மூன்றுஞ் சூடிச் சேரல் கூறினாள்.  உளைத்தலை (4) – தமிழண்ணல் உரை – தலை உச்சி, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – மயிரையுடைய தலை.  அகநானூறு (83) – சுரி ஆர் உளைத்தலை பொலியச் சூடி, உளைத்தலை – அகநானூறு உரைகள் – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – உளை போன்ற மயிரினையுடைய தலை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை தலையாட்டம் போன்று அசையும்படி தலை மயிரின் மேல்.

Meanings:   வெண்மணல் பொதுளிய – thriving on the white sand, பைங்கால் – green bases, கருக்கின் – with saw-edged fronds, sharp edged leaves, கொம்மை – round, thick, போந்தைக் குடுமி – palmyra tree top, Borassus flabellifer, வெண்தோட்டு – with white fronds, அத்த வேம்பின் – of the neem trees of the wasteland,  Neem tree, Azadirachta indica,  அமலை வான் பூ – abundant white flowers, dense white flowers, சுரி ஆர் – with curls, உளைத்தலை பொலியச் சூடி – wearing them beautifully on the hair on this head (தலை – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை, அசை நிலை, இடமுமாம்), wearing them splendidly on the hair on his head, குன்றுதலை மணந்த கானம் – the forests with mountains, சென்றனர் கொல் – did he go, ஓ – அசை நிலை, an expletive, சேய் இழை – the one wearing red jewels, the one wearing beautiful jewels, நமர் – our man, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 282, நாகம் போத்தனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
செவ்வி கொள் வரகின் செஞ்சுவல் கலித்த
கௌவை நாற்றின் கார் இருள் ஓர் இலை
நவ்வி நாள் மறி கவ்விக் கடன் கழிக்கும்
கார் எதிர் தண் புனம் காணின் கை வளை
நீர் திகழ் சிலம்பின் ஓராங்கு அவிழ்ந்த  5
வெண்கூதாளத்து அம் தூம்பு புது மலர்
ஆர் கழல் புகுவ போலச்
சோர்குவ அல்ல என்பர் கொல் நமரே.

Kurunthokai 282, Nākam Pōthanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the her
When your lover looks at the fields,
chilled by monsoon rains and loud
winds that sway plants,

and watches
a young deer grazing during the day,
on perfectly mature millet plants
growing luxuriantly on a red mound,
and chewing a deep black leaf of a single
stalk, just enough to satisfy its hunger,

will he think that the bangles on your arms
do not get loose and drop down like the
hollow, pretty, white koothalam flowers
that bloom all at once on the mountain
slopes with abundant rain water?

Notes:  The heroine’s friend comforts her, saying that the hero will see signs of the rainy season and come back on time.  The mountains are muthal.  The deer, millet and koothalam flowers are karu.

Meanings:   செவ்வி கொள் வரகின் – of millet at a perfect stage, Common millet,  Paspalum scrobiculatum, செஞ்சுவல் – red mound, கலித்த கௌவை நாற்றின் – of the flourishing noisy millet grass (due to the winds), கார் இருள் – pitch black, ஓர் இலை – one leaf, நவ்வி – deer, நாள் – day, மறி கவ்வி – a fawn chews, கடன் கழிக்கும் – performs its duty, satisfies its hunger, கார் எதிர் – rain accepted, தண் புனம் – cool field, காணின் – if he sees, கை வளை – bangles on the arm, நீர் திகழ் சிலம்பின் – on the mountains with abunfant waters, ஓராங்கு – all at the same time, அவிழ்ந்த – bloomed, வெண்கூதாளத்து – with koothālam flowers, Convolvulus, Ipomea,  அம் தூம்பு – beautiful and hollow, புது மலர் – new flowers, ஆர் கழல் புகுவ போல – like dropping off the stems, சோர்குவ அல்ல – will not loosen and slip down, என்பர் கொல் – will he say, நமர் – our man, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 283, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
உள்ளது சிதைப்போர் உளர் எனப்படாஅர்
இல்லோர் வாழ்க்கை இரவினும் இளிவு எனச்
சொல்லிய வன்மை தெளியக் காட்டிச்
சென்றனர் வாழி தோழி என்றும்
கூற்றத்து அன்ன கொலை வேல் மறவர்  5
ஆற்றிருந்து அல்கி வழங்குநர்ச் செகுத்த
படு முடை பருந்து பார்த்திருக்கும்
நெடு மூது இடைய நீர் இல் ஆறே.

Kurunthokai 283, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!

After telling me,
“Those who waste away what they
have are not wealthy people.
Those who live off inheritance
are worse than beggars,”
he went with determination to earn
wealth, across the vast ancient land
with no water, where wayside bandits
with spears, expert murderers, kill
like Kootruvan, those who go on the
paths, where kites wait for flesh.

Notes:  The heroine worries about the dangers the hero will face when he crosses the wasteland.   The wasteland is muthal.  The bandits and kites are karu.  The explanation for the words, இல்லோர் வாழ்க்கை, as those who don’t have but live off the wealth of their ancestors, comes from urai books.  U.V. Swaminatha Iyer in his Kurunthokai urai cites இறையனார் களவியல் 35 உரை and திருச்சிற் 332 உரை, to explain these words.  Po. Ve. Somasundaranar cites the former for the same in his Kurunthokai urai.

Meanings:  உள்ளது சிதைப்போர் – those who ruin wealth, those who waste away wealth, உளர் எனப்படாஅர் – they are not called wealthy people, இல்லோர் வாழ்க்கை – those who don’t have (but live off the wealth of their ancestors), இரவினும் இளிவு – it is lower than begging, என – thus, சொல்லிய வன்மை – said with strength, தெளியக் காட்டி – showed clearly, சென்றனர் – he went, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – my friend, என்றும் – always, கூற்றத்து அன்ன – like the god of death, like Kootruvan, கொலை வேல் மறவர் – wayside bandits with murderous spears, ஆற்றிருந்து அல்கி – staying on the path, வழங்குநர் – those who went on (on the path), செகுத்த – destroyed, killed, படு முடை – flesh of those killed (முடை – தசை, ஆகுபெயர்), பருந்து – kites, பார்த்திருக்கும் – they expect and wait, நெடு மூது இடைய – long ancient land, நீர் இல் ஆறு – waterless paths, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 284, மிளைவேள் தித்தனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
பொருத யானைப் புகர் முகம் கடுப்ப
மன்றத் துறுகல் மீ மிசைப் பல உடன்
ஒண் செங்காந்தள் அவிழும் நாடன்
அறவன் ஆயினும் அல்லன் ஆயினும்
நம் ஏசுவரோ தம் இலர் கொல்லோ  5
வரையில் தாழ்ந்த வால் வெள் அருவி
கொன் இலைக் குரம்பையின் இழிதரும்
இன்னாது இருந்த இச் சிறுகுடியோரே?

Kurunthokai 284, Milaivēl Thithanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the heroine
Will they blame us, for your
love for the man from the country,
……….where bright, red glory lilies
……….have blossomed and spread
……….in abundance on boulders
……….in the town’s common land,
……….appearing like spots on
……….the faces of battle elephants,
whether he is honest or not,

the people in the small village,
where white waterfalls flow down
the mountain side, beside huts
made of fierce leaves?

Do they not have any intelligence
of their own?

Notes:  The heroine’s friend advises her to ignore the gossips in town.  The mountains are muthal.  The glory lilies and elephants are karu.  கொன் இலைக் குரம்பையின் (7) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வீணே இலை வேய்ந்த குடிலின்கண், உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – அச்சத்தைத் தரும் இலையால் வேய்ந்த குடிலின்.

Meanings:   பொருத யானை – battling elephants, புகர் முகம் கடுப்ப – like its spotted face, மன்றத் துறுகல் – boulders in the town’s common grounds, மீ மிசை – above, பல உடன் – with many, ஒண் செங்காந்தள் – bright red glory lilies, Gloriosa superba, அவிழும் – blooms, நாடன் – man from such country, அறவன் ஆயினும் – if he is honest, அல்லன் ஆயினும் – or not honest, நம் ஏசுவரோ – will they blame us, தம் இலர் கொல்லோ – do they not have intelligence of their own, வரையில் – on the mountains, தாழ்ந்த வால் வெள்ளருவி – flowing down very white waterfalls, கொன் இலைக் குரம்பையின் – near huts made with leaves that cause fear, near huts made with abundant leaves, இழிதரும் – flows (near it), இன்னாது இருந்த – causing suffering, இச் சிறுகுடியோர் – those in this small settlement

குறுந்தொகை 285, பூதத் தேவனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வைகல் வைகல் வைகவும் வாரார்
எல்லா எல்லை எல்லையும் தோன்றார்
யாண்டு உளர் கொல்லோ தோழி ஈண்டு இவர்
சொல்லிய பருவமோ இதுவே பல் ஊழ்
புன் புறப் பெடையொடு பயிரி இன் புறவு  5
இமைக்கண் ஏது ஆகின்றோ ஞெமைத்தலை
ஊன் நசைஇ ஒரு பருந்து இருக்கும்
வான் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே.

Kurunthokai 285, Pootha Thēvanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He does not come
when dawn turns to day.  He
does not appear when day ends.
I wonder where he is, my friend!
This is the season that he said
he would be back.

A male pigeon calls out over and over
to his mate with a tawny colored back.
In an instant they find pleasure!

He crossed tall, bright mountains
that reach up to the skies
where a solitary kite, desiring flesh,
awaits on top of a gnemai tree.

Notes:   The hero has gone on his quest for wealth. The heroine misses him. The mountains are muthal.   The pigeons, the kite and the gnemai tree are karu elements.

Meanings:   வைகல் வைகல் வைகவும் வாரார் – he does not come on the days when dawn turns to day time, எல்லா எல்லை எல்லையும் தோன்றார் – he does not appear on all the days when days reach their end (nights), யாண்டு உளர் கொல் – where is he, தோழி – O friend, ஓ – அசை நிலை, an expletive, ஈண்டு இவர் சொல்லிய பருவம் – this is the season when he said that he will be back, ஓ – அசை நிலை, an expletive, இதுவே – it is this, பல் ஊழ் – many times, புன் புறப் பெடையொடு – with its female with a dull back, with its female with a small back, பயிரி – calls, இன் புறவு – sweet pigeon/dove, இமைக்கண் ஏது ஆகின்று – in an instant there is pleasure, in an instant what has happened, ஓ – அசை நிலை, an expletive, ஞெமைத்தலை – on top of the gnemai tree, a wasteland tree, ஊன் நசைஇ – desiring flesh, ஒரு பருந்து இருக்கும் – a kite is there, வான் உயர் – sky high, பிறங்கல் – bright, மலை இறந்தோர் – the man who crossed the mountains, ஓ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 286, எயிற்றியனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் சொன்னது
உள்ளிக் காண்பென் போல்வல் முள் எயிற்று
அமிழ்தம் ஊறும் அஞ்செவ்வாய்க் கமழ் அகில்
ஆர நாறும் அறல் போல் கூந்தல்
பேர் அமர் மழைக் கண் கொடிச்சி
மூரல் முறுவலொடு மதைஇய நோக்கே.  5

Kurunthokai 286, Eyitriyanār, Kurinji Thinai – What the hero said
When I think of my mountain girl,
I can see her nectar-filled mouth,
her sharp teeth, her flowing hair
as fine as sand with the fragrances
of akil and sandal woods, proud
looks, and her large, alluring, moist
eyes along with her delicate smile.

Notes:  The akil and sandal woods are karu.  அறல் போல் கூந்தல்:  அகநானூறு 142 – அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல், அகநானூறு 162 – அறல் என அவிரும் கூந்தல், அகநானூறு 213 – அறலென நெறிந்த கூந்தல், அகநானூறு 265 – அறலின் நெறித்த கூந்தல், அகநானூறு 299 – அறல் மருள் கூந்தலின், குறுந்தொகை 116 – தேம் பாய் கூந்தல் வளங்கெழு சோழர் உறந்தைப் பெருந்துறை நுண் மணல் அறல் வார்ந்தன்ன, குறுந்தொகை 286 – அறல் போல் கூந்தல், கலித்தொகை 71 – கதுப்பு அறல், கலித்தொகை 98 – நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக, பொருநராற்றுப்படை 25 – அறல் போல் கூந்தல்.

Meanings:   உள்ளிக் காண்பென் போல்வல் – when I think about her I seem to see, முள் எயிற்று – with sharp teeth, அமிழ்தம் ஊறும் – nectar secreting, அம் செவ்வாய் – beautiful red mouth, கமழ் அகில் – aromatic akilwood, Eaglewood, ஆர – sandalwood, sandal, Santalum album, நாறும் – with the fragrance, அறல் போல் கூந்தல் – fine back sand like hair, பேர் அமர் மழைக் கண் – large calm/loving wet eyes, கொடிச்சி – mountain girl, மூரல் முறுவலொடு – with a delicate smile, மதைஇய நோக்கு – proud looks, elegant looks, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 287, கச்சிப்பேட்டு நன்னாகையார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி காதலர்
இன்னே கண்டுந் துறக்குவர் கொல்லோ
முந்நால் திங்கள் நிறை பொறுத்து அசைஇ
ஒதுங்கல் செல்லாப் பசும் புளி வேட்கைக்
கடுஞ்சூல் மகளிர் போல நீர் கொண்டு  5
விசும்பி இவர்கல்லாது தாங்குபு புணரிச்
செழும் பல் குன்றம் நோக்கிப்
பெருங்கலி வானம் ஏர்தரும் பொழுதே?

Kurunthokai 287, Kachipēttu Nannākaiyār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!

Will your lover come back now
on seeing the rainclouds carry water
and rise up together with uproar
over the lush mountains and
not the sky,
like women in their first pregnancy
who carry their babies for twelve
months, who are unable to walk, tired,
and pining for green tamarind?

Yes!  He will come back on time!

Notes:  The heroine’s friend comforts her.   She tells her that her husband will arrive on time, since rainy seaon is about to start.   The mountain is muthal.   Tamarind is karu.  துறக்குவர் கொல்லோ (2) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – எதிர்மறைப் பொருளது.

Meanings:    அம்ம – இடைச்சொல், listen to me, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – O friend, காதலர் – your lover, இன்னே – now, கண்டு – on seeing it, துறக்குவர் கொல்லோ – will he abandon, will he stay away, he will come back (ஓ – வினா), முந்நால் திங்கள் – three times four months, a year, நிறை – full, பொறுத்து – bearing, அசைஇ – tired, ஒதுங்கல் செல்லா – unable to walk, பசும் புளி வேட்கை – desire for green tamarind, Tamarindus indica, கடுஞ்சூல் மகளிர் போல – like women in their first pregnancy, நீர் கொண்டு – carrying water, விசும்பி இவர்கல்லாது – not going toward the sky, தாங்குபு – they carry, புணரி – they get together, செழும் பல் குன்றம் நோக்கி – toward the lush mountains, toward the rich mountains, பெருங்கலி வானம் – uproarious clouds, ஏர்தரும் – rising up, பொழுது – at that time, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 288, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கறிவளர் அடுக்கத்து ஆங்கண் முறி அருந்து
குரங்கு ஒருங்கி இருக்கும் பெருங்கல் நாடன்
இனியன் ஆகலின் இனத்தின் இயன்ற
இன்னாமையினும் இனிதோ
இனிது எனப்படூஉம் புத்தேள் நாடே.  5

Kurunthokai 288, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
The man from the tall mountain
country, where pepper vine grows,
and troops of monkeys eat their
tender leaves, is a sweet person.

Is it sweeter, the affliction that
loved ones bring,
than the so-called celestial world?

Yes, it is sweeter!

Notes:  The mountain is muthal.  The monkeys, pepper vines and their leaves are karu. The feelings of the heroine are uri.  இனிதோ (4) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – ஓகாரம் எதிர்மறைப் பொருளது.

Meanings:  கறி வளர் – black pepper grow, மிளகு, Piper nigrum, அடுக்கத்து – mountain ranges, அடுக்கத்து – mountain slopes, ஆங்கண் – there, முறி – tender leaves, அருந்து – eat, குரங்கு ஒருங்கி இருக்கும் – monkeys are together, பெருங்கல் நாடன் – tall mountainous country man, இனியன் ஆகலின் – sweet person, hence, இனத்தின் இயன்ற – loved ones create, இன்னாமையினும் – pain, இனிதோ – is it sweeter, yes it is sweet, இனிது எனப்படூஉம் – the one that’s called sweet, புத்தேள் நாடு – celestial world, heaven, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 289, பெருங்கண்ணனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வளர் பிறை போல வழிவழிப் பெருகி
இறை வளை நெகிழ்த்த எவ்வ நோயொடு
குழை பிசைந்தனையேம் ஆகிச் சாஅய்
உழையர் அன்மை இன் உழப்பது அன்றியும்
மழையும் தோழி மான்று பட்டன்றே  5
பட்ட மாரி படாஅக் கண்ணும்
அவர் திறத்து இரங்கும் நம்மினும்
நம் திறத்து இரங்கும் இவ் அழுங்கல் ஊரே.

Kurunthokai 289, Perunkannanār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
Like the waxing moon,
it increases more and more,
this disease
that I am afflicted with,
as I am ruined, like
a crushed sprout.
It has caused the bangles
on my forearms to slip down.
Since he is not near me,
I am distressed.

Not only that, the rain,
mistaking the season,
is confused, and has begun
to fall.
Even before it did that,
the folks in our town
were worrying about me,
more than I worry about him.

Notes:   The heroine is sad since the hero is not back.  She is in denial that the rainy season is here.  The rainy season is muthal.  The sprouts are karu.

Meanings:   வளர் பிறை போல – like the waxing moon, வழிவழிப் பெருகி – increasingly more and more, இறை வளை நெகிழ்த்த – it made the bangles on my forearms to slip, எவ்வ நோயொடு – with this painful disease, குழை பிசைந்தனையேம் ஆகி – become like a sprout that are crushed, சாஅய் – got thin, உழையர் அன்மை இன் – since he is not near me, உழப்பது அன்றியும் – not only are we sad, மழையும் – also this clouds/rain, தோழி – my friend, மான்று – in a confusing manner, பட்டன்று – it rained, ஏ – அசை நிலை, an expletive, பட்ட மாரி – rains which fell, படாஅக் கண்ணும் – even before they fell, அவர் திறத்து இரங்கும் – worrying because of him, நம்மினும் நம் திறத்து இரங்கும் – worrying more than we do, இ அழுங்கல் – this confusing, this pitying, this uproarious, ஊர் – town, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 290, கல்பொரு சிறுநுரையார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
காமம் தாங்குமதி என்போர் தாம் அஃது
அறியலர் கொல்லோ அனை மதுகையர் கொல்
யாம் எம் காதலர்க் காணேம் ஆயின்
செறி துனி பெருகிய நெஞ்சமொடு பெரு நீர்க்
கல் பொரு சிறு நுரை போல  5
மெல்ல மெல்ல இல்லாகுதுமே.

Kurunthokai 290, Kalporu Sirunuraiyār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
Those who tell me to bear
the pain of love, do they not
know it,
or are they that strong?

If I cannot see my lover,
deep pain spreads in my heart.
Like a wisp of foam that crashes
against rocks in a heavy flood,
I become nothing, little by little.

Notes:  The poet’s name is a pseudonym taken from key words in the poem.  The heroine is pining for her lover.  She is rebuking her friend who consoles her.  The feelings of the heroine are uri.

Meanings:  காமம் தாங்குமதி என்போர் – those who tell me to bear the pain of love, தாம் – அசை நிலை, an expletive, அஃது அறியலர் கொல் – do they not know it, ஓ – அசை நிலை, an expletive, அனை மதுகையர் கொல் – are they that strong, யாம் எம் காதலர்க் காணேம் ஆயின் – if I do not see my lover, செறி துனி பெருகிய நெஞ்சமொடு – with a heart filled with great sorrow, பெரு நீர் – heavy flood, கல் பொரு – crashing against the rocks, hitting on the rocks, சிறு நுரை போல – like a little piece of foam, மெல்ல மெல்ல – little by little, இல்லாகுதும் – I become nothing, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 291, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் பாங்கனிடம் சொன்னது
சுடு புன மருங்கில் கலித்த ஏனல்
படுகிளி கடியும் கொடிச்சி கைக் குளிரே
இசையின் இசையா இன்பாணித்தே
கிளி அவள் விளியென எழல் ஓல்லாவே
அது புலந்து அழுத கண்ணே சாரல்  5
குண்டு நீர்ப் பைஞ்சுனைப் பூத்த குவளை
வண்டு பயில் பல் இதழ் கலைஇத்
தண் துளிக்கு ஏற்ற மலர் போன்றனவே.

Kurunthokai 291, Kapilar, Kurinji Thinai – What the hero said to his friend
The parrots that came to attack
her flourishing millet field
in the burned and cleared land,
thought that her bird-chasing,
gadget’s plucking sounds,
along with her voice, were sweet
and rhythmic, and refused to fly away.

Upset about it, she cried, her eyes
like the blue waterlily flowers
blooming in the deep green springs,
their many petals swarmed by bees,
and in disarray from cold water droplets.

Notes:    The millet field is muthal. The parrots, bees and waterlilies are karu.  குறுந்தொகை 382 – தண் துளிக்கு ஏற்ற பைங்கொடி முல்லை.  அகநானூறு 26 – தண் துளிக்கு ஏற்ற பல உழு செஞ்செய் மண்.  குளிர் – தினைப் புனத்தில் கிளிகளை ஓட்டுபவர்கள் மூங்கிலை வீணை போல் கட்டித் தெறிக்கும் கருவி.  பயில் (7) – இரா. இராகவையங்கார் உரை – செறிதல், உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பழகுதல்.  அகநானூறு 118 – குரல் ஏனல் கிளி கடி பாடலும் ஒழிந்தனள், அகநானூறு 194 – கிளி கடி மகளிரின் விளி படப் பயிரும், குறுந்தொகை 142 – புனக் கிளி கடியும் பூங்கண் பேதை, குறுந்தொகை 198 – படுகிளி கடிகம் சேறும், குறுந்தொகை 217 – தினை கிளி கடிக எனின், குறுந்தொகை 291 – ஏனல் படுகிளி கடியும் கொடிச்சி கைக் குளிரே இசையின் இசையா இன்பாணித்தே, குறுந்தொகை 360 –  ஏனல் உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கைக் குளிரே, பதிற்றுப்பத்து 78 – மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலிக் கிளி கடி மேவலர் புறவு தொறும் நுவல.

Meanings:   சுடு புன மருங்கில் – in the burned and cleared field, கலித்த ஏனல் – flourishing millet crops, செந்தினை, red/black millet, Panicum indicum or Setaria italica, படுகிளி – parrots that come to seize millet, parrots that dive down to eat millet, கடியும் – chasing, கொடிச்சி – the young woman in the mountain, கை – hands, குளிர் – bamboo chasing gadget, ஏ – அசை நிலை, an expletive, இசையின் இசையா – together with her music, இன்பாணித்தே – it has sweet tempo, கிளி அவள் விளியென – the parrots thought that it was her music, எழல் – rising up and flying, ஓல்லா – not agreeable, ஏ – அசை நிலை, an expletive, அது புலந்து அழுத கண் – she was upset and her eyes cried, ஏ – அசை நிலை, an expletive, சாரல் – mountain slopes, குண்டு நீர்ப் பைஞ்சுனைப் பூத்த குவளை – blue waterlilies that have bloomed in a deep fresh spring, Blue nelumbo, Nymphaea odorata, வண்டு பயில் – bees swarm, பல் இதழ் கலைஇ – causing disarray to many petals, தண் துளிக்கு ஏற்ற – accepted cold droplets, மலர் – flowers, போன்றன – they were like, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 292, பரணர், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
மண்ணிய சென்ற ஒண் நுதல் அரிவை
புனல்தரு பசுங்காய் தின்ற தன் தப்பற்கு
ஒன்பதிற்று ஒன்பது களிற்றொடு அவள் நிறை
பொன் செய் பாவை கொடுப்பவும் கொள்ளான்
பெண் கொலை புரிந்த நன்னன் போல  5
வரையா நிரையத்துச் செலீஇயரோ அன்னை
ஒரு நாள் நகை முக விருந்தினன் வந்தெனப்
பகை முக ஊரின் துஞ்சலோ இலளே.

Kurunthokai 292, Paranar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
Mother who does not sleep,
like a town near a battlefield,
since he came one day as a guest
with a smiling face, is like Nannan,
who killed a bright-browed young
woman, who went to bathe in the
river, for eating a mango the river
brought from his tree, refusing an
offer of eighty-one elephants and
a gold statue equal to her weight.

May she suffer in eternal hell!

Notes:   The friend hints to the hero that it is time for him to come and marry the heroine, since it might not be possible for him to see her any longer.  The stream is muthal.  The fruit is karu. There is a temple (மாசாணி அம்மன் கோவில்) for this young woman in Ānaiamalai, Coimbatore district, where she is worshipped to this day.  புறநானூறு 151 – நன்னன் மருகன் அன்றியும் நீயும் முயங்கற்கு ஒத்தனை.

Meanings:   மண்ணிய சென்ற – went to bathe, ஒண் நுதல் அரிவை – bright fore-headed young woman, புனல்தரு பசுங்காய் – fresh fruit that the river brought, a mango, தின்ற தன் தப்பற்கு – for her mistake of eating it, ஒன்பதிற்று ஒன்பது களிற்றொடு – along with nine times nine (81) male elephants, அவள் நிறை பொன் செய் பாவை கொடுப்பவும் – even when offered a gold statue of her in full size, கொள்ளான் – he did not accept, he refused, பெண் கொலை புரிந்த நன்னன் போல – like Nannan who murdered a young woman, வரையா நிரையத்து – to hell with no limits, செலீஇயர் – may she go, ஓ – அசை நிலை, an expletive, அன்னை – my mother, ஒரு நாள் நகை முக விருந்தினன் வந்தென – when he came as a guest with a smiling face, பகைமுக ஊரின் – like a town that is near the battlefield, துஞ்சல் – sleeping, ஓ – அசை நிலை, an expletive, இலள் – she does not

குறுந்தொகை 293, கள்ளில் ஆத்திரையனார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கள்ளில் கேளிர் ஆத்திரை உள்ளூர்ப்
பாளை தந்த பஞ்சி அம் குறுங்காய்
ஓங்கி இரும் பெண்ணை நுங்கொடு பெயரும்
ஆதி அருமன் மூதூர் அன்ன
அய வெள்ளாம்பல் அம் பகை நெறித் தழை  5
தித்திக் குறங்கின் ஊழ் மாறு அலைப்ப
வருமே சேயிழை அந்தில்
கொழுநன் காணிய அளியேன் யானே.

Kurunthokai 293, Kallil Āthiraiyanār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend about her husband’s mistress
Like Āthi Aruman’s town,
where drinkers
beat a path to the toddy shop,
and when they cannot get toddy,
return with fibrous, small palmyra
fruits with soft flesh,
grown on the spathes of the tall,
dark palmyra that grows in the town,

his mistress, decked in lovely jewels,
her garment woven with beautiful
white waterlilies and varying leaves,
swaying back and forth, brushing against
her thighs with pallor spots, is coming
here at twilight time to see my lord.

I am a pathetic woman, for sure.

Notes:  நற்றிணை 96 – நெய்தல் அம் பகை நெறித் தழை, ஐங்குறுநூறு 187 – நெய்தல் அம் பகைத்தழை.  The ullurai is that just like the drinkers who cannot get liquor take the nungu (temder soft seeds of the palmyra fruit), the concubine will come for the husband and insult the wife.   Evening time is muthal.  The palmyra fruits and white waterlilies are karu.

Meanings:   கள்ளில் கேளிர் – those who are going to drink together, ஆத்திரை – travel, உள்ளூர்ப் பாளை தந்த – given by the town’s palm tree spathes, பஞ்சி அம் குறுங்காய் – little fruit soft and beautiful like cotton/fibrous, ஓங்கி இரும் பெண்ணை நுங்கொடு பெயரும் – leaves with soft palmyra seeds (nungu) from the tall dark female palmyra tree, Borassus flabellifer, ஆதி அருமன் மூதூர் அன்ன – like the ancient town of Āthi Aruman, அய வெள் ஆம்பல் – pond’s white waterlilies, அம் – beautiful, பகை நெறித் தழை – garment woven well from leaves that differ from each other, U. Ve. Sa – மாறுபட்ட முழு நெறியை உடைய தழை உடை, தித்தி – pallor spots, குறங்கின் – on her thighs, ஊழ் மாறு அலைப்ப – sway back and forth, வருமே – will come, சேயிழை – red jewels, lovely jewels, அந்தில் – twilight time, கொழுநன் காணிய – to see my husband, அளியேன் – I am pitiable, I am pitiful, யான் – me, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 294, அஞ்சில் ஆந்தையார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
கடல் உடன் ஆடியும் கானல் அல்கியும்
தொடலை ஆயமொடு தழுவணி அயர்ந்தும்
நொதுமலர் போலக் கதுமென வந்து
முயங்கினன் செலினே அலர்ந்தன்று மன்னே
தித்தி பரந்த பைத்து அகல் அல்குல்  5
திருந்திழை துயல்வுக் கோட்டு அசைத்த பசுங்குழைத்
தழையினும் உழையின் போகான்
தான் தந்தனன் யாய் காத்து ஓம்பல்லே.

Kurunthokai 294, Anjil Ānthaiyār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
He came swiftly like a stranger,
embraced you and ran away
when we were bathing in the sea,
resting in the seashore grove,
and performing kuravai dances,
hand in hand with our friends
wearing garlands.  There was gossip.

He has been at your side, even closer
than your swaying skirt made of tender
green leaves, tied around your wide
loins resembling the spotted hoods
of snakes, decorated with perfect jewels.

Because of what he has done,
mother keeps a close guard over you.

Notes:  There is the suggestion of marriage from the heroine’s friend.  The sea is muthal.  The green leaves are karu.  தித்தி பரந்த பைத்து அகல் அல்குல் (5) – இரா. இராகவையங்கார் உரை – பாம்பின் பொறிப் படத்தின் தன்மைத்தாய் அகன்ற அல்குல், உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – தேமல் படர்ந்த விரிந்த அகன்ற அல்குல்.  பாம்பின் பொறி:  பொருநராற்றுப்படை  69 – பைத்த பாம்பின் துத்தி ஏய்ப்ப – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – படம் விரித்த பாம்பினது பொறியை ஒப்ப.

Meanings:   கடல் உடன் ஆடியும் – played together in the ocean, கானல் அல்கியும் – stayed in the seashore grove, தொடலை ஆயமொடு – with garland wearing friends, தழுவணி அயர்ந்தும் – performed kuravai dances, நொதுமலர் போல – like a stranger, கதுமென வந்து முயங்கினன்– since he came rapidly and hugged, செலின் – went, ஏ – அசை நிலை, an expletive, அலர்ந்தன்று – gossip has risen, மன், ஏ – அசை நிலைகள், தித்தி பரந்த – pallor spread, spots spread, பைத்து – wide, like that of a snake’s hood, அகல் அல்குல் – wide loins, wide hips, திருந்திழை – perfect jewels, துயல்வு – swaying, கோட்டு – on the sides, அசைத்த பசுங்குழைத் தழையினும் – even more than the moving skirt made with tender green leaves, உழையின் போகான் – he is not going away from you, தான் தந்தனன் – he gave, யாய் – mother, காத்து – protecting, ஓம்பல் –  nurturing, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 295, தூங்கலோரியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
உடுத்தும் தொடுத்தும் பூண்டும் செரீஇயும்
தழை அணிப் பொலிந்த ஆயமொடு துவன்றி
விழவொடு வருதி நீயே இஃதோ
ஓர் ஆன் வல்சிச் சீர் இல் வாழ்க்கை
பெரு நலக் குறுமகள் வந்தென  5
இனி விழவு ஆயிற்று என்னும் இவ்வூரே.

Kurunthokai 295, Thoongalēriyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
You bring them here with festivities,
your beautiful mistresses wearing strung
garlands, ornaments, hair decorations
and garments made with leaves.

This town has begun to say that once this
man lived off a single cow with no wealth.
Now his life has become a festival after the
greatly virtuous young woman came.

Notes:   The heroine’s friend who refuses entry to the unfaithful husband, points out his ingratitude to his wife.  The town is muthal.  The cow is karu.

Meanings:   உடுத்தும் – wearing as clothes, தொடுத்தும் – stringing and wearing as garlands, பூண்டும் – wearing as ornaments, செரீஇயும் – thrusting on the hair, placing on the hair, தழை அணி – garments made with leaves, பொலிந்த – beautiful, splendid, ஆயமொடு – with many women, with many mistresses, துவன்றி – together, closely, விழவொடு வருதி – you come with festivities, நீயே – you, இஃது – here, ஓ – அசை நிலை, an expletive, ஓர் ஆன் – one cow, வல்சி – earnings that provide food, livelihood, சீர் இல் வாழ்க்கை – life without wealth, பெரு நல – very virtuous, very beautiful, குறுமகள் வந்தென – since the young woman came, இனி – after, விழவு ஆயிற்று – it has become a festival, என்னும் – what it says, இ – this, ஊர் – town, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 296, பெரும்பாக்கனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
அம்ம வாழி தோழி புன்னை
அலங்கு சினை இருந்த அம் சிறை நாரை
உறு கழிச் சிறு மீன் முனையின் செறுவில்
கள் நாறு நெய்தல் கதிரொடு நயக்கும்
தண்ணந்துறைவன் காணின் முன்னின்று  5
கடிய கழறல் ஓம்புமதி தொடியோள்
இன்னள் ஆகத் துறத்தல்
நும்மின் தகுமோ என்றனை துணிந்தே.

Kurunthokai 296, Perumpākkanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!  If you
see the lord of the cool, beautiful shore,
……….where a stork with beautiful wings
……….sitting on a swaying branch of a
……….punnai tree, hates the tiny fish in
……….the vast salt marshes, and goes to
……….the paddy fields to enjoy clusters
……….of rice and waterlily blossoms with
……….honey scent,
do not go and stand in front of him and
tell him boldly, “Look at what happened
to the young woman with bangles, since
you left her.  Is this a fitting thing for you
to do?”

Use restraint with your words and remove
harshness.

Notes:  The heroine reveals her feelings by way of telling her friend not to blame the hero.   The punnai tree, fish, stork, and waterlilies are karu.  The seashore is muthal.

Meanings:   அம்ம – இடைச்சொல், listen to me, வாழி – அசை நிலை, may you live long, தோழி – my friend, புன்னை அலங்கு சினை – laurel tree’s moving branches,  நாகம் – Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum,  இருந்த அம் சிறை நாரை – stork with beautiful wings that was on (the laurel tree), white stork, Ciconia ciconia, உறு கழிச் சிறு மீன் – small fish in the large brackish waters, முனையின் – hating, செறுவில் – in the field, கள் நாறு நெய்தல் – with waterlilies with honey fragrance, கதிரொடு – with paddy spears, நயக்கும் – desires, தண்ணந்துறைவன் – lord of the cool beautiful seashore, காணின் – if I see him, முன்னின்று – standing in front of him, கடிய – harshness, கழறல் – chiding, ஓம்புமதி – protect (your words), தொடியோள் இன்னள் ஆகத் துறத்தல் – separating from her and making the young woman with bangles such, நும்மின் தகுமோ – is this fitting for you, என்றனை – in this manner, துணிந்து – boldly, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 297, காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் காரிக்கண்ணனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அவ்விளிம்பு உரீஇய கொடுஞ்சிலை மறவர்
வை வார் வாளி விறல் பகை பேணார்
மாறு நின்று இறந்த ஆறு செல் வம்பலர்
உவல் இடு பதுக்கை ஊரின் தோன்றும்
கல் உயர் நனந்தலை நல்ல கூறிப்  5
புணர்ந்து உடன் போதல் பொருள் என
உணர்ந்தேன் மன்ற அவர் உணராவூங்கே.

Kurunthokai 297, Kāviripoompattinathu Kārikkannanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
I certainly realized before he did,
that the right thing for him to do is to
say kind words to you,
and take you with him to the vast land
with tall mountains,

Where what appears like villages
are actually leaf-covered burial mounds
of wayfarers who were killed by bandits,
unable to protect themselves from the
victorious onslaught of long, sharp arrows
from deadly bows with tight strings.

Notes:  The ullurai is that the heroine’s friend wants the heroine to elope and marry her lover.  The mountains are muthal.  The wayside bandits who live there are karu.  அவ்விளிம்பு (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – அகரச்சுட்டு, மேல் விளிம்பைக் குறித்தது, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அழகிய விளிம்பு, அகநானூறு 175-1 – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தோளின் விளிம்பு உராயும்படி, தோளின் விளிம்பினை உரசிய, அகநானூறு 371-1 – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அழகிய விளிம்புகளைக் கையால் உருவி நாணேற்றிய,  வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – அழகிய விளிம்பினை உருவி நாண் ஏற்றிய.

Meanings:   அவ்விளிம்பு உரீஇய – rubbing the edges on the top, pulling the strings on the top, கொடும் சிலை – harsh bows,  curved bows, மறவர் – wayside bandits, வை – sharp,  வார் – long, வாளி – arrows, விறல் – victorious, பகை – enmity, பேணார் – unable to protect themselves, மாறு  நின்று இறந்த – stood across and died, ஆறு செல் வம்பலர் – the path-going wayfarers, உவல் இடு பதுக்கை – heaped leaf covered burial places, ஊரின் தோன்றும் – appearing like villages, கல் உயர் நனந்தலை – the vast land with mountains, நல்ல கூறி – saying good words, புணர்ந்து உடன் போதல் – going together with him, பொருள் என – the thing to do, உணர்ந்தேன் மன்ற – I realized for sure, அவர் – him, உணரா – realizing, ஊங்கு – before, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 298, பரணர், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
சேரி சேர மெல்ல வந்து வந்து
அரிது வாய்விட்டு இனிய கூறி
வைகல் தோறும் நிறம் பெயர்ந்து உறையும் அவன்
பைதல் நோக்கம் நினையாய் தோழி
இன் கடும் கள்ளின் அகுதை பின்றை  5
வெள் கடைச் சிறு கோல் அகவன் மகளிர்
மடப் பிடிப் பரிசில் மானப்
பிறிது ஒன்று குறித்தது அவன் நெடும்புற நிலையே.

Kurunthokai 298, Paranar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
Think about his sad looks, my friend!
He comes to our village every day,
utters precious sweet words,
and just stands there, looking pale.

Like the innocent female elephants
won by diviner women
with small silver-tipped canes
who stand behind Akuthai,
whose toddy is sweet and strong,
his polite behavior that we see,
is hiding something quite different.

Notes:  The friend indicates to the heroine that the hero is about to climb the palmyra horse if she does not accept him.  The female elephants are karu.  சேரி (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  தெரு.

Meanings:  சேரி சேர – to reach our settlement, to reach our neighborhood, மெல்ல வந்து வந்து – he came gently, அரிது வாய்விட்டு இனிய கூறி – uttered precious sweet words, வைகல் தோறும் – every day, நிறம் பெயர்ந்து – color changed, உறையும் – staying, அவன் பைதல் நோக்கம் – his sad looks, நினையாய் தோழி – think about it O friend, இன் கடும் கள்ளின் அகுதை பின்றை – behind Akuthai with sweet strong liquor, வெள் கடை – white tipped, silver tipped, சிறு கோல் அகவன் மகளிர் – female diviners with small rods, female soothsayers with small rods, மடப் பிடிப் பரிசில் – innocent female elephants, gentle female elephants, மான – like, பிறிது ஒன்று குறித்தது – indicates something else, அவன் நெடும்புற நிலை – his long stay here behind us, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 299, வெண்மணிப்பூதியார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
இது மற்று எவனோ தோழி முது நீர்ப்
புணரி திளைக்கும் புள் இமிழ் கானல்
இணர் அவிழ் புன்னை எக்கர் நீழல்
புணர் குறி வாய்த்த ஞான்றைக் கொண்கன்
கண்டன மன் எம் கண்ணே அவன் சொல்  5
கேட்டன மன் எம் செவியே மற்று அவன்
மணப்பின் மாண் நலம் எய்தித்
தணப்பின் ஞெகிழ்ப எம் தட மென்தோளே.

Kurunthokai 299, Venmanipoothiyār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
On the shady sand dunes
in the seashore groves,
lapped by ancient ocean’s waves
where birds sing,
my desires came true when I
united with him under a punnai
tree bearing clusters of flowers.

My eyes saw my lover and my ears
heard his words.

I attain great beauty when he is with
me.  My thick, delicate arms become
thin when he is away.

How strange is this, my friend!

Notes:  The heroine addresses her friend, knowing that the hero is listening.  The ocean is muthal and the punnai tree and flowers are karu.

Meanings:   இது – this, மற்று – அசை நிலை, an expletive,  எவன் – how strange, ஓ – அசை நிலை, an expletive, தோழி – O friend, முது நீர்ப் புணரி திளைக்கும் – ancient ocean waters lap, புள் இமிழ் கானல் – seashore groves with bird sounds, seashore with bird sounds, இணர் அவிழ் புன்னை – clustered flowers of laurel trees, நாகம்,  Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum,  எக்கர் – sand dunes,  நீழல் – shade, புணர் குறி வாய்த்த ஞான்றை – when my dreams of uniting with him came true, கொண்கன் கண்டன மன் எம் கண்ணே – I have seen the lord, அவன் சொல் கேட்டன மன் எம் செவியே – my ears have heard his words, மற்று – அசை நிலை, an expletive, அவன் மணப்பின் – when he unites with me, மாண் நலம் எய்தி – attaining great beauty, தணப்பின் – when he separates, ஞெகிழ்ப – they become thin, எம் – my, தட – curved, large, மென்தோள் – delicate arms, delicate shoulders, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 300, சிறைக்குடி ஆந்தையார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
குவளை நாறும் குவை இருங்கூந்தல்
ஆம்பல் நாறும் தேம் பொதி துவர் வாய்க்
குண்டு நீர்த் தாமரைக் கொங்கின் அன்ன
நுண் பல் தித்தி மாஅயோயே
நீயே அஞ்சல் என்ற என் சொல் அஞ்சலையே  5
யானே குறுங்கால் அன்னம் குவவு மணல் சேக்கும்
கடல் சூழ் மண்டிலம் பெறினும்
விடல் சூழலன் நான் நின்னுடை நட்பே.

Kurunthokai 300, Siraikkudi Ānthaiyār, Kurinji Thinai – What the hero said to the heroine
Do not fear, my dark girl
with thick, black hair
with the scent of
blue waterlily blossoms,
honey-filled, red mouth
with the fragrance of
white waterlilies,
and tiny beauty spots
that look like the pollen
of lotus flowers
growing in deep ponds!

Do not be afraid,
when I ask you not to fear.

Even if I were to gain
this earth encircled by water,
on whose shores short-legged
geese live among sand dunes,
I will not
think of abandoning your love.

Notes:  The hero assures the heroine that he will never abandon her.  The ponds are muthal.  The waterlilies and geese are karu.

Meanings:   குவளை நாறும் – with blue waterlily fragrance, Blue nelumbo, Nymphaea odorata, குவை இருங்கூந்தல் – thick dark hair, ஆம்பல் நாறும் – white waterlily fragrance, தேம் பொதி துவர் வாய் – honey filled red mouth, honey filled coral-like red mouth, குண்டு நீர்த் தாமரை – lotus flowers in deep ponds, கொங்கின் அன்ன – like pollen, நுண் – tiny, பல் தித்தி – many pallor spots, மாஅயோயே – O dark girl, நீயே அஞ்சல் என்ற என் சொல் – my words asking you not to fear,  அஞ்சலை – do not fear, ஏ – அசை நிலை, an expletive, யான் – me, ஏ – அசை நிலை, an expletive,  குறுங்கால் அன்னம் – short legged geese, குவவு மணல் – heaped sand, sand dunes, சேக்கும் – they stay, they reside, கடல் சூழ் மண்டிலம் – earth surrounded by oceans, பெறினும் – even if I get, விடல் – to let go, சூழலன் நான் – I will not think, நின்னுடை – your, நட்பு – friendship

குறுந்தொகை 301, குன்றியனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
முழவு முதல் அரைய தடவு நிலைப் பெண்ணைக்
கொழு மடல் இழைத்த சிறு கோல் குடம்பைக்
கருங்கால் அன்றில் காமர் கடுஞ்சூல்
வயவுப் பெடை அகவும் பானாள் கங்குல்
மன்றம் போழும் இன மணி நெடுந்தேர்  5
வாராதாயினும் வருவது போலச்
செவி முதல் இசைக்கும் அரவமொடு
துயில் துறந்தனவால் தோழி என் கண்ணே.

Kurunthokai 301, Kundriyanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
My eyes have abandoned sleep,
O friend!

Even through my lover’s tall chariot
with many bells does not come
with its wheels cutting into the earth
of the town’s square,
I hear the sounds as though he is
coming, in the middle of the night,
when a black-legged ibis, in her first
desirable pregnancy, ill, cries for her
mate from her twig nest on the thick
fronds of a bent palmyra tree with
a drum-like trunk.

Notes:  The heroine is sad to be away from her lover.  Night is muthal. The andril/ibis and palmyra are karu.

Meanings:  முழவு முதல் அரைய – with a drum-like trunk, தடவு – curved, நிலை – position, பெண்ணை – female palmyra tree, Borassus flabellifer, கொழு மடல் – thick frond/stem, இழைத்த – made, சிறு கோல் – small sticks, twigs, குடம்பை – nest, கருங்கால் அன்றில் – black-footed ibis, could be black ibis also called red-naped ibis – Pseudibis papillosa or the glossy ibis Plegadis falcinellus, காமர் – desirable, கடுஞ்சூல் – first pregnancy, வயவுப் பெடை – craving female, female with pregnancy sickness, அகவும் – calls, cries, பானாள் கங்குல் – middle of the night, மன்றம் போழும் – cutting the earth in the public place, இனமணி – many bells, நெடுந்தேர் – tall chariot, வாராதாயினும் – even if he doesn’t come, வருவது போல – as though he is coming, செவி முதல் – in my ears, இசைக்கும் – sounding, அரவமொடு – with noises, துயில் துறந்தனவால் – they have abandoned sleep (துறந்தன + ஆல், ஆல் – ஓர் அசைச் சொல்), தோழி – O friend, என் – my, கண் – eyes, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 302, மாங்குடி கிழார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
உரைத்திசின் தோழி அது புரைத்தோ அன்றே
அரு துயர் உழத்தலும் ஆற்றாம் அதன்தலைப்
பெரும் பிறிதாகல் அதனினும் அஞ்சுதும்
அன்னோ இன்னும் நன் மலை நாடன்
பிரியா நண்பினர் இருவரும் என்னும்  5
அலர் அதற்கு அஞ்சினன் கொல்லோ பலர் உடன்
துஞ்சு ஊர் யாமத்தானும் என்
நெஞ்சத்து அல்லது வரவு அறியானே.

Kurunthokai 302, Māngudi Kilār, Kurinji Thinai – what the heroine said to her friend
Tell me, my friend!
Is this worthy of him?
Alas!  I fear this more than death.

Is my man from the fine mountain
country afraid of rumors
that we are inseparable lovers now?

He comes to me in my thoughts
in the middle of the night when
everyone in this town is asleep,
but does not come in person.

Notes:   The heroine is concerned that gossip is keeping the hero away from her. Night is muthal.

Meanings:   உரைத்திசின் தோழி – tell me O friend, அது புரைத்தோ – is this a respectable thing to do, அன்று – it is not, ஏ – அசை நிலை, an expletive, அரு துயர் உழத்தலும் ஆற்றாம் – I am unable to bear this terrible pain, அதன்தலை – more than that, பெரும் பிறிதாகல் அதனினும் அஞ்சுதும் – I am more afraid than death itself, அன்னோ – alas, an expression word, இன்னும் – still, நன் மலை நாடன் – man from the fine mountains, பிரியா நண்பினர் இருவரும் என்னும் – these two have inseparable friendship now, அலர் அதற்கு அஞ்சினன் கொல்லோ – is he afraid of gossip, பலர் – many, உடன் – together, துஞ்சு ஊர் – sleeping town, யாமத்தானும் – even in the middle of the night, என் நெஞ்சத்து – he comes in my heart as thoughts, அல்லது – other than that, வரவு – coming, அறியானே – he does not know, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 303, அம்மூவனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கழி தேர்ந்து அசைஇய கருங்கால் வெண்குருகு
அடைகரைத் தாழைக் குழீஇப் பெருங்கடல்
உடை திரை ஒலியில் துஞ்சும் துறைவ
தொன் நிலை நெகிழ்ந்த வளையள் ஈங்குப்
பசந்தனள் மன் என் தோழி என்னொடும்  5
இன் இணர்ப் புன்னை அம் புகர் நிழல்
பொன் வரி அலவன் ஆட்டிய ஞான்றே.

Kurunthokai 303, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O lord of the seashore,
where black-legged, white herons
search for prey in brackish waters
and rest with their flocks on the
thālai trees of the sandy
shoreline, dozing to the sounds
of the vast ocean’s breaking waves!

The day that my friend’s bangles
slipped down and pallor came
upon her, was the day we were
chasing crabs with golden stripes,
in the beautiful,
dappled shade of a punnai tree
with pretty clusters of flowers.

Notes:    There is another version of this poem with lines 5-6 being, பசந்தனள் மன் என் தோழி என்னொடு மின் இணர்ப் புன்னை அம் புகர் நிழல்.   The ocean and seashore are muthal.  The herons, punnai trees and thālai trees are karu.

Meanings:   கழி தேர்ந்து – searching in the brackish waters, அசைஇய – resting, கருங்கால் வெண்குருகு – white herons/egrets/storks with black legs, அடைகரைத் தாழைக் குழீஇ – gathering on the thālai trees on the sandy shore, Pandanus odoratissimus, பெருங்கடல் உடை திரை ஒலியில் துஞ்சும் – and sleeping to the sounds of the huge ocean’s waves, துறைவ – O lord of the seashore, தொன் நிலை – former state (when they were tight), நெகிழ்ந்த வளையள் – woman with slipping bangles, woman with loosened bangles, ஈங்குப் பசந்தனள் – she has became pale here, மன் – அசை நிலை, an expletive, என் தோழி – my friend, என்னொடும் – with me, இன் இணர் – clusters of flowers that are sweet to the eyes, fine clusters of flowers, புன்னை – laurel tree, நாகம் – Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, அம் புகர் நிழல் – beautiful dappled shade, பொன் வரி அலவன் ஆட்டிய ஞான்று – on the day when we chased gold striped crabs, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 304, கணக்காயர் தத்தனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கொல் வினைப் பொலிந்த கூர்வாய் எறி உளி
முகம் படம் மடுத்த முளி வெதிர் நோன் காழ்
தாங்கு அரு நீர்ச்சுரத்து எறிந்து வாங்கு விசைக்
கொடுந்திமில் பரதவர் கோட்டு மீன் எறிய
நெடுங்கரை இருந்த குறுங்கால் அன்னத்து  5
வெண்தோடு இரியும் வீ ததை கானல்
கைதை அம் தண் புனல் சேர்ப்பனொடு
செய்தனெம் மன்ற ஓர் பகைதரு நட்பே.

Kurunthokai 304, Kanakkāyar Thathanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
It has brought enmity,
for sure, the love that I have for
lord of the beautiful cool shores,

where thālai trees grow on
the shoreline and short-legged,
white geese flocks move away,
startled by the uproar of fishermen
hunting for swordfish,
when they hurl powerful harpoons
of dry bamboo tipped with sharp
metal barbs, and pull them back,
riding fast their curved boats through
rough water.

Notes:   The ullurai is that the love which was sweet has become an enemy and that she is hurt by it like the startled geese that move away in fear.  The seashore is muthal.  The geese, swordfish and bamboo are karu.

Meanings:   கொல் வினைப் பொலிந்த – great at killing, கூர்வாய் – sharp ends, pointed ends, எறி உளி – throwing sharp metal barbs, முகம் படம் மடுத்த – placed fitting on the front, முளி வெதிர் – dried bamboo, நோன் காழ் – strong bamboo pieces, தாங்கு அரு – difficult to bear, நீர்ச் சுரத்து – into the water, எறிந்து – throw it, வாங்கு – drag, draw, விசை – fast, கொடும் திமில் – curved boats, பரதவர் – fishermen, கோட்டு மீன் எறிய – hunting for swordfish, hunting for sawfish, நெடும் கரை இருந்த – in the long shoreline, குறுங்கால் – short-legged, அன்னத்து வெண்தோடு – flocks of white geese, இரியும் – move away (in fear), வீ ததை – dense with flowers, கானல் – seashore grove, கைதை – தாழை, thālai trees, pandanas odoratissimus, அம் தண் புனல் சேர்ப்பனொடு – with the lord of the beautiful cool seashores, செய்தனெம் – we did, we created, மன்ற –  for sure, ஓர் – a, பகைதரு – giving enmity, நட்பு – friendship, love, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 305, குப்பைக்கோழியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கண் தர வந்த காம ஒள் எரி
என்பு உற நலியினும் அவரொடு பேணிச்
சென்று நாம் முயங்கற்கு அருங்காட்சியமே
வந்து அஞர் களைதலை அவர் ஆற்றலரே
உய்த்தனர் விடாஅர் பிரித்து இடை களையார்  5
குப்பைக் கோழித் தனிப்போர் போல
விளி வாங்கு விளியின் அல்லது
களைவோர் இலையாம் உற்ற நோயே.

Kurunthokai 305, Kuppaikōliyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
The bright flame of passion
that my eyes gave to me,
torments me to my very bone.
It is not possible to see him
and embrace him.
He is not capable of coming
and removing my distress.

My love affliction is like two chickens
fighting alone on a rubbish pile
with no one to separate them.
Unless it ceases by itself,
no one will free me of my suffering!

Notes:  The poet’s name is a pseudonym taken from key words in the poem.  The heroine lets her friend know about her love affliction.  The chickens are karu.  The word கோழி just means fowl.  It is used for both hens and roosters.

Meanings:   கண் தர வந்த – came by looking at him with my eyes, காம – love, ஒள் எரி – bright flame, என்பு உற நலியினும் – even if it hurts me to the bones, அவரொடு பேணிச் சென்று – go to him with love, நாம் முயங்கற்கு அருங்காட்சியமே – difficult to see and embrace him, வந்து அஞர் களைதலை – coming and removing my distress, அவர் – he, ஆற்றலர் – he is not able, ஏ – அசை நிலை, an expletive, உய்த்தனர் விடாஅர் – others cannot help, பிரித்து இடை களையார் – they do not come between us, குப்பைக் கோழித் தனிப் போர் போல – like the fight between chickens,  விளி வாங்கு விளியின் – to be ruined by its ruin, அல்லது – other than that, களைவோர் இலையாம் – nobody to help remove it, உற்ற – afflicted, நோய் – disease, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 306, அம்மூவனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
மெல்லிய இனிய மேவரு தகுந
இவை மொழியாம் எனச் சொல்லினும் அவை நீ
மறத்தியோ வாழி என் நெஞ்சே பலவுடன்
காமர் மாஅத்துத் தாது அமர் பூவின்
வண்டு வீழ்பு அயரும் கானல்  5
தண் கடல் சேர்ப்பனைக் கண்ட பின்னே?

Kurunthokai 306, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her heart
May you live long, my heart!
Even after I told you we will not
speak soft, sweet desirable words
to him, did you forget that on seeing
the lord of the cool ocean shores,
where bees swarm pollen-laden flowers
of beautiful mango trees in the groves?

Notes:   The ocean shores are muthal.  The bees, flowers and mango trees are karu.

Meanings:   மெல்லிய – softly, இனிய – sweetly, மேவரு – desirable, தகுந – fitting, இவை மொழியாம் எனச் சொல்லினும் – even after I told you that we will not talk, அவை நீ மறத்தியோ – did you forget that, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, என் நெஞ்சே – O my heart, பலவுடன் காமர் மாஅத்து – of many desired mango trees, of many beautiful mango trees, தாது அமர் பூவின் – on the flowers with pollen, வண்டு வீழ்பு அயரும் கானல் – groves where bees jump and swarm, தண் – cool, கடல் சேர்ப்பனை – the lord of the seashore, கண்ட பின் – on seeing him, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 307, கடம்பனூர்ச் சாண்டிலியனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வளை உடைத்து அனையது ஆகிப் பலர் தொழச்
செவ்வாய் வானத்து ஐயெனத் தோன்றி
இன்னம் பிறந்தன்று பிறையே அன்னோ
மறந்தனர் கொல்லோ தாமே களிறு தன்
உயங்கு நடை மடப் பிடி வருத்தம் நோனாது  5
நிலை உயர் யாஅம் தொலையக் குத்தி
வெண் நார் கொண்டு கை சுவைத்து அண்ணாந்து
தழுங்க நெஞ்சமொடு முழங்கும்
அத்த நீள் இடை அழப் பிரிந்தோரே.

Kurunthokai 307, Kadampanūr Sāndiliyanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
The crescent moon worshipped
by many appeared suddenly in the
red sky, like a broken conch piece.

Could he have forgotten me,
the one who separated, making me
cry, as he went on the long
wasteland path,
where a male elephant on seeing his
naive female’s painful walk is unable to
bear the pain of her distress, breaks and
stabs a tall tree with his tusks, strips its
white bark with his trunk, tastes it, raises
his head and bellows in pain from his heart?

Notes:  The heroine utters this poem to her friend who tries to console her.  The wasteland is muthal.  The elephants and tree are karu elements.  வளை – சங்கு.

Meanings:  வளை உடைத்து அனையது ஆகி – became like the broken conch shell, பலர் தொழ – many worship, செவ்வாய் வானத்து – in red colored sky, ஐயெனத் தோன்றி – appeared suddenly, இன்னம் பிறந்தன்று – it appeared, பிறை – the crescent moon,  ஏ – அசை நிலை, an expletive, அன்னோ – alas, pitiable, மறந்தனர் கொல் – did he forget, ஓ – அசை நிலை, an expletive, தாம் – அசை நிலை, an expletive, ஏ – அசை நிலை, an expletive, களிறு – male elephant, தன் உயங்கு நடை – pitiful walk, மடப் பிடி – naive female elephant, வருத்தம் நோனாது – unable to bear the pain, நிலை உயர் – tall, யாஅம் – yā tree, ஆச்சா மரம், Hardwickia binata, தொலைய – ruin, குத்தி – stabbed with tusks, வெண் நார் கொண்டு – removed white bark, கை சுவைத்து – tastes it with its trunk, அண்ணாந்து – looked above, தழுங்க நெஞ்சமொடு முழங்கும் – screams with a sad heart, அத்த நீள் இடை – in the long wasteland path, அழ – making me cry, பிரிந்தோர் – the man who left making me cry, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 308, பெருந்தோட் குறுஞ்சாத்தனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
சோலை வாழைச் சுரி நுகும்பு இனைய
அணங்கு உடை அருந்தலை நீவலின் மதன் அழிந்து
மயங்கு துயர் உற்ற மையல் வேழம்
உயங்கு உயிர் மடப்பிடி உலை புறம் தைவர
ஆம் இழி சிலம்பின் அரிது கண்படுக்கும்  5
மா மலை நாடன் கேண்மை
காமம் தருவது ஓர் கை தாழ்ந்தன்றே.

Kurunthokai 308, Perunthōt Kurunchāthanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
His love for you dwells only in acts
of passion,
your lover from the country with huge
mountains,
where streams tumble down slopes,
and a male elephant takes curled, tender
banana leaves from a tree in a grove and
rubs it on his precious head with god, and
when his strength is ruined he struggles
in distress and confusion and falls asleep,
as his naïve mate sighs in anxiety and
strokes his back with her trunk.

Notes:   Banana leaves are used to this day on rutting elephants according to the commentators.  The mountains are muthal.  The elephant and banana leaves are karu.

Meanings:   சோலை வாழை – banana tree in the grove, சுரி நுகும்பு – curled young leaves, இனைய – causing pain, அணங்கு உடை – having god, with divinity, அருந்தலை – precious head, head which is difficult for others to stay, நீவலின் – due to rubbing, மதன் அழிந்து – strength ruined, மயங்கு துயர் உற்ற – became sad with confusion, மையல் வேழம் – confused male elephant, உயங்கு உயிர் – bellowing sadly, sighing sadly, மடப்பிடி – a naive female elephant, உலை புறம் தைவர – rubbing the back, ஆம் இழி சிலம்பின் – on the water flowing down mountain slopes, அரிது கண்படுக்கும் – falls into precious sleep, falls into rare sleep, மா மலை நாடன் – the man from the country with huge mountains, கேண்மை – friendship, காமம் – desire, love, தருவது – giving, ஓர் கை – an action, தாழ்ந்தன்று – stayed, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 309, உறையூர்ச் சல்லியன் குமாரனார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கைவினை மாக்கள் தம் செய் வினை முடிமார்
சுரும்பு உண மலர்ந்த வாசம் கீழ்ப்பட
நீடின வரம்பின் வாடிய விடினும்
கொடியரோ நிலம் பெயர்ந்து உறைவேம் என்னாது
பெயர்த்தும் கடிந்த செறுவில் பூக்கும்  5
நின் ஊர் நெய்தல் அனையேம் பெரும
நீ எமக்கு இன்னாதன பல செய்யினும்
நின் இன்று அமைதல் வல்லாமாறே.

Kurunthokai 309, Uraiyūr Challiyan Kumāranār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Lord!  Since we don’t have the strength
to live without you despite your cruelty,
we are like the waterlilies that blossom
in your town’s fields for bees to drink honey,
that field workers weed out and leave to wilt
on the long embankments as they lose their
scents.

Yet those flowers do not say,
“These are cruel folks.  Let us leave this land
and go somewhere else to live.”
They remain there, to bloom again in the
fields from where they were uprooted.

Notes:  நற்றிணை 275 – செந்நெல் அரிநர் கூர் வாள் புண்ணுறக் காணார் முதலொடு போந்தென பூவே படையொடும் கதிரொடும் மயங்கிய படுக்கைத் தன்னுறு விழுமம் அறியா மென்மெல தெறு கதிர் இன் துயில் பசு வாய் திறக்கும்.  கைவினை மாக்கள் (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – தொழில் புரியும் உழவர், தமிழண்ணல் உரை – பயில் வளரக் களைகளைக் கையால் பறிக்கும் உழவர்கள்.  The unfaithful husband begs to be taken back.  The heroine’s friend lets him know that the heroine will take him back, but that he has been very cruel to her.   The fields are muthal.  The field workers, bees and waterlilies are karu.

Meanings:   கைவினை மாக்கள் – those who work with their hands, those who weed, தம் செய் வினை முடிமார் – when they finish their work, சுரும்பு உண – for bees to drink, மலர்ந்த – blossomed, வாசம் கீழ்ப்பட – with their fragrances going down, நீடின வரம்பின் வாடிய விடினும் – even if allowed to wilt on the long banks, கொடியர் – cruel people, ஓ – அசை நிலை, an expletive, இரங்கற் குறிப்புமாம், நிலம் பெயர்ந்து உறைவேம் என்னாது – not considering moving to another land to live, பெயர்த்தும் கடிந்த – even when removed rapidly, செறுவில் பூக்கும் நின் ஊர் நெய்தல் அனையேம் – like the waterlilies that bloom in your town’s fields, பெரும – O lord, நீ எமக்கு – to us, இன்னாதன பல செய்யினும் – despite the many cruel things that you have done to us, நின் இன்று அமைதல் வல்லாமாறு – since we are not capable of being without you, since we don’t have the strength to be without you (மாறு – ஓர் இடைச் சொல்), ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 310, பெருங்கண்ணனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
புள்ளும் புலம்பின பூவும் கூம்பின
கானலும் புலம்பு நனி உடைத்தே வானமும்
நம்மே போலும் மம்மர்த்து ஆகி
எல்லை கழியப் புல்லென்றன்றே
இன்னும் உளெனே தோழி இந்நிலை  5
தண்ணிய கமழும் ஞாழல்
தண்ணந்துறைவர்க்கு உரைக்குநர்ப் பெறினே.

Kurunthokai 310, Perunkannanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
Birds have gone to roost,
flowers have closed their petals,
and the seashore grove
is very lonely.
The sky is confused like me,
having lost its glory
since daylight has faded.

I might still live, my friend,
if someone would carry a message
to the lord of the cool, lovely shore,
fragrant with cool cassia flowers!

Notes:  The heroine responds to her comforting friend.  She says that what she needs right now to keep living is for a messenger to go to the hero.  The seashore is muthal. The birds and cassia flowers are karu.

Meanings:   புள்ளும் புலம்பின – birds are alone, பூவும் கூம்பின – flowers have closed their petals, கானலும் புலம்பு நனி உடைத்தே – the seashore grove is very lonely, வானமும் நம்மே போலும் மம்மர்த்து ஆகி – the sky has become confused like me, எல்லை கழியப் புல்லென்றன்று – became dull as the day ended, ஏ – அசை நிலை, an expletive, இன்னும் உளென் – I am still alive, ஏ – அசை நிலை, an expletive, தோழி – O friend, இந்நிலை – this situation, தண்ணிய கமழும் ஞாழல் – cool fragrant cassia trees, cassia sophera, புலிநகக்கொன்றை, tigerclaw tree, தண்ணந்துறைவர்க்கு – to the lord of the cool and beautiful seashore, உரைக்குநர் – someone who could take a message, பெறின் – if I can get, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 311, சேந்தன் கீரனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
அலர் யாங்கு ஒழிவ தோழி பெருங்கடல்
புலவு நாறு அகன் துறை வலவன் தாங்கவும்
நில்லாது கழிந்த கல்லென் கடுந்தேர்
யான் கண்டனனோ இலனோ பானாள்
ஓங்கல் வெண்மணல் தாழ்ந்த புன்னைத்  5
தாது சேர் நிகர் மலர் கொய்யும்
ஆயம் எல்லாம் உடன் கண்டன்றே.

Kurunthokai 311, Chēnthan Keeranār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened from nearby
On the fish-reeking shores
of the huge sea,
his chariot came with sounds,
unable to stop even when the
charioteer tried to rein it in.

Whether I saw it or not,
they saw it,
the girls picking the bright,
pollen-filled blossoms
of the low hanging punnai trees
on the tall white sand dunes
in the middle of the night.

Is it possible to stop gossip, my friend?

Notes:  The heroine lets the hero know that others have seen him come, and that there will be gossip.   Life will be hard on her and that he needs to come and marry her. The punnai trees and flowers are karu elements.

Meanings:   அலர் யாங்கு ஒழிவ – how can rumors be stopped, தோழி – my friend, பெருங்கடல் – huge sea, புலவு நாறு அகன் துறை – flesh/fish stinking wide shores, வலவன் தாங்கவும் நில்லாது – did not stop even when the charioteer pulled the reins/tried to stop, கழிந்த – kept moving, கல்லென் கடுந்தேர் – fast chariot that came with a loud sound, யான் கண்டனனோ இலனோ – whether I saw it or not, பானாள் – midnight, ஓங்கல் வெண்மணல் – tall white sand mounds, white sand dunes, தாழ்ந்த புன்னை – laurel trees that grow low, நாகம், Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, தாது சேர் – pollen filled, நிகர் – bright, மலர் கொய்யும் – plucking flowers, ஆயம் எல்லாம் – all the friends, உடன் – together, கண்டன்று – they saw, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 312, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் சொன்னது
இரண்டறி கள்வி நம் காதலோளே
முரண் கொள் துப்பின் செவ்வேல் மலையன்
முள்ளூர்க் கான நாற வந்து
நள்ளென் கங்குல் நம்மோர் அன்னள்
கூந்தல் வேய்ந்த விரவு மலர் உதிர்த்துச்  5
சாந்து உளர் நறும் கதுப்பு எண்ணெய் நீவி
அமரா முகத்தளாகித்
தமரோர் அன்னள் வைகறையானே.

Kurunthokai 312, Kapilar, Kurinji Thinai – What the hero said about the heroine
My lover is a two-sided thief.
In the thick of night,
she comes like the fragrance of
Mullūr forest
of the mighty, hostile, red-speared,
battle-victorious King Malaiyan,
to be one with me.

At break of dawn,
she shakes off the many flowers
that adorn her hair,
smears scents and oils, and puts
on a different face,
to be one with her family.

Notes:  The forest and night time are muthal.  The flowers are karu.

Meanings:   இரண்டறி – two faced, knows to behave in two different ways, கள்வி – thief,  நம் – my, காதலோள் – lover, ஏ – அசை நிலை, an expletive, முரண்கொள் – with hostility, துப்பின் – with strength, செவ்வேல் – red spear,  மலையன் – small-region king Malaiyan, முள்ளூர்க் கான – Mullūr forest’s, நாற வந்து – comes with the fragrance, நள்ளென் – with pitch darkness, கங்குல் – night, நம் ஓரன்னாள் – she is agreeable with me, she is one with me, கூந்தல் – hair, வேய்ந்த – worn, விரவு – mixed, மலர் உதிர்த்து – dropping flowers, shedding flowers, சாந்து உளர் – rubs aromatic pastes,  நறும் – fragrant, கதுப்பு – hair, எண்ணெய் நீவி – she applies oil, அமரா முகத்தள் ஆகி –  she becomes different faced, தமர் ஓரன்னாள்– she is one with her family, வைகறையான் – at dawn, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 313, பாடியவர் பெயர் கிடைக்கவில்லை, நெய்தற் திணை – தலைவி சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண் காக்கை
நீத்து நீர் இருங்கழி இரை தேர்ந்து உண்டு
பூக்கமழ் பொதும்பில் சேக்கும் துறைவனொடு
யாத்தேம் யாத்தன்று நட்பே
அவிழ்த்தற்கு அரிது முடிந்து அமைந்தன்றே.  5

Kurunthokai 313, Unknown Poet, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened from nearby
I am bound to the lord
of the wide ocean shores,
where a small white gull
hunts for prey
in the vast, flooded backwaters,
and eats and rests in the groves
with fragrances of flowers.

Our friendship is tightly tied.
It will be difficult to untie it.

Notes:    The ocean shores, groves and backwaters are muthal.   The gull is karu.  The feelings are uri.

Meanings:   பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண் காக்கை – a small white gull on the shores of the large ocean, நீத்து நீர் – flooding waters, இருங்கழி இரை தேர்ந்து உண்டு – chooses and eats food from the dark/vast brackish waters, பூக்கமழ் பொதும்பில் சேக்கும் – rests in the flower-fragrant grove, துறைவனொடு – with the man from such shores, யாத்தேம் – I tied myself to him, யாத்தன்று – it is tied well, நட்பே அவிழ்த்தற்கு அரிது – the friendship is difficult to untie, முடிந்து  அமைந்தன்று – it is tied well, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 314, பேரிசாத்தனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
சேய் உயர் விசும்பின் நீர் உறு கமஞ்சூல்
தண் குரல் எழிலி ஒண் சுடர் இமைப்பப்
பெயல் தாழ்பு இருளிய புலம்பு கொள் மாலையும்
வாரார் வாழி தோழி வரூஉம்
இன் உறழ் இள முலை ஞெமுங்க  5
இன்னா வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே.

Kurunthokai 314, Pērisāthanār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!

Even on this lonely evening
when the rumbling clouds,
pregnant with water, pour down
with flashes of lightning from the
distant, high sky, he has not come
to embrace me, crushing my young,
growing breasts, my lover who
went through the harsh wilderness.

Notes:   This is the heroine’s reply to her friend who tries to console her.  Evening, sky and wilderness are muthal.

Meanings:   சேய் உயர் விசும்பின் – in the distant and high sky, நீர் உறு கமஞ்சூல் – water filled large, தண் குரல் எழிலி – cool loud clouds, ஒண் சுடர் இமைப்ப – with bright lightning, பெயல் தாழ்பு இருளிய – got dark after the rainfall, புலம்பு கொள் மாலையும் – even during the lonely evening times, even during the sad evening times, வாரார் – he does not come, வாழி தோழி – may you live long my friend, வரூஉம் – growing, இன் உறழ் இள முலை ஞெமுங்க – to press the young breasts, இன்னா வைப்பின் சுரன் இறந்தோர் – the one who went through the difficult wasteland, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 315, மதுரை வேளாதத்தனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
எழுதரு மதியம் கடல் கண்டாஅங்கு
ஒழுகு வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன்
ஞாயிறு அனையன் தோழி
நெருஞ்சி அனைய என் பெரும் பணைத்தோளே.

Kurunthokai 315, Mathurai Vēlathathanār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
He is from a lofty
mountain country, where
flowing, white waterfalls appear
like the moon rising from the ocean.

He’s like the sun, my friend,
and I, with my wide arms that appear
like bamboo, am like a nerunji flower.

Notes:  The nerunji flower supposedly turns toward the direction of the sun all day long.  The ullurai is that the heroine will stay in very close touch with the hero much like the nerunji flower which turns toward the sun all day long.  The mountains and ocean are muthal.  The nerunji flower is karu.

Meanings:   எழுதரு மதியம் – the rising moon, கடல் கண்டாஅங்கு (கண்டாங்கு) – like seen in the ocean, ஒழுகு வெள் அருவி – flowing white waterfalls, ஓங்கு மலை – lofty mountain, நாடன் – man from such country, ஞாயிறு அனையன் தோழி – he’s like the sun, my friend, நெருஞ்சி அனைய – like nerunji, Cow’s Thorn, Calatrop Tribulus terrestris, yellow vine, என் பெரும் – my large, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 316, தும்பிசேர் கீரனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
ஆய் வளை ஞெகிழவும் அயர்வு மெய் நிறுப்பவும்
நோய் மலி வருத்தம் அன்னை அறியின்
உளெனோ வாழி தோழி விளியாது
உரவுக் கடல் பொருத விரவு மணல் அடைகரை
ஓரை மகளிர் ஓராங்கு ஆட்ட  5
ஆய்ந்த அலவன் துன்புறு துனை பரி
ஓங்குவரல் விரி திரை களையும்
துறைவன் சொல்லோ பிற ஆயினவே.

Kurunthokai 316, Thumpisēr Keernanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
His words have changed,
my lover from the shores,

where
the powerful ocean pounds
ceaselessly on the shores,
bringing sand, and young girls
playing orai games on the banks
chase a pitiful crab that runs rapidly
in distress, its agony ended by the
tall rolling waves.

My pretty bangles have slipped
down and my body is exhausted.

If mother knows about my painful
love affliction, will I survive, my friend?

Notes:   The heroine is worried about what might happen if her mother knows about her love affair.  The ocean is muthal and the crab is karu.

Meanings:   ஆய் வளை ஞெகிழவும் – beautiful bangles to slip down, அயர்வு மெய் நிறுப்பவும் – making the body tired, நோய் மலி வருத்தம் அன்னை அறியின் – if mother knows about my very painful affliction disease, உளெனோ – will I still live (ஓ எதிர்மறைப் பொருளில் வந்தது), வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – O friend, விளியாது – without ruining, உரவுக் கடல் பொருத விரவு மணல் – spread sand brought by the strong ocean, அடைகரை – sand filled shores, ஓரை மகளிர் ஓராங்கு ஆட்ட – girls playing orai together and chase and harass, ஆய்ந்த அலவன் – a weak crab, a sad crab, துன்புறு – distress, துனை பரி – running fast, ஓங்குவரல் – rolling tall, விரி திரை – wide waves, களையும் – removes, stop, துறைவன் – the man from such shore, சொல்லோ பிற ஆயின – his words became different, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 317, மதுரைக் கண்டரதத்தனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
புரி மட மரையான் கரு நரை நல் ஏறு
தீம் புளி நெல்லி மாந்தி அயலது
தேம் பாய் மா மலர் நடுங்க வெய்து உயிர்த்து
ஓங்கு மலைப் பைஞ்சுனை பருகு நாடன்
நம்மை விட்டு அமையுமோ மற்றே கைம்மிக  5
வட புல வாடைக்கு அழி மழை
தென் புலம் படரும் தண் பனி நாளே.

Kurunthokai 317, Mathurai Kandarathathanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
Will our lover be content
to stay away from us
on this cold blustery day, when
clouds are chased to the south
by the chilly northerly winds,

the man from the lofty mountains,
where a proud, black elk bull,
who loves his delicate mate,
grazes on sweetly sour gooseberries
and drinks water from fresh springs,
as its hot breath makes the surface,
nectar-laden flowers to tremble?

Notes:   The mountains and cold season are muthal.  The gooseberries, flowers and elks are karu.  The heroine’s friend reassures her that the hero will arrive on time.

Meanings:   புரி மட மரையான் – desirable female elk, கரு – black, நரை – proud, நல் ஏறு – fine male, தீம் புளி – sweet and sour, நெல்லி – gooseberries, மாந்தி – ate, அயலது – nearby, தேம் பாய் – honey flowing, மாமலர் – big flowers, நடுங்க – to tremble, வெய்து உயிர்த்து – warm breath, ஓங்கு மலை – lofty mountains, பைஞ்சுனை – fresh spring, பருகு – drinks, நாடன் – the man from such country, நம்மை விட்டு – leaving us, அமையுமோ – will he be able to be normal, மற்று – அசை நிலை, an expletive, ஏ – அசை நிலை, an expletive, கைம்மிக – increased, வடபுல வாடைக்கு – for the cold northern winds that blow from the north, அழி மழை – ruined clouds, தென் புலம் – southern direction, படரும் – they go, தண் பனி – cold dew, நாள் – days, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 318, அம்மூவனார், நெய்தற் திணை – தலைவி சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
எறி சுறாக் கலித்த இலங்கு நீர்ப் பரப்பின்
நறு வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅய்
வெறி அயர் களத்தினின் தோன்றும் துறைவன்
குறியான் ஆயினும் குறிப்பினும் பிறிது ஒன்று
அறியாற்கு உரைப்பலோ யானே எய்த்த இப்  5
பணை எழில் மென் தோள் அணைஇய அந்நாள்
பிழையா வஞ்சினம் செய்த
கள்வனும் கடவனும் புணைவனும் தானே.

Kurunthokai 318, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
My man is from the shore with shimmering
waters where attacking sharks abound,
its shores with fragrant gnālal and punnai
blossoms resembling a veriyāttam ritual
ground.

I have wasted away thinking about him.
On the day when he hugged my delicate
bamboo-like arms, he uttered perfect promises.

I don’t know whether he considers me or not.
How can I tell him if he doesn’t already know?
That thief has an obligation to me.  He is my life raft.

Notes:  The heroine utters these words knowing that the hero is on the other side.  She wants him to come and marry her.  The seashore is muthal.  The shark, cassia and punnai are karu. U. Ve. Sa gives two interpretations for the words எறி சுறா-  attacking sharks and sharks that are attacked by fishermen.

Meanings:   எறி சுறா – attacking sharks, sharks that are attacked, கலித்த – abundant, இலங்கு நீர்ப் பரப்பின் – in the land near the bright ocean, நறு வீ ஞாழலொடு – along with the fragrant flowers of the gnālal trees, புலிநகக் கொன்றை, tigerclaw tree – Cassia Sophera and, புன்னை – laurel trees, நாகம் – Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, தாஅய் – dropped, spread, வெறி அயர் களத்தினின் – like a  veriyāttam ground (of Murukan), தோன்றும் – it appears, துறைவன் – lord of the seashore, குறியானாயினும் – whether he does not consider, குறிப்பினும் – whether he considers, பிறிதொன்று – however, அறியாற்கு உரைப்பலோ – can I tell him who does not know, யானே – me, எய்த்தஇ – wasted, thinned, பணை – bamboo-like, எழில் – beautiful, மென்தோள் – delicate arms, அணையஇய அ நாள் – on the day when he hugged me, பிழையா வஞ்சினம் செய்த – made faultless promises, கள்வனும் – that thief, கடவனும் – the one who has an obligation, புணைவனுந் தானே – he is a raft to me, he is the one who is of support to me

குறுந்தொகை 319, தாயங்கண்ணனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மான் ஏறு மடப்பிணை தழீஇ மருள் கூர்ந்து
கானம் நண்ணிய புதல் மறைந்து ஒடுங்கவும்
கை உடை நன்மாப் பிடியொடு பொருந்தி
மை அணி மருங்கின் மலையகம் சேரவும்
மாலை வந்தன்று மாரி மா மழை  5
பொன் ஏர் மேனி நன் நலம் சிதைத்தோர்
இன்னும் வாரார் ஆயின்
என்னாந் தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே.

Kurunthokai 319, Thāyankannanār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
It is evening time, and the
season’s heavy rains are here.

Confused stags embrace their does
and plunge into the forest bushes;
noble elephants with trunks,
join their mates and go to
the mountains with dark clouds.

My friend!  What will happen to my
sweet life if my lover who ruined my
golden body does not come back?

Notes:  The heroine is worried that the hero is not back even though the rains have started.  Evening time and forest are muthal.  The stags and does are karu.

Meanings:   மான் ஏறு – stags, மடப்பிணை தழீஇ – hugging their does, மருள் கூர்ந்து – confused greatly, கானம் நண்ணிய புதல் – bushes in the forest, மறைந்து ஒடுங்கவும் – they hide and stay, கை உடை நன்மா – elephants with trunks, பிடியொடு – with their females, பொருந்தி – unite, are together, மை அணி மருங்கின் மலையகம் சேரவும் – reach the mountains with dark clouds, மாலை வந்தன்று – evening has come, மாரி மா மழை – season’s heavy rains, பொன் ஏர் மேனி – gold-like body, நன் நலம் சிதைத்தோர் – the man who ruined its fine beauty, இன்னும் – still, வாரார் ஆயின் – if he does not come back, என் ஆம் தோழி – what will happen my friend, நம் இன் உயிர் – our sweet lives, நிலை – situation, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 320, தும்பிசேர் கீரனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
பெருங்கடல் பரதவர் கொள் மீன் உணங்கல்
அருங்கழிக் கொண்ட இறவின் வாடலொடு
நிலவு நிற வெண்மணல் புலவப் பலவுடன்
எக்கர் தொறும் பரக்கும் துறைவனொடு ஒரு நாள்
நக்கதோர் பழியும் இலமே போது அவிழ்  5
பொன் இணர் மரீஇய புள் இமிழ் பொங்கர்ப்
புன்னையஞ் சேரி இவ் ஊர்
கொன் அலர் தூற்றும் தன் கொடுமையானே.

Kurunthokai 320, Thumpisēr Keeranār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
I have not laughed and enjoyed
with him for a single day,
the man from the seashore,
where reeking sand dunes are as
white as the moon, and fishermen
dry fish caught in the vast ocean,
along with shrimp caught from the
treacherous backwaters.

Yet they spread useless rumors,
the cruel people in this village, where
beautiful streets are lined with punnai
trees with newly opened golden clusters
of flowers, on whose branches birds chirp.

Notes:  The seashore is muthal.  The fish, shrimp, punnai trees, birds and flowers are karu.  சேரி (7) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – தெரு.

Meanings:   பெருங்கடல் பரதவர் கொள் மீன் உணங்கல் – dried fish that fishermen bring from the vast ocean, அருங்கழிக் கொண்ட – caught from the difficult backwaters, இறவின் வாடலொடு – with dried shrimp, நிலவு நிற வெண்மணல் – the moon colored white sand, புலவ – to stink, பலவுடன் – with many, எக்கர் தொறும் – in the sand dunes, பரக்கும் – spreads, துறைவனொடு – with the lord of the shores,  ஒரு நாள் – one day, நக்கது – laughing, enjoying, ஓர் பழியும் இலமே – I am not to be blamed, போது அவிழ் – petals opening, பொன் இணர் மரீஇய – with golden clusters, புள் இமிழ் – birds chirping, பொங்கர்ப் புன்னை அம் சேரி – (on the) laurel branches in the beautiful streets (அம் – சாரியை, an augment), நாகம் – Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, இவ் ஊர் கொன் அலர் தூற்றும் – this town will spread gossip unnecessarily, தன் கொடுமையான் – due to their cruelty, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 321, பாடியவர் பெயர் கிடைக்கவில்லை, குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
மலைச் செஞ்சாந்தின் ஆர மார்பினன்
சுனைப் பூங்குவளைச் சுரும்பு ஆர் கண்ணியன்
நடுநாள் வந்து நம் மனைப் பெயரும்
மடவரல் அரிவை நின் மார்பு அமர் இன் துணை
மன்ற மரையா இரிய ஏறு அட்டுச்  5
செங்கண் இரும்புலி குழுமும் அதனால்
மறைத்தற் காலையோ அன்றே
திறப்பல் வாழி வேண்டன்னை நம் கதவே.

Kurunthokai 321, Unknown Poet, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
O innocent young woman!  Wearing on his
chest, a pearl strand and sandal paste from
from trees in the mountains, along with a
bee-swarming, blue waterlily flower strand
from the mountain springs, he comes to our
house in the thick of night and leaves, your
desirable sweet partner who embraced you.

In the village common grounds, a harsh,
huge tiger kills a male elk, as his female
takes flight in fear.

This is not the time to hide your affair, my
friend.  I’m going to open the door and reveal it!

Notes:  The friend indicates that it is time to disclose the affair to the family, since the hero is coming through dangerous forests.  Night time is muthal. Bees, waterlilies, tiger, elks and sandal are karu.

Meanings:   மலைச் செஞ்சாந்தின் – with mountain’s red/fine sandal paste, Santalum album, ஆர மார்பினன் – a man wearing a pearl necklace, சுனைப் பூங்குவளைச் சுரும்பு ஆர் கண்ணியன் – a man wearing a strand woven from the bee-swarming blue waterlilies from the springs, Blue nelumbo, Nymphaea odorata,  நடுநாள் வந்து நம் மனைப் பெயரும் – he comes at midnight and leaves, மடவரல் அரிவை – O naive tender young lady, நின் மார்பு அமர் இன் துணை – the desirable sweet partner who is in your chest, the desirable sweet partner who embraced your chest, மன்ற மரையா இரிய – as the female elk from the common ground runs away, ஏறு அட்டுச் செங்கண் இரும்புலி – a huge red-eyed tiger kills the male, குழுமும் – roars, அதனால் மறைத்தற் காலையோ அன்றே – this is not the time to hide the affair, திறப்பல் – I will expose, I will open up, வாழி – may you live long, வேண்டன்னை – I am requesting my friend, நம் கதவே – our door

குறுந்தொகை 322, ஐயூர் முடவனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
அமர்க்கண் ஆமான் அஞ்செவிக் குழவி
கானவர் எடுப்ப வெரீஇ இனம் தீர்ந்து
கான நண்ணிய சிறுகுடிப் பட்டென
இளையர் ஓம்ப மரீஇ அவண் நயந்து
மனை உறை வாழ்க்கை வல்லியாங்கு  5
மருவின் இனியவும் உளவோ
செல்வாம் தோழி ஒல்வாங்கு நடந்தே.

Kurunthokai 322, Aiyūr Mudavanār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
Is there anything sweeter
than being close?

It is like a wild cow’s calf
with calm eyes and pretty ears,
separated from its herd that
was attacked by hunters,
caught in a village near the
forest where youngsters took
good care and it, that got used
to home life and loved life there.

Let us go to him, my friend,
walking as much as we can!

Notes:  The forest is muthal.  The calf, the cattle herd and hunters are karu.

Meanings:   அமர்க்கண் ஆமான் – calm eyed wild cow, அம் செவிக் குழவி – a calf with beautiful ears, கானவர் எடுப்ப வெரீஇ – disturbed by the uproars of forest hunters, இனம் தீர்ந்து – away from its herd, கான நண்ணிய – near the forest, சிறுகுடிப் பட்டென – since it got caught in a small community, since it got caught in a small village, இளையர் ஓம்ப – the youngsters took care of it, மரீஇ – mixed, together, அவண் – there, நயந்து – with desire, மனை உறை வாழ்க்கை – home life, domestic life, வல்லியாங்கு – like how it got the ability to adapt, மருவின் – to be close, இனியவும் உளவோ – is there anything that is sweeter, செல்வாம் தோழி – let us go my friend, ஒல்வாங்கு நடந்தே – walking as much as we can

குறுந்தொகை 323, பதடி வைகலார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
எல்லாம் எவனோ பதடி வைகல்
பாணர் படுமலை பண்ணிய எழாலின்
வானத்து எழும் சுவர் நல் இசை வீழப்
பெய்த புலத்துப் பூத்த முல்லைப்
பசு முகைத் தாது நாறும் நறு நுதல்  5
அரிவை தோள் இணைத் துஞ்சிக்
கழிந்த நாள் இவண் வாழும் நாளே.

Kurunthokai 323, Pathadi Vaikalār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
The days that I am truly alive
are the days that I have spent
sleeping in her embraces,
the one
whose forehead fragrance is
like that of pollen in fresh
mullai buds in the forest after
heavy rains that come down with
sounds like those of the bard’s
notes that rise to the sky in padumalai
tune.  The rest are like empty husks.

Notes:  The hero urges the charioteer to make haste as he returns to the heroine.  The forest is muthal.  The mullai/jasmine buds are karu.  பதடி (1) – இரா. இராகவையங்கார் உரை – பதர், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – உள்ளீடற்ற பதர், உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – உள்ளீடு இல்லாத கருக்காய், ச. வே. சுப்பிரமணியன் உரை – உள்ளீடு இல்லாத பதர்.

Meanings:  எல்லாம் – all the other days, எவனோ – what is the use, பதடி வைகல் – days that are husk, days that are useless, பாணர் படுமலை பண்ணிய – the bards played padumalai tune, எழாலின் – music, வானத்து எழும் – rising to the skies, சுவர் நல் இசை வீழ – like loud sounds of music that arose (வீழ = உண்டாக), பெய்த புலத்துப் பூத்த முல்லை – mullai flowers that blossomed after the rains fell on the land, Jasminum sambac, பசுமுகை – fresh buds, தாது நாறும் – pollen fragrance, நறு நுதல் – fragrant forehead, அரிவை – young woman, தோள் இணைத் துஞ்சி – hugging her shoulders and sleeping, கழிந்த நாள் – spent days, இவண் வாழும் நாளே – are the only days lived here

Meanings:  எல்லாம் – all the other days, எவனோ – what is the use, பதடி வைகல் – days that are husk, பாணர் படுமலை பண்ணிய – the bards played padumalai tune, எழாலின் – music, வானத்து எழும் – rising to the skies, சுவர் நல் இசை வீழ – like loud sounds of music that arose (வீழ = உண்டாக), பெய்த புலத்துப் பூத்த முல்லை – mullai flowers that blossomed after the rains fell on the land, Jasminum sambac, பசுமுகை – fresh buds, தாது நாறும் – pollen fragrance, நறு நுதல் – fragrant forehead, அரிவை – young woman, தோள் இணைத் துஞ்சி – hugging her shoulders and sleeping, கழிந்த நாள் – spent days, இவண் வாழும் நாளே – are the only days lived here

குறுந்தொகை 324, கவை மகனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கொடுங்கால் முதலைக் கோள் வல் ஏற்றை
வழி வழக்கு அறுக்கும் கானல் அம் பெருந்துறை
இன மீன் இருங்கழி நீந்தி நீ நின்
நயன் உடமையின் வருதி இவள் தன்
மடன் உடமையின் உயங்கும் யானது  5
கவை மக நஞ்சு உண்டாங்கு
அஞ்சுவல் பெரும என் நெஞ்சத்தானே.

Kurunthokai 324, Kavai Makanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
You
come here because
of your love for her,

braving
murderous male crocodiles
with crooked legs,
who cut off traffic,
and swimming through
vast marshes with shoals
of fish, near the vast
seashore with groves.

She
in her naive way is distressed.

And I
am terrified in my heart, like
a mother whose twins ate poison.

Notes:  The poet’s name is a pseudonym taken from key words in the poem.  The seashore is muthal.  The crocodiles are karu.

Meanings:   கொடுங்கால் முதலை – crocodiles with curved legs, கோள் வல் ஏற்றை – murderous strong males, males that are capable of killing, வழி வழக்கு அறுக்கும் – they block the path so that people cannot go, கானல் – seashore grove, அம் – beautiful, பெருந்துறை – big port, இன மீன் – schools of fish, இருங்கழி – dark brackish water, நீந்தி நீ – you swimming, நின் நயன் உடமையின் வருதி – you coming with your love, இவள் – she, தன் – her, மடன் உடமையின் – having innocence, உயங்கும் – suffering, யானது – and I, கவை மக – twin children, நஞ்சு உண்டாங்கு – like they ate poison, அஞ்சுவல் – I fear, பெரும – O lord, என் நெஞ்சத்தானே – in my heart

குறுந்தொகை 325, நன்னாகையார், நெய்தற் திணை – தலைவி சொன்னது
சேறும் சேறும் என்றலின் பண்டைத்தன்
மாயச் செலவாச் செத்து மருங்கு அற்று
மன்னிக் கழிக என்றேனே அன்னோ
ஆசு ஆகு எந்தை ஆண்டு உளன் கொல்லோ
கருங்கால் வெண்குருகு மேயும்  5
பெருங்குளம் ஆயிற்று என் இடை முலை நிறைந்தே.

Kurunthokai 325, Nannākaiyār, Neythal Thinai – What the heroine said
“I am going, I am going”
he said,
and I thought that it was a lie,
and said, “Leave me and go away.”

Aiyo, where is he now, the one who
protected me like a father?

The space between my breasts
has become a pond big enough
for black-legged, white herons to feed.

Notes:  The herons are karu.

Meanings:   சேறும் சேறும் – ‘I’ll go, I’ll go’, என்றலின் – since he said, பண்டைத் தன் – like before, மாயச் செலவாச் செத்து – thinking that it was a lie that he was going, மருங்கு அற்று – move away from near me, மன்னி – being firm, being stable, கழிக – leave me and go, என்றேனே – I said, அன்னோ – aiyo, alas, ஆசு ஆகு எந்தை ஆண்டு உளன் கொல்லோ – where is the man who protected me like a father, கருங்கால் – black footed, வெண்குருகு – white herons/egrets/storks, மேயும் – eating, பெருங்குளம் – big pond (of tears), ஆயிற்று – it has become, என் இடை முலை நிறைந்தே – the space between my breasts

குறுந்தொகை 326, பாடியவர் பெயர் கிடைக்கவில்லை, நெய்தற் திணை – தலைவி சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
துணைத்த கோதைப் பணைப் பெரும் தோளினர்
கடலாடு மகளிர் கானல் இழைத்த
சிறு மனைப் புணர்ந்த நட்பே தோழி
ஒரு நாள் துறைவன் துறப்பின்
பன்னாள் வரூஉம் இன்னாமைத்தே.  5

Kurunthokai 326, Unknown poet, Neythal Thinai – What the heroine said, as the hero listened from nearby
If the lord of the shores
leaves me even for a day,

the love born through
uniting with him
in the seashore groves,

where young girls with
big, bamboo-like arms
wearing woven garlands
bathe in the ocean,
and build little sand houses,

brings me many days of distress.

Notes:  The heroine expresses her feelings of distress when away from the hero.   The ocean and seashore groves are muthal.

Meanings:   துணைத்த கோதை – tied garlands, woven garlands, பணைப் பெரும் தோளினர் – those with bamboo-like big arms, கடலாடு மகளிர் – girls bathing in the ocean, கானல் இழைத்த சிறு மனை – little house built in the seashore grove, புணர்ந்த – united, நட்பே – friendship, love, தோழி – O friend, ஒரு நாள் துறைவன் துறப்பின் – if he abandons me even for a day, if he leaves me even for one day, பன்னாள் வரூஉம் இன்னாமைத்தே – it will cause distress for many days

குறுந்தொகை 327, அம்மூவனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி கலங்கிய நீர் கொண்ட ஆற்றிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
நல்கின் வாழும் நல்கூர்ந்தோர் வயின்
நயன் இலர் ஆகுதல் நன்று என உணர்ந்த
குன்ற நாடன் தன்னினும் நன்றும்
நின் நிலை கொடிதால் தீய கலுழி
நம் மனை மடமகள் இன்ன மென்மைச்  5
சாயலள் அளியள் என்னாய்
வாழை தந்தனையால் சிலம்பு புல் எனவே.

Kurunthokai 327, Ammoovanār, Kurinji Thinai – What the heroine said to the muddied river, as the hero listened from nearby
O wicked river!  You have no pity!
Without thinking, “This tree is
delicate like the naive girl who lives
in the house downstream,”
you brought down the banana tree,
marring the mountain’s beauty.

Your case is even harsher than that
of the man from the mountains,
who thinks they are right, those who
do not show kindness to people who
depend on the graces of others to live.

Notes:  Ullurai is that the heroine lets the hero know that he is unkind, but not as bad as the river that kills trees.  The mountain and river are muthal.  The banana tree is karu.

Meanings:  நல்கின் வாழும் நல்கூர்ந்தோர் வயின் நயன் இலர் ஆகுதல் – those who show no kindness to the poor who suffer and live on charity, நன்று என உணர்ந்த – feeling that it is good, குன்ற நாடன் தன்னினும் நன்றும் – the man from the mountain country is better than you, நின் நிலை கொடிது – your nature is harsh, ஆல் – அசைச் சொல், an expletive, தீய கலுழி – you are a wicked river, நம் மனை மடமகள் இன்ன மென்மைச் சாயலள் அளியள் என்னாய் – without considering that she is a delicate girl in our home and she is pitiable, வாழை தந்தனை – you have brought this banana tree,  ஆல் – அசைச் சொல், an expletive, சிலம்பு புல் என – for the mountain slopes to lose luster, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 328, பரணர், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
சிறு வீ ஞாழல் வேர் அளைப் பள்ளி
அலவன் சிறு மனை சிதையப் புணரி
குணில்வாய் முரசின் இயங்கும் துறைவன்
நல்கிய நாள் தவச் சிலவே அலரே
வில் கெழு தானை விச்சியர் பெரு மகன்  5
வேந்தரொடு பொருத ஞான்றைப் பாணர்
புலி நோக்கு உறழ் நிலை கண்ட
கலி கெழு குறும்பூர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே.

Kurunthokai 328, Paranar, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your lover from the seashore,
where waves crash on the shore,
breaking the little cave houses
that crabs have built in the roots
of cassia trees with small flowers,
sounding like drums beat with
sticks,
showered his love on you just for
a few days,
but the slander that has risen is
louder than the uproars at
Kurumpūr, when Vichiyar’s king
fought enemy kings and Panars
gave him looks of fierce tigers.

Notes:   The traditional interpretation of the word பாணர் on line 6 is ‘war bards’.  Indologist Dr. S. Palaniappan has interpreted the last 4 lines as, ‘The gossip was louder than the roar of the noisy village in the arid tract, that saw the stance of the Pāṇar that resembled the look of the tiger, when the chief of Vicciyar of army abounding in archers fought against the kings’ in the scholarly list of Indology – http://list.indology.info/pipermail/indology_list.indology.info/2012-October/037200.html.   A Pānan ruler is mentioned in the following five Akanānūru poems, 113 – எழாஅப் பாணன், 155 – பல் வயின் பய நிரை சேர்ந்த பாண் நாட்டு, 226 – வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு, 325 – நல் வேல் பாணன் நல் நாட்டு, and 386 – பாணன் மல்லடு மார்பின் வலியுற, and in an inscription at Paraiyanpattu in Tamil Nadu, which mentions Pāṇāṭu, the territory of Pānan – Early Tamil Epigraphy, page 629, Iravatham Mahadevan, Harvard University Press.   The words புலி நோக்கு (looks like those of tigers), is seen in Kalithokai 4 – வலி முன்பின் வல்லென்ற யாக்கைப் புலி நோக்கின் சுற்று அமை வில்லர், when describing warriors.  The seashore is muthal.  The crabs and cassia trees are karu.

Meanings:   சிறு வீ ஞாழல் – gnalal tree with small flowers, புலிநகக்கொன்றை, tigerclaw tree, cassia sophera, வேர் அளைப் பள்ளி – spaces amidst roots, அலவன் – crab, சிறு மனை – little house, சிதைய – to break,  புணரி – waves, குணில்வாய் முரசின் இயங்கும் – like drums that are beat with sticks, துறைவன் – the lord of the shores, நல்கிய நாள் தவச் சிலவே – showered his graces on you for very few days, அலரே – the slander, வில் கெழு தானை – warriors with bows, விச்சியர் பெருமகன் – king of the Vichiyars, வேந்தரொடு பொருத ஞான்றை – when he was fighting with the kings, பாணர் – war bards or Pāṇar rulers, புலி நோக்கு உறழ் நிலை கண்ட – on seeing the looks like that of tigers, கலிகெழு குறும்பூர் – the loud town Kurumpoor, ஆர்ப்பினும் பெரிதே – it is louder than the uproar

குறுந்தொகை 329, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கானம் இருப்பை வேனல் வெண்பூ
வளி பொரு நெடுஞ்சினை உகுத்தலின் ஆர் கழல்பு
களிறு வழங்கு சிறு நெறி புதையத் தாஅம்
பிறங்கு மலை அருஞ்சுரம் இறந்தவர்ப் படர்ந்து
பயில் இருள் நடுநாள் துயில் அரிதாகித்  5
தெள் நீர் நிகர் மலர் புரையும்
நன் மலர் மழைக் கணிற்கு எளியவால் பனியே.

Kurunthokai 329, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
In the dense darkness
in the middle of the night,
I am unable to sleep,
thinking about the man
who went through the harsh
wasteland with shining mountains,

where in summer,
attacked by fierce winds,
white flowers on tall branches
of forest iruppai trees
have dropped off their stems
and blanketed the narrow paths
where elephants walk,
hiding them completely.

Tears come easily to my fine, large
moist eyes resembling the bright
flowers of clear waters.

Notes:  The mountains and wasteland are muthal.  The flowers, iruppai trees and elephants are karu.

Meanings:   கானம் இருப்பை – iruppai trees in the forest, South Indian mahua,   Bassia longifolia, இலுப்பை, வஞ்சி – Indian Butter Tree, வேனல் வெண்பூ – summer season’s white flowers, வளி பொரு – get attacked by the wind, நெடுஞ்சினை உகுத்தலின் – since they dropped from the tall branches, ஆர் கழல்பு – detached from their stems, களிறு வழங்கு சிறு நெறி – small paths frequented by male elephants, புதைய – to be hidden, தாஅம் – have spread, பிறங்கு மலை – bright mountains, splendid mountains, அருஞ்சுரம் – harsh wasteland,  இறந்தவர்ப் படர்ந்து – thinking about the one who went, பயில் இருள் நடுநாள் – pitch dark middle of the night, துயில் அரிதாகி – sleep has become rare, தெள் நீர் – clear water, நிகர் மலர் புரையும் – like bright flowers, நன் மலர் மழைக் கணிற்கு – for the fine large moist eyes, எளியவால் பனியே – it is easy to shed tears (எளிய + ஆல், ஆல் – ஓர் அசைச் சொல்)

குறுந்தொகை 330, கழார்க்கீரன் எயிற்றியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நலத்தகைப் புலைத்தி பசை தோய்த்து எடுத்துத்
தலைப் புடை போக்கித் தண் கயத்து இட்ட
நீரில் பிரியாப் பரூஉத்திரி கடுக்கும்
பேர் இலைப் பகன்றைப் பொதி அவிழ் வான் பூ
இன் கடுங்கள்ளின் மணமில கமழும்  5
புன்கண் மாலையும் புலம்பும்
இன்று கொல் தோழி அவர் சென்ற நாட்டே?

Kurunthokai 330, Kalārkeeran Eyitriyanār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
The white flowers opening from buds
of large-leafed pakandrai are wrinkled
like the thick garments twisted to wring
out water, after being soaked in starch
and beaten and dipped in a cool pond by
a beautiful and esteemed washerwoman.
Like sweet and strong toddy, the flowers
do not have fragrance at this evening time.

Tell me, my friend!  In the land where
he has gone, are there not lonely evenings
that bring sadness?

Notes:  Evening time and the pond is muthal.  The pakandrai flowers are karu.

Meanings:   நலத்தகை – beauty and esteem, virtue and esteem, virtue and beauty, புலைத்தி – washerwoman who washes clothes, பசை தோய்த்து எடுத்து – dipped in starch and removed, தலைப் புடை போக்கி – beating the clothes first, தண் – cool, கயத்து இட்ட – tossed into a pond, நீரில் – in the water, பிரியா – tight, not loose, பரூஉ – thick, திரி – twisted, கடுக்கும் – like, பேர் இலை – with big leaves, பகன்றை – சிவதை, pakandrai flower, Indian jalap, Ipomaea Turpethum, பொதி அவிழ் – buds opening from tightness, வான் பூ – white flowers, இன் – sweet, கடுங்கள்ளின் – like strong liquor, like strong toddy, மணம் இல – without smell, கமழும் – fragrance spreading, புன்கண் – sorrowful, மாலையும் – evening, புலம்பும் – with loneliness, with sorrow, இன்று கொல் தோழி – is it not my friend, அவர் சென்ற நாட்டே – in the country where he went

குறுந்தொகை 331, வாடாப் பிரபந்தனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நெடுங்கழை திரங்கிய நீர் இல் ஆரிடை
ஆறு செல் வம்பலர் தொலைய மாறு நின்று
கொடுஞ்சிலை மறவர் கடறு கூட்டுண்ணும்
கடும் கண் யானைக் கானம் நீந்தி
இறப்பர் கொல் வாழி தோழி நறு வடிப்  5
பைங்கால் மாஅத்து அம் தளிர் அன்ன
நன் மா மேனி பசப்ப
நம்மினும் சிறந்த அரும் பொருள் தரற்கே.

Kurunthokai 331, Vādā Prapanthanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
He left to earn precious wealth
which is better than us to him,
letting your fine body,
……….delicate, like the beautiful
……….sprouts of green-trunked
……….mango trees with fragrant,
……….tiny green fruits,
to become pale.

Will he go through the forests
ruled by harsh-eyed elephants,
where tall bamboo is parched in places
with no water and those who travel
on the paths are attacked
by bandit clans with harsh bows?

Notes:  The forest is muthal.  Bamboo, mango trees and elephants are karu.

Meanings:   நெடும் கழை திரங்கிய – where tall bamboo is parched, Bambusa arundinacea, நீர் இல் ஆரிடை – between dry wasteland paths, ஆறு செல் வம்பலர் தொலைய – for the travelers who go on the path to get ruined, மாறு நின்று – standing across, கொடும் சிலை மறவர் – bandits with harsh bows,  bandits with curved bows, கடறு – forest, கூட்டுண்ணும் – exploiting, கடும் கண் யானை – harsh-eyed elephant, கானம் நீந்தி இறப்பர் கொல் – will he pass through such forests, வாழி தோழி – may you live long my friend, நறு வடி – fragrant tender mangoes, tiny green mangoes, மாவடு, பைங்கால் மாஅத்து – of mango trees with healthy green trunks, அம் தளிர் அன்ன – like the beautiful sprouts, நன் மா மேனி பசப்ப – for your fine body to become pale, நம்மினும் சிறந்த அரும் பொருள் தரற்கே – to bring back precious wealth that is greater than you

குறுந்தொகை 332, மதுரை மருதங்கிழார் மகனார் இளம்போத்தனார், பாலைத் திணை – தோழி சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
வந்த வாடைச் சில் பெயல் கடை நாள்
நோய் நீந்து அரும் படர் தீர நீ நயந்து
கூறின் எவனோ தோழி நாறு உயிர்
மடப்பிடி தழீஇத் தடக் கை யானை
குன்றச் சிறுகுடி இழிதரு  5
மன்றம் நண்ணிய மலை கிழவோற்கே.

Kurunthokai 332, Mathurai Maruthankilar Makanār Ilampōthanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
For this painful love disease
that gives you great distress
at nights, when the northern
winds blows with drizzles,

what harm would it do
if you speak to him lovingly,
the lord of the mountains
where a male elephant with
a huge trunk embraces his
mate with odor in her breath,
and comes down to a small
village meeting place?

Notes:  The nights and mountains are muthal.  The elephants are karu.

Meanings:   வந்த வாடை – blowing northern wind,  சில் பெயல் கடை நாள் – light rain at night, நோய் நீந்து – swimming in love affliction, அரும் படர் தீர – for your sorrow to end, நீ நயந்து கூறின் – if you say in a loving manner, எவனோ – what harm would it be, தோழி – my friend, நாறு உயிர் மடப்பிடி தழீஇ – hugging his pregnant female with smelling breath, தடக் கை யானை – an elephant with large trunk, குன்றச் சிறுகுடி – small village near the mountains, small community near the mountains, இழிதரு – comes down, மன்றம் நண்ணிய – to the common grounds, to the town meeting place, மலை கிழவோற்கே – to the lord of the mountains

குறுந்தொகை 333, உழுந்தினைம் புலவனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
குறும் படைப் பகழிக் கொடு வில் கானவன்
புனம் உண்டு கடிந்த பைங்கண் யானை
நறும் தழை மகளிர் ஓப்பும் கிள்ளையொடு
குறும் பொறைக்கு அணவும் குன்ற நாடன்
பணிக் குறை வருத்தம் வீடத்  5
துணியின் எவனோ தோழி நம் மறையே.

Kurunthokai 333, Ulunthinaim Pulavanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
I wonder what will happen
if we become bold and share
our secret about your lover

from the mountain country,
where in a millet field,
a marauding green-eyed elephant
……….eating millet is chased by a
……….hunter carrying a curved bow
……….and few arrows, along with
………. parrots chased away by girls
……….wearing fragrant leaf skirts,
looks to the safety of hills above?

It might end your sorrow
about this unfinished business!

Notes:  குறும்படை (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – குறிய படையாகிய அம்பு, இரா.  இராகவையங்கார் உரை – சிறு சேக்கை, காவல் இதணத்துப் புலித்தோலால் அமைத்தது.  The mountains are muthal.  The parrots, elephants, millets and hunters are karu.  The friend wants to tell the family about the love affair and seek marriage.

Meanings:   குறும்படை – short weapons, short bed, பகழி – arrows, கொடு வில் – curved bow, கானவன் – a forest-dweller, புனம் – millet field, உண்டு – ate, கடிந்த – protected from, chased away, பைங்கண் – green eyed, யானை – elephant, நறும் தழை – fragrant leaves, fragrant leaf garments, மகளிர் – women, ஓப்பும் – chase away, கிள்ளையொடு – along with parrots, குறும் – small, பொறைக்கு – to the boulders, to the hills, அணவும் – looks above, குன்ற நாடன் – the man from the country with mountains, பணிக் குறை – unfinished work, வருத்தம் – sorrow, வீட – to remove, துணியின் எவனோ – what happens if we get bold (and tell mother), தோழி – friend, நம் மறையே – our secret

குறுந்தொகை 334, இளம்பூதனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
சிறுவெண் காக்கைச் செவ்வாய்ப் பெரும் தோடு
எறி திரைத் திவலை ஈர்ம் புற நனைப்பப்
பனி புலந்து உறையும் பல் பூங்கானல்
விரி நீர்ச் சேர்ப்பன் நீப்பின் ஒரு நம்
இன் உயிர் அல்லது பிறிது ஒன்று  5
எவனோ தோழி நாம் இழப்பதுவே.

Kurunthokai 334, Ilampoothanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
If he leaves, the lord of
the vast ocean shores,
……….where huge flocks
……….of small white gulls
……….with red beaks,
……….hate cold water sprays
……….brought by the waves, and
……….roost in the seaside grove
……….dense with many flowers,
what else do I have other
than my sweet life, to lose?

Notes:  The seashores and grove are muthal.  The flowers and gulls are karu.  The heroine is very worried about how the hero’s leaving will affect her.

Meanings:   சிறுவெண் காக்கைச் செவ்வாய் – small white gulls with red beaks, பெரும் தோடு – large flock, எறி திரைத் திவலை ஈர்ம் புற நனைப்ப – as the water spray from the waves wet their backs, as the water spray from the waves wet their sides, பனி புலந்து – hating the cold, உறையும் பல் பூங்கானல் – they roost in the seashore grove with many flowers, விரி நீர்ச் சேர்ப்பன் – the lord of the vast ocean, நீப்பின் – should he leave, ஒரு நம் இன் உயிர் அல்லது பிறிது ஒன்று எவனோ தோழி நாம் இழப்பதுவே – what else do I have but my sweet life to lose

குறுந்தொகை 335, இருந்தையூர்க் கொற்றன் புலவனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நிரை வளை முன் கை நேர் இழை மகளிர்
இருங்கல் வியல் அறைச் செந்தினை பரப்பிச்
சுனை பாய் சோர்விடை நோக்கிச் சினை இழிந்து
பைங்கண் மந்தி பார்ப்பொடு கவரும்
வெற்பு இடை நண்ணியதுவே வார் கோல்  5
வல் வில் கானவர் தங்கைப்
பெருந்தோள் கொடிச்சி இருந்த ஊரே.

Kurunthokai 335, Irunthaiyūr Kotran Pulavanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
The wide-shouldered mountain girl,
younger sister of hunters
with strong bows and perfectly
fitted long arrows,
lives in a town in the mountains,

where women wearing rows of bangles
on their forearms spread red millet on
dark, wide boulders and dive into a spring,
and green-eyed female monkeys with
babies jump off tree branches at
opportune moments and steal drying millet.

Notes:  The mountains are muthal.  The monkeys, mountain hunters and millet are karu.  The friend lets the hero know that the heroine is being closely guarded at home, and that it is time for him to come up with a marriage proposal.

Meanings:   நிரை வளை முன்கை – forearm with rows of bangles, forearm with stacked bangles, நேர் இழை – fine jewels, மகளிர் – women, இருங்கல் – dark mountains, வியல் அறை – wide boulders, wide rocks, செந்தினை – red millet, Italian millet, Setaria italicum, பரப்பி – spread, சுனை பாய் – jumping into the spring, சோர்வு இடை – when tired, நோக்கி – looking, சினை – tree branches, இழிந்து – coming down, பைங்கண் மந்தி – green-eyed female monkeys, பார்ப்பொடு – with their babies, கவரும் – they seize, they eat, வெற்பு இடை – in the mountains, நண்ணியதுவே – it is there, it is nearby, வார் கோல் – long arrows, வல்வில் – strong bows, கானவர் தங்கை – sister of a forest dweller, பெருந்தோள் – wide shoulders, large arms, கொடிச்சி – mountain girl, இருந்த ஊரே – the town where she lived

குறுந்தொகை 336, குன்றியனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
செறுவர்க்கு உவகை ஆக தெறுவர
ஈங்கனம் வருபவோ தேம் பாய் துறைவ
சிறு நா ஒண் மணி விளரி ஆர்ப்பக்
கடு மா நெடுந்தேர் நேமி போகிய
இருங்கழி நெய்தல் போல  5
வருந்தினள் அளியள் நீ பிரிந்திசினோளே.

Kurunthokai 336, Kundriyanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O lord of the seashore
where honey fragrance flows!

Will the wise come here at night
to give happiness to enemies
and bring sorrow to friends?

Since you left her, she suffers
like waterlilies in black marshes
crushed by the wheels of a tall
tall chariot, decorated with bright
bells with small clappers sounding
like vilari tunes,
and pulled by speeding horses.

She deserves your pity!

Notes:  The heroine’s friend speaks to the hero on her friend’s behalf.  The marshes are muthal.  The waterlilies and horses are karu.  செறுவர்க்கு உவகை ஆக (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இரவுக் குறி வருங்கால் தலைவனுக்கு ஆற்றிடைப் புலி முதலியவற்றானே இடையூறு உண்டாயவழி அவன் பகைவர்க்கு மகிழ்ச்சி உண்டாகுமாகலின் ‘செறுவர்க்கு உவகை ஆக’ என்றாள்.

Meanings:   செறுவர்க்கு உவகை ஆக – as happiness to enemies, தெறுவர – causing distress to friends, ஈங்கனம் வருபவோ – will the wise come here (at night), தேம் பாய் துறைவ – O lord of the seashore where honey flows, O lord of the seashore with flowers with honey, சிறு நா ஒண் மணி – small tongued (clappers) shiny bells, விளரி ஆர்ப்ப – like vilari tune (it is a sad tune), கடு மா – fast horses, நெடுந்தேர் – tall chariot, நேமி – wheels, போகிய – went, இருங்கழி – dark/large backwaters,  நெய்தல் போல – like the waterlilies, வருந்தினள் – she’s sad, அளியள் – she is pitiable, நீ பிரிந்திசினோளே – the one you left

குறுந்தொகை 337, பொதுக்கயத்துக் கீரந்தையார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் சொன்னது
முலையே முகிழ் முகிழ்த்தனவே தலையே
கிளைஇய மென் குரலே கிழக்கு வீழ்ந்தனவே
செறி முறை வெண்பலும் பறி முறை நிரம்பின
சுணங்கும் சில தோன்றினவே அணங்கு
என யான் தன் அறிவல் தான் அறியலளே  5
யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட மகளே?

Kurunthokai 337, Pothukkayathu Keeranthaiyār, Kurinji Thinai – What the hero said
Her breasts have grown
like blossoms;
her thick soft hair
has draped down;
her white teeth in
closely-set rows have grown;
and a few pallor spots
have appeared.

I understand her power,
but she’s unaware of it.
What will she become,
this delicate daughter of a
rich man of ancient wealth?

Notes:  The hero pleads with the heroine’s friend to intercede on his behalf.  The friend says the heroine is too young.  The hero points out that she has reached maturity now.

Meanings:   முலையே முகிழ் முகிழ்த்தனவே – breasts have grown, தலையே கிளைஇய மென் குரலே கிழக்கு வீழ்ந்தனவே – the soft  spreading hair locks have fallen down on her shoulders, செறி முறை வெண்பலும் பறிமுறை நிரம்பின – closely set adult white teeth are fully grown, சுணங்கும் சில தோன்றினவே – few pallor spots have appeared, அணங்கு என யான் தன் அறிவல் – I understand her power, I know the pain she causes, தான் அறியலளே – she does not know that, யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே – what is her nature, பெரு முது செல்வர் ஒரு மட மகளே – the delicate daughter of a very wealthy man

குறுந்தொகை 338, பெருங்குன்றூர்கிழார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
திரி மருப்பு இரலை அண்ணல் நல் ஏறு
அரி மடப் பிணையோடு அல்கு நிழல் அசைஇ
வீ ததை வியல் அரில் துஞ்சி பொழுது செல
செழும் பயறு கறிக்கும் புன்கண் மாலை
பின்பனிக் கடை நாள் தண் பனி அற்சிரம்  5
வந்தன்று பெரு விறல் தேரே பணைத்தோள்
விளங்கு நகர் அடங்கிய கற்பின் நலங்கேழ்
அரிவை புலம்பு அசாவிடவே.

Kurunthokai 338, Perunkundrūr Kilār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
At this painful evening time
of the cold season,
a noble stag with twisted antlers
along with its delicate, naive
female, rests in the shade of the
wide thickets dotted with flowers,
and goes to nibble on green lentil
pods, when the sun goes down.

His greatly victorious chariot has arrived
in the early dew season to end your loneliness,
O virtuous woman with bamboo-like arms,
who lives in the flourishing house!

Notes:  Evening time and cold season are muthal.  Green lentils, bushes, stag, doe and flowers are karu.

Meanings:   திரி மருப்பு இரலை அண்ணல் நல் ஏறு – a noble stag with twisted horn, அரி மடப் பிணையோடு – along with its delicate naïve female, அல்கு நிழல் அசைஇ – rested in the shade, வீ ததை – dense with flowers, flower filled, வியல் அரில் – wide thick bushes, துஞ்சி – slept, பொழுது செல – as day ended, செழும் பயறு கறிக்கும் – it eats the mature green gram lentils, eat the lushly grown green gram lentils, பாசிப் பருப்பு, பயத்தம் பருப்பு, Green gram dhal, phaseolous aureus (old name), Vigna radiate,  புன்கண் மாலை – painful evening, பின்பனி– the last days of the cold season with late dew, கடை நாள் – late night, தண் பனி அற்சிரம் – cold early dew season, வந்தன்று – it has arrived, பெரு விறல் தேரே – the chariot of the greatly victorious, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, விளங்கு நகர் – bright house, flourishing house, அடங்கிய கற்பின் – with modesty, with virtue, நலம் கேழ் – beauty filled, அரிவை – young woman, புலம்பு அசாவிடவே – for your loneliness to be removed

குறுந்தொகை 339, பேயார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நறை அகில் வயங்கிய நளி புன நறும் புகை
உறை அறு மையின் போகி சாரல்
குறவர் பாக்கத்து இழிதரும் நாடன்
மயங்கு மலர்க் கோதை நல் மார்பு முயங்கல்
இனிது மன் வாழி தோழி மா இதழ்க்  5
குவளை உண்கண் கலுழப்
பசலை ஆகா ஊங்கலங்கடையே.

Kurunthokai 339, Pēyār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
It was sweet to you,
when he embraced your fine
chest adored with a garland with
many flowers,

your lover from the land
where thick, bright, fragrant akil
smoke rolls down the mountain
slopes like clouds that bear no rain,
and settles in the villages of the
mountain dwellers.

Now sickly pallor has come upon
you, bringing tears to your eyes, dark
like the petals of blue waterlily
flowers.  May you live long, my friend!

Notes:  The heroine’s friend chides the heroine for being sad because of separation from the hero.  The mountains are muthal.  The flowers in the garland, the mountain dwellers and the waterlilies are karu.

Meanings:   நறை அகில் – fragrant akil wood, eaglewood, வயங்கிய – bright, flourishing, நளி – thick, புன நறும் புகை – forest’s fragrant smoke, உறை அறு – waterless, மையின் போகி – went like the clouds, சாரல் – mountain slopes, குறவர் பாக்கத்து – in the village of the mountain dwellers, இழிதரும் – comes down, நாடன் – man from such country, மயங்கு மலர்க் கோதை – flower garland with mixed flowers, நல் மார்பு – fine chest, முயங்கல் – to embrace, இனிது – it is sweet, மன் – asai, an expletive, வாழி தோழி – may you live long my friend, மா இதழ்க் குவளை – dark/big leaved blue waterlilies, Blue nelumbo, Nymphaea odorata,  உண்கண் – kohl-rimmed eyes, கலுழ – to cry, பசலை ஆகா ஊங்கலங்கடையே – before pallor came

குறுந்தொகை 340, அம்மூவனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
காமம் கடையின் காதலர்ப் படர்ந்து
நாம் அவர்ப் புலம்பின் நம்மோடு ஆகி
ஒரு பால் படுதல் செல்லாது ஆயிடை
அழுவம் நின்ற அலர் வேய்க் கண்டல்
கழி பெயர் மருங்கின் ஒல்கி ஓதம்  5
பெயர்தரப் பெயர்தந்தாங்கு
வருந்தும் தோழி அவர் இருந்த என் நெஞ்சே.

Kurunthokai 340, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
When love increases,
it goes to him.

When I suffer alone,
it stays with me.

It does not know
what to do,
caught between the two,
this heart of mine
where my lover resides.

It is like the flowering
thālai trees on the shore’s edge,
that sway with the flowing water.

Notes:  The heroine’s friend tries to arrange a meeting between the hero and heroine.  The heroine refuses the meeting saying that she is torn between feelings of whether to see him or not.  The seashore is muthal.  The thālai trees are karu.  There is another version with line 4 being அழுவம் நின்ற அலர் வேர்க் கண்டல்.

Meanings:   காமம் கடையின் – when love increases, காதலர்ப் படர்ந்து – it goes to him, நாம் அவர்ப் புலம்பின் – if I am sad without him, if I am lonely without him, நம்மோடு ஆகி – it is one with me, ஒரு பால் படுதல் செல்லாது – not staying on one side, ஆயிடை – between the two, அழுவம் நின்ற – standing on the seashore, அலர் வேய்க் கண்டல் – thālai, fragrant thālai trees with flowers, Pandanus odoratissimus, கழி பெயர் மருங்கின் ஒல்கி – swaying on the edge of the backwaters, ஓதம் – flood, பெயர்தரப் பெயர்தந்தாங்கு – they move when the flowing water moves, வருந்தும் – it suffers, தோழி – O friend, அவர் இருந்த என் நெஞ்சே – my heart where he is

குறுந்தொகை 341, மிளைகிழார் நல்வேட்டனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பல் வீ படரிய பசு நனைக் குரவம்
பொரிப் பூம் புன்கொடு பொழில் அணிக் கொளாஅச்
சினை இனிது ஆகிய காலையும் காதலர்
பேணார் ஆயினும் பெரியோர் நெஞ்சத்துக்
கண்ணிய ஆண்மை கடவது அன்று என  5
வலியா நெஞ்சம் வலிப்ப
வாழ்வேன் தோழி என் வன்கணானே.

Kurunthokai 341, Milaikilār Nalvēttanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
The flower-laden kuravam
trees with fresh buds
and the punku trees with
flowers like puffed rice,
decorate the beautiful groves.

Even in this season, when
tree branches are delightful,
my lover does not care for me.

I think to myself,
“Wise ones are apt to fail
in their manly duties”.

My painful heart will grow
strong.  I will live, my friend,
through my own fortitude!

Notes:  There are other versions of line 1 being, பல் வீ பட்ட பசு நனைக் குரவம், பல்லி படீஇய பசு நனைக் குரவம், and பல்லி பயந்த பசு நனைக் குரவம். The heroine responds to her friends concern about how she will handle the hero’s delay.  The groves are muthal.  The kuruavam and punku trees are karu.

Meanings:   பல் வீ – many flowers, படரிய – spread, பசு நனைக் குரவம் – kuravam tree with fresh buds, bottle flower tree, Webera Corymbosa, பொரிப் பூம் புன்கொடு – with punku that has flowers like puffed rice, Pongamia Glabra or Pongamia Pinnata, பொழில் அணிக் கொளாஅ – when the grove looks pretty, சினை இனிது ஆகிய காலையும் – even when the branches look sweet, காதலர் பேணார் ஆயினும் – even if my lover does not care for me, பெரியோர் நெஞ்சத்துக் கண்ணிய ஆண்மை கடவது அன்று என – even if the wise ones fail in their considered manly duties, வலியா – not strong, நெஞ்சம் வலிப்ப – becoming strong, வாழ்வேன் தோழி – I will live my friend, என் வன்கணானே – through my own strength

குறுந்தொகை 342, காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் கந்தரத்தனார், குறிஞ்சித் திணை  தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கலை கை தொட்ட கமழ் சுளைப் பெரும்பழம்
காவல் மறந்த கானவன் ஞாங்கர்க்
கடியுடை மரந்தொறும் படுவலை மாட்டும்
குன்ற நாட தகுமோ பைஞ்சுனைக்
குவளைத் தண் தழை இவள் ஈண்டு வருந்த  5
நயந்தோர் புன்கண் தீர்க்கும்
பயந் தலைப்படாஅப் பண்பினை எனினே?

Kurunthokai 342, Kāviripoompattinathu Kantharathanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Lord of the mountain country
where male monkeys tear
apart fragrant, large jackfruits
with many segments!
The forest dweller who forgot
to guard them first, later sets
net traps around every tree.

She, who is wearing a garment made
with cool leaves and blue waterlilies
from the lush pond, is sad.

Does it suit you not to remove the
pain and fear of the one who loves you?

Notes:  The hero wants to meet the heroine.  The heroine’s friend hints at marriage.  The ullurai is just like the trees with fruits that are guarded by the mountain dweller after he found out about the monkeys the heroine is guarded by her family, which learned about her affair.  The forest and mountain are muthal.  The monkey, jackfruits and blue waterlilies are karu.

Meanings:  கலை கை தொட்ட – torn by the male monkey’s hand, கமழ் சுளைப் பெரும்பழம் – big fruit/jackfruit with fragrant segments, Artocarpus heterophyllus,  காவல் மறந்த கானவன் – the forest man who forgot to protect, ஞாங்கர் – in that place, there, கடியுடை மரந்தொறும் – protect every tree, படுவலை மாட்டும் – hangs catching nets, குன்ற நாட – O man from the mountains, தகுமோ – does it befit (you), பைஞ்சுனை – lush pond, குவளைத் தண் தழை – wearing a garment with cool leaves and blue waterlilies,  Blue nelumbo, Nymphaea odorata, இவள் ஈண்டு வருந்த – as she is sad here, நயந்தோர் புன்கண் தீர்க்கும் – removing the sorrow of the one who loves you, பயம் – benefit, தலைப்படாஅ – not attaining, பண்பினை எனினே – you being of such nature

குறுந்தொகை 343, ஈழத்துப் பூதன்தேவனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நினையாய் வாழி தோழி நனை கவுள்
அண்ணல் யானை அணி முகம் பாய்ந்தென
மிகு வலி இரு புலிப் பகுவாய் ஏற்றை
வெண்கோடு செம் மறுக் கொளீஇய விடர் முகைக்
கோடை ஒற்றிய கருங்கால் வேங்கை  5
வாடு பூஞ்சினையின் கிடக்கும்
உயர் வரை நாடனொடு பெயருமாறே.

Kurunthokai 343, Eelathu Poothanthēvanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
My friend!  May you live long!

You need to think about going
with your lover from the country
with lofty mountains,

where a powerful, huge male tiger with
a gaping mouth leapt on the beautiful
face of a noble elephant with wet cheeks,
leaving red stain on its white tusks,
and then fell down appearing like a
vēngai tree branch with wilted flowers,
that was dropped by the westerly
winds at the mouth of a mountain cave.

Notes:  The heroine’s friend encourages the heroine to elope.  The mountain is muthal.  The tiger, elephant and vēngai tree with flowers are karu.  கலித்தொகை 38 – உறு புலி உரு ஏய்ப்பப் பூத்த வேங்கையைக் கறுவு கொண்டு அதன் முதல் குத்திய மத யானை, கலித்தொகை 46 – வேங்கை அம் சினை என விறல் புலி முற்றியும்,  குறுந்தொகை 343 – கருங்கால் வேங்கை வாடு பூஞ்சினையின் கிடக்கும்.  வேங்கை வாடு பூஞ்சினையின் கிடக்கும் (5-6) –  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை –  கன் முழையிலுள்ள, மேல் காற்று வீழ்த்திய, கரிய அடியையுடைய வேங்கை மரத்தினது வாடிய பூவையுடைய கிளையைப் போல இறந்து கிடக்கும், இரா.  இராகவையங்கார் உரை – புலி ஏற்றை யானை முகம் பாய்ந்ததால் செம்மறுக் கொளீஇச் சினையின் விடர் முகைக் கிடக்கும் என்றியைக்க.

Meanings:   நினையாய் – think about it, வாழி தோழி – may you live long my friend, நனை கவுள் அண்ணல் யானை – a noble elephant with wet cheeks, a noble elephant with musth on his cheeks, elephant in rut, அணி முகம் பாய்ந்தென – since it leapt on its beautiful face, மிகு வலி இரு புலிப் பகுவாய் – a very strong big tiger with a gaping mouth, ஏற்றை – a male, வெண்கோடு செம் மறுக் கொளீஇய – causing the white tusks to become red with blood, விடர் – a crack in the mountain, முகை – cave, கோடை ஒற்றிய – westerly winds attacked and dropped, கருங்கால் வேங்கை – Indian kino tree with black trunk, Pterocarpus marsupium, வாடு பூஞ்சினையின் – like a tree branch with wilted flowers, கிடக்கும் – it is lying down, it is lying dead, உயர் வரை நாடனொடு பெயருமாறே – to go with the lord of the tall mountains

குறுந்தொகை 344, குறுங்குடி மருதனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நோற்றோர் மன்ற தோழி தண்ணெனத்
தூற்றும் துவலைப் பனிக் கடுந் திங்கள்
புலம் பயிர் அருந்த அண்ணல் ஏற்றொடு
நிலம் தூங்கு அணல வீங்கு முலை செருத்தல்
பால் வார்பு குழவி உள்ளி நிரை இறந்து  5
ஊர் வயின் பெயரும் புன்கண் மாலை
அரும் பெறல் பொருள் பிணிப் போகிப் பிரிந்து
உறை காதலர் வர காண்போரே.

Kurunthokai 344, Kurungudi Maruthanār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
The month is chilly and bitter,
when cold rain drizzles
on a painful evening like this,
when cows with their dewlaps
hanging down
graze with their noble bulls
in the pasture,
their udders full and swollen,
think about their calves,
break away from their herd,
and walk toward the village,
their teats dripping milk.

Those women who see the
return of their lovers, long absent
in their quest for riches so hard to
earn, must have done penances
for sure, my friend.

Notes:  The ullurai is that like hero has not come home thinking about the heroine like the cows that have returned thinking for their calves.  Evening time is muthal.  The cows, bull and calves are karu.

Meanings:   நோற்றோர் – those who did penances,  மன்ற – for sure, தோழி – my friend,  தண்ணெனத் தூற்றும் துவலை – drizzling cool drops, பனிக் கடுந் திங்கள் – winter’s harsh month, புலம் பயிர் அருந்த – to graze grass in the pasture, அண்ணல் ஏற்றொடு – with the noble bulls, நிலம் தூங்கு அணல – dewlap hanging down to the land, loose skin hanging down to the land, வீங்கு முலை செருத்தல் – udders of cows are swollen, பால் வார்பு – milk dripping, குழவி உள்ளி – thinking about their calves, நிரை – herd, இறந்து – leave, ஊர் வயின் பெயரும் – going toward town, புன்கண் மாலை – sad evening time, அரும் பெறல் பொருள் பிணி – desire for wealth that is hard to obtain, போகிப் பிரிந்து – separated and went, உறை – residing, காதலர் வர – lovers returning, காண்போரே – those who see that, women who see that

குறுந்தொகை 345, அண்டர் மகன் குறுவழுதியார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
இழை அணிந்து இயல்வரும் கொடுஞ்சி நெடுந்தேர்
வரை மருள் நெடு மணல் தவிர்த்து நின்று அசைஇத்
தங்கினிர் ஆயின் தவறோ தெய்ய
தழை தாழ் அல்குல் இவள் புலம்பு அகலத்
தாழை தைஇய தயங்கு திரைக் கொடுங்கழி  5
இழுமென ஒலிக்கும் ஆங்கண்
பெரு நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே?

Kurunthokai 345, Andar Makan Kuruvaluthiyār, Neythal Thina – What the heroine’s friend said to the hero
If you park your tall chariot
decorated with ornaments
near the hill-like, high sand
dunes and curving seashore
fringed with thālai trees,
where bright waves break,
and rest in our small fine town,
surrounded by the ocean as
its fence, to remove the sorrow
of my friend wearing a leaf garment
around her loins, is that so wrong?

Notes:  The heroine’s friend wants the hero to visit her friend at nights instead of during the day time.  The seashore is muthal.  The thālai trees are karu.

Meanings:   இழை அணிந்து – decorated, இயல்வரும் – moving, கொடுஞ்சி – decorative staff with lotus/decoration/finial, top decoration, நெடுந்தேர் – tall chariot, வரை மருள் – like hills, நெடு மணல் – tall heaps of sand, தவிர்த்து – stopped, நின்று அசைஇ – staying and resting, தங்கினிர் ஆயின் தவறோ – what is wrong if you stay?, தெய்ய – asai, an expletive, தழை – leaves, தாழ் – hanging, அல்குல் – waist, loins, இவள் புலம்பு – her loneliness, her sorrow, அகல – to be removed, தாழை – thālai trees, Pandanus odoratissimus, தைஇய – with, having, தயங்கு திரை – bright waves, moving waves, கொடுங்கழி – curved seashore, இழுமென ஒலிக்கும் – breaks with loud noises, ஆங்கண் – there, பெருநீர் – ocean, வேலி – fence, எம் சிறுநல் ஊரே – our small nice town

குறுந்தொகை 346, வாயிலிளங்கண்ணனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நாகு பிடி நயந்த முளைக் கோட்டு இளங்களிறு
குன்றம் நண்ணி குறவர் ஆர்ப்ப
மன்றம் போழும் நாடன் தோழி
சுனைப் பூங்குவளைத் தொடலை தந்தும்
தினைப் புன மருங்கில் படுகிளி ஓப்பியும்  5
காலை வந்து மாலைப் பொழுதில்
நல் அகம் நயந்து தான் உயங்கிச்
சொல்லவும் ஆகாது அஃகியோனே.

Kurunthokai 346, Vāyililankannanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, encouraging her to respond to the hero’s love
He comes in the daytime
bringing you garlands
of blue waterlilies from the
springs, and helps you chase
marauding parrots in the
millet field.

When evening comes,
he suffers and longs for you
in his fine chest,
but is unable to say anything,
the man from the country
where a young bull elephant
with tusks like bamboo sprouts,
that desires a young female
elephant, is startled by the shouts
of mountain dwellers, and
rampages the village meeting place.

Notes:  The heroine’s friend tells the heroine about the sorrow of the hero when separated from the heroine.  The elephant startled by the mountain dwellers, is like the hero fearing the heroine’s brothers.  Evening time is muthal.  The waterlilies, parrots, elephant, bamboo and mountain dwellers are karu.

Meanings:   நாகு பிடி – young female elephant, நயந்த – desired, முளைக் கோட்டு இளங்களிறு – young male elephant with bamboo-sprout-like tusks, குன்றம் நண்ணி – in the mountains, குறவர் ஆர்ப்ப – mountain dwellers raised noises, மன்றம் போழும் – he tears the village common grounds, he rampages through the village common grounds, நாடன் – the man from such country, தோழி – my friend, சுனைப் பூங்குவளை – blue waterlilies from the spring, Blue nelumbo, Nymphaea odorata, தொடலை தந்தும் – even when he gave the garlands, தினைப் புன மருங்கில் – in the millet field, Italian millet, Setaria italicum, படுகிளி ஓப்பியும் – chasing marauding parrots, காலை வந்து – came during the day, மாலைப் பொழுதில் நல் அகம் நயந்து – in the evening he desires in his fine chest, தான் உயங்கி – feeling sad, சொல்லவும் ஆகாது அஃகியோனே – he suffers without saying anything

குறுந்தொகை 347, காவிரிப்பூம்பட்டினத்துச் சேந்தங்கண்ணனார், பாலைத் திணை தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
மல்கு சுனை உலர்ந்த நல் கூர் சுர முதல்
குமரி வாகைக் கோல் உடை நறு வீ
மட மாத் தோகைக் குடுமியின் தோன்றும்
கான நீள் இடை தானும் நம்மொடு
ஒன்று மணம் செய்தனள் இவள் எனின்  5
நன்றே நெஞ்சம் நயந்த நின் துணிவே.

Kurunthokai 347, Kāviripoompattinathu Chēntham Kannanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
My heart!  If she will join me
go on the long forest path in
the wasteland,
……….where tanks that were
……….once brimming with water
……….are dried up, and a struggling,
……….young vākai trees’ fragrant
……….flowers with long stalks
……….appear like the head crests
……….of delicate, dark peacocks,
what you have desired to acquire
fearlessly, will be good!

Notes:  The hero tells his heart that if the heroine goes with him, he will be able to go to earn wealth.  The forest path is muthal.  The vākai trees, flowers and peacocks are karu.

Meanings:  மல்கு சுனை உலர்ந்த – once full spring dried up, நல் கூர் சுர முதல் குமரி வாகை – struggling young vākai trees in the wasteland, Sirissa trees, Albyzzia lebbeck, கோல் உடை – with branches, நறு வீ – fragrant flowers, மட மாத் தோகைக் குடுமியின் தோன்றும் – appears like the top part of an innocent dark peacock, கான நீள் இடை – in the long forest path, தானும் நம்மொடு ஒன்று மணம் செய்தனள் இவள் எனின் – if she tries to come and unite with me, நன்றே நெஞ்சம் – it is good, நயந்த – desired (wealth), நின் துணிவே – your fearlessness

குறுந்தொகை 348, மாவளத்தனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
தாமே செல்ப ஆயின் கானத்துப்
புலம் தேர் யானைக் கோட்டிடை ஒழிந்த
சிறு வீ முல்லைக் கொம்பின் தாஅய்
இதழ் அழிந்து ஊறும் கண் பனி மதர் எழில்
பூண் அக வன முலை நனைத்தலும்  5
காணார் கொல்லோ மாணிழை நமரே?

Kurunthokai 348, Māvalathanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
My friend wearing fine jewels!
If our man decides to leave,
will he not see the tears
streaming down past your eyelids
drenching your jeweled breasts,
looking like small jasmine vines
caught between an elephant’s tusks,
as he forages in the woodland pasture?

Notes:  The heroine’s friend assures the heroine that the hero will not leave to seek fortune.  The woodland is muthal.  The elephant and jasmine vine are karu.

Meanings:  தாமே செல்ப ஆயின் – if he will leave us and go, கானத்துப் புலம் – forest land, தேர் – choosing, யானைக் கோட்டிடை – between the elephant’s tusks, ஒழிந்த – caught, ruined, சிறு வீ முல்லை கொம்பின் – like the small jasmine flower stems, Jasminum sambac, தாஅய் – spread, இதழ் அழிந்து ஊறும் – oozes past the eyelids, கண் பனி – tears, மதர் எழில் – proud beauty, luscious beauty, great beauty, பூண் அக – on the jewel wearing chest, வன முலை நனைத்தலும் – big breasts getting wet, காணார் கொல்லோ – does he not see, மாணிழை – one wearing fine jewels, நமரே – our man

குறுந்தொகை 349, சாத்தனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
அடும்பு அவிழ் அணி மலர் சிதைஇய மீன் அருந்தும்
தடந்தாள் நாரை இருக்கும் எக்கர்த்
தண்ணந்துறைவன் தொடுத்து நம் நலம்
கொள்வாம் என்றி தோழி கொள்வாம்
இடுக்கண் அஞ்சி இரந்தோர் வேண்டிய  5
கொடுத்து அவை தா என் சொல்லினும்
இன்னாதோ  நம் இன் உயிர் இழப்பே?

Kurunthokai 349, Sāthanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
My friend!  You tell me
that we should control
the lord of the cool shores,
……….where a fish-eating stork
……….with curved legs rests on
……….a sand dune after trampling
……….and crushing the newly
……….opened beautiful flowers
……….of the adumpu vines,
……….of delicate, dark peacocks,
and redeem my womanly virtue!

Let’s say we can do it.
Is it not more painful to demand
to return what we gave to those
who desired and requested fearing
the pain of poverty,
than to lose our own sweet lives?

Notes:  The hero has returned from the concubine.  The heroine’s friend wants the heroine to be rude to him.  The heroine responds with this poem.  The seashore is muthal.  The stork and adumpu vines are karu.

Meanings:   அடும்பு – அடும்புக் கொடி, Ipomoea pes-caprae vine, அவிழ் அணி மலர் – opening beautiful flowers, சிதைஇய – crushing, மீன் அருந்தும் தடந்தாள் நாரை – fish-eating white stork with big/curved feet, Ciconia ciconia, இருக்கும் எக்கர் – resting on a sand dune, தண்ணந்துறைவன் தொடுத்து – control the lord of the cool shores, நம் நலம் கொள்வாம் – let us get back your lost beauty/virtue, என்றி தோழி – you say so my friend, கொள்வாம் – let’s accept it as that, இடுக்கண் அஞ்சி – afraid of the pain of poverty, இரந்தோர் வேண்டிய கொடுத்து – give to those who desire and request, ‘அவை தா’ என் சொல்லினும் – even to say to them ‘give it back to me’, இன்னாதோ – is it more painful, நம் இன் உயிர் இழப்பே – losing our sweet lives

குறுந்தொகை 350, ஆலத்தூர் கிழார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி முன் நின்று
பனிக் கடுங்குரையம் செல்லாதீம் எனச்
சொல்லினம் ஆயின் செல்வர் கொல்லோ ஆற்று
அயல் இருந்த இருந்தோட்டு அம் சிறை
நெடுங்கால் கணந்துள் ஆள் அறிவுறீஇ  5
ஆறு செல் வம்பலர் படை தலைபெயர்க்கும்
மலையுடைக் கானம் நீந்தி
நிலையாப் பொருட்பிணிப் பிரிந்திசினோரே.

Kurunthokai 350, Ālathūr Kilār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!

If you had stood in front of him
and said, “I’m suffering
in the cold weather, do not go,”

would he have left with the desire
to earn wealth that does not endure,

crossing wilderness with mountains,
where, by the wayside large flocks of
kananthul birds with long legs and
beautiful wings alert armed groups that
someone is coming, making them move?

Notes:  The heroine is distraught. Her friend reminds her that she did not stop the hero from going. The cold season and mountains are muthal. The kananthul birds are karu.

Meanings:  அம்ம வாழி தோழி – may you live long my friend, முன் நின்று – standing in front of him, பனிக் கடுங்குரையம் – we are suffering greatly from the cold (குரை – ஓர் அசை, an expletive), செல்லாதீம் – please do not go, எனச் சொல்லினம் ஆயின் – if we had told him so, செல்வர் கொல்லோ – would he have gone, ஆற்று அயல் இருந்த – ones near the path, இருந்தோட்டு – with big flocks, அம் சிறை – beautiful wings, நெடுங்கால் கணந்துள் – red wattled lapwing with tall legs, ஆள் அறிவுறீஇ – announcing people movement, ஆறு செல் வம்பலர் – those who travel on the paths, படை தலைபெயர்க்கும் – make the armed groups move from the place, மலையுடைக் கானம் நீந்தி – passing the forest with mountains, நிலையாப் பொருட்பிணிப் பிரிந்திசினோரே – the man who went with the desire to earn wealth that does not stay forever

குறுந்தொகை 351, அம்மூவனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
வளையோய்! உவந்திசின் விரைவுறு கொடுந்தாள்
அளை வாழ் அலவன் கூர் உகிர் வரித்த
ஈர் மணல் மலிர் நெறி சிதைய இழுமென
உரும் இசைப் புணரி உடைதரும் துறைவற்கு
உரிமை செப்பினர் நமரே விரி அலர்ப்  5
புன்னை ஓங்கிய புலால் அம் சேரி
இன் நகை ஆயத்தாரோடு
இன்னும் அற்றோ இவ் அழுங்கல் ஊரே?

Kurunthokai 351, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her
My friend wearing bangles!
I am happy for you!  Our family
has agreed to give you in marriage
to the lord of the shores,

where loud waves break with
thundering sounds, and wash away
the wet sandy lines scored by the
sharp claws of crabs which live in
holes and scuttle with bent legs.

Will this loud town, with its sweet,
smiling women, lush punnai trees
with flowers, and streets reeking
of fish, still gossip?

Notes:  The heroine’s friend lets the heroine know that family has agreed to the marriage proposal from the hero.  The seashore is muthal.  The crabs and punnai trees with flowers are karu.

Meanings:   வளையோய் – O friend wearing bangles, உவந்திசின் – I am happy for you, விரைவு உறு – fast moving, கொடும் தாள் – curved legs, அளை வாழ் அலவன் – hole-dwelling crabs, கூர் உகிர் – sharp claws, வரித்த – scratched, scribbled, drew, ஈர் மணல் மலிர் நெறி சிதைய – for the went sand paths with water to be ruined, இழுமென – with loud noises, உரும் இசை – thunder sounds, புணரி உடைதரும் – waves break, துறைவற்கு – to the man from the seashore, உரிமை செப்பினர் நமரே – our relatives agreed to marriage, விரி அலர் – open blossoms, புன்னை ஓங்கிய – where laurel trees have grown tall, are lush, நாகம் – Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, புலால் அம் சேரி – village/street/settlement with flesh stink, இன் நகை ஆயத்தாரோடு – with sweet smiling friends, இன்னும் அற்றோ – will it still do it (gossip loudly), இவ் அழுங்கல் ஊரே – this noisy town

குறுந்தொகை 352, கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நெடு நீர் ஆம்பல் அடைப் புறத்தன்ன
கொடு மென் சிறைய கூருர் உகிர்ப் பறவை
அகல் இலைப் பலவின் சாரல் முன்னிப்
பகல் உறை முது மரம் புலம்பப் போகும்
சிறு புன் மாலை உண்மை  5
அறிவேன் தோழி அவர்க் காணா ஊங்கே.

Kurunthokai 352, Kadiyalūr Uruthirankannanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Bats with curved wings that look
like the backsides of the leaves
of white waterlilies that grow in deep
water, leave the old trees on which
they reside during the day,
letting them suffer in loneliness,
to eat the fruits of wide-leaved
jackfruit trees on the mountain slopes.

When I do not see my lover, I learn that
there are empty, painful evenings, my friend.

Notes:  Evening time is muthal.  The trees and fruits are karu.  அகநானூறு 244 – பசைபடு பச்சை நெய் தோய்த்தன்ன சேய் உயர் சினைய மாச் சிறைப் பறவை பகல் உறை முதுமரம் புலம்பப் போகி.

Meanings:  நெடு நீர் – deep water, ஆம்பல் – white waterlily, அடை – leaves, புறத்து அன்ன – like the back side, கொடு – curved, மென் சிறைய – with soft/delicate wings, கூர் – sharp, உகிர் – clawed, பறவை – bats, அகல் இலை – wide leaf, பலவின் – of jackfruit trees, சாரல் – mountain slopes, முன்னி – thinking, considering, பகல் – daytime, உறை – residing, முது மரம் – old tree, புலம்ப – lonely, போகும் – goes, சிறு – early, புன் மாலை – painful evening, உண்மை – truth, அறிவேன் தோழி – I understand my friend, அவர்க் காணா ஊங்கே – when I do not see him

குறுந்தொகை 353, உறையூர் முதுகூற்றனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
ஆர்கலி வெற்பன் மார்பு புணையாகக்
கோடு உயர் நெடு வரைக் கவாஅன் பகலே
பாடு இன் அருவி ஆடுதல் இனிதே
நிரை இதழ் பொருந்தாக் கண்ணோடு இரவில்
பஞ்சி வெண் திரிச் செஞ்சுடர் நல் இல்  5
பின்னு வீழ் சிறுபுறம் தழீஇ
அன்னை முயங்கத் துயில் இன்னாதே.

Kurunthokai 353, Uraiyūr Muthukootranār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
It’s sweet during the day to play in
the sweet-sounding waterfalls of the
mountain slopes with soaring peaks,
holding the chest of the lord
of the loud mountains as your float.

It is painful at night to sleep with
mother hugging your back with braids,
in your fine home where a lamp with
red flame is lit by a white cotton wick,
as you lie in bed unable to close your eyelids.

Notes:  The heroine’s friend, who is aware that the hero is nearby, utters these words which are meant to indicate to him that it is time for a marriage proposal.  The mountains and nights are muthal.

Meanings:   ஆர்கலி வெற்பன் – the lord of the uproarious mountains, மார்பு – chest, புணையாக – as a float, கோடு – peaks, உயர் – lofty, நெடு வரை – tall mountains, கவாஅன் – adjoining mountains, mountain slopes, பகலே – during the daytime, பாடு இன் அருவி – sweet sounding waterfalls, ஆடுதல் – to play, இனிதே – is sweet, நிரை- row, இதழ் பொருந்தாக் கண்ணோடு – with eyes with lids not closing, இரவில் – at night, பஞ்சி வெண் திரி – white wick made from cotton, செஞ்சுடர் – red flame, நல் இல் – fine home, பின்னு – braids, வீழ் – hanging, சிறுபுறம் – small back, தழீஇ – hugging, அன்னை முயங்க – mother embracing, துயில் – sleep, இன்னாதே – it is painful

குறுந்தொகை 354, கயத்தூர் கிழார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நீர் நீடு ஆடின் கண்ணும் சிவக்கும்
ஆர்ந்தோர் வாயில் தேனும் புளிக்கும்
தணந்தனை ஆயின் எம் இல் உய்த்துக் கொடுமோ
அம் தண் பொய்கை எந்தை எம் ஊர்க்
கடும் பாம்பு வழங்கும் தெருவில்  5
நடுங்கு அஞர் எவ்வம் களைந்த எம்மே?

Kurunthokai 354, Kayathūr Kilār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
If one plays too long in water,
one’s eyes will become red;
if one eats too much honey,
it will taste sour.

If you want to leave her, please
bring her back to her father’s town,
filled with beautiful, cool ponds,
and hand her over at our house on the
street where fierce snakes roam,
where you once dispelled her great distress.

Notes:     I have translated this poem according to the traditional interpretation.  Sangam scholar and grammarian Dr. V. S. Rajam interprets the last line of the poem as the heroine and her friend as having removed the sorrow of the hero in the past.   The heroine’s friend denies entry to the unfaithful hero.  The town and ponds are muthal.  The snakes are karu.

Meanings:   நீர் நீடு ஆடின் கண்ணும் சிவக்கும் – one’s eyes will become red if one plays in the water for too long, ஆர்ந்தோர் வாயில் தேனும் புளிக்கும் – even honey will becomes sour if one eats too much of it, தணந்தனை ஆயின் – if you want to leave, எம் இல் உய்த்துக் கொடுமோ – bring her back to our house, அம் தண் பொய்கை – beautiful cool ponds, எந்தை – our father, எம் ஊர் – our town, கடும் பாம்பு வழங்கும் தெருவில் – on a street where fierce/fast/poisonous snakes roam, நடுங்கு அஞர் – trembling sorrow, எவ்வம் – sorrow, களைந்த – removed, எம்மே – we/our, எம்மை according to U.V. Swaminatha Iyer

குறுந்தொகை 355, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பெயல் கண் மறைத்தலின் விசும்பு காணலையே
நீர் பரந்து ஒழுகலின் நிலம் காணலையே
எல்லை சேறலின் இருள் பெரிது பட்டன்று
பல்லோர் துஞ்சும் பால் நாள் கங்குல்
யாங்கு வந்தனையோ ஓங்கல் வெற்ப  5
வேங்கை கமழும் என் சிறுகுடி
யாங்கு அறிந்தனையோ நோகோ யானே.

Kurunthokai 355, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Lord of the lofty mountains!
How did you get here
in the middle of the night,
when the rain hides everything
and the sky cannot be seen,
water flows and spreads all over,
and the earth cannot be seen,
the sun has gone down,
and there is great darkness,
and everyone is fast asleep?

And how did you know our village,
filled with scents of vēngai blossoms?
It grieves me to see you!

Notes:  The mountains are muthal.  The vēngai blossoms are karu.

Meanings:   பெயல் கண் மறைத்தலின் – since rain hides it from sight, விசும்பு காணலையே – it is unable to see the sky, நீர் பரந்து ஒழுகலின் – since flowing water has spread, நிலம் காணலையே – it is unable to see the land, எல்லை சேறலின் – since the sun has gone down, இருள் பெரிது பட்டன்று – pitch darkness has happened, பல்லோர் துஞ்சும் – when many are sleeping, பால் நாள் கங்குல் – at midnight, யாங்கு வந்தனையோ – how did you come, ஓங்கல் வெற்ப – O lord of the tall mountains, வேங்கை – kino flowers, Indian kino Tree, Pterocarpus marsupium, கமழும் – fragrant, என் சிறுகுடி – our small settlement, our small village, யாங்கு அறிந்தனையோ – how did you know, நோகோ யானே – I am sad

குறுந்தொகை 356, கயமனார், பாலைத் திணை – செவிலித் தாய் சொன்னது
நிழல் ஆன்று அவிந்த நீர் இல் ஆர் இடைக்
கழலோன் காப்பப் கடுகுபு போகி
அறு சுனை மருங்கின் மறுகுபு வெந்த
வெவ்வெங் கலுழி தவ்வெனக் குடிக்கிய
யாங்கு வல்லுநள் கொல் தானே ஏந்திய  5
செம்பொன் புனை கலத்து அம் பொரிக் கலந்த
பாலும் பல என உண்ணாள்
கோல் அமை குறுந்தொடித் தளிர் அன்னோளே?

Kurunthokai 356, Kayamanār, Pālai Thinai – What the foster mother said about the heroine
She refused to eat puffed rice
mixed with milk
offered in a red golden bowl,
saying that it was too much,
the girl as tender as a sprout,
who wears thick, small bangles.

How did she become so strong
to walk rapidly on the harsh, waterless,
shadeless path, protected by her young
man wearing warrior anklets, and to
drink with slurping sounds, the hot,
muddy water near the dried-up springs?

Notes:  The foster mother worries about the heroine who has eloped.  The wasteland is muthal.

Meanings:  நிழல் ஆன்று – without shade, அவிந்த – dried, நீர் இல் – waterless, ஆர் இடை – difficult path, கழலோன் காப்ப – with the protection of the man with warrior anklets, கடுகுபு போகி – went rapidly, அறு சுனை மருங்கின் – near the dried springs, near the dried ponds, மறுகுபு வெந்த – dried and hot, வெவ்வெங் – very hot, கலுழி – muddied water, தவ்வெனக் குடிக்கிய – drinking with sounds, யாங்கு வல்லுநள் கொல் தானே – how did she become so strong to do that, ஏந்திய – holding, lifting, செம்பொன் புனை கலத்து – bowl made with red gold, அம் – fine, பொரிக் கலந்த பாலும் – puffed rice mixed with milk, பல என – that it is too much, உண்ணாள் – she did not eat, கோல் அமை – thickly made, well rounded குறுந்தொடி – small bangles, தளிர் அன்னோளே – the one who is like sprouts

குறுந்தொகை 357, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
முனி படர் உழந்த பாடு இல் உண்கண்
பனி கால் போழ்ந்து பணை எழில் ஞெகிழ் தோள்
மெல்லிய ஆகலின் மேவரத் திரண்டு
நல்ல என்னும் சொல்லை மன்னிய
ஏனல் அம் சிறு தினை காக்கும் சேணோன்  5
ஞெகிழியின் பெயர்ந்த நெடு நல் யானை
மீன்படு சுடர் ஒளி வெரூஉம்
வான் தோய் வெற்பன் மணவா ஊங்கே.

Kurunthokai 357, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
Caught up in hateful anger,
your sleepless, kohl-lined eyes
are filled with tears that drop,
and your pretty, bamboo-like
desirable arms have grown thin.

They used to be admired as rounded
and fine-looking before he united with you,
the man from the sky-touching mountains,
where a tall, fine elephant moves away
in fear, on seeing torches lit by a
guard protecting a field with beautiful,
small-eared millet, and is startled by
the sudden brilliance of a shooting star.

Notes:  The mountain is muthal.   The heroine’s friend urges the hero in a subtle way to come and marry her friend.  The elephant and millet are karu.  கால் போழ்ந்து (2) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – குறுக்கே சென்று, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கால் பிளக்கப்பட்டு, கால் கொண்டு ஒழுகுதல்.

Meanings:   முனி படர் – hateful anger, உழந்த – saddened, பாடு இல் உண்கண் – sleepless eyes with kohl, பனி – tears, கால் போழ்ந்து – went across, பணை எழில் ஞெகிழ் தோள் – bamboo-like  pretty thin arms, மெல்லிய ஆகலின் – since they have become thin, மேவர – desirable, திரண்டு – rounded, thick, நல்ல என்னும் சொல்லை – the words that they were good, மன்னிய – stable, achieved, ஏனல் – millet, millet field, செந்தினை, red/black millet, Panicum indicum or Setaria italica, அம் சிறு தினை காக்கும் – protects beautiful tiny millet, Italian millet, Setaria italicum, சேணோன் – mountain dweller who is on a tall platform, a guard who is on a tall platform, ஞெகிழியின் – because of the flame from the torches, பெயர்ந்த – moved away, நெடு நல் யானை – a tall fine elephant, மீன்படு சுடர் ஒளி – bright light from a falling star, bright light from a shooting star, வெரூஉம் – it fears, வான் தோய் வெற்பன் – the lord of the sky-touching mountains, மணவா ஊங்கே – before he united with you

குறுந்தொகை 358, கொற்றனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
வீங்கு இழை நெகிழ விம்மி ஈங்கே
எறி கண் பேதுறல் ஆய் கோடு இட்டுச்
சுவர்வாய் பற்றும் நின் படர் சேண் நீங்க
வருவேம் என்ற பருவம் உதுக்காண்
தனியோர் இரங்கும் பனி கூர் மாலைப்  5
பல் ஆன் கோவலர் கண்ணிச்
சொல்லுப அன்ன முல்லை வெண்முகையே.

Kurunthokai 358, Kotranār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your tight bangles have become
loose, your eyes are shedding
tears, and you are confused.
You are drawing lines on the
wall gripped with sorrow,
counting the days for his arrival.

He will come back to banish your
pain.  Look there!
The white buds on the garlands
worn by the cattle herders, who
herd many cows at this cold
evening time that is painful to
those separated, tell us the season.

Notes:  The heroine’s friend says that the rainy season has not started, since the jasmine buds have not blossomed yet.  She comforts her friend.  The hero is supposed to return at the start of the rainy season. The heroine’s bangles become loose when the hero is away and they tighten when he comes back.  The heroine who is awaiting the hero’s return keeps track of the number of days there is for his return, by drawing lines on the wall.  In Akanānūru 61, the heroine draws lines on the walls.  Evening time is muthal.  The cows, herders and buds are karu.

Meanings:   வீங்கு இழை நெகிழ – tight jewels becoming loose, விம்மி – crying,  ஈங்கே – here, எறி கண் – eyes that drop tears, பேதுறல் – getting confused, ஆய் கோடு இட்டு – drawing lines to analyze, drawing lines to count,  சுவர்வாய் பற்றும் – holding on to the wall, நின் படர் – your sorrow, சேண் நீங்க – to go far away, வருவேம் என்ற பருவம் – the season he said that he will come back, உதுக்காண் – look there, தனியோர் இரங்கும் – when those who are alone are sad, பனி கூர் மாலை – cold evenings, பல் ஆன் கோவலர் – the cattle herders with many cows, கண்ணிச் சொல்லுப அன்ன – like their garlands stating, like their garlands indicating, முல்லை வெண்முகையே – the white jasmine buds, Jasminum sambac

குறுந்தொகை 359, பேயனார், மருதத் திணை – தோழி பாணரிடம் சொன்னது
கண்டிசின் பாண பண்பு உடைத்து அம்ம
மாலை விரிந்த பசு வெண்ணிலவின்
குறுங்கால் கட்டில் நறும் பூஞ்சேக்கை
பள்ளி யானையின் உயிர்த்தனன் நசைஇ
புதல்வற் தழீஇயினன் விறலவன்  5
புதல்வன் தாய் அவன் புறம் கவைஇயினளே.

Kurunthokai 359, Pēyanār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the messenger bard
Look at this, O bard!
This is a beautiful sight!

When the cool white moon
has spread its light on the
short-legged cot covered with
fragrant flowers, our victorious
man embraces his son with love,
sighs like a sleeping elephant,
and the boy’s mother comes up
from behind and puts her arms
around him.

Notes:  The sulking heroine has forgiven her unfaithful husband, and has allowed him to come back to their marital house.  The heroine’s friend and the messenger bard watch this. The flowers are karu.

Meanings:   கண்டிசின் பாண – look at this bard, பண்பு உடைத்து – this is good, it is beautiful, அம்ம – an asai, an expletive, மாலை விரிந்த – spread in the evening, பசு வெண் நிலவின் – under the cool white moon, under the young white moon, குறுங்கால் கட்டில் – a cot with short legs, நறும் பூஞ்சேக்கை – fragrant flower bed, fragrant beautiful bed, பள்ளி யானையின் உயிர்த்தனன் – he sighed like a sleeping elephant, நசைஇ – with desire, புதல்வற் தழீஇயினன் – he hugged his son, விறலவன் –  the victorious man, the handsome man, புதல்வன் தாய் அவன் புறம் கவைஇயினளே – the boy’s mother put her arms around him from the back

குறுந்தொகை 360, மதுரை ஈழத்துப் பூதன்தேவனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
வெறி என உணர்ந்த வேலன் நோய் மருந்து
அறியான் ஆகுதல் அன்னை காணிய
அரும் படர் எவ்வம் இன்று நாம் உழப்பினும்
வாரற்க தில்ல தோழி சாரல்
பிடிக் கை அன்ன பெருங்குரல் ஏனல் 5
உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கைக் குளிரே
சிலம்பின் சிலம்பும் சோலை
இலங்கு மலை நாடன் இரவினானே.

Kurunthokai 360, Mathurai Eelathu Poothanthevanār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
The diviner who thinks
that I’m afflicted by Murukan
does not have a cure for my
illness.
I want mother to believe that
I’m not sick.  My decision might
bring great pain.

I do not want him to come
and see me during the nights,
my lover from the splendid
mountains,
where millet stalks with clusters
grow as big as trunks of female
elephants, and mountain girls
chase parrots that eat their grain,
using their hand-held rattles,
creating reverberating anklet
sounds in the mountain groves.

Notes:  The heroine hints to the hero that it is time for him to come and marry her.  Night time is muthal.  The millet stalks, elephants, mountain women and parrots are karu.  அகநானூறு 118 – குரல் ஏனல் கிளி கடி பாடலும் ஒழிந்தனள், அகநானூறு 194 – கிளி கடி மகளிரின் விளி படப் பயிரும், குறுந்தொகை 142 – புனக் கிளி கடியும் பூங்கண் பேதை, குறுந்தொகை 198 – படுகிளி கடிகம் சேறும், குறுந்தொகை 217 – தினை கிளி கடிக எனின், குறுந்தொகை 291 – ஏனல் படுகிளி கடியும் கொடிச்சி கைக் குளிரே இசையின் இசையா இன்பாணித்தே, குறுந்தொகை 360 –  ஏனல் உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கைக் குளிரே, பதிற்றுப்பத்து 78 – மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலிக் கிளி கடி மேவலர் புறவு தொறும் நுவல.

Meanings:   வெறி என உணர்ந்த வேலன் – the velan thinks that this is Murukan’s affliction, நோய் மருந்து – medicine for my illness, அறியான் ஆகுதல் – since he does not know, அன்னை காணிய – for mother to see, அரும் படர் எவ்வம் – great pain, இன்று நாம் உழப்பினும் – even if I struggle with it today, வாரற்க – may he not come, தில்ல – asai, expletive, தோழி – my friend, சாரல் – mountain slopes, பிடிக் கை அன்ன – like a female elephants trunk, பெருங்குரல் – huge clusters, ஏனல் – millet, செந்தினை, red/black millet, Panicum indicum or Setaria italica, உண் கிளி கடியும் – chasing eating parrots, கொடிச்சி – kuravar women, கைக் குளிரே – hand rattle (parrot chasing device), சிலம்பின் சிலம்பும் சோலை – grove with sounds like those of anklets, mountain groves with echoing sounds – U. Ve. Sa gives both meanings, இலங்கு மலை நாடன் – lord of the flourishing mountain, இரவினானே – not come during the nights

குறுந்தொகை 361, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி அன்னைக்கு
உயர் நிலை உலகமும் சிறிதால் அவர் மலை
மாலைப் பெய்த மணம் கமழ் உந்தியொடு
காலை வந்த காந்தள் முழு முதல்
மெல் இலை குழைய முயங்கலும்  5
இல் உய்த்து நடுதலும் கடியாதோளே.

Kurunthokai 361, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Listen!  Higher world is not
important to my mother,
who does not stop me
from hugging and planting
the glory lily plants with
thick stems and delicate
leaves that come down the
fragrant streams of his
mountains in the mornings,
after the heavy evening rains.

Notes:  The mountains are muthal.  The glory lilies are karu.

Meanings:  அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, அன்னைக்கு – to my mother, உயர் நிலை உலகமும் சிறிது ஆல் – the higher world appears to be small (ஆல் = அசைச் சொல்), அவர் மலை – his mountain, மாலைப் பெய்த – the evening rain, மணம் கமழ் – fragrance filled, உந்தியொடு – with the streams, காலை வந்த காந்தள் – the glory lilies that came in the morning, Gloriosa superba, முழு முதல் – thick stems, மெல் இலை – tender leaves, குழைய – to be crushed, முயங்கலும் – hugging, இல் உய்த்து நடுதலும் – bringing and planting them in our yard, கடியாதோளே – she does not prevent me

குறுந்தொகை 362, வேம்பற்றூர்க் கண்ணன் கூத்தனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி வேலனிடம் சொன்னது, செவிலித்தாய் கேட்கும்படியாக
முருகு அயர்ந்து வந்த முதுவாய் வேல
சினவல் ஓம்புமதி வினவுவது உடையேன்
பல் வேறு உருவில் சில் அவிழ் மடையொடு
சிறு மறி கொன்று இவள் நறு நுதல் நீவி
வணங்கினை கொடுத்தி ஆயின் அணங்கிய  5
விண் தோய் மா மலைச் சிலம்பன்
ஒண் தார் அகலமும் உண்ணுமோ பலியே?

Kurunthokai 362, Vēmpatrūr Kannan Koothanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the Murukan temple priest/diviner, as the foster mother listened
O wise diviner!
I have a question for you.
Please control your temper
before answering!

If you offer boiled rice and
many other things along with
a killed, small young goat,
rub blessings on my friend’s
fragrant forehead, and pray
and give offerings to Murukan,

will the chest of her lover from
the sky-touching, huge mountain,
adorned with a bright flower
garland, that caused her affliction,
eat these offerings?

Notes:  தோழி செவிலித்தாய்க்கு அறத்தொடு நின்றது.  தொல். பொருளியல் 12 – எளித்தல், ஏத்தல், வேட்கை உரைத்தல், கூறுதல், உசாதல், ஏதீடு தலைப்பாடு, உண்மை செப்புங் கிளவியொடு, தொகைஇ எழு வகைய என்மனார் புலவர் – இங்கு உசாவுதல் (கேட்டல்) பொருந்தும்.  The mountain is muthal.  The goat, the flowers and Murukan are karu.

Meanings:   முருகு அயர்ந்து வந்த – one who worships Murukan, முதுவாய் வேல – O priest of wisdom, சினவல் ஓம்புமதி – please control your anger, வினவுவது உடையேன் – I am going to ask you , பல் வேறு உருவில் – in many forms, சில்அவிழ் மடையொடு – some boiled rice with offerings, சிறு மறி கொன்று – killing a small young goat, இவள் நறு நுதல் நீவி – rubbing on her fragrant forehead, வணங்கினை கொடுத்தி ஆயின் – if you pray and offer (to Murukan), அணங்கிய – afflicted, விண் தோய் – sky touching, மா மலைச் சிலம்பன் – the man from the huge mountains, lord of the huge mountains, ஒண் தார் – glowing garlands, அகலமும் – chest, உண்ணுமோ பலியே – will it eat the offerings?

குறுந்தொகை 363, செல்லூர்க் கொற்றனார், பாலைத் திணை – தோழி சொன்னது
கண்ணி மருப்பின் அண்ணல் நல் ஏறு
செங்கால் பதவின் வார் குரல் கறிக்கும்
மடக் கண் மரையா நோக்கி வெய்துற்று
புல் அரை உகாஅய் வரி நிழல் வதியும்
இன்னா அருஞ்சுரம் இறத்தல்  5
இனிதோ பெரும இன் துணைப் பிரிந்தே?

Kurunthokai 363, Sellūr Kotranār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Lord, will it be sweet to separate
from your lovely companion, and
go into the painful, harsh wasteland
where a noble, fine wild bull with a
flower strand on his horns,
takes shelter in the dappled shade
of an ukāy tree with parched trunk,
and sighs as it eyes a gentle-eyed, cow
grazing on long spears of arukam grass?

Notes:  The wasteland is muthal. The bull, cow, ukāy tree, arukam grass and flowers are karu.

Meanings:   கண்ணி – garland, flower strand, மருப்பின் – on its horns, அண்ணல் நல் ஏறு – noble, fine bull, செங்கால் பதவின் – of arukam grass with red stems, Cynodon grass, வார் குரல் – long spears, கறிக்கும் – it chews, மடக் கண் மரையா நோக்கி – looking at the innocent-eyed wild female cow, வெய்துற்று – it sighs, புல் அரை உகாஅய் – ukāy tree with parched trunk, ukāy tree with dull trunk, Toothbrush Tree, Salvadora persica, வரி நிழல் வதியும் – it rests in its striped shade, இன்னா அருஞ்சுரம் – painful harsh path, இறத்தல் – to pass, இனிதோ பெரும – is it sweet O lord, இன் துணைப் பிரிந்தே – separating from you sweet partner

குறுந்தொகை 364, ஔவையார், மருதத் திணை – இற்பரத்தை சொன்னது
அரில் பவர்ப் பிரம்பின் வரிப் புற நீர்நாய்
வாளை நாள் இரை பெறூஉம் ஊரன்
பொன் கோல் அவிர் தொடித் தற் கெழு தகுவி
என் புறங்கூறும் என்ப தெற்றென்
வணங்கு இறைப் பணைத்தோள் எல் வளை மகளிர்  5
துணங்கை நாளும் வந்தன அவ் வரைக்
கண் பொர மற்று அதன் கண் அவர்
மணம் கொளற்கு இவரும் மள்ளர் போரே.

Kurunthokai 364, Avvaiyār, Marutham Thinai – What one concubine said about another concubine
They say that she talks behind my
back, the one with thick, shiny
gold bracelets, worthy of the love
of the lord of the land where otters
with lines like those on tangled
rattan vines, eat vālai fish for their
daily food.

The day to perform thunangai dances
has come, and women with curving
forearms and bamboo-like arms, who
wear bright bangles, will dance.

The warriors will be there after the fight,
their eyes warring, to choose a partner to
embrace.

Notes:   The hero’s concubine utters these words about another concubine on whom he showers affection.  The otters and the vālai fish are karu.  குறுந்தொகை 91 – அரில் பவர்ப் பிரம்பின் வரிப் புற விளை கனி.  அரில் பவர்ப் பிரம்பின் வரிப் புற நீர்நாய் (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பிணக்கையுடைய கொடிப் பிரம்புகளைப் போன்ற கோடுகள் பொருந்திய புறத்தையுடைய நீர் நாய், பிரம்பின் தூற்றிலுள்ள நீர்நாய் என்றலும் பொருந்தும்.  இரா.  இராகவையங்கார் உரை – கொடிப் பிரம்புகளின் வரியுள்ள புறத்துக் கிடைக்கும் நீர்நாய், வரிப்புறம் பிரம்பினுடையது.

Meanings:   அரில் பவர்ப் பிரம்பின் – like tangled rattan vines, in the tangled rattan , Calamus rotang, வரிப்புற நீர்நாய் – otters with lines on their backs, otters with lines on their sides, வாளை – vālai fish, scabbard fish, Trichiurus haumela, நாளிரை – daily food, பெறூஉம் – it gets, it eats, ஊரன் – man from such town, பொற் கோல் – gold and thick, gold and rounded, அவிர் தொடி – shining bracelets, தற்கெழு தகுவி – the worthy one, என் புறங்கூறும் – talks with disrespect about me, talks behind my back, என்ப – they say, தெற்றென – clearly, வணங்கு இறை – bent forearms, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, எல் வளை மகளிர் – women with bright bangles, துணங்கை நாளும் வந்தன – the day to dance thunangai has come, அவ்வரை – at that time, கண் பொர – with warring eyes, மற்று – then, அதன் கண் – from that, அவர் – they, மணம் கொளற்கு – to embrace, to unite, வரும் மள்ளர் போரே – the warriors will come after the fight

குறுந்தொகை 365, மதுரை நல்வெள்ளியார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ நாளும்
பாடு இல கலிழ்ந்து பனி ஆனாவே
துன் அரு நெடு வரைத் ததும்பிய அருவி
தண்ணென் முழவின் இமிழ் இசை காட்டும்
மருங்கில் கொண்ட பலவின்  5
பெருங்கல் நாட நீ நயந்தோள் கண்ணே.

Kurunthokai 365, Mathurai Nalvelliyār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O lord of the high mountains
where waterfalls from
unreachable heights tumble down,
rushing past nearby jackfruit trees,
with the roaring sounds of drums!

The eyes of the one you love
are filled with tears,
and they do not close even for a day.
Her bright bangles made from cutting
conch shells grow loose on her arms.

Notes:  The heroine’s friend implies that the hero should marry the heroine without delay.  The mountains are muthal.  The jackfruit trees are karu.

Meanings:   கோடு – conch shells, ஈர் – cutting, இலங்கு – bright, splendid, வளை நெகிழ – bangles have become loose, நாளும் – every day, பாடு இல – without sleep, கலிழ்ந்து – muddied, பனி ஆனாவே – are not without tears, are with tears, துன் அரு – difficult to get close, நெடு வரை – tall mountains, ததும்பிய அருவி – the overflowing waterfalls, the roaring waterfalls, தண்ணென் – cool-natured,  முழவின் இமிழ் – like loud drums, இசை காட்டும் – reveals music, creates music, மருங்கில் கொண்ட பலவின் – with jackfruit trees that are nearby, பெருங்கல் நாட – O man from the lofty mountains, நீ நயந்தோள் கண்ணே – the eyes of the girl you loved

குறுந்தொகை 366, பேரிசாத்தனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
பால் வரைந்து அமைத்தல் அல்லது அவர் வயின்
சால்பு அறிந்து அறிவதற்கு யாம் யாரோ
வேறு யான் கூறவும் அமையாள் அதன்தலைப்
பைங்கண் மாச்சுனைப் பல் பிணி அவிழ்த்த
வள் இதழ் நீலம் நோக்கி உள்ளகை  5
பழுத கண்ணளாகிப்
பழுதன்று அம்ம இவ் ஆய் இழை துணிவே.

Kurunthokai 366, Pērisathanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
My friend who is adorned
with beautiful jewels is not satisfied
satisfied with what I said.

Tight petals of many waterlily buds
have opened into beautiful flowers
on the green patches of dark springs.
She looks at them and keeps her pain
to herself.  Her eyes are wet with tears.

Who are we to measure his worth?
All this is the design of destiny.

Notes:  தோழி செவிலித்தாய்க்கு அறத்தொடு நின்றது.  தொல். களவியல் 35 – தோழி தானே செவிலி மகளே.  The heroine is confined to her home.  Her friend reveals the affair to the foster mother. The springs are muthal.  The blue waterlilies are karu.  There is another version with line 3 being வெறியாள் கூறவும் அமையாள் அதன்தலைப்.

Meanings:  பால் வரைந்து அமைத்தல் அல்லது – other than that this is destiny’s plan, அவர் வயின் – about him, சால்பு அறிந்து அறிவதற்கு – to measure and know his worth/esteem, யாம் யாரோ – who are we, வேறு யான் கூறவும் அமையாள் – she is not satisfied with what I said, அதன்தலை – and also, பைங்கண் – lush patches, மாச் சுனை – dark/large springs, பல் பிணி அவிழ்த்த – few opened their tightness (petals), வள் இதழ் நீலம் நோக்கி – looked at the heavy petaled blue kuvalai flowers, blue waterlilies, உள்ளகை – inside, பழுத கண்ணளாகி – she became of crying eyes, பழுது அன்று – is not at fault, அம்ம – asai, an expletive, இவ் ஆய் இழை – this young woman wearing beautiful ornaments, துணிவே – strength

குறுந்தொகை 367, மதுரை மருதன் இளநாகனார், மருதத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கொடியோர் நல்கார் ஆயினும் யாழ நின்
தொடி விளங்கு இறைய தோள் கவின் பெறீஇயர்
உவக்காண் தோழி அவ் வந்திசினே
தொய்யல் மா மழை தொடங்கலின் அவர் நாட்டுப்
பூசல் ஆயம் புகன்று இழி அருவியின்  5
மண்ணுறு மணியின் தோன்றும்
தண் நறுந் துறுகல் ஓங்கிய மலையே.

Kurunthokai 367, Mathurai Maruthan Ilanakanār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to her
My friend!  Even if your cruel
lover does not shower graces,
since heavy rains have started,
his lofty mountain with cool
fragrant boulders, appears like
cleaned sapphire due to the
waterfalls that cascade down,
where uproarious women bathe
with desire.  Come and look at that!

This will bring back beauty to your
arms adorned with bright bangles.

Notes:  The heroine’s friend lets her know that marriage to the hero is being arranged.  But she does not want the heroine to get too excited.  The mountains and waterfalls are muthal.

Meanings:   கொடியோர் – the cruel man, நல்கார் ஆயினும் – even if he does not shower his graces, யாழ – an asai, an expletive, நின் – your, தொடி – bangles, விளங்கு – bright, இறைய தோள் – curved arms, கவின் – beauty, பெறீஇயர் – for them to attain, உவக்காண் தோழி – look there O friend, அவ் வந்திசினே – you coming there, தொய்யல் – languishing, wetting the land, மா மழை – heavy rain, தொடங்கலின் – since it has started, அவர் நாட்டு – his country, பூசல் ஆயம் – women who create noises, uproarious group of women, புகன்று – with desire (to bathe in the waterfalls),  இழி அருவியின் – due to the flowing waterfalls, மண்ணுறு மணியின் – like washed sapphire, தோன்றும் – appears, தண் நறுந் துறுகல் – cool fragrant boulders, ஓங்கிய மலையே – lofty mountain

குறுந்தொகை 368, நக்கீரர், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மெல்லியலோயே மெல்லியலோயே
நல் நாள் நீத்த பழி தீர் மாமை
வன்பின் ஆற்றுதல் அல்லது செப்பின்
சொல்லகிற்றா மெல்லியலோயே
சிறியரும் பெரியரும் வாழும் ஊர்க்கே  5
நாள் இடைப்படாஅ நளி நீர் நீத்தத்து
திண் கரைப் பெரு மரம் போல
தீது இல் நிலைமை முயங்குகம் பலவே.

Kurunthokai 368, Nakkeerar, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
O delicate friend!  O delicate
friend!  I was unable to talk
about the loss of my dark beauty
on that auspicious day.  I tolerated
my pain due to my strength.

But now, my delicate friend,
I am like a huge tree on a firm
river bank attacked by ravaging
floods that lash without a day’s
break.

I am free of blame,
and our embraces will be many
in our town,
where the young and old dwell.

Notes:  There is another version with line 7 being இடி கரைப் பெரு மரம் போல.  The flooded river is muthal.  The tree on the river bank is karu.  சிறியரும் பெரியரும் வாழும் ஊர்க்கே – பொ. வே. சோமசுந்தரனார்  – ‘சிற்றினமாக்களும் சான்றோரும்’, இரா.  இராகவையங்கார் – ‘காம இன்பம் அறியாத இளைஞரும் அஃது ஒழிந்த பெரியவரும்’, உ. வே. சாமிநாதையர் – ‘சிறியோரும் பெரியோரும்’.

Meanings:   மெல்லியலோயே – O delicate girl, மெல்லியலோயே – O delicate girl, நல் நாள் – good day, நீத்த – removed, பழி தீர் மாமை – faultless dark beauty, வன்பின் – with strength, ஆற்றுதல் – tolerating, அல்லது – or else, செப்பின் – if spoken, சொல்லகிற்றா – unable to state, மெல்லியலோயே – O delicate girl, சிறியரும் பெரியரும் வாழும் ஊர்க்கே – in the town where mean and noble people live, நாள் இடைப்படாஅ – without a day’s break, நளி நீர் – full waters, floods, நீத்தத்து – of the flood water, திண் கரைப் பெரு மரம் போல – like a large tree on a firm shore, தீது இல் – faultless, நிலைமை – situation, முயங்குகம் பலவே – let’s embrace him many times

குறுந்தொகை 369, குடவாயில் கீரத்தனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அத்த வாகை அமலை வால் நெற்று
அரி ஆர் சிலம்பின் அரிசி ஆர்ப்பக்
கோடை தூக்கும் கானம்
செல்வாம் தோழி நல்கினர் நமரே.

Kurunthokai 369, Kudavāyil Keerathanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Go with him my friend!
He has agreed to take you
through wasteland paths
where dry vākai pods
rattle like anklets with pebbles
when the westerly winds blow.

Notes:  There is also another poet by the name Keerathanār.  The heroine’s friend is encouraging her to elope with the hero.  The wasteland is muthal.  The vākai trees are karu. There is a similar description about rattling vākai seeds in Kurunthokai 7.

Meanings:   அத்த வாகை – wasteland vākai tree, உழிஞ்சில், Sirissa Tree, Albizia lebbeck, அமலை – loud sounds, வால் – white, நெற்று – seed pods, அரி ஆர் சிலம்பின் – like the anklets with pebbles, அரிசி – seeds, ஆர்ப்ப – make noises, கோடை தூக்கும் – westerly winds blow, westerly winds sway, summer winds blow, கானம் – forest, செல்வாம் தோழி – let us go my friend, நல்கினர் நமரே – he has graciously allowed

குறுந்தொகை 370, வில்லகவிரலினார், மருதத் திணை – பரத்தை தலைவனைப்பற்றி கூறினது
பொய்கை ஆம்பல் அணி நிறக் கொழு முகை
வண்டு வாய் திறக்கும் தண் துறை ஊரனொடு
இருப்பின் இரு மருங்கினமே கிடப்பின்
வில்லக விரலின் பொருந்தியவன்
நல் அகம் சேரின் ஒரு மருங்கினமே.  5

Kurunthokai 370, Villakaviralinār, Marutham Thinai – What the concubine said about the hero
When I am with the man
from the town with cool
shores,
where plump, beautifully
colored white waterlily buds
are opened by bees in ponds,
we are two bodies.

When we unite, we are close
like fingers wrapped tightly
around a bow.  When he goes
away I am of one body.

Notes:  The poet’s name is a pseudonym taken from key words in the poem.  The concubine utters this in arrogance, after she heard that the hero’s wife accused her of controlling her husband.  The ponds and seashores are muthal. The waterlilies and bees are karu.

Meanings:   பொய்கை – pond, ஆம்பல் – white waterlilies, அணி நிற – beautifully colored, கொழு முகை – plump buds, வண்டு வாய் திறக்கும் – bees open them, தண் துறை ஊரனொடு – with the man from the town with cool shores, இருப்பின் – stay, இரு மருங்கினமே – we are two bodies, கிடப்பின் – when lying with him, வில்லக விரலின் – like fingers on a bow, பொருந்தி – placed together, அவன் நல் அகம் சேரின் – when he goes away to his fine house, ஒரு மருங்கினமே – I am of one body

குறுந்தொகை 371, உறையூர் முதுகூற்றனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கை வளை நெகிழ்தலும் மெய் பசப்பு ஊர்தலும்
மைபடு சிலம்பின் ஐவனம் வித்தி
அருவியின் விளைக்கும் நாடனொடு
மருவேன் தோழி அது காமமோ பெரிதே.

Kurunthokai 371, Uraiyūr Muthukootranār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
My lover from the country
where clouds touch mountains,
and seeded, wild-rice crops
are nurtured by waterfalls,
is not the one who caused my
bangles to slip down and
sickly pallor to spread on my body.

Great love caused it, my friend!

Notes:  This is the heroine’s response to her friend’s comforting.  The mountain is muthal.  The wild-rice is karu.

Meanings:   கை வளை நெகிழ்தலும் – bangles slipping down the arms, மெய் பசப்பு – pallor on body, ஊர்தலும் – spreading, மைபடு – with clouds, சிலம்பின் – on the mountains, ஐவனம் – wild rice, Wild rice, Oryza mutica, வித்தி – seeded, planted, அருவியின் – due to waterfalls, விளைக்கும் – (plants) growing, நாடனொடு – with the man from such country, மருவேன் – I did not get it, தோழி – my friend, அது – that, காமமோ – love, பெரிதே – is big

குறுந்தொகை 372, விற்றூற்று மூதெயினனார், நெய்தற் திணை – தோழி சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
பனைத் தலைக்கருக்கு உடை நெடு மடல் குருத்தொடு மாய
கடு வளி தொகுத்த நெடு வெண் குப்பைக்
கணம் கொள் சிமைய அணங்கும் கானல்
ஆழிதலை வீசிய அயிர்ச் சேற்று அருவிக்
கூழை பெய் எக்கர்க் குழீஇய பதுக்கை  5
புலர் பதம் கொள்ளா அளவை
அலர் எழுந்தன்று இவ் அழுங்கல் ஊரே.

Kurunthokai 372, Vitrūtru Mūtheyinanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said, as the hero listened nearby
On the painful seashore grove
where fierce winds
blowing from the ocean pile
white sand into many tall dunes,
burying tops of palmyra trees
with their saw-edged, long stems
with tender fronds,
rumors are spreading in our noisy town,
even before the heaps of black mud
that the ocean brought have dried out.

Notes:  The friend, aware of the nearby hero, lets him know in a subtle manner that he needs to come and marry the heroine. The seashore is muthal.  The palmyra tree is karu.  ஆழிதலை வீசிய (4) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – கடல் வீசிய, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கடல் எறிந்த, தமிழண்ணல் உரை – கடல் அலை வீசிய, இரா. இராகவையங்கார் உரை – தேர் உருள் அவ்விடத்து எறிந்த.

Meanings:  பனைத் தலை – top of the palmyra palm trees, கருக்கு உடை – with saw-edged/ serrated, நெடு மடல் – long stems, குருத்தொடு மாய – disappear with its tender leaves, கடு வளி தொகுத்த – fierce wind created, நெடு வெண் குப்பை – tall white heaps, tall white sand dunes, கணம் கொள் சிமைய – many peaks (in the sand dunes), அணங்கும் கானல் – painful/fierce seaside grove, ஆழி தலை வீசிய – blown from the ocean, thrown by the chariot wheel rims, அயிர்ச் சேற்று – black sandy mud, அருவி – flowing, கூழை பெய் – mud flow, எக்கர்க் குழீஇய பதுக்கை – heaped sand dunes, புலர் பதம் கொள்ளா அளவை – even before it dries, அலர் எழுந்தன்று – gossip has risen, இவ் அழுங்கல் ஊரே – in this loud town

குறுந்தொகை 373, மதுரைக் கொல்லம் புல்லனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நிலம் புடை பெயரினும் நீர் தீ பிறழினும்
இலங்கு திரைப் பெருங்கடற்கு எல்லை தோன்றினும்
வெவ்வாய்ப் பெண்டிர் கெளவை அஞ்சிக்
கேடு எவன் உடைத்தோ தோழி நீடு மயிர்க்
கடும் பல் ஊகக் கறை விரல் ஏற்றை  5
புடைத் தொடுபு உடையூப் பூ நாறு பலவுக் கனி
காந்தள் அம் சிறுகுடிக் கமழும்
ஓங்கு மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே?

Kurunthokai 373, Mathurai Kollam Pullanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
Even if land collapses and moves,
water and fire changed their nature,
the edge of the vast, glittering ocean
appeared, and fear from the gossips
of harsh-tongued women rose,

how can rumors harm our friendship
with the man from the tall mountain
country,
where a long-haired, sharp-toothed,
black male monkey digs into a ripe,
flower-fragrant jackfruit with his black
fingers, and the scent spreads to
the small, beautiful village with glory lilies?

Notes:  Ullurai is like the fragrance of the open jackfruit that spreads to the village, the disclosing of the love affair will lead to marriage. The mountains and ocean are muthal.  The monkey, glory lilies and jackfruit are karu.

Meanings:   நிலம் புடை பெயரினும் – even if the land shifted and moved, நீர் தீ பிறழினும் – even if water and fire changed their nature, இலங்கு திரைப் பெருங்கடற்கு எல்லை தோன்றினும் – even if the edge appeared for the bright/glittering ocean, வெவ்வாய்ப் பெண்டிர் கெளவை அஞ்சி – afraid of the gossip of cruel-mouthed women, கேடு எவன் உடைத்தோ தோழி – how can it harm, my friend, நீடு மயிர் – long haired, கடும் பல் – sharp teeth, ஊக – black monkey, கறை விரல் – black fingers, ஏற்றை – male, புடைத் தொடுபு – dug up on the side, உடையூ – broke, பூ நாறு பலவுக்கனி – flower fragrant jackfruit, Artocarpus heterophyllus,  காந்தள் அம் சிறுகுடி – small village with glory lilies, Gloriosa superba, கமழும் – with fragrance, ஓங்கு மலை நாடனொடு – man from the tall mountain country, அமைந்த நம் தொடர்பே – the relationship that we have

குறுந்தொகை 374, உறையூர்ப் பல்காயனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
எந்தையும் யாயும் உணரக் காட்டி
ஒளித்த செய்தி வெளிப்படக் கிளந்த பின்
மலை கெழு வெற்பன் தலைவந்து இரப்ப
நன்று புரி கொள்கையின் ஒன்றாகின்றே
முடங்கல் இறைய தூங்கணம் குரீஇ  5
நீடு இரும் பெண்ணைத் தொடுத்த
கூடினும் மயங்கிய மையல் ஊரே.

Kurunthokai 374, Uraiyūr Palkāyanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
I explained to father and mother,
and they understood well the news
that we hid.

Once it was exposed,
the lord of the mountain country
came himself and asked them for your
hand, and they have agreed,
having principles to do the right thing.

This town, which used to be more confused
than the curved-winged, weaver bird nests
that hang on tall, dark palmyra palms,
is finally one with us.

Notes:  The ullurai is that the gossips in town are like the nests of the weaver birds with many strands.  The mountain is muthal.  The weaver bird is karu.

Meanings:   எந்தையும் யாயும் உணரக் காட்டி – made father and mother understand well, ஒளித்த செய்தி வெளிப்படக் கிளந்த பின் – after the hidden news got exposed since I spoke, மலை கெழு வெற்பன் தலைவந்து இரப்ப – the lord from the mountainous land came and asked them, நன்று புரி கொள்கையின் – with the principle of doing what is right, ஒன்றாகின்றே – they agree with us, முடங்கல் இறைய – curved wings, தூங்கணம் குரீஇ – weaver birds, தூக்கணாம் குருவி, Ploceus baya, நீடு இரும் பெண்ணை – tall dark/big female palmyra palms, Borassus flabellifer, தொடுத்த கூடினும் மயங்கிய மையல் ஊரே – this town that was more confused than the nest attached (to the trees by the weaver birds)

குறுந்தொகை 375, பாடியவர் பெயர் கிடைக்கவில்லை, குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
அம்ம வாழி தோழி இன்று அவர்
வாரார் ஆயினோ நன்றே சாரல்
சிறு தினை விளைந்த வியன் கண் இரும் புனத்து
இரவு அரிவாரின் தொண்டகச் சிறு பறை
பானாள் யாமத்தும் கறங்கும்  5
யாமம் காவலர் அவியாமாறே.

Kurunthokai 375, Unknown Poet, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!
It would be good if he does not
come today.

The small thondakam drums
are struck even in the middle
of the night since the guards are
not sleeping,
reverberating like the drum beats
of night reapers who harvest
tiny-eared millet in the huge fields
on the mountain slopes.

Notes:  The heroine’s friend is aware of the hero’s presence.  She asks him in a subtle manner, to marry her friend.  The mountains are muthal.  The millet is karu.

Meanings:  அம்ம வாழி, தோழி – may you live long my friend, இன்று அவர் வாரார் ஆயினோ நன்றே – it would be nice if he doesn’t come today, சாரல் சிறு தினை விளைந்த வியன் கண் இரும் புனத்து – in the huge field where tiny millet is raised on the slopes, Italian millet, Setaria italicum, இரவு அரிவாரின் – of those who reap at night, தொண்டகச் சிறு பறை – small thondakam drums, பானாள் யாமத்தும் கறங்கும் – when they are struck in the middle of the night, யாமம் காவலர் அவியாமாறே – since the night guards do not sleep (மாறு – ஓர் இடைச் சொல்)

குறுந்தொகை 376, படுமரத்து மோசிகொற்றனார், நெய்தற் திணை – தலைவன் சொன்னது
மன் உயிர் அறியாத் துன் அரும் பொதியில்
சூருடை அடுக்கத்து ஆரம் கடுப்ப
வேனிலானே தண்ணியள் பனியே
வாங்கு கதிர் தொகுப்பக் கூம்பி ஐயென
அலங்கு வெயில் பொதிந்த தாமரை  5
உள்ளகத்தன்ன சிறு வெம்மையளே.

Kurunthokai 376, Padumarathu Mōsikotranār, Neythal Thinai – What the hero said about the heroine
In summer she is cool like the
wood of sandal trees that grow
on the harsh Pothiyil mountain
ranges, where fierce gods reside
unknown to stable lives on earth.

In winter she is warm like the
heart of the lotus that gathers up
the sun’s curved rays and sways gently.

Notes:  The mountain ranges are muthal.  The gods, sandalwood and lotus are karu.

Meanings:   மன் உயிர் அறியா – stable lives on earth don’t know, துன் அரும் பொதியில் – Pothiyil mountain that is difficult to scale by people, சூருடை அடுக்கத்து – in the mountain ranges with fierce gods, ஆரம் கடுப்ப – like sandalwood,  Santalum album, வேனிலானே தண்ணியள் – she is cool when it is hot, she is cool when it is summer, பனியே – in the cold season, வாங்கு கதிர் – curved rays, folded rays, தொகுப்ப – collected, கூம்பி – pointing, ஐயென – beautifully/delicately, அலங்கு – moving, வெயில் – sun, பொதிந்த – contained, தாமரை உள்ளகத்தன்ன – like the inside of the lotus flower, சிறு வெம்மையளே – she is with a little warmth

குறுந்தொகை 377, மோசி கொற்றனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் நலம் தொலைய
வளை ஏர் மென் தோள் ஞெகிழ்ந்ததன் தலையும்
மாற்று ஆகின்றே தோழி ஆற்றலையே
அறிதற்கு அமையா நாடனொடு
செய்து கொண்டது ஓர் சிறு நல் நட்பே.  5

Kurunthokai 377, Mōsi Kotranār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
You are inconsolable, my friend!
Even though my flower-like,
kohl-rimmed eyes have lost their
fine beauty, and my delicate arms
with bangles have become thin,
this new love that I have with him
is beyond understanding.
It is the medicine for my illness!

Notes:  These words from the heroine are in response to the concerned words of her friend.  மாற்று (3) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பரிகாரம், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மருந்து.

Meanings:  மலர் ஏர் – flower-like, உண்கண் – kohl-rimmed eyes, மாண் நலம் தொலைய – to lose the splendid beauty, வளை ஏர் – bearing bangles, மென் தோள் – the delicate arms, ஞெகிழ்ந்ததன் தலையும் – even though they have become slim, மாற்று ஆகின்றே தோழி – it is the medicine for me my friend, ஆற்றலையே – you are not consolable, அறிதற்கு அமையா – beyond understanding, நாடனொடு செய்து கொண்டது – formed with the man from such country, ஓர் சிறு நல் நட்பே – a new fine friendship

குறுந்தொகை 378, கயமனார், பாலைத் திணை – செவிலித் தாய் சொன்னது
ஞாயிறு காணாத மாண் நிழற் படீஇய
மலை முதல் சிறு நெறி மணல் மிகத் தாஅய்
தண் மழை தலையவாகுக நம் நீத்துச்
சுடர்வாய் நெடு வேல் காளையொடு
மட மா அரிவை போகிய சுரனே.  5

Kurunthokai 378, Kayamanār, Pālai Thinai – What the foster mother said
May there be heavy shade
without the sun!
May there be sand spread
on the small mountain paths!

May there be cool rains
in the wasteland where she went,
abandoning us,
our innocent, dark colored young
woman who has gone with her young
man bearing a bright, long spear!

Notes:  The foster mother, who has learned that the heroine has eloped with the hero, wishes her well.  The mountain and wasteland are muthal.  There is another version with line 1 being ஞாயிறு காயாது மர நிழற் பட்டு.

Meanings:   ஞாயிறு காணாத – not seeing the sun, மாண் நிழற் படீஇய – may there be lots of shade, மலை முதல் – on the mountain, சிறு நெறி – small path, narrow path, மணல் – sand, மிகத் தாஅய் – well spread, தண் மழை தலையவாகுக – may the cool rains fall, நம் நீத்து – abandoning us, சுடர்வாய் – bright, நெடு வேல் காளையொடு – with the young man with a long spear, மட மா அரிவை – innocent dark colored young woman, போகிய சுரனே – the wasteland that she went to

குறுந்தொகை 379, பாடியவர் பெயர் கிடைக்கவில்லை, குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, செவிலித்தாய் கேட்கும்படியாக
இன்று யாண்டையனோ தோழி குன்றத்துப்
பழங்குழி அகழ்ந்த கானவன் கிழங்கினொடு
கண் அகன் தூமணி பெறூஉம் நாடன்
அறிவு காழ்க் கொள்ளும் அளவை செறி தொடி
எம் இல் வருகுவை நீ எனப்  5
பொம்மல் ஓதி நீவியோனே?

Kurunthokai 379, Unknown Poet, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the foster mother listened
I wonder where he is today,
my friend,
the man who stroked your
thick hair and said to you,
“When you with many bangles
are mature enough to know,
you will come to my house,”
the lord of the mountains,
where mountain dwellers
who dig up old pits to remove
yams, find huge flawless gems?

Notes:  தோழி செவிலித்தாய்க்கு அறத்தொடு நின்றது.  தொல். பொருளியல் 12 – எளித்தல், ஏத்தல், வேட்கை உரைத்தல், கூறுதல், உசாதல், ஏதீடு தலைப்பாடு, உண்மை செப்புங் கிளவியொடு, தொகைஇ எழு வகைய என்மனார் புலவர் – இங்கு உசாவுதல் (கேட்டல்) பொருந்தும்.  The heroine’s friend utters these words since the family is trying to arrange the heroine’s marriage with a stranger.  The mountain dwellers and yams are karu.

Meanings:   இன்று யாண்டையனோ தோழி – I wonder where is he today O friend, குன்றத்து – in the mountains, பழங்குழி அகழ்ந்த கானவன் – the mountain dweller who digs up old pits, கிழங்கினொடு – along with the tubers, கண் அகன் தூமணி – large flawless gems, பெறூஉம் – they get, நாடன் – the man from such country, அறிவு காழ்க்கொள்ளும் அளவை – when you are mature enough to understand, செறி தொடி – O one with stacked bangles, எம் இல் வருகுவை நீ – you will come to my house, என – thus, பொம்மல் ஓதி நீவியோனே – the man who stroked your thick hair, the man who stroked your splendid hair

குறுந்தொகை 380, கருவூர்க் கதப்பிள்ளை, பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
விசும்பு கண் புதையப் பாஅய் வேந்தர்
வென்று எறி முரசின் நன் பல முழங்கிப்
பெயல் ஆனாதே வானம் காதலர்
நனி சேய் நாட்டர் நம் உன்னலரே
யாங்குச் செய்வாம் கொல் தோழி ஈங்கைய  5
வண்ணத் துய் மலர் உதிர
முன்னர்த் தோன்றும் பனிக் கடு நாளே.

Kurunthokai 380, Karuvūr Kathapillai, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Roaring like victory drums
of kings, clouds
have spread, hiding the skies,
and raining ceaselessly.

Your lover in a very distant land
does not think about us.
What can we do, my friend, on a
bitter cold day like this, as cold
season arrives, when colorful,
fuzzy eengai blossoms drop?

Notes:  The heroine is worried that the hero is not back.  Her friend comforts her.  Cold season is muthal.  Eengai flowers are karu.

Meanings:   விசும்பு கண் புதைய – causing the sky to be hidden, பாஅய் – spread, வேந்தர் வென்று எறி முரசின் நன் பல முழங்கி – roaring like the victory drums of the kings, பெயல் ஆனாதே வானம் – rain does not stop falling from the skies, காதலர் நனி சேய் நாட்டர் – you lover who is in a very far away land, நம் உன்னலரே – he does not think about us, யாங்குச் செய்வாம் கொல் தோழி – what can we do my friend, ஈங்கைய வண்ண – colorful eengai flowers, mimosa rubricaulis, touch-me-not, தொட்டால் சுருங்கி, துய் மலர் உதிர – the soft flowers drop, முன்னர் தோன்றும் – appearing ahead, பனிக் கடு நாளே – the cold harsh days

குறுந்தொகை 381, பாடியவர் பெயர் கிடைக்கவில்லை, நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
தொல் கவின் தொலைந்து தோள் நலம் சாஅய்
அல்லல் நெஞ்சமோடு அல்கலும் துஞ்சாது
பசலை ஆகி விளிவது கொல்லோ
வெண்குருகு நரலும் தண் கமழ் கானல்
பூ மலி பொதும்பர் நாள் மலர் மயக்கி  5
விலங்கு திரை உடைதரும் துறைவனொடு
இலங்கு எயிறு தோன்ற நக்கதன் பயனே?

Kurunthokai 381, Unknown Poet, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her
Is getting ruined
the end result of you,
with sparkling teeth, laughing
with the man from the shore,

where white herons screech,
and cool fragrant seaside
flowering groves have newly
opened blossoms that are
confused by the crashing waves?

You have lost your former beauty
and turned pale, your heart is sad,
your arms have lost their beauty,
and you are unable to sleep at night!

Notes:  The heroine’s friend is critcal of the hero.  She implies that he is not worthy of the love of the heroine.  The seashore groves are muthal.   The blossoms are karu.

Meanings:   தொல் கவின் தொலைந்து – losing previous beauty, தோள் நலம் சாஅய் – arms losing their beauty, arms becoming slim, அல்லல் நெஞ்சமோடு – with a sad heart, அல்கலும் துஞ்சாது – not sleeping even at night, பசலை ஆகி – becoming pale, விளிவது கொல்லோ – will you be ruined, வெண்குருகு நரலும் – white herons/egrets/storks screech, தண் கமழ் கானல் – cool fragrant seaside grove, பூ மலி பொதும்பர் – flower-filled grove, நாள் மலர் மயக்கி – confusing fresh blossoms, விலங்கு திரை உடைதரும் துறைவனொடு – with the man from the seashore where blocking waves break, இலங்கு எயிறு தோன்ற – bright teeth revealing, நக்கதன் பயனே – the result of laughing, the benefit of enjoying

குறுந்தொகை 382, குறுங்கீரனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
தண் துளிக்கு ஏற்ற பைங்கொடி முல்லை
முகை தலை திறந்த நாற்றம் புதல் மிசைப்
பூ அமல் தளவமொடு தேம் கமழ்பு கஞல
வம்புப் பெய்யுமால் மழையே வம்பு அன்று
கார் இது பருவம் ஆயின்  5
வாராரோ நம் காதலோரே?

Kurunthokai 382, Kurunkeeranār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
The green jasmine vines
are drenched in cool
raindrops,
their flowering fragrances
rising along with the honey
scents of golden jasmine
blooming on the bushes.

This is an unseasonal rain.
If it is not unseasonal,
and truly the rainy season,
wouldn’t your lover be back?

Notes:  The heroine’s friend tries to console the heroine, telling her that rainy season is not here yet, and that it has been this unseasonable rain that is causing the thalavam jasmine to bloom.  The rainy season is muthal.  The jasmine vines and thalavam flowers are karu.  Akanānūru 26 – தண் துளிக்கு ஏற்ற பல உழு செஞ்செய் மண். Kurunthokai 291 – தண் துளிக்கு ஏற்ற மலர்.

Meanings:   தண் துளிக்கு – the cool raindrops, ஏற்ற – accepted, பைங்கொடி முல்லை – green vines of jasmine, Jasminum sambac, முகை தலை திறந்த நாற்றம் – fragrance when the flowers open their petals, புதல் மிசை – on the bushes, பூ அமல் தளவமொடு – along with abundant golden jasmine flowers, செம்முல்லை, தேம் கமழ்பு – with honey fragrance, with sweet fragrance, கஞல – to spread, வம்புப் பெய்யுமால் மழையே – new rain is falling, unseasonal rain is falling (பெய்யுமால் = பெய்யும் + ஆல், ஆல் – ஓர் அசைச்சொல், an expletive), வம்பு அன்று – if this is not the unseasonal rain, கார் இது பருவம் ஆயின் – if this is the rainy season, வாராரோ நம் காதலோரே – will your lover not come

குறுந்தொகை 383, படுமரத்து மோசிகீரனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நீ உடம்படுதலின் யான் தர வந்து
குறி நின்றனனே குன்ற நாடன்
இன்றை அளவை சென்றைக்க என்றி
கையும் காலும் ஓய்வன அழுங்கத்
தீயுறு தளிரின் நடுங்கி  5
யாவதும் இலை யான் செயற்கு உரியதுவே.

Kurunthokai 383, Padumarathu Mōsikeeranār – What the heroine’s friend said to her
I had the lord of the mountain
come and wait for you,
since you agreed.
“Let today pass,” you say now.
My hands and legs have gone
weak, and I’m saddened.

I tremble like a tender sprout
that has been thrown into fire.
There is nothing I can do now.

Notes:  The heroine’s friend had arranged for the hero and heroine to meet.  The heroine is dragging her feet.  The friend is worried that the hero will not trust her any longer.

Meanings:   நீ உடம்படுதலின் – since you agreed, யான் தர – since I said, வந்து – came, குறி நின்றனனே குன்ற நாடன் – lord of the mountain country stood there because of the tryst arrangement, இன்றை அளவை சென்றைக்க என்றி – ‘let today pass’ you say, கையும் காலும் ஓய்வன – hands and legs tired, அழுங்க – sadly, தீயுறு தளிரின் நடுங்கி – I tremble like a tender sprout that has fallen in fire, யாவதும் இலை – there is nothing else, யான் செயற்கு உரியதுவே – fitting for me to do

குறுந்தொகை 384, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
உழுந்து உடைக் கழுந்தின் கரும்புடைப் பணைத்தோள்
நெடும் பல் கூந்தல் குறுந்தொடி மகளிர்
நலன் உண்டு துறத்தியாயின்
மிக நன்று அம்ம மகிழ்ந நின் சூளே.

Kurunthokai 384, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Lord, after enjoying their beauty,
you made promises to those
women with small bangles, thick
long hair and paintings of sugarcanes
on their shoulders as smooth
as the pestles that crack ulunthu!

Great!  You are abandoning them now!

Notes:  Sugarcane patterns were painted on the breasts and shoulders of young women.  This art was called thoyyil.  Ulunthu is karu.

Meanings:   உழுந்து உடை – breaking ulunthu, black gram, Phaseolus mungoglaer (old name), Vigna mungo, கழுந்தின் – like pestles, ulakkai, கரும்புடைப் பணைத்தோள் – sugarcane patterns painted (thoyyil) on thick arms, sugarcane patterns on bamboo-like arms, நெடும்பல் கூந்தல் – long thick hair, குறுந்தொடி மகளிர் – women with small bangles, நலன் உண்டு – enjoy their beauty, enjoy their virtue, துறத்தியாயின் – if you abandon, மிக நன்று – it is great, it is good, அம்ம – asai, expression word, மகிழ்ந – O lord, நின் சூளே – your promises

குறுந்தொகை 385, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பலவில் சேர்ந்த பழம் ஆர் இனக் கலை
சிலை வில் கானவன் செந் தொடை வெரீஇ
செரு உறு குதிரையின் பொங்கி சாரல்
இரு வெதிர் நீடு அமை தயங்கப் பாயும்
பெரு வரை அடுக்கத்துக் கிழவோன் என்றும்  5
அன்றை அன்ன நட்பினன்
புதுவோர்த்து அம்ம இவ் அழுங்கல் ஊரே.

Kurunthokai 385, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
Newcomers to this town gossip,
even though the love
he has for me is as strong
as it was on the first day,
the lord of the tall mountains,

where a troop of large male
monkeys eating fruits on
jackfruit trees fear the perfect
arrows shot from the silai tree
bows of the mountain dwellers,
and leap like horses charging
into battle, swaying the tall
bamboo stalks on the slopes.

Notes:  The mountains are muthal.  The monkeys, bamboo and jackfruit are karu.  U. Ve. Swaminatha Iyer has interpreted the words சிலை வில் as ‘a bow made from silai tree’.  Po. Ve. Somasundaranar has interpreted them as ‘an uproarious bow’.  Nachinarkiniyar has interpreted the words அம் சிலை வல் வில் in Kalithokai-1 as சிலை மரத்தாற் செய்த வலிய வில்.  Po. Ve. Somasundaranar has interpreted the words சிலை வில் as ‘bows made from silai trees’ in Ainkurunūru 363.

Meanings:   பலவில் சேர்ந்த பழம் – fruits on the jackfruit trees, Artocarpus heterophyllus,  ஆர் – big, இனக் கலை – male monkey troop, சிலை வில் கானவன் – mountain dweller with his bow made from silai tree, Albyzzia stipulata, mountain dweller with an uproarious bow, செந் தொடை – fine arrows, arrows that don’t miss their mark, வெரீஇ – afraid, செரு உறு குதிரையின் பொங்கி – jump like horses charging into a battlefield, சாரல் – mountain slopes, இரு வெதிர் – big bamboo, நீடு அமை – long bamboo stalks,  தயங்கப் பாயும் – they jump swaying them, பெரு வரை அடுக்கத்து – of tall mountain ranges, கிழவோன் – lord, thalaivan, என்றும் – always, அன்றை அன்ன நட்பினன் – one who has friendship like it was in the past, புதுவோர்த்து – belongs to the new people, அம்ம – asai, an expletive, இவ் அழுங்கல் ஊரே – this uproarious town

குறுந்தொகை 386, வெள்ளிவீதியார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வெண்மணல் விரிந்த வீ ததை கானல்
தண்ணந் துறைவன் தணவா ஊங்கே
வால் இழை மகளிர் விழவு அணி கூட்டும்
மாலையோ அறிவேன் மன்னே மாலை
நிலம் பரந்தன்ன புன்கணொடு  5
புலம் புடைத்து ஆகுதல் அறியேன் யானே.

Kurunthokai 386, Velliveethiyār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
When I was with the lord
of the cool seashore,
with groves of white
sand filled with flowers,
I was aware of festive evenings
when young women wearing
pure jewels put up decorations.

Now I am alone in the evenings.
My sadness is as wide as the land.

Notes:   The seashore is muthal. The heroine’s friend tried to comfort her. This is the response of the heroine. Evening time is muthal. The flowers are karu.

Meanings:   வெண்மணல் விரிந்த – white sand spread, வீ – flower, ததை – dense, filled, கானல் – seashore grove, தண்ணந் துறைவன் – man from the cool seashore, தணவா – not separated, ஊங்கே – long ago, வால் இழை மகளிர் – young women wearing pure ornaments, விழவு அணி கூட்டும் – make festival decorations, மாலையோ அறிவேன் – I was aware of evenings, மன் – கழிவுக்குறிப்பு, what was in the past, ஏ – அசை நிலை, மாலை – evenings, நிலம் பரந்தன்ன – like the land spread, புன்கணொடு – with much sadness, புலம் புடைத்து ஆகுதல் – to be alone, அறியேன் யானே – I don’t understand

குறுந்தொகை 387, கங்குல் வெள்ளத்தார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
எல்லை கழிய முல்லை மலர
கதிர் சினம் தணிந்த கையறு மாலை
இர வரம்பாக நீந்தினம் ஆயின்
எவன் கொல் வாழி தோழி
கங்குல் வெள்ளம் கடலினும் பெரிதே.  5

Kurunthokai 387, Kangul Vellathār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
What is the use, my friend,
to wait for the day to end,
when jasmine flowers bloom
in the helpless evenings
when the sun’s rage goes down?

If we cross that boundary,
the onslaught of night is larger
than the ocean.

Notes:  The poet’s name is a pseudonym taken from key words in the poem.  The friend tried to console the heroine.  This is her response.  Evening, night and ocean are muthal.  The jasmine flowers are karu.

Meanings:   எல்லை கழிய – as the day ends, முல்லை மலர – when jasmine blooms, Jasminum sambac, கதிர் சினம் தணிந்த கையறு மாலை – helpless evenings when the sun’s rage/heat goes down, இர வரம்பாக – night as a limit (to tolerate pain), நீந்தினம் ஆயின் – if we cross that, எவன் கொல் – what is the use, வாழி தோழி – may you live long my friend, கங்குல் வெள்ளம் – the onslaught of night, கடலினும் பெரிதே – larger than the ocean

குறுந்தொகை 388, ஔவையார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நீர் கால் யாத்த நிரை இதழ்க் குவளை
கோடை ஒற்றினும் வாடாதாகும்
கவணை அன்ன பூட்டுப் பொருது அசாஅ
உமண் எருத்து ஒழுகைத் தோடு நிரைத்தன்ன
முளி சினை பிளக்கும் முன்பு இன்மையின்  5
யானை கை மடித்து உயவும்
கானமும் இனிய ஆம் நும்மொடு வரினே.

Kurunthokai 388, Avvaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Their stems rooted in water,
blue waterlilies with rows of
petals do not fade, even
when the summer winds blow.

If she goes with you, the
wilderness will be sweet to her,
where weak elephants unable to
break with their folded trunks,
struggle to bend dry tree branches
that are in rows like the convoys
of salt merchants’ carts pulled
by oxen saddened by the stress
of the yokes that look like slings.

Notes:  The heroine’s friend persuades the hero to take the heroine along. The forest is muthal.  The elephants, waterlilies and trees are karu.

Meanings:   நீர் கால் யாத்த – stems rooted in water, நிரை இதழ்க் குவளை – blue waterlilies with rows of petals, Blue nelumbo, Nymphaea odorata, கோடை ஒற்றினும் வாடாதாகும் – they do not fade even in the attacking westerly/hot winds, summer winds, கவணை அன்ன – like slingshots, பூட்டுப் பொருது – yokes are attached, அசாஅ – with sorrow, உமண் எருத்து ஒழுகை – salt merchants’ bullock carts, தோடு நிரைத்தன்ன – like the crowded rows, முளி சினை பிளக்கும் – to break the dry branches, முன்பு இன்மையின் – without strength, யானை கை மடித்து – elephants fold their trunks, உயவும் – they feel sad, கானமும் இனிய ஆம் நும்மொடு வரினே – even this forest will become sweet if she comes with you

குறுந்தொகை 389, வேட்டகண்ணனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நெய் கனி குறும்பூழ் காயமாக
ஆர் பதம் பெறுக தோழி அத்தை
பெருங்கல் நாடன் வரைந்தென அவனெதிர்
நன்றோ மகனே என்றனென்
நன்றே போலும் என்றுரைத் தோனே.  5

Kurunthokai 389, Vēttakannanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
My friend!
The lord of the big mountains
is arranging your wedding.
I asked his servant,
“Is everything well my son?”
He replied, “Everything is well.”
May he receive a meal with
quail gravy filled with ghee!

Notes:  The heroine’s friend has received confirmation from the hero’s servant about the wedding arrangements.  She is happy.

Meanings:   நெய் கனி குறும்பூழ் – oil/ghee filled quail or partridge, காயமாக – as a spicy dish, ஆர்பதம் – food to eat, பெறுக – may he receive, தோழி – my friend, அத்தை – asai, a poetic expletive, பெருங்கல் நாடன் – the lord of the big mountains, வரைந்தென – since he is making arrangements for the wedding, அவனெதிர் – to him, in front of him, நன்றோ மகனே என்றனென் – “is everything well, my son”, I asked, நன்றே போலும் என்றுரைத் தோனே – “Yes, everything is good”, he said

குறுந்தொகை 390, உறையூர் முதுகொற்றனார், பாலைத் திணை – கண்டோர் சொன்னது
எல்லும் எல்லின்று பாடுங்கேளாய்
செல்லாதீமோ சிறு பிடி துணையே
வேற்று முனை வெம்மையின் சாத்து வந்து இறுத்தென
வளையணி நெடு வேல் ஏந்தி
மிளை வந்து பெயரும் தண்ணுமைக் குரலே.  5

Kurunthokai 390, Uraiyūr Muthukotranār, Pālai Thinai – What bystanders in the wasteland path said to the hero
Daylight has faded and it is dark!
Listen to those sounds!
Don’t go there with your lover
who is like a young cow-elephant!
It is like a fierce enemy battlefield!

Since the merchant caravans have
arrived, wasteland bandits with
long spears with rings are
getting ready to attack, beating
thannumai drums in the protected forest
and the drumbeat sounds come and go.

Notes:  Onlookers in the wasteland are warning the hero against dangers in the dark.  The forest is muthal.  The elephant and wasteland robbers are karu.  எல்லும் எல்லின்று (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – சூரியனும் விளக்கம் இலனானான், இரா.  இராகவையங்கார் உரை – பகற்பொழுதும் இருண்டு சென்றது, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஞாயிறும் விளக்கமிலதாயிற்று.  அகநானூறு 110, அகநானூறு 370 பாடல்களில் ‘எல்லும் எல்லின்று’ என்பதற்கு – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பகலும் ஒளி இழந்தது, பகலும் ஒளி குறைந்தது,  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பகற்பொழுது ஒளி இல்லையாய் இருந்தது, பகற்பொழுதும் ஒளி குன்றிற்று.

Meanings:   எல்லும் எல்லின்று – the sun has set, daylight has turned to darkness, பாடுங்கேளாய் – listen to the sounds, செல்லாதீமோ – please do not go, சிறு பிடி துணையே – partner/lover who is tender like a small female elephant, வேற்று முனை – enemy battlefield, வெம்மையின் – like the enmity, சாத்து – merchants, வந்து இறுத்தென – like they came there and stayed, வளையணி நெடு வேல் – long spears with rings attached, ஏந்தி – holding, lifting, மிளை வந்து – coming to the protected forests (which are around forts), பெயரும் – they leave, தண்ணுமைக் குரலே – the sounds of thannumai drums

குறுந்தொகை 391, பொன்மணியார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
உவரி ஒருத்தல் உழாஅது மடியப்
புகரி புழுங்கிய புயல் நீங்கு புறவில்
கடிது இடி உருமின் பாம்பு பை அவிய
இடியொடு மயங்கி இனிது வீழ்ந்தன்றே
வீழ்ந்த மா மழை தழீஇப் பிரிந்தோர்  5
கையற வந்த பையுள் மாலை
பூஞ்சினை இருந்த போழ் கண் மஞ்ஞை
தாஅம் நீர் நனந்தலை புலம்பக்
கூஉம் தோழி பெரும் பேதையவே.

Kurunthokai 391, Ponmaniyār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
In the parched woodland
where bulls were lying
around hating plowing, and
spotted deer were resting in the heat,
there was a sudden roll of thunder
ruining the hoods of snakes,
accompanied by sweet, heavy rain.

Sorrowful evening has arrived,
bringing distress to those who
are parted from embracing lovers.

And now, my friend, split-eyed peacocks
sitting on flowering branches,
have started to screech.  Stupid birds!

Notes:  The heroine is in denial that the rainy season has arrived.  The hero has not arrived.  She refuses to accept the truth even though all the signs are there.  The rainy season is muthal.  The snakes, peacocks, pigs and deer are karu.  There is a convention that thunder ruins and kills snakes.  Akanānūru 92, 119, 182, 202, 274, 323, 328, Kalithokai 45, 113, Kurunthokai 158, 190, 268, 391 and Natrinai 37, 51, 114, 129, 238, 255, 264, 347, 383, Puranānūru 17, 37, 58, 126, 211, 366 and 369 have similar descriptions of thunder ruining or killing snakes.

Meanings:   உவரி – hating, ஒருத்தல் – male animal – could be bull or boar, உழாஅது – without plowing, மடிய – lying down, புகரி – spotted one, the deer, புழுங்கிய – lying in the heat, புயல் நீங்கு புறவில் – in the woodland where there is no rain, கடிது இடி உருமின் – when rapid/loud thunder struck, பாம்பு பை அவிய – snake hoods were ruined, இடியொடு – with thunder, மயங்கி இனிது வீழ்ந்தன்றே வீழ்ந்த மா மழை – heavy rain sweetly falls mixed (with thunder), தழீஇப் பிரிந்தோர் – those who embraced and separated, கையற  – to become helpless, வந்த – came, பையுள் மாலை – painful evenings, பூஞ்சினை இருந்த – from the flowering branches, போழ் கண் மஞ்ஞை – split-eyed peacocks, தாஅம் நீர் – flowing water, நனந்தலை – wide space, புலம்ப – to become lonely, கூஉம் – they screech, தோழி – my friend, பெரும் பேதையவே – they are very stupid

குறுந்தொகை 392, தும்பிசேர் கீரனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தும்பியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
அம்ம வாழியோ அணிச் சிறைத் தும்பி
நன் மொழிக்கு அச்சமில்லை அவர் நாட்டு
அண்ணல் நெடு வரைச் சேறி ஆயின்
கடமை மிடைந்த துடவை அம் சிறு தினைத்
துளர் எறி நுண் துகள் களைஞர் தங்கை  5
தமரின் தீராள் என்மோ அரசர்
நிரை செலல் துண் தோல் போலப்
பிரசந்தூங்கு மலை கிழவோர்க்கே.

Kurunthokai 392, Thumpisēr Keeranār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the dragonfly, as the hero listened nearby
O dragonfly with beautiful wings!
There is no need to fear
utterance of good words.

If you reach her lover’s country
with lofty mountains, where bee
hives hang in rows like the fine
shields of kings,

tell him that the younger sister
of those who weed amidst pretty,
tiny millet plants in the fields,
raising fine dust with their hoes,
where elks throng,
is unable to leave her relatives.

Notes:  This is a messenger song.  There are some messenger poems with birds.  The mountains are muthal.  The millet, bees and dragonfly are karu.

Meanings:   அம்ம – an asai, an expletive, வாழியோ – may you live long, அணி – beautiful, சிறை – winged, தும்பி – dragonfly, நன்மொழிக்கு அச்சமில்லை – there’s no fear in telling good words, அவர் நாட்டு – his country’s, அண்ணல் – lofty, நெடு வரை – tall mountains, சேறி ஆயின் – if you reach, கடமை மிடைந்த – kadamai deers (elk) filled, துடவை – fields, அம் – beautiful, சிறு தினை – small millet, Italian millet, Setaria italicum, துளர் – weeds, எறி – attacking (with hoes), நுண் துகள் – fine dust, களைஞர் – those who weed the fields, தங்கை – younger sister, தமரின் – from her relatives, தீராள் – she has not left them, என்மோ – tell him this, அரசர் – kings, நிரை செலல் – arranged in rows, துண் தோல் போல – like the fine shields, பிரசம் தூங்கு – honeycombs hanging, மலை கிழவோர்க்கே – to the lord of the mountains

குறுந்தொகை 393, பரணர், மருதத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
மயங்கு மலர்க் கோதை குழைய மகிழ்நன்
முயங்கிய நாள் தவச் சிலவே அலரே
கூகைக் கோழி வாகைப் பறந்தலைப்
பசும்பூண் பாண்டியன் வினைவல் அதிகன்
களிறொடு பட்ட ஞான்றை  5
ஒளிறு வாள் கொங்கர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே.

Kurunthokai 393, Paranar, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
It was just for a few days
that your lover embraced you,
crushing your garlands
with many kinds of blossoms.

But gossip has risen!

It is louder than the roar of the
Kongu people with bright swords,
when Athikan, the able general of
the Pāndiyan king with fine jewels
fell along with his elephant on the
field at Vākai, where owls screech.

Notes:    The heroine’s friend sends a message to the hero, that he should come and marry the heroine soon.  The battlefield is muthal. The blossoms, elephant and owls are karu.  பசும்பூண் பாண்டியன் (4) – உ. வே. சாமிநாதையர் மற்றும் பொ. வே. சோமசுந்தரனார் ஆகிய அறிஞர்களின் உரை – ‘பசிய பூணை அணிந்த பாண்டியன்’.  அகநானூறு 162-21 – பசும்பூண் பாண்டியன் – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – பசும்பூண் பாண்டியன் என்பது ஒரு பாண்டிய மன்னனின் பெயர், அகநானூறு 231-12 – பசிய அணிகலன்களையுடைய பாண்டியன், அகநானூறு 253 – 5 – பசும்பூண் பாண்டியன் என்ற மதுரை மன்னன், அகநானூறு 338-5 – பசும்பூண் பாண்டியன் என்னும் அரசன்.

Meanings:   மயங்கு மலர்க் கோதை குழைய – crushing (your) flower garlands with mixed flowers, மகிழ்நன் முயங்கிய நாள் தவச் சிலவே – your lover embraced you just for very few days, அலரே – gossip, கூகைக் கோழி – owl bird, வாகைப் பறந்தலை – battlefield at Vakai, பசும்பூண் பாண்டியன் – Pāndiyan king with new/fine jewels, king Pasumpoon Pāndiyan, வினை வல் – able at his task, அதிகன் களிறொடு பட்ட ஞான்றை – the day Athikan was killed along with his elephant, ஒளிறு வாள் bright sword, கொங்கர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – larger than he uproar caused by Kongars

குறுந்தொகை 394, குறியிரையார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
முழந்தாள் இரும் பிடிக் கயந்தலைக் குழவி
நறவு மலி பாக்கத்துக் குறமகள் ஈன்ற
குறி இறைப் புதல்வரொடு மறுவந்து ஓடி
முன் நாள் இனியது ஆகி பின் நாள்
அவர் தினைப் புனம் மேய்ந்தாங்கு  5
பகை ஆகின்றவர் நகை விளையாட்டே.

Kurunthokai 394, Kuriyiraiyār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
In a small village with abundant toddy,
a black female elephant’s calf with a
tender head and sturdy legs,
ran around in circles, and played with
boys with tiny arms, borne by a
mountain woman.

It was sweet then,
but later when it grew up, it grazed on
their millet crops and and that lead to
enmity.

Your lover’s laughter and games have
become like that.

Notes:  The heroine is worried since the hero has been absent for a while.  Her friend says to her that he who was sweet to them in the past, has become hateful to them now.  The mountain is muthal.  The elephant, the mountain women and children, and millet crops are karu.

Meanings:   முழந்தாள் – legs (முழந்தாள் = முழங்கால் முட்டுக்கும் கணுக்காலுக்கும் இடையிலுள்ள உறுப்பு, part of the leg between the knee and the ankle), இரும் பிடி – huge female elephant, dark colored female elephant, கயந்தலைக் குழவி – tender-headed calf, நறவு மலி பாக்கத்து – in an alcohol-rich small village, குறமகள் ஈன்ற – borne by a mountain woman, குறி இறைப் புதல்வரொடு – with the young sons with tiny arm joints, மறுவந்து ஓடி – ran around in circles, முன் நாள் இனியது ஆகி – what was sweet in the past, பின் நாள் – at a later date, அவர் தினைப் புனம் மேய்ந்தாங்கு – like how it grazed their millet crops, Italian millet, Setaria italicum, பகை ஆகின்ற – it becomes an enemy, அவர் நகை விளையாட்டே – his laughter and games

குறுந்தொகை 395, பாடியவர் பெயர் கிடைக்கவில்லை, பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நெஞ்சே நிறை ஒல்லாதே அவரே
அன்பு இன்மையின் அருள் பொருள் என்னார்
வன்கண் கொண்டு வலித்து வல்லுநரே
அரவு நுங்கு மதியினுக்கு இவணோர் போலக்
களையார் ஆயினும் கண் இனிது படீஇயர்  5
அஞ்சல் என்மரும் இல்லை அந்தில்
அளிதோ தானே நாணே
ஆங்கு அவர் வதிவயின் நீங்கப்படினே.

Kurunthokai 395, Unknown Poet, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
I have no control over my heart,
since my lover does not love me
nor does he consider love as wealth.

Those who are strong and forceful
are sleeping sweetly, like those who
saw the moon devoured by a serpent
but are unable to do anything.

There is nobody here to console me.
This is pitiful for my modesty,
if I have to leave and go where he is.

Notes:  The words வன்கண் கொண்டு வலித்து வல்லுநரே on line 3, meaning ‘strength and ability to pressure’ have been interpreted both as belonging to the ‘hero’ and to ‘others in town’.  The snake devouring the moon is the description of the lunar eclipse.  குறுந்தொகை 149, 395 -அளிதோ தானே நாணே, குறுந்தொகை 212 – அளிதோ தானே காமம்.  அரவு நுங்கு மதி: குறுந்தொகை 395 – அரவு நுங்கு மதியினுக்கு, அகநானூறு 114 – அரவு நுங்கு மதியின், அகநானூறு 313 – அரவு நுங்கு மதியின், நற்றிணை 377 – அரவுக் குறைபடுத்த பசுங்கதிர் மதியத்து, புறநானூறு 260 – பாம்பின் வை எயிற்று உய்ந்த மதியின், கலித்தொகை 15 – பாம்பு சேர் மதி போல, கலித்தொகை 104 – பால் மதி சேர்ந்த அரவினை, பரிபாடல் 10-76 – அரவு செறி உவவு மதியென, பரிபாடல் 11 – பாம்பு ஒல்லை மதியம் மறையவரு நாளில், சிறுபாணாற்றுப்படை 185 – மதி சேர் அரவின்.

Meanings:   நெஞ்சே நிறை ஒல்லாதே – my heart is unable to stop, அவரே – he, அன்பு இன்மையின் – since he does not love me, அருள் பொருள் என்னார் – he does not consider grace as wealth, வன்கண் கொண்டு – with strength, வலித்து வல்லுநரே – those able to put pressure, அரவு நுங்கு மதியினுக்கு – for the moon that is being devoured by a serpent, இவணோர் போல – like those here, களையார் ஆயினும் – they don’t remove, கண் இனிது படீஇயர் – but they are sleeping sweetly (Kurunthokai 243 – படீஇயர் என் கண்ணே), அஞ்சல் என்மரும் இல்லை – there is nobody to tell me not to fear, அந்தில் – asai, an expletive, அளிதோ தானே – it is pitiable, நாணே – shame, modesty, ஆங்கு அவர் வதிவயின் நீங்கப்படினே – if I have to leave and go to where he is

குறுந்தொகை 396, கயமனார், பாலைத் திணை – செவிலித் தாய் சொன்னது
பாலும் உண்ணாள் பந்துடன் மேவாள்
விளையாடு ஆயமொடு அயர்வோள் இனியே
எளிது என உணர்ந்தனள் கொல்லோ முளி சினை
ஓமைக் குத்திய உயர் கோட்டு ஒருத்தல்
வேனில் குன்றத்து வெவ்வரைக் கவாஅன்  5
மழை முழங்கு கடுங்குரல் ஓர்க்கும்
கழை திரங்கு ஆர் இடை அவனொடு செலவே?

Kurunthokai 396, Kayamanār, Pālai Thinai – What the foster mother said when the heroine eloped with the hero
How did she, who
refused to drink milk,
did not desire her ball,
but played with her friends,

feel it was easy to go with
him on the harsh path
through dried bamboo patch,

where a male elephant pokes
his lifted tusks into the trunk
of an ōmai tree with dry branches,
and stops to listen
to the loud, roaring thunder sounds
that reverberate across the foothills of
mountains scorched by summer’s heat?

Notes:   The mountains and summer are muthal.  The elephant, bamboo and ōmai tree are karu.

Meanings:   பாலும் உண்ணாள் – she does not drink milk, பந்துடன் மேவாள் – she does not desire her ball, விளையாடு ஆயமொடு அயர்வோள் – she used to play with her friends, இனியே – now, எளிது என உணர்ந்தனள் கொல்லோ- did she feel it was easy, முளி சினை ஓமை – ōmai tree with dried branches, Sandpaper tree,  Dillenia indica, குத்திய – poked, thrust, உயர் கோட்டு – with raised tusks, ஒருத்தல் – a male elephant, வேனில் குன்றத்து – in the summer’s mountain, வெவ்வரை கவாஅன் – hot base of the mountain, hot mountain slopes, மழை முழங்கு – roaring clouds, கடுங்குரல் – loud sounds, ஓர்க்கும் – listens to it, கழை – bamboo, Bambusa arundinacea, திரங்கு – dried, ஆர் இடை – on the difficult path, அவனொடு செலவே – to go with him

குறுந்தொகை 397, அம்மூவனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நனை முதிர் ஞாழல் சினை மருள் திரள் வீ
நெய்தல் மா மலர்ப் பெய்தல் போல
ஊதை தூற்றும் உரவு நீர்ச் சேர்ப்ப
தாய் உடன்று அலைக்கும் காலையும் வாய்விட்டு
அன்னா என்னுங்குழவி போல  5
இன்னா செயினும் இனிது தலையளிப்பினும்
நின் வரைப்பினள் என் தோழி
தன் உறு விழுமங்களைஞரோ இலளே.

Kurunthokai 397, Ammoovanār, Neythal Thinai – what the heroine’s friend said to the hero
O lord of the seashore with strong waves,
where cold winds scatter, the egg-like, round
gnālal flowers that have blossomed from mature
buds, on dark colored waterlilies, like rain!

She’s like a baby who cries out for its mother,
when the mother is angry.

Whether you are mean or sweet and gracious,
you are the only one who can remove her pain.

Notes:  The heroine’s friend utters these words to the hero who is about to leave to earn wealth.

Meanings:   நனை – buds, முதிர் – mature, ஞாழல் – gnālal flowers, புலிநகக்கொன்றை, tigerclaw tree, cassia sophera, சினை – egg, மருள் – like, திரள் வீ – round flowers, நெய்தல் மாமலர் – large blue waterlilies, dark blue waterlilies, பெய்தல் போல – like rain falling down, ஊதை – cold winds, தூற்றும் – scatter, உரவு நீர் – powerful waves, swaying water, சேர்ப்ப – O lord of the seashore, தாய் உடன்று அலைக்கும் காலையும் – even mother is angry, வாய்விட்டு – opening its mouth, அன்னா என்னுங்குழவி போல – like a child who cries for its mother, இன்னா செயினும் – even if you harm, இனிது தலையளிப்பினும் – even if you are sweet and gracious, நின் வரைப்பினள் – she’s limited by you, என் தோழி – my friend, தன் உறு விழுமம் – the pain she suffers, களைஞரோ இலளே – there is nobody to remove her pain

குறுந்தொகை 398, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
தேற்றாம் அன்றே தோழி தண் எனத்
தூற்றும் திவலைத் துயர் கூர் காலை
கயல் ஏர் உண்கண் கனங்குழை மகளிர்
கை புணை ஆக நெய் பெய்து மாட்டிய
சுடர் துயர் எடுப்பும் புன்கண் மாலை  5
அரும் பெறற் காதலர் வந்தென விருந்து அயர்பு
மெய்ம் மலி உவகையின் எழுதரு
கண் கலிழ் உகு பனி அரக்குவோரே.

Kurunthokai 398, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
In this distressing evening time of the
painful season when cold rains drizzle,
women with kohl-rimmed, carp-shaped
eyes and heavy earrings pour out oil
and light lamps, using their hands as spoons.

There is nobody to wipe away the tears that
fall from my muddied eyes or to tell me that
my precious lover
has come back, and that there will be joyous
celebrations that will make my body ecstatic.

Notes:  The cold season is muthal.  The heroine is sad since the hero has just left.  The rainy season and evenings are muthal.

Meanings:  தேற்றாம் அன்றே தோழி – I do not know my friend, தண் எனத் தூற்றும் திவலை – rain drizzling making it cool, துயர் கூர் காலை – painful time, கயல் ஏர் உண்கண் – carp fish like kohl-rimmed eyes, Cyprinus fimbriatus, கனங்குழை மகளிர் – women wearing heavy earrings, கை புணை ஆக – using hands as tool, நெய் பெய்து மாட்டிய சுடர் – lamps lit pouring oil, lamps lit pouring ghee, துயர் எடுப்பும் புன்கண் மாலை – sorrow-causing painful evening, அரும் பெறற் காதலர் வந்தென – that my precious lover has come back, விருந்து அயர்பு – celebrating, மெய்ம் மலி உவகையின் – with great happiness to the body, எழுதரு – risen, கண் கலிழ் – eyes muddied, உகு பனி – falling tears, அரக்குவோரே – those who can wipe

குறுந்தொகை 399, பரணர், மருதத் திணை – தலைவி சொன்னது
ஊருண் கேணி உண் துறைத் தொக்க
பாசியற்றே பசலை காதலர்
தொடுவுழித் தொடுவுழி நீங்கி
விடுவுழி விடுவுழிப் பரத்தலானே.

Kurunthokai 399, Paranar, Marutham Thinai – What the heroine said
My pallor is like the moss floating
on the town’s drinking water tank.
It vanishes whenever he touches me.
It spreads all over whenever he leaves.

Notes:  The heroine tells her friend how much she suffers in the absence of the hero.  The reservoir is muthal.  The moss is karu.  கலித்தொகை 130 – விடுவழி விடுவழிச் சென்றாங்கு அவர் தொடுவழித் தொடுவழி நீங்கின்றால் பசப்பே.

Meanings:    ஊர் உண் கேணி – town’s drinking-water well, town’s drinking water reservoir, உண் துறை – drinking water shore, தொக்க – collected, பாசியற்றே – it is like the algae, it is like the moss, பசலை – pallor, காதலர் – lover, தொடுவுழித் தொடுவுழி – whenever he touches me (தொடுவுழி = தொடு + உழி, உழி = ஏழாம் வேற்றுமை உருபு), நீங்கி – it leaves, விடுவுழி விடுவுழி – whenever he leaves (விடுவுழி = விடு + உழி, உழி = ஏழாம் வேற்றுமை உருபு), பரத்தலானே – since it spreads

குறுந்தொகை 400, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் சொன்னது
சேயாறு செல்வாம் ஆயின் இடர் இன்று
களை கலம் காமம் பெருந்தோட்கு என்று
நன்று புரிந்து எண்ணிய மனத்தை ஆகி
முரம்பு கண் உடைய ஏகி கரம்பைப்
புது வழிப்படுத்த மதியுடை வலவோய்  5
இன்று தந்தனை தேரோ
நோய் உழந்து உறைவியை நல்கலானே.

Kurunthokai 400, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
O wise charioteer!
Desiring what is good, you thought
in your mind if we took the long
route, I will not be able to remove
the love distress of my wife with
wide arms,
and so you blazed new paths
through the stone-filled high land.

You have saved the life of the one
who has suffered.  Is it just a
chariot ride that you gave me today?

Meanings:   சேயாறு செல்வாம் ஆயின் – if we took the long route, இடர் இன்று – without sorrow, களைகலம் காமம் – I will be unable to remove her love affliction, பெருந்தோட்கு – of the woman with wide shoulders, of the woman with wide arms, என்று – thus, நன்று புரிந்து – desiring goodness, எண்ணிய மனத்தை ஆகி – you of thinking mind, முரம்பு கண் உடைய ஏகி – going to the high ground with pebbles, கரம்பைப் புது வழிப்படுத்த – created new paths in the dry land, மதியுடை வலவோய் – O charioteer with wisdom, இன்று தந்தனை – you gave today, தேரோ – just the chariot ride, நோய் உழந்து உறைவியை – my wife who is struggling with the painful (separation) disease, நல்கலானே – due to your giving

குறுந்தொகை 401, அம்மூவனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அடும்பின் ஆய் மலர் விரைஇ நெய்தல்
நெடுந்தொடை வேய்ந்த நீர் வார் கூந்தல்
ஓரை மகளிர் அஞ்சி ஈர் ஞெண்டு
கடலில் பரிக்கும் துறைவனொடு ஒரு நாள்
நக்கு விளையாடலும் கடிந்தன்று  5
ஐதே கம்ம மெய் தோய் நட்பே.

Kurunthokai 401, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
One day I joked
and played with the lord
of the shores, where
crabs run to the ocean,
afraid of girls playing orai
games on the seashore,
wearing long garlands
made of pretty adumpu
flowers and waterlilies,
water dripping from their hair.

It is surprising that despite our
close friendship, we are separated.

Notes:   The seashore and town are muthal.  Adumpu and waterlily flowers are karu.

Meanings:  அடும்பின் ஆய் மலர் – Beautiful adumpu flowers, Ipomoea pes-caprae vine, விரைஇ நெய்தல் – mixed with waterlily blossoms, நெடுந் தொடை – long garlands, வேய்ந்த – wearing , நீர் வார் கூந்தல் – water-dripping hair, ஓரை மகளிர் – girls playing orai games, அஞ்சி – afraid, ஈர் ஞெண்டு – wet crabs, கடலில் பரிக்கும் – they run to the ocean, துறைவனொடு – with the man from the shores, ஒரு நாள் – one day, நக்கு விளையாடலும் – laughed and played, கடிந்தன்று – it is removed, ஐதே கம்ம – this is surprising, மெய் தோய் நட்பே – embracing/body hugging friendship

 

 

 

 

 

Advertisements