அகநானூறு

Vaidehi Herbert  

Copyright ©  All Rights Reserved

If you go to http://sangailakkiyam.org, you can learn some easy poems, take up a very easy test and get a certificate 

தமிழ் உரை நூல்கள்:
அகநானூறு – ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் – தமிழ் மண் பதிப்பகம், சென்னை
அகநானூறு – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்ன

மணிமிடை பவளம் 121-300

அகநானூறு 121, மதுரை மருதன் இளநாகனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
நாம் நகை உடையம் நெஞ்சே கடும் தெறல்
வேனில் நீடிய வான் உயர்வழி நாள்
வறுமை கூரிய மண் நீர்ச் சிறு குளத்
தொடு குழி மருங்கில் துவ்வாக் கலங்கல்
கன்றுடை மடப் பிடிக் கயந்தலை மண்ணிச் 5
சேறு கொண்டாடிய வேறுபடு வயக்களிறு
செங்கோல் வால் இணர் தயங்கத் தீண்டிச்
சொரி புறம் உரிஞிய நெறி அயல் மராஅத்து
அல்குறு வரி நிழல் அசைஇ நம்மொடு
தான் வரும் என்ப தட மென் தோளி  10
உறுகண் மழவர் உருள் கீண்டிட்ட
ஆறு செல் மாக்கள் சோறு பொதி வெண் குடைக்
கணை விசைக் கடு வளி எடுத்தலின் துணை செத்து
வெருள் ஏறு பயிரும் ஆங்கண்
கரு முக முசுவின் கானத்தானே.  15

Akanānūru 121, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
This makes me laugh, my heart!  They say
she wants to go with us, the young woman
with curved, delicate arms, on the path,
where,
in the harsh summer, on a very high, long path,
a bull elephant searches for water in a pond
muddied with sand and getting drier each day,
rubs the mud from it on the tender head of its
delicate female with calf and plays in the mud
himself, looking different, the strong elephant
pulls a kadampam tree’s red-stemmed, white
flower cluster, and rubs it on his back and rests
in the dappled shade near the path, and in the
forest with black-faced monkeys, a fearing stag
calls his mate on hearing sounds he thinks are
from fast arrows, which are from harsh winds
that move around the white palm rice bowls
thrown by those who go on the path created
by harsh warriors for their chariot wheels.

Notes:  குறுந்தொகை 168 – மாரிப் பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை இரும் பனம் பசுங்குடைப் பலவுடன் பொதிந்து, புறநானூறு 352 – பசுங்குடையான் புதன் முல்லைப் பூப்பறிக்குந்து, அகநானூறு 37 – பயில் இதழ்ப் பசுங்குடைக் கய மண்டு பகட்டின் பருகி, கலித்தொகை 23 – வேணீர் உண்ட குடை ஓரன்னர்.

Meanings:   நாம் நகை உடையம் – this is making us laugh, நெஞ்சே – oh my heart,  கடும் தெறல் வேனில் – in the harsh summer heat,  நீடிய – long, வான் உயர்வழி – very high path, sky high path, நாள் – daily, வறுமை கூரிய – very dry, மண் நீர்ச் சிறு குளத் தொடு – in a dug small pond that had very little water with sand, குழி மருங்கில் – in the pits, துவ்வாக் கலங்கல் – muddied water that is undrinkable, கன்றுடை மடப் பிடிக் கயந்தலை மண்ணி – rubbed on the tender head of its delicate female with calf, சேறு கொண்டாடிய வேறுபடு வயக்களிறு – strong elephant that played in the mud and changed color, செங்கோல் – red stems, வால் இணர் – white clusters,  தயங்க – move, தீண்டி – touched,  சொரி புறம் – scratched on its back, உரிஞிய – rubbed,  நெறி அயல் – near the path,  மராஅத்து – of a kadampam tree, Anthocephalus or Neolamarckia cadamba, Kadampam oak, அல்குறு வரி நிழல் – reduced striped shade, அசைஇ – to stay, நம்மொடு தான் வரும் என்ப – they say she wants to go with us, தட மென் தோளி – the one with curved/big, delicate arms,  உறுகண் மழவர் – the wasteland warriors who cause great sorrow, உருள் – wheels, கீண்டிட்ட – broken, ஆறு செல் மாக்கள் – people who go on the path, சோறு பொதி வெண் குடை – bowls filled with white rice (palmyra frond bowls – like the ones used to drink pathaneer),  கணை விசை – rapid arrows that are shot, கடு வளி – strong winds,  எடுத்தலின் – since they blow,  துணை செத்து – thinking about its partner,  வெருள் ஏறு – a fearing stag, a bewildered stag, பயிரும் – it calls,  ஆங்கண் – there, கரு முக முசுவின் கானத்தானே – in the forest with the black-faced monkeys, langur monkey, Semnopithecus priamus

அகநானூறு 122, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
இரும்பிழி மாரி அழுங்கல் மூதூர்
விழவு இன்றாயினும் துஞ்சாது ஆகும்
மல்லல் ஆவணம் மறுகுடன் மடியின்
வல் உரைக் கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள்
பிணி கோள் அருஞ்சிறை அன்னை துஞ்சின்  5
துஞ்சாக் கண்ணர் காவலர் கடுகுவர்
இலங்கு வேல் இளையர் துஞ்சின் வை எயிற்று
வலஞ்சுரித் தோகை ஞாளி மகிழும்
அரவவாய் ஞமலி மகிழாது மடியின்
பகலுரு உறழ நிலவுக் கான்று விசும்பின்  10
அகல்வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே
திங்கள் கல் சேர்வு கனை இருள் மடியின்
இல் எலி வல்சி வல்வாய்க் கூகை
கழுது வழங்கு யாமத்து அழிதகக் குழறும்
வளைக் கண் சேவல் வாளாது மடியின்  15
மனைச் செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும்
எல்லாம் மடிந்த காலை ஒரு நாள்
நில்லா நெஞ்சத்து அவர் வாரலரே அதனால்
அரி பெய் புட்டில் ஆர்ப்பப் பரி சிறந்து
ஆதி போகிய பாய் பரி நன் மா  20
நொச்சி வேலித் தித்தன் உறந்தைக்
கல் முதிர் புறங்காட்டன்ன
பல் முட்டின்றால் தோழி நம் களவே.

Akanānūru 122, Paranar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
This loud town where liquor flows like rain
will not sleep even when there are no festivals.

Even if the prosperous markets and streets go
to sleep, mother, with strong, harsh words
does not sleep.

Even if mother who holds us tight and guards
strictly, sleeps, the security guards do not sleep.

Even if the quick, young men with bright lances
sleep, dogs with sharp teeth and right-curled
tails bark.

Even if the loud-mouthed dogs go to sleep, the
moon spreads its rays in the wide sky and it
appears like day.

Even if the moon reaches the mountains and
there is pitch darkness, the house-rat eating,
strong-mouthed owls hoot at night when
ghouls roam.

Even if male owls with round eyes stop hooting
and go to sleep quietly, the house chicken will
raise their loud voices.

Even if everyone has gone to sleep, he from whom
my heart is not away even for a day has not come.

The hindrances that we face, my friend, are like
those faced in the rock-filled, mature, protective
forests of Uranthai city surrounded by walls,
belonging to king Thithan with swift, fine horses
that leap and run straight, with pebble-filled
anklets on their feet.

Notes:  There is a suggestion for the hero to come and marry the heroine.  நில்லா நெஞ்சத்து அவர் வாரலரே (18) –   வேங்கடசாமி நாட்டார் – ‘நிலைபெறாத நெஞ்சத்தினையுடைய நம் தலைவர் வருதிலர்’, பொ. வே. சோமசுந்தரானார் – ‘நில்லாத நமது நெஞ்சத்தின்கண் உறைபவராகிய நம்பெருமான் ஈண்டு வாராதொழிவர்’.

Meanings:   இரும்பிழி மாரி – abundant liquor like rain, அழுங்கல் மூதூர் – loud ancient town, விழவு இன்றாயினும் துஞ்சாது ஆகும் – will not sleep even if there are no festivals, மல்லல் ஆவணம் மறுகு உடன் மடியின் – even if the prosperous markets and streets go to sleep, வல் உரைக் கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள் – mother with strong harsh words does not sleep, பிணி கோள் அருஞ்சிறை அன்னை துஞ்சின் – even if mother who holds us tight with strict guard sleeps, துஞ்சாக் கண்ணர் காவலர் – the guards have eyes that do not sleep, கடுகுவர்- they guard, இலங்கு வேல் இளையர் துஞ்சின் – even if  young men with bright spears sleep, வை எயிற்று – with sharp teeth, வலம் சுரித் தோகை – right curled tail, ஞாளி மகிழும் – dogs will bark, அரவவாய் ஞமலி மகிழாது மடியின் – even if the loud-mouthed dogs do not bark and sleep, பகலுரு உறழ நிலவுக் கான்று – giving the moon which makes it appear like day time, விசும்பின் அகல்வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே – the rays of the moon will be spread in the wide sky, திங்கள் கல் சேர்வு – moon reaches the mountains, கனை இருள் மடியின் – even if there is pitch darkness, இல் எலி வல்சி வல்வாய்க் கூகை – owls with powerful mouths that eats house rats as food, கழுது வழங்கு யாமத்து – at night when ghouls roam, அழிதக – to ruin, குழறும் – they hoot, வளைக் கண் சேவல் வாளாது மடியின் – even if the male owls with round eyes sleep quietly, even if male owls that live in holes sleep quietly, மனைச் செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும் – the house hens will raise their loud sound, எல்லாம் மடிந்த காலை – when everyone has gone to sleep, ஒரு நாள் நில்லா நெஞ்சத்து – heart that does not stay with me even for a day, அவர் வாரலரே – he has not come, அதனால் – so, அரி பெய் – with pebbles that cause sounds, புட்டில் ஆர்ப்ப – anklets jingling, பரி சிறந்து ஆதி போகிய – riding well straight, பாய் பரி – leaping fast, நன் மா – fine horses, நொச்சி வேலி – surrounded by protection/forts or by nochi trees, Vitex leucoxylon, Chaste tree, தித்தன் உறந்தை – Thithan’s Uranthai, கல் முதிர் புறங்காட்டன்ன – like the protective forest with stones, பல் முட்டின்றால் – there are many hindrances, தோழி – my friend, நம் களவே – our secret love

அகநானூறு 123, காவிரிப்பூம்பட்டினத்து காரிக் கண்ணனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
உண்ணாமையின் உயங்கிய மருங்கின்
ஆடாப் படிவத்து ஆன்றோர் போல
வரை செறி சிறு நெறி நிரைபுடன் செல்லும்
கான யானை கவின் அழி குன்றம்
இறந்து பொருள் தருதலும் ஆற்றாய் சிறந்த  5
சில் ஐங்கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி
ஒழியின் வறுமை அஞ்சுதி அழிதகவு
உடைமதி வாழிய நெஞ்சே நிலவு என
நெய்கனி நெடு வேல் எஃகிலை இமைக்கும்
மழை மருள் பல் தோல் மா வண் சோழர்  10
கழை மாய் காவிரிக் கடல் மண்டு பெருந்துறை
இறவொடு வந்து கோதையொடு பெயரும்
பெருங்கடல் ஓதம் போல
ஒன்றிற் கொள்ளாய் சென்றுதரு பொருட்கே.

Akanānūru 123, Kāviripoompattinathu Kāri Kannanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
You are not able to come with me to earn
wealth,
……….going on the small path surrounded
……….by mountains, where forest elephant
……….herds that have lost their beauty walk
……….in a row like ascetics who are skinny
……….without eating, who perform rituals
……….without bathing,
and afraid of poverty, you are not able to stay
home embracing the woman with a lovely,
delicate, five-part braid.

You are sad!  May you live long, my heart!

Not choosing one, you are like the waves of the big
ocean that bring shrimp to the shore and take back
garlands to the ocean, near the Kāviri River where
bamboo raft poles disappear, belonging to
the greatly generous Chōla kings owning shields
as dark as clouds and long spears rubbed with oil
that glitter like the moon.

Notes:   உண்ணாமையின் உயங்கிய மருங்கின் ஆடாப் படிவத்து ஆன்றோர் (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – உண்ணாமையின் உயங்கிய மருங்கின் ஆடாப் படிவத்து ஆன்றோர் என்றது, சமண சமயத்துத் துறவோரை.  ஆடாப் படிவம் – நீராடா நோன்பு.  இவ்வுவமையால் பாலையின் கொடுமை நுண்ணிதின் கூறியமை உணர்க.

Meanings:   உண்ணாமையின் – because of not eating, உயங்கிய மருங்கின் – with thin waists, with depressed stomachs, ஆடாப் படிவத்து – with the rituals of not bathing, ஆன்றோர் போல – like the wise people, like the ascetics, வரை – mountain, செறி – dense, சிறு நெறி – small path, நிரைபுடன் செல்லும் – go together, go in a row, கான யானை – forest elephants, கவின் அழி குன்றம் – mountain that has lost its beauty, இறந்து பொருள் தருதலும் – to go and earn wealth, ஆற்றாய் – you are not able to do, சிறந்த சில் ஐங்கூந்தல் – splendid delicate five-part braid, நல் அகம் பொருந்தி – embrace her fine chest, ஒழியின் – if you stay (at home), வறுமை அஞ்சுதி – you are afraid of poverty, அழிதகவு உடைமதி – you are with sorrow, வாழிய நெஞ்சே – may you live long my heart, நிலவு என நெய்கனி நெடு வேல் – long spears rubbed with abundant oil/ghee are bright like the moon, எஃகிலை இமைக்கும் – spear blades glitter, மழை மருள் – like clouds, பல் தோல் – many shields, மா வண் சோழர் – greatly charitable Chōla kings, கழை மாய் காவிரி – Kāviri river where bamboo poles placed vertically disappear in the depths (since the river is very deep), கடல் மண்டு பெருந்துறை – huge shore where the river enters the ocean, இறவொடு வந்து கோதையொடு பெயரும் – come with shrimp and leave with garlands, பெருங்கடல் ஓதம் போல – like the waves of the big ocean, ஒன்றில் கொள்ளாய் – you have not chosen one with a firm mind, சென்றுதரு – going and bringing, பொருட்கே – for wealth

அகநானூறு 124, மதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்டனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
நன்கலம் களிற்றொடு நண்ணார் ஏந்தி
வந்து திறை கொடுத்து வணங்கினர் வழிமொழிந்து
சென்றீக என்ப ஆயின் வேந்தனும்
நிலம் வகுந்துறாஅ ஈண்டிய தானையொடு
இன்றே புகுதல் வாய்வது நன்றே  5
மாட மாண் நகர்ப் பாடு அமை சேக்கைத்
துனி தீர் கொள்கை நம் காதலி இனிதுறப்
பாசறை வருத்தம் வீட நீயும்
மின்னு நிமிர்ந்தன்ன பொன் இயல் புனை படைக்
கொய் சுவல் புரவிக் கை கவர் வயங்கு பரி  10
வண் பெயற்கு அவிழ்ந்த பைங்கொடி முல்லை
வீ கமழ் நெடுவழி ஊது வண்டு இரிய
காலை எய்தக் கடவுமதி மாலை
அந்திக் காவலர் அம் பணை இமிழ் இசை
அரமிய வியலகத்து இயம்பும்  15
நிரை நிலை ஞாயில் நெடுமதில் ஊரே.

Akanānūru 124, Mathurai Aruvai Vānikan Ilavēttanār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
If the enemies who lost brought tributes of precious
jewels along with bull elephants, humbly bowed and
uttered praise words and bade goodbye, the king will
agree to leave now for his town with his huge army,
causing the land to be sad.  It is true and good.

Our sorrow in the battle camp has ended, and my lover
sleeping sweetly in her fine bed in an upper floor of a
splendid mansion, has no hatred.

Hold the hand-desired bridles and ride fast your rapid
horses with trimmed, tufted hair and decorated gold
saddles, glittering like lightning strikes, on the long path
where fragrant mullai flowers have opened on green vines
after abundant rains, and humming bees hover around.

Our town is the one with tall walls and rows of bastions,
where the evening twilight guards beat beautiful panai
drums that roar sweet music in the vast palace.

Notes:  There is a version where line 14 has the words அந்திக் கோவலர் அம் பணை இமிழ் இசை.  Po. Ve. Somasundaranar has used the word காவலர், but also mentions about the version with the word கோவலர், adding இதற்கு பணை என்பதனை இசைக் கருவிப் பொதுப் பெயராக கொண்டு அழகிய குழல் இமிழ் இசை எனப் பொருள் கூறிக் கொள்க.  பொலம் படை மா:  அகநானூறு 114 – பொலம்படைக் கலி மா, அகநானூறு 124 – பொன் இயல் புனை படைக் கொய் சுவல் புரவி, நற்றிணை 78 – பொலம் படைக் கலி மா, நற்றிணை 361 – பொலம் படைக் கலி மா, புறநானூறு 116 – பொலம் படைக் கலி மா, புறநானூறு 135 – ஒளிறு படைப் புரவிய தேரும், புறநானூறு 359 – பொலம் படைய மா, மலைபடுகடாம் 574 – பொலம் படைப் பொலிந்த கொய் சுவற் புரவி.  மின்னல் நிமிர்ந்தாற்போல்:  மின்னு நிமிர்ந்தன்ன – அகநானூறு 124, 158, நற்றிணை 51, புறநானூறு 57, மின்னு நிமிர்ந்தாங்கு – பெரும்பாணாற்றுப்படை 484,  மின்னு நிமிர்ந்தனைய – மதுரைக்காஞ்சி 679.

Meanings:   நன் கலம் களிற்றொடு – precious jewels along with elephants, நண்ணார் ஏந்தி வந்து திறை கொடுத்து வணங்கினர் – enemies who lost bringing tributes and giving bowing humbly, வழிமொழிந்து – uttering praising words, சென்றீக என்ப ஆயின் – if they say ‘may you leave’ graciously, if  they say goodbye, வேந்தனும் – and the king, நிலம் வகுந்துறாஅ – causing the land to be sad due to the weight it has to bear, ஈண்டிய தானையொடு – with his large army, இன்றே புகுதல் – entering (our town) today, வாய்வது நன்றே – it is true and good, மாட மாண் நகர் – esteemed mansion with upper floors, பாடு அமை சேக்கை – perfect bed, துனி தீர் கொள்கை – principle without hatred, நம் காதலி – my lover, இனிதுற – sleeping sweetly, பாசறை – battlecamp, வருத்தம் வீட – loosing sorrow, நீயும் – you, மின்னு நிமிர்ந்தன்ன – like lightning that is spread, பொன் இயல் புனை படை – decorated saddle made with gold, decorated saddle made with iron, கொய் சுவல் புரவி – horses with trimmed tufts, கை கவர் – (bridles) desired by the hands, வயங்கு பரி – running rapidly, வண் பெயற்கு அவிழ்ந்த – blossomed after generous rains, பைங்கொடி முல்லை – jasmine that grows on green vines, வீ கமழ் – flower fragrance, நெடுவழி – long path, ஊது வண்டு humming bees, இரிய காலை – when they fly about, எய்தக் கடவுமதி – please ride fast, மாலை – evening, அந்தி – twilight, காவலர் – guards, அம் பணை – beautiful panai drums, இமிழ் இசை – sweet music, அரமிய – palace with moon light, yard with moon light, வியல் அகத்து – in the wide space, இயம்பும் – roar, நிரை நிலை ஞாயில் – with rows of breastworks, with rows of bastions, நெடு மதில் ஊரே – town with a tall fort

அகநானூறு 125, பரணர், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, அல்லது தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, வாடைக் காற்றிடம் கூறுவதைப் போல் –  தலைவனின் வரவை அறிவிக்க
அரம் போழ் அவ்வளை தோள் நிலை நெகிழ
நிரம்பா வாழ்க்கை நேர்தல் வேண்டி
இரங்காழ் அன்ன அரும்பு முதிர் ஈங்கை
ஆலியன்ன வால் வீ தாஅய்
வை வால் ஓதி மை அணல் ஏய்ப்பத்  5
தாது உறு குவளைப் போது பிணி அவிழப்
படாஅப் பைங்கண் பாவடிக் கயவாய்க்
கடாஅம் மாறிய யானை போலப்
பெய்து வறிது ஆகிய பொங்கு செலற் கொண்மூ
மை தோய் விசும்பின் மாதிரத்து உழி தரப்  10
பனி அடூஉ நின்ற பானாள் கங்குல்
தனியோர் மதுகை தூக்காய் தண்ணென
முனிய அலைத்தி முரண் இல் காலை
கைதொழு மரபின் கடவுள் சான்ற
செய் வினை மருங்கிற் சென்றோர் வல்வரின்  15
விரி உளைப் பொலிந்த பரியுடை நன் மான்
வெருவரு தானையொடு வேண்டு புலத்து இறுத்த
பெரு வளக் கரிகால் முன்னிலைச் செல்லார்
சூடா வாகைப் பறந்தலை ஆடுபெற
ஒன்பது குடையும் நன்பகல் ஒழித்த  20
பீடு இல் மன்னர் போல
ஓடுவை மன்னால் வாடை நீ எமக்கே.

Akanānūru 125, Paranar, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend, or, What the heroine’s friend said to her, as she utters these words to the northern wind, announcing the arrival of the hero
For my bangles, cut and made with saws, to slip
from my arms,
mature buds of eengai resembling iravam seeds
that blossom white like hailstones to drop,
pollen-filled buds of blue waterlilies that
are like the dark beards of chameleons with sharp
tails, to open their petals, and overflowing clouds
after rains to move in the dark skies, looking like
elephants with dried oozing musth, sleepless green
eyes, wide feet and huge mouth,

O northern wind, even when there is no discord
between us, you blow in the middle of the night,
chill and attacking, without thought of the
strengths of those who suffer.

You will run away in fear, like the men who were
afraid to stand before Karikāl Valavan to whom
nine kings lost their royal umbrellas in one day
in the Vākai battle, a king with fine, rapid horses with
beautiful, wide tufts, and terror-causing armies which
occupy the lands he desires,

because my man who has gone to do the word of god,
according to worshipping tradition, is returning fast.

Meanings:   அரம் போழ் அவ்வளை – pretty bangles made by cutting with saws, தோள் நிலை நெகிழ – slipping down from the arms, நிரம்பா வாழ்க்கை – unfulfilled life, நேர்தல் வேண்டி – desiring for it to be fulfilled, இரங்காழ் அன்ன – like iravam seeds Mesua ferrea, Ironwood of Ceylon – இருள்மரம்,  அரும்பு முதிர் ஈங்கை – mature buds of eengai, Mimosa pudica, Touch-me-not, தொட்டாச்சுருங்கி, ஆலியன்ன – like hailstones, வால் வீ – white flowers, தாஅய் – spread, வை வால் ஓதி – chameleon with sharp tail, மை அணல் ஏய்ப்ப – like black beard, தாது உறு குவளை – blue waterlilies with pollen, Nymphaea caerulea, போது பிணி அவிழ – opens its petals, படாஅப் பைங்கண் – green eyes that do not sleep, பாவடி – spread feet, wide feet, கயவாய் – big mouth, wide mouth, கடாஅம் மாறிய யானை போல – like an elephant after musth has stopped flowing, பெய்து வறிது ஆகிய – became dry after raining, பொங்கு – bountiful, செலற் கொண்மூ – moving clouds, மை தோய் விசும்பின் – in the darkness covered skies, மாதிரத்து – in all directions, உழி தர – to roam, பனி அடூஉ நின்ற பானாள் – midnight when chillness kills, கங்குல் – at night, தனியோர் – one who is alone, மதுகை – strength, தூக்காய் – you are not analyzing, தண்ணென – in a cool manner, முனிய – causing anger, causing hatred, அலைத்தி – you are blowing, முரண் இல் காலை – when there is no discord, கைதொழு மரபின் – in the tradition of worshipping with hands, கடவுள் சான்ற செய் – act for god, வினை மருங்கிற் சென்றோர் – one who went on work, வல்வரின் – if he comes fast, விரி உளை – wide tufts, பொலிந்த – beautiful, bright, splendid, பரியுடை நன்மான் – fine horses that run fast, வெருவரு தானையொடு – with armies that cause fear, வேண்டு புலத்து இறுத்த – stayed in the desired land, பெரு வளக் கரிகால் – greatly prosperous Karikālan, முன்னிலைச்  செல்லார் – they were not able to stand in front of him, சூடா வாகை – in the Vākai that is not worn, in the Vākai battlefield பறந்தலை, ஆடு பெற – for him to win, ஒன்பது குடையும் நன்பகல் ஒழித்த – ruined 9 royal umbrellas in a day, பீடு இல் மன்னர் போல – like kings with no pride, like kings with no strength, ஓடுவை மன்னால் வாடை நீ எமக்கே – you will run away you northern wind because of me

அகநானூறு 126, நக்கீரர், மருதத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
நினவாய் செத்து நீ பல உள்ளிப்
பெரும் புன் பைதலை வருந்தல் அன்றியும்
மலை மிசைத் தொடுத்த மலிந்து செலல் நீத்தம்
தலை நாள் மா மலர் தண் துறைத் தயங்கக்
கடற்கரை மெலிக்கும் காவிரிப் பேரியாற்று  5
அறல் வார் நெடுங்கயத்து அரு நிலை கலங்க
மால் இருள் நடுநாள் போகித் தன் ஐயர்
காலைத் தந்த கணைக்கோட்டு வாளைக்கு
அவ் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்மகள்
நெடுங்கொடி நுடங்கு நறவு மலி மறுகில்   10
பழம் செந்நெல்லின் முகவை கொள்ளாள்
கழங்கு உறழ் முத்தமொடு நன் கலம் பெறூஉம்
பயங்கெழு வைப்பிற் பல் வேல் எவ்வி
நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான்
பொன் இணர் நறு மலர்ப் புன்னை வெஃகித்  15
திதியனொடு பொருத அன்னி போல
விளிகுவை கொல்லோ நீயே கிளியெனச்
சிறிய மிழற்றும் செவ்வாய்ப் பெரிய
கயல் என அமர்த்த உண்கண் புயல் எனப்
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால்  20
மின் நேர் மருங்குல் குறுமகள்
பின்னிலை விடாஅ மடங்கெழு நெஞ்சே.

Akanānūru 126, Nakkeerar, Marutham Thinai – What the hero said to his heart
O naive heart that stands there without
letting go, behind the young girl with
red mouth that prattles gently like a
parrot, calm, kohl-rimmed eyes that
are like carps, thick, five-part braid
that falls low on her back looking like
dark clouds, and lightning-like waist!

Thinking that words are true, you have
suffered greatly and struggled with pain.

You will be ruined like Anni,
who desired Thithiyan’s punnai tree
with clusters of fragrant, golden flowers,
and could not be controlled by the good
words of his friend Evvi owning an army
with spears and towns with fine jewels
and pearls as big as kalangu seeds,
that a bard’s daughter of fine words and
curved, beautiful navel, barters and gets
instead of red rice, on the streets with tall,
swaying flags, for thick-finned vālai fish,

brought by her brothers at dawn leaving
at confusing midnight the estuary of the
mighty Kāviri river, with long sand bars with
fine sand, that reduces the ocean’s shores.
Huge, fresh flowers on the shore flourish in
the flood waters which started on the
mountains.

Notes:  Natrinai 180 and Akanānūru 45 and 145 have references to Anni cutting down Thithiyan’s tree in the Kurukkai battle.  There are references to Anni Mignili in Akanānūru 196 and 262.  There are references to Anni in Natrinai 180 and Akanānūru 45, 126 and 145.  Barter is mentioned in Akanānūru 60, 61, 126, 140, 245, 296, 390, Natrinai 183, Kurunthokai 221, 269, Ainkurunūru 47, Porunarātruppadai 214-215, 216-7, Pattinappālai 28-30, and Malaipadukādam 413-414.

Meanings:   நினவாய் செத்து – thinking words are true, நீ பல உள்ளி – you have thought a lot, பெரும் புன் பைதலை வருந்தல் அன்றியும் – you are not just feeling greatly sad and distressed, மலை மிசைத் தொடுத்த – continuing from the mountains, starting in the mountains, மலிந்து செலல் நீத்தம் – abundantly flowing floods, தலை நாள் மா மலர் – day’s new dark/huge flowers, தண் துறைத் தயங்க – splendid on the cool shore, கடற்கரை மெலிக்கும் காவிரிப் பேரியாற்று – of the huge river Kāviri that reduces the ocean shores (மெலிக்கும் = கரைக்கும்), அறல் – fine sand, வார் நெடுங்கயத்து – in the long estuary, அரு நிலை – difficult time/situation, கலங்க மால் இருள் நடுநாள் போகி – going during the confusing pitch dark midnight time, தன் ஐயர் காலைத் தந்த கணைக் கோட்டு வாளைக்கு – for the vālai fish with thick back ridge fins that her brothers brought in the morning, Trichiurus haumela, அவ் வாங்கு உந்தி – pretty curved navel, அம் சொல் பாண்மகள் – the bard’s daughter with beautiful words, நெடுங்கொடி நுடங்கு – tall flags swaying, நறவு மலி மறுகில் – on the streets selling abundant alochol, பழஞ்செந்நெல்லின் – of old red rice, of old fine rice, முகவை கொள்ளாள் – she does not agree to the measure, கழங்கு உறழ் முத்தமொடு – with pearls that look like molucca beans, Caesalpinia crista seeds, நன் கலம் பெறூஉம் – she gets fine jewels, பயம் கெழு வைப்பின் – with towns that yield benefits, பல் வேல் எவ்வி – Evvi with many spears, நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான் – he does not submit ever with kind just good words, பொன் இணர் நறு மலர் – gold colored clusters of fragrant flowers, புன்னை வெஃகி – desired the punnai tree, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, திதியனொடு பொருத அன்னி போல – like Anni who fought with Thithiyan, விளிகுவை கொல்லோ நீயே – you will be ruined, you will die, கிளியெனச் சிறிய மிழற்றும் செவ்வாய் – red mouth that prattles like a parrot, கயல் என அமர்த்த உண்கண் – kohl-lined calm eyes that are like carp fish, புயல் என – like clouds, புறம் தாழ்பு – hanging low on her back, இருளிய – dark, பிறங்கு – bright, flourishing, குரல் – cluster, ஐம்பால் – five-part braid , மின் நேர் மருங்குல் குறுமகள் – the young girl with a lightning like waist, பின்னிலை விடாஅ மடம் கெழு நெஞ்சே – my ignorance-filled heart that does not let go of standing behind her

அகநானூறு 127, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
இலங்கு வளை நெகிழச் சாஅய் அல்கலும்
கலங்கு அஞர் உழந்து நாம் இவண் ஒழிய
வலம்படு முரசின் சேரலாதன்
முந்நீர் ஓட்டிக் கடம்பு அறுத்து இமயத்து
முன்னோர் மருள வணங்கு வில் பொறித்து  5
நன் நகர் மாந்தை முற்றத்து ஒன்னார்
பணி திறை தந்த பாடு சால் நன் கலம்
பொன் செய் பாவை வயிரமொடு ஆம்பல்
ஒன்றுவாய் நிறையக் குவைஇ அன்று அவண்
நிலம் தினத் துறந்த நிதியத்து அன்ன  10
ஒரு நாள் ஒரு பகல் பெறினும் வழிநாள்
தங்கலர் வாழி தோழி செங்கோற்
கருங்கால் மராஅத்து வாஅல் மெல் இணர்ச்
சுரிந்து வணர் பித்தை பொலியச் சூடிக்
கல்லா மழவர் வில் இடம் தழீஇ  15
வருநர்ப் பார்க்கும் வெருவரு கவலை
மொழி பெயர் தேஎத்தர் ஆயினும்
பழி தீர் காதலர் சென்ற நாட்டே.

Akanānūru 127, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!  Your faultless
lover will not stay in another country, where
they speak a different language, letting your
bright bangles to become loose, and your body
to become thin, struggling here each day with
sorrow and distress, even if he were given the
wealth that King Nedunchēralāthan with victory
drums, who rode the seas and chopped the sacred
kadampam tree of his enemy, and like his ancestors,
carved the curved bow symbol on the Himalayas,
got as tributes from his enemies fine jewels
gold female figurines and diamonds in huge
quantities known by the word āmpal, heaped
them in his palace yard in Mānthai city, and
abandoned them for the land to devour.

He will not stay away another day on the fierce,
forked path where uneducated men who wear lovely
clusters of delicate, white flowers with red stems
from kadampam trees with black trunks, on
their tight, curly hair, carry curved bows on their
left side, and are looking for those who travel.

Notes:   Pathitruppathu 11 – 20 are songs written by poet Kumattoor Kannanār for Chēra king Nedunchēralāthan, the one described in this poem. He is the king who placed the bow emblem on the Himalayas.  மாந்தை என்ற ஊர் மரந்தை என்றும் சில பாடல்களில் குறிப்பிடப்பதுள்ளது.

Meanings:   இலங்கு வளை நெகிழ – bright bangles to become loose, சாஅய் அல்கலும் – becoming thin every day, கலங்கு அஞர் உழந்து – suffering with sorrow and distress, நாம் இவண் ஒழிய – us to stay here here, us to struggle here, வலம்படு முரசின் – with victorious drums that roar in battles, சேரலாதன் – king Nedunchēralāthan, முந்நீர் ஓட்டி – rode on the ocean, கடம்பு அறுத்து – chopped the kadampam tree, Anthocephalus cadamba  or Neolamarckia cadamba, Kadampa oak, இமயத்து – in the Himalayas, முன்னோர் மருள – like his ancestors, வணங்கு வில் பொறித்து – carved the curved bow symbol, etched the bow symbol, நன் நகர் மாந்தை முற்றத்து – in the yard of the fine palace in Mānthai city, ஒன்னார் பணி திறை தந்த – enemies gave tributes humbly, பாடு சால் – with pride, special,  நன் கலம் – fine jewels, பொன் செய் பாவை – gold female statue, வயிரமொடு – along with diamonds, ஆம்பல் ஒன்றுவாய் நிறையக் குவைஇ – heaped them together  to a large quantity which is noted by the word āmpal, அன்று அவண் – on that day, there, நிலம் தின – for the land to eat, for the land to ruin, துறந்த நிதியத்து அன்ன – like the wealth that was left/abandoned, ஒரு நாள் ஒரு பகல் பெறினும் – even if he gets it during daytime on a day, வழிநாள் தங்கலர் – he will not stay for another day, வாழி தோழி – may you live long my friend, செங்கோல் – red branches, கருங்கால் மராஅத்து – of kadampam trees with black trunk, Anthocephalus cadamba or Neolamarckia cadamba, Kadampam oak, வாஅல் மெல் இணர் – white delicate clusters, சுரிந்து – curled, வணர் – wavy, பித்தை – hair, பொலியச் சூடி – wore splendidly, கல்லா மழவர் – uneducated wasteland warriors, வில் இடம் தழீஇ – hugging their bows on their left side, வருநர்ப் பார்க்கும் – look for those who come (on the path), வெருவரு – causing fear, கவலை – forked paths, மொழி பெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் – even if he is in another country with a different language, பழி தீர் காதலர் சென்ற நாட்டே – the country that our faultless lover went to

அகநானூறு 128, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
மன்று பாடு அவிந்து மனை மடிந்தன்றே
கொன்றோர் அன்ன கொடுமையோடு இன்றே
யாமம் கொளவரின் கனைஇக் காமம்
கடலினும் உரைஇக் கரை பொழியும்மே
எவன் கொல் வாழி தோழி மயங்கி  5
இன்னம் ஆகவும் நன்னர் நெஞ்சம்
என்னொடும் நின்னொடும் சூழாது கைம்மிக்கு
இறும்பு பட்டு இருளிய இட்டு அருஞ்சிலம்பில்
குறுஞ்சுனைக் குவளை வண்டு படச் சூடிக்
கான நாடன் வரூஉம் யானைக்  10
கயிற்றுப் புறத்தன்ன கல் மிசைச் சிறு நெறி
மாரி வானந்தலைஇ நீர் வார்பு
இட்டு அருங்கண்ண படுகுழி இயவின்
இருள் இடை மிதிப்புழி நோக்கி அவர்
தளர் அடி தாங்கிய சென்றது இன்றே?  15

Akanānūru 128, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
Our town’s common grounds have
become quiet,
people in homes have gone to sleep,
night is ruthless like those who kill,
and my intense love is louder than the
ocean, and it flows past its limits.
Why is it, my friend?  May you live long!

Not staying with me today, my good
heart have gone past us to the forest,
……….where struggling in the dark,
……….the lord of the forest, wearing
……….bee-swarming, blue waterlilies
……….that grow on small springs, walks
………. on the small difficult mountain
……….path which appears like the rope
……….scars on an elephant’s back,
……….where monsoon’s clouds pour rain,
to watch him as he walks in the dark
on a small path with dangerous pits,
and help him as his tired feet walks.

Notes:  அகநானூறு 65 – உயவல் யானை வெரிநுச் சென்றன்ன கல் ஊர்பு இழிதரும் புல் சாய் சிறு நெறி.

Meanings:   மன்று பாடு அவிந்து – the town’s common grounds became quiet, மனை மடிந்தன்றே – the people in homes have gone to sleep, கொன்றோர் அன்ன கொடுமையோடு இன்றே யாமம் –  tonight is ruthless like those who kill, கொள வரின் – when it comes to get me, கனைஇக் காமம் – this love that has become intense, கடலினும் உரைஇ – with more uproar than ocean, கரை பொழியும்மே – and it flows past the shores, and it flows past the limits, எவன் கொல் – why is it, வாழி தோழி – may you live long my friend, மயங்கி இன்னம் ஆகவும் – to be confused like this, நன்னர் நெஞ்சம் – good heart, என்னொடும் நின்னொடும் – with me or you, சூழாது – not surrounding, கைம்மிக்கு – past our hands, இறும்பு – forest, பட்டு இருளிய – struggling in the dark, இட்டு அருஞ்சிலம்பில் – in the small path in the difficult mountain, குறுஞ்சுனைக் குவளை வண்டு படச் சூடி – wearing blue waterlilies from a small spring/pond and swarmed by bees, Nymphaea caerulea, கான நாடன் வரூஉம் – when the lord of the forest comes, யானைக் கயிற்றுப் புறத்தன்ன – like the elephant’s back with rope scars, கல் மிசைச் சிறு நெறி – small path on the mountain, மாரி வானந் தலைஇ நீர் வார்பு – rainy season clouds pour rain and water flows, இட்டு அருங்கண்ண – on the small difficult path, படுகுழி இயவின் – on the path with deep pits, on the path with pits that started on their own, இருள் இடை – in the darkness, மிதிப்புழி நோக்கி – watching where he steps (மிதிப்புழி = மிதிப்பு + உழி, உழி = ஏழாம் வேற்றுமை உருபு), அவர் தளர் அடி – his tired feet, his tired steps, தாங்கிய – to protect him, சென்றது இன்றே – it went today

அகநானூறு 129, குடவாயில் கீரத்தனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
உள்ளல் வேண்டும் ஒழிந்த பின் என
நள்ளென் கங்குல் நடுங்கு துணையாயவர்
நின் மறந்து உறைதல் யாவது புல் மறந்து
அலங்கல் வான் கழை உதிர் நெல் நோக்கிக்
கலை பிணை விளிக்கும் கானத்து ஆங்கண்  5
கல் சேர்பு இருந்த கதுவாய்க் குரம்பைத்
தாழி முதல் கலித்த கோழ் இலைப் பருத்திப்
பொதி வயிற்று இளங்காய் பேடை ஊட்டிப்
போகில் பிளந்திட்ட பொங்கல் வெண் காழ்
நல்கூர் பெண்டிர் அல்குல் கூட்டும்  10
கலங்கு முனைச் சீறூர் கை தலை வைப்பக்
கொழுப்பு ஆ தின்ற கூர்ம் படை மழவர்
செருப்புடை அடியர் தெண் சுனை மண்டும்
அருஞ்சுரம் அரியவல்ல வார் கோல்
திருந்திழைப் பணைத்தோள் தேன் நாறு கதுப்பின்  15
குவளை உண்கண் இவளொடு செலற்கு என
நெஞ்சுவாய் அவிழ்ந்தனர் காதலர்
அம் சில் ஓதி ஆயிழை நமக்கே.

Akanānūru 129, Kudavāyil Keerathanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
He will think about you, having gone, your lover
who will tremble at night with pitch darkness,
without you.  How can he forget you and live?

My friend with beautiful, soft hair and pretty jewels!
He told us from his heart that it is not good for you
with rows of rounded bangles, bamboo-like
arms, kohl-rimmed eyes that look like blossoms of
blue waterlilies, and honey fragrant hair,

to go with him to the forest, where, forgetting
to eat grass, a stag looks at the dropped seeds of tall,
swaying bamboos and calls his mate near a large pot
in a ruined hut near rocks, a pōkil bird feeds his mate
cotton pods growing on plants with flourishing leaves,
discards the big white seeds, and poor women collect
them to eat later,
in a village near a battlefield, and warriors with sharp
weapons, wearing slippers eat fatty cows and drink
water from the clear springs in the harsh wasteland.

Meanings:   உள்ளல் வேண்டும் – need to think, ஒழிந்த பின் – after leaving, என – thus, நள்ளென் கங்குல் நடுங்கு துணையாயவர் – he is a partner who trembles at night with pitch darkness, நின் மறந்து உறைதல் யாவது – how can he stay away from you, புல் மறந்து – forgetting to eat grass, அலங்கல் – swaying, வான் கழை உதிர் நெல் நோக்கிக் கலை பிணை விளிக்கும் – a stag calls his mate as he looks at bamboo seeds that drop from the tall bamboo, கானத்து ஆங்கண் – in the forest there, கல் சேர்பு இருந்த – near the boulders, கதுவாய்க் குரம்பை – ruined hut, தாழி முதல் – near a big urn, near a big pot, கலித்த கோழ் இலை – flourishing thick leaves, பருத்தி – cotton plants, பொதி வயிற்று இளங்காய் – tender fruit with big middle part (filled with cotton), பேடை ஊட்டிப் போகில் – pōkil bird which feeds its female, பிளந்து இட்ட – split and thrown, பொங்கல் வெண் காழ் – excess white seeds, நல்கூர் பெண்டிர் அல்கல் கூட்டும் – poor women collect them to eat later, கலங்கு முனை – where confusing/sorrowful battles occur, சீறூர் கை தலை வைப்ப – small sad town with their hands on their heads, கொழுப்பு ஆ தின்ற – ate the fatty cows, கூர்ம் படை மழவர் – wasteland warriors with sharp weapons, செருப்புடை அடியர் – those wearing slippers, தெண் சுனை மண்டும் – they drink water from the clear springs, அருஞ்சுரம் – harsh wasteland, அரியவல்ல – அரிய அல்ல, it is not good, வார் – long rows, கோல் – rounded, திருந்திழை – perfect jewels, perfect bangles, பணைத்தோள் – thick arms, bamboo-like arms, தேன் நாறு கதுப்பின் – with honey-fragrant hair, குவளை உண்கண் – kohl-rimmed eyes like blue waterlilies, Nymphaea caerulea, இவளொடு செலற்கு என – to go with her, நெஞ்சுவாய் அவிழ்ந்தனர் காதலர் – lover uttered those words from his heart, அம் சில் ஓதி – beautiful delicate hair, ஆயிழை – oh one with chosen jewels, oh one with beautiful jewels, நமக்கே – to us

அகநானூறு 130, வெண்கண்ணனார், நெய்தற் திணை – தலைவன் தன் நண்பனிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி கேளிர் முன் நின்று
கண்டனிர் ஆயின் கழறலிர் மன்னோ
நுண் தாது பொதிந்த செங்கால் கொழுமுகை
முண்டகம் கெழீஇய மோட்டு மணல் அடைகரைப்
பேஎய்த் தலைய பிணர் அரைத் தாழை  5
எயிறுடை நெடுந்தோடு காப்பப் பலவுடன்
வயிறுடைப் போது வாலிதின் விரீஇப்
புலவுப் பொருது அழித்த பூ நாறு பரப்பின்
இவர் திரை தந்த ஈர்ங்கதிர் முத்தம்
கவர் நடைப் புரவிக் கால் வடுத் தபுக்கும்  10
நற்தேர் வழுதி கொற்கை முன் துறை
வண்டு வாய் திறந்த வாங்கு கழி நெய்தல்
போது புறங்கொடுத்த உண்கண்
மாதர் வாண் முகம் மதைஇய நோக்கே.

Akanānūru 130, Venkannanār, Neythal Thinai – What the hero said to his friend
May you live long, my friend!  Listen to me!

You would not accuse me if you had seen
her beautiful, bright face and kohl-rimmed
eyes, prettier than the waterlily flowers
opened by bees in the curved backwaters
near the shores of Korkai city,
……….belonging to king Valuthi with
……….fine chariots hitched to horses,
……….their trotting attractive and
……….their legs scarred,
where the spreading waves have brought
cool, sparkling pearls to the shores, and
flesh stench has been attacked and removed
by the pure flowers with cores, protected by
sharp fronds of thālai trees with rough
trunks which look like the heads of ghouls,
growing on the shores with sand dunes
along with mundakam plants with red
stems and plump buds covered with fine pollen.

Meanings:   அம்ம – அசை, an expletive, வாழி – may you live long, கேளிர் – listen, முன் நின்று கண்டனிர் ஆயின் – if you had stood in front of her and saw this, கழறலிர் – you would not accuse/blame me, மன்னோ – அசை, an expletive, நுண் தாது பொதிந்த செங்கால் கொழு முகை – thick buds with red stems covered with fine pollen, முண்டகம் கெழீஇய மோட்டு மணல் – tall sand filled with mundakam plants, நீர் முள்ளி, Hygrophila spinose, அடைகரை – sand-filled shore, பேஎய்த் தலைய – like heads of ghouls, பிணர் அரைத் தாழை – thālai trees with rough trunks, Pandanas odoratissimus, எயிறுடை நெடுந்தோடு காப்ப – teeth like sharp long fronds/leaves together, பலவுடன் – with many, வயிறுடைப் போது – buds with core, வாலிதின் விரீஇ – opened purely, புலவுப் பொருது அழித்த – attacked and ruined the flesh-reeking smells, பூ நாறு பரப்பின் – on the shore with flower fragrance, இவர் திரை தந்த – given by the spreading waves, ஈர்ங்கதிர் முத்தம் – cool bright pearls, கவர் நடைப் புரவி – horses with attractive trotting, கால் வடுத் தபுக்கும் – ruins the legs with scars, நற் தேர் வழுதி கொற்கை – Korkai city of Pāndiyan with fine chariots, முன் துறை – shore front, வண்டு வாய் திறந்த – opened by bees, வாங்கு கழி – curved backwaters, நெய்தல் போது – waterlily flowers, புறங்கொடுத்த – showed their backs (embarrassed that her eyes were more beautiful than them), உண்கண் – kohl-rimmed eyes, மாதர் வாண் முகம் – beautiful bright face, மதைஇய நோக்கே – proud looks, beautiful looks

அகநானூறு 131, மதுரை மருதன் இளநாகனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
விசும்புற நிவந்த மாத்தாள் இகணைப்
பசுங்கேழ் மெல்லிலை அருகு நெறித்தன்ன
வண்டுபடுபு இருளிய தாழ் இருங்கூந்தல்
சுரும்பு உண விரிந்த பெருந்தம் கோதை
இவளினும் சிறந்தன்று ஈதல் நமக்கு என  5
வீளை அம்பின் விழுத்தொடை மழவர்
நாள் ஆ உய்த்த நாம வெஞ்சுரத்து
நடை மெலிந்து ஒழிந்த சேண் படர் கன்றின்
கடைமணி உகு நீர் துடைத்த ஆடவர்
பெயரும் பீடும் எழுதி அதர் தொறும்  10
பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல்
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும்
வெருவரு தகுந கானம் நம்மொடு
வருக என்னுதி ஆயின்
வாரேன் நெஞ்சம் வாய்க்க நின் வினையே.  15

Akanānūru 131, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
If you think earning to give charity is better
than her,
……….with thick, hanging, bee-swarmed dark hair,
……….looking like the dense bright green, delicate
……….leaves of the sky-high ikanai trees with dark
……….trunks, and wearing a large, cool flower garland
………. buzzed by bees,
and ask me to go with you, my heart, I am not coming
with you to the fierce forest, where,
looking like battlefields, there are bright memorial
stones on all the paths, decorated with peacock
feathers, along with spears and shields of men whose
names and pride are written, ones who wiped the tears
of calves that were left behind in the terrorizing
wasteland after their mothers were stolen and taken
far away by wasteland warriors with loud, fine arrows
that don’t miss their mark.

May you succeed in your ventures!

Notes:    The words, ‘earning to give’ were added for clarity.  A few poems describe the hero going to earn so that he can be charitable to friends and family.  Many commentators write that the warriors who stole cows wear vetchi (ixora) flowers, citing வெட்சிப் படலம் conventions, although there is no mention in the poem.  வண்டுபடுபு இருளிய தாழ் இருங்கூந்தல் (3) – வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – வண்டு மொய்த்து இருண்ட தாழ்ந்த பெரிய கூந்தல், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வண்டுகள் ஊடே அகப்பட்டுக்கொள்ளுமாறு இருண்டு புறத்தே சரித்து மிற்கு கிடக்கும் கூந்தல்.

Meanings:   விசும்புற – rubbing against the sky, touching the sky, நிவந்த – tall, மாத் தாள் இகணை – ikanai tree with dark trunks, பசுங்கேழ் மெல்லிலை – bright green delicate leaves, அருகு நெறித்தன்ன – like being tight together, வண்டுபடுபு – bee swarming, இருளிய தாழ் இருங்கூந்தல் – darkened hanging thick hair, சுரும்பு உண விரிந்த – open for bees to feed, பெருந்தண் கோதை – large cool garland, இவளினும் சிறந்தன்று – better than her, ஈதல் நமக்கு – charity giving for us, என – thus, வீளை அம்பின் விழுத்தொடை மழவர் – wasteland warriors with loud fine arrows (loud arrows that don’t miss their mark), நாள் – early morning, ஆ உய்த்த – brought the cows that they stole at night, நாம – scary, fierce, வெஞ்சுரத்து – in the harsh wasteland, நடை மெலிந்து – walking slowly, ஒழிந்த – lost far, சேண் – distant, படர் – sad, கன்றின் கடைமணி – from the sides of the eyes of calves, உகு நீர் – dropping tears, துடைத்த ஆடவர் – men who wiped the tears off, பெயரும் பீடும் எழுதி – their name and pride written, அதர் தொறும் – in all the paths, பீலி சூட்டிய – decorated with peacock leaves, பிறங்கு நிலை நடுகல் – flourishing memorial stones, bright memorial stones, வேல் ஊன்று – spears planted on the ground, பலகை – shields, வேற்று முனை கடுக்கும் – like an enemy’s battlefield, வெருவரு தகுந கானம் – the forest that causes fear, நம்மொடு வருக என்னுதி ஆயின் – if you ask me to go with you, வாரேன் நெஞ்சம் – I am not coming oh my heart, வாய்க்க நின் வினையே – may your work be done

அகநானூறு 132, தாயங்கண்ணனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
ஏனலும் இறங்கு குரல் இறுத்தன நோய் மலிந்து
ஆய் கவின் தொலைந்த இவள் நுதலும் நோக்கி
ஏதில மொழியும் இவ்வூரும் ஆகலின்
களிற்று முகம் திறந்த கவுளுடைப் பகழி
வால் நிணப் புகவின் கானவர் தங்கை  5
அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழைக் கண்
ஒல்கு இயல் கொடிச்சியை நல்கினை ஆயின்
கொண்டனை சென்மோ நுண் பூண் மார்ப
துளி தலைத் தலைஇய சாரல் நளி சுனைக்
கூம்பு முகை அவிழ்த்த குறுஞ்சிறைப் பறவை  10
வேங்கை விரி இணர் ஊதிக் காந்தள்
தேனுடைக் குவி குலைத் துஞ்சி யானை
இருங்கவுள் கடாஅம் கனவும்
பெருங்கல் வேலி நும் உறைவின் ஊர்க்கே.

Akanānūru 132, Thāyankannanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
The hanging clusters of millet have been
harvested.  Her disease has increased.
Her fine beauty has been lost and this
town utters harsh words, looking at her
forehead.

If you favor the soft-natured mountain girl
with lovely, delicate arms like bamboo and pretty,
moist eyes like lovely flowers, younger sister to
forest dewellers who eat meat with fat, and own
arrows that split open cheeks of elephants, oh man
wearing fine jewels, please marry her and take her
along with you to your town that is surrounded
by huge mountains where rain falls first, and
small bees open the closed buds in the springs,
swarm clusters of open vēngai  flowers, rest on
honey-filled, bent kānthal blossoms and dream
about the musth flowing from the cheeks of
elephants.

Meanings:   ஏனலும் இறங்கு குரல் – millet with hanging clusters, இறுத்தன – have been harvested, நோய் மலிந்து – disease has increased, ஆய் கவின் தொலைந்த – lost her fine beauty, இவள் – she, நுதலும் நோக்கி – looking at her forehead, ஏதில மொழியும் இவ்வூரும் – this town which utters harsh words, ஆகலின் – so, களிற்று முகம் திறந்த – split open the male elephant’s face, கவுளுடைப் பகழி – arrow that splits cheeks, வால் நிணப் புகவின் கானவர் தங்கை – younger sister of forest men who eat white fatty meat, அம் – beautiful, பணை – bamboo, மென் தோள் – delicate arms, ஆய் இதழ் – pretty petals, pretty flowers, மழைக் கண் – moist eyes, ஒல்கு இயல் கொடிச்சியை நல்கினை ஆயின் – if you favor the slim/weak mountain girl, கொண்டனை சென்மோ – please take her along with you (marry her), நுண் பூண் மார்ப – oh man with fine jewels on your chest, துளி தலைத் தலைஇய சாரல் – mountain slopes where rains fall first, நளி சுனை – dense/crowded in the springs, கூம்பு முகை அவிழ்த்த – open the closed/pointed buds, குறுஞ்சிறைப் பறவை – small bees with short wings, வேங்கை விரி இணர் ஊதி – swarm the clusters of open kino flowers, Pterocarpus marsupium, காந்தள் தேன் உடைக் குவி குலைத் துஞ்சி – sleeping on the honey-filled pointed glory lily flower clusters, யானை இருங்கவுள் கடாஅம் கனவும் – they dream about the musth on elephant cheeks, பெருங்கல் வேலி – surrounded by huge mountains, நும் உறைவின் ஊர்க்கே – to the town where you live

அகநானூறு 133, உறையூர் மருத்துவன் தாமோதரனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
குன்றி அன்ன கண்ண குரூஉ மயிர்ப்
புன் தாள் வெள்ளெலி மோவாய் ஏற்றை
செம் பரல் முரம்பில் சிதர்ந்த பூழி
நன்னாள் வேங்கை வீ  நன்களம் வரிப்பக்
கார் தலைமணந்த பைம்புதல் புறவின்  5
வில் எறி பஞ்சியின் வெண் மழை தவழும்
கொல்லை இதைய குறும்பொறை மருங்கில்
கரி பரந்தன்ன காயாஞ்செம்மலொடு
எரி பரந்தன்ன இல மலர் விரைஇப்
பூங்கலுழ் சுமந்த தீம் புனல் கான் யாற்று  10
வான் கொள் தூவல் வளி தர உண்கும்
எம்மொடு வருதல் வல்லையோ மற்று எனக்
கொன் ஒன்று வினவினர் மன்னே தோழி
இதல் முள் ஒப்பின் முகை முதிர் வெட்சி
கொல் புனக் குருந்தொடு கல் அறை தாஅம்  15
மிளை நாட்டு அத்தத்து ஈர்ஞ்சுவல் கலித்த
வரி மரல் கறிக்கும் மடப்பிணைத்
திரி மருப்பு இரலைய காடு இறந்தோரே.

Akanānūru 133, Uraiyūr Maruthuvan Thāmotharanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
My friend!  He asked me with pride
if I would go with him to the forest,
and drink with him the rain sprinkles
brought by the winds, my lover who
went to the wasteland in Milai country,
where,

A male white rat with eyes like kundri
seeds, fine colored hair, beard and thin
legs, raises dust in the raised land with
red pebbles where vēngai flowers that
announce weddings drop and decorate
the ground;
rains have arrived on green bushes
and white clouds crawl above, looking
like carded cotton;
near the boulders in the cleared forest,
along with wilted kāyā flowers, like
coal strewn, ilavam flowers have spread
like sparks; the forest stream with sweet
water is muddied;  vetchi flowers that
appear like claws of quails are spread
on boulders with flowers of kuruntham
trees that are cleared; and stags with
twisted antlers unite with their naive
females that eat the leaves of striped
hemp flourishing on high grounds.

Notes:  கொன் (13) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அச்சம்,  வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பெருமை.  Clouds resembling carded cotton – அகநானூறு 133 – வில் எறி பஞ்சியின், அகநானூறு 217 – பொங்கல் வெண்மழை எஃகுறு பஞ்சித் துய்ப்பட்டன்ன, நற்றிணை 247 – இன் குரல் எழிலி எஃகுறு பஞ்சிற்று ஆகி, ocean waves resembling carded cotton – நற்றிணை 299 – வில் எறி பஞ்சி போல.

Meanings:   குன்றி அன்ன கண்ண – with eyes like the seeds of crab’s eye tree, kunnimuthu seeds, Abrus precatoris, குரூஉ மயிர் – fine colored hair, புன் தாள் – thin legs, வெள்ளெலி – a white rat, மோவாய் ஏற்றை – a male with beard, செம் பரல் முரம்பில் – in the raised land with red pebbles, in the hard land with pebbles, சிதர்ந்த பூழி – scratched and spread dust, scratched and lifted dust, நன்னாள் – happy day, wedding day, வேங்கை வீ நன்களம் வரிப்ப – vēngai flowers decorate the ground, Pterocarpus marsupium,  கார் தலைமணந்த பைம் புதல் புறவின் – in the forest where monsoon has arrived on the green bushes, வில் எறி பஞ்சியின் – like cotton that is carded using metal carding tools (வில் – பஞ்சைத் தூய்மைப்படுத்தும் இரும்புக் கருவி), வெண்மழை தவழும் – white clouds crawl, white clouds spread, கொல்லை – forest, இதைய – in the cleared forest, குறும்பொறை மருங்கில் – near the small hills, near the small boulders, கரி பரந்தன்ன – like coal had spread, காயாஞ்செம்மலொடு – along with the wilted kāyā flowers, Memecylon edule, ironwood tree, எரி பரந்தன்ன – like flying sparks, இல மலர் விரைஇ – ilavam flowers mixed, Aerua javanica, Silk cotton tree, பூங்கலுழ் சுமந்த தீம் புனல் கான் யாற்று – of a forest stream with sweet water carrying the flowers and muddied, வான் கொள் தூவல் – sprinkles that rise up to the sky, வளி தர – that the winds bring, உண்கும் – to drink, எம்மொடு வருதல் வல்லையோ மற்று எனக் கொன் ஒன்று வினவினர் – ‘will you come with me’  he asked in proud/fearful words, மன் – கழிவுக் குறிப்பு, ஏ – அசை நிலை, தோழி – my friend, இதல் முள் ஒப்பின் – that are like the claws of quails, காடை, முகை – buds, முதிர் வெட்சி – mature vetchi flowers, Ixora, கொல் புனக் குருந்தொடு – with kuruntham from the forest killed by forest dwellers, wild orange tree, citrus indica, கல் அறை தாஅம் – spread on boulders, மிளை நாட்டு அத்தத்து – in the wasteland of Milai country, in the country with protective forests, ஈர்ஞ்சுவல் – wet raised ground, கலித்த – flourishing, வரி மரல் கறிக்கும் – they eat the striped hemp, Sansevieria trifasciata, மடப்பிணைத் திரி மருப்பு இரலைய காடு இறந்தோரே – the one who went to the forest where stags with twisted antlers unite with their does

அகநானூறு 134, சீத்தலைச் சாத்தனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
வானம் வாய்ப்பக் கவினிக் கானம்
கமஞ்சூல் மா மழை கார் பயந்து இறுத்தென
மணி மருள் பூவை அணி மலர் இடை இடைச்
செம்புற மூதாய் பரத்தலின் நன்பல
முல்லை வீ கழல் தாஅய் வல்லோன்  5
செய்கை அன்ன செந்நிலப் புறவின்
வாஅப் பாணி வயங்கு தொழில் கலி மாத்
தாஅத் தாளிணை மெல்ல ஒதுங்க
இடி மறந்து ஏமதி வலவ குவி முகை
வாழை வான் பூ ஊழ் உறுபு உதிர்ந்த  10
ஒழி குலை அன்ன திரி மருப்பு ஏற்றொடு
கணைக் கால் அம் பிணைக் காமர் புணர் நிலை
கடு மான் தேர் ஒலி கேட்பின்
நடுநாள் கூட்டம் ஆகலும் உண்டே.

Akanānūru 134, Seethalai Sāthanār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
The skies have not failed, the forest
is beautiful and huge dark clouds have
showered their benefits.

Pattupoochis with red backs crawl
between sapphire colored kāyā flowers,
fine mullai flowers have fallen and
spread, appearing like the work of an
artist, in the red forest land.

Forget the whip and let your proud
horses that leap and gallop to beat
ride slowly, so that the stag with twisted
antlers that are like the bare stems of
large, pointed banana flowers after the
fruits mature and drop, can unite with
his beautiful doe.

Will they unite if they hear the sounds
of our chariot with swift horses?

Notes:  Pattupoochis (மூதாய் – trombidium grandissimum) are tiny red bugs that look like pieces of velvet. They surface during the rainy season on sandy soils.  They are kept in boxes by young kids, and fed tender grass.  They are also known as indirakōpam.  They are not the silk producing worms or caterpillars.  Akanānūru poems 14, 54, 74, 134, 283, 304, 374, Kalithokai 85 and Natrinai 362 have references to these little red bugs that look like velvet pieces.  நடுநாள் (14) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நண்பகல், வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – நள்ளிரவு.  The word நடுநாள் has been interpreted as ‘midnight’ in all the places except in this poem and in Puranānūru 280-2 where it has been interpreted as ‘midday’.

Meanings:   வானம் வாய்ப்ப – the unfailing sky has rained, கவினிக் கானம் – beautiful forest, கமஞ்சூல் மா மழை – huge/pregnant dark clouds, கார் பயந்து இறுத்தென – since the clouds benefited as they fell, மணி மருள் – sapphire like, பூவை அணி மலர் – pretty kāyā flowers, Memecylon edule, ironwood, இடை இடை in between, செம்புற – red on the back side, மூதாய் – pattuppoochis, trombidium grandissimum, பரத்தலின் – with their spreading, நன் பல முல்லை வீ – fine jasmine flowers, கழல் – fall off, தாஅய் – dispersed, வல்லோன் செய்கை அன்ன – like the work of an artist, செந்நிலப் புறவின் – red forest land, வாஅ – leaping, பாணி வயங்கு தொழில் – moving to beat, கலி மா – proud horses, தாஅத் தாள் இணை – feet that leap in rhythm, feet that gallop in rhythm, மெல்ல ஒதுங்க – riding slowly, இடி மறந்து – forgetting to whip, ஏமதி வலவ – ride oh charioteer, குவி முகை வாழை – large flowers of pointed buds of banana, வான் பூ – large flowers, ஊழ் உறுபு – matured in the proper manner, உதிர்ந்த – dropped, ஒழி – lost, குலை அன்ன – like the clusters (after they lose the flowers and are just stems), திரி மருப்பு ஏற்றொடு – with the stag with twisted antlers, கணைக் கால் – thick legs, அம் பிணை – beautiful female, காமர் – beautiful, புணர் நிலை – union, கடு மான் தேர் ஒலி கேட்பின் – if they hear the sounds of the chariot tied to swift horses, நடுநாள் கூட்டம் ஆகலும் உண்டே – will they unite in mid day

அகநானூறு 135, பரணர், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
திதலை மாமை தளிர் வனப்பு அழுங்கப்
புதலிவர் பீரின் எதிர்மலர் கடுப்பப்
பசலை பாய்ந்த நுதலேன் ஆகி
எழுதெழில் மழைக்கண் கலுழ நோய் கூர்ந்து
ஆதிமந்தியின் அறிவு பிறிதாகிப்  5
பேதுற்றிசினே காதல் அம் தோழி
காய்கதிர் திருகலின் கனைந்து கால் கடுகி
ஆடு தளிர் இருப்பைக் கூடுகுவி வான்பூக்
கோடு கடை கழங்கின் அறை மிசைத் தாஅம்
காடு இறந்தனரே காதலர் அடு போர்  10
வீயா விழுப்புகழ் விண் தோய் வியன் குடை
ஈர் எழு வேளிர் இயந்து ஒருங்கு எறிந்த
கழுவுள் காமூர் போலக்
கலங்கின்று மாது அவர்த் தெளிந்த என் நெஞ்சே.

Akanānūru 135, Paranar, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend, after the hero went to earn wealth
My beloved, beautiful friend!  I am
confused like Āthimanthi whose
thinking was warped, afflicted by this
love disease.  My dark skin has pale spots,
my sprout-like beauty is ruined, my
brow has paled like fresh peerkai flowers,
and my painting-like eyes are crying.

My lover went went past the forest
where strong winds swirl in the
sun’s heat, and white flowers with
pointed petals from swaying iruppai
trees with sprouts drop on boulders
below, looking like dice that have been
made from drilling conch shells.

My heart is distressed like Kāmūr town
which belonged to Kaluvul, with unspoiled
battle fame and a sky-high, wide umbrella,
who was attacked by a consortium of
fourteen Vēlirs.

Meanings:   திதலை – pale spots, yellow spots, மாமை – dark skin, தளிர் வனப்பு அழுங்க – sprout like beauty has been ruined, புதல் இவர் பீரின் – like the bush spread peerkai flowers, sponge/ridge gourd, எதிர்மலர் – fresh flowers, கடுப்ப – like, பசலை பாய்ந்த நுதலேன் ஆகி – pallor has spread on my forehead, எழுது எழில் மழைக் கண் கலுழ – painting-like moist eyes to cry, நோய் கூர்ந்து – with great sorrow, with great affliction, ஆதிமந்தியின் அறிவு பிறிதாகிப் பேதுற்றிசினே – I am confused like Āthimanthi whose intelligence was twisted/warped, காதல் அம் தோழி – O my beloved beautiful friend, காய் கதிர் – hot sun, திருகலின் – due to its attack, due to its heat, கனைந்து – increased, கால் – wind, கடுகி – rapidly, ஆடு தளிர் இருப்பை – iruppai with swaying sprouts, Indian Butter Tree, South Indian Mahua, இலுப்பை, வஞ்சி, கூடு குவி – petals pointed together, வான் பூ – white flowers, கோடு கடை கழங்கின் – dice made from drilling conch shells, அறை – rocks, மிசை – above, தாஅம் – spread, காடு இறந்தனரே – he went past the forest, காதலர் – my lover, அடு போர் – killing war, வீயா – unspoilt, விழுப் புகழ் – great fame, fine fame, விண் தோய் வியன் குடை – sky-touching large umbrella, ஈர் எழு வேளிர் – 14 Vēlirs, இயந்து ஒருங்கு எறிந்த – attacked and ruined together, கழுவுள் – chieftain/small region king Kaluvul, காமூர் போல – like Kāmūr town, கலங்கின்று – is distressed, மாது – அசை, an expletive, அவர்த் தெளிந்த – understood him, என் நெஞ்சே – my heart

அகநானூறு 136, விற்றூற்று மூதெயினனார், மருதம் தினை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
மைப்பு அறப் புழுக்கின் நெய்க்கனி வெண்சோறு
வரையா வண்மையொடு புரையோர்ப் பேணிப்
புள்ளுப் புணர்ந்து இனிய ஆகத் தெள் ஒளி
அம் கண் இரு விசும்பு விளங்கத் திங்கள்
சகடம் மண்டிய துகள் தீர் கூட்டத்துக்  5
கடி நகர் புனைந்து கடவுள் பேணிப்
படு மண முழவொடு பரூஉப்பணை இமிழ
வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்புற்றுப்
பூக்கணும் இமையார் நோக்குபு மறைய
மென்பூ வாகைப் புன்புறக் கவட்டிலை  10
பழங்கன்று கறித்த பயம்பு அமல் அறுகைத்
தழங்கு குரல் வானின் தலைப்பெயற்கு ஈன்ற
மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ்ப் பாவைத்
தண் நறு முகையொடு வெந்நூல் சூட்டித்
தூ உடைப் பொலிந்து மேவரத் துவன்றி  15
மழை பட்டன்ன மணன் மலி பந்தர்
இழை அணி சிறப்பின் பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றித்
தமர் நமக்கு ஈத்த தலை நாள் இரவின்
உவர் நீங்கு கற்பின் எம் உயிர் உடம் படுவி
முருங்காக் கலிங்கம் முழுவதும் வளைஇப்  20
பெரும் புழுக்குற்ற நின் பிறை நுதல் பொறி வியர்
உறு வளி ஆற்றச் சிறு வரை திற என
ஆர்வ நெஞ்சமொடு போர்வை வவ்வலின்
உறை கழி வாளின் உருவு பெயர்ந்து இமைப்ப
மறை திறன் அறியாள் ஆகி ஒய்யென 25
நாணினள் இறைஞ்சியோளே பேணிப்
பரூஉப் பகை ஆம்பல் குரூஉத் தொடை நீவிச்
சுரும்பு இமிர் ஆய் மலர் வேய்ந்த
இரும் பல் கூந்தல் இருள் மறை ஒளித்தே.

Akanānūru 136, Vitrootru Mootheyinanār, Marutham Thinai – What the hero said to his heart
They served white rice with ghee and boiled
dishes, with no limit to hospitality, and
honored guests.  They decorated the protected
house and worshipped god at a faultless,
auspicious time, when the beautiful, wide sky
shined with clear light, and as the moon came
together with Rohini, the wagon constellation,
the loud mulavu drums roared with big panai
drums.  Women who washed her for marriage
watched with joy, their flower-like eyes not
blinking, as they hid themselves.

Her relatives who gathered together happily,
adorned her with new clothes and a white thread
strung with the cool, fragrant buds of arukai with
tuber, that blooms in the uproarious first rain,
whose petals are as dark as washed sapphire,
growing in pits where mature calves eat split leaves,
their backsides dull, of vākai trees with delicate
flowers.  They gave her to me, the sweet, chaste
woman, body to my life, beautiful with ornaments,
and wiped off her sweat in the pavilion with sand,
where wedding sounds were like rumbles of clouds.

That night, I embraced her and said, “Covered by
your new garment, you are sweating.  Open it just
a little bit so that breeze can dry the sweat on your
forehead, as bright as the crescent moon,”
and pulled her perfect garment with a loving heart.
Her exposed body glistened like a sword removed
from its sheath.  She became shy and not knowing
how to hide, took off the colorful, huge, heavy
garland woven with white waterlily blossoms,
and covered herself with her thick, dark hair adorned
with beautiful flowers buzzing with bees, and pleaded
lovingly with me.

Notes:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பழந்தமிழ் மக்கள் உரோகிணியைத் திருமணத்திற்குச் சிறந்த நாளாகக் கொண்டிருந்தனர்.  கடவுள் பேணி என்பதனால், திருமணத்தின் தொடக்கத்தில் கடவுளை வழிபடும் வழக்கம் பண்டும் உளதென்பது பெற்றதாம். அகநானூறு 86 – கோள் கால் நீங்கிய கொடு வெண் திங்கள் கேடு இல் விழுப் புகழ் நாள் தலைவந்தென.  மழை பட்டன்ன மணன் மலி பந்தர் (16) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மழை பெய்தாற்போன்ற ஒலியை உடைய புது மணல் மிக்க மணப் பந்தரிலே, வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – மேகம் ஒலித்தால் ஒத்த மண ஒலி மிக்க பந்தலிலே.  There is another version of this poem where the last word on line 8 is விருப்புற்று.  பரூஉப் பகை (27) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தன் இடைக்கு பருமனால் பகையாகிய.

Meanings:   மைப்பு அறப் புழுக்கின் – with faultless boiled/steamed dishes, நெய்க்கனி – flowing with ghee, வெண் சோறு வரையா – white rice without limits, வண்மையொடு புரையோர்ப் பேணி – give abundantly with hospitality to relatives and other superior people, புள்ளுப் புணர்ந்து இனிய ஆக – at the sweet auspicious moments,  தெள் ஒளி – clear light, bright light, அம் கண் இரு விசும்பு விளங்க – as the beautiful sky was bright,  திங்கள் – moon, சகடம் மண்டிய – joined the wagon constellation, Rohini, துகள் தீர் – faultless, கூட்டத்து – united, together, கடி நகர் – wedding house, புனைந்து – decorated, கடவுள் பேணி – prayed to god,  படு மண முழவொடு – with the roaring mulavu wedding drums, பரூஉப்பணை இமிழ – big panai drums roared, வதுவை மண்ணிய மகளிர் – women who bathed her for the wedding, விதுப்புற்று – with desire, rapidly, பூக்கணும் இமையார் – they did not blink their flower-like eyes, they did not blink their beautiful eyes, நோக்குபு – they looked, மறைய – they hid, மென் பூ வாகை – delicate flowers of the vākai trees, Albizia lebbeck, Sirissa Tree, புன்புற – delicate back side, dull back side, கவட்டு இலை – forked leaves, பழங்கன்று கறித்த – ate by mature calves, பயம்பு அமல் அறுகை – arukai grass that flourish in pits,  cynodon grass, தழங்கு குரல் – roaring sounds, வானின் தலைப்பெயற்கு ஈன்ற – appeared from the first rain from the clouds, மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ் – petals like that of washed sapphire,  பாவை – tubers, தண் நறு முகையொடு – with cool fragrant buds (tied), வெந்நூல் சூட்டி – adorned with white thread, தூ உடைப் பொலிந்து – made her look beautiful with pure clothes, மேவரத் துவன்றி – gathered in a desirable manner, மழை பட்டன்ன – like the sound of falling rain, like the rumbling of clouds, மணன் மலி பந்தர் – the wedding pavilion with very loud sounds, the wedding pavilion with lots of sand, இழை அணி சிறப்பின் – with the splendor of wearing jewels, பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றி – wiping her sweat that appeared, தமர் நமக்கு ஈத்த தலை நாள் இரவின் – in the first night when her relatives gave her to me, உவர் நீங்கு கற்பின் – with virtue/chastity without hatred, எம் உயிர் உடம் படுவி – she who is body to my life, முருங்காக் கலிங்கம் – clothes that are not crushed, முழுவதும் வளைஇ – covered her totally, பெரும் புழுக்குற்ற – has become very hot, நின் பிறை நுதல் – your crescent-moon like forehead, பொறி வியர் – beads of sweat, உறு வளி ஆற்றச் சிறு வரை திற – open it a little bit to dry it, என ஆர்வ நெஞ்சமொடு – with an anxious heart, போர்வை வவ்வலின் – since I pulled her clothing, உறை கழி வாளின் உருவு பெயர்ந்து இமைப்ப – her exposed body glistened like a sword removed from its scabbard, மறை திறன் அறியாள் ஆகி – not knowing how to hide, ஒய்யென – rapidly, நாணினள் – she was shy, இறைஞ்சியோளே – she pleaded, she bent her head, பேணி – with desire, பரூஉப் பகை ஆம்பல் – thick white waterlily garland that is an enemy to her (see notes), குரூஉத் தொடை நீவி – removed the bright garland , சுரும்பு இமிர் ஆய் மலர் – pretty flowers swarmed by bees, வேய்ந்த – adorned,  இரும் பல் கூந்தல் – dark thick hair, இருள் மறை ஒளித்தே – hid herself in the darkness of her hair

அகநானூறு 137, உறையூர் முதுகூத்தனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
ஆறு செல் வம்பலர் சேறு கிளைத்து உண்ட
சிறும் பல் கேணிப் பிடி அடி நசைஇச்
களிறு தொடூஉக் கடக்கும் கான் யாற்று அத்தம்
சென்று சேர்பு ஒல்லார் ஆயினும் நினக்கே
வென்று எறி முரசின் விறல் போர்ச் சோழர்  5
இன் கடுங்கள்ளின் உறந்தை ஆங்கண்
வருபுனல் நெரிதரும் இகு கரைப் பேரியாற்று
உருவ வெண்மணல் முருகு நாறு தண் பொழில்
பங்குனி முயக்கம் கழிந்த வழிநாள்
வீ  இலை அமன்ற மரம் பயில் இறும்பில்  10
தீ இல் அடுப்பின் அரங்கம் போலப்
பெரும் பாழ் கொண்டன்று நுதலே தோளும்
தோளா முத்தின் தெண் கடல் பொருநன்
திண்தேர்ச் செழியன் பொருப்பின் கவாஅன்
நல் எழில் நெடு வேய் புரையும்  15
தொல் கவின் தொலைந்தன நோகோ யானே.

Akanānūru 137, Uraiyūr Muthukoothanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Even if he does not go on the wasteland with forest
streams,
……….where bull elephants touch lovingly,
……….thinking they are the footsteps of
……….their mates, the many puddles left
……….by the new travelers who dig the
……….muddy ground to drink water on the
……….path,
your forehead has been ruined like the
bare Kāviri islet without stoves and cooking fire on
the day next to Panguni uthiram, with forests dense
with trees full of flowers and leaves, and the river
flowing from Uranthai town with sweet, strong liquor,
belongs to brave and victorious Chōla kings who beat
victory drums after defeating their enemies, the big
river eroding the shores with heaps of white sand,
and there are cool groves with honey fragrance.

Your arms which are like the fine, beautiful, tall
bamboo growing on the slopes of the Pothikai
Mountain of Pāndiyan king with chariots, lord of
the clear ocean with pearls with no holes,
have lost their prior beauty.   I am sad!

Notes:    Panguni uthiram festival was celebrated in Thiruvarangam.  பங்குனி முயக்கம் (9) –  வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – முயக்கம் கூட்டம், உத்தரமும் நிறைமதியும் கூடிய கூட்டம். பங்குனித் திங்களில் உத்தரமும் நிறைமதியும் கூடிய நாள் நன்னாளாகும்.

Meanings:   ஆறு செல் வம்பலர் – new travelers on the path, சேறு கிளைத்து உண்ட – dug into the mud and drank, சிறும் பல் கேணி – a few pits, a few puddles, பிடி அடி நசைஇச் களிறு தொடூஉ – male elephants touch them with desire thinking that they are the footsteps of their females, கடக்கும் – pass, கான் யாற்று அத்தம் – wasteland with forest streams, சென்று சேர்பு ஒல்லார் ஆயினும் – even if he did not go, நினக்கே – for you, வென்று எறி முரசின் – with drums beating after victories, விறல் போர்ச் சோழர் – Chōla kings who are brave in battles, இன் கடுங்கள்ளின் உறந்தை – Uranthai town with sweet strong liquor, ஆங்கண் – there, வருபுனல் – flowing waters, நெரிதரும் –  it breaks, இகு கரைப் பேரியாற்று – big river (Kāviri) with eroding shores, உருவ வெண்மணல் – heaped forms of white sand, முருகு நாறு தண் பொழில் – cool grove with honey fragrance, பங்குனி முயக்கம் கழிந்த வழிநாள் – next day to Panguni uthiram (when the full moon and uthiram were together), வீ இலை அமன்ற – together with flowers and leaves, மரம் பயில் இறும்பில் – forest filled with trees, தீ இல் அடுப்பின் அரங்கம் போல – like the river islet (Arangam) with stoves without fire, பெரும் பாழ் கொண்டன்று நுதலே – forehead is greatly ruined, தோளும் – arms/shoulders, தோளா முத்தின் – with pearls with no holes, தெண் கடல் பொருநன் – lord of the clear ocean, திண் தேர்ச் செழியன் – Pāndiyan with sturdy chariots, பொருப்பின் – of the mountain, of Pothikai Mountain (பொதிகை மலை, பொதியை மலை), கவாஅன் – slopes, நல் எழில் நெடு வேய் – fine beautiful tall bamboo, புரையும் – like, தொல் கவின் தொலைந்தன – lost their previous beauty, நோகோ யானே – I am sad

அகநானூறு 138, எழூஉப்பன்றி நாகன் குமரனார், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
இகுளை கேட்டிசின் காதலம் தோழி
குவளை உண்கண் தெண் பனி மல்க
வறிதியான் வருந்திய செல்லற்கு அன்னை
பிறிதொன்று கடுத்தனள் ஆகி வேம்பின்
வெறி கொள் பாசிலை நீலமொடு சூடி 5
உடலுநர்க் கடந்த கடல் அம் தானைத்
திருந்து இலை நெடுவேல் தென்னவன் பொதியில்
அருஞ்சிமை இழிதரும் ஆர்த்துவரல் அருவியின்
ததும்பு சீர் இன்னியங்கறங்கக் கைதொழுது
உருகெழு சிறப்பின் முருகு மனைத் தரீஇக்  10
கடம்பும் களிறும் பாடி நுடங்குபு
தோடுந் தொடலையும் கைக்கொண்டு அல்கலும்
ஆடினர் ஆதல் நன்றோ நீடு
நின்னொடு தெளித்த நன் மலை நாடன்
குறிவரல் அரை நாள் குன்றத்து உச்சி  15
நெறி கெட வீழ்ந்த துன்னரும் கூர் இருள்
திரு மணி உமிழ்ந்த நாகம் காந்தள்
கொழு மடல் புதுப் பூ ஊதும் தும்பி
நன்னிறம் மருளும் அரு விடர்
இன்னா நீள் இடை நினையும் என் நெஞ்சே.  20

Akanānūru 138, Eloo Uppandri Nākan Kumaranār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
Listen, my beloved friend!  On seeing my sorrow
and distress and the clear tears in my kohl-lined
eyes that resemble blue waterlilies, mother
became upset thinking differently.

She might arrange for rituals to bring fierce,
splendid Murukan into our home through diviners
who sing about his kadampam tree and bull
elephant, wearing garlands made from the strong
smelling green leaves of neem trees along with
blue waterlilies, and dancing to sweet musical
instruments that sound like the roaring waterfalls
that come down from the difficult-to-scale peaks
of Pothi mountains belonging to the Pāndiyan king
who defeated his enemies and owns an ocean-like
army with long spears with perfect blades.

Is it good to wear palm fronds and garlands and
dance all night?

My heart thinks about the lord of the fine mountains
who comes to our midnight tryst through the
mountain peaks, in pitch darkness that ruins the long
paths with harsh caves, where a snake that lost its gems
thinks that bees with fine colors that hover above the
thick-leaved kānthal flowers, are its gems.

Notes:  வீழ்ந்த துன்னரும் கூர் இருள் (16) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பனி வீழ்ந்தது மழை வீழ்ந்தது என்புழிப் போல வீழ்ந்த இருள் என்றது ஆக்கத்தின் மேனின்றது.  There was a belief that snakes spit gems.  Puranānūru 294, Akanānūru 72, 92, 138, 192, 372, Kurunthokai 239 and Natrinai 255, have references to snakes spitting gems.

Meanings:   இகுளை – oh friend, கேட்டிசின் – listen, காதலம் தோழி – oh my beloved friend, குவளை உண்கண் – kohl-lined blue waterlily like eyes, Nymphaea caerulea, தெண் பனி மல்க – filled with clear tears, வறிதியான் வருந்திய செல்லற்கு – on seeing my sorrow and distress, அன்னை பிறிதொன்று கடுத்தனள் ஆகி – my mother thought of it differently & got upset, வேம்பின் வெறி கொள் பாசிலை – green leaves of the neem tree with intense smell, நீலமொடு சூடி – wearing with blue waterlilies, Nymphaea caerulea, உடலுநர்க் கடந்த – won victories over enemies, கடல் அம் தானை – ocean like fine army, திருந்து இலை நெடுவேல் – long spears with perfect blades, தென்னவன் பொதியில் – In Pāndiyan’s Pothiyam hills, அருஞ்சிமை – difficult peaks, இழிதரும் – flowing down, ஆர்த்துவரல் அருவியின் – like the roaring waterfalls, ததும்பு – sounding, சீர் இன்னியங்கறங்க – as sweet instruments create music with rhythm, கை தொழுது – worshipped with hands, உருகெழு சிறப்பின் முருகு மனைத் தரீஇ – to bring fierce Murukan with spendor to our home, கடம்பும் களிறும் பாடி நுடங்குபு – dancing and singing about his kadampam trees and male elephants, தோடும் தொடலையும் கைக்கொண்டு – wearing palm fronds and garlands, அல்கலும் ஆடினர் ஆதல் நன்றோ – is it good to dance all night, நீடு நின்னொடு தெளித்த நன் மலை நாடன் – the lord of the fine mountains who said clearly to you for a long time, குறிவரல் – coming to the place of tryst, அரை நாள் – midnight, குன்றத்து உச்சி – mountain peak, நெறி கெட – ruining the path, வீழ்ந்த – fallen, துன்னரும் கூர் இருள் – difficult pitch darkness, திரு மணி உமிழ்ந்த நாகம் – snake that spit out its beautiful gem, காந்தள் கொழு மடல் புதுப் பூ ஊதும் தும்பி – bees which buzz on the new flowers of glory lilies with thick leaves, நன்னிறம் – fine/pretty colors, மருளும் – it gets confused, அரு விடர் இன்னா நீள் இடை – long path with difficult to reach caves/mountain crevices, நினையும் – thinks, என் நெஞ்சே – oh my heart

அகநானூறு 139, இடைக்காடனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
துஞ்சுவது போல இருளி விண் பக
இமைப்பது போல மின்னி உறைக்கொண்டு
ஏறுவதுப் போலப் பாடு சிறந்து உரைஇ
நிலம் நெஞ்சு உட்க ஓவாது சிலைத்து ஆங்கு
ஆர் தளி பொழிந்த வார் பெயற் கடை நாள்  5
ஈன்று நாள் உலந்த வாலா வெண் மழை
வான் தோய் உயர் வரை ஆடும் வைகறைப்
புதல் ஒளி சிறந்த காண்பு இன் காலைத்
தண் நறும் படுநீர் மாந்திப் பதவு அருந்து
வெண் புறக்கு உடைய திரி மருப்பு இரலை  10
வார் மணல் ஒரு சிறைப் பிடவு அவிழ் கொழு நிழல்
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய
அரக்கு நிற உருவின் ஈயல் மூதாய்
பரப்பியவை போல் பாஅய்ப் பலவுடன்
நீர் வார் மருங்கின் ஈர் அணி திகழ  15
இன்னும் வாரார் ஆயின் நன் நுதல்
யாது கொல் மற்று அவர் நிலையே காதலர்
கருவிக் கார் இடி இரீஇய
பருவம் அன்று அவர் வருதும் என்றதுவே.

Akanānūru 139, Idaikkādanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Darkness-like sleep, with its lightning-like
blinking that splits the sky, clouds that climb
carrying water, moving and roaring without
ceasing, shocking the hearts of those in the land,
pour unceasingly abundant rains in the last days
of heavy monsoon, and the empty, impure clouds
move around the sky-touching, lofty mountains.

At dawn when the bushes are bright and lovely,
a stag with white back and twisted antlers drinks
water from a cool, fragrant pond, grazes on
arukam grass, and rests happily on the stretched
sands in the dense shade of pidavam bushes with
flowers, with his pretty mate.

Many pattupoochis, in the color of lac,
are spread beautifully like someone had scattered
them on the wet ground where water is flowing.

My friend with a fine forehead!  Since my lover has
not come back, I wonder what has happened to him.

He might not have told me that he will return in the
monsoon season when there are heavy rains with
lightning and thunder.

Notes:  There is another version of this poem with the last line being பருவம் மன் அவர் வருதும் என்றதுவே.  கருவிக் கார் (18) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மின்னல் முதலிய தொகுதிகளையுடைய முகில்கள்.  திணை மயக்கம் – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இதை பாலைக்கண் முன்பனியும் வைகறையும் ஒருங்கு வந்தமையின் திணை மயக்கமாம்.  இஃது உரிப்பொருளால் பாலை என்க.

Meanings:   துஞ்சுவது போல – like sleeping, இருளி – got dark, விண் பக – sky split, இமைப்பது போல மின்னி – lightning strikes were like winking, உறைக்கொண்டு ஏறுவதுப் போல – like climbing carrying water, பாடு சிறந்து – with loud noises, உரைஇ – roamed, நிலம் நெஞ்சு உட்க – hearts of the wide land to tremble, ஓவாது – without slack, சிலைத்து – roared, sounded, ஆங்கு – asai, an expletive, ஆர் தளி பொழிந்த – poured abundant water, வார் பெயல் கடை நாள் – the last days of heavy monsoon, ஈன்று நாள் உலந்த – dried out after pouring, வாலா வெண் மழை – not-white clouds, impure white clouds, வான் தோய் உயர் வரை ஆடும் – move around the sky-touching lofty mountains, வைகறை – dawn, புதல் – bushes, ஒளி சிறந்த – splendidly bright, காண்பு இன் – sweet to sight, காலை – at that time, தண் நறும் படுநீர் மாந்தி – drinking lots of water from the cool fragrant pond, பதவு அருந்து – eats arukam grass, Cynodon grass, அருகம்புல், வெண் புறக்கு உடைய – with white back, திரி மருப்பு இரலை – stag with twisted antlers, வார் மணல் – stretching sand, ஒரு சிறை – one side, பிடவு அவிழ் கொழு நிழல் – dense shade of the pidavam bushes with flowers, Randia malabarica, Randia genus occurs as plants and trees, காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய – stays happily with his beloved mate, அரக்கு நிற உருவின் – form is red color/color of lac, ஈயல் மூதாய் – velvet bugs, Trombidium grandissimum, பட்டுப்பூச்சி, பரப்பியவை போல் – like someone spread them, பாஅய் – have spread, பலவுடன் – with many, நீர் வார் மருங்கின் – near where water is flowing, ஈர் அணி திகழ – where it is wet, இன்னும் வாரார் ஆயின் – if he still does not come, நன் நுதல் – O one with a fine forehead, யாது கொல் மற்று அவர் நிலையே – what has happened to his situation, காதலர் – my lover, கருவிக் கார் இடி இரீஇய பருவம் – the rainy season when there are clouds with thunder, அன்று – not, அவர் வருதும் என்றதுவே – that he said that he will return

அகநானூறு 140, அம்மூவனார், நெய்தற் திணை – தலைவன் தோழனிடம் சொன்னது
பெருங்கடல் வேட்டத்துச் சிறுகுடிப் பரதவர்
இருங்கழி செறுவின் உழாஅது செய்த
வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி
என்றூழ் விடர குன்றம் போகும்
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட மகள்  5
சில் கோல் எல் வளை தெளிர்ப்ப வீசி
நெல்லின் நேரே வெண் கல் உப்பு எனச்
சேரி விலைமாறு கூறலின் மனைய
விளி அறி ஞமலி குரைப்ப வெரீஇய
மதர் கயல் மலைப்பின் அன்ன கண் எனக்கு  10
இதை முயல் புனவன் புகை நிழல் கடுக்கும்
மா மூதள்ளல் அழுந்திய சாகாட்டு
எவ்வம் தீர வாங்குந் தந்தை
கை பூண் பகட்டின் வருந்தி
வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் ஆகின்றே.  15

Akanānūru 140, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said to his friend

She is the loving, innocent daughter
of a salt merchant who goes through
mountains cracked by the sun’s heat
in his fast bullock cart, goading his oxen
with a stick, to sell his white grainy salt,
made in the salt pans without plowing,
near the seashore in a small settlement
of fishermen who hunt the big ocean for
fish.

She walks through the settlement with
salt, swaying her hands, jingling her round,
bright bangles and shouting, “equal
measure of white grainy salt for rice paddy!”

Hearing her voice, a dog from a nearby
house barks, and her eyes that resemble
proud, fighting carp fish reveal her fear.

My love affliction has caused me sorrow,
like the pain of the bulls yoked to a wagon,
pulled by her father as they struggle through
old mud, dark like the smoke that mountain
farmers create when clearing new land.

I sigh deeply in distress!

Notes:  மதர் கயல் மலைப்பின் அன்ன கண் (10) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – செருக்குற்ற கயல் மீன்கள் இரண்டு தம்முள் போரிட்டாற்போன்ற விழிகள்.  நெல்லின் நேரே வெண் கல் உப்பு (7) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஈண்டு உப்பிற்கு பண்ட மாற்றாகக் கொண்ட நெல் என்க.  Akanānūru 140 – நெல்லின் நேரே வெண் கல் உப்பு, Akanānūru 390 – நெல்லும் உப்பும் நேரே ஊரீர் கொள்ளீரோ, Kurunthokai 269 – உப்பை மாறி வெண்ணெல் தரீஇய.  Barter is mentioned in Akanānūru 60, 61, 126, 245, 140, 296, 390, Natrinai 183, Kurunthokai 221, 269, Ainkurunūru 47, Porunarātruppadai 214-215, 216-7, Pattinappālai 28-30, and Malaipadukādam 413-414.

Meanings:   பெருங்கடல் – big ocean, வேட்டத்து – to hunt for fish, சிறுகுடி – small settlement, பரதவர் – fishermen, இருங்கழி – big brackish water, செறுவின் – in salt pans, உழாஅது – without farming, செய்த – made, வெண்கல் உப்பின் – white grain salt, கொள்ளை சாற்றி – told the price, என்றூழ் – sun’s heat, summer heat, விடர குன்றம் – mountains with cracks, போகும் – going, கதழ் – fast, கோல் – stick (to goad the cart drawing animals), உமணர் – salt merchant, காதல் மடமகள் – loving innocent daughter, சில் – few, கோல் – round, எல் வளை – bright bangles, தெளிர்ப்ப – jingling, வீசி – to shake, நெல்லின் நேரே வெண்கல் உப்பு – salt that is bartered for rice, என – thus, சேரி விலை மாறு கூறலின் – since she called out the barter price in the settlement (மாறுவிலை), மனைய – in the house, விளி – noise, அறி – knowing (that it is a stranger), ஞமலி – dog, குரைப்ப – barks, வெரீஇய – fearing, மதர் – proud, arrogant, luscious, huge, கயல் – carp, மலைப்பின் அன்ன கண் – eyes that look like they are fighting with each other, எனக்கு – for me, இதை – new farmland, முயல் – trying (to make it a field), புனவன் – a mountain farmer, புகை நிழல் கடுக்கும் – it is like the smoke shadow, மா – big, மூது – old, அள்ளல் – mud, அழுந்திய – pressed, சாகாட்டு – cart’s, எவ்வம் தீர – to end its sorrow, வாங்கும் – pulling, தந்தை கை பூண் பகட்டின் – like the oxen held by her father, like the oxen yoked to the cart by her father, வருந்தி – becoming sad, வெய்ய உயிர்க்கும் – sighing hot breaths, sighing with deep sorrow, நோயாகின்றே – has become a disease

அகநானூறு 141, நக்கீரர், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி கைம்மிகக்
கனவும் கங்குல் தோறு இனிய நனவும்
புனை வினை நல் இல் புள்ளும் பாங்கின
நெஞ்சும் நனி புகன்று உறையும் எஞ்சாது
உலகு தொழில் உலந்து நாஞ்சில் துஞ்சி  5
மழைகால் நீங்கிய மாக விசும்பில்
குறு முயல் மறு நிறம் கிளர மதி நிறைந்து
அறுமீன் சேரும் அகல் இருள் நடுநாள்
மறுகு விளக்குறுத்து மாலை தூக்கிப்
பழவிறல் மூதூர்ப் பலருடன் துவன்றிய  10
விழவு உடன் அயர வருக தில் அம்ம
துவரப் புலர்ந்து தூ மலர் கஞலித்
தகரம் நாறுந் தண் நறுங்கதுப்பின்
புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர்ப்
பல் கோட்டு அடுப்பில் பால் உலை இரீஇ  15
கூழைக் கூந்தல் குறுந்தொடி மகளிர்
பெருஞ்செய் நெல்லின் வாங்கு கதிர் முறித்துப்
பாசவல் இடிக்கும் இருங்காழ் உலக்கைக்
கடிது இடி வெரீஇய கமஞ்சூல் வெண்குருகு
தீங்குலை வாழை ஓங்கு மடல் இராது  20
நெடுங்கால் மாஅத்துக் குறும்பறை பயிற்றும்
செல்குடி நிறுத்த பெரும் பெயர்க் கரிகால்
வெல்போர்ச் சோழன் இடையாற்று அன்ன
நல்லிசை வெறுக்கை தருமார் பல் பொறிப்
புலிக்கேழ் உற்ற பூ இடைப் பெருஞ்சினை  25
நரந்த நறும்பூ நாள் மலர் உதிரக்
கலை பாய்ந்து உகளும் கல் சேர் வேங்கைத்
தேங்கமழ் நெடுவரைப் பிறங்கிய
வேங்கட வைப்பில் சுரன் இறந்தோரே.

Akanānūru 141, Nakkeerar, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
My nights are sweet with dreams;
my days have seen good omens in our
decorated house; and my heart is very
full and happy with great desire.

May he come
when the full moon with its dark spots
that appear like a hare, joins the Pleiades
constellation in the middle of the night,
when farming dies down because
the rain in the sky moved away,
and when Kārthikai festive lights
are lit and flower garlands are hung
in the streets of our ancient town.

A small-bangled bride with fragrant thakaram
paste in her soft hair joins other women and
boils milk on a stove with many sides.  Women
pound rice from the bent paddy spears in the
large fields with their strong pestles, and on
hearing the pounding sounds a pregnant heron
perched on a nearby banana tree with sweet
fruits flies away in fear to a nearby mango tree
with a tall trunk.

He went to earn wealth and fame like
that of Idaiyāru town
that belongs to the victorious Karikāl Chōlan
who lifts people who are facing tough times.

He went on the honey-fragrant, tall Vēnkadam
mountain paths, where male monkeys leap and
frolic, dropping fresh naranthai flowers
that grow between the boulders near vēngai
trees that have tiger-colored flowers with dots.

Notes:  வேங்கை மலரும் புலியும் – அகநானூறு 12 – வேங்கை தாஅய தேம்பாய் தோற்றம் புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம், அகநானூறு 141 – புலிக்கேழ் உற்ற பூ இடைப் பெருஞ்சினை நரந்த நறும்பூ நாள் மலர் உதிரக் கலை பாய்ந்து உகளும் கல் சேர் வேங்கை, அகநானூறு 227 – புலிக் கேழ் வேங்கை, அகநானூறு 228 – வேங்கை ஒள் வீப் புலிப் பொறி கடுப்பத் தோன்றலின், நற்றிணை 389 – வேங்கையும் புலி ஈன்றன, குறுந்தொகை 47 – வேங்கை வீ உகு துறுகல் இரும்புலிக் குருளையின் தோன்றும், ஐங்குறுநூறு 396 – புலிப் பொறி வேங்கைப் பொன் இணர்.

Meanings:   அம்ம – இடைச்சொல், a particle, listen to me, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – my friend, கைம்மிக – greatly, கனவும் கங்குல் தோறு இனிய – dreams are also sweet every night, நனவும் – reality, புனை வினை – decorated, நல் இல் – good house, புள்ளும் பாங்கின – good omens have been announced, நெஞ்சும் நனி புகன்று உறையும் – my heart feels happy with great desire, எஞ்சாது – not shrinking, உலகு தொழில் – farming in the world, உலந்து – ruined, நாஞ்சில் – plows, துஞ்சி – are idle, மழைகால் நீங்கிய மாக – if columns of rain move away in the sky, விசும்பில் – in the sky, குறுமுயல் – small hare/rabbit, மறு – dark spots, faults, நிறம் – chest, கிளர – to be bright, மதி நிறைந்து – full moon, அறுமீன் சேரும் – reaches Pleiades, Karthikai, அகல் இருள் நடுநாள் – pitch dark midnight, மறுகு – streets, விளக்கு உறுத்து – lit lamps, மாலை தூக்கி – hung garlands, பழ விறல் மூதூர் – ancient brave town, பலருடன் – with many, துவன்றிய – gathered together, விழவு – festival, உடன் அயர – celebrate together, வருக – may he come, தில் – விழைவின்கண் (விருப்பத்தின்கண்) வந்த இடைச் சொல், a particle which signifies desire, அம்ம – அசை நிலை, an expletive, துவர புலர்ந்து – totally dried, தூமலர் – pure flowers, கஞலி – flourishing, splendid, தகரம் – fragrant paste of thakaram wood, நறுமண மரவகை, Wax- flower dog-bane, Tabernae montana, நாறும் – with the fragrance, தண் நறுங்கதுப்பின் – with cool fragrant hair, புது மண மகடூஉ – new bride, அயினிய – food, கடி நகர் – wedding house, பல் கோட்டு அடுப்பில் – on a stove with many sides, பால் உலை – boiled milk, இரீஇ – placed, கூழைக் கூந்தல் – soft hair, short hair, குறுந்தொடி – small bangles, மகளிர் – women, பெருஞ்செய் – big field, நெல்லின் – rice paddy’s, வாங்கு கதிர் – curved/bent with the weight of spears, முறித்து – crushed, பாசவல் இடிக்கும் – fresh flattened rice/aval, இருங்காழ் – dark hard, உலக்கை – pounding rod, ulakkai, கடிது இடி வெரீஇய – fearing the loud hitting sounds, கமஞ்சூல் – egg filled, pregnant, வெண்குருகு – a white heron/egret/stork, தீங்குலை வாழை – sweet bunch of banana, ஓங்கு மடல் இராது – not staying in the tall leaves, நெடுங்கால் – tall trunk, மாஅத்து – to a mango tree, குறும்பறை பயிற்றும் – it is able to fly short distances, செல்குடி – ruined towns, ruined villages, நிறுத்த – protected, helped, lifted, பெரும் பெயர் – very famous, கரிகால் – Karikālan, வெல் போர்ச் சோழன் – victorious Chōla king, இடையாற்று – Idaiyāru town, அன்ன – like, நல்லிசை – good fame, வெறுக்கை தருமார் – to bring wealth, பல்பொறி – many dots, புலிக்கேழ் உற்ற பூ – tiger colored flowers, இடை – between, பெருஞ்சினை – big branches, நரந்த – of bitter orange, நாரத்தை, Citrus aurantium, நறும் பூ – fragrant flowers, நாள் மலர் – fresh flowers, உதிர – drops, கலை – male monkeys, பாய்ந்து உகளும் – they leap and play, கல் சேர் வேங்கை – vēngai trees near boulders, Pterocarpus marsupium, தேம் கமழ் – honey fragrant, நெடு வரை – tall mountain, பிறங்கிய – shining, வேங்கட வைப்பில் – villages in the Vēnkadam Mountain area, places in the Vēnkadam Mountain area, சுரன் – wasteland paths, இறந்தோரே – the man who went

அகநானூறு 142, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
இலமலர் அன்ன அம் செந் நாவில்
புலம் மீக்கூறும் புரையோர் ஏத்தப்
பலர் மேந்தோன்றிய கவி கை வள்ளல்
நிறை அருந்தானை வெல் போர் மாந்தரம்
பொறையன் கடுங்கோப் பாடிச் சென்ற  5
குறையோர் கொள் கலம் போல நன்றும்
உவ இனி வாழிய நெஞ்சே காதலி
முறையின் வழாஅது ஆற்றிப் பெற்ற
கறையடி யானை நன்னன் பாழி
ஊட்டரு மரபின் அஞ்சுவரு பேய்எக்  10
கூட்டெதிர் கொண்ட வாய்மொழி மிஞிலி
புள்ளிற்கு ஏமம் ஆகிய பெரும் பெயர்
வெள்ளத் தானை அதிகன் கொன்று உவந்து
ஒள் வாள் அமலை ஞாட்பின்
பலர் அறிவுறுதல் அஞ்சிப் பைப்பய  15
நீர்த்திரள் கடுக்கும் மாசில் வெள்ளிச்
சூர்ப்புறு கோல் வளை செறித்த முன் கைக்
குறை அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல்
இடனில் சிறு புறத்து இழையொடு துயல் வரக்
கடல் மீன் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து  20
உருவு கிளர் ஏர் வினைப் பொலிந்த பாவை
இயல் கற்றன்ன ஒதுக்கினள் வந்து
பெயல் அலைக் கலங்கிய மலைப் பூங்கோதை
இயல் எறி பொன்னின் கொங்கு சோர்பு உறைப்பத்
தொடிக்கண் வடுக் கொள முயங்கினள் 25
வடிப்புறு நரம்பின் தீவிய மொழிந்தே.

Akanānūru 142, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
May you live long, my heart!  Be happy like
the wise bards with beautiful, red tongues like
the silk cotton flowers, who sang and got gifts
from Chēran Māntharan Poraiyan Kadunkō,
a generous donor to those in need, superior
to many, a man with an unstoppable army,
who was victorious in battles.

My lover came to me slowly in the pitch
darkness of night
……….when fish sleep, like a pretty, bright,
……….well-made doll learning to walk, very
……….slowly, wearing on her forearms, curved,
……….thick silver bangles, full, like faultless water,
……….her dark, thick hair with jewels moving on
……….her nape, full, looking like fine black sand
………. from a reduced stream,
when she feared that many will know and
gossip will rise like the uproars that rose when
the ‘bright sword’ dance was performed by Mignili
with honest words who gave offerings to ghouls
according to tradition in Pāli town belonging
to Nannan owning elephants with mortar-like
legs, and got tributes according to proper means,
after he killed famous Athikan owning a flood-like
large army, a friend to birds, and rejoiced.

As pollen resembling a metalsmith’s golden sparks dropped
from the flowers on her garland attacked by the pelting
rain, she spoke sweetly like the music of perfect yāl strings
and embraced me tightly, causing scars with her round nipples.

Notes:  தொடிக்கண் வடுக் கொள முயங்கினள் (25) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை –  வட்டமாய முலைக் கண்ணின் வடு உண்டாகத் தழுவினாள், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வட்டமான தனது முலைக்கண்ணின் வடு உண்டாகத் தழுவினள்தொடி வடு – கலித்தொகை 71 – தொடி வடு, கலித்தொகை 78 – தொடி உற்ற வடு, கலித்தொகை 91- தொடி உற்ற வடுவும்.  மதுரைக்காஞ்சி 569 – நுண் பூண் ஆகம் வடுக்கொள முயங்கி.  Akanānūru poems 142, 148, 181 and 208, all written by Paranar, describe a battle where Mignili killed Āy Eyinan, and birds laced their wings together and hovered over his dead body, protecting it.  அறல் போல் கூந்தல்:  அகநானூறு 142 – அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல், அகநானூறு 162 – அறல் என அவிரும் கூந்தல், அகநானூறு 213 – அறலென நெறிந்த கூந்தல், அகநானூறு 265 – அறலின் நெறித்த கூந்தல், அகநானூறு 299 – அறல் மருள் கூந்தலின், குறுந்தொகை 116 – தேம் பாய் கூந்தல் வளங்கெழு சோழர் உறந்தைப் பெருந்துறை நுண் மணல் அறல் வார்ந்தன்ன, குறுந்தொகை 286 – அறல் போல் கூந்தல், கலித்தொகை 71 – கதுப்பு அறல், கலித்தொகை 98 – நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக, பொருநராற்றுப்படை 25 – அறல் போல் கூந்தல்.

Meanings:   இல மலர் அன்ன – like silk-cotton tree flowers, Aerua javanica, அம் செந் நாவில் – with beautiful red tongues, புலம் மீக்கூறும் புரையோர் ஏத்த – praised by the intelligent great bards, பலர் மேந்தோன்றிய கவி கை வள்ளல் – generous donor who is superior to many, நிறை அருந்தானை – fierce army that cannot be stopped, வெல்போர் – battle victories, மாந்தரம் பொறையன் கடுங்கோ  – King Māntharam Poraiyan Kadunkō, பாடிச் சென்ற குறையோர் கொள் கலம் போல – like the needy who go to sing and get gifts, நன்றும் உவ இனி – be happy now, வாழிய நெஞ்சே – may you live long my heart, காதலி – lover, முறையின் வழாஅது ஆற்றிப் பெற்ற – obtained according to proper means without fail, கறையடி யானை – elephants with pounding stones (ural) like legs, நன்னன் பாழி – Nannan’s Pāli town, ஊட்டரு மரபின் அஞ்சுவரு பேய்எ – offerings to fierce ghouls according to tradition, கூட்டெதிர் கொண்ட வாய்மொழி மிஞிலி – Mignili of honest words who accepted from enemies, புள்ளிற்கு ஏமம் ஆகிய – protection for birds, பெரும் பெயர் வெள்ளத் தானை அதிகன் கொன்று உவந்து – killed very famous Athikan with a flood-like army and was elated, ஒள் வாள் அமலை ஞாட்பின் – when he danced the ‘bright sword’ dance with uproars in the battlefield, பலர் அறிவுறுதல் அஞ்சி – afraid that many will know, பைப்பய – very slowly, நீர்த் திரள் கடுக்கும் – like full water, மாசில் வெள்ளி – blemish-less silver, சூர்ப்புறு – curved, கோல் – rounded, thick, வளை – bangles, செறித்த – tight, முன் கை – forearms, குறை – (water flow) reduced, அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல் – dark thick hair like fine black sand, இடனில் – no space, சிறு புறத்து இழையொடு துயல் வர – moving on the back/nape, கடல் மீன் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து – at pitch dark night when fish in the sea sleep, உருவு கிளர் – beauty and brightness, ஏர் வினைப் பொலிந்த பாவை – beautifully made bright doll, இயல் கற்றன்ன ஒதுக்கினள் வந்து – came to me like the doll that had just learned to walk, பெயல் அலைக் கலங்கிய – ruined by the pelting rain, மலைப் பூங்கோதை – flower garland with mountain flowers, இயல் எறி பொன்னின் – like golden sparks that arise from a metalsmith hitting iron, கொங்கு சோர்பு உறைப்ப – with honey dripping, தொடிக்கண் வடுக் கொள முயங்கினள் – she hugged causing scars with her bangles, she embraced scarring with her round nipples, she embraced causing scars on my chest – see Notes, வடிப்புறு நரம்பின் – like the plucked yāl strings, like the perfect yāl strings (வடியா நாவின் – Puranānūru 47-3), தீவிய மொழிந்தே – uttering sweet words

அகநானூறு 143, ஆலம்பேறிச் சாத்தனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
செய் வினைப் பிரிதல் எண்ணிக் கைம்மிகக்
காடு கவின் ஒழியக் கடுங்கதிர் தெறுதலின்
நீடு சினை வறியவாக ஒல்லென
வாடு பல் அகலிலை கோடைக்கு ஒய்யும்
தேக்கு அமல் அடுக்கத்து ஆங்கண் மேக்கு எழுபு  5
முளி அரில் பிறந்த வளி வளர் கூர் எரிச்
சுடர் நிமிர் நெடுங்கொடி விடர் முகை முழங்கும்
வெம்மலை அருஞ்சுரம் நீந்தி ஐய
சேறும் என்ற சிறு சொற்கு இவட்கே
வசை இல் வெம்போர் வானவன் மறவன்  10
நசையின் வாழ்நர்க்கு நன்கலம் சுரக்கும்
பொய்யா வாய்வாள் புனை கழல் பிட்டன்
மை தவழ் உயர் சிமைக் குதிரைக் கவாஅன்
அகல் அறை நெடுஞ்சுனை துவலையின் மலர்ந்த
தண் கமழ் நீலம் போலக்  15
கண் பனி கலுழ்ந்தன நோகோ யானே.

Akanānūru 143, Ālampēri Sāthanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Sir, the hurting words that you said to her
about leaving for work, to go through the
harsh wasteland,
……….where the beauty of the forest is ruined,
……….the sun’s harsh rays have dried
……….the tall tree branches of teak trees
……….growing dense on the ranges,
……….their faded, wide leaves falling down
……….with sounds in the western winds;
……….fires born in the parched bushes,
……….fanned by winds, grow bright and very
……….high and roar in caves and crevices;
has caused tears to drop from her eyes,
like those on the cool, fragrant blue waterlilies
in the vast spring near the huge boulders on the
slopes of the cloud-spread Kuthirai Mountain,
belonging to faultless Pittan with unfailing sword,
wearing warrior anklets, victorious in battles, Chēra
army leader,who gives fine jewels to those who live
desiring his grace.   I am hurting!

Notes:   ஐங்குறுநூறு 395 – வளி வளர் கூர் எரிச் சுடர்விடு நெடுங்கொடி.

Meanings:   செய் வினைப் பிரிதல் எண்ணி – considering to leave because of your work, கைம்மிக – greatly, காடு கவின் ஒழிய – the beauty of the forest is ruined, கடுங்கதிர் தெறுதலின் – since the harsh rays burnt, நீடு சினை வறியவாக – tall branches have become dry, ஒல்லென – with sounds, வாடு பல் அகலிலை – dry many wide leaves, கோடைக்கு ஒய்யும் – fall down in the westerly winds, தேக்கு அமல் அடுக்கத்து – on the mountain ranges full of teak, Tectona grandis, ஆங்கண் – there, மேக்கு எழுபு – rises high, முளி அரில் பிறந்த – born in the dry brush, வளி வளர் – it grows because of the wind, கூர் எரி – abundant fire, சுடர் நிமிர் நெடுங்கொடி – bright very tall flames, விடர் முகை முழங்கும் – roars in the crevices and caves, வெம்மலை – hot mountain, அருஞ்சுரம் – harsh wasteland, நீந்தி – pass, ஐய – sir, சேறும் என்ற சிறு சொற்கு – the few hurting words that you will separate, இவட்கே – to her, வசை இல் – faultless, வெம்போர் – harsh battles, வானவன் மறவன் – battle leader of Chēras, நசையின் வாழ்நர்க்கு – to those who live with the desire to get gifts, நன் கலம் சுரக்கும் – gives fine jewels/gifts, பொய்யா வாய்வாள் – unfailing sword, புனை கழல் பிட்டன் – Pittan with well-made warrior’s anklets, மை தவழ் உயர் சிமை –  cloud-spread tall peaks, குதிரைக் கவாஅன் – the slopes of Kuthirai Mountain, அகல் அறை – wide boulders, நெடுஞ்சுனை – vast spring, துவலையின் மலர்ந்த தண் கமழ் நீலம் போல – like the cool blue waterlilies that have water droplets, Nymphaea caerulea, கண் பனி கலுழ்ந்தன – her eyes are shedding tears, நோகோ யானே – I am hurting

அகநானூறு 144, மதுரை அளக்கர் ஞாழலார் மகனார் மள்ளனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது, தேர்ப்பாகன் கேட்கும்படியாக
வருதும் என்ற நாளும் பொய்த்தன
அரி ஏர் உண்கண் நீரும் நில்லா
தண் கார்க்கு ஈன்ற பைங்கொடி முல்லை
வை வாய் வான் முகை அவிழ்ந்த கோதை
பெய் வனப்பு இழந்த கதுப்பும் உள்ளார்  5
அருள் கண் மாறலோ மாறுக அந்தில்
அறன் அஞ்சலரே ஆய் இழை நமர் எனச்
சிறிய சொல்லிப் பெரிய புலம்பினும்
பனி படு நறும் தார் குழைய நம்மொடு
துனி தீர் முயக்கம் பெற்றோள் போல  10
உவக்குநள் வாழிய நெஞ்சே விசும்பின்
ஏறு எழுந்து முழங்கினும் மாறு எழுந்து சிலைக்கும்
கடாஅ யானை கொட்கும் பாசறைப்
போர் வேட்டு எழுந்த மள்ளர் கையதை
கூர் வாள் குவி முகம் சிதைய நூறி  15
மான் அடி மருங்கில் பெயர்த்த குருதி
வான மீனின் வயின் வயின் இமைப்ப
அமரோர்த்து அட்ட செல்வம்
தமர் விரைந்து உரைப்பக் கேட்கும் ஞான்றே.

Akanānūru 144, Mathurai Alakkar Gnālalār Makanār Mallanār, Mullai Thinai – What the hero said to his heart, as the charioteer listened
May you live long, my heart!

Even if she says to her friend, “One with
perfect jewels!  The day when he said he’d
be back has not come to be true,
tears have not stopped flowing from my
striped, pretty, kohl-lined eyes, and my hair
that wears strands of sharp-tipped, white
mullai buds growing on rainy season’s
verdant vines has lost its beauty.
He does not think.  If his graces have changed,
so be it.  Our man is not concerned about
fairness,”

she will be in bliss, like when she is in our
embraces as fragrant garlands sprinkled with
dew get crushed, and her sorrow will end,

when she hears from her relatives, that I have
earned wealth from the war undertaken,
where rutting elephants respond to roars of
thunder and scream and run around in the battle
camp, and warriors who desire war, kill, as
the sharp edges of the swords in their hands
shatter, and the blood that flows to the puddles
created by horse hooves, gleams like stars that
twinkle constantly in the sky.

Meanings:   வருதும் என்ற நாளும் பொய்த்தன – the day when he said he’d come has not come true, அரி ஏர் உண்கண் நீரும் நில்லா – striped pretty kohl-rimmed eyes have not stopped tears, தண் கார்க்கு ஈன்ற பைங்கொடி முல்லை – jasmine on fresh vine yielded by cool rains, வை வாய் வான் முகை – sharp tipped white buds, அவிழ்ந்த – open, கோதை பெய் வனப்பு இழந்த கதுப்பும் – hair with flower strand that has lost its beauty, உள்ளார் – he does not think, அருள் கண் மாறலோ – if his graces have changed, மாறுக  – let it change, அந்தில் – அசை, an expletive, அறன் அஞ்சலரே – he is not afraid of fairness, ஆய் இழை – the woman with chosen/beautiful jewels, நமர் – our man, எனச் சிறிய சொல்லிப் பெரிய புலம்பினும் – with short words and complaining a lot, பனி படு நறும் தார் குழைய – fragrant garland with dew drops to be crushed, நம்மொடு – with me, துனி தீர் – without hatred, without sorrow, முயக்கம் பெற்றோள் போல உவக்குநள் – she’ll be happy like she is embracing me, வாழிய – may you live long, நெஞ்சே – oh my heart, விசும்பின் – in the sky, ஏறு எழுந்து முழங்கினும் – when thunder rises up and roars, மாறு எழுந்து சிலைக்கும் – they rise up and trumpet as a response, கடாஅ யானை – elephants in rut, கொட்கும் – they go around, பாசறை – the battle camp, போர் வேட்டு எழுந்த மள்ளர் – warriors who rose up desiring war, கையதை – held in their hands, கூர் வாள் குவி முகம் சிதைய – sharp sword edges to shatter, நூறி – killed, மான் அடி மருங்கில் பெயர்த்த குருதி – blood that has flowed to the puddles created by horse hooves, வான மீனின் வயின் வயின் இமைப்ப – glitters here and there like the twinkling stars in the sky, அமர் – war, ஓர்த்து – analyzed, அட்ட செல்வம் – wealth that was obtained (in war), தமர் விரைந்து உரைப்ப – when her relatives tell it rapidly, கேட்கும் ஞான்றே – when she listens

அகநானூறு 145, கயமனார், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய செவிலித்தாய் சொன்னது
வேர் முழுது உலறி நின்ற புழல் கால்
தேர்மணி இசையின் சிள்வீடு ஆர்க்கும்
வற்றல் மரத்த பொன் தலை ஓதி
வெயிற்கவின் இழந்த வைப்பில் பையுள் கொள
நுண்ணிதின் நிவக்கும் வெண் ஞெமை வியன் காட்டு  5
ஆளில் அத்தத்து அளியள் அவனொடு
வாள் வரி பொருத புண்கூர் யானை
புகர் சிதை முகத்த குருதி வார
உயர் சிமை நெடுங்கோட்டு உருமென முழங்கும்
அருஞ்சுரம் இறந்தனள் என்ப பெருஞ்சீர்  10
அன்னி குறுக்கைப் பறந்தலைத் திதியன்
தொல்நிலை முழு முதல் துமியப் பண்ணிய
நன்னர் மெல் இணர்ப் புன்னை போலக்
கடு நவைப் படீஇயர் மாதோ களி மயில்
குஞ்சரக் குரல குருகோடு ஆலும்  15
துஞ்சா முழவின் துய்த்தியல் வாழ்க்கைக்
கூழுடைத் தந்தை இடனுடை வரைப்பின்
ஊழ் அடி ஒதுங்கினும் உயங்கும் ஐம்பால்
சிறு பல் கூந்தல் போது பிடித்து அருளாது
எறி கோல் சிதைய நூறவும் சிறுபுறம் 20
எனக்கு உரித்து என்னாள் நின்ற என்
அமர்க் கண் அஞ்ஞையை அலைத்த கையே.

Akanānūru 145, Kayamanār, Pālai Thinai – What the foster mother said, after the heroine eloped
They say that my daughter, pitiable girl,
went with him to the huge forest with no
humans, in the wasteland,

where crickets screech like chariot
bells with hollow bases, on dried trees
on which chameleons with gold colored
heads climb slowly, there are white
gnemai trees in the place that has lost its
beauty to the harsh sun, and a wounded
elephant that fought with a tiger with
bright stripes, blood dripping from his
spotted face, trumpets like thunder
from the tall peak of a lofty mountain.

In her wealthy father’s huge house with
endless drum sounds and abundant food,
where happy peacocks sing along with
herons with elephant-like calls, even
if she walked with her usual delicate steps,
she suffered.

When I held her short, thick five-part braid
with flowers and beat her without grace,
and the stick that I used cracked and broke,
she stood there without uttering,
“This is my back.”

May my hands that beat my beloved daughter
with calm eyes suffer like Thithiyan’s ancient,
thick-trunked punnai tree with fine, delicate
clusters of flowers that was chopped by Anni
in the Kurukkai battle!

Notes:  Natrinai 180 and Akanānūru 45 and 126 have references to Anni cutting down Thithiyan’s punnai tree in the Kurukkai battle.  There are references to Anni Mignili in Akanānūru 196 and 262.  There are references to Anni in Natrinai 180 and Akanānūru 45, 126 and 145.  Kurunthokai 107-5 – கடு நவைப் படீஇயரோ.

Meanings:   வேர் முழுது உலறி – roots fully dried, roots and everything else fully dried, நின்ற – stood, புழல் கால் – hollow bases, தேர் மணி இசையின் – like the sounds of chariot bells, சிள்வீடு ஆர்க்கும் – crickets screech, வற்றல் மரத்த – on a dried tree, பொன் தலை ஓதி – a chameleon with golden head, வெயிற் கவின் இழந்த – lost beauty to the harsh sun, வைப்பில் – in the land, in the town, பையுள் கொள – with sorrow, நுண்ணிதின் நிவக்கும் – rises up slowly, climbs slowly, வெண் ஞெமை – white gnemai trees, வியன் காட்டு – in the vast forest, ஆளில் அத்தத்து – in the wasteland without humans, அளியள் – she is pitiable, அவனொடு – with him, வாள்வரி பொருத – fought with the bright striped (tiger), புண்கூர் யானை – a wounded elephant, புகர் சிதை முகத்த – spotted face ruined, குருதி வார – blood dripping, உயர் சிமை நெடுங்கோட்டு – on the tall peaks of the lofty mountain, உருமென முழங்கும் – roaring like thunder, அரும் சுரம் – harsh wasteland, இறந்தனள் என்ப – they say she went there, பெருஞ்சீர் அன்னி – very wealth Anni, குறுக்கைப் பறந்தலை – Kurukkai battlefield, திதியன் – Thithiyan, தொல் நிலை – ancient, முழு முதல் துமியப் பண்ணிய – chopped the thick trunk, நன்னர் மெல் இணர்ப் புன்னை போல – like punnai tree with fine delicate clusters, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, கடு நவைப் படீஇயர் – may they suffer from great sorrow, மாதோ – அசை, an expletive, களி மயில் – happy peacocks, குஞ்சரக் குரல – trumpets of elephants, குருகோடு – along with herons/egrets/storks, ஆலும் – they dance, துஞ்சா முழவின் – with drum beats that do not end, துய்த்தியல் வாழ்க்கை – enjoyable life, கூழுடைத் தந்தை – father with abundant food, இடனுடை வரைப்பின் – in a spacious place, in a spacious house, ஊழ் – as usual, அடி ஒதுங்கினும் – even when she walks (as usual), உயங்கும் – she would feel sad, ஐம்பால் சிறு பல் கூந்தல் போது பிடித்து – holding her short thick five-part braided hair with flowers, அருளாது – without kindness, எறி கோல் சிதைய நூறவும் – hitting cracking the stick, சிறுபுறம் எனக்கு உரித்து என்னாள் நின்ற – she stood there without saying that her back belonged to her, என் அமர்க் கண் அஞ்ஞையை அலைத்த கையே – my hands that beat my daughter with calm eyes

அகநானூறு 146, உவர்க்கண்ணூர் புல்லங்கீரனார், மருதத் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது
வலிமிகு முன்பின் அண்ணல் ஏஎறு
பனி மலர்ப் பொய்கைப் பகல் செல மறுகி
மடக்கண் எருமை மாண் நாகு தழீஇ
படப்பை நண்ணிப் பழனத்து அல்கும்
கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடுந்தேர்  5
ஒள் இழை மகளிர் சேரிப் பல் நாள்
இயங்கல் ஆனாது ஆயின் வயங்கு இழை
யார் கொல் அனியள் தானே எம் போல்
மாயப் பரத்தன் வாய்மொழி நம்பி
வளி பொரத் துயல்வரும் தளி பொழி மலரின்  10
கண் பனி ஆகத்து உறைப்பக் கண் பசந்து
ஆயமும் அயலும் மருளத்
தாய் ஓம்பு ஆய் நலம் வேண்டாதோளே.

Akanānūru 146, Uvarkannoor Pullankeeranār, Marutham Thinai – What the heroine said to the messenger bard, when she refused entry
If the man from the boisterous and happy town
……….where a noble buffalo with great strength
……….spends the day at a pond with cool, moist
……….flowers, embraces his esteemed female
……….with delicate eyes, and then goes
……….to the grove and rests finally in the field,
does not go to the streets of the bright-jeweled
women in his tall chariot with loud bells, the
woman who wears gleaming jewels is pitiable.
Like me, she was tricked by the truth-like words
of the lying philanderer.

She ruined her fine beauty that her mother protected;
her friends and neighbors are in fear; her eyes are pale
and tears fall on her chest like raindrops that fall on
a flower which sways when heavy winds blow.

Notes:  மாய (9) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பொய், வஞ்சமுமாம்.

Meanings:  வலி மிகு முன்பின் – with great body strength, அண்ணல் ஏஎறு – esteemed buffalo, noble buffalo (It is  a buffalo here since it is marutham thinai), பனி மலர்ப் பொய்கைப் பகல் செல – spends daytime in the pond with cool moist flowers, மறுகி – roaming, மடக்கண் எருமை மாண் நாகு தழீஇ – goes and embraces its esteemed delicate-eyed tender female, படப்பை நண்ணி – approaches the grove, பழனத்து அல்கும் – and goes to a field, கலி மகிழ் ஊரன் – the man from such a loud and happy town, ஒலி மணி நெடுந்தேர் – tall chariot with loud bells, ஒள் இழை மகளிர் – women with bright jewels, சேரிப் பல் நாள் இயங்கல் ஆனாது ஆயின் – if he does not go to their settlement for a few days, if he does not go to their neighborhood for a few days, வயங்கு இழை யார் கொல் அனியள் தானே – is the woman with bright jewels not pitiable, எம் போல் – like me, மாயப் பரத்தன் வாய்மொழி நம்பி – trusting the lying philanderer’s truth-like words, வளி பொர – wind hitting, துயல்வரும் தளி பொழி மலரின் – like a swaying flower on which raindrops fall, கண் பனி ஆகத்து உறைப்ப – tears that fall on her chest, கண் பசந்து – eyes becoming pale, ஆயமும் அயலும் மருள – friends and neighbors to fear, தாய் ஓம்பு ஆய் நலம் வேண்டாதோளே – the one who ruined her fine beauty that her mother protected without caring

அகநானூறு 147, ஔவையார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
ஓங்கு மலைச் சிலம்பில் பிடவுடன் மலர்ந்த
வேங்கை வெறித் தழை வேறு வகுத்தன்ன
ஊன் பொதி அவிழாக் கோட்டு உகிர்க் குருளை
மூன்றுடன் ஈன்ற முடங்கர் நிழத்த
துறுகல் விடர் அளைப் பிணவு பசி கூர்ந்தெனப்  5
பொறி கிளர் உழுவைப் போழ்வாய் ஏற்றை
அறு கோட்டு உழை மான் ஆண் குரல் ஓர்க்கும்
நெறிபடு கவலை நிரம்பா நீளிடை
வெள்ளிவீதியைப் போல நன்றும்
செலவு அயர்ந்திசினால் யானே பல புலந்து  10
உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செலச் சாஅய்
தோளும் தொல் கவின் தொலைய நாளும்
பிரிந்தோர் பெயர்வுக்கு இரங்கி
மருந்து பிறிது இன்மையின் இருந்து வினை இலனே.

Akanānūru 147, Avvaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Like Velliveethi who went in search
of her beloved, I am of the desire
to go to the endless, vast wasteland
with curved paths
in the slopes of the lofty mountain,

where a male tiger with gaping mouth
listens to the sound of a stag with
broken antlers, to feed his brightly
spotted hungry female struggling in
a corner of a cave near boulders,
having given birth to three cubs
with curved claws that are still
covered with flesh, resembling the
fragrant, separated leaves of the
vēngai flowers that have blossomed
on the slopes of the soaring mountains
along with pidavam flowers.

Sulking a lot with sorrow and without
food, my life ruined, my thin arms
and old beauty lost, I am pining daily
for the one who has gone.  Since there
is no other medicine, I am unable
to do anything!

Notes:  இரா.  இராகவையங்கார் உரை வெள்ளிவீதியாரின் குறுந்தொகை 27ம் பாடலுக்கு – இது வெள்ளிவீதியார் என்னும் நல்லிசைப் புலமை மெல்லியர் தம் தலைவன் பிரிவிடை ஆற்றாது சொல்லியது என்பது (தொல். அகத் 54) நச்சினார்க்கினியரின் உரையால் அறியப்படுகின்றது.  இப்பாடலைக் கூறிய பின்னர்ப் பிரிவு பொறாது தம் காதலர் உள்ள ஊருக்குச் செல்லத் தலைப்பட்டனர் என்பது ஒளவையாரின் பாட்டால் (அகநானூறு 147 வரிகள் 8-10 “நெறிபடு கவலை நிரம்பா நீளிடை வெள்ளிவீதியைப் போல நன்றும் செலவு அயர்ந்திசினால் யானே”) அறியப்படுகின்றது.

Meanings:   ஓங்கு மலைச் சிலம்பில் – on the slopes of the tall mountain, பிடவுடன் மலர்ந்த வேங்கை – vēngai flowers (Pterocarpus marsupium) which bloomed along with pidavam flowers (Randia malabarica) – Randia genus occurs as bushes and trees, வெறி – fragrance, தழை வேறு வகுத்தன்ன – like the (fragrant) leaves that are separated, ஊன் – flesh, பொதி – hiding, அவிழா – not open, கோட்டு உகிர்க் குருளை மூன்றுடன் – with three cubs with curved claws, ஈன்ற – gave birth, முடங்கர் – corner, நிழத்த – tired, துறுகல் விடர் அளை – cave near boulders, பிணவு பசி கூர்ந்தென – since its mate was  very hungry, பொறி கிளர் உழுவை – tiger with bright spots, போழ்வாய் ஏற்றை – a male with open/split mouth, அறு கோட்டு உழைமான் – deer with broken antlers, உழைமான் is a kind of deer, ஆண் குரல் ஓர்க்கும் – listens to the calls of a stag, நெறிபடு கவலை – forked paths, நிரம்பா நீளிடை – on the endless long space, in the empty huge space, வெள்ளிவீதியைப் போல – like poet Velliveethiyār, நன்றும் – it is good, செலவு அயர்ந்திசினால் யானே – since I desired like her, பல புலந்து – sulking/hating a lot, உண்ணா உயக்கமொடு – with sorrow without eating, உயிர் செல – life ruined, சாஅய் தோளும் – arms becoming thin, தொல் கவின் தொலைய – old beauty lost, நாளும் – everyday, பிரிந்தோர் பெயர்வுக்கு இரங்கி – pining for the one who has gone, மருந்து பிறிது இன்மையின் – since there is no other medicine, இருந்து வினை இலனே – I am unable to do anything else

அகநானூறு 148, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பனைத்திரள் அன்ன பரு ஏர் எறுழ்த் தடக்கைச்
கொலைச் சினந் தவிரா மதனுடை முன்பின்
வண்டுபடு கடாஅத்து உயர் மருப்பு யானை
தண் கமழ் சிலம்பின் மரம்படத் தொலைச்சி
உறு புலி உரறக் குத்தி விறல் கடிந்து  5
சிறு தினைப் பெரும் புனம் வவ்வும் நாட
கடும் பரிக் குதிரை ஆஅய் எயினன்
நெடுந்தேர் மிஞிலியொடு பொருது களம் பட்டெனக்
காணிய செல்லாக் கூகை நாணிக்
கடும் பகல் வழங்காதாஅங்கு இடும்பை  10
பெரிதால் அம்ம இவட்கே அதனால்
மாலை வருதல் வேண்டும் சோலை
முளை மேய் பெருங்களிறு வழங்கும்
மலை முதல் அடுக்கத்த சிறு கல் ஆறே.

Akanānūru 148, Paranar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the cool, fragrant mountains where
an elephant with beautiful, strong trunk resembling
a huge palmyra tree trunk, immense power, lifted
tusks, bee-swarming musth and unabated murderous
rage, crashed into trees, stabbed and killed a
screaming tiger, and when its strength was drained,
moved to steal tiny millet from a large millet field!

Since it causes her distress, she is unable to come
during the day, like the owls that do not come out
during the harsh day, embarrassed since they did not
go and see Āy Eyinan owning rapidly galloping horses,
who was killed in battle by Mignili owning tall chariots.

Come in the evening times on the small paths with rocks,
through the mountain slopes where elephants graze on
the sprouts in the groves!

Notes:  In Akanānūru 142, 181 and 208, many birds laced their wings together and protected the body of Āy Eyinan when he was killed in battle by Mignili.

Meanings:   பனைத் திரள் அன்ன – like thick palmyra trees, Borassus flabellifer, பரு ஏர் எறுழ்த் தடக்கை – thick beautiful strong huge hands, கொலைச் சினந் தவிரா – with unremoved killing anger, மதனுடை – in rut, முன்பின் – strong, வண்டுபடு கடாஅத்து – bee-swarming musth, உயர் மருப்பு யானை – elephant with lifted tusks, தண் கமழ் சிலம்பின் – on the cool fragrance spreading mountain slopes, மரம்பட – dropping the trees, தொலைச்சி – ruining, உறு புலி உரறக் குத்தி – stabbed a strong tiger as it screamed, விறல் கடிந்து – ruining its strength, சிறு தினைப் பெரும் புனம் வவ்வும் – takes tiny millet from huge millet fields, நாட – man from such country, கடும் பரிக் குதிரை ஆஅய் எயினன் – Āy Eyinan with fast trotting horses, நெடுந்தேர் மிஞிலியொடு பொருது – fought with Mignili with tall chariots, களம் பட்டென – since he fell in the battlefield, காணிய – to see him, செல்லாக் கூகை – owls that did not go, நாணி – became shy, கடும் பகல் வழங்காதாஅங்கு – like how they do not come out during the harsh day, இடும்பை பெரிது ஆல் அம்ம இவட்கே – great distress for her (ஆல் = அசைச் சொல்), அதனால் – so, மாலை வருதல் வேண்டும் – you should come in the evenings, சோலை முளை மேய் – grazing on sprouts in the groves, பெருங்களிறு வழங்கும் – where huge male elephants roam, மலை முதல் அடுக்கத்த – in the mountain ranges, சிறு கல் ஆறே – small path with rocks, small mountain path

அகநானூறு 149, எருக்காட்டூர் தாயங்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
சிறு புன் சிதலை சேண் முயன்று எடுத்த
நெடுஞ்செம் புற்றத்து ஒடுங்கு இரை முனையின்
புல்லரை இருப்பைத் தொள்ளை வான் பூப்
பெருங்கை எண்கின் இருங்கிளை கவரும்
அத்த நீள் இடைப் போகி நன்றும்  5
அரிது செய் விழுப்பொருள் எளிதினின் பெறினும்
வாரேன் வாழி என் நெஞ்சே சேரலர்
சுள்ளியம் பேரியாற்று வெண் நுரை கலங்க
யவனர் தந்த வினை மாண் நன்கலம்
பொன்னொடு வந்து கறியொடு பெயரும்  10
வளங்கெழு முசிறி ஆர்ப்பெழ வளைஇ
அருஞ்சமம் கடந்து படிமம் வவ்விய
நெடு நல் யானை அடு போர்ச் செழியன்
கொடி நுடங்கு மறுகின் கூடல் குடாஅது
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி உயரிய  15
ஒடியா விழவின் நெடியோன் குன்றத்து
வண்டு பட நீடிய குண்டு சுனை நீலத்து
எதிர்மலர்ப் பிணையல் அன்ன இவள்
அரி மதர் மழைக் கண் தெண் பனி கொளவே.

Akanānūru 149, Erukkoottu Thāyankannanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
Even if I can obtain rare, great wealth quite easily,
I will not come with you on the long wasteland path,
where clans of bears thrust their big hands into tall,
red mounds built over time by small, dull colored
termites and get food.  Tiring from that, they eat
white iruppai flowers with hollow cores from trees
with parched trunks!  May you live long, my heart!

I will not cause them to shed clear tears,
her beautiful eyes with lines, that resemble two
bee-swarming, blue waterlilies tied together, from
the large, deep springs of Murukan’s hill with endless
festivities and victory  banners with peacocks with
many spots, west of Koodal city where banners sway,
belonging to  the victorious Pāndiyan king with many
tall, fine elephants, who surrounded with uproar the
prosperous Musiri town of Chēran, where, causing the
huge, beautiful Sulli river’s white foam to become
muddied, the fine ships of the Yavanas come with gold
and leave with pepper,
won a difficult war and seized the gold statue of the
goddess.

Notes:  Akanānūru 8, 72, 81, 88, 112, 149, 247, 257, 307 and Natrinai 125, 325 and 336 have descriptions of bears attacking termite mounds.  There are many poems which describe bears eating iruppai flowers.   அகநானூறு 57 – கொய் சுவல் புரவிக் கொடித் தேர்ச் செழியன் முதுநீர் முன்றுறை முசிறி முற்றிக் களிறு பட எருக்கிய.

Meanings:   சிறு – small, tiny, புன் – dull colored, brown colored, சிதலை – termites, சேண் முயன்று எடுத்த – created with great effort, நெடுஞ்செம் புற்றத்து – of the tall red termite mounds, ஒடுங்கு இரை – hidden food, முனையின் – hating that, புல் அரை – parched trunks, dull colored trunks, இருப்பைத் தொள்ளை வான் பூ – white flowers of iruppai with hollow, Indian Butter Tree, South Indian Mahua, இலுப்பை,வஞ்சி, பெருங்கை எண்கின் – of bears with large hands, இருங்கிளை – large clan/herd, கவரும் – they take, they eat, அத்த நீள் இடைப் போகி – went on the long wasteland path, நன்றும் அரிது செய் விழுப்பொருள் எளிதினின் பெறினும் – even if I earn rare fine wealth easily, வாரேன் – I will not come, வாழி என் நெஞ்சே – may you live long my heart, சேரலர் சுள்ளியம் பேரியாற்று – of the big beautiful Sulli river of Cherās, வெண் நுரை கலங்க – causing the white foam to become muddied,  யவனர் தந்த brought by the Ionians, வினை மாண் – splendid at work, நன்கலம் – fine ships, பொன்னொடு வந்து கறியொடு பெயரும் – come with gold and leave with black pepper, வளம் கெழு முசிறி – prosperity filled Musiri town, ஆர்ப்பெழ – as uproar arises, வளைஇ – surrounded, அருஞ்சமம் கடந்து – won a difficult war, படிமம் வவ்விய – seized the statue, நெடு நல் யானை – tall fine elephant, அடு போர்ச் செழியன் – Cheliyan of murderous battles, கொடி நுடங்கு மறுகின் – with streets with swaying flags, கூடல் குடாஅது – on the west side of Koodal city, பல் பொறி மஞ்ஞை – peacocks with many spots, வெல் கொடி உயரிய – victorious flags lifted, ஒடியா விழவின் – with unending festivals,  நெடியோன் குன்றத்து – in Thiruparankundram of Murukan, வண்டு பட – swarmed by bees, நீடிய குண்டு சுனை நீலத்து – of the blue waterlilies from the large deep springs, Nymphaea caerulea, எதிர்மலர் ணையல் – two flowers tied together, அன்ன – like, இவள் அரி மதர் மழைக் கண் – her striped beautiful moist eyes, her striped luscious moist eyes, தெண் பனி கொளவே – causing them to shed clear tears

அகநானூறு 150, குறுவழுதியார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பின்னு விட நெறித்த கூந்தலும் பொன்னென
ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கும் வம்பு விடக்
கண் உருத்து எழுதரு முலையும் நோக்கி
எல்லினை பெரிது எனப் பன் மாண் கூறிப்
பெருந்தோள் அடைய முயங்கி நீடு நினைந்து  5
அருங்கடிப் படுத்தனள் யாயே கடுஞ்செலல்
வாள் சுறா வழங்கும் வளை மேய் பெருந்துறைக்
கனைத்த நெய்தல் கண் போன் மாமலர்
நனைத்த செருந்திப் போது வாய் அவிழ
மாலை மணி இதழ் கூம்பக் காலைக்  10
கள் நாறு காவியொடு தண்ணென் மலரும்
கழியும் கானலும் காண் தொறும் பல புலந்து
வாரார் கொல் எனப் பருவரும்
தார் ஆர் மார்ப நீ தணந்த ஞான்றே.

Akanānūru 150, Kuruvaluthiyār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Looking at her wavy hair with braids undone,
pallor spots on her chest that look like gold,
and raised breasts with eyes that appear to
stress her breast cloth, mother said to her that
she has become very beautiful, uttered many
esteemed words, embraced her wide shoulders,
and put her under strict guard.

Oh lord wearing garlands!  In the evenings when
sharks with horns dart rapidly, conch feed on the
wide shores, and abundant blue waterlilies look
like closed eyes, my friend looks at the groves with red
waterlilies that bloom in the mornings with honey
fragrance and cherunthi buds that open and blossom,
she sulks, and worries that you might not come.

Notes:  The heroine’s friend urges the hero to come and marry her friend.  பின்னு விட நெறித்த கூந்தலும் (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தான் பின்னி விட்ட பின்னல் விட்டமையாலே பெரிதும் நெளிந்துள்ள கூந்தலையும், வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – பின்னும்படி வளர்ந்து நெளிந்த கூந்தலையும்.

Meanings:   பின்னு விட நெறித்த கூந்தலும் – letting go of braids and with wavy hair, wavy hair that is long for braids, பொன்னென ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கும் – pallor spots that have become like gold on the chest, வம்பு விட – ruining the breast cloth, கண் உருத்து எழுதரு முலையும் – raised breasts with eyes, நோக்கி – looking, எல்லினை பெரிது என – ‘you have become greatly bright’, ‘you have become very pretty’, பன் மாண் கூறி – said many esteemed words, பெருந்தோள் அடைய முயங்கி – embraced her wide shoulders, நீடு நினைந்து – thought for long, அருங்கடிப் படுத்தனள் யாயே – mother put her under strict guard, கடுஞ்செலல் வாள் சுறா வழங்கும் – where there are rapidly moving sharks with horns, வளை மேய் பெருந்துறை – on the wide shores where conch feed, கனைத்த – flourishing, நெய்தல் கண் போன் மாமலர் – eyes like dark blue waterlilies, Nymphaea caerulea, நனைத்த செருந்திப் போது வாய் அவிழ – cherunthi buds opened and blossomed, panicled pear tree, Ochna squarrosa, மாலை – evening, மணி இதழ் கூம்ப – sapphire-like blue waterlilies closed, Nymphaea caerulea, காலைக் கள் நாறு காவியொடு – with honey fragrant red waterlilies in the morning, தண்ணென் மலரும் – they blossom in a cool manner, கழியும் – spend time, கானலும் காண் தொறும் – looking at the groves, பல புலந்து – thinking a lot and hating, thinking a lot and sulking, வாரார் கொல் – worried whether he will come, எனப் பருவரும் – she is sad, தார் ஆர் மார்ப – oh lord wearing garlands, நீ தணந்த ஞான்றே – when you separated

அகநானூறு 151, காவன்முல்லைப் பூதரத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவி சொன்னது
தம் நயந்து உறைவோர்த் தாங்கித் தாம் நயந்து
இன் அமர் கேளிரொடு ஏமுறக் கெழீஇ
நகுதல் ஆற்றார் நல்கூர்ந்தோர் என
மிகு பொருள் நினையும் நெஞ்சமொடு அருள் பிறிது
ஆப மன் வாழி தோழி கால் விரிபு  5
உறு வளி எறிதொறும் கலங்கிய பொறி வரிக்
கலைமான் தலையின் முதன் முதல் கவர்த்த
கோடலங் கவட்ட குறுங்கால் உழுஞ்சில்
தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடுமகள்
அரிக் கோல் பறையின் ஐயென ஒலிக்கும்  10
பதுக்கைத்து ஆய செதுக்கை நீழல்
கள்ளி முள் அரைப் பொருந்திச் செல்லுநர்க்கு
உறுவது கூறும் சிறு செந் நாவின்
மணி ஓர்த்தன்ன தெண் குரல்
கணிவாய்ப் பல்லிய காடு இறந்தோரே.  15

Akanānūru 151, Kāvanmullai Pootharathanār, Pālai Thinai – What the heroine said
May you live long, my friend!
Desiring to take care of those suffering in poverty
and unable to laugh, he left with a heart to earn great
wealth.  He is unable to be happy with sweet relatives
and protect those who love him.  He does not have pity.

He went to the forest, where mature seed pods of vākai
trees with short trunks that are forked like new antlers
of a stag with spots and lines which gets confused when
heavy gusts of spreading wind blows, rattle like the parai
drum beats of dancing girls, and lizards resting on the
thorny trunks of kalli trees in the shade of stone heaps
covering shallow graves, cluck in clear tones that sound
like those from bells with small clappers, as though
they are announcing omens to those who go on the path.

Notes:  முதன் முதல் கவர்த்த (7) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – புத்தம் புதியனவாகக் கிளைத்த, வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – அடியிடத்திற் கப்புவிட்ட.  செதுக்கை (11) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கரடு முரடான நிலம், வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – குறைந்த.  வாகை நெற்று ஒலித்தல்:  குறுந்தொகை 7 – ஆரியர் கயிறாடு பறையின் கால் பொரக் கலங்கி வாகை வெண் நெற்று ஒலிக்கும், குறுந்தொகை 369 – அத்த வாகை அமலை வால் நெற்று அரி ஆர் சிலம்பின் அரிசி ஆர்ப்பக் கோடை தூக்கும் கானம், அகநானூறு 45 – உழுஞ்சில் விளை நெற்று அம் துணர் ஆடு களப் பறையின் அரிப்பன ஒலிப்ப, அகநானூறு 151 – உழுஞ்சில் தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடுமகள் அரிக் கோல் பறையின் ஐயென ஒலிக்கும். Kurunthokai 7 and Akanānūru 45 also have descriptions of dry vākai pods rattling in the wind like drum beats. Kurunthokai 36 and 369 describe vākai pods rattling in the wind.  There are references to lizard omens in Akanānūru 9, 88, 151, 289, 351, 387, Kurunthokai 16, 140, Natrinai 98, 169, 246, 333 and Kalithokai 11.  Natrinai 161 has a reference to bird omen.  Natrinai 40 and Mullaippāttu 11 have references to women waiting for good omen.  The hero goes to earn wealth not just for himself, but also to provide for friends and family.

Meanings:   தம் நயந்து உறைவோர் தாங்கி – taking care of those who love him, தாம் நயந்து – loving them, இன் அமர் கேளிரொடு – with his sweet relatives, ஏமுற – to be happy, கெழீஇ – together, நகுதல் ஆற்றார் – he is unable to laugh, நல்கூர்ந்தோர் என – since they suffer in poverty, மிகு பொருள் நினையும் நெஞ்சமொடு – with a heart that desires lots of wealth, அருள் பிறிது ஆப – he does not have pity, மன் – அசை, an expletive, வாழி தோழி – may you live long oh friend, கால் விரிபு – spread all over the place, உறு வளி எறிதொறும் – whenever the attacking wind blows strongly, கலங்கிய பொறி வரிக் கலைமான் – a stag with spots and lines is afraid/confused, தலையின் – on its head, முதன் முதல் – growing for the first time, on the base, கவர்த்த – forked, கோடு அல் அம் – like the antlers, கவட்ட – forked, குறுங்கால் உழுஞ்சில் – short-trunked vākai tree, Mimosa Flexuosa, Sirissa Tree, வாகை, தாறு – clusters, சினை விளைந்த நெற்றம் – the mature seed in pods that have grown on its branches, ஆடுமகள் அரிக் கோல் பறையின் ஐயென ஒலிக்கும் – surprising sounds like the rhythmic drumstick beats of the parai drums of dancing girls, பதுக்கைத்து ஆய – from the heaps of stones that cover shallow graves of those killed by robbers, செதுக்கை நீழல் – reduced shade, shade on the rough land, கள்ளி முள் அரைப் பொருந்தி – staying on the thorny cactus trunks, Prickly pear cactus or Euphorbia Tirucalli, செல்லுநர்க்கு உறுவது கூறும் – telling omens to those who travel, சிறு செந்நாவின் – with little red clappers, மணி ஓர்த்தன்ன – like hearing the bell sounds, தெண் குரல் – clear sounds, கணிவாய்ப் பல்லிய – having lizards that can foretell the future, காடு இறந்தோரே – the one who went to the forest

அகநானூறு 152, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
நெஞ்சு நடுங்கு அரும் படர் தீர வந்து
குன்று உழை நண்ணிய சீறூர் ஆங்கண்
செலீஇய பெயர்வோள் வணர் சுரி ஐம்பால்
நுண் கோல் அகவுநர்ப் புரந்த பேரிசைச்
சினங்கெழு தானைத் தித்தன் வெளியன்  5
இரங்கு நீர்ப் பரப்பின் கானலம் பெருந்துறைத்
தனந்தரு நன் கலம் சிதையத் தாக்கும்
சிறு வெள் இறவின் குப்பை அன்ன
உறு பகை தரூஉம் மொய்ம் மூசு பிண்டன்
முனை முரண் உடையக் கடந்த வென்வேல்  10
இசை நல் ஈகைக் களிறு வீசு வண் மகிழ்ப்
பாரத்துத் தலைவன் ஆர நன்னன்
ஏழில் நெடு வரைப் பாழிச் சிலம்பில்
களி மயில் கலாவத்தன்ன தோளே
வல்வில் இளையர் பெருமகன் நள்ளி  15
சோலை அடுக்கத்துச் சுரும்பு உண விரிந்த
கடவுள் காந்தள் உள்ளும் பலவுடன்
இறும்பூது கஞலிய ஆய் மலர் நாறி
வல்லினும் வல்லார் ஆயினும் சென்றோர்க்குச்
சால் அவிழ் நெடுங்குழி நிறைய வீசும்  20
மாஅல் யானை ஆஅய் கானத்துத்
தலையாற்று நிலைஇய சேய் உயர் பிறங்கல்
வேய் அமைக் கண் இடை புரைஇச்
சேய ஆயினும் நடுங்கு துயர் தருமே.

Akanānūru 152, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
She is returning to her small village next
to the mountains, after ending the great
sorrow that made my heart tremble.

Her wavy, curled five-part hair, as lovely
as the feathers of the joyous peacocks on
the slopes of Pāli in the Ēlil mountain
ranges belonging to Nannan of great fame
who wears garlands, a great donor who rejoices
when he gives away elephants, lord of Pāram
town with winning victorious spears, who
crushed in battle Pindan with might and great
enmity, like how schools of small white
shrimp attacked and shattered ships that
bring wealth to the wide port in Kānalam
with roaring waves, in the land of Thithan
Veliyan of great fame who nurtured diviner
bards with slim rods, and owns a massive,
enraged army.

Even though they are far away, they give
me shivering pain, her arms, which are like
the spaces between the nodes of bamboo
growing on faraway Thalaiāru on the mountain
with elephant-filled forests of Āy who filled
with rice, the deep food bowls of bards who
went to him, whether they were skilled or not,
and have the fragrances of many splendid,
pretty kānthal flowers among those
sacred to gods, opened by frequenting bees
that taste them, in the groves on the slopes
of Nalli, leader to warriors with strong bows.

Notes:  There are references to Ēlil Mountain in Akanānūru 152-13, 345-7, 349-9, Natrinai 391-7 and Kurunthokai 138-2.  கானலம் பெருந்துறை (6) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கடற்கரையின் கண்ணதாகிய சோலையையுடைய அழகிய பெரிய முன் துறையின் கண்ணே, வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – கானலம் பெருந்துறை என்ற பட்டினத்தே.

Meanings:   நெஞ்சு நடுங்கு அரும் படர் தீர வந்து – came with great sorrow that makes the heart tremble to end, குன்று உழை நண்ணிய சீறூர் – a small village adjoining the mountain, ஆங்கண் – there, செலீஇய – to go, பெயர்வோள் – the woman who goes, வணர் – wavy, சுரி – curled, ஐம்பால் – five-part braid, நுண் கோல் அகவுநர்ப் புரந்த – gifted to diviner bards with fine rods, பேரிசை – great fame, சினங்கெழு தானைத் தித்தன் வெளியன் – Thithan Veliyan with an army with great rage, இரங்கு நீர்ப் பரப்பின் கானலம் பெருந்துறை – large port on the loud vast ocean, தனம் தரு நன்கலம் சிதைய – wealth-bringing fine ships broken, தாக்கும் சிறு வெள் இறவின் – attacking small white shrimp, குப்பை அன்ன – like heaps, உறு பகை தரூஉம் – gives great enmity, மொய்ம் மூசு பிண்டன் – Pindan with great strength who attacks, முனை முரண் உடையக் கடந்த – won in battlefield, disagreement broken, வென்வேல் – victorious spears, இசை – fame, நல் ஈகைக் களிறு வீசு – gifts bull elephants with great charity, வண் மகிழ்ப் பாரத்துத் தலைவன் ஆர நன்னன் – garland-wearing charitable happy Nannan the leader of Pāram town, ஏழில் நெடு வரை – tall Ēlil mountains, பாழிச் சிலம்பில் – on the Pāli mountains, களி மயில் கலாவத்தன்ன – like the plumes of happy peacocks, தோளே – her shoulders, her arms, வல் வில் இளையர் பெருமகன் நள்ளி – great leader of young warriors with strong bows, Nalli, சோலை அடுக்கத்து – groves on the ranges, சுரும்பு உண விரிந்த கடவுள் காந்தள் – god’s glory lilies that opened as bees ate (their pollen), உள்ளும் பலவுடன் – with many thoughts, இறும்பூது – splendid, awing, கஞலிய – flourishing, ஆய் மலர் – beautiful flowers, நாறி – smelled, வல்லினும் வல்லார் ஆயினும் – if he has the ability or does not have the ability, சென்றோர்க்கு – to those who went, சால் – big pot, அவிழ் – rice, நெடுங்குழி நிறைய வீசும் – fills their huge bowls, gives abundantly in their huge bowls, மாஅல் யானை – huge elephants, ஆஅய் – Āy, கானத்து – forest’s, தலையாற்று – in a place called Thalaiyāru, in a place where a river starts, நிலைஇய – stablilized, சேய் – far away, உயர் பிறங்கல் – tall mountains, வேய் அமைக் கண் இடை – the parts between the nodes of bamboo, புரைஇ – like, சேய ஆயினும் – even if far away, நடுங்கு துயர் தருமே – they give me trembling sorrow

அகநானூறு 153, சேரமான் இளங்குட்டுவன், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய செவிலித்தாய் சொன்னது
நோகோ யானே நோதகும் உள்ளம்
அம் தீம் கிளவி ஆயமொடு கெழீஇப்
பந்துவழிப் படர்குவள் ஆயினும் நொந்து நனி
வெம்பு மன் அளியள் தானே இனியே
வன்கணாளன் மார்பு உற வளைஇ  5
இன் சொல் பிணிப்ப நம்பி நம் கண்
உறுதரு விழுமம் உள்ளாள் ஒய்யெனத்
தெறு கதிர் உலைஇய வேனில் வெங்காட்டு
உறு வளி ஒலி கழைக் கண்ணுறுபு தீண்டலின்
பொறி பிதிர்பு எடுத்த பொங்கி எழு கூர் எரிப்  10
பைதறு சிமையப் பயம் நீங்கு ஆர் இடை
நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல் இயல்
வல்லுநள் கொல்லோ தானே எல்லி
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து உயர்ந்த சென்னி
மீனொடு பொலிந்த வானின் தோன்றித்  15
தேம் பாய்ந்து ஆர்க்கும் தெரி இணர்க் கோங்கின்
காலுறக் கழன்ற கள் கமழ் புது மலர்
கைவிடு சுடரின் தோன்றும்
மைபடு மா மலை விலங்கிய சுரனே?

Akanānūru 153, Chēraman Ilanguttuvan, Pālai Thinai – What the foster mother said after the heroine eloped
I am hurting!  My heart hurts!  She used to
suffer greatly even when she played ball
with her friends with beautiful, sweet words.
Now, trusting the sweet words of that harsh
man who embraced her to his chest and
uttered them, she does not think of the
great pain that it has caused us.

Is she who is delicate, capable of walking
with her fine feet on the difficult forest
path, where blowing winds cause loud
bamboo friction, nodes rub and sparks
scatter creating rising sharp flames, as the
dry mountain summits lose their benefits,

crossing
the wasteland blocked by huge mountains,
and on the mountain ranges, chosen clusters
of kongam flowers with honey are swarmed
by bees, appearing like the night sky
splendid with stars, the winds dropping their
flowers that spread their fragrance, appearing
like falling shooting stars in the huge mountain
with clouds?

Notes:  தேம் பாய்ந்து (15) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – வண்டுகள் பாய்ந்து, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தேன் ஒழுகப்பட்டு.  தேம் பாய்ந்து (16) – அகநானூறு 104 – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நாற்றிசையிலும் சென்று, வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – திசைகள்தோறும் பறந்து.  கை விடு சுடரின் தோன்றும் (18) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – கையினால் விடப்பெறும் சுடர்ப்பொறி போலத் தோன்றும், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தனதிடத்தினின்றும் வீழ்கின்ற விண் வீழ் கொள்ளிப் போலத் தோன்றும், கை = உற்கை என்ற சொல்லின் தலைக்குறை என்று கொண்டு விண் வீழ் கொள்ளி விடுகின்ற சுடர் போலத் தோன்றும் எனினுமாம்.

Meanings:   நோகோ யானே – I am hurting, I am in pain, நோதகும் உள்ளம் – my heart is distressed, அம் தீம் கிளவி – beautiful sweet words, ஆயமொடு – with friends, கெழீஇ – together, பந்துவழிப் படர்குவள் ஆயினும் – even if she wentto the place where they played ball, நொந்து நனி வெம்பும் – she suffered greatly, she became very tired, மன் – அசை, expletive, அளியள் தானே – she is pitiable, இனியே – now, வன்கணாளன் – the harsh man, the ruthless man, மார்பு உற வளைஇ – embraced her to his chest, இன் சொல் பிணிப்ப நம்பி – trusting his sweet words that bound her, நம் கண் உறுதரு விழுமம் உள்ளாள் – she does not think of the great sorrow that it has caused us, ஒய்யென – rapidly, தெறு கதிர் உலைஇய – in the hot sun’s rays, வேனில் – summer, வெங்காட்டு – in the hot forest, உறு வளி – blowing winds, ஒலி கழைக் கண்ணுறுபு தீண்டலின் – since loud/thick/lush bamboo with their nodes rub against each other, பொறி பிதிர்பு எடுத்த – sparks rise and disperse, பொங்கி எழு கூர் எரி – heavy flames that rose up, பைது அறு – without freshness, parched, சிமைய – with mountain summits, பயம் நீங்கு – benefits removed, ஆர் இடை – difficult path, நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல் இயல் வல்லுநள் கொல்லோ தானே – is she capable of walking with her delicate feet, எல்லி – night, ஓங்கு வரை அடுக்கத்து – on the tall mountain ranges, உயர்ந்த சென்னி மீனொடு பொலிந்த வானின் தோன்றி – appearing like the tall sky which is bright/splendid/beautiful with stars, தேம் பாய்ந்து ஆர்க்கும் – bees jump and buzz, தெரி – chosen, இணர் – clusters, கோங்கின் – of kongam flowers, Cochlospermum gossypium, காலுறக் கழன்ற – get loose in the wind, கள் கமழ் புது மலர் – honey-fragrant new flowers, கை விடு சுடரின் தோன்றும் – appears like hand-lit flame, appears like the falling stars that fall from their place in the sky, மைபடு – with clouds, மா மலை – huge mountains, விலங்கிய – blocking, சுரனே – the wasteland

அகநானூறு 154, பொதும்பில் புல்லாளங்கண்ணினார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
படுமழை பொழிந்த பய மிகு புறவின்
நெடு நீர் அவல பகுவாய்த் தேரை
சிறு பல் இயத்தின் நெடு நெறிக் கறங்கக்
குறும்புதற் பிடவின் நெடுங்கால் அலரி
செந்நில மருங்கின் நுண் அயிர் வரிப்ப  5
வெஞ்சின அரவின் பை அணந்தன்ன
தண் கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழத்,
திரி மருப்பு இரலை தெள் அறல் பருகிக்
காமர் துணையொடு ஏமுற வதியக்
காடு கவின் பெற்ற தண் பதப் பெருவழி  10
ஓடு பரி மெலியாக் கொய் சுவற் புரவித்
தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப
ஊர்மதி வலவ தேரே சீர் மிகுபு
நம் வயின் புரிந்த கொள்கை
அம் மா அரிவையைத் துன்னுகம் விரைந்தே.  15

Akanānūru 154, Pothumpil Pullālankanninār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
In the long paths of the woodlands
where heavy rains have yielded
great benefits, toads, with gaping
mouths in long pits filled with water,
croak like many small musical
instruments, long-stemmed pidavam
flowers on small bushes have decorated
the fine sand in the ground with red soil,
cool, fragrant kōdal buds with pollen
have opened their petals, looking like the
raised hoods of very angry snakes, and
a stag with twisted antlers drinks clear
water from a stream and lives happily with
his pretty mate.
The forest has attained great beauty
and the wide path is cool.

Ride the chariot, oh charioteer with your
rapidly galloping horses with trimmed
mane and jingling anklets on their feet,
and go to the beautiful, dark young
woman who has great love for me!

Meanings:   படுமழை பொழிந்த பய மிகு புறவின் – in the woodlands where heavy rains have yielded great benefits, நெடு நீர் அவல – large water pits, long water pits, பகுவாய்த் தேரை – toad with gaping mouth, சிறு பல் இயத்தின் நெடு நெறிக் கறங்க – croak/shout like many small instruments in the long paths, குறும்புதல் பிடவின் – of small pidavam bushes, Bedaly-nut plant, Wild jasmine, நெடுங்கால் அலரி – long stemmed flowers, செந்நில மருங்கின் – near the red soil, நுண் அயிர் – fine sand, வரிப்ப – form decorations/stripes, வெஞ்சின அரவின் பை அணந்தன்ன – like very angry cobras/snakes that have lifted their hoods, தண் கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழ – cool fragrant white glory lilies with pollen open, Gloriosa superba, திரி மருப்பு இரலை – stag with twisted antlers, தெள் அறல் பருகி – drink the clear water, காமர் துணையொடு – with his beautiful partner, ஏமுற வதிய – lives happily, காடு கவின் பெற்ற – forest that had become beautiful, தண் பதப் பெருவழி – cool huge path, ஓடு பரி மெலியா – galloping rapidly without slowing down, கொய் சுவல் புரவி – horses with trimmed manes/tufts, தாள் தாழ் – hanging on the legs, தார் மணி – bell strand, தயங்குபு இயம்ப – to shake and rattle, ஊர்மதி வலவ தேரே – ride the chariot oh charioteer, சீர் மிகுபு நம் வயின் புரிந்த கொள்கை – the woman with principles of great love for me, the woman with principles of great respect for me, அம் மா அரிவையைத் துன்னுகம் விரைந்தே – let us go rapidly and approach the beautiful dark young woman

அகநானூறு 155, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது  
அறன் கடைப்படாஅ வாழ்க்கையும் என்றும்
பிறன் கடைச் செலாஅச் செல்வமும் இரண்டும்
பொருளின் ஆகும் புனை இழை என்று நம்
இருள் ஏர் ஐம்பால் நீவியோரே
நோய் நாம் உழக்குவம் ஆயினும் தான் தம்  5
செய் வினை முடிக்க தோழி பல்வயின்
பய நிரை சேர்ந்த பாண் நாட்டு ஆங்கண்
நெடு விளிக் கோவலர் கூவல் தோண்டிய
கொடுவாய்ப் பத்தல் வார்ந்து உகு சிறு குழி
நீர் காய் வருத்தமொடு சேர்விடம் பெறாது 10
பெருங்களிறு மிதித்த அடியகத்து இரும்புலி
ஒதுங்குவன கழிந்த செதும்பல் ஈர்வழி
செயிர் தீர் நாவின் வயிரியர் பின்றை
மண் ஆர் முழவின் கண்ணகத்து அசைத்த
விரல் ஊன்று வடுவின் தோன்றும்  15
மரல் வாடு மருங்கின் மலை இறந்தோரே.

Akanānūru 155, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He stroked my dark, beautiful, five-part
braid and said, “One wearing beautiful
jewels!  Life lived without ruining justice,
and wealth obtained without standing
on the doors of others and begging,
is wealth to be made.”

We suffer with this affliction.
Yet, let him finish his work, my friend,
going on the mountains where hemp
plants are parched, and unable to find
water in the dried up small pits dug
by cattle herders with long whistles,
of Pānan’s prosperous country, who
use buckets with round mouths to draw
water, a huge bull elephant, filled with
sorrow and not finding a place to rest,
walks on paths with mud, stalked
by big tigers that walk on his footsteps
that are imprinted on mud appearing
like the finger marks on the clay eyes
of drums played by musicians.

Notes:  A Pānan king is mentioned in the following five Akanānūru poems, 113 – எழாஅப் பாணன், 155 – பல் வயின் பய நிரை சேர்ந்த பாண் நாட்டு, 226 – வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு, 325 – நல் வேல் பாணன் நல் நாட்டு, and 386 – பாணன் மல்லடு மார்பின் வலியுற, and in an inscription at Paraiyanpattu in Tamil Nadu, which mentions Pāṇāṭu, the territory of Pānan – Early Tamil Epigraphy, page 629, Iravatham Mahadevan, Harvard University Press.

Meanings:   அறன் கடைப்படாஅ வாழ்க்கையும் – life lived not ruining justice, என்றும் – always, பிறன் கடைச் செலாஅச் செல்வமும் – and wealth that is obtained without standing on the doors of others, இரண்டும் – both, பொருளின் ஆகும் – is wealth, புனை இழை – oh one beautiful wearing jewels, என்று – saying so, நம் இருள் ஏர் ஐம்பால் நீவியோரே – the man who stroked my dark beautiful five part braid, நோய் நாம் உழக்குவம் – we suffer with this disease, ஆயினும் – yet, தான் தம் செய் வினை முடிக்க – let him finish his work, தோழி – friend, பல் வயின் பய நிரை சேர்ந்த பாண் நாட்டு – in the country of Pānan is wealthy with abundant beneficial cattle herds, ஆங்கண் – there, நெடு விளிக் கோவலர் – cattle herders with long whistles, cattle herders with loud calling sounds, கூவல் தோண்டிய – pits/wells that are dug, கொடுவாய்ப் பத்தல் – buckets with curved mouths, வார்ந்து உகு – drawing and pouring, சிறு குழி – small pits, நீர் காய் – water dried up, வருத்தமொடு – with sorrow, சேர்விடம் பெறாது – not able to find a place to rest, பெருங்களிறு மிதித்த – where a big male elephant has put his feet, அடி அகத்து இரும்புலி ஒதுங்குவன – big tigers walk on the foot imprints to stalk, கழிந்த – passed, செதும்பல் ஈர்வழி – wet paths with mud, செயிர் தீர் நாவின் – with faultless tongues, வயிரியர் – musicians who play horns, musicians who play drums, பின்றை – hung in the back on their shoulders, மண் ஆர் முழவின் கண் அகத்து அசைத்த – beaten on the eyes of drums rubbed with clay, விரல் ஊன்று வடுவின் தோன்றும் – appearing like the imprint left by the fingers, மரல் வாடு மருங்கின் மலை இறந்தோரே – the one who passed the mountains near where hemp is parched, Sansevieria trifasciata

அகநானூறு 156, ஆவூர் மூலங்கிழார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
முரசுடைச் செல்வர் புரவிச் சூட்டு
மூட்டுறு கவரி தூக்கியன்ன
செழுஞ்செய் நெல்லின் சேயரிப் புனிற்றுக் கதிர்
மூது ஆ தின்றல் அஞ்சிக் காவலர்
பாகல் ஆய் கொடிப் பகன்றையொடு பரீஇக்  5
காஞ்சியின் அகத்துக் கரும்பு அருத்தி யாக்கும்
தீம் புனல் ஊர திறவிதாகக்
குவளை உண்கண் இவளும் யானும்
கழனி ஆம்பல் முழு நெறிப் பைந்தழை
காயா ஞாயிற்றாகத் தலைப்பெய  10
பொய்தல் ஆடிப் பொலிக என வந்து
நின் நகாப் பிழைத்த தவறே பெரும
கள்ளும் கண்ணியும் கையுறையாக
நிலைக் கோட்டு வெள்ளை நாள் செவிக் கிடாஅய்
நிலைத் துறைக் கடவுட்கு உளப்பட ஓச்சித்  15
தணி மருங்கு அறியாள் யாய் அழ
மணி மருள் மேனி பொன் நிறம் கொளலே?

Akanānūru 156, Āvūr Moolankilār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the town with sweet streams,
where thick, fine paddy grows high like
the lifted yak-tail fans adorning the heads
of horses owned by rich kings with drums,
and field guards protect the tender
paddy grains from old cows by tying them
to kānji trees with ropes made from the
vines of beautiful bittermelon and
pakandrai, and feeding them sugarcane!

My friend with pretty, bluelily- like,
kohl-lined eyes and I made the mistake
of laughing with you, when we came with
leaf and waterlily garments to play poykai
games and enjoy ourselves when the sun
was not burning.

Her mother made heart-felt offerings to
the god on the shore with liquor, flower
strands and a white male goat with stable
horns and long ears.
She cries without knowing why her daughter’s
illness has not gone away and why her
sapphire-like body has attained golden color.

Notes:  அகநானூறு 156 – முரசுடைச் செல்வர் புரவிச் சூட்டும் மூட்டுறு கவரி, பதிற்றுப்பத்து 90 – ஆய் மயிர்க் கவரிப் பாய் மா, பரிபாடல் 19 – நின யானைச் சென்னி நிறம் குங்குமத்தால் புனையா பூ நீர் ஊட்டி புனை கவரி சார்த்தா.  புரவிச் சூட்டும் மூட்டுறு கவரி தூக்கியன்ன (1-2) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குதிரையின் தலையின் மேல் தைக்கின்ற கவரியைத் தொங்கவிட்டாற்போல், வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – குதிரையின் தலையின் உச்சியிடத்து இணைத்துத் தைத்த கவரியை நிமிர்த்து வைத்தால் ஒத்த.  The heroine’s friend urges the hero to marry her friend.

Meanings:   முரசுடைச் செல்வர் – kings with drums, புரவிச் சூட்டு – adorning the heads of horses, மூட்டுறு – attached, கவரி தூக்கியன்ன – lifted like the yak-tail fans (கவரி = சாமரம்), செழுஞ்செய் – fertile field, நெல்லின் – thick fine paddy’s, சேய் அரி – red colored, புனிற்றுக் கதிர் – tender grain spears, not fully mature grain spears, மூது ஆ தின்றல் அஞ்சி – afraid that the old cattle will eat them, காவலர் – guards, பாகல் ஆய் கொடி – beautiful bittermelon vine, பகன்றையொடு – with pakandrai, Operculina turpethum, Indian jalap, பரீஇ – cutting, காஞ்சியின் அகத்து – to the kānji tree, பூவரச மரம், portia tree, Thespesia populnea, கரும்பு அருத்தி – sugarcanes with desire, யாக்கும் – they tie, தீம் புனல் ஊர – oh man from the town with sweet streams, திறவிதாகக் குவளை உண்கண் இவளும் – her with kohl-rimmed eyes that are like perfect blue waterlilies, Nymphaea caerulea, யானும் – and myself, கழனி ஆம்பல் முழு நெறிப் பைந்தழை – with our perfect white field waterlilies and leaf garments, காயா ஞாயிற்று – when the sun is not burning, ஆகத்து அலைப்ப – moving on our chests, பொய்தல் ஆடி– playing poythal games, பொலிக என – and praising, வந்து நின் நகாப் பிழைத்த தவறே – came and made the mistake of  laughing with you, பெரும – oh lord, கள்ளும் கண்ணியும் கையுறையாக – offer liquor and flower strands, நிலைக் கோட்டு – with stable horns, வெள்ளை நாள் செவிக் கிடாஅய் – young white male goat with long ears, நிலைத் துறைக் கடவுட்கு – to the god on the water tank shore, உளப்பட – with her heart, ஓச்சி – offering, தணி மருங்கு அறியாள் யாய் அழ – as mother cried not knowing the way to get rid of the disease, மணி மருள் மேனி பொன் நிறம் கொளலே – gem-like body became gold in color, sapphire-like body became gold in color

அகநானூறு 157, வேம்பற்றூர் குமரனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அரியல் பெண்டிர் அல்குல் கொண்ட
பகுவாய்ப் பானைக் குவி முனை சுரந்த
அரி நிறக் கலுழி ஆர மாந்திச்
செரு வேட்டுச் சிலைக்கும் செங்கண் ஆடவர்
வில் இட வீழ்ந்தோர் பதுக்கைக் கோங்கின்  5
எல்லி மலர்ந்த பைங்கொடி அதிரல்
பெரும் புலர் வைகறை அரும்பொடு வாங்கிக்
கான யானை கவளம் கொள்ளும்
அஞ்சுவரு நெறி இடைத் தமியர் சென்மார்
நெஞ்சு உண மொழிப மன்னே தோழி  10
முனை புலம் பெயர்த்த புல்லென் மன்றத்துப்
பெயலுற நெகிழ்ந்து வெயிலுறச் சாஅய்
வினை அழி பாவையின் உலறி
மனை ஒழிந்திருத்தல் வல்லுவோர்க்கே.

Akanānūru 157, Vēmpatrūr Kumaranār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
You tell me that he went alone on the
wasteland path where
kongam trees grow on shallow graves of
those slain by arrows shot from bows of
loud men with rage, who drink filtered,
colored, thick liquor poured from the
pointed lips of wide-mouthed pots carried
by liquor selling women, on their waists,
and forest elephants eat the fresh athiral
flowers that blossom at night along with
buds, growing on green vines.

He will say to his heart’s content that only
those who are strong can stay home like the
finely crafted goddess statue in the town’s
square, abandoned after people were chased
away in war time, ruined, after being loosened
by the rain and destroyed by the sun.
and forest elephants eat the fresh athiral
flowers that blossom at night along with
buds, growing on green vines.

Meanings:  அரியல் பெண்டிர் – women who sell liquor, அல்குல் கொண்ட – carried on their waist, பகுவாய்ப் பானை – pots with wide mouths, குவி முனை – pointed pot lip, சுரந்த – poured, அரி நிற – filtered colored, கலுழி – cloudy, thick, ஆர மாந்தி – drink to their full, செரு வேட்டு – battle-desiring, சிலைக்கும் – loud sounding, செங்கண் ஆடவர் – warriors with rage, warriors with red eyes, வில் இட வீழ்ந்தோர் – those who fell to their arrows send by bows, பதுக்கைக் கோங்கின் – kongam trees over the shallow graves, Cochlospermum gossypium, எல்லி மலர்ந்த பைங்கொடி அதிரல் – wild jasmine that blossomed at night on fresh/green vines, Derris Scandens, Jewel vine, பெரும் புலர் வைகறை – early morning at the crack of dawn, அரும்பொடு வாங்கி – pull with buds, கான யானை கவளம் கொள்ளும் – forest elephants eat, அஞ்சுவரு நெறி இடை – on the fierce wasteland path, தமியர் சென்மார் – he who went alone, நெஞ்சு உண – to his heart’s content, for his heart to accept, மொழிப – he will say, மன் – ஒழியிசை, ஏ – அசை நிலை, தோழி – oh friend, முனை புலம் பெயர்த்த – chased away from the land due to war, புல்லென் மன்றத்து – in the town’s dull common ground, in the town’s abandoned common ground, பெயலுற நெகிழ்ந்து – becoming loose due to the rain, வெயிலுறச் சாஅய் – becoming ruined in the rain, வினை அழி பாவையின் உலறி – ruined like the female figurine which was carved/created, மனை ஒழிந்திருத்தல் வல்லுவோர்க்கே – only for those who are strong can stay home away from him, only for those who have the ability to stay home away from him

அகநானூறு 158, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
உருமுரறு கருவிய பெரு மழை தலைஇப்
பெயல் ஆன்று அவிந்த தூங்கு இருள் நடுநாள்
மின்னு நிமிர்ந்தன்ன கனங்குழை இமைப்பப்
பின்னு விடு நெறியின் கிளைஇய கூந்தலள்
வரை இழி மயிலின் ஒல்குவனள் ஒதுங்கி  5
மிடை ஊர்பு இழியக் கண்டனென் இவள் என
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பைச்
சூர் உடைச் சிலம்பில் சுடர்ப் பூ வேய்ந்து
தாம் வேண்டு உருவின் அணங்குமார் வருமே
நனவின் வாயே போலத் துஞ்சுநர்க்  10
கனவு ஆண்டு மருட்டலும் உண்டே இவள் தான்
சுடர் இன்று தமியளும் பனிக்கும் வெருவர
மன்ற மராஅத்த கூகை குழறினும்
நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும் அதன்தலைப்
புலிக் கணத்து அன்ன நாய் தொடர் விட்டு  15
முருகன் அன்ன சீற்றத்துக் கடுந்திறல்
எந்தையும் இல்லன் ஆக
அஞ்சுவள் அல்லளோ இவளிது செயலே.

Akanānūru 158, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother, as the hero listened nearby
May you live long, mother!  Please listen to me!

Do not harass her, saying that you saw her come
down the lookout platform like a peacock coming
down the mountain, with her thick
earrings that gleamed like midnight lightning
and spreading, loosely braided hair,
when heavy rains with thunder and lightning
had stopped, and it was pitch dark!

Those who dream in their sleep can get confused
and feel like they saw in person the gods who wear
bright flowers from our grove and appear in the
forms that they desire.

She trembles when she is alone in the dark, and
seeks protection due to her fear when the owl on the
kadampam tree in the common ground hoots.
On top of that, if she does something, won’t she be
afraid of her father, who is in the house abandoning
hunting with his pack of dogs that are like a group
of tigers, and is filled with great rage like Murukan?

Notes:  தோழி வரைவு கடாவுகின்றாள்.  தொல். களவியல் 35 – தோழி தானே செவிலி மகளே.  பின்னு விடு (4) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பின்னல் நெகிழ்ந்தமையின், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பின்னல் அவிழ்ந்தமையாலே.  மின்னல் நிமிர்ந்தாற்போல்:  மின்னு நிமிர்ந்தன்ன – அகநானூறு 124, 158, நற்றிணை 51, புறநானூறு 57, மின்னு நிமிர்ந்தாங்கு – பெரும்பாணாற்றுப்படை 484,  மின்னு நிமிர்ந்தனைய – மதுரைக்காஞ்சி 679.  உருமுரறு கருவிய (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முழங்குகின்ற மின்னல் முதலிய தொகுதிகளையுடைய.  கூகை குழறினால் மகளிர் அஞ்சுதல் – அகநானூறு 158 – வெருவர மன்ற மராஅத்த கூகை குழறினும் நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும், நற்றிணை 218 – பராரை வேம்பின் படுசினை இருந்த குராஅல் கூகையும் இராஅ இசைக்கும் ஆனா நோய் அட வருந்தி, குறுந்தொகை 153 – குன்றக் கூகை குழறினும் முன்றில் பலவின் இருஞ்சினைக் கலை பாய்ந்து உகளினும் அஞ்சுமன் அளித்த என் நெஞ்சம்.

Meanings:   உருமுரறு கருவிய பெரு மழை – heavy rains with thunder and lightning, huge clouds with thunder and lightning, தலைஇப் பெயல் ஆன்று அவிந்த – when pouring rains had calmed down and stopped, தூங்கு இருள் – dense darkness, pitch darkness, நடுநாள் மின்னு நிமிர்ந்தன்ன – like spreading midnight lightning, கனங்குழை – thick earrings, lifted gold earrings, இமைப்ப – shining, பின்னு விடு நெறியின் கிளைஇய கூந்தலள் – the girl with spreading hair with loose braids, வரை இழி – coming down the mountain, மயிலின் ஒல்குவனள் ஒதுங்கி – she walked swaying gently like a peacock, மிடை ஊர்பு இழியக் கண்டனென் இவள் என – saying ‘I saw you come down from the high lookout platform’, அலையல் – do not harass her, வாழி – may you live long, வேண்டு அன்னை – I am requesting oh mother, நம் படப்பை – our grove, சூர் உடைச் சிலம்பில் – on the mountain with gods, on the fierce mountains, சுடர்ப் பூ வேய்ந்து – wearing bright flowers, தாம் வேண்டு உருவின் அணங்கு மார் வருமே – the gods come with forms they desire (மார் – asai, an expletive), நனவின் வாயே போல – appearing like truth in reality, துஞ்சுநர்க் கனவு ஆண்டு மருட்டலும் உண்டே – those who sleep can see in their dreams and get confused, இவள் தான் சுடர் இன்று தமியளும் பனிக்கும் – she trembles to say alone without light, she fears to stay along without light, வெருவர மன்ற மராஅத்த கூகை குழறினும் – fears when the owl on a kadampam tree in the town’s common ground hoots, Anthocephalus/ Neolamarckia cadamba, Kadampam oak, நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும் – her heart fears and reaches for safety inside the house, அதன்தலை – in addition, also, புலிக் கணத்து அன்ன – like a group of tigers, நாய் தொடர் – dogs following, விட்டு – abandoning (he is staying at home), முருகன் அன்ன – like Murukan, சீற்றத்துக் கடுந்திறல் எந்தையும் – our father who has great rage and can destroy, இல்லன் ஆக – since he is in the house, அஞ்சுவள் அல்லளோ – won’t she be afraid, இவளிது செயலே – her actions

அகநானூறு 159, ஆமூர் கவுதமன் சாதேவனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது 
தெண் கழி விளைந்த வெண் கல் உப்பின்
கொள்ளை சாற்றிய கொடு நுக ஒழுகை
உரனுடைச் சுவல பகடு பல பரப்பி
உமண் உயிர்த்து இறந்த ஒழிகல் அடுப்பின்
வடியுறு பகழிக் கொடு வில் ஆடவர்  5
அணங்குடை நோன் சிலை வணங்க வாங்கிப்
பல் ஆன் நெடு நிரை தழீஇக் கல்லென
அருமுனை அலைத்த பெரும் புகல் வலத்தர்
கனை குரல் கடுந்துடிப் பாணி தூங்கி
உவலைக் கண்ணியர் ஊன் புழுக்கு அயரும்  10
கவலை காதலர் இறந்தனர் என நனி
அவலம் கொள்ளன்மா காதல் அம் தோழி
விசும்பின் நல் ஏறு சிலைக்கும் சேட்சிமை
நறும் பூஞ்சாரல் குறும்பொறைக் குணாஅது
வில் கெழு தடக்கை வெல் போர் வானவன்  15
மிஞிறு மூசு கவுள சிறுகண் யானைத்
தொடியுடைத் தட மருப்பு ஒடிய நூறிக்
கொடுமுடி காக்குங் குரூஉக்கண் நெடு மதில்
சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஆமூர் எய்தினும்
ஆண்டமைந்து உறையுநர் அல்லர் நின்  20
பூண் தாங்கு ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே.

Akanānūru 159, Āmūr Kavuthaman Sāthēvanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
My beloved beautiful friend!  Do not
be distressed because your lover left
on a path
where salt merchants who sell white,
grainy salt allow their oxen with strong
napes that are tied to their carts with
curved yokes to graze, rest and then
leave their rock stoves, and victorious
warriors with leaf garlands, who recover
cows in harsh battles from wasteland
bandits with harsh, strong bows and
sharp arrows, who seized many
herds, celebrate their victory, beating
loud thudi drums and dancing to their
beats and cooking meat dishes on the
abandoned stoves.

Even if your lover were given splendid Amūr
town with tall forts,
……….which is east of Kurumporai Mountain
……….where thunder strikes in the sky above
……….the fragrant mountain slopes with flowers,
……….a splendid place protected by Kodumudi
……….who won a war against victorious Chēran
……….with large hands and a strong bow,
……….whose small-eyed elephants with
……….bee-swarming musth on their cheeks,
……….shatter their tusks decorated with rings,
he will not stay away from you, forgetting
embracing your chest with ornaments.

Notes:  கொள்ளன்மா (12) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கொள்ளன்மா என்புழி மா வியங்கோளசை, “மாவென் கிளவி வியங்கோளசைச் சொல்” என்பது நன்னூல். வடியுறு பகழி (5) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கொல் உலையில் வடித்த அம்புகள்.

Meanings:   தெண் கழி விளைந்த – grown in the clear backwaters, வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றிய – gave out the prices of white rock salt, கொடு நுக – curved yokes, ஒழுகை – carts, wagons, உரனுடைச் சுவல பகடு – bulls with strong napes,  பல பரப்பி – letting them spread and graze, உமண் – salt merchants, உயிர்த்து – rest, இறந்த – leaving, ஒழிகல் அடுப்பின் – in the stone stoves that have been abandoned,  வடியுறு பகழி – perfectly made arrows, sharp arrows, கொடுவில் ஆடவர் – men with curved bows, men with harsh bows, அணங்குடை – with fierceness, நோன் சிலை – strong bows, வணங்க வாங்கி – curve and pull, பல் ஆன் – many cows, நெடு நிரை – huge herds,  தழீஇ – seizing, கல்லென – rapidly, அருமுனை அலைத்த பெரும் புகல் வலத்தர் – victorious warriors who retrieved from the harsh battlefield, கனை குரல் கடுந்துடிப் பாணி தூங்கி – they sway to the beats of thudi drums with loud sounds, உவலைக் கண்ணியர் – men wearing leaf garlands, ஊன் புழுக்கு அயரும் – cook meat dishes, கவலை – forked path, காதலர் இறந்தனர் என – since your lover left, நனி அவலம் கொள்ளல்மா– do not feel very sad, காதல் அம் தோழி – my beloved lovely friend, விசும்பின் நல் ஏறு – fine thunder in the sky, சிலைக்கும் – roars, சேட்சிமை – very tall, நறும் பூஞ்சாரல் – fragrant slopes with flowers, குறும்பொறைக் குணாஅது – on the east side of Kurumporai, வில் கெழு தடக்கை – large hands with bow, வெல் போர் வானவன் – victorious Cheran, மிஞிறு மூசு கவுள – with bee-swarming cheeks, சிறுகண் யானை – elephant with small eyes,  தொடியுடைத் தட மருப்பு – huge tusks with metal rings, ஒடிய – break, நூறி – ruined, கொடுமுடி காக்கும் – protected by Kodumudi, குரூஉக்கண் – bright places, நெடு மதில் – tall forts, சேண் – distance, விளங்கு சிறப்பின் – with great splendor, ஆமூர் எய்தினும் – even if Amūr town is attained, ஆண்டமைந்து உறையுநர் அல்லர் – he will not settle and rest there, நின் பூண் தாங்கு ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே – forgetting embracing your chest with jewels

அகநானூறு 160, குமிழி ஞாழலார் நப்பசலையார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
ஒடுங்கீர் ஓதி நினக்கும் அற்றோ
நடுங்கின்று அளித்தென் நிறை இல் நெஞ்சம்
அடும்பு கொடி சிதைய வாங்கிக் கொடுங்கழிக்
குப்பை வெண்மணல் பக்கம் சேர்த்தி
நிறைச்சூல் யாமை மறைத்து ஈன்று புதைத்த  5
கோட்டு வட்டு உருவின் புலவு நாறு முட்டைப்
பார்ப்பிடன் ஆகும் அளவை பகுவாய்க்
கணவன் ஓம்பும் கானலஞ்சேர்ப்பன்
முள்ளுறின் சிறத்தல் அஞ்சி மெல்ல
வாவு உடைமையின் வள்பின் காட்டி 10
ஏத்தொழில் நவின்ற எழில் நடைப் புரவி
செழு நீர்த் தண்கழி நீந்தலின் ஆழி
நுதி முகங்குறைந்த பொதி முகிழ் நெய்தல்
பாம்பு உயர் தலையின் சாம்புவன நிவப்ப
இரவு வந்தன்றால் திண் தேர் கரவாது  15
ஒல்லென ஒலிக்கும் இளையரொடு வல்வாய்
அரவச் சீறூர் காணப்
பகல் வந்தன்றல் பாய் பரி சிறந்தே.

Akanānūru 160, Kumili Gnālalār Nappasalaiyār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her
Oh woman with perfect, oiled hair!  My pitiful
heart is trembling.  Is it the same for you?

The lord of the seashore with groves,
……….where a fully pregnant turtle breaks
……….and pulls adumpu vines and covers with
……….them her flesh-stinking, round eggs that
………. look like ivory on the white sand near the
………. backwaters, and her mate with a gaping
………. mouth protects them until they are hatched,
comes during the day without fear with his loud
servants, afraid to use goads lest the horses speed,
and holding tight the bridle so that his trained horses
that run elegantly with the speed of arrows leap
slowly without galloping, for our small town to see
him, and not at night in his chariot like he used to come,
as his horses passed through the cool backwaters filled
to the brim, chopping waterlily blossoms with the rims
of his chariot wheels, making them wilt and get lifted,
looking like the heads of snakes.

Meanings:   ஒடுங்கீர் ஓதி – Oh woman with oiled perfect hair, நினக்கும் அற்றோ – is it the same for you, நடுங்கின்று அளித்தென் நிறை இல் நெஞ்சம் – my unfulfilled heart trembled, அடும்பு கொடி சிதைய வாங்கி – crushing the adumpu vines and pulling them, Ipomoea pes caprae, கொடுங்கழி – curved backwaters, குப்பை வெண்மணல் பக்கம் சேர்த்தி – on the side of the heaped white sand, நிறைச்சூல் யாமை – fully pregnant turtle, மறைத்து – hiding, ஈன்று புதைத்த – laid eggs and buried, கோட்டு வட்டு உருவின் – in a round shape appearing like ivory, புலவு நாறு முட்டை – flesh stinking eggs, பார்ப்பிடன் ஆகும் அளவை பகுவாய்க் கணவன் ஓம்பும் – husband with open mouth protects until they become children, கானலஞ்சேர்ப்பன் – the lord of the shore with groves, முள் உறின் சிறத்தல் அஞ்சி – afraid to speed up (the horses) by goading them with rods, மெல்ல – slowly, வாவு உடைமையின் – since they leaped slowly, வள்பின் காட்டி – holding the bridle indicating clearly the intentions, ஏத் தொழில் – skill like an arrow, நவின்ற – learned, trained, எழில் நடைப் புரவி – horses which walk elegantly, செழு நீர்த் தண் கழி நீந்தலின் – since they passed through the cool backwaters full of water, ஆழி நுதி முகங்குறைந்த – reduced/chopped by the sharp wheel rims, பொதி முகிழ் நெய்தல் – covered waterlily buds, பாம்பு உயர் தலையின் – like a snake’s lifted head, சாம்புவன – they wilt, நிவப்ப –they rise, they are lifted, இரவு வந்தன்றால் திண் தேர் – sturdy chariot that came at night, கரவாது – without hiding, ஒல்லென ஒலிக்கும் – with loud sounds, இளையரொடு – with servants, வல்வாய் அரவ – with gossip sounds from strong mouths, சீறூர் காணப் பகல் வந்தன்றல் – came during the day for our small town to see him, பாய் பரி சிறந்தே – horses which can leap and gallop well

அகநானூறு 161, மதுரைப் புல்லங்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வினைவயின் பிரிதல் யாவது வணர் சுரி
வடியாப் பித்தை வன்கண் ஆடவர்
அடியமை பகழி ஆர வாங்க
வம்பலர்ச் செகுத்த அஞ்சுவரு கவலைப்
படுமுடை நசைஇய வாழ்க்கைச் செஞ்செவி  5
எருவைச் சேவல் ஈண்டு கிளை பயிரும்
வெருவரு கானம் நீந்தி பொருள் புரிந்து
இறப்ப எண்ணினர் என்பது சிறப்பக்
கேட்டனள் கொல்லோ தானே தோட்டு ஆழ்பு
சுரும்பு உண ஒலிவரும் இரும் பல் கூந்தல் 10
அம் மா மேனி ஆய் இழைக் குறுமகள்
சுணங்கு சூழ் ஆகத்து அணங்கு என உருத்த
நல்வரல் இளமுலை நனைய
பல் இதழ் உண்கண் பரந்தன பனியே.

Akanānūru 161, Mathurai Pullankannanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Did she hear that you are
leaving to earn wealth,
passing on the fierce path
where harsh men with
unkempt curly hair, pull
their tipped arrows tightly and
shoot them at those who travel,
and a red-eared male vulture
that lives desiring stinking flesh
calls its flocks in the forest?

How can you leave on business
separating from her, the young girl
……….with dark, thick hair,
……….on which bees dive into flower
………. petals for honey, pretty, dark
………. body, fine jewels, chest with
………. pallor spots, and divine, large
……….breasts that get drenched
when her kohl-lined eyes drop tears?

Meanings:   வினை வயின் பிரிதல் யாவது – how can you separate from her on business, வணர் – bent, சுரி – curls, வடியாப் பித்தை – unkempt hair, வன்கண் ஆடவர் – harsh men, cruel men, அடியமை பகழி – arrows with tips, ஆர வாங்க – pulling them fully, வம்பலர்ச் செகுத்த – they killed those who went on the path, அஞ்சுவரு கவலை – fierce forked paths, படு முடை – flesh with strong stench, நசைஇய வாழ்க்கை – living desiring, செஞ்செவி எருவைச் சேவல் – a male vulture with red ear flaps, பிணம் தின்னும் கழுகு, Indian black vulture, Pondicherry vulture, red-headed vulture, ஈண்டு கிளை பயிரும் – it calls its family, வெருவரு – causing fear, கானம் – forest, நீந்தி – pass, பொருள் புரிந்து இறப்ப எண்ணினர் – desired to go and earn wealth, என்பது சிறப்பக் கேட்டனள் கொல்லோ தானே – did she hear well about it herself, தோட்டு ஆழ்பு – dive into the flower petals, சுரும்பு உண ஒலிவரும் இரும் பல் கூந்தல் – thick hair where bees swarm and buzz to drink (honey), அம் மா மேனி – pretty dark body, ஆய் இழை – beautiful jewels, chosen jewels, குறுமகள் – young girl, சுணங்கு சூழ் ஆகத்து – on her chest with pallor spots, அணங்கு என – like a god, like terror, உருத்த – angry, நல்வரல் – large, இள முலை நனைய – young/tender breasts to get wet, பல் இதழ் – many petaled flower, waterlily, உண்கண் – kohl-lined eyes, பரந்தன பனியே – tears have spread

அகநானூறு 162, பரணர், குறிஞ்சித் திணைதலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது  
கொளக் குறைபடாஅக் கோடு வளர் குட்டத்து
அளப்பு அரிது ஆகிய குவை இருந் தோன்றல
கடல் கண்டன்ன மாக விசும்பின்
அழற்கொடி அன்ன மின்னு வசிபு நுடங்கக்
கடிது இடி உருமொடு கதழ் உறை சிதறி  5
விளிவு இடன் அறியா வான் உமிழ் நடுநாள்
அருங்கடிக் காவலர் இகழ் பதம் நோக்கிப்
பனி மயங்கு அசை வளி அலைப்பத் தந்தை
நெடுநகர் ஒரு சிறை நின்றனென் ஆக
அறல் என அவிரும் கூந்தல் மலர் என  10
வாள் முகத்து அலமரும் மா இதழ் மழைக் கண்
முகை நிரைத் தன்ன மா வீழ் வெண் பல்
நகை மாண்டு இலங்கும் நலங்கெழு துவர் வாய்க்
கோல் அமை விழுத் தொடி விளங்க வீசிக்
கால் உறு தளிரின் நடுங்கி ஆனாது  15
நோய் அசா வீட முயங்கினள் வாய்மொழி
நல்லிசை தரூஉம் இரவலர்க்கு உள்ளிய
நசை பிழைப்பு அறியாக் கழல் தொடி அதிகன்
கோள் அறவு அறியாப் பயங்கெழு பலவின்
வேங்கை சேர்ந்த வெற்பகம் பொலிய  20
வில் கெழு தானைப் பசும்பூண் பாண்டியன்
களிறு அணி வெல் கொடி கடுப்பக் காண்வர
ஒளிறுவன இழிதரும் உயர்ந்து தோன்று அருவி
நேர் கொள் நெடு வரை கவாஅன்
சூரர மகளிரிற் பெறற்கு அரியோளே.  25

Akanānūru 162, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
At midnight, when the dark sky that appeared
like the deep ocean where conch is abundant
when even harvested, as loud thunder roared,
lightning streaks split the clouds and swayed,
rain poured endlessly, and cold wind with dew
distressed me at that confusing time, I entered
her father’s huge, protected house when the
guards relaxed.  I stood on one side, and she
with hair like bright, fine sand and face as bright
as a flower, moist, whirling eyes like large petals,
splendidly smiling white teeth like jasmine buds
which bees desire, red mouth, lovely rounded
bangles swaying on her hands, trembled like tender
shoots attacked by the wind, and hugged me
endlessly to remove my affliction.

She is difficult to attain, like the Soor goddesses
of the mountain ranges next to the tall peaks
from where gleaming waterfalls come down like the
pretty, victorious flags on the elephants of King
Pasumpoon Pāndiyan with an army with
spears as bright as the mountains with jackfruit
trees that fruit endlessly, along with vēngai
trees, belonging to Athikan wearing warrior
anklets, who gives generously to those who come
to him in need with honest words and praises,
gifting them whatever they desire without stinting.

Notes:  அறல் போல் கூந்தல்:  அகநானூறு 142 – அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல், அகநானூறு 162 – அறல் என அவிரும் கூந்தல், அகநானூறு 213 – அறலென நெறிந்த கூந்தல், அகநானூறு 265 – அறலின் நெறித்த கூந்தல், அகநானூறு 299 – அறல் மருள் கூந்தலின், குறுந்தொகை 116 – தேம் பாய் கூந்தல் வளங்கெழு சோழர் உறந்தைப் பெருந்துறை நுண் மணல் அறல் வார்ந்தன்ன, குறுந்தொகை 286 – அறல் போல் கூந்தல், கலித்தொகை 71 – கதுப்பு அறல், கலித்தொகை 98 – நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக, பொருநராற்றுப்படை 25 – அறல் போல் கூந்தல்.  அரும்பைப் போன்ற பற்கள்: அகநானூறு 21 – மௌவல் வால் முகைத் துணை நிரைத்தன்ன மா வீழ் வெண் பல், அகநானூறு 162 –  முகை நிரைத் தன்ன மா வீழ் வெண் பல், கலித்தொகை 14 – மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண்பல், கலித்தொகை 22 – நறு முல்லை நேர் முகை ஒப்ப நிரைத்த செறி முறை பாராட்டினாய் மற்று எம் பல்லின், கலித்தொகை 31 – முகை வெண் பல், கலித்தொகை 103 – முல்லை முகையும்.  மின்னல் பிளத்தல்:  மின்னு வசிபு – அகநானூறு 162, 212, 322, நற்றிணை 228, 261, மலைபடுகடாம் 97, மின்னு வசி – நற்றிணை 334.

Meanings:   கொளக் குறைபடாஅ  – not reduced even when taken,  கோடு வளர் – where conch grow, குட்டத்து அளப்பு அரிது ஆகிய – it is difficult to measure the depth, குவை இருந் தோன்றல –  appearing huge and dark, கடல் கண்டன்ன – like the ocean, மாக விசும்பின் அழல் கொடி அன்ன- like flame vines in the dark sky, like flame flags in the dark sky, மின்னு வசிபு நுடங்க – lightning splits the clouds and sways, கடிது இடி உருமொடு – with loud thunder roaring, கதழ் உறை சிதறி – scattering heavy raindrops, scattering rapidly falling raindrops, விளிவு இடன் அறியா வான் உமிழ் – when the sky poured without endlessly, நடுநாள் – midnight, அருங்கடிக் காவலர் – guards who did the difficult protection work, இகழ் பதம் நோக்கி – watching when they relaxed, பனி மயங்கு அசை வளி அலைப்ப – as cold dew together with wind distressed me,  தந்தை நெடு நகர் – father’s huge house, ஒரு சிறை நின்றனென் ஆக – I stood on one side,  அறல் என – like fine sand, அவிரும் கூந்தல் – bright hair, மலர் என வாள் முகத்து – on the bright face that is like a flower, அலமரும் – whirling, மா இதழ் – dark/huge petals, மழைக் கண் – moist eyes, முகை நிரைத் தன்ன – like buds in a row (mullai buds), மா வீழ் – desired by bees, வெண் பல் – white teeth, நகை மாண்டு இலங்கும் – splendid with smiles, நலம் கெழு – beauty filled, துவர் வாய் –  red mouth, coral-like red mouth, கோல் அமை – rounded, thick, விழுத் தொடி விளங்க வீசி – swayed her hand with fine bright bangles, கால் உறு – attacked by wind, தளிரின் நடுங்கி – trembled like sprouts, ஆனாது நோய் அசா வீட முயங்கினள் – she embraced endlessly me to remove my love affliction, வாய்மொழி – honest words, நல்லிசை – fine words,  தரூஉம் இரவலர்க்கு – gives to those who come in need, உள்ளிய நசை பிழைப்பு அறியா – not knowing to fail what they desire, கழல் தொடி அதிகன் – Athikan with warrior anklets and bracelets, கோள் அறவு – not yielding clusters, அறியா – does not know, பயம் கெழு பலவின் – along with jackfruit trees that yield benefits, வேங்கை சேர்ந்த – along with kino trees, Pterocarpus marsupium, வெற்பகம் – mountains, பொலிய – to be splendid, வில் கெழு தானைப் பசும்பூண் பாண்டியன் – Pasumpoon Pāndiyan with an army with bows, களிறு அணி வெல் கொடி கடுப்ப – like the beautiful victorious flags on male elephants, காண்வர – when seen, ஒளிறுவன – bright, இழிதரும் – flow down, உயர்ந்து தோன்று அருவி –  waterfalls that appear tall, நேர் கொள் – straight, நெடு வரை – tall mountains, கவாஅன் சூரர மகளிரில் பெறற்கு அரியோளே – she is difficult to attain like the Soor/fierce goddesses of the adjoining mountains

அகநானூறு 163, கழார்க்கீரன் எயிற்றியார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
விண் அதிர்பு தலைஇய விரவு மலர் குழையத்
தண் மழை பொழிந்த தாழ் பெயல் கடை நாள்
எமியம் ஆகத் துனி உளம் கூரச்
சென்றோர் உள்ளிச் சில் வளை நெகிழப்
பெரு நசை உள்ளமொடு வருதிசை நோக்கி  5
விளியும் எவ்வமொடு அளியள் என்னாது
களிறு உயிர்த்தன்ன கண் அழி துவலை
முளரி கரியும் முன் பனிப் பானாள்
குன்று நெகிழ்ப்பு அன்ன குளிர் கொள் வாடை
எனக்கே வந்தனை போறி புனல் கால்  10
அயிர் இடு குப்பையின் நெஞ்சு நெகிழ்ந்து அவிழக்
கொடியோர் சென்ற தேஎத்து மடியாது
இனையை ஆகிச் செல்மதி
வினை விதுப்புறுநர் உள்ளலும் உண்டே.

Akanānūru 163, Kalārkeeran Eyitriyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend and to the northern wind
The skies roared and cool clouds gathered
and rained crushing the many flowers.

The last days of rain are here with light
sprinkles.  I am alone, my bangles slipping,
thinking about the one who left giving me
sorrow.  With a joyful mind and desire,
I’m looking at the direction of his arrival.

Not thinking, “she’s pitiful with her killer
distress,” it appears you came just for me,
at midnight, in this early dew season, you
chill north wind, who can soften mountains
and burn lotus flowers with water-sprays like
those sprayed by the trunks of elephants.

Go and blow without weakening, in the country
where the cruel man went, so that his heart will
soften like fine sand moved by flowing water, and
he who went to work with desire will think about me.

Notes:  The is another version of this poem with line 5 being பெரு நகை உள்ளமொடு வருதிசை நோக்கி.  கண் அழி துவலை (7) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கண் பார்வையை மறைக்கின்ற பனித்துளிகள், வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – இடம் மறைய வீசும் பனித்துளிகள்.

Meanings:   விண் – sky, அதிர்பு – roaring, தலைஇய – gathered, விரவு மலர் குழைய – different flowers are crushed, தண் மழை பொழிந்த – cool clouds poured, தாழ் பெயல் – light rains, கடை நாள் – last days, எமியம் ஆக – being alone, துனி உளம் கூர – giving me great sorrow,  சென்றோர் உள்ளி – thinking about my man who went, சில் வளை நெகிழ – few bangles slipping, பெரு நசை உள்ளமொடு – with a mind with great desire, வருதிசை நோக்கி – looking at the direction of his arrival, விளியும் எவ்வமொடு – with killing sorrow, with ruining sorrow, அளியள் என்னாது – not thinking that she’s pitiable, களிறு உயிர்த்தன்ன – like a bull elephant spraying (the water it drank), கண் அழி – ruining eye sight, ruining the place, துவலை – water sprays, முளரி கரியும் – they burn the lotus flowers, முன் பனி – early winter, early dew season, பானாள் – midnight, குன்று நெகிழ்ப்பு அன்ன – like melting mountains, like making the mountains tremble, குளிர் கொள் வாடை – the chill northern winds, எனக்கே வந்தனை போறி – it appears that you came for me, புனல் கால் அயிர் இடு குப்பையின் – like the heaps of sand brought by the streams, நெஞ்சு நெகிழ்ந்து – heart softened, அவிழக் கொடியோர் சென்ற தேஎத்து – to the country that the cruel man went to, மடியாது இனையை ஆகிச் செல்மதி – go and blow there without weakening, வினை விதுப்புறுநர் உள்ளலும் உண்டே – the man who went on work with desire will think (about me)

அகநானூறு 164, மதுரைத் தமிழ்க் கூத்தன் நாகன்தேவனார், முல்லைத் திணை தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
கதிர் கையாக வாங்கி ஞாயிறு
பைது அறத் தெறுதலின் பயன் கரந்து மாறி
விடுவாய்ப்பட்ட வியன் கண் மா நிலம்
காடு கவின் எதிரக் கனை பெயல் பொழிதலின்
பொறி வரி இன வண்டு ஆர்ப்பப் பலவுடன்  5
நறு வீ முல்லையொடு தோன்றி தோன்ற
வெறி ஏன்றன்றே வீ கமழ் கானம்
எவன் கொல் மற்று அவர் நிலை என மயங்கி
இகு பனி உறைக்கும் கண்ணொடு இனைபு ஆங்கு
இன்னாது உறைவி தொன்னலம் பெறூஉம்  10
இது நற் காலம் கண்டிசின் பகைவர்
மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின்
கந்து கால் ஒசிக்கும் யானை
வெஞ்சின வேந்தன் வினை விடப்பெறினே.

Akanānūru 164, Mathurai Tamil Koothan Nākanthēvanār, Mullai Thinai – What the hero said to his heart
Heavy rains have fallen, the forest has regained its
beauty, and the parched cracked land that had lost
its greenery and prosperity to the sun’s rays that
extended like hands, has changed.

Swarms of bees with spots and stripes buzz,
fragrant mullai, kānthal and other flowers appear,
and the forest is filled with fragrance.

Look!  This is a good time for her to regain her
prior beauty, my wife who is confused and
worried about what will happen to me, crying with
sorrow as her tears drop,

if the work of the enraged king, with elephants that
break the bases of their posts and break enemy
fortress gates ruining their tusk rings, ends.

Meanings:   கதிர் கையாக வாங்கி ஞாயிறு – the sun with its rays as hands took, பைது அறத் தெறுதலின் – since it ruined the greenery totally, பயன் கரந்து – lost its prosperity, மாறி விடுவாய்ப்பட்ட வியன் கண் மா நிலம் – and the cracked huge land changed, காடு கவின் எதிர – for the forest to regain its beauty, கனை பெயல் பொழிதலின் – since heavy rains fell, பொறி வரி இன வண்டு ஆர்ப்ப – swarms of bees with spots and lines hum, பலவுடன் நறு வீ முல்லையொடு தோன்றி தோன்ற – along with jasmine and red glory lilies (Gloriosa superba) many other fragrant flowers appeared, வெறி ஏன்றன்றே வீ கமழ் கானம் – the forest was filled with fragrance, எவன் கொல் மற்று அவர் நிலை என மயங்கி – confused about what will happen to him, இகு பனி உறைக்கும் கண்ணொடு – with eyes that drop tears, இனைபு ஆங்கு இன்னாது – without sorrow and suffering, உறைவி – wife, தொன்னலம் பெறூஉம் – getting back her prior beauty, இது நற் காலம் கண்டிசின் – see that this is a good time, பகைவர் மதில் முகம் – enemy fort gates, முருக்கிய – crashed against and ruined, தொடி சிதை மருப்பின் – with tusks on which the ornamental metal rings are cracked, கந்து கால் ஒசிக்கும் யானை – elephants that break the base of their posts, வெஞ்சின வேந்தன் – the king with great rage, வினை விடப்பெறினே – if his war work ends, if he abandons his war work

அகநானூறு 165, பாடியவர் பெயர் கிடைக்கவில்லை, பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய தாயைக் கண்டார் கூறியது
கயந்தலை மடப்பிடி பயம்பில் பட்டெனக்
களிறு விளிப்படுத்த கம்பலை வெரீஇ
ஒய்யென எழுந்த செவ்வாய்க் குழவி
தாது எரு மறுகின் மூதூர் ஆங்கண்
எருமை நல் ஆன் பெறு முலை மாந்தும்  5
நாடு பல இறந்த நன்னராட்டிக்கு
ஆயமும் அணி இழந்து அழுங்கின்று தாயும்
இன் தோள் தாராய் இறீஇயர் என் உயிர் எனக்
கண்ணும் நுதலும் நீவித் தண்ணெனத்
தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇத் 10
தாழிக் குவளை வாடு மலர் சூட்டித்
தருமணல் கிடந்த பாவை என்
அருமகளே என முயங்கினள் அழுமே.

Akanānūru 165, Unknown Poet, Pālai Thinai – What the bystanders said, looking at the heroine’s sad mother
The fine young girl went past many countries,
and through an ancient town with cow dung
dust on the streets, where a naïve cow elephant
with a tender head fell into a pit, its mate
trumpeted in fear, and afraid of the uproar, their
calf with a red mouth rose up rapidly and drank
milk from the breasts of a fine female buffalo.

Her friends have lost their beauty and are
distressed.  Her mother says, “May my life end!”
and strokes her daughter’s doll on its eyes and brow.
“Give me your sweet shoulder” she says to it, and
places it on the sand in the striped shade of a bent
nochi tree, adorns it with faded bluelilies from a
large urn, calls it her precious daughter, and hugs
it as she cries.

Notes:  There is another version of this poem with line 8 being ஈன்றோள் தாராய் இறீஇயர் என் உயிர் எனக்.

Meanings:   கயந்தலை மடப்பிடி – naïve female with a tender head, பயம்பில் பட்டென – since it got caught in a pit, களிறு விளிப்படுத்த – the male elephant screamed, கம்பலை வெரீஇ – afraid of the uproar, ஒய்யென எழுந்த – rose up rapidly, செவ்வாய்க் குழவி – calf with red mouth, தாது எரு மறுகின் – with streets with cow dung dust, மூதூர் – old town, ஆங்கண் – there, எருமை நல் ஆன் பெறு முலை மாந்தும் – drinks from a fine female buffalo breast, நாடு பல இறந்த – passed many countries, நன்னர் ஆட்டிக்கு – for the nice young woman, ஆயமும் அணி இழந்து அழுங்கின்று – her friends have lost their beauty and are sad, தாயும் – mother, இன் தோள் தாராய் – give me your sweet shoulder, இறீஇயர் என் உயிர் – may my life go away, என – thus, கண்ணும் நுதலும் நீவி – rubbed on its eyes and forehead, தண்ணென – in a cool way, தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ – placed it in the striped shade of a bent/large nochi tree, Vitex leucoxylon, Chaste tree, தாழிக் குவளை வாடு மலர் சூட்டி – adorned it with faded bluelilies from the huge pot/urn, Nymphaea caerulea, தருமணல் கிடந்த பாவை – doll placed on the brought (and spread) sand, என் அருமகளே – oh my precious daughter, என முயங்கினள் அழுமே – she hugs and cries

அகநானூறு 166, இடையன் நெடுங்கீரனார், மருதத் திணை – பரத்தை தன் தோழியிடம் சொன்னது
நல் மரம் குழீஇய நனை முதிர் சாடி
பல் நாள் அரித்த கோஒய் உடைப்பின்
மயங்கு மழைத் துவலையின் மறுகுடன் பனிக்கும்
பழம் பல் நெல்லின் வேளூர் வாயில்
நறு விரை தெளித்த நாறு இணர் மாலைப்  5
பொறி வரி இன வண்டு ஊதல கழியும்
உயர் பலி பெறூஉம் உருகெழு தெய்வம்
புனை இருங்கதுப்பின் நீ கடுத்தோள் வயின்
அனையேன் ஆயின் அணங்குக என் என
மனையோள் தேற்றும் மகிழ்நன் ஆயின்  10
யார் கொல் வாழி தோழி நெருநல்
தார் பூண் களிற்றின் தலைப் புணை தழீஇ
வதுவை ஈர் அணிப் பொலிந்து நம்மொடு
புதுவது வந்த காவிரிக்
கோடு தோய் மலிர் நிறை ஆடியோரே.  15

Akanānūru 166, Idaiyan Nedunkeeranār, Marutham Thinai – What the concubine said to her friend
May you live long, my friend!
I wonder who he is, the man who
played with us yesterday in the Kāviri
as new flood waters rose to its banks,
when we wore wet clothes and desired
union, embracing the head of the raft,
adorned with ornaments, like a bull
elephant decorated with flower garlands,

who told his doubting wife with
beautiful dark hair that it was not him
with another woman, and that if he lied
he would be punished by the fierce god
of the water tank shores, who receives
offerings of garlands with clusters of
flowers with fragrant scents that bees
with spots and stripes do not swarm,
in Vēlur town with ancient paddy fields,
where liquor filtered for many days and
aged, scatters like rain drops on the streets
with many trees, when
the liquor measuring cup breaks the jar!

Notes:  There are a couple of other poems with references to bees that fear to swarm flowers that are offered to gods.  There is another version with the words கோதுடை வைப்பின் on line 2 instead of கோஒய் உடைப்பின்.  ஈர் அணி (13) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நனைந்த ஆடை, வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பெரிய அணி.  மயங்கு மழை (3) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பொருந்திய மழைத் துளி, வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – விரவிய மழைத் துளி.

Meanings:   நல் மரம் – fine trees, குழீஇய – gathered, crowded, நனை முதிர் சாடி – jar with aged liquor, பல் நாள் அரித்த – filtered for many days, கோஒய் உடைப்பின் – if the liquor measuring cup breaks the jar, மயங்கு மழைத் துவலையின் மறுகு உடன் பனிக்கும் – scatters drops on the streets like raindrops, பழம் பல் நெல்லின் வேளூர் – Vēlur town with the tradition of many rice fields, வாயில் – gate, நறு விரை தெளித்த நாறு இணர் மாலை – fragrant garland with flowers clusters with many scents sprayed, பொறி வரி இன வண்டு – swarms of bees with dots and lines, ஊதல கழியும் – will leave not swarming, உயர் பலி பெறூஉம் உருகெழு தெய்வம் – fierce god that gets offerings, புனை இருங்கதுப்பின் நீ – you with decorated/beautiful black hair, கடுத்தோள் வயின் அனையேன் ஆயின் – if I was with the one who you doubt, அணங்குக என் –  may the gods punish me, may the gods terrorize me, என – thus, மனையோள் – wife, தேற்றும் – he makes her understand, மகிழ்நன் – the husband, the hero of the marutham land, ஆயின் யார் கொல் – I wonder who he is, வாழி தோழி – may you live long my friend, நெருநல் – yesterday, தார் பூண் களிற்றின் – wearing garlands like a male elephant, தலைப் புணை தழீஇ – embracing the head of a raft, வதுவை – union, marriage, ஈர் அணிப் பொலிந்து – beautiful in wet clothes, நம்மொடு புதுவது வந்த காவிரிக் கோடு தோய் மலிர் நிறை ஆடியோரே – the one who came and played with us in the Kāviri’s new floods which flowed up to the banks

அகநானூறு 167, கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
வயங்கு மணி பொருத வகையமை வனப்பின்
பசுங்காழ் அல்குல் மாஅயோளொடு
வினை வனப்பு எய்திய புனை பூஞ்சேக்கை
விண்பொரு நெடு நகர்த் தங்கி இன்றே
இனிதுடன் கழிந்தன்று மன்னே நாளைப்  5
பொருந்தாக் கண்ணேம் புலம்பு வந்து உறு தரச்
சேக்குவம் கொல்லோ நெஞ்சே சாத்து எறிந்து
அதர் கூட்டு உண்ணும் அணங்குடைப் பகழிக்
கொடு வில் ஆடவர் படுபகை வெரீஇ
ஊர் எழுந்து உலறிய பீர் எழு முதுபாழ்  10
முருங்கை மேய்ந்த பெருங்கை யானை
வெரிந்ஓங்கு சிறுபுறம் உரிஞ ஒல்கி
இட்டிகை நெடுஞ்சுவர் விட்டம் வீழ்ந்தென
மணிப்புறாத் துறந்த மரம் சோர் மாடத்து
எழுது அணி கடவுள் போகலின் புல்லென்று  15
ஒழுகு பலி மறந்த மெழுகாப் புன் திணைப்
பால் நாய் துன்னிய பறைக்கண் சிற்றில்
குயில் காழ் சிதைய மண்டி அயில்வாய்க்
கூர் முகச் சிதலை வேய்ந்த
போர் மடி நல் இறைப் பொதியிலானே.  20

Akanānūru 167, Kadiyalūr Uruthirankannanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
Today,
we spent the day sweetly with her, the dark woman
wearing lovely strands on her beautiful loins along
with many different bright gems that hit against
each other, on a well-crafted fine bed with flowers.

Tomorrow,
loneliness distressing us, will we be resting, my heart,

in the ruined common ground of a town abandoned by
its people who feared harsh men with curved bows and
fierce arrows, who kill merchants on the wasteland path
and eat with their loot, where peerkai vines have spread,
an elephant with large trunk eats murungai leaves and
rubs its high back and nape on an old, ruined building with
small rooms, loosening the bricks on its tall walls, its cross
beams have fallen down, pigeons have abandoned the place,
the rafters on the ceiling are ruined, the gods painted on its
walls are faded and no offerings have been given,
the veranda has not been smeared with dung and is dirty,
and a lactating dog is lying around in that ruined place where
termites with faces as sharp as spear edges have spread and
bored through hard wood, collapsing the roof with fine eaves?

Notes:  முருங்கை மேய்ந்த பெருங்கை யானை (11) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முருங்கை மரத்தை முறித்துத் தின்ற பெரிய கையையுடைய யானை.

Meanings:   வயங்கு மணி – bright gems, பொருத – hitting each other, வகையமை – many together, வனப்பின் – beautiful, பசுங்காழ் – lovely strands, new strands, அல்குல் – loins/waist, மாஅயோளொடு – with the dark woman, வினை வனப்பு எய்திய புனை – beauty attained by creating, பூஞ்சேக்கை – flower bed, விண் பொரு நெடு நகர் – tall house that is high touching the sky, தங்கி – stayed, இன்றே இனிதுடன் கழிந்தன்று – today ended sweetly, மன் – கழிவுக் குறிப்பு, ஏ – அசை நிலை, நாளைப் பொருந்தாக் கண்ணேம் – tomorrow we will be without eyes that will be unable to close, புலம்பு வந்து உறு தர – loneliness to come and distress us, சேக்குவம் கொல்லோ – will we be staying there, நெஞ்சே – oh my heart, சாத்து எறிந்து – killing the merchants, அதர் – wasteland path, கூட்டு உண்ணும் – eat together what they got, அணங்குடை – fierce, பகழி – arrows, கொடு வில் – curved bows, harsh bows, ஆடவர் – men, படுபகை வெரீஇ – afraid of their great enmity, ஊர் எழுந்து – town went away, உலறிய – ruined, பீர் – ridge gourd vines, Luffa acutangula, எழு – spread, முது பாழ் – old and ruined, முருங்கை மேய்ந்த பெருங்கை யானை – elephant with large trunk that broke murungai branches and ate the leaves, Moringa Oleifera , வெரிந் – back, ஓங்கு சிறுபுறம் – tall backside, tall nape, உரிஞ – rub, ஒல்கி இட்டிகை – loose bricks, நெடுஞ்சுவர் – tall wall, விட்டம் – cross beams, வீழ்ந்தென – since they fell down, மணிப்புறாத் துறந்த – abandoned by pigeons, மரம் சோர் மாடத்து – the wood on the roof is ruined, எழுது அணி கடவுள் போகலின் புல்லென்று – dull since the painting of gods has faded away on the walls, ஒழுகு பலி மறந்த – forgotten continuous offerings, மெழுகா – floor not smeared with dung, புன் திணை – dirty veranda, பால் நாய் – dog that is feeding milk to its young, துன்னிய – lying nearby, பறைக் கண் – reduced/worn out/ruined place, சிற்றில் – small rooms/house, குயில் – holes, காழ் – hard wood, சிதைய – shattered, மடி – folded, அயில்வாய்க் கூர் முகச் சிதலை – termites with sharp faces like spear edges, வேய்ந்த – covered, spread, போர் மடி – roof folded in, roof ruined, நல் இறை – fine eaves, பொதியிலானே – in that common place

அகநானூறு 168, கோட்டம்பலத்துத் துஞ்சிய சேரமான், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
யாமம் நும்மொடு கழிப்பி நோய் மிக
பனி வார் கண்ணேம் வைகுதும் இனியே
ஆன்றல் வேண்டும் வான் தோய் வெற்ப
பல்லான்குன்றில் படுநிழல் சேர்ந்த
நல் ஆன் பரப்பின் குழுமூர் ஆங்கண்  5
கொடைக் கடன் ஏன்ற கோடா நெஞ்சின்
உதியன் அட்டில் போல ஒலி எழுந்து
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரைச் சிலம்பின்
ஈன்று அணி இரும் பிடி தழீஇக் களிறு தன்
தூங்கு நடைக் குழவி துயில் புறங்காப்ப  10
ஒடுங்கு அளை புலம்பப் போகிக் கடுங்கண்
வாள் வரி வயப் புலி கல் முழை உரற
கானவர் மடிந்த கங்குல்
மான் அதர்ச் சிறு நெறி வருதல் நீயே.

Akanānūru 168, Kōtampalathu Thunjiya Chēramān, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Lord of the mountains touching the skies!
Please let it end now, your nightly visits.
After spending time with you, her love
affliction increases, tears stream down our
eyes and we are extremely sad.

You come at night when the forest dwellers
have gone to sleep, through the small paths
on which animals roam, a fierce mighty tiger
with bright stripes goes to a mountain cave
and roars loudly, a male elephant, embracing
his large female who has recently given birth,
protects his sleeping calf of swaying walk,
and there are waterfalls with roaring sounds
like the sounds in the kitchen of King Uthiyan
Chēralāthan who undertakes charitable work
without discord in Kulumūr, where herds of
cows are spread in the shade of Pallānkundram
Mountain.

Notes:  அகநானூறு 168 – மான் அதர்ச் சிறு நெறி, அகநானூறு 203 – மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி, அகநானூறு 318 – கான மான் அதர் யானையும் வழங்கும், அகநானூறு 388 – காட்டு மான் அடி வழி ஒற்றி.

Meanings:   யாமம் – nights, நும்மொடு கழிப்பி – we spend time with you, நோய் மிக – disease/love affliction increasing, பனி வார் கண்ணேம் – tears are flowing from our eyes, வைகுதும் – we are staying, இனியே – from now, ஆன்றல் வேண்டும் – please let it stop, வான் தோய் வெற்ப – lord of the sky touching mountains, பல்லான்குன்றில் – in the mountain called Pallānkundram, படுநிழல் சேர்ந்த – in the shade, நல் ஆன் பரப்பின் – with herds with fine cows,  குழுமூர் ஆங்கண் – in Kulumūr, கொடைக் கடன் ஏன்ற – undertook charitable work, கோடா நெஞ்சின் – with a heart without discord, உதியன் அட்டில் போல – like the kitchen of Uthiyan Chēralāthan, ஒலி எழுந்து – sounds arise, அருவி ஆர்க்கும் – waterfalls roar, பெரு வரைச் சிலம்பின் – on the slopes of the lofty mountains, ஈன்று அணி இரும்பிடி தழீஇ – embraces his large/dark female which has given birth recently, களிறு – a male elephant, தன் தூங்கு நடைக் குழவி – his calf of swaying walk, துயில் புறங்காப்ப – protects the place where it sleeps, ஒடுங்கு அளை – hidden cave, புலம்பப் போகி – leaves causing emptiness, கடுங்கண் – fierce, வாள் வரி – bright stripes/sword-like stripes, வயப் புலி – strong tiger, கல் முழை உரற – roars in the mountain caves, கானவர் மடிந்த கங்குல் – night when forest- dwellers have slept, மான் அதர்ச் சிறு நெறி வருதல் நீயே – you come on the small path where animals roam

அகநானூறு 169, தொண்டி ஆமூர்ச் சாத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
மரம் தலை கரிந்து நிலம் பயம் வாட
அலங்கு கதிர் வேய்ந்த அழல் திகழ் நனந்தலைப்
புலி தொலைத்து உண்ட பெருங்களிற்று ஒழி ஊன்
கலி கெழு மறவர் காழ்க் கோத்து ஒழிந்ததை
ஞெலி கோல் சிறு தீ மாட்டி ஒலி திரைக்  5
கடல் விளை அமிழ்தின் கணம் சால் உமணர்
சுனை கொள் தீ நீர்ச் சோற்று உலைக் கூட்டும்
சுரம் பல கடந்த நம் வயின் படர்ந்து நனி
பசலை பாய்ந்த மேனியள் நெடிது நினைந்து
செல் கதிர் மழுகிய புலம்பு கொள் மாலை  10
மெல் விரல் சேர்த்திய நுதலள் மல்கிக்
கயல் உமிழ் நீரின் கண் பனி வாரப்
பெருந்தோள் நெகிழ்ந்த செல்லலொடு
வருந்துமால் அளியள் திருந்திழை தானே.

Akanānūru 169, Thondi Āmūr Sāthanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
The girl with perfect jewels will be greatly sad,
her wide shoulders thin with sorrow, tears gushing
down her eyes like water spurted by carp, her delicate
fingers placed on her forehead, pallor spreading on
her body, and she will be thinking about us a lot
when the sun’s rays fade in the evenings,

when we go through many wasteland paths where
tree tops are parched, the land is ruined without
benefit by the moving hot rays which have spread
like bright flame in the wasteland, loud bandits
take the leftover flesh, threading it on iron rods, of a
large bull elephant killed and abandoned by a tiger
after it ate its full, and many salt merchants
who sell salt grown with water from the roaring ocean,
roast in small fires started with kindling wood, the
leftover flesh, and eat it with the rice cooked with
sweet water from the springs.

Meanings:   மரம் தலை கரிந்து – tree tops dried, நிலம் பயம் வாட – benefit-yielding land ruined, அலங்கு கதிர் – moving rays of the sun, வேய்ந்த – spread, அழல் – flame, திகழ் – bright, நனந்தலை – wide land, புலி தொலைத்து உண்ட – killed and eaten by a tiger or tigers, பெருங்களிற்று – huge male elephant, ஒழி ஊன் – leftover flesh, கலி கெழு மறவர் – uproarious warriors/uproarious wayside bandits, காழ்க் கோத்து – thread it on iron rods, ஒழிந்ததை – what was leftover, ஞெலி கோல் சிறு தீ மாட்டி – light a small fire with kindling sticks, ஒலி திரைக் கடல் – ocean with loud waves, விளை அமிழ்தின் – of nectar that grows (salt), கணம் சால் உமணர் – big group of salt merchants, சுனை கொள் தீ நீர்ச் சோற்று உலைக் கூட்டும் – they cook rice with the sweet water from the springs, சுரம் பல கடந்த – passed through many wasteland paths, நம் வயின் படர்ந்து – reaching us, நனி பசலை பாய்ந்த மேனியள் – girl with lot of paleness spread on her body, நெடிது நினைந்து – thinks about us a lot, செல் கதிர் மழுகிய புலம்பு கொள் மாலை – lonely evenings when the parting sun’s rays become dull, distressing evenings when the parting sun’s rays become dull, மெல் விரல் சேர்த்திய நுதலள் – she has placed her delicate fingers on her forehead, மல்கி – full, கயல் உமிழ் நீரின் கண் பனி வார – tears streaming from her eyes like water spurted by carp fish, பெருந்தோள் – wide shoulders, big arms, நெகிழ்ந்த செல்லலொடு – become thin with sorrow, வருந்துமால் – she will be greatly sad (வருந்தும் + ஆல், ஆல் – ஓர் அசைச்சொல், an expletive), அளியள் – she is pitiable, திருந்திழை தானே – the one with perfect jewels

அகநானூறு 170, மதுரைக் கள்ளிற் கடையத்தன் வெண்ணாகனார், நெய்தற் திணை – தலைவி நண்டிடம் சொன்னது
கானலும் கழறாது கழியும் கூறாது
தேன் இமிர் நறு மலர்ப் புன்னையும் மொழியாது
ஒரு நின் அல்லது பிறிது யாதும் இலனே
இருங்கழி மலர்ந்த கண் போல் நெய்தல்
கமழ் இதழ் நாற்றம் அமிழ்து என நசைஇத்  5
தண் தாது ஊதிய வண்டினம் களி சிறந்து
பறைஇய தளரும் துறைவனை நீயே
சொல்லல் வேண்டுமால் அலவ பல் கால்
கைதையம் படுசினை எவ்வமொடு அசாஅம்
கடல் சிறு காக்கை காமர் பெடையொடு  10
கோட்டு மீன் வழங்கும் வேட்ட மடி பரப்பின்
வெள் இறாக் கனவும் நள்ளென் யாமத்து
நின்னுறு விழுமம் களைந்தோள்
தன்னுறு விழுமம் நீந்துமோ எனவோ.

Akanānūru 170, Mathurai kallit Kadaiyathan Vennākanār, Neythal Thinai – What the heroine said to a crab
The groves don’t state firmly, the backwaters don’t tell,
and the punnai trees with flowers swarmed by bees do
not talk.  Other than you, I have nobody else!

Oh crab, you should go to the lord of the shores,
where swarms of bees, buzzing on cool pollen of fragrant
waterlilies like eyes, become drunk and not able to fly,
and ask him,

“Can she who removed your sorrow in the pitch darkness
of night, when hungry sad gulls are with their loving mates
on the branches of thālai trees with many trunks, and
ocean sharks with horns dream of white shrimp without
hunting, swim through her own affliction?”

Meanings:   கானலும் கழறாது – the groves do not state firmly, கழியும் கூறாது – backwaters do not tell, தேன் இமிர் நறு மலர்ப் புன்னையும் மொழியாது – punnai trees with fragrant flowers that are swarmed by bees do not talk, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, ஒரு நின் அல்லது பிறிது யாதும் இலனே – other than you without comparison there is none, இருங்கழி மலர்ந்த கண் போல் நெய்தல் – waterlilies that are like eyes, blooming in the vast backwaters, கமழ் இதழ் நாற்றம் அமிழ்து என நசைஇ – desiring their fragrant petal smell as nectar, தண் தாது ஊதிய வண்டினம் – bee swarms that buzz on the cool pollen, களி சிறந்து – with great happiness, பறைஇய தளரும் – unable to fly, துறைவனை – the man from such port, நீயே சொல்லல் வேண்டுமால் – you should tell him (வேண்டுமால் = வேண்டும் + ஆல், ஆல் – ஓர் இடைச் சொல், a particle), அலவ – oh crab, பல் கால் கைதையம் – thālai trees with many trunks, Pandanas odoratissimus, தாழை, படுசினை – many branches, எவ்வமொடு – with sorrow, அசாஅம் – depressed, கடல் சிறுகாக்கை காமர் பெடையொடு – seagulls with their loving mates, Indian black-headed sea gulls, Larus ichthyactus, கோட்டு மீன் வழங்கும் வேட்ட மடி பரப்பின் – in the ocean where sharks with horns that swim not hunting, வெள் இறாக் கனவும் – they dream about white shrimp, நள்ளென் யாமத்து – at night when it is pitch dark, நின்னுறு விழுமம் களைந்தோள் – the woman who removed your sorrow, தன்னுறு விழுமம் நீந்துமோ எனவோ – can she swim through this sorrow that she is afflicted with

அகநானூறு 171, கல்லாடனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நுதலும் நுண் பசப்பு இவரும் தோளும்
அகன் மலை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த
பணை எழில் அழிய வாடும் நாளும்
நினைவல் மாது அவர் பண்பு என்று ஓவாது
இனையல் வாழி தோழி புணர்வர்  5
இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழப் பொருள் புரிந்து
அலந்தலை ஞெமையத்து அதர் அடைந்திருந்த
மால் வரைச் சீறூர் மருள் பன் மாக்கள்
கோள் வல் ஏற்றை ஓசை ஓர்மார்
திருத்திக் கொண்ட அம்பினர் நோன் சிலை  10
எருத்தத்து இரீஇ இடம்தொறும் படர்தலின்
கீழ்ப்படு தாரம் உண்ணா மேல் சினைப்
பழம் போல் சேற்ற தீம் புழல் உணீஇய
கருங்கோட்டு இருப்பை ஊரும்
பெருங்கை எண்கின் சுரன் இறந்தோரே.  15

Akanānūru 171, Kallādanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
My friend with fine pallor spots on your forehead,
whose beauty fades every day, wearing bright, thick
bangles that slip off your arms that are like the
choice bamboo pieces cut from the forest on the wide
mountains!

Do not feel sad thinking, without a break, about his
fine traits.  May you live long!  He will unite with you!

Understanding wealth, he has gone to the wasteland,
where gnemai tree tops are parched on the path near
a small village next to a tall mountain, and people
living there are terrified listening to the sounds of
male bears that are capable of killing, and they fix their
arrows and carry their strong bows on their
shoulders and move around with vigilance, as the
bears with huge paws climb on iruppai trees with
black branches to eat the hollow flowers that are like
sweet fruits, ignoring the food that is below.

Meanings:   நுதலும் நுண் பசப்பு இவரும் – the forehead has attained pallor, தோளும் – and the arms, அகன் மலை இறும்பின் – from the forest in the wide mountains, ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த பணை – bamboo that is chosen and cut, எழில் – beauty, அழிய – ruins, வாடும் நாளும் – fades every day, நினைவல் – I will think about it, மாது – அசை, an expletive, அவர் பண்பு – his character, என்று – thus, ஓவாது – without a break, இனையல் – do not feel sad, வாழி தோழி – may you live long my friend, புணர்வர் – he will unite with you, he will join you, இலங்கு – bright, கோல் –  rounded, thick, ஆய் தொடி நெகிழ – beautiful bangles to slip down, பொருள் புரிந்து – desiring wealth, அலந்தலை ஞெமையத்து – with gnemai trees with parched tops, அதர் அடைந்திருந்த – on the path, மால் வரைச் சீறூர் – small town near the tall mountains, மருள் பன் மாக்கள் – people are terrified, கோள் வல் ஏற்றை – males that are capable of killing, ஓசை ஓர்மார் – listening to the sounds, திருத்திக் கொண்ட – fixing (the arrows), அம்பினர் – those with arrows, நோன் சிலை – strong bows, எருத்தத்து – on their shoulders, இரீஇ – placed, இடம் தொறும் படர்தலின் – move and spread around everywhere, கீழ்ப்படு தாரம் உண்ணா – not eating the food that is down, மேல் சினை – top branches, பழம் போல் சேற்ற தீம் புழல் உணீஇய – to eat the hollow flowers which are like sweet fruits – there are many poems where bears eat hollow iruppai flowers, கருங்கோட்டு இருப்பை ஊரும் – climb on the iruppai trees with black branches, Indian Butter Tree, South Indian Mahua, இலுப்பை,வஞ்சி, பெருங்கை எண்கின் – with bears with big hands, சுரன் இறந்தோரே – the one who went to the wasteland

அகநானூறு 172, மதுரைப் பாலாசிரியர் நப்பாலனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வாரணம் உரறும் நீர் திகழ் சிலம்பில்
பிரசமொடு விரைஇய வயங்கு வெள் அருவி
இன்னிசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மெனக்
கல் முகை விடர்அகம் சிலம்ப வீழும்
காம்பு தலைமணந்த ஓங்கு மலைச் சாரல்  5
இரும்பு வடித்தன்ன கருங்கைக் கானவன்
விரி மலர் மராஅம் பொருந்திக் கோல் தெரிந்து
வரி நுதல் யானை அரு நிறத்து அழுத்தி
இகல் அடு முன்பின் வெண்கோடு கொண்டு தன்
புல் வேய் குரம்பை புலர ஊன்றி  10
முன்றில் நீடிய முழவு உறழ் பலவின்
பிழி மகிழ் உவகையன் கிளையொடு கலி சிறந்து
சாந்த ஞெகிழியின் ஊன் புழுக்கு அயரும்
குன்ற நாட நீ அன்பிலை ஆகுதல்
அறியேன் யான் அஃது அறிந்தனென் ஆயின்  15
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ்க் குறுமகள்
மணி ஏர் மாண் நலம் சிதையப்
பொன் நேர் பசலை பாவின்று மன்னே.

Akanānūru 172, Mathurai Pālāsiriyar Nappālanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the country where elephants trumpet
in the water-filled mountain slopes, bright, white
waterfalls mixed with honey come down with sweet
instrument music, their sounds reverberating inside
mountain caves, on the slopes of the lofty mountain,
dense with bamboo groves,

and a forest dweller with strong hands, like cast with iron,
wearing kadampam flowers, chooses the right arrow and
shoots it into the hard chest of an elephant with lines on
his forehead, brings the white tusks that are capable of
killing enemies to his hut woven with grass, plants them in
his front yard to dry, causes uproars with his relatives,
drinking liquor made from long jackfruits that look like
drums, and cooks and eats meat on a fire lit with sandalwood!

I did not know that you had no love for the young girl.
Had I known that, her esteemed, gem-like beauty would
not have been ruined, and golden pallor would not have
spread on her body, my friend with kohl-lined eyes with
pretty lids, who wears beautiful jewels.

Notes:  இரும்பு வடித்தன்ன கருங்கைக் கானவன் (6) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இரும்பை உருக்கி வார்த்தியற்றினாற் போன்ற வன்மையான கையையுடைய குறவன்.  பெரும்பாணாற்றுப்படை 221-222 – இரும்பு வடித்தன்ன மடியா மென் தோல் கருங்கை வினைஞர்.  புலர (10) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அதன் கண்ணுள்ள ஊன் புலரும் பொருட்டு, வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – புலால் நாற்றம் வீச.

Meanings:   வாரணம் உரறும் – elephants trumpet, நீர் திகழ் சிலம்பில் – in the the mountain slopes with abundant water, பிரசமொடு விரைஇய – mixed with honey, வயங்கு வெள் அருவி – bright white waterfalls, இன்னிசை இமிழ் இயம் கடுப்ப – sound like sweet instrument music, இம்மெனக் கல் முகை விடர் அகம் சிலம்ப – caves in the mountain reverberate with loud sounds, வீழும் – falls, காம்பு தலைமணந்த ஓங்கு மலைச் சாரல் – slopes of the tall mountains dense with bamboo, இரும்பு வடித்தன்ன – like cast from iron, கருங்கைக் கானவன் – forest dweller with strong hands, விரி மலர் மராஅம் பொருந்தி – wearing opened flowers of kadampam trees, Anthocephalus cadamba or Neolamarckia cadamba, கோல் தெரிந்து – choosing the right arrow, வரி நுதல் யானை – elephant with stripes on its forehead, elephant with spots on its forehead, அரு நிறத்து அழுத்தி – pressed on its hard chest, இகல் அடு – killing enemies, முன்பின் – strong, வெண்கோடு கொண்டு தன் புல் வேய் குரம்பை புலர ஊன்றி – took the white tusks and planted them to dry/stink in his hut made with grass, முன்றில் – front of the house, நீடிய முழவு உறழ் பலவின் பிழி மகிழ் உவகையன் – drunk with the liquor of jackfruits that are like long drums, கிளையொடு கலி சிறந்து – very happy with his relatives, சாந்த ஞெகிழியின் – cooked with sandal fire, ஊன் புழுக்கு அயரும் – eats food cooked with flesh, குன்ற நாட – oh lord of the mountains, நீ அன்பிலை ஆகுதல் அறியேன் யான் – I did not know that you have no love, அஃது அறிந்தனென் ஆயின் – had I known that, அணி இழை – pretty jewels, உண்கண் – kohl-lined eyes, ஆய் இதழ்க் குறுமகள் – young woman with pretty eyelids/eyes, மணி ஏர் – gem like, மாண் நலம் – esteemed beauty, great beauty, சிதைய – to get ruined, பொன் நேர் பசலை – gold-like pallor, பா இன்று – without spreading, மன் – ஒழியிசை, ஏ – அசை நிலை

அகநானூறு 173, முள்ளியூர்ப் பூதியார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அறம் தலைப்பிரியாது ஒழுகலும் சிறந்த
கேளிர் கேடு பல ஊன்றலும் நாளும்
வருந்தா உள்ளமொடு இருந்தோர்க்கு இல் எனச்
செய் வினை புரிந்த நெஞ்சினர் நறு நுதல்
மை ஈர் ஓதி அரும் படர் உழத்தல்  5
சில நாள் தாங்கல் வேண்டும் என்று நின்
நல் மாண் எல் வளை திருத்தினர் ஆயின்
வருவர் வாழி தோழி பல புரி
வார் கயிற்று ஒழுகை நோன் சுவல் கொளீஇ
பகடு துறை ஏற்றத்து உமண் விளி வெரீஇ  10
உழைமான் அம் பிணை இனன் இரிந்து ஓடக்
காடு கவின் அழிய உரைஇக் கோடை
நின்று தின விளிந்த அம் பணை நெடு வேய்க்
கண் விடத் தெறிக்கும் மண்ணா முத்தம்
கழங்கு உறழ் தோன்றல பழங்குழித் தாஅம்  15
இன் களி நறவின் இயல் தேர் நன்னன்
விண் பொரு நெடு வரைக் கவாஅன்
பொன்படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே.

Akanānūru 173, Mulliyūr Poothiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
O my friend with a fine forehead and dark, oiled
hair who is suffering in pain!  He set out with
a heart to do his duty, to be just without fail,
and to ease the pain of his good relatives who are
suffering!

He asked you to tolerate separation for a few days,
the one who fixed your fine, bright bangles.  He will
come!   May you live long, my friend!

He has gone on the path,
………. where fearing the sounds of salt merchants’
……….wagons tied to strong necks of bulls with long
……….ropes made by twisting many threads, that
……….climb on embankments as stags and does run
……….away baffled, in a forest that has lost its beauty,
……….where summer’s heat sucks up the water, tall,
……….beautiful, parched bamboos break at the
………. nodes, splattering their
……….kalangu-bean-like dirty seeds that
……….fall into old pits,
on the slopes of the lofty mountains that touch
the skies, where there is gold, belonging to Nannan
with fast chariots and sweet liquor that gives joy.

Notes:  வருந்தா உள்ளமொடு இருந்தோர்க்கு (3) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – எஞ்ஞான்றும் (முயற்சியால்) மெய் வருந்தாமைக்கு ஏதுவாகிய (ஊக்கமில்லாத) உள்ளமோடு இருந்தோர்க்கு.

Meanings:  அறம் தலைப்பிரியாது ஒழுகலும் – to behave in a just manner without failing, சிறந்த கேளிர் கேடு பல ஊன்றலும் – bearing the pain of good relatives, நாளும் – daily, வருந்தா உள்ளமொடு இருந்தோர்க்கு – to those with hearts that do not try with effort, இல் என – to say ‘no’, செய் வினை புரிந்த நெஞ்சினர் – the man with the heart with desire to do his duty, நறு நுதல் – fine forehead, மை ஈர் ஓதி – dark wet/oiled hair (Nedunalvādai 44 – இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர்ந்திரி கொளீஇ), அரும் படர் உழத்தல் – suffering with great pain, சில நாள் தாங்கல் வேண்டும் – need to tolerate for a few days, என்று நின் நல் மாண் எல் வளை திருத்தினர் – he fixed your esteemed bright bangles, ஆயின் வருவர் – he will come, வாழி தோழி – may you live long my friend, பல புரி வார் கயிற்று – long ropes twisted with many threads, ஒழுகை – wagon, நோன் சுவல் கொளீஇ பகடு – tied to bulls on their strong napes/necks, துறை ஏற்றத்து – on the high slopehjlk on the river port banks, உமண் விளி வெரீஇ – fearing the sounds of the salt merchants, உழைமான் அம் பிணை இனன் இரிந்து ஓட – fearing herds of stags and their beautiful female deer ran away confused, காடு கவின் அழிய – the forest lost its beauty, உரைஇ – spread, கோடை – summer, நின்று – stood, தின – drank, விளிந்த – dried, அம் பணை – beautiful bamboos, நெடு வேய்க் கண் விட – the nodes of tall bamboos break, தெறிக்கும் – they splatter, மண்ணா முத்தம் – unwashed bamboo seeds, கழங்கு உறழ் தோன்றல – appearing like molucca beans, Caesalpinia crista seeds, பழங்குழித் தாஅம் – fall into the old pits, இன் களி நறவின் – with liquor which gives happiness, இயல் தேர் நன்னன் – Nannan with fast chariots, Nannan with well made chariots, விண் பொரு – touching the sky, hitting the sky, நெடு வரை – tall mountains, கவாஅன் – nearby mountains, mountain slopes, பொன்படு மருங்கின் – in a place with gold, மலை இறந்தோரே – the one who passed the mountains

அகநானூறு 174, மதுரை அளக்கர் ஞாழார் மகனார் மள்ளனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
இரு பெரு வேந்தர் மாறு கொள் வியன் களத்து
ஒரு படை கொண்டு வருபடை பெயர்க்கும்
செல்வம் உடையோர்க்கு நின்றன்று விறல் எனப்
பூக்கோள் ஏய தண்ணுமை விலக்கிச்
செல்வேம் ஆதல் அறியாள் முல்லை  5
நேர் கால் முது கொடி குழைப்ப நீர் சொரிந்து
காலை வானத்துக் கடுங்குரல் கொண்மூ
முழங்குதொறும் கையற்று ஒடுங்கி நம் புலந்து
பழங்கண் கொண்ட பசலை மேனியள்
யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே வேங்கை  10
ஊழுறு நறு வீ கடுப்பக் கேழ் கொள
ஆகத்து அரும்பிய மாசு அறு சுணங்கினள்
நன் மணல் வியல் இடை நடந்த
சின் மெல் ஒதுக்கின் மாஅயோளே?

Akanānūru 174, Mathurai Alakkar Gnālar Makanār Mallanār, Mullai Thinai – What the hero said to his heart
Let us go, avoiding the gold flowers that the king
announced as a reward to the roars of a thannummai
drum to great warriors in his exceptional army,
who forced enemies to back off, in the vast
field where two great great enemy kings battled.

She will not know of our coming, the girl who feels
helpless and sad, hating us, whenever she sees new
sprouts on the thick-stemmed mullai vines and
when clouds in the morning sky roar harshly.

What will happen to her, the dark woman with pallor on
her body, the color of fully blossomed, fragrant vēngai
flowers, perfect spots on her chest, who walks on fine
sand in the vast place, with few delicate steps?

Notes:  பூக்கோள் (4) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வீரத்திற்கு அறிகுறியாக அரசன் வழங்கும் பொற்பூவாகிய வெற்றிச் சின்னம், வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – மாற்றாரை வென்ற வெற்றி வீரர்க்கு அரசன் பொற்பூ அளித்துச் சிறப்பு செய்வான்.  புறநானூறு 289 – பாசறைப் பூக்கோள் இன்று என்று அறையும் மடிவாய்த் தண்ணுமை – ஒளவை துரைசாமி உரை – போர்க்குரிய மறவர்க்கு போர்ப் பூவைத் தருவது, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பூவைக் கொள்ளுதல், அஃதாவது வெட்சி முதலிய புறத்திணைக்குரிய பூக்களைத் தம் தொழிலுக்கேற்ப சூடுதற்கு நல்ல நாளிற் கைக்கொள்ளல்.

Meanings:   இரு பெரு வேந்தர் மாறு கொள் வியன் களத்து – in the vast battlefield where two great kings fought, ஒரு படை கொண்டு – with an exceptional army, வருபடை பெயர்க்கும் – makes the army that advances to run away, செல்வம் உடையோர்க்கு – to those with the wealth of bravery, நின்றன்று விறல் என – that pride/victory/bravery is forever, பூக்கோள் – getting gold flowers from the king, ஏய – orders, தண்ணுமை – thannumai drum sounds, விலக்கி – avoiding, செல்வேம் – let us go, ஆதல் அறியாள் – she will not know that, முல்லை – jasmine, நேர் கால் – thick stems, straight base, முது கொடி குழைப்ப – old vines start to sprout, நீர் சொரிந்து – pouring water, காலை வானத்து – in the morning sky, கடுங்குரல் கொண்மூ முழங்குதொறும் – whenever clouds roar with harsh sounds, கையற்று – feeling helpless, ஒடுங்கி – hurt, saddened, நம் புலந்து – hating us, sulking with us, பழங்கண் கொண்ட – with sorrow, பசலை மேனியள் யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே – what will happen to the woman with pallor on her body, வேங்கை ஊழுறு நறு வீ கடுப்ப – like the mature fragrant flowers of vēngai trees, Pterocarpus marsupium, கேழ் கொள – get color (yellow), ஆகத்து அரும்பிய – appeared on her chest, மாசு அறு – without fault, சுணங்கினள் – the woman with pallor spots, நன் மணல் – fine sand, வியல் இடை நடந்த – walked in the vast space, சின் மெல் ஒதுக்கின் மாஅயோளே – the dark woman with few delicate steps

அகநானூறு 175, ஆலம்பேறி சாத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வீங்கு விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை
வாங்கு தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர்
விடுதொறும் விளிக்கும் வெவ்வாய் வாளி
ஆறு செல் வம்பலர் உயிர் செலப் பெயர்ப்பின்
பாறு கிளை பயிர்ந்து படு முடை கவரும்  5
வெஞ்சுரம் இறந்த காதலர் நெஞ்சு உணர
அரிய வஞ்சினம் சொல்லியும் பல் மாண்
தெரி வளை முன்கை பற்றியும் வினை முடித்து
வருதும் என்றனர் அன்றே தோழி
கால் இயல் நெடுந் தேர்க் கைவண் செழியன்  10
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து உயர்த்த
வேலினும் பல் ஊழ் மின்னி முரசு என
மா இரு விசும்பில் கடி இடி பயிற்றி
நேர் கதிர் நிரைத்த நேமியம் செல்வன்
போர் அடங்கு அகலம் பொருந்திய தார் போல்  15
திரு வில் தேஎத்துக் குலைஇ உருகெழு
மண் பயம் பூப்பப் பாஅய்த்,
தண் பெயல் எழிலி தாழ்ந்த போழ்தே.

Akanānūru 175, Ālampēri Sāthanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
My friend!  My lover uttered heart-felt,
precious promises that he will come back after
finishing his work, holding
my forearms with many elegant, chosen bangles,
before he left for the harsh wasteland, where

cruel men carry fast-shooting, strong bows
chafing their thick shoulder edges, from which
they shoot harsh-tipped arrows which make
sounds when shot and remove the lives of
those on the path, and vultures invite their
flocks to eat the reeking flesh.

The season is here for rains to pour down and
benefit the land.  Clouds glitter with lightning,
like the lifted spears of the armies of charitable
Pāndiyan, with tall chariots as fast as the wind,
when he won the Ālankānam battle, and thunder
roars loudly in the huge dark sky like drums,
beautiful rainbows appear arched like garlands
on the chest of Thirumal who controlled enemies
in battle with his discus with perfect spokes.

Notes:  பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன் சேரனையும் சோழனையும் (சேரமான் யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை, சோழன் கிள்ளிவளவன்), ஐந்து வேளிர் குறுநில மன்னர்களையும் (திதியன், எழினி, எருமையூரன், இருங்கோ வேண்மான், பொருநன்) சோழ நாட்டில் உள்ள தலையாலங்கானத்தில் தோற்கடித்தான்.  There are references to Thalaiyālangam battle in Puranānūru 19, 23, 25, 76, Natrinai 387, Mathuraikānji 55, 127, and Akanānūru 36, 175 and 209.  நேர் கதிர் நிரைத்த நேமி (14) – வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – நிரம்பிய கதிர்களின் ஒழுங்கினைக் கொண்ட ஆழி, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நுண்ணிய ஒளிகள் ஒழுங்குற்ற ஆழிப்படை.  விளிம்பு உரீஇய (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தோளின் விளிம்பு உராயும்படி, வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – தோளின் விளிம்பினை உரசிய, அகநானூறு 371-1 – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அழகிய விளிம்புகளைக் கையால் உருவி நாணேற்றிய,  வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – அழகிய விளிம்பினை உருவி நாண் ஏற்றிய, குறுந்தொகை 297-1 – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – மேல் விளிம்பை உருவிய, தமிழண்ணல் உரை – இழுத்துக் கட்டிய, இரா.  இராகவையங்கார் உரை – விளிம்பின் நாண் உருவி.

Meanings:   வீங்கு விளிம்பு உரீஇய – rubbed against the large shoulder edges, விசை அமை – shooting fast, நோன் சிலை – strong bows, வாங்கு – bent, தொடை – arrows, பிழையா – unfailing, வன்கண் ஆடவர் – cruel men, விடுதொறும் விளிக்கும் – sounding whenever they shoot, வெவ்வாய் வாளி – harsh-tipped arrows, ஆறு செல் வம்பலர் உயிர் செல – those who go on the path lose their lives, பெயர்ப்பின் – since they make them leave (lives of people), பாறு – vultures, பிணம் தின்னும் கழுகு, Indian vulture, Gyps indicus, கிளை பயிர்ந்து – call their flocks, படு முடை கவரும் – they eat the reeking flesh, வெஞ்சுரம் இறந்த காதலர் – lover who has gone through the harsh wasteland, lover who has gone through the hot wasteland, நெஞ்சு உணர – heartfelt, அரிய – precious, rare, வஞ்சினம் சொல்லியும் – uttering promises, பல் மாண் – many elegances, தெரி வளை முன் கை பற்றியும் – holding my forearm with chosen bangles, வினை முடித்து வருதும் என்றனர் அன்றே தோழி – he said that he will finish his work and come oh friend, கால் இயல் நெடுந் தேர்க் கைவண் செழியன் – charitable Pāndiyan with tall chariots that fly like the wind, ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து – victorious at Ālankānam – In battle, Pāndiyan Neduncheliyan beat Chēran and Chōlan kings and also Thithiyan, Elini, Erumaiyoor leader, Irungo Venman and Elini in this battlefield., உயர்த்த வேலினும் – more than the raised spears, பல் ஊழ் மின்னி – many glitters, முரசு என – like drums, மா இரு விசும்பில் கடி இடி பயிற்றி – constant roaring thunder in the huge dark sky, நேர் கதிர் நிரைத்த நேமியம் – discus with many straight spokes, discus with perfect spokes, discus with delicate brightness, செல்வன் – Thirumāl, போர் அடங்கு – controlled (enemies) through battles, அகலம் பொருந்திய தார் போல் – like a garland on the chest, திரு வில் – beautiful rainbows, தேஎத்துக் குலைஇ – curved in the sky, உருகெழு – fierce, மண் பயம் பூப்பப் பாஅய் – spread for the land to benefit, தண் பெயல் எழிலி – clouds that pour cold rain, தாழ்ந்த போழ்தே – when they came down

அகநானூறு 176, மருதம் பாடிய இளங்கடுங்கோ, மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கடல் கண்டன்ன கண் அகன் பரப்பின்
நிலம் பக வீழ்ந்த வேர் முதிர் கிழங்கின்
கழை கண்டன்ன தூம்புடைத் திரள் கால்
களிற்றுச் செவி அன்ன பாசடை மருங்கில்
கழு நிவந்தன்ன கொழு முகை இடை இடை  5
முறுவல் முகத்தின் பன் மலர் தயங்கப்
பூத்த தாமரைப் புள் இமிழ் பழனத்து
வேப்பு நனை அன்ன நெடுங்கண் நீர் ஞெண்டு
இரை தேர் வெண்குருகு அஞ்சி அயலது
ஒலித்த பகன்றை இருஞ்சேற்று அள்ளல்  10
திதலையின் வரிப்ப ஓடி விரைந்து தன்
நீர் மலி மண் அளைச் செறியும் ஊர
மனை நகு வயலை மரன் இவர் கொழுங்கொடி
அரி மலர் ஆம்பலொடு ஆர் தழை தைஇ
விழவு ஆடு மகளிரொடு தழூஉ அணிப் பொலிந்து  15
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் இழை முன்கைக்
குறுந்தொடி துடக்கிய நெடுந்தொடர் விடுத்தது
உடன்றனள் போலும் நின் காதலி எம் போல்
புல் உளைக் குடுமிப் புதல்வன் பயந்து
நெல் உடை நெடு நகர் நின்னின்று உறைய  20
என்ன கடத்தளோ மற்றே தன் முகத்து
எழுது எழில் சிதைய அழுதனள் ஏங்கி
வடித்து என உருத்த தித்திப் பல் ஊழ்
நொடித்தெனச் சிவந்த மெல் விரல் திருகுபு
கூர் நுனை மழுகிய எயிற்றள்  25
ஊர் முழுது நுவலும் நின் காணிய சென்மே.

Akanānūru 176, Marutham Pādiya Ilankadunkō, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the unfaithful hero, refusing him entry
Oh man from the town where the land is as wide
as the ocean, thick, hollow stems of lotus plants
whose mature roots with tubers split the land are
like hollow bamboos, their green leaves are like
the ears of elephants, their thick, lifted buds are
like cattle-controlling whips, the lotus blossoms
are  like smiling faces, and birds chirp in the fields
where water crabs with long eyes that appear like
neem buds fear white herons that look  for prey
near thick pakandrai vines, and scuttle rapidly
through the thick mud drawing lines that look
like pallor lines as they reach their watery holes!

Your lover with fine jewels, small bangles on
her forearms, and flower-like, pretty,
kohl-rimmed eyes, who danced with female
dancers, embracing them at the festival, wearing
garments made from beautiful white waterlilies
and bright vayalai vines that grow around the
house trees, is upset that you abandoned her
after long attachment.

She cries ruining her painting-like face.  Her body
has pallor spots like beaten and heated gold, her red
delicate fingers are ruined since she cracks them
constantly, her sharp teeth ends have become blunted,
and she is looking for you who has become the
talk of our town.

Like your wife who has borne you a son with
a thin tuft of hair, your mistress does not have
to live with your atrocities in a huge house with
rice.

Notes:  ஐங்குறுநூறு 30 – வேப்பு நனை அன்ன நெடுங்கண் களவன்.  There is another version of this poem with the first word on line 23 being அடித்தென.

Meanings:   கடல் கண்டன்ன – like seeing the ocean, கண் அகன் பரப்பின் நிலம் – vast wide land, பக வீழ்ந்த வேர் முதிர் கிழங்கின் – like mature roots with tubers that split the earth, கழை கண்டன்ன – like seeing bamboo, தூம்புடைத் திரள் கால் – tubular thick stems, thick stems which are hollow inside, களிற்றுச் செவி அன்ன – like the ears of male elephants, பாசடை – green leaves, மருங்கில் – nearby, கழு நிவந்தன்ன கொழு முகை – thick buds appearing lifted like a rod that is used to control cows, இடை இடை முறுவல் முகத்தின் பன் மலர் தயங்கப் பூத்த தாமரை – lotus flowers which have bloomed brightly in between like smiling faces, புள் இமிழ் பழனத்து – in the fields where birds chirp, வேப்பு நனை அன்ன – like the buds of neem trees, நெடுங்கண் நீர் ஞெண்டு – water crab with long eyes, இரை தேர் வெண்குருகு அஞ்சி – afraid of the white heron/egret/stork that looks for food, அயலது ஒலித்த பகன்றை – nearby thick pakandrai vine, Operculina turpethum, Indian jalap, இருஞ்சேற்று அள்ளல் – dark thick mud, திதலையின் வரிப்ப – draws lines like the pallor lines, ஓடி விரைந்து தன் நீர் மலி மண் அளைச் செறியும் – runs fast to its water-filled holes, ஊர – oh man from such town, மனை நகு வயலை – flourishing vayalai vine in the house, purslane vine, Portulaca quadrifida, மரன் இவர் கொழுங்கொடி – thick vine that spreads on a tree, அரி மலர் ஆம்பலொடு – with pretty white waterlilies, with flourishing white flowers, ஆர் தழை தைஇ – wore pretty garments with leaves and flowers, விழவு – festival, ஆடு மகளிரொடு தழூஉ – embracing dancing women, அணிப் பொலிந்து – beautiful with ornaments, splendid with ornaments, மலர் ஏர் உண்கண் – flower-like kohl-lined eyes, மாண் இழை – esteemed jewels, முன் கை – forearm, குறுந்தொடி – small bangles, துடக்கிய – tied, நெடுந் தொடர் – long ties, விடுத்தது உடன்றனள் போலும் நின் காதலி – your lover is upset that you abandoned her, எம் போல் – like us, like your wife, புல் உளைக் குடுமிப் புதல்வன் – son with thin tuft of hair, son with a small tuft of hair, பயந்து – gave birth to, நெல் உடை நெடு நகர் – big house with paddy, நின்னின்று உறைய – to live there with you, என்ன கடத்தளோ மற்றே – does she have the  limits, does she have the culture, தன் முகத்து எழுது எழில் சிதைய – her painting-like face beauty ruined, அழுதனள் – she cried, ஏங்கி – pining, வடித்து என உருத்த தித்தி – pallor the color of melted and poured gold, பல் ஊழ் நொடித்தென –  since she cracks repeatedly, சிவந்த மெல் விரல் – red delicate fingers, திருகுபு – ruined, twisted, கூர் நுனை மழுகிய எயிற்றள் – her sharp teeth ends blunted, ஊர் முழுது நுவலும் – the whole town talks, நின் காணிய சென்மே – she goes looking for you

அகநானூறு 177, செயலூர் இளம்பொன் சாத்தன் கொற்றனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
தொன்னலம் சிதையச் சாஅய் அல்கலும்
இன்னும் வாரார் இனி எவன் செய்கு எனப்
பெரும் புலம்புறுதல் ஓம்புமதி சிறுகண்
இரும் பிடித் தடக்கை மான நெய் அருந்து
ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற வெறி கொள் ஐம்பால் 5
தேம் கமழ் வெறி மலர் பெய்ம்மார் காண்பின்
கழை அமல் சிலம்பின் வழை தலை வாடக்
கதிர் கதம் கற்ற ஏகல் நெறியிடைப்
பைங்கொடிப் பாகற் செங்கனி நசைஇக்
கான மஞ்ஞைக் கமஞ்சூல் மாப்பெடை 10
அயிரியாற்று அடைகரை வயிரின் நரலும்
காடுஇறந்து அகன்றோர் நீடினர் ஆயினும்
வல்லே வருவர் போலும் வென்வேல்
இலை நிறம் பெயர ஓச்சி மாற்றோர்
மலை மருள் யானை மண்டுஅமர் ஒழித்த  15
கழற்கால் பண்ணன் காவிரி வடவயின்
நிழற்கயம் தழீஇய நெடுங்கால் மாவின்
தளிர் ஏர் ஆகம் தகை பெற முகைந்த
அணங்குடை வன முலைத் தாஅய நின்
சுணங்கிடை வரித்த தொய்யிலை நினைந்தே.  20

Akanānūru 177, Seyalūr Ilampon Sāthan Kotranār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your prior beauty shattered, every day
you are thinking, “He has still not come
yet.  What will I do now?”
Stop distressing greatly, my friend!
He’ll come to adorn with flowers bearing
honey scent, your fragrant, five-part
braid that appears like a small-eyed, dark
female elephant’s large trunk!

Even if he has delayed his return, he’ll come
back soon,
……….the one who went through forests where
……….the slopes are dense with bamboos,
……….valai tree trops are parched, sun’s rays
……….burn with rage on the paths, and a
……….forest peahen, fully pregnant,
……….desires the red fruits of green pākal
……….vines, and screeches like a vayir horn
……….on the sandy bank of the Ayiri river,
thinking about the thoyyil designs on your
elegant, pretty breasts and budded pallor
spots on your chest that are like the tender
sprouts on a tall-trunked mango tree near
a shaded pond north of Kāviri river,
belonging to Pannan wearing warrior anklets,
who attacked with his victorious spear,
its blade color changing to red as he ruined the
mountain-like elephants of his enemies in battles.

Notes:  அகநானூறு 15 – மயில் பாகற் கனியை உண்ணுதலை பாகல் ஆர்கைப் பறைக் கண் பீலித்தோகை.  There is another version with line 5 being ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற நெறி கொள் ஐம்பால்.

Meanings:   தொன்னலம் சிதைய – your previous beauty shattered, சாஅய் – ruined, அல்கலும் – every day, இன்னும் வாரார் இனி – he has not returned yet, எவன் செய்கு – what will I do, என – thus, பெரும் புலம்புறுதல் ஓம்புமதி – stop distressing greatly, சிறுகண் – small eyes, இரும் பிடி – dark female elephant, தடக் கை மான – like the big/curved hands, நெய் அருந்து ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற – ghee/oil poured and tied together properly, வெறி கொள் ஐம்பால் – fragrant five-part braid, தேம் கமழ் வெறி மலர் – flowers with the fragrance of honey, பெய்ம்மார் – to place, காண்பின் – when seen, கழை அமல் சிலம்பின் – on the mountain slopes dense with bamboos, வழை தலை வாட – the tops of surapunnai parched, Long-leaved two-sepalled gamboge flower, ochrocarpus longifolius, surangi, கதிர் கதம் – the sun’s rage, கற்ற – learned, trained, ஏகல் நெறியிடை – in the mountain path, பைங்கொடிப் பாகல் – new bittermelon vines, செங்கனி நசைஇ – desiring its red fruits, கான மஞ்ஞைக் கமஞ்சூல் மாப் பெடை – forest peacock’s fully pregnant dark/big female, அயிரி யாற்று அடைகரை – on the banks of Ayiri river, வயிரின் நரலும் – screeches like a vayir horn, காடு இறந்து அகன்றோர் – the one who went past forests, நீடினர் ஆயினும் – even if he is delayed, வல்லே வருவர் போலும் – it appears that he will come soon, வென்வேல் இலை நிறம் பெயர – the color of the blade in the victorious spears changed, ஓச்சி – attacked, மாற்றோர் மலை மருள் யானை – the mountain-like elephants of enemies, மண்டு அமர் ஒழித்த – ruined in close battles, கழல் கால் பண்ணன் – Pannan wearing warrior anklets on his feet, காவிரி வடவயின் – on the north side of Kāviri, நிழல் கயம் தழீஇய – next to a shaded pond, நெடுங்கால் மாவின் – of a mango tree with tall trunk, தளிர் ஏர் ஆகம் – sprout-like chest, தகை பெற முகைந்த – budded with esteem, அணங்குடை வன முலைத் தாஅய நின் சுணங்கிடை வரித்த தொய்யிலை நினைந்தே – thinking about the drawn thoyyil designs on your elegant pretty breasts with spread pallor spots

அகநானூறு 178, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
வயிரத்தன்ன வை ஏந்து மருப்பின்
வெதிர் வேர் அன்ன பரூஉ மயிர்ப் பன்றி
பறைக் கண் அன்ன நிறைச் சுனை பருகி
நீலத்து அன்ன அகல் இலைச் சேம்பின்
பிண்டம் அன்ன கொழுங்கிழங்கு மாந்தி  5
பிடி மடிந்தன்ன கல் மிசை ஊழ் இழிபு
யாறு சேர்ந்தன்ன ஊறு நீர்ப் படாஅர்ப்
பைம் புதல் நளி சினைக் குருகு இருந்தன்ன
வண் பிணி அவிழ்ந்த வெண் கூதாளத்து
அலங்கு குலை அலரி தீண்டித் தாது உக  10
பொன் உரை கட்டளை கடுப்பக் காண்வரக்
கிளை அமல் சிறு தினை விளை குரல் மேய்ந்து
கண் இனிது படுக்கும் நன் மலை நாடனொடு
உணர்ந்தனை புணர்ந்த நீயும் நின் தோள்
பணைக் கவின் அழியாது துணைப் புணர்ந்து என்றும்  15
தவல் இல் உலகத்து உறை இயரோ தோழி
எல்லையும் இரவும் என்னாது கல்லெனக்
கொண்டல் வான்மழை பொழிந்த வைகறைத்
தண் பனி அற்சிரம் தமியோர்க்கு அரிது எனக்
கனவினும் பிரிவு அறியலனே அதன்தலை  20
முன் தான் கண்ட ஞான்றினும்
பின் பெரிது அளிக்கும் தன் பண்பினானே.

Akanānūru 178, Paranar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
Understanding and uniting with him, may you
live in this faultless world forever,
your arms not losing their bamboo-like beauty,
with your man from the mountains,

where a boar with lifted tusks, sharp like diamond,
and coarse hair, like bamboo roots, drinks water
from a full spring that looks like the eye of a drum,
eats thick tubers like balls of rice, of chēmpu
leaves that are as dark as blue sapphire, goes
near bushes where spring water flows like a river
through boulders which look like crouching female
elephants, walks rubbing against white koothalam
flowers blossomed from lush, tight buds
on verdant bushes appearing like white herons on
dense branches, and gets pollen on its body, looking
like a touchstone on which gold is rubbed, grazes
on mature, tiny millet on dense stalks, and sleeps
sweetly!

Knowing that it is difficult for those who are alone, who
struggle at dawn, in this early dew, chilly season
when the clouds pour rains without considering whether
it is morning or night, he will not desire to be away
from you even in his dream.  On top of that, he’ll shower
his graces even more now than when he first met you!

Notes:  அகநானூறு 178 – பிடி மடிந்தன்ன கல், அகநானூறு 269 –  பிடி மடிந்தன்ன குறும்பொறை, குறுந்தொகை 111 – கூழை இரும் பிடிக் கை கரந்தன்ன கேழ் இருந் துறுகல், கலித்தொகை 108 – பிடி துஞ்சு அன்ன அறை, ஐங்குறுநூறு 239 – புகர் முக வேழம் இரும்பிணர்த் துறுகல் பிடி செத்துத் தழூஉம்.  வயிரத்தன்ன வை ஏந்து மருப்பின் (1) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – வைரத்தை ஒத்த கூறிய மேனோக்கிய கோட்டினையுடைய, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இந்திரனின் வச்சிரப் படையைப் போன்ற கூர்ந்து உயர்ந்த மருப்பினையும்.

Meanings:   வயிரத்தன்ன – like diamond, like a thunder-bolt shaped weapon, வை ஏந்து மருப்பின் – with sharp lifted tusks, வெதிர் வேர் அன்ன – like bamboo roots, பரூஉ மயிர்ப் பன்றி – pig with thick hair, பறைக் கண் அன்ன – like drum eyes, நிறைச் சுனை பருகி – drinks from the full spring, நீலத்து அன்ன – like blue waterlilies, Nymphaea caerulea, like sapphire gems, அகல் இலைச் சேம்பின் – of taro plants with wide leaves,Colocasia antiquorum, Colocasia esculenta, பிண்டம் அன்ன – like balls of food (பிண்டம் = மாவுப் பிண்டம், சோற்றுப் பிண்டம்), கொழுங்கிழங்கு – thick tubers, மாந்தி – eats, பிடி மடிந்தன்ன – like a crouched female elephants, கல் மிசை – on a boulder, ஊழ் இழிபு – water flowing regularly, யாறு – river, சேர்ந்தன்ன – like reaching, ஊறு நீர் – spring water, படாஅர் – small low shrubs, பைம் புதல் – verdant bushes, நளி சினைக் குருகு இருந்தன்ன – like herons/egrets/storks on dense branches, வண் பிணி அவிழ்ந்த வெண் கூதாளத்து – lush white koothalam buds that have opened from their tightness – Convolvulus ipome, a three-lobed nightshade vine, அலங்கு குலை – swaying clusters, அலரி தீண்டி – touching the flowers, தாது உக – pollen drop, பொன் உரை கட்டளை கடுப்ப – like touchstone on which gold is rubbed, காண்வர – when seen, கிளை அமல் – dense with branches, சிறு தினை – tiny millet, விளை குரல் மேய்ந்து – grazes on its mature clusters, கண் இனிது படுக்கும் – closes its eyes sweetly and sleeps, நன் மலை நாடனொடு – with the man from the fine mountain country, உணர்ந்தனை – you understood, புணர்ந்த நீயும் – you who united with him, நின் தோள் – your arms, பணைக் கவின் அழியாது – without ruining their bamboo-like beauty, துணைப் புணர்ந்து – uniting with your partner, என்றும் – forever, தவல் இல் உலகத்து உறை இயரோ – may you live in the faultless world, தோழி – my friend, எல்லையும் இரவும் என்னாது – not considering whether it is day or night, கல்லென – with loud sounds, கொண்டல் – clouds, வான் மழை – rain from the sky, பொழிந்த – fell as rain from the skies, வைகறை – dawn, தண் பனி – cold dew, அற்சிரம் – early dew season, தமியோர்க்கு – for those who are alone, அரிது – difficult, என – so, கனவினும் பிரிவு அறியலனே – he does not know separation even in dreams, அதன்தலை – on top of that, முன் தான் கண்ட ஞான்றினும் – even more than the days before when you saw him, பின் பெரிது அளிக்கும் – he will give more later, தன் பண்பினானே – that is his nature

அகநானூறு 179, கொடிமங்கலத்து வாதுளி நற்சேந்தனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
விண் தோய் சிமைய விறல் வரைக் கவாஅன்
வெண்தேர் ஓடும் கடங்காய் மருங்கில்
துனை எரி பரந்த துன்னரும் வியன் காட்டுச்
சிறுகண் யானை நெடுங்கை நீட்டி
வான்வாய் திறந்தும் வண் புனல் பெறாஅது  5
கான் புலந்து கழியும் கண் அகன் பரப்பின்
விடுவாய்ச் செங்கணைக் கொடு வில் ஆடவர்
நல் நிலை பொறித்த கல் நிலை அதர
அரம்பு கொள் பூசல் களையுநர்க் காணாச்
சுரம் செல விரும்பினிர் ஆயின் இன் நகை  10
முருந்து எனத் திரண்ட முள் எயிற்றுத் துவர் வாய்
குவளை நாள் மலர் புரையும் உண்கண் இம்
மதி ஏர் வாணுதல் புலம்ப
பதி பெயர்ந்து உறைதல் ஒல்லுமோ நுமக்கே?

Akanānūru 179, Kodimankalathu Vāthuli Narchēnthanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Is this fitting for you to go away to the wasteland,
……….where peaks touch skies, proud mountains
……….are next to each other, there are moving
……….mirages in the harsh, parched forests
……….where fires spread rapidly, a small-eyed,
……….thirsty elephant moves away hating the
……….forest, after stretching its trunk and
……….opening its big mouth for water and not
……….getting enough of it, and in the wide land,
……….there are men with harsh bows and red
……….arrows that don’t miss their marks, memorial
………. stones of their dead victims etched with
………. glories, and nobody to be peace makers in
………. the path where there are trouble makers,
causing pain to the girl of sweet smiles, sharp teeth that are
like the rounded ends of peacock feathers, red mouth, kohl-lined
eyes like fresh blue waterlilies, and moon-like, bright forehead?

Notes:  அகநானூறு 179 – முருந்து எனத் திரண்ட முள் எயிற்று, அகநானூறு 193 – முருந்து ஏர் முறுவல் இளையோள், நற்றிணை 179 – முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை.  விடுவாய் (7) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – விடுதல் வாய்ந்த, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இலக்குத் தப்பாமல் விடுதற்கியன்ற.

Meanings:   விண் தோய் சிமைய – with peaks that touch the skies, விறல் – proud, வரை – mountains, கவாஅன் – adjoining mountains, வெண்தேர் ஓடும் – with mirages running, கடம் – forest, காய் மருங்கில் – where it is parched/hot, துனை – rapidly, எரி பரந்த – fire spread, துன்னரும் – very difficult, வியன் காட்டு – of the wide forest, சிறுகண் யானை – an elephant with small eyes, நெடுங்கை நீட்டி – stretching its long trunk, வான்வாய் திறந்தும் – even when it opens its big mouth, வண் புனல் பெறாஅது – not getting abundant water, கான் புலந்து கழியும் -it hated the forest and moved, கண் அகன் பரப்பின் – in the place with wide space, விடுவாய் – shooting without missing the mark, sharp shooting, செங்கணை – red arrows, கொடு வில் ஆடவர் – men with harsh/curved bows, நல் நிலை பொறித்த – good matters etched, கல் நிலை – memorial stones stand,  அதர – on the paths, அரம்பு கொள் பூசல் – skirmishes/battles of those who are cause trouble, களையுநர் – those who remove, காணா – unable to see, சுரம் செல விரும்பினிர் ஆயின் – if you desired to go to the wasteland, இன் நகை – sweet smiles, முருந்து எனத் திரண்ட முள் எயிற்று – with sharp teeth that are thick like the rounded ends of peacock feathers, துவர் வாய் – red mouth, coral-like red mouth, குவளை நாள் மலர் புரையும் – like the day’s fresh blue waterlilies, Nymphaea caerulea, உண்கண் – kohl-lined eyes, இம் மதி ஏர் வாள் நுதல் – moon-like bright forehead, புலம்ப – to be sad, பதி பெயர்ந்து உறைதல் ஒல்லுமோ நுமக்கே – is it fitting for you to move away and live elsewhere

அகநானூறு 180, கருவூர்க் கண்ணம்பாளனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
நகை நனி உடைத்தால் தோழி தகை மிக
கோதை ஆயமொடு குவவு மணல் ஏறி
வீ ததை கானல் வண்டல் அயர
கதழ் பரித் திண் தேர் கடைஇ வந்து
தண் கயத்து அமன்ற ஒண் பூங்குவளை 5
அரும்பு அலைத்து இயற்றிய சுரும்பு ஆர் கண்ணி
பின்னுப்புறம் தாழக் கொன்னே சூட்டி
நல்வரல் இளமுலை நோக்கி நெடிது நினைந்து
நில்லாது பெயர்ந்தனன் ஒருவன் அதற்கே
புலவு நாறு இருங்கழி துழைஇப் பல உடன்  10
புள் இறை கொண்ட முள்ளுடை நெடுந்தோட்டுத்
தாழை மணந்து ஞாழலொடு கெழீஇப்
படப்பை நின்ற முடத்தாள் புன்னைப்
பொன் நேர் நுண் தாது நோக்கி
என்னும் நோக்கும் இவ் அழுங்கல் ஊரே.  15

Akanānūru 180, Karuvūr Kannampalanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
This is a matter for great laughter, my friend!

When I climbed on the sand dunes with my
lovely friends wearing fine garlands, and played
in the grove full of flowers making little sand houses,
a man came fast in his sturdy chariot, placed a
bee-swarming strand woven with buds on my braids,
not desired by me, looked at my large, young breasts,
thought for a long time, and walked away.

For that, our loud town looks at the golden, fine
pollen on the punnai trees next to the thālai trees
with many trunks and thorny fronds, in the lush
groves where many birds that search for food in the
flesh-stinking backwaters rest, and then looks at me.

Meanings:   நகை நனி உடைத்து ஆல் – this causes great laughter (ஆல் = அசைச் சொல்), தோழி  – my friend, தகை மிக – very beautiful, greatly esteemed, கோதை ஆயமொடு குவவு மணல் ஏறி – climbed on the heaped sand with friends wearing garlands, வீ ததை கானல் வண்டல் அயர – playing with little sand houses in the flower filled grove, கதழ் பரித் திண் தேர் கடைஇ வந்து – came in a fast horse pulled sturdy chariot, தண் கயத்து அமன்ற ஒண் பூங்குவளை – bright waterlilies from a cool pond, அரும்பு அலைத்து இயற்றிய – created tightly with buds, சுரும்பு ஆர் கண்ணி – bee-swarming garland, பின்னுப் புறம் தாழக் கொன்னே சூட்டி – placed it on my hanging braids without any desire on my part, placed it on my hanging braids for no reason, நல்வரல் இள முலை நோக்கி – looked at my well grown/large young breasts, நெடிது நினைந்து நில்லாது பெயர்ந்தனன் – he thought about it for long and moved away without standing there, ஒருவன் – a man, அதற்கே – for that, புலவு நாறு இருங்கழி துழைஇ – after searching in the flesh-stinking backwaters, பல உடன் புள் இறை கொண்ட – with many birds that resided, முள்ளுடை நெடுந்தோட்டு – with long fronds with thorns, தாழை – thālai trees, Pandanas odoratissimus, மணந்து ஞாழலொடு – together with gnālal trees, Cassia sophera , Tigerclaw tree, புலிநகக்கொன்றை, கெழீஇ – having, with, படப்பை – grove, நின்ற – standing, growing, முடத்தாள் புன்னை – bent-trunked punnai trees, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, பொன் நேர் நுண் தாது நோக்கி – looks at the gold-like fine pollen, என்னும் நோக்கும் – and looks at me, இவ் அழுங்கல் ஊரே – this loud town

அகநானூறு 181, பரணர், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
துன் அருங்கானமும் துணிதல் ஆற்றாய்
பின் நின்று பெயரச் சூழ்ந்தனை ஆயின்
என் நிலை உரைமோ நெஞ்சே ஒன்னார்
ஓம்பு அரண் கடந்த வீங்கு பெருந்தானை
அடு போர் மிஞிலி செரு வேல் கடைஇ  5
முருகு உறழ் முன்பொடு பொருது களம் சிவப்ப
ஆஅய் எயினன் வீழ்ந்தென ஞாயிற்று
ஒண் கதிர் உருப்பம் புதைய ஓராங்கு
வம்பப் புள்ளின் கம்பலைப் பெருந்தோடு
விசும்பிடை தூர ஆடி மொசிந்து உடன் 10
பூவிரி அகன் துறைக் கணை விசைக் கடு நீர்க்
காவிரிப் பேர்யாற்று அயிர் கொண்டு ஈண்டி
எக்கர் இட்ட குப்பை வெண்மணல்
வைப்பின் யாணர் வளங்கெழு வேந்தர்
ஞாலம் நாறும் நலங்கெழு நல்லிசை  15
நான்மறை முதுநூல் முக்கண் செல்வன்
ஆலமுற்றம் கவின் பெறத் தைஇய
பொய்கை சூழ்ந்த பொழில் மனை மகளிர்
கை செய் பாவைத் துறைக்கண் இறுக்கும்
மகர நெற்றி வான் தோய் புரிசைச் 20
சிகரம் தோன்றாச் சேண் உயர் நல் இல்
புகாஅர் நல் நாட்டதுவே பகாஅர்
பண்டம் நாறும் வண்டு அடர் ஐம்பால்
பணைத் தகைத் தடைஇய காண்பு இன் மென்தோள்
அணங்கு சால் அரிவை இருந்த  25
மணம் கமழ் மறுகின் மணல் பெருங்குன்றே.

Akanānūru 181, Paranar, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
You are not strong enough to go through this
difficult forest!  If you are thinking of leaving,
go and tell her about my situation, my heart!

The very elegant young woman with a five-part
braid that has fragrances of aromatic things sold
by merchants and swarmed by bees, and delicate
curved, bamboo-like arms,
is waiting on a sand hill in Kāviripoompattinam
with streets with sky-touching forts,
where tall flags fly, fine houses are tall and their
tops cannot be seen,
girls make little sand dolls on the shores of the
huge Kāviri river at nearby Ālamutram of Sivan
with three eyes who gave the ancient four Vedas
that are famous all over the world, where groves
are surrounded by ponds that are beautifully
created, and the Kāviri river rushes like swift
arrows bringing fine white sand and creating sand
dunes, protected by the mighty Chōla king who
owns rich towns,
and flocks of birds come to rest on the flower-dense,
wides shores, after collectively hovering over, and
protecting with uproar, from the sun, the body of
Āy Eyinan with Murukan-like strength, who fell
battling Mignili who was skilled in battle, who had
a large army, who seized protected forts of enemies,
and the battlefields turned red.

Notes:  Akanānūru poems 142, 148, 181 and 208, all written by Paranar, describe a battle where Mignili killed Āy Eyinan, and birds laced their wings together and hovered over his dead body, protecting it.  மகர நெற்றி (20) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மகர மீனின் முதுகு போன்ற உச்சியையுடைய, வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – மகரக் கொடியினை உச்சியிற் கொண்ட.

Meanings:   துன் அருங்கானமும் – forest that is difficult to approach, துணிதல் ஆற்றாய் – you are not bold, you are not strong, பின் நின்று – standing behind, பெயரச் சூழ்ந்தனை ஆயின் – if you are thinking about leaving, என் நிலை – my situation, உரைமோ நெஞ்சே- tell her about it my heart, ஒன்னார் – enemies, ஓம்பு அரண் கடந்த – ruined and won fortresses that are protected, வீங்கு – large, பெருந்தானை – large army, அடு போர் மிஞிலி – Mignili of murderous battles, செரு வேல் கடைஇ – battle fought with mighty spears, முருகு உறழ் – like Murukan, முன்பொடு பொருது – fight with bravery, களம் சிவப்ப – battlefield to become red, ஆஅய் எயினன் வீழ்ந்தென – since Āy Eyinan dropped dead, ஞாயிற்று ஒண் கதிர் – the sun’s bright rays, உருப்பம் புதைய – hiding his body, ஓராங்கு – together, வம்பப் புள்ளின் கம்பலை – the uproar of new birds, பெருந்தோடு – big flocks, விசும்பிடை – in the sky, தூர ஆடி – flew high, மொசிந்து உடன் – combined together, பூ விரி – flowers blossomed, அகன் துறை – wide shore, கணை விசை – speed of arrows, கடு நீர் – rapidly flowing water, காவிரிப் பேர்யாற்று – of the large Kāviri river, அயிர் கொண்டு – with fine sand, ஈண்டி-  collected, heaped, எக்கர் இட்ட – formed by sand, குப்பை – heaps, வெண்மணல் வைப்பின் – with towns with white sand, யாணர் – wealthy, வளம் கெழு வேந்தர் – king who is prosperous, ஞாலம் நாறும் நலம் கெழு நல் இசை – fine fame that has spread all over the world, fine fame that has spread all over the land, நான்மறை – the Vedas, முதுநூல் – ancient text, முக்கண் செல்வன் – Sivan with three eyes, ஆலமுற்றம் கவின் பெற – Ālamutram to become beautiful, தைஇய – created, பொய்கை சூழ்ந்த பொழில் – groves surrounded by ponds, மனை மகளிர் கை செய் பாவை – dolls made by young women at home, துறைக் கண் இறுக்கும் – are on the shores, மகர – with fish, நெற்றி – high, வான் தோய் – sky touching, புரிசை – fort walls, சிகரம் தோன்றா – unable to see the top, சேண் – far away, உயர் நல் இல் – tall fine houses, புகாஅர் – Kavirpoompattinam, நல் நாட்டதுவே – in the fine country, பகாஅர் – merchants, பண்டம் நாறும் – fragrance of the things that they sell, வண்டு அடர் ஐம்பால் – five-part braid swarmed by bees, பணைத் தகை – pretty like bamboo, தடைஇய – curved, காண்பு – to see, இன் மென் தோள் – sweet delicate arms, அணங்கு சால் அரிவை இருந்த – where our greatly beautiful young woman is, மணம் கமழ் மறுகின் – with streets with fragrances, மணல் பெருங்குன்றே – big sand hills

அகநானூறு 182, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பூங்கண் வேங்கைப் பொன் இணர் மிலைந்து
வாங்கு அமை நோன் சிலை எருத்தத்து இரீஇ
தீம் பழப் பலவின் சுளை விளை தேறல்
வீளை அம்பின் இளையரொடு மாந்தி
ஓட்டு இயல் பிழையா வய நாய் பிற்பட  5
வேட்டம் போகிய குறவன் காட்ட
குளவித் தண் புதல் குருதியொடு துயல்வர
முளவுமாத் தொலைச்சும் குன்ற நாடே
அரவு எறி உருமோடு ஒன்றிக் கால் வீழ்த்து
உரவு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல்  10
தனியை வந்த ஆறு நினைந்து அல்கலும்
பனியொடு கலுழும் இவள் கண்ணே அதனால்
கடும் பகல் வருதல் வேண்டும் தெய்ய
அதிர் குரல் முது கலை கறி முறி முனைஇ
உயர் சிமை நெடுங்கோட்டு உகள உக்க  15
கமழ் இதழ் அலரி தாஅய் வேலன்
வெறி அயர் வியன் களம் கடுக்கும்
பெரு வரை நண்ணிய சாரலானே.

Akanānūru 182, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the mountains where a mountain dweller
wearing clusters of golden vēngai flowers from trees
growing in a lovely place, carries a strong, curved bamboo
bow on his shoulders, drinks aged liquor made with segments
of jackfruits with young men who carry loud arrows, goes
hunting followed by his unfailing, strong dogs that track
wild animals, and kills a porcupine hiding behind a cool
wild jasmine bush that sways with dripping blood!

Her eyes filled with tears, she cries every day, thinking
about you coming alone on the path at midnight, when
heavy rains come down with blowing winds and thunder
that falls on snakes and kills them, and forest bushes with
wild jasmine flowers and red glory lilies sway.

So, please come here during the day to the slopes
near the lofty mountains, where, hating to eat tender pepper
leaves, an old male monkey with a loud voice leaps around
and drops fragrant flower petals, making the place look like
the veriyāttam ground of a vēlan.

Notes:   There is a convention that thunder ruins and kills snakes.  Akanānūru 68, 92, 119, 182, 202, 274, 323, 328, Kalithokai 45, 113, Kurunthokai 158, 190, 268, 391 and Natrinai 37, 51, 114, 129, 238, 255, 264, 347, 383, Puranānūru 17, 58, 126, 211, 366 and 369 have similar descriptions of thunder ruining or killing snakes.

Meanings:   பூங்கண் – beautiful place, வேங்கை – vēngai trees, Pterocarpus marsupium, பொன் இணர் மிலைந்து – wearing golden clusters, வாங்கு அமை – curved bamboo, நோன் சிலை – strong bow, எருத்தத்து இரீஇ – placed on their shoulders, தீம் பழப் பலவின் சுளை விளை தேறல் – aged alcohol made with the sweet pieces of jackfruits, Artocarpus heterophyllus, வீளை அம்பின் இளையரொடு மாந்தி – drink with servants/young men who carry loud arrows, ஓட்டு இயல் – of chasing nature, ability to track wild animals, பிழையா வய நாய் பிற்பட – unfailing strong dogs following, வேட்டம் போகிய குறவன் – mountain dweller who goes hunting, காட்ட குளவி – forest jasmine, Millingtonia hortensis, wild jasmine, தண் புதல் – cool bushes, குருதியொடு – with red flowers, with glory lily flowers, துயல்வர – moving, முளவுமாத் தொலைச்சும் – kills a porcupine, குன்ற நாடே – oh man from such mountains, அரவு எறி உருமோடு – along with thunder that falls and ruins snakes, ஒன்றி – together, கால் வீழ்த்து உரவு மழை பொழிந்த பானாள் – in the midnight when heavy rains come down with wind, கங்குல் தனியை வந்த – you coming alone at night, ஆறு – path, நினைந்து – thinking about it, அல்கலும் பனியொடு கலுழும் இவள் கண்ணே – her eyes shed tears every day, அதனால் கடும் பகல் வருதல் வேண்டும் – so please come in the middle of the day, தெய்ய – அசை, an expletive, அதிர் குரல் முது கலை – an old male monkey with a loud voice, கறி முறி முனைஇ – hating the tender pepper vine leaves, உயர் சிமை – tall mountains, நெடுங்கோட்டு – lofty peaks, உகள – leaps, உக்க கமழ் இதழ் அலரி தாஅய் – dropping flower petals that are spread, வேலன் வெறி அயர் வியன் களம் கடுக்கும் – looking like the vēlan’s veriyāttam grounds, பெரு வரை நண்ணிய சாரலானே – on the slopes near the tall mountains

அகநானூறு 183, கருவூர்க் கலிங்கத்தார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
குவளை உண்கண் கலுழவும் திருந்திழைத்
திதலை அல்குல் அவ்வரி வாடவும்
அத்தம் ஆர் அழுவம் நத்துறந்து அருளார்
சென்று சேண் இடையர் ஆயினும் நன்றும்
நீடலர் என்றி தோழி பாடுஆன்று  5
பனித் துறைப் பெருங்கடல் இறந்து நீர் பருகி
குவவுத் திரை அருந்து கொள்ளைய குடக்கு ஏர்பு
வயவுப் பிடி இனத்தின் வயின் வயின் தோன்றி
இருங்கிளைக் கொண்மூ ஒருங்குடன் துவன்றி
காலை வந்தன்றால் காரே மாலைக்  10
குளிர் கொள் பிடவின் கூர் முகை அலரி
வண்டு வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம்
கூதிர்அற்சிரத்து ஊதை தூற்ற
பனி அலைக் கலங்கிய நெஞ்சமொடு
வருந்துவம் அல்லமோ பிரிந்திசினோர் திறத்தே?  15

Akanānūru 183, Karuvūr Kalinkathār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
My friend!  You tell me that he will not delay
his return even though he went to a distant
place in the wasteland with harsh paths, my
lover without kindness who abandoned me
causing my kohl-lined, kuvalai-like, eyes to cry
and the pale spots and pretty lines on my loins
with perfect jewels to fade!

Won’t we still feel sad with a hurt heart since
he separated from us, in this early dew season,
when cold winds blow, clouds drink water from
the curved, loud ocean waves, climb to the west,
and appear here and there like herds of pregnant
female elephants, and join together ready to rain,
evenings are chill, and bees open pointed buds
of pidavam flowers with non-stopping scents?

Meanings:   குவளை உண்கண் கலுழவும் – eyes resembling blue waterlilies to cry, Nymphaea caerulea, திருந்திழை – perfect jewels,  திதலை அல்குல் – loins with pale spots, அவ்வரி வாடவும் – beautiful lines to fade,  அத்தம் ஆர் அழுவம் – to the wasteland filled with paths, நத்துறந்து – abandoning us, அருளார் – one who does not shower graces, சென்று சேண் இடையர் ஆயினும் – even though he went to a far away place, நன்றும் நீடலர் என்றி தோழி – you tell me that he will not delay greatly oh friend, பாடு ஆன்று – with loud sounds, பனித் துறைப் பெருங்கடல் இறந்து – go to the large ocean, நீர் பருகி – drinking the water, குவவுத் திரை அருந்து – drinking from the curved waves, கொள்ளைய – abundantly, குடக்கு ஏர்பு – climb to the west, வயவுப் பிடி இனத்தின் – like the herds of pregnant female elephants, வயின் வயின் தோன்றி – appear here and there, இருங்கிளைக் கொண்மூ – group of dark/large clouds, ஒருங்குடன் துவன்றி காலை வந்தன்றால் காரே – rainy season came as they joined together and were ready to rain, மாலைக் குளிர்கொள் – cold evenings, பிடவின் கூர் முகை – of pidavam flowers with sharp buds, Bedaly-nut plant, Randia malabarica, அலரி வண்டு வாய் திறக்கும் – bees open the buds into flowers, தண்டா நாற்றம் – non-stopping fragrance, கூதிர் அற்சிரத்து – in the cold early dew season, ஊதை தூற்ற – cold/northern winds blow with sprays, பனி அலை – since chillness bothered, கலங்கிய நெஞ்சமொடு – with a distressed heart, வருந்துவம் அல்லமோ பிரிந்திசினோர் திறத்தே – won’t we be sad because of the one who separated

அகநானூறு 184, மதுரை மருதன் இளநாகனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கடவுள் கற்பொடு குடிக்கு விளக்கு ஆகிய
புதல்வன் பயந்த புகழ் மிகு சிறப்பின்
நன்னராட்டிக்கு அன்றியும் எனக்கும்
இனிது ஆகின்றால் சிறக்க நின் ஆயுள்
அருந்தொழில் முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு  5
சுரும்பு இமிர் மலர கானம் பிற்பட
வெண்பிடவு அவிழ்ந்த வீ கமழ் புறவில்
குண்டைக் கோட்ட குறு முள் கள்ளிப்
புன்தலை புதைத்த கொழுங்கொடி முல்லை
ஆர் கழல் புதுப்பூ உயிர்ப்பின் நீக்கித்  10
தெள் அறல் பருகிய திரிமருப்பு எழில் கலை
புள்ளி அம் பிணையொடு வதியும் ஆங்கண்
கோடுடைக் கையர் துளர் எறி வினைஞர்
அரியல் ஆர்கையர் விளை மகிழ் தூங்கச்
செல் கதிர் மழுகிய உருவ ஞாயிற்றுச்  15
செக்கர் வானம் சென்ற பொழுதில்
கல் பால் அருவியின் ஒலிக்கும் நற்தேர்
தார் மணி பல உடன் இயம்ப
சீர் மிகு குருசில் நீ வந்து நின்றதுவே.

Akanānūru 184, Mathurai Ilanākanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O great man!  May your life be great!
Your arrival is special not only for your
good wife with divine virtue and great fame,
who has given birth to a son who is like a light
to the family, but it is also sweet for me!

Finishing your difficult work, with a noble mind,
leaving the forest with bee-swarming flowers behind,
……….where white pidavam flowers have bloomed
……….in the woods with the fragrance of flowers,
……… thick mullai vines have covered the parched
……… tops of kalli trees with short branches and
……….dropped new blossoms, and a handsome stag
……….with twisted antlers blows off the flowers and
……….drinks flowing water on the ground and resides
……….there with his pretty mate with spots,
………. workers with sticks who remove weeds, drink
……….and dance with joy, the sun’s moving rays have
……….faded, the sky has turned red,
you have arrived in your fine chariot with the sounds
of the strands of jingling bells that sound like
those of the waterfalls flowing down the mountains.

Meanings:   கடவுள் கற்பொடு – with godly virtue, with godly chastity,  குடிக்கு விளக்கு ஆகிய – as a lamp to the family, புதல்வன் பயந்த – gave a son, புகழ் மிகு சிறப்பின் நன்னராட்டிக்கு அன்றியும் – not only for your fine wife of great fame, எனக்கும் இனிது ஆகின்றால் – it is sweet to me, சிறக்க நின் ஆயுள் – may your life be splendid, அருந் தொழில் முடித்த – finished difficult work, செம்மல் உள்ளமொடு – with a noble mind, சுரும்பு இமிர் மலர கானம் பிற்பட – the forest with bees swarming flowers behind, வெண் பிடவு அவிழ்ந்த – white pidavam flowers have blossomed, Randia malabarica, வீ கமழ் புறவில் – in the forest with fragrant flowers, குண்டைக் கோட்ட – with short branches, குறு முள் கள்ளி – cactus with short thorns, Prickly pear cactus or Euphorbia Tirucalli, புன்தலை புதைத்த – covering the parched tops, கொழுங்கொடி முல்லை – thick jasmine vines, ஆர் கழல் புதுப் பூ – new flowers removed from their stems, உயிர்ப்பின் நீக்கி – blow and push aside, தெள் அறல் பருகிய – drank clear flowing water, திரி மருப்பு எழில் கலை – a handsome stag with curved antlers, புள்ளி அம் பிணையொடு – with his pretty female with spots, வதியும் ஆங்கண் – it lives there, கோடுடைக் கையர் – those with sticks in their hands, துளர் எறி வினைஞர் – workers who remove and throw weeds, அரியல் ஆர்கையர் – those who are holding liquor in their hands, விளை – causing, மகிழ் தூங்க – staying joyful due to liquor, dancing due to liquor, செல் கதிர் மழுகிய – the moving rays have faded, உருவ ஞாயிற்று – of the fine sun, செக்கர் வானம் – red skies, சென்ற பொழுதில் – when it goes, கல் பால் அருவியின் ஒலிக்கும் – sounding like waterfalls from the mountains, நற்தேர் – fine chariot, தார் மணி பல உடன் இயம்ப – with ringing strands of bells (around necks of horses), சீர் மிகு குருசில் – great man, நீ வந்து நின்றதுவே – since you have come and stood

அகநானூறு 185, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
எல் வளை ஞெகிழச் சாஅய் ஆய் இழை
நல் எழில் பணைத் தோள் இருங்கவின் அழிய
பெருங்கையற்ற நெஞ்சமொடு நம் துறந்து
இரும்பின் இன் உயிர் உடையோர் போல
வலித்து வல்லினர் காதலர் வாடல்  5
ஒலி கழை நிவந்த நெல் உடை நெடு வெதிர்
கலி கொள் மள்ளர் வில் விசையின் உடைய
பைது அற வெம்பிய கல் பொரு பரப்பின்
வேனில் அத்தத்து ஆங்கண் வான் உலந்து
அருவி ஆன்ற உயர் சிமை மருங்கில்  10
பெரு விழா விளக்கம் போலப் பலவுடன்
இலை இல மலர்ந்த இலவமொடு
நிலை உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே.

Akanānūru 185,  Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Letting my bright bangles slip down, my arms
like bamboo to get thin, and my beauty with
pretty jewels to be ruined, and making our hearts
feel helpless, he abandoned us, my lover with
iron-like sweet life, who hurt us when he went
with strength to the tall mountains in the wasteland,
where dried, tall bamboo with seeds crack sounding
like the bow shooting sounds of uproarious warriors,
the hot land with harsh pebbles, the sky
is dry and the waterfalls have ended, ilavam flowers
have blossomed on trees with no leaves, looking like
like lamps lit in big festivals on the soaring mountains.

Notes:  நெடு வெதிர் கலி கொள் மள்ளர் வில் விசையின் உடைய (5-6) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – நீண்ட மூங்கில் ஆரவாரம் கொண்ட மறவரது வில்லினின்று எழும் அம்பின் விசையால் பிளந்திட, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நெடிய மூங்கில் ஆரவாரமுடைய போர் மறவர் வில்லை விசைக்குங்கால் தெறிப்பதுப் போல தெறியா நிற்பவும்.

Meanings:   எல் வளை ஞெகிழ – for bright bangles to become loose, சாஅய் – thinned, ஆய் இழை – chosen jewels, beautiful jewels, நல் எழில் – fine beauty, பணைத் தோள் – bamboo-like arms, thick arms, இருங்கவின் அழிய – great beauty ruined, பெருங்கையற்ற நெஞ்சமொடு – with a greatly helpless heart, நம் துறந்து – abandoning us, இரும்பின் இன் உயிர் உடையோர் போல – like those who have sweet lives made of iron, வலித்து – making himself strong, வல்லினர் காதலர் – my lover is capable, வாடல் – dried, ஒலி கழை – bamboo making sounds, flourishing bamboo, நிவந்த நெல் உடை – tall and with seeds, நெடு வெதிர் – tall bamboo, கலி கொள் மள்ளர் – uproarious warriors, வில் விசையின் உடைய – break sounding like the speeding arrows shot from their bows, break with their shots from their bows, பைது அற – without greenery, வெம்பிய – is hot, கல் பொரு பரப்பின் – in the land with pebbles that rub against the feet, வேனில் அத்தத்து – in the hot wasteland, ஆங்கண் – there, வான் உலந்து – dry sky, அருவி ஆன்ற – waterfalls ended, உயர் சிமை மருங்கில் – on the tall peaks, near the tall peaks, பெரு விழா விளக்கம் போல – like the lights in a big festival, பலவுடன் – with many, இலை இல – without leaves, மலர்ந்த இலவமொடு – ilavam trees which has bloomed, Aerua javanica, Silk cotton tree, நிலை உயர் பிறங்கல் – tall and lofty, மலை இறந்தோரே – the one who went to the mountains

அகநானூறு 186, பரணர், மருதத் திணை – பரத்தை சொன்னது, தலைவியின் தோழியர் கேட்கும்படி
வானம் வேண்டா வறன் இல் வாழ்க்கை
நோன் ஞாண் வினைஞர் கோள் அறிந்து ஈர்க்கும்
மீன் முதிர் இலஞ்சிக் கலித்த தாமரை
நீர் மிசை நிவந்த நெடுந்தாள் அகல் இலை
இருங்கயம் துளங்கக் கால் உறு தொறும்  5
பெருங்களிற்றுச் செவியின் அலைக்கும் ஊரனொடு
எழுந்த கௌவையோ பெரிதே நட்பே
கொழுங்கோல் வேழத்துப் புணை துணையாகப்
புனல் ஆடு கேண்மை அனைத்தே அவனே
ஒண்தொடி மகளிர் பண்டை யாழ் பாட  10
ஈர்ந்தண் முழவின் எறி குணில் விதிர்ப்ப
தண் நறும் சாந்தம் கமழும் தோள் மணந்து
இன்னும் பிறள் வயினானே மனையோள்
எம்மொடு புலக்கும் என்ப வென்வேல்
மாரி அம்பின் மழைத்தோல் பழையன்  15
காவிரி வைப்பின் போஒர் அன்ன என்
செறி வளை உடைத்தலோ இலனே உரிதினின்
யாம் தன் பகையேம் அல்லேம் சேர்ந்தோர்
திரு நுதல் பசப்ப நீங்கும்
கொழுநனும் சாலும் தன் உடன் உறை பகையே.  20

Akanānūru 186, Paranar, Marutham Thinai – What the concubine said, as the heroine’s friends listened
Huge gossip that has risen from our friendship
with the man from the town, where fishermen
live without poverty not desiring rain,
reeling in fish caught with their thick ropes in
ponds filled with lotus flowers with
long-stemmed, wide leaves that rise up, as big
as the ears of elephants, swayed by the wind.

My friendship with him is like that between
thick cane reed floats and those who use them
as supports, while playing in the river.

He is with women with bright bangles playing
music on ancient lutes, and drumming cool,
wet drums with short sticks, embracing
their fragrant cool, sandal-scented shoulders.

They say that his wife hates me.  He does not
have rights to my stacked bangles that are like
Po’or town on the Kāviri shore owned by Pālaiyan
with victorious spears, raining arrows and black
shields.  We are not enemies to his wife!  Her
husband who abandons women turning their beautiful
brows pale is the enemy with whom she is living!

Notes:  வானம் வேண்டா வறன் இல் வாழ்க்கை (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மீன் பிடிக்கும் தொழிலுக்கு மழை இடையூறு விளைக்குமாதலால் வலைஞர் வானம் வேண்டாராயினர்.

Meanings:   வானம் வேண்டா – not desiring rain, வறன் இல் வாழ்க்கை – life without poverty, நோன் ஞாண் வினைஞர் – fishing experts with thick ropes, fishermen with thick ropes, கோள் அறிந்து ஈர்க்கும் – pull knowing that they have the catch, மீன் முதிர் இலஞ்சி – ponds with abundant fish, கலித்த தாமரை – full with lotus flowers, flourishing lotus blossoms, நீர் மிசை நிவந்த – rising above the water, நெடுந்தாள் அகல் இலை – wide leaves with long stems, இருங்கயம் – huge pond, துளங்க – distressed, கால் உறு தொறும் – whenever wind blows, பெருங்களிற்றுச் செவியின் அலைக்கும் – the big leaves that are like the ears of male elephants sway, ஊரனொடு – man from such town, எழுந்த கௌவையோ பெரிதே – the gossip which has risen is great, நட்பே – friendship, கொழுங்கோல் வேழத்து – with thick stemmed reeds, புணை – floats, துணையாக – as supports, புனல் ஆடு கேண்மை அனைத்தே அவனே – the friendship with him is just like playing in the flowing waters, ஒண் தொடி மகளிர் – women with bright bangles, பண்டை யாழ் பாட – played traditional lute, ஈர்ந் தண் முழவின் – the wet cool drums, எறி குணில் விதிர்ப்ப – being hit with drum sticks, தண் நறும் சாந்தம் கமழும் தோள் – arms/shoulders with cool fragrant sandal scents, மணந்து – uniting, embracing, இன்னும் பிறள் வயினானே – he is still embracing women, மனையோள் எம்மொடு புலக்கும் என்ப – they say that his wife hates me, they say that his wife blames me, வென்வேல் மாரி அம்பின் – like victorious spears and raining arrows, மழைத்தோல் பழையன் – Pālaiyan with dark colored shields, காவிரி வைப்பின் போஒர் அன்ன – like Po’o’r town on the shore of river Kāviri, என் செறி வளை உடைத்தலோ இலனே – he does not have rights to my tight bangles, he does not have rights to my stacked bangles, உரிதினின் யாம் தன் பகையேம் அல்லேம் – we are not enemy to his wife, சேர்ந்தோர் திரு நுதல் பசப்ப நீங்கும் கொழுநனும் – her husband who abandons those who united with him causing their beautiful brows to become pale, சாலும் – will be fitting, தன் உடன் உறை பகையே – she is living with her enemy

அகநானூறு 187, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
தோள் புலம்பு அகலத் துஞ்சி நம்மொடு
நாள் பல நீடிய கரந்து உறை புணர்ச்சி
நாண் உடைமையின் நீங்கிச் சேய் நாட்டு
அரும் பொருள் வலித்த நெஞ்சமொடு ஏகி
நம் உயர்வு உள்ளினர் காதலர் கறுத்தோர்  5
தெம்முனை சிதைத்த கடும் பரிப் புரவி
வார் கழல் பொலிந்த வன்கண் மழவர்
பூந்தொடை விழவின் தலை நாள் அன்ன
தருமணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றம்
புலம்புறும் கொல்லோ தோழி சேண் ஓங்கு  10
அலந்தலை ஞெமையத்து ஆள் இல் ஆங்கண்
கல் சேர்பு இருந்த சில் குடிப் பாக்கத்து
எல் விருந்து அயர ஏமத்து அல்கி
மனை உறை கோழி அணல் தாழ்பு அன்ன
கவை ஒண் தளிர கருங்கால் யாஅத்து  15
வேனில் வெற்பின் கானம் காய
முனை எழுந்து ஓடிய கெடு நாட்டு ஆர் இடை
பனை வெளிறு அருந்து பைங்கண் யானை
ஒண் சுடர் முதிரா இளங்கதிர் அமையத்து
கண்படு பாயல் கை ஒடுங்கு அசை நிலை  20
வாள்வாய்ச் சுறவின் பனித் துறை நீந்தி
நாள் வேட்டு எழுந்த நயன் இல் பரதவர்
வைகு கடல் அம்பியின் தோன்றும்
மைபடு மா மலை விலங்கிய சுரனே?

Akanānūru 187, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
My lover slept on my arms for many days
removing my sorrow.  Feeling embarrassed
about our secret union, and thinking about
my welfare, he went to a distant country
with a strong heart, to earn precious wealth.

Will the front yard of our rich house with spread
sand, which is like the first day of the beautiful
arrow festival of harsh warriors with long anklets
and fast horses that have ruined enemies in battles,
become lonely and ruined, my friend?

He has gone through the wasteland, where tall
gnemai tree tops are parched, bright sprouts of
black-trunked trees look like the hanging
wattles of house-residing fowl, there is nobody
walking on the paths, and in the rock-filled
small village near the mountains where there are
a few few settlements, he stays in protected places
and eats food, summer’s heat is intense, people have
abandoned the ruined land and moved away, and in the
difficult wasteland blocked by huge mountains which
touch clouds, an elephant with green eyes which eats
the tender palmyra fronds in the early hours of dawn
when the rays of the sun are young, moves constantly
in his sleep, appearing like a boat in the ocean
that heartless fishermen ride, leaving from the shore
with dew, to hunt for sharks with sword like mouths.

Notes:  நாண் உடைமையின் (3) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் –  நாம் இடையறாது வரைவு கடாவுதற்கு தம்முள் நாணுகின்ற நாணுடைமையால், வேங்கடசாமி நாட்டார் – வினையின்றி இருத்தற்கு நாணுதல் உடைமையானே.  பூந்தொடை விழவின் தலை நாள் அன்ன(8) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அழகிய அம்பு தொடுத்தற்குரிய விழா நிகழ்ச்சியினுடைய முதல் நாள் போல, தொடை விழா = மறவர் மக்கள் முதன் முதலாக அம்பு தொடுத்தற்பொருட்டு நிகழ்த்தும் ஒரு திருவிழா.  வைகு கடல் அம்பியின் தோன்றும் (23) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – விடியற்காலத்தே கடலின்கண் தங்கியிருக்கும் தோணிகள் போல் தோன்றும், வேங்கடசாமி நாட்டார் – கடலிடத்தே பொருந்திய தோணி போலத் தோன்றாநிற்கும்.

Meanings:   தோள் – arms, shoulders, புலம்பு – sorrow, loneliness, அகல – to leave, துஞ்சி sleeping, நம்மொடு – with me, நாள் பல – for many days, நீடிய – lasted for long, கரந்து உறை புணர்ச்சி – union in secrecy, நாண் உடைமையின் – since he was shy, நீங்கி – left, சேய் நாட்டு – to a distant country, அரும் பொருள் – precious/rare wealth, வலித்த நெஞ்சமொடு – with a strong heart, ஏகி – he went, நம் உயர்வு உள்ளினர் காதலர் – my lover thought about elevating us, கறுத்தோர் தெம்முனை சிதைத்த – ruined enemies in enraged battles, கடும் பரிப் புரவி – fast running horses, வார் கழல் – long anklets, பொலிந்த – beautiful, splendid, வன்கண் மழவர் – harsh wasteland warriors, பூந்தொடை விழவின் தலைநாள் அன்ன – like the first day of their celebrations when beautiful arrows are shot, தருமணல் ஞெமிரிய – sand brought and spread, திரு நகர் முற்றம் – front yard of a rich house, front yard of a beautiful house, புலம்புறும் கொல்லோ தோழி – will it become lonely/sad, my friend, சேண் ஓங்கு அலந்தலை ஞெமையத்து – with very tall gnemai trees with dry tops, ஆள் இல் – nobody ஆங்கண் – there, கல் சேர்பு இருந்த சில் குடிப் பாக்கத்து – in a small village near the mountains, எல் – night, விருந்து அயர – eating food as a guest, ஏமத்து அல்கி – staying in protected places, மனை உறை கோழி – house residing fowl, அணல் தாழ்பு அன்ன – like what is hanging on the necks, the wattles on hens and cocks, கவை ஒண் தளிர – split bright sprouts, கருங்கால் யாஅத்து – with yā trees with black trunks, ஆச்சா மரம், Hardwickia binata, வேனில் வெற்பின் கானம் காய – forest in the mountain dried because of summer’s heat, முனை எழுந்து ஓடிய – people ran away from the place, கெடு நாட்டு – ruined land, ஆர் இடை – in that difficult place, பனை வெளிறு அருந்து – eating tender palmyra shoots, பைங்கண் யானை – elephant with green eyes, ஒண் சுடர் – bright sun, முதிரா இளங்கதிர் – immature tender rays, அமையத்து – at that time, கண்படு பாயல் – in the sleeping place, கை ஒடுங்கு – folding its trunk, action ended, அசை நிலை – moving constantly, வாள்வாய்ச் சுறவின் – with sharks with sword-like mouths, பனித் துறை நீந்தி – going past the cold shores, நாள் வேட்டு எழுந்த – desiring and going to hunt/fish for the day, நயன் இல் பரதவர் – fishermen with no kindness, fishermen with no pity, வைகு – staying, dawn, கடல் அம்பியின் தோன்றும் – appearing like a boat in the ocean, மைபடு மா மலை விலங்கிய – blocked by the mountains touched by clouds, சுரனே – the wasteland

அகநானூறு 188, வீரை வெளியன் தித்தனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி எழிலியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
பெருங்கடல் முகந்த இருங்கிளைக் கொண்மூ
இருண்டு உயர் விசும்பின் வலன் ஏர்பு வளைஇப்
போர்ப்புறு முரசின் இரங்கி முறை புரிந்து
அறன் நெறி பிழையாத் திறன் அறி மன்னர்
அருஞ்சமத்து எதிர்ந்த பெருஞ்செய் ஆடவர்  5
கழித்து எறி வாளின் நளிப்பன விளங்கும்
மின்னுடைக் கருவியை ஆகி நாளும்
கொன்னே செய்தியோ அரவம் பொன்னென
மலர்ந்த வேங்கை மலி தொடர் அடைச்சிப்
பொலிந்த ஆயமொடு காண்தக இயலித்  10
தழலை வாங்கியும் தட்டை ஓப்பியும்
அழல் ஏர் செயலை அம் தழை அசை இயும்
குறமகள் காக்கும் ஏனல்
புறமும் தருதியோ வாழிய மழையே.

Akanānūru 188, Veerai Veliyan Thithanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the cloud, as the hero listened nearby
Taking water from the great ocean along
with many other clouds, you become dark
and climb with strength in the tall sky.
You cause thunder, and lightning strikes
that shine like drawn out swords of men
who do great deeds, fighting in cruel battles
for kings with leather covered drums, who
rule with justice and know their abilities.
Is this uproar that you cause daily useless?

Will you rain in the millet field which the young
girl protects with her slingshot and rattle, she
whose walk is elegant to behold, wearing asoka
leaf skirts and playing with her beautiful friends
wearing garlands with many golden vēngai
flowers?  May you live long, oh cloud!

Notes:  The friend’s suggestion is for the hero to marry the heroine.  வலன் ஏர்பு – அகநானூறு 43, 84, 188, 278, 298, 328, நற்றிணை 264, 328, குறுந்தொகை 237, ஐங்குறுநூறு 469, பதிற்றுப்பத்து 24, 31, நெடுநல்வாடை 1, பட்டினப்பாலை 67, முல்லைப்பாட்டு 4, திருமுருகாற்றுப்படை 1.  மின்னுடைக் கருவியை (7) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  மின்னல் முதலிய தொகுதியை உடையை.

Meanings:   பெருங்கடல் முகந்த – absorbing from the great ocean, இருங்கிளைக் கொண்மூ – O cloud with big group of clouds, இருண்டு – becoming dark, உயர் விசும்பின் வலன் ஏர்பு – climbing with strength in the tall sky, வளைஇ – surrounding, போர்ப்பு உறு – covered (with animal skin), முரசின் இரங்கி – roaring like drums, முறை புரிந்து அறன் நெறி பிழையா – ruling well and not losing the sense of justice, திறன் அறி மன்னர் – kings who knew their abilities, அருஞ்சமத்து எதிர்ந்த – fighting in difficult battles, பெருஞ்செய் ஆடவர் – warriors who do great deeds, கழித்து எறி வாளின் நளிப்பன விளங்கும் – shines greatly like the swords removed and thrown, மின்னுடைக் கருவியை ஆகி – becoming with thunder and lightning, நாளும் கொன்னே செய்தியோ அரவம் – the uproar that you cause everyday is useless, பொன்னென மலர்ந்த வேங்கை – vēngai flowers that have blossomed like gold, Pterocarpus marsupium, மலி தொடர் அடைச்சிப் பொலிந்த ஆயமொடு – with her beautiful/bright friends wearing garlands with many flowers, காண்தக இயலி – walking elegantly to behold, தழலை வாங்கியும் – pulled and used a slingshot, slingshot (Kazhaka Akarathi), a handheld noise-making whirling device (U. Ve. Swaminatha Iyer, Po. Ve. Somasundanar commentaries), தட்டை ஓப்பியும் – chasing with a bamboo rattle, அழல் ஏர் செயலை – flame like asoka, அம் தழை – beautiful leaves, அசை இயும் – wearing, குறமகள் காக்கும் ஏனல் புறமும் தருதியோ – will you come to the millet field that the young girl protects and pour as rain, வாழிய மழையே – may you live long oh cloud

அகநானூறு 189, கயமனார், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய செவிலித்தாய் சொன்னது
பசும் பழப் பலவின் கானம் வெம்பி
விசும்பு கண் அழிய வேனில் நீடிக்
கயம் கண் அற்ற கல் ஓங்கு வைப்பின்
நாறு உயிர் மடப்பிடி தழீஇ வேறு நாட்டு
விழவுப் படர் மள்ளரின் முழவு எடுத்து உயரிக்  5
களிறு அதர்ப்படுத்த கல் உயர் கவாஅன்
வெவ்வரை அத்தம் சுட்டிப் பையென
வயலை அம் பிணையல் வார்ந்த கவாஅன்
திதலை அல்குல் குறுமகள் அவனொடு
சென்று பிறள் ஆகிய அளவை என்றும்  10
படர் மலி எவ்வமொடு மாதிரம் துழைஇ
மனை மருண்டு இருந்த என்னினும் நனை மகிழ்
நன்னராளர் கூடு கொள் இன் இயம்
தேர் ஊர் தெருவில் ததும்பும்
ஊர் இழந்தன்று தன் வீழ்வு உறு பொருளே.  15

Akanānūru 189, Kayamanār, Pālai Thinai – What the foster mother said when the heroine eloped
My young daughter wearing a pretty skirt woven with
vayalai vines covering her thighs with pale spots,
has become somebody else, and has gone with him to
the wasteland with hot mountains, where the forest which
used to have jackfruit trees with luscious fruits is parched,
clouds have disappeared from the sky, ponds are
waterless, male elephants hug their naive females with
odor in their breath, and walk on the path like warriors
who carry their drums for festivals to another country.

More than me who is living with fear in our house after
looking for her in all directions with greatly spreading
sorrow, this town with chariots on its streets and loud
sounds of sweet musical instruments of artists who drink
liquor and enjoy, has lost its desired treasure!

Meanings:   பசும் பழப் பலவின் கானம் வெம்பி – forest which used to have jackfruit trees with ripe fruits is parched now, விசும்பு கண் அழிய – clouds are not there in the sky, வேனில் நீடி – summer is long, கயம் கண் அற்ற – ponds are without water, கல் ஓங்கு வைப்பின் – in the places with hills, நாறு உயிர் மடப்பிடி – naive female elephant with odor,  தழீஇ – hugging, வேறு நாட்டு – another country, விழவுப் படர் மள்ளரின் முழவு எடுத்து உயரி – like warriors who are caring their drums for festivals in a lifted position, களிறு – male elephants, அதர்ப்படுத்த – going on the path, கல் உயர் – paths on the tall mountains, கவாஅன் – adjacent mountain, வெவ்வரை – hot mountains, அத்தம் சுட்டி – desired to go to the wasteland, பையென – delicately, slowly, வயலை அம் பிணையல் வார்ந்த – beautiful vayalai vines woven and hanging low, Portulaca quadrifida, Purslane creeper, கவாஅன் – thighs, திதலை அல்குல் – pale spots on her loins, குறுமகள் – young daughter, அவனொடு சென்று – went with him, பிறள் ஆகிய அளவை என்றும் – even though she became somebody else, படர் மலி எவ்வமொடு – with greatly spreading sorrow, மாதிரம் – all directions, துழைஇ – searched, மனை மருண்டு இருந்த என்னினும் – more than I who was afraid and at home, நனை மகிழ் நன்னராளர் – fine artists who drink liquor and enjoy, கூடு கொள் இன் இயம் – sweet instruments that they play together, தேர் ஊர் தெருவில் – on the streets where chariots ride, ததும்பும் – sounding, ஊர் இழந்தன்று – the town has lost, தன் வீழ்வு உறு பொருளே – it has lost its desired treasure

அகநானூறு 190, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
திரை உழந்து அசைஇய நிரை வளை ஆயமொடு
உப்பின் குப்பை ஏறி எல் பட
வருதிமில் எண்ணும் துறைவனொடு ஊரே
ஒருதன் கொடுமையின் அலர் பாடும்மே
அலமரல் மழைக் கண் அமர்ந்து நோக்காள்  5
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை உயர் சிமைப்
பொதும்பில் புன்னைச் சினை சேர்பு இருந்த
வம்ப நாரை இரிய ஒரு நாள்
பொங்குவரல் ஊதையொடு புணரி அலைப்பவும்
உழைக்கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன்தலை  10
இருங்கழி புகாஅர் பொருந்தத் தாக்கி
வயச் சுறா எறிந்தென வலவன் அழிப்ப
எழில் பயம் குன்றிய சிறை அழி தொழில
நிரை மணிப் புரவி விரை நடை தவிர
இழுமென் கானல் விழு மணல் அசைஇ  15
ஆய்ந்த பரியன் வந்து இவண்
மான்ற மாலைச் சேர்ந்தன்றே இலனே.

Akanānūru 190, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!  Please listen to me!
Do not cause her grief!  The gossip in this town
is cruel and beyond comparison.

The lord of the shores where girls wearing rows of
bangles play in the waves, get tired and climb on salt
piles to count the returning boats as darkness arrives,
came one day riding his chariot on the shore rightfully,
as strong, cold winds blew, waves lapped on the shores,
and a new stork, sitting on a punnai tree branch in the
grove with tall sand dunes, moved away.

At the estuary, in the vast backwaters, a powerful
shark attacked the horses.  Their usefulness lost, the
charioteer stopped and removed the ties of the horses
adorned with rows of gem ornaments, ending their fast
gallops.  The man who came with his chosen horses
came to our loud shores and sat on the fine sand.

She, with her sad, moist eyes, did not see him.
In that confusing evening time, they did not unite!

Notes:  தோழி செவிலித்தாய்க்கு அறத்தொடு நின்றது.  தொல். களவியல் 35 – தோழி தானே செவிலி மகளே.

Meanings:   திரை உழந்து  அசைஇய – they played in the waves and got tired, நிரை வளை ஆயமொடு – with friends wearing rows of bangles, உப்பின் குப்பை ஏறி – they climbed on the salt heaps, எல் பட – after the sun leaves, as darkness arrived, வருதிமில் எண்ணும் துறைவனொடு – lord of the shores were arriving boats are counted, ஊரே ஒரு தன் கொடுமையின் – this town is cruel without comparison, அலர் பாடும்மே – it will gossip, அலமரல் மழைக் கண் – sad moist eyes, அமர்ந்து நோக்காள் – she does not see with her calm eyes, அலையல் – do not cause sorrow, வாழி – may you live long, வேண்டு அன்னை – listen to me oh mother, உயர் சிமை – tall dunes, high shores, பொதும்பில் புன்னைச் சினை சேர்பு இருந்த – those on the branches of the punnai trees in the grove, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, வம்ப நாரை இரிய – new pelican/stork/crane moved away, ஒரு நாள் – one day, பொங்குவரல் ஊதையொடு – with the overflowing cold winds, புணரி அலைப்பவும் – waves were lapping, உழைக்கடல் வழங்கலும் உரியன் – one who had rights to come on the shores, அதன்தலை – on top of that, இருங்கழி – huge/dark backwaters, புகாஅர் – at the estuary, river entry place, பொருந்த தாக்கி வயச் சுறா எறிந்தென – since a strong shark attacked them closely, வலவன் அழிப்ப – charioteer stopped, எழில் – beautiful, பயம் குன்றிய – usefulness reduced, சிறை அழி தொழில – did the work of removing their ties/yokes, நிரை மணிப் புரவி – horses with rows of gem/sapphire ornaments, விரை நடை தவிர – stopped their fast strides, இழுமென் – with loud sounds, கானல் – seashore grove, விழு மணல் – fine sand, அசைஇ – stayed, ஆய்ந்த பரியன் – the man with lean horses, chosen horses, other fine horses, வந்து இவண் மான்ற மாலை – confusing evening, சேர்ந்தன்றே இலனே – they never united, they were not together

அகநானூறு 191, ஓரோடகத்துக் கந்தரத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
அத்தப் பாதிரித் துய்த்தலைப் புது வீ
எரி இதழ் அலரியொடு இடைப்பட விரைஇ
வெண் தோட்டுத் தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி
தோல் புதை சிரற்று அடிக் கோல் உடை உமணர்
ஊர் கண்டன்ன ஆரம் வாங்கி  5
அருஞ்சுரம் இவர்ந்த அசைவு இல் நோன் தாள்
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர்
மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி
ஓமை அம் பெருங்காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு
ஏமம் செப்பும் என்றூழ் நீள் இடை  10
அரும் பொருள் நசைஇப் பிரிந்து உறை வல்லி
சென்று வினை எண்ணுதி ஆயின் நன்று
உரைத்திசின் வாழி என் நெஞ்சே நிரை முகை
முல்லை அருந்தும் மெல்லிய ஆகி
அறல் என விரிந்த உறல் இன் சாயல்  15
ஒலி இருங்கூந்தல் தேறும் என
வலிய கூறவும் வல்லையோ மற்றே?

Akanānūru 191, Ōrōdakathu Kantharathanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
May you live long, my heart!  If you have the
strength to leave her for precious wealth and go
through the wasteland,

where offering protection to travelers in scorching heat
in the large forest with beautiful omai trees, going on
opposite directions with their whistles, salt merchants
carrying sticks and wearing bee-swarming garlands strung
with new pāthiri flowers with fuzzy tops mixed with
flame-like flowers strung on thālai fiber, and leather slippers
that create sounds, are together like town gatherings, as they
go on the difficult harsh wasteland paths pulling their
wagons with spoked wheels, drawn by perfect bulls with
no slack in their strong legs, as curved bells jingle,

are you capable of telling the girl with spread, delicate hair,
like fine sand, thick and black, adorned with rows of
mullai buds, and consoling her?

Meanings:   அத்தப் பாதிரி – pāthiri flowers in the wasteland, துய்த்தலை – fuzzy tops, soft tops, புது வீ – new flowers, எரி இதழ் அலரியொடு இடைப்பட விரைஇ – mixed in-between with flowers with flame-like petals, வெண் தோட்டு தொடுத்த – tied together with white fronds – fragrant thālai tree fronds, வண்டு படு கண்ணி – garland swarmed by bees, தோல் புதை சிரற்று அடி – slippers made with leather making noises while walking, கோல் உடை உமணர் – salt merchants with sticks, ஊர் கண்டன்ன – like seeing the town, ஆரம் வாங்கி – pull the wagons with wheels with spokes, அருஞ்சுரம் இவர்ந்த – passed through/climbed the harsh wasteland, அசைவு இல் நோன் தாள் – strong legs without slack, திருந்து பகட்டு – of perfect bulls, இயம்பும் கொடு மணி – the curved bells that ring, புரிந்து – desiring, அவர் – they, மடி விடு வீளையொடு – with whistles blown folding the lips, கடிது எதிர் ஓடி – going fast across, ஓமை அம் பெருங்காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு – to those who travel on the large beautiful forest with omai trees, Dillenia indica, Toothbrush Tree, ஏமம் செப்பும் – utters protection, என்றூழ் நீள் இடை – hot long path, அரும் பொருள் நசைஇ – desiring precious wealth, பிரிந்து – separating, உறை – residing, வல்லி – with strength, with ability, சென்று வினை எண்ணுதி ஆயின் – if you desire to go for work, நன்று – good, உரைத்திசின் – tell me, வாழி என் நெஞ்சே – may you live long my heart, நிரை முகை முல்லை அருந்தும் – wearings rows of jasmine buds, மெல்லிய ஆகி – delicate, அறல் என – like fine black sand, விரிந்த உறல் இன் சாயல் – spread and with sweet looks, ஒலி இருங்கூந்தல் – thick dark hair, தேறும் என – that she will be consoled, வலிய கூறவும் வல்லையோ மற்றே – are you capable of telling her the harsh words

அகநானூறு 192, பொதும்பில் கிழான் வெண்கண்ணனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
மதி இருப்பன்ன மாசு அறு சுடர் நுதல்
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்டன்று அன்னோ
யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே விசும்பின்
எய்யா வரி வில் அன்ன பைந்தார்ச்
செவ்வாய்ச் சிறு கிளி சிதைய வாங்கி  5
பொறை மெலிந்திட்ட புன் புறப் பெருங்குரல்
வளை சிறை வாரணம் கிளையொடு கவர
ஏனலும் இறங்கு பொறை உயிர்த்தன பானாள்
வந்து அளிக்குவை எனினே மால் வரை
மைபடு விடரகம் துழைஇ ஒய்யென  10
அருவி தந்த அரவு உமிழ் திரு மணி
பெரு வரைச் சிறுகுடி மறுகு விளக்குறுத்தலின்
இரவும் இழந்தனள் அளியள் உரவுப் பெயல்
உருமிறை கொண்ட உயர் சிமைப்
பெரு மலை நாட நின் மலர்ந்த மார்பே.  15

Akanānūru 192, Pothumpil Kilān Venkannanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Her faultless, moon-like forehead has changed
to the color of gold.  Alas!  What will happen to her?

Small parrots, with red beaks and green neck bands
that are like the pretty bows on the sky that are not
used for shooting, peck on millet that they drop and leave,
being too tired to carry the dull colored large clusters that
hang low.  Jungle fowl flocks with curved wings come and
take them.

Oh man from country with huge mountains and soaring
peaks!  She is pitiable!  If you come at night, she will
not be able to embrace your wide chest, since the streets
of our small village on the huge mountain will be lit by
beautiful gems spit by snakes, brought down by roaring
waterfalls from the lofty mountains, as they rush
through the dark mountain caves before coming down!

Notes:  There was this belief that snakes spit gems.  Puranānūru 294, Akanānūru 72, 92, 138, 192, 372, Kurunthokai 239 and Natrinai 255, have references to snakes spitting gems.

Meanings:   மதி இருப்பு அன்ன – like the way the moon is, மாசு அறு – without blemish, சுடர் நுதல் பொன் நேர் வண்ணம் கொண்டன்று – bright forehead has become gold colored, அன்னோ – pitiable, யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே – what will happen to her, விசும்பின் எய்யா வரி வில் அன்ன – like the sky’s beautiful bow that is not shot – rainbow, பைந்தார்ச் செவ்வாய்ச் சிறு கிளி – small parrots with green bands/garlands and red beaks, சிதைய வாங்கி – ruined plucking, பொறை மெலிந்து இட்ட – they drop the load becoming tired/weak, புன்புற – dull on the back side, பெருங்குரல் – large clusters, வளை சிறை – curved wings, வாரணம் கிளையொடு – jungle fowl with its flock, கவர – to take, ஏனலும் – the millet, இறங்கு பொறை – hanging low due to the weight, உயிர்த்தன – they gave birth, they produced, பானாள் வந்து அளிக்குவை எனினே – if you come at midnight and grace her, மால் வரை – tall mountains, மைபடு விடரகம் – darkness filled caves, துழைஇ – stirring, ஒய்யென அருவி தந்த – brought by the waterfalls that come down roaring, அரவு உமிழ் திரு மணி – beautiful gem spit by snakes, பெரு வரைச் சிறுகுடி மறுகு விளக்குறுத்தலின் – since they light the streets of the small village on the big mountain, இரவும் இழந்தனள் – lost nights, அளியள் – she is pitiable, உரவுப் பெயல் உருமிறை கொண்ட உயர் சிமை – tall peaks with heavy rains and loud thunder, பெரு மலை நாட – oh man from the land with lofty mountains, நின் மலர்ந்த மார்பே – your wide chest

அகநானூறு 193, மதுரை மருதன் இளநாகனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
கான் உயர் மருங்கில் கவலை அல்லது
வானம் வேண்டா வில் ஏர் உழவர்
பெரு நாள் வேட்டம் கிளை எழ வாய்த்த
பொரு களத்து ஒழிந்த குருதிச் செவ்வாய்ப்
பொறித்த போலும் வால் நிற எருத்தின்  5
அணிந்த போலும் செஞ்செவி எருவை
குறும்பொறை எழுந்த நெடுந்தாள் யாஅத்து
அருங்கவட்டு உயர்சினைப் பிள்ளை ஊட்ட
விரைந்து வாய் வழுக்கிய கொழுங்கண் ஊன் தடி
கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும்  10
சுரன் நமக்கு எளிய மன்னே நல் மனைப்
பன் மாண் தங்கிய சாயல் இன் மொழி
முருந்து ஏர் முறுவல் இளையோள்
பெருந்தோள் இன் துயில் கைவிடுகலனே.

Akanānūru 193, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
It is easy for us to go through the wasteland,
……….where
……….those who use their bows for their livelihood,
……….who desire forked paths and land without rains,
……….who rise up with their relatives for a big hunting day,
……….and vultures with red mouths, with blood of those
……….killed in battle, red ear flaps appearing like they are
……….worn, and white spots on the back sides of their necks,
……….fly to their nests in the soaring branches of tall-trunked
………. trees to feed their young, and the meat pieces with
……….fat slip from their mouths, becoming food for old foxes
……….with intense hunger,
but difficult to abandon sleep on her wide shoulders,
she with delicate smiles and teeth which are like the tips of
feathers, the noble young girl who stayed back in her fine house.

Notes:  அகநானூறு 179 – முருந்து எனத் திரண்ட முள் எயிற்று, அகநானூறு 193 – முருந்து ஏர் முறுவல் இளையோள், நற்றிணை 179 – முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை.  வானம் வேண்டா வில் ஏர் உழவர் (2) – மழை வளத்தை விரும்புதலில்லாத வில்லாகிய ஏரினை உழும் உழவராகிய ஆறலைக் கள்வர்.  பொறித்த போலும் வால் நிற எருத்தின்  (5) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வரைந்து வைத்தாற்போல் வெண்ணிறமான புறக்கழுத்து, வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – பொறித்து வைத்தாற்போலும் வெண்ணிறம் வாய்ந்த கழுத்து.  The Pondicherry vulture (Sarcogyps calvus) also known as the Indian Black Vulture has red ear flaps, and few tiny white spots on the back of the neck.  The necks themselves are not white. There is an area on the chest which has white color.

Meanings:   கான் உயர் மருங்கில் – in the tall areas of the forest, கவலை – forked paths, அல்லது – other than that, வானம் வேண்டா – they do not require rain, வில் ஏர் உழவர் – those who use bows for their livelihood, பெரு நாள் வேட்டம் கிளை எழ வாய்த்த – rising with their clan for big hunting, பொரு களத்து ஒழிந்த குருதி – blood of those who were killed in the battlefield, செவ்வாய் – red mouths, mouths with blood, பொறித்த போலும் – like spotted, like painted, like etched, வால் நிற – white color, எருத்தின் – with necks, அணிந்த போலும் – like wearing, செஞ்செவி எருவை – vulture with red ear flaps, பிணம் தின்னும் கழுகு, Indian black vulture, Pondicherry vulture, red-headed vulture, Sarcogyps calvus, குறும்பொறை எழுந்த – growing on short boulders, நெடுந்தாள் யாஅத்து – of trees with tall trunks, ஆச்சா மரம், Hardwickia binata, அருங்கவட்டு – difficult and branched, உயர் சினை – tall branches, பிள்ளை ஊட்ட – to feed their young, விரைந்து – going rapidly, வாய் வழுக்கிய கொழுங்கண் ஊன் தடி – flesh pieces with fat that slipped from their mouths, கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் – will become food for old foxes with killing hunger, சுரன் நமக்கு எளிய – the wasteland is easy for us, மன் – ஒழியிசை, ஏ – அசை நிலை , நல் மனை – fine house, பன் மாண் – noble, many esteem, தங்கிய – stayed, சாயல் இன் மொழி – her nature with sweet words, முருந்து ஏர் – (teeth) like the tip of peacock feather, முறுவல் – delicate smile, இளையோள் பெருந்தோள் இன் துயில் கைவிடுகலனே – I am unable to let go of sweet sleep on the wide shoulders of the young lady

அகநானூறு 194, இடைக்காடனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பேர் உறை தலைஇய பெரும் புலர் வைகறை
ஏர் இடம்படுத்த இருமறுப் பூழிப்
புற மாறுபெற்ற பூவல் ஈரத்து
ஊன் கிழித்தன்ன செஞ்சுவல் நெடுஞ்சால்
வித்திய மருங்கின் விதை பல நாறி  5
இரலை நல் மான் இனம் பரந்தவை போலக்
கோடுடைத் தலைக்குடை சூடிய வினைஞர்
கறங்கு பறை சீரின் இரங்க வாங்கி
களை கால் கழீஇய பெரும்புன வரகின்
கவைக் கதிர் இரும் புறம் கதூஉ உண்ட  10
குடுமி நெற்றி நெடு மாத் தோகை
காமர் கலவம் பரப்பி ஏமுறக்
கொல்லை உழவர் கூழ் நிழல் ஒழித்த
வல் இலைக் குருந்தின் வாங்கு சினை இருந்து
கிளி கடி மகளிரின் விளி படப் பயிரும்  15
கார் மன் இதுவால் தோழி போர் மிகக்
கொடுஞ்சி நெடுந்தேர் பூண்ட கடும் பரி
விரி உளை நல் மான் கடைஇ
வருதும் என்று அவர் தெளித்த போழ்தே.

Akanānūru 194, Idaikkādanār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
He said clearly, “The battle is intense.
I have to go.  I’ll ride my decorated
chariot with wide-tufted, fine
horses that run fast, and return.”

My friend!  Rainy season is here,
heavy rains have fallen, and at dawn
when day breaks, the land which was
plowed is wet, dust has mixed with the
red high grounds that appear like torn
flesh, seeds that were planted in long
trenches have grown into many plants,
workers who appear like spread deer
wear palm frond hats with pointed tops
and remove weeds as loud parai drums
are beaten with rhythm, peacocks with tufts
on their heads eat forked millet holding
the spears on their thick sides, spread
their huge, dark feathers and dance
beautifully in the shade where
farmers eat their gruel, and screech like
women who chase parrots seated on the bent
branches of kuruntham trees with thick leaves.

Notes:  அகநானூறு 118 – குரல் ஏனல் கிளி கடி பாடலும் ஒழிந்தனள், அகநானூறு 194 – கிளி கடி மகளிரின் விளி படப் பயிரும், குறுந்தொகை 142 – புனக் கிளி கடியும் பூங்கண் பேதை, குறுந்தொகை 198 – படுகிளி கடிகம் சேறும், குறுந்தொகை 217 – தினை கிளி கடிக எனின், குறுந்தொகை 291 – ஏனல் படுகிளி கடியும் கொடிச்சி கைக் குளிரே இசையின் இசையா இன்பாணித்தே, குறுந்தொகை 360 –  ஏனல் உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கைக் குளிரே, பதிற்றுப்பத்து 78 – மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலிக் கிளி கடி மேவலர் புறவு தொறும் நுவல.

Meanings:   பேர் உறை தலைஇய – heavy rains have fallen, பெரும் புலர் வைகறை – early morning when light comes, ஏர் இடம்படுத்த – used plows on the land, இருமறுப் பூழி – dust on both sides, புற மாறுபெற்ற – is up and down, பூவல் ஈரத்து – red land where it is wet, ஊன் கிழித்தன்ன – like flesh was torn, செஞ்சுவல் – red high ground, நெடுஞ்சால் – long trenches, long furrows, வித்திய மருங்கின் விதை பல நாறி – many seeds that were planted have grown into many, இரலை நல் மான் இனம் – fine deer herds, பரந்தவை போல – like they are spread, கோடு உடை – with pointed tips, தலைக்குடை சூடிய வினைஞர் – workers wearing hats made with palm fronds, கறங்கு பறை சீரின் – to the loud rhythmic beats of parai drums, இரங்க – to bend, வாங்கி களை கால் கழீஇய – pulled and removed weeds, பெரும் புன – of the large field, வரகின் கவைக் கதிர் – forked spears of millet, இரும் புறம் – dark/thick side, கதூஉ உண்ட – gulped and ate , குடுமி நெற்றி நெடு மாத் தோகை – tall huge peacocks with crests on their head, காமர் கலவம் பரப்பி – spread their beautiful feathers, ஏமுற – happily, கொல்லை உழவர் கூழ் நிழல் ஒழித்த – in the shade which field farmers had kept to eat their gruel, வல் இலைக் குருந்தின் – of kuruntham trees with thick leaves, wild orange tree, citrus indica, வாங்கு சினை இருந்து – from the curved branches, கிளி கடி மகளிரின் விளி படப் பயிரும் – screech sounding like the sounds of women who protect millet from parrots, கார் மன் இதுவால் தோழி – my friend, this is the rainy season (இது + ஆல், ஆல் – ஓர் அசைச் சொல்), போர் மிக – war has become intense, கொடுஞ்சி நெடுந்தேர் – tall chariot with decoration, பூண்ட கடும் பரி – fast running, விரி உளை – wide tufts, நல் மான் – fine horses, கடைஇ வருதும் – I will ride and come, என்று அவர் தெளித்த போழ்தே – when he said it clearly

அகநானூறு 195, கயமனார், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய தாய் வேலனிடம் சொன்னது
அருஞ்சுரம் இறந்த என் பெருத்தோள் குறுமகள்
திருந்து வேல் விடலையொடு வரும் எனத் தாயே
புனை மாண் இஞ்சி பூவல் ஊட்டி
மனை மணல் அடுத்து மாலை நாற்றி
உவந்து இனிது அயரும் என்ப யானும்  5
மான் பிணை நோக்கின் மட நல்லாளை
ஈன்ற நட்பிற்கு அருளான் ஆயினும்
இன்னகை முறுவல் ஏழையைப் பல் நாள்
கூந்தல் வாரி நுசுப்பு இவர்ந்து ஓம்பிய
நலம் புனை உதவியோ உடையன் மன்னே  10
அஃது அறிகிற்பினோ நன்று மன் தில்ல
அறுவை தோயும் ஒரு பெருங்குடுமி
சிறு பை நாற்றிய பல் தலைக் கொடுங்கோல்
ஆகுவது அறியும் முதுவாய் வேல
கூறுக மாதோ நின் கழங்கின் திட்பம்  15
மாறா வருபனி கலுழும் கங்குலில்
ஆனாது துயரும் எம் கண் இனிது படீஇயர்
எம் மனை முந்துறத் தருமோ
தன் மனை உய்க்குமோ யாதவன் குறிப்பே.

Akanānūru 195, Kayamanār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said to the diviner, after her daughter eloped
O vēlan of ancient wisdom,
adorned with a large tuft of hair covered
with cloth, and a small bag hung on rods
with curved tops!

They say his mother is arranging
celebrations for my daughter with wide
shoulders, and her young man with a perfect
spear, on their return from the harsh
wasteland, decorating her fine walls with
red mud, and hanging garlands near their
front yard with sand.

Even if the young man has no consideration
for me having given birth to the naïve girl
with doe-like looks, it would be good if he
knows that I carried her on my waist, combed
her hair and protected the delicate girl with
sweet smiles.

Tell me what your kalangu beans have
divined, for my sad eyes that cry at night
without stopping to sleep sweetly,
about what his intention is.

Will he bring her first to our house or take her
to his house?

Meanings:   அருஞ்சுரம் இறந்த என் பெருத்தோள் குறுமகள் – my young daughter with wide shoulders who passed through the harsh wasteland, திருந்து வேல் விடலையொடு வரும் என – that she’ll return with the young man with perfect spear, தாயே – his mother, புனை மாண் இஞ்சி பூவல் ஊட்டி – applying red mud decorations on the well made walls, மனை மணல் அடுத்து மாலை நாற்றி – hanging garlands outside the house near the sand, உவந்து இனிது அயரும் – celebrating sweetly with joy, என்ப – they say, யானும் – I, மான் பிணை நோக்கின் மட நல்லாளை – the fine girl with deer looks, ஈன்ற நட்பிற்கு – for the love for bearing her, அருளான் ஆயினும் – if he doesn’t care about that, இன்னகை முறுவல் ஏழையை – the helpless one with sweet smiles, பல் நாள் – many days, கூந்தல் வாரி – combed her hair, நுசுப்பு இவர்ந்து ஓம்பிய – carried her on my waist and protected her, நலம் புனை உதவியோ உடையன் – I protected and helped her nicely, மன் – ஒழியிசை, ஏ – அசை நிலை , அஃது அறிகிற்பினோ நன்று – it would be good if he knows that, மன் – asai, an expletive, தில்ல – அசை, an expletive, அறுவை தோயும் – covered with fabric, ஒரு பெருங்குடுமி – large hair tuft, சிறு பை – small bag, நாற்றிய – hanging, lifting, பல் தலைக் கொடுங்கோல் – many rods with curved tops, ஆகுவது அறியும் – who knows what will happen, முதுவாய் வேல – oh Murukan priest with ancient wisdom, கூறுக – tell me, மாதோ – அசை, an expletive, நின் கழங்கின் திட்பம் – look at your molucca beans and tell me what it indicates, Caesalpinia crista seeds, Molucca beans, மாறா வருபனி கலுழும் கங்குலில் ஆனாது துயரும் எம் கண் இனிது படீஇயர் – for my eyes that cry without stopping at night to sleep sweetly, எம் மனை முந்துறத் தருமோ – will he bring her first to our house, தன் மனை உய்க்குமோ – will he take her to his home, யாதவன் குறிப்பே – what is his intention

அகநானூறு 196, பரணர், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
நெடுங்கொடி நுடங்கும் நறவு மலி பாக்கத்து
நாள் துறைப் பட்ட மோட்டிரு வராஅல்
துடிக் கண் கொழுங்குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி
வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்குப் பாட்டி
ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெஞ்சோறு  5
தீம் புளிப் பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து
விடியல் வைகறை இடூஉம் ஊர
தொடுகலம் குறுக வாரல் தந்தை
கண் கவின் அழித்ததன் தப்பல் தெறுவர
ஒன்றுமொழிக் கோசர்க் கொன்று முரண் போகிய  10
கடுந்தேர்த் திதியன் அழுந்தை கொடுங்குழை
அன்னி மிஞிலியின் இயலும்
நின் நலத் தகுவியை முயங்கிய மார்பே.

Akanānūru 196, Paranar, Marutham Thinai – What the heroine said to the unfaithful hero
Oh man from the town with swaying tall banners
and abundant alcohol, where bards catch fat varāl
fish in the morning, cut them into thick pieces that
are like the eyes of thudi drums, sell them, drink
liquor and dance forgetting to fish, fall asleep,
and their wives serve them hot balls of rice on
wide, white waterlily leaves with sweet tamarind
sauce with rounded fruits of rattan, at dawn!

Do not come near me!  I will not touch
your chest that has been embraced by your pretty
woman, who is like Anni Mignili with curved earrings,
who caused terror and killed the Kōsars who swore
oaths, with the help of king Thithiyan owning fast
chariots in Alunthai, since they ruined her father’s eyes.

Notes:  There are references to Anni Mignili in Akanānūru 196 and 262.  There are references to Anni in Natrinai 180 and Akanānūru 45, 126 and 145. பாணரும் மீனும்:  அகநானூறு 196 – வராஅல் துடிக் கண் கொழுங்குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்குப் பாட்டி ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெஞ்சோறு தீம் புளிப் பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து, அகநானூறு 216 – நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்மகள், குறுந்தொகை 169 – பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல, ஐங்குறுநூறு 47 – முள் எயிற்றுப் பாண்மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த, ஐங்குறுநூறு 48 – வலை வல் பாண்மகன் வால் எயிற்று மடமகள் வராஅல் சொரிந்த, ஐங்குறுநூறு 49 – பாண்மகள் சில் மீன் சொரிந்து,  ஐங்குறுநூறு 111 – பாணன் சூழ் கழி மருங்கின் நாண் இரை கொளீஇச் சினைக் கயல் மாய்க்கும், புறநானூறு 348 – மீன் சீவும் பாண் சேரி, மதுரைக்காஞ்சி 269 – மீன் சீவும் பாண் சேரியொடு, பெரும்பாணாற்றுப்படை 284-285 – கோள்வல் பாண்மகன் தலைவலித்து யாத்த நெடுங்கழைத் தூண்டில் நடுங்க நாண் கொளீஇ.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இவர் மீன் பிடித்து விற்கும் தொழிலுடையோர் என்பது பெற்றாம்.  மருத நிலத்துப் பாணர்கள் மீன் பிடித்து விற்கும் தொழிலும் செய்வர்.

Meanings:   நெடுங்கொடி நுடங்கும் நறவு மலி பாக்கத்து – in the town with tall swaying flags and abundant alcohol, நாள் துறைப் பட்ட மோட்டிரு வராஅல் – varāl fish caught on the shores in the day, murrel fish, Slacate nigra, Ophiocephalus punctatus, Ophiocephalus marulius, துடிக் கண் கொழுங்குறை – cut pieces that look like thudi drum eyes, நொடுத்து – sold, உண்டு ஆடி – drank and danced, வேட்டம் மறந்து – forgot fishing, துஞ்சும் கொழுநர்க்கு – husbands (bards) who sleep, பாட்டி – women who sing (their wives), ஆம்பல் அகல் இலை – wide leaves of white waterlilies, அமலை வெஞ்சோறு – desirable balls of rice, hot balls of rice, தீம் புளிப் பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து – pouring a sauce made with rounded rattan fruits (Calamus rotang) pouring sweet tamarind, விடியல் வைகறை – early morning, இடூஉம் – serving, ஊர – oh man from such town, தொடுகலம் – I will not touch, குறுக வாரல் – do not come near me, தந்தை கண் கவின் அழித்ததன் தப்பல் – for the mistake of ruining her father’s eyes, தெறுவர – causing fear, causing distress, ஒன்றுமொழிக் கோசர்க் கொன்று – killed the Kōsars who vowed, killed the Kōsars of bombastic words, முரண் போகிய – discord ended, கடும் தேர்த் திதியன் – Thithiyan with fast chariots, அழுந்தை – Alunthai town, கொடுங்குழை அன்னி மிஞிலியின் – Anni Mignili with curved earrings, இயலும் – of that nature, நின் நலத் தகுவியை முயங்கிய மார்பே – touch your chest that embraced the one who is fitting for you

அகநானூறு 197, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
மா மலர் வண்ணம் இழந்த கண்ணும்
பூ நெகிழ் அணையின் சாஅய தோளும்
நன்னர் மாக்கள் விழைவனர் ஆய்ந்த
தொன்னலம் இழந்த துயரமொடு என்னதூஉம்
இனையல் வாழி தோழி முனை எழ  5
முன்னுவர் ஓட்டிய முரண் மிகு திருவின்
மறமிகு தானைக் கண்ணன் எழினி
தேமுது குன்றம் இறந்தனர் ஆயினும்
நீடலர் யாழ நின் நிரை வளை நெகிழத்
தோள் தாழ்வு இருளிய குவை இருங்கூந்தல்  10
மடவோள் தழீஇய விறலோன் மார்பில்
புன்தலைப் புதல்வன் ஊர்பு இழிந்தாங்கு
கடுஞ்சூல் மடப்பிடி தழீஇய வெண் கோட்டு
இனஞ்சால் வேழம் கன்று ஊர்பு இழிதரப்
பள்ளி கொள்ளும் பனிச் சுரம் நீந்தி  15
ஒள் இணர்க் கொன்றை ஓங்கு மலை அத்தம்
வினை வலியுறூஉம் நெஞ்சமொடு
இனையர் ஆகி நம் பிரிந்திசினோரே.

Akanānūru 197, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your bluelily-like eyes have lost their color,
your arms have thinned like pillows that
have lost their fine shape, rows of
bangles have slipped down, and you are
distressed that you have lost your beauty that
was desired and analyzed by good friends.
Do not be sad!  May you live long, my friend!

Even though he has gone past the ancient
mountain with honeycombs, belonging to Elini
Kannan with a mighty, large army, great strength
and wealth, who chased aggressive enemies who
attacked him, he will not delay his return!

Your man who has left with a strong heart,
with a mind that is different from ours,
passed towering mountains dense with
kondrai trees bearing clusters of flowers,
where a white-tusked male elephant that
is with its herd, embraces its fully pregnant
female and lies down for his calf to climb and step
down his body, like a successful man who embraces
his wife with thick, dark hair draping her
shoulders and lies down for his son with parched
head to climb and step down from his chest.

Meanings:   மா மலர் வண்ணம் இழந்த கண்ணும் – eyes have lost the color of dark flowers/bluelilies, Nymphaea caerulea, பூ – lovely, நெகிழ் – reduced, ruined, அணையின் – like pillows, சாஅய தோளும் – arms/shoulders are ruined, நன்னர் மாக்கள் – our good friends, விழைவனர் – with desire, ஆய்ந்த – analyzed, appreciated, தொன்னலம் இழந்த துயரமொடு என்னதூஉம் இனையல் – do not feel sad that you have lost your previous beauty, வாழி தோழி – may you live long my friend, முனை எழ முன்னுவர் ஓட்டிய – chased away aggressive enemies who rose up to fight, முரண் மிகு – with great strength திருவின் – wealthy, மற மிகு தானைக் கண்ணன் எழினி – Kannan Elini with a very brave army, தேம் முது குன்றம் இறந்தனர் ஆயினும் – even if went through the ancient mountain with honeycombs, நீடலர் – he will not delay, யாழ – அசை, an expletive, நின் நிரை வளை நெகிழ – your rows of bangles to slip down, தோள் தாழ்வு இருளிய குவை இருங்கூந்தல் – thick dark hair flowing down the shoulders, மடவோள் தழீஇய – embracing the delicate woman, விறலோன் மார்பில் – on the chest of a successful man, புன்தலை – parched head, head with scanty hair, புதல்வன் – son, ஊர்பு இழிந்தாங்கு – like how he climbs up and gets down, கடுஞ்சூல் மடப்பிடி தழீஇய – embracing its fully pregnant naive female, embracing its female that is pregnant for the first time, வெண் கோட்டு இனம் சால் வேழம் – a male elephant with white tusks which is with its herd, கன்று ஊர்பு இழிதரப் பள்ளி கொள்ளும் – lies down for his calf to climb on him and step down, பனிச் சுரம் நீந்தி – passed the cold wasteland, ஒள் இணர்க் கொன்றை ஓங்கு மலை – tall mountains with bright clusters of laburnum flowers, Golden Shower Tree, Cassia fistula, அத்தம் – wasteland, வினை வலியுறூஉம் நெஞ்சமொடு – with a strong heart to do his work, இனையர் ஆகி – he became different, நம் பிரிந்திசினோரே – the one who left us

அகநானூறு 198, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
கூறுவம் கொல்லோ கூறலம் கொல் எனக்
கரந்த காமம் கைந் நிறுக்கல்லாது
நயந்து நாம் விட்ட நல்மொழி நம்பி
அரை நாள் யாமத்து விழு மழை கரந்து
கார் விரை கமழும் கூந்தல் தூவினை  5
நுண் நூல் ஆகம் பொருந்தினள் வெற்பின்
இளமழை சூழ்ந்த மட மயில் போல
வண்டு வழிப்படரத் தண் மலர் மேய்ந்து
வில் வகுப்பு உற்ற நல் வாங்கு குடைச்சூல்
அம் சிலம்பு ஒடுக்கி அஞ்சினள் வந்து  10
துஞ்சு ஊர் யாமத்து முயங்கினள் பெயர்வோள்
ஆன்ற கற்பின் சான்ற பெரியள்
அம் மா அரிவையோ அல்லள் தெனாஅது
ஆஅய் நல் நாட்டு அணங்குடைச் சிலம்பில்
கவிரம் பெயரிய உருகெழு கவாஅன்  15
நேர் மலர் நிறை சுனை உறையும்
சூர்மகள் மாதோ என்னும் என் நெஞ்சே.

Akanānūru 198, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
“Whether I should tell her, or not tell her”, I used to
think as I hid my love.  Unable to control it, I sent her a
message.

Trusting my good words, she came at midnight with fear,
hiding in the heavy rain, her hair with the fragrance of
monsoon, wearing pure clothes made with fine threads,
looking like a peacock surrounded by fog, adorned with
cool flowers and followed by bees feeding on them, and
controlling the jingling of her beautiful, curved, rounded
anklets with segments like those in a bow, when the town
slept, and then she returned.

She is a great woman with chastity.  She is not just a pretty,
dark, young woman.  My heart wonders whether she is a
goddess who resides in the full spring dense with delicate
flowers, in the fierce mountain called Kaviram, in the harsh
mountain ranges belonging to the southern king Āy.

Meanings:   கூறுவம் கொல்லோ – should we tell, கூறலம் கொல் – should we not tell, என – thus, கரந்த காமம் – the hidden love, கைந் நிறுக்கல்லாது – unable to control my love, நயந்து – with desire, நாம் விட்ட நல் மொழி நம்பி – believing the good words that we sent, அரை நாள் யாமத்து – at midnight time, விழு மழை கரந்து – hid as it rained heavily, கார் விரை கமழும் கூந்தல் – hair with rainy season’s fragrance, தூ வினை நுண் நூல் ஆகம் பொருந்தினள் – she was with with pure clothes made of fine thread, வெற்பின் – in the mountains, இள மழை சூழ்ந்த – surrounded by fog, surrounded by tender clouds, மட மயில் போல – like a naive peacock, வண்டு வழிப்படரத் தண் மலர் மேய்ந்து – wearing cool flowers that bees followed to feed on, வில் வகுப்பு உற்ற – with sections like a bow, நல் – fine, வாங்கு – curved, குடைச்சூல் –  pot-like rounded (Po. Ve. Somasundaranar’s interpretation –  குடம் போன்ற புடையையுடைய), அம் சிலம்பு ஒடுக்கி – controlling the sounds of her beautiful anklets, அஞ்சினள் வந்து – she came with fear, துஞ்சு ஊர் யாமத்து முயங்கினள் – she embraced me at night when the town was sleeping, பெயர்வோள் – she who leaves, ஆன்ற கற்பின் சான்ற பெரியள் – she is a great woman with virtue, she is a woman with chastity, அம் மா அரிவையோ அல்லள் – she is not just a pretty dark young woman, தெனாஅது – in the south, ஆஅய் நல் நாட்டு – in the fine country of king Āy Andiran who ruled a fine country -near Kanya Kumari, அணங்குடைச் சிலம்பில் கவிரம் – in the fierce Kaviram mountains, in the Kaviram Mountains with deities, பெயரிய – with the name, உருகெழு கவாஅன் – fierce adjoining mountains, நேர் மலர் நிறை சுனை உறையும் சூர்மகள் மாதோ என்னும் என் நெஞ்சே – my heart thinks that she is the Soor goddess who resides in the full springs with delicate flowers

அகநானூறு 199, கல்லாடனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
கரை பாய் வெண் திரை கடுப்பப் பல உடன்
நிரை கால் ஒற்றலின் கல் சேர்பு உதிரும்
வரை சேர் மராஅத்து ஊர் மலர் பெயல் செத்து
உயங்கல் யானை நீர் நசைக்கு அலமரச்
சிலம்பி வலந்த வறுஞ்சினை வற்றல்  5
அலங்கல் உலவை அரி நிழல் அசைஇத்
திரங்கு மரல் கவ்விய கையறு தொகு நிலை
அரம் தின் ஊசித் திரள் நுதி அன்ன
திண்ணிலை எயிற்ற செந்நாய் எடுத்தலின்
வளி முனைப் பூளையின் ஒய்யென்று அலறிய  10
கெடு மான் இன நிரை தரீஇய கலையே
கதிர் மாய் மாலை ஆண் குரல் விளிக்கும்
கடல் போல் கானம் பிற்படப் பிறர் போல்
செல்வேம் ஆயின் எம் செலவு நன்று என்னும்
ஆசை உள்ளம் அசைவின்று துரப்ப  15
நீ செலற்கு உரியை நெஞ்சே வேய் போல்
தடையின மன்னும் தண்ணிய திரண்ட
பெருந்தோள் அரிவை ஒழியக் குடாஅது
இரும் பொன் வாகைப் பெருந்துறைச் செருவில்
பொலம் பூண் நன்னன் பொருது களத்து ஒழிய  20
வலம்படு கொற்றம் தந்த வாய்வாள்
களங்காய்க் கண்ணி நார் முடிச்சேரல்
இழந்த நாடு தந்தன்ன
வளம் பெரிது பெறினும் வாரலென் யானே.

Akanānūru 199, Kallādanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
If you wish to go past the
forest that is vast like an ocean,
……….where like rows of waves that
……….hit the shores,
……….constant winds attack kadampam
……….trees and their flowers drop on the
……….rocks,
……….a thirsting elephant thinks that it
……….is rain and gets disappointed and
……….saddened that it is not,
……….spiders have woven webs on the dry
……….branches of leafless trees with dappled
……….shade where people rest,
……….a helpless herd of deer munch on dried
……….hemp, and run away screaming when
……….attacked by a wild dog with teeth as
……….sharp as the thick edge of needles
……….made with saws, and a stag calls in his
……….male voice to bring them together,
with a desire to go like others, feeling
that leaving is good, you are fit to
leave, my heart.

I am not going to leave, hurting the
young woman with curved, thick,
cool arms resembling bamboo,
even if I were given the prosperous, huge
country in the west that King Kalangāy
Nārmudi Chēral with unfailing sword, got
after killing Nannan in the battle
at Perunthurai which had his tutelary
vākai tree with gold colored flowers.

Notes:  Pathitruppathu has ten songs dedicated to Chera King Kalangāy Nārmudi Chēral.  It also has references to Nannan’s vākai tree with flame-like golden flowers.  அகநானூறு 199 – வளி முனைப் பூளையின், அகநானூறு 217 – கோடைப் பூளையின் வாடையொடு துயல்வர.

Meanings:   கரை பாய் வெண் திரை கடுப்ப – like the white waves that flow toward the shores, பல உடன் – with many, நிரை கால் ஒற்றலின் – since they were attacked by the rows of wind gusts, since they were attacked by the continuous wind, கல் சேர்பு உதிரும் – they drop on the rocks, வரை சேர் மராஅத்து – of kadampam trees on the mountains, Anthocephalus cadamba, Kadampam oak, ஊர் மலர் பெயல் – flowers fall like rain, செத்து – thinking, உயங்கல் யானை – a suffering elephant, நீர் நசைக்கு – thirsting for water, அலமர – saddened, சிலம்பி வலந்த – woven by spiders, வறுஞ்சினை – branches without leaves, வற்றல் – dried, அலங்கல் உலவை – moving dry branches, அரி நிழல் – dappled shade, striped shade, அசைஇ – stay, திரங்கு மரல் கவ்விய – biting/chewing the parched hemp plants, Sansevieria trifasciata, கையறு தொகு நிலை – helpless situation of the group, அரம் தின் ஊசித் திரள் நுதி அன்ன – like the thick tip of needles made by cutting with saws, திண்ணிலை எயிற்ற – powerful teeth, செந்நாய் எடுத்தலின் – since the wild dog attacked, Cuon alpinus dukhunensis, வளி முனைப் பூளையின் – like poolai flowers in front of wind, Aerva lanata, ஒய்யென்று அலறிய – scream loudly, கெடு மான் இன நிரை – lost herds of deer, தரீஇய – to bring together, கலையே – a stag, கதிர் மாய் மாலை – in the evening when the rays go down, ஆண் குரல் விளிக்கும் – the stag calls, கடல் போல் கானம் பிற்பட – the ocean-like forest behind us, பிறர் போல் செல்வேம் ஆயின் – if you say that we should go like others, எம் செலவு – my leaving, நன்று என்னும் – that it is good, ஆசை உள்ளம் அசைவின்று துரப்ப – desiring mind chasing without relaxing, நீ செலற்கு உரியை நெஞ்சே – you are fit to leave oh my heart, வேய் போல் – like bamboo, தடையின – they are curved, they are thick, மன்னும் – பொருந்தும், like, தண்ணிய – cool, திரண்ட பெருந்தோள் – rounded large arms, அரிவை – young woman, ஒழிய – to be hurt, குடாஅது – on the west, இரும் பொன் வாகைப் பெருந்துறைச் செருவில் – in the battle at Perunthurai with his vākai tree with golden flowers, Sirissa tree, Albizia lebbeck, பொலம் பூண் நன்னன் – Nannan with gold jewels, பொருது களத்து – in the battlefield, ஒழிய – ruined, வலம்படு கொற்றம் தந்த – brought great victory, வாய்வாள் – unfailing sword, களங்காய்க் கண்ணி நார் முடிச்சேரல் இழந்த நாடு தந்து அன்ன – even if given the country that Nannan lost to the Chēral king Kalangāy Nārmudi Chēral, வளம் பெரிது – great prosperity, பெறினும் – even if I get that, வாரலென் யானே – I will not come

அகநானூறு 200, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நிலாவின் இலங்கு மணல் மலி மறுகில்
புலால் அம் சேரிப் புல் வேய் குரம்பை ஊர் என
உணராச் சிறுமையொடு நீர் உடுத்து
இன்னா உறையுட்டு ஆயினும் இன்பம்
ஒரு நாள் உறைந்திசினோர்க்கும் வழிநாள்  5
தம் பதி மறக்கும் பண்பின் எம் பதி
வந்தனை சென்மோ வளை மேய் பரப்ப
பொம்மல் படுதிரை கம்மென உடைதரும்
மரன் ஓங்கு ஒரு சிறை பல பாராட்டி
எல்லை எம்மொடு கழிப்பி எல் உற  10
நல் தேர் பூட்டலும் உரியீர் அற்றன்று
சேந்தனிர் செல்குவிர் ஆயின் யாமும்
எம் வரை அளவையின் பெட்குவம்
நும் ஒப்பதுவோ உரைத்திசின் எமக்கே.

Akanānūru 200, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the shores where conchs graze!
Our settlement with fish stink has huts woven
with grass, and streets filled with moon-like,
bright sand.  Our town draped by water feels
small and sad, but it gives joy to those who stay
here even for a day before they leave, making
them to forget their own towns the next day.

Overflowing, loud waves crash rapidly on our
shore with tall trees on one side.  Spend the day
with us, winning our praises.  When night arrives,
you will hitch your horses to your chariot and leave!

However, should you decide to stay in our town
for the night, we will take care of you in the best
manner we can.
Is this agreeable to you?  Please let us know!

Notes:  நிலவு மணல்: அகநானூறு 20 – நிலவு மணல், அகநானூறு 200 – நிலாவின் இலங்கு மணல் மலி மறுகில், நற்றிணை 31 – நிலவு மணல், நற்றிணை 140 – நிலவு மணல், நற்றிணை 159 – நிலவுக் குவித்தன்ன மோட்டு மணல், நற்றிணை 183 – நிலவு மணல், குறுந்தொகை 123 – நிலவுக் குவித்தன்ன வெண்மணல், கலித்தொகை 13 – வாள் நிலா ஏய்க்கும் வயங்கு ஒளி எக்கர், புறநானூறு 17 – நிலவு மணல் வியன் கானல், பொருநராற்றுப்படை 213 – நிலவு எக்கர், மதுரைக்காஞ்சி 114 – நிலவுக் கானல்.

Meanings:   நிலாவின் இலங்கு மணல் மலி மறுகில் – in the moon-like bright sand filled streets, புலால் அம் சேரி – community/village with flesh stink, புல் வேய் குரம்பை – huts made with grass, ஊர் என – that it is a town, உணரா – not feeling,  சிறுமையொடு – with smallness, நீர் உடுத்து – surrounded by water, இன்னா உறையுட்டு ஆயினும் – filled with sorrow, இன்பம் – joy, ஒரு நாள் உறைந்திசினோர்க்கும் – for those who stayed even for a day, வழிநாள் – the following day, தம் பதி மறக்கும் பண்பின் – with the nature of making them forget their town, எம் பதி – our town, வந்தனை சென்மோ – you can come and leave, வளை மேய் பரப்ப – lord of the shores where conchs eat, பொம்மல் படுதிரை கம்மென உடைதரும் – overflowing roaring waves crash rapidly on the shores, மரன் ஓங்கு ஒரு சிறை – where trees are tall on one side, பல பாராட்டி – praising in many ways, எல்லை எம்மொடு கழிப்பி – spend the day with us, எல் உற – when night arrives, நல் தேர் பூட்டலும் உரியீர் – you will hitch/tie your fine chariots (to your horses), அற்றன்று – if it is not that, சேந்தனிர் செல்குவிர் ஆயின் – if you want to stay and then leave, யாமும் எம் வரை அளவையின் பெட்குவம் – we will take care of you to the extent that we can, நும் ஒப்பதுவோ – is it agreeable, உரைத்திசின் எமக்கே – tell us

அகநானூறு 201, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி பொன்னின்
அவிர் எழில் நுடங்கும் அணி கிளர் ஓடை
வினை நவில் யானை விறல் போர்ப் பாண்டியன்
புகழ் மலி சிறப்பின் கொற்கை முன் துறை
அவிர் கதிர் முத்தமொடு வலம்புரி சொரிந்து  5
தழை அணிப் பொலிந்த கோடு ஏந்து அல்குல்
பழையர் மகளிர் பனித் துறைப் பரவ
பகலோன் மறைந்த அந்தி ஆர் இடை
உருகெழு பெருங்கடல் உவவுக் கிளர்ந்தாங்கு
அலரும் மன்று பட்டன்றே அன்னையும்  10
பொருந்தா கண்ணள் வெய்ய உயிர்க்கும் என்று
எவன் கையற்றனை இகுளை சோழர்
வெண்ணெல் வைப்பின் நல் நாடு பெறினும்
ஆண்டு அமைந்து உறைகுநர் அல்லர் முனாஅது
வான் புகு தலைய குன்றத்து கவாஅன்  15
பெருங்கை எண்கின் பேழ்வாய் ஏற்றை
இருள் துணிந்தன்ன குவவு மயிர்க் குருளைