அகநானூறு, Akanānūru

Translated by Vaidehi Herbert  

Copyright ©  All Rights Reserved

தமிழ் உரை நூல்கள்:
அகநானூறு – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – தமிழ் மண் பதிப்பகம், சென்னை
அகநானூறு – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை- சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்ன

மணிமிடை பவளம் 121-300

அகநானூறு 121, மதுரை மருதன் இளநாகனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
நாம் நகை உடையம் நெஞ்சே, கடும் தெறல்
வேனில் நீடிய வான் உயர்வழி நாள்,
வறுமை கூரிய மண் நீர்ச் சிறு குளத்
தொடு குழி மருங்கில் துவ்வாக் கலங்கல்
கன்றுடை மடப் பிடிக் கயந்தலை மண்ணிச், 5
சேறு கொண்டாடிய வேறுபடு வயக்களிறு
செங்கோல் வால் இணர் தயங்கத் தீண்டிச்,
சொரி புறம் உரிஞிய நெறி அயல் மராஅத்து
அல்குறு வரி நிழல் அசைஇ, நம்மொடு
தான் வரும் என்ப, தட மென் தோளி,  10
உறுகண் மழவர் உருள் கீண்டிட்ட
ஆறு செல் மாக்கள் சோறு பொதி வெண்குடைக்
கணை விசைக் கடு வளி எடுத்தலின், துணை செத்து
வெருள் ஏறு பயிரும் ஆங்கண்
கரு முக முசுவின் கானத்தானே.  15

Akanānūru 121, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
This makes me laugh, my heart!  They say she
wants to go with us, the young woman with
curved, delicate arms, on the path,
where,
in harsh summer, on a very high, long path,
a bull elephant searches for water in a pond
muddied with sand and getting drier each day,
rubs the mud from it on the tender head of its
delicate female with calf and plays in the mud
himself, looking different, the strong elephant
pulls a kadampam tree’s red-stemmed, white
flower cluster, and rubs it on his itching back and
rests in the dappled shade near the path, and in the
forest with black-faced monkeys, a fearing stag
calls his mate on hearing sounds he thinks are from
fast arrows, which are from harsh winds that move
around the white palm rice bowls thrown by those
who go on the path created by harsh warriors for
their chariot wheels.

Notes:   தோழியால் தலைவி உடன்வரும் எனக் கேட்ட தலைவன் தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது.  வான் உயர் வழி (2) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – மிக உயர்ந்த நெறி, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை- முகில்கள் பெய்யாது நீங்கிப்போன வழி.  ஒப்புமை:  குறுந்தொகை 168 – மாரிப் பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை இரும் பனம் பசுங்குடைப் பலவுடன் பொதிந்து, புறநானூறு 352 – பசுங்குடையான் புதன் முல்லைப் பூப்பறிக்குந்து, அகநானூறு 37 – பயில் இதழ்ப் பசுங்குடைக் கய மண்டு பகட்டின் பருகி, கலித்தொகை 23 – வேணீர் உண்ட குடை ஓரன்னர்.  தட – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24), அவற்றுள், தட என் கிளவி கோட்டமும் செய்யும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 25).

Meanings:   நாம் நகை உடையம் – this is making me laugh (உடையம் – தன்மைப் பன்மை, first person plural), நெஞ்சே – oh my heart (விளி, an address),  கடும் தெறல் வேனில் – in the harsh summer heat,  நீடிய – long, வான் உயர் வழி – very high path, path where the clouds have not rained, நாள் – daily, வறுமை கூரிய – very dry, மண் நீர்ச் சிறு குளத் தொடு – in a dug small pond that had very little water with sand (தொடு – தோண்டப்பட்ட), குழி மருங்கில் – in the pits, துவ்வாக் கலங்கல் – muddied water that is undrinkable, கன்றுடை மடப் பிடிக் கயந்தலை மண்ணி – rubbed on the tender head of its delicate female with calf, சேறு கொண்டாடிய வேறுபடு வயக்களிறு – strong elephant that played in the mud and changed color, செங்கோல் – red stems, வால் இணர் – white clusters, தயங்க – moving, தீண்டி – pulling with his trunk, சொரி புறம் – itching back, உரிஞிய – rubbed,  நெறி அயல் – near the path, மராஅத்து – of a kadampam tree, Anthocephalus or Neolamarckia cadamba, Kadampam oak (அத்து – சாரியை), அல்குறு வரி நிழல் – reduced striped shade, அசைஇ – staying (சொல்லிசை அளபெடை), நம்மொடு தான் வரும் என்ப – they say she wants to go with us (தான் -அசைநிலை, an expletive), தட மென் தோளி – the woman with curved/big, delicate arms,  உறுகண் மழவர் – the wasteland warriors who cause great sorrow, உருள் – wheels, கீண்டிட்ட – dug the land and went, tore the land and went (கிழித்துச் சென்ற), ஆறு செல் மாக்கள் – people who go on the path, சோறு பொதி வெண்குடை – bowls filled with white rice (palmyra frond bowls – like the ones used to drink pathaneer), கணை விசை – rapid arrows that are shot, கடு வளி – strong winds,  எடுத்தலின் – since they blow,  துணை செத்து – thinking about its partner,  வெருள் ஏறு – a fearing stag, a bewildered stag, பயிரும் – it calls,  ஆங்கண் – there, கரு முக முசுவின் கானத்தானே – in the forest with the black-faced monkeys, langur monkey, Semnopithecus priamus (கானத்தானே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 122, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
இரும்பிழி மாரி அழுங்கல் மூதூர்
விழவு இன்றாயினும் துஞ்சாது ஆகும்,
மல்லல் ஆவணம் மறுகுடன் மடியின்
வல் உரைக் கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள்,
பிணி கோள் அருஞ்சிறை அன்னை துஞ்சின்  5
துஞ்சாக் கண்ணர் காவலர் கடுகுவர்,
இலங்கு வேல் இளையர் துஞ்சின் வை எயிற்று
வலஞ்சுரித் தோகை ஞாளி மகிழும்,
அரவவாய் ஞமலி மகிழாது மடியின்
பகலுரு உறழ நிலவுக் கான்று விசும்பின்  10
அகல்வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே,
திங்கள் கல் சேர்வு கனை இருள் மடியின்
இல் எலி வல்சி வல்வாய்க் கூகை
கழுது வழங்கு யாமத்து அழிதகக் குழறும்,
வளைக் கண் சேவல் வாளாது மடியின்  15
மனைச் செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும்,
எல்லாம் மடிந்த காலை ஒரு நாள்
நில்லா நெஞ்சத்து அவர் வாரலரே, அதனால்,
அரி பெய் புட்டில் ஆர்ப்பப் பரி சிறந்து
ஆதி போகிய பாய் பரி நன் மா  20
நொச்சி வேலித் தித்தன் உறந்தைக்
கல் முதிர் புறங்காட்டன்ன,
பல் முட்டின்றால் தோழி, நம் களவே.

Akanānūru 122, Paranar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
This loud town where liquor flows like rain
will not sleep even when there are no festivals.

Even if the prosperous markets and streets go
to sleep, mother, with strong, harsh words
does not sleep.

Even if mother who holds us tight and guards
us strictly sleeps, the guards who do not sleep
move around rapidly.

Even if the quick, young men with bright lances
sleep, dogs with sharp teeth and right-curled
tails bark.

Even if the loudly barking dogs go to sleep,
the wide moon spreads its rays in the sky and
it appears like day.

Even if the moon reaches the mountains and
there is pitch darkness, the house-rat eating,
strong-mouthed owls hoot at night when
ghouls roam.

Even if male owls with round eyes stop hooting
and go to sleep quietly, the house roosters will
crow loudly.

Even if everyone has gone to sleep, he from whom
my heart is not away even for a day has not come.

The hindrances that we face, my friend, are like
those faced in the rock-filled, mature, protective
forests of Uranthai city surrounded by walls,
belonging to king Thithan with swift, fine horses
that leap and run straight, wearing pebble-filled
anklets on their feet.

Notes:  தலைவன் கேட்கும்படி தன்னுடைய இடையூறுகளைத் தோழிக்குச் சொல்லுவாளாய்ச் சொல்லியது.  நில்லா நெஞ்சத்து அவர் வாரலரே (18) –   இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – ‘நிலைபெறாத நெஞ்சத்தினையுடைய நம் தலைவர் வருதிலர்’, பொ. வே. சோமசுந்தரானார் உரை – ‘நில்லாத நமது நெஞ்சத்தின்கண் உறைபவராகிய நம்பெருமான் ஈண்டு வாராதொழிவர்’.  வரலாறு:  தித்தன், உறந்தை.  குறிஞ்சிப்பாட்டு 237-243 – அதற்கொண்டு, அன்றை அன்ன விருப்பொடு என்றும் இரவரல் மாலையனே வருதோறும் காவலர் கடுகினும், கத நாய் குரைப்பினும், நீ துயில் எழினும், நிலவு வெளிப்படினும், வேய் புரை மென் தோள் இன்துயில் பெறாஅன் பெயரினும், முனியல் உறாஅன்.  மனைச் செறி கோழி (16) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – மனையிற் தங்கிய கோழிச் சேவல் மாண்புற்ற குரலை எழுப்பிக் கூவும், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இல்லத்தில் நம்மால் வளர்க்கப்பட்டு உறைகின்ற கோழிச் சேவல் தமது மாட்சியுடைய பெருங்குரலெடுத்துக் கூவா நிற்கும்.  மல்லல் – மல்லல் வளனே (தொல்காப்பியம், உரியியல் 7). வை – வையே கூர்மை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 91).

Meanings:   இரும்பிழி மாரி – abundant liquor like rain (பிழி – கள், காரணப்பெயர்), அழுங்கல் மூதூர் – loud ancient town, uproarious ancient town, விழவு இன்றாயினும் துஞ்சாது ஆகும் – will not sleep even if there are no festivals, மல்லல் ஆவணம் மறுகுடன் மடியின் – even if the prosperous markets and streets go to sleep, வல் உரைக் கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள் – mother with strong harsh words does not sleep, பிணி கோள் அருஞ்சிறை அன்னை துஞ்சின் – even if mother who holds us tight with strict guard sleeps, துஞ்சாக் கண்ணர் காவலர் – the guards have eyes that do not sleep, கடுகுவர்- they move around rapidly, இலங்கு வேல் இளையர் துஞ்சின் – even if  young men with bright spears sleep, வை எயிற்று – with sharp teeth, வலம் சுரித் தோகை – right curled tail, ஞாளி மகிழும் – dogs will bark, அரவவாய் ஞமலி மகிழாது மடியின் – even if the loud-mouthed dogs do not bark and sleep, பகலுரு உறழ நிலவுக் கான்று – giving the moon which makes it appear like daytime, விசும்பின் அகல்வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே – the rays of the wide moon will be spread in the sky (விரியும்மே – செய்யுளோசை நோக்கி மகர ஒற்று விரிந்தது), திங்கள் கல் சேர்வு – moon reaches the mountains, கனை இருள் மடியின் – even if there is pitch darkness, இல் எலி வல்சி வல்வாய்க் கூகை – owls with powerful mouths that eats house rats as food, கழுது வழங்கு யாமத்து – at night when ghouls roam, அழிதக – to ruin, குழறும் – they hoot, வளைக் கண் சேவல் வாளாது மடியின் – even if the male owls with round eyes sleep quietly, even if male owls that live in holes sleep quietly, மனைச் செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும் – the house roosters will crow loudly, எல்லாம் மடிந்த காலை – when everyone has gone to sleep, ஒரு நாள் – for a day, நில்லா நெஞ்சத்து – with a heart that is not stable, with a heart that does not stay with me, அவர் வாரலரே – he has not come (வாரலரே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), அதனால் – so, அரி பெய் – with pebbles that cause sounds, புட்டில் ஆர்ப்ப – anklets jingling, பரி சிறந்து ஆதி போகிய – riding well straight, பாய் பரி – leaping fast, நன் மா – fine horses, நொச்சி வேலி – surrounded by protection/forts or by nochi trees, Vitex leucoxylon, Chaste tree, தித்தன் உறந்தை – Thithan’s Uranthai, கல் முதிர் புறங்காட்டன்ன – like the protective forest with stones, பல் முட்டின்றால் – there are many hindrances (ஆல் அசைநிலை, an expletive), தோழி – my friend, நம் களவே – our secret love (களவே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 123, காவிரிப்பூம்பட்டினத்து காரிக் கண்ணனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
உண்ணாமையின் உயங்கிய மருங்கின்
ஆடாப் படிவத்து ஆன்றோர் போல,
வரை செறி சிறு நெறி நிரைபுடன் செல்லும்
கான யானை கவின் அழி குன்றம்
இறந்து பொருள் தருதலும் ஆற்றாய், சிறந்த  5
சில் ஐங்கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி
ஒழியின் வறுமை அஞ்சுதி அழிதகவு
உடைமதி, வாழிய நெஞ்சே! நிலவு என
நெய்கனி நெடுவேல் எஃகிலை இமைக்கும்
மழை மருள் பல் தோல் மா வண் சோழர்  10
கழை மாய் காவிரிக் கடல் மண்டு பெருந்துறை
இறவொடு வந்து கோதையொடு பெயரும்
பெருங்கடல் ஓதம் போல,
ஒன்றிற் கொள்ளாய், சென்றுதரு பொருட்கே.

Akanānūru 123, Kāviripoompattinathu Kāri Kannanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
You are not able to come with me to earn
wealth,
……….going on the small path surrounded
……….by mountains, where forest elephant
……….herds that have lost their beauty walk
……….in a row like ascetics who are skinny
……….without eating, who perform rituals
……….without bathing,
and afraid of poverty, you are not able to stay
home embracing the woman with a lovely,
delicate, five-part braid.

You are sad!  May you live long, my heart!

Not choosing one, you sway like the waves of
the big ocean that bring shrimp to the shore and
return with garlands, where Kāviri River
in which bamboo raft poles disappear enters
the ocean, belonging to the greatly generous Chozha
kings owning shields as dark as clouds and long
spears rubbed with oil that glitter like the moon.

Notes:   பொருள் ஈட்டற்பொருட்டு வேறு நாட்டிற்குச் செல்லும் தலைவன் இடைச்சுரத்துத் தன் நெஞ்சிடம் சொல்லியது.  உண்ணாமையின் உயங்கிய மருங்கின் ஆடாப் படிவத்து ஆன்றோர் (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – உண்ணாமையின் உயங்கிய மருங்கின் ஆடாப் படிவத்து ஆன்றோர் என்றது, சமண சமயத்துத் துறவோரை.  ஆடாப் படிவம் – நீராடா நோன்பு.  இவ்வுவமையால் பாலையின் கொடுமை நுண்ணிதின் கூறியமை உணர்க.  வரலாறு:  சோழர், காவிரி.  மதி – மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் ஆவயின் ஆறும் முன்னிலை அசைச்சொல் (தொல்காப்பியம்.  சொல்லதிகாரம்.  இடையியல் 26).  அகநானூறு 123 – இறவொடு வந்து கோதையொடு பெயரும், அகநானூறு 149 – பொன்னொடு வந்து கறியொடு பெயரும், குறுந்தொகை 221 – பாலொடு வந்து கூழொடு பெயரும்.  ஒழியின் (7) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முயற்சியை விட்டுவிட்டாலோ, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – மனையில் தங்கிவிடினும்.  நற்றிணை 141- நீடிய சடையோடு ஆடா மேனிக் குன்று உறை தவசியர் போல.

Meanings:   உண்ணாமையின் – because of not eating, உயங்கிய மருங்கின் – with thin waists, with depressed stomachs, ஆடாப் படிவத்து – with the rituals of not bathing, ஆன்றோர் போல – like the wise people, like the ascetics, வரை – mountain, செறி – dense, சிறு நெறி – small path, நிரைபுடன் செல்லும் – go together, go in a row, கான யானை – the forest elephants, கவின் அழி குன்றம் – mountain that has lost its beauty, இறந்து பொருள் தருதலும் – to go and earn wealth, ஆற்றாய் – you are not able to do, சிறந்த சில் ஐங்கூந்தல் – splendid delicate five-part braid, நல் அகம் பொருந்தி – embrace her fine chest, ஒழியின் – if you stay (at home), if you abandon your effort, வறுமை அஞ்சுதி – you are afraid of poverty, அழிதகவு உடைமதி – you are with sorrow (மதி – முன்னிலையசை, an expletive of the second person), வாழிய நெஞ்சே – may you live long my heart, நிலவு என நெய்கனி நெடு வேல் – long spears rubbed with abundant oil/ghee are bright like the moon, எஃகிலை இமைக்கும் – spear blades glitter, மழை மருள் – like clouds (மருள் – உவம உருபு, a comparison word), பல் தோல் – many shields, மா வண் சோழர் – greatly charitable Chozha kings, கழை மாய் காவிரி – Kāviri river where bamboo poles placed vertically disappear in the depths (since the river is very deep), கடல் மண்டு பெருந்துறை – huge shore where the river enters the ocean, இறவொடு வந்து கோதையொடு பெயரும் – come with shrimp and leave with garlands, பெருங்கடல் ஓதம் போல – like the waves of the big ocean, ஒன்றில் கொள்ளாய் – you have not chosen one with a firm mind, சென்றுதரு – going and bringing, பொருட்கே – for wealth, ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive

அகநானூறு 124, மதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்டனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
நன்கலம் களிற்றொடு நண்ணார் ஏந்தி
வந்து திறை கொடுத்து வணங்கினர் வழிமொழிந்து,
“சென்றீக” என்ப ஆயின், வேந்தனும்
நிலம் வருத்துறாஅ ஈண்டிய தானையொடு
இன்றே புகுதல் வாய்வது நன்றே,  5
மாட மாண் நகர்ப் பாடு அமை சேக்கைத்
துனி தீர் கொள்கை நம் காதலி இனிதுறப்
பாசறை வருத்தம் வீட, நீயும்
மின்னு நிமிர்ந்தன்ன பொன் இயல் புனை படைக்
கொய் சுவல் புரவிக் கை கவர் வயங்கு பரி  10
வண் பெயற்கு அவிழ்ந்த பைங்கொடி முல்லை
வீ கமழ் நெடுவழி ஊது வண்டு இரிய
காலை எய்தக் கடவுமதி, மாலை
அந்திக் காவலர் அம் பணை இமிழ் இசை
அரமிய வியல் அகத்து இயம்பும்  15
நிரை நிலை ஞாயில் நெடுமதில் ஊரே.

Akanānūru 124, Mathurai Aruvai Vānikan Ilavēttanār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
If the enemies who lost brought tributes of precious
jewels along with bull elephants, humbly bowed and
uttered praise words and bade goodbye, the king will
agree to leave now for his town with his huge army,
causing the land to be sad.  It is true and good.

Our sorrow in the battle camp has ended, and my lover
sleeping sweetly in her fine bed in an upper floor of a
splendid mansion, has no hatred.

Hold the hand-desired bridles and ride fast your rapid
horses with trimmed, tufted hair and decorated gold
saddles, glittering like lightning strikes, on the long path,
where fragrant mullai flowers have opened on green vines
because of the abundant rains, and humming bees hover
on the new blossoms.

Our town is the one with tall walls and rows of bastions,
where the evening twilight guards beat beautiful panai
drums that roar sweet music in the vast palace.

Notes:  வினை முற்றி மீண்ட தலைவன் கூறியது.  நிலம் வருத்துறாஅ (4) –  இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – புவியினை வருத்துதல் செய்து, தாம் கைப்பற்றிய நாட்டினரை வருத்துறாமல் என்றுமாம், வகுத்துறாஅ என்பது பாடமாயின் நிலத்தை வகுத்துக் கொண்டு என்க, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நிலமகளும் சுமக்க முடியாமல் வருந்தும்படி.  கை கவர் (10) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – செலுத்தும் கை விரும்பும்,  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – செலுத்துவதற்குக் காரணமான.   ஒப்புமை:  பொலம் படை மா –  அகநானூறு 114 – பொலம்படைக் கலி மா, அகநானூறு 124 – பொன் இயல் புனை படைக் கொய் சுவல் புரவி, நற்றிணை 78 – பொலம் படைக் கலி மா, நற்றிணை 361 – பொலம் படைக் கலி மா, புறநானூறு 116 – பொலம் படைக் கலி மா, புறநானூறு 135 – ஒளிறு படைப் புரவிய தேரும், புறநானூறு 359 – பொலம் படைய மா, மலைபடுகடாம் 574 – பொலம் படைப் பொலிந்த கொய் சுவற் புரவி.  மின்னல் நிமிர்ந்தாற்போல் –  மின்னு நிமிர்ந்தன்ன – அகநானூறு 124, 158, நற்றிணை 51, புறநானூறு 57, மின்னு நிமிர்ந்தாங்கு – பெரும்பாணாற்றுப்படை 484,  மின்னு நிமிர்ந்தனைய – மதுரைக்காஞ்சி 679.  மதி – மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் ஆவயின் ஆறும் முன்னிலை அசைச்சொல் (தொல்காப்பியம்.  சொல்லதிகாரம்.  இடையியல் 26).  வருத்துறாஅ – வருந்தி என்பது பொருள்.  செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.  கவர்வு – கவர்வு விருப்பு ஆகும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 66).

Meanings:   நன்கலம் களிற்றொடு – precious jewels along with elephants, நண்ணார் ஏந்தி வந்து திறை கொடுத்து வணங்கினர் – enemies who lost bringing tributes and giving bowing humbly, வழிமொழிந்து – uttering praising words, சென்றீக என்ப ஆயின் – if they say ‘may you leave’ graciously, if  they say goodbye (சென்றீக – முற்றுவினைத் திரிசொல்), வேந்தனும் – and the king, நிலம் வருத்துறாஅ – causing the land to be sad due to the weight it has to bear (வருத்துறாஅ – இசைநிறை அளபெடை), ஈண்டிய தானையொடு – with his large army, இன்றே புகுதல் – entering (our town) today, வாய்வது நன்றே – it is true and good (நன்றே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), மாட மாண் நகர் – esteemed mansion with upper floors, பாடு அமை சேக்கை – perfect bed, துனி தீர் கொள்கை – principle without hatred, நம் காதலி – my lover, இனிதுற – sleeping sweetly, பாசறை – battle camp, வருத்தம் வீட – losing sorrow, நீயும் – you, மின்னு நிமிர்ந்தன்ன – like lightning that is spread, பொன் இயல் புனை படை – decorated saddle made with gold, decorated saddle made with iron, கொய் சுவல் புரவி – horses with trimmed tufts, கை கவர் – (bridles) desired by the hands, reason for riding, வயங்கு பரி – running rapidly, வண் பெயற்கு அவிழ்ந்த – blossomed because of the generous rains (பெயற்கு – பெயலால், வேற்றுமை மயக்கம்), பைங்கொடி முல்லை – jasmine flowers that are on green vines (பைங்கொடி – பண்புத்தொகை, compound word in which the first member stands in adjectival relation to the second), வீ கமழ் – flower fragrance, நெடுவழி – long path, ஊது வண்டு – humming bees, இரிய காலை – when they fly about, எய்தக் கடவுமதி – please ride fast for us to reach (மதி – முன்னிலையசை, an expletive of the second person), மாலை – evening, அந்தி – twilight, காவலர் – guards, அம் பணை – beautiful panai drums, இமிழ் இசை – sweet music, அரமிய – palace with moon light, yard with moon light, வியல் அகத்து – in the wide space, இயம்பும் – they roar, நிரை நிலை ஞாயில் – with rows of breastworks, with rows of bastions, நெடு மதில் ஊரே – town with a tall fort (ஊரே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 125, பரணர், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, அல்லது தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, வாடைக் காற்றிடம் கூறுவதைப் போல்
அரம் போழ் அவ்வளை தோள் நிலை நெகிழ,
நிரம்பா வாழ்க்கை நேர்தல் வேண்டி,
இரங்காழ் அன்ன அரும்பு முதிர் ஈங்கை
ஆலியன்ன வால் வீ தாஅய்
வை வால் ஓதி மை அணல் ஏய்ப்பத்,  5
தாது உறு குவளைப் போது பிணி அவிழப்
படாஅப் பைங்கண் பாவடிக் கயவாய்க்
கடாஅம் மாறிய யானை போலப்,
பெய்து வறிது ஆகிய பொங்கு செலற் கொண்மூ
மை தோய் விசும்பின் மாதிரத்து உழிதரப்,  10
பனி அடூஉ நின்ற பானாள் கங்குல்
தமியோர் மதுகை தூக்காய் தண்ணென,
முனிய அலைத்தி முரண் இல் காலை,
கைதொழு மரபின் கடவுள் சான்ற
செய் வினை மருங்கிற் சென்றோர் வல்வரின்,  15
விரி உளைப் பொலிந்த பரியுடை நன் மான்
வெருவரு தானையொடு வேண்டு புலத்து இறுத்த
பெரு வளக் கரிகால் முன்னிலைச் செல்லார்,
சூடா வாகைப் பறந்தலை ஆடுபெற
ஒன்பது குடையும் நன்பகல் ஒழித்த  20
பீடு இல் மன்னர் போல,
ஓடுவை மன்னால் வாடை, நீ எமக்கே.

Akanānūru 125, Paranar, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend, or, What the heroine’s friend said to her, as she utters these words to the northern wind
For my bangles, cut and made with saws, to slip
from my arms,
mature buds of eengai resembling iravam seeds
that blossom white like hailstones to drop,
pollen-filled buds of blue waterlilies that
are like the dark beards of chameleons with sharp
tails, to open their petals, and overflowing clouds
after rains to move in the dark skies, looking like
elephants with dried oozing musth, sleepless green
eyes, wide feet and huge mouth,

Oh northern wind, even when there is no discord
between us, you blow in the middle of the night,
chill and attacking, without thought of the strengths
of those who suffer.

You will run away in fear, like the men who were
afraid to stand before Karikāl Valavan to whom
nine kings lost their royal umbrellas in one day
in the Vākai battle, a king with fine, rapid horses with
beautiful, wide tufts, and terror-causing armies which
occupy the lands he desires,

because our man who has gone to do the work of God,
according to the tradition of pressing palms together
and worshipping, is returning fast.

Notes:  தலைவன் வினை முற்றி மீண்டமை உணர்த்த உரைத்தது. வறிது – வறிது சிறிது ஆகும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 40).  உறு – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3). வை – வையே கூர்மை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 91).

Meanings:   அரம் போழ் அவ்வளை – pretty bangles made by cutting with saws, தோள் நிலை நெகிழ – slipping down from the arms, நிரம்பா வாழ்க்கை – unfulfilled life, a life without a fruitful married life, நேர்தல் வேண்டி – desiring for it to be fulfilled, இரங்காழ் அன்ன – like iravam seeds Mesua ferrea, Ironwood of Ceylon – இருள்மரம் (இர – இரவம்),  அரும்பு முதிர் ஈங்கை – mature buds of eengai, Mimosa pudica, Touch-me-not, தொட்டாச்சுருங்கி, ஆலியன்ன – like hailstones, வால் வீ – white flowers, தாஅய் – spread (இசைநிறை அளபெடை), வை வால் ஓதி – chameleon with sharp tail (ஓந்தி, இடைக்குறை), மை அணல் ஏய்ப்ப – like black beard (ஏய்ப்ப – உவம உருபு, a comparison word), தாது உறு குவளை – blue waterlilies with abundant pollen, Nymphaea caerulea (உறு – மிக்க), போது பிணி அவிழ – opens its petals, படாஅப் பைங்கண் – green eyes that do not sleep (படாஅ – இசை நிறை அளபெடை, பைங்கண் – பண்புத்தொகை, compound word in which the first member stands in adjectival relation to the second), பாவடி – spread feet, wide feet, கயவாய் – big mouth, wide mouth, கடாஅம் மாறிய யானை போல – like an elephant after musth has stopped flowing (கடாஅம் – இசைநிறை அளபெடை), பெய்து வறிது ஆகிய – became dry after raining (வறிது – உரிச்சொல்), பொங்கு – bountiful, செலற் கொண்மூ – moving clouds, மை தோய் விசும்பின் – in the darkness covered skies, மாதிரத்து – in all directions, உழிதர – to roam, பனி அடூஉ நின்ற பானாள் – midnight when chillness kills (அடூஉ- இன்னிசை அளபெடை), கங்குல் – at night, தமியோர் – one who is alone (தன்மையிற் படர்க்கை), மதுகை – strength, தூக்காய் – you are not analyzing, தண்ணென – in a cool manner, முனிய – causing anger, causing hatred, அலைத்தி – you are blowing, முரண் இல் காலை – when there is no discord, கைதொழு மரபின் – in the tradition of worshipping with palms pressed together, கடவுள் சான்ற செய் – act for god, வினை மருங்கிற் சென்றோர் – the man who went on work, வல்வரின் – if he comes fast, விரி உளை – wide tufts, பொலிந்த – beautiful, bright, splendid, பரியுடை நன்மான் – fine horses that run fast, வெருவரு தானையொடு – with armies that cause fear, வேண்டு புலத்து இறுத்த – stayed in the desired land, பெருவளக் கரிகால் – greatly prosperous Karikālan (கரிகால் – கரிகாலன், அன்மொழித்தொகை), முன்னிலைச்  செல்லார் – they were not able to stand in front of him, சூடா வாகை – in the Vākai town and not the vākai flower that is worn, in the Vākai battlefield, பறந்தலை (சூடப்படாத வாகையாகிய வாகை என்ற ஊர், வெளிப்படை), ஆடு பெற – for him to win, ஒன்பது குடையும் நன்பகல் ஒழித்த – abandoned 9 royal umbrellas in a day, பீடு இல் மன்னர் போல – like kings with no pride, like kings with no strength, ஓடுவை மன்னால் வாடை நீ எமக்கே – you will run away you northern wind because of me (மன்னால் – மன் இடைச்சொல், a particle, ஆல் அசைநிலை, an expletive, எமக்கே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 126, நக்கீரர், மருதத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
நினவாய் செத்து நீ பல உள்ளிப்,
பெரும் புன் பைதலை வருந்தல் அன்றியும்
மலை மிசைத் தொடுத்த மலிந்து செலல் நீத்தம்
தலைநாள் மா மலர் தண் துறைத் தயங்கக்
கடற்கரை மெலிக்கும் காவிரிப் பேரியாற்று  5
அறல் வார் நெடுங்கயத்து அரு நிலை கலங்க
மால் இருள் நடுநாள் போகித், தன் ஐயர்
காலைத் தந்த கணைக்கோட்டு வாளைக்கு,
அவ் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்மகள்
நெடுங்கொடி நுடங்கு நறவு மலி மறுகில்   10
பழம் செந்நெல்லின் முகவை கொள்ளாள்,
கழங்கு உறழ் முத்தமொடு நன்கலம் பெறூஉம்
பயங்கெழு வைப்பிற் பல் வேல் எவ்வி
நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான்,
பொன் இணர் நறுமலர்ப் புன்னை வெஃகித்  15
திதியனொடு பொருத அன்னி போல
விளிகுவை கொல்லோ, நீயே, கிளியெனச்
சிறிய மிழற்றும் செவ்வாய்ப், பெரிய
கயல் என அமர்த்த உண்கண், புயல் எனப்
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால்,  20
மின் நேர் மருங்குல் குறுமகள்
பின்னிலை விடாஅ மடங்கெழு நெஞ்சே?

Akanānūru 126, Nakkeerar, Marutham Thinai – What the hero said to his heart
Oh naive heart that stands there without
letting go, behind the young woman with
a red mouth that prattles gently like a
parrot, kohl-rimmed, calm eyes like carps,
thick, five-part braid that falls low on her
back looking like dark clouds and
a lightning-like waist!

Thinking that words are true, you have
suffered greatly and struggled with pain.

You will be ruined like Anni,
who desired Thithiyan’s punnai tree
with clusters of fragrant, golden flowers,
and could not be controlled by the good
words of his friend Evvi owning an army
with spears and towns with fine jewels
and pearls as big as kazhangu seeds,
that a bard’s daughter of fine words and
curved, beautiful navel, barters and gets
instead of red rice, on the streets with tall,
swaying flags, for thick-finned vālai fish,

brought by her brothers at dawn leaving
at midnight muddying the estuary of the
mighty Kāviri river with long sand bars with
fine sand, that reduces the ocean’s shores.
Huge, fresh flowers on the shore flourish in
the flood waters which started on the
mountains.

Notes:  (1) – கற்புக்காலத்தே தலைவி தலைவனுடன் ஊடியிருந்தாள்.  அவன் பணிமொழி கூறி இரந்தும் அவள் தேற்றாளாய்ப் பின்னும் ஊடினாள்.  அவன் தன் நெஞ்சிடம் வருந்திக் கூறியது.  (2) – தலைவன் குறியிடத்தே சென்றான்.  அங்கு அக்குறி பிழைத்தமையால் தன் நெஞ்சிடம் கூறியது. (3) தலைவன் தோழியிடம்  தலைவியை கூட்டுவிக்க வேண்டித்தாழ்ந்து பணிந்து நின்றான்.  அந்நிலையில் தலைவியை நினைந்து தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது.  வரலாறு:  எவ்வி, திதியன், அன்னி, காவிரி.  Natrinai 180 and Akanānūru 45 and 145 have references to Anni cutting down Thithiyan’s tree in the Kurukkai battle.  There are references to Anni Mignili in Akanānūru 196 and 262.  There are references to Anni in Natrinai 180 and Akanānūru 45, 126 and 145.  Barter is mentioned in Akanānūru 60, 61, 126, 140, 245, 296, 390, Natrinai 183, Kurunthokai 221, 269, Ainkurunūru 47, Porunarātruppadai 214-215, 216-7, Pattinappālai 28-30, and Malaipadukādam 413-414.  அமர்த்த உண்கண் (19) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கண்டோர் நெஞ்சைப் பருகுகின்ற பெரிய கண்கள், இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – ஒன்றையொன்று பொருதும் மையிட்ட கண்கள்.  வார்தல் போகல் ஒழுகல் மூன்றும் நேர்பும் நெடுமையும் செய்யும் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 21).

Meanings:   நின – your, வாய் செத்து – thinking words are true, நீ பல உள்ளி – you have thought a lot, பெரும் புன் பைதலை வருந்தல் அன்றியும் – you are not just feeling greatly sad and distressed, மலை மிசைத் தொடுத்த – continuing from the mountains, starting in the mountains, மலிந்து செலல் நீத்தம் – abundantly flowing floods (செலல் – இடைக்குறை, தலைநாள் மா மலர் – day’s new dark/huge flowers, தண் துறைத் தயங்க – splendid on the cool shore, கடற்கரை மெலிக்கும் காவிரிப் பேரியாற்று – of the huge river Kāviri that reduces the ocean shores (மெலிக்கும் = கரைக்கும்), அறல் – fine sand, வார் நெடுங்கயத்து கலங்க – the long estuary’s water to get muddied, அரு நிலை – difficult time/situation, மால் இருள் நடுநாள் போகி – going during pitch dark midnight time, தன் ஐயர் காலைத் தந்த கணைக் கோட்டு வாளைக்கு – for the vālai fish with thick back ridge fins that her brothers brought in the morning, Trichiurus haumela, அவ் வாங்கு உந்தி – pretty curved navel, அம் சொல் பாண்மகள் – the bard’s daughter with beautiful words, நெடுங்கொடி நுடங்கு – tall flags swaying, நறவு மலி மறுகில் – on the streets selling abundant alochol, பழஞ்செந்நெல்லின் – of old red rice, of old fine rice, முகவை கொள்ளாள் – she does not agree to the measure, கழங்கு உறழ் முத்தமொடு – with pearls that look like molucca beans, Caesalpinia crista seeds (உறழ் – உவம உருபு, a comparison word), நன்கலம் பெறூஉம் – she gets fine jewels (பெறூஉம் – இன்னிசை அளபெடை), பயம் கெழு வைப்பின் – with towns that yield benefits, பல் வேல் எவ்வி – Evvi with many spears, நயம் புரி நன்மொழி அடக்கவும் அடங்கான் – he does not submit ever with kind just good words, பொன் இணர் நறுமலர் – gold-colored clusters of fragrant flowers, புன்னை வெஃகி – desired the punnai tree, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, திதியனொடு பொருத அன்னி போல – like Anni who fought with Thithiyan, விளிகுவை – you will be ruined, you will die, கொல்லோ – கொல், ஓ அசைநிலைகள், expletives, நீயே – you, கிளியெனச் சிறிய மிழற்றும் செவ்வாய் – red mouth that prattles like a parrot (செவ்வாய் – பண்புத்தொகை, compound word in which the first member stands in adjectival relation to the second), கயல் என அமர்த்த உண்கண் – kohl-lined calm eyes that are like carp fish, carp-like kohl-lined eyes that are in strife with each other, புயல் என – like clouds (புயல் – ஆகுபெயர் முகிலுக்கு), புறம் தாழ்பு – hanging low on her back, இருளிய – dark, black, பிறங்கு – bright, flourishing, குரல் – cluster, ஐம்பால் – five-part braid , மின் நேர் மருங்குல் குறுமகள் – the young woman with a lightning like waist, பின்னிலை விடாஅ மடம் கெழு நெஞ்சே – my ignorance-filled heart that does not let go of standing behind her (விடாஅ – இசைநிறை அளபெடை, நெஞ்சே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 127, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
இலங்கு வளை நெகிழச் சாஅய் அல்கலும்,
கலங்கு அஞர் உழந்து நாம் இவண் ஒழிய
வலம்படு முரசின் சேரலாதன்
முந்நீர் ஓட்டிக் கடம்பு அறுத்து, இமயத்து
முன்னோர் மருள வணங்கு வில் பொறித்து,  5
நன் நகர் மாந்தை முற்றத்து ஒன்னார்
பணி திறை தந்த பாடு சால் நன்கலம்
பொன் செய் பாவை வயிரமொடு ஆம்பல்
ஒன்றுவாய் நிறையக் குவைஇ, அன்று அவண்
நிலம் தினத் துறந்த நிதியத்து அன்ன,  10
ஒரு நாள் ஒரு பகல் பெறினும், வழிநாள்
தங்கலர் வாழி தோழி! செங்கோற்
கருங்கால் மராஅத்து வாஅல் மெல் இணர்ச்
சுரிந்து வணர் பித்தை பொலியச் சூடிக்,
கல்லா மழவர் வில் இடம் தழீஇ,  15
வருநர்ப் பார்க்கும் வெருவரு கவலை
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும்
பழி தீர் காதலர் சென்ற நாட்டே.

Akanānūru 127, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!  Your faultless
lover will not stay in another country, where
they speak a different language, letting your
bright bangles to become loose, and your body
to become thin, struggling here each day with
sorrow and distress, even if he were given the
wealth that King Neduncheralāthan with victory
drums, who rode the seas and chopped the sacred
kadampam tree of his enemy, and like his ancestors,
carved the curved bow symbol on the Himalayas,
got as tributes from his enemies fine jewels
gold female figurines and diamonds in huge
quantities known by the word āmpal, heaped
them in his palace yard in Mānthai city, and
abandoned them for the land to devour.

He will not stay away another day on the fierce,
forked path where uneducated men who wear lovely
clusters of delicate, white flowers with red stems
from kadampam trees with sturdy trunks, on
their tight, curly hair, carry curved bows on their
left side, and are looking for those who travel.

Notes:   பிரிவிடை ஆற்றாளாகிய தலைவியைத் தோழி வற்புறுத்தியது.  வரலாறு:  சேரலாதன், மாந்தை, இமயம்.  Pathitruppathu 11 – 20 are songs written by poet Kumattoor Kannanār for Cheran Neduncheralāthan, the king described in this poem.  மாந்தை என்ற ஊர் மரந்தை என்றும் சில பாடல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. முந்நீர் – தமிழகம் கிழக்கு தெற்கு மேற்கு ஆகிய மூன்று திசையானும் நீர்வளைவுண்டது.  முந்நீர் என்னும் தமிழ்க்கிளவி இம்முப்புறக் கடலமைப்பைச் சுட்டுவது – வ. சுப. மாணிக்கனாரின் ‘தமிழ்க்காதல்’ நூல், ஆற்று நீரும், ஊற்று நீரும் மழை நீரும் உடமையான் முந்நீர் – ஒளவை துரைசாமி புறநானூறு 9 உரை, நிலத்தைப் படைத்தலும் காத்தலும் அழித்தலுமாகிய நீர் – நச்சினார்க்கினியர் மதுரைக்காஞ்சி 75 உரை.

Meanings:   இலங்கு வளை நெகிழ – bright bangles to become loose, சாஅய் அல்கலும் – becoming thin every day, being ruined every day (சாஅய் – உரிச்சொல், இசை நிறை அளபெடை), கலங்கு அஞர் உழந்து – suffering with sorrow and distress, நாம் இவண் ஒழிய – us to stay here here, us to struggle here, வலம்படு முரசின் – with victorious drums that roar in battles, சேரலாதன் – king Neduncheralāthan, முந்நீர் ஓட்டி – rode on the ocean, கடம்பு அறுத்து – chopped the kadampam tree, Anthocephalus cadamba  or Neolamarckia cadamba, Kadampa oak, இமயத்து – in the Himalayas, முன்னோர் மருள – like his ancestors (மருள – உவம உருபு, a comparison word), வணங்கு வில் பொறித்து – carved the curved bow symbol, etched the bow symbol, நன் நகர் மாந்தை முற்றத்து – in the yard of the fine palace in Mānthai city, ஒன்னார் பணி திறை தந்த – enemies gave tributes humbly, பாடு சால் – with pride, special,  நன்கலம் – fine jewels, பொன் செய் பாவை – gold female statue, வயிரமொடு – along with diamonds, ஆம்பல் ஒன்றுவாய் நிறையக் குவைஇ – heaped them together to a large quantity which is noted by the word āmpal (குவைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), அன்று அவண் – on that day, there, நிலம் தின – for the land to eat, for the land to ruin (தின தின்ன என்பதன் விகாரம்), துறந்த நிதியத்து அன்ன – like the wealth that was left/abandoned (நிதியத்து – நிதியம், அத்து சாரியை), ஒரு நாள் ஒரு பகல் பெறினும் – even if he gets it during daytime on a day, வழிநாள் தங்கலர் – he will not stay for another day, வாழி தோழி – may you live long my friend, செங்கோல் – red branches, கருங்கால் மராஅத்து – of kadampam trees with sturdy/dark-colored/big trunks, Anthocephalus cadamba or Neolamarckia cadamba, Kadampam oak (மராஅத்து – அத்து சாரியை), வாஅல் மெல் இணர் – white delicate clusters, சுரிந்து – curled, வணர் – wavy, பித்தை – hair, பொலியச் சூடி – wore splendidly, கல்லா மழவர் – uneducated wasteland warriors, wasteland warriors who do not know anything other than their trade, வில் இடம் தழீஇ – hugging their bows on their left side (தழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), வருநர்ப் பார்க்கும் – look for those who come (on the path), வெருவரு – causing fear, கவலை – forked paths, மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் – even if he is in another country with a different language (தேஎத்தர் – இன்னிசை அளபெடை), பழி தீர் காதலர் சென்ற நாட்டே – the country that our faultless lover went to (நாட்டே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 128, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
மன்று பாடு அவிந்து மனை மடிந்தன்றே,
கொன்றோர் அன்ன கொடுமையோடு இன்றே
யாமம் கொளவரின் கனைஇக், காமம்
கடலினும் உரைஇக் கரை பொழியும்மே,
எவன் கொல், வாழி தோழி, மயங்கி  5
இன்னம் ஆகவும் நன்னர் நெஞ்சம்
என்னொடும் நின்னொடும் சூழாது, கைம்மிக்கு,
இறும்பு பட்டு இருளிய இட்டு அருஞ்சிலம்பில்
குறுஞ்சுனைக் குவளை வண்டு படச் சூடிக்,
கான நாடன் வரூஉம் யானைக்  10
கயிற்றுப் புறத்தன்ன, கல் மிசைச் சிறு நெறி,
மாரி வானந்தலைஇ நீர் வார்பு,
இட்டு அருங்கண்ண படுகுழி இயவின்,
இருள் இடை மிதிப்புழி நோக்கி அவர்
தளர் அடி தாங்கிய சென்றது இன்றே?  15

Akanānūru 128, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
Our town’s common grounds have
become quiet,
people in homes have gone to sleep,
night is ruthless like those who kill,
and my intense love is louder than the
ocean, and it flows past its limits.
Why is it, my friend?  May you live long!

Not staying with me today, my good
heart have gone past us to the forest,
……….where struggling in the dark,
……….the lord of the forest, wearing
……….bee-swarming, blue waterlilies
……….that grow on small springs, walks
……….on the small difficult mountain
……….path which appears like the rope
……….scars on an elephant’s back,
……….where monsoon’s clouds pour rain,
to watch him as he walks in the dark
on a small path with dangerous pits,
and help him as his tired feet walks.

Not analyzing the situation with you or
me, my heart has decided on its own
and left.  It is out of control!

Notes:  இரவுக்குறி வந்த தலைவன் சிறைப்புறத்தானாக, தலைவி தோழிக்குச் சொல்லுவாளாய்ச் சொல்லியது.  உரைஇ (4) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஆரவாரித்து, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பரவி.  ஒப்புமை:  அகநானூறு 65 – உயவல் யானை வெரிநுச் சென்றன்ன கல் ஊர்பு இழிதரும் புல் சாய் சிறு நெறி.

Meanings:   மன்று பாடு அவிந்து – the town’s common grounds became quiet, the people in the town’s common grounds have left (மன்றம் ஆகுபெயர் அங்கிருந்த மக்களுக்கு), மனை மடிந்தன்றே – the people in homes have gone to sleep (மனை ஆகுபெயர் மக்களுக்கு), கொன்றோர் அன்ன கொடுமையோடு இன்றே யாமம் –  tonight is ruthless like those who kill (இன்றே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), கொள வரின் – when it comes to get me, கனைஇக் காமம் – this love that has become intense (கனைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), கடலினும் உரைஇ – with more uproar than ocean, spreading more than the ocean (உரைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), கரை பொழியும்மே – and it flows past the shores, and it flows past the limits (பொழியும்மே – செய்யுளோசை நோக்கி மகர ஒற்று விரிந்தது), எவன் கொல் – why is it (கொல் – அசைநிலை, an expletive), வாழி தோழி – may you live long my friend, மயங்கி இன்னம் ஆகவும் – even though we have become like this, நன்னர் நெஞ்சம் – good heart (நன்னர் – நல்ல), என்னொடும் நின்னொடும் – with me and you, சூழாது – not analyzing and consulting, கைம்மிக்கு – beyond limits, out of control (கை கடந்து, வரை கடந்து), இறும்பு – small forest, பட்டு இருளிய – struggling in the dark, இட்டு அருஞ்சிலம்பில் – in the small path in the difficult mountain, குறுஞ்சுனைக் குவளை வண்டு படச் சூடி – wearing blue waterlilies from a small spring/pond and swarmed by bees, Nymphaea caerulea, கான நாடன் வரூஉம் – when the lord of the forest comes (வரூஉம் – இன்னிசை அளபெடை), யானைக் கயிற்றுப் புறத்தன்ன – like the elephant’s back with rope scars, கல் மிசைச் சிறு நெறி – small path on the mountain, மாரி வானந்தலைஇ நீர் வார்பு – rainy season clouds pour rain that flows (தலைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), இட்டு அருங்கண்ண – on the small difficult path, படுகுழி இயவின் – on the path with deep pits, on the path with pits that started on their own, இருள் இடை – in the darkness, மிதிப்புழி நோக்கி – watching where he steps (மிதிப்புழி = மிதிப்பு + உழி, உழி = ஏழாம் வேற்றுமை உருபு), அவர் தளர் அடி – his tired feet, his tired steps, தாங்கிய – to protect him, சென்றது இன்றே – it went today (இன்றே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 129, குடவாயில் கீரத்தனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
உள்ளல் வேண்டும் ஒழிந்த பின் என
நள்ளென் கங்குல் நடுங்கு துணையாயவர்
நின் மறந்து உறைதல் யாவது? புல் மறந்து
அலங்கல் வான் கழை உதிர் நெல் நோக்கிக்
கலை பிணை விளிக்கும் கானத்து ஆங்கண்,  5
கல் சேர்பு இருந்த கதுவாய்க் குரம்பைத்
தாழி முதல் கலித்த கோழ் இலைப் பருத்திப்
பொதி வயிற்று இளங்காய் பேடை ஊட்டிப்,
போகில் பிளந்திட்ட பொங்கல் வெண்காழ்
நல்கூர் பெண்டிர் அல்கல் கூட்டும்  10
கலங்கு முனைச் சீறூர் கை தலை வைப்பக்
கொழுப்பு ஆ தின்ற கூர்ம் படை மழவர்,
செருப்புடை அடியர், தெண் சுனை மண்டும்
அருஞ்சுரம் அரியவல்ல வார் கோல்
திருந்திழைப் பணைத்தோள், தேன் நாறு கதுப்பின்  15
குவளை உண்கண் இவளொடு செலற்கு என
நெஞ்சுவாய் அவிழ்ந்தனர் காதலர்,
அம் சில் ஓதி ஆயிழை, நமக்கே.

Akanānūru 129, Kudavāyil Keerathanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
He will think about you, having gone, your lover
who will tremble at night with pitch darkness,
without you.  How can he forget you and live?

My friend with beautiful, soft hair and pretty jewels!
He told us from his heart that it is not good for you
with rows of rounded bangles, bamboo-like
arms, kohl-rimmed eyes that look like blossoms of
blue waterlilies, and honey fragrant hair,

to go with him on harsh forest paths, where, forgetting
to eat grass, a stag looks at the dropped seeds of tall,
swaying bamboo and calls his mate near a large pot
in a ruined hut near rocks, a pōkil bird feeds his mate
cotton pods growing on plants with flourishing leaves,
discards the big white seeds, and poor women collect
them to eat later,
in a village near a battlefield, and warriors with sharp
weapons, wearing slippers eat fatty cows and drink
water from the clear springs in the wasteland.

Notes:  பொருள்வயின் தலைவன் பிரிந்ததால் வருந்திய தலைவியிடம் தோழி உரைத்தது.  வார்தல் போகல் ஒழுகல் மூன்றும் நேர்பும் நெடுமையும் செய்யும் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 21).

Meanings:   உள்ளல் வேண்டும் – need to think, ஒழிந்த பின் – after leaving, என – thus, நள்ளென் கங்குல் நடுங்கு துணையாயவர் – he is a partner who trembles at night with pitch darkness, நின் மறந்து உறைதல் யாவது – how can he stay away from you, புல் மறந்து – forgetting to eat grass, அலங்கல் – swaying, வான் கழை உதிர் நெல் நோக்கிக் கலை பிணை விளிக்கும் – a stag calls his mate as he looks at bamboo seeds that have dropped from tall bamboo, கானத்து ஆங்கண் – in the forest there, கல் சேர்பு இருந்த – near the boulders, கதுவாய்க் குரம்பை – ruined hut, தாழி முதல் – near a big urn, near a big pot, கலித்த கோழ் இலை – flourishing thick leaves, பருத்தி – cotton plants, பொதி வயிற்று இளங்காய் – tender fruit with big middle part (filled with cotton), பேடை ஊட்டிப் போகில் – pōkil bird which feeds its female, பிளந்து இட்ட – split and thrown, பொங்கல் வெண்காழ் – excess white seeds, நல்கூர் பெண்டிர் அல்கல் கூட்டும் – poor women collect them to eat later, poor women collect to eat at night (அல்கல் – சேமித்து வைத்தல், ஆகுபெயர் உணவிற்கு, இரவுமாம்), கலங்கு முனை – where confusing/sorrowful battles occur, சீறூர் கை தலை வைப்ப – small sad town with their hands on their heads, கொழுப்பு ஆ தின்ற – ate the fatty cows, கூர்ம் படை மழவர் – wasteland warriors with sharp weapons, செருப்புடை அடியர் – those wearing slippers, தெண் சுனை மண்டும் – they drink water from the clear springs, அருஞ்சுரம் – harsh wasteland paths, அரியவல்ல – அரிய அல்ல, they are not good, வார் – long rows, கோல் – rounded, திருந்திழை – perfect jewels, perfect bangles, பணைத்தோள் – thick arms, bamboo-like arms, தேன் நாறு கதுப்பின் – with honey-fragrant hair, குவளை உண்கண் – kohl-rimmed eyes like blue waterlilies, Nymphaea caerulea, இவளொடு செலற்கு என – to go with her, நெஞ்சுவாய் அவிழ்ந்தனர் காதலர் – lover uttered those words from his heart, அம் சில் ஓதி – beautiful delicate hair, ஆயிழை – oh one with chosen jewels, oh one with beautiful jewels (அன்மொழித்தொகை விளியேற்று நின்றது), நமக்கே – to us, ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive

அகநானூறு 130, வெண்கண்ணனார், நெய்தற் திணை – தலைவன் தன் நண்பனிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி, கேளிர்! முன் நின்று
கண்டனிர் ஆயின், கழறலிர் மன்னோ,
நுண் தாது பொதிந்த செங்கால் கொழுமுகை
முண்டகம் கெழீஇய மோட்டு மணல் அடைகரைப்
பேஎய்த் தலைய பிணர் அரைத் தாழை  5
எயிறுடை நெடுந்தோடு காப்பப் பலவுடன்
வயிறுடைப் போது வாலிதின் விரீஇப்,
புலவுப் பொருது அழித்த பூ நாறு பரப்பின்
இவர் திரை தந்த ஈர்ங்கதிர் முத்தம்
கவர் நடைப் புரவிக் கால் வடுத் தபுக்கும்  10
நற்தேர் வழுதி கொற்கை முன்துறை
வண்டு வாய் திறந்த வாங்கு கழி நெய்தல்
போது புறங்கொடுத்த உண்கண்
மாதர் வாண் முகம் மதைஇய நோக்கே.

Akanānūru 130, Venkannanār, Neythal Thinai – What the hero said to his friend
May you live long, my friend!  Listen to me!

You would not accuse me if you had seen
her beautiful, bright face and kohl-rimmed
eyes, prettier than the waterlily flowers
opened by bees in the curved backwaters
near the shores of Korkai city,
……….belonging to king Vazhuthi with
……….fine chariots hitched to horses,
……….their trotting desirable and
……….their legs scarred,
where the spreading waves have brought
cool, sparkling pearls to the shores, and
flesh stench has been attacked and removed
by the pure flowers with cores, protected by
teeth-like sharp fronds of thāzhai trees with
rough trunks which look like the heads of
ghouls, growing on the shores with sand dunes
along with mundakam plants with red
stems and plump buds covered with fine pollen.

Notes:   கழறிய தோழனுக்குத் தலைவன் கழற்றெதிர் உரைத்தது.  வரலாறு:   கவர் நடை (10) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – விரும்பும் நடையினையுடைய, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கண்டோர் உள்ளத்தைக் கவருகின்ற அழகு நடை.   வழுதி கொற்கை.  கவர்வு – கவர்வு விருப்பு ஆகும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 66).

Meanings:   அம்ம – கேட்பித்தல் பொருளில் வந்த இடைச்சொல், a particle which means ‘listen’, வாழி -அசைநிலை, an expletive, may you live long, கேளிர் – you listen (இகழ்ச்சிக்குறிப்பு), முன் நின்று கண்டனிர் ஆயின் – if you had stood in front of her and saw this, கழறலிர் – you would not accuse/blame me, மன்னோ – மன், ஓ அசைநிலைகள், expletives, நுண் தாது பொதிந்த செங்கால் கொழு முகை – thick buds with red stems covered with fine pollen, முண்டகம் கெழீஇய மோட்டு மணல் – tall sand filled with mundakam plants (கெழீஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), நீர் முள்ளி, Hygrophila spinose, அடைகரை – sand-filled shore, பேஎய்த் தலைய – like the heads of ghouls (பேஎய் – இன்னிசை அளபெடை), பிணர் அரைத் தாழை – thāzhai trees with rough trunks, Pandanas odoratissimus, எயிறுடை நெடுந்தோடு காப்ப – teeth like sharp long fronds/leaves together (எயிறு –  உவமை ஆகுபெயர்), பலவுடன் – with many, வயிறுடைப் போது – buds with core, வாலிதின் விரீஇ – opened purely (விரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), புலவுப் பொருது அழித்த – attacked and ruined the flesh-reeking smells, பூ நாறு பரப்பின் – on the shore with flower fragrance, இவர் திரை தந்த – given by the spreading waves, ஈர்ங்கதிர் முத்தம் – cool bright pearls, கவர் நடைப் புரவி – horses with desirable trotting, horses with attractive trotting, கால் வடுத் தபுக்கும் – ruins the legs with scars, நற் தேர் வழுதி கொற்கை – Korkai city of Pandiyan with fine chariots, முன்துறை – துறைமுன், on the shore front, வண்டு வாய் திறந்த – opened by bees, வாங்கு கழி – curved backwaters, நெய்தல் போது – waterlily flowers, புறங்கொடுத்த – showed their backs (embarrassed that her eyes were more beautiful than them), உண்கண் – kohl-rimmed eyes, மாதர் வாண் முகம் – beautiful bright face, மதைஇய நோக்கே – proud looks, beautiful looks (மதைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை, நோக்கே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 131, மதுரை மருதன் இளநாகனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
விசும்புற நிவந்த மாத்தாள் இகணைப்
பசுங்கேழ் மெல்லிலை அருகு நெறித்தன்ன
வண்டுபடுபு இருளிய தாழ் இருங்கூந்தல்
சுரும்பு உண விரிந்த பெருந்தம் கோதை
இவளினும் சிறந்தன்று ஈதல் நமக்கு என,  5
வீளை அம்பின் விழுத்தொடை மழவர்
நாள் ஆ உய்த்த நாம வெஞ்சுரத்து
நடை மெலிந்து ஒழிந்த சேண் படர் கன்றின்
கடைமணி உகு நீர் துடைத்த ஆடவர்
பெயரும் பீடும் எழுதி அதர்தொறும்,  10
பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல்
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும்
வெருவரு தகுந கானம், நம்மொடு
வருக என்னுதி ஆயின்,
வாரேன் நெஞ்சம், வாய்க்க நின் வினையே.  15

Akanānūru 131, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
If you think earning to give charity is better
than the young woman,
……….with thick, hanging, bee-swarmed dark hair,
……….looking like the dense bright green, delicate
……….leaves of the sky-high ikanai trees with dark
……….trunks, and wearing a large, cool flower garland
………. buzzed by bees,
and ask me to go with you, my heart, I am not coming
with you to the fierce forest, where,
looking like battlefields, there are bright memorial
stones on all the paths, decorated with peacock
feathers, along with spears and shields of men whose
names and pride are written, men who wiped the tears
of calves that were left behind in the terrorizing
wasteland after their mothers were stolen and taken
far away by wasteland warriors with loud, fine arrows
that don’t miss their mark.

May you succeed in your ventures!

Notes:    பொருளீட்ட வேண்டும் என வற்புறுத்திய நெஞ்சிடம் தலைவன் கூறியது.  வண்டுபடுபு இருளிய தாழ் இருங்கூந்தல் (3) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – வண்டு மொய்த்து இருண்ட தாழ்ந்த பெரிய கூந்தல், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வண்டுகள் ஊடே அகப்பட்டுக்கொள்ளுமாறு இருண்டு புறத்தே சரித்து மிற்கு கிடக்கும் கூந்தல்.  நாம் – பேம் நாம் உரும் என வரூஉம் கிளவி ஆ முறை மூன்றும் அச்சப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 69).  விழு (விழுமம்) – விழுமம் சீர்மையும் சிறப்பும் இடும்பையும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 57).

Meanings:   விசும்புற – rubbing against the sky, touching the sky, நிவந்த – tall, மாத் தாள் இகணை – ikanai tree with dark trunks, பசுங்கேழ் மெல்லிலை – bright green delicate leaves, அருகு நெறித்தன்ன – like being tight together, வண்டுபடுபு – bee swarming, இருளிய தாழ் இருங்கூந்தல் – dark/black hanging thick hair, சுரும்பு உண விரிந்த – open for bees to feed (உண – உண்ண என்பதன் விகாரம்), பெருந்தண் கோதை – large cool garland, இவளினும் சிறந்தன்று – better than her, ஈதல் நமக்கு – charity giving for us, என – thus, வீளை அம்பின் விழுத்தொடை மழவர் – wasteland warriors with loud fine arrows (loud arrows that don’t miss their mark), நாள் – early morning, ஆ உய்த்த – brought the cows that they stole at night, நாம – fearsome, fierce (நாம் என்னும் உரிச்சொல் ஈறு திரிந்தது), வெஞ்சுரத்து – in the harsh wasteland, நடை மெலிந்து – walking slowly, ஒழிந்த – stopped, stayed back, சேண் – distant, படர் – sad, கன்றின் கடைமணி – from the sides of the eyes of calves, உகு நீர் – dropping tears, துடைத்த ஆடவர் – men who wiped the tears off (வெட்சி மறவரிடமிருந்து ஆ நிரை மீட்ட கரந்தையர்), பெயரும் பீடும் எழுதி – their name and pride written, அதர்தொறும் – in all the paths, பீலி சூட்டிய – decorated with peacock leaves, பிறங்கு நிலை நடுகல் – flourishing memorial stones, bright memorial stones, வேல் ஊன்று – spears planted on the ground, பலகை – shields, வேற்று முனை கடுக்கும் – like an enemy’s battlefield, வெருவரு தகுந கானம் – the forest that causes fear, நம்மொடு வருக என்னுதி ஆயின் – if you ask me to go with you, வாரேன் நெஞ்சம் – I am not coming oh my heart, வாய்க்க நின் வினையே – may your work be done, இகழ்ச்சிக்குறிப்பு (வினையே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 132, தாயங்கண்ணனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
ஏனலும் இறங்கு குரல் இறுத்தன, நோய் மலிந்து,
ஆய் கவின் தொலைந்த இவள் நுதலும் நோக்கி
ஏதில மொழியும் இவ்வூரும், ஆகலின்,
களிற்று முகம் திறந்த கவுளுடைப் பகழி,
வால் நிணப் புகவின், கானவர் தங்கை  5
அம் பணை மென்தோள் ஆய் இதழ் மழைக்கண்
ஒல்கு இயல் கொடிச்சியை நல்கினை ஆயின்,
கொண்டனை சென்மோ, நுண் பூண் மார்ப,
துளி தலைத் தலைஇய சாரல் நளி சுனைக்
கூம்பு முகை அவிழ்த்த குறுஞ்சிறைப் பறவை  10
வேங்கை விரி இணர் ஊதிக் காந்தள்
தேனுடைக் குவி குலைத் துஞ்சி யானை
இருங்கவுள் கடாஅம் கனவும்
பெருங்கல் வேலி, நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே.

Akanānūru 132, Thāyankannanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
The bent, heavy clusters of millet have been
harvested.  Her disease has increased.  Her
fine beauty has been lost and those in this
town utter harsh words, looking at her forehead.

If you favor the delicate, young mountain woman
with lovely, delicate arms like bamboo and pretty,
moist eyes like lovely flowers, younger sister to
forest dwellers who eat meat with fat, and own
arrows that split open cheeks of elephants, oh man
wearing fine jewels, please marry her and take her
along with you to your sweet town surrounded
by huge mountains where rain falls first, and
small bees open the closed buds in the springs,
swarm clusters of open vēngai  flowers, rest on
honey-filled, bent kānthal blossoms and dream
about the musth flowing from the cheeks of
elephants.

Notes:  தோழி தலைவியை குறியிடத்து உய்த்து வந்து தலைவனை எதிர்ப்பட்டு நின்று வரைவு கடாயது.

Meanings:   ஏனலும் இறங்கு குரல் – millet with bent clusters – bent because they are heavy (இறங்கு – வளைந்த), இறுத்தன – have been harvested, நோய் மலிந்து – disease has increased, ஆய் கவின் தொலைந்த – lost her fine beauty, இவள் – she, நுதலும் நோக்கி – looking at her forehead, ஏதில மொழியும் இவ்வூரும் – the people in this town utter harsh words, the people in this town utter unsuitable words (ஊர் ஆகுபெயர் அலர் கூறுபவர்களுக்கு), ஆகலின் – so, களிற்று முகம் திறந்த – split open the male elephant’s face, கவுளுடைப் பகழி – arrow that splits cheeks, வால் நிணப் புகவின் கானவர் தங்கை – younger sister of forest men who eat white fatty meat, அம் – beautiful, பணை – bamboo, மென்தோள் – delicate arms, ஆய் இதழ் – pretty petals, pretty flowers, மழைக் கண் – moist eyes, ஒல்கு இயல் கொடிச்சியை நல்கினை ஆயின் – if you favor the slim/weak young woman from the mountain, கொண்டனை சென்மோ – please take her along with you and marry her (கொண்டனை – முற்றெச்சம், சென்மோ – மோ முன்னிலையசை, an expletive of the second person), நுண் பூண் மார்ப – oh man with fine jewels on your chest, துளி தலைத் தலைஇய சாரல் – mountain slopes where rains fall first (தலைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), நளி சுனை – dense/crowded in the springs, கூம்பு முகை அவிழ்த்த – open the closed/pointed buds, குறுஞ்சிறைப் பறவை – small bees with short wings, வேங்கை விரி இணர் ஊதி – swarm the clusters of open kino flowers, Pterocarpus marsupium, காந்தள் தேன் உடைக் குவி குலைத் துஞ்சி – sleeping on the honey-filled pointed glory lily flower clusters, யானை இருங்கவுள் கடாஅம் கனவும் – they dream about the musth on elephant cheeks (கடாஅம் – இசைநிறை அளபெடை), பெருங்கல் வேலி – surrounded by huge mountains, நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே – to the sweet town where you live (ஊர்க்கே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 133, உறையூர் மருத்துவன் தாமோதரனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
“குன்றி அன்ன கண்ண குரூஉ மயிர்ப்
புன் தாள் வெள்ளெலி மோவாய் ஏற்றை
செம் பரல் முரம்பில் சிதர்ந்த பூழி,
நன்னாள் வேங்கை வீ  நன்களம் வரிப்பக்
கார் தலைமணந்த பைம்புதல் புறவின்,  5
வில் எறி பஞ்சியின் வெண்மழை தவழும்
கொல்லை இதைய குறும்பொறை மருங்கில்
கரி பரந்தன்ன காயாஞ்செம்மலொடு
எரி பரந்தன்ன இல மலர் விரைஇப்,
பூங்கலுழ் சுமந்த தீம் புனல் கான் யாற்று  10
வான் கொள் தூவல் வளிதர உண்கும்,
எம்மொடு வருதல் வல்லையோ மற்று?” எனக்
கொன் ஒன்று வினவினர் மன்னே தோழி,
இதல் முள் ஒப்பின் முகை முதிர் வெட்சி
கொல் புனக் குருந்தொடு கல் அறை தாஅம்  15
மிளை நாட்டு அத்தத்து ஈர்ஞ்சுவல் கலித்த
வரி மரல் கறிக்கும் மடப்பிணைத்
திரி மருப்பு இரலைய காடு இறந்தோரே.

Akanānūru 133, Uraiyūr Maruthuvan Thāmotharanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
My friend!  He asked me with pride
if I would go with him to the forest,
and drink with him the rain sprinkles
brought by the winds, my lover who
went to the wasteland in Milai country,
where,

a male white rat with eyes like kundri
seeds, fine colored hair, beard and thin
legs, raises dust in the raised land with
red pebbles where vēngai flowers that
announce weddings drop and decorate
the ground;
rains have arrived on green bushes
and white clouds crawl above, looking
like carded cotton;
near the boulders in the cleared forest,
along with wilted kāyā flowers, like
coal strewn, ilavam flowers have spread
like sparks; the forest stream with sweet
water is mixed with flowers;  vetchi flowers
that appear like claws of quails are spread
on boulders with flowers of kuruntham
trees that are cleared; and stags with
twisted antlers unite with their naive
females that eat the leaves of striped hemp
flourishing on high grounds.

Notes:  தலைவன் வினைவயின் பிரிந்த காலத்தில் தலைவியின் துன்ப மிகுதியைக் கண்டு வருந்திய தோழியிடம் தலைவி கூறியது.  கொன் (13) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அச்சம்,  இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பெருமை.  ஒப்புமை:  அகநானூறு 133 – வில் எறி பஞ்சியின், அகநானூறு 217 – பொங்கல் வெண்மழை எஃகுறு பஞ்சித் துய்ப்பட்டன்ன, நற்றிணை 247 – இன் குரல் எழிலி எஃகுறு பஞ்சிற்று ஆகி, ocean waves resembling carded cotton – நற்றிணை 299 – வில் எறி பஞ்சி போல.  கொன் – அச்சம், பயம் இலி, காலம், பெருமை, என்று அப் பால் நான்கே கொன்னைச் சொல்லே (தொல்காப்பியம், இடையியல் 6).  வரலாறு:  மிளை நாட்டு.

Meanings:   குன்றி அன்ன கண்ண – with eyes like the seeds of crab’s eye tree, kunnimuthu seeds, Abrus precatoris, குரூஉ மயிர் – fine colored hair (குரூஉ – இன்னிசை அளபெடை), புன் தாள் – thin legs, வெள்ளெலி – a white rat, மோவாய் ஏற்றை – a male with a beard (முகவாய் என்பது மோவாய் எனத் திரிந்து நின்றது, ஈண்டு முகவாயின்கண் உள்ள மயிரைக் குறித்தது), செம் பரல் முரம்பில் – in the raised land with red pebbles, in the hard land with pebbles, சிதர்ந்த பூழி – scratched and spread dust, scratched and lifted dust, நன்னாள் – happy day, wedding day, வேங்கை வீ நன்களம் வரிப்ப – vēngai flowers decorate the ground, Pterocarpus marsupium,  கார் தலைமணந்த பைம் புதல் புறவின் – in the forest where monsoon has arrived on the green bushes, வில் எறி பஞ்சியின் – like cotton that is carded using metal carding tools (வில் – பஞ்சைத் தூய்மைப்படுத்தும் இரும்புக் கருவி), (பஞ்சியின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), வெண்மழை தவழும் – white clouds crawl, white clouds spread, கொல்லை – forest, இதைய – in the cleared forest, குறும்பொறை மருங்கில் – near the small hills, near the small boulders, கரி பரந்தன்ன – like coal had spread, காயாஞ்செம்மலொடு – along with the wilted kāyā flowers, Memecylon edule, ironwood tree, எரி பரந்தன்ன – like flying sparks, இல மலர் விரைஇ – ilavam flowers mixed, Aerua javanica, Silk cotton tree (இல – இலவ என்பதன் விகாரம், விரைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), பூங்கலுழ் சுமந்த தீம் புனல் கான் யாற்று – of a forest stream with sweet water carrying flowers that are mixed with water (கலுழ் – கலங்கல்), வான் கொள் தூவல் – sprinkles that rise up to the sky, வளி தர – that the winds bring, உண்கும் – with me who will drink (தன்மைப் பன்மை வினைமுற்று), எம்மொடு வருதல் வல்லையோ மற்று எனக் கொன் ஒன்று வினவினர் – ‘will you come with me’  he asked in proud/fearful words (மற்று -அசைநிலை, an expletive), மன்னே – மன் ஒழியிசை, suggestion of implied meaning, ஏஅசைநிலை, தோழி – my friend (விளி, an address), இதல் முள் ஒப்பின் – that are like the claws of quails (ஒப்பு – உவம உருபு, a comparison word), காடை, முகை – buds, முதிர் வெட்சி – mature vetchi flowers, Ixora, கொல் புனக் குருந்தொடு – with kuruntham from the forest killed by forest dwellers, wild orange tree, citrus indica, கல் அறை தாஅம் – they are spread on the boulders (தாஅம் – இசைநிறை அளபெடை), மிளை நாட்டு அத்தத்து – in the wasteland of Milai country, in the country with protective forests, ஈர்ஞ்சுவல் – wet raised ground, கலித்த – flourishing, வரி மரல் கறிக்கும் – they eat the striped hemp, Sansevieria trifasciata, மடப்பிணைத் திரி மருப்பு இரலைய காடு இறந்தோரே – the one who went to the forest where stags with twisted antlers unite with their does (இறந்தோரே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 134, சீத்தலைச் சாத்தனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
வானம் வாய்ப்பக் கவினிக் கானம்
கமஞ்சூல் மா மழை கார் பயந்து இறுத்தென,
மணி மருள் பூவை அணி மலர் இடை இடைச்
செம்புற மூதாய் பரத்தலின், நன்பல
முல்லை வீ கழல் தாஅய், வல்லோன்  5
செய்கை அன்ன செந்நிலப் புறவின்,
வாஅப் பாணி வயங்கு தொழில் கலி மாத்
தாஅத் தாளிணை மெல்ல ஒதுங்க
இடி மறந்து, ஏமதி வலவ, குவி முகை
வாழை வான் பூ ஊழ் உறுபு உதிர்ந்த  10
ஒழி குலை அன்ன திரி மருப்பு ஏற்றொடு
கணைக் கால் அம் பிணைக் காமர் புணர் நிலை
கடுமான் தேர் ஒலி கேட்பின்,
நடுநாள் கூட்டம் ஆகலும் உண்டே.

Akanānūru 134, Seethalai Sāthanār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
The rains have not failed, the forest has
attained beauty and the full, dark clouds
have ushered in the rainy season.

Pattupoochis with red backs crawl
between sapphire colored kāyā flowers,
fine mullai flowers have fallen and spread,
appearing like the painting of an artist,
in the red forest land.

Forget the whip and let your proud horses
that leap and gallop to beat ride slowly,
so that the stag with twisted antlers that are
like the bare stems of large, pointed banana
flowers after the fruits mature and drop,
can unite with his beautiful doe.

They will not unite if they hear the sounds
of our chariot with swift horses!

Notes:   வினை முற்றி மீளும் தலைவன் தேர்ப்பாகனுக்குச் சொல்லியது.  நடுநாள் (14) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நண்பகல், இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – நள்ளிரவு.  The word நடுநாள் has been interpreted as ‘midnight’ in all the places except in this poem and in Puranānūru 280-2 where it has been interpreted as ‘midday’.  ஆகலும் உண்டே (14)பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நிகழ மாட்டா அன்றே ஆதலாற் காண் என்பதாம், இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – நிகழ்தலும் கூடுமோ?  கூடாதாகலின்.  Pattupoochis (மூதாய் – trombidium grandissimum) are tiny red bugs that look like pieces of velvet. They surface during the rainy season on sandy soils.  They are kept in boxes by young kids, and fed tender grass.  They are also known as indirakōpam.  They are not the silk producing worms or caterpillars.  Akanānūru poems 14, 54, 74, 134, 283, 304, 374, Kalithokai 85 and Natrinai 362 have references to these little red bugs that look like velvet pieces.  மதி – மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் ஆவயின் ஆறும் முன்னிலை அசைச்சொல் (தொல்காப்பியம்.  சொல்லதிகாரம்.  இடையியல் 26).  கமம் – நிறைவு, கமம் நிறைந்தியலும் (தொல்காப்பியம். உரியியல் 57).

Meanings:   வானம் வாய்ப்ப – the rain fell without fail (வானம் – ஆகுபெயர் மழைக்கு), கவினிக் கானம் – forest attained beauty (கானம் கவினி எனக் கொள்ளவும்), கமஞ்சூல் மா மழை – full/pregnant dark clouds (கம என்னும் உரிச்சொல் நிறைவுப் பொருளில் வந்தது), கார் பயந்து இறுத்தென – since the clouds gave the rainy season and stayed (இறுத்தென – தங்கியதால்), மணி மருள் – sapphire like (மருள் – உவம உருபு, a comparison word), பூவை அணி மலர் – pretty kāyā flowers, Memecylon edule, ironwood, இடை இடை in between, செம்புற – red on the back side, மூதாய் – pattuppoochis, trombidium grandissimum, பரத்தலின் – with their spreading, நன் பல முல்லை வீ – fine jasmine flowers, கழல் – fall off, தாஅய் – dispersed (இசைநிறை அளபெடை, தாவ எனத் திரிக்க), வல்லோன் செய்கை அன்ன – like the work of an artist, செந்நிலப் புறவின் – in the red forest land, வாஅ – leaping (இசை நிறை அளபெடை), பாணி வயங்கு தொழில் – moving to beat, கலி மா – proud horses, தாஅத் தாள் இணை – feet that leap in rhythm, feet that gallop in rhythm (தாஅ – இசை நிறை அளபெடை), மெல்ல ஒதுங்க – riding slowly, இடி மறந்து – forgetting to whip, ஏமதி வலவ – ride oh charioteer (ஏவுமதி என்பது ஏமதி ஆயிற்று, மதி – முன்னிலையசை, an expletive of the second person), குவி முகை வாழை – large flowers of pointed buds of banana, வான் பூ – large flowers, ஊழ் உறுபு – matured in the proper manner, உதிர்ந்த – dropped, ஒழி – lost, குலை அன்ன – like the clusters (after they lose the flowers and are just stems), திரி மருப்பு ஏற்றொடு – with the stag with twisted antlers, கணைக் கால் – thick legs, அம் பிணை – beautiful female, காமர் – beautiful, புணர் நிலை – being in union, கடுமான் தேர் ஒலி கேட்பின் – if they hear the sounds of the chariot tied to swift horses (கடுமான் – பண்புத்தொகை), நடுநாள் – mid day, கூட்டம் ஆகலும் உண்டே – they will not unite (உண்டே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 135, பரணர், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
திதலை மாமை தளிர் வனப்பு அழுங்கப்,
புதலிவர் பீரின் எதிர்மலர் கடுப்பப்
பசலை பாய்ந்த நுதலேன் ஆகி
எழுது எழில் மழைக்கண் கலுழ, நோய் கூர்ந்து
ஆதிமந்தியின் அறிவு பிறிதாகிப்,  5
பேதுற்றிசினே காதலம் தோழி
காய்கதிர் திருகலின் கனைந்து கால் கடுகி
ஆடு தளிர் இருப்பைக் கூடுகுவி வான்பூக்,
கோடு கடை கழங்கின் அறை மிசைத் தாஅம்
காடு இறந்தனரே காதலர், அடு போர்  10
வீயா விழுப்புகழ் விண் தோய் வியன் குடை
ஈர் எழு வேளிர் இயைந்து ஒருங்கு எறிந்த
கழுவுள் காமூர் போலக்
கலங்கின்று மாது, அவர்த் தெளிந்த என் நெஞ்சே.

Akanānūru 135, Paranar, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
My beloved, beautiful friend!  I am
confused like Āthimanthi whose
thinking was warped, afflicted by this
love disease.  My dark skin has pale spots,
my sprout-like beauty is ruined, my
brow has paled like new peerkkai flowers,
and my painting-like eyes are crying.

My lover went past the forest
where strong winds swirl in the
sun’s heat, and white flowers with
pointed petals from swaying iruppai
trees with sprouts drop on boulders
below, looking like dice that have been
made from drilling conch shells.

My heart that believed he would not leave
is distressed now like Kāmūr town, of Kazhuvul
with unspoiled battle fame and a sky-high,
wide umbrella, which was attacked by
a consortium of fourteen Vēlir kings.

Notes:   தலைவன் பொருளீட்டும் பொருட்டுப் பிரிந்த காலத்தில் வருந்திய தலைவி தோழியிடம் கூறியது.  ஒப்புமை:  அகநானூறு 365 – மாவண் கழுவுள் காமூர், அகநானூறு 45 – காதலர் கெடுத்த சிறுமையொடு நோய் கூர்ந்து ஆதிமந்தி போலப் பேதுற்று அலந்தனென் உழல்வென் கொல்லோ, அகநானூறு 76 – கச்சினன், கழலினன், தேம் தார் மார்பினன் வகை அமைப் பொலிந்த வனப்பு அமை தெரியல் சுரியல் அம் பொருநனைக் காண்டிரோ என ஆதிமந்தி பேதுற்று இனைய, அகநானூறு 135 – ஆதிமந்தியின் அறிவு பிறிதாகிப் பேதுற்றிசினே காதலம் தோழி, அகநானூறு 222 – ஆட்டன் அத்தி நலன் நயந்து உரைஇத் தாழ் இருங்கதுப்பின் காவிரி வவ்வலின் மரதிரம் துழைஇ மதி மருண்டு அலந்த ஆதிமந்தி, அகநானூறு 236 – கடல் கொண்டன்று எனப் புனல் ஒளித்தன்று எனக் கலுழ்ந்த கண்ணள் காதலற் கெடுத்த ஆதிமந்தி போல, 396 – மந்தி பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறைய, குறுந்தொகை 31, ஆதிமந்தியார் பாடல் – யாண்டும் காணேன் மாண்டக்கோனை யானும் ஓர் ஆடுகள மகளே, என் கைக் கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த பீடு கெழு குரிசலும் ஓர் ஆடுகள மகனே.  வரலாறு:  ஆதிமந்தி, கழுவுள், காமூர், ஈர் எழு வேளிர்.  விழு (விழுமம்) – விழுமம் சீர்மையும் சிறப்பும் இடும்பையும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 57).  சின் – மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் ஆவயின் ஆறும் முன்னிலை அசைச்சொல் (தொல்காப்பியம்.  சொல்லதிகாரம்.  இடையியல் 26, சின் என்பது இசின் என்பதன் முதற்குறை – ச. பாலசுந்தரம் உரை), அவற்றுள், இகுமும் சின்னும் ஏனை இடத்தொடும் தகு நிலை உடைய என்மனார் புலவர் (தொல்காப்பியம், இடையியல் 27).  கூடுகுவி வான்பூ (8) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – உட்பொய்யாகிய குவிந்த வெள்ளிய பூ.  இருப்பை அரும்பு கூடுடையதாயிருத்தலும் காண்க, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – இதழ் குவிந்த வெள்ளிய பூக்கள்.   உட்துளையுடைய இருப்பை மலர்கள் – அகநானூறு 149 – இருப்பைத் தொள்ளை வான் பூ, அகநானூறு 171 – பழம் போல் சேற்ற தீம்புழல் உணீஇய கருங்கோட்டு இருப்பை ஊரும், அகநானூறு 351 – புழல் வீ இருப்பை

Meanings:   திதலை – pale spots, yellow spots, மாமை – dark skin, தளிர் வனப்பு அழுங்க – sprout like beauty has been ruined, புதல் இவர் பீரின் – like the bush spread peerkkai flowers, sponge/ridge gourd (பீரின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), எதிர்மலர் – fresh flowers, new flowers (எதிர்மலர் – புதிய மலர்), கடுப்ப – like (உவம உருபு, a comparison word), பசலை பாய்ந்த நுதலேன் ஆகி – pallor has spread on my forehead, எழுது எழில் மழைக் கண் கலுழ – painting-like moist eyes to cry, நோய் கூர்ந்து – with great sorrow, with great affliction, ஆதிமந்தியின் – like Āthimanthi (இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), அறிவு பிறிதாகிப் பேதுற்றிசினே – I am confused like my intelligence is twisted/warped (பேதுற்றிசினே – சின் தன்மை அசைச் சொல், ஏ -அசைநிலை, an expletive), காதல் அம் தோழி – oh my beloved beautiful friend (அம்அசைநிலை, an expletive), காய் கதிர் – hot sun, திருகலின் – due to its attack, due to its heat, கனைந்து – increased, கால் – wind, கடுகி – rapidly, ஆடு தளிர் இருப்பை – iruppai with swaying sprouts, Indian Butter Tree, South Indian Mahua, இலுப்பை, வஞ்சி, கூடு குவி வான் பூ – pointed white flowers that are hollow, white flowers with pointed petals, கோடு கடை கழங்கின் – like dice made from drilling conch shells (இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), அறை – rocks, மிசை – above, தாஅம் – spread (தாஅம் – இசைநிறை அளபெடை), காடு இறந்தனரே – he went past the forest (ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), காதலர் – my lover, அடு போர் – killing war, வீயா – unspoilt, விழுப் புகழ் – great fame, fine fame, விண் தோய் வியன் குடை – sky-touching large umbrella, ஈர் எழு வேளிர் – 14 Vēlir kings, இயைந்து ஒருங்கு எறிந்த – attacked and ruined together, கழுவுள் – chieftain/small region king Kazhuvul, காமூர் போல – like Kāmūr town, கலங்கின்று – is distressed, மாது – அசை, an expletive, அவர்த் தெளிந்த – understood him, believed that he would not leave, என் நெஞ்சே – my heart (நெஞ்சே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 136, விற்றூற்று மூதெயினனார், மருதத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
மைப்பு அறப் புழுக்கின் நெய்க்கனி வெண்சோறு
வரையா வண்மையொடு புரையோர்ப் பேணிப்,
புள்ளுப் புணர்ந்து இனிய ஆகத் தெள் ஒளி
அம் கண் இரு விசும்பு விளங்கத் திங்கள்
சகடம் மண்டிய துகள் தீர் கூட்டத்துக்,  5
கடிநகர் புனைந்து கடவுள் பேணிப்,
படு மண முழவொடு பரூஉப்பணை இமிழ,
வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்புற்றுப்,
பூக்கணும் இமையார் நோக்குபு மறைய
மென்பூ வாகைப் புன்புறக் கவட்டிலை  10
பழங்கன்று கறித்த பயம்பு அமல் அறுகைத்
தழங்கு குரல் வானின் தலைப்பெயற்கு ஈன்ற
மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ்ப் பாவைத்
தண் நறுமுகையொடு வெந்நூல் சூட்டித்,
தூ உடைப் பொலிந்து மேவரத் துவன்றி,  15
மழை பட்டன்ன மணன் மலி பந்தர்,
இழை அணி சிறப்பின் பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றித்
தமர் நமக்கு ஈத்த தலைநாள் இரவின்,
“உவர் நீங்கு கற்பின் எம் உயிர் உடம்பு அடுவி!
முருங்காக் கலிங்கம் முழுவதும் வளைஇப்  20
பெரும் புழுக்குற்ற நின் பிறை நுதல் பொறி வியர்
உறு வளி ஆற்றச் சிறு வரை திற” என
ஆர்வ நெஞ்சமொடு போர்வை வவ்வலின்,
உறை கழி வாளின் உருவு பெயர்ந்து இமைப்ப,
மறை திறன் அறியாள் ஆகி ஒய்யென 25
நாணினள் இறைஞ்சியோளே, பேணிப்
பரூஉப் பகை ஆம்பல் குரூஉத் தொடை நீவிச்,
சுரும்பு இமிர் ஆய் மலர் வேய்ந்த
இரும் பல் கூந்தல் இருள் மறை ஒளித்தே.

Akanānūru 136, Vitrootru Mootheyinanār, Marutham Thinai – What the hero said to his heart
They served white rice cooked perfectly with
ghee, with no limit to hospitality, and
honored guests.  They decorated the protected
house and worshipped god at a faultless,
auspicious time, when the beautiful, wide sky
shined with clear light, and as the moon came
together with Rohini, the wagon constellation.
Loud muzhavu drums roared with big panai
drums.  Women who washed her for marriage
watched with joy, their flower-like eyes not
blinking, as they hid themselves.

Her relatives who gathered together happily,
adorned her with new clothes and a white thread
strung with the cool, fragrant buds of arukai with
tuber, that blossomed due to the uproarious first
rain, whose petals are as dark as washed sapphire,
growing in pits where mature calves eat split leaves,
their backsides dull, of vākai trees with delicate
flowers.  They gave her to me, the sweet, virtuous
woman, body to my life, beautiful with ornaments,
drying off her sweat, in the pavilion with sand,
where wedding sounds were like rumbles of clouds.

That night, I embraced her and said, “Covered by
your new garment, you are sweating.  Open it just
a little bit so that heavy breeze can dry the sweat
on your forehead, as bright as the crescent moon,”
and pulled her perfect garment with a loving heart.
Her exposed body glistened like a sword removed
from its sheath.  She became shy, bent her head,
and not knowing how to hide, took off the colorful,
huge, heavy garland woven with white waterlily
blossoms, and covered herself with her thick, dark
hair adorned with beautiful flowers buzzing with
bees.

Notes:  தலைவி ஊடல் கொண்டபொழுது தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் கூறியது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பழந்தமிழ் மக்கள் உரோகிணியைத் திருமணத்திற்குச் சிறந்த நாளாகக் கொண்டிருந்தனர்.  கடவுள் பேணி என்பதனால், திருமணத்தின் தொடக்கத்தில் கடவுளை வழிபடும் வழக்கம் பண்டும் உளதென்பது பெற்றதாம். அகநானூறு 86 – கோள் கால் நீங்கிய கொடு வெண்திங்கள் கேடு இல் விழுப் புகழ் நாள் தலைவந்தென.  மழை பட்டன்ன மணன் மலி பந்தர் (16) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மழை பெய்தாற்போன்ற ஒலியை உடைய புது மணல் மிக்க மணப் பந்தரிலே, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – மேகம் ஒலித்தால் ஒத்த மண ஒலி மிக்க பந்தலிலே.  பரூஉப் பகை (27) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தன் இடைக்கு பருமனால் பகையாகிய.  உறு – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).

Meanings:   மைப்பு அறப் புழுக்கின் நெய்க்கனி – cooked without a fault and flowing with ghee, வெண்சோறு வரையா – white rice without limits, வண்மையொடு புரையோர்ப் பேணி – give abundantly with hospitality to relatives and other superior people, புள்ளுப் புணர்ந்து இனிய ஆக – at the sweet auspicious moments,  தெள் ஒளி – clear light, bright light, அம் கண் இரு விசும்பு விளங்க – as the beautiful sky was bright,  திங்கள் – moon, சகடம் மண்டிய – joined the wagon constellation, Rohini, துகள் தீர் – faultless, கூட்டத்து – united, together, கடிநகர் – wedding house, புனைந்து – decorated, கடவுள் பேணி – prayed to god,  படு மண முழவொடு – with the roaring muzhavu wedding drums, பரூஉப்பணை இமிழ – big panai drums roared (பரூஉ – இன்னிசை அளபெடை), வதுவை மண்ணிய மகளிர் – women who bathed her for the wedding, விதுப்புற்று – with desire, rapidly, பூக்கணும் இமையார் – they did not blink their flower-like eyes, they did not blink their beautiful eyes (பூக்கணும் – பூக்கண்ணும், கண்ணும், இடைக்குறை), நோக்குபு – they looked, மறைய – they hid, மென் பூ வாகை – delicate flowers of the vākai trees, Albizia lebbeck, Sirissa Tree, புன்புற – delicate back side, dull back side, கவட்டு இலை – forked leaves, பழங்கன்று கறித்த – ate by mature calves, பயம்பு அமல் அறுகை – arukai grass that have spread in pits (அமல் – படர்ந்த),  cynodon grass, தழங்கு குரல் – roaring sounds, வானின் தலைப்பெயற்கு ஈன்ற – appeared due to the first rain from the clouds (பெயற்கு – பெயலால், வேற்றுமை மயக்கம்), மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ் – petals like that of washed sapphire, பாவை – tubers, தண் நறுமுகையொடு – with cool fragrant buds (tied), வெந்நூல் சூட்டி – adorned with white thread, தூ உடைப் பொலிந்து – made her look beautiful with pure clothes, மேவரத் துவன்றி – gathered in a desirable manner, மழை பட்டன்ன – like the sound of falling rain, like the rumbling of clouds, மணன் மலி பந்தர் – the wedding pavilion with very loud sounds, the wedding pavilion with lots of sand (if interpreted as wedding – மணம் என்றதன் போலி, பந்தர் – பந்தல் என்பதன் போலி), இழை அணி சிறப்பின் – with the splendor of wearing jewels, பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றி – wiping her sweat that appeared, drying her sweat with a hand fan, தமர் நமக்கு ஈத்த தலைநாள் இரவின் – in the first night when her relatives gave her to me, உவர் நீங்கு கற்பின் – with virtue without hatred, எம் உயிர் உடம்பு அடுவி – she who is body to my life, முருங்காக் கலிங்கம் – clothes that are not crushed, முழுவதும் வளைஇ – covered her totally (வளைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), பெரும் புழுக்குற்ற – has become very hot, நின் பிறை நுதல் – your crescent-moon like forehead, பொறி வியர் – beads of sweat, உறு வளி – abundant breeze (உறு – மிக்க), ஆற்றச் சிறு வரை திற – open it a little bit to dry it, என ஆர்வ நெஞ்சமொடு – with an anxious heart, போர்வை வவ்வலின் – since I pulled her clothing, உறை கழி வாளின் உருவு பெயர்ந்து இமைப்ப – her exposed body glistened like a sword removed from its scabbard (வாளின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), மறை திறன் அறியாள் ஆகி – not knowing how to hide, ஒய்யென – rapidly (விரைவுக்குறிப்பு), நாணினள் – she was shy, இறைஞ்சியோளே – she bent her head (ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), பேணி – with desire, பரூஉப் பகை ஆம்பல் – thick white waterlily garland that is an enemy to her (பரூஉ – இன்னிசை அளபெடை), குரூஉத் தொடை நீவி – removed the bright garland (குரூஉ – இன்னிசை அளபெடை), சுரும்பு இமிர் ஆய் மலர் – pretty flowers swarmed by bees, வேய்ந்த – adorned,  இரும் பல் கூந்தல் – dark thick hair, இருள் மறை ஒளித்தே – hid herself in the darkness of her hair (ஒளித்தே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 137, உறையூர் முதுகூத்தனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
ஆறு செல் வம்பலர் சேறு கிளைத்து உண்ட
சிறும் பல் கேணிப் பிடி அடி நசைஇச்,
களிறு தொடூஉக் கடக்கும் கான் யாற்று அத்தம்
சென்று சேர்பு ஒல்லார் ஆயினும், நினக்கே,
வென்று எறி முரசின் விறல் போர்ச் சோழர்  5
இன் கடுங்கள்ளின் உறந்தை ஆங்கண்,
வருபுனல் நெரிதரும் இகு கரைப் பேரியாற்று
உருவ வெண்மணல் முருகு நாறு தண் பொழில்
பங்குனி முயக்கம் கழிந்த வழிநாள்
வீ  இலை அமன்ற மரம் பயில் இறும்பில்  10
தீ இல் அடுப்பின் அரங்கம் போலப்,
பெரும் பாழ் கொண்டன்று நுதலே, தோளும்
தோளா முத்தின் தெண் கடல் பொருநன்
திண்தேர்ச் செழியன் பொருப்பின் கவாஅன்
நல் எழில் நெடுவேய் புரையும்  15
தொல் கவின் தொலைந்தன, நோகோ யானே.

Akanānūru 137, Uraiyūr Muthukoothanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Even if he does not go on the wasteland
with forest streams,
……….where bull elephants touch lovingly,
……….thinking they are the footsteps of
……….their mates, the many puddles left
……….by the new travelers who dig the
……….muddy ground to drink water on the
……….path,
your forehead has been ruined like the bare
Kāviri islet without stoves and cooking fire on the
day next to Panguni uthiram, with small forests dense
with trees full of flowers and leaves, and the river
flowing from Uranthai town with sweet, strong liquor,
belongs to brave and victorious Chozha kings who beat
victory drums after defeating their enemies, the big
river eroding the shores with beautiful white sand,
and there are cool groves with honey fragrance.

Your arms which were like the fine, beautiful, tall
bamboo growing on the slopes of the Pothikai
Mountain of Pandiyan king with chariots, lord of
the clear ocean with pearls with no holes, have lost
their prior beauty.   I am sad!

Notes:   தலைவன் வினைவயின் பிரிவானோ என வருந்திய தலைவியிடம் தோழி கூறியது.  பங்குனி முயக்கம் (9) –  இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – முயக்கம் கூட்டம், உத்தரமும் நிறைமதியும் கூடிய கூட்டம். பங்குனித் திங்களில் உத்தரமும் நிறைமதியும் கூடிய நாள் நன்னாளாகும்.  Panguni uthiram festival was celebrated in Thiruvarangam.  வரலாறு:  சோழர், செழியன், உறந்தை, பேரியாறு (காவிரி), பொருப்பு (பொதிய மலை).

Meanings:   ஆறு செல் வம்பலர் – new travelers on the path, சேறு கிளைத்து உண்ட – dug into the mud and drank, சிறும் பல் கேணி – a few pits, a few puddles, பிடி அடி நசைஇச் களிறு தொடூஉ – male elephants touch them with desire thinking that they are the footsteps of their females (நசைஇ – சொல்லிசை அளபெடை, தொடூஉ – இன்னிசை அளபெடை), கடக்கும் – they pass, கான் யாற்று அத்தம் – wasteland with forest streams, சென்று சேர்பு ஒல்லார் ஆயினும் – even if he did not go, நினக்கே – for you, வென்று எறி முரசின் – with drums beating after victories, விறல் போர்ச் சோழர் – Chozha kings who are brave in battles, இன் கடுங்கள்ளின் உறந்தை – Uranthai town with sweet strong liquor, ஆங்கண் – there, வருபுனல் – flowing waters, நெரிதரும் –  it breaks, இகு கரைப் பேரியாற்று – big river (Kāviri) with eroding shores, உருவ வெண்மணல் – beautiful white sand, முருகு நாறு தண் பொழில் – cool grove with honey fragrance, பங்குனி முயக்கம் கழிந்த வழிநாள் – next day to Panguni uthiram (when the full moon and uthiram were together), வீ இலை அமன்ற – filled with flowers and leaves, மரம் பயில் இறும்பில் – in the small forest filled with trees, தீ இல் அடுப்பின் அரங்கம் போல – like the river islet (Arangam) with stoves without fire, பெரும் பாழ் கொண்டன்று நுதலே – forehead is greatly ruined (நுதலே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), தோளும் – arms/shoulders, தோளா முத்தின் – with pearls with no holes, தெண் கடல் பொருநன் – lord of the clear ocean, திண் தேர்ச் செழியன் – Pandiyan with sturdy chariots, பொருப்பின் – of the mountain, of Pothikai Mountain (பொதிகை மலை, பொதியை மலை), கவாஅன் – slopes (இசை நிறை அளபெடை), நல் எழில் நெடு வேய் – fine beautiful tall bamboo, புரையும் – like (புரை – உவம உருபு, a comparison word), தொல் கவின் தொலைந்தன – they lost their previous beauty, நோகோ – I am hurting (நோகு – செய்கென்னும் தன்மை வினை, ஓகாரம் -அசைநிலை, an expletive, இரக்கக் குறிப்பு, implying pity), யானே – me, ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive

அகநானூறு 138, எழூஉப்பன்றி நாகன் குமரனார், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
இகுளை! கேட்டிசின் காதலம் தோழி!
குவளை உண்கண் தெண் பனி மல்க,
வறிதியான் வருந்திய செல்லற்கு அன்னை
பிறிதொன்று கடுத்தனள் ஆகி, வேம்பின்
வெறி கொள் பாசிலை நீலமொடு சூடி, 5
உடலுநர்க் கடந்த கடல் அம் தானைத்
திருந்து இலை நெடுவேல் தென்னவன் பொதியில்,
அருஞ்சிமை இழிதரும் ஆர்த்துவரல் அருவியின்
ததும்பு சீர் இன்னியங்கறங்கக் கைதொழுது,
உருகெழு சிறப்பின் முருகு மனைத் தரீஇக்,  10
கடம்பும் களிறும் பாடி நுடங்குபு
தோடுந்தொடலையும் கைக்கொண்டு, அல்கலும்
ஆடினர் ஆதல் நன்றோ? நீடு
நின்னொடு தெளித்த நன் மலை நாடன்
குறிவரல் அரை நாள் குன்றத்து உச்சி  15
நெறி கெட வீழ்ந்த துன்னருங் கூர் இருள்,
திரு மணி உமிழ்ந்த நாகம் காந்தள்
கொழு மடல் புதுப் பூ ஊதும் தும்பி
நன்னிறம் மருளும் அரு விடர்
இன்னா நீள் இடை நினையும், என் நெஞ்சே.  20

Akanānūru 138, EzhooUppandri Nākan Kumaranār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
Listen, my beloved friend!  On seeing my sorrow
and distress and the clear tears in my kohl-lined
eyes that resemble blue waterlilies, mother
became upset thinking differently.

She might bring fierce, splendid Murukan into
our home through diviners who sing about his
kadampam tree and bull elephant, wearing
garlands made from the strong smelling green
leaves of neem trees along with blue waterlilies,
worshipping and dancing to sweet musical
instruments that sound like the roaring waterfalls
that come down from the difficult-to-scale peaks
of Pothi mountains belonging to the Pāndiyan king
who defeated his enemies and owns an ocean-like
army with long spears with perfect blades.

Is it good to wear palm fronds and garlands and
dance all night?

My heart thinks about the lord of the fine mountains
who comes to our midnight tryst through the
mountain peaks, in pitch darkness that ruins the long
paths with harsh caves, where a snake that lost its gems
thinks that bees with fine colors that hover above the
thick-leaved kānthal flowers, are its gems.

Notes:   வரையாது களவிலேயே வந்தொழுகும் தலைவன் அண்மையில் இருப்பதை அறிந்த தலைவி தோழியிடம் சொல்லுவாளாய் அவனுக்கு அறிவுறுத்தியது.  ஆடினர் (13) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கட்டுவிச்சியும் வேலனும் ஆடலின் ஆடினார் என்று பன்மையால் கூறினாள்.  வீழ்ந்த துன்னருங் கூர் இருள் (16) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பனி வீழ்ந்தது மழை வீழ்ந்தது என்புழிப் போல வீழ்ந்த இருள் என்றது ஆக்கத்தின் மேனின்றது.  வரலாறு:  தென்னவன், பொதியை மலை. There was a belief that snakes spit gems.  Puranānūru 294, Akanānūru 72, 92, 138, 192, 372, Kurunthokai 239 and Natrinai 255, have references to snakes spitting gems.  சின் – மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் ஆவயின் ஆறும் முன்னிலை அசைச்சொல் (தொல்காப்பியம்.  சொல்லதிகாரம்.  இடையியல் 26, சின் என்பது இசின் என்பதன் முதற்குறை – ச. பாலசுந்தரம் உரை).  வறிது – வறிது சிறிது ஆகும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 40).

Meanings:   இகுளை – oh friend, கேட்டிசின் – you listen (சின் – முன்னிலை அசைச் சொல், an expletive of the second person), காதல் அம் தோழி – oh my beloved friend (அம்அசைநிலை, an expletive), குவளை உண்கண் – kohl-lined blue waterlily like eyes, Nymphaea caerulea, தெண் பனி மல்க – filled with clear tears, வறிதியான் வருந்திய செல்லற்கு – on seeing my sorrow and distress, அன்னை பிறிதொன்று கடுத்தனள் ஆகி – my mother thought of it differently & got upset (கடுத்தனள் ஆக எனத் திரிக்க), வேம்பின் வெறி கொள் பாசிலை – green leaves of the neem tree with intense smell, நீலமொடு சூடி – wearing with blue waterlilies, Nymphaea caerulea, உடலுநர்க் கடந்த – won victories over enemies, கடல் அம் தானை – ocean like fine army (அம்அசைநிலை, an expletive), திருந்து இலை நெடுவேல் – long spears with perfect blades, தென்னவன் பொதியில் – In Pāndiyan’s Pothiyam hills, அருஞ்சிமை – difficult peaks, இழிதரும் – flowing down, ஆர்த்துவரல் அருவியின் – like the roaring waterfalls (இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), ததும்பு – sounding, சீர் இன்னியங்கறங்க – as sweet instruments create music with rhythm, கை தொழுது – worshipped with palms pressed together, உருகெழு சிறப்பின் முருகு மனைத் தரீஇ – to bring fierce Murukan with splendor to our home (தரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), கடம்பும் களிறும் பாடி நுடங்குபு – dancing and singing about his kadampam trees and male elephants, தோடும் தொடலையும் கைக்கொண்டு – wearing palm fronds and garlands after holding them in the hands, அல்கலும் ஆடினர் ஆதல் நன்றோ – is it good to dance all night (ஓகாரம் வினா), நீடு நின்னொடு தெளித்த நன்மலை நாடன் – the lord of the fine mountains who said clearly to you for a long time, குறிவரல் – coming to the place of tryst, அரை நாள் – midnight, குன்றத்து உச்சி – mountain peak, நெறி கெட – ruining the path, வீழ்ந்த – fallen, துன்னருங் கூர் இருள் – difficult to approach darkness, pitch darkness, திரு மணி உமிழ்ந்த நாகம் – snake that spit out its beautiful gem, காந்தள் கொழு மடல் புதுப் பூ ஊதும் தும்பி – bees which buzz on the new flowers of glory lilies with thick leaves, நன்னிறம் – fine/pretty colors, மருளும் – it gets confused, அரு விடர் இன்னா நீள் இடை – long path with difficult to reach caves/mountain crevices, நினையும் – thinks, என் நெஞ்சே – oh my heart (நெஞ்சே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 139, இடைக்காடனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
துஞ்சுவது போல இருளி விண் பக
இமைப்பது போல மின்னி, உறைக்கொண்டு
ஏறுவதுப் போலப் பாடு சிறந்து உரைஇ,
நிலம் நெஞ்சு உட்க ஓவாது சிலைத்து ஆங்கு
ஆர் தளி பொழிந்த வார் பெயற் கடை நாள்,  5
ஈன்று நாள் உலந்த வாலா வெண்மழை
வான் தோய் உயர்வரை ஆடும் வைகறைப்,
புதல் ஒளி சிறந்த காண்பு இன் காலைத்,
தண் நறும் படுநீர் மாந்திப் பதவு அருந்து
வெண்புறக்கு உடைய திரி மருப்பு இரலை,  10
வார் மணல் ஒரு சிறைப் பிடவு அவிழ் கொழு நிழல்
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய,
அரக்கு நிற உருவின் ஈயல் மூதாய்
பரப்பியவை போல் பாஅய்ப் பலவுடன்
நீர் வார் மருங்கின் ஈர் அணி திகழ,  15
இன்னும் வாரார் ஆயின் நன்னுதல்
யாது கொல் மற்று அவர் நிலையே காதலர்
கருவிக் கார் இடி இரீஇய
பருவ மன், அவர் வருதும் என்றதுவே.

Akanānūru 139, Idaikkādanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Becoming dark like sleep, splitting the sky with
lightning that is like blinking, clouds that climb
up carrying water, move and roar endlessly
causing the heart of the land to tremble in fear,
pour unceasingly abundant rain in the last days
of heavy monsoon, and the empty, impure clouds
move around the sky-touching, lofty mountains.

At dawn when the bushes are bright and lovely,
a stag with white back and twisted antlers drinks
water from a cool, fragrant pond, grazes on
arukam grass, and rests happily on the stretched
sands in the dense shade of pidavam bushes with
flowers, with his pretty mate.

Many pattupoochis, like red vermilion, pretty
and bright, are spread like someone had
scattered them on the wet ground where water
is flowing.

My friend with a fine forehead!  Since my lover has
not come back, I wonder what has happened to him.

He told me that he will return in the monsoon season
when there are heavy rains with lightning and thunder.
What happened?

Notes:  பிரிவிடை வருந்திய தலைவி தோழிக்குச் சொல்லியது.  கருவிக் கார் (18) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மின்னல் முதலிய தொகுதிகளையுடைய முகில்கள்.  திணை மயக்கம் – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இதை பாலைக்கண் முன்பனியும் வைகறையும் ஒருங்கு வந்தமையின் திணை மயக்கமாம்.  இஃது உரிப்பொருளால் பாலை என்க.  கருவி – கருவி தொகுதி (தொல்காப்பியம், உரியியல் 58).  மன் – கழிவே, ஆக்கம், ஒழியிசைக் கிளவி, என்று அம் மூன்று என்ப மன்னைச் சொல்லே (தொல்காப்பியம், இடையியல் 4).  வார்தல் போகல் ஒழுகல் மூன்றும் நேர்பும் நெடுமையும் செய்யும் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 21).

Meanings:   துஞ்சுவது போல – like sleeping, இருளி – got dark, விண் பக – sky split, இமைப்பது போல மின்னி – lightning strikes were like winking, உறைக்கொண்டு ஏறுவதுப் போல – like climbing carrying water (உறை ஆகுபெயர் நீருக்கு), பாடு சிறந்து – with loud noises, உரைஇ – spreading (சொல்லிசை அளபெடை), நிலம் நெஞ்சு உட்க – heart of the wide land to tremble in fear, ஓவாது – without slack, சிலைத்து – roared, sounded, ஆங்கு –அசைநிலை, an expletive, ஆர் தளி பொழிந்த – poured abundant water, வார் பெயல் கடை நாள் – the last days of heavy monsoon, ஈன்று நாள் உலந்த – benefited the earth and then dried out after pouring (உலந்த – கழிந்த), வாலா வெண்மழை – not-white clouds, impure white clouds, வான் தோய் உயர் வரை ஆடும் – move around the sky-touching lofty mountains, வைகறை – dawn, புதல் – bushes, ஒளி சிறந்த – splendidly bright, காண்பு இன் – sweet to sight, காலை – at that time, தண் நறும் படுநீர் மாந்தி – drinking lots of water from the cool fragrant pond, பதவு அருந்து – eats arukam grass, Cynodon grass, அருகம்புல் (ஆர்ந்து என்பது அருந்து என வந்தது), வெண்புறக்கு உடைய – with white back, திரி மருப்பு இரலை – stag with twisted antlers, வார் மணல் – stretching sand, ஒரு சிறை – one side, பிடவு அவிழ் கொழு நிழல் – dense shade of the pidavam bushes with flowers, Randia malabarica, Randia genus occurs as plants and trees, காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய – stays happily with his beautiful mate, stays happily with his beloved mate, அரக்கு நிற உருவின் – form is red in color like that of vermilion, beautiful like the color of vermilion, ஈயல் மூதாய் – velvet bugs, Trombidium grandissimum, பட்டுப்பூச்சி, பரப்பியவை போல் – like someone spread them, பாஅய் – have spread (இசை நிறை அளபெடை), பலவுடன் – with many, நீர் வார் மருங்கின் – near where water is flowing, ஈர் அணி திகழ – being beautiful and bright in the wet place, இன்னும் வாரார் ஆயின் – if he still does not come, நன்னுதல் – oh one with a fine forehead, யாது கொல் மற்று அவர் நிலையே – what has happened to his situation (கொல் – ஐயப்பொருட்டு வந்த இடைச்சொல், a particle implying doubt, மற்று – அசைநிலை, an expletive), காதலர் – my lover, கருவிக் கார் இடி இரீஇய பருவ – the rainy season when there are clouds with thunder and lightning (இரீஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), மன் – கழிவுக் குறிப்பு, what was in the past, அவர் வருதும் என்றதுவே – that he said that he will return (என்றதுவே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 140, அம்மூவனார், நெய்தற் திணை – தலைவன் தோழனிடம் சொன்னது
பெருங்கடல் வேட்டத்துச் சிறுகுடிப் பரதவர்
இருங் கழிச்செறுவின் உழாஅது செய்த
வெண்கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி,
என்றூழ் விடர குன்றம் போகும்
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட மகள்  5
சில் கோல் எல் வளை தெளிர்ப்ப வீசி,
நெல்லின் நேரே வெண்கல் உப்பு எனச்
சேரி விலைமாறு கூறலின், மனைய
விளி அறி ஞமலி குரைப்ப வெரீஇய
மதர் கயல் மலைப்பின் அன்ன கண் எமக்கு,  10
இதை முயல் புனவன் புகை நிழல் கடுக்கும்
மா மூதள்ளல் அழுந்திய சாகாட்டு
எவ்வம் தீர வாங்குந்தந்தை
கை பூண் பகட்டின் வருந்தி,
வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் ஆகின்றே.  15

Akanānūru 140, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said to his friend
She is the loving daughter
of a salt merchant who goes through
mountains cracked by the sun’s heat,
in his fast bullock cart, goading his oxen
with a stick, to sell his white grainy salt,
made in the salt pans without plowing,
near the seashore in a small settlement
of fishermen who hunt the huge ocean
for fish.

She walks through the settlement with
salt, swaying her hands, jingling her round,
bright bangles and shouting, “equal
measure of white grainy salt for rice paddy!”

Hearing her voice, a dog from a nearby
house barks, and her eyes that resemble
proud, fighting carp fish reveal her fear.

My love affliction has caused me sorrow,
like the pain of the bulls yoked to a wagon,
pulled by her father as they struggle through
old mud, dark like the smoke that mountain
farmers create when clearing new land.

I sigh deeply in distress!

Notes:  இயற்கைப் புணர்ச்சி புணர்ந்து நீங்கும் தலைவன் தோழனுக்குச் சொல்லியது.  மதர் கயல் மலைப்பின் அன்ன கண் (10) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – செருக்குற்ற கயல் மீன்கள் இரண்டு தம்முள் போரிட்டாற்போன்ற விழிகள்.  நெல்லின் நேரே வெண்கல் உப்பு (7) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஈண்டு உப்பிற்கு பண்ட மாற்றாகக் கொண்ட நெல் என்க.  Akanānūru 140 – நெல்லின் நேரே வெண்கல் உப்பு, Akanānūru 390 – நெல்லும் உப்பும் நேரே ஊரீர் கொள்ளீரோ, Kurunthokai 269 – உப்பை மாறி வெண்ணெல் தரீஇய.  Barter is mentioned in Akanānūru 60, 61, 126, 245, 140, 296, 390, Natrinai 183, Kurunthokai 221, 269, Ainkurunūru 47, Porunarātruppadai 214-215, 216-7, Pattinappālai 28-30, and Malaipadukādam 413-414.  கதழ் – கதழ்வும் துனைவும் விரைவின் பொருள் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 19).  எல் – எல்லே இலக்கம் (தொல்காப்பியம், இடையியல் 21).

Meanings:   பெருங்கடல் – big ocean, வேட்டத்து – to hunt for fish, சிறுகுடி – small settlement, பரதவர் – fishermen, இருங்கழிச்செறுவின் – in the dark salt pans, in the large salt pans (கழிச்செறு – உப்புப்பாத்தி), உழாஅது – without farming, without much effort (உழாஅது – இசைநிறை அளபெடை), செய்த – made, வெண்கல் உப்பின் – of white grain salt, கொள்ளை சாற்றி – told the price, என்றூழ் – sun’s heat, summer heat, விடர குன்றம் – mountains with cracks, போகும் – going, கதழ் – fast, கோல் – stick (to goad the cart drawing animals), உமணர் – salt merchant, காதல் மடமகள் – loving innocent daughter, சில் – few, கோல் – round, எல் வளை – bright bangles, தெளிர்ப்ப – jingling, வீசி – to shake, நெல்லின் நேரே வெண்கல் உப்பு – salt that is bartered for rice, என – thus, சேரி விலை மாறு கூறலின் – since she called out the barter price in the settlement (மாறுவிலை), மனைய – in the house, விளி – noise, அறி – knowing (that it is a stranger), ஞமலி – a dog, குரைப்ப – barks, வெரீஇய – fearing (செய்யுளிசை அளபெடை), மதர் – proud, arrogant, luscious, huge, கயல் – carp, மலைப்பின் அன்ன கண் – eyes that look like they are fighting with each other (மலைப்பின் – இன் சாரியை), எமக்கு – for me (தன்மைப் பன்மை, first person plural), இதை – new farmland, முயல் – trying (to make it a field), புனவன் – a mountain farmer, புகை நிழல் கடுக்கும் – it is like the smoke shadow, மா – big, மூது – old, அள்ளல் – mud, அழுந்திய – pressed, சாகாட்டு – cart’s, எவ்வம் தீர – to end its sorrow, வாங்கும் – pulling, தந்தை கை பூண் பகட்டின் – like the oxen held by her father, like the oxen yoked to the cart by her father (பகட்டின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), வருந்தி – becoming sad, வெய்ய உயிர்க்கும் – sighing hot breaths, sighing with deep sorrow, நோயாகின்றே – has become a disease, ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive

அகநானூறு 141, நக்கீரர், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! கைம்மிகக்
கனவும் கங்குல் தோறு இனிய நனவும்,
புனை வினை நல் இல் புள்ளும் பாங்கின,
நெஞ்சும் நனி புகன்று உறையும் எஞ்சாது
உலகு தொழில் உலந்து, நாஞ்சில் துஞ்சி,  5
மழைகால் நீங்கிய மாக விசும்பில்
குறுமுயல் மறு நிறம் கிளர மதி நிறைந்து,
அறுமீன் சேரும் அகல் இருள் நடுநாள்,
மறுகு விளக்குறுத்து மாலை தூக்கிப்,
பழவிறல் மூதூர்ப் பலருடன் துவன்றிய  10
விழவு உடன் அயர வருக தில் அம்ம,
துவரப் புலர்ந்து தூ மலர் கஞலித்
தகரம் நாறுந்தண் நறுங்கதுப்பின்
புது மண மகடூஉ அயினிய கடிநகர்ப்
பல் கோட்டு அடுப்பில் பால் உலை இரீஇ,  15
கூழைக் கூந்தல் குறுந்தொடி மகளிர்
பெருஞ்செய் நெல்லின் வாங்கு கதிர் முறித்துப்,
பாசவல் இடிக்கும் இருங்காழ் உலக்கைக்
கடிது இடி வெரீஇய கமஞ்சூல் வெண்குருகு
தீங்குலை வாழை ஓங்கு மடல் இராது,  20
நெடுங்கால் மாஅத்துக் குறும்பறை பயிற்றும்
செல்குடி நிறுத்த பெரும் பெயர்க் கரிகால்
வெல்போர்ச் சோழன் இடையாற்று அன்ன
நல்லிசை வெறுக்கை தருமார் பல் பொறிப்
புலிக்கேழ் உற்ற பூ இடைப் பெருஞ்சினை  25
நரந்த நறும்பூ நாள் மலர் உதிரக்,
கலை பாய்ந்து உகளும் கல் சேர் வேங்கைத்
தேங்கமழ் நெடுவரைப் பிறங்கிய
வேங்கட வைப்பில் சுரன் இறந்தோரே.

Akanānūru 141, Nakkeerar, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
My nights are sweet with dreams;
my days have seen good omens in our
decorated house; and my heart is very
full and happy with great desire.

May he come
when the full moon with its dark spots
that appear like a hare, joins the Pleiades
constellation in the middle of the night,
when farming dies down because
the rain in the sky moved away,
and when Karthikai festive lights
are lit and flower garlands are hung
in the streets of our ancient town.

A bride wearing small bangles, fragrant
thakaram paste in her short hair, joins other
women and boils milk on a stove with many
sides.  Women pound rice from the bent paddy
spears in the large fields with their strong pestles,
and on hearing the rapid pounding sounds a
pregnant heron perched on a nearby banana tree
with sweet fruits flies away in fear to a nearby
mango tree with a tall trunk.

He went to earn wealth and fame like
that of Idaiyāru town
that belongs to the victorious Karikāl Chozhan
who lifts people who are facing tough times.

He went on the honey-fragrant, tall Vēnkadam
mountain paths, where male monkeys leap and
frolic, dropping fresh naranthai flowers
that grow between the boulders near vēngai
trees that have tiger-colored flowers with dots.

Notes:  தலைவன் பொருள் ஈட்டப் பிரிந்த காலத்தில் தலைவியின் துன்ப மிகுதியைக் கண்டு வருந்திய தோழியிடம் தலைவி கூறியது.  எஞ்சாது (4) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – ‘நெஞ்சும் எஞ்சாது நனி புகன்று உறையும்’ எனக் கொண்டு பொருள் கூறுகின்றார், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  ‘உலகு தொழில் எஞ்சாது உலந்து’ எனக் கொண்டு பொருள் கூறியுள்ளார்.   ஒப்புமை:  வேங்கை மலரும் புலியும் – அகநானூறு 12 – வேங்கை தாஅய தேம்பாய் தோற்றம் புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம், அகநானூறு 141 – புலிக்கேழ் உற்ற பூ இடைப் பெருஞ்சினை நரந்த நறும்பூ நாள் மலர் உதிரக் கலை பாய்ந்து உகளும் கல் சேர் வேங்கை, அகநானூறு 227 – புலிக் கேழ் வேங்கை, அகநானூறு 228 – வேங்கை ஒள் வீப் புலிப் பொறி கடுப்பத் தோன்றலின், நற்றிணை 389 – வேங்கையும் புலி ஈன்றன, குறுந்தொகை 47 – வேங்கை வீ உகு துறுகல் இரும்புலிக் குருளையின் தோன்றும், ஐங்குறுநூறு 396 – புலிப் பொறி வேங்கைப் பொன் இணர்.  வரலாறு:  கரிகால் சோழன், இடையாறு, வேங்கடம்.  கமம் – நிறைவு, கமம் நிறைந்தியலும் (தொல்காப்பியம். உரியியல் 57).  நனி – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).  கூழை (16) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முடியில் சேராத மயிரைக் கூழை என்றாள், இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – கூழையாகிய கூந்தல்.

Meanings:   அம்ம – கேட்பித்தல் பொருளில் வந்த இடைச்சொல், a particle which means ‘listen’, வாழி -அசைநிலை, an expletive, may you live long, தோழி – my friend, கைம்மிக – greatly, கனவும் கங்குல் தோறு இனிய – dreams are also sweet every night, நனவும் – reality, புனை வினை – decorated (வினைத்தொகை, Elliptical compound in which a verbal root forms the first component), நல் இல் – good house, புள்ளும் பாங்கின – good omens have been announced, நெஞ்சும் நனி புகன்று உறையும் – my heart feels happy with great desire, எஞ்சாது – not shrinking, not surviving, உலகு தொழில் – farming in the world, உலந்து – ruined, நாஞ்சில் – plows, துஞ்சி – are idle, மழைகால் நீங்கிய – if columns of rain move away, மாக விசும்பில் – in the sky that is above (இருபெயரொட்டு), குறுமுயல் – small hare (குறுமுயல் – பண்புத்தொகை), மறு – dark spots, faults, நிறம் – chest, கிளர – to be bright, மதி நிறைந்து – full moon, அறுமீன் சேரும் – reaches Pleiades, Karthikai, அகல் இருள் நடுநாள் – pitch dark midnight, மறுகு – streets, விளக்கு உறுத்து – lit lamps, மாலை தூக்கி – hung garlands, பழ விறல் மூதூர் – ancient brave town, பலருடன் – with many, துவன்றிய – gathered together, விழவு – festival, உடன் அயர – celebrate together, வருக – may he come, தில் – விழைவின்கண் (விருப்பத்தின்கண்) வந்த இடைச்சொல், a particle which signifies desire, அம்ம –அசைநிலை, an expletive, துவர புலர்ந்து – totally dried, தூமலர் – pure flowers, கஞலி – flourishing, closely, தகரம் – fragrant paste of thakaram wood, நறுமண மரவகை, Wax- flower dog-bane, Tabernae montana, நாறும் – with the fragrance, தண் நறுங்கதுப்பின் – with cool fragrant hair, புது மண மகடூஉ – new bride (மகடூஉ- இன்னிசை அளபெடை), அயினிய – with food, கடிநகர் – wedding house, பல் கோட்டு அடுப்பில் – on a stove with many sides, பால் உலை – boiled milk in a pot, இரீஇ – placed (சொல்லிசை அளபெடை), கூழைக் கூந்தல் – short hair, குறுந்தொடி – small bangles, மகளிர் – women, பெருஞ்செய் – big field, நெல்லின் – rice paddy’s, வாங்கு கதிர் – curved/bent with the weight of spears, முறித்து – crushed, பாசவல் (பசு அவல்) இடிக்கும் – flattening fresh rice to aval, இருங்காழ் – dark and hard, உலக்கை – pounding rod, ulakkai, கடிது இடி வெரீஇய – fearing the rapid hitting sounds (வெரீஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), கமஞ்சூல் – egg filled, pregnant (கம என்னும் உரிச்சொல் நிறைவுப் பொருளில் வந்தது), வெண்குருகு – a white heron/egret/stork, தீங்குலை வாழை – sweet bunch of banana, ஓங்கு மடல் இராது – not staying in the tall leaves, நெடுங்கால் – tall trunk, மாஅத்து – to a mango tree (அத்து சாரியை), குறும்பறை பயிற்றும் – it is able to fly short distances, செல்குடி – ruined towns, ruined villages, நிறுத்த – protected, helped, lifted, பெரும் பெயர் – very famous, கரிகால் – Karikālan, வெல் போர்ச் சோழன் – victorious Chozha king, இடையாற்று – Idaiyāru town, அன்ன – like, நல்லிசை – good fame, வெறுக்கை தருமார் – to bring wealth, பல்பொறி – many dots, புலிக்கேழ் உற்ற பூ – tiger colored flowers, இடை – between, பெருஞ்சினை – big branches, நரந்த – of bitter orange, நாரத்தை, Citrus aurantium, நறும் பூ – fragrant flowers, நாள் மலர் – fresh flowers, உதிர – drops, கலை – male monkeys, பாய்ந்து உகளும் – they leap and play, கல் சேர் வேங்கை – vēngai trees near boulders, Pterocarpus marsupium, தேம் கமழ் – honey fragrant (தேம் தேன் என்றதன் திரிபு), நெடு வரை – tall mountain, பிறங்கிய – shining, வேங்கட வைப்பில் – villages in the Vēnkadam Mountain area, places in the Vēnkadam Mountain area, சுரன் – wasteland paths (சுரன் – சுரம் என்பதன் போலி), இறந்தோரே – the man who went, ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive

அகநானூறு 142, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
இலமலர் அன்ன அம் செந்நாவில்
புலம் மீக்கூறும் புரையோர் ஏத்தப்,
பலர் மேந்தோன்றிய கவிகை வள்ளல்
நிறை அருந்தானை வெல் போர் மாந்தரம்
பொறையன் கடுங்கோப் பாடிச் சென்ற  5
குறையோர் கொள் கலம் போல நன்றும்
உவ இனி, வாழிய நெஞ்சே! காதலி
முறையின் வழாஅது ஆற்றிப் பெற்ற
கறையடி யானை நன்னன் பாழி,
ஊட்டு அரு மரபின் அஞ்சுவரு பேய்எக்  10
ஊட்டு எதிர்கொண்ட வாய்மொழி மிஞிலி
புள்ளிற்கு ஏமம் ஆகிய பெரும் பெயர்
வெள்ளத் தானை அதிகன் கொன்று, உவந்து
ஒள் வாள் அமலை ஞாட்பின்,
பலர் அறிவுறுதல் அஞ்சிப், பைப்பய,  15
நீர்த்திரள் கடுக்கும் மாசில் வெள்ளிச்
சூர்ப்புறு கோல் வளை செறித்த முன் கைக்,
குறை அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல்,
இடனில் சிறு புறத்து இழையொடு துயல்வரக்,
கடல் மீன் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து,  20
உருவு கிளர் ஏர் வினைப் பொலிந்த பாவை
இயல் கற்றன்ன ஒதுக்கினள் வந்து,
பெயல் அலைக் கலங்கிய மலைப் பூங்கோதை
இயல் எறி பொன்னின் கொங்கு சோர்பு உறைப்பத்
தொடிக்கண் வடுக் கொள முயங்கினள், 25
வடிப்புறு நரம்பின் தீவிய மொழிந்தே.

Akanānūru 142, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
May you live long, my heart!  Be very happy like
the filled bowls of the needy who sang to Cheran
Māntharan Poraiyan Kadunkō, a generous donor
to those in need, superior to many, a man with an
unstoppable army, victorious in battles,
and praised by wise bards with beautiful, red
tongues that are like silk cotton flowers.

My lover came to me slowly in the pitch darkness
of night
……….when fish sleep, like a pretty, bright,
……….well-made doll learning to walk, very
……….slowly, wearing on her forearms, curved,
……….thick silver bangles, full, like faultless water,
……….her dark, thick hair with jewels moving on
……….her nape, full, looking like fine black sand
………. from a reduced stream,
when she feared that many will know and
gossip will rise like the uproars that rose when
the ‘bright sword’ dance was performed by Mignili
with honest words who gave offerings to ghouls
according to tradition in Pāzhi town belonging
to Nannan owning elephants with mortar-like legs,
and got tributes according to proper means,
after he killed famous Athikan owning a flood-like
large army, a friend to birds, and rejoiced.

As pollen resembling a metalsmith’s golden sparks
dropped from the flowers on her garland attacked by
the pelting rain, she spoke sweetly like the music of
perfect yāzh strings, and embraced me tightly, causing
scars with her round nipples.

Notes:   இரவுக்குறி வந்து நீங்கும் தலைவன் தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது. தொடிக்கண் வடுக் கொள முயங்கினள் (25) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை –  வட்டமாய முலைக் கண்ணின் வடு உண்டாகத் தழுவினாள், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வட்டமான தனது முலைக்கண்ணின் வடு உண்டாகத் தழுவினள்ஒப்புமை:  தொடி வடு – கலித்தொகை 71 – தொடி வடு, கலித்தொகை 78 – தொடி உற்ற வடு, கலித்தொகை 91- தொடி உற்ற வடுவும்.  மதுரைக்காஞ்சி 569 – நுண் பூண் ஆகம் வடுக்கொள முயங்கி.  Akanānūru poems 142, 148, 181 and 208, all written by Paranar, describe a battle where Mignili killed Āy Eyinan, and birds laced their wings together and hovered over his dead body, protecting it.  அறல் போல் கூந்தல் –  அகநானூறு 142 – அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல், அகநானூறு 162 – அறல் என அவிர்வரும் கூந்தல், அகநானூறு 213 – அறலென நெறிந்த கூந்தல், அகநானூறு 265 – அறலின் நெறித்த கூந்தல், அகநானூறு 299 – அறல் மருள் கூந்தலின், குறுந்தொகை 116 – தேம் பாய் கூந்தல் வளங்கெழு சோழர் உறந்தைப் பெருந்துறை நுண் மணல் அறல் வார்ந்தன்ன, குறுந்தொகை 286 – அறல் போல் கூந்தல், கலித்தொகை 71 – கதுப்பு அறல், கலித்தொகை 98 – நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக, பொருநராற்றுப்படை 25 – அறல் போல் கூந்தல்.  ஊட்டு எதிர்கொண்ட வாய்மொழி மிஞிலி (11) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பேய்க்கு ஊட்டுதலை உட்கொண்ட எதிர்காலத்தைத் தன்பாற் கொண்டதாகிய வஞ்சின மொழியையுடைய மிஞிலி, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – ஊட்டுதலை ஏற்றுக் கொண்ட வாய்மை பொருந்திய மிஞிலி.  அமலை (14) – போரின்பின் வெற்றியடைந்த வாள் மறவர் ஆடும் வெற்றிக்கூத்து.  பட்ட வேந்தனை அட்ட வேந்தன் வாளோர் ஆடும் அமலையும் (பறத்திணையியல் 14, தொல்காப்பியம்)  வரலாறு:  மாந்தரம் பொறையன் கடுங்கோ, மிஞிலி, அதிகன், நன்னன், பாழி.  கறையடி யானை – அகநானூறு 83-3,142-9, புறநானூறு 39-1, 135-12, 323-6, பெரும்பாணாற்றுப்படை 351.

Meanings:   இல மலர் அன்ன – like silk-cotton tree flowers, Aerua javanica (இல – இலவ என்பதன் விகாரம்), அம் செந்நாவில் – with beautiful red tongues, புலம் மீக்கூறும் புரையோர் ஏத்த – praised by the intelligent great bards, பலர் மேந்தோன்றிய கவிகை வள்ளல் – donor with charitable hands who is superior to many (கவிகை – வினைத்தொகை, elliptical compound in which a verbal root forms the first component), நிறை அருந்தானை – fierce army that cannot be stopped, வெல்போர் – battle victories, மாந்தரம் பொறையன் கடுங்கோ  – King Māntharam Poraiyan Kadunkō, பாடிச் சென்ற குறையோர் கொள் கலம் போல – like the filled begging bowls of the needy who went and sang, நன்றும் உவ இனி – be very happy now, வாழிய நெஞ்சே – may you live long my heart, காதலி – lover, முறையின் வழாஅது ஆற்றிப் பெற்ற – obtained according to proper means without fail (வழாஅது – இசைநிறை அளபெடை), கறையடி யானை – elephants with pounding stones (ural) like legs, நன்னன் பாழி – Nannan’s Pāzhi town, ஊட்டு அரு மரபின் அஞ்சுவரு பேய்எ – offerings to fierce ghouls according to battle tradition (களவேள்வி), ஊட்டு எதிர்கொண்ட வாய்மொழி மிஞிலி – Mignili of honest words who accepted offerings from enemies, புள்ளிற்கு ஏமம் ஆகிய – protection for birds, பெரும் பெயர் வெள்ளத் தானை அதிகன் கொன்று உவந்து – killed very famous Athikan with a flood-like army and was elated, ஒள் வாள் அமலை ஞாட்பின் – when he danced the ‘bright sword’ dance with uproars in the battlefield, பலர் அறிவுறுதல் அஞ்சி – afraid that many will know, பைப்பய – very slowly (பையப்பைய பைப்பய என மருவியது), நீர்த் திரள் கடுக்கும் – like full water, மாசில் வெள்ளி – blemish-less silver, சூர்ப்புறு – curved, கோல் – rounded, thick, வளை – bangles, செறித்த – tight, முன் கை – forearms, குறை – (water flow) reduced, அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல் – dark thick hair like fine black sand, இடன் இல் – no space (இடன் –  இடம் என்பதன் போலி), சிறு புறத்து இழையொடு துயல் வர – moving on the back/nape, கடல் மீன் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து – at pitch dark night when fish in the sea sleep, உருவு கிளர் – beauty and brightness, ஏர் வினைப் பொலிந்த பாவை – beautifully made bright doll, இயல் கற்றன்ன ஒதுக்கினள் வந்து – came to me like the doll that had just learned to walk, பெயல் அலைக் கலங்கிய – ruined by the pelting rain, மலைப் பூங்கோதை – flower garland with mountain flowers, இயல் எறி பொன்னின் – like golden sparks that arise from a metalsmith hitting iron (பொன்னின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), கொங்கு சோர்பு உறைப்ப – with honey dripping, தொடிக்கண் வடுக் கொள முயங்கினள் – she hugged causing scars with her bangles, she embraced scarring with her round nipples, she embraced causing scars on my chest – see Notes, வடிப்புறு நரம்பின் – like the plucked yāzh strings, like the perfect yāzh strings (நரம்பின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), (வடியா நாவின் – Puranānūru 47-3), தீவிய மொழிந்தே – uttering sweet words (மொழிந்தே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 143, ஆலம்பேறிச் சாத்தனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
செய்வினைப் பிரிதல் எண்ணிக், கைம்மிகக்
காடு கவின் ஒழியக் கடுங்கதிர் தெறுதலின்,
நீடு சினை வறியவாக, ஒல்லென
வாடு பல் அகலிலை கோடைக்கு ஒய்யும்
தேக்கு அமல் அடுக்கத்து ஆங்கண் மேக்கு எழுபு,  5
முளி அரில் பிறந்த வளி வளர் கூர் எரிச்
சுடர் நிமிர் நெடுங்கொடி விடர் முகை முழங்கும்
வெம்மலை அருஞ்சுரம் நீந்தி, ஐய,
சேறும் என்ற சிறு சொற்கு இவட்கே,
வசை இல் வெம்போர் வானவன் மறவன்  10
நசையின் வாழ்நர்க்கு நன்கலம் சுரக்கும்,
பொய்யா வாய்வாள் புனை கழல் பிட்டன்
மை தவழ் உயர் சிமைக் குதிரைக் கவாஅன்
அகல் அறை நெடுஞ்சுனை துவலையின் மலர்ந்த
தண் கமழ் நீலம் போலக்,  15
கண் பனி கலுழ்ந்தன நோகோ யானே.

Akanānūru 143, Ālampēri Sāthanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Sir, the hurting words that you said to her
about leaving for work, to go through the
harsh wasteland,
……….where the beauty of the forest is ruined,
……….the sun’s harsh rays have dried
……….the tall tree branches of teak trees
……….growing dense on the mountains,
……….their faded, wide leaves falling down
……….with sounds in the western winds;
……….fires born in the parched bushes,
……….fanned by winds, grow bright and very
……….high and roar in caves and crevices;
has caused tears to drop from her eyes, like
water dripping from the cool, fragrant waterlilies
in the vast spring near the huge boulders on the
slopes of the cloud-spread Kuthirai Mountain,
belonging to faultless Pittan with unfailing sword,
wearing warrior anklets, victorious in battles, Chera
army leader, who gives fine jewels to those who live
desiring his grace.   I am hurting!

Notes:   பொருள்வயின் பிரியக்கருதிய தலைவனைத்  தலைவியின் ஆற்றாமை கண்டு தோழி செலவு அழுங்குவித்தது.  ஒப்புமை:  ஐங்குறுநூறு 395 – வளி வளர் கூர் எரிச் சுடர்விடு நெடுங்கொடி.  வரலாறு:  வானவன் மறவன் பிட்டன், குதிரை மலை.  வறிது – வறிது சிறிது ஆகும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 40).

Meanings:   செய்வினைப் பிரிதல் எண்ணி – considering to leave because of your work (செய்வினை – வினைத்தொகை, Elliptical compound in which a verbal root forms the first component), கைம்மிக – greatly, காடு கவின் ஒழிய – the beauty of the forest is ruined, கடுங்கதிர் தெறுதலின் – since the harsh rays of the sun burnt (கடுங்கதிர் – ஞாயிறு, ஆகுபெயர்), நீடு சினை வறியவாக – tall branches have become dry, ஒல்லென – with sounds, வாடு பல் அகலிலை – dry many wide leaves, கோடைக்கு ஒய்யும் – fall down in the westerly winds, தேக்கு அமல் அடுக்கத்து – on the mountain sides dense with teak, Tectona grandis (அமல் – செறிந்த), ஆங்கண் – there, மேக்கு எழுபு – rises high, முளியரில் பிறந்த – born in the dry brush (முளியரில் – முளி அரில், வினைத்தொகை, Elliptical compound in which a verbal root forms the first component), வளி வளர் – it grows because of the wind, கூர் எரி – abundant fire, சுடர் நிமிர் நெடுங்கொடி – bright very tall flames, விடர் முகை முழங்கும் – roars in the crevices and caves (விடர் முகை – இருபெயரொட்டு), வெம்மலை – hot mountain, அருஞ்சுரம் – harsh wasteland, நீந்தி – pass, ஐய – sir, சேறும் – I will leave, தன்மைப் பன்மை, first person plural , என்ற சிறு சொற்கு – for the few hurting words, இவட்கே – to her, வசை இல் – faultless, வெம்போர் – harsh battles, வானவன் மறவன் – battle leader of Cheras, நசையின் வாழ்நர்க்கு – to those who live with the desire to get gifts, நன்கலம் சுரக்கும் – gives fine jewels, பொய்யா வாய்வாள் – unfailing sword (வாய்வாள் – வினைத்தொகை, an elliptical compound in which a verbal root forms the first component), புனை கழல் பிட்டன் – Pittan with well-made warrior’s anklets, மை தவழ் உயர் சிமை –  cloud-spread tall peaks, குதிரைக் கவாஅன் – the slopes of Kuthirai Mountain (கவாஅன் – இசை நிறை அளபெடை), அகல் அறை – wide boulders, நெடுஞ்சுனை – vast spring, துவலையின் மலர்ந்த தண் கமழ் நீலம் போல – like the cool blue waterlilies that have blossomed because of the rain, Nymphaea caerulea, கண் பனி கலுழ்ந்தன – her eyes are shedding tears, நோகோ – I am hurting (நோகு – செய்கென்னும் தன்மை வினை, ஓ -அசைநிலை, an expletive, இரக்கக் குறிப்பு, implying pity), யானே – me, ஏ -அசைநிலை, an expletive

அகநானூறு 144, மதுரை அளக்கர் ஞாழலார் மகனார் மள்ளனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது, தேர்ப்பாகன் கேட்கும்படியாக
வருதும் என்ற நாளும் பொய்த்தன,
அரி ஏர் உண்கண் நீரும் நில்லா,
தண் கார்க்கு ஈன்ற பைங்கொடி முல்லை
வை வாய் வான் முகை அவிழ்ந்த கோதை,
பெய் வனப்பு இழந்த கதுப்பும் உள்ளார்,  5
அருள் கண் மாறலோ மாறுக அந்தில்
அறன் அஞ்சலரே ஆயிழை நமர் எனச்
சிறிய சொல்லிப் பெரிய புலம்பினும்
பனி படு நறும் தார் குழைய நம்மொடு
துனி தீர் முயக்கம் பெற்றோள் போல  10
உவக்குநள் வாழிய நெஞ்சே விசும்பின்
ஏறு எழுந்து முழங்கினும் மாறு எழுந்து சிலைக்கும்
கடாஅ யானை கொட்கும் பாசறைப்
போர் வேட்டு எழுந்த மள்ளர் கையதை
கூர் வாள் குவி முகம் சிதைய நூறி  15
மான் அடி மருங்கில் பெயர்த்த குருதி
வான மீனின் வயின் வயின் இமைப்ப
அமர் ஓர்த்து அட்ட செல்வம்
தமர் விரைந்து உரைப்பக் கேட்கும் ஞான்றே.

Akanānūru 144, Mathurai Alakkar Gnāzhalār Makanār Mallanār, Mullai Thinai – What the hero said to his heart, as the charioteer listened
May you live long, my heart!

Even if she says to her friend, “Oh one with
perfect jewels!  The days when he said he’d
be back have not come to be true,
tears have not stopped flowing from my
pretty, kohl-lined eyes with red lines, and my
hair that wears strands of sharp-tipped, white
mullai buds growing on rainy season’s
verdant vines has lost its beauty.
He does not think.  If his graces have changed,
so be it.  Our man is not concerned about
fairness,”

she will be in bliss, like when she is in our
embraces as fragrant garlands sprinkled with
dew get crushed, and her sorrow will end,

when she hears from her relatives, that I have
earned wealth from the war undertaken,
analyzing omens, where rutting elephants respond
to roars of thunder and scream and whirl around in
the battle camp, and warriors who desire war, kill,
as the pointed edges of the sharp swords in their
hands shatter, and the blood that flows to the puddles
created by horse hooves, gleams like stars that
twinkle constantly in the sky.

Notes:  வினை முற்றி மீளும் தலைவன் தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லுவானாய்த் தேர்ப்பாகனுக்குச் சொல்லியது.  அந்தில் – அந்தில் ஆங்க அசைநிலைக் கிளவி என்று ஆயிரண்டு ஆகும் இயற்கைத்து என்ப (இடையியல் 19, தொல்காப்பியம்). வை – வையே கூர்மை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 91).

Meanings:   வருதும் என்ற நாளும் பொய்த்தன – the days when he said he’d come have not come true, அரி ஏர் உண்கண் நீரும் நில்லா – pretty kohl-rimmed eyes with red lines have not stopped tears, தண் கார்க்கு ஈன்ற பைங்கொடி முல்லை – jasmine on fresh vine yielded by cool rains (பைங்கொடி – பண்புத்தொகை, compound word in which the first member stands in adjectival relation to the second), வை வாய் வான் முகை – sharp tipped white buds, அவிழ்ந்த – open, கோதை பெய் வனப்பு இழந்த கதுப்பும் – hair with flower strand that has lost its beauty, உள்ளார் – he does not think, அருள் கண் மாறலோ – if his graces have changed, மாறுக  – let it change, அந்தில் –அசைநிலை, an expletive, அறன் அஞ்சலரே – he is not afraid of fairness (அறன் – அறம் என்பதன் போலி, அஞ்சலரே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), ஆய் இழை – the woman with chosen/beautiful jewels (அன்மொழித்தொகை), நமர் – our man (இகழ்ச்சிக்குறிப்பு), எனச் சிறிய சொல்லிப் பெரிய புலம்பினும் – with short words and complaining a lot, பனி படு நறும் தார் குழைய – fragrant garland with dew drops to be crushed, நம்மொடு – with me (தன்மைப் பன்மை, first person plural), துனி தீர் – without hatred, without sorrow, முயக்கம் பெற்றோள் போல உவக்குநள் – she’ll be happy like she is embracing me, வாழிய – may you live long, நெஞ்சே – oh my heart, விசும்பின் – in the sky, ஏறு எழுந்து முழங்கினும் – when thunder rises up and roars, மாறு எழுந்து சிலைக்கும் – they rise up and trumpet as a response, கடாஅ யானை – elephants in rut (கடாஅ – இசை நிறை அளபெடை), கொட்கும் – they whirl around (சுழன்று திரியும்), பாசறை – the battle camp, போர் வேட்டு எழுந்த மள்ளர் – warriors who rose up desiring war, கையதை – held in their hands (ஐ – சாரியை), கூர் வாள் குவி முகம் சிதைய – pointed edges of sharp swords to shatter, நூறி – killed, மான் அடி மருங்கில் பெயர்த்த குருதி – blood (of enemies) that has flowed to the puddles created by horse hooves, வான மீனின் வயின் வயின் இமைப்ப – glitters here and there like the twinkling stars in the sky, அமர் – war, ஓர்த்து – analyzing omens, அட்ட செல்வம் – wealth that was obtained (in war), தமர் விரைந்து உரைப்ப – when her relatives tell it rapidly, கேட்கும் ஞான்றே – when she listens (ஞான்றே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 145, கயமனார், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய செவிலித்தாய் சொன்னது
வேர் முழுது உலறி நின்ற புழல் கால்
தேர்மணி இசையின் சிள்வீடு ஆர்க்கும்,
வற்றல் மரத்த பொன்தலை ஓதி
வெயிற்கவின் இழந்த வைப்பில் பையுள் கொள,
நுண்ணிதின் நிவக்கும் வெண்ஞெமை வியன் காட்டு  5
ஆளில் அத்தத்து, அளியள் அவனொடு
வாள்வரி பொருத புண்கூர் யானை
புகர் சிதை முகத்த குருதி வார,
உயர் சிமை நெடுங்கோட்டு உருமென முழங்கும்
அருஞ்சுரம் இறந்தனள் என்ப, பெருஞ்சீர்  10
அன்னி குறுக்கைப் பறந்தலைத் திதியன்
தொல்நிலை முழு முதல் துமியப் பண்ணிய
நன்னர் மெல் இணர்ப் புன்னை போலக்
கடு நவைப் படீஇயர் மாதோ, களி மயில்
குஞ்சரக் குரல குருகோடு ஆலும்  15
துஞ்சா முழவின் துய்த்தியல் வாழ்க்கைக்
கூழுடைத் தந்தை இடனுடை வரைப்பின்,
ஊழ் அடி ஒதுங்கினும் உயங்கும் ஐம்பால்
சிறு பல் கூந்தல் போது பிடித்து அருளாது,
எறி கோல் சிதைய நூறவும், “சிறுபுறம் 20
எனக்கு உரித்து” என்னாள், நின்ற என்
அமர்க் கண் அஞ்ஞையை அலைத்த கையே.

Akanānūru 145, Kayamanār, Pālai Thinai – What the foster mother said, after the heroine eloped
They say that my daughter, a pitiable
young woman, went with him to the huge
forest with no humans, in the wasteland,

where crickets screech sounding like the
chimes of chariot bells with hollow bases,
on dried trees on which chameleons with
gold-colored heads climb slowly, there are
white gnemai trees in the place that has lost
its beauty to the harsh sun, and a wounded
elephant that fought with a tiger with
bright stripes, blood dripping from his
spotted face, trumpets like thunder
from the tall peak of a lofty mountain.

In her wealthy father’s huge house with
endless drum sounds and abundant food,
where happy peacocks sing along with
large herons with calls sounding like the
trumpeting of elephants, even if she walked
with her usual delicate steps, she suffered.

When I held her short, thick five-part braid
with flowers and beat her without grace,
and the stick that I used cracked and broke,
she stood there without uttering,
“This is my back.”

May my hands that beat my beloved daughter
with calm eyes suffer like Thithiyan’s ancient,
thick-trunked punnai tree with fine, delicate
clusters of flowers that was chopped by Anni
in the Kurukkai battle!

Notes:   மகட்போக்கிய செவிலித்தாய் சொல்லியது.  அஞ்ஞை (22) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அன்னை, அன்பு மிகுதிப் பற்றி அன்னை என்றாள்.  வரலாறு:  அன்னி, குறுக்கைப் பறந்தலை, திதியன்.  ஒப்புமை:  Natrinai 180 and Akanānūru 45 and 126 have references to Anni cutting down Thithiyan’s punnai tree in the Kurukkai battle.  There are references to Anni Mignili in Akanānūru 196 and 262.  There are references to Anni in Natrinai 180 and Akanānūru 45, 126 and 145.  Kurunthokai 107-5 – கடு நவைப் படீஇயரோ.  வாள் – வாள் ஒளி ஆகும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 71).

Meanings:   வேர் முழுது உலறி – roots fully dried, roots and everything else fully dried, நின்ற – stood, புழல் கால் – hollow bases, தேர் மணி இசையின் – like the sounds of chariot bells (இசையின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), சிள்வீடு ஆர்க்கும் – crickets screech, வற்றல் மரத்த – on a dried tree, பொன்தலை ஓதி – a chameleon with golden head (ஓதி – ஓந்தி, இடைக்குறை), வெயிற் கவின் இழந்த – lost beauty to the harsh sun, வைப்பில் – in the land, in the town, பையுள் கொள – with sorrow, நுண்ணிதின் நிவக்கும் – rises up slowly, climbs slowly, வெண்ஞெமை – white gnemai trees, Anogeissus latifolia, வியன் காட்டு – in the vast forest, ஆளில் அத்தத்து – in the wasteland without humans, அளியள் – she is pitiable, அவனொடு – with him, வாள்வரி பொருத – fought with the tiger with bright stripes (வாள்வரி – பண்புத்தொகைப் புறத்துப் பிறந்த அன்மொழித்தொகை, ஆகுபெயருமாம்), புண்கூர் யானை – a wounded elephant, புகர் சிதை முகத்த – spotted face ruined, குருதி வார – blood dripping, உயர் சிமை நெடுங்கோட்டு – on the tall peaks of the lofty mountain, உருமென முழங்கும் – roaring like thunder, அரும் சுரம் – harsh wasteland, இறந்தனள் என்ப – they say she went there, பெருஞ்சீர் அன்னி – very wealth Anni, குறுக்கைப் பறந்தலை – Kurukkai battlefield, திதியன் – Thithiyan, தொல் நிலை – ancient, முழு முதல் துமியப் பண்ணிய – chopped the thick trunk, நன்னர் மெல் இணர்ப் புன்னை போல – like punnai tree with fine delicate clusters, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree (நன்னர் – நல்ல), கடு நவைப் படீஇயர் – may they suffer from great sorrow (படீஇயர் – சொல்லிசை அளபெடை, வியங்கோள் வினைமுற்று விகுதி, verb ending with a command, இகழ்ச்சிப் பொருளில் வந்தது, used to show ill will), மாதோ – மாது, ஓ அசைநிலைகள், expletives, களி மயில் – happy peacocks, குஞ்சரக் குரல – with the trumpets of elephants, குருகோடு – along with large herons, ஆலும் – they dance, துஞ்சா முழவின் – with drumbeats that do not end, துய்த்தியல் வாழ்க்கை – enjoyable life, கூழுடைத் தந்தை – father with abundant food, இடனுடை வரைப்பின் – in a spacious place, in a spacious house (இடன் – இடம் என்பதன் போலி), ஊழ் – as usual, அடி ஒதுங்கினும் – even when she walks (as usual), உயங்கும் – she would feel sad, ஐம்பால் சிறு பல் கூந்தல் போது பிடித்து – holding her short thick five-part braided hair with flowers, அருளாது – without kindness, எறி கோல் சிதைய நூறவும் – hitting cracking the stick, சிறுபுறம் எனக்கு உரித்து என்னாள் நின்ற – she stood there without saying that her back belonged to her, என் அமர்க் கண் அஞ்ஞையை அலைத்த கையே – my hands that beat my daughter with calm eyes (கையே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 146, உவர்க்கண்ணூர் புல்லங்கீரனார், மருதத் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது
வலிமிகு முன்பின் அண்ணல் ஏஎறு
பனி மலர்ப் பொய்கைப் பகல் செல மறுகி,
மடக்கண் எருமை மாண் நாகு தழீஇ,
படப்பை நண்ணிப் பழனத்து அல்கும்
கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடுந்தேர்,  5
ஒள்ளிழை மகளிர் சேரிப் பல் நாள்
இயங்கல் ஆனாது ஆயின், வயங்கிழை
யார் கொல்? அளியள் தானே எம் போல்,
மாயப் பரத்தன் வாய்மொழி நம்பி
வளி பொரத் துயல்வரும் தளி பொழி மலரின்  10
கண் பனி ஆகத்து உறைப்பக் கண் பசந்து,
ஆயமும் அயலும் மருளத்,
தாய் ஓம்பு ஆய் நலம் வேண்டாதோளே.

Akanānūru 146, Uvarkannoor Pullankeeranār, Marutham Thinai – What the heroine said to the messenger bard, when she refused entry
If the man from the boisterous and happy town
……….where a noble buffalo with great strength
……….spends the day at a pond with cool, moist
……….flowers, embraces his esteemed female
……….with delicate eyes, and then goes
……….to the grove and rests finally in the field,
does not go to the streets of the bright-jeweled
women in his tall chariot with loud bells, the
woman who wears gleaming jewels is pitiable.
Like me, she was tricked by the truth-like words
of the lying philanderer.

She ruined her fine beauty that her mother protected;
her friends and neighbors are in fear; her eyes are pale
and tears fall on her chest like raindrops that fall on
a flower which sways when heavy winds blow.

Notes:   வாயில் வேண்டி வந்த பாணனுக்குத் தலைவி வாயில் மறுத்தது.  மாய (9) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பொய், வஞ்சமுமாம்.  நாகு – பேடையும் பெடையும் பெட்டையும் பெண்ணும் மூடும் நாகும் கடமையும் அளகும் மந்தியும் பாட்டியும் பிணையும் பிணவும் அந்தம் சான்ற பிடியொடு பெண்ணே (தொல்காப்பியம், மரபியல் 3).

Meanings:  வலி மிகு முன்பின் – with great body strength, அண்ணல் ஏஎறு – esteemed male buffalo, noble male buffalo (ஏஎறு – இன்னிசை அளபெடை), பனி மலர்ப் பொய்கைப் பகல் செல – spends daytime in the pond with cool moist flowers (செல – இடைக்குறை), மறுகி – roaming, மடக்கண் எருமை மாண் நாகு தழீஇ – goes and embraces its esteemed delicate-eyed tender female (தழீஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), படப்பை நண்ணி – approaches the grove, பழனத்து அல்கும் – and goes to a field and stays, கலி மகிழ் ஊரன் – the man from such a loud and happy town, ஒலி மணி நெடுந்தேர் – tall chariot with loud bells, ஒள் இழை மகளிர் – women with bright jewels, சேரிப் பல் நாள் இயங்கல் ஆனாது ஆயின் – if he does not go to their settlement for a few days, if he does not go to their neighborhood for a few days, வயங்கிழை யார் கொல் அளியள் – is the woman with bright jewels not pitiable, தானே – தான், ஏ அசைநிலைகள், expletives, எம் போல் – like me, மாயப் பரத்தன் வாய்மொழி நம்பி – trusting the lying philanderer’s truth-like words, வளி பொர – wind hitting, துயல்வரும் தளி பொழி மலரின் – like a swaying flower on which raindrops fall (மலரின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), கண் பனி ஆகத்து உறைப்ப – tears that fall on her chest, கண் பசந்து – eyes becoming pale, ஆயமும் அயலும் மருள – friends and neighbors to fear, தாய் ஓம்பு ஆய் நலம் வேண்டாதோளே – the one who ruined her fine beauty that her mother protected without caring (வேண்டாதோளே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 147, ஔவையார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
ஓங்கு மலைச் சிலம்பில் பிடவுடன் மலர்ந்த
வேங்கை வெறித் தழை வேறு வகுத்தன்ன
ஊன் பொதி அவிழாக் கோட்டு உகிர்க் குருளை
மூன்றுடன் ஈன்ற முடங்கர் நிழத்த
துறுகல் விடர் அளைப் பிணவு பசி கூர்ந்தெனப்,  5
பொறி கிளர் உழுவைப் போழ்வாய் ஏற்றை
அறு கோட்டு உழைமான் ஆண் குரல் ஓர்க்கும்,
நெறிபடு கவலை நிரம்பா நீளிடை
வெள்ளிவீதியைப் போல, நன்றும்
செலவு அயர்ந்திசினால் யானே, பல புலந்து,  10
உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செலச் சாஅய்
தோளும் தொல்கவின் தொலைய, நாளும்
பிரிந்தோர் பெயர்வுக்கு இரங்கி,
மருந்து பிறிது இன்மையின், இருந்து வினை இலனே.

Akanānūru 147, Avvaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Like Velliveethi who went in search
of her beloved, I am of the desire
to go to the endless, vast wasteland
with curved paths
in the slopes of the lofty mountain,

where a male tiger with gaping mouth
listens to the sound of a stag with
broken antlers, to feed his brightly
spotted hungry female struggling in
a corner of a cave near boulders,
having given birth to three cubs
with curved claws that are still
covered with flesh, resembling the
separated leaves of the fragrant
vēngai flowers that have blossomed
on the slopes of the soaring mountains
along with pidavam flowers.

Sulking a lot with sorrow and without
food, my life ruined, my thin arms
and old beauty lost, I am pining daily
for the one who has gone.  Since there
is no other medicine, I am unable
to do anything!

Notes:  தலைவனின் செலவு உணர்த்திய தோழிக்குத் தலைவி கூறியது.  இரா. இராகவையங்கார் உரை வெள்ளிவீதியாரின் குறுந்தொகை 27ம் பாடலுக்கு – இது வெள்ளிவீதியார் என்னும் நல்லிசைப் புலமை மெல்லியர் தம் தலைவன் பிரிவிடை ஆற்றாது சொல்லியது என்பது (தொல். அகத் 54) நச்சினார்க்கினியரின் உரையால் அறியப்படுகின்றது.  இப்பாடலைக் கூறிய பின்னர்ப் பிரிவு பொறாது தம் காதலர் உள்ள ஊருக்குச் செல்லத் தலைப்பட்டனர் என்பது ஒளவையாரின் பாட்டால் (அகநானூறு 147 வரிகள் 8-10 “நெறிபடு கவலை நிரம்பா நீளிடை வெள்ளிவீதியைப் போல நன்றும் செலவு அயர்ந்திசினால் யானே”) அறியப்படுகின்றது.  வரலாறு:   வெள்ளிவீதியார்.  வேங்கை வெறித் தழை (2) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – வெறி கமழும் பூவுடன் கூடிய தழையை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வேங்கை மரத்தின் மணங்கமழும் தழை.  சின் – மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் ஆவயின் ஆறும் முன்னிலை அசைச்சொல் (தொல்காப்பியம்.  சொல்லதிகாரம்.  இடையியல் 26, சின் என்பது இசின் என்பதன் முதற்குறை – ச. பாலசுந்தரம் உரை), அவற்றுள், இகுமும் சின்னும் ஏனை இடத்தொடும் தகு நிலை உடைய என்மனார் புலவர் (தொல்காப்பியம், இடையியல் 27).

Meanings:   ஓங்கு மலைச் சிலம்பில் – on the slopes of the tall mountain, பிடவுடன் மலர்ந்த வேங்கை – vēngai flowers (Pterocarpus marsupium) which bloomed along with pidavam flowers (Randia malabarica) – Randia genus occurs as bushes and trees, வெறி – fragrance, தழை வேறு வகுத்தன்ன – like the leaves that are separated, ஊன் – flesh, பொதி – hiding, அவிழா – not open, கோட்டு உகிர்க் குருளை மூன்றுடன் – with three cubs with curved claws, ஈன்ற – gave birth, முடங்கர் – corner, நிழத்த – tired, துறுகல் விடர் அளை – mountain cave near boulders (விடர் அளை – இருபெயரொட்டு), பிணவு பசி கூர்ந்தென – since its mate was  very hungry, பொறி கிளர் உழுவை – tiger with bright spots, போழ்வாய் ஏற்றை – a male with open/split mouth, அறு கோட்டு உழைமான் – a deer with broken antlers (உழைமான் – இரு பெயரொட்டு), ஆண் குரல் ஓர்க்கும் – it listens to the calls of a stag, நெறிபடு கவலை – forked paths, நிரம்பா நீளிடை – on the endless long space, in the empty huge space, வெள்ளிவீதியைப் போல – like poet Velliveethiyār, நன்றும் செலவு அயர்ந்திசினால் – since I desire greatly (சின் – தன்மை அசை, an expletive of the first person, ஆல் -அசைநிலை, an expletive), யானே – me (ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), பல புலந்து – sulking/hating a lot, உண்ணா உயக்கமொடு – with sorrow without eating, உயிர் செல – life ruined (செல – இடைக்குறை), சாஅய் தோளும் – arms becoming thin (சாஅய் – இசை நிறை அளபெடை), தொல்கவின் தொலைய – old beauty lost, நாளும் – every day, பிரிந்தோர் பெயர்வுக்கு இரங்கி – pining for the one who has gone, மருந்து பிறிது இன்மையின் – since there is no other medicine, இருந்து வினை இலனே – I am unable to do anything else (இலனே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 148, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பனைத்திரள் அன்ன பரு ஏர் எறுழ்த் தடக்கைச்,
கொலைச் சினந்தவிரா மதனுடை முன்பின்,
வண்டுபடு கடாஅத்து உயர் மருப்பு யானை
தண் கமழ் சிலம்பின் மரம்படத் தொலைச்சி,
உறு புலி உரறக் குத்தி விறல் கடிந்து  5
சிறு தினைப் பெரும் புனம் வவ்வும் நாட!
கடும் பரிக் குதிரை ஆஅய் எயினன்
நெடுந்தேர் மிஞிலியொடு பொருது களம் பட்டெனக்,
காணிய செல்லாக் கூகை நாணிக்,
கடும் பகல் வழங்காதாஅங்கு, இடும்பை  10
பெரிதால் அம்ம இவட்கே, அதனால்
மாலை வருதல் வேண்டும், சோலை
முளை மேய் பெருங்களிறு வழங்கும்
மலை முதல் அடுக்கத்த சிறு கல் ஆறே.

Akanānūru 148, Paranar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the cool, fragrant mountains where an
elephant with lovely, thick, curved trunk resembling
a huge palmyra tree trunk, immense power, lifted
tusks, bee-swarming musth and unabated murderous
rage, crashed into trees, stabbed and killed a screaming
tiger it encountered, and when its strength was drained,
moved to steal tiny millet from a large millet field!

Since it causes her distress, she is unable to come
during the day, like the owls that do not come out
during the harsh day, embarrassed since they did not
go and see Āy Eyinan owning rapidly galloping horses,
who was killed in battle by Mignili owning tall chariots.

Come in the evening times on the small paths with rocks,
through the mountain slopes where elephants graze on
the sprouts in the groves!

Notes:   பகலில் வரும் தலைவனைத் தோழி இரவில் வா என்றது.  வரலாறு:  ஆஅய் எயினன், மிஞிலி.  In Akanānūru 142, 181 and 208, many birds laced their wings together and protected the body of Āy Eyinan when he was killed in battle by Mignili.  தட – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24).  அவற்றுள், தட என் கிளவி கோட்டமும் செய்யும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 25).  உறு புலி (5) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – எதிரே வந்த,  இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – மாறுபாடு உடைய.  எறுழ் – எறுழ் வலி ஆகும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 92).

Meanings:   பனைத் திரள் அன்ன – like thick palmyra trees, Borassus flabellifer (திரள்பனை அன்ன என மாற்றுக), பரு ஏர் எறுழ்த் தடக்கை – thick beautiful strong curved trunk (தட –  உரிச்சொல்), கொலைச் சினம் தவிரா – with unremoved killing anger, மதனுடை – in rut, முன்பின் – strong, வண்டுபடு கடாஅத்து – with bee-swarming musth (கடாஅத்து – இசை நிறை அளபெடை, அத்து சாரியை), உயர் மருப்பு யானை – elephant with lifted tusks, தண் கமழ் சிலம்பின் – on the cool fragrance spreading mountain slopes, மரம்பட – dropping the trees, தொலைச்சி – ruining, உறு புலி உரறக் குத்தி – stabbed a tiger that it encountered as it screamed, stabbed a tiger with enmity as it screamed, விறல் கடிந்து – ruining its victory, ruining its strength, சிறு தினைப் பெரும் புனம் வவ்வும் – takes tiny millet from huge millet fields, நாட – oh man from such country (விளி, an address), கடும் பரிக் குதிரை ஆஅய் எயினன் – Āy Eyinan with fast trotting horses (ஆஅய் – இசைநிறை அளபெடை), நெடுந்தேர் மிஞிலியொடு பொருது – fought with Mignili with tall chariots, களம் பட்டென – since he fell in the battlefield, காணிய – to see him, செல்லாக் கூகை – owls that did not go, நாணி – became shy, கடும் பகல் வழங்காதாஅங்கு – like how they do not come out during the harsh day (வழங்காதாஅங்கு – இசை நிறை அளபெடை), இடும்பை பெரிது ஆல் அம்ம இவட்கே – great distress for her (ஆல் – அசைச் சொல, an expletive, அம்ம – கேட்பித்தல் பொருளில் வந்த இடைச்சொல், a particle which means ‘listen’, இவட்கே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), அதனால் – so, மாலை வருதல் வேண்டும் – you should come in the evenings, சோலை முளை மேய் – grazing on sprouts in the groves, பெருங்களிறு வழங்கும் – where huge male elephants roam, மலை முதல் அடுக்கத்த – on the mountain sides, சிறு கல் ஆறே – small path with rocks, small mountain path (ஆறே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 149, எருக்காட்டூர்த் தாயங்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
சிறு புன் சிதலை சேண் முயன்று எடுத்த
நெடுஞ்செம் புற்றத்து ஒடுங்கு இரை முனையின்,
புல்லரை இருப்பைத் தொள்ளை வான் பூப்
பெருங்கை எண்கின் இருங்கிளை கவரும்
அத்த நீள் இடைப் போகி, நன்றும்  5
அரிது செய் விழுப்பொருள் எளிதினின் பெறினும்
வாரேன், வாழி என் நெஞ்சே, சேரலர்
சுள்ளியம் பேரியாற்று வெண் நுரை கலங்க
யவனர் தந்த வினை மாண் நன்கலம்
பொன்னொடு வந்து கறியொடு பெயரும்  10
வளங்கெழு முசிறி ஆர்ப்பு எழ வளைஇ,
அருஞ்சமம் கடந்து படிமம் வவ்விய
நெடுநல் யானை அடு போர்ச் செழியன்
கொடி நுடங்கு மறுகின் கூடல் குடாஅது,
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி உயரிய  15
ஒடியா விழவின், நெடியோன் குன்றத்து,
வண்டு பட நீடிய குண்டு சுனை நீலத்து
எதிர்மலர்ப் பிணையல் அன்ன இவள்
அரி மதர் மழைக் கண் தெண் பனி கொளவே.

Akanānūru 149, Erukkāttūr Thāyankannanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
Even if I can obtain very rare, great wealth quite easily,
I will not come with you on the long wasteland path,
where clans of bears thrust their big hands into tall,
red mounds built over time by small, dull colored
termites and get food.  Tiring from that, they eat white
iruppai flowers with hollow cores from trees with
parched trunks!  May you live long, my heart!

I will not cause them to shed clear tears, her proud,
moist eyes with red lines, that resemble two new blue
waterlilies, opened by bees, tied together, from the
large, deep springs of Murukan’s Thirupparankunram
with endless festivities and victory  flags with peacocks
with many spots, west of Koodal city where flags sway,
belonging to  the victorious Pandiyan king with many tall,
fine elephants, who surrounded with uproar the wealthy
Musiri town of Cheran,
where, causing the huge, beautiful Periyāru river’s white
foam to become muddied, the fine ships of the Yavanas
come with gold and leave with pepper,
won a difficult war and seized the gold statue of the goddess.

Notes:  தலைவன் தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லி செலவு அழுங்கியது.  சுள்ளியம் பேரியாற்று (8) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சுள்ளி என்பதும் பேரியாறு என்பதும் ஓர் யாற்றின் பெயர்களே என்க, இதனை இக்காலத்தார் பெரியாறு என்று வழங்குவர், வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – சுள்ளி பேரியாறு என்பன சேரநாட்டு முசிறி மருங்கு கடலிற் கலக்கும் ஓர் யாற்றின் பெயர்கள்.  யவனர் (9) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – எகிப்து, கிரேக்கம் முதலிய மேலை நாட்டினர்.  வரலாறு:  செழியன், முசிறி, கூடல், சேரலர், சுள்ளி ஆறு (பேரியாறு), யவனர், நெடியோன் குன்றம். ஒப்புமை:  அகநானூறு 57 – கொய் சுவல் புரவிக் கொடித் தேர்ச் செழியன் முதுநீர் முன்றுறை முசிறி முற்றிக் களிறு பட எருக்கிய.  Akanānūru 8, 72, 81, 88, 112, 149, 247, 257, 307 and Natrinai 125, 325 and 336 have descriptions of bears attacking termite mounds.  கரடி இருப்பை மலரை உண்ணுதல் – அகநானூறு 15, 81, 95, 149, 171, 247, 267, 275, 331.  அகநானூறு 123 – இறவொடு வந்து கோதையொடு பெயரும், அகநானூறு 149 – பொன்னொடு வந்து கறியொடு பெயரும், குறுந்தொகை 221 – பாலொடு வந்து கூழொடு பெயரும்.  விழு (விழுமம்) – விழுமம் சீர்மையும் சிறப்பும் இடும்பையும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 57).  மலர்ப் பிணையல் அன்ன கண்கள் – அகநானூறு 149-18 – எதிர்மலர்ப் பிணையல் அன்ன இவள் அரி மதர் மழைக் கண், நற்றிணை 160 – எதிர்மலர்ப் பிணையல் அன்ன இவள் அரி மதர் மழைக் கண், பரிபாடல் 2-53 – கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணைப் பிணையல்.

Meanings:   சிறு – small, tiny, புன் – dull colored, brown colored, சிதலை – termites, சேண் முயன்று எடுத்த – created with great effort, நெடுஞ்செம் புற்றத்து – of the tall red termite mounds, ஒடுங்கு இரை – hidden food, முனையின் – hating that, புல் அரை – parched trunks, dull colored trunks, இருப்பைத் தொள்ளை வான் பூ – white flowers of iruppai with hollow, Indian Butter Tree, South Indian Mahua, இலுப்பை, வஞ்சி, பெருங்கை எண்கின் – of bears with large hands, இருங்கிளை – large clan/herd, கவரும் – they take, they eat, அத்த நீள் இடைப் போகி – went on the long wasteland path, நன்றும் அரிது செய் விழுப்பொருள் எளிதினின் பெறினும் – even if I earn very rare/difficult-to-get fine wealth easily, வாரேன் – I will not come, வாழி –அசைநிலை, an expletive, may you live long, என் நெஞ்சே – oh heart, சேரலர் சுள்ளி அம் பேரியாற்று – of the big beautiful Sulli river of Cherās that was also known as Periyāru (சுள்ளியம், சுள்ளி அம் – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சுள்ளி என்னும் அழகிய, வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் – சுள்ளி ஆகிய) , வெண் நுரை கலங்க – causing the white foam to become muddied,  யவனர் தந்த – brought by the Ionians, brought by the Greeks (even though the word stems from Ionians, some scholars have indicated that the word could have been used for others like the Romans, Turks, Egyptians and others), வினை மாண் – created in an esteemed manner, நன்கலம் – fine ships, பொன்னொடு வந்து கறியொடு பெயரும் – come with gold and leave with black pepper, வளம் கெழு முசிறி – prosperity filled Musiri town, ஆர்ப்பு எழ – as uproar arises, வளைஇ – surrounded (சொல்லிசை அளபெடை), அருஞ்சமம் கடந்து – won a difficult war, படிமம் வவ்விய – seized the golden statue of the goddess, நெடுநல் யானை – tall fine elephant, அடு போர்ச் செழியன் – Chezhiyan of murderous battles, கொடி நுடங்கு மறுகின் – with streets with swaying flags, கூடல் குடாஅது – on the west side of Koodal city (குடாஅது – மேற்கில், இசை நிறை அளபெடை, ஏழாம் உருபின் பொருள்பட வந்தது), பல் பொறி மஞ்ஞை – peacocks with many spots, வெல் கொடி உயரிய – victorious flags lifted, ஒடியா விழவின் – with unending festivals,  நெடியோன் குன்றத்து – in Thiruparankundram of Murukan, வண்டு பட – swarmed by bees, நீடிய குண்டு சுனை நீலத்து – of the blue waterlilies from the large deep springs, Nymphaea caerulea, எதிர்மலர் பிணையல் – two new flowers tied together, two alike flowers tied together (எதிர்மலர் – புதிய மலர்கள், ஒத்த மலர்கள்), அன்ன – like, இவள் அரி மதர் மழைக் கண் – her proud moist eyes with red lines, தெண் பனி கொளவே – causing them to shed clear tears (பனி – ஆகுபெயர் கண்ணீருக்கு, கொளவே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 150, குறுவழுதியார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பின்னு விட நெறித்த கூந்தலும், பொன்னென
ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கும், வம்பு விடக்
கண் உருத்து எழுதரு முலையும் நோக்கி,
எல்லினை பெரிது எனப் பன் மாண் கூறிப்,
பெருந்தோள் அடைய முயங்கி நீடு நினைந்து,  5
அருங்கடிப்படுத்தனள் யாயே, கடுஞ்செலல்
வாள் சுறா வழங்கும் வளை மேய் பெருந்துறைக்
கனைத்த நெய்தல் கண் போல் மாமலர்
நனைத்த செருந்திப் போது வாய் அவிழ,
மாலை மணி இதழ் கூம்பக், காலைக்  10
கள் நாறு காவியொடு தண்ணென மலரும்
கழியும் கானலும் காண்தொறும் பல புலந்து,
வாரார் கொல் எனப் பருவரும்,
தார் ஆர் மார்ப, நீ தணந்த ஞான்றே.

Akanānūru 150, Kuruvazhuthiyār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Looking at her wavy hair with braids undone,
pallor spots on her chest that look like gold, and
raised breasts with nipples that appear to stress her
breast cloth, mother said to her that she has become
very beautiful, uttered many esteemed words,
embraced her wide shoulders firmly, and put her under
strict guard.

Oh lord wearing garlands!  In the evenings when sharks
with horns dart rapidly, conch feed on the wide shore,
and large blue waterlilies that look like eyes have closed,
my friend looks at the seashore groves, and the backwaters
that are cool with red waterlilies that bloom in the mornings
with honey fragrance along with cherunthi buds that open,
she sulks, and worries that you might not come.

Notes:  பகற்குறி வந்து நீங்கும் தலைவனிடம் தோழி இற்செறிப்பு அறிவுறுத்தி வரைவு கடாயது.  பின்னு விட நெறித்த கூந்தலும் (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தான் பின்னி விட்ட பின்னல் விட்டமையாலே பெரிதும் நெளிந்துள்ள கூந்தலையும், இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பின்னும்படி வளர்ந்து நெளிந்த கூந்தலையும்.  உருத்து (3) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சினந்து, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – உருப்பெற்று.  குறுந்தொகை 276 – உருத்தெழு வன முலை.

Meanings:   பின்னு விட நெறித்த கூந்தலும் – letting go of braids and with wavy hair, wavy hair that is long for braids, பொன்னென ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கும் – pallor spots that have become like gold on the chest, வம்பு விட – ruining the breast cloth, கண் உருத்து எழுதரு முலையும் – raised breasts with enraged eyes, breasts with eyes that have attained shape, நோக்கி – looking, எல்லினை பெரிது என – ‘you have become greatly bright’, ‘you have become very pretty’, பன் மாண் கூறி – said many esteemed words, பெருந்தோள் அடைய முயங்கி – embraced her wide shoulders firmly, நீடு நினைந்து – thought for long, அருங்கடிப்படுத்தனள் யாயே – mother put her under strict guard, அரிய காவலில் வைத்தாள் (யாயே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), கடுஞ்செலல் வாள் சுறா வழங்கும் – where there are rapidly moving sharks with horns (செலல் – இடைக்குறை, வளை மேய் பெருந்துறை – on the wide shores where conch feed, கனைத்த – dense, flourishing, நெய்தல் கண் போல் மாமலர் – eyes like dark blue waterlilies, eyes like large blue waterlilies, Nymphaea caerulea, நனைத்த செருந்திப் போது வாய் அவிழ – cherunthi buds opened and blossomed, panicled pear tree, Ochna squarrosa, மாலை – evening, மணி இதழ் கூம்ப – sapphire-hued blue waterlilies have closed, Nymphaea caerulea, காலைக் கள் நாறு காவியொடு – along with honey fragrant red waterlilies that blossom in the morning, தண்ணென மலரும் – they blossom in a cool manner, கழியும் கானலும் காண்தொறும் – whenever she looks at the backwaters and groves, பல புலந்து – thinking a lot and hating, thinking a lot and sulking, வாரார் கொல் – will he come (கொல் – ஐயப்பொருட்டு வந்த இடைச்சொல், a particle implying doubt), எனப் பருவரும் – she is sad, தார் ஆர் மார்ப – oh lord wearing garlands (விளி, an address), நீ தணந்த ஞான்றே – when you separated (ஞான்றே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 151, காவன்முல்லைப் பூதரத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவி சொன்னது
தம் நயந்து உறைவோர்த் தாங்கித் தாம் நயந்து
இன் அமர் கேளிரொடு ஏமுறக் கெழீஇ,
நகுதல் ஆற்றார் நல்கூர்ந்தோர் என,
மிகு பொருள் நினையும் நெஞ்சமொடு அருள் பிறிது
ஆப மன், வாழி தோழி, கால் விரிபு  5
உறு வளி எறிதொறும் கலங்கிய பொறி வரிக்
கலைமான் தலையின் முதன் முதல் கவர்த்த
கோடலங்கவட்ட குறுங்கால் உழுஞ்சில்
தாறு சினை விளைந்த நெற்றம், ஆடுமகள்
அரிக் கோல் பறையின் ஐயென ஒலிக்கும்  10
பதுக்கைத்து ஆய செதுக்கை நீழல்,
கள்ளி முள் அரைப் பொருந்திச், செல்லுநர்க்கு
உறுவது கூறும் சிறு செந்நாவின்
மணி ஓர்த்தன்ன தெண்குரல்
கணிவாய்ப் பல்லிய காடு இறந்தோரே.  15

Akanānūru 151, Kāvanmullai Pootharathanār, Pālai Thinai – What the heroine said
May you live long, my friend!
Desiring to take care of those suffering in poverty
and unable to laugh, he left with a heart to earn great
wealth.  He is unable to be happy with sweet relatives
and protect those who love him.  He does not have pity.

He went to the forest, where mature seed pods of vākai
trees with short trunks that are forked like new antlers
of a stag with spots and lines which gets confused when
heavy gusts of spreading wind blows, rattle like the parai
drumbeats of dancing girls, and lizards resting on the
thorny trunks of kalli trees in the shade of stone heaps
covering shallow graves, cluck in clear tones that sound
like those from bells with small clappers, as though
they are announcing omens to those who go on the path.

Notes:  தலைவனின் பிரிவால் வருந்திய தலைவி உரைத்தது.  முதன் முதல் கவர்த்த (7) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – புத்தம் புதியனவாகக் கிளைத்த, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – அடியிடத்திற் கப்புவிட்ட.  நெற்றம் (9) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – அம்அசைநிலை, an expletive, பகுதிப்பொருள் விகுதி என்றலுமாம், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அம் – சாரியை.  செதுக்கை (11) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கரடு முரடான நிலம், இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – குறைந்த.  ஒப்புமை:  வாகை நெற்று ஒலித்தல் – குறுந்தொகை 7 – ஆரியர் கயிறாடு பறையின் கால் பொரக் கலங்கி வாகை வெண் நெற்று ஒலிக்கும், குறுந்தொகை 369 – அத்த வாகை அமலை வால் நெற்று அரி ஆர் சிலம்பின் அரிசி ஆர்ப்பக் கோடை தூக்கும் கானம், அகநானூறு 45 – உழுஞ்சில் விளை நெற்று அம் துணர் ஆடுகளப் பறையின் அரிப்பன ஒலிப்ப, அகநானூறு 151 – உழுஞ்சில் தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடுமகள் அரிக் கோல் பறையின் ஐயென ஒலிக்கும். There are references to lizard omens in Akanānūru 9, 88, 151, 289, 351, 387, Kurunthokai 16, 140, Natrinai 98, 169, 246, 333 and Kalithokai 11.  Natrinai 161 has a reference to bird omen.  Natrinai 40 and Mullaippāttu 11 have references to women waiting for good omen.  உறு – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).

Meanings:   தம் நயந்து உறைவோர் தாங்கி – taking care of those who love him, தாம் நயந்து – loving them, இன் அமர் கேளிரொடு – with his sweet relatives, ஏமுற – to be happy, கெழீஇ – together (சொல்லிசை அளபெடை), நகுதல் ஆற்றார் – he is unable to laugh, நல்கூர்ந்தோர் என – since they suffer in poverty, மிகு பொருள் நினையும் நெஞ்சமொடு – with a heart that desires lots of wealth, அருள் பிறிது ஆப – he does not have pity, மன் – அசை, an expletive, வாழி தோழி – may you live long oh friend, கால் விரிபு – spread all over the place, உறு வளி எறிதொறும் – whenever the attacking heavy wind blows strongly (உறு – மிக்க), கலங்கிய பொறி வரிக் கலைமான் – a stag with spots and lines is afraid/confused, தலையின் – on its head, முதன் முதல் – growing for the first time, on the base, கவர்த்த – forked, கோடு அல் அம் கவட்ட – forked like the antlers (அல், அம் – சாரியைகள், augments), குறுங்கால் உழுஞ்சில் – short-trunked vākai tree, Mimosa Flexuosa, Sirissa Tree, வாகை, தாறு – clusters, சினை விளைந்த நெற்றம் – the mature seed in pods that have grown on its branches (நெற்றம் – அம்அசைநிலை, an expletive), ஆடுமகள் அரிக் கோல் பறையின் ஐயென ஒலிக்கும் – surprising sounds like the rhythmic drumstick beats of the parai drums of dancing girls (பறையின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), பதுக்கைத்து ஆய – from the heaps of stones that cover shallow graves of those killed by robbers, செதுக்கை நீழல் – reduced shade, shade on the rough land (நீழல் – நிழல் என்பதன் நீட்டல் விகாரம்), கள்ளி முள் அரைப் பொருந்தி – staying on the thorny cactus trunks, Prickly pear cactus or Euphorbia Tirucalli, செல்லுநர்க்கு உறுவது கூறும் – telling omens to those who travel, சிறு செந்நாவின் – with little red clappers, மணி ஓர்த்தன்ன – like hearing the bell sounds, தெண்குரல் – clear sounds, கணிவாய்ப் பல்லிய – having lizards that can foretell the future, காடு இறந்தோரே – the man who went to the forest (இறந்தோரே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 152, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
நெஞ்சு நடுங்கு அரும் படர் தீர வந்து,
குன்று உழை நண்ணிய சீறூர் ஆங்கண்
செலீஇய பெயர்வோள் வணர் சுரி ஐம்பால்,
நுண் கோல் அகவுநர்ப் புரந்த பேரிசைச்,
சினங்கெழு தானைத் தித்தன் வெளியன்,  5
இரங்கு நீர்ப் பரப்பின் கானலம் பெருந்துறைத்,
தனந்தரு நன்கலம் சிதையத் தாக்கும்
சிறு வெள்ளிறவின் குப்பை அன்ன
உறு பகை தரூஉம் மொய்ம் மூசு பிண்டன்
முனை முரண் உடையக் கடந்த வென்வேல்,  10
இசை நல் ஈகைக் களிறு வீசு வண் மகிழ்ப்
பாரத்துத் தலைவன், ஆர நன்னன்
ஏழில் நெடுவரைப் பாழிச் சிலம்பில்
களிமயில் கலாவத்து அன்ன, தோளே
வல்வில் இளையர் பெருமகன் நள்ளி  15
சோலை அடுக்கத்துச் சுரும்பு உண விரிந்த
கடவுள் காந்தள் உள்ளும் பலவுடன்
இறும்பூது கஞலிய ஆய் மலர் நாறி,
வல்லினும் வல்லார் ஆயினும் சென்றோர்க்குச்
சால் அவிழ் நெடுங்குழி நிறைய வீசும்  20
மாஅல் யானை ஆஅய் கானத்துத்
தலையாற்று நிலைஇய சேய் உயர் பிறங்கல்
வேய் அமைக் கண் இடை புரைஇச்,
சேய ஆயினும், நடுங்கு துயர் தருமே.

Akanānūru 152, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
She is returning to her small village next
to the mountains, after ending the great
sorrow that made my heart tremble.

Her wavy, curled, five-part hair, as lovely
as the feathers of the joyous peacocks on
the slopes of Pāzhi in the Ēzhil mountains
belonging to Nannan of great fame, wearing
pearl strands, a great donor who rejoices
when he gives away elephants, lord of Pāram
town with winning victorious spears, who
crushed in battle Pindan with might and great
enmity, like how schools of small white
shrimp attacked and shattered ships that
bring wealth to the wide port in Kānalam
with roaring waves, in the land of Thithan
Veliyan of great fame, who nurtured diviner
bards with slim rods, and owns a massive,
enraged army.

Even though they are far away, they give
me shivering pain, her arms, which are like
the spaces between the nodes of bamboo
growing in Thalaiyāru on the tall mountains
with elephant-filled forests of Āy who filled
with rice the deep food bowls of bards who
went to him, whether they were skilled or not,
and have the fragrances of many splendid,
pretty kānthal flowers among those
sacred to gods, opened by frequenting bees
that taste them, in the groves on the slopes
of Nalli, leader to warriors with strong bows.

Notes:  இரவுக்குறி வந்து நீங்கும் தலைவன் தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது. கானலம் பெருந்துறை (6) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கடற்கரையின் கண்ணதாகிய சோலையையுடைய அழகிய பெரிய முன்துறையின் கண்ணே, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – கானலம் பெருந்துறை என்ற பட்டினத்தே.  வரலாறு:  தித்தன் வெளியன், பிண்டன், நன்னன், பாரம் என்ற ஊர், ஏழில் மலை, பாழி மலை, நள்ளி, ஆஅய், தலையாறு.  ஒப்புமை:  There are references to Ēzhil Mountain in Akanānūru 152-13, 345-7, 349-9, Natrinai 391-7 and Kurunthokai 138-2.  நெடுங்குழி நிறைய வீசும் (6) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வயிறு நிரம்ப வழங்கும், இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – மண்டையின் (மண்டை – இரப்போரின் கலம், பாணர்களின் கிண்ணம்) நெடிய குழி நிறையும்படியாக அளிக்கும்.  உறு – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).  மொய்ம் மூசு – யகர இறுதி வேற்றுமைப் பொருள்வயின் வல்லெழுத்து இயையின் அவ்வெழுத்து மிகுமே (தொல்காப்பியம், புள்ளி மயங்கியல் 62), மெல்லெழுத்துறழும் மொழியு மாருளவே.(தொல்காப்பியம், புள்ளி மயங்கியல் 65).

Meanings:   நெஞ்சு நடுங்கு அரும் படர் தீர வந்து – came with great sorrow that makes the heart tremble to end, குன்று உழை நண்ணிய சீறூர் – a small village adjoining the mountain, ஆங்கண் – there, செலீஇய – to go (செய்யுளிசை அளபெடை), பெயர்வோள் – the woman who goes, வணர் – wavy, சுரி – curled, ஐம்பால் – five-part braid, நுண் கோல் அகவுநர்ப் புரந்த – gifted to diviner bards with fine rods, பேரிசை – great fame, சினங்கெழு தானைத் தித்தன் வெளியன் – Thithan Veliyan with an army with great rage, இரங்கு நீர்ப் பரப்பின் கானல் அம் பெருந்துறை – large port on the loud vast ocean (அம் – சாரியை), தனம் தரு நன்கலம் சிதைய – wealth-bringing fine ships broken, தாக்கும் சிறு வெள்ளிறவின் – of the attacking small white shrimp (வெள்ளிறவு – பண்புத்தொகை, a compound word in which the first member stands in adjectival relation to the second), குப்பை அன்ன – like heaps, உறு பகை தரூஉம் – he gives great enmity (உறு – மிக்க, தரூஉம் – இன்னிசை அளபெடை), மொய்ம் மூசு பிண்டன் – Pindan with great strength who attacks, முனை முரண் உடையக் கடந்த – won in battlefield, disagreement broken, வென்வேல் – victorious spears, இசை – fame, நல் ஈகைக் களிறு வீசு – gifts bull elephants with great charity, வண் மகிழ்ப் பாரத்துத் தலைவன் ஆர நன்னன் – pearl-strand wearing charitable happy Nannan the leader of Pāram town, ஏழில் நெடுவரை – tall Ēzhil mountains, பாழிச் சிலம்பில் – on the Pāzhi mountains, களிமயில் கலாவத்து அன்ன – like the plumes of happy peacocks (கலாவத்து – கலாவம், அத்து சாரியை), தோளே – her shoulders, her arms (ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), வல் வில் இளையர் பெருமகன் நள்ளி – great leader of young warriors with strong bows, Nalli, சோலை அடுக்கத்து – groves on the mountains, சுரும்பு உண விரிந்த கடவுள் காந்தள் – god’s glory lilies that opened as bees ate their pollen (உண – உண்ண என்பதன் விகாரம்), உள்ளும் பலவுடன் – with many thoughts, இறும்பூது – splendid, awing, கஞலிய – greatly, ஆய் மலர் – beautiful flowers, நாறி – smelled, வல்லினும் வல்லார் ஆயினும் – if he has the ability or does not have the ability, சென்றோர்க்கு – to those who went, சால் – big pot, அவிழ் – rice, நெடுங்குழி நிறைய வீசும் – fills abundantly their huge bowls, fills abundantly their stomachs, மாஅல் யானை – huge elephants (மாஅல் – இசைநிறை அளபெடை), ஆஅய் – Āy, கானத்து – forest’s (ஆஅய் – இசைநிறை அளபெடை), தலையாற்று – in a place called Thalaiyāru, in a place where a river starts, நிலைஇய – stablilized (செய்யுளிசை அளபெடை), சேய் உயர் பிறங்கல் – very tall mountains (சேய் உயர் – ஒருபொருட் பன்மொழி), வேய் அமைக் கண் இடை – the parts between the nodes of bamboo, புரைஇ – being like (சொல்லிசை அளபெடை, புரை – உவம உருபு, a comparison word), சேய ஆயினும் – even if far away, நடுங்கு துயர் தருமே – they give me trembling sorrow (தருமே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 153, சேரமான் இளங்குட்டுவன், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய செவிலித்தாய் சொன்னது
நோகோ யானே! நோதகும் உள்ளம்,
அம் தீம் கிளவி ஆயமொடு கெழீஇப்,
பந்துவழிப் படர்குவள் ஆயினும் நொந்து நனி
வெம்பும் மன் அளியள் தானே, இனியே,
வன்கணாளன் மார்பு உற வளைஇ  5
இன் சொல் பிணிப்ப நம்பி நம் கண்
உறுதரு விழுமம் உள்ளாள், ஒய்யெனத்
தெறு கதிர் உலைஇய வேனில் வெங்காட்டு
உறு வளி ஒலி கழைக் கண்ணுறுபு தீண்டலின்
பொறி பிதிர்பு எடுத்த பொங்கி எழு கூர் எரிப்  10
பைதறு சிமையப் பயம் நீங்கு ஆர் இடை
நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல்லியல்
வல்லுநள் கொல்லோ தானே, எல்லி
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து உயர்ந்த சென்னி
மீனொடு பொலிந்த வானின் தோன்றித்  15
தேம் பாய்ந்து ஆர்க்கும் தெரி இணர்க் கோங்கின்
காலுறக் கழன்ற கள் கமழ் புது மலர்
கைவிடு சுடரின் தோன்றும்,
மைபடு மா மலை விலங்கிய சுரனே?

Akanānūru 153, Cheraman Ilanguttuvan, Pālai Thinai – What the foster mother said after the heroine eloped
I am hurting!  My heart hurts!  My
daughter of sweet words would suffer a
lot even when she played ball with friends.
Now, desiring the sweet words of that harsh
man who embraced her to his chest and
uttered them, she does not think of the
great pain that it has caused us.

Is she who is delicate, capable of walking
with her fine feet on the difficult forest
path, where blowing winds cause loud
bamboo friction, nodes rub and sparks
scatter creating rising sharp flames, as the
dry mountain summits lose their benefits,

crossing
the wasteland blocked by huge mountains,
and on the mountain slopes, chosen clusters
of kongam flowers with honey are swarmed
by bees, appearing like the night sky
splendid with stars, the winds dropping their
flowers that spread their fragrance, appearing
like falling shooting stars in the huge mountain
with clouds?

Notes:  அம் தீம் கிளவி ஆயமொடு (2) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – அழகிய இனிய சொற்களையுடைய ஆயத்தாருடன், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அழகிய இனிய மொழியுடைய மகள் ஆயத்தாருடன்.  தேம் பாய்ந்து (15) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – வண்டுகள் பாய்ந்து, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தேன் ஒழுகப்பட்டு.  தேம் பாய்ந்து (16) – அகநானூறு 104 – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நாற்றிசையிலும் சென்று, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – திசைகள்தோறும் பறந்து.  கை விடு சுடரின் தோன்றும் (18) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – கையினால் விடப்பெறும் சுடர்ப்பொறி போலத் தோன்றும், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தனதிடத்தினின்றும் வீழ்கின்ற விண் வீழ் கொள்ளிப் போலத் தோன்றும், கை = உற்கை என்ற சொல்லின் தலைக்குறை என்று கொண்டு விண் வீழ் கொள்ளி விடுகின்ற சுடர் போலத் தோன்றும் எனினுமாம்.  விழுமம் – விழுமம் சீர்மையும் சிறப்பும் இடும்பையும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 57).  நம்பி – நம்பும் மேவும் நசை ஆகும்மே (தொல்காப்பியம் உரியியல் 33).  நனி – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).  செவிலி – ஆய் பெருஞ்சிறப்பின் அருமறை கிளத்தலின் தாய் எனப்படுவோள் செவிலி ஆகும் (தொல். களவியல் 34).  உறு – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).

Meanings:   நோகோ – I am hurting (நோகு – செய்கென்னும் தன்மை வினை, ஓ -அசைநிலை, an expletive, இரக்கக் குறிப்பு, implying pity), யானே – me (ஏ -அசைநிலை, an expletive), நோதகும் உள்ளம் – my heart is distressed (யான் உள்ளம் நோகு), அம் தீம் கிளவி – my daughter of beautiful sweet words (அன்மொழித்தொகை), ஆயமொடு – with friends, கெழீஇ – together (சொல்லிசை அளபெடை), பந்துவழிப் படர்குவள் ஆயினும் – even if she went to the place where they played ball, நொந்து நனி வெம்பும் – she suffered greatly, she became very tired, மன் -அசைநிலை, expletive, மிகுதி குறித்தது, அளியள் தானே – she is pitiable (தானே – தான், ஏ அசைநிலைகள், expletives), இனியே – now (ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), வன்கணாளன் – the harsh man, the ruthless man, மார்பு உற வளைஇ – embraced her to his chest (வளைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), இன் சொல் பிணிப்ப நம்பி – desiring his sweet words that bound her, trusting his sweet words that bound her, நம் கண் உறுதரு விழுமம் உள்ளாள் – she does not think of the great sorrow that it has caused us, she does not think of the sorrow that we have attained, ஒய்யென – rapidly (விரைவுக்குறிப்பு), தெறு கதிர் உலைஇய – in the hot sun’s rays (உலைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), வேனில் – summer, வெங்காட்டு – in the hot forest, உறு வளி – heavy winds (உறு – மிக்க), ஒலி கழைக் கண் உறுபு தீண்டலின் – since loud/thick/lush bamboo with their nodes rub against each other, பொறி பிதிர்பு எடுத்த – sparks rise and disperse, பொங்கி எழு கூர் எரி – heavy flames that rose up, பைது அறு – without freshness, parched, சிமைய – with mountain summits, பயம் நீங்கு – benefits removed, ஆர் இடை – difficult path, நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல்லியல் வல்லுநள் கொல்லோ – is the young woman capable of walking with her delicate feet (மெல்லியல் – அன்மொழித்தொகை, கொல் – ஐயம் என்ற பொருளில் வந்த இடைச்சொல், a particle which signifies doubt, ஓ – அசைநிலை, an expletive), தானே – தான், ஏ – அசைநிலைகள், expletives, எல்லி – night, ஓங்கு வரை அடுக்கத்து – on the tall mountains, உயர்ந்த சென்னி மீனொடு பொலிந்த வானின் தோன்றி – appearing like the tall sky which is bright/splendid/beautiful with stars (வானின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), தேம் பாய்ந்து ஆர்க்கும் – bees jump and buzz (தேம் தேன் என்றதன் திரிபு), தெரி – chosen, இணர் – clusters, கோங்கின் – of kongam flowers, Cochlospermum gossypium, காலுறக் கழன்ற – get loose in the wind, கள் கமழ் புது மலர் – honey-fragrant new flowers, கை விடு சுடரின் தோன்றும் – appears like hand-lit flame, appears like the falling stars that fall from their place in the sky (சுடரின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), மைபடு – with clouds, மா மலை – huge mountains, விலங்கிய – blocking, சுரனே – the wasteland (சுரன் – சுரம் என்பதன் போலி, ஏகாரம் -அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 154, பொதும்பில் புல்லாளங்கண்ணியார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
படுமழை பொழிந்த பய மிகு புறவின்
நெடுநீர் அவல பகுவாய்த் தேரை
சிறு பல் இயத்தின் நெடுநெறிக் கறங்கக்,
குறும்புதற் பிடவின் நெடுங்கால் அலரி
செந்நில மருங்கின் நுண் அயிர் வரிப்ப,  5
வெஞ்சின அரவின் பை அணந்தன்ன
தண்கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழத்,
திரி மருப்பு இரலை தெள் அறல் பருகிக்
காமர் துணையொடு ஏமுற வதியக்
காடு கவின் பெற்ற தண் பதப் பெருவழி  10
ஓடு பரி மெலியாக் கொய் சுவற் புரவித்
தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப
ஊர்மதி வலவ தேரே, சீர் மிகுபு
நம்வயின் புரிந்த கொள்கை
அம் மா அரிவையைத் துன்னுகம் விரைந்தே.  15

Akanānūru 154, Pothumpil Pullālankanniyār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
In the long paths of the woodlands
where heavy rains have yielded
great benefits, toads, with gaping
mouths in long pits filled with water,
croak like many small musical
instruments, long-stemmed pidavam
flowers on small bushes have decorated
the fine sand in the ground with red soil,
cool, fragrant kōdal buds with pollen
have opened their petals, looking like the
raised hoods of very angry snakes, and
a stag with twisted antlers drinks clear
water from a stream and lives happily with
his pretty mate.
The forest has attained great beauty
and the wide path is cool.

Ride the chariot, oh charioteer with your
rapidly galloping horses with trimmed
mane and jingling anklets on their feet,
and go to the beautiful, dark young
woman who has great love for me!

Notes:  வினை முற்றி மீளும் தலைவன் தேர்ப்பாகனுக்குச் சொல்லியது.  அம் மா அரிவை (15) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அழகிய மாமை நிறமுடையவள், ‘அ’ சசுட்டுச் சொல் எனக் கொண்டு அந்தப் பெருந்தகைத் தலைவி எனலுமாம். மதி – மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் ஆவயின் ஆறும் முன்னிலை அசைச்சொல் (தொல்காப்பியம்.  சொல்லதிகாரம்.  இடையியல் 26).

Meanings:   படுமழை பொழிந்த பய மிகு புறவின் – in the woodlands where heavy rains have yielded great benefits, நெடு நீர் அவல – in the large water pits, in the long water pits, பகுவாய்த் தேரை – toad with gaping mouth, சிறு பல் இயத்தின் நெடு நெறிக் கறங்க – croak/shout like many small instruments in the long paths (இயத்தின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), குறும்புதல் பிடவின் – of small pidavam bushes, Bedaly-nut plant, Wild jasmine, நெடுங்கால் அலரி – long stemmed flowers, செந்நில மருங்கின் – near the red soil, நுண் அயிர் – fine sand, வரிப்ப – form decorations/stripes, வெஞ்சின அரவின் பை அணந்தன்ன – like very angry cobras/snakes that have lifted their hoods, தண் கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழ – cool fragrant white glory lilies with pollen open, Gloriosa superba, திரி மருப்பு இரலை – stag with twisted antlers, தெள் அறல் பருகி – drink the clear water, காமர் துணையொடு – with his beautiful mate, with his beloved mate, ஏமுற வதிய – lives happily, காடு கவின் பெற்ற – forest that had become beautiful, தண் பதப் பெருவழி – cool huge path, ஓடு பரி மெலியா – galloping rapidly without slowing down, கொய் சுவல் புரவி – horses with trimmed manes/tufts, தாள் தாழ் – hanging on the legs, தார் மணி – bell strand, தயங்குபு இயம்ப – to shake and rattle, ஊர்மதி வலவ தேரே – ride the chariot oh charioteer (மதி – முன்னிலையசை, an expletive of the second person), சீர் மிகுபு நம்வயின் புரிந்த கொள்கை – the woman with principles of great love for me, the woman with principles of great respect for me, அம் மா அரிவையைத் துன்னுகம் விரைந்தே – let us go rapidly and approach the beautiful dark young woman (விரைந்தே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 155, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது  
“அறன் கடைப்படாஅ வாழ்க்கையும், என்றும்
பிறன் கடைச் செலாஅச் செல்வமும் இரண்டும்
பொருளின் ஆகும் புனை இழை” என்று நம்
இருள் ஏர் ஐம்பால் நீவியோரே,
நோய் நாம் உழக்குவம் ஆயினும் தான் தம்  5
செய் வினை முடிக்க தோழி, பல்வயின்
பய நிரை சேர்ந்த பாண் நாட்டு ஆங்கண்
நெடுவிளிக் கோவலர் கூவல் தோண்டிய
கொடுவாய்ப் பத்தல் வார்ந்து உகு சிறு குழி,
நீர் காய் வருத்தமொடு சேர்விடம் பெறாது 10
பெருங்களிறு மிதித்த அடி அகத்து இரும்புலி
ஒதுங்குவன கழிந்த செதும்பல் ஈர்வழி,
செயிர் தீர் நாவின் வயிரியர் பின்றை
மண் ஆர் முழவின் கண் அகத்து அசைத்த
விரல் ஊன்று வடுவின் தோன்றும்  15
மரல் வாடு மருங்கின் மலை இறந்தோரே.

Akanānūru 155, Cheramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He stroked my dark, beautiful, five-part
braid and said, “One wearing beautiful
jewels!  Life lived without ruining justice,
and wealth obtained without standing
on the doors of others and begging,
is wealth to be made.”

We suffer with this affliction.
Yet, let him finish his work, my friend,
going on the mountains where hemp
plants are parched, and unable to find
water in the dried up small pits dug
by cattle herders with long whistles,
of Pānan’s prosperous country, who
use buckets with curved mouths to draw
water, a huge bull elephant, filled with
sorrow and not finding a place to rest,
walks on paths with mud, stalked
by big tigers that walk on his footsteps
that are imprinted on mud appearing
like the finger marks on the clay tops
of drums played by musicians.

Notes:  தலைவன் பிரிந்த காலத்தில் வருந்திய தலைவி தோழியிடம் கூறியது.  வரலாறு:  பாண் நாடு.  A Pānan king is mentioned in the following five Akanānūru poems, 113 – எழாஅப் பாணன், 155 – பல் வயின் பய நிரை சேர்ந்த பாண் நாட்டு, 226 – வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு, 325 – நல் வேல் பாணன் நல் நாட்டு, and 386 – பாணன் மல்லடு மார்பின் வலியுற, and in an inscription at Paraiyanpattu in Tamil Nadu, which mentions Pāṇāṭu, the territory of Pānan – Early Tamil Epigraphy, page 629, Iravatham Mahadevan, Harvard University Press.

Meanings:   அறன் கடைப்படாஅ வாழ்க்கையும் – life lived not ruining justice, life lived without not sinning (அறன் – அறம் என்பதன் போலி, கடைப்படாஅ – இசை நிறை அளபெடை), என்றும் – always, பிறன் கடைச் செலாஅச் செல்வமும் – and wealth that is obtained without standing on the doors of others (செலாஅ – இசை நிறை அளபெடை), இரண்டும் – both, பொருளின் ஆகும் – they are wealth (பொருளின் – இன் சாரியை), புனை இழை – oh one beautiful wearing jewels (அன்மொழித்தொகை விளியேற்று நின்றது), என்று – saying so, நம் இருள் ஏர் ஐம்பால் நீவியோரே – the man who stroked my dark beautiful five part braid, நோய் நாம் உழக்குவம் ஆயினும் – even though we suffer with this disease, தான் தம் செய் வினை முடிக்க – let him finish his work, தோழி – friend, பல் வயின் பய நிரை சேர்ந்த பாண் நாட்டு – in the country of Pānan is wealthy with abundant beneficial cattle herds, ஆங்கண் – there, நெடு விளிக் கோவலர் – cattle herders with long whistles, cattle herders with loud calling sounds, கூவல் தோண்டிய – pits/wells that are dug, கொடுவாய்ப் பத்தல் – buckets with curved mouths, வார்ந்து உகு – drawing and pouring, சிறு குழி – small pits, நீர் காய் – water dried up, வருத்தமொடு – with sorrow, சேர்விடம் பெறாது – not able to find a place to rest, பெருங்களிறு மிதித்த – where a big male elephant has put his feet, அடி அகத்து இரும்புலி ஒதுங்குவன – big tigers walk on the foot imprints to stalk, கழிந்த – passed, செதும்பல் ஈர்வழி – wet paths with mud (செதும்பு – சேறு, அல் பகுதிப்பொருள் விகுதி), செயிர் தீர் நாவின் – with faultless tongues, வயிரியர் – musicians who play horns, musicians who play drums, பின்றை – hung in the back on their shoulders, மண் ஆர் முழவின் கண் அகத்து அசைத்த – beaten on the tops of drums rubbed with clay, விரல் ஊன்று வடுவின் தோன்றும் – appearing like the imprint left by the fingers, மரல் வாடு மருங்கின் மலை இறந்தோரே – the one who passed the mountains near where hemp is parched, Sansevieria trifasciata (இறந்தோரே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 156, ஆவூர் மூலங்கிழார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
முரசுடைச் செல்வர் புரவிச் சூட்டு
மூட்டுறு கவரி தூக்கியன்ன,
செழுஞ்செய் நெல்லின் சேயரிப் புனிற்றுக் கதிர்
மூது ஆ தின்றல் அஞ்சிக், காவலர்
பாகல் ஆய் கொடிப் பகன்றையொடு பரீஇக்,  5
காஞ்சியின் அகத்துக் கரும்பு அருத்தி யாக்கும்
தீம்புனல் ஊர! திறவிதாகக்
குவளை உண்கண் இவளும் யானும்
கழனி ஆம்பல் முழு நெறிப் பைந்தழை,
காயா ஞாயிற்று ஆகத்துப் அலைப்பப்,  10
“பொய்தல் ஆடிப் பொலிக” என வந்து
நின் நகாப் பிழைத்த தவறே பெரும,
கள்ளும் கண்ணியும் கையுறையாக
நிலைக் கோட்டு வெள்ளை நால் செவிக் கிடாஅய்
நிலைத் துறைக் கடவுட்கு உளப்பட ஓச்சித்,  15
தணி மருங்கு அறியாள், யாய் அழ
மணி மருள் மேனி பொன் நிறம் கொளலே.

Akanānūru 156, Āvūr Moolankizhār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the town with sweet streams,
where thick, fine paddy grows high like
the lifted yak-tail fans adorning the heads
of horses owned by rich kings with drums,
and field guards protect the tender
paddy grains from old cows by tying them
to kānji trees with ropes made from the
vines of beautiful bittermelon and
pakandrai, and feeding them sugarcane!

My friend with pretty, bluelily-like,
kohl-lined eyes and I made the mistake
of laughing with you, when we came with
leaf and waterlily garments to play poykai
games and enjoy ourselves when the sun
was not burning.

Her mother made heart-felt offerings to
the god on the shore with liquor, flower
strands and a white male goat with stable
horns and long ears.
She cries without knowing why her daughter’s
illness has not gone away and why her
sapphire-like body has attained golden color.

Notes:  தலைவியை இடத்து உய்த்து வந்த தோழி தலைவனை வரைவு கடாயது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மருதத்துக் களவு.  தீம்புனலூர என்பதால் இது மருதத்திணை ஆயிற்று.  புரவிச் சூட்டும் மூட்டுறு கவரி தூக்கியன்ன (1-2) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குதிரையின் தலையின் மேல் தைக்கின்ற கவரியைத் தொங்கவிட்டாற்போல், இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – குதிரையின் தலையின் உச்சியிடத்து இணைத்துத் தைத்த கவரியை நிமிர்த்து வைத்தால் ஒத்த.  ஒப்புமை:  அகநானூறு 156 – முரசுடைச் செல்வர் புரவிச் சூட்டும் மூட்டுறு கவரி, பதிற்றுப்பத்து 90 – ஆய் மயிர்க் கவரிப் பாய் மா, பரிபாடல் 19 – நின யானைச் சென்னி நிறம் குங்குமத்தால் புனையா பூ நீர் ஊட்டி புனை கவரி சார்த்தா.  அன்னை வருந்துதல்:  குறிஞ்சிப்பாட்டு 1-8 – அன்னாய் வாழி! வேண்டு அன்னை! ஒண்ணுதல் ஒலி மென் கூந்தல் என் தோழி மேனி விறல் இழை நெகிழ்த்த வீவு அரும் கடு நோய் அகலுள் ஆங்கண் அறியுநர் வினாயும், பரவியும் தொழுதும் விரவு மலர் தூயும், வேறு பல் உருவில் கடவுள் பேணி, நறையும் விரையும் ஓச்சியும் அலவுற்று, எய்யா மையலை நீயும் வருந்துதி.  அகநானூறு 48 -அன்னாய் வாழி! வேண்டு அன்னை! நின் மகள் பாலும் உண்ணாள் பழங்கண் கொண்டு நனி பசந்தனள் என வினவுதி.  நற்றிணை 351 – இளமை தீர்ந்தனள் இவள் என வள மனை அருங்கடிப்படுத்தனை ஆயினும் சிறந்து இவள் பசந்தனள் என்பது உணராய் பல் நாள் எவ்வ நெஞ்சமொடு தெய்வம் பேணி வருந்தல் வாழி! வேண்டு அன்னை!   நகா – நகைத்து என்பது பொருள்.  செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.  புனிறு – புனிறு என் கிளவி ஈன்றணிமைப் பொருட்டே (தொல்காப்பியம் உரியியல் 79).

Meanings:   முரசுடைச் செல்வர் – kings with drums, புரவிச் சூட்டு – adorning the heads of horses, மூட்டுறு – attached, கவரி தூக்கியன்ன – lifted like the yak-tail fans (கவரி = சாமரம்), செழுஞ்செய் – fertile field, நெல்லின் – thick fine paddy’s, சேய் அரி – red colored, புனிற்றுக் கதிர் – tender grain spears, not fully mature grain spears, மூது ஆ தின்றல் அஞ்சி – afraid that the old cattle will eat them, காவலர் – guards, பாகல் ஆய் கொடி – beautiful bittermelon vine, பகன்றையொடு – with pakandrai, Operculina turpethum, Indian jalap, பரீஇ – cutting (சொல்லிசை அளபெடை), காஞ்சியின் அகத்து – to the kānji tree, பூவரச மரம், portia tree, Thespesia populnea, கரும்பு அருத்தி – feeding them sugarcanes, யாக்கும் – they tie, தீம்புனல் ஊர – oh man from the town with sweet streams (ஊர – அண்மை விளி), திறவிதாகக் குவளை உண்கண் இவளும் – her with kohl-rimmed eyes that are like perfect blue waterlilies, Nymphaea caerulea, யானும் – and myself, கழனி ஆம்பல் முழு நெறிப் பைந்தழை – with our perfect white field waterlilies and leaf garments (தழை – தழை ஆடைக்கு ஆகுபெயர்), காயா ஞாயிற்று – when the sun is not burning, ஆகத்து அலைப்ப – moving on our chests, பொய்தல் ஆடி– playing poythal games, பொலிக என – and praising, வந்து நின் நகாப் பிழைத்த தவறே – came and made the mistake of  laughing with you, பெரும – oh lord (விளி, an address), கள்ளும் கண்ணியும் கையுறையாக – offer liquor and flower strands, நிலைக் கோட்டு – with stable horns, வெள்ளை நால் செவிக் கிடாஅய் – young white male goat with long ears, நிலைத் துறைக் கடவுட்கு – to the god on the water tank shore, உளப்பட – with her heart, ஓச்சி – offering, தணி மருங்கு அறியாள் யாய் அழ – as mother cried not knowing the way to get rid of the disease, மணி மருள் மேனி பொன் நிறம் கொளலே – gem-like body became gold in color, sapphire-like body became gold in color (மருள் – உவம உருபு, a comparison word, கொளலே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 157, வேம்பற்றூர் குமரனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அரியல் பெண்டிர் அல்குல் கொண்ட
பகுவாய்ப் பானைக் குவி முனை சுரந்த
அரி நிறக் கலுழி ஆர மாந்திச்,
செரு வேட்டுச் சிலைக்கும் செங்கண் ஆடவர்,
வில் இட வீழ்ந்தோர் பதுக்கைக் கோங்கின்  5
எல்லி மலர்ந்த பைங்கொடி அதிரல்
பெரும் புலர் வைகறை அரும்பொடு வாங்கிக்,
கான யானை கவளம் கொள்ளும்
அஞ்சுவரு நெறி இடைத் தமியர் சென்மார்
நெஞ்சு உண மொழிப மன்னே தோழி,  10
முனை புலம் பெயர்த்த புல்லென் மன்றத்துப்
பெயலுற நெகிழ்ந்து வெயிலுறச் சாஅய்
வினை அழி பாவையின் உலறி,
மனை ஒழிந்து இருத்தல் வல்லுவோர்க்கே.

Akanānūru 157, Vēmpatrūr Kumaranār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
You tell me that he went alone on the
wasteland path, where
kongam trees grow on shallow graves of
those slain by arrows shot from bows of
loud men with red eyes, who drink filtered,
colored, thick liquor poured from the
pointed lips of wide-mouthed pots carried
by liquor-selling women, on their waists,
and forest elephants eat the fresh athiral
flowers that blossom at night along with
buds, growing on green vines.

He will say to his heart’s content that only
those who are strong can stay home like the
finely crafted goddess statue in the town’s
square, abandoned after people were chased
away in war time, ruined, after being loosened
by the rain and destroyed by the sun.
I am suffering, and I am unable to stay away
from him.

Notes:  தலைவனின் பிரிவு உணர்த்திய தோழிக்குத் தலைவி சொல்லியது.

Meanings:  அரியல் பெண்டிர் – women who sell liquor, அல்குல் கொண்ட – carried on their waist, பகுவாய்ப் பானை – pots with wide mouths, குவி முனை – pointed pot lip, சுரந்த – poured, அரி நிற – filtered colored, கலுழி – cloudy, thick, ஆர மாந்தி – drink to their full, செரு வேட்டு – battle-desiring, சிலைக்கும் – loud sounding, செங்கண் ஆடவர் – warriors with rage, warriors with red eyes, வில் இட வீழ்ந்தோர் – those who fell to their arrows send by bows, பதுக்கைக் கோங்கின் – kongam trees over the shallow graves, Cochlospermum gossypium, எல்லி மலர்ந்த பைங்கொடி அதிரல் – wild jasmine that blossomed at night on fresh/green vines, Derris Scandens, Jewel vine (பைங்கொடி – பண்புத்தொகை, compound word in which the first member stands in adjectival relation to the second), பெரும் புலர் வைகறை – early morning at the crack of dawn, அரும்பொடு வாங்கி – pull with buds, கான யானை கவளம் கொள்ளும் – forest elephants eat, அஞ்சுவரு நெறி இடை – on the fierce wasteland path, தமியர் சென்மார் – he who went alone, நெஞ்சு உண – to his heart’s content, for his heart to accept (உண – உண்ண என்பதன் விகாரம்), மொழிப – he will say, மன் – ஒழியிசை, ஏ -அசைநிலை, தோழி – oh friend, முனை புலம் பெயர்த்த – chased away from the land due to war, புல்லென் மன்றத்து – in the town’s dull common ground, in the town’s abandoned common ground, பெயலுற நெகிழ்ந்து – becoming loose due to the rain, வெயிலுறச் சாஅய் – becoming ruined in the rain (சாஅய் – இசை நிறை அளபெடை), வினை அழி பாவையின் – ruined like the female figurine which was carved/created (பாவையின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), உலறி – body becoming thin, body getting ruined, மனை ஒழிந்து இருத்தல் வல்லுவோர்க்கே – only for those who are strong can stay home away from him, only for those who have the ability to stay home away from him (வல்லுவோர்க்கே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 158, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
‘உரும் உரறு கருவிய பெருமழை தலைஇப்
பெயல் ஆன்று அவிந்த தூங்கு இருள் நடுநாள்,
மின்னு நிமிர்ந்தன்ன கனங்குழை இமைப்பப்,
பின்னு விடு நெறியில் கிளைஇய கூந்தலள்
வரை இழி மயிலின் ஒல்குவனள் ஒதுங்கி  5
மிடை ஊர்பு இழியக் கண்டனென் இவள்’, என
அலையல், வாழி வேண்டு அன்னை, நம் படப்பைச்
சூர் உடைச் சிலம்பில் சுடர்ப் பூ வேய்ந்து
தாம் வேண்டு உருவின் அணங்குமார் வருமே,
நனவின் வாயே போலத் துஞ்சுநர்க்  10
கனவு ஆண்டு மருட்டலும் உண்டே, இவள் தான்
சுடர் இன்று தமியளும் பனிக்கும் வெருவர
மன்ற மராஅத்த கூகை குழறினும்,
நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும் அதன்தலைப்
புலிக் கணத்து அன்ன நாய் தொடர் விட்டு,  15
முருகன் அன்ன சீற்றத்துக் கடுந்திறல்
எந்தையும் இல்லன் ஆக,
அஞ்சுவள் அல்லளோ, இவளிது செயலே?

Akanānūru 158, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother, as the hero listened nearby
May you live long, mother!  Please listen to me!

Do not harass her, saying that you saw her go up
and come down the lookout platform like a peacock
coming down the mountain, with her thick
earrings that gleamed like midnight lightning,
and spreading, loosely braided hair,
when heavy rains with roaring thunder and
lightning had stopped, and it was pitch dark!

Those who dream in their sleep can get confused
and feel like they saw in person the gods who wear
bright flowers from our grove and appear in the
forms that they desire.

She trembles when she is alone in the dark, and
seeks protection due to her fear when the owl on the
kadampam tree in the common ground hoots.
On top of that, if she does something, won’t she be
afraid of her father, who is in the house abandoning
hunting with his pack of dogs that are like a group
of tigers, and is filled with great rage like Murukan?

Notes:  செவிலித்தாய்க்குச் சொல்லுவாளாய், தலைவன் கேட்பச் சொல்லியது.  தோழி வரைவு கடாயது.  தொல். களவியல் 35 – தோழி தானே செவிலி மகளே.  பின்னு விடு (4) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பின்னல் நெகிழ்ந்தமையின், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பின்னல் அவிழ்ந்தமையாலே.  மின்னல் நிமிர்ந்தாற்போல்:  மின்னு நிமிர்ந்தன்ன – அகநானூறு 124, 158, நற்றிணை 51, புறநானூறு 57, மின்னு நிமிர்ந்தாங்கு – பெரும்பாணாற்றுப்படை 484,  மின்னு நிமிர்ந்தனைய – மதுரைக்காஞ்சி 679.  உரும் உரறு கருவிய (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முழங்குகின்ற மின்னல் முதலிய தொகுதிகளையுடைய.  நெறியில் (4) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நெருப்புடைமையாலே, நெறிப்பு – அறல், அறல்பட்ட கூந்தல் பின்னல் தளர்ந்துழிப் பிதிர்ந்து போதல் இயல்பு. கிளைஇய என்பது பிதிர்ந்த என்னும் பொருட்டு.  கூகை குழறினால் மகளிர் அஞ்சுதல் – அகநானூறு 158 – வெருவர மன்ற மராஅத்த கூகை குழறினும் நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும், நற்றிணை 218 – பராரை வேம்பின் படுசினை இருந்த குராஅல் கூகையும் இராஅ இசைக்கும் ஆனா நோய் அட வருந்தி, குறுந்தொகை 153 – குன்றக் கூகை குழறினும் முன்றில் பலவின் இருஞ்சினைக் கலை பாய்ந்து உகளினும் அஞ்சுமன் அளித்து என் நெஞ்சம்.

Meanings:   உரும் உரறு கருவிய பெருமழை – heavy rains with roaring thunder and lightning, huge clouds with thunder and lightning, தலைஇப் பெயல் ஆன்று அவிந்த – when pouring rains had calmed down and stopped (தலைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), தூங்கு இருள் – dense darkness, pitch darkness, நடுநாள் மின்னு நிமிர்ந்தன்ன – like spreading midnight lightning, கனங்குழை – thick earrings, இமைப்ப – shining, பின்னு விடு நெறியில் கிளைஇய கூந்தலள் – the young woman with spreading hair with loose braids (கிளைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), வரை இழி – coming down the mountain, மயிலின் ஒல்குவனள் ஒதுங்கி – she walked swaying gently like a peacock (மயிலின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), மிடை ஊர்பு இழியக் கண்டனென் இவள் என – saying ‘I saw you climb up and come down from the high lookout platform’, அலையல் – do not harass her, வாழி – may you live long, வேண்டு அன்னை – I am requesting oh mother, நம் படப்பை – our grove, சூர் உடைச் சிலம்பில் – on the mountain with gods, on the fierce mountains, சுடர்ப் பூ வேய்ந்து – wearing bright flowers, தாம் வேண்டு உருவின் அணங்குமார் வருமே – the gods come with forms they desire (மார் –அசைநிலை, an expletive), நனவின் வாயே போல – appearing like truth in reality, துஞ்சுநர்க் கனவு ஆண்டு மருட்டலும் உண்டே – those who sleep can see in their dreams and get confused, இவள் தான் சுடர் இன்று தமியளும் பனிக்கும் – she trembles to say alone without light, she fears to stay along without light, வெருவர மன்ற மராஅத்த கூகை குழறினும் – fears when the owl on a kadampam tree in the town’s common ground hoots, Anthocephalus/ Neolamarckia cadamba, Kadampam oak (மராஅத்த – அத்துச்சாரியை அகர விகுதி பெற்றது), நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும் – her heart fears and she reaches for safety inside the house, அதன்தலை – in addition, also, புலிக் கணத்து அன்ன – like a group of tigers (கணத்து – கணம், அத்து சாரியை), நாய் தொடர் – dogs following, விட்டு – abandoning (he is staying at home), முருகன் அன்ன – like Murukan, சீற்றத்துக் கடுந்திறல் எந்தையும் – our father who has great rage and can destroy, இல்லன் ஆக – since he is in the house, அஞ்சுவள் அல்லளோ – won’t she be afraid, இவளிது செயலே – her actions (செயலே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 159, ஆமூர் கவுதமன் சாதேவனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது 
தெண் கழி விளைந்த வெண்கல் உப்பின்
கொள்ளை சாற்றிய கொடு நுக ஒழுகை
உரனுடைச் சுவல பகடு பல பரப்பி
உமண் உயிர்த்து இறந்த ஒழிகல் அடுப்பின்,
வடியுறு பகழிக் கொடு வில் ஆடவர்  5
அணங்குடை நோன் சிலை வணங்க வாங்கிப்
பல் ஆன் நெடுநிரை தழீஇக், கல்லென
அருமுனை அலைத்த பெரும் புகல் வலத்தர்,
கனை குரல் கடுந்துடிப் பாணி தூங்கி
உவலைக் கண்ணியர், ஊன் புழுக்கு அயரும்  10
கவலை காதலர் இறந்தனர் என, நனி
அவலம் கொள்ளன்மா, காதலம் தோழி!
விசும்பின் நல் ஏறு சிலைக்கும் சேட்சிமை
நறும் பூஞ்சாரல் குறும்பொறைக் குணாஅது,
வில் கெழு தடக்கை வெல் போர் வானவன்  15
மிஞிறு மூசு கவுள சிறுகண் யானைத்
தொடியுடைத் தட மருப்பு ஒடிய நூறிக்,
கொடுமுடி காக்குங்குரூஉக்கண் நெடுமதில்
சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஆமூர் எய்தினும்,
ஆண்டு அமைந்து உறையுநர் அல்லர், நின்  20
பூண் தாங்கு ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே.

Akanānūru 159, Āmūr Kavuthaman Sāthēvanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
My beloved beautiful friend!  Do not
be distressed because your lover left
on a path
where salt merchants who sell white,
grainy salt allow their oxen with strong
napes that are tied to their carts with
curved yokes to graze, rest and then
abandon their rock stoves,
and vetchi warriors wearing leaf garlands,
and bearing cruel, strong bows and sharp
arrows, who fight in harsh battles, celebrate
their victory after distressing and defeating
the karanthai warriors who came with uproar
to retrieve their huge cow herd, beating loud
thudi drums and dancing to their beats and
cooking meat on the abandoned stoves.

Even if your lover were given splendid Amūr
town with tall forts,
……….which is east of Kurumporai Mountain,
……….where thunder strikes in the sky above
……….the peaks, slopes have fragrant flowers,
……….a splendid place protected by Kodumudi
……….who won a war against victorious Cheran
……….with large hands and a strong bow,
……….whose small-eyed elephants with
……….bee-swarming musth on their cheeks,
……….shatter their tusks decorated with rings,
he will not stay away from you, forgetting
embracing your chest with ornaments.

Notes:  பிரிவிடை வருந்திய தலைவியைத் தோழி வற்புறுத்தியது.  ஆடவர் (5) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஆடவர் என்பது வெட்சி மறவரை.  இனி கல்லென வருமுனை என்றது கரந்தை மறவரை.  கொள்ளன்மா (12) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கொள்ளன்மா என்புழி மா வியங்கோளசை, “மாவென் கிளவி வியங்கோளசைச் சொல்” என்பது நன்னூல். வடியுறு பகழி (5) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கொல் உலையில் வடித்த அம்புகள்.  வரலாறு:  வானவன் (சேர மன்னன்), கொடுமுடி, ஆமூர், குறும்பொறை மலை.  தட – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24).  நனி – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).

Meanings:   தெண் கழி விளைந்த – grown in the clear backwaters, வெண்கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றிய – gave out the prices of white rock salt, கொடு நுக – curved yokes, ஒழுகை – carts, wagons, உரனுடைச் சுவல பகடு – bulls with strong napes,  பல பரப்பி – letting them spread and graze, உமண் – salt merchants, உயிர்த்து – resting (உயிர்த்து – இளைப்பாறி), இறந்த – leaving, ஒழிகல் அடுப்பின் – in the stone stoves that have been abandoned,  வடியுறு பகழி – perfectly made arrows, sharp arrows, கொடுவில் ஆடவர் – vetchi warriors (men who stole the cow herds) with curved bows, vetchi warriors with harsh bows, அணங்குடை – with fierceness, நோன் சிலை – strong bows, வணங்க வாங்கி – bending and pulling, பல் ஆன் – many cows, நெடு நிரை – huge herd, தழீஇ – seizing without harming the herd (தழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), கல்லென அருமுனை அலைத்த – caused distress and chased away the karanthai warriors who came with uproar to retrieve their cattle herd (ஒலிக்குறிப்பு மொழி), பெரும் புகல் வலத்தர் – victorious vetchi warriors, கனை குரல் கடுந்துடிப் பாணி தூங்கி – they sway to the beats of thudi drums with loud sounds, உவலைக் கண்ணியர் – men wearing leaf garlands, ஊன் புழுக்கு அயரும் – cook meat dishes, கவலை – forked path, காதலர் இறந்தனர் என – since your lover left, நனி அவலம் கொள்ளல்மா– do not feel very sad (மா – வியங்கோள் அசை, an expletive implying command), காதல் அம் தோழி – my beloved lovely friend, விசும்பின் நல் ஏறு – fine thunder in the sky, சிலைக்கும் – roars, சேட்சிமை – tall peaks, நறும் பூஞ்சாரல் – fragrant slopes with flowers, குறும்பொறைக் குணாஅது – on the east side of Kurumporai (குணாஅது – இசைநிறை அளபெடை), வில் கெழு தடக்கை – large hands with bow, வெல் போர் வானவன் – victorious Cheran, மிஞிறு மூசு கவுள – with bee-swarming cheeks, சிறுகண் யானை – elephant with small eyes, தொடியுடைத் தட மருப்பு – huge tusks with metal rings, ஒடிய – breaking, நூறி – ruined, கொடுமுடி காக்கும் – protected by Kodumudi, குரூஉக்கண் – bright places (குரூஉ – இன்னிசை அளபெடை), நெடு மதில் – tall forts, சேண் – distance, விளங்கு சிறப்பின் – with great splendor, ஆமூர் எய்தினும் – even if Amūr town is attained, ஆண்டு அமைந்து உறையுநர் அல்லர் – he will not settle and rest there, நின் பூண் தாங்கு ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே – forgetting embracing your chest with jewels (மறந்தே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 160, குமிழி ஞாழலார் நப்பசலையார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி நினக்கும் அற்றோ?
நடுங்கின்று அளித்து என் நிறை இல் நெஞ்சம்,
அடும்பு கொடி சிதைய வாங்கிக் கொடுங்கழிக்
குப்பை வெண்மணல் பக்கம் சேர்த்தி
நிறைச்சூல் யாமை மறைத்து ஈன்று, புதைத்த  5
கோட்டு வட்டு உருவின் புலவு நாறு முட்டைப்
பார்ப்பிடன் ஆகும் அளவை பகுவாய்க்
கணவன் ஓம்பும் கானலஞ்சேர்ப்பன்,
முள் உறின் சிறத்தல் அஞ்சி மெல்ல
வாவு உடைமையின் வள்பின் காட்டி, 10
ஏத்தொழில் நவின்ற எழில் நடைப் புரவி
செழு நீர்த் தண்கழி நீந்தலின், ஆழி
நுதி முகங்குறைந்த பொதி முகிழ் நெய்தல்
பாம்பு உயர் தலையின் சாம்புவன நிவப்ப,
இர வந்தன்றால் திண்தேர், கரவாது  15
ஒல்லென ஒலிக்கும் இளையரொடு வல்வாய்
அரவச் சீறூர் காணப்
பகல் வந்தன்றால் பாய் பரி சிறந்தே.

Akanānūru 160, Kumizhi Gnāzhalār Nappasalaiyār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her
Oh woman with wavy, bright hair!
My unfulfilled heart is trembling!  It is
pitiable!  Is it the same for you?

The lord of the seashore with groves,
……….where a fully pregnant turtle breaks and
……….pulls adumpu vines and covers with them
……….her flesh-stinking, round eggs that look
……….like ivory dice on the white sand near
……….the backwaters, and her mate with a gaping
……….mouth protects them until they are hatched,
comes during the day without fear with his loud
servants, afraid to use goads lest the horses speed,
and holding tight the bridle so that his trained horses
that run elegantly with the speed of arrows leap
slowly without galloping, for our small town people to
see him, and not at night in his chariot like he used to
come, as his horses passed through the cool backwaters
filled to the brim, chopping waterlily blossoms with the
rims of his chariot wheels, making them wilt and get
lifted, looking like the heads of snakes.

Notes:  தலைவன் தலைவியை வரைதற்குப் பகற்பொழுது வருகின்றான்.  அந்நற்செய்தியை அறிந்த தோழி தலைவிக்குக் கூறியது.  ஒடுங்கீர் ஓதி (1) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – ஒடுங்கிய கருமையான கூந்தலையுடையவளே, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஒடுங்கிய நெய்ப்புடைய கூந்தலையுடையவளே.  ஒடுங்கு ஈர் ஓதி (குறுந்தொகை 70 ) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இருபுறமும் ஒடுங்கிய நெய்ப்புடைய கூந்தல், உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – ஒடுங்கிய நெய்ப்புடைய கூந்தல், ஐவகைக் கூந்தற் பகுப்பில் ஒன்றாகிய சுருளை, இரா. இராகவையங்கார் உரை – இடத்தும் வலத்தும் ஒடுங்கிய ஈர்ந்த கூந்தல் , தமிழண்ணல் உரை – ஒடுக்கி கொண்டையாக முடித்த எண்ணெய் பூசிய நெய்ப்புடைய கூந்தல்.

Meanings:   ஒடுங்கு ஈர் ஓதி – oh woman with oiled perfect hair, oh woman with tied shiny hair, oh woman with wavy bright hair (அன்மொழித்தொகை விளியேற்று நின்றது), நினக்கும் அற்றோ – is it the same for you, நடுங்கின்று என் நிறை இல் நெஞ்சம் – my unfulfilled heart trembled, அளித்து – it is pitiable, அடும்பு கொடி சிதைய வாங்கி – crushing the adumpu vines and pulling them, Ipomoea pes caprae, கொடுங்கழி – curved backwaters, குப்பை வெண்மணல் பக்கம் சேர்த்தி – went to the side with heaped white sand, நிறைச்சூல் யாமை – fully pregnant turtle, மறைத்து – hiding, ஈன்று புதைத்த – laid eggs and buried, கோட்டு வட்டு உருவின் – in a dice-like round shape appearing like ivory (உருவின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), புலவு நாறு முட்டை – flesh stinking eggs, பார்ப்பிடன் ஆகும் அளவை பகுவாய்க் கணவன் ஓம்பும் – the husband with open mouth protects until they become children, கானல் அம் சேர்ப்பன் – the lord of the shore with groves (அம் – சாரியை), முள் உறின் சிறத்தல் அஞ்சி – afraid to speed up (the horses) by goading them with rods with sharp ends, மெல்ல – slowly, வாவு உடைமையின் – since they leaped slowly, வள்பின் காட்டி – holding the bridle indicating clearly the intentions, ஏத் தொழில் – skill like an arrow, நவின்ற – learned, trained, எழில் நடைப் புரவி – horses which walk elegantly, செழு நீர்த் தண் கழி நீந்தலின் – since they passed through the cool backwaters full of water, ஆழி நுதி முகங்குறைந்த – reduced/chopped by the sharp wheel rims, பொதி முகிழ் நெய்தல் – covered waterlily buds, பாம்பு உயர் தலையின் – like a snake’s lifted head (தலையின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), சாம்புவன – they wilt, நிவப்ப – they rise, they are lifted, இர வந்தன்றால் திண் தேர் – sturdy chariot that came at night (இரா, இறுதியினின்ற ஆகாரம் குறுகி இர என நின்றது), கரவாது – without hiding (வந்தன்றால் – ஆல் அசைநிலை, an expletive), ஒல்லென ஒலிக்கும் – with loud sounds, இளையரொடு – with servants, வல்வாய் அரவ – with gossip sounds from strong mouths, சீறூர் காணப் பகல் வந்தன்றால் – came during the day for our small town to see him (ஊர் -ஆகுபெயர் ஊர் மக்களுக்கு, வந்தன்றால் – ஆல் அசைநிலை, an expletive), பாய் பரி சிறந்தே – horses which can leap and gallop well (சிறந்தே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 161, மதுரைப் புல்லங்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வினைவயின் பிரிதல் யாவது? வணர் சுரி
வடியாப் பித்தை வன்கண் ஆடவர்
அடியமை பகழி ஆர வாங்கி,
வம்பலர்ச் செகுத்த அஞ்சுவரு கவலைப்
படுமுடை நசைஇய வாழ்க்கைச் செஞ்செவி  5
எருவைச் சேவல் ஈண்டு கிளை பயிரும்
வெருவரு கானம் நீந்தி, பொருள் புரிந்து
இறப்ப எண்ணினிர் என்பது சிறப்பக்
கேட்டனள் கொல்லோ தானே? தோட்டு ஆழ்பு
சுரும்பு உண ஒலிவரும் இரும் பல் கூந்தல், 10
அம் மா மேனி, ஆயிழைக் குறுமகள்,
சுணங்கு சூழ் ஆகத்து அணங்கு என உருத்த
நல்வரல் இளமுலை நனைய,
பல்லிதழ் உண்கண் பரந்தன பனியே.

Akanānūru 161, Mathurai Pullankannanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Did she hear that you are
leaving to earn wealth,
passing on the fierce path
where harsh men with
unkempt curly hair, pull
their tipped arrows tightly and
shoot them at those who travel,
and a red-eared male vulture
that lives desiring stinking flesh
calls its close family in the forest?

How can you leave on business
separating from her, the woman
……….with dark, thick hair,
……….on which bees dive into flower
……….petals for honey, pretty, dark
……….body, fine jewels, chest with
……….pallor spots, and divine, large
……….breasts that get drenched
when her kohl-lined eyes drop tears?

Notes:  பிரிவு உணர்த்திய தோழி, தலைவியின் வேறுபாடு கண்டு தலைவனைச் செலவு அழுங்கியது.  பல்லிதழ் (14) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அன்மொழித்தொகை, ஒளவை துரைசாமி உரை, ஐங்குறுநூறு 2 – அகரம் கெட்டு ‘குறியதன் முன்னர்த் தன்னுரு இரட்டலும்’ (தொல்காப்பியம், எழுத்து 160) என்றதனால் லகரம் இரட்டித்து பல்லிதழ் என முடிந்தது.  அணங்கு (12) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – வீற்றுத்தெய்வம், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வீற்றுத்தெய்வம், அஃதாவது முலைமேல் தோன்றுமொரு தெய்வம்.  ஆசிரியர் அடியார்க்கு நல்லார் சிலப்பதிகாரம் மனையறம்படுத்த காதையில் ‘திருமுலைத்தடத்திடை’ என்பதற்கு வகுத்த விளக்கவுரையானும் ‘ஆமணங்கு குடியிருந்தஞ்சுணங்கு பரந்தனவே’ எனவரும் சீவக சிந்தாமணியானும் உணர்க.

Meanings:   வினைவயின் பிரிதல் யாவது – how can you separate from her on business, வணர் – bent, சுரி – curly, வடியாப் பித்தை – unkempt hair, வன்கண் ஆடவர் – harsh men, cruel men, அடியமை பகழி – arrows with tips, ஆர வாங்கி – pulling them fully, வம்பலர்ச் செகுத்த – they killed those who went on the path, அஞ்சுவரு கவலை – fierce forked paths, படு முடை – flesh with strong stench, நசைஇய வாழ்க்கை – living desiring (நசைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), செஞ்செவி எருவைச் சேவல் – a male vulture with red ear flaps, Indian black vulture, Pondicherry vulture, red-headed vulture, ஈண்டு கிளை பயிரும் – it calls its close family, வெருவரு – causing fear, கானம் – forest, நீந்தி – pass, பொருள் புரிந்து இறப்ப எண்ணினிர் – you are thinking about going to earn wealth, you are desiring to go and earn wealth, என்பது சிறப்பக் கேட்டனள் கொல்லோ – did she hear well about it (கொல்லோ – கொல் ஐயப்பொருட்டு வந்த இடைச்சொல், a particle implying doubt, ஓ – அசைநிலை, an expletive), தானே – தான், ஏ -அசைநிலைகள், expletives, தோட்டு ஆழ்பு – diving into the flower petals, சுரும்பு உண ஒலிவரும் இரும் பல் கூந்தல் – thick dark hair where bees swarm and buzz to drink honey (உண – உண்ண என்பதன் விகாரம்), அம் மா மேனி – pretty dark body, beautiful body that is like a tender mango sprout, (மா – ஆகுபெயர் மாந்தளிர்க்கு), ஆய் இழை – beautiful jewels, chosen jewels, குறுமகள் – young woman, சுணங்கு சூழ் ஆகத்து – on her chest with pallor spots, அணங்கு என உருத்த – took on the image like god (உருத்த – உருக்கொண்ட), நல்வரல் – large, இளமுலை நனைய – young/tender breasts to get wet, பல்லிதழ் – many petaled flowers, waterlily flowers, உண்கண் – kohl-lined eyes, பரந்தன பனியே – tears have spread (பனியே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 162, பரணர், குறிஞ்சித் திணைதலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது  
கொளக் குறைபடாஅக் கோடு வளர் குட்டத்து
அளப்பு அரிது ஆகிய குவை இருந்தோன்றல,
கடல் கண்டன்ன மாக விசும்பின்
அழற்கொடி அன்ன மின்னு வசிபு நுடங்கக்
கடிது இடி உருமொடு கதழ் உறை சிதறி,  5
விளிவு இடன் அறியா வான் உமிழ் நடுநாள்
அருங்கடிக் காவலர் இகழ் பதம் நோக்கிப்,
பனி மயங்கு அசை வளி அலைப்பத் தந்தை
நெடுநகர் ஒரு சிறை நின்றனென் ஆக,
அறல் என அவிர்வரும் கூந்தல் மலர் என  10
வாள் முகத்து அலமரும் மா இதழ் மழைக் கண்,
முகை நிரைத் தன்ன மா வீழ் வெண்பல்,
நகை மாண்டு இலங்கும் நலங்கெழு துவர் வாய்க்,
கோல் அமை விழுத் தொடி விளங்க வீசிக்,
கால் உறு தளிரின் நடுங்கி, ஆனாது,  15
நோய் அசா வீட முயங்கினள், வாய்மொழி
நல்லிசை தரூஉம் இரவலர்க்கு உள்ளிய
நசை பிழைப்பு அறியாக் கழல் தொடி அதிகன்
கோள் அறவு அறியாப் பயங்கெழு பலவின்
வேங்கை சேர்ந்த வெற்பகம் பொலிய,  20
வில் கெழு தானைப் பசும்பூண் பாண்டியன்
களிறு அணி வெல் கொடி கடுப்பக், காண்வர
ஒளிறுவன இழிதரும் உயர்ந்து தோன்று அருவி
நேர் கொள் நெடுவரை கவாஅன்
சூரர மகளிரிற் பெறற்கு அரியோளே.  25

Akanānūru 162, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
At midnight, when the dark sky that appeared
like the ocean where conch is abundant even
when harvested, as rapid thunder roared, flame-
vine like lightning split the clouds and swayed,
rain poured endlessly, and cold wind with dew
distressed me at that confusing time, I entered
her father’s huge, protected house when the
guards relaxed.  I stood on one side, and she
with hair like bright, fine sand and face as bright
as a flower, moist, whirling eyes like large petals,
splendidly smiling white teeth like jasmine buds
which bees desire, red mouth, lovely rounded
bangles swaying on her hands, trembled like tender
shoots attacked by the wind, and hugged me
endlessly to remove my affliction.

She is difficult to attain, like the Soor goddesses
of the mountain ranges next to the tall peaks
from where gleaming waterfalls come down like the
pretty, victorious flags on the elephants of King
Pasumpoon Pandiyan with an army with spears
in the splendid mountains with jackfruit
trees that fruit endlessly, along with vēngai
trees, belonging to Athikan wearing warrior
anklets, who gives generously to those who come
to him in need with honest words and praises,
gifting them whatever they desire without stinting.

Notes:  இரவுக்குறிக்கண் தலைவியைக் கண்ணுற்று நீங்கிய தலைவன் தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது.  வரலாறு:  பசும்பூண் பாண்டியன்.  ஒப்புமை:  அறல் போல் கூந்தல் –  அகநானூறு 142 – அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல், அகநானூறு 162 – அறல் என அவிர்வரும் கூந்தல், அகநானூறு 213 – அறலென நெறிந்த கூந்தல், அகநானூறு 265 – அறலின் நெறித்த கூந்தல், அகநானூறு 299 – அறல் மருள் கூந்தலின், குறுந்தொகை 116 – தேம் பாய் கூந்தல் வளங்கெழு சோழர் உறந்தைப் பெருந்துறை நுண் மணல் அறல் வார்ந்தன்ன, குறுந்தொகை 286 – அறல் போல் கூந்தல், கலித்தொகை 71 – கதுப்பு அறல், கலித்தொகை 98 – நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக, பொருநராற்றுப்படை 25 – அறல் போல் கூந்தல்.  அரும்பைப் போன்ற பற்கள் – அகநானூறு 21 – மௌவல் வால் முகைத் துணை நிரைத்தன்ன மா வீழ் வெண் பல், அகநானூறு 162 – முகை நிரைத் தன்ன மா வீழ் வெண் பல், கலித்தொகை 14 -மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண்பல், கலித்தொகை 22 – நறுமுல்லை நேர் முகை ஒப்ப நிரைத்த செறி முறை பாராட்டினாய் மற்று எம் பல்லின், கலித்தொகை 31 – முகை வெண் பல், கலித்தொகை 103 – முல்லை முகையும்.  கலித்தொகை 108 – முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்தன்ன பல்லும் பணைத் தோளும்.  மின்னல் பிளத்தல்:  மின்னு வசிபு – அகநானூறு 162, 212, 322, நற்றிணை 228, 261, மலைபடுகடாம் 97, மின்னு வசி – நற்றிணை 334.  கதழ் – கதழ்வும் துனைவும் விரைவின் பொருள் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 19).  வாள் – வாள் ஒளி ஆகும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 71).  விழு (விழுமம்) – விழுமம் சீர்மையும் சிறப்பும் இடும்பையும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 57).

Meanings:   கொளக் குறைபடாஅ  – not reduced even when taken (குறைபடாஅ – இசை நிறை அளபெடை), கோடு வளர் – where conch grow, குட்டத்து அளப்பு அரிது ஆகிய – it is difficult to measure the depth, குவை இருந்தோன்றல – appearing huge and dark, கடல் கண்டன்ன – like the ocean, மாக விசும்பின் அழல் கொடி அன்ன- like flame vines in the sky that is above (மாக விசும்பு – இருபெயரொட்டு), like flame flags in the dark sky, மின்னு வசிபு நுடங்க – lightning splits the clouds and sways, கடிது இடி உருமொடு – with rapid thunder roaring, கதழ் உறை சிதறி – scattering rapid raindrops (கதழ் உறை – வினைத்தொகை, elliptical compound in which a verbal root forms the first component), scattering rapidly falling raindrops, விளிவு இடன் அறியா வான் உமிழ் – when the clouds poured endlessly, when the sky poured endlessly, நடுநாள் – midnight, அருங்கடிக் காவலர் – guards who did the difficult protection work, இகழ் பதம் நோக்கி – watching when they relaxed, பனி மயங்கு அசை வளி அலைப்ப – as cold dew together with wind distressed me,  தந்தை நெடுநகர் – father’s huge house, ஒரு சிறை நின்றனென் ஆக – I stood on one side,  அறல் என – like fine sand, அவிர்வரும் கூந்தல் – bright hair, மலர் என வாள் முகத்து – on the bright face that is like a flower, அலமரும் – whirling, மா இதழ் – dark/huge petals, மழைக் கண் – moist eyes, முகை நிரைத்தன்ன – like buds in a row (mullai buds), மா வீழ் – desired by bees, வெண்பல் – white teeth, நகை மாண்டு இலங்கும் – splendid with bright smiles, நலம் கெழு – beauty filled, துவர் வாய் –  red mouth, coral-like red mouth, கோல் அமை – rounded, thick, விழுத் தொடி விளங்க வீசி – swayed her hand with fine bright bangles, கால் உறு – attacked by wind, in the heavy wind, தளிரின் நடுங்கி – trembled like sprouts (தளிரின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), ஆனாது நோய் அசா வீட முயங்கினள் – she embraced endlessly me to remove my love affliction, வாய்மொழி – honest words, நல்லிசை – fine words,  தரூஉம் இரவலர்க்கு – he gives to those who come in need (தரூஉம் – இன்னிசை அளபெடை), உள்ளிய நசை பிழைப்பு அறியா – not knowing to fail what they desire, கழல் தொடி அதிகன் – Athikan with warrior anklets and bracelets (கழல் தொடி – வினைத்தொகை, elliptical compound in which a verbal root forms the first component), கோள் அறவு – not yielding clusters, அறியா – they do not know, பயம் கெழு பலவின் – with jackfruit trees that yield benefits, வேங்கை சேர்ந்த – along with kino trees, Pterocarpus marsupium, வெற்பகம் – mountains, பொலிய – to be splendid, வில் கெழு தானைப் பசும்பூண் பாண்டியன் – Pasumpoon Pandiyan with an army with bows, களிறு அணி வெல் கொடி கடுப்ப – like the beautiful victorious flags on male elephants (கடுப்ப – உவம உருபு, a comparison word), காண்வர – beautifully, ஒளிறுவன – bright, இழிதரும் – flowing down, உயர்ந்து தோன்று அருவி –  waterfalls that appear tall, நேர் கொள் – straight, நெடு வரை – tall mountains, கவாஅன் சூரர மகளிரில் பெறற்கு அரியோளே – she is difficult to attain like the Soor/fierce goddesses of the adjoining mountains (கவாஅன் – இசை நிறை அளபெடை, அரியோளே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 163, கழார்க்கீரன் எயிற்றியார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடமும் வாடைக்காற்றிடமும் சொன்னது
விண் அதிர்பு தலைஇய விரவு மலர் குழையத்
தண் மழை பொழிந்த தாழ் பெயல் கடை நாள்,
எமியம் ஆகத் துனி உளம் கூரச்
சென்றோர் உள்ளிச் சில் வளை நெகிழப்,
பெரு நசை உள்ளமொடு வருதிசை நோக்கி  5
விளியும் எவ்வமொடு அளியள் என்னாது
களிறு உயிர்த்தன்ன கண் அழி துவலை
முளரி கரியும் முன்பனிப் பானாள்,
குன்று நெகிழ்ப்பு அன்ன குளிர் கொள் வாடை!
எனக்கே வந்தனை போறி! புனல் கால்  10
அயிர் இடு குப்பையின் நெஞ்சு நெகிழ்ந்து அவிழக்,
கொடியோர் சென்ற தேஎத்து மடியாது
இனையை ஆகிச் செல்மதி,
வினை விதுப்புறுநர் உள்ளலும் உண்டே.

Akanānūru 163, Kazhārkeeran Eyitriyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend and to the northern wind
The sky roared, and cool clouds gathered
and rained crushing many flowers.

The last days of rain are here with light
sprinkles.  I am alone, my bangles slipping,
with great hatred in my mind, and thinking
about the man who left giving me great
sorrow.

With a joyful mind and desire,
I’m looking at the direction of his arrival.

Not thinking, “she’s pitiful with her killer
distress,” it appears you came just for me,
at midnight, in this early dew season, you
chill north wind, who can soften mountains
and burn lotus flowers with water-sprays like
those sprayed by the trunks of elephants.

Go and blow without weakening, in the country
where the cruel man went, so that his heart will
soften like fine sand moved by flowing water, and
he who went to work with desire will think about me.

Notes:  தலைவன் பொருள்வயின் பிரிந்தான்.  பிரிவாற்றாது வருந்திய தலைவியிடம் தோழி “நீ ஆற்றியிருக்க வேண்டும்” என்று கூறினாள்.  அது கேட்ட தலைவி தன் ஆற்றாமை தோன்ற வாடைக் காற்றை விளித்துக் கூறியது.  கண் அழி துவலை (7) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கண் பார்வையை மறைக்கின்ற பனித்துளிகள், இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – இடம் மறைய வீசும் பனித்துளிகள்.  போறி (10) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இது ஒப்புமை உணர்த்தாமையின் ஒப்பில் போலி, அ. தட்சிணாமூர்த்தி உரை – ஐங்குறுநூறு 58 (இவள் அணங்கு உற்றனை போறி) – முன்னிலை வினைமுற்று.  மதி – மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் ஆவயின் ஆறும் முன்னிலை அசைச்சொல் (தொல்காப்பியம்.  சொல்லதிகாரம்.  இடையியல் 26).  கூர – கூர்ப்பும் கழிவும் உள்ளது சிறக்கும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 18).

Meanings:   விண் – sky, அதிர்பு – roaring, தலைஇய – gathered (செய்யுளிசை அளபெடை), விரவு மலர் குழைய – different flowers are crushed, தண் மழை பொழிந்த – cool clouds poured, தாழ் பெயல் – light rains, கடை நாள் – last days, எமியம் ஆக – me being alone (தன்மைப் பன்மை, first person plural), துனி உளம் கூர – giving great hatred in my mind (உளம் – உள்ளம் என்பதன் இடைக்குறை), சென்றோர் உள்ளி – thinking about my man who went, சில் வளை நெகிழ – few bangles slipping, பெரு நசை உள்ளமொடு – with a mind with great desire, வருதிசை நோக்கி – looking at the direction of his arrival, விளியும் எவ்வமொடு – with killing sorrow, with ruining sorrow, அளியள் என்னாது – not thinking that she’s pitiable, களிறு உயிர்த்தன்ன – like a bull elephant spraying (the water it drank), கண் அழி – ruining eye sight, ruining the place, துவலை – water sprays, முளரி கரியும் – they burn the lotus flowers, முன்பனி – early winter, early dew season, பானாள் – midnight, குன்று நெகிழ்ப்பு அன்ன – like melting mountains, like making the mountains tremble, குளிர் கொள் வாடை – the chill northern winds, எனக்கே வந்தனை போறி – it appears like you came for me, புனல் கால் அயிர் இடு குப்பையின் – like the heaps of fine sand brought by the streams (குப்பையின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), நெஞ்சு நெகிழ்ந்து அவிழ – heart softening and opening, கொடியோர் சென்ற தேஎத்து – to the country that the cruel man went to (தேஎத்து – இன்னிசை அளபெடை), மடியாது இனையை ஆகிச் செல்மதி – go and blow there without weakening (மதி – முன்னிலையசை, an expletive of the second person), வினை விதுப்புறுநர் உள்ளலும் உண்டே – the man who went on work with desire will think about me (உண்டே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 164, மதுரைத் தமிழ்க் கூத்தன் நாகன்தேவனார், முல்லைத் திணை தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
கதிர் கையாக வாங்கி ஞாயிறு
பைது அறத் தெறுதலின், பயன் கரந்து மாறி,
விடுவாய்ப்பட்ட வியன் கண் மா நிலம்
காடு கவின் எதிரக் கனை பெயல் பொழிதலின்,
பொறி வரி இன வண்டு ஆர்ப்பப் பலவுடன்  5
நறுவீ முல்லையொடு தோன்றி தோன்ற,
வெறி ஏன்றன்றே வீ கமழ் கானம்,
எவன் கொல் மற்று அவர் நிலை என மயங்கி,
இகு பனி உறைக்கும் கண்ணொடு இனைபு ஆங்கு
இன்னாது உறைவி தொன்னலம் பெறூஉம்  10
இது நற் காலம் கண்டிசின், பகைவர்
மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின்
கந்து கால் ஒசிக்கும் யானை
வெஞ்சின வேந்தன் வினை விடப்பெறினே.

Akanānūru 164, Mathurai Thamizh Koothan Nākanthēvanār, Mullai Thinai – What the hero said to his heart
Heavy rains have fallen, the forest has regained its
beauty, and the parched cracked land that had lost
its greenery and prosperity to the sun’s rays that
extended like hands, has changed.

Swarms of bees with spots and stripes buzz,
fragrant mullai, kānthal and other flowers appear,
and the forest is filled with fragrance.

Look!  This is a good time for her to regain her
prior beauty, my wife who is confused and
worried about what will happen to me, crying with
sorrow as her tears drop,

if the work of the enraged king, with elephants that
break the bases of their posts and break enemy
fortress gates ruining their tusk rings, ends.

Notes:  பாசறைக்கண் இருந்த தலைவன் தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது.  சின் – மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் ஆவயின் ஆறும் முன்னிலை அசைச்சொல் (தொல்காப்பியம்.  சொல்லதிகாரம்.  இடையியல் 26, சின் என்பது இசின் என்பதன் முதற்குறை – ச. பாலசுந்தரம் உரை).

Meanings:   கதிர் கையாக வாங்கி ஞாயிறு – the sun with its rays as hands took, பைது அறத் தெறுதலின் – since it ruined the greenery totally, பயன் கரந்து – lost its prosperity, மாறி விடுவாய்ப்பட்ட வியன் கண் மா நிலம் – and the cracked huge land changed (விடுவாய் – பிளவு), காடு கவின் எதிர – for the forest to regain its beauty, கனை பெயல் பொழிதலின் – since heavy rains fell, பொறி வரி இன வண்டு ஆர்ப்ப – swarms of bees with spots and lines hum, பலவுடன் நறுவீ முல்லையொடு தோன்றி தோன்ற – along with jasmine and red glory lilies (Gloriosa superba) many other fragrant flowers appeared, வெறி ஏன்றன்றே வீ கமழ் கானம் – the forest was filled with fragrance (ஏன்றன்றே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), எவன் கொல் மற்று அவர் நிலை என மயங்கி – confused about what will happen to him (கொல் – ஐயப்பொருட்டு வந்த இடைச்சொல், a particle implying doubt, மற்று -அசைநிலை, an expletive), இகு பனி உறைக்கும் கண்ணொடு – with eyes that drop tears, இனைபு ஆங்கு இன்னாது – with sorrow and suffering (இனைபு – வருந்தி, இன்னாது – துன்பத்துடன்), உறைவி – wife, தொன்னலம் பெறூஉம் – she getting back her prior beauty (பெறூஉம் – இன்னிசை அளபெடை), இது நற் காலம் கண்டிசின் – see that this is a good time (சின் – முன்னிலை அசைச் சொல், an expletive of the second person), பகைவர் மதில் முகம் – enemy fort gates, முருக்கிய – crashed against and ruined, தொடி சிதை மருப்பின் – with tusks on which the ornamental metal rings are cracked, கந்து கால் ஒசிக்கும் யானை – elephants that break the base of their posts, வெஞ்சின வேந்தன் – the king with great rage, வினை விடப் பெறினே – if his war work ends, if he abandons his war work (பெறினே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 165, பாடியவர் பெயர் கிடைக்கவில்லை, பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய தாயைக் கண்டார் கூறியது
கயந்தலை மடப்பிடி பயம்பில் பட்டெனக்
களிறு விளிப்படுத்த கம்பலை வெரீஇ,
ஒய்யென எழுந்த செவ்வாய்க் குழவி
தாது எரு மறுகின் மூதூர் ஆங்கண்,
எருமை நல் ஆன் பெறு முலை மாந்தும்  5
நாடு பல இறந்த நன்னராட்டிக்கு
ஆயமும் அணி இழந்து அழுங்கின்று, தாயும்
“இன் தோள் தாராய், இறீஇயர் என் உயிர்!” எனக்
கண்ணும் நுதலும் நீவித், தண்ணெனத்
தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇத், 10
தாழிக் குவளை வாடு மலர் சூட்டித்
“தருமணல் கிடந்த பாவை என்
அரு மகளே” என முயங்கினள் அழுமே.

Akanānūru 165, Unknown Poet, Pālai Thinai – What the bystanders said, looking at the heroine’s sad mother
The fine young woman went past many countries,
and through an ancient town with pollen dust on
the streets, where a young cow elephant with a
tender head fell into a pit, its mate trumpeted in
fear, and afraid of the uproar, their calf with a red
mouth rose up rapidly and drank milk from the
breasts of a fine female buffalo.

Her friends have lost their beauty and are
distressed.  Her mother says, “May my life end!”
and strokes her daughter’s doll on its eyes and brow.
“Give me your sweet shoulder” she says to it, and
places it on the sand in the striped shade of a bent
nochi tree, adorns it with faded bluelilies from a
large urn, calls it her precious daughter, and hugs
it as she cries.

Notes:  மகட்போக்கிய தாயது நிலைமையைக் கண்டார் சொல்லியது.  தாது எரு மறுகின் (4) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பூந்துகளாகிய எருவினையுடைய தெருவினையுடைய, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – தாதாகிய எருவினையுடைய தெருக்களையுடைய.  நன்னராட்டி (6) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – கற்புக்கடன் பூண்டு கணவனுடன் சென்றாளாகலின் நன்னராட்டி என்றார்.  கம்பலை – கம்பலை சும்மை கலியே அழுங்கல் என்று இவை நான்கும் அரவப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 53).  தட – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24), அவற்றுள், தட என் கிளவி கோட்டமும் செய்யும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 25), கய என் கிளவி மென்மையும் செய்யும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 26). தாது எரு – அகநானூறு 165 – தாது எரு மறுகின் மூதூர், குறுந்தொகை 46 – மன்றத்து எருவின் நுண் தாது, நற்றிணை – 271 பைந்தாது எருவின் வைகு, கலித்தொகை 103 – தாது எரு மன்றத்து, கலித்தொகை 108 – தாது உக்கன்ன தாது எரு மன்றத்து, புறநானூறு 33 – தாது எரு மறுகின், புறநானூறு 215 – தாது எரு மறுகின், புறநானூறு 311 – தாது எரு மறுகின், பதிற்றுப்பத்து 13-17 – தாது எரு மறுத்த கலி அழி மன்றத்து மலைபடுகடாம் 531 – தாது எருத் ததைந்த முற்றம்.

Meanings:   கயந்தலை மடப்பிடி – naïve/young female with a big head, naïve/young female with a tender head, பயம்பில் பட்டென – since it got caught in a pit, களிறு விளிப்படுத்த – the male elephant screamed, கம்பலை வெரீஇ – fearing the uproar (வெரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை, வெருவி என்ற வினையெச்சம் திரிந்து அளபெடுத்தது), ஒய்யென எழுந்த – rose up rapidly (ஒய்யென – விரைவுக்குறிப்பு), செவ்வாய்க் குழவி – calf with red mouth (செவ்வாய் – பண்புத்தொகை, compound word in which the first member stands in adjectival relation to the second), தாது எரு மறுகின் – with streets with pollen dust, with streets with cow dung dust (தாது – பூந்தாது, சாணம்), மூதூர் – an ancient town, ஆங்கண் – there, எருமை நல் ஆன் பெறு முலை மாந்தும் – drinks milk from a fine female buffalo’s udder, நாடு பல இறந்த – passed many countries, நன்னர் ஆட்டிக்கு – for the nice young woman (நன்னர் – நல்ல), ஆயமும் அணி இழந்து அழுங்கின்று – her friends have lost their beauty and are sad, தாயும் – the mother, இன் தோள் தாராய் – give me your sweet shoulder, இறீஇயர் – may it go away, may it end, சொல்லிசை அளபெடை, வியங்கோள் வினைமுற்று விகுதி, verb ending with a command, இகழ்ச்சிப் பொருளில் வந்தது, used to show ill will, என் உயிர் – my life, என – thus, கண்ணும் நுதலும் நீவி – rubbed on its eyes and forehead, தண்ணென – in a cool way, தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ – placed it in the striped shade of a bent/large nochi tree, Vitex leucoxylon, Chaste tree (அசைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), தாழிக் குவளை வாடு மலர் சூட்டி – adorned it with faded bluelilies from the huge pot/urn, Nymphaea caerulea, தருமணல் கிடந்த பாவை – doll placed on the brought (and spread) sand, என் அரு மகளே – oh my precious daughter, என முயங்கினள் அழுமே – she embraces and cries (அழுமே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 166, இடையன் நெடுங்கீரனார், மருதத் திணை – பரத்தை தன் தோழியிடம் சொன்னது
நல் மரம் குழீஇய நனை முதிர் சாடி
பல் நாள் அரித்த கோஒய் உடைப்பின்,
மயங்கு மழைத் துவலையின் மறுகுடன் பனிக்கும்
பழம் பல் நெல்லின் வேளூர் வாயில்,
நறுவிரை தெளித்த நாறு இணர் மாலைப்  5
பொறி வரி இன வண்டு ஊதல கழியும்
உயர் பலி பெறூஉம் உருகெழு தெய்வம்,
புனை இருங்கதுப்பின் நீ கடுத்தோள் வயின்
அனையேன் ஆயின் அணங்குக என், என
மனையோள் தேற்றும் மகிழ்நன் ஆயின்  10
யார் கொல்? வாழி தோழி! நெருநல்
தார் பூண் களிற்றின் தலைப் புணை தழீஇ
வதுவை ஈர் அணிப் பொலிந்து, நம்மொடு
புதுவது வந்த காவிரிக்
கோடு தோய் மலிர் நிறை ஆடியோரே.  15

Akanānūru 166, Idaiyan Nedunkeeranār, Marutham Thinai – What the concubine said to her friend
May you live long, my friend!
I wonder who he is, the man who
played with us yesterday in the Kāviri
as new flood waters rose to its banks,
when we wore wet clothes and desired
union, embracing the head of the raft,
adorned with ornaments, like a bull
elephant decorated with flower garlands,

who told his doubting wife with
beautiful dark hair that it was not him
with another woman, and that if he lied
he would be punished by the fierce god
of the water tank shores, who receives
offerings of garlands with clusters of
flowers with fragrant scents that bees
with spots and stripes do not swarm,
in Vēlur town with ancient paddy fields,
where liquor filtered for many days and
aged, scatters like raindrops on the streets
with many fine trees, when
the liquor measuring bowl breaks the jar!

Notes:  பரத்தையொடு புனலாடிய தலைவன் தலைவியிடம் ‘யான் ஆடிற்றிலன்’ என சூளுற்றான் எனக் கேட்ட பரத்தை, தன் தோழியர் கேட்பத் தலைவனை இகழ்ந்துக் கூறியது.  ஈர் அணி (13) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நனைந்த ஆடை, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பெரிய அணி.  மயங்கு மழை (3) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பொருந்திய மழைத் துளி, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – விரவிய மழைத் துளி.  வரலாறு:  வேளூர்.  There are a couple of other poems with references to bees that fear to swarm flowers that are offered to gods.

Meanings:   நல் மரம் – fine trees, குழீஇய – gathered, crowded (செய்யுளிசை அளபெடை), நனை முதிர் சாடி – jar with aged liquor, பல் நாள் அரித்த – filtered for many days, கோஒய் உடைப்பின் – if the liquor measuring bowl breaks the jar (கோஒய் – இசைநிறை அளபெடை), மயங்கு மழைத் துவலையின் மறுகு உடன் பனிக்கும் – scatters drops on the streets like raindrops (துவலையின் – இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது. ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு), பழம் பல் நெல்லின் வேளூர் – Vēlur town with the tradition of many rice fields, வாயில் – gate, நறுவிரை தெளித்த நாறு இணர் மாலை – fragrant garland with flowers clusters with many scents sprayed, பொறி வரி இன வண்டு – swarms of bees with dots and lines, ஊதல கழியும் – will leave not swarming, உயர் பலி பெறூஉம் உருகெழு தெய்வம் – fierce god that gets offerings (பெறூஉம் – இன்னிசை அளபெடை), புனை இருங்கதுப்பின் நீ – you with decorated/beautiful black hair, கடுத்தோள் வயின் அனையேன் ஆயின் – if I was with the one who you doubt, அணங்குக என் –  may the gods punish me, may the gods terrorize me, என – thus, மனையோள் – wife, தேற்றும் – he makes her understand, மகிழ்நன் – the husband, the hero of the marutham land, ஆயின் யார் கொல் – I wonder who he is, வாழி தோழி – may you live long my friend, நெருநல் – yesterday, தார் பூண் களிற்றின் – wearing garlands like a male elephant (களிற்றின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), தலைப் புணை தழீஇ – embracing the head of a raft (தழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), வதுவை – union, marriage, ஈர் அணிப் பொலிந்து – beautiful in wet clothes, நம்மொடு புதுவது வந்த காவிரிக் கோடு தோய் மலிர் நிறை ஆடியோரே – the one who came and played with us in the Kāviri’s new floods which flowed up to the banks (ஆடியோரே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 167, கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
வயங்கு மணி பொருத வகையமை வனப்பின்
பசுங்காழ் அல்குல் மாஅயோளொடு
வினை வனப்பு எய்திய புனை பூஞ்சேக்கை,
விண்பொரு நெடுநகர்த் தங்கி, இன்றே
இனிதுடன் கழிந்தன்று மன்னே, நாளைப்  5
பொருந்தாக் கண்ணேம் புலம்பு வந்து உறுதரச்
சேக்குவம் கொல்லோ நெஞ்சே! சாத்து எறிந்து
அதர் கூட்டு உண்ணும் அணங்குடைப் பகழிக்
கொடு வில் ஆடவர் படுபகை வெரீஇ
ஊர் எழுந்து உலறிய பீர் எழு முதுபாழ்  10
முருங்கை மேய்ந்த பெருங்கை யானை
வெரிந் ஓங்கு சிறுபுறம் உரிஞ ஒல்கி
இட்டிகை நெடுஞ்சுவர் விட்டம் வீழ்ந்தென,
மணிப்புறாத் துறந்த மரம் சோர் மாடத்து
எழுது அணி கடவுள் போகலின் புல்லென்று  15
ஒழுகு பலி மறந்த மெழுகாப் புன் திணைப்
பால் நாய் துன்னிய பறைக்கண் சிற்றில்,
குயில் காழ் சிதைய மண்டி, அயில்வாய்க்
கூர் முகச் சிதலை வேய்ந்த
போர் மடி நல் இறைப் பொதியிலானே.  20

Akanānūru 167, Kadiyalūr Uruthirankannanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
Today,
we spent the day sweetly with her, the dark woman
wearing marble strands on her beautiful loins along
with many different bright gems that hit against
each other, on a well-crafted fine bed with flowers.

Tomorrow,
loneliness distressing us, will we be resting, my heart,

in the ruined common ground of a town abandoned by
its people who feared harsh men with curved bows and
fierce arrows, who kill merchants on the wasteland path
and eat with their loot, where peerkkai vines have spread,
an elephant with large trunk eats murungai leaves and
rubs its high back and nape on an old, ruined building with
small rooms, loosening the bricks on its tall walls, its cross
beams have fallen down, pigeons have abandoned the place,
the rafters on the ceiling are ruined, the pretty paintings of
gods on the walls are faded and no offerings have been given,
the veranda has not been smeared with dung and is dirty,
and a lactating dog is lying around in that ruined place where
termites with faces as sharp as spear tips have spread and
bored through hard wood, collapsing the roof with fine eaves?

Notes:   பொருளீட்டத் தூண்டிய நெஞ்சிற்குச் சொல்லிச் செலவு அழுங்கியது.  முருங்கை மேய்ந்த பெருங்கை யானை (11) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முருங்கை மரத்தை முறித்துத் தின்ற பெரிய கையையுடைய யானை.  அகநானூறு 373 – ஒப்புமை: – பணைத் தாள் யானை பரூஉப் புறம் உரிஞ்சக் செது காழ் சாய்ந்த முது கால் பொதியில்.  புலம்பு – புலம்பே தனிமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 35).

Meanings:   வயங்கு மணி – bright gems, பொருத – hitting each other, வகையமை – many together, வனப்பின் – beautiful, பசுங்காழ் – marble strands, new strands, அல்குல் – loins/waist, மாஅயோளொடு – with the dark woman (இசைநிறை அளபெடை), வினை வனப்பு எய்திய புனை – beauty attained by creating, பூஞ்சேக்கை – flower bed, விண் பொரு நெடுநகர் – tall house that is high touching the sky, தங்கி – stayed, இன்றே இனிதுடன் கழிந்தன்று – today has ended sweetly, மன் – கழிவுப்பொருளில் வந்த இடைச்சொல், a particle signifying past, ஏ -அசைநிலை, நாளைப் பொருந்தாக் கண்ணேம் – tomorrow we will be without eyes that will be unable to close, புலம்பு வந்து உறுதர – loneliness to come and distress us (உறுதர – வந்து அடைய), சேக்குவம் கொல்லோ – will we be staying there (கொல் – ஐயப்பொருட்டு வந்த இடைச்சொல், a particle implying doubt, ஓ – அசைநிலை, an expletive), நெஞ்சே – oh my heart, சாத்து எறிந்து – killing the merchants, அதர் – wasteland path, கூட்டு உண்ணும் – eat together what they got, அணங்குடை – fierce, பகழி – arrows, கொடு வில் – curved bows, harsh bows, ஆடவர் – men, படுபகை வெரீஇ – fearing their great enmity (வெரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை, வெருவி என்ற வினையெச்சம் திரிந்து அளபெடுத்தது), ஊர் எழுந்து – the town people went away (ஊர் ஆகுபெயர் ஊர் மக்களுக்கு), உலறிய – ruined, பீர் – ridge gourd vines, Luffa acutangula, எழு – spread, முது பாழ் – old and ruined, முருங்கை மேய்ந்த பெருங்கை யானை – elephant with large trunk that broke murungai branches and ate the leaves, Moringa Oleifera , வெரிந் – back, ஓங்கு சிறுபுறம் – tall backside, tall nape, உரிஞ – rubbing, ஒல்கி இட்டிகை – loosening the bricks, நெடுஞ்சுவர் – tall wall, விட்டம் – cross beams, வீழ்ந்தென – since they fell down, மணிப்புறாத் துறந்த – abandoned by pigeons, மரம் சோர் மாடத்து – the wood on the roof is ruined, எழுது அணி கடவுள் போகலின் புல்லென்று – dull since the beautiful painting of gods has faded away on the walls, ஒழுகு பலி மறந்த – forgotten continuous offerings (ஒழுகு பலி – இடைவிடாது நிகழும் பலி), மெழுகா – floor not smeared with dung, புன் திணை – dirty veranda, dull veranda (திணை – திண்ணை என்பதன் இடைக்குறை), பால் நாய் – dog that is feeding milk to its young, துன்னிய – lying nearby, பறைக் கண் – reduced/worn out/ruined place, சிற்றில் – small rooms, குயில் – created, காழ் – hard wood beams, சிதைய – shattered, மண்டி – spreading, அயில்வாய்க் கூர் முகச் சிதலை – termites with sharp faces that are like spear tips, வேய்ந்த – covered, spread, போர் மடி – roof folded in, roof ruined, நல் இறை – fine eaves, பொதியிலானே – in that common place, ஏகாரம் -அசைநிலை, an expletive

அகநானூறு 168, கோட்டம்பலத்துத் துஞ்சிய சேரமான், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
யாமம் நும்மொடு கழிப்பி நோய் மிக
பனி வார் கண்ணேம் வைகுதும், இனியே,
ஆன்றல் வேண்டும் வான் தோய் வெற்ப!
பல்லான்குன்றில் படுநிழல் சேர்ந்த
நல் ஆன் பரப்பின் குழுமூர் ஆங்கண்,  5
கொடைக் கடன் ஏன்ற கோடா நெஞ்சின்
உதியன் அட்டில் போல ஒலி எழுந்து
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரைச் சிலம்பின்,
ஈன்று அணி இரும் பிடி தழீஇக் களிறு தன்
தூங்கு நடைக் குழவி துயில் புறங்காப்ப,  10
ஒடுங்கு அளை புலம்பப் போகிக் கடுங்கண்
வாள்வரி வயப் புலி கல் முழை உரற,
கானவர் மடிந்த கங்குல்
மான் அதர்ச் சிறு நெறி வருதல் நீயே.

Akanānūru 168, Kōtampalathu Thunjiya Cheramān, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Lord of the mountains touching the skies!
Please let it end now, your nightly visits.
After spending time with you, her love
affliction increases, tears stream down our
eyes and we are extremely sad.

You come at night when the forest dwellers
have gone to sleep, through the small paths
on which animals roam, a fierce mighty tiger
with bright stripes goes to a mountain cave
and roars loudly, a male elephant, embracing
his large female who has recently given birth,
protects his sleeping calf of swaying walk,
and there are waterfalls with roaring sounds
like the sounds in the kitchen of King Uthiyan
Cheralāthan who undertakes charitable work
without discord in Kuzhumūr, where herds of
cows are spread in the shade of Pallānkundram
Mountain.

Notes:  இரவுக்குறி வந்த தலைவனை இரவுக்குறி விலக்கி வரைவு கடாயது.  ஒப்புமை:  அகநானூறு 168 – மான் அதர்ச் சிறு நெறி, அகநானூறு 203 – மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி, அகநானூறு 318 – கான மான் அதர் யானையும் வழங்கும், அகநானூறு 388 – காட்டு மான் அடிவழி ஒற்றி.  வரலாறு:  பல்லான்குன்றம், குழுமூர், உதியன்.  வாள் – வாள் ஒளி ஆகும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 71).  புலம்பு – புலம்பே தனிமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 35).

Meanings:   யாமம் – nights, நும்மொடு கழிப்பி – we spend time with you, நோய் மிக – disease/love affliction increasing, பனி வார் கண்ணேம் – tears are flowing from our eyes, வைகுதும் – we are staying, இனியே – from now, ஆன்றல் வேண்டும் – please let it stop, வான் தோய் வெற்ப – oh lord of the sky touching mountains (விளி, an address), பல்லான்குன்றில் – in the mountain called Pallānkundram, படுநிழல் சேர்ந்த – in the shade, நல் ஆன் பரப்பின் – with herds with fine cows,  குழுமூர் ஆங்கண் – in Kuzhumūr, கொடைக் கடன் ஏன்ற – undertook charitable work, கோடா நெஞ்சின் – with a heart without discord, உதியன் அட்டில் போல – like the kitchen of Uthiyan Cheralāthan, ஒலி எழுந்து – sounds arise, அருவி ஆர்க்கும் – waterfalls roar, பெரு வரைச் சிலம்பின் – on the slopes of the lofty mountains, ஈன்று அணி இரும்பிடி தழீஇ – embraces his large/dark female which has given birth recently (தழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), களிறு – a male elephant, தன் தூங்கு நடைக் குழவி – his calf of swaying walk, துயில் புறங்காப்ப – protects the place where it sleeps, ஒடுங்கு அளை – hidden cave, புலம்பப் போகி – leaves causing emptiness, கடுங்கண் – fierce, வாள்வரி – bright stripes, sword-like stripes, வயப் புலி – strong tiger, கல் முழை உரற – roars in the mountain caves, கானவர் மடிந்த கங்குல் – night when forest- dwellers have slept, மான் அதர்ச் சிறு நெறி வருதல் நீயே – you come on the small path where animals roam (நீயே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 169, தொண்டி ஆமூர்ச் சாத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
மரம் தலை கரிந்து நிலம் பயம் வாட,
அலங்கு கதிர் வேய்ந்த அழல் திகழ் நனந்தலைப்
புலி தொலைத்து உண்ட பெருங்களிற்று ஒழி ஊன்
கலி கெழு மறவர் காழ்க் கோத்து ஒழிந்ததை,
ஞெலி கோல் சிறு தீ மாட்டி, ஒலி திரைக்  5
கடல் விளை அமிழ்தின் கணம் சால் உமணர்
சுனை கொள் தீ நீர்ச் சோற்று உலைக் கூட்டும்
சுரம் பல கடந்த நம் வயின் படர்ந்து, நனி
பசலை பாய்ந்த மேனியள் நெடிது நினைந்து,
செல் கதிர் மழுகிய புலம்பு கொள் மாலை  10
மெல் விரல் சேர்த்திய நுதலள், மல்கிக்
கயல் உமிழ் நீரின் கண் பனி வாரப்
பெருந்தோள் நெகிழ்ந்த செல்லலொடு
வருந்துமால் அளியள், திருந்திழை தானே.

Akanānūru 169, Thondi Āmūr Sāthanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
The woman with perfect jewels will be greatly sad,
her thick arms thin with sorrow, tears gushing
down her eyes like water spurted by carp, her delicate
fingers placed on her forehead, pallor spreading on
her body, and she will be thinking about us a lot
when the sun’s rays fade in the evenings,

when we go through many paths where
tree tops are parched, the land is ruined without
benefit by the sun’s moving hot rays which have spread
heat in the wasteland, loud bandits take the leftover
flesh pieces, threading them on iron rods, of a large bull
elephant killed and abandoned by a tiger after it ate to
its full, and many salt merchants who sell salt grown with
water from the roaring ocean,
roast the leftover flesh in small fires started with kindling
wood, and eat it with rice cooked with sweet water from
springs.

Notes:  தலைவன் இடைச்சுரத்தில் தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது.  நனந்தலை – அகன்ற இடம், நனம் – நனவே களனும் அகலமும் செய்யும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 80).  புலம்பு – புலம்பே தனிமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 35).  நனி – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).

Meanings:   மரம் தலை கரிந்து – tree tops dried, நிலம் பயம் வாட – benefit-yielding land ruined, அலங்கு கதிர் – moving rays of the sun, வேய்ந்த – spread, அழல் – flame, திகழ் – bright, நனந்தலை – wide land, புலி தொலைத்து உண்ட – killed and eaten by a tiger, பெருங்களிற்று – of a huge male elephant, ஒழி ஊன் – leftover flesh, கலி கெழு மறவர் – uproarious warriors/uproarious wayside bandits, காழ்க் கோத்து – thread it on iron rods, ஒழிந்ததை – what was leftover, ஞெலி கோல் சிறு தீ மாட்டி – light a small fire with kindling sticks, ஒலி திரைக் கடல் – ocean with loud waves, விளை அமிழ்தின் – of nectar that grows (salt), கணம் சால் உமணர் – big group of salt merchants, சுனை கொள் தீ நீர்ச் சோற்று உலைக் கூட்டும் – they cook rice with the sweet water from the springs, சுரம் பல கடந்த – passed through many wasteland paths, நம் வயின் படர்ந்து – reaching us, நனி பசலை பாய்ந்த மேனியள் – girl with lot of paleness spread on her body, நெடிது நினைந்து – thinks about us a lot, செல்கதிர் மழுகிய புலம்பு கொள் மாலை – lonely evenings when the parting sun’s departing rays become dull, distressing evenings when the parting sun’s rays become dull, மெல் விரல் சேர்த்திய நுதலள் – she has placed her delicate fingers on her forehead, மல்கி – full, கயல் உமிழ் நீரின் கண் பனி வார – tears streaming from her eyes like water spurted by carp fish (நீரின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), பெருந்தோள் – wide shoulders, big arms, நெகிழ்ந்த செல்லலொடு – has become thin with sorrow, வருந்துமால் – she will be greatly sad (ஆல் அசைநிலை, an expletive), அளியள் – she is pitiable, திருந்திழை தானே – the woman with perfect jewels (திருந்திழை – அன்மொழித்தொகை, தானே – தான், ஏ அசைநிலைகள், expletives)

அகநானூறு 170, மதுரைக் கள்ளிற் கடையத்தன் வெண்ணாகனார், நெய்தற் திணை – தலைவி நண்டிடம் சொன்னது
கானலும் கழறாது கழியும் கூறாது,
தேன் இமிர் நறுமலர்ப் புன்னையும் மொழியாது
ஒரு நின் அல்லது பிறிது யாதும் இலனே,
இருங்கழி மலர்ந்த கண் போல் நெய்தல்
கமழ் இதழ் நாற்றம் அமிழ்து என நசைஇத்,  5
தண் தாது ஊதிய வண்டினம் களி சிறந்து
பறைஇய தளரும் துறைவனை, நீயே,
சொல்லல் வேண்டுமால் அலவ பல் கால்
கைதையம் படுசினை எவ்வமொடு அசாஅம்
கடல் சிறு காக்கை காமர் பெடையொடு  10
கோட்டு மீன் வழங்கும் வேட்ட மடி பரப்பின்
வெள்ளிறாக் கனவும் நள்ளென் யாமத்து,
நின்னுறு விழுமம் களைந்தோள்
தன்னுறு விழுமம் நீந்துமோ எனவே.

Akanānūru 170, Mathurai kallit Kadaiyathan Vennākanār, Neythal Thinai – What the heroine said to a crab
The groves don’t state firmly, the backwaters don’t tell,
and the punnai trees with flowers swarmed by bees do
not talk.  Other than you, I have nobody else!

Oh crab, you should go to the lord of the shores,
where swarms of bees, buzzing on cool pollen of fragrant
waterlilies like eyes, become drunk and not able to fly,
and ask him,

“Can she who removed your sorrow in the pitch darkness
of night, when hungry sad gulls are with their loving mates
on the branches of thāzhai trees with many trunks, and
dream of white shrimp that are in the ocean with horned
sharks, swim through her own affliction?”

Notes:  களவு காலத்தில் தலைவன் நீண்ட நாட்கள் வராமையால் தலைவி வேட்கை மிகுதியால் வருந்தி, நண்டிடம் கூறியது.  உள்ளுறை:  இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – காக்கை பேடையொடு யாமத்து இராக் கனவும் என்றது, தலைவி தலைவனுடன் கூடியிருந்து முன்பு பெற்ற இன்பத்தை நினைந்து வருந்துகின்றாள் என்பது.  விழுமம் – விழுமம் சீர்மையும் சிறப்பும் இடும்பையும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 57).

Meanings:   கானலும் கழறாது – the groves do not state firmly, கழியும் கூறாது – and the backwaters do not tell, தேன் இமிர் நறுமலர்ப் புன்னையும் மொழியாது – and the punnai trees with fragrant flowers that are swarmed by bees do not talk, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, ஒரு நின் அல்லது பிறிது யாதும் இலனே – other than you without comparison there is none, இருங்கழி மலர்ந்த கண் போல் நெய்தல் – waterlilies that are like eyes, blooming in the vast backwaters, கமழ் இதழ் நாற்றம் அமிழ்து என நசைஇ – desiring their fragrant petal smell as nectar (நசைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), தண் தாது ஊதிய வண்டினம் – swarms of bees that buzz on the cool pollen, களி சிறந்து – with great happiness, பறைஇய தளரும் – they are unable to fly (பறைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), துறைவனை – to the man from such port, நீயே சொல்லல் வேண்டுமால் – you should tell him (வேண்டுமால் – ஆல் அசைநிலை, an expletive), அலவ – oh crab (விளி, an address), பல் கால் கைதையம் – thāzhai trees with many trunks, Pandanas odoratissimus, தாழை (அம் அசைநிலை, an expletive), படுசினை – many branches, எவ்வமொடு – with sorrow, அசாஅம் – depressed (இசைநிறை அளபெடை), கடல் சிறுகாக்கை காமர் பெடையொடு – seagulls with their loving mates, Indian black-headed sea gulls, Larus ichthyactus, கோட்டு மீன் வழங்கும் வேட்ட மடி பரப்பின் – in the ocean where sharks with horns that swim where hunting for fish has stopped, வெள்ளிறாக் கனவும் – they dream about white shrimp (வெள்ளிறா – பண்புத்தொகை, a compound word in which the first member stands in adjectival relation to the second), நள்ளென் யாமத்து – at night when it is pitch dark, நின்னுறு விழுமம் களைந்தோள் – the woman who removed your sorrow, தன்னுறு விழுமம் நீந்துமோ எனவே – can she swim through this sorrow that she is afflicted with (நீந்துமோ – ஓகாரம் வினா, எனவே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 171, கல்லாடனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நுதலும் நுண் பசப்பு இவரும், தோளும்
அகன் மலை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த
பணை எழில் அழிய வாடும், நாளும்
நினைவல் மாது அவர் பண்பு என்று ஓவாது
இனையல், வாழி தோழி, புணர்வர்,  5
இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழப், பொருள் புரிந்து
அலந்தலை ஞெமையத்து அதர் அடைந்திருந்த
மால் வரைச் சீறூர் மருள் பன் மாக்கள்
கோள் வல் ஏற்றை ஓசை ஓர்மார்,
திருத்திக் கொண்ட அம்பினர், நோன் சிலை  10
எருத்தத்து இரீஇ இடந்தொறும் படர்தலின்,
கீழ்ப்படு தாரம் உண்ணா மேல் சினைப்
பழம் போல் சேற்ற தீம்புழல் உணீஇய
கருங்கோட்டு இருப்பை ஊரும்
பெருங்கை எண்கின் சுரன் இறந்தோரே.  15

Akanānūru 171, Kallādanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Oh friend!  Fine pallor spots will spread on your
forehead, the bright, thick bangles will slip off your
arms that are like the choice bamboo pieces that
are cut from the small forest on the wide mountain,
and your arms will lose their beauty if you worry!

Do not feel sad thinking, without a break, about his
fine traits.  May you live long!  He will unite with you!

Understanding wealth, he has gone to the wasteland,
where gnemai tree tops are parched on the path near
a small village next to a tall mountain, and people
living there are terrified listening to the sounds of
male bears that are capable of killing, and they fix their
arrows and carry their strong bows on their
shoulders and move around with vigilance, as the
bears with huge paws climb on iruppai trees with
black branches to eat the hollow flowers that are like
sweet fruits, ignoring the food that is below.

Notes:  தலைவன் பொருள்வயின் பிரிந்தான்.  பிரிவாற்றாது வருந்திய தலைவியைத் தோழி வற்புறுத்தியது.  ஒப்புமை:  கரடி இருப்பை மலரை உண்ணுதல் – அகநானூறு 15, 81, 95, 149, 171, 247, 267, 275, 331.  தீம்புழல் (13) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அன்மொழித்தொகை, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – ஆகுபெயர்.

Meanings:   நுதலும் நுண் பசப்பு இவரும் – tiny pallor spots have spread on the forehead, தோளும் – and the arms, அகன் மலை இறும்பின் – from the small forest in the wide mountains, ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த பணை – bamboo that is analyzed and cut, எழில் – beauty, அழிய – getting ruined, வாடும் நாளும் – fading every day, நினைவல் – I will think about it, மாது –அசைநிலை, an expletive, அவர் பண்பு – his character, என்று – thus, ஓவாது – without a break, இனையல் – do not feel sad, வாழி தோழி – may you live long my friend, புணர்வர் – he will unite with you, he will join you, இலங்கு – bright, கோல் –  rounded, thick, ஆய் தொடி நெகிழ – beautiful bangles to slip down, பொருள் புரிந்து – desiring wealth, அலந்தலை ஞெமையத்து – with gnemai trees with parched tops, Anogeissus latifolia (அலந்தலை – அலந்த தலை அலந்தலை என வந்தது), அதர் அடைந்திருந்த – on the path, மால் வரைச் சீறூர் – small town near the tall mountains, மருள் பன் மாக்கள் – many people are terrified, கோள் வல் ஏற்றை – males that are capable of killing, ஓசை ஓர்மார் – those listening to the sounds, திருத்திக் கொண்ட – fixing (the arrows), அம்பினர் – those with arrows, நோன் சிலை – strong bows, எருத்தத்து – on their shoulders, இரீஇ – placed (சொல்லிசை அளபெடை), இடந்தொறும் படர்தலின் – because they move around everywhere, கீழ்ப்படு தாரம் உண்ணா – not eating the food that is down, மேல் சினை – top branches, பழம் போல் சேற்ற தீம் புழல் உணீஇய – to eat the hollow flowers which are like sweet fruits (உணீஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), கருங்கோட்டு இருப்பை ஊரும் – they climb on the iruppai trees with black branches, Indian Butter Tree, South Indian Mahua, இலுப்பை, வஞ்சி, பெருங்கை எண்கின் – with bears with big hands, சுரன் இறந்தோரே – the one who went to the wasteland (சுரன் – சுரம் என்பதன் போலி, இறந்தோரே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 172, மதுரைப் பாலாசிரியர் நப்பாலனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வாரணம் உரறும் நீர் திகழ் சிலம்பில்
பிரசமொடு விரைஇய வயங்கு வெள்ளருவி
இன்னிசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மெனக்
கல் முகை விடர்அகம் சிலம்ப, வீழும்
காம்பு தலைமணந்த ஓங்கு மலைச் சாரல்,  5
இரும்பு வடித்தன்ன கருங்கைக் கானவன்
விரி மலர் மராஅம் பொருந்திக் கோல் தெரிந்து
வரி நுதல் யானை அரு நிறத்து அழுத்தி,
இகல் அடு முன்பின் வெண்கோடு கொண்டு, தன்
புல் வேய் குரம்பை புலர ஊன்றி,  10
முன்றில் நீடிய முழவு உறழ் பலவின்
பிழி மகிழ் உவகையன் கிளையொடு கலி சிறந்து,
சாந்த ஞெகிழியின் ஊன் புழுக்கு அயரும்
குன்ற நாட! நீ அன்பு இலை ஆகுதல்
அறியேன் யான், அஃது அறிந்தனென் ஆயின்  15
அணியிழை உண்கண், ஆய் இதழ்க் குறுமகள்
மணி ஏர் மாண் நலம் சிதையப்
பொன் நேர் பசலை பாவின்று மன்னே.

Akanānūru 172, Mathurai Pālāsiriyar Nappālanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the country where elephants trumpet
in the water-filled mountain slopes, bright, white
waterfalls mixed with honey come down with sweet
instrument music, their sounds reverberating inside
mountain caves, on the slopes of the lofty mountain,
dense with bamboo groves,

and a forest dweller with strong hands, like cast with iron,
wearing kadampam flowers, chooses the right arrow and
shoots it into the hard chest of an elephant with lines on
his forehead, brings the white tusks that are capable of
killing enemies to his hut woven with grass, plants them in
his front yard to dry, causes uproars with his relatives,
drinking liquor made from long jackfruits that look like
drums, and cooks and eats meat on a fire lit with sandalwood!

I did not know that you had no love for the young woman.
Had I known that, her esteemed, gem-like beauty would
not have been ruined, and golden pallor would not have
spread on her body, my friend with kohl-lined eyes with
pretty lids, who wears beautiful jewels.

Notes:  தலைவியை இடத்து உய்த்து வந்த தோழி தலைவனை வரைவு கடாயது.  இரும்பு வடித்தன்ன கருங்கைக் கானவன் (6) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இரும்பை உருக்கி வார்த்தியற்றினாற் போன்ற வன்மையான கையையுடைய குறவன்.  பெரும்பாணாற்றுப்படை 221-222 – இரும்பு வடித்தன்ன மடியா மென் தோல் கருங்கை வினைஞர்.  புலர (10) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அதன் கண்ணுள்ள ஊன் புலரும் பொருட்டு, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – புலால் நாற்றம் வீச.

Meanings:   வாரணம் உரறும் – elephants trumpet, நீர் திகழ் சிலம்பில் – in the mountain slopes with abundant water, பிரசமொடு விரைஇய – mixed with honey (விரைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), வயங்கு வெள்ளருவி – bright white waterfalls, இன்னிசை இமிழ் இயம் கடுப்ப – sound like sweet instrument music (கடுப்ப – உவம உருபு, a comparison word), இம்மெனக் கல் முகை விடர் அகம் சிலம்ப – caves in the mountain reverberate with loud sounds (இம்மென – ஒலிக்குறிப்பு மொழி), வீழும் – falls, காம்பு தலைமணந்த ஓங்கு மலைச் சாரல் – slopes of the tall mountains dense with bamboo, இரும்பு வடித்தன்ன – like cast from iron, கருங்கைக் கானவன் – forest dweller with strong hands, விரி மலர் மராஅம் பொருந்தி – wearing opened flowers of kadampam trees, Anthocephalus cadamba or Neolamarckia cadamba (மராஅம் – இசைநிறை அளபெடை), கோல் தெரிந்து – choosing the right arrow, வரி நுதல் யானை – elephant with stripes on its forehead, elephant with spots on its forehead, அரு நிறத்து அழுத்தி – stabbing on its hard chest, இகல் அடு – killing enemies, முன்பின் – strong, வெண்கோடு கொண்டு தன் புல் வேய் குரம்பை புலர ஊன்றி – took the white tusks and planted them to dry/stink in his hut made with grass, முன்றில் – front of the house (முன்றில் – இல்முன்), நீடிய முழவு உறழ் பலவின் பிழி மகிழ் உவகையன் – he is drunk with the liquor of jackfruits that are like long drums (பலவு – ஆகுபெயர் பலாப்பழத்திற்கு, உறழ் – உவம உருபு, a comparison word), கிளையொடு கலி சிறந்து – very happy with his relatives, சாந்த ஞெகிழியின் – cooked with sandal fire, ஊன் புழுக்கு அயரும் – eats food cooked with flesh, குன்ற நாட – oh lord of the mountains (விளி, an address), நீ அன்பு இலை ஆகுதல் அறியேன் யான் – I did not know that you have no love (இலை – இல்லை என்பதன் இடைக்குறை விகாரம்), அஃது அறிந்தனென் ஆயின் – had I known that, அணி இழை – pretty jewels, உண்கண் – kohl-lined eyes, ஆய் இதழ்க் குறுமகள் – the young woman with pretty eyelids/eyes, மணி ஏர் – gem like (ஏர் – உவம உருபு, a comparison word), மாண் நலம் – esteemed beauty, great beauty, சிதைய – to get ruined, பொன் நேர் பசலை – gold-like pallor (நேர் – உவம உருபு, a comparison word), பா இன்று – without spreading, மன்னே – மன் ஒழியிசை, ஏஅசைநிலை, an expletive

அகநானூறு 173, முள்ளியூர்ப் பூதியார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
‘அறம் தலைப்பிரியாது ஒழுகலும் சிறந்த
கேளிர் கேடு பல ஊன்றலும் நாளும்
வருந்தா உள்ளமொடு இருந்தோர்க்கு இல்’ எனச்
செய் வினை புரிந்த நெஞ்சினர், “நறுநுதல்
மை ஈர் ஓதி! அரும் படர் உழத்தல்  5
சில நாள் தாங்கல் வேண்டும்” என்று நின்
நல் மாண் எல் வளை திருத்தினர் ஆயின்
வருவர், வாழி தோழி! பல புரி
வார் கயிற்று ஒழுகை நோன் சுவல் கொளீஇ
பகடு துறை ஏற்றத்து உமண் விளி வெரீஇ,  10
உழைமான் அம் பிணை இனன் இரிந்து ஓடக்
காடு கவின் அழிய உரைஇக், கோடை
நின்று தின விளிந்த அம் பணை நெடுவேய்க்
கண் விடத் தெறிக்கும் மண்ணா முத்தம்
கழங்கு உறழ் தோன்றல, பழங்குழித் தாஅம்  15
இன் களி நறவின் இயல் தேர் நன்னன்
விண்பொரு நெடுவரைக் கவாஅன்
பொன்படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே.

Akanānūru 173, Mulliyūr Poothiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Oh my friend with a fine forehead and dark, oiled
hair who is suffering in pain!  He set out with
a heart to do his duty, to be just without fail,
and to bear the sorrow of his good relatives!

He asked you to tolerate separation for a few days,
the one who fixed your fine, bright bangles.  He will
come!   May you live long, my friend!

He has gone on the path,
……….where, fearing the sounds of salt merchants’
……….wagons tied to strong necks of bulls with long
……….ropes made by twisting many threads, that
……….climb on embankments, stags and does run
……….away baffled, in a forest that has lost its beauty,
……….where summer’s heat has sucked up the water,
……….tall, beautiful, parched bamboos break at the
……….nodes, splattering their kazhangu bean-like
……….dirty seeds that fall into old pits,
on the slopes of the lofty mountains that touch
the skies, where there is gold, belonging to Nannan
with fast chariots and sweet liquor that gives joy.

Notes:  தலைவன் பிரிவின்கண் வருந்திய தலைவியிடம் தோழி கூறியது.  வருந்தா உள்ளமொடு இருந்தோர்க்கு (3) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – எஞ்ஞான்றும் (முயற்சியால்) மெய் வருந்தாமைக்கு ஏதுவாகிய (ஊக்கமில்லாத) உள்ளமோடு இருந்தோர்க்கு.  வரலாறு:  நன்னன்.  எல் – எல்லே இலக்கம் (தொல்காப்பியம், இடையியல் 21).

Meanings:  அறம் தலைப்பிரியாது ஒழுகலும் – to behave in a just manner without failing, சிறந்த கேளிர் கேடு பல ஊன்றலும் – bearing the distress of good relatives, நாளும் – daily, வருந்தா உள்ளமொடு இருந்தோர்க்கு – to those with hearts that do not try with effort, இல் என – to say ‘no’, செய் வினை புரிந்த நெஞ்சினர் – the man with the heart with desire to do his duty, நறுநுதல் – oh woman with a fine forehead (அன்மொழித்தொகை விளியேற்று நின்றது), மை ஈர் ஓதி – oh woman with dark wet/oiled hair (அன்மொழித்தொகை விளியேற்று நின்றது), அரும் படர் உழத்தல் – suffering with great pain, சில நாள் தாங்கல் வேண்டும் – you need to tolerate for a few days, என்று நின் நல் மாண் எல் வளை திருத்தினர் – he fixed your esteemed bright bangles, ஆயின் – hence, வருவர் – he will come, வாழி தோழி – may you live long my friend, பல புரி வார் கயிற்று – with  long ropes twisted with many threads, ஒழுகை – wagon, நோன் சுவல் கொளீஇ பகடு – tied to bulls on their strong napes/necks (கொளீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), துறை ஏற்றத்து – on the high slopes on the river banks, உமண் விளி வெரீஇ – fearing the sounds of the salt merchants (வெரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை, வெருவி என்ற வினையெச்சம் திரிந்து அளபெடுத்தது), உழைமான் அம் பிணை இனன் இரிந்து ஓட – fearing herds of stags and their beautiful female deer ran away confused (இனன் – இனம் என்பதன் போலி, உழைமான் – இரு பெயரொட்டு), காடு கவின் அழிய – the forest lost its beauty, உரைஇ – spreading (சொல்லிசை அளபெடை), கோடை – summer, நின்று – staying, தின – ruining (தின தின்ன என்பதன் விகாரம்), விளிந்த – dried, அம் பணை – beautiful and big, நெடுவேய்க் கண் விட – the nodes of tall bamboos break, தெறிக்கும் – they splatter, மண்ணா முத்தம் – unwashed bamboo seeds, கழங்கு உறழ் தோன்றல – appearing like molucca beans, Caesalpinia crista seeds (உறழ் – உவம உருபு, a comparison word), பழங்குழித் தாஅம் – fall into the old pits (தாஅம் – இசைநிறை அளபெடை), இன் களி நறவின் – with liquor which gives happiness, இயல் தேர் நன்னன் – Nannan with fast chariots, Nannan with well-made chariots, விண் பொரு – touching the sky, hitting the sky, நெடு வரை – tall mountains, கவாஅன் – nearby mountains, mountain slopes (இசை நிறை அளபெடை), பொன்படு மருங்கின் – in a place with gold, மலை இறந்தோரே – the one who passed the mountains (இறந்தோரே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 174, மதுரை அளக்கர் ஞாழார் மகனார் மள்ளனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
‘இரு பெரு வேந்தர் மாறு கொள் வியன் களத்து
ஒரு படை கொண்டு வருபடை பெயர்க்கும்
செல்வம் உடையோர்க்கு நின்றன்று விறல்’ எனப்
பூக்கோள் ஏய தண்ணுமை விலக்கிச்
செல்வேம் ஆதல் அறியாள், முல்லை  5
நேர் கால் முது கொடி குழைப்ப, நீர் சொரிந்து
காலை வானத்துக் கடுங்குரல் கொண்மூ
முழங்குதொறும் கையற்று, ஒடுங்கி, நம் புலந்து,
பழங்கண் கொண்ட பசலை மேனியள்
யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே, வேங்கை  10
ஊழுறு நறுவீ கடுப்பக் கேழ் கொள
ஆகத்து அரும்பிய மாசு அறு சுணங்கினள்,
நன் மணல் வியல் இடை நடந்த
சின் மெல் ஒதுக்கின் மாஅயோளே?

Akanānūru 174, Mathurai Alakkar Gnāzhār Makanār Mallanār, Mullai Thinai – What the hero said to his heart
Let us go, avoiding the gold flowers that the king
announced as a reward to the roars of a thannummai
drum to great warriors in his exceptional army,
who forced enemies to back off, in the vast
field where two great enemy kings battled.

She will not know of our coming, the woman who feels
helpless and sad, hating us, whenever she sees new
sprouts on the thick-stemmed mullai vines and
when clouds in the morning sky roar harshly.

What will happen to her, the dark woman with pallor on
her body, the color of fully blossomed, fragrant vēngai
flowers, perfect spots on her chest, who walks on fine
sand in the vast place, with few delicate steps?

Notes:  பாசறைக்கண் தலைவன் தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது.  பூக்கோள் (4) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வீரத்திற்கு அறிகுறியாக அரசன் வழங்கும் பொற்பூவாகிய வெற்றிச் சின்னம், இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – மாற்றாரை வென்ற வெற்றி வீரர்க்கு அரசன் பொற்பூ அளித்துச் சிறப்பு செய்வான்.  புறநானூறு 289 – பாசறைப் பூக்கோள் இன்று என்று அறையும் மடிவாய்த் தண்ணுமை – ஒளவை துரைசாமி உரை – போர்க்குரிய மறவர்க்கு போர்ப் பூவைத் தருவது, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பூவைக் கொள்ளுதல், அஃதாவது வெட்சி முதலிய புறத்திணைக்குரிய பூக்களைத் தம் தொழிலுக்கேற்ப சூடுதற்கு நல்ல நாளிற் கைக்கொள்ளல்.

Meanings:   இரு பெரு வேந்தர் மாறு கொள் வியன் களத்து – in the vast battlefield where two great kings fought, ஒரு படை கொண்டு – with an exceptional army, வருபடை பெயர்க்கும் – makes the army that advances to run away, செல்வம் உடையோர்க்கு – to those with the wealth of bravery, நின்றன்று விறல் என – that pride/victory/bravery is forever, பூக்கோள் – getting gold flowers from the king, ஏய – ordering, தண்ணுமை – thannumai drum sounds, விலக்கி – avoiding, செல்வேம் – let us go, ஆதல் அறியாள் – she will not know that, முல்லை – jasmine, நேர் கால் – thick stems, straight base, முது கொடி குழைப்ப – old vines start to sprout, நீர் சொரிந்து – pouring water, காலை வானத்து – in the morning sky, கடுங்குரல் கொண்மூ முழங்குதொறும் – whenever clouds roar with harsh sounds, கையற்று – feeling helpless, ஒடுங்கி – hurt, saddened, நம் புலந்து – hating us, sulking with us, பழங்கண் கொண்ட – with sorrow, பசலை மேனியள் யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே – what will happen to the woman with pallor on her body (தானே – தான், ஏ அசைநிலைகள், expletives), வேங்கை ஊழுறு நறுவீ கடுப்ப – like the mature fragrant flowers of vēngai trees, Pterocarpus marsupium (கடுப்ப – உவம உருபு, a comparison word), கேழ் கொள – get color (yellow), ஆகத்து அரும்பிய – appeared on her chest, மாசு அறு – without fault, சுணங்கினள் – the woman with pallor spots, நன் மணல் – fine sand, வியல் இடை நடந்த – walked in the vast space, சின் மெல் ஒதுக்கின் மாஅயோளே – the dark woman with few delicate steps (மாஅயோளே – இசைநிறை அளபெடை, ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 175, ஆலம்பேறி சாத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வீங்கு விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை
வாங்கு தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர்
விடுதொறும் விளிக்கும் வெவ்வாய் வாளி
ஆறு செல் வம்பலர் உயிர் செலப் பெயர்ப்பின்,
பாறு கிளை பயிர்ந்து படு முடை கவரும்  5
வெஞ்சுரம் இறந்த காதலர் நெஞ்சு உணர
அரிய வஞ்சினம் சொல்லியும், பல் மாண்
தெரி வளை முன்கை பற்றியும் வினை முடித்து
வருதும் என்றனர் அன்றே தோழி,
கால் இயல் நெடுந்தேர்க் கைவண் செழியன்  10
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து உயர்த்த
வேலினும் பல் ஊழ் மின்னி, முரசு என
மா இரு விசும்பில் கடி இடி பயிற்றி
நேர் கதிர் நிரைத்த நேமியம் செல்வன்
போர் அடங்கு அகலம் பொருந்திய தார் போல்,  15
திரு வில் தேஎத்துக் குலைஇ உருகெழு
மண் பயம் பூப்பப் பாஅய்த்,
தண் பெயல் எழிலி தாழ்ந்த போழ்தே.

Akanānūru 175, Ālampēri Sāthanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
My friend!  My lover uttered heart-felt,
precious promises that he will come back after
finishing his work, holding
my forearms with many elegant, chosen bangles,
before he left for the harsh wasteland, where

cruel men carry fast-shooting, strong bows
chafing their thick shoulder edges, from which
they shoot harsh-tipped arrows which make
sounds when shot and remove the lives of
those on the path, and vultures invite their
flocks to eat the reeking flesh.

He has not come back.  What am I do?

The season is here for rains to pour and benefit
the land.  Clouds glitter with lightning strikes,
more times than the spears of the armies of
charitable Pandiyan, with tall chariots as fast as the
wind, when he won the Ālankānam battle,
and thunder loudly in the huge dark sky like drums,
arching beautiful rainbows with colors like those in
the garlands on the chest of Thirumal who controlled
enemies in battle with his discus with perfect spokes.

Notes:  (1) தலைவன் பிரிவின்கண் வற்புறுத்தும் தோழிக்குத் தலைவி சொன்னது, (2) பிரிவின்கண் வேறுபட்ட தலைவி தோழியிடம் சொன்னது.  வரலாறு: தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன்.  பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன் சேரனையும் சோழனையும் (சேரமான் யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை, சோழன் கிள்ளிவளவன்), ஐந்து வேளிர் குறுநில மன்னர்களையும் (திதியன், எழினி, எருமையூரன், இருங்கோ வேண்மான், பொருநன்) சோழ நாட்டில் உள்ள தலையாலங்கானத்தில் தோற்கடித்தான்.  There are references to Thalaiyālangam battle in Puranānūru 19, 23, 25, 76, Natrinai 387, Mathuraikkānji 55, 127, and Akanānūru 36, 175 and 209.  நேர் கதிர் நிரைத்த நேமி (14) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – நிரம்பிய கதிர்களின் ஒழுங்கினைக் கொண்ட ஆழி, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நுண்ணிய ஒளிகள் ஒழுங்குற்ற ஆழிப்படை.  விளிம்பு உரீஇய (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தோளின் விளிம்பு உராயும்படி, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – தோளின் விளிம்பினை உரசிய, அகநானூறு 371-1 – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அழகிய விளிம்புகளைக் கையால் உருவி நாணேற்றிய,  இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – அழகிய விளிம்பினை உருவி நாண் ஏற்றிய, குறுந்தொகை 297-1 – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – மேல் விளிம்பை உருவிய, தமிழண்ணல் உரை – இழுத்துக் கட்டிய, இரா. இராகவையங்கார் உரை – விளிம்பின் நாண் உருவி.  ஆலங்கானம் – சோழ நாட்டின் ஊர், பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் சேர, சோழ மன்னர்களையும் வேளிர் மன்னர்களான திதியன், எழினி, எருமையூரன், பொருநன், இருங்கோ வேண்மான் ஆகியவர்களையும் இங்குப் போரில் தோல்வியுறச் செய்தான்.

Meanings:   வீங்கு விளிம்பு உரீஇய – rubbed against the large shoulder edges (உரீஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), விசை அமை – shooting fast, நோன் சிலை – strong bows, வாங்கு – bent, தொடை – arrows (ஆகுபெயர்), பிழையா – unfailing (பிழையா – ஈறுகெட்ட எதிர்மறை வினையெச்சம்), வன்கண் ஆடவர் – cruel men, விடுதொறும் விளிக்கும் – sounding whenever they shoot, வெவ்வாய் வாளி – harsh-tipped arrows, ஆறு செல் வம்பலர் உயிர் செல – those who go on the path lose their lives (செல – இடைக்குறை), பெயர்ப்பின் – since they make them leave (lives of people), பாறு – vultures, பிணம் தின்னும் கழுகு, Indian vulture, Gyps indicus, கிளை பயிர்ந்து – call their flocks, படு முடை கவரும் – they eat the reeking flesh, வெஞ்சுரம் இறந்த காதலர் – lover who has gone through the harsh wasteland, lover who has gone through the hot wasteland, நெஞ்சு உணர – heartfelt, அரிய – precious, rare, வஞ்சினம் சொல்லியும் – and uttering promises, பல் மாண் – many elegances, தெரி வளை முன் கை பற்றியும் – and holding my forearms with chosen bangles, வினை முடித்து வருதும் என்றனர் அன்றே தோழி – he said that he will finish his work and come oh friend, கால் இயல் நெடுந்தேர்க் கைவண் செழியன் – charitable Pandiyan with tall chariots that fly like the wind, ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து – victorious at Ālankānam – In battle, Pandiyan Nedunchezhiyan beat Cheran and Chozhan kings and also Thithiyan, Erumaiyoor leader, Irungo Venman, Porunan and Ezhini in this battlefield., உயர்த்த வேலினும் – more than the raised spears, பல் ஊழ் மின்னி – many glitters, முரசு என – like drums, மா இரு விசும்பில் கடி இடி பயிற்றி – constant roaring thunder in the huge dark sky, நேர் கதிர் நிரைத்த நேமியம் – with a discus with many straight spokes, with a discus with perfect spokes, discus with delicate brightness, செல்வன் – Thirumāl, போர் அடங்கு – controlled his enemies through battles, அகலம் பொருந்திய தார் போல் – like a garland on the chest, திரு வில் – beautiful rainbows, தேஎத்துக் குலைஇ – curving them in the sky (தேஎத்து – இன்னிசை அளபெடை, குலைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), உருகெழு – with colors, மண் பயம் பூப்பப் பாஅய் – they spread for the land to benefit (பாஅய் – இசை நிறை அளபெடை), தண் பெயல் எழிலி – clouds that pour cold rain, தாழ்ந்த போழ்தே – when they came down (போழ்தே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 176, மருதம் பாடிய இளங்கடுங்கோ, மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கடல் கண்டன்ன கண் அகன் பரப்பின்
நிலம் பக வீழ்ந்த வேர் முதிர் கிழங்கின்
கழை கண்டன்ன தூம்புடைத் திரள் கால்,
களிற்றுச் செவி அன்ன பாசடை மருங்கில்
கழு நிவந்தன்ன கொழு முகை இடை இடை  5
முறுவல் முகத்தின் பன் மலர் தயங்கப்,
பூத்த தாமரைப் புள் இமிழ் பழனத்து,
வேப்பு நனை அன்ன நெடுங்கண் நீர் ஞெண்டு
இரை தேர் வெண்குருகு அஞ்சி, அயலது
ஒலித்த பகன்றை இருஞ்சேற்று அள்ளல்  10
திதலையின் வரிப்ப ஓடி விரைந்து தன்
நீர் மலி மண் அளைச் செறியும் ஊர!
மனை நகு வயலை மரன் இவர் கொழுங்கொடி
அரி மலர் ஆம்பலொடு ஆர் தழை தைஇ,
விழவு ஆடு மகளிரொடு தழூஉ அணிப் பொலிந்து,  15
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் இழை முன்கைக்
குறுந்தொடி துடக்கிய நெடுந்தொடர் விடுத்தது
உடன்றனள் போலும் நின் காதலி? எம் போல்
புல் உளைக் குடுமிப் புதல்வன் பயந்து
நெல் உடை நெடுநகர் நின்னின்று உறைய,  20
என்ன கடத்தளோ மற்றே? தன் முகத்து
எழுது எழில் சிதைய அழுதனள் ஏங்கி
வடித்து என உருத்த தித்திப் பல் ஊழ்
நொடித்தெனச் சிவந்த மெல் விரல் திருகுபு,
கூர் நுனை மழுகிய எயிற்றள்  25
ஊர் முழுது நுவலும் நின் காணிய சென்மே.

Akanānūru 176, Marutham Pādiya Ilankadunkō, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the unfaithful hero, refusing him entry
Oh man from the town where the land is as wide
as the ocean, thick, hollow stems of lotus plants
whose mature roots with tubers split the land are
like hollow bamboos, their green leaves are like
the ears of elephants, their thick, lifted buds are
like cattle-controlling rods, the lotus blossoms
are like smiling faces, and birds chirp in the fields
where water crabs with long eyes that appear like
neem buds, fear the white herons that look  for prey
near thick pakandrai vines, and scuttle rapidly
through the thick mud drawing lines that look
like pallor lines as they reach their watery holes!

Your lover with fine jewels, small bangles on
her forearms, and flower-like, pretty,
kohl-rimmed eyes, who danced with female
dancers, embracing them at the festival, wearing
garments made from beautiful white waterlilies
and bright vayalai vines that grow around the
house trees, is upset that you abandoned her
after long attachment.

She cries ruining her painting-like face.  Her body
has pallor spots that appear like melted and poured
gold, her red, delicate fingers are ruined since she
cracks them constantly, her sharp teeth ends have
become blunted, and she is looking for you who has
become the talk of our town.

Like your wife who has borne you a son with
a thin tuft of hair, your mistress does not have
to live with your atrocities in a huge house with
rice.

Notes:  தோழி தலைவனுக்கு வாயில் மறுத்தது.  நச்சினார்க்கினியரும் பேராசிரியரும் இதைத் தலைவியின் கூற்றாக கொண்டார்கள்.  ஒப்புமை:  ஐங்குறுநூறு 30 – வேப்பு நனை அன்ன நெடுங்கண் களவன்.  சென்மே (26) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – ஈற்று மிசை உகரம் மெய்யொடும் கெட்டது.

Meanings:   கடல் கண்டன்ன – like seeing the ocean, கண் அகன் பரப்பின் நிலம் – vast wide land, பக வீழ்ந்த வேர் முதிர் கிழங்கின் – like mature roots with tubers that split the earth (கிழங்கின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), கழை கண்டன்ன – like seeing bamboo, தூம்புடைத் திரள் கால் – tubular thick stems, thick stems which are hollow inside, களிற்றுச் செவி அன்ன – like the ears of male elephants, பாசடை – green leaves, மருங்கில் – nearby, கழு நிவந்தன்ன கொழு முகை – thick buds appearing lifted like a gadget made with sharp rods that is used to control cows (கழு – Two rods joined at an angle and thrown round the horns of an intractable cow to keep it under control while milking), இடை இடை முறுவல் முகத்தின் பன் மலர் தயங்கப் பூத்த தாமரை – lotus flowers which have bloomed brightly in between like smiling faces, புள் இமிழ் பழனத்து – in the fields where birds chirp, வேப்பு நனை அன்ன – like the buds of neem trees, நெடுங்கண் நீர் ஞெண்டு – water crab with long eyes (ஞெண்டு – நண்டு என்பதன் போலி), இரை தேர் வெண்குருகு அஞ்சி – afraid of the white heron/egret/stork that looks for food, அயலது ஒலித்த பகன்றை – nearby thick pakandrai vine, Operculina turpethum, Indian jalap, இருஞ்சேற்று அள்ளல் – dark thick mud, திதலையின் வரிப்ப – draws lines like the pallor lines (திதலையின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), ஓடி விரைந்து தன் நீர் மலி மண் அளைச் செறியும் – runs fast to its water-filled holes, ஊர – oh man from such town (அண்மை விளி), மனை நகு வயலை – flourishing vayalai vine in the house, purslane vine, Portulaca quadrifida (நகு – விளங்கும்), மரன் இவர் கொழுங்கொடி – thick vine that spreads on a tree (மரன் – மரம் என்பதன் போலி), அரி மலர் ஆம்பலொடு – with pretty white waterlilies, with flourishing white flowers, ஆர் தழை தைஇ – wore pretty garments with leaves and flowers (தைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), விழவு – festival, ஆடு மகளிரொடு தழூஉ – embracing dancing women (தழூஉ – இன்னிசை அளபெடை), அணிப் பொலிந்து – beautiful with ornaments, splendid with ornaments, மலர் ஏர் உண்கண் – flower-like kohl-lined eyes (ஏர் – உவம உருபு, a comparison word), மாண் இழை – esteemed jewels, முன் கை – forearms, குறுந்தொடி – small bangles, துடக்கிய – tied, நெடுந்தொடர் – long ties, விடுத்தது உடன்றனள் போலும் நின் காதலி – it appears that your lover is upset that you abandoned her (போலும் – ஒப்பில் போலி), எம் போல் – like us, like your wife, புல் உளைக் குடுமிப் புதல்வன் – son with thin tuft of hair, son with a small tuft of hair, பயந்து – gave birth to, நெல் உடை நெடு நகர் – big house with paddy, நின்னின்று உறைய – to live there with you, என்ன கடத்தளோ மற்றே – what restraint does she have, does she have the  limits, does she have the culture (மற்றே – மற்று, ஏ அசைநிலைகள், expletives), தன் முகத்து எழுது எழில் சிதைய – her painting-like face beauty ruined, அழுதனள் – she cried, ஏங்கி – pining, வடித்து என உருத்த தித்தி – pallor that is like the color of melted and poured gold (உருத்த – உருவம் கொண்ட), பல் ஊழ் நொடித்தென –  since she cracks repeatedly, சிவந்த மெல் விரல் – red delicate fingers, திருகுபு – ruined, twisted, கூர் நுனை மழுகிய எயிற்றள் – her sharp teeth ends blunted, ஊர் முழுது நுவலும் – the whole town talks (ஊர்- ஆகுபெயர் ஊர்மக்களுக்கு), நின் காணிய சென்மே – she goes looking for you (சென்மே – முன்னிலை ஏவல் வினைமுற்று, a second person command verb ending)

அகநானூறு 177, செயலூர் இளம்பொன் சாத்தன் கொற்றனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
“தொன்னலம் சிதையச் சாஅய் அல்கலும்
இன்னும் வாரார், இனி எவன் செய்கு?” எனப்
பெரும் புலம்புறுதல் ஓம்புமதி, சிறுகண்
இரும் பிடித் தடக்கை மான, நெய் அருந்து
ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற வெறி கொள் ஐம்பால் 5
தேம் கமழ் வெறி மலர் பெய்ம்மார், காண்பின்
கழை அமல் சிலம்பின் வழை தலை வாடக்
கதிர் கதம் கற்ற ஏகல் நெறியிடைப்,
பைங்கொடிப் பாகற் செங்கனி நசைஇக்,
கான மஞ்ஞைக் கமஞ்சூல் மாப்பெடை 10
அயிரியாற்று அடைகரை வயிரின் நரலும்
காடு இறந்து அகன்றோர் நீடினர் ஆயினும்,
வல்லே வருவர் போலும், வென்வேல்
இலை நிறம் பெயர ஓச்சி மாற்றோர்
மலை மருள் யானை மண்டு அமர் ஒழித்த  15
கழற்கால் பண்ணன் காவிரி வடவயின்
நிழற்கயம் தழீஇய நெடுங்கால் மாவின்
தளிர் ஏர் ஆகம் தகை பெற முகைந்த
அணங்குடை வன முலைத் தாஅய நின்
சுணங்கிடை வரித்த தொய்யிலை நினைந்தே.  20

Akanānūru 177, Seyalūr Ilampon Sāthan Kotranār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your prior beauty shattered, every day
you are thinking, “He has still not come
yet.  What will I do now?”
Stop distressing greatly, my friend!
He’ll come to adorn with flowers bearing
honey scent, your fragrant, oiled, five-part
braid that appears like a small-eyed, dark
female elephant’s large trunk!

Even if he has delayed his return, he’ll come
back soon,
……….your lover who went through forests where
……….the slopes are dense with bamboo, valai
……….tree trops are parched, sun’s rays burn with
……….rage on the paths with abundant rocks, and
……….a forest peahen, pregnant with eggs, desires
……….the red fruits of green pākal vines, and
………. screeches like a vayir horn on the sandy
……….bank of the Ayiri river,
thinking about the thoyyil designs on your
elegant, pretty breasts and pallor spots
on your chest that are like the tender
sprouts on a tall-trunked mango tree near
a shaded pond north of Kāviri river,
belonging to Pannan wearing warrior anklets,
who attacked with his victorious spear,
its blade color changing to red as he ruined the
mountain-like elephants of his enemies in battles.

Notes:  தலைவன் பிரிவின்கண் வருந்திய தலைவியிடம் தோழி கூறியது.  அகநானூறு 15 – மயில் பாகற் கனியை உண்ணுதலை பாகல் ஆர்கைப் பறைக் கண் பீலித்தோகை.  மதி – மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் ஆவயின் ஆறும் முன்னிலை அசைச்சொல் (தொல்காப்பியம்.  சொல்லதிகாரம்.  இடையியல் 26).  கமம் – நிறைவு, கமம் நிறைந்தியலும் (தொல்காப்பியம். உரியியல் 57).  ஏகல் நெறி (8) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பெருகிய கற்கள் பொருந்திய சுரநெறி, உயர்ச்சியுடைய நெறியுமாம்.  தட – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24).

Meanings:   தொன்னலம் சிதைய – your previous beauty shattered, சாஅய் – ruined (இசை நிறை அளபெடை), அல்கலும் – every day, இன்னும் வாரார் இனி – he has not returned yet, எவன் செய்கு – what will I do (செய்கு தன்மை ஒருமை வினைமுற்று, first person singular verb ending), என – thus, பெரும் புலம்புறுதல் ஓம்புமதி – you stop distressing greatly (மதி – முன்னிலையசை, an expletive of the second person), சிறுகண் – small eyes, இரும் பிடி – dark female elephant, தடக்கை மான – like the big hands (மான – உவம உருபு, a comparison word), நெய் அருந்து ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற – oil smeared and tied together properly (ஆர்ந்து என்பது அருந்து என வந்தது), வெறி கொள் ஐம்பால் – fragrant five-part braid, தேம் கமழ் வெறி மலர் – flowers with the fragrance of honey (தேம் தேன் என்றதன் திரிபு), பெய்ம்மார் – to place, காண்பின் – when seen, கழை அமல் சிலம்பின் – on the mountain slopes dense with bamboo (அமல் – செறிந்த), வழை தலை வாட – the tops of surapunnai parched, Long-leaved two-sepalled gamboge flower, ochrocarpus longifolius, surangi, கதிர் கதம் – the sun’s rage, கற்ற – learned, trained, ஏகல் நெறியிடை – in the path with many rocks, in the path that is high, பைங்கொடிப் பாகல் – new bittermelon vines (பைங்கொடி – பண்புத்தொகை, compound word in which the first member stands in adjectival relation to the second), செங்கனி நசைஇ – desiring its red fruits (நசைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), கான மஞ்ஞைக் கமஞ்சூல் மாப் பெடை – forest peacock’s fully pregnant dark/big female (கம என்னும் உரிச்சொல் நிறைவுப் பொருளில் வந்தது), அயிரி யாற்று அடைகரை – on the banks of Ayiri river, வயிரின் நரலும் – screeches like a vayir horn, காடு இறந்து அகன்றோர் – the one who went past forests, நீடினர் ஆயினும் – even if he is delayed, வல்லே வருவர் போலும் – it appears that he will come soon (ஒப்பில் போலி), வென்வேல் இலை நிறம் பெயர – the color of the blade in the victorious spears changed, ஓச்சி – attacked, மாற்றோர் மலை மருள் யானை – the mountain-like elephants of enemies (மருள் – உவம உருபு, a comparison word), மண்டு அமர் ஒழித்த – ruined in close battles, கழல் கால் பண்ணன் – Pannan wearing warrior anklets on his feet, காவிரி வடவயின் – on the north side of Kāviri, நிழல் கயம் தழீஇய – next to a shaded pond (தழீஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), நெடுங்கால் மாவின் – of a mango tree with tall trunk, தளிர் ஏர் ஆகம் – sprout-like chest (ஏர் – உவம உருபு, a comparison word), தகை பெற முகைந்த – budded with beauty, அணங்குடை வன முலைத் தாஅய நின் சுணங்கிடை வரித்த தொய்யிலை நினைந்தே – thinking about the drawn thoyyil designs on your elegant pretty breasts with spread pallor spots (தாஅய – இசை நிறை அளபெடை, நினைந்தே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 178, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
வயிரத்து அன்ன வை ஏந்து மருப்பின்,
வெதிர் வேர் அன்ன பரூஉ மயிர்ப் பன்றி
பறைக் கண் அன்ன நிறைச் சுனை பருகி,
நீலத்து அன்ன அகல் இலைச் சேம்பின்
பிண்டம் அன்ன கொழுங்கிழங்கு மாந்தி,  5
பிடி மடிந்தன்ன கல் மிசை ஊழ் இழிபு
யாறு சேர்ந்தன்ன ஊறு நீர்ப் படாஅர்ப்
பைம் புதல் நளி சினைக் குருகு இருந்தன்ன,
வண் பிணி அவிழ்ந்த வெண்கூதாளத்து
அலங்கு குலை அலரி தீண்டித் தாது உக  10
பொன் உரை கட்டளை கடுப்பக் காண்வரக்
கிளை அமல் சிறு தினை விளை குரல் மேய்ந்து,
கண் இனிது படுக்கும் நன் மலை நாடனொடு
உணர்ந்தனை புணர்ந்த நீயும், நின் தோள்
பணைக் கவின் அழியாது துணைப் புணர்ந்து என்றும்  15
தவல் இல் உலகத்து உறைஇயரோ தோழி,
‘எல்லையும் இரவும் என்னாது கல்லெனக்
கொண்டல் வான்மழை பொழிந்த வைகறைத்
தண் பனி அற்சிரம் தமியோர்க்கு அரிது’ எனக்
கனவினும் பிரிவு அறியலனே, அதன்தலை  20
முன் தான் கண்ட ஞான்றினும்
பின் பெரிது அளிக்கும் தன் பண்பினானே.

Akanānūru 178, Paranar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
Understanding and uniting with him, may you
live in this faultless world forever,
your arms not losing their bamboo-like beauty,
with your man from the mountains,

where a boar with lifted tusks, sharp as diamond,
and coarse hair like bamboo roots, drinks water
from a full spring that looks like the eye of a drum,
eats thick tubers like balls of rice, of chēmpu
leaves that are as dark as blue sapphire, goes
near bushes where spring water flows like it is next
to a river, gets down on a boulder that looks like
a crouching female elephant, walks rubbing against
white koothalam flowers blossomed from lush,
tight buds on verdant bushes appearing like white
herons on dense branches, gets pollen on its body,
looking beautiful like a touchstone on which gold
is rubbed, grazes on mature, tiny millet on dense stalks,
and sleeps sweetly!

Knowing that it is difficult for those who are alone, who
struggle at dawn, in this early dew, chilly season
when the clouds pour rains without considering whether
it is morning or night, he will not desire to be away
from you even in his dream.  On top of that, he’ll shower
his graces even more now than when he first met you!

Notes:  தலைவன் தலைவியை மணந்து கொள்ள வருதலை அறிந்த தோழி அதனைத் தலைவிக்குக் கூறியது.  ஒப்புமை:  அகநானூறு 57 –  இற்றிப் புன்தலை நெடுவீழ் இரும்பிணர்த் துறுகல் தீண்டி வளி பொரப் பெருங்கை யானை நிவப்பின் தூங்கும், அகநானூறு 178 – பிடி மடிந்தன்ன கல், அகநானூறு 269 –  பிடி மடிந்தன்ன குறுந்தொகை 13 – மாசு அறக் கழீஇய யானை போலப் பெரும் பெயல் உழந்த இரும் பிணர்த் துறுகல், குறுந்தொகை 36 – துறுகல் அயலது மாணை மாக்கொடி துஞ்சு களிறு இவரும், குறுந்தொகை 111 – கூழை இரும் பிடிக் கை கரந்தன்ன கேழ் இருந்துறுகல், குறுந்தொகை 279 – மழை கழூஉ மறந்த மா இரும் துறுகல் துகள் சூழ் யானையிற் பொலியத் தோன்றும், கலித்தொகை 108 – பிடி துஞ்சு அன்ன அறை, ஐங்குறுநூறு 239 – புகர் முக வேழம் இரும்பிணர்த் துறுகல் பிடி செத்துத் தழூஉம்.  வயிரத்தன்ன வை ஏந்து மருப்பின் (1) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – வைரத்தை ஒத்த கூறிய மேனோக்கிய கோட்டினையுடைய, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இந்திரனின் வச்சிரப் படையைப் போன்ற கூர்ந்து உயர்ந்த மருப்பினையும். வை – வையே கூர்மை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 91).

Meanings:   வயிரத்து அன்ன – like diamond, like a thunder-bolt shaped weapon (வயிரத்து – வயிரம், அத்து சாரியை), வை ஏந்து மருப்பின் – with sharp lifted tusks, வெதிர் வேர் அன்ன – like bamboo roots, பரூஉ மயிர்ப் பன்றி – pig with thick hair (பரூஉ – இன்னிசை அளபெடை), பறைக் கண் அன்ன – like drum tops, நிறைச் சுனை பருகி – drinks from the full spring, நீலத்து அன்ன – like blue waterlilies, Nymphaea caerulea, like sapphire gems (நீலத்து – நீலம், அத்து சாரியை), அகல் இலைச் சேம்பின் – of taro plants with wide leaves,Colocasia antiquorum, Colocasia esculenta, பிண்டம் அன்ன – like balls of food (பிண்டம் = மாவுப் பிண்டம், சோற்றுப் பிண்டம்), கொழுங்கிழங்கு – thick tubers, மாந்தி – eats, பிடி மடிந்தன்ன – like a crouched female elephant, கல் மிசை – on a boulder, ஊழ் இழிபு – coming down procedurally (முறையாக இறங்கி), யாறு – river, சேர்ந்தன்ன – like being right next to it, ஊறு நீர் – spring water, படாஅர் – small low shrubs (இசை நிறை அளபெடை), பைம் புதல் – verdant bushes, நளி சினைக் குருகு இருந்தன்ன – like herons/egrets/storks on dense branches, வண் பிணி அவிழ்ந்த வெண்கூதாளத்து – lush white koothalam buds that have opened from their tightness – Convolvulus ipome, a three-lobed nightshade vine, அலங்கு குலை – swaying clusters, அலரி தீண்டி – touching the flowers, தாது உக – pollen dropping, பொன் உரை கட்டளை கடுப்ப – like touchstone on which gold is rubbed (கடுப்ப – உவம உருபு, a comparison word), காண்வர – beautifully, கிளை அமல் – dense with branches (அமல் – செறிந்த), சிறு தினை – tiny millet, விளை குரல் மேய்ந்து – grazes on its mature clusters, கண் இனிது படுக்கும் – closes its eyes sweetly and sleeps, நன் மலை நாடனொடு – with the man from the fine mountain country, உணர்ந்தனை – you understood, புணர்ந்த நீயும் – you who united with him, நின் தோள் – your arms, பணைக் கவின் அழியாது – without ruining their bamboo-like beauty, துணைப் புணர்ந்து – uniting with your partner, என்றும் – forever, தவல் இல் உலகத்து உறைஇயரோ – may you live in the faultless world (உறைஇயரோ – ஓகாரம்அசைநிலை, an expletive), தோழி – my friend, எல்லையும் இரவும் என்னாது – not considering whether it is day or night, கல்லென – with loud sounds (ஒலிக்குறிப்பு மொழி), கொண்டல் – clouds, வான் மழை – rain from the sky, பொழிந்த – fell as rain from the skies, வைகறை – dawn, தண் பனி – cold dew, அற்சிரம் – early dew season, தமியோர்க்கு – for those who are alone, அரிது – difficult, என – so, கனவினும் பிரிவு அறியலனே – he does not know separation even in dreams, அதன்தலை – on top of that, முன் தான் கண்ட ஞான்றினும் – even more than the days before when you saw him, பின் பெரிது அளிக்கும் – he will give more later, தன் பண்பினானே – that is his nature (பண்பினானே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 179, கொடிமங்கலத்து வாதுளி நற்சேந்தனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
விண் தோய் சிமைய விறல் வரைக் கவாஅன்,
வெண்தேர் ஓடும் கடங்காய் மருங்கில்
துனை எரி பரந்த துன்னரும் வியன் காட்டுச்,
சிறுகண் யானை நெடுங்கை நீட்டி
வான்வாய் திறந்தும் வண் புனல் பெறாஅது,  5
கான் புலந்து கழியும் கண் அகன் பரப்பின்
விடுவாய்ச் செங்கணைக் கொடு வில் ஆடவர்
நல் நிலை பொறித்த கல் நிலை அதர
அரம்பு கொள் பூசல் களையுநர்க் காணாச்
சுரம் செல விரும்பினிர் ஆயின், இன் நகை  10
முருந்து எனத் திரண்ட முள் எயிற்றுத் துவர் வாய்
குவளை நாள் மலர் புரையும் உண்கண் இம்
மதி ஏர் வாணுதல் புலம்ப,
பதி பெயர்ந்து உறைதல் ஒல்லுமோ நுமக்கே?

Akanānūru 179, Kodimankalathu Vāthuli Narchēnthanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Is this fitting for you to go away to the wasteland,
……….where peaks touch skies, proud mountains
……….are next to each other, there are moving
……….mirages in the harsh, parched forests
……….where fires spread rapidly, a small-eyed,
……….thirsty elephant moves away hating the
……….forest, after stretching its trunk and
……….opening its big mouth for water and not
……….getting enough of it, and in the wide land,
……….there are men with harsh bows and red
……….arrows that don’t miss their marks, memorial
……….stones of their dead victims etched with
……….glories, and nobody to be peace makers in
……….the path where there are trouble makers,
causing pain to the woman of sweet smiles, sharp teeth like the
rounded ends of peacock feathers, coral red mouth, kohl-lined
eyes like fresh blue waterlilies, and moon-like, bright forehead?

Notes:  பிரிவு உணர்த்திய தலைவனுக்குத் தோழி செலவு அழுங்கச் சொல்லியது.  ஒப்புமை:  அகநானூறு 179 – முருந்து எனத் திரண்ட முள் எயிற்று, அகநானூறு 193 – முருந்து ஏர் முறுவல் இளையோள், நற்றிணை 179 – முருந்து ஏர் வெண்பல் முகிழ் நகை.  விடுவாய் (7) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – விடுதல் வாய்ந்த, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இலக்குத் தப்பாமல் விடுதற்கியன்ற.  துனை – கதழ்வும் துனைவும் விரைவின் பொருள் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 19).  வாள் – வாள் ஒளி ஆகும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 71).

Meanings:   விண் தோய் சிமைய – with peaks that touch the skies, விறல் – proud, வரை – mountains, கவாஅன் – adjoining mountains (இசை நிறை அளபெடை), வெண்தேர் ஓடும் – with mirages running, கடம் – forest, காய் மருங்கில் – where it is parched/hot, துனை – rapidly, எரி பரந்த – fire spread, துன்னரும் – very difficult to approach, வியன் காட்டு – of the wide forest, சிறுகண் யானை – an elephant with small eyes, நெடுங்கை நீட்டி – stretching its long trunk, வான்வாய் திறந்தும் – even when it opens its big mouth, வண் புனல் பெறாஅது – not getting abundant water (பெறாஅது – இசை நிறை அளபெடை), கான் புலந்து கழியும் – it hated the forest and moved, கண் அகன் பரப்பின் – in the place with wide space, விடுவாய் – shooting without missing the mark, sharp shooting, செங்கணை – red arrows, கொடு வில் ஆடவர் – men with harsh/curved bows, நல் நிலை பொறித்த – good matters etched, கல் நிலை – memorial stones stand,  அதர – with paths, அரம்பு கொள் பூசல் – skirmishes/battles of those who cause trouble, களையுநர் – those who can remove, காணா – unable to see, சுரம் செல விரும்பினிர் ஆயின் – if you desired to go to the wasteland (செல – இடைக்குறை), இன் நகை – sweet smiles, முருந்து எனத் திரண்ட முள் எயிற்று – with sharp teeth that are thick like the rounded ends of peacock feathers, துவர் வாய் – red mouth, coral-like red mouth, குவளை நாள் மலர் புரையும் – like the day’s fresh blue waterlilies, Nymphaea caerulea (புரை – உவம உருபு, a comparison word), உண்கண் – kohl-lined eyes, இம் மதி ஏர் வாள் நுதல் – the woman with a moon-like bright forehead  (ஏர் – உவம உருபு, a comparison word, வாள் நுதல் – அன்மொழித்தொகை), புலம்ப – to be sad, பதி பெயர்ந்து உறைதல் ஒல்லுமோ நுமக்கே – is it fitting for you to move away and live elsewhere (நுமக்கே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 180, கருவூர்க் கண்ணம்பாளனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, அல்லது தலைவி தோழியிடம் சொன்னது சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
நகை நனி உடைத்தால் தோழி! தகை மிக
கோதை ஆயமொடு குவவு மணல் ஏறி
வீ ததை கானல் வண்டல் அயர,
கதழ் பரித் திண் தேர் கடைஇ வந்து
தண் கயத்து அமன்ற ஒண் பூங்குவளை 5
அரும்பு அலைத்து இயற்றிய சுரும்பு ஆர் கண்ணி
பின்னுப்புறம் தாழக் கொன்னே சூட்டி,
நல்வரல் இளமுலை நோக்கி நெடிது நினைந்து
நில்லாது பெயர்ந்தனன் ஒருவன், அதற்கே
புலவு நாறு இருங்கழி துழைஇப் பல உடன்  10
புள் இறை கொண்ட முள்ளுடை நெடுந்தோட்டுத்
தாழை மணந்து ஞாழலொடு கெழீஇப்,
படப்பை நின்ற முடத்தாள் புன்னைப்
பொன் நேர் நுண் தாது நோக்கி,
என்னும் நோக்கும் இவ் அழுங்கல் ஊரே.  15

Akanānūru 180, Karuvūr Kannampalanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her friend or what the heroine as to her friend as the hero listened nearby
This is a matter for great laughter, my friend!

When I climbed on the sand dunes with my lovely
friends wearing fine garlands and played in the
grove full of flowers making little sand houses, a man
came fast in his sturdy chariot, placed a bee-swarming
strand tied with buds from a pond filled with bright
flowers on my braids, not desired by me, looked at my
large, young breasts, thought for a long time, and left.

For that, the noisy folks in town look at the golden,
fine pollen on the punnai trees next to the thāzhai
trees with many trunks and thorny fronds, in the lush
groves where many birds that search for food in the
flesh-stinking backwaters rest, and then looks at me.

Notes:  (1) இரந்து பின்னின்ற தலைவனுக்கு குறை நேர்ந்த தோழி தலைவிக்குக் கூறியது. (2) தலைவி தோழிக்குக் கூறியது.  கதழ் – கதழ்வும் துனைவும் விரைவின் பொருள் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 19).  நனி – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).  கொன்னே (7) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – யான் விரும்பாதிருக்கவும் வாளாது, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – யான் வெண்டாதே.

Meanings:   நகை நனி உடைத்து ஆல் – this causes great laughter (ஆல் -அசைநிலை, an expletive), தோழி  – my friend, தகை மிக – very beautiful, greatly esteemed, கோதை ஆயமொடு குவவு மணல் ஏறி – climbed on the heaped sand with friends wearing garlands, வீ ததை கானல் வண்டல் அயர – playing with little sand houses in the flower filled grove, கதழ் பரித் திண் தேர் கடைஇ வந்து – came in a fast horse pulled sturdy chariot (கடைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), தண் கயத்து அமன்ற ஒண் பூங்குவளை – from a cool pond filled with bright flowers, அரும்பு அலைத்து இயற்றிய – created squeezing and opening the buds with the hand, created tightly opening the buds, சுரும்பு ஆர் கண்ணி – bee-swarming garland, பின்னுப் புறம் தாழக் கொன்னே சூட்டி – placed it on my braids to hang low without any desire on my part, placed it on my braids to hang low without me requesting, நல்வரல் இள முலை நோக்கி – looked at my well grown/large young breasts, நெடிது நினைந்து நில்லாது பெயர்ந்தனன் – he thought about it for long and moved away without standing there, ஒருவன் – a man, அதற்கே – for that, புலவு நாறு இருங்கழி துழைஇ – after searching in the flesh-stinking backwaters (துழைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), பல உடன் புள் இறை கொண்ட – with many birds that resided, முள்ளுடை நெடுந்தோட்டு – with long fronds with thorns, தாழை – thāzhai trees, Pandanas odoratissimus, மணந்து ஞாழலொடு – together with gnāzhal trees, Cassia sophera , Tigerclaw tree, புலிநகக்கொன்றை, கெழீஇ – having, with (சொல்லிசை அளபெடை), படப்பை – grove, நின்ற – standing, growing, முடத்தாள் புன்னை – bent-trunked punnai trees, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, பொன் நேர் நுண் தாது நோக்கி – they look at the gold-like fine pollen, என்னும் நோக்கும் – and then they look at me, இவ் அழுங்கல் ஊரே – the noisy people in town, the uproarious people in this town (ஊரே – ஊர் ஆகுபெயர் மக்களுக்கு, ஏகாரம் -அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 181, பரணர், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
துன் அருங்கானமும் துணிதல் ஆற்றாய்,
பின் நின்று பெயரச் சூழ்ந்தனை ஆயின்,
என் நிலை உரைமோ நெஞ்சே, ஒன்னார்
ஓம்பு அரண் கடந்த வீங்கு பெருந்தானை
அடு போர் மிஞிலி செருவிற்கு உடைஇ,  5
முருகு உறழ் முன்பொடு பொருது களம் சிவப்ப,
ஆஅய் எயினன் வீழ்ந்தென, ஞாயிற்று
ஒண் கதிர் உருப்பம் புதைய ஓராங்கு
வம்பப் புள்ளின் கம்பலைப் பெருந்தோடு
விசும்பிடை தூர ஆடி மொசிந்து உடன், 10
பூவிரி அகன் துறைக் கணை விசைக் கடு நீர்க்
காவிரிப் பேர்யாற்று அயிர் கொண்டு ஈண்டி,
எக்கர் இட்ட குப்பை வெண்மணல்
வைப்பின் யாணர் வளங்கெழு வேந்தர்
ஞாலம் நாறும் நலங்கெழு நல்லிசை  15
நான்மறை முதுநூல் முக்கண் செல்வன்
ஆலமுற்றம் கவின் பெறத் தைஇய
பொய்கை சூழ்ந்த பொழில் மனை மகளிர்
கை செய் பாவைத் துறைக்கண் இறுக்கும்
மகர நெற்றி வான் தோய் புரிசைச் 20
சிகரம் தோன்றாச் சேண் உயர் நல் இல்
புகாஅர் நல் நாட்டதுவே, பகாஅர்
பண்டம் நாறும் வண்டு அடர் ஐம்பால்,
பணைத் தகைத் தடைஇய காண்பு இன் மென்தோள்,
அணங்கு சால் அரிவை இருந்த  25
மணம் கமழ் மறுகின் மணல் பெருங்குன்றே.

Akanānūru 181, Paranar, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
You are not strong enough to go through this
difficult forest!  If you are thinking of leaving,
go and tell her about my situation, my heart!

The very elegant young woman with a five-part
braid that has fragrances of aromatic things sold
by merchants and swarmed by bees, and delicate
curved, bamboo-like arms,
is waiting on a sand hill in Kāviripoompattinam
with streets with forts that touch the sky that
appears like the top side of a fish,
fine houses are tall and their tops cannot be seen,
girls make little sand dolls on the shores of the
huge Kāviri river at nearby Ālamutram of Sivan
with three eyes who gave the ancient four Vedas
that are famous all over the world, where groves
are surrounded by ponds that are beautifully
created, and the Kāviri river rushes like swift
arrows, bringing fine white sand and creating sand
dunes, protected by the mighty Chozha king who
owns rich towns,
and flocks of birds come to rest on the flower-dense,
wide shores, after collectively hovering over, and
protecting with uproar, from the sun, the body of
Āy Eyinan with Murukan-like strength, who fell
battling Mignili who was skilled in battle, who had
a large army, who seized protected forts of enemies,
and the battlefields turned red.

Notes:   வினைமேல் செல்லும் தலைவன் இடைவழியில் தலைவியை நினைத்து மீளக் கருதிய தன் நெஞ்சை இடித்துரைத்து.  மகர நெற்றி (20) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மகர மீனின் முதுகு போன்ற உச்சியையுடைய, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – மகரக் கொடியினை உச்சியிற் கொண்ட.  வரலாறு:  மிஞிலி, ஆஅய் எயினன், ஆலமுற்றம், புகாஅர் (காவிரிப்பூம்பட்டினம்), பேர்யாறு (காவிரி).   Akanānūru poems 142, 148, 181 and 208, all written by Paranar, describe a battle where Mignili killed Āy Eyinan, and birds laced their wings together and hovered over his dead body, protecting it.  யாணர் – புதிதுபடற் பொருட்டே யாணர்க் கிளவி (தொல்காப்பியம், உரியியல் 83).  கம்பலை – கம்பலை சும்மை கலியே அழுங்கல் என்று இவை நான்கும் அரவப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 53).  தட – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24), அவற்றுள், தட என் கிளவி கோட்டமும் செய்யும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 25).

Meanings:   துன் அருங்கானமும் – forest that is difficult to pass (கானமும் – உம் எச்சப்பொருட்டு, அசைநிலையுமாம்), துணிதல் ஆற்றாய் – you are not bold, you are not strong, பின் நின்று – standing behind, பெயரச் சூழ்ந்தனை ஆயின் – if you are thinking about leaving, என் நிலை – my situation, உரைமோ – you tell (மோ – முன்னிலையசை, an expletive of the second person), நெஞ்சே – oh my heart, ஒன்னார் – enemies, ஓம்பு அரண் கடந்த – ruined and won fortresses that are protected, வீங்கு – large, பெருந்தானை – large army, அடு போர் மிஞிலி – Mignili of murderous battles, செருவிற்கு உடைஇ – ruined in battle (உடைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), முருகு உறழ் – like Murukan (உறழ் – உவம உருபு, a comparison word), முன்பொடு பொருது – fighting with bravery, களம் சிவப்ப – battlefield becoming red, ஆஅய் எயினன் வீழ்ந்தென – since Āy Eyinan dropped dead (ஆஅய் – இசைநிறை அளபெடை), ஞாயிற்று ஒண் கதிர் – the sun’s bright rays, உருப்பம் புதைய – hiding his body from the heat (உருப்பம் – வெப்பம்), ஓராங்கு – together (ஓராங்கு – ஒருசேர), வம்பப் புள்ளின் கம்பலை – the uproar of new birds, பெருந்தோடு – big flocks, விசும்பிடை – in the sky, தூர ஆடி – flew high, மொசிந்து உடன் – combined together, பூ விரி – flowers blossomed, அகன் துறை – wide shore, கணை விசை – speed of arrows, கடு நீர் – rapidly flowing water, காவிரிப் பேர்யாற்று – of the large Kāviri river, அயிர் கொண்டு – with fine sand, ஈண்டி-  collected, heaped, எக்கர் இட்ட – formed by sand, குப்பை – heaps, வெண்மணல் வைப்பின் – with towns with white sand, யாணர் – wealthy, வளம் கெழு வேந்தர் – king who is prosperous, ஞாலம் நாறும் நலம் கெழு நல் இசை – fine fame that has spread all over the world, fine fame that has spread all over the land, நான்மறை – the Vedas, முதுநூல் – ancient text, முக்கண் செல்வன் – Sivan with three eyes, ஆலமுற்றம் கவின் பெற – Ālamutram to become beautiful, தைஇய – created (செய்யுளிசை அளபெடை), பொய்கை சூழ்ந்த பொழில் – groves surrounded by ponds, மனை மகளிர் கை செய் பாவை – dolls made by young women at home, துறைக் கண் இறுக்கும் – they stay on the shores, மகர – with fish, நெற்றி – top parts, வான் தோய் – sky touching, புரிசை – fort walls, சிகரம் தோன்றா – unable to see the top, சேண் – far away, உயர் நல் இல் – tall fine houses, புகாஅர் – Kavirpoompattinam (இசை நிறை அளபெடை), நல் நாட்டதுவே – in the fine country, பகாஅர் – merchants (இசைநிறை அளபெடை), பண்டம் நாறும் – fragrance of the things that they sell, வண்டு அடர் ஐம்பால் – five-part braid swarmed by bees, பணைத் தகை – pretty like bamboo, தடைஇய – curved (தட என்னும் உரிச்சொல்லடியாகப் பிறந்த பெயரெச்ச வினை, செய்யுளிசை அளபெடை), காண்பு – to see, இன் மென் தோள் – sweet delicate arms, அணங்கு சால் அரிவை இருந்த – where our greatly beautiful young woman is, மணம் கமழ் மறுகின் – with streets with fragrances, மணல் பெருங்குன்றே – big sand hills (பெருங்குன்றே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 182, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பூங்கண் வேங்கைப் பொன் இணர் மிலைந்து,
வாங்கு அமை நோன் சிலை எருத்தத்து இரீஇ,
தீம் பழப் பலவின் சுளை விளை தேறல்
வீளை அம்பின் இளையரொடு மாந்தி,
ஓட்டு இயல் பிழையா வய நாய் பிற்பட,  5
வேட்டம் போகிய குறவன் காட்ட
குளவித் தண் புதல் குருதியொடு துயல்வர,
முளவுமாத் தொலைச்சும் குன்ற நாட!
அரவு எறி உருமோடு ஒன்றிக் கால் வீழ்த்து
உரவு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல்  10
தனியை வந்த ஆறு நினைந்து அல்கலும்,
பனியொடு கலுழும் இவள் கண்ணே அதனால்
கடும் பகல் வருதல் வேண்டும் தெய்ய,
அதிர் குரல் முது கலை கறி முறி முனைஇ
உயர் சிமை நெடுங்கோட்டு உகள, உக்க  15
கமழ் இதழ் அலரி தாஅய் வேலன்
வெறி அயர் வியன் களம் கடுக்கும்
பெருவரை நண்ணிய சாரலானே.

Akanānūru 182, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the mountains where a mountain dweller
wearing clusters of golden vēngai flowers from trees
growing in a lovely place, carries a strong, curved bamboo
bow on his shoulders, drinks aged liquor made with segments
of jackfruits with young men who carry loud arrows, goes
hunting followed by his unfailing, strong dogs that track
wild animals, and kills a porcupine hiding behind a cool
wild jasmine bush that sways with dripping blood!

Her eyes filled with tears, she cries every day, thinking
about you coming alone on the path at midnight, when
heavy rains come down with blowing winds and thunder
that falls on snakes and kills them, and forest bushes with
wild jasmine flowers and red glory lilies sway.

So, please come here during the day to the slopes near the
lofty mountains, where, hating to eat tender pepper leaves,
an old male monkey with a loud voice leaps on tall tree
branches on a tall peak and drops fragrant flower petals,
making the place look like the veriyāttam ground of a vēlan.

Notes:   இரவில் வரும் தலைவனை பகலில் வா என்றது.  There is a convention that thunder ruins and kills snakes.  Akanānūru 68, 92, 119, 182, 202, 274, 323, 328, Kalithokai 45, 113, Kurunthokai 158, 190, 268, 391 and Natrinai 37, 51, 114, 129, 238, 255, 264, 347, 383, Puranānūru 17, 58, 126, 211, 366 and 369 have similar descriptions of thunder ruining or killing snakes.  வேலன் – நச்சினார்க்கினியர் உரை திருமுருகாற்றுப்படை 222 – பிள்ளையார் வேலைத் (பிள்ளையான முருகனின் வேல்) தனக்கு அடையாளமாகக் கொண்டு திரிதலின் வேலன் என்றார்.

Meanings:   பூங்கண் – beautiful place, வேங்கை – vēngai trees, Pterocarpus marsupium, பொன் இணர் மிலைந்து – wearing golden clusters, வாங்கு அமை – curved bamboo, நோன் சிலை – strong bow, எருத்தத்து இரீஇ – placed on their shoulders (இரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), தீம் பழப் பலவின் சுளை விளை தேறல் – aged alcohol made with the sweet pieces of jackfruits, Artocarpus heterophyllus, வீளை அம்பின் இளையரொடு மாந்தி – drink with servants/young men who carry loud arrows, ஓட்டு இயல் – of chasing nature, ability to track wild animals, பிழையா வய நாய் பிற்பட – unfailing strong dogs following (பிழையா – ஈறுகெட்ட எதிர்மறை வினையெச்சம்), வேட்டம் போகிய குறவன் – mountain dweller who goes hunting, காட்ட குளவி – forest jasmine, Millingtonia hortensis, wild jasmine, தண் புதல் – cool bushes, குருதியொடு – with blood, துயல்வர – moving, முளவுமாத் தொலைச்சும் – kills a porcupine, குன்ற நாட – oh man from such mountains (விளி, an address), அரவு எறி உருமோடு – along with thunder that falls and ruins snakes, ஒன்றி – together, கால் வீழ்த்து உரவு மழை பொழிந்த பானாள் – in the midnight when heavy rains come down with wind, கங்குல் தனியை வந்த – you coming alone at night, ஆறு – path, நினைந்து – thinking about it, அல்கலும் பனியொடு கலுழும் இவள் கண்ணே – her eyes shed tears every day (கண்ணே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), அதனால் கடும் பகல் வருதல் வேண்டும் – you please come in the middle of the day, தெய்ய -அசைநிலை, an expletive, அதிர் குரல் முது கலை – an old male monkey with a loud voice, கறி முறி முனைஇ – hating the tender pepper vine leaves (முனைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), உயர் சிமை – tall mountain peak, நெடுங்கோட்டு – on the tall tree branches, உகள – leaps, உக்க கமழ் இதழ் அலரி தாஅய் – dropping flower petals that are spread (தாஅய் – இசைநிறை அளபெடை), வேலன் வெறி அயர் வியன் களம் கடுக்கும் – looking like the vēlan’s veriyāttam grounds, பெருவரை நண்ணிய சாரலானே – on the slopes near the tall mountains (சாரலானே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 183, கருவூர்க் கலிங்கத்தார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
குவளை உண்கண் கலுழவும், திருந்திழைத்
திதலை அல்குல் அவ்வரி வாடவும்,
அத்தம் ஆர் அழுவம் நத்துறந்து அருளார்
சென்று சேண் இடையர் ஆயினும், நன்றும்
நீடலர் என்றி தோழி, பாடு ஆன்று  5
பனித்துறைப் பெருங்கடல் இறந்து நீர் பருகி,
குவவுத் திரை அருந்து கொள்ளைய குடக்கு ஏர்பு
வயவுப் பிடி இனத்தின் வயின்வயின் தோன்றி,
இருங்கிளைக் கொண்மூ ஒருங்குடன் துவன்றி
காலை வந்தன்றால் காரே, மாலைக்  10
குளிர் கொள் பிடவின் கூர் முகை அலரி
வண்டு வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம்
கூதிர் அற்சிரத்து ஊதை தூற்ற,
பனி அலைக் கலங்கிய நெஞ்சமொடு
வருந்துவம் அல்லமோ பிரிந்திசினோர் திறத்தே?  15

Akanānūru 183, Karuvūr Kalinkathār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
My friend!  You tell me that he will not delay
his return even though he went to a distant
place in the wasteland with harsh paths, my
lover without kindness who abandoned me
causing my kohl-lined, kuvalai-like, eyes to cry
and the pale spots and pretty lines on my loins
with perfect jewels to fade!

Won’t we feel sad with a hurt heart since he
separated from us in this rainy season that has
arrived in the morning,
when clouds that drink water from the curved,
loud ocean waves swell and climb to the west,
and appear here and here like herds of  pregnant
female elephants and join together ready to rain,
the cold wind blows in this early dew season,
the evenings are chill, and bees open the pointed
buds of pidavam flowers with non-stopping
fragrances?

Notes:  பருவ வரவு கண்டு ஆற்றாமை மிகுந்து தலைவி கூறியது.  வண்டு மலரை மலரச் செய்தல் – அகநானூறு 183 – அலரி வண்டு வாய் திறக்கும், நற்றிணை 238 – வண்டு வாய் திறப்ப விண்ட பிடவம், குறுந்தொகை 265 – காந்தள் அம் கொழு முகை  காவல் செல்லாது வண்டு வாய் திறக்கும், குறுந்தொகை 370 – ஆம்பல் அணி நிறக் கொழு முகை வண்டு வாய் திறக்கும்.

Meanings:   குவளை உண்கண் கலுழவும் – eyes resembling blue waterlilies to cry, Nymphaea caerulea, திருந்திழை – perfect jewels,  திதலை அல்குல் – loins with pale spots, அவ்வரி வாடவும் – beautiful lines to fade (அவ்வரி, அ + வரி, அ – அழகிய),  அத்தம் ஆர் அழுவம் – to the wasteland filled with paths, நத்துறந்து – abandoning us (நம் துறந்து நத்துறந்து என விகாரமாயிற்று), அருளார் – the man who does not shower graces, சென்று சேண் இடையர் ஆயினும் – even though he went to a distant place, நன்றும் நீடலர் என்றி தோழி – you tell me that he will not delay greatly oh friend (என்றி – முன்னிலை ஒருமை), பாடு ஆன்று – with loud sounds, பனித் துறைப் பெருங்கடல் இறந்து – go to the large ocean, நீர் பருகி – drinking the water, குவவுத் திரை அருந்து – drinking from the curved waves (ஆர்ந்து என்பது அருந்து என வந்தது), கொள்ளைய – abundantly, குடக்கு ஏர்பு – climb to the west, வயவுப் பிடி இனத்தின் – like the herds of pregnant female elephants (இனத்தின் – இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது, ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, வயா என்பது வயவு ஆயிற்று), வயின்வயின் தோன்றி – appear here and there, இருங்கிளைக் கொண்மூ – group of dark/large clouds, ஒருங்குடன் துவன்றி காலை வந்தன்றால் காரே – rainy season came as they joined together and were ready to rain in the morning (வந்தன்றால் – ஆல் அசைநிலை, an expletive, காரே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), மாலைக் குளிர்கொள் – cold evenings, பிடவின் கூர் முகை – of pidavam flowers with sharp buds, Bedaly-nut plant, Randia malabarica, அலரி வண்டு வாய் திறக்கும் – bees open the buds into flowers, தண்டா நாற்றம் – non-stopping fragrance, கூதிர் அற்சிரத்து – in the cold early dew season, ஊதை தூற்ற – cold/northern winds blow with sprays, பனி அலை – since chillness bothered, கலங்கிய நெஞ்சமொடு – with a distressed heart, வருந்துவம் அல்லமோ – won’t we be sad, பிரிந்திசினோர் திறத்தே – because of the one who separated (பிரிந்திசினோர் – இசின் படர்க்கையின்கண் வந்தது, an expletive of the third person, திறத்தே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 184, மதுரை மருதன் இளநாகனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கடவுள் கற்பொடு குடிக்கு விளக்கு ஆகிய
புதல்வன் பயந்த புகழ் மிகு சிறப்பின்
நன்னராட்டிக்கு அன்றியும் எனக்கும்
இனிது ஆகின்றால், சிறக்க நின் ஆயுள்!
அருந்தொழில் முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு  5
சுரும்பு இமிர் மலர கானம் பிற்பட,
வெண்பிடவு அவிழ்ந்த வீ கமழ் புறவில்
குண்டைக் கோட்ட குறு முள் கள்ளிப்
புன்தலை புதைத்த கொழுங்கொடி முல்லை
ஆர் கழல் புதுப்பூ உயிர்ப்பின் நீக்கித்,  10
தெள் அறல் பருகிய திரிமருப்பு எழில் கலை
புள்ளி அம் பிணையொடு வதியும் ஆங்கண்
கோடுடைக் கையர் துளர் எறி வினைஞர்,
அரியல் ஆர்கையர், விளை மகிழ் தூங்கச்,
செல் கதிர் மழுகிய உருவ ஞாயிற்றுச்  15
செக்கர் வானம் சென்ற பொழுதில்
கல் பால் அருவியின் ஒலிக்கும் நற்தேர்
தார் மணி பல உடன் இயம்ப
சீர் மிகு குருசில், நீ வந்து நின்றதுவே.

Akanānūru 184, Mathurai Ilanākanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh great lord!  May your life be great!
Your arrival is special not only for your
good wife with divine virtue and great fame,
who has given birth to a son who is like a light
to the family, but it is also sweet for me!

Finishing your difficult work, with a noble mind,
leaving the forest with bee-swarming flowers behind,
……….where white pidavam flowers have bloomed
……….in the woods with the fragrance of flowers,
……….thick mullai vines have covered the parched
……….tops of kalli trees with short branches and
……….dropped new blossoms, and a handsome stag
……….with twisted antlers exhales and blows off the
……….flowers and drinks flowing water on the ground
……….and resides there with his pretty mate with spots,
……….workers with sticks who remove weeds, drink
……….and dance with joy, the sun’s moving rays have
……….faded, the sky has turned red,
you have arrived in your fine chariot with the sounds
of the strands of jingling bells that sound like
those of the waterfalls flowing down the mountains.

Notes:  வினைவயின் பிரிந்த தலைவன் தான் குறித்த பருவத்தில் தப்பாது மீண்டு வந்தான்.  அதனால் மகிழ்ச்சியுற்ற தோழி தலைவனைப் பாராட்டிக் கூறியது.

Meanings:   கடவுள் கற்பொடு – with godly virtue, with divine virtue,  குடிக்கு விளக்கு ஆகிய – as a lamp to the family, புதல்வன் பயந்த – gave a son, புகழ் மிகு சிறப்பின் நன்னராட்டிக்கு அன்றியும் – not only for your fine wife of great fame, எனக்கும் இனிது ஆகின்றால் – it is sweet to me (ஆகின்று + ஆல், ஆல் – அசைநிலை, an expletive), சிறக்க நின் ஆயுள் – may your life be splendid (சிறக்க – வியங்கோள் வினைமுற்று), அருந்தொழில் முடித்த – finished difficult work, செம்மல் உள்ளமொடு – with a noble mind, சுரும்பு இமிர் மலர கானம் பிற்பட – the forest with bees swarming flowers behind, வெண்பிடவு அவிழ்ந்த – white pidavam flowers have blossomed, Randia malabarica, வீ கமழ் புறவில் – in the forest with fragrant flowers, குண்டைக் கோட்ட – with short branches (குண்டை – குட்டை), குறு முள் கள்ளி – cactus with short thorns, Prickly pear cactus or Euphorbia Tirucalli, புன்தலை புதைத்த – covering the parched tops, கொழுங்கொடி முல்லை – thick jasmine vines, ஆர் கழல் புதுப் பூ – new flowers removed from their stems, உயிர்ப்பின் நீக்கி – pushing aside due to breathing out, தெள் அறல் பருகிய – drank clear flowing water, திரி மருப்பு எழில் கலை – a handsome stag with curved antlers, புள்ளி அம் பிணையொடு – with his pretty female with spots, வதியும் ஆங்கண் – it lives there, கோடுடைக் கையர் – those with sticks in their hands, துளர் எறி வினைஞர் – workers who remove and throw weeds, அரியல் ஆர்கையர் – those who are holding liquor in their hands, விளை – causing, மகிழ் தூங்க – staying joyful due to liquor, dancing due to liquor, செல் கதிர் மழுகிய – the moving rays have faded, உருவ – உருவத்தையுடைய, with the structure, ஞாயிற்று – of the sun, செக்கர் வானம் – red skies, சென்ற பொழுதில் – when it goes, கல் பால் அருவியின் ஒலிக்கும் – sounding like waterfalls from the mountains (அருவியின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), நற்தேர் – fine chariot, தார் மணி பல உடன் இயம்ப – with ringing strands of bells (around necks of horses), சீர் மிகு குருசில் – oh great lord, oh great man, நீ வந்து நின்றதுவே – since you have come and stood (நின்றதுவே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 185, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
எல் வளை ஞெகிழச் சாஅய், ஆயிழை
நல் எழில் பணைத் தோள் இருங்கவின் அழிய,
பெருங்கையற்ற நெஞ்சமொடு நத்துறந்து,
இரும்பின் இன் உயிர் உடையோர் போல
வலித்து வல்லினர் காதலர், வாடல்  5
ஒலி கழை நிவந்த நெல் உடை நெடுவெதிர்
கலி கொள் மள்ளர் வில் விசையின் உடைய
பைது அற வெம்பிய கல் பொரு பரப்பின்
வேனில் அத்தத்து ஆங்கண், வான் உலந்து
அருவி ஆன்ற உயர் சிமை மருங்கில்  10
பெரு விழா விளக்கம் போலப், பலவுடன்
இலை இல மலர்ந்த இலவமொடு
நிலை உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே.

Akanānūru 185, Cheramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Letting my bright bangles slip down, my arms
like bamboo to get thin, my beauty with pretty
jewels to be ruined, and making our hearts
feel helpless, he abandoned us, my lover with
great strength like those whose sweet lives are
made with iron,
and went to the tall, huge mountains in the
wasteland in summer,
where dried, tall bamboo with seeds crack,
sounding like the bow shooting sounds of
uproarious warriors, the land with pebbles
that hurt the feet is hot, the sky is dry, waterfalls
have ended, and ilavam flowers have blossomed
on trees with no leaves, appearing like lamps
lit during the Karthikai festival.

Notes:  பிரிவிடை வருந்திய தலைவி தோழிக்குச் சொல்லியது.  நெடு வெதிர் கலி கொள் மள்ளர் வில் விசையின் உடைய (5-6) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – நீண்ட மூங்கில் ஆரவாரம் கொண்ட மறவரது வில்லினின்று எழும் அம்பின் விசையால் பிளந்திட, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நெடிய மூங்கில் ஆரவாரமுடைய போர் மறவர் வில்லை விசைக்குங்கால் தெறிப்பதுப் போல தெறியா நிற்பவும்.  எல் – எல்லே இலக்கம் (தொல்காப்பியம், இடையியல் 21).

Meanings:   எல் வளை ஞெகிழ – for bright bangles to become loose (ஞெகிழ – நெகிழ என்பதன் போலி), சாஅய் – thinned (இசை நிறை அளபெடை), ஆய் இழை – chosen jewels, beautiful jewels, நல் எழில் – fine beauty, பணைத் தோள் – bamboo-like arms, thick arms, இருங்கவின் அழிய – great beauty ruined, பெருங்கையற்ற நெஞ்சமொடு – with greatly helpless hearts, நத்துறந்து – abandoning us (நம் துறந்து நத்துறந்து என விகாரமாயிற்று), இரும்பின் இன் உயிர் உடையோர் போல – like those who have sweet lives made of iron (இரும்பின் – இரும்பினால் செய்த), வலித்து – making himself strong, வல்லினர் காதலர் – my lover is capable, வாடல் – dried, ஒலி கழை – bamboo making sounds, flourishing bamboo, நிவந்த நெல் உடை – tall and with seeds, நெடு வெதிர் – tall bamboo, கலி கொள் மள்ளர் – uproarious warriors, வில் விசையின் உடைய – breaking with sounds that are like those that arise from the shots of bows (விசையின் – இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது, ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு), பைது அற – without greenery, வெம்பிய – is hot, கல் பொரு பரப்பின் – in the land with pebbles that rub against the feet, வேனில் அத்தத்து – in the hot wasteland, ஆங்கண் – there, வான் உலந்து – dry sky, அருவி ஆன்ற – waterfalls ended, உயர் சிமை மருங்கில் – on the tall peaks, near the tall peaks, பெரு விழா விளக்கம் போல – like the lights in a big festival, Karthikai festival, பலவுடன் – with many, இலை இல – without leaves (இல – இல்லை என்பதன் இடைக்குறை விகாரம்), மலர்ந்த இலவமொடு – ilavam trees which has bloomed, Aerua javanica, Silk cotton tree, நிலை உயர் பிறங்கல் – tall and lofty, மலை இறந்தோரே – the one who went to the mountains (இறந்தோரே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 186, பரணர், மருதத் திணை – பரத்தை சொன்னது, தலைவியின் தோழியர் கேட்கும்படி
வானம் வேண்டா வறன் இல் வாழ்க்கை
நோன் ஞாண் வினைஞர் கோள் அறிந்து ஈர்க்கும்,
மீன் முதிர் இலஞ்சிக் கலித்த தாமரை
நீர் மிசை நிவந்த நெடுந்தாள் அகல் இலை
இருங்கயம் துளங்கக் கால் உறுதொறும்  5
பெருங்களிற்றுச் செவியின் அலைக்கும் ஊரனொடு
எழுந்த கௌவையோ பெரிதே, நட்பே
கொழுங்கோல் வேழத்துப் புணை துணையாகப்
புனல் ஆடு கேண்மை அனைத்தே, அவனே,
ஒண்தொடி மகளிர் பண்டை யாழ் பாட,  10
ஈர்ந்தண் முழவின் எறி குணில் விதிர்ப்ப,
தண் நறும் சாந்தம் கமழும் தோள் மணந்து
இன்னும் பிறள் வயினானே மனையோள்
எம்மொடு புலக்கும் என்ப வென்வேல்
மாரி அம்பின் மழைத்தோல் பழையன்  15
காவிரி வைப்பின் போஒர் அன்ன என்
செறி வளை உடைத்தலோ இலனே, உரிதினின்
யாம் தன் பகையேம் அல்லேம், சேர்ந்தோர்
திரு நுதல் பசப்ப நீங்கும்
கொழுநனும் சாலும் தன் உடன் உறை பகையே.  20

Akanānūru 186, Paranar, Marutham Thinai – What the concubine said, as the heroine’s friends listened
Huge gossip has risen from our friendship
with the man from the town, where fishermen
live without poverty not requiring rain,
reeling in fish caught with their thick ropes in
large ponds with flourishing lotus with long
stems, and wide leaves that are above the water,
as big as the ears of  huge bull elephants,
that sway whenever the wind blows and stirs
the pond.

My friendship with him is like that between
thick cane reed floats and those who use them
as supports, while playing in the river.

He is with women with bright bangles playing
music on ancient lutes, and drumming cool,
wet drums with short sticks, embracing
their fragrant cool, sandal-scented shoulders.

They say that his wife hates me.  I have not broken
in anger my stacked bangles that are lovely like
Po’or town on the Kāviri shore, of Pazhaiyan
with victorious spears, raining arrows and black
shields.  I am not an enemy to his wife!  Her
husband who abandons women, turning their pretty
brows pale, is the enemy with whom she is living!

Notes:  தலைவி தன்னைப் பழித்தாள் எனக் கேள்விப்பட்ட பரத்தை தலைவியின் தோழியர் கேட்குமாறு தன் நிலையை எடுத்துக் கூறியது.  வானம் வேண்டா வறன் இல் வாழ்க்கை (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மீன் பிடிக்கும் தொழிலுக்கு மழை இடையூறு விளைக்குமாதலால் வலைஞர் வானம் வேண்டாராயினர்.  ஞாண் (2) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை, போலி, வலைக்கு ஆகுபெயர், இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – தூண்டிற் கயிறு.  பண்டை யாழ் பாட (10) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பண் + தை என கண்ணழித்துக் கொள்க.  தை – செய்து.  இதற்கு அளபெடை இருந்து ஏடு எழுதுவோரால் விடப்பட்டிருத்தல் வேண்டுமென்பது எம் கருத்து. இங்ஙனமின்றி பழைய யாழினை என்று பொருள் கூறுவது பொருந்தாமையுணர்க,  இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பழைய யாழினைப் பாட.  வளையலை உடைத்தல் – அகநானூறு 186 – காவிரி வைப்பின் போஒர் அன்ன என் செறி வளை உடைத்தலோ இலனே, அகநானூறு 336 – ஆரியர் படையின் உடைக என் நேர் இறை முன் கை வீங்கிய வளையே.  வரலாறு:  பழையன், காவிரி, போஒர்.

Meanings:   வானம் வேண்டா – not requiring rain, வறன் இல் வாழ்க்கை – life without poverty, நோன் ஞாண் வினைஞர் – fishing experts with thick ropes, fishermen with thick ropes, கோள் அறிந்து ஈர்க்கும் – pull knowing that they have the catch, மீன் முதிர் இலஞ்சி – ponds with abundant fish, கலித்த தாமரை – full lotus, flourishing lotus, நீர் மிசை நிவந்த – rising above the water, நெடுந்தாள் – long stems, அகல் இலை – wide leaves, இருங்கயம் – huge pond, dark pond, துளங்க – distressed, to get stirred, கால் உறுதொறும் – whenever wind blows, பெருங்களிற்றுச் செவியின் அலைக்கும் – the big leaves that are like the ears of male elephants sway (செவியின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), ஊரனொடு – due to the man from such town, எழுந்த கௌவையோ பெரிதே – the gossip which has risen is great (கௌவையோ – ஓகாரம் அசைநிலை, an expletive, பெரிதே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), நட்பே – friendship (ஏகாரம் -அசைநிலை, an expletive), கொழுங்கோல் வேழத்து – with thick stemmed reeds, புணை – floats, துணையாக – as supports, புனல் ஆடு கேண்மை அனைத்தே அவனே – the friendship with him is just like playing in the flowing waters (அனைத்தே, அவனே – ஏகாரங்கள் அசைநிலைகள், expletives), ஒண்தொடி மகளிர் – women with bright bangles, பண்டை யாழ் பாட – played traditional lute, ஈர்ந்தண் முழவின் – the wet cool drums, எறி குணில் விதிர்ப்ப – being hit with drum sticks, தண் நறும் சாந்தம் கமழும் தோள் – arms/shoulders with cool fragrant sandal scents, மணந்து – uniting, embracing, இன்னும் பிறள் வயினானே – he is still embracing women, மனையோள் எம்மொடு புலக்கும் என்ப – they say that his wife hates me, they say that his wife blames me, வென்வேல் மாரி அம்பின் – like victorious spears and raining arrows (அம்பின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), மழைத்தோல் பழையன் – Pazhaiyan with dark colored shields, காவிரி வைப்பின் போஒர் அன்ன – like Po’o’r town on the shore of river Kāviri, என் செறி வளை உடைத்தலோ இலனே – I did not break my stacked bangles in anger (இலனே -அசைநிலை, an expletive), உரிதினின் – rightfully, யாம் தன் பகையேம் அல்லேம் – I am not an enemy to his wife (யாம், பகையேம், அல்லேம் –  தன்மைப் பன்மை, first person plural), சேர்ந்தோர் திரு நுதல் பசப்ப நீங்கும் கொழுநனும் – her husband who abandons those who united with him causing their beautiful brows to become pale, சாலும் – will be fitting, தன் உடன் உறை பகையே – she is living with her enemy (ஏகாரம் -அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 187, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
தோள் புலம்பு அகலத் துஞ்சி, நம்மொடு
நாள் பல நீடிய கரந்து உறை புணர்ச்சி
நாண் உடைமையின் நீங்கிச் சேய் நாட்டு
அரும் பொருள் வலித்த நெஞ்சமொடு ஏகி,
நம் உயர்வு உள்ளினர் காதலர், கறுத்தோர்  5
தெம்முனை சிதைத்த கடும் பரிப் புரவி,
வார் கழல் பொலிந்த வன்கண் மழவர்
பூந்தொடை விழவின் தலைநாள் அன்ன,
தருமணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றம்
புலம்புறும் கொல்லோ தோழி, சேண் ஓங்கு  10
அலந்தலை ஞெமையத்து ஆள் இல் ஆங்கண்,
கல் சேர்பு இருந்த சில் குடிப் பாக்கத்து,
எல் விருந்து அயர ஏமத்து அல்கி,
மனை உறை கோழி அணல் தாழ்பு அன்ன
கவை ஒண் தளிர கருங்கால் யாஅத்து  15
வேனில் வெற்பின் கானம் காய,
முனை எழுந்து ஓடிய கெடு நாட்டு ஆர் இடை,
பனை வெளிறு அருந்து பைங்கண் யானை
ஒண் சுடர் முதிரா இளங்கதிர் அமையத்து,
கண்படு பாயல் கை ஒடுங்கு அசைநிலை  20
வாள்வாய்ச் சுறவின் பனித் துறை நீந்தி,
நாள் வேட்டு எழுந்த நயன் இல் பரதவர்
வைகு கடல் அம்பியின் தோன்றும்
மைபடு மா மலை விலங்கிய சுரனே?

Akanānūru 187, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He slept on our arms for many days
removing our sorrow.  Feeling embarrassed
about our secret union, and thinking about
our welfare, he went to a distant country
with a strong heart, to earn precious wealth.

Will the front yard of our rich house with spread
sand, which is like the first day of the beautiful
arrow festival of harsh warriors with long anklets
and fast horses that have ruined enemies in battles,
become lonely and ruined, oh friend?

He has gone through the wasteland, where tall
gnemai tree tops are parched, bright, forked sprouts
of dark-trunked trees look like the hanging
wattles of house-residing hens and roosters, there is
nobody walking on the paths, and in the rock-filled
small village near the mountains where there are
a few settlements, he stays in protected places
and eats food, summer’s heat is intense, people have
abandoned the ruined land and moved away, and in the
difficult wasteland blocked by huge mountains which
touch clouds, an elephant with green eyes which eats
the tender palmyra fronds in the early hours of dawn
when the rays of the sun are young, moves constantly
in its sleep, appearing like a boat in the ocean
that heartless fishermen ride, leaving from the shore
with dew, to hunt for sharks with sword like mouths.

Notes:  (1) பிரிவு உணர்த்திய தோழியிடம் தலைவி உரைத்தது.  (2) தலைவன் பிரிவின்கண் தலைவிக்குத் தோழி சொல்லியது.  நாண் உடைமையின் (3) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் –  நாம் இடையறாது வரைவு கடாவுதற்கு தம்முள் நாணுகின்ற நாணுடைமையால், வேங்கடசாமி நாட்டார் – வினையின்றி இருத்தற்கு நாணுதல் உடைமையானே.  பூந்தொடை விழவின் தலைநாள் அன்ன(8) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அழகிய அம்பு தொடுத்தற்குரிய விழா நிகழ்ச்சியினுடைய முதல் நாள் போல, தொடை விழா = மறவர் மக்கள் முதன் முதலாக அம்பு தொடுத்தற்பொருட்டு நிகழ்த்தும் ஒரு திருவிழா.  சுறா சுறவு என வந்தது. ‘குறியதன் இறுதிச் சினை கெட உகரம் அறிய வருதல் செய்யுளுள் உரித்தே’ (தொல்காப்பியம், உயிர் மயங்கியல் 32).  ஞெமிர்தல் – ஞெமிர்தலும் பாய்தலும் பரத்தல் பொருள (தொல்காப்பியம் உரியியல் 65).  கரந்து உறை புணர்ச்சி (8) – சோமசுந்தரனார் உரை – இஃது இடக்கரடக்கல்.  இடக்கரடக்கல் is use of indirect or roundabout expressions to avoid sensitive language.  புலம்பு – புலம்பே தனிமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 35).  வார்தல் போகல் ஒழுகல் மூன்றும் நேர்பும் நெடுமையும் செய்யும் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 21).

Meanings:   தோள் – arms, shoulders, புலம்பு – loneliness, அகல – to leave, துஞ்சி sleeping, நம்மொடு – with me, நாள் பல – for many days, நீடிய – lasted for long, கரந்து உறை புணர்ச்சி – union in secrecy, நாண் உடைமையின் – since he was shy, நீங்கி – left, சேய் நாட்டு – to a distant country, அரும் பொருள் – precious/rare wealth, வலித்த நெஞ்சமொடு – with a strong heart, ஏகி – he went, நம் உயர்வு உள்ளினர் காதலர் – my lover thought about elevating us, கறுத்தோர் தெம்முனை சிதைத்த – ruined enemies in enraged battles, கடும் பரிப் புரவி – fast running horses, வார் கழல் – long anklets, பொலிந்த – beautiful, splendid, வன்கண் மழவர் – harsh wasteland warriors, பூந்தொடை விழவின் தலைநாள் அன்ன – like the first day of their celebrations when beautiful arrows are shot, தருமணல் ஞெமிரிய – sand brought and spread, திரு நகர் முற்றம் – front yard of a rich house, front yard of a beautiful house, புலம்புறும் கொல்லோ தோழி – will it become lonely oh friend (கொல் – ஐயப்பொருட்டு வந்த இடைச்சொல், a particle implying doubt, ஓ – அசைநிலை, an expletive), சேண் ஓங்கு அலந்தலை ஞெமையத்து – with very tall gnemai trees with dry tops, Anogeissus latifolia (அலந்த தலை அலந்தலை என வந்தது), ஆள் இல் – nobody, ஆங்கண் – there, கல் சேர்பு இருந்த சில் குடிப் பாக்கத்து – in a small village near the mountains, எல் – night, விருந்து அயர – eating food as a guest, ஏமத்து அல்கி – staying in protected places, மனை உறை கோழி – house residing fowl, அணல் தாழ்பு அன்ன – like what is hanging on the necks, the wattles on hens and cocks, கவை ஒண் தளிர – forked bright sprouts, கருங்கால் யாஅத்து – with yā trees with dark colored trunks, with yā trees with sturdy trunks, ஆச்சா மரம், Hardwickia binate (யாஅத்து – அத்து சாரியை – an augment), வேனில் வெற்பின் கானம் காய – forest in the mountain dried because of summer’s heat, முனை எழுந்து ஓடிய – people ran away from the place, கெடு நாட்டு – ruined land, ஆர் இடை – in that difficult place, பனை வெளிறு அருந்து – eating tender palmyra shoots (ஆர்ந்து என்பது அருந்து என வந்தது), பைங்கண் யானை – elephant with green eyes (பைங்கண் – பண்புத்தொகை, compound word in which the first member stands in adjectival relation to the second), ஒண் சுடர் – bright sun, முதிரா இளங்கதிர் – immature tender rays, அமையத்து – at that time, கண்படு பாயல் – in the sleeping place (பாயல் – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இடம் என்னும் பொருட்டு), கை ஒடுங்கு – without doing anything there, action ended,அசைநிலை – moving constantly, வாள்வாய்ச் சுறவின் – with sharks with sword-like mouths (சுறவு – சுறா சுற என்றாகி உகரம் ஏற்றது), பனித் துறை நீந்தி – going past the cold shores, நாள் வேட்டு எழுந்த – desiring and going to hunt/fish for the day, நயன் இல் பரதவர் – fishermen with no kindness, fishermen with no pity, வைகு – staying, dawn, கடல் அம்பியின் தோன்றும் – appearing like a boat in the ocean (அம்பியின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), மைபடு மா மலை விலங்கிய – blocked by the mountains touched by clouds, சுரனே – the wasteland (சுரன் – சுரம் என்பதன் போலி, ஏகாரம் -அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 188, வீரை வெளியன் தித்தனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி எழிலியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
பெருங்கடல் முகந்த இருங்கிளைக் கொண்மூ!
இருண்டு உயர் விசும்பின் வலன் ஏர்பு வளைஇப்
போர்ப்புறு முரசின் இரங்கி, முறை புரிந்து
அறன் நெறி பிழையாத் திறன் அறி மன்னர்
அருஞ்சமத்து எதிர்ந்த பெருஞ்செய் ஆடவர்  5
கழித்து எறி வாளின் நளிப்பன விளங்கும்
மின்னுடைக் கருவியை ஆகி, நாளும்
கொன்னே செய்தியோ அரவம்? பொன்னென
மலர்ந்த வேங்கை மலி தொடர் அடைச்சிப்
பொலிந்த ஆயமொடு காண்தக இயலித்  10
தழலை வாங்கியும் தட்டை ஓப்பியும்
அழல் ஏர் செயலை அம் தழை அசைஇயும்,
குறமகள் காக்கும் ஏனல்
புறமும் தருதியோ? வாழிய மழையே.

Akanānūru 188, Veerai Veliyan Thithanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the cloud, as the hero listened nearby
Oh cloud that takes water from the great ocean
along with many other clouds, becomes dark
and climbs with strength in the tall sky!
You roar like drums with covers, and flash
lightning that shines like the drawn out swords
of men who do great deeds, fighting in cruel
battles for kings who rule with justice knowing
their abilities.
Is this uproar that you cause daily useless?

Will you rain in the millet field which the young
woman protects with her slingshot and rattle,
she whose walk is elegant to behold, wearing
asoka leaf skirts and playing with her beautiful
friends wearing garlands with vēngai flowers
that have blossomed like gold?

May you live long, oh cloud!

Notes:  வரையாது களவிலே வந்தொழுகும் தலைவன் ஓர் இரவில் அண்மையில் இருப்பதை அறிந்த தோழி கூறியது.  மின்னுடைக் கருவியை (7) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  மின்னல் முதலிய தொகுதியை உடையை.  ஒப்புமை:  வலன் ஏர்பு – அகநானூறு 43, 84, 188, 278, 298, 328, நற்றிணை 37, 264, 328, குறுந்தொகை 237, ஐங்குறுநூறு 469, பதிற்றுப்பத்து 24, 31, நெடுநல்வாடை 1, பட்டினப்பாலை 67, முல்லைப்பாட்டு 4, திருமுருகாற்றுப்படை 1.  கொன் – அச்சம், பயம் இலி, காலம், பெருமை, என்று அப் பால் நான்கே கொன்னைச் சொல்லே (தொல்காப்பியம், இடையியல் 6).  கருவி – கருவி தொகுதி (தொல்காப்பியம், உரியியல் 58).

Meanings:   பெருங்கடல் முகந்த – absorbing from the great ocean, இருங்கிளைக் கொண்மூ – oh cloud with big group of clouds, இருண்டு – becoming dark, உயர் விசும்பின் வலன் ஏர்பு – climbing with strength in the tall sky, climbing on the right side in the tall sky, வளைஇ – surrounding (சொல்லிசை அளபெடை), போர்ப்பு உறு – covered (with animal skin), முரசின் இரங்கி – roaring like drums (முரசின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), முறை புரிந்து அறன் நெறி பிழையா – ruling well and not losing the sense of justice (அறன் – அறம் என்பதன் போலி, பிழையா – ஈறுகெட்ட எதிர்மறை வினையெச்சம்), திறன் அறி மன்னர் – kings who knew their abilities, அருஞ்சமத்து எதிர்ந்த – fighting in difficult battles, பெருஞ்செய் ஆடவர் – warriors who do great deeds, கழித்து எறி வாளின் நளிப்பன விளங்கும் – shining densely like the swords removed from their covers and thrown (வாளின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), மின்னுடைக் கருவியை ஆகி – you are with thunder and lightning (கருவியை – முன்னிலை ஒருமைக் குறிப்பு வினைமுற்று), நாளும் கொன்னே செய்தியோ அரவம் – are you causing uproar every day that is useless (செய்தியோ – ஓகாரம் வினா, கொன்னே – கொன் பயனின்மை என்ற பொருளில் வரும் இடைச்சொல், a particle indicating futility, ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), பொன்னென மலர்ந்த வேங்கை – vēngai flowers that have blossomed like gold, Pterocarpus marsupium, மலி தொடர் அடைச்சிப் பொலிந்த ஆயமொடு – with her beautiful/bright friends wearing garlands with many flowers, காண்தக இயலி – walking elegantly to behold, தழலை வாங்கியும் – pulled and used a slingshot, slingshot (Kazhaka Akarathi), a handheld noise-making whirling device (U. Ve. Swaminatha Iyer, Po. Ve. Somasundanar Kurunthokai commentaries), தட்டை ஓப்பியும் – chasing with a bamboo rattle, அழல் ஏர் செயலை – flame like asoka (ஏர் – உவம உருபு, a comparison word), அம் தழை – beautiful leaves, அசைஇயும் – wearing (சொல்லிசை அளபெடை), குறமகள் காக்கும் ஏனல் புறமும் தருதியோ – will you come to the millet field that the young woman protects and pour as rain (தருதியோ – ஓகாரம் வினா), வாழிய மழையே – may you live long oh cloud (மழையே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 189, கயமனார், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய செவிலித்தாய் சொன்னது
பசும் பழப் பலவின் கானம் வெம்பி
விசும்பு கண் அழிய வேனில் நீடிக்,
கயம் கண் அற்ற கல் ஓங்கு வைப்பின்
நாறு உயிர் மடப்பிடி தழீஇ, வேறு நாட்டு
விழவுப் படர் மள்ளரின் முழவு எடுத்து உயரிக்,  5
களிறு அதர்ப்படுத்த கல் உயர் கவாஅன்
வெவ்வரை அத்தம் சுட்டிப் பையென
வயலை அம் பிணையல் வார்ந்த கவாஅன்
திதலை அல்குல் குறுமகள் அவனொடு
சென்று பிறள் ஆகிய அளவை, என்றும்  10
படர் மலி எவ்வமொடு மாதிரம் துழைஇ,
மனை மருண்டு இருந்த என்னினும், நனை மகிழ்
நன்னராளர் கூடு கொள் இன் இயம்
தேர் ஊர் தெருவில் ததும்பும்
ஊர் இழந்தன்று, தன் வீழ்வு உறு பொருளே.  15

Akanānūru 189, Kayamanār, Pālai Thinai – What the foster mother said after the heroine eloped
My young daughter wearing a pretty skirt woven
with vayalai vines covering her thighs with pale spots,
has become somebody else, and has gone with him to
the wasteland with harsh mountains, where the forest
which used to have jackfruit trees with luscious fruits
is parched, clouds have disappeared from the sky, ponds
are waterless, male elephants hug their naive females with
odor in their breath, and walk on the paths like warriors
who carry their drums for festivals to another country.

More than me who is living with fear in our house after
looking for her in all directions with greatly spreading
sorrow, those in town with chariots on its streets and loud
sounds of sweet musical instruments of artists who drink
liquor and enjoy, have lost their greatly desired treasure!

Notes:  விசும்பு கண் அழிய (2) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வானின் கண்ணோட்டம் அழியாநிற்ப (அழிய), கண்ணோட்டத்தின் செயலாகிய மழை இல்லை என்றவாறு, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – வானிடத்தில் ஒழிதலின்.  கயம் கண் அற்ற (3) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சுனைகள் ஊற்றுக்கண் அற்றுப்போன, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை –  குளங்கள் தம்மிடத்தே நீரற்று இருக்கும்.  ஊர் (15) – ஊர் என்றது ஈண்டு நற்றாய், ஆயத்தார் முதலியோரைக் குறித்து நின்றது, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இவ்வூரில் வாழ்வோர்.  செவிலி – ஆய் பெருஞ்சிறப்பின் அருமறை கிளத்தலின் தாய் எனப்படுவோள் செவிலி ஆகும் (தொல். களவியல் 34).  உறு – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).

Meanings:   பசும் பழப் பலவின் கானம் வெம்பி – forest which used to have jackfruit trees with luscious fruits has become parched now (பலா – பலவு ஆயிற்று, வெம்பி – வெம்ப எனத் திரிக்க), விசும்பு கண் அழிய – clouds are not there in the sky to shower rain, வேனில் நீடி – summer has been long (நீடி – நீட எனத் திரிக்க), கயம் கண் அற்ற – ponds are without water, springs are without water, கல் ஓங்கு வைப்பின் – in the places with hills, நாறு உயிர் மடப்பிடி – a naive female elephant with odor, தழீஇ – hugging (சொல்லிசை அளபெடை), வேறு நாட்டு – another country, விழவுப் படர் மள்ளரின் முழவு எடுத்து உயரி – like warriors who are carrying their drums for festivals in a lifted position (மள்ளரின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), களிறு – male elephants, அதர்ப்படுத்த – going on the path, கல் உயர் – paths on the tall mountains, கவாஅன் – adjacent mountains, mountain slopes (இசை நிறை அளபெடை), வெவ்வரை – hot mountains, அத்தம் சுட்டி – desired to go to the wasteland, பையென – delicately, slowly, வயலை அம் பிணையல் வார்ந்த – beautiful vayalai vines woven and hanging low, Portulaca quadrifida, Purslane creeper, கவாஅன் – thighs (இசை நிறை அளபெடை), திதலை அல்குல் – pale spots on her loins, குறுமகள் – young daughter, அவனொடு சென்று – went with him, பிறள் ஆகிய அளவை என்றும் – even though she became somebody else, படர் மலி எவ்வமொடு – with greatly spreading sorrow, மாதிரம் – all directions, துழைஇ – searched (சொல்லிசை அளபெடை), மனை மருண்டு இருந்த என்னினும் – more than I who was afraid and at home, நனை மகிழ் நன்னராளர் – fine artists who drink liquor and enjoy, கூடு கொள் இன் இயம் – sweet instruments that they play together, தேர் ஊர் தெருவில் – on the streets where chariots ride, ததும்பும் – sounding, ஊர் இழந்தன்று – the town has lost, the people in town have lost, தன் வீழ்வு உறு பொருளே – it has lost its greatly desired treasure, they have lost their very beloved treasure (உறு – மிக்க, பொருளே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 190, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
திரை உழந்து அசைஇய நிரைவளை ஆயமொடு
உப்பின் குப்பை ஏறி எல் பட,
வருதிமில் எண்ணும் துறைவனொடு ஊரே,
ஒருதன் கொடுமையின் அலர் பாடும்மே,
அலமரல் மழைக் கண் அமர்ந்து நோக்காள்  5
அலையல், வாழி வேண்டு அன்னை, உயர் சிமைப்
பொதும்பில் புன்னைச் சினை சேர்பு இருந்த
வம்ப நாரை இரிய, ஒரு நாள்
பொங்குவரல் ஊதையொடு புணரி அலைப்பவும்
உழைக்கடல் வழங்கலும் உரியன், அதன்தலை  10
இருங்கழி புகாஅர் பொருந்தத் தாக்கி
வயச் சுறா எறிந்தென, வலவன் அழிப்ப
எழில் பயங் குன்றிய சிறை அழி தொழில
நிரை மணிப் புரவி விரை நடை தவிர,
இழுமென் கானல் விழு மணல் அசைஇ  15
ஆய்ந்த பரியன் வந்து, இவண்
மான்ற மாலைச் சேர்ந்தன்றே இலனே.

Akanānūru 190, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!  Please listen to me!
Do not cause her grief!  The gossip in this town
is cruel and beyond comparison.

The lord of the shores where girls wearing rows of
bangles play in the waves, get tired and climb on salt
piles to count the returning boats as darkness arrives,
came one day riding his chariot on the shore rightfully,
as strong, northerly winds blew, waves lapped on the
shores, and a new stork, sitting on a punnai tree branch
in the grove on the peak of a sand dune, moved away.

At the estuary, in the vast backwaters, a powerful
shark attacked the horses.  Their usefulness lost, the
charioteer stopped and removed the ties of the horses
adorned with rows of gem ornaments, ending their fast
gallops.  The man who came with his wounded horses
came to our loud shores and sat on the fine sand.

She, with her whirling, moist eyes, did not see him.
In that confusing evening time, they did not unite!

Notes:  தோழி செவிலித்தாய்க்கு அறத்தொடு நின்றது.  தொல். களவியல் 35 – தோழி தானே செவிலி மகளே.  நிரைவளை ஆயமொடு (1) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – நிரைத்த வளையலையுடைய மகளிர் கூட்டத்துடன், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நிரைவளை அன்மொழி, தலைவி, ஆயமொடு திரையுழந்து அசைஇய நிரைவளை எனக் கூட்டுக.  தலைவி தன் வழக்கம் போலவே அங்குச் சென்றாள்.  அலமரல் – அலமரல் தெருமரல் ஆயிரண்டும் சுழற்சி (தொல்காப்பியம், சொல் 310).  விழு (விழுமம்) – விழுமம் சீர்மையும் சிறப்பும் இடும்பையும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 57).  ஆய்ந்த பரியன் (16) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மெலிந்த குதிரைகளையுடையவன், இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – சிறந்த குதிரைகளையுடையவன்.

Meanings:   திரை உழந்து  அசைஇய – they played in the waves and got tired (அசைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), நிரைவளை ஆயமொடு – with friends wearing rows of bangles, heroine with rows of bangles playing with her friends, உப்பின் குப்பை ஏறி – they climbed on the salt heaps, எல் பட – after the sun leaves, as darkness arrived, வருதிமில் எண்ணும் துறைவனொடு – with the lord of the shores where arriving boats are counted, ஊரே ஒரு தன் கொடுமையின் – those in this town are cruel without comparison (ஊரே – ஊர் ஆகுபெயர் அலர் கூறுபவர்களுக்கு, ஏகாரம் -அசைநிலை, an expletive), அலர் பாடும்மே – it will gossip (பாடும்மே – செய்யுளோசை நோக்கி மகர ஒற்று விரிந்தது), அலமரல் மழைக் கண் – whirling moist eyes, sad moist eyes, அமர்ந்து நோக்காள் – she does not see with her calm eyes, அலையல் – do not cause sorrow, வாழி – may you live long, வேண்டு அன்னை – listen to me oh mother, உயர் சிமை – peak of a sand dune, பொதும்பில் புன்னைச் சினை சேர்பு இருந்த – those on the branches of the punnai trees in the grove, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, வம்ப நாரை இரிய – new pelican/stork/crane moved away, ஒரு நாள் – one day, பொங்குவரல் ஊதையொடு – with the overflowing cold northerly winds, புணரி அலைப்பவும் – waves were lapping, உழைக்கடல் வழங்கலும் உரியன் – one who had rights to come on the shores, அதன்தலை – on top of that, இருங்கழி – huge/dark backwaters, புகாஅர் – at the estuary, river entry place (இசை நிறை அளபெடை), பொருந்த தாக்கி வயச் சுறா எறிந்தென – since a strong shark attacked them closely, வலவன் அழிப்ப – charioteer stopped, எழில் – beautiful, பயம் குன்றிய – usefulness reduced, சிறை அழி தொழில – did the work of removing their ties/yokes, நிரை மணிப் புரவி – horses with rows of gem ornaments, horses with perfect gem ornaments, விரை நடை தவிர – stopped their fast strides, இழுமென் – with loud sounds (ஒலிக்குறிப்பு), கானல் – seashore grove, விழு மணல் – fine sand, அசைஇ – stayed (சொல்லிசை அளபெடை), ஆய்ந்த பரியன் – the man with wounded horses, the man with other splendid horses, வந்து இவண் மான்ற மாலை – confusing evening, சேர்ந்தன்றே இலனே – they never united, they were not together (ஏகாரம் -அசைநிலைகள், expletives)

அகநானூறு 191, ஓரோடகத்துக் கந்தரத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
அத்தப் பாதிரித் துய்த்தலைப் புது வீ
எரி இதழ் அலரியொடு இடைப்பட விரைஇ,
வெண்தோட்டுத் தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி
தோல் புதை சிரற்று அடிக் கோல் உடை உமணர்
ஊர் கண்டன்ன ஆரம் வாங்கி,  5
அருஞ்சுரம் இவர்ந்த அசைவு இல் நோன் தாள்
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர்
மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி,
ஓமை அம் பெருங்காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு
ஏமம் செப்பும் என்றூழ் நீள் இடை  10
அரும் பொருள் நசைஇப், பிரிந்து உறை வல்லி,
சென்று வினை எண்ணுதி ஆயின், நன்றும்,
உரைத்திசின், வாழி என் நெஞ்சே, நிரை முகை
முல்லை அருந்தும் மெல்லிய ஆகி
அறல் என விரிந்த உறல் இன் சாயல்  15
ஒலி இருங்கூந்தல் தேறும் என,
வலிய கூறவும் வல்லையோ மற்றே?

Akanānūru 191, Ōrōdakathu Kantharathanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
May you live long, my heart!  If you have the
strength to leave her for precious wealth and go
through the wasteland,

where offering protection to travelers in scorching heat
in the large forest with beautiful omai trees, going on
opposite directions with their whistles, salt merchants
carrying sticks and wearing bee-swarming garlands strung
with new pāthiri flowers with fuzzy tops mixed with
flame-like flowers strung with thāzhai petals, and leather
slippers that create sounds, are together like town gatherings,
as they go on the difficult harsh wasteland paths pulling their
wagons with spoked wheels, drawn by perfect bulls with
no slack in their strong legs, as curved bells jingle,

are you capable of telling the sweet, delicate young woman
with spread hair, like fine sand, thick and black, adorned with
rows of mullai buds, and consoling her?

Notes:  தலைவன் தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லி செலவு அழுங்கியது.  சின் – மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் ஆவயின் ஆறும் முன்னிலை அசைச்சொல் (தொல்காப்பியம்.  சொல்லதிகாரம்.  இடையியல் 26, சின் என்பது இசின் என்பதன் முதற்குறை – ச. பாலசுந்தரம் உரை).  உறல் இன் சாயல் (15) –  இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – உறுதற்கு இனிய சாயல்.  சாயல் – சாயல் மென்மை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 29).

Meanings:   அத்தப் பாதிரி – pāthiri flowers in the wasteland, துய்த்தலை – fuzzy tops, soft tops, புது வீ – new flowers, எரி இதழ் அலரியொடு இடைப்பட விரைஇ – mixed in-between with flowers with flame-like petals (விரைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), வெண்தோட்டு தொடுத்த – tied together with white petals – fragrant thāzhai flower petals, வண்டு படு கண்ணி – garland swarmed by bees, தோல் புதை சிரற்று அடி – slippers made with leather making noises while walking, கோல் உடை உமணர் – salt merchants with sticks, ஊர் கண்டன்ன – like seeing the town, ஆரம் வாங்கி – pull the wagons with wheels with spokes (ஆரம் – வண்டிக்கு ஆகுபெயர்), அருஞ்சுரம் இவர்ந்த – passed through/climbed the harsh wasteland, அசைவு இல் நோன் தாள் – strong legs without slack, திருந்து பகட்டு – of perfect bulls, இயம்பும் கொடு மணி – the curved bells that ring, புரிந்து – desiring, அவர் – they, மடி விடு வீளையொடு – with whistles blown folding the lips, கடிது எதிர் ஓடி – going fast across, ஓமை அம் பெருங்காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு – to those who travel on the large beautiful forest with omai trees, Dillenia indica, Toothbrush Tree (வரூஉம் – இன்னிசை அளபெடை), ஏமம் செப்பும் – utters protection, என்றூழ் நீள் இடை – hot long path, அரும் பொருள் நசைஇ – desiring precious wealth (நசைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), பிரிந்து – separating, உறை – residing, வல்லி – வலிமையுடையாய், you with strength, you with the ability, சென்று வினை எண்ணுதி ஆயின் – if you desire to go for work, நன்றும் உரைத்திசின் – you tell that to her greatly (சின் – முன்னிலை அசைச் சொல், an expletive of the second person), வாழி என் நெஞ்சே – may you live long my heart, நிரை முகை முல்லை அருந்தும் – wearing rows of jasmine buds (அருந்து ஆர்ந்து என்பதன் விகாரம், குறுக்கும் வழி குறுக்கல்), மெல்லிய ஆகி – delicate, அறல் என – like fine black sand, விரிந்த – spread, உறல் இன் சாயல் – sweet and delicate to the touch, ஒலி இருங்கூந்தல் – the woman with thick dark hair (இருங்கூந்தல் – அன்மொழித்தொகை), தேறும் என – that she will be consoled, வலிய கூறவும் வல்லையோ மற்றே – are you capable of telling her the harsh words (மற்றே – மற்று, ஏ அசைநிலைகள், expletives)

அகநானூறு 192, பொதும்பில் கிழான் வெண்கண்ணனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
மதி இருப்பன்ன மாசு அறு சுடர் நுதல்
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்டன்று, அன்னோ!
யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே? விசும்பின்
எய்யா வரி வில் அன்ன பைந்தார்ச்
செவ்வாய்ச் சிறு கிளி சிதைய வாங்கி  5
பொறை மெலிந்திட்ட புன் புறப் பெருங்குரல்
வளை சிறை வாரணம் கிளையொடு கவர,
ஏனலும் இறங்கு பொறை உயிர்த்தன பானாள்
வந்து அளிக்குவை எனினே மால் வரை
மைபடு விடரகம் துழைஇ ஒய்யென  10
அருவி தந்த அரவு உமிழ் திரு மணி
பெருவரைச் சிறுகுடி மறுகு விளக்குறுத்தலின்,
இரவும் இழந்தனள் அளியள் உரவுப் பெயல்
உருமிறை கொண்ட உயர் சிமைப்
பெருமலை நாட, நின் மலர்ந்த மார்பே.  15

Akanānūru 192, Pothumpil Kilān Venkannanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Her faultless, moon-like forehead has changed
to the color of gold.  Alas!  What will happen to her?

Small parrots, with red beaks and green neck bands
that are like the pretty bows on the sky that are not
used for shooting, peck on millet that they drop and leave,
being too tired to carry the dull colored, bent, large clusters.
Jungle fowl flocks with curved wings come and take them.

Oh man from country with huge mountains and soaring
peaks where heavy rains fall with roaring thunder!
She is pitiable!  If you come at night, she will not be able
to embrace your wide chest, since the streets of our small
village on the huge mountain will be lit by beautiful gems
spit by snakes, brought down by roaring waterfalls from the
lofty mountains, as they rush through the dark mountain
caves before coming down!

Notes:  களவு ஒழுக்கத்தையே விரும்பும் தலைவனுக்குத் தோழி இரவுக்குறி மறுத்தது. There was this belief that snakes spit gems.  Puranānūru 294, Akanānūru 72, 92, 138, 192, 372, Kurunthokai 239 and Natrinai 255, have references to snakes spitting gems.

Meanings:   மதி இருப்பு அன்ன – like the way the moon is, மாசு அறு – without blemish, சுடர் நுதல் பொன் நேர் வண்ணம் கொண்டன்று – bright forehead has become gold-colored, அன்னோ – pitiable (இரக்கக்குறிப்பு), யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே – what will happen to her (கொல் – ஐயப்பொருட்டு வந்த இடைச்சொல், a particle implying doubt, தானே – தான், ஏ அசைநிலைகள், expletives), விசும்பின் எய்யா வரி வில் அன்ன – like the beautiful rainbow in the sky which is a bow that is not shot (எய்யப்படாத வில்லான வானவில், வெளிப்படை), பைந்தார்ச் செவ்வாய்ச் சிறு கிளி – small parrots with green bands/garlands and red beaks (பைந்தார், செவ்வாய் – பண்புத்தொகை, compound word in which the first member stands in adjectival relation to the second), சிதைய வாங்கி – ruined plucking, பொறை மெலிந்து இட்ட – they drop the load becoming tired/weak, புன்புற – dull on the back side, பெருங்குரல் – large clusters, வளை சிறை – curved wings, வாரணம் கிளையொடு – jungle fowl with its flock, கவர – to take, ஏனலும் – the millet, இறங்கு பொறை – bent due to the weight (இறங்கு – வளைந்த), உயிர்த்தன – they gave birth, they produced, பானாள் வந்து அளிக்குவை எனினே – if you come at midnight and shower your graces, மால் வரை – tall mountains, மைபடு விடரகம் – darkness filled caves, துழைஇ – stirring (சொல்லிசை அளபெடை), ஒய்யென அருவி தந்த – brought rapidly by the waterfalls that come down roaring (ஒய்யென – விரைவுக்குறிப்பு), அரவு உமிழ் திரு மணி – beautiful gem spit by snakes, பெருவரைச் சிறுகுடி மறுகு விளக்குறுத்தலின் – since they light the streets of the small village on the big mountain, இரவும் இழந்தனள் – she lost the nights, அளியள் – she is pitiable, உரவுப் பெயல் உருமிறை கொண்ட உயர் சிமை – tall peaks with heavy rains and loud thunder, பெருமலை நாட – oh man from the land with lofty mountains, நின் மலர்ந்த மார்பே – your wide chest (மார்பே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 193, மதுரை மருதன் இளநாகனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
கான் உயர் மருங்கில் கவலை அல்லது
வானம் வேண்டா வில் ஏர் உழவர்
பெருநாள் வேட்டம் கிளை எழ வாய்த்த,
பொரு களத்து ஒழிந்த குருதிச் செவ்வாய்ப்
பொறித்த போலும் வால் நிற எருத்தின்,  5
அணிந்த போலும் செஞ்செவி எருவை
குறும்பொறை எழுந்த நெடுந்தாள் யாஅத்து
அருங்கவட்டு உயர்சினைப் பிள்ளை ஊட்ட,
விரைந்து வாய் வழுக்கிய கொழுங்கண் ஊன் தடி
கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும்  10
சுரன் நமக்கு எளிய மன்னே, நல் மனைப்
பன் மாண் தங்கிய சாயல் இன் மொழி
முருந்து ஏர் முறுவல் இளையோள்,
பெருந்தோள் இன் துயில் கைவிடுகலனே.

Akanānūru 193, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
It is easy for us to go through the wasteland,
……….where
……….those who use their bows for their livelihood,
……….who desire forked paths and land without rains,
……….who rise up with their relatives for a big hunting day,
……….and vultures with red mouths, with blood of those
……….killed in battle, red ear flaps appearing like they are
……….worn, and white spots on the back sides of their necks,
……….fly to their nests in the soaring branches of tall-trunked
………. trees to feed their young, and the meat pieces with
……….fat slip from their mouths, becoming food for old foxes
……….with intense hunger,
but difficult to abandon sleep on her wide shoulders, the noble,
delicate young woman of sweet words, with teeth like the tips
of feathers, who stayed back in the fine house.

Notes:  பொருள் வேண்டிய நெஞ்சிற்குச் சொல்லித் தலைவன் செலவு அழுங்கியது.  வானம் வேண்டா வில் ஏர் உழவர் (2) – மழை வளத்தை விரும்புதலில்லாத வில்லாகிய ஏரினை உழும் உழவராகிய ஆறலைக் கள்வர்.  பொறித்த போலும் வால் நிற எருத்தின்  (5) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வரைந்து வைத்தாற்போல் வெண்ணிறமான புறக் கழுத்தினையும், இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பொறித்து வைத்தாற்போலும் வெண்ணிறம் வாய்ந்த கழுத்தினையும்.  The Pondicherry vulture (Sarcogyps calvus) also known as the Indian Black Vulture has red ear flaps, and few tiny white spots on the back of the neck.  The necks themselves are not white. There is an area on the chest which has white color.  ஒப்புமை:  அகநானூறு 179 – முருந்து எனத் திரண்ட முள் எயிற்று, அகநானூறு 193 – முருந்து ஏர் முறுவல் இளையோள், நற்றிணை 179 – முருந்து ஏர் வெண்பல் முகிழ் நகை.  சாயல் – சாயல் மென்மை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 29).

Meanings:   கான் உயர் மருங்கில் – in the tall areas of the forest, கவலை – forked paths, அல்லது – other than that, வானம் வேண்டா – they do not require rain, வில் ஏர் உழவர் – those who use bows for their livelihood, பெருநாள் வேட்டம் கிளை எழ வாய்த்த – rising with their clan for big hunting, பொரு களத்து ஒழிந்த குருதி – flowing blood of those who were killed in the battlefield, செவ்வாய் – red mouths, mouths with blood (செவ்வாய் – பண்புத்தொகை, compound word in which the first member stands in adjectival relation to the second), பொறித்த போலும் – like spotted, like painted, like etched, வால் நிற எருத்தின் – with white colored necks, அணிந்த போலும் – like they are wearing, செஞ்செவி எருவை – vultures with red ear flaps, பிணம் தின்னும் கழுகு, Indian black vulture, Pondicherry vulture, red-headed vulture, Sarcogyps calvus, குறும்பொறை எழுந்த – growing on short boulders, நெடுந்தாள் யாஅத்து – of trees with tall trunks, ஆச்சா மரம், Hardwickia binate (யாஅத்து – அத்து சாரியை – an augment), அருங்கவட்டு – difficult and branched, உயர் சினை – tall branches, பிள்ளை ஊட்ட – to feed their young, விரைந்து – going rapidly, வாய் வழுக்கிய கொழுங்கண் ஊன் தடி – flesh pieces with fat that slipped from their mouths, கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் – they will become food for old foxes with killing hunger, சுரன் நமக்கு எளிய – the wasteland is easy for us (சுரன் – சுரம் என்பதன் போலி), மன் – ஒழியிசை, ஏ -அசைநிலை, நல் மனை – fine house, பன் மாண் – noble, many esteem, தங்கிய – stayed, சாயல் இன் மொழி – delicate nature and sweet words, முருந்து ஏர் முறுவல் – teeth like the tip of peacock feather (ஏர் – உவம உருபு, a comparison word, முறுவல் – பல்), இளையோள் பெருந்தோள் இன் துயில் கைவிடுகலனே – I am unable to let go of sweet sleep on the wide shoulders of the young woman (கைவிடுகலனே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 194, இடைக்காடனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பேர் உறை தலைஇய பெரும் புலர் வைகறை,
ஏர் இடம்படுத்த இருமறுப் பூழிப்
புற மாறுபெற்ற பூவல் ஈரத்து
ஊன் கிழித்தன்ன, செஞ்சுவல் நெடுஞ்சால்
வித்திய மருங்கின் விதை பல நாறி,  5
இரலை நன்மான் இனம் பரந்தவை போலக்
கோடுடைத் தலைக்குடை சூடிய வினைஞர்
கறங்கு பறை சீரின் இரங்க வாங்கி,
களை கால் கழீஇய பெரும்புன வரகின்
கவைக் கதிர் இரும் புறம் கதூஉ உண்ட,  10
குடுமி நெற்றி நெடுமாத் தோகை
காமர் கலவம் பரப்பி, ஏமுறக்
கொல்லை உழவர் கூழ் நிழல் ஒழித்த
வல் இலைக் குருந்தின் வாங்கு சினை இருந்து,
கிளி கடி மகளிரின் விளி படப் பயிரும்  15
கார் மன் இதுவால் தோழி, “போர் மிகக்
கொடுஞ்சி நெடுந்தேர் பூண்ட கடும் பரி
விரி உளை நல் மான் கடைஇ
வருதும்” என்று அவர் தெளித்த போழ்தே.

Akanānūru 194, Idaikkādanār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
He said clearly, “The battle is intense.
I have to go.  I’ll ride my decorated
chariot with wide-tufted, fine
horses that run fast, and return.”

My friend!  Rainy season is here,
heavy rains have fallen, and at dawn
when day breaks, the red earth that is
scarred due to plowing, where soil had
been turned, is wet, appearing like torn
flesh, seeds that were planted in long
trenches have grown into many plants,
workers who appear like spread herds of
deer wear palm frond hats with pointed
tops and remove weeds as loud parai
drums are beaten with rhythm, peacocks
with tufts on their heads eat forked millet
holding the spears on their thick sides,
spread their huge, dark feathers and dance
beautifully in the shade where farmers eat
their gruel, and screech like women who
chase parrots seated on the bent branches
of kuruntham trees with thick leaves.

Notes:   பருவம் கண்டு ஆற்றாமை மிகுந்தவளாய் வருந்தித் தோழியிடம் கூறியது.  ஒப்புமை:  அகநானூறு 118 – குரல் ஏனல் கிளி கடி பாடலும் ஒழிந்தனள், அகநானூறு 194 – கிளி கடி மகளிரின் விளி படப் பயிரும், குறுந்தொகை 142 – புனக் கிளி கடியும் பூங்கண் பேதை, குறுந்தொகை 198 – படுகிளி கடிகம் சேறும், குறுந்தொகை 217 – தினை கிளி கடிக எனின், குறுந்தொகை 291 – ஏனல் படுகிளி கடியும் கொடிச்சி கைக் குளிரே இசையின் இசையா இன்பாணித்தே, குறுந்தொகை 360 –  ஏனல் உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கைக் குளிரே, பதிற்றுப்பத்து 78 – மெல்லியல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலிக் கிளி கடி மேவலர் புறவுதொறும் நுவல.  நாறி (5) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை –  நாற எனத் திரிக்க. கோடுடைத் தலைக்குடை (7) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – கோட்டினையுடைய ஓலைக்குடையை தலையிற் சூடிய கொல்லை உழவர், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இரு மருங்கிலும் கொம்புகளையுடையதாய்ப் பின்னப்பெற்ற தலையில் கவிழ்க்கும் குடையைச் சூடிய தொழிலாளர்.  குடுமி நெற்றி (11) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சூட்டினையுடைய நெற்றி, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – குடுமி பொருந்திய தலை.

Meanings:   பேர் உறை தலைஇய – heavy rains have fallen (தலைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), பெரும் புலர் வைகறை – early morning when light appears, ஏர் இடம்படுத்த – scars have been caused where plows were used on the land, இருமறுப் பூழி – dust on both sides, புற மாறுபெற்ற – turned upside down, பூவல் ஈரத்து – in the drenched red ground, ஊன் கிழித்தன்ன – like flesh was torn, செஞ்சுவல் – red high ground, நெடுஞ்சால் – long trenches, long furrows, வித்திய மருங்கின் விதை பல நாறி – many seeds that were planted have grown into many, இரலை நல் மான் இனம் – fine deer herds, பரந்தவை போல – like they are spread, கோடு உடை – with pointed tips, தலைக்குடை சூடிய வினைஞர் – workers wearing hats made with palm fronds, கறங்கு பறை சீரின் – to the loud rhythmic beats of parai drums, இரங்க – to bend, வாங்கி களை கால் கழீஇய – pulled and removed weeds with roots and cleaned (கழீஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), பெரும் புன – of the large field, வரகின் கவைக் கதிர் – forked spears of millet, இரும் புறம் – dark/thick side, கதூஉ உண்ட – gulped and ate (கதூஉ – இன்னிசை அளபெடை), குடுமி நெற்றி நெடு மாத் தோகை – tall huge peacocks with crests on top of their heads (நெற்றி – ஆகுபெயர் தலைக்கு), காமர் கலவம் பரப்பி – spread their beautiful feathers, ஏமுற – happily, கொல்லை உழவர் கூழ் நிழல் ஒழித்த – in the shade which field farmers had kept to eat their gruel, வல் இலைக் குருந்தின் – of kuruntham trees with thick leaves, wild orange tree, citrus indica, வாங்கு சினை இருந்து – from the curved branches, கிளி கடி மகளிரின் விளி படப் பயிரும் – screech sounding like the sounds of women who protect millet from parrots (மகளிரின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), கார் மன் இதுவால் தோழி – my friend, this is the rainy season (இதுவால் – ஆல் அசைநிலை, an expletive), போர் மிக – war has become intense, கொடுஞ்சி நெடுந்தேர் – tall chariot with decoration, பூண்ட கடும் பரி – fast running, விரி உளை – wide tufts, நல் மான் – fine horses, கடைஇ வருதும் – I will ride and come (கடைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), என்று அவர் தெளித்த போழ்தே – when he said it clearly (போழ்தே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 195, கயமனார், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய தாய் வேலனிடம் சொன்னது
அருஞ்சுரம் இறந்த என் பெருத்தோள் குறுமகள்
திருந்து வேல் விடலையொடு வரும் எனத், தாயே,
புனை மாண் இஞ்சி பூவல் ஊட்டி,
மனை மணல் அடுத்து மாலை நாற்றி,
உவந்து இனிது அயரும் என்ப, யானும்,  5
மான் பிணை நோக்கின் மட நல்லாளை
ஈன்ற நட்பிற்கு அருளான் ஆயினும்,
இன்னகை முறுவல் ஏழையைப் பல் நாள்
கூந்தல் வாரி நுசுப்பு இவர்ந்து ஓம்பிய
நலம் புனை உதவியும் உடையன் மன்னே,  10
அஃது அறிகிற்பினோ நன்று மன் தில்ல,
அறுவை தோயும் ஒரு பெருங்குடுமி,
சிறு பை நாற்றிய பஃறலைக் கொடுங்கோல்,
ஆகுவது அறியும் முதுவாய் வேல!
கூறுக மாதோ நின் கழங்கின் திட்பம்,  15
மாறா வருபனி கலுழும் கங்குலில்
ஆனாது துயரும் எம் கண் இனிது படீஇயர்,
எம் மனை முந்துறத் தருமோ?
தன் மனை உய்க்குமோ? யாது அவன் குறிப்பே?

Akanānūru 195, Kayamanār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said to the vēlan after her daughter eloped
Oh vēlan of ancient wisdom, adorned
with a large tuft of hair covered with cloth,
and a small bag hung on a rod with many
curved tops, who knows what happens!

They say his mother is arranging
celebrations for my daughter with wide
shoulders, and her young man with a perfect
spear, on their return from the harsh
wasteland, decorating her fine walls with
red mud, and hanging garlands near their
front yard with sand.

Even if the young man has no consideration
for me having given birth to the naïve young
woman with doe-like looks, it would be good
if he knows that I carried her on my waist,
combed her hair and protected the delicate
young woman with sweet smiles.

Tell me what your kazhangu beans have
divined, for my sad eyes that cry at night
without stopping to sleep sweetly,
about what his intention is.

Will he bring her first to our house or take
her to his house?

Notes:  மகட் போக்கிய நற்றாய் வருந்திக் கூறியது.

Meanings:   அருஞ்சுரம் இறந்த என் பெருத்தோள் குறுமகள் – my young daughter with wide shoulders who passed through the harsh wasteland, திருந்து வேல் விடலையொடு வரும் என – that she’ll return with the young man with perfect spear, தாயே – his mother (ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), புனை மாண் இஞ்சி பூவல் ஊட்டி – applying red mud decorations on the well-made walls, மனை மணல் அடுத்து மாலை நாற்றி – hanging garlands outside the house near the sand, உவந்து இனிது அயரும் – celebrating sweetly with joy, என்ப – they say, யானும் – I, மான் பிணை நோக்கின் மட நல்லாளை – the fine young woman with deer looks, ஈன்ற நட்பிற்கு – for the love for bearing her, அருளான் ஆயினும் – if he doesn’t care about that, இன் நகை முறுவல் ஏழையை – the helpless young woman with sweet smiles, பல் நாள் – many days, கூந்தல் வாரி – combed her hair, நுசுப்பு இவர்ந்து ஓம்பிய – carried her on my waist and protected her, நலம் புனை உதவியும் உடையன் – I protected and helped her nicely, மன் – ஒழியிசை, suggestion of an implied meaning, ஏ -அசைநிலை, அஃது அறிகிற்பினோ நன்று – it would be good if he knows that (அறிகிற்பினோ – ஓகாரம்அசைநிலை, an expletive), மன் –அசைநிலை, an expletive, தில்ல – தில் ஓர் இடைச்சொல், ஈறு திரிந்தது வந்தது, a particle, அறுவை தோயும் – covered with fabric, ஒரு பெருங்குடுமி – large hair tuft, சிறு பை – small bag, நாற்றிய – hanging, பஃறலைக் கொடுங்கோல் – a rod with many curved tops (பஃறலை – பல்தலை, லகரம் ஆய்தமாய்த்  திரிந்தது), ஆகுவது அறியும் முதுவாய் வேல – oh Murukan priest with ancient wisdom who knows what happens (விளி, an address), கூறுக – tell me, மாதோ – மாது, ஓ அசைநிலைகள், expletives, நின் கழங்கின் திட்பம் – look at your molucca beans and tell me what it indicates, Caesalpinia crista seeds, Molucca beans, மாறா வருபனி கலுழும் கங்குலில் ஆனாது துயரும் எம் கண் இனிது படீஇயர் – for my eyes that cry without stopping at night to sleep sweetly (படீஇயர் – சொல்லிசை அளபெடை), எம் மனை முந்துறத் தருமோ – will he bring her first to our house, தன் மனை உய்க்குமோ – will he take her to his home (ஓகாரம் வினா), யாது அவன் குறிப்பே – what is his intention (குறிப்பே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 196, பரணர், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
நெடுங்கொடி நுடங்கும் நறவு மலி பாக்கத்து
நாள் துறைப் பட்ட மோட்டிரு வராஅல்
துடிக் கண் கொழுங்குறை நொடுத்து, உண்டு ஆடி,
வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்குப் பாட்டி
ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெஞ்சோறு  5
தீம் புளிப் பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து,
விடியல் வைகறை இடூஉம் ஊர!
தொடுகலம் குறுக வாரல், தந்தை
கண் கவின் அழித்ததன் தப்பல், தெறுவர
ஒன்றுமொழிக் கோசர்க் கொன்று முரண் போகிய  10
கடுந்தேர்த் திதியன் அழுந்தை, கொடுங்குழை
அன்னி மிஞிலியின் இயலும்
நின் நலத் தகுவியை முயங்கிய மார்பே.

Akanānūru 196, Paranar, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero
Oh man from the town with swaying tall flags
and abundant alcohol, where bards catch fat varāl
fish in the morning, cut them into thick pieces that
are like the eyes of thudi drums, sell them, drink
liquor and dance forgetting to fish, fall asleep,
and their wives serve them hot balls of rice on
wide, white waterlily leaves with sweet tamarind
sauce with rounded fruits of rattan, at dawn!

Do not come near me!  I will not touch
your chest that has been embraced by your pretty
woman, who is like Anni Mignili with curved earrings,
who caused terror and killed the Kōsars who swore
oaths, with the help of king Thithiyan owning fast
chariots in Azhunthai, since they ruined her father’s eyes.

Notes:   பரத்தையிற் பிரிந்து வந்த தலைவனிடம் ஊடல்கொண்ட தலைவி கூறியது.  ஒப்புமை:  பாணரும் மீனும் –  அகநானூறு 196 – வராஅல் துடிக் கண் கொழுங்குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்குப் பாட்டி ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெஞ்சோறு தீம் புளிப் பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து, அகநானூறு 216 – நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்மகள், குறுந்தொகை 169 – பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல, ஐங்குறுநூறு 47 – முள் எயிற்றுப் பாண்மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த, ஐங்குறுநூறு 48 – வலை வல் பாண்மகன் வால் எயிற்று மடமகள் வராஅல் சொரிந்த, ஐங்குறுநூறு 49 – பாண்மகள் சில் மீன் சொரிந்து,  ஐங்குறுநூறு 111 – பாணன் சூழ் கழி மருங்கின் நாண் இரை கொளீஇச் சினைக் கயல் மாய்க்கும், புறநானூறு 348 – மீன் சீவும் பாண் சேரி, மதுரைக்காஞ்சி 269 – மீன் சீவும் பாண் சேரியொடு, பெரும்பாணாற்றுப்படை 284-285 – கோள்வல் பாண்மகன் தலைவலித்து யாத்த நெடுங்கழைத் தூண்டில் நடுங்க நாண் கொளீஇ.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இவர் மீன் பிடித்து விற்கும் தொழிலுடையோர் என்பது பெற்றாம்.  மருத நிலத்துப் பாணர்கள் மீன் பிடித்து விற்கும் தொழிலும் செய்வர்.  வரலாறு:  திதியன், அழுந்தை, அன்னி மிஞிலி.  There are references to Anni Mignili in Akanānūru 196 and 262.  There are references to Anni in Natrinai 180 and Akanānūru 45, 126 and 145.

Meanings:   நெடுங்கொடி நுடங்கும் நறவு மலி பாக்கத்து – in the town with tall swaying flags and abundant alcohol, நாள் துறைப் பட்ட மோட்டிரு வராஅல் – varāl fish caught on the shores in the day, murrel fish, Slacate nigra, Ophiocephalus punctatus, Ophiocephalus marulius (வராஅல் – இசை நிறை அளபெடை), துடிக் கண் கொழுங்குறை – cut thick pieces that look like thudi drum tops, நொடுத்து – sold, உண்டு ஆடி – drank and danced, வேட்டம் மறந்து – forgot fishing, துஞ்சும் கொழுநர்க்கு – husbands (bards) who sleep, பாட்டி – women who sing (their wives), ஆம்பல் அகல் இலை – wide leaves of white waterlilies, அமலை வெஞ்சோறு – desirable balls of rice, hot balls of rice, தீம் புளிப் பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து – pouring a sauce made with rounded rattan fruits (Calamus rotang) pouring sweet tamarind, விடியல் வைகறை – early morning, இடூஉம் – serving (இன்னிசை அளபெடை), ஊர – oh man from such town (அண்மை விளி), தொடுகலம் – I will not touch, குறுக வாரல் – do not come near me (வாரல் – அல்லீற்று எதிர்மறை வியங்கோள் வினைமுற்று), தந்தை கண் கவின் அழித்ததன் தப்பல் – for the mistake of ruining her father’s eyes, தெறுவர – causing fear, causing distress, ஒன்றுமொழிக் கோசர்க் கொன்று – killed the Kōsars who vowed, killed the Kōsars of bombastic words, முரண் போகிய – discord ended, கடும் தேர்த் திதியன் – Thithiyan with fast chariots, அழுந்தை – Azhunthai town, கொடுங்குழை அன்னி மிஞிலியின் – like Anni Mignili with curved earrings (மிஞிலியின் – இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது, ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு), இயலும் – of that nature, நின் நலத் தகுவியை முயங்கிய மார்பே – touch your chest that embraced the one who is fitting for you (மார்பே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 197, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
மா மலர் வண்ணம் இழந்த கண்ணும்,
பூ நெகிழ் அணையின் சாஅய தோளும்,
நன்னர் மாக்கள் விழைவனர் ஆய்ந்த
தொன்னலம் இழந்த துயரமொடு என்னதூஉம்
இனையல், வாழி தோழி! முனை எழ  5
முன்னுவர் ஓட்டிய முரண் மிகு திருவின்
மறமிகு தானைக் கண்ணன் எழினி
தேமுது குன்றம் இறந்தனர் ஆயினும்
நீடலர் யாழ நின் நிரைவளை நெகிழத்,
தோள் தாழ்பு இருளிய குவை இருங்கூந்தல்  10
மடவோள் தழீஇய விறலோன் மார்பில்
புன்தலைப் புதல்வன் ஊர்பு இழிந்தாங்கு
கடுஞ்சூல் மடப்பிடி தழீஇய வெண்கோட்டு
இனஞ்சால் வேழம் கன்று ஊர்பு இழிதரப்,
பள்ளி கொள்ளும் பனிச் சுரம் நீந்தி  15
ஒள் இணர்க் கொன்றை ஓங்கு மலை அத்தம்
வினை வலியுறூஉம் நெஞ்சமொடு
இனையர் ஆகி நம் பிரிந்திசினோரே.

Akanānūru 197, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your bluelily-like eyes have lost their color,
your arms have thinned like pillows that
have lost their fine shape, rows of bangles
have slipped down, and you are distressed
that you have lost your beauty desired and
analyzed by good friends.  Do not be sad
even a little!  May you live long, my friend!

Even though he has gone past the ancient
mountain with honeycombs, belonging to Ezhini
Kannan with a mighty, large army, great strength
and wealth, who chased aggressive enemies who
attacked him, he will not delay his return!

Your man who has left with a strong heart,
with a mind that is different from ours,
passed towering mountains dense with
kondrai trees bearing clusters of flowers,
where a white-tusked male elephant that
is with its herd, embraces its fully pregnant
female and lies down for his calf to climb and step
down his body, like a victorious man who embraces
his wife with thick, dark hair draping her
shoulders and lies down for his son with parched
head to climb and step down from his chest.

Notes:  பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைவியைத் தோழி வற்புறுத்தியது.  வரலாறு:  கண்ணன் எழினி.  சின் – மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் ஆவயின் ஆறும் முன்னிலை அசைச்சொல் (தொல்காப்பியம்.  சொல்லதிகாரம்.  இடையியல் 26, சின் என்பது இசின் என்பதன் முதற்குறை – ச. பாலசுந்தரம் உரை), அவற்றுள், இகுமும் சின்னும் ஏனை இடத்தொடும் தகு நிலை உடைய என்மனார் புலவர் (தொல்காப்பியம், இடையியல் 27).

Meanings:   மா மலர் வண்ணம் இழந்த கண்ணும் – eyes have lost the color of dark flowers/bluelilies, Nymphaea caerulea, பூ – lovely, நெகிழ் – reduced, ruined, அணையின் – like pillows (இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), சாஅய தோளும் – arms/shoulders are ruined, நன்னர் மாக்கள் – our good friends (நன்னர் – நல்ல), விழைவனர் ஆய்ந்த – they analyzed with desire (விழைவனர் – முற்றெச்சம்), தொன்னலம் இழந்த துயரமொடு என்னதூஉம் இனையல் – do not feel sad even a little bit that you have lost your previous beauty (என்னதூஉம் – இன்னிசை அளபெடை), வாழி தோழி – may you live long my friend, முனை எழ முன்னுவர் ஓட்டிய – chased away aggressive enemies who rose up to fight, முரண் மிகு – with great strength திருவின் – wealthy, மற மிகு தானைக் கண்ணன் எழினி – Kannan Ezhini with a very brave army, தேம் முது குன்றம் இறந்தனர் ஆயினும் – even if went through the ancient mountain with honeycombs (தேம் தேன் என்றதன் திரிபு), நீடலர் – he will not delay, யாழ –அசைநிலை, an expletive, நின் நிரைவளை நெகிழ – your rows of bangles to slip down, தோள் தாழ்பு இருளிய குவை இருங்கூந்தல் – thick dark/black hair flowing down the shoulders, மடவோள் தழீஇய – embracing the delicate woman (தழீஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), விறலோன் மார்பில் – on the chest of the victorious man, புன்தலை – parched head, head with scanty hair, புதல்வன் – son, ஊர்பு இழிந்தாங்கு – like how he climbs up and gets down, கடுஞ்சூல் மடப்பிடி தழீஇய – embracing its fully pregnant naive female, embracing its female that is pregnant for the first time (தழீஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), வெண்கோட்டு இனம் சால் வேழம் – a male elephant with white tusks which is with its herd, கன்று ஊர்பு இழிதரப் பள்ளி கொள்ளும் – lies down for his calf to climb on him and step down, பனிச் சுரம் நீந்தி – passed the cold wasteland, ஒள் இணர்க் கொன்றை ஓங்கு மலை – tall mountains with bright clusters of laburnum flowers, Golden Shower Tree, Cassia fistula, அத்தம் – wasteland, வினை வலியுறூஉம் நெஞ்சமொடு – with a strong heart to do his work, இனையர் ஆகி – he became different, நம் பிரிந்திசினோரே – the one who left us (இசின் – படர்க்கையின் கண் வந்தது, an expletive of the third person, ஏகாரம் -அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 198, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
‘கூறுவம் கொல்லோ? கூறலம் கொல்?’ எனக்
கரந்த காமம் கைந்நிறுக்கல்லாது
நயந்து நாம் விட்ட நல்மொழி நம்பி,
அரை நாள் யாமத்து விழு மழை கரந்து
கார் விரை கமழும் கூந்தல் தூவினை  5
நுண் நூல் ஆகம் பொருந்தினள், வெற்பின்
இளமழை சூழ்ந்த மட மயில் போல
வண்டு வழிப்படரத் தண் மலர் வேய்ந்து,
வில் வகுப்பு உற்ற நல் வாங்கு குடைச்சூல்
அம் சிலம்பு ஒடுக்கி அஞ்சினள் வந்து,  10
துஞ்சு ஊர் யாமத்து முயங்கினள் பெயர்வோள்,
ஆன்ற கற்பின் சான்ற பெரியள்,
அம் மா அரிவையோ அல்லள் தெனாஅது
ஆஅய் நல் நாட்டு அணங்குடைச் சிலம்பில்
கவிரம் பெயரிய உருகெழு கவாஅன்,  15
நேர் மலர் நிறை சுனை உறையும்
சூர்மகள் மாதோ, என்னும் என் நெஞ்சே.

Akanānūru 198, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
“Whether I should tell her, or not tell her”, I used to
think as I hid my love.  Unable to control it, I sent her a
message.

Desiring my good words, she came at midnight with fear,
hiding in the heavy rain, her hair with the fragrance of
monsoon, wearing pure clothes made with fine threads,
looking like a peacock surrounded by fog, adorned with
cool flowers and followed by bees feeding on them, and
controlling the jingling of her beautiful, curved, rounded
anklets with segments like those in a bow, when the town
slept, and then she returned.

She is a great woman with virtue.  She is not just a pretty,
dark, young woman.  My heart wonders whether she is a
goddess who resides in the full spring dense with delicate
flowers, in the fierce mountain called Kaviram, in the harsh
mountain ranges belonging to the southern king Āy.

Notes:  புணர்ந்து நீங்கிய தலைவியின் பண்புகளை எண்ணி, தலைவன் தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது.  வரலாறு:  ஆஅய், கவிரம்.  விழு (விழுமம்) – விழுமம் சீர்மையும் சிறப்பும் இடும்பையும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 57).  கடையெழு வள்ளல்கள் – ஆய், பாரி, காரி, ஓரி, அதிகன், பேகன், நள்ளி.  நம்பி – நம்பும் மேவும் நசை ஆகும்மே (தொல்காப்பியம் உரியியல் 33).

Meanings:   கூறுவம் கொல்லோ – should we tell (கொல் – ஐயப்பொருட்டு வந்த இடைச்சொல், a particle implying doubt, ஓ – அசைநிலை, an expletive), கூறலம் கொல் – should we not tell (கொல் – ஐயப்பொருட்டு வந்த இடைச்சொல், a particle implying doubt), என – thus, கரந்த காமம் – the hidden love, கைந்நிறுக்கல்லாது – unable to control my love, நயந்து – with desire, நாம் விட்ட நல் மொழி நம்பி – desiring the good words that we sent, அரை நாள் யாமத்து – at midnight time, விழு மழை கரந்து – hid as it rained heavily, கார் விரை கமழும் கூந்தல் – hair with rainy season’s fragrance, தூ வினை நுண் நூல் ஆகம் பொருந்தினள் – she was with pure clothes made of fine thread, வெற்பின் – in the mountains, இள மழை சூழ்ந்த – surrounded by fog, surrounded by tender clouds, மட மயில் போல – like a naive peacock, வண்டு வழிப்படரத் தண் மலர் வேய்ந்து – wearing cool flowers that bees followed to feed on, வில் வகுப்பு உற்ற – with sections like a bow, நல் – fine, வாங்கு – curved, குடைச்சூல் –  pot-like rounded (Po. Ve. Somasundaranar’s interpretation –  குடம் போன்ற புடையையுடைய), அம் சிலம்பு ஒடுக்கி – controlling the sounds of her beautiful anklets, அஞ்சினள் வந்து – she came with fear, துஞ்சு ஊர் யாமத்து முயங்கினள் – she embraced me at night when the town was sleeping, பெயர்வோள் – she who leaves, ஆன்ற கற்பின் சான்ற பெரியள் – she is a great woman with virtue, she is a woman with virtue, அம் மா அரிவையோ அல்லள் – she is not just a pretty dark young woman, தெனாஅது – in the south, தெற்கின்கண் (இசை நிறை அளபெடை, ஏழாம் உருபின் பொருள்பட வந்தது), ஆஅய் நல் நாட்டு – in the fine country of king Āy Andiran who ruled a fine country -near Kanya Kumari (ஆஅய் – இசைநிறை அளபெடை), அணங்குடைச் சிலம்பில் கவிரம் – in the fierce Kaviram mountains, in the Kaviram Mountains with deities, பெயரிய – with the name, உருகெழு கவாஅன் – fierce adjoining mountains (கவாஅன் – இசை நிறை அளபெடை), நேர் மலர் நிறை சுனை உறையும் சூர்மகள் மாதோ என்னும் என் நெஞ்சே – my heart thinks that she is the Soor goddess who resides in the full springs with delicate flowers (மாதோ – மாது, ஓ – அசைநிலைகள், expletives)

அகநானூறு 199, கல்லாடனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
கரை பாய் வெண்திரை கடுப்பப் பல உடன்
நிரை கால் ஒற்றலின், கல் சேர்பு உதிரும்
வரை சேர் மராஅத்து ஊர் மலர் பெயல் செத்து,
உயங்கல் யானை நீர் நசைக்கு அலமரச்,
சிலம்பி வலந்த வறுஞ்சினை வற்றல்  5
அலங்கல் உலவை அரி நிழல் அசைஇத்,
திரங்கு மரல் கவ்விய கையறு தொகு நிலை
அரம் தின் ஊசித் திரள் நுதி அன்ன,
திண்ணிலை எயிற்ற செந்நாய் எடுத்தலின்
வளி முனைப் பூளையின் ஒய்யென்று அலறிய  10
கெடு மான் இன நிரை தரீஇய, கலையே
கதிர் மாய் மாலை ஆண் குரல் விளிக்கும்
கடல் போல் கானம் பிற்படப் பிறர் போல்
செல்வேம் ஆயின் எம் செலவு நன்று என்னும்
ஆசை உள்ளம் அசைவின்று துரப்ப,  15
நீ செலற்கு உரியை நெஞ்சே! வேய் போல்
தடையின மன்னும் தண்ணிய திரண்ட
பெருந்தோள் அரிவை ஒழியக், குடாஅது
இரும் பொன் வாகைப் பெருந்துறைச் செருவில்
பொலம் பூண் நன்னன் பொருது களத்து ஒழிய,  20
வலம்படு கொற்றம் தந்த வாய்வாள்
களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச்சேரல்
இழந்த நாடு தந்தன்ன
வளம் பெரிது பெறினும், வாரலென் யானே.

Akanānūru 199, Kallādanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
If you wish to go past the
forest that is vast like an ocean,
……….where like rows of waves that
……….hit the shores,
……….constant winds attack kadampam
……….trees and their flowers drop on the
……….rocks,
……….a thirsting elephant thinks that it
……….is rain and gets disappointed and
……….saddened that it is not,
……….spiders have woven webs on the dry
……….branches of leafless trees with dappled
……….shade where people rest,
……….a helpless herd of deer munch on dried
……….hemp, and run away screaming when
……….attacked by a wild dog with teeth as
……….sharp as the thick edge of needles
……….honed with rasps, and a stag calls in his
……….male voice to bring them together,
with a desire to go like others, feeling
that leaving is good, you are fit to leave, my
my heart.

I am not going to leave, hurting the
young woman with curved, thick,
cool arms resembling bamboo,
even if I were given the prosperous, huge
country in the west that King Kalangāy
Nārmudi Cheral with unfailing sword, got
after killing Nannan in the battle
at Perunthurai which had his tutelary
vākai tree with gold-colored flowers.

Notes:  பொருள் ஈட்ட வேண்டும் என எண்ணிய நெஞ்சிற்குத் தலைவன் கூறியது.  செந்நாய் எடுத்தலின் (9) –  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – துரத்துதலாலே, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – தாக்குதலின்.  ஒப்புமை:  அகநானூறு 199 – வளி முனைப் பூளையின், அகநானூறு 217 – கோடைப் பூளையின் வாடையொடு துயல்வர.  Pathitruppathu has ten songs dedicated to Chera King Kalangāy Nārmudi Cheral.  It also has references to Nannan’s vākai tree with flame-like golden flowers.  வரலாறு:  நன்னன், களங்காய்க் கண்ணி நார் முடிச்சேரல், பெருந்துறை.  பொலம் – பொன் என் கிளவி ஈறு கெட முறையின் முன்னர்த் தோன்றும் லகார மகாரம் செய்யுள் மருங்கின் தொடர் இயலான (தொல்காப்பியம், புள்ளிமயங்கியல் 61).  தட – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24), அவற்றுள், தட என் கிளவி கோட்டமும் செய்யும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 25).

Meanings:   கரை பாய் வெண்திரை கடுப்ப – like the white waves that flow toward the shores (கடுப்ப – உவம உருபு, a comparison word), பல உடன் – with many, நிரை கால் ஒற்றலின் – since they were attacked by the rows of wind gusts, since they were attacked by the continuous wind, கல் சேர்பு உதிரும் – they drop on the rocks, வரை சேர் மராஅத்து – of kadampam trees on the mountains, Anthocephalus cadamba, Kadampam oak (அத்து – சாரியை), ஊர் மலர் பெயல் – flowers fall like rain, செத்து – thinking, உயங்கல் யானை – a suffering elephant, நீர் நசைக்கு – thirsting for water, அலமர – saddened, சிலம்பி வலந்த – woven by spiders, வறுஞ்சினை – branches without leaves, வற்றல் – dried, அலங்கல் உலவை – moving branches, swaying branches, அரி நிழல் – dappled shade, striped shade, அசைஇ – staying (சொல்லிசை அளபெடை), திரங்கு மரல் கவ்விய – biting/chewing the parched hemp plants, Sansevieria trifasciata, கையறு தொகு நிலை – helpless situation of the group, அரம் தின் ஊசித் திரள் நுதி அன்ன – like the thick tips of needles made by sharpening with rasps, திண்ணிலை எயிற்ற – having powerful teeth, செந்நாய் எடுத்தலின் – since the wild dog attacked, since the wild dog chased, Cuon alpinus dukhunensis, வளி முனைப் பூளையின் – like poolai flowers in front of wind, Aerva lanata (பூளையின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), ஒய்யென்று அலறிய – screaming rapidly (ஒய்யென்று – விரைவுக்குறிப்பு), கெடு மான் இன நிரை – lost herds of deer, distressed herds of deer, தரீஇய – to bring together (செய்யுளிசை அளபெடை), கலையே – a stag, கதிர் மாய் மாலை – in the evening when the rays go down, ஆண் குரல் விளிக்கும் – the stag calls, கடல் போல் கானம் பிற்பட – the ocean-like forest behind us, பிறர் போல் செல்வேம் ஆயின் – if you say that we should go like others, எம் செலவு – my leaving, நன்று என்னும் – that it is good, ஆசை உள்ளம் அசைவின்று துரப்ப – desiring mind chasing without relaxing, நீ செலற்கு உரியை – you are fit to leave, நெஞ்சே – oh my heart (விளி, an address), வேய் போல் – like bamboo, தடையின – they are curved, they are thick, மன்னும் – பொருந்தும், like, தண்ணிய – cool, திரண்ட பெருந்தோள் – rounded large arms, அரிவை – the young woman, ஒழிய – to be hurt, குடாஅது – on the west, மேற்கில் (இசை நிறை அளபெடை, ஏழாம் உருபின் பொருள்பட வந்தது), இரும் பொன் வாகைப் பெருந்துறைச் செருவில் – in the battle at Perunthurai with his vākai tree with golden flowers, Sirissa tree, Albizia lebbeck, பொலம் பூண் நன்னன் – Nannan with gold jewels, பொருது களத்து – in the battlefield, ஒழிய – ruined, வலம்படு கொற்றம் தந்த – brought great victory, வாய்வாள் – unfailing sword, களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச்சேரல் இழந்த நாடு தந்து அன்ன – even if given the country that Nannan lost to the Cheral king Kalangāy Nārmudi Cheral, வளம் பெரிது – great prosperity, பெறினும் – even if I get that, வாரலென் யானே – I will not come (யானே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 200, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நிலாவின் இலங்கு மணல் மலி மறுகில்,
புலால் அம் சேரிப் புல் வேய் குரம்பை,
ஊர் என உணராச் சிறுமையொடு, நீர் உடுத்து
இன்னா உறையுட்டு ஆயினும், இன்பம்
ஒரு நாள் உறைந்திசினோர்க்கும், வழிநாள்  5
தம் பதி மறக்கும் பண்பின் எம் பதி
வந்தனை சென்மோ, வளை மேய் பரப்ப!
பொம்மல் படுதிரை கம்மென உடைதரும்
மரன் ஓங்கு ஒரு சிறை பல பாராட்டி,
எல்லை எம்மொடு கழிப்பி, எல் உற  10
நல் தேர் பூட்டலும் உரியீர், அற்றன்று
சேந்தனிர் செல்குவிர் ஆயின், யாமும்
எம் வரை அளவையின் பெட்குவம்
நும் ஒப்பதுவோ? உரைத்திசின் எமக்கே.

Akanānūru 200, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the shores where conchs graze!
Our settlement with fish stink has huts woven
with grass, and streets filled with moon-like,
bright sand.  Our town surrounded by water feels
small and sad, but it gives joy to those who stay
here even for a day before they leave, making
them to forget their own towns the next day.

Overflowing, loud waves crash rapidly on our
shore with tall trees on one side.  Spend the day
with us, winning our praises.  When night arrives,
you will hitch your horses to your chariot and leave!

However, should you decide to stay in our town
for the night, we will take care of you in the best
manner we can.
Is this agreeable to you?  Please let us know!

Notes:  தலைவியின் குறிப்பறிந்த தோழி தலைவன் இரவிலும் தலைவியுடன் இருக்க வேண்டும் என்று உரைத்தது.  ஒப்புமை:  நிலவு மணல் – அகநானூறு 20 – நிலவு மணல், அகநானூறு 200 – நிலாவின் இலங்கு மணல் மலி மறுகில், நற்றிணை 31 – நிலவு மணல், நற்றிணை 140 – நிலவு மணல், நற்றிணை 159 – நிலவுக் குவித்தன்ன மோட்டு மணல், நற்றிணை 183 – நிலவு மணல், குறுந்தொகை 123 – நிலவுக் குவித்தன்ன வெண்மணல், கலித்தொகை 13 – வாள் நிலா ஏய்க்கும் வயங்கு ஒளி எக்கர், புறநானூறு 17 – நிலவு மணல் வியன் கானல், பொருநராற்றுப்படை 213 – நிலவு எக்கர், மதுரைக்காஞ்சி 114 – நிலவுக் கானல்.  சின் – மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் ஆவயின் ஆறும் முன்னிலை அசைச்சொல் (தொல்காப்பியம்.  சொல்லதிகாரம்.  இடையியல் 26, சின் என்பது இசின் என்பதன் முதற்குறை – ச. பாலசுந்தரம் உரை), அவற்றுள், இகுமும் சின்னும் ஏனை இடத்தொடும் தகு நிலை உடைய என்மனார் புலவர் (தொல்காப்பியம், இடையியல் 27).

Meanings:   நிலாவின் இலங்கு மணல் மலி மறுகில் – in the moon-like bright sand filled streets, புலால் அம் சேரி – community/village with flesh stink (அம் – சாரியை), புல் வேய் குரம்பை – huts made with grass, ஊர் என – that it is a town, உணரா – not feeling, சிறுமையொடு – with smallness, நீர் உடுத்து – surrounded by water, இன்னா உறையுட்டு ஆயினும் – even though it is a place filled with sorrow, இன்பம் – joy, ஒரு நாள் உறைந்திசினோர்க்கும் – for those who stayed even for a day (இசின் – படர்க்கையின் கண் வந்தது, an expletive of the third person), வழிநாள் – the following day, தம் பதி மறக்கும் பண்பின் – with the nature of making them forget their own town, எம் பதி – our town, வந்தனை சென்மோ – you can come and then leave (மோ – முன்னிலையசை, an expletive of the second person), வளை மேய் பரப்ப – oh lord of the shores where conchs graze (விளி, an address), பொம்மல் படுதிரை கம்மென உடைதரும் – overflowing roaring waves crash rapidly on the shores (விரைவுக்குறிப்பு), மரன் ஓங்கு ஒரு சிறை – where trees are tall on one side (மரன் – மரம் என்பதன் போலி), பல பாராட்டி – praising in many ways (பாராட்ட – எனத் திரிக்க), எல்லை எம்மொடு கழிப்பி – spend the day with us, எல் உற – when night arrives, நல் தேர் பூட்டலும் உரியீர் – you will hitch/tie your fine chariots (to your horses), அற்று அன்று – if it is not that, சேந்தனிர் செல்குவிர் ஆயின் – if you want to stay and then leave, யாமும் எம் வரை அளவையின் பெட்குவம் – we will take care of you to the extent that we can, நும் ஒப்பதுவோ – is it agreeable (ஒப்பதுவோ- ஓகாரம் வினா), உரைத்திசின் – you tell, (சின் – முன்னிலை அசைச் சொல், an expletive of the second person), எமக்கே – to us, ஏகாரம் -அசைநிலை, an expletive

அகநானூறு 201, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! பொன்னின்
அவிர் எழில் நுடங்கும் அணி கிளர் ஓடை
வினை நவில் யானை விறல் போர்ப் பாண்டியன்
புகழ் மலி சிறப்பின் கொற்கை முன்துறை,
அவிர் கதிர் முத்தமொடு வலம்புரி சொரிந்து  5
தழை அணிப் பொலிந்த கோடு ஏந்து அல்குல்
பழையர் மகளிர் பனித் துறைப் பரவ,
பகலோன் மறைந்த அந்தி ஆர் இடை,
உருகெழு பெருங்கடல் உவவுக் கிளர்ந்தாங்கு,
அலரும் மன்று பட்டன்றே அன்னையும்  10
பொருந்தா கண்ணள் வெய்ய உயிர்க்கும், என்று
எவன் கையற்றனை இகுளை? சோழர்
வெண்ணெல் வைப்பின் நல் நாடு பெறினும்,
ஆண்டு அமைந்து உறைநர் அல்லர் முனாஅது
வான் புகு தலைய குன்றத்து கவாஅன்,  15
பெருங்கை எண்கின் பேழ்வாய் ஏற்றை
இருள் துணிந்தன்ன குவவு மயிர்க் குருளைத்
தோல் முலைப் பிணவொடு திளைக்கும்
வேனில் நீடிய சுரன் இறந்தோரே.

Akanānūru 201, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!  The gossip that has
spread in our town is as loud as the fierce, huge
ocean that rises up on full moon day at the
harsh twilight hours when the sun hides, and
daughters of fishermen wearing leaf garments on
their tall, lifted loins, spread pearls with
sparkling rays along with right-whorled conch
shells on the cold shores of Korkai with fame and
splendor, belonging to Pandiyan king, victorious
in battles with his well-trained elephants
wearing beautiful, glittering, gold ornaments.

Why are you helpless, my friend, thinking that mother
will sigh, unable to sleep?

Even if he were to get the Chozha king’s fine country
with prosperous, paddy-rich towns, he will not stay there,
the one who went through the vast wasteland in summer,
where a male bear with gaping mouth enjoys, with his
thick furred cub as black as cut up darkness, and female
with skinny breasts, on the slope of a sky-high mountain.

Notes:  பிரிவிடை ஆற்றாளாகிய தலைவியைத் தோழி வற்புறுத்தியது.  வரலாறு:  பாண்டியன், கொற்கை, சோழர்.  ஒப்புமை:  மலைபடுகடாம் 247 – இருள் துணிந்தன்ன.

Meanings:   அம்ம – கேட்பித்தல் பொருளில் வந்த இடைச்சொல், a particle which means ‘listen’, வாழி -அசைநிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, பொன்னின் அவிர் – with gleaming gold, எழில் – pretty, நுடங்கும் – moving, glittering, அணி கிளர் ஓடை – beautifully shining forehead ornaments, வினை நவில் யானை – elephants good in their battle work, விறல் போர்ப் பாண்டியன் – Pandiyan victorious in battles, புகழ் மலி சிறப்பின் – great splendor and fame, கொற்கை முன்துறை – shores of Korkai (துறைமுன்), அவிர் கதிர் முத்தமொடு – with pearls sending bright rays, வலம்புரி – right-whorled conch shells, சொரிந்து – poured, தழை அணி – leaf garments, பொலிந்த – splendid, கோடு ஏந்து அல்குல் – lifted loins with lines, tall lifted loins, பழையர் மகளிர் – daughters of fishermen (பழையர் = கள் விற்போர், those who sell toddy), பனித்துறைப் பரவ – spread on the old shores, praised the god of the ocean, பகலோன் மறைந்த – when the sun hid, அந்தி ஆர் இடை – at the harsh twilight time, உருகெழு பெருங்கடல் – fierce huge ocean, உவவுக் கிளர்ந்தாங்கு – like how it rose up like on full moon day (உவவு – உவா நாள், முழு நிலவு நாள், குறியதின் இறுதிச் சினை கெட்டு உகரம் பெற்று முடிந்தது), அலரும் மன்று பட்டன்றே – gossip has spread in the town’s common grounds (பட்டன்றே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), அன்னையும் பொருந்தா கண்ணள் – and mother with eyes that do not close, வெய்ய உயிர்க்கும் – she will put out hot sighs, என்று எவன் கையற்றனை – you are helpless, இகுளை – oh friend (விளி, an address), சோழர் வெண்ணெல் வைப்பின் நல் நாடு பெறினும் – even if he gets the Chozha king’s fine country with towns with paddy fields, ஆண்டு அமைந்து உறைநர் அல்லர் – he is not one to stay there, முனாஅது – old, வான் புகு தலைய குன்றத்து – sky piercing high mountains, கவாஅன் – side mountains, mountain slopes (இசை நிறை அளபெடை), பெருங்கை எண்கின் – of the bear with huge hands, பேழ்வாய் ஏற்றை – a male with a gaping mouth, இருள் துணிந்தன்ன – like darkness is cut up, குவவு மயிர்க் குருளை – a cub with thick fur, தோல் முலைப் பிணவொடு திளைக்கும் – happy with its mate with skinny breasts, வேனில் நீடிய சுரன் இறந்தோரே – the man who passed through the vast wasteland in summer (சுரன் – சுரம் என்பதன் போலி, இறந்தோரே- ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 202, ஆவூர் கிழார் மகனார் கண்ணனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வயங்கு வெள் அருவிய குன்றத்துக் கவாஅன்,
கயந்தலை மடப் பிடி இனன் ஏமார்ப்பப்,
புலிப் பகை வென்ற புண்கூர் யானை
கல்லகச் சிலம்பில் கை எடுத்து உயிர்ப்பின்,
நல் இணர் வேங்கை நறுவீ  கொல்லன்  5
குருகு ஊது மிதி உலைப் பிதிர்வின் பொங்கி,
சிறு பல் மின்மினி போலப் பல உடன்
மணி நிற இரும் புதல் தாவும் நாட!
யாமே அன்றியும் உளர் கொல் பானாள்,
உத்தி அரவின் பைத்தலை துமிய,  10
உரவு உருமு உரறும் உட்குவரு நனந்தலைத்,
தவிர்வு இல் உள்ளமொடு எஃகு துணையாகக்,
கனை இருள் பரந்த கல் அதர்ச் சிறு நெறி
தேராது வரூஉம் நின் வயின்
ஆர் அஞர் அரும் படர் நீந்துவோரே?  15

Akanānūru 202, Āvūr Moolankizhār Kannanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the country with bright, white
waterfalls on mountain slopes, where
making its tender-headed female and herd happy,
a bull elephant with wounds from fighting with
tigers and winning, lifts its trunk and sighs deeply,
causing fragrant fine clusters of vēngai flowers to
fall on sapphire-colored bushes, appearing like
the scattering tiny sparks from a metalsmith’s forge
when he blows with his bellows and presses the
treadle, and spreading like swarms of fireflies!

Is there anybody other than us, who is swimming
in greatly spreading sorrow, since you come on the
fierce, small, stony paths in the vast space, in
the pitch darkness of midnight carrying a spear as
a support, with strength, and a mind not considering
hindrances when thunder, that could chop heads
of spotted snakes with hoods, roars?

Notes:   இரவுக்குறிக்கண் வந்து நீங்கும் தலைவனுக்குத் தோழி சொல்லி வரைவு கடாயது.  உத்தி அரவின் பைத்தலை (10) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பாம்பினது கோடுகளையுடைய படத்தையுடைய தலைகள், இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பாம்பினது புள்ளிகளையுடைய படம் பொருந்திய தலை.  ஒப்புமை:    அகநானூறு 202 – குருகு ஊது மிதி உலை, குறுந்தொகை 172 – உலை வாங்கு மிதி தோல், பெரும்பாணாற்றுப்படை 207 – மென்தோல் மிதி உலைக் கொல்லன்.  There is a poetic convention that thunder ruins and kills snakes.  Akanānūru 68, 92, 119, 182, 202, 274, 323, 328, Kalithokai 45, 113, Kurunthokai 158, 190, 268, 391 and Natrinai 37, 51, 114, 129, 238, 255, 264, 347, 383, Puranānūru 17, 58, 126, 211, 366 and 369 have similar descriptions of thunder ruining or killing snakes.  நனந்தலை – அகன்ற இடம், நனம் – நனவே களனும் அகலமும் செய்யும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 80).

Meanings:   வயங்கு வெள் அருவிய – with bright white waterfalls (அருவிய – குறிப்புப் பெயரெச்சம்), குன்றத்து கவாஅன் – slopes of the mountain (கவாஅன் – இசை நிறை அளபெடை), கயந்தலை மடப் பிடி – naive female with a tender head, இனன் ஏமார்ப்ப – making its herd happy (இனன் – இனம் என்பதன் போலி), புலிப் பகை வென்ற புண்கூர் யானை – a bull elephant with sores which won fighting with tigers, கல்லகச் சிலம்பில் – in the mountain slopes with boulders, கை எடுத்து உயிர்ப்பின் – due to raising his trunk and sighing, நல் இணர் வேங்கை – fine clusters of vēngai, Pterocarpus marsupium, நறு வீ – fragrant flowers, கொல்லன் – metalsmith, குருகு ஊது – blowing through the furnace hole with bellows, மிதி உலை – furnace treadle worked with the feet, பிதிர்வின் பொங்கி – rise up abundantly like the sparks (பிதிர்வின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), சிறு பல் மின்மினி போல பல உடன் – like many little fireflies, மணி நிற – sapphire colored, இரும் புதல் – big bushes, தாவும் – they spread and fall, நாட – oh man from such country (விளி, an address), யாமே அன்றியும் உளர் கொல் – is there anybody other than us (கொல் – ஐயப்பொருட்டு வந்த இடைச்சொல், a particle implying doubt), பானாள் – midnight, உத்தி அரவின் – of snakes with spots, of snakes with lines, பைத்தலை துமிய – for hoods to be chopped, உரவு – strength, உருமு உரறும் – thunder roars, உட்குவரு – causing fear, நனந்தலை – wide/vast space, தவிர்வு இல் உள்ளமொடு – with a mind that does not consider hindrances, எஃகு துணையாக – with a spear as a partner, with a spear as a support, கனை இருள் – thick darkness, பரந்த கல் அதர்ச் சிறு நெறி – small path with rocks spread, தேராது வரூஉம் – coming without thinking (வரூஉம் – இன்னிசை அளபெடை), நின் வயின் – for you, ஆர் அஞர் அரும் படர் – great sorrow, நீந்துவோரே – one who is going through, ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive

அகநானூறு 203, கபிலர், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய தாய் சொன்னது
‘உவக்குநள் ஆயினும், உடலுநள் ஆயினும்,
யாய் அறிந்து உணர்க’ என்னார் தீ வாய்
அலர் வினை மேவல் அம்பல் பெண்டிர்,
“இன்னள் இனையள் நின் மகள்” எனப் பல் நாள்
எனக்கு வந்து உரைப்பவும், தனக்கு உரைப்பு அறியேன்,  5
‘நாணுவள் இவள்’ என நனி கரந்து உறையும்
யான் இவ் வறுமனை ஒழிய, தானே,
‘அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை
எனக்கு எளிது ஆகல் இல்’ எனக் கழல் கால்
மின் ஒளிர் நெடுவேல் இளையோன் முன்னுறப்,  10
பன் மலை அருஞ்சுரம் போகிய தனக்கு யான்
அன்னேன் அன்மை நன்வாய்யாக,
மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி
வெய்து இடையுறாஅது எய்தி முன்னர்ப்
புல்லென் மா மலைப் புலம்பு கொள் சீறூர்,  15
செல் விருந்து ஆற்றித் துச்சில் இருத்த
நுனை குழைத்து அலமரும் நொச்சி
மனை கெழு பெண்டு யான் ஆகுக மன்னே.

Akanānūru 203, Kapilar, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said after her daughter eloped
Without considering whether she will be happy or whether
she will be angry, and not thinking, “Let her mother know
and understand about it,” these women with evil mouths
that love to gossip, have come and told me many days,
“This is how she is, this is how your daughter is.”

Thinking that she would be embarrassed if I spoke to her
about it, I hid it out of modesty.

She thought that if I knew about it, life here would not be easy
for her, and leaving me alone in this empty house, followed her
young man wearing warrior anklets on his feet and carrying a
bright, tall spear, and crossed many mountains, going on harsh
wasteland paths.  I am not like that, truthfully.

For her to know the truth, may I go ahead of her and become
the woman of a house surrounded by swaying nochi trees with
sprouts with tips, in a lonely little village, and provide a feast for
them and a place to stay, walking safely without difficulty on the
small paths created by animals in the parched huge mountain!

Notes:  மகட்போக்கிய தாய் சொல்லியது.  மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி (13) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – விலங்குகள் இயங்குதலால் உண்டான சிறிய வழிகள், இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – விலங்குகள் செல்லும் பின்னிக் கிடக்கும் சிறிய நெறிகளில்.  ஒப்புமை:  அகநானூறு 168 – மான் அதர்ச் சிறு நெறி, அகநானூறு 203 – மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி, அகநானூறு 318 – கான மான் அதர் யானையும் வழங்கும், அகநானூறு 388 – காட்டு மான் அடிவழி ஒற்றி.  நனி – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).  புலம்பு – புலம்பே தனிமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 35).  செவிலி – ஆய் பெருஞ்சிறப்பின் அருமறை கிளத்தலின் தாய் எனப்படுவோள் செவிலி ஆகும் (தொல். களவியல் 34).

Meanings:  உவக்குநள் ஆயினும் – whether she is happy, உடலுநள் ஆயினும் – whether she is angry (உடலுதல் – வெகுளுதல், சினத்தல்), யாய் அறிந்து உணர்க என்னார் – they won’t stay away thinking ‘let the mother know about it herself’, தீ வாய் – evil mouths, அலர் வினை மேவல் – desiring to gossip, desiring to slander, அம்பல் பெண்டிர் – women who gossip, இன்னள் இனையள் நின் மகள் எனப் பல் நாள் எனக்கு வந்து உரைப்பவும் – they came many days and told me that this is how your daughter is, தனக்கு உரைப்பு அறியேன் – I had not told her about it, நாணுவள் இவள் என – since she would be embarrassed/shy, நனி கரந்து உறையும் யான் – I hid it well because of modesty, இவ் வறுமனை ஒழிய – leaving me alone in this empty house, தானே – she, ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive, அன்னை அறியின் – if mother knows about it, இவண் உறை வாழ்க்கை எனக்கு எளிது ஆகல் இல் என – ‘life here won’t be easy for me’ she thought, கழல் கால் மின் ஒளிர் நெடு வேல் இளையோன் முன்னுற – led by her young man with a bright tall spear and warrior anklets on his feet, பன் மலை அருஞ்சுரம் போகிய தனக்கு – to her who crossed many mountains with difficult wasteland paths, யான் அன்னேன் அன்மை – I am not like that, நன்வாய்யாக – to be truthful, மான் அதர் மயங்கிய – animal paths which are entangled, மலை முதல் சிறு நெறி – small paths on the mountain, வெய்து இடையுறாஅது – without any sorrow happening (வெய்து – துன்பம், இடையுறாஅது – இசை நிறை அளபெடை), எய்தி – reaching, முன்னர் – beforehand, புல்லென் மா மலை – dull huge mountain, parched huge mountain, புலம்பு கொள் சீறூர் – lonely little town, செல் – go, விருந்து ஆற்றி – providing a feast with hospitality, துச்சில் இருத்த – staying in a safe place, நுனை குழைத்து அலமரும் நொச்சி – swaying nochi trees with sprouts with tips, Vitex leucoxylon, Chaste tree, மனை கெழு பெண்டு யான் ஆகுக – may I become the woman of the house, மன்னே – மன் ஒழியிசை, ஏகாரம் அசைநிலை

அகநானூறு 204, மதுரைக் காமக்கனி நப்பாலத்தனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
உலகுடன் நிழற்றிய தொலையா வெண்குடைக்,
கடல் போல் தானைக் கலிமா வழுதி
வென்று அமர் உழந்த வியன் பெரும் பாசறைச்
சென்று வினை முடித்தனம் ஆயின், இன்றே
கார்ப் பெயற்கு எதிரிய காண்தகு புறவில்  5
கணங்கொள் வண்டின் அஞ்சிறைத் தொழுதி
மணங்கமழ் முல்லை மாலை ஆர்ப்ப,
உதுக்காண் வந்தன்று பொழுதே வல் விரைந்து
செல்க பாக நின் நல் வினை நெடுந்தேர்
வெண்ணெல் அரிநர் மடிவாய்த் தண்ணுமை 10
பன் மலர்ப் பொய்கைப் படுபுள் ஓப்பும்
காய் நெல் படப்பை வாணன் சிறுகுடித்
தண்டலை கமழும் கூந்தல,
ஒண்தொடி மடந்தை தோள் இணை பெறவே.

Akanānūru 204, Mathurai Kāmakani Nappālathanār, Mullai thinai – What the hero said to his charioteer
We finished our battle chores that we went to perform
in the wide, vast battle camp of king Vazhuthi, victorious
in war, owning proud horses and an army as large as the
ocean, and protecting the world with his white umbrella.

The forest is beautiful to behold after the rains.
Many swarms of bees with beautiful wings buzz on
fragrance-spreading mullai flowers in the evenings.

Look there!  The time has come!  Ride your fine, tall chariot
very fast, oh charioteer, so that we may go today for me to
embrace the shoulders of the young woman with bright bangles
and hair as fragrant as the groves of Sirukudi village of Vānan
with fields bearing mature paddy attacked by birds near the
pond with many flowers where paddy reapers beat their
leather covered thannumai drums to chase them.

Notes:  வினை முற்றி மீளும் தலைவன் தேர்ப்பாகனுக்குச் சொல்லியது.  வரலாறு:  வழுதி (பாண்டிய மன்னன்), வாணன், சிறுகுடி.  The word Sirukudi is the name of a particular village indicated with the name of a leader in 6 poems – Akanānūru 54-14 (பண்ணன்), Akanānūru 117-18 (வாணன்), Akanānūru 204-12 (வாணன்), Akanānūru 269-22 (வாணன்), Natrinai 340-9 (வாணன்), Natrinai 367-6 (அருமன்).  Elsewhere, it means a small village or a small community.

Meanings:  உலகு உடன் நிழற்றிய தொலையா வெண்குடை – not ruined white umbrella that protected the whole world, perfect white umbrella that provided shade to the whole world, கடல் போல் தானை – ocean like army, கலி மா வழுதி வென்று அமர் உழந்த – involved in the battle of Pandiyan king who won owning proud horses, வியன் பெரும் பாசறை – wide huge battle camp, சென்று – went, வினை முடித்தனம் ஆயின் – since we finished our job, இன்றே – today (ஏகாரம் -அசைநிலை, an expletive), கார்ப் பெயற்கு எதிரிய – accepting the rains that fell (எதிரிய – ஏற்றுக்கொண்டு), காண்தகு புறவில் – in the lovely forest, கணங்கொள் வண்டின் – of the bees that swarm, அம் சிறை – beautiful wings, தொழுதி – swarms, group, மணங்கமழ் முல்லை மாலை ஆர்ப்ப – buzz on very fragrant jasmine flowers in the evening, உதுக்காண் – look there (உது – இடைச்சுட்டு), வந்தன்று பொழுதே – the time has come (ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), வல் விரைந்து செல்க பாக – ride very fast oh charioteer, நின் நல் வினை நெடுந்தேர் – your fine tall riding chariot, வெண்ணெல் அரிநர் – those who reap white paddy, மடிவாய்த் தண்ணுமை – thannumai drums with folded leather cover, பன் மலர்ப் பொய்கை – pond with many flowers, படுபுள் ஓப்பும் – chasing birds that come to seize food, காய் நெல் படப்பை – fields with mature paddy, வாணன் சிறுகுடித் தண்டலை – groves of Sirukudi village of Vānan, கமழும் கூந்தல – fragrant hair, ஒண்தொடி மடந்தை தோள் இணை பெறவே – to embrace the shoulders/arms of the young woman with bright bangles (பெறவே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 205, நக்கீரர், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது 

“உயிர் கலந்து ஒன்றிய தொன்றுபடு நட்பின்
செயிர்தீர் நெஞ்சமொடு செறிந்தோர் போலத்
தையல் நின் வயின் பிரியலம் யாம்” எனப்
பொய் வல் உள்ளமொடு புரிவு உணக் கூறி,
துணிவு இல் கொள்கையர் ஆகி இனியே  5
நோய் மலி வருத்தமொடு நுதல் பசப்பு ஊர,
நாம் அழத் துறந்தனர் ஆயினும், தாமே
வாய்மொழி நிலைஇய சேண் விளங்கு நல்லிசை
வளங்கெழு கோசர் விளங்கு படை நூறி,
நிலங்கொள வெஃகிய பொலம் பூண் கிள்ளி  10
பூ விரி நெடுங்கழி நாப்பண் பெரும் பெயர்க்
காவிரிப் படப்பைப் பட்டினத்து அன்ன
செழு நகர் நல் விருந்து அயர்மார், ஏமுற
விழு நிதி எளிதினின் எய்துக தில்ல,
மழைகால் அற்சிரத்து மால் இருள் நீக்கி,  15
நீடு அமை நிவந்த நிழல்படு சிலம்பில்
கடாஅ யானைக் கவுள் மருங்கு உறழ
ஆம் ஊர்பு இழிதரு காமர் சென்னி
புலி உரி வரி அதள் கடுப்பக் கலி சிறந்து,
நாட் பூ வேங்கை நறுமலர் உதிர  20
மேக்கு எழு பெருஞ்சினை ஏறிக், கணக்கலை
கூப்பிடூஉ உகளும் குன்றகச் சிறு நெறிக்
கல் பிறங்கு ஆரிடை விலங்கிய
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே.

Akanānūru 205, Nakkeerar, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He said to me, “Oh young woman! I will not separate
from you.”  Kind words from a deceptive mind, as
though our lives had united in a faultless manner
as one, and our friendship was ancient!  He does
not have the principle of strength.  Even though he
abandoned me causing great distress making me cry,
and for my forehead to become pale,
……….and went to another land with a different
……….language, passing the wasteland where paths are
……….filled with rocks, male monkeys climb on tall tree
……….branches with arrogance and call their troops and leap
……….around causing fresh, fragrant vēngai flowers to drop,
……….making the ground appear like the peeled skins
……….of tigers with stripes, in the mountain where tall
……….bamboos grow and provide shade, waterfalls flow
……….from the beautiful summits like musth that flows down
……….the cheeks of elephants, in this early dew
……….season when confusing darkness is removed,
may he earn great wealth to entertain guests in his huge
house that is like Kaviripoompattinam of great fame, with
with groves, and in the midst of huge backwaters with
blossoms, near River Kāviri belonging to the Chozha King
Killi wearing gold ornaments, who ruined the fame and
army of the prosperous and honest Kōsars, desiring
their land!

Notes:  பிரிவின்கண் வேறுபட்ட தலைவி வற்புறுத்தும் தோழிக்குச் சொல்லியது.  வரலாறு:  கோசர், கிள்ளி, காவிரிப் படப்பைப்பட்டினம்.  விழு (விழுமம்) – விழுமம் சீர்மையும் சிறப்பும் இடும்பையும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 57).  பொலம் – பொன் என் கிளவி ஈறு கெட முறையின் முன்னர்த் தோன்றும் லகார மகாரம் செய்யுள் மருங்கின் தொடர் இயலான (தொல்காப்பியம், புள்ளிமயங்கியல் 61).

Meanings:   உயிர் கலந்து ஒன்றிய – life united as one, தொன்றுபடு நட்பின் – with friendship from ancient times, செயிர் தீர் நெஞ்சமொடு – with faultless hearts, செறிந்தோர் போல – like those united, தையல் – oh young woman, நின் வயின் பிரியலம் யாம் என – that I will not separate from you (பிரியலம் – தன்மைப்பன்மை), பொய் வல் உள்ளமொடு – with a mind that is capable of deception, புரிவு உணக் கூறி – he uttered words that are desirable to me (உண உண்ண என்பதன் விகாரம்), துணிவு இல் கொள்கையர் ஆகி – becoming one with a principle of no strength, இனியே – now, நோய் மலி வருத்தமொடு – with love disease and great sorrow,  நுதல் பசப்பு ஊர – forehead became sallow, நாம் அழ – as we cried,  துறந்தனர் ஆயினும் – even if he abandons, தாமே வாய்மொழி– truthful to his words, சேண் – distance, விளங்கு – splendid, நல் இசை – fine fame, வளங்கெழு கோசர் – prosperous Kōsars, நிலைஇய – established (செய்யுளிசை அளபெடை), விளங்கு படை நூறி – destroyed his shining army, நிலங்கொள வெஃகிய – desired their land, பொலம் பூண் கிள்ளி – Chozhan king Killi wearing gold ornaments, பூ விரி நெடுங்கழி – large backwaters with open blossoms, நாப்பண் – amidst, பெரும் பெயர்க் காவிரிப் படப்பைப் பட்டினத்து அன்ன – like the Kāviripoompattinam with groves near the famous Kāviri River (பட்டினத்து – பட்டினம், அத்து சாரியை), செழு நகர் – wealthy palace, நல் விருந்து அயர்மார் – to celebrate fine hospitality, ஏமுற – to be happy, விழு நிதி எளிதினின் எய்துக  தில்ல – may be attain great wealth easily (தில் விழைவுப் பொருட்டு வந்த ஓர் இடைச்சொல், ஈறு திரிந்தது வந்தது, a particle), மழைகால் அற்சிரத்து – in the early dew season when it rains, மால் இருள் நீக்கி – confusing darkness removed, நீடு அமை நிவந்த – tall bamboos grow, நிழல்படு சிலம்பில் – in the mountain slopes with shade, கடாஅ யானை – elephant with musth (கடாஅ – இசை நிறை அளபெடை), கவுள் மருங்கு – from his cheeks, உறழ – like, ஆம் ஊர்பு இழிதரு – waters flow down, காமர் சென்னி – beautiful summits, புலி உரி வரி அதள் கடுப்ப – like the peeled striped hides of tigers (கடுப்ப – உவம உருபு, a comparison word), கலி சிறந்து – with great pride, with great arrogance, நாட் பூ வேங்கை நறுமலர் உதிர – fresh fragrant kino flowers drop, Pterocarpus marsupium, மேக்கு எழு பெருஞ்சினை ஏறி – climbing on branches that rise upwards,  கணக்கலை கூப்பிடூஉ உகளும் – male monkey calls their troops and leaps around, குன்றகச் சிறு நெறி – small paths in the mountain,  கல் பிறங்கு ஆரிடை – on the harsh paths filled with rocks, விலங்கிய – blocking, சொல் பெயர் தேஎத்த – in a country with a different language (தேஎத்த – இன்னிசை அளபெடை), சுரன் இறந்தோரே – the man who went to the wasteland (சுரன் – சுரம் என்பதன் போலி, இறந்தோரே- ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 206, மதுரை மருதன் இளநாகனார், மருதத் திணை – தலைவி விறலிக்கு வாயில் மறுத்தது
என்னெனப் படுங்கொல் தோழி, நல் மகிழ்ப்
பேடிப் பெண் கொண்டு ஆடுகை கடுப்ப,
நகுவரப் பணைத்த திரி மருப்பு எருமை
மயிர்க் கவின் கொண்ட மாத்தோல் இரும்புறம்,
சிறுதொழில் மகாஅர் ஏறிச் சேணோர்க்குத்  5
துறுகல் மந்தியின் தோன்றும் ஊரன்,
மாரி ஈங்கை மாந்தளிர் அன்ன
அம் மா மேனி ஆயிழை மகளிர்
ஆரந்தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து
ஆராக் காதலொடு தாரிடை குழைய,  10
முழவு முகம் புலரா விழவுடை வியன் நகர்,
வதுவை மேவலன் ஆகலின், அது புலந்து
அடு போர் வேளிர் வீரை முன்துறை
நெடுவெள் உப்பின் நிரம்பாக் குப்பை,
பெரும்பெயற்கு உருகியாஅங்குத்,  15
திருந்திழை நெகிழ்ந்தன தட மென் தோளே.

Akanānūru 206, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Marutham Thinai – the heroine refusing entry to the messenger virali
How will it be talked about, my friend?

The man from the town,
……….where men who are happily drunk dance
……….like women, raising and twisting their hands
……….resembling the big, twisted horns of buffaloes,
……….and young men who do small chores climbing
……….on a large drum with buffalo hide that is
……….beautiful with hair, appear to those at a distance
…….…like monkeys on a boulder,
unites with women with chosen jewels, whose beautiful,
dark bodies look like rainy season’s dark eengai sprouts,
and with endless love crushes the garlands on their chests
with big breasts in their large houses with festivities,
where the eyes of the drums do not dry.

Hating that, my perfect bangles slipped down my curved,
delicate arms like the endless huge salt heaps that melted
away in the heavy rains on the shores of Veerai town of the
murderous Vēlir clan!

Notes:  தலைவனுக்காக வாயில் வேண்டிச்சென்ற விறலிக்குத் தலைவி வாயில் மறுத்தது.  நகுவர (3) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காண்போர்க்கு நகைப்பு உண்டாக, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – விளங்குதலுற.  வதுவை மேவலன் ஆகலின் (12) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வதுவைச் சடங்கு செய்து கொள்ளுதலில் பெரிதும் உடையன் ஆதலின், இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – மணத்தினைப் பொருந்துதல் ஆகலின்.  ஒப்புமை:  முழவு முகம் புலரா – அகநானூறு பாடல்கள் 206, 222, 397 – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – முழவின் ஒலி ஓயாத, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முழவின் முழக்கம் ஒழியாத.  முழவு முகம் புலர்ந்து – நற்றிணை 360 – ஒளவை துரைசாமி உரை – முழவின் மார்ச்சனை புலர்ந்து, பின்னத்தூர் அ. நாராயணசாமி ஐயர் உரை – மத்தள முகத்து வைத்த மார்ச்சனை வறந்து.  வரலாறு:  வேளிர், வீரை.  தட – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24), அவற்றுள், தட என் கிளவி கோட்டமும் செய்யும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 25).

Meanings:   என் எனப்படும் கொல் தோழி – how will it be talked about oh friend, நல் மகிழ் – fine alcohol, பேடிப் பெண் கொண்டு ஆடுகை கடுப்ப – dancing with feminine traits like those seen in women (பேடிப் பெண் – பேடியாகிய பெண்ணென இருபெயரொட்டு, கடுப்ப – உவம உருபு, a comparison word), நகுவர – laughable, with brightness, பணைத்த – thick, big, திரி மருப்பு – twisted horns, எருமை மயிர் – buffalo’s hair, கவின் கொண்ட – with beauty, மாத்தோல் – dark/huge drum, இரும் புறம் சிறு தொழில் மகாஅர் ஏறி – small children climbing on the big/dark side (மகாஅர் – இசைநிறை அளபெடை), சேணோர்க்கு – to those looking from far, துறுகல் – boulder, மந்தியின் தோன்றும் – they appear like female monkeys (மந்தியின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), ஊரன் – the man from such town, மாரி ஈங்கை மாந்தளிர் அன்ன – like rainy season’s dark sprouts, Mimosa pudica, Touch-me-not, தொட்டாச்சுருங்கி, அம் மா மேனி – beautiful dark body, beautiful body like tender mango sprouts, ஆய் இழை மகளிர் – women with pretty jewels, ஆரம் தாங்கிய – wearing garlands, அலர் முலை ஆகத்து – on the chest with large breasts, ஆராக் காதலொடு – with unending love, தாரிடை குழைய – crushing between garlands, முழவு முகம் புலரா விழவுடை – festivities where drum clay tops do not dry, festivities where drum sounds do not go down, வியன் நகர் – wide house, வதுவை மேவலன் ஆகலின் – since he unites with them, since he marries them, since he desires to unite with them, அது புலந்து – hating that, அடு போர் வேளிர் – Vēlir in murderous battles, வீரை முன்துறை – in their Veerai town shores (முன்துறை – துறைமுன்), நெடுவெள் உப்பின் நிரம்பாக் குப்பை பெரும் பெயற்கு உருகியாஅங்கு – like how the endless tall heaps of white salt melt in the heavy rains, like how the not-full heaps of salt melt in the heavy rains (உருகியாஅங்கு – இசைநிறை அளபெடை), திருந்திழை நெகிழ்ந்தன – my perfect jewels slipped, my bangles became loose, தட மென் தோளே – curved delicate arms, large delicate arms (தோளே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 207, மதுரை எழுத்தாளன் சேந்தம்பூதனார், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய செவிலித்தாய் சொன்னது
அணங்குடை முந்நீர் பரந்த செறுவின்
உணங்கு திறம் பெயர்ந்த வெண்கல் அமிழ்தம்
குடபுல மருங்கின் உய்ம்மார், புள் ஓர்த்துப்
படை அமைத்து எழுந்த பெருஞ்செய் ஆடவர்
நிரைப் பரப் பொறைய நரைப் புற கழுதைக்  5
குறைக் குளம்பு உதைத்த கல் பிறழ் இயவின்,
வெஞ்சுரம் போழ்ந்த அஞ்சுவரு கவலை
மிஞிறு ஆர் கடாஅம் கரந்துவிடு கவுள
வெயில் தின வருந்திய நீடு மருப்பு ஒருத்தல்
பிணர் அழி பெருங்கை புரண்ட கூவல்  10
தெண்கண் உவரிக் குறைக்குட முகவை
அறன் இலாளன் தோண்ட, வெய்து உயிர்த்துப்
பிறை நுதல் வியர்ப்ப உண்டனள் கொல்லோ,
தேம் கலந்து அளைஇய தீம் பால் ஏந்திக்
கூழை உளர்ந்து மொழிமை கூறவும்,  15
மறுத்த சொல்லள் ஆகி,
வெறுத்த உள்ளமொடு உண்ணாதோளே?

Akanānūru 207, Mathurai Ezhuthālan Chēnthampoothanār, Pālai Thinai – What the foster mother said, after the heroine eloped
Men of great action analyze omens, and go
with protective groups, taking salt, the white
crystal nectar dried in the wide salt pans with
water from the fierce ocean, to the west to sell,
going through fearful, forked paths in the
wasteland,

where stones are turned upside down, kicked
by the worn hooves of donkeys with white backs
carrying loads, that walk in a row, where an elephant
with long tusks struggled in the sun, its bee-swarming
musth flow ended, the coarseness in his large trunk
lost, searched for water in a pit, from which her lover,
a with no justice drew small amounts of water in pots.
Sighing with heat, her crescent-moon-like forehead
sweating, how does she drink the salty, clear water,
the young woman who refused with hatred the sweet
milk mixed with honey that I gave to her, stroking
her hair and uttering tender words?

Notes:  வெஞ்சுரம் (7) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – கொடிய பாலை நிலம்,  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வெம்மையான பாலை நிலம்.  அறன் இலாளன் தோண்ட on line 12 could mean ‘the man with no fairness dug’ or ‘the man with no fairness drew (water)’.  பெரும்பாணாற்றுப்படை 98 – நெடுங்கிணற்று வல் ஊற்று உவரி தோண்டி, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தோண்டி – முகந்து கொண்டு.  முந்நீர் – தமிழகம் கிழக்கு தெற்கு மேற்கு ஆகிய மூன்று திசையானும் நீர்வளைவுண்டது.  முந்நீர் என்னும் தமிழ்க்கிளவி இம்முப்புறக் கடலமைப்பைச் சுட்டுவது – வ. சுப. மாணிக்கனாரின் ‘தமிழ்க்காதல்’ நூல், ஆற்று நீரும், ஊற்று நீரும் மழை நீரும் உடமையான் முந்நீர் – ஒளவை துரைசாமி புறநானூறு உரை, மண்ணை படைத்தலும் காத்தலும் அழித்தலுமாகிய நீர் – நச்சினார்க்கினியர் பத்துப்பாட்டு உரை.  செவிலி – ஆய் பெருஞ்சிறப்பின் அருமறை கிளத்தலின் தாய் எனப்படுவோள் செவிலி ஆகும் (தொல். களவியல் 34).

Meanings:   அணங்குடை முந்நீர் – fierce ocean, ocean with god, பரந்த செறுவின் – in wide salt fields, உணங்கு திறம் பெயர்ந்த – changed due to dryness, வெண்கல் அமிழ்தம் – white crystal nectar (salt), குடபுல மருங்கின் உய்ம்மார் – in order to take it to the west (to sell), புள் ஓர்த்துப் படை அமைத்து எழுந்த பெருஞ்செய் ஆடவர் – men who do great deeds rise up and form an army for protection analyzing omens – வாய்ப்புள் (செய் – முதனிலைத் தொழிற்பெயர்), நிரைப் பரப் பொறைய – with stacks of load (பரம் – பாரம் என்பதன் குறுக்கல் விகாரம்), நரைப் புற – white backs, கழுதைக் குறைக் குளம்பு உதைத்த கல் பிறழ் இயவின் – in the path where donkeys kick with their worn/reduced hooves and stones turn upside down, வெஞ்சுரம் போழ்ந்த – cutting the harsh wasteland, cutting the hot wasteland, அஞ்சுவரு கவலை – fearful forked paths, மிஞிறு ஆர் – filled with bees, கடாஅம் – musth (இசைநிறை அளபெடை), கரந்துவிடு கவுள – with cheeks where it ended, வெயில் தின வருந்திய – sad in the sun that ruined (தின தின்ன என்பதன் விகாரம்), நீடு மருப்பு ஒருத்தல் – a male elephant with long tusks, பிணர் அழி பெருங்கை – large trunk with ruined coarseness, புரண்ட – rolling, searching, கூவல் – pit, தெண்கண் உவரி – clear salty water (கண் -அசைநிலை, an expletive), குறைக் குட முகவை – with partial amounts in the pots, drew partial amounts in the pots, அறன் இலாளன் – the man with no justice (அறன் – அறம் என்பதன் போலி), தோண்ட – as he dug, as he drew water, வெய்து உயிர்த்து – sighed in the heat, sighed with heat, பிறை நுதல் வியர்ப்ப – her crescent moon like forehead sweating, உண்டனள் கொல்லோ – did she drink (கொல் – ஐயப்பொருட்டு வந்த இடைச்சொல், a particle implying doubt, ஓ – அசைநிலை, an expletive), தேம் கலந்து அளைஇய தீம்பால் ஏந்தி – holding sweet milk mixed with honey (தேம் தேன் என்றதன் திரிபு, அளைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), கூழை உளர்ந்து – stroking her hair, மொழிமை கூறவும் – when sweet words were said, மறுத்த சொல்லள் ஆகி – she refused with words, வெறுத்த உள்ளமொடு – with a hating mind, உண்ணாதோளே – the young woman who did not drink, ஏகாரம் -அசைநிலை, an expletive

அகநானூறு 208, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
யாம இரவின் நெடுங்கடை நின்று
தே முதிர் சிமையக் குன்றம் பாடும்
நுண் கோல் அகவுநர் வேண்டின், வெண்கோட்டு
அண்ணல் யானை ஈயும் வண் மகிழ்
வெளியன் வேண்மான் ஆஅய் எயினன்,  5
அளி இயல் வாழ்க்கைப் பாழிப் பறந்தலை,
இழை அணி யானை இயல் தேர் மிஞிலியொடு
நண்பகல் உற்ற செருவில் புண்கூர்ந்து,
ஒள் வாள் மயங்கு அமர் வீழ்ந்தெனப், புள் ஒருங்கு
அம் கண் விசும்பின் விளங்கு ஞாயிற்று  10
ஒண் கதிர் தெறாமை சிறகு அரில் கோலி
நிழல் செய்து உழறல் காணேன் யான் எனப்
படுகளம் காண்டல் செல்லான், சினஞ் சிறந்து,
உருவினை நன்னன், அருளான், கரப்பப்,
பெரு விதுப்புற்ற பல் வேள் மகளிர்  15
குரூஉப் பூம் பைந்தார் அருக்கிய பூசல்,
வசை விடக் கடக்கும் வயங்கு பெருந்தானை
அகுதை களை தந்தாங்கு, மிகு பெயல்
உப்புச் சிறை நில்லா வெள்ளம் போல
நாணு வரை நில்லாக் காமம் நண்ணி,  20
நல்கினள் வாழியர், வந்தே, ஓரி
பல் பழப் பலவின் பயங்கெழு கொல்லிக்
கார் மலர் கடுப்ப நாறும்
ஏர் நுண் ஓதி மாஅயோளே.

Akanānūru 208, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
May she live long,
……….my lover who broke the limits of her shyness
……….like a salt dam that does not withstand flood waters
……….after heavy rains, who came and gave herself to me,
……….the dark woman with beautiful, soft hair with the
……….fragrances of the monsoon flowers of Kolli Mountain,
……….rich, dense with jackfruit trees, belonging to king Ōri,
like faultless, victorious Akuthai who came to the aid
of the devastated Vēlir women who crushed their fresh
garlands with different colored flowers and cried,

when Vēlir king Āy Eyinan, son of Veliyan, happy in gifting,
who gave noble white-tusked elephants to diviner bards carrying
thin staffs who stood at his tall gate and sang in the last phases
of night about his mountain with peaks with abundant honeycombs,
and led a charitable life, got wounded and died at midday in the
Pāzhi battlefield where bright swords clashed, fighting with Mignili
with rapid chariots and elephants decorated with finely crafted
ornaments, and Nannan with great rage, hid himself,
unable to see the murderous battlefield where birds formed a
canopy weaving their wings together, and provided shade for the
fallen body of Āy Eyinan, and protected it from the harsh rays of
the bright sun in the beautiful sky!

Notes:  புணர்ந்து நீங்கும் தலைவன் தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது.  வெளியன் வேண்மான் ஆஅய் எயினன் (5) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – வெளியன் வேண்மானுக்கு மகனாகிய ஆய் எயினன் என்றதால், வெளியன் வேண்மானாகிய ஆய் எயினன் என்றாதல் கொள்க.  முன்னதற்கு வெளியன் என்பது தந்தையின் பெயரும், பின்னதற்கு எயினனது மற்றொரு பெயரும் ஆகும், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வெளியன் வேண்மான் ஆஅய் எயினன் என்பவன்.  வரலாறு:  வெளியன் வேண்மான், ஆஅய் எயினன், பாழி, மிஞிலி, நன்னன், வேள் மகளிர், ஓரி, அகுதை, கொல்லி.   Akanānūru poems 142, 148, 181 and 208, all written by Paranar, describe a battle where Mignili killed Āy Eyinan, and birds laced their wings and hovered over his dead body, protecting it.

Meanings:   யாம இரவின் நெடுங்கடை நின்று – standing at the last phase of night at the tall gate, தேம் முதிர் சிமையக் குன்றம் பாடும் – who sang about his mountain with peaks with rich honeycombs (தேம் தேன் என்றதன் திரிபு), நுண் கோல் அகவுநர் – diviner bards with thin rods, வேண்டின் – if they desire, if they request, வெண்கோட்டு அண்ணல் யானை ஈயும் – he gifts them noble elephants with white tusks, வண் மகிழ் வெளியன் வேண்மான் ஆஅய் எயினன் – Āy Eyinan (son of Veliyan) of the Vēlir clan who is happy with his charity (ஆஅய் – இசைநிறை அளபெடை), அளி இயல் வாழ்க்கை – life with charitable qualities, பாழிப் பறந்தலை – Pāzhi battlefield, இழை அணி யானை இயல் தேர் மிஞிலியொடு – with Mignili with fast moving chariots and elephants with beautiful ornaments, நண்பகல் உற்ற செருவில் – in the battle fought during the middle of the day, புண்கூர்ந்து – wounded greatly, ஒள் வாள் – bright swords, மயங்கு – clashed, அமர் வீழ்ந்தென – since he fell in battle, புள் ஒருங்கு – birds together, அம் கண் விசும்பின் – in the pretty sky, விளங்கு ஞாயிற்று – of the shining sun, ஒண் கதிர் – bright rays, தெறாமை – not heating, சிறகு அரில் கோலி – combined their wings and formed a canopy, நிழல் செய்து – created shade, உழறல் – flying around, காணேன் யான் – I will not see, என – so, படுகளம் காண்டல் செல்லான் – he did not see the battlefield where he died, he did not see the murderous battlefield, சினஞ் சிறந்து – with great rage, உருவினை நன்னன் – Nannan who fought fierce battles, அருளான் – he does not shower graces, கரப்ப – hid himself, பெரு விதுப்புற்ற பல் வேள் மகளிர் – many Vēlir women who were greatly distressed, குரூஉப் பூம் பைந்தார் – fresh garland with colorful flowers, fresh garland with bright flowers (குரூஉ – இன்னிசை அளபெடை), அருக்கிய – crushed/removed, பூசல் – uproar, வசை விடக் கடக்கும் – winning without blemish, வயங்கு பெருந்தானை – powerful huge army, அகுதை களை தந்தாங்கு – like Akuthai who helped, மிகு பெயல் உப்புச் சிறை நில்லா வெள்ளம் போல – like the floods after rain that are not blocked by a wall of salt, நாணு வரை நில்லாக் காமம் நண்ணி நல்கினள் – she came and gave me love not hindered in limit by shyness, வாழியர் – may she live long, வந்தே – came, ஓரி – Ōri, பல் பழப் பலவின் – with trees with many jackfruits, பயங்கெழு கொல்லிக் கார் மலர் கடுப்ப – like the rainy season flowers of Kolli Mountain which yields benefits (கடுப்ப – உவம உருபு, a comparison word), நாறும் – is fragrant, ஏர் நுண் ஓதி மாஅயோளே – the dark young woman with pretty bright fine hair (மாஅயோளே – இசைநிறை அளபெடை, ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 209, கல்லாடனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
தோளும் தொல்கவின் தொலைந்தன, நாளும்
அன்னையும் அருந்துயர் உற்றனள், அலரே
பொன் அணி நெடுந்தேர்த் தென்னர் கோமான்
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர்ச் செழியன்
நேரா எழுவர் அடிப்படக் கடந்த  5
ஆலங்கானத்து ஆர்ப்பினும் பெரிது என,
ஆழல் வாழி, தோழி, அவரே
மாஅல் யானை மறப்போர்ப் புல்லி
காம்புடை நெடுவரை வேங்கடத்து உம்பர்
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும், நிறை இறந்து  10
உள்ளார் ஆதலோ அரிதே, செவ்வேல்
முள்ளூர் மன்னன் கழல் தொடிக் காரி
செல்லா நல்லிசை நிறுத்த வல்வில்
ஓரிக் கொன்று சேரலர்க்கு ஈத்த
செவ்வேர்ப் பலவின் பயங்கெழு கொல்லி  15
நிலைபெறு கடவுள் ஆக்கிய
பலர் புகழ் பாவை அன்ன நின் நலனே.

Akanānūru 209, Kallādanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!  Your arms have
lost their prior beauty, mother is in great sorrow,
and gossip that has risen is greater than the uproar
at Ālankānam where Pandiyan king with strong
shoulders like the crossbars of fortress gates,
owning well-crafted chariots with gold ornaments,
defeated seven enemy kings.  Do not cry my friend!

Even though our man has gone through the
boulder-filled Vēnkatam Mountains with tall
bamboos, belonging to Pulli with huge elephants
and battle bravery, it is rare that he will stay away
without thinking about your nature and beauty that
is like that of the Kolli statue that many praise,
created by gods in the Kolli Mountain with bountiful
jackfruit trees with red roots, that
Mullūr King Kāri with warrior anklets and bracelets,
owning bloody spears, gifted to the Cheras after
killing Ōri of unfading fame and strong bows.

Notes:  பிரிவிடை வருந்திய தலைவியைத் தோழி வற்புறுத்தியது.  வரலாறு:  செழியன், ஆலங்கானம், புல்லி, வேங்கடம், முள்ளூர், காரி, ஓரி, கொல்லி மலை, சேரலர்.  பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன் சேரனையும் சோழனையும் (சேரமான் யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை, சோழன் கிள்ளிவளவன்), ஐந்து வேளிர் குறுநில மன்னர்களையும் (திதியன், எழினி, எருமையூரன், இருங்கோ வேண்மான், பொருநன்) சோழ நாட்டில் உள்ள தலையாலங்கானத்தில் தோற்கடித்தான்.  There are references to Thalaiyālangam battle in Puranānūru 19, 23, 25, 76, Natrinai 387, Mathuraikkānji 55, 127, and Akanānūru 36, 175 and 209.  There are references to Kāri killing Ōri in Natrinai 320, Akanānūru 209, and Sirupānātruppadai 110-111.

Meanings:   தோளும் தொல் கவின் தொலைந்தன – arms have lost their prior beauty, shoulders have lost their old beauty, நாளும் அன்னையும் அருந்துயர் உற்றனள் – and mother has been very sad every day, அலரே – gossip (ஏகாரம் -அசைநிலை, an expletive), பொன் அணி நெடுந்தேர் – tall chariot decorated with gold, தென்னர் கோமான் – southern king, எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர்ச் செழியன் – Pandiyan with finely crafted chariots and strong shoulders like the fortress door crossbar (உறழ் – உவம உருபு, a comparison word), நேரா எழுவர் அடிப்படக் கடந்த ஆலங்கானத்து ஆர்ப்பினும் பெரிது என – that it is greater than the uproar at Ālankānam where seven enemies were defeated, ஆழல் – do not cry, do not sink into sorrow (நீட்டல் விகாரம், அல் ஈற்று எதிர்மறை வியங்கோள்), வாழி தோழி – may you live long my friend, அவரே – our man (ஏகாரம் -அசைநிலை, an expletive), மாஅல் யானை மறப்போர்ப் புல்லி – Pulli with huge elephants and bravery in battles (மாஅல் – இசைநிறை அளபெடை), காம்புடை நெடு வரை வேங்கடத்து உம்பர் அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் – even though he crossed the land with boulders in the Venkatam Mountains with bamboo that is beyond, நிறை இறந்து – beyond his very good nature, உள்ளார் ஆதலோ அரிதே – rare that he will stay away not thinking about you (ஆதலோ – ஓகாரம்அசைநிலை, an expletive, அரிதே – ஏகாரம் -அசைநிலை, an expletive), செவ்வேல் முள்ளூர் மன்னன் கழல் தொடிக் காரி – Kāri, king of Mullūr with bloody spears wearing warrior anklets and bracelets (செவ்வேல் – பண்புத்தொகை, compound word in which the first member stands in adjectival relation to the second), செல்லா நல் இசை – fine fame that does not vanish, நிறுத்த – established, வல் வில் ஓரிக் கொன்று சேரலர்க்கு ஈத்த – killed Ōri with strong bows and gave to the Cheras, செவ்வேர்ப் பலவின் – jackfruit trees with red roots (செவ்வேர் – பண்புத்தொகை, compound word in which the first member stands in adjectival relation to the second), பயங்கெழு கொல்லி – Kolli Mountain which yields benefits, நிலைபெறு – is stable, கடவுள் ஆக்கிய – created by gods , பலர் புகழ் பாவை அன்ன நின் நலனே – your beauty that is like Kolli statue that many praise (நலனே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 210, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
குறி இறைக் குரம்பைக் கொலை வெம் பரதவர்
எறி உளி பொருத ஏமுறு பெருமீன்
புண் உமிழ் குருதி புலவுக் கடல் மறுப்பட,
விசும்பு அணி வில்லின் போகி, பசும் பிசிர்த்
திரை பயில் அழுவம் உழக்கி உரன் அழிந்து  5
நிரை திமில் மருங்கில் படர்தரும் துறைவன்,
பானாள் இரவில் நம் பணைத்தோள் உள்ளி,
தான் இவண் வந்த காலை நம் ஊர்க்
கானலம் பெருந்துறைக் கவின் பாராட்டி,
ஆனாது புகழ்ந்திசினோனே இனித் தன்  10
சாயல் மார்பின் பாயல் மாற்றிக்,
கைதை அம் படுசினைக் கடும் தேர் விலங்கச்
செலவு அரிது என்னும் என்பது
பல கேட்டனமால் தோழி, நாமே.

Akanānūru 210, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
The man from the shore,
……….where harsh, murderous fishermen
……….who live in huts with low eaves
……….attack a happy, huge fish,
……….throwing sharp metal barbs,
……….the blood flowing from the wounds
……….changing the color of the ocean,
……….the jumping fish appearing like a
………. pretty rainbow decorating the sky,
……….as it stirs the wave-filled ocean
……….with fine spray, loses its strength,
……….and veers toward rows of boats,
used to greatly praise the beauty of our
shores with groves,
when he came in the middle of the night,
thinking about your bamboo-like arms.

The man who used to praise you has changed
from the time when you slept on his delicate
chest!

My friend!  We have heard many times that he
complains that the beautiful branches of the
thāzhai trees hang low, blocking his fast chariot!

Notes:  தலைவனின் வரவை உணராதாள் போல் கூறியது.  சின் – மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் ஆவயின் ஆறும் முன்னிலை அசைச்சொல் (தொல்காப்பியம்.  சொல்லதிகாரம்.  இடையியல் 26, சின் என்பது இசின் என்பதன் முதற்குறை – ச. பாலசுந்தரம் உரை), அவற்றுள், இகுமும் சின்னும் ஏனை இடத்தொடும் தகு நிலை உடைய என்மனார் புலவர் (தொல்காப்பியம், இடையியல் 27).  சாயல் – சாயல் மென்மை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 29).

Meanings:   குறி இறைக் குரம்பை – huts with short eaves, கொலை வெம் பரதவர் – killer harsh fishermen, எறி உளி பொருத – attacked with a sharp-ended metal device, attacked with sharp metal barbs, ஏமுறு பெரு மீன் – happy big fish, புண் உமிழ் குருதி – blood flowed from wounds, புலவுக் கடல் மறுப்பட – the color of the stinking ocean/ocean with fish changed, விசும்பு அணி வில்லின் போகி – jumped like the rainbow that decorates the sky (வில்லின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), பசும் பிசிர்த் திரை – waves with fresh sprays, பயில் – filled with, அழுவம் – sea, உழக்கி – stirs up, உரன் அழிந்து – losing its strength, நிரை திமில் மருங்கில் படர்தரும் – comes near the rows of boats, துறைவன் – the man from such port, பானாள் இரவில் – in the middle of the night, நம் பணைத்தோள் உள்ளி – thinking about your thick arms, thinking about your bamboo-like arms, தான் இவண் வந்த காலை – when he came here, நம் ஊர்க் கானல் அம் பெருந்துறைக் கவின் பாராட்டி – praising the beauty of our big shores with groves (அம் – சாரியை), ஆனாது புகழ்ந்திசினோனே – he praised greatly (இசின் – படர்க்கையின் கண் வந்தது, an expletive of the third person, ஏ -அசைநிலை, an expletive), இனித் தன் சாயல் மார்பின் பாயல் மாற்றி – now he changed from when you slept on his delicate chest, கைதை – thāzhai trees, Pandanus odoratissimus, அம் – beautiful, படுசினை – low branches, கடும் தேர் விலங்க – since they will block the fast chariot, செலவு அரிது என்னும் என்பது – him saying that it is difficult to come, பல கேட்டனமால் தோழி நாமே – we heard it many times my friend (கேட்டனமால் – ஆல் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 211, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கேளாய் எல்ல தோழி! வாலிய
சுதை விரிந்தன்ன பல் பூ மராஅம்
பறை கண்டன்ன பாவடி நோன் தாள்
திண் நிலை மருப்பின் வயக் களிறு உரிஞுதொறும்,
தண் மழை ஆலியின் தாஅய், உழவர்  5
வெண்ணெல் வித்தின் அறை மிசை உணங்கும்
பனி படு சோலை வேங்கடத்து உம்பர்,
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் நல்குவர்,
குழியிடைக் கொண்ட கன்றுடைப் பெரு நிரை
பிடி படு பூசலின் எய்தாது ஒழியக்  10
கடுஞ்சின வேந்தன் ஏவலின் எய்தி,
நெடுஞ்சேண் நாட்டில் தலைத்தார்ப் பட்ட
கல்லா எழினி பல் எறிந்து அழுத்திய
வன்கண் கதவின் வெண்மணி வாயில்
மத்தி நாட்டிய கல் கெழுப் பனித் துறை 15
நீர் ஒலித்தன்ன பேஎர்
அலர் நமக்கு ஒழிய அழப் பிரிந்தோரே.

Akanānūru 211, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Listen my friend!  He will be gracious
to us, even though he made us cry and
went to the other side of the Vēnkadam
Mountains where people speak a different
language, flowers as white as limestone
drop like hailstones in cold rains,
and dry on the boulders below like paddy
dried for seeds by farmers, when mighty
elephants with drum-like wide feet and
strong tusks rub against kadampam trees.

The gossip that has risen is as loud as the
waves that crash on the shores of Venmani
with memorial stones where Mathi embedded
on a strong fort door the teeth of untutored
Ezhini, whom he located and defeated in a distant
land, goaded by the great Chozha king in rage,
since Ezhini had not joined others in catching
the female elephants and calves trapped in pits.

Notes:  தலைவன் பிரிவின்கண் வருந்திய தலைவியிடம் தோழி கூறியது.  வரலாறு: – வேங்கட மலை, எழினி, மத்தி. வெண்மணி வாயில், வேந்தன் (சோழ மன்னன்),   ஒப்புமை:  நற்றிணை 18 – மூவன் முழு வலி முள் எயிறு அழுத்திய கதவின் கானல் அம் தொண்டிப் பொருநன் வென் வேல் தெறல் அருந்தானைப் பொறையன்.

Meanings:   கேளாய் எல்ல தோழி – Hey! listen my friend, வாலிய சுதை விரிந்தன்ன – like white lime paste is spread, பல் பூ மராஅம் – kadampam trees with many flowers, Anthocephalus cadamba, Kadampam oak (மராஅம் – இசைநிறை அளபெடை), பறை கண்டன்ன – like seeing parai drums, பாவடி – wide feet, நோன் தாள் – strong legs, திண் நிலை மருப்பின் – with firm tusks, வயக் களிறு – mighty elephants, உரிஞுதொறும் – whenever they rub against, தண் மழை ஆலியின் – like hailstones from cool rains (ஆலியின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), தாஅய் – spread (இசைநிறை அளபெடை), உழவர் வெண்ணெல் வித்தின் அறை மிசை உணங்கும் – fall on boulders and become dry like paddy seeds that farmers dry on boulders (வித்தின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), பனி படு சோலை – groves with dew, வேங்கடத்து உம்பர் – beyond Vēnkadam hills, மொழிபெயர் தேஎத்தர் – they speak a different language in that country (தேஎத்தர் – இன்னிசை அளபெடை), ஆயினும் – yet, நல்குவர் – he will be gracious, குழியிடைக் கொண்ட கன்றுடைப் பெரு நிரை பிடி படு – big herd of female elephants with calves that were caught in pits, பூசலின் – in the uproar, எய்தாது ஒழிய – not coming, கடுஞ்சின வேந்தன் ஏவலின் எய்தி – reached him on the goading of the king with great rage, நெடுஞ்சேண் நாட்டில் – in a country that is very far away, in a big country that is far away, தலைத்தார்ப் பட்ட – caught by the vanguard of the army, கல்லா எழினி – untrained Ezhini, uneducated Ezhini, பல் எறிந்து – removed the teeth, அழுத்திய – pressed, embedded வன்கண் கதவின் – with a strong door, வெண்மணி வாயில் – Venmanivāyil fort, மத்தி – Mathi, நாட்டிய – planted, கல் கெழு – with memorial stones, ஒலித்தன்ன – like the sounds of the waters on the cold ocean shore, பேஎர் அலர் நமக்கு ஒழிய – giving big scandal to us, causing great gossip about us (பேஎர் – இன்னிசை அளபெடை), அழப் பிரிந்தோரே – he left making us cry (பிரிந்தோரே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 212, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
தா இல் நன்பொன் தைஇய பாவை
விண் தவழ் இளவெயிற் கொண்டு நின்றன்ன,
மிகு கவின் எய்திய, தொகு குரல் ஐம்பால்,
கிளை அரில் நாணல் கிழங்கு மணற்கு ஈன்ற
முளை ஓரன்ன மின் எயிற்றுத் துவர் வாய்,  5
நயவன் தைவரும் செவ்வழி நல்யாழ்
இசை ஓர்த்தன்ன இன் தீங்கிளவி,
அணங்கு சால் அரிவையை நசைஇப் பெருங்களிற்று
இனம் படி நீரின் கலங்கிய பொழுதில்,
பெறல் அருங்குரையள் என்னாய் வைகலும் 10
இன்னா அருஞ்சுரம் நீந்தி நீயே
என்னை இன்னல் படுத்தனை, மின்னு வசிபு
உரவுக் கார் கடுப்ப மறலி மைந்துற்று
விரவு மொழிக் கட்டூர் வேண்டுவழிக் கொளீஇ,
படை நிலா இலங்கும் கடல் மருள் தானை  15
மட்டு அவிழ் தெரியல் மறப்போர்க் குட்டுவன்
பொரு முரண் பெறாஅது விலங்கு சினஞ் சிறந்து,
செருச்செய் முன்பொடு முந்நீர் முற்றி,
ஓங்கு திரைப் பௌவம் நீங்க ஓட்டிய
நீர் மாண் எஃகம் நிறத்துச் சென்று அழுந்தக்  20
கூர் மதன் அழியரோ நெஞ்சே! ஆனாது
எளியள் அல்லோள் கருதி,
விளியா எவ்வம் தலைத்தந்தோயே.

Akanānūru 212, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
My heart!  You are confused like water that is
muddied by a herd of huge bathing elephants.
You desire the noble young woman of great beauty,
who is like a doll made with soft gold shrouded by
delicate sunlight that has spread in the sky, adorned
with  a five-part, thick braid, her sparkling teeth
resembling tender sprouts that grow on reed tubers in
the sand, and very sweet words sounding as sweet as
sevvali tune strummed by musicians.

Not agreeing that she is difficult to obtain, you made
me cross the harsh wasteland every day and gave me
endless great sorrow.

May your arrogance end, and may you be stabbed
by the esteemed spear of Kuttuvan wearing garlands
that drip honey, who attacks like thundering mighty
clouds with splitting lightning, with great enmity and
strength in battles, owns an army as large as the ocean,
his warriors bear bright weapons, many tongues are heard
in his battle camps, and not finding his enemies on land,
he surrounds the ocean with tall waves, rides splitting it
and attacks them.

Notes:  அல்லகுறிப்பட்டு நீங்கும் தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் கூறியது.  தா இல் நன்பொன் தைஇய பாவை (12) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வன்மையில்லாது நெகிழும் தன்மையுடைய சிறந்த பொன்னால் இயற்றப்பெற்ற பாவை.  வசிபு (12) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – வானைப் பிளந்து, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இருளைப் பிளக்கின்ற.  முந்நீர் – தமிழகம் கிழக்கு தெற்கு மேற்கு ஆகிய மூன்று திசையானும் நீர்வளைவுண்டது.  முந்நீர் என்னும் தமிழ்க்கிளவி இம்முப்புறக் கடலமைப்பைச் சுட்டுவது – வ. சுப. மாணிக்கனாரின் ‘தமிழ்க்காதல்’ நூல், ஆற்று நீரும், ஊற்று நீரும் மழை நீரும் உடமையான் முந்நீர் – ஒளவை துரைசாமி புறநானூறு உரை, மண்ணை படைத்தலும் காத்தலும் அழித்தலுமாகிய நீர் – நச்சினார்க்கினியர் பத்துப்பாட்டு உரை.    ஒப்புமை:  மின்னல் பிளத்தல் – மின்னு வசிபு – அகநானூறு 162, 212, 322, நற்றிணை 228, 261, மலைபடுகடாம் 97, மின்னு வசி – நற்றிணை 334.  வரலாறு: குட்டுவன் (சேரன்).  குரை – ஏயும் குரையும் இசைநிறை அசைநிலை ஆயிரண்டு ஆகும் இயற்கைய என்ப (தொல்காப்பியம், இடையியல் 24).

Meanings:   தா இல் – without strength, நன் பொன் – fine gold, தைஇய பாவை – created doll (தைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), விண் தவழ் – spread in the sky, இளவெயில் கொண்டு நின்றன்ன – like standing with sunlight on it, மிகு கவின் எய்திய – attained great beauty, தொகு குரல் – thick clusters, ஐம்பால் – five part braid, கிளை அரில் – branches twined, நாணல் கிழங்கு – reed tubers, Saccharum arundinaceum, மணற்கு ஈன்ற – growing in the sand (மணற்கு – மணலின்கண், வேற்றுமை மயக்கம், நான்கனுருபு ஏழாவதன்கண் மயங்கிற்று), முளை ஓரன்ன- like the sprouts, மின் எயிற்று – with sparkling teeth, துவர் வாய் – red mouth, coral-like red mouth, நயவன் தைவரும் செவ்வழி – sevvali tune played stroked by an artist who loves music, நல் யாழ் இசை ஓர்த்தன்ன – like listening like it is sweet lute music, இன் தீம் கிளவி – very sweet words (இன் தீம் – ஒருபொருட் பன்மொழி), அணங்கு சால் அரிவையை – the young woman of great esteem, the young woman who is like a goddess, நசைஇ – desired (சொல்லிசை அளபெடை), பெருங்களிற்று இனம் படி நீரின் கலங்கிய பொழுதில் – confused like the muddied water when large male elephant herds get in to bathe (நீரின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), பெறல் அருங்குரையள் என்னாய் – you don’t consider that she is difficult to obtain (அருங்குரையள் – குரை என்னும் இடைச்சொல் குறிப்பு வினைமுற்றாக ஆயிற்று), வைகலும் இன்னா அருஞ்சுரம் நீந்தி நீயே என்னை இன்னல் படுத்தனை – you caused me trouble my making me cross the harsh wasteland daily, மின்னு வசிபு – lightning that splits the clouds, lightning that splits darkness, lightning that splits the sky, உரவுக் கார் கடுப்ப – like mighty monsoon clouds with thunder (கடுப்ப – உவம உருபு, a comparison word), மறலி – with hatred, மைந்துற்று – with strength, விரவு மொழி – mixed languages, கட்டூர் – battle camp, வேண்டுவழிக் கொளீஇ – establishes wherever he wants (கொளீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), படை – army, நிலா இலங்கும் – weapons shining, weapons shining like the moon, கடல் மருள் தானை – ocean like army (மருள் – உவம உருபு, a comparison word), மட்டு அவிழ் – honey dripping, தெரியல் – garland, மறப்போர்க் குட்டுவன் – Kuttuvan with bravery in battles, Chera king, பொரு முரண் பெறாஅது – not finding his enemies who battle (பெறாஅது – இசை நிறை அளபெடை), விலங்கு சினஞ் சிறந்து – with great overflowing rage (விலங்கு = பொங்கி எழும்), செருச்செய் – to battle, முன்பொடு – with strength, முந்நீர் முற்றி – surrounded the sea, ஓங்கு திரைப் பௌவம் – ocean with tall waves, நீங்க – to split, ஓட்டிய – rode, நீர் – character, மாண் எஃகம் – esteemed spears, நிறத்துச் சென்று அழுந்த – stab your chest, கூர் மதன் அழியரோ – may your sharp arrogance end, may your sharp arrogance be ruined, நெஞ்சே – oh my heart, ஆனாது – without stopping, எளியள் அல்லோள் கருதி – thinking about the woman who is not easy to attain, விளியா – not removable, எவ்வம் தலைத்தந்தோயே – you gave me sorrow (தலைத்தந்தோயே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 213, தாயங்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
வினை நவில் யானை விறல் போர்த் தொண்டையர்
இன மழை தவழும் ஏற்று அரு நெடுங்கோட்டு
ஓங்கு வெள் அருவி வேங்கடத்து உம்பர்க்,
கொய் குழை அதிரல் வைகு புலர் அலரி
சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு படச் சூடி,  5
இகல் முனைத் தரீஇய ஏருடைப் பெரு நிரை
நனை முதிர் நறவின் நாள் பலி கொடுக்கும்
வால் நிணப் புகவின் வடுகர் தேஎத்து
நிழற் கவின் இழந்த நீர் இல் நீள் இடை
அழல் அவிர் அருஞ்சுரம் நெடிய என்னாது,  10
அகறல் ஆய்ந்தனர் ஆயினும், பகல் செலப்
பல் கதிர் வாங்கிய படுசுடர் அமையத்துப்
பெருமரம் கொன்ற கால் புகு வியன் புனத்து,
எரி மருள் கதிர திருமணி இமைக்கும்
வெல் போர் வானவன் கொல்லிக் குடவரை  15
வேய் ஒழுக்கு அன்ன சாய் இறைப் பணைத்தோள்
பெருங்கவின் சிதைய நீங்கி, ஆன்றோர்
அரும் பெறல் உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும்,
சென்று தாம் நீடலோ இலரே என்றும்
கலம் பெயக் கவிழ்ந்த கழல் தொடித் தடக்கை  20
வலம்படு வென்றி வாய்வாள் சோழர்
இலங்கு நீர்க் காவிரி இழி புனல் வரித்த
அறலென நெறிந்த கூந்தல்
உறலின் சாயலொடு ஒன்றுதல் மறந்தே.

Akanānūru 213, Thāyankannanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
He has gone to the land of the Vadukars,
……….who eat white, fatty meat, pluck athiral
……….flowers with leaves early in the morning,
……….and put them on their curly, dark
……….hair that is swarmed by bees,
……….give offerings of liquor aged with buds
……….to be able to seize large herds
……….of cattle with bulls in battles,
which is beyond Vēnkadam hills of Thondaiyars,
victorious in battles with battle-skilled elephants,
where clouds crawl on the peaks that are difficult
to scale, and white waterfalls cascade down.

Even though he has gone to the land without
shade, where beauty has been lost and the harsh
wasteland scorches like flame, not thinking that the
paths are long, he will not stay away for long,
ruining your great beauty, even if he were to get
the world with nectar that is hard to get,
being away from your delicate, curved arms, like
elongated bamboo from the western side of Kolli
Mountain belonging to Cheran, victorious in battles,
where gems glitter in the wide forest that has
been cleared by removing trees when the sun with
many rays folds and the wind blows.

He will not forget your wavy hair, like the wavy,
black sand of splendid Kāviri shores, rippled by
its bright flowing water, belonging to the Chozha
kings with victorious, unfailing swords, whirling
bracelets and big hands that shower jewels,
your sweet delicate nature, and union with you.

Notes:  பிரிவிடை வருந்திய தலைவியைத் தோழி வற்புறுத்தியது.  வடுகர் – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தெலுங்கர், ஒளவை துரைசாமி உரை, புறநானூறு 278 – தொண்டை நாட்டுத் திருவேங்கடத்திற்கு வடக்கில் உள்ள நாட்டவராதலால் வடுகர் எனப்பட்டனர்.  There are references to Vadukars in Akanānūru 107, 213, 253, 281, 295, 375, 381, Kurunthokai 11, Natrinai 212 and Puranānūru 378.  Kurunthokai 260-6 – வண் தேர்த் தொண்டையர்.    நனை முதிர் நறவின் (7) –  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மலரின் முதிர்ந்த தேனால் இயன்ற தேறலோடு, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – முதிர்ந்த கள்ளாகிய நறவினை, ஒளவை துரைசாமி உரை – புறநானூறு 297 பாடலில் – பூக்களையிட்டு முதிர்வித்த கள்.  நனை அமை கள்ளின் (பதிற்றுப்பத்து 12) – அருள் அம்பலவாணர் உரை – அரும்பில் அமைத்த கள்,  ஒளவை துரைசாமி உரை – மலர் அரும்பு பெய்து பக்குவம் செய்யப்பட்ட கள்.  ஒப்புமை: அறல் போல் கூந்தல் –  அகநானூறு 142 –  அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல், அகநானூறு 162 – அறல் என அவிர்வரும் கூந்தல், அகநானூறு 213 – அறலென நெறிந்த கூந்தல், அகநானூறு 265 – அறலின் நெறித்த கூந்தல், அகநானூறு 299 – அறல் மருள் கூந்தலின், குறுந்தொகை 116 – தேம் பாய் கூந்தல் வளங்கெழு சோழர் உறந்தைப் பெருந்துறை நுண் மணல் அறல் வார்ந்தன்ன, குறுந்தொகை 286 – அறல் போல் கூந்தல், கலித்தொகை 71 – கதுப்பு அறல், கலித்தொகை 98 – நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக, பொருநராற்றுப்படை 25 – அறல் போல் கூந்தல்.  வரலாறு: தொண்டையர், வேங்கட மலை, வடுகர், வானவன்,  கொல்லி மலை, சோழர், காவிரி.  தட – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24).

Meanings:   வினை நவில் யானை – elephants skilled in their work (battle work), விறல் போர்த் தொண்டையர் – Thondai country people who are victorious in battles (Thondai Nadu is an ancient part of the Tamil land, which included the districts of Arcot, Chingleput and Nellore, with Kancheepuram as its capital), இன மழை தவழும் – lots of clouds spread, lots of clouds crawl, ஏற்று அரு நெடுங்கோட்டு – with difficult to climb tall peaks, ஓங்கு வெள் அருவி – tall white waterfalls, வேங்கடத்து உம்பர் – beyond Vēnkadam, கொய் குழை அதிரல் – wild jasmine with tender leaves that are plucked, Derris Scandens, Jewel vine, வைகு புலர் – at dawn, அலரி சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு படச் சூடி – wearing bee-swarming blossoms on their curled dark hair, இகல் முனை – battlefield, தரீஇய – to bring (செய்யுளிசை அளபெடை), ஏருடை – with bulls, பெரு நிரை – large herds, நனை முதிர் நறவின் – with liquor aged with flower buds, with liquor made with flower honey, நாள் பலி கொடுக்கும் – give as day offerings, வால் நிணப் புகவின் வடுகர் – the Vadukars who eat white fatty meat (புகாஅ – புகவு என ஆக்குறுகி உகரம் ஏற்றது), தேஎத்து – in their land (தேஎத்து – இன்னிசை அளபெடை), நிழற் கவின் இழந்த – lost the beauty of shade, நீர் இல் நீள் இடை – long path without water, அழல் – flame, அவிர் – bright, அருஞ்சுரம் – harsh wasteland, நெடிய என்னாது – not thinking that it is long, அகறல் ஆய்ந்தனர் ஆயினும் – even though he analyzed leaving and left, பகல் செல – as day left (செல – இடைக்குறை), பல் கதிர் – many rays, வாங்கிய – curved, படுசுடர் அமையத்து – at the time when the sun folds, பெருமரம் கொன்ற – destroyed huge trees, கால் புகு – wind enters, வியன் புனத்து – in the wide forest, எரி மருள் கதிர திருமணி இமைக்கும் – beautiful gems with flame like glitter (மருள் – உவம உருபு, a comparison word), வெல் போர் வானவன் கொல்லிக் குடவரை – western Kolli Mountain belonging to the victorious Cheras, வேய் ஒழுக்கு அன்ன – like the long part of bamboo, சாய் – delicate, curved, இறை – forearms, joints, பணைத்தோள் – thick arms, பெருங்கவின் சிதைய – causing great beauty to be ruined, நீங்கி – left, ஆன்றோர் – wise people, அரும் பெறல் உலகம் – the difficult to attain world, அமிழ்தொடு பெறினும் – even if he were to get it with nectar, சென்று தாம் நீடலோ இலரே – he will not delay (இலரே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), என்றும் – always, கலம் பெய – to give jewels, கவிழ்ந்த – charitable, turning hands upside down, கழல் தொடி – whirling bracelets,  தடக்கை – huge hands, வலம்படு வென்றி வாய்வாள் சோழர் – the Chozha kings who are victorious with their unfailing swords, இலங்கு நீர்க் காவிரி – Kāviri river with bright water, இழி புனல் வரித்த அறல் என – fine sand rippled by water that is flowing, நெறிந்த கூந்தல் – wavy hair, curly hair, உறல் – be close, to touch, இன் சாயலொடு ஒன்றுதல் மறந்தே – forgetting to unite with you of sweet and delicate nature (மறந்தே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 214, வடம வண்ணக்கன் பேரிசாத்தனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
அகல் இரு விசும்பகம் புதையப் பாஅய்ப்,
பகலுடன் கரந்த பல் கதிர் வானம்
இருங்களிற்று இன நிரை குளிர்ப்ப வீசிப்,
பெரும் பெயல் அழிதுளி பொழிதல் ஆனாது,
வேந்தனும் வெம்பகை முரணி ஏந்திலை  5
விடுகதிர் நெடுவேல் இமைக்கும் பாசறை,
அடுபுகழ் மேவலொடு கண்படை இலனே
அமரும் நம் வயினதுவே நமர் என
நம்மறிவு தெளிந்த பொம்மல் ஓதி
யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே, ஓங்கு விடைப்  10
படு சுவல் கொண்ட பகுவாய்த் தெள் மணி
ஆ பெயர் கோவலர் ஆம்பலொடு அளைஇப்,
பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி வகுப்ப
ஆருயிர் அணங்கும் தெள் இசை
மாரி மாலையும் தமியள் கேட்டே?  15

Akanānūru 214, Vadama Vannakkan Pēri Sāthanār, Mullai Thinai – What the hero said to his heart
Clouds hide the wide, vast sky with the sun with many
spread rays, and pour heavy rain without a break,
making the huge herds of elephants cold and happy.

Desiring battle fame, our king, with great enmity, does
not close his eyes in the battle camp with tall spears with
lifted, gleaming blades that glitter.

She with splendid hair understands clearly that the war is
her man’s responsibility.  She will be afraid when she hears
āmpal tune played by cattle herders who move their cattle,
their tall oxen wearing on their napes clear, bells with gaping
mouths, along with sevvali tune that causes sorrow to precious
lives, played on lutes in the evenings when she is alone.

Notes:  பாசறைக்கண் தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் கூறியது.

Meanings:   அகல் – wide, இரு – huge, விசும்பு அகம்– in the sky, புதையப் பாஅய்ப் பகலுடன் கரந்த – spread during the day and hid (பாஅய் – இசைநிறை அளபெடை), பல் கதிர் – the sun with many rays, வானம் – sky, clouds (ஆகுபெயர் முகிலுக்கு), இருங்களிற்று இன நிரை குளிர்ப்ப வீசி – poured making large herds of male elephants cold and happy, பெரும்பெயல் அழிதுளி பொழிதல் ஆனாது – heavy raindrops fell without stopping, வேந்தனும் – the king, வெம்பகை – great enmity, முரணி – not in agreement, ஏந்து இலை – lifted blades, விடுகதிர் – emitting sparkles, நெடுவேல் – tall spears, இமைக்கும் – glittering, பாசறை – battle camp, அடுபுகழ் மேவலொடு – with a desire for battle fame, கண்படை இலனே – he is not closing his eyes, அமரும் நம் வயினதுவே நமர் – the war is our man’s responsibility, என – thus, நம்மறிவு தெளிந்த – she understands our thinking, பொம்மல் ஓதி  – the woman with splendid hair, the woman with luxuriant hair (அன்மொழித்தொகை), யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே – what will happen to her (தான், ஏ அசைநிலைகள், expletives), ஓங்கு விடைப் படு சுவல் கொண்ட – on the napes of tall oxen, பகுவாய் – gaping ends, தெள் மணி – clear bells, ஆ பெயர் கோவலர் – cattle herders who move their cattle, ஆம்பலொடு – with āmpal flute music, அளைஇ – together, சேர்த்து, இணைத்து (சொல்லிசை அளபெடை), பையுள் – causing sorrow, நல் யாழ் செவ்வழி வகுப்ப – sevvali tune played on a lute, ஆருயிர் அணங்கும் – causes sorrow to precious lives, தெள் இசை – clear sounds, மாரி மாலையும் தமியள் கேட்டே – when she hears them when she is alone in the evening (கேட்டே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 215, இறங்குகுடிக் குன்ற நாடன், பாலைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
விலங்கு இருஞ்சிமையக் குன்றத்து உம்பர்,
வேறு பன் மொழிய தேஎம் முன்னி,
வினை நசைஇப் பரிக்கும் உரன்மிகு நெஞ்சமொடு
புனை மாண் எஃகம் வலவயின் ஏந்தி,
செலல் மாண்பு உற்ற நும் வயின் “வல்லே  5
வலன் ஆகு” என்றலும் நன்று மன் தில்ல,
கடுத்தது பிழைக்குவது ஆயின் தொடுத்த
கை விரல் கவ்வும் கல்லாக் காட்சிக்,
கொடுமரம் பிடித்த கோடா வன்கண்
வடி நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர்,  10
ஆள் அழித்து உயர்த்த அஞ்சுவரு பதுக்கைக்
கூர் நுதிச் செவ்வாய் எருவைச் சேவல்
படுபிணப் பைந்தலை தொடுவன குழீஇ,
மல்லல் மொசி விரல் ஒற்றி மணி கொண்டு
வல்வாய்ப் பேடைக்குச் சொரியும் ஆங்கண்,  15
கழிந்தோர்க்கு இரங்கும் நெஞ்சமொடு
ஒழிந்து இவண் உறைதல் ஆற்றுவோர்க்கே.

Akanānūru 215, Irankukudi Kundra Nādan, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Holding an esteemed, beautiful spear on your
right hand and with a strong heart, you are
going past the large, blocking mountains with
peaks, to a country with many different
languages, desiring to earn wealth.

It would be good if I could wish you rapid
success in your venture.  However, I am unable
to do so.

To live without you here with a sad heart
is possible only for those who are able to tolerate
separation when you go where harsh men,
unflinching, hold curved bows and sharp arrows,
bite their fingers when they miss their targets,
kill men and place their bodies in fierce, shallow
graves surrounded by male vultures with red mouths
that dig up the eyeballs from the bloody heads, with
their sharp, close claws, and take them to feed their
females with sharp beaks.

Notes:  செலவு உணர்த்திய தோழி, தலைவியின் குறிப்பறிந்து தலைவனைச் செலவு அழுங்குவித்தது.  மன் (6) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஒழியிசை, அத்தகைய செவ்வியைப் பெற்றிலேன் என ஒழிந்த பொருள் தருவது.  வடி நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர் (10) – கொல் உலையில் வடித்தல் செய்த அம்பினையுடைய.

Meanings:   விலங்கு இருஞ்சிமையக் குன்றத்து உம்பர் – beyond the large blocking mountains with peaks, வேறு பன் மொழிய தேஎம் – a country with many different languages (தேஎம் – இன்னிசை அளபெடை), முன்னி – thinking about it, வினை நசைஇ – desiring to do his work (நசைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), பரிக்கும் – goes, உரன் மிகு நெஞ்சமொடு – with a strong heart, புனை மாண் எஃகம் – esteemed beautifully made spear, வலவயின் ஏந்தி – carrying on the right hand, செலல் – going (இடைக்குறை, மாண்பு உற்ற – esteemed, நும் வயின் – to you, வல்லே வலன் ஆகு என்றலும் நன்று – it is best to wish you to achieve rapid victory, மன் – ஒழியிசை, implied meaning, தில்ல – தில் ஓர் இடைச்சொல், ஈறு திரிந்தது வந்தது, a particle, கடுத்தது பிழைக்குவது ஆயின் – if they failed in hitting their targets, தொடுத்த – when shooting, கை விரல் கவ்வும் – they bite their fingers, கல்லா – untrained, காட்சி – intelligence, கொடுமரம் பிடித்த – holding curved bows, கோடா – unflinching, வன்கண் – harsh, வடி நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர் – men who shoot sharp arrows, men who shoot well-made arrows, ஆள் அழித்து உயர்த்த- killed people and raised, killed people and covered, அஞ்சுவரு – fearful, பதுக்கை – shallow burials, கூர் நுதிச் செவ்வாய் எருவைச் சேவல் – male vultures with red mouths with sharp beaks (செவ்வாய் – பண்புத்தொகை, compound word in which the first member stands in adjectival relation to the second), பிணம் தின்னும் கழுகு, Indian black vulture, Pondicherry vulture, red-headed vulture, படுபிண – many dead bodies, பைந்தலை தொடுவன குழீஇ – gathered around to dig into the bloody heads (குழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), மல்லல் மொசி விரல் ஒற்றி – dig with their strong close claws, மணி கொண்டு வல்வாய்ப் பேடைக்குச் சொரியும் – take and give the eyeballs to their females with strong beaks, ஆங்கண் – there, கழிந்தோர்க்கு – for the one who went, இரங்கும் நெஞ்சமொடு – with a sad heart, ஒழிந்து – separated, இவண் உறைதல் – living here, ஆற்றுவோர்க்கே – only for those who are able to tolerate, ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive

அகநானூறு 216, ஐயூர் முடவனார், மருதத் திணை – பரத்தை தன் தோழியிடம் சொன்னது, தலைவியின் தோழியர் கேட்கும்படி
நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்மகள்,
தான் புனல் அடைகரைப்படுத்த வராஅல்
நார் அரி நறவு உண்டு இருந்த தந்தைக்கு,
வஞ்சி விறகின் சுட்டு வாய் உறுக்கும்
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் எம்மைப்  5
பெட்டாங்கு மொழிப என்ப, அவ்வலர்
பட்டனம் ஆயின், இனியெவன் ஆகியர்,
கடலாடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும்
கழனி உழவர் குற்ற குவளையும்
கடி மிளைப் புறவின் பூத்த முல்லையொடு  10
பல் இளங்கோசர் கண்ணி அயரும்,
மல்லல் யாணர்ச் செல்லிக் கோமான்
எறிவிடத்து உலையாச் செறி சுரை வெள் வேல்
ஆதன் எழினி அரு நிறத்து அழுத்திய
பெருங்களிற்று எவ்வம் போல,  15
வருந்துப மாது அவர் சேரி யாம் செலினே.

Akanānūru 216, Aiyūr Mudavanār, Marutham Thinai – What the concubine said to her friend, as the heroine’s friend listened
They say she utter words that come
to her mind, about me,
the wife of the man from the town
with cool shores,
where a bard’s daughter catches
varāl fish with a thread and thin rod
on the shores of the flowing water,
roasts it with vanji tree wood, and feeds
it to her father, who drinks filtered liquor.

I have been slandered.  What will happen
if we go to her village?  She will suffer like
a big bull elephant that is in distress when
his precious chest is thrust by a bright
spear with a tight ferule and perfect blade,
by Āthan Ezhini of Selloor,
where many young Kōsars wear garlands
woven with gnāzhal flowers plucked by
women playing in the sea, kuvalai
flowers plucked by field farmers, and
mullai flowers from the protected forests.

Notes:  தலைவியின் தோழியர் கேட்கும்படியாக தன் தோழியரிடம் பரத்தைக் கூறியது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஞாழல், குவளை, முல்லை என வந்தமையால் திணைமயக்கமாம்.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இதன்கண் ஞாழல், குவளை, முல்லை என வந்தமை திணை மயக்கமாம்.  பெண்டிர் (5) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பெண்டிர்கள், தலைமகளும் அவள் தோழியரும், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பெண்டிர் என்பது செறலால் ஒருமையைப் பன்மையாகக் கூறியபடியாம்’.  There are similar situations in poems Akanānūru 76, 276 and Ainkurunūru 40.  ஒப்புமை:  பாணரும் மீனும் – அகநானூறு 196 – வராஅல் துடிக் கண் கொழுங்குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்குப் பாட்டி ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெஞ்சோறு தீம் புளிப் பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து, அகநானூறு 216 – நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்மகள், ஐங்குறுநூறு 47 – முள் எயிற்றுப் பாண் மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த, ஐங்குறுநூறு 48 – வலை வல் பாண்மகன் வால் எயிற்று மடமகள் வராஅல் சொரிந்த, ஐங்குறுநூறு 49 – பாண்மகள் சில் மீன் சொரிந்து,  ஐங்குறுநூறு 111 – பாணன் சூழ் கழி மருங்கின் நாண் இரை கொளீஇச் சினைக் கயல் மாய்க்கும், புறநானூறு 348 – மீன் சீவும் பாண் சேரி, மதுரைக்காஞ்சி 269 – மீன் சீவும் பாண் சேரியொடு, பெரும்பாணாற்றுப்படை 284-285 – கோள்வல் பாண்மகன் தலைவலித்து யாத்த நெடுங்கழைத் தூண்டில் நடுங்க நாண் கொளீஇ.  வரலாறு:  கோசர், செல்லிக் கோமான்(செல்லூர் மன்னன்), ஆதன் எழினி.  யாணர் – புதிதுபடற் பொருட்டே யாணர்க் கிளவி (தொல்காப்பியம், உரியியல் 83).  ஊரன் பெண்டிர், வருந்துப  – இச் சொற்கள் தலைவியைக் குறிப்பன.  ‘அவன் பெண்டிர்’ என்று அகநானூறு 76, 276 ஆகிய பாடல்களில் பரத்தை இவ்வாறு தலைவியைப் பன்மையால்குறிப்பிடுகின்றாள்.  ‘செறலால் ஒருமைச் சொல் பன்மைச் சொல்லாயிற்று’ என விளக்கியுள்ளார் பொ.வே. சோமசுந்தரனார்.

Meanings:   நாண் கொள் – tied with a thread, நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்மகள் – a bard’s daughter who catches fish with a delicate rod, தான் -அசைநிலை, புனல் அடைகரைப்படுத்த – she catches on the shores of the flowing water, வராஅல் – murrel fish, Slacate nigra, Ophiocephalus punctatus, Ophiocephalus marulius (வராஅல் – இசை நிறை அளபெடை), நார் அரி நறவு உண்டு இருந்த தந்தைக்கு – for her father who drank fiber filtered alcohol (fiber – பன்னாடை, the cloth-like fibrous piece covering the base of coconut leaf stems), வஞ்சி விறகின் சுட்டு – roasted with vanji tree wood, Salis tetrasperma – P.L. Sami, Salis purpurea – R. Panchavarnam, வாய் உறுக்கும் – places food into the mouth, தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் – the wife of the man from the cool shores, எம்மைப் பெட்டாங்கு மொழிப என்ப – they say that she talks ill of me according to her desire (எம்மை – தன்மைப் பன்மை, first person plural, மொழிப – படர்க்கைப் பன்மை, third person plural), அவ்வலர் பட்டனம் ஆயின் – if I am to get caught in slander, இனி – now, எவன் – whatever, ஆகியர் – let it happen, கடலாடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும் – gnāzhal flowers plucked by women playing in the sea, Cassia sophera , Tigerclaw tree, புலிநகக்கொன்றை, கழனி உழவர் குற்ற குவளையும் – blue waterlilies plucked by the farmers in the field, Nymphaea caerulea, கடி மிளைப் புறவின் பூத்த முல்லையொடு – along with jasmine flowers that bloomed in the protected forest, பல் இளம் கோசர் கண்ணி அயரும் – young Kōsars wear as garlands, மல்லல் யாணர் – very prosperous, செல்லிக் கோமான் – king of Selloor, எறிவிடத்து – when thrown (a spear), உலையா – not split, not cracked (blade), செறி சுரை – with a tight ferrule, வெள் வேல் ஆதன் எழினி அரு நிறத்து அழுத்திய பெருங்களிற்று எவ்வம் போல வருந்துப – she will feel sad like a big male elephant that had its precious chest thrust by a bright spear of Āthan Ezhini (வருந்துப – படர்க்கைப் பன்மை, third person plural), மாது -அசைநிலை, an expletive, அவர் சேரி யாம் செலினே – if we go to her community, if we go to her village, if we go to her street (செலினே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 217, கழார்க்கீரன் எயிற்றியார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பெய்து புலம் திறந்த பொங்கல் வெண்மழை,
எஃகுறு பஞ்சித் துய்ப்பட்டன்ன,
துவலை தூவல் கழிய அகல் வயல்
நீடு கழைக் கரும்பின் கணைக்கால் வான் பூக்
கோடைப் பூளையின் வாடையொடு துயல்வர,  5
பாசிலை பொதுளிய புதல்தொறும் பகன்றை
நீல் உண் பச்சை நிற மறைத்து அடைச்சிய
தோல் எறி பாண்டிலின் வாலிய மலரக்,
கோழ் இலை அவரைக் கொழு முகை அவிழ
ஊழுறு தோன்றி ஒண்பூத் தளை விட , 10
புலந்தொறும் குருகினம் நரலக் கல்லென
அகன் துறை மகளிர் அணி துறந்து நடுங்க,
அற்சிரம் வந்தன்று அமைந்தன்று இதுவென
எப்பொருள் பெறினும் பிரியன்மினோ எனச்
செப்புவல் வாழியோ, துணையுடையீர்க்கே,  15
நல்காக் காதலர் நலன் உண்டு துறந்த
பாழ்படு மேனி நோக்கி நோய் பொர,
இணர் இறுபு உடையும் நெஞ்சமொடு புணர்வு வேட்டு
எயிறு தீப் பிறப்பத் திருகி,
நடுங்குதும் பிரியின் யாம் கடும் பனி உழந்தே.  20

Akanānūru 217, Kazhārkeeran Eyitriyanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Early dew season has arrived.  White clouds that fell as
rain have cleared directions and are sprinkling their fine
sprays that resemble soft, carded cotton.
In the vast fields, thick- stemmed, white flowers of tall
sugarcane sway in the northerly winds like the poolai
flowers of summer.  In every bush dense with green leaves,
white pakandrai flowers have blossomed like round glass
pieces embedded in shields hiding their dyed blue color.
Big buds of avarai vines with thick leaves have
opened, bright thōndri flowers have blossomed opening
from tight buds, flocks of herons cry all over the land and
women on the wide shores, losing their beauty, tremble
that the cold season has arrived.

Tell him, “No matter what wealth you get at this time which
you consider as perfect, please do not part from your beloved.”

If he does not care for me, I will look at my ruined body that he
enjoyed and abandoned, and with a broken heart, distressed
and desiring to unite with him, I will grind my teeth causing
fire, in this cold season.

Notes:  பிரிவு உணர்த்திய தோழியிடம் தலைவி உரைத்தது.  ஒப்புமை:  clouds resembling carded cotton – அகநானூறு 133 – வில் எறி பஞ்சியின், அகநானூறு 217 – பொங்கல் வெண்மழை எஃகுறு பஞ்சித் துய்ப்பட்டன்ன, நற்றிணை 247 – இன் குரல் எழிலி எஃகுறு பஞ்சிற்று ஆகி, ocean waves resembling carded cotton – நற்றிணை 299 – வில் எறி பஞ்சி போல.  இணர் இறுபு உடையும் நெஞ்சமொடு (18) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நம்மோடு தொடர்பற்றுத் தானேஉடைந்து அழியும் நெஞ்சத்தினோடே, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – மதுகை இற்று உடையும் நெஞ்சத்துடன்.

Meanings:   பெய்து புலம் திறந்த பொங்கல் வெண்மழை – white clouds that fell as rain and cleared the directions, எஃகுறு பஞ்சித் துய்ப்பட்டன்ன – like carded cotton that has been softened (எஃகுறுதல் – பஞ்சியை வில் என்ற இரும்புக் கருவியால் தூய்மைப்படுத்துதல்), துவலை தூவல் – fine rain sprays, கழிய – ended, அகல்வயல் – vast fields, நீடு கழைக் கரும்பின் – appearing like tall sugarcanes (கரும்பின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), கணைக்கால் – thick stemmed, வான் பூ – white flowers, கோடைப் பூளையின் வாடையொடு துயல்வர – swaying in the northerly cold wind like the poolai flowers of summer, Aerva lanata (பூளையின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), பாசிலை – green leaves, பொதுளிய – filled, thriving, lush, புதல்தொறும் – in every bush, பகன்றை – pakandrai flowers, Operculina turpethum, Indian jalap, நீல் உண் பச்சை நிற – skin dyed with blue color (நீல் – கடைக்குறை, poetical license which consists in the shortening of a word by elision of one or more letters in the end), மறைத்து – hiding, அடைச்சிய தோல் எறி – set in the shields, பாண்டிலின் – like the round pieces of glass, வாலிய மலர – have blossomed white, கோழ் இலை அவரை – avarai vines with thick leaves, Dolichos lablab, கொழு முகை அவிழ – its thick buds open, ஊழுறு தோன்றி ஒண் பூத் தளை விட – bright glory lily flowers that blossom according to tradition releasing from their tightness, Gloriosa superba, புலந்தொறும் – in every land, குருகு இனம் நரல – flocks of herons/egrets cry, கல்லென – loudly (ஒலிக்குறிப்பு மொழி), அகன் துறை மகளிர் – women on the wide shores, அணி துறந்து – losing their beauty, நடுங்க –  to tremble, அற்சிரம் வந்தன்று – the early cold season has arrived, அமைந்தன்று இதுவென – that this is the suitable time, எப்பொருள் பெறினும் – no matter what wealth you get, பிரியன்மினோ – do not separate (முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person, ஓகாரம்அசைநிலை, an expletive), என – thus, செப்புவல் – I will say, வாழியோ துணையுடையீர்க்கே – tell him ‘may you with your partner live long’ (துணையுடையீர்க்கே- ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), நல்காக் காதலர் – my lover who does not yield, நலன் – beauty, virtue, உண்டு துறந்த – enjoyed and abandoned, பாழ்படு மேனி நோக்கி – looking at the ruined body, நோய் பொர – disease attacking, இணர் இறுபு – strength broken, contact broken (இணர் – வலிமை, தொடர்ச்சி), உடையும் நெஞ்சமொடு – with a broken heart, புணர்வு வேட்டு – desiring to be with him, எயிறு தீப் பிறப்பத் திருகி நடுங்குதும் – I will grit my teeth and tremble causing my teeth to be on fire, பிரியின் யாம் கடும் பனி உழந்தே – suffering due to separation in this very cold season (உழந்தே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 218, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கிளை பாராட்டும் கடு நடை வயக்களிறு
முளை தருபு ஊட்டி, வேண்டு குளகு அருத்த,
வாள் நிற உருவின் ஒளிறுபு மின்னி,
பரூஉ உறைப் பல் துளி சிதறி, வான் நவின்று
பெரு வரை நளிர் சிமை அதிர வட்டித்துப்,  5
புயல் ஏறு உரைஇய வியல் இருள் நடுநாள்,
விறல் இழைப் பொலிந்த காண்பு இன் சாயல்
தடைஇத் திரண்ட நின் தோள் சேர்பு அல்லதை,
படாஅ ஆகும் எம் கண் என, நீயும்
இருள் மயங்கு யாமத்து இயவுக் கெட விலங்கி  10
வரி வயங்கு இரும்புலி வழங்குநர்ப் பார்க்கும்
பெருமலை விடரகம் வர அரிது என்னாய்,
வர எளிதாக எண்ணுதி, அதனால்,
நுண்ணிதின் கூட்டிய படு மாண் ஆரம்
தண்ணிது கமழும் நின் மார்பு ஒருநாள்  15
அடைய முயங்கேம் ஆயின், யாமும்
விறல் இழை நெகிழச் சாஅய்தும், அதுவே
அன்னை அறியினும் அறிக, அலர்வாய்
அம்பல் மூதூர் கேட்பினும் கேட்க,
வண்டு இறை கொண்ட எரி மருள் தோன்றியொடு  20
ஒண் பூ வேங்கை கமழும்
தண் பெருஞ்சாரல் பகல் வந்தீமே.

Akanānūru 218, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
A mighty elephant that protects its herd and walks
with rapid strides, feeds sprouts to its herd and eats
leaves, bright lightning flashes gleam like swords,
many big drops of rain fall down from the sky and
scatter, there are roars in the huge mountains with
peaks as thunder strikes and clouds surround them
and come down as rain in this pitch dark night.

You come at midnight in this pitch darkness without
thinking that it is hard to come through the mountain
with clefts where big tigers wait for people on the
confusing paths.  You think that it is not difficult.
You said to her, “My eyes will not go to sleep if I
don’t embrace tightly your curved, rounded, delicate
arms decorated with splendid jewels.”

If she does not embrace your chest with the fragrance
of fine sandal paste mixed with other fragrant things,
her lovely jewels will slip, and her arms will become
thin.  If mother comes to know about it, let her do that!

If those in our ancient town know and gossip about it,
let them do that!

Please come here during the day, passing
through the cool, huge mountains with fragrances
of bright vēngai flowers and flame-like thōndri
flowers swarmed by bees!

Notes:  தலைவியை இடத்து உய்த்து வந்த தோழி, தலைவனை வரைவு கடாயது.  கிளை பாராட்டும் (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தன் சுற்றத்தை பேணிப் புரக்கும், இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – தன் இனங்கள் பாராட்டும்.  வாள் நிற உருவின் ஒளிறுபு மின்னி (3) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஒளியே நிறமாக உள்ள உருவத்தோடே ஒளிவிட்டு மின்னுதலைச் செய்து, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – வாளின் நிறம்போலும் உருவுடன் ஒளிருமாறு மின்னி.  பகற்குறி – அகநானூறு 80 – புன்னை அம் கானல் பகல் வந்தீமே, அகநானூறு 218 – தண் பெருஞ்சாரல் பகல் வந்தீமே, நற்றிணை 156 – அதனால் பகல் வந்தீமோ.  சாயல் – சாயல் மென்மை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 29).  தட – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24), அவற்றுள், தட என் கிளவி கோட்டமும் செய்யும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 25).

Meanings:   கிளை பாராட்டும் – protecting its herd, praised by its herd, கடு நடை வயக் களிறு – a mighty elephant with rapid strides, முளை தருபு ஊட்டி – gave sprouts to feed on, வேண்டு குளகு அருத்த – ate enough leaves, வாள் நிற உருவின் ஒளிறுபு மின்னி – there was lightning which was bright like the brightness of swords, there was lightning with light itself being the form with color (உருவின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), பரூஉ உறைப் பல் துளி சிதறி – many big drops fell and scattered (பரூஉ – இன்னிசை அளபெடை), வான் – sky, நவின்று – learning, desiring, பெரு வரை – huge mountains, நளிர் சிமை – cold peaks, அதிர வட்டித்து – surrounded and roared (ஆர்ப்ப வட்டித்து – Pura 399-25), புயல் – clouds (ஆகுபெயர் முகிலுக்கு), ஏறு – thunder, உரைஇய – spread (செய்யுளிசை அளபெடை), வியல் இருள் நடுநாள் – very dark midnight, விறல் இழை – beautiful jewels, splendid jewels, பொலிந்த – beautiful, splendid, காண்பு இன் – sweet appearance, சாயல் – delicate, தடைஇ – curved (சொல்லிசை அளபெடை), திரண்ட நின் தோள் சேர்பு அல்லதை – without uniting with your rounded arms (அல்லதை – அல்லது, ஈறு திரிந்தது), படாஅ ஆகும் எம் கண் என – my eyes will not be able to sleep (படாஅ – இசை நிறை அளபெடை), நீயும் – also you, இருள் மயங்கு யாமத்து – at the dark night time when it is confusing, இயவுக் கெட – the paths are lost to sight, விலங்கி – blocking, வரி வயங்கு இரும்புலி வழங்குநர்ப் பார்க்கும் – where striped mighty big tigers look for those who go there, பெருமலை விடரகம் வர அரிது என்னாய் – you do not consider that it is hard to come through the lofty mountain cracks/clefts, வர எளிதாக எண்ணுதி – you think that it is easy to come, அதனால் – so, நுண்ணிதின் கூட்டிய படு மாண் ஆரம் தண்ணிது – with cool sandal with esteem that has been analyzed well with other fragrant material and crushed together, கமழும் நின் மார்பு – your fragrant chest, ஒரு நாள் அடைய முயங்கேம் ஆயின் – even if we do not embrace tightly for a day, யாமும் விறல் இழை நெகிழ – our victorious jewels slip down, சாஅய்தும் – we become thin, we become sad (இசை நிறை அளபெடை), அதுவே – that, ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive, அன்னை அறியினும் அறிக – if mother knows about it let her know, அலர்வாய் அம்பல் மூதூர் – ancient town that gossips, கேட்பினும் கேட்க – let it hear if it wants to hear, வண்டு இறை கொண்ட – where bees stay, எரி மருள் தோன்றியொடு – flame like thōndri flowers/glory lilies, Gloriosa superba (மருள் – உவம உருபு, a comparison word), ஒண் பூ வேங்கை கமழும் – bright vēngai flowers are fragrant, Pterocarpus marsupium, தண் பெருஞ்சாரல் பகல் வந்தீமே – you come during the day to the cool huge mountain slopes (வந்தீமே – முன்னிலை எதிர்மறை முற்றுவினைத் திரிசொல்)

அகநானூறு 219, கயமனார், பாலைத் திணை – செவிலித்தாய் சொன்னது
சீர் கெழு வியன் நகர்ச் சிலம்பு நக இயலி,
ஓரை ஆயமொடு பந்து சிறிது எறியினும்
வாராயோ என்று ஏத்திப் பேர் இலைப்
பகன்றை வான் மலர் பனி நிறைந்தது போல்
பால் பெய் வள்ளம் சால்கை பற்றி,  5
என் பாடு உண்டனை ஆயின் ஒருகால்
நுந்தை பாடும் உண் என்று ஊட்டிப்,
பிறந்ததற் கொண்டும் சிறந்தவை செய்து யான்
நலம் புனைந்து எடுத்த என் பொலந்தொடிக் குறுமகள்
அறன் இலாளனொடு இறந்தனள் இனி என  10
மறந்து அமைந்து இராஅ நெஞ்சம் நோவேன்,
பொன் வார்ந்தன்ன வை வால் எயிற்றுச்
செந்நாய் வெரீஇய புகர் உழை ஒருத்தல்
பொரி அரை விளவின் புன்புற விளை புழல்,
அழல் எறி கோடை தூக்கலின், கோவலர்  15
குழல் என நினையும் நீர் இல் நீள் இடை,
மடத் தகை மெலியச் சாஅய்
நடக்கும் கொல்? என நோவல் யானே.

Akanānūru 219, Kayamanār, Pālai Thinai – What the foster mother said
My young daughter, wearing gold bangles,
has left with an unfair man,
she who I took special care of since her birth,
in our rich, huge house where she walked as her
anklets jingled, and even if she played throwing
ball with her friends, worried that she’d be tired,
I’d invite her in, praise her, and feed her milk
in a bowl that resembled a dew-filled, white
pakandrai flower with huge leaves,
and tell her, “Drink one part for me and one part
for your father.”

Now I am not hurting for my restless heart that
is unable to forget her leaving.

I am hurting for my naive daughter, her fine
beauty ruined, as she walks on a long path with
no water, where hot westerly winds blow through
the tiny holes on the thin shells of woodapples
growing on trees with rough trunks and create
sounds, which a spotted stag mistakes for the flute
music of cattle herders, and runs toward them
for protection, fearing a wild dog with white teeth
so sharp, that appear like stretched silver.

Notes:  மகட்போக்கிய செவிலித்தாய் ஆற்றாமை மிக்கு இரங்கிக் சொல்லியது.  ஒப்புமை:  கலித்தொகை 85 – நுந்தை பால் உண்டி சில, பருகீத்தை தண்டுவென் ஞாயர் மாட்டைப் பால், பூ எழில் உண்கண் பனி பரப்பக் கண்படா ஞாயர் பால் உண்டி சில.  கோவலர் குழல் என நினையும் (15, 16) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஆயர்கள் அருகில் உளர் என்று அச்சம் தவிரும் என்பது கருத்து.  செவிலி – ஆய் பெருஞ்சிறப்பின் அருமறை கிளத்தலின் தாய் எனப்படுவோள் செவிலி ஆகும் (தொல். களவியல் 34). வை – வையே கூர்மை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 91).  வார்தல் போகல் ஒழுகல் மூன்றும் நேர்பும் நெடுமையும் செய்யும் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 21).

Meanings:   சீர்கெழு – with wealth, வியன் நகர் – huge house, சிலம்பு நக இயலி – walking with her anklets jingling, ஓரை ஆயமொடு – with friends who play orai games/dolls with reeds, பந்து சிறிது எறியினும் – even if she played with the ball a little bit, even if she threw her ball for a little bit, வாராயோ என்று – calling her to come here, ஏத்தி – praised, பேர் இலை – huge leaves, பகன்றை வான் மலர் பனி நிறைந்தது போல் – like white pakandrai flowers filled with dew, Operculina turpethum, Indian jalap, பால் பெய் வள்ளம் – bowl with milk poured, சால்கை – full, abundant, பற்றி – holding, என் பாடு உண்டனை ஆயின் ஒருகால் நுந்தை பாடும் உண் என்று – drink once one part for me and one part for your father (ஒருகால் – ஒருபொழுது, நுந்தை – நும் + தந்தை, மருஉ மொழி), ஊட்டி – made her drink, பிறந்ததற் கொண்டும் சிறந்தவை செய்து யான் நலம் புனைந்து எடுத்த – I took care of her and gave a her a great deal since she was born, என் பொலந்தொடிக் குறுமகள் – my young daughter with gold bangles, அறன் இலாளனொடு இறந்தனள் – she went away with a man with no sense of fairness, இனி – now, என மறந்து அமைந்து இராஅ நெஞ்சம் நோவேன் – I am not hurting for my restless heart that she forget me (இராஅ – இசை நிறை அளபெடை), பொன் வார்ந்தன்ன – like made with stretched silver (வெண்பொன் – வெள்ளி), வை வால் எயிற்றுச் செந்நாய் வெரீஇய – afraid of the wild dogs with sharp white teeth (வெரீஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), செந்நாய், Cuon alpinus dukhunensis, புகர் உழை ஒருத்தல் – a spotted male deer, பொரி அரை விளவின் – of the wood apple trees with rough and cracked trunks, புன் புற விளை புழல் – holes on the thin fruit shell, holes on the dull colored fruit shell, அழல் எறி – blowing hot, கோடை தூக்கலின் – since the westerly wind blows, கோவலர் குழல் என நினையும் – thinking that it is the flutes of cattle herders (and goes toward them for protection), நீர் இல் நீள் இடை – long path without water, மடத் தகை மெலியச் சாஅய் நடக்கும் கொல் என – how will she walk with her esteemed beauty ruined (சாஅய் – இசை நிறை அளபெடை), நோவல் யானே – I am hurting (யானே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 220, மதுரை மருதன் இளநாகனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
ஊருஞ்சேரியும் உடன் இயைந்து அலர் எழத்,
தேரொடு மறுகியும், பணி மொழி பயிற்றியும்,
கெடாஅத் தீயின் உருகெழு செல்லூர்க்,
கடாஅ யானைக் குழூஉச் சமம் ததைய
மன் மருங்கு அறுத்த மழுவாள் நெடியோன்  5
முன் முயன்று அரிதினின் முடித்த வேள்வி,
கயிறு அரை யாத்த காண்தகு வனப்பின்,
அருங்கடி நெடுந்தூண் போல யாவரும்
காணலாகா மாண் எழில் ஆகம்
உள்ளுதொறும் பனிக்கும் நெஞ்சினை, நீயே  10
நெடும் புற நிலையினை வருந்தினை ஆயின்,
முழங்கு கடல் ஓதம் காலைக் கொட்கும்,
பழம் பல் நெல்லின் ஊணூர் ஆங்கண்,
நோலா இரும்புள் போல நெஞ்சு அமர்ந்து,
காதல் மாறாக் காமர் புணர்ச்சியின்  15
இருங்கழி முகந்த செங்கோல் அவ்வலை
முடங்கு புற இறவொடு இன மீன் செறிக்கும்
நெடுங்கதிர்க் கழனித் தண் சாய்க்கானத்து,
யாணர்த் தண் பணை உறும் எனக் கானல்
ஆயம் ஆய்ந்த சாய் இறைப் பணைத்தோள் 20
நல் எழில் சிதையா ஏமம்
சொல் இனித் தெய்ய யாம் தெளியுமாறே.

Akanānūru 220, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Making those in our street and town to unite
and gossip, you come here in your chariot, and
speak humble words to us.

You tremble in your heart with sorrow whenever
you think about her noble, pretty breast, which is
unable to be seen by all, like the well protected,
tall pillars on which ropes were tied for rare rituals
that Parasuraman carrying an axe performed,
ruining the heirs of kings and their rutting elephant
herds in beautiful Selloor town with unending ritual
fires.

Come and give us good news with clarity, about how you
can be united in love, like the large makandril birds that
cannot endure separation in ancient Oonūr town with old
paddy fields with large spears, where roaring ocean waves
roll in the morning, so that her rounded, curved arms,
analyzed and  praised by friends in the grove, resembling
lovely bamboo in cool Chāykānam town with paddy fields
with long spears of grain, where fishermen catch and heap
fish and shrimp with curved backs in the huge backwaters
using lovely nets with red rods, will not lose their beauty.

Notes:   இரவுக்குறி வந்து நீங்கும் தலைவனை எதிர்ப்பட்டுத் தோழி கூறியது.  வரைவு கடாயது.  இரும்புள் (14) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பெரிய மகன்றில் பறவைகள், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பெரிய அன்றில் பறவைகள்.  ஒப்புமை:  மகன்றில் புணர்ச்சி –  குறுந்தொகை 57 – நீர் உறை மகன்றில் புணர்ச்சி போல, பரிபாடல் 8-44 – அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர்ப் புணர்ச்சி, ஐங்குறுநூறு 381 – குறுங்கால் மகன்றில் அன்ன உடன் புணர் கொள்கை, அகநானூறு 220 – நோலா இரும்புள் போல நெஞ்சு அமர்ந்து காதல் மாறாக் காமர் புணர்ச்சியின்.   வலையின் செங்கோல் – அகநானூறு 60 – செங்கோல் அவ் வலை நெடுந்திமில் தொழிலொடு,  அகநானூறு 220 – இருங்கழி முகந்த செங்கோல் அவ்வலை, நற்றிணை 214 – செங்கால் கொடு முடி அவ் வலை,  நற்றிணை 303 – பரதவர் இட்ட செங்கோல் கொடு முடி அவ் வலை.  வரலாறு:  செல்லூர், ஊணூர், சாய்க்கானம்.  யாணர் – புதிதுபடற் பொருட்டே யாணர்க் கிளவி (தொல்காப்பியம், உரியியல் 83).

Meanings:   ஊரும் சேரியும் உடன் இயைந்து – those in  town and those in the street joined together (ஊர் – ஆகுபெயர், அங்கு வாழ்பவர்களுக்கு , சேரி – ஆகுபெயர், அங்கு வாழ்பவர்களுக்கு), அலர் எழ – causing gossip to rise, தேரொடு மறுகியும் – coming here roaming in your chariot, பணிமொழி பயிற்றியும் – talking humble words, கெடாஅத் தீயின் உருகெழு செல்லூர் – beautiful Selloor town where ritual fires never end (கெடாஅ – இசை நிறை அளபெடை), கடாஅ யானைக் குழூஉச் சமம் ததைய மன் மருங்கு அறுத்த – ruined herds of elephants in musth in battles ruining kings and their heirs (கடாஅ – இசை நிறை அளபெடை, குழூஉ – இன்னிசை அளபெடை), மழுவாள் நெடியோன் – Parasuraman with his battle axe (மழுவாள் – இருபெயரொட்டு), முன் முயன்று அரிதினின் முடித்த வேள்வி – the rare rituals that he performed, கயிறு அரை யாத்த – ropes were tied, காண்தகு வனப்பின் – beautiful and splendid, அருங்கடி நெடுந்தூண் போல – like the tall pillar with great protection, யாவரும் காணல் ஆகா – that everybody cannot see, மாண் எழில் ஆகம் உள்ளுதொறும் – whenever you think of her beautiful chest, பனிக்கும் நெஞ்சினை நீயே – you tremble in your heart, நெடும் புற நிலையினை வருந்தினை – you are very sad about your situation, ஆயின்- so, முழங்கு கடல் ஓதம் – sounds of the roaring ocean, காலைக் கொட்கும் – whirl in the morning, they roll and go back and forth in the morning (கொட்கும் – பெருகிச் சுழலும், அலையும்), பழம் பல் நெல்லின் ஊணூர் – ancient town Oonūr with many paddy fields, ஆங்கண் – there, நோலா இரும் புள் போல – like the big/dark birds that are unable to tolerate separation, நெஞ்சு அமர்ந்து – hearts together, காதல் மாறா – unchanged love, காமர் புணர்ச்சியின் – with lovely union, இருங்கழி முகந்த செங்கோல் அம் வலை – beautiful net with red sticks touching the vast/dark backwaters, முடங்கு புற இறவொடு – along with bent back shrimp, இன மீன் செறிக்கும் – heaped with schools of fish, நெடுங்கதிர்க் கழனி – field with long spears, தண் சாய்க்கானத்து யாணர்த் தண் பணை உறும் என – that is like the beautiful bamboo trees in the rich cool Chāykānam town (உறும் என – ஒக்கும் என), கானல் ஆயம் ஆய்ந்த – friends in the grove analyzed and praised, சாய் – delicate, thin, இறை – joints, forearms, wrists, பணைத்தோள் – thick arms, bamboo-like arms, நல் எழில் – fine beauty, சிதையா – will not be ruined, ஏமம் – protection, சொல் இனி – tell now, தெய்ய –அசைநிலை, an expletive, யாம் தெளியுமாறே – for us to understand clearly (தெளியுமாறே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive, மாறு ஏதுப்பொருள் (காரணப் பொருள்) தரும் இடைச்சொல்)

அகநானூறு 221, கயமனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நனை விளை நறவின் தேறல் மாந்திப்,
புனை வினை நல் இல் தருமணல் குவைஇப்,
‘பொம்மல் ஓதி எம் மகள் மணன்’ என
வதுவை அயர்ந்தனர் நமரே; அதனால்
புதுவது புனைந்த சேயிலை வெள் வேல்  5
மதி உடம்பட்ட மை அணல் காளை
வாங்கு சினை மலிந்த திரள் அரை மராஅத்துத்,
தேம் பாய் மெல்லிணர் தளிரொடு கொண்டு நின்
தண் நறுமுச்சி புனைய அவனொடு
கழை கவின் போகிய மழை உயர் நனந்தலை,  10
களிற்று இரை பிழைத்தலின் கயவாய் வேங்கை
காய் சினம் சிறந்து குழுமலின் வெரீஇ,
இரும் பிடி இரியும் சோலை
அருஞ்சுரம் சேறல் அயர்ந்தனென் யானே.

Akanānūru 221, Kayamanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Our folks are drinking clear liquor aged
with buds, have heaped new sand in
the yard of our well- built, fine house,
and are arranging your marriage.

My desire is that you should join him
since he has agreed to my request,
the young man with a dark beard
who carries a silvery spear with a
perfectly made new blade
……….who you are one with, and he can
……….adorn your cool, fragrant hair with
……….honey-flowing, delicate clusters of
……….flowers and new sprouts of
……….kadampam trees dense with curved
……….branches and thick trunks,
and go with him to the harsh wasteland
where rains have failed and bamboos
has lost its beauty,
and on hearing the roar of an enraged tiger
with a big mouth that lost its elephant prey,
a female elephant runs in fear to a grove.

Notes:  தலைவன் தலைவியை உடன் அழைத்துச் செல்ல விரும்பினான். அதை தோழியிடம் கூறினான்.  அக்கருத்திற்கு தோழி உடன்பட்டு பின்னர்த் தலைவியும் அக்கருத்திற்கு இயையும் வண்ணம் அவள்பாற் சென்று சொல்லியது என்றவாறு.  வதுவை அயர்ந்தனர் நமரே (4)  – வேற்று வரைவினுக்கு உடன்பட்டார்கள் நமர்.  நனை விளை நறவின் தேறல் (1) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – அரும்பினின்றும் உண்டாகிய கள் தெளிவு, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தேனால் சமைத்த கள்.  நனந்தலை – அகன்ற இடம், நனம் – நனவே களனும் அகலமும் செய்யும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 80).

Meanings:   நனை விளை நறவின் தேறல் மாந்தி – they drank clear liquor aged with buds, புனை வினை நல் இல் – well- made fine house, தருமணல் குவைஇ – heaped sand brought by the ocean (குவைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), பொம்மல் ஓதி எம் மகள் – my daughter with splendid hair, my daughter with overflowing hair, my daughter with thick hair, மணன் என – for marriage (மணன் மணம் என்றதன் போலி), வதுவை அயர்ந்தனர் – they are arranging the wedding, நமரே – our people (யானே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), அதனால் – so, புதுவது புனைந்த சேயிலை – newly made perfect blade, வெள் வேல் – silvery spear, மதி உடம்பட்ட – agreed to my intelligent idea, agreed to my advice, மை அணல் காளை – the young man with a dark beard, வாங்கு சினை – curved branches, மலிந்த – filled, திரள் அரை மராஅத்து – of thick-trunked kadampam tree, Anthocephalus cadamba, Kadampam oak (அத்து – சாரியை), தேம் பாய் – honey flowing (தேம் தேன் என்றதன் திரிபு), மெல் இணர் – delicate clusters (of flowers), தளிரொடு கொண்டு – together with sprouts, நின் தண் நறுமுச்சி புனைய – to adorn on your cool fragrant hair, அவனொடு – with him, கழை கவின் போகிய – beauty of bamboos were lost, மழை – clouds, உயர் – tall, நனந்தலை – wide place, களிற்று இரை பிழைத்தலின் – since its bull elephant prey escaped, கயவாய் வேங்கை – a tiger with big mouth, காய் சினம் சிறந்து – got enraged, குழுமலின் – since it roars, வெரீஇ – becoming afraid (சொல்லிசை அளபெடை, வெருவி என்ற வினையெச்சம் திரிந்து அளபெடுத்தது), இரும் பிடி – a dark female elephant, a large female elephant, இரியும் – runs away in fear, சோலை – grove, அருஞ்சுரம் – harsh wasteland, சேறல் அயர்ந்தனென் யானே – I desired that you join him (யானே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 222, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
வானுற நிவந்த நீல்நிறப் பெருமலைக்
கான நாடன் உறீஇய நோய்க்கு, உன்
மேனி ஆய் நலம் தொலைதலின், மொழிவென்,
முழவு முகம் புலராக் கலி கொள் ஆங்கண்,
கழாஅர்ப் பெருந்துறை விழவின் ஆடும்,  5
ஈட்டெழில் பொலிந்த ஏந்து குவவு மொய்ம்பின்,
ஆட்டன் அத்தி நலன் நயந்து உரைஇத்
தாழ் இருங்கதுப்பின் காவிரி வவ்வலின்,
மரதிரம் துழைஇ மதி மருண்டு அலந்த
ஆதிமந்தி காதலற் காட்டிப்  10
படுகடல் புக்க பாடல்சால் சிறப்பின்
மருதி அன்ன மாண் புகழ் பெறீஇயர்,
சென்மோ, வாழி தோழி, பல் நாள்
உரவுரும் ஏறொடு மயங்கி
இரவுப் பெயல் பொழிந்த ஈர்ந்தண் ஆறே.  15

Akanānūru 222, Paranar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
You have lost your fine beauty,
afflicted by the sickness that
the man from the forest with tall,
blue mountains that rise up to the
skies gave to you.

May you live long, my friend!
Let us go on the path that is wet
and cold with many nights of cold
rain and roaring thunder,

to achieve great fame like Maruthi,
who entered the ocean, after showing
the searching, confused Āthimanthi
where her lover was, the splendid and
greatly handsome dancer Āttan Athi
who danced with his lifted, beautiful,
thick shoulders,
who was seized with desire by Kāviri
with dark hanging hair, when he danced
at Kazhār town’s big port with endless
festivities where the mud on the tops
of drums don’t dry.

Notes:  களவு ஒழுக்கத்தையே விரும்பி ஒழுகும் தலைவனுக்குத் தலைவியை வரைந்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்த விரும்பிய தோழி, அவன் அருகில் இருப்பதை அறிந்து உரைத்தது.  ஒப்புமை:  முழவு முகம் புலரா – அகநானூறு பாடல்கள் 206, 222, 397 – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – முழவின் ஒலி ஓயாத, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முழவின் முழக்கம் ஒழியாத.  ஆதிமந்தி: அகநானூறு 45 – காதலர் கெடுத்த சிறுமையொடு நோய் கூர்ந்து ஆதிமந்தி போலப் பேதுற்று அலந்தனென் உழல்வென் கொல்லோ, அகநானூறு 76 – கச்சினன், கழலினன், தேம் தார் மார்பினன் வகை அமைப் பொலிந்த வனப்பு அமை தெரியல் சுரியல் அம் பொருநனைக் காண்டிரோ என ஆதிமந்தி பேதுற்று இனைய, அகநானூறு 135 – ஆதிமந்தியின் அறிவு பிறிதாகிப் பேதுற்றிசினே காதலம் தோழி, அகநானூறு 222 – ஆட்டன் அத்தி நலன் நயந்து உரைஇத் தாழ் இருங்கதுப்பின் காவிரி வவ்வலின் மரதிரம் துழைஇ மதி மருண்டு அலந்த ஆதிமந்தி, அகநானூறு 236 – கடல் கொண்டன்று எனப் புனல் ஒளித்தன்று எனக் கலுழ்ந்த கண்ணள் காதலற் கெடுத்த ஆதிமந்தி போல, 396 – மந்தி பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறைய, குறுந்தொகை 31, ஆதிமந்தியார் பாடல் – யாண்டும் காணேன் மாண்டக்கோனை யானும் ஓர் ஆடுகள மகளே, என் கைக் கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த பீடு கெழு குரிசலும் ஓர் ஆடுகள மகனே.  முழவு முகம் புலர்ந்து – நற்றிணை 360 – ஒளவை துரைசாமி உரை – முழவின் மார்ச்சனைபுலர்ந்து, பின்னத்தூர் அ. நாராயணசாமி ஐயர் உரை – மத்தள முகத்து வைத்த மார்ச்சனை வறந்து.  வரலாறு:  கழாஅர், ஆதிமந்தி, காவிரி, ஆட்டன் அத்தி, மருதி.

Meanings:   வான் உற – sky high, up to the sky, touching the sky, நிவந்த – tall, நீல்நிறப் பெருமலை – blue colored lofty mountains (நீல் – கடைக்குறை, poetical license which consists in the shortening of a word by elision of one or more letters in the end), கான நாடன் – man from that forest, உறீஇய நோய்க்கு – because of the affliction/love disease that he caused (உறீஇய – அடைவித்த, உறீஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), உன் மேனி ஆய் நலம் தொலைதலின் – since you have lost the fine beauty of your body, மொழிவென் – let me say this, முழவு முகம் புலரா – the mud on the tops of drums do not dry, the sounds of drums do not die down, கலி கொள் – with joy, with pride, ஆங்கண் – there, கழாஅர்ப் பெருந்துறை – big shores of Kazhār town, விழவின் ஆடும் – dancing in the big festival, ஈட்டு – பெருக்கிய, திரண்ட, abundant, எழில் பொலிந்த – beautiful and splendid, ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் – with lifted high shoulders, ஆட்டன் அத்தி – Āttan Athi, நலன் – beauty, நயந்து – desiring, உரைஇ – wandering, spreading (சொல்லிசை அளபெடை), தாழ் இருங்கதுப்பின் காவிரி – Kāviri with hanging dark hair, வவ்வலின் – since she seized, மரதிரம் – all directions, துழைஇ – searching (சொல்லிசை அளபெடை), மதி மருண்டு – intelligence baffled, confused, அலந்த ஆதிமந்தி – Āthimanthi who was perturbed, காதலர் காட்டி – showed her lover, படுகடல் புக்க – entered the loud ocean, பாடல் சால் சிறப்பின் – with greatness fit for verses, with great fame, மருதி அன்ன – like Maruthi, மாண் புகழ் பெறீஇயர் – to attain great fame (பெறீஇயர் – சொல்லிசை அளபெடை), சென்மோ – let us go (மோ – தன்மை அசைநிலை, an expletive of the first person), வாழி தோழி – may you live long oh friend, பல் நாள் – many days, உரவுரும் ஏறொடு மயங்கி – mixed with loud roaring thunder, இரவுப் பெயல் பொழிந்த – rained at night, ஈர்ந்தண் ஆறே – the wet cold path (ஆறே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 223, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
‘பிரிதல் வல்லியர், இது நத்துறந்தோர்
மறந்தும் அமைகுவர் கொல்?’ என்று எண்ணி
ஆழல், வாழி தோழி! கேழல்
வளை மருப்பு உறழும் உளைநெடும் பெருங்காய்
நனை முதிர் முருக்கின் சினை சேர் பெருங்கல்,  5
காய் சினக் கடு வளி எடுத்தலின், வெங்காட்டு
அழல் பொழி யானையின் ஐயெனத் தோன்றும்
நிழலில் ஓமை நீரில் நீளிடை,
இறந்தனர் ஆயினும் காதலர் நம்வயின்
மறந்து கண்படுதல் யாவது, புறம் தாழ்  10
அம் பணை நெடுந்தோள் தங்கித் தும்பி
அரியினம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால்
நுண்கேழ் அடங்க வாரிப், பையுள் கெட,
நன் முகை அதிரல் போதொடு குவளைத்
தண் நறுங்கமழ் தொடை வேய்ந்த, நின்  15
மண் ஆர் கூந்தல் மரீஇய துயிலே?

Akanānūru 223, Cheramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!
Do not cry thinking that your
lover, capable of separation,
who abandoned you and left,
will forget you and stay there,

even if he went on the long,
waterless path with no shade from
omai trees,
where boulders lying near the curved
branches of murukkam trees with
long, huge pods that appear like
the curved tusks of boars,
bewilder those who see, appearing
like elephants amidst the hot
forest flames fanned by winds that
blow with rage.

How can he sleep there, forgetting
sleep on your curled, wavy,
five-part braid that looks like swarms
of bees flowing down your wide,
lovely, long bamboo-like arms,
and your dark hair, pretty, washed,
combed and decorated with fragrant
strands of athiral that blossomed
from fine buds along with kuvalai
flowers, that used to ruin his sorrow?

Notes:  பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைவியைத் தோழி வற்புறுத்தியது.  உளை (4) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – துய் பொருந்தின, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – ஆர்க்கினையுடைய.  மரீஇய துயில் (16) –  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – படுத்து உறங்கிய உறக்கம், இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பொருந்திய துயில்.

Meanings:   பிரிதல் வல்லியர் – the man who is capable of handling separation, இது நத்துறந்தோர் – the man who abandoned us (நம் துறந்தோர் நத்துறந்தோர் என விகாரமாயிற்று), மறந்தும் அமைகுவர் கொல் என்று எண்ணி – thinking that he will forget us and relax there, ஆழல் – do not cry, do not sink into sorrow (நீட்டல் விகாரம், அல் ஈற்று எதிர்மறை வியங்கோள்), வாழி தோழி – may you live long my friend, கேழல் வளை மருப்பு – boar’s curved tusks, உறழும் – like, similar, உளை – stems, tuft-like fuzzy parts, நெடும் பெருங்காய் – long huge pods, huge long fruits, நனை முதிர் முருக்கின் – of murukkam trees with mature buds,  Coral tree, Erythrina indica, சினை சேர் பெருங்கல் – large boulders near the branches, காய் சினக் கடு வளி எடுத்தலின் – because of the hot winds that blow fast, வெங்காட்டு அழல் பொழி யானையின் ஐயெனத் தோன்றும் – they appear bewildering like elephants in the hot heavy forest flames, நிழல் இல் ஓமை – no shade from omai trees, Dillenia indica, Toothbrush Tree, நீர் இல் நீளிடை இறந்தனர் ஆயினும் – even if he went on the long path with no water, காதலர் நம் வயின் மறந்து கண்படுதல் யாவது – how can your lover forget us and sleep, புறம் தாழ் – falling low, அம் பணை நெடுந்தோள் தங்கி – resting on your long arms which are beautiful and like bamboo, தும்பி அரியினம் கடுக்கும் – like swarms of bees, சுரி – curled, வணர் – wavy, ஐம்பால் – five-part braid, நுண் கேழ் – fine colored (black color), அடங்க – to be controlled, வாரி – combed, பையுள் கெட – sorrow ruined, நன் முகை – fine buds, அதிரல் போதொடு – along with athiral flowers, குவளை – blue waterlilies, Nymphaea caerulea, தண் நறுங்கமழ் தொடை – cool fragrance spreading garland, வேய்ந்த – decorated, நின் மண் ஆர் கூந்தல் – your beautiful hair with fragrant pastes, மரீஇய – பொருந்திய, lying on it (செய்யுளிசை அளபெடை), துயிலே – sleep, ஏகாரம் -அசைநிலை, an expletive

அகநானூறு 224, ஆவூர் மூலங்கிழார் மகனார் பெருந்தலைச் சாத்தனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
செல்க பாக எல்லின்று பொழுதே,
வல்லோன் அடங்கு கயிறு அமைப்பக் கொல்லன்
விசைத்து வாங்கு துருத்தியின் வெய்ய உயிராக்,
கொடு நுகத்து யாத்த தலைய கடு நடைக்
கால் கடுப்பு அன்ன கடுஞ்செலல் இவுளி,  5
பால் கடை நுரையின் பரூஉ மிதப்பு அன்ன,
வால் வெண்தெவிட்டல் வழி வார் நுணக்கம்
சிலம்பி நூலின் நுணங்குவன பாறிச்,
சாந்து புலர் அகலம் மறுப்பக் காண்தகப்
புது நலம் பெற்ற வெய்து நீங்கு புறவில்  10
தெறி நடை மரைக் கணம் இரிய, மனையோள்
ஐது உணங்கு வல்சி பெய்து முறுக்கு உறுத்த
திரிமரக் குரலிசைப் கடுப்ப, வரி மணல்
அலங்கு கதிர் திகிரி ஆழி போழ,
வரும் கொல் தோழி நம் இன் உயிர்த் துணை எனச்  15
சில் கோல் எல் வளை ஒடுக்கிப் பல் கால்
அருங்கடி வியன் நகர் நோக்கி,
வருந்துமால் அளியள் திருந்திழை தானே.

Akanānūru 224, Āvūr Moolankizhār Makanār Perunthalai Sāthanār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
Let us go, oh charioteer!  It has become dark!

My pitiful wife who is distressed, looks out from
our guarded house, wearing perfect jewels and
a few bright, rounded bangles that she pushes
back and forth a few times, and asks her friend,
“Will my sweet partner come?”

Tie the chariot with ropes to horses that breathe
like the bellows of a metalsmith, and ride, their
heads tied to curved yokes,
their gallop as fast as the wind, pure white froth
on their mouths appearing like foam on milk
when churned, their long strings appearing like
fine threads of spiders hitting my sandal-rubbed
chest, the sound of the wheels with spokes digging
into the rippled sand like those from a grinding
stone when delicate, dried rice is poured into it and
ground by a housewife, as leaping marai deer herds
move away in fear in the dry forest that has acquired
new beauty.

Notes:  வினை முற்றி மீளும் தலைவன் தேர்ப்பாகற்குச் சொல்லியது.  உயிரா – உயிர்த்து என்பது பொருள். செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.  மரை (11) – A kind of deer.  The University of Madras Lexicon defines this as elk.  However, there are no elks in south India.  எல் – எல்லே இலக்கம் (தொல்காப்பியம், இடையியல் 21).  வார்தல் போகல் ஒழுகல் மூன்றும் நேர்பும் நெடுமையும் செய்யும் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 21).

Meanings:   செல்க பாக – ride on oh charioteer, எல்லின்று பொழுதே – it has become dark at this time, it has become night time, வல்லோன் – expert, அடங்கு கயிறு அமைப்ப – tie well the controlling ropes (to the horses), கொல்லன் விசைத்து வாங்கு துருத்தியின் வெய்ய உயிரா – breathing hot like the strongly pulled bellows of a metal smith, கொடு நுகத்து யாத்த தலைய – with their heads tied to curved yokes, கடு நடை – swift trotting,  கால் கடுப்பு அன்ன – fast like the wind, கடுஞ்செலல் இவுளி – rapidly running horses (செலல் – இடைக்குறை, பால் கடை நுரையின் பரூஉ மிதப்பு அன்ன – like the big pieces of froth that appear when milk is churned (பரூஉ – இன்னிசை அளபெடை), வால் வெண்தெவிட்டல் – very white froth from their chewing mouths, வழி – flowing, வார் – long, நுணக்கம் – delicate, சிலம்பி நூலின் நுணங்குவன பாறி – spread delicately like fine threads of spiders, சாந்து புலர் அகலம் மறுப்ப – ruin the chest with sandal paste, காண்தக புது நலம் பெற்ற வெய்து நீங்கு புறவில் – in the forest with splendid new beauty with heat removed, தெறி நடை மரைக் கணம் இரிய – marai deer herds leap and move away, மனையோள் – a housewife, ஐது உணங்கு – delicate dried, வல்சி பெய்து முறுக்கு உறுத்த – pouring rice and grinding turning it, திரிமரக் குரலிசைப் கடுப்ப – like the sounds of the grinding stone (கடுப்ப – உவம உருபு, a comparison word), வரி மணல் –  rippled sand, decorated sand, அலங்கு கதிர் திகிரி ஆழி போழ – moving wheels with spokes splitting  (the earth), வரும் கொல் தோழி – will he come my friend, நம் இன் உயிர்த் துணை – my sweet life partner, என – thus, சில் கோல் – few rounded, எல் வளை ஒடுக்கி – pushing her bright bangles, பல் கால் – many times, அருங்கடி – well protected, வியன் நகர் நோக்கி – looking from the large house, வருந்துமால் – she will be greatly sad (ஆல் அசைநிலை, an expletive), அளியள் – she is pitiable, திருந்திழை தானே – the woman wearing perfect jewels (திருந்திழை – அன்மொழித்தொகை, தானே – தான், ஏ அசைநிலைகள், expletives)

அகநானூறு 225, எயினந்தை மகனார் இளங்கீரனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
அன்பும், மடனும், சாயலும், இயல்பும்,
என்பு நெகிழ்க்கும் கிளவியும் பிறவும்,
ஒன்றுபடு கொள்கையொடு ஓராங்கு முயங்கி,
இன்றே இவணம் ஆகி, நாளைப்
புதல் இவர் ஆடு அமைத் தும்பி குயின்ற  5
அகலா அம் துளை கோடை முகத்தலின்,
நீர்க்கு இயங்கு இன நிரைப் பின்றை வார் கோல்
ஆய்க் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும்,
தேக்கு அமல் சோலைக் கடறு ஓங்கு அருஞ்சுரத்து
யாத்த தூணித்தலை திறந்தவை போல்  10
பூத்த இருப்பைக் குழை பொதி குவி இணர்
கழல் துளை முத்தின் செந்நிலத்து உதிர,
மழை துளி மறந்த அங்குடிச் சீறூர்ச்
சேக்குவம் கொல்லோ நெஞ்சே, பூப் புனை
புயல் என ஒலிவரும் தாழ் இருங்கூந்தல்  15
செறி தொடி முன் கை நம் காதலி
அறிவு அஞர் நோக்கமும் புலவியும் நினைந்தே?

Akanānūru 225, Eyinanthai Makanār Ilankeeranār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
My heart!  Today I am in the embraces
of the woman with delicate nature, principles
of kindness, innocence, words that could
soften bones, and other traits that are all
united in her.

Tomorrow, will we reach the beautiful
small town in the difficult wasteland
with mountains, forgotten by rain,
……….where clusters of pointed, hollow iruppai
……….flowers hidden by sprouts, resembling
……….open quivers, have dropped like pearls
……….with holes from strands on the red earth
……….with bushes, and westerly winds pass
……….through tiny, beautiful holes drilled by
……….bees in the swaying bamboo creating
……….music as soft as the flute music of cattle
……….herders who walk with long sticks behind
……….their cattle which move toward water in the
……….forest dense with teak trees,
thinking about her sulking and confused looks,
our lover who wears many bangles on her forearms
and has thick, low-hanging hair that appears like
dark clouds decorated with flowers?

Notes:  பொருளீட்டத் தூண்டிய நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது.  ஒப்புமை:  நூல் அறுந்த முத்து வடம் – அகநானூறு 225 – துளை முத்தின் செந்நிலத்து உதிர, அகநானூறு 289 – நெகிழ் நூல் முத்தின், குறுந்தொகை 51 – நூல் அறு முத்தின், குறுந்தொகை 104 – நூல் அறு முத்தின், கலித்தொகை 82 – கண்ணீர் சொரி முத்தம் காழ் சோர்வ போன்றன.  வார்தல் போகல் ஒழுகல் மூன்றும் நேர்பும் நெடுமையும் செய்யும் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 21).

Meanings:   அன்பும் மடனும் – kindness and innocence (மடன் – மடம் என்பதன் போலி), சாயலும் இயல்பும் – delicate nature, என்பு நெகிழ்க்கும் கிளவியும் – and words that soften bones, பிறவும் – and others, ஒன்றுபடு கொள்கையொடு – principle of them together, ஓராங்கு முயங்கி – embracing together (ஓராங்கு – ஒருசேர), இன்றே – today, இவணம் ஆகி – we are here, நாளை – tomorrow, புதல் இவர் – bushes are spread, ஆடு அமை – swaying bamboo, தும்பி – bees, carpenter bees, Xylocopa tenisocapa, குயின்ற அகலா அம் துளை – tiny beautiful holes that they made, கோடை முகத்தலின் – since the westerly winds go through them (இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – புகுந்து வருதலின்), since they (the holes) accept the westerly winds (பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஏற்றுக் கொள்ளுவதாலே உண்டான ஓசை), நீர்க்கு இயங்கு இன நிரைப் பின்றை – behind cattle herds that go toward water, வார் கோல் – long sticks, ஆய்க் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும் – it plays like the music of the flutes of cattle herders (பாணியின் – (இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), தேக்கு அமல் சோலை – groves filled with teak trees, Tectona grandis (அமல் – செறிந்த), கடறு ஓங்கு – forest with mountains, அருஞ்சுரத்து – in the harsh wasteland, யாத்த – tied, தூணித்தலை திறந்தவை போல் – like lids of quivers/arrow holders kept open, பூத்த இருப்பை – flowering iruppai flowers, Indian Butter tree, South Indian Mahua, இலுப்பை, வஞ்சி, குழை பொதி குவி இணர் – clusters of pointed flowers covered by sprouts, கழல் – get loose (from their stems), துளை முத்தின் செந்நிலத்து உதிர – drop on the red earth like strung pearls with holes (முத்தின் – இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது), மழை துளி மறந்த – raindrops failed to fall, அங்குடிச் சீறூர்ச் சேக்குவம் கொல்லோ – will we reach the beautiful small town (கொல் – ஐயப்பொருட்டு வந்த இடைச்சொல், a particle implying doubt, ஓ – அசைநிலை, an expletive), நெஞ்சே – oh my heart, பூப் புனை – flower-decorated, புயல் என – like clouds (புயல் – ஆகுபெயர் முகிலுக்கு), ஒலிவரும் தாழ் இருங்கூந்தல் – thick low hanging dark hair, செறி தொடி முன் கை நம் காதலி – our lover with many bangles stacked on her forearms, அறிவு அஞர் நோக்கமும் – confused looks with sorrow, புலவியும் – and sulking, நினைந்தே – thinking about it, ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 226, பரணர், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
உணர்குவென் அல்லென், உரையல் நின் மாயம்,
நாணிலை மன்ற யாணர் ஊர!
அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவைக்
குறுந்தொடி மகளிர் குரூஉப் புனல் முனையின்,
பழனப் பைஞ்சாய் கொழுதிக் கழனிக்  5
கரந்தை அம் செறுவின் வெண்குருகு ஓப்பும்,
வல் வில் எறுழ்த் தோள் பரதவர் கோமான்,
பல் வேல் மத்தி கழாஅர் முன்துறை,
நெடுவெண்மருதொடு வஞ்சி சாஅய்
விடியல் வந்த பெரு நீர்க் காவிரி,  10
தொடி அணி முன் கை நீ வெய்யோளொடு
முன் நாள் ஆடிய கவ்வை, இந்நாள்
வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு, மலி தார்த்
தித்தன் வெளியன் உறந்தை நாளவைப்
பாடு இன் தெண் கிணைப் பாடு கேட்டு அஞ்சி,  15
போர் அடு தானைக் கட்டி
பொராஅது ஓடிய ஆர்ப்பினும் பெரிதே.

Akanānūru 226, Paranar, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the unfaithful hero
Oh man from a prosperous town!  You have no shame
for sure!  Don’t utter lies!  I won’t accept them!

Yesterday you played with your beloved woman, with
bangles on her forearms, in the freshets of Kāviri which
brought down tall, white marutham trees along with
vanji trees in the morning, on the shores of Kazhār town,
of strong-shouldered Mathi, lord of fishermen, owning
strong a bow and an army of many spears, where women
wearing many different foliage clothing and tiny bangles,
play in the red flood waters, and tiring of that, move away
to pluck reeds in the pond and chase white herons in the
fields with thistles.

The gossip risen is larger than the uproar in the day
assembly of Thithan Veliyan wearing many garlands, in
Uraiyur, when Katti with a large army came to fight along
with the brave and strong Pānan, and on hearing the sweet
roars of the kinai drums, ran away.

Notes:  தோழி தலைவனுக்கு வாயில் மறுத்தது.  ஒப்புமை:  பதிற்றுப்பத்து 27 – அலர்ந்த ஆம்பல் அக மடிவையர்.   பாணன் – A Pānan king is mentioned in the following five Akanānūru poems, 113 – எழாஅப் பாணன், 155 – பல் வயின் பய நிரை சேர்ந்த பாண் நாட்டு, 226 – வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு, 325 – நல் வேல் பாணன் நல் நாட்டு, and 386 – பாணன் மல்லடு மார்பின் வலியுற, and in an inscription at Paraiyanpattu in Tamil Nadu, which mentions Pāṇāṭu, the territory of Pānan – Early Tamil Epigraphy, page 629, Iravatham Mahadevan, Harvard University Press.  வரலாறு:  காவிரி, மத்தி, கழாஅர், பாணன், தித்தன் வெளியன். உறந்தை, கட்டி.  மன்ற – மன்றவென் கிளவி தேற்றஞ்செய்யும் (தொல்காப்பியம், இடையியல் 17).  யாணர் – புதிதுபடற் பொருட்டே யாணர்க் கிளவி (தொல்காப்பியம், உரியியல் 83).  எறுழ் – எறுழ் வலி ஆகும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 92).

Meanings:   உணர்குவென் அல்லென் – I will not accept them, உரையல் நின் மாயம் – do not utter your lies, do not utter confusing words, நாண் இலை – you have no shame (இலை – இல்லை என்பதன் இடைக்குறை விகாரம்), மன்ற – தேற்றப்பொருளில் வரும் இடைச்சொல், a particle which implies certainty, யாணர் ஊர – oh man from prosperous town (ஊர – அண்மை விளி), அகலுள் – wide space, ஆங்கண் – there, அம் பகை மடிவை – pretty opposing/different kinds of foliage clothes, குறுந்தொடி மகளிர் – women wearing tiny bangles, குரூஉப் புனல் முனையின் – hating the colored water (குரூஉ – இன்னிசை அளபெடை), பழனப் பைஞ்சாய் கொழுதி – plucking reeds near the pond, பஞ்சாய், கோரைப்புல், Cyperus rotundus tuberosus, கழனிக் கரந்தை அம் செறுவின் – in the beautiful field with globe thistles, Spaeranthus indicus, வெண்குருகு ஓப்பும் – chasing white herons/egrets/storks, வல் வில் – strong bow, எறுழ்த் தோள் – strong shoulders, பரதவர் கோமான் – leader of fishermen, பல் வேல் மத்தி – Mathi with many spears, கழாஅர் முன்துறை – on the shores of Kazhār town (துறைமுன்), நெடு வெண்மருதொடு – along with white marutham trees, Terminalia arjuna , வஞ்சி சாஅய் விடியல் வந்த – brought down vanji trees in the morning, Salis tetrasperma – P.L. Sami, Salis purpurea – R. Panchavarnam (சாஅய் – இசை நிறை அளபெடை), பெரு நீர்க் காவிரி – Kāviri with abundant water, தொடி அணி முன் கை – forearms wearing bangles, நீ வெய்யோளொடு – with the one you desire, முன் நாள் ஆடிய – when you played the other day, கவ்வை – gossip, இந்நாள் – today, வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு – with brave and strong Pānan, மலி தார் – many garlands, தித்தன் வெளியன் உறந்தை நாளவை – in Thithan Veliyan’s day assembly at Uranthai town (தித்தன் வெளியன் – இரு பெயரொட்டு), பாடு இன் தெண் கிணைப் பாடு கேட்டு அஞ்சி – afraid on hearing the sweet clear sounds of kinai drums, போர் அடு தானைக் கட்டி – Katti with an army that kills in battles, பொராஅது ஓடிய – ran away without fighting (பொராஅது – இசை நிறை அளபெடை), ஆர்ப்பினும் பெரிதே – louder than the uproar (பெரிதே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 227, நக்கீரர், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, அல்லது தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நுதல் பசந்தன்றே தோள் சாயினவே
திதலை அல்குல் வரியும் வாடின
என் ஆகுவள் கொல் இவள் எனப் பல் மாண்
நீர் மலி கண்ணொடு நெடிது நினைந்து ஒற்றி
இனையல் வாழி தோழி நனை கவுள்  5
காய் சினம் சிறந்த வாய் புகு கடாத்தொடு
முன்னிலை பொறாஅது முரணிப் பொன் இணர்ப்
புலிக் கேழ் வேங்கைப் பூஞ்சினை புலம்ப
முதல் பாய்ந்திட்ட முழு வலி ஒருத்தல்
செந்நிலப் படு நீறு ஆடிச் செரு மலைந்து  10
களம் கொள் மள்ளரின் முழங்கும் அத்தம்
பல இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிலைஇ
நோய் இலராக நம் காதலர் வாய்வாள்
தமிழ் அகப்படுத்த இமிழ் இசை முரசின்
வருநர் வரையாப் பெருநாள் இருக்கை  15
தூங்கல் பாடிய ஓங்கு பெரு நல்லிசைப்
பிடிமிதி வழுதுணைப் பெரும் பெயர்த் தழும்பன்
கடி மதில் வரைப்பின் ஊணூர் உம்பர்
விழு நிதி துஞ்சும் வீறு பெறு திரு நகர்
இருங்கழிப் படப்பை மருங்கூர்ப்பட்டினத்து  20
எல் உமிழ் ஆவணத்து அன்ன
கல்லென் கம்பலை செய்து அகன்றோரே.

Akanānūru 227, Nakkeerar, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend, or what the heroine’s friend said to her
You think often and analyze, “Forehead has become dull,
arms have thinned, the lines on loins with pale spots
have faded.  What will happen to her?”  Your greatly noble
eyes are filled with tears.  Do not feel sad, my friend!

May he be settled and live without disease, our lover,
who left us and went through many wasteland paths,
……….where a mighty bull elephant with musth
……….flowing on this cheeks and entering
……….his mouth, filled with rage and enmity,
……….attacked the trunk of a vēngai tree on
……….seeing its flowers that appear like a tiger,
……….unable to tolerate it in front of him,
……….causing the branches filled with clusters
……….of golden flowers to be sad, played with
……….the dust on the red earth, and trumpeted
……….like victorious warriors in a battlefield,
even though he caused gossip to rise like the uproar in the
bright markets of rich Marunkūr City with backwaters and
groves, past protected Oonūr city with a fort, splendid and
belonging to the famous Thazhumpan who rules the Tamil
country with victorious drums, gives limitless gifts to
those who come, has a huge day assembly, is a man with
scars looking like tender brinjals, caused by the stomping
of a female elephant, and sung by poet Thoonkalēriyār.

Notes:  (1) தலைவன் பிரிவின்கண் வேறுபட்ட தலைவியிடம் தோழி கூறியது. (2) – தலைவன் பிரிவின்கண் வேறுபட்ட தோழியிடம் தலைவி கூறியது.  ஒப்புமை:  நற்றிணை 300 – பெரும் புண் ஏஎர் தழும்பன் ஊணூர், வேங்கை மலரும் புலியும் – அகநானூறு 12 – வேங்கை தாஅய தேம்பாய் தோற்றம் புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம், அகநானூறு 141 – புலிக்கேழ் உற்ற பூ இடைப் பெருஞ்சினை நரந்த நறும்பூ நாள் மலர் உதிரக் கலை பாய்ந்து உகளும் கல் சேர் வேங்கை, அகநானூறு 227 – புலிக் கேழ் வேங்கை, அகநானூறு 228 – வேங்கை ஒள் வீப் புலிப் பொறி கடுப்பத் தோன்றலின், நற்றிணை 389 – வேங்கையும் புலி ஈன்றன, குறுந்தொகை 47 – வேங்கை வீ உகு துறுகல் இரும்புலிக் குருளையின் தோன்றும், ஐங்குறுநூறு 396 – புலிப் பொறி வேங்கைப் பொன் இணர்.  வரலாறு:  தூங்கலேரியார், தழும்பன், ஊணூர், மருங்கூர்ப்பட்டினம்.  கம்பலை – கம்பலை சும்மை கலியே அழுங்கல் என்று இவை நான்கும் அரவப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 53).  விழு (விழுமம்) – விழுமம் சீர்மையும் சிறப்பும் இடும்பையும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 57).  எல் – எல்லே இலக்கம் (தொல்காப்பியம், இடையியல் 21).

Meanings:   நுதல் பசந்தன்றே – the forehead has become dull (பசந்தன்றே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), தோள் சாயினவே – the arms have become thin (சாயினவே – ஏகாரம் -அசைநிலை, an expletive), திதலை அல்குல் வரியும் வாடின – the lines on the loins with pale spots have faded, என் ஆகுவள் கொல் இவள் – what will happen to her, என – thus, பல் மாண் நீர் மலி கண்ணொடு – with tear-filled esteemed eyes, நெடிது நினைந்து – think about it a lot, ஒற்றி – analyzing, இனையல் – do not feel sad, வாழி தோழி – may you live long my friend, நனை கவுள் – wet cheeks, காய் சினம் சிறந்த – with burning rage, வாய் – mouth, புகு கடாத்தொடு – with musth entering, முன்னிலை பொறாஅது – unable to tolerate it in front of him (பொறாஅது – இசைநிறை அளபெடை), முரணி – with enmity, பொன் இணர் – golden clusters, புலிக் கேழ் வேங்கைப் பூஞ்சினை புலம்ப – branches of the kino tree with tiger colored flowers to be sad, vēngai trees, Pterocarpus marsupium, முதல் பாய்ந்திட்ட – attacked the trunk, முழு வலி ஒருத்தல் – a male elephant with great might, செந்நிலப் படு நீறு ஆடி – played in the red earth dust, செரு மலைந்து களம் கொள் மள்ளரின் முழங்கும் – trumpeted like warriors in a battlefield who fight (மள்ளரின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), அத்தம் பல இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் – even though he passed many wastelands, நிலைஇ நோய் இலராக – settled and without disease (நிலைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), நம் காதலர் – our lover, வாய்வாள் – unfailing sword, தமிழ் அகப்படுத்த – controlling the entire Tamil country (தமிழ் – தமிழ்நாட்டிற்கு ஆகுபெயர்), இமிழ் இசை முரசின் – with drums with sweet music, வருநர் வரையா – gives limitless to those who come, பெருநாள் இருக்கை – the huge day assembly, the royal court, தூங்கல் பாடிய – poet Thoonkalēriyār sang, ஓங்கு பெருநல் இசை – great fine fame, பிடி மிதி – female elephant stomping, வழுதுணை – unripe brinjal, unripe eggplant, பெரும் பெயர்த் தழும்பன் – Thazhumpan of great fame, கடி மதில் – protected fort, வரைப்பின் – as its limits, ஊணூர் உம்பர் – beyond Oonūr town, விழு நிதி துஞ்சும் – great wealth resides, வீறு பெறு திரு நகர் – prosperous rich/beautiful town, இருங்கழிப் படப்பை – huge backwaters and groves, மருங்கூர்ப்பட்டினத்து – in Marunkūr City, எல் உமிழ் ஆவணத்து அன்ன – like the light emitting shopping street (ஆவணத்து – ஆவணம், அத்து சாரியை), கல்லென் கம்பலை செய்து – causing great uproar (கல்லென் – ஒலிக்குறிப்பு மொழி), அகன்றோரே – the one who went, ஏகாரம் -அசைநிலை, an expletive

அகநானூறு 228, அண்டர் மகன் குறவழுதியார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
பிரசப் பல் கிளை ஆர்ப்பக் ,கல்லென
வரை இழி அருவி ஆரம் தீண்டித்
தண் என நனைக்கும் நளிர் மலைச் சிலம்பில்,
கண் என மலர்ந்த மா இதழ்க் குவளைக்
கல் முகை நெடுஞ்சுனை நம்மொடு ஆடிப்  5
பகலே இனிதுடன் கழிப்பி, இரவே
செல்வர் ஆயினும் நன்று மன் தில்ல,
வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின்
சூரல் மிளைஇய சாரல் ஆர் ஆற்று
ஓங்கல் மிசைய வேங்கை ஒள் வீப்  10
புலிப் பொறி கடுப்பத் தோன்றலின், கயவாய்
இரும் பிடி இரியும் சோலைப்
பெருங்கல் யாணர்த் தம் சிறுகுடியானே.

Akanānūru 228, Andar Makan Kuravazhuthiyār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
Playing with us during the day on the dense
mountain slopes where swarms of bees that
drink honey buzz, where waterfalls touch sandal
trees, wetting and cooling them, in the big springs
in mountain caves where dark-petaled, blue
waterlilies blossom, looking like eyes,

it is good if he goes to his prosperous small
village at night, when the moonlight shines as
bright as day, on the path with rattan forests on the
soaring mountains where dark cow elephants with
big mouths move away on seeing the dropped
bright vēngai flowers that look like the stripes on
tigers!

Notes:  தலைவன் இரவுக்குறியிடத்தே வந்து ஒரு பக்கதே மறைந்து நின்றான்.  அதைக் கண்ட தோழி இரவின்கண் வரும் ஏதங்களைக் குறிப்பாக எடுத்துக் கூறி பகற்பொழுதில் வருவது நல்லது என அவன் கேட்குமாறு கூறியது.  ஒப்புமை: வேங்கை மலரும் புலியும் – அகநானூறு 12 – வேங்கை தாஅய தேம்பாய் தோற்றம் புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம், அகநானூறு 141 – புலிக்கேழ் உற்ற பூ இடைப் பெருஞ்சினை நரந்த நறும்பூ நாள் மலர் உதிரக் கலை பாய்ந்து உகளும் கல் சேர் வேங்கை, அகநானூறு 227 – புலிக் கேழ் வேங்கை, அகநானூறு 228 – வேங்கை ஒள் வீப் புலிப் பொறி கடுப்பத் தோன்றலின், நற்றிணை 389 – வேங்கையும் புலி ஈன்றன, குறுந்தொகை 47 – வேங்கை வீ உகு துறுகல் இரும்புலிக் குருளையின் தோன்றும், ஐங்குறுநூறு 396 – புலிப் பொறி வேங்கைப் பொன் இணர்.  யாணர் – புதிதுபடற் பொருட்டே யாணர்க் கிளவி (தொல்காப்பியம், உரியியல் 83).

Meanings:   பிரசப் பல் கிளை ஆர்ப்ப – many swarms of bees that drink honey buzz, கல்லென – with loud sounds (ஒலிக்குறிப்பு மொழி), வரை – mountains, இழி அருவி – flowing waterfalls, ஆரம் தீண்டி – touch the sandal trees, தண் என நனைக்கும் – wetting them and making them cool, நளிர் மலைச் சிலம்பில் – on the dense mountain slopes, கண் என மலர்ந்த மா இதழ்க் குவளை – dark-petaled bluelilies that have blossomed like eyes, Nymphaea caerulea, கல் முகை – rock caves, நெடுஞ்சுனை – long springs, big springs, நம்மொடு ஆடிப் பகலே இனிதுடன் கழிப்பி – played with us sweetly during the day, இரவே செல்வர் ஆயினும் – even if he left for the nights, நன்று – good, மன் – அசை, expletive, தில்ல – தில் விழைவின்கண் வந்த இடைச்சொல், ஈறு திரிந்தது வந்தது, a particle, வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின் – in the moonlight from the sky which is like day light (மருள் – உவம உருபு, a comparison word), சூரல் – rattan, cane, Calamus rotang, மிளைஇய சாரல் ஆர் ஆற்று – path on the mountain slopes with forests (மிளைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை, ஆர் – பொருந்திய), ஓங்கல் மிசைய – on the lofty mountains, வேங்கை ஒள் வீ – bright vēngai flowers, Pterocarpus marsupium, புலிப் பொறி கடுப்ப – like the markings on tigers (கடுப்ப – உவம உருபு, a comparison word), like the stripes on tigers, like the spots on leopards, தோன்றலின் – since it appears so, கயவாய் – big mouth, wide mouth, இரும் பிடி – dark/big female elephants, இரியும் – run away, move away, சோலை – groves, பெருங்கல் – tall mountains, யாணர்த் தம் சிறுகுடியானே – his prosperous small village (சிறுகுடியானே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 229, மதுரைக் கூலவாணிகன் சீத்தலைச் சாத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பகல் செய் பல் கதிர்ப் பருதி அம் செல்வன்
அகல்வாய் வானத்து ஆழி போழ்ந்தென,
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீளிடைக்,
கயந்தலைக் குழவிக் கவி உகிர் மடப் பிடி
குளகு மறுத்து உயங்கிய மருங்குல் பலவுடன்  5
பாழூர்க் குரம்பையின் தோன்றும் ஆங்கண்,
நெடுஞ்சேண் இடைய குன்றம் போகி,
பொய்வலாளர் முயன்று செய் பெரும்பொருள்
நம் இன்று ஆயினும் முடிக வல்லெனப்
பெருந்துனி மேவல், நல்கூர் குறுமகள்!  10
நோய் மலிந்து உகுத்த நொசிவரல் சில் நீர்
பல்லிதழ் மழைக் கண் பாவை மாய்ப்பப்,
பொன் ஏர் பசலை ஊர்தரப், பொறி வரி
நல் மா மேனி தொலைதல் நோக்கி
இனையல் என்றி தோழி, சினைய  15
பாசரும்பு ஈன்ற செம் முகை முருக்கினப்
போது அவிழ் அலரி கொழுதித் தாது அருந்து,
அம் தளிர் மாஅத்து அலங்கல் மீமிசைச்
செங்கண் இருங்குயில் நயவரக் கூஉம்
இன் இளவேனிலும் வாரார்,  20
இன்னே வருதும் எனத் தெளித்தோரே.

Akanānūru 229, Mathurai Koola Vānikan Seethalai Sāthanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
On seeing my increased love affliction, many petaled,
flower-like, moist eyes filled with tears that cover
the pupils, tears that drop little by little, spreading
golden pallor and pretty body with spots ruined,
you said, “Don’t be sad, my friend.  May he earn the
wealth that he set out to earn, even if we are not there
with him, going through the paths between tall, distant
mountains with passes, where the beautiful sun with
many rays is in the wide sky, and the land is parched
without water, cracked by the command wheels of the
sun, sad naive cow elephants with bent toe nails, not
eating leaves, stay with their calves with tender heads,
appearing huts in a ruined town.  Separation will be over
and he will come back soon.  Do not be angry with him!”

Sweet spring is here, and red-eyed, black cuckoos are
singing causing desire, sitting on swaying mango trees with
tender sprouts, after pecking on pollen in the murukkam
flowers that blossomed from lovely red buds on tall branches.

He has not come when he said he would be back!

Notes:   பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைவி வற்புறுத்தும் தோழியிடம் கூறியது. முருக்கின (16) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – முருக்கின் + அ  (அ = அழகிய).  ஒப்புமை:  கண்ணின் பாவை – நற்றிணை 177 – உண்கண் பாவை அழிதரு வெள்ளம், அகநானூறு 5 – பாவை மாய்த்த பனி நீர் நோக்கமொடு, அகநானூறு 229 – பல்லிதழ் மழைக் கண் பாவை மாய்ப்ப.  நொசி – நொசிவும் நுழைவும் நுணங்கும் நுண்மை (தொல்காப்பியம் உரியியல் 78).  வறந்த – வறம் என்னும் சொல்லடியாகப் பிறந்த பெயரெச்சம்.

Meanings:   பகல் செய் பல் கதிர்ப் பருதி – the sun that creates daytime with many rays, அம் செல்வன் – the beautiful sun, அகல்வாய் வானத்து – in the wide sky, ஆழி போழ்ந்தென – it split the earth by its wheels of command (போழ்ந்தென – போழப்பட்டு என என்க), நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீளிடை – in the endless places which are dry without water, கயந்தலைக் குழவி – calves with tender heads, கவி உகிர் – bent toe nails, மடப் பிடி – naive female elephants, குளகு மறுத்து – refusing to eat leaves, not eating leaves, உயங்கிய – saddened, மருங்குல் – with body parts, with flanks, பலவுடன் – with many, பாழூர்க் குரம்பையின் தோன்றும் – appearing like huts in a ruined town (குரம்பையின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), ஆங்கண் – there, நெடுஞ்சேண் இடைய குன்றம் போகி – went through tall distant mountains with gaps, went through tall distant mountains with passes (இடைய – இடைவெளியுடைய), பொய்வலாளர் – the man who is capable of telling lies, the liar, முயன்று செய் பெரும்பொருள் – great wealth got by effort, நம் இன்று – without us, ஆயினும் – yet, முடிக வல்லென – that it should be over soon, பெருந்துனி மேவல் – do not be very angry with him, நல்கூர் குறுமகள் – young daughter got after penances/suffering,  delicate young woman, நோய் மலிந்து – increased sorrow, increased love affliction, உகுத்த – dropped, நொசிவரல் – little by little, சில் நீர் – some tears, பல்லிதழ் மழைக் கண் – moist eyes like flowers with many petals (பல்லிதழ் – அகரம் கெட்டு ‘குறியதன் முன்னர்த் தன்னுரு இரட்டலும்’ (தொல்காப்பியம், எழுத்து 160) என்றதனால் லகரம் இரட்டித்து பல்லிதழ் என முடிந்தது), பாவை மாய்ப்ப – hiding the pupil in the eye, பொன் ஏர் பசலை ஊர்தர – gold-like pallor spread (ஏர் – உவம உருபு, a comparison word), பொறி – spots, வரி நல் மா மேனி – beautiful fine dark body, தொலைதல் நோக்கி – watching it get ruined, இனையல் என்றி – you said ‘do not feel sad’ (என்றி – முன்னிலை ஒருமை), தோழி – my friend, சினைய – on the tree branches, பாசரும்பு – lovely buds, fresh buds, ஈன்ற – put out, செம் முகை – red buds, முருக்கின (முருக்கின் + அ) – beautiful red buds of the murukkam trees have opened their petals and blossomed, Coral tree, Erythrina variegata, போது அவிழ் அலரி – flowers that have opened their petals, கொழுதித் தாது அருந்து – pricked and ate the pollen (அருந்து – அருந்தி எனத் திரிக்க), அம் தளிர் மாஅத்து – beautiful sprouts of mango trees (அத்து சாரியை), அலங்கல் – swaying, மீமிசை – above (மீமிசை – ஒருபொருட் பன்மொழி), செங்கண் இருங்குயில் நயவர – causing desire, causing joy, கூஉம் – red-eyed dark cuckoos call (இன்னிசை அளபெடை), இன் இள வேனிலும் – even at this sweet spring time, even at this early summer season, வாரார் – he has not come, இன்னே வருதும் எனத் தெளித்தோரே – the man who promised that he would be back by now (தெளித்தோரே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 230, மதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்டனார், நெய்தற் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
உறு கழி மருங்கின் ஓதமொடு மலர்ந்த
சிறு கரு நெய்தல் கண் போல் மா மலர்ப்
பெருந்தண் மாத்தழை இருந்த அல்குல்,
ஐய அரும்பிய சுணங்கின், வை எயிற்று,
மை ஈர் ஓதி வாணுதல் குறுமகள்!  5
விளையாட்டு ஆயமொடு வெண்மணல் உதிர்த்த
புன்னை நுண் தாது பொன்னின் நொண்டு
மனை புறந்தருதி ஆயின் எனையதூஉம்
இம்மனைக் கிழமை எம்மொடு புணரின்,
தீதும் உண்டோ மாதராய்? எனக்  10
கடும் பரி நல் மான் கொடிஞ்சி நெடுந்தேர்
கைவல் பாகன் பையென இயக்க,
யாம் தற்குறுகினமாக ஏந்து எழில்
அரி வேய் உண்கண் பனிவரல் ஒடுக்கிச்,
சிறிய இறைஞ்சினள் தலையே, 15
பெரிய எவ்வம் யாம் இவண் உறவே.

Akanānūru 230, Mathurai Aruvai Vānikan Ilavettanār, Neythal Thinai – What the hero said to his heart
“Oh young woman with delicate, budding pallor spots,
sharp teeth, dark oiled hair, bright brow and loins
with a skirt made of large, cool leaves and small, dark
waterlily blossoms, that grow near the vast backwaters
in the water from the ocean, resembling eyes of women!

Oh beautiful woman who is playing with her friends,
making sand houses on the wide sand where punnai
trees have dropped fine pollen that you treat like gold
and share with friends in your play house!  Is there any
harm in playing house with me in a righteous manner?”

I said that to her, as my able charioteer moved slowly
the decorated chariot with swift, fine horses.
I moved toward her.  Her lifted, beautiful, kohl-lined
eyes with lines shed tears.  She hid them, and bent
her head a little bit, leaving me in great sorrow.

Notes:   தலைவியைக் கண்ணுற்று நீங்கும் தலைவன் தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது.  ஒப்புமை:  அகநானூறு 110 – தட மென் பணைத்தோள் மட நல்லீரே எல்லும் எல்லின்று அசைவு மிக உடையேன் மெல் இலைப் பரப்பின் விருந்து உண்டு யானும் இக் கல்லென் சிறுகுடித் தங்கின் மற்று எவனோ?  ஐய (4) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பெயரெச்சக் குறிப்பு, வினையெச்சக் குறிப்பாக்கி மென்மையவாக அரும்பிய என்று உரைத்தலுமாம்.  வாள் – வாள் ஒளி ஆகும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 71).  உறு – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3). வை – வையே கூர்மை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 91).

Meanings:   உறு கழி மருங்கின் – near the vast backwaters (உறு – பெரிய), ஓதமொடு – in the flowing ocean water, மலர்ந்த – blossomed, சிறு கரு நெய்தல் – small dark blue waterlilies, Nymphaea caerulea, கண் போல் – like eyes, மா மலர் – dark flowers, large flowers, special flowers, பெருந்தண் மாத்தழை இருந்த அல்குல் – loins on which are large cool leaves, ஐய அரும்பிய சுணங்கின் – with delicate budding pallor, வை எயிற்று – with sharp teeth, மை ஈர் ஓதி – dark wet hair, dark oiled hair, வாள் நுதல் குறுமகள் – oh young woman with bright forehead, விளையாட்டு ஆயமொடு – with play friends, வெண்மணல் உதிர்த்த புன்னை நுண் தாது – fine punnai pollen that dropped on the white sand, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, பொன்னின் – like gold (இன் உருபு ஒப்புப் பொருளது), நொண்டு – taking it, மனை புறந்தருதி ஆயின் – if you play house with me, எனையதூஉம் இம்மனைக் கிழமை எம்மொடு புணரின் தீதும் உண்டோ – is there any harm in playing house together with me a little in a righteous manner (கிழமை – அறம், எனையதூஉம் – இன்னிசை அளபெடை), மாதராய் – oh beautiful woman (விளி, an address), எனக் கடும் பரி நல்மான் கொடிஞ்சி நெடுந்தேர் கைவல் பாகன் பையென இயக்க – slowly the charioteer who is talented moved the tall chariot with decorations and fast riding fine horses (கைவல் – தொழிலில் திறமையுடைய), யாம் தற்குறுகினமாக – I went close to her, ஏந்து எழில் – lifted and pretty, very pretty, அரி வேய் – with lines, உண்கண் பனிவரல் – the tears that came to her kohl-lined eyes, ஒடுக்கி – hiding it, சிறிய இறைஞ்சினள் தலையே – she bent her head a little bit, பெரிய எவ்வம் யாம் இவண் உறவே – for me here to attain great sorrow (உறவே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 231, மதுரை ஈழத்துப் பூதன்தேவனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
‘செறுவோர் செம்மல் வாட்டலும், சேர்ந்தோர்க்கு
உறுமிடத்து உய்க்கும் உதவி ஆண்மையும்
இல்லிருந்து அமைவோர்க்கு இல்’ என்று எண்ணி,
நல்லிசை வலித்த நாணுடை மனத்தர்
கொடுவிற் கானவர் கணைஇடத் தொலைந்தோர்,  5
படுகளத்து உயர்த்த மயிர்த்தலைப் பதுக்கைக்
கள்ளி அம் பறந்தலைக் களர்தொறும் குழீஇ
உள்ளுநர்ப் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்திடை
வெஞ்சுரம் இறந்தனர் ஆயினும், நெஞ்சுருக
வருவர், வாழி தோழி! பொருவர்  10
செல்சமம் கடந்த செல்லா நல்லிசை,
விசும்பிவர் வெண்குடைப் பசும்பூண் பாண்டியன்
பாடு பெறு சிறப்பின் கூடல் அன்ன நின்
ஆடு வண்டு அரற்றும் முச்சித்
தோடு ஆர் கூந்தல் மரீஇயோரே.  15

Akanānūru 231, Mathurai Eezhathu Poothan Thēvanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!
Ruining the arrogance of enemies,
and being manly to help relatives and
friends in distress is not for those who
stay at home.
Our man seeking fine fame with strength
would be embarrassed to think like that.
Even though he went to the harsh
wasteland between forests,
……….where there are shallow graves on
……….high grounds with heads with hair
……….belonging to those killed by the
……….arrows shot by forest men with
……….men with curved bows, in the
……….kalli-filled battlefields in the saline
……….land, difficult to pass, which  make
……….those who think about it tremble,
he will come back with his heart melting, the
man who slept on your bee-swarming, pretty
hair with flowers, which is lovely like great
Koodal belonging to Pasumpoon Pandiyan of
faultless fame who fought wars and won, and
owns a white umbrella that rises up to the sky.

Notes:  தலைவன் பிரிவின்கண் வேறுபட்ட தலைவியிடம் தோழி கூறியது.  வரலாறு:  பசும்பூண் பாண்டியன், கூடல்.  செம்மல் (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தலைமை,  இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – செருக்கு.

Meanings:   செறுவோர் – enemies, செம்மல் வாட்டலும் – ruining their arrogance, ruining their greatness, சேர்ந்தோர்க்கு – to relatives and friends, உறுமிடத்து உய்க்கும் உதவி ஆண்மையும் – and manliness to help those who come when they are in distress, இல் இருந்து அமைவோர்க்கு இல் – it is not for those who stay at home, என்று எண்ணி – thinking so, நல்லிசை – fine fame, வலித்த – with strength, நாணுடை மனத்தர் – man of a mind with shyness, man with a mind with modesty, கொடு வில் கானவர் – forest men with curved/harsh bows, கணை இடத் தொலைந்தோர் – those killed by arrows that were shot, படு களத்து – in the killing battlefields, உயர்த்த – raised, மயிர்த் தலைப் பதுக்கை – shallow graves with heads with hair, கள்ளி அம் பறந்தலை – battlefield with cactus, Prickly pear cactus or Euphorbia Tirucalli (அம் – சாரியை), களர்தொறும் – in all the saline lands, குழீஇ – filled, surrounded (சொல்லிசை அளபெடை), உள்ளுநர்ப் பனிக்கும் – makes those who think about it tremble, ஊக்கு அரும் – difficult even with enthusiasm, கடத்து இடை – between forests, வெஞ்சுரம் இறந்தனர் ஆயினும் – even if he went through the harsh wasteland, even if he went through the hot wasteland, நெஞ்சு உருக வருவர் – he will come with his heart melting, வாழி தோழி – may you live long my friend, பொருவர் – those who fight, செல் சமம் கடந்த – went to battles and won, செல்லா நல் இசை – unspoilt fine fame, விசும்பு இவர் வெண்குடை – white umbrella that goes up to the sky, பசும்பூண் பாண்டியன் – Pasumpoon Pandiyan, பாடு பெறு சிறப்பின் கூடல் அன்ன – like Koodal city with great pride, நின் ஆடு வண்டு அரற்றும் முச்சித் தோடு ஆர் கூந்தல் மரீஇயோரே – the man who slept on your beautiful hair with petals (flowers) that are swarmed by buzzing bees (மரீஇயோரே – சொல்லிசை அளபெடை, ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 232, கொடிமங்கலத்து வாதுளி நற்சேந்தனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
காண் இனி! வாழி தோழி! பானாள்
மழை முழங்கு அரவம் கேட்ட கழை தின்
மாஅல் யானை புலி செத்து வெரீஇ,
இருங்கல் விடரகம் சிலம்பப் பெயரும்
பெருங்கல் நாடன் கேண்மை, இனியே,  5
குன்ற வேலிச் சிறுகுடி ஆங்கண்
மன்ற வேங்கை மண நாள் பூத்த
மணி ஏர் அரும்பின் பொன் வீ தாஅய்
வியல் அறை வரிக்கும் முன்றில், குறவர்
மனை முதிர் மகளிரொடு குரவை தூங்கும்  10
ஆர்கலி விழவுக் களம் கடுப்ப, நாளும்
விரவுப்பூம் பலியொடு விரைஇ அன்னை
கடியுடை வியல் நகர்க் காவல் கண்ணி,
‘முருகு’ என வேலன் தரூஉம்
பருவமாகப் பயந்தன்றால், நமக்கே.  15

Akanānūru 232, Kodimankalathu Vāthuli Narchēnthanār – Kurinji Thinai, What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!  Look here!
Your friendship with the man from the
country with lofty mountains,
……….where a huge elephant eating
……….bamboo hears loud thunders, thinks
……….they are the roars of a tiger, fears and
……….moves away screaming, its sounds
……….echoing in the mountain crevices,
is bringing the vēlan to our well-protected
home by mother who thinks Murukan is the
reason for your affliction, and she offers many
kinds of flowers to the gods, and the place
resembles the uproarious festive grounds
where kuravai dances are performed by mature
women and men in the front yards of houses,
where huge rocks are decorated by the golden
flowers of vēngai trees that blossomed from
gem-like buds during the wedding season.

Notes:   களவு ஒழுக்கத்தின்கண் விருப்பம் கொண்டு வரையாது ஒழுகும் தலைவனுக்கு, அன்னை அறிந்ததையும், தலைவிக்கு காவல் மிகுந்தமையும், வெறியாடல் தொடங்குதலும் அறிவுறுத்தற் பொருட்டுத் தோழி கூறியது.  வரைவு கடாயது.  முதிர் மகளிரொடு (10) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – ஆடுதல் வல்ல மகளிரோடு, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முதிய மகளிரோடு.  விரைஇ (12) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பொருந்தி, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – விரைந்து.  உள்ளுறை:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முகில் முழக்கத்தை புலி முழக்கம் என்று கருதி யானை அஞ்சி ஓடும் என்றது நம் சுற்றத்தார் இனியவே பேசுவாராகவும் நம் பெருமான் அவர் மகட்கொடை மறுத்து இன்னாதன கூறுவரோ என்று அஞ்சி இரவிலே நாள்தோறும் வந்து வந்து ஓடி விடுகின்றான்.  Veriyāttam ritual is performed when the Murukan temple priest vēlan is invited to heal love-sick, young girls who appear sickly.  The mother invites him to divine the reason for her daughter’s affliction, not aware of her love affair.  The priest uses molucca beans (kazhangu) on freshly laid sand in the front yard of the house, and tells the mother that Murukan’s anger is the reason for her daughter’s affliction.  He wears garlands, prays to Murukan, kills a goat and performs rituals.  வேலன் – நச்சினார்க்கினியர் உரை திருமுருகாற்றுப்படை 222 – பிள்ளையார் வேலைத் (பிள்ளையான முருகனின் வேல்) தனக்கு அடையாளமாகக் கொண்டு திரிதலின் வேலன் என்றார்.

Meanings:   காண் இனி – see now, வாழி தோழி – may you live long my friend, பானாள் – midnight, மழை முழங்கு அரவம் கேட்ட – hearing the sounds of the roaring clouds/thunder, கழை தின் மாஅல் யானை – huge elephant that was eating bamboo (மாஅல் – இசைநிறை அளபெடை), புலி செத்து – thinking that it was a tiger, வெரீஇ – fearing (சொல்லிசை அளபெடை, வெருவி என்ற வினையெச்சம் திரிந்து அளபெடுத்தது), இருங்கல் விடரகம் – huge mountain crevices/caves, சிலம்ப – running sounds echoing, screaming sounds echoing, பெயரும் – runs away, பெருங்கல் நாடன் – the man from the lofty mountain country, கேண்மை – friendship, இனியே – from now (ஏகாரம் -அசைநிலை, an expletive), குன்ற வேலிச் சிறுகுடி – small villages with peaks as fences/hedges, ஆங்கண் – there, மன்ற வேங்கை – kino trees in the courtyards, Pterocarpus marsupium, மண நாள் பூத்த – blossomed on wedding days, மணி ஏர் அரும்பின் – of the gem-like buds (ஏர் – உவம உருபு, a comparison word), பொன் வீ – golden flowers, தாஅய் – spread, dispersed (இசைநிறை அளபெடை), வியல் அறை – wide boulders, வரிக்கும் – they decorate, they make the rocks beautiful, முன்றில் – front yard (இல்முன்), குறவர் மனை – houses of mountain dwellers, முதிர் மகளிரொடு – with older women, குரவை தூங்கும் – perform kuravai dances, ஆர்கலி விழவுக் களம் கடுப்ப – like the uproarious festive grounds (கடுப்ப – உவம உருபு, a comparison word), நாளும் – daily, விரவுப் பூம் பலியொடு விரைஇ – along with many colored flower offerings (விரைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), அன்னை – mother, கடியுடை வியல் நகர் – huge house with protection, காவல் கண்ணி – considering protection, முருகு என – that it is due to Murukan, வேலன் தரூஉம் – she brings the vēlan to divine (தரூஉம் – இன்னிசை அளபெடை), பருவமாகப் பயந்தன்றால் – it has become the time (பயந்தன்று + ஆல், ஆல் அசைநிலை, an expletive), நமக்கே – for us, ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive

அகநானூறு 233, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அலமரல் மழைக்கண் மல்கு பனி வார, நின்
அலர் முலை நனைய, அழாஅல் தோழி!
எரி கவர்பு உண்ட கரி புறப் பெரு நிலப்
பீடு கெழு மருங்கின் ஓடு மழை துறந்தென,
ஊன் இல் யானை உயங்கும் வேனில்  5
மறப்படைக் குதிரை, மாறா மைந்தின்,
துறக்கம் எய்திய தொய்யா நல்லிசை
முதியர்ப் பேணிய உதியஞ்சேரல்
பெருஞ்சோறு கொடுத்த ஞான்றை, இரும் பல்
கூளிச் சுற்றம் குழீஇயிருந்தாங்கு,  10
குறியவும் நெடியவும் குன்றுதலை மணந்த
சுரன் இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் மிக நனி
மடங்கா உள்ளமொடு மதி மயக்குறாஅ
பொருள்வயின் நீடலோ இலர், நின்
இருள் ஐங்கூந்தல் இன்துயில் மறந்தே.  15

Akanānūru 233, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your moist eyes, that are distressed, shed heavy
tear wetting your big breasts.  Do not cry, oh friend!

He will not stay away from you for long, because of
wealth, forgetting sweet sleep with you donning a
five-part braid.

He has gone with a very greatly unbending mind,
confused, in summer, when clouds have moved away
from the huge, proud, once lush forest that is now
burned, surrounded by fire, and elephants have lost
their flesh and are distressed,
through the wasteland with mountains short and
tall, that appear like ghouls and their relatives who
were present when Uthiyancheral gave food
offerings to his very brave ancestors of unspoiled
fame, who have gone to the upper world with their
brave horse brigades.

Notes:  பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைவியைத் தோழி வற்புறுத்தியது.  வரலாறு:  உதியஞ்சேரல்.  அலமரல் – அலமரல் தெருமரல் ஆயிரண்டும் சுழற்சி (தொல்காப்பியம், சொல் 310).  மயக்குறாஅ – மயக்குற்று என்பது பொருள்.  செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.  நனி – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).  அலமரல் (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – மனம் சுழலாதே, வியங்கோள், இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை –  கலங்குகின்ற கண்கள்.  புறநானூறு 2 – அலங்கு உளைப் புரவி ஐவரோடு சினைஇ நிலந்தலைக் கொண்ட பொலம் பூந்தும்பை ஈரைம்பதின்மரும் பொருது களத்து ஒழியப், பெருஞ்சோற்று மிகுபதம் வரையாது கொடுத்தோய்!  பேணிய (8) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பேணுதற்பொருட்டு, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – கடன் ஆற்றிய.

Meanings:   அலமரல் மழைக்கண் – distressed moist eyes, whirling mind and moist eyes, மல்கு பனி வார – heavy tears dropping, நின் அலர் முலை நனைய – your blossomed/big breasts getting wet, அழாஅல் தோழி – do not cry oh friend (அழாஅல் – இசைநிறை அளபெடை), எரி கவர்பு உண்ட – burnt by surrounding fire, கரி புறப் பெரு நிலப் பீடு கெழு மருங்கின் – near the proud wide land in the burnt forest, ஓடு மழை துறந்தென – since moving clouds abandoned, ஊன் இல் யானை உயங்கும் – sad elephant with no flesh, வேனில் – in summer, மறப்படைக் குதிரை – brave horse brigades, மாறா மைந்தின் – with unchanging strength, not backing-off strength, துறக்கம் எய்திய – attained the upper world, தொய்யா நல்லிசை – non-stop fine fame, முதியர்ப் பேணிய – took care of ancestors, in order to take care of them, உதியஞ்சேரல் பெருஞ்சோறு கொடுத்த ஞான்றை – on the day when king Uthiyan Cheral gave offerings, இரும் பல் – huge/dark many, கூளிச் சுற்றம் – ghoul relatives, குழீஇ இருந்தாங்கு – like how they gathered together (குழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), குறியவும் நெடியவும் குன்றுதலை மணந்த – with many short and tall mountains (தலை – அசைநிலை, இடமுமாம்) , சுரன் – the wasteland (சுரன் – சுரம் என்பதன் போலி), இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் – even though he passed and went, மிக நனி மடங்கா உள்ளமொடு – with a very greatly unbending mind (மிக நனி – ஒருபொருட் பன்மொழி), மதி மயக்குறாஅ – getting confused, பொருள் வயின் – went for wealth, நீடலோ இலர் – he will not delay (நீடலோ – ஓகாரம்அசைநிலை, an expletive), நின் இருள் ஐங்கூந்தல் இன் துயில் மறந்தே – forgetting sweet sleep with you with dark five-part braid (மறந்தே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 234, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
கார் பயம் பொழிந்த நீர் திகழ் காலை
நுண் அயிர் பரந்த தண் அய மருங்கின்,
நிரை பறை அன்னத்து அன்ன விரை பரிப்
புல் உளைக் கலிமா மெல்லிதின் கொளீஇய,
வள்பு ஒருங்கு அமையப் பற்றி, முள்கிய,  5
பல் கதிர் ஆழி மெல்வழி அறுப்பக்,
கால் என மருள ஏறி நூல் இயல்
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் பண் அமை நெடுந்தேர்
வல் விரைந்து ஊர்மதி, நல் வலம் பெறுந!
ததர் தழை முனைஇய தெறி நடை மடப் பிணை  10
ஏறு புணர் உவகைய ஊறு இல உகள,
அஞ்சிறை வண்டின் மென் பறைத் தொழுதி
முல்லை நறுமலர்த் தாது நயந்து ஊத,
எல்லை போகிய புல்லென் மாலைப்
புறவு அடைந்திருந்த உறைவு இன் நல் ஊர்,  15
கழிபடர் உழந்த பனி வார் உண்கண்
நல் நிறம் பரந்த பசலையள்
மின் நேர் ஓதிப் பின்னுப் பிணி விடவே.

Akanānūru 234, Peyanār, Mullai Thinai, What the hero said to his charioteer
Oh charioteer with great ability!  Ride fast!

Hitch delicately,
……….your thin-tufted, rapidly trotting proud
……….horses that run as fast as flocks of geese
……….that fly in a row near cool ponds with fine
……….sand in the rainy season with abundant
……….water,
to your tall chariot created according to book
rules, that appears to ride as fast as the wind,
vanishing from the sight of those who see it.
Hold your bridle well and ride as the wheels with
spokes press into the earth cutting a delicate path
through the woodland where a leaping, delicate doe
that hates clusters of sprouts, desires to unite with
its mate without any hindrance, and swarms of bees
with delicate wings bees buzz on fragrant mullai
pollen, at this time when day has ended.

Let us reach our fine town near the woodlands, which is
sweet to live, so that she with great sorrow, tears dripping
from her eyes lined with kohl, and spreading pallor spots,
can loosen her hair braid that shines like lightning.

Notes:  வினை முற்றி மீளும் தலைவன் தேர்ப்பாகற்குச் சொல்லியது.  மின் நேர் ஓதி (18) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – மின்னலை ஒத்த கூந்தல், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மின்னல் போன்று மெலிந்த எம் காதலியின் கூந்தல்.  மதி – மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் ஆவயின் ஆறும் முன்னிலை அசைச்சொல் (தொல்காப்பியம்.  சொல்லதிகாரம்.  இடையியல் 26).

Meanings:   கார் பயம் பொழிந்த நீர் திகழ் காலை – when beneficial monsoon rains had fallen and there is abundant water, நுண் அயிர் பரந்த – spread fine sand, தண் அய மருங்கின் – near the cool ponds, நிரை பறை அன்னத்து அன்ன – like flocks of geese that fly in a row (அன்னத்து – அன்னம், அத்து சாரியை), விரை பரி – rapidly trotting, புல் உளை – thin tufts, small tufts, dull colored tufts, கலி மா – proud horses, மெல்லிதின் கொளீஇய – gently tied (கொளீஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), வள்பு – bridle, ஒருங்கு அமையப் பற்றி – holding it properly, முள்கிய – pressing down, பல் கதிர் ஆழி – chariot wheels with many spokes, மெல்வழி அறுப்ப – cutting a delicate path, கால் என மருள – awing thinking it is the wind, ஏறி – climbing, நூல் இயல் – according to the rules of books, கண் நோக்கு ஒழிக்கும் – hidden from the sight of those who see due to its speed, பண் அமை நெடுந்தேர் – tall chariot that is made very well, வல் விரைந்து ஊர்மதி – you ride very fast (மதி – முன்னிலையசை, an expletive of the second person), நல் வலம் பெறுந – oh one who is victorious (விளி, an address), ததர் தழை முனைஇய – hating the clusters of leaves (முனைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), தெறி நடை மடப் பிணை – delicate female deer that walks leaping, ஏறு புணர் உவகைய – with desire to unite with its male/stag, ஊறு இல உகள – romps around without hindrance (இல – இல்லை என்பதன் இடைக்குறை விகாரம்), அம் சிறை வண்டின் – of bees with beautiful wings, மென் பறைத் தொழுதி – swarms with delicate wings, முல்லை நறுமலர்த் தாது நயந்து – desiring the pollen of fragrant jasmine, ஊத – to hum/buzz, எல்லை போகிய புல்லென் மாலை – dull evening when day has ended, புறவு அடைந்திருந்த – near the forest, உறைவு இன் நல் ஊர் – sweet fine town to live, கழி படர் உழந்த – greatly spread sorrow, பனி வார் உண்கண் – tears dropping kohl-lined eyes, நல் நிறம் பரந்த பசலையள் – the one with spreading pallor spots on her beautiful colored body, மின் நேர் ஓதி – hair like lightning, body like lightning, பின்னு – braid, பிணி விடவே – to remove the ties, to loosen (விடவே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 235, கழார்க்கீரன் எயிற்றியார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது  
அம்ம வாழி தோழி! பொருள் புரிந்து
உள்ளார் கொல்லோ காதலர்? உள்ளியும்
சிறந்த செய்தியின் மறந்தனர் கொல்லோ?
பயன் நிலம் குழைய வீசிப் பெயல் முனிந்து,
விண்டு முன்னிய கொண்டல் மா மழை  5
மங்குல் அற்கமொடு பொங்குபு துளிப்ப,
வாடையொடு நிவந்த ஆய் இதழ்த் தோன்றி
சுடர் கொள் அகலின் சுருங்கு பிணி அவிழச்,
சுரி முகிழ் முசுண்டைப் பொதி அவிழ் வான் பூ
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணியக்  10
களவன் மண் அளைச் செறிய அகல்வயல்
கிளை விரி கரும்பின் கணைக்கால் வான் பூ
மாரி அம் குருகின் ஈரிய குரங்க,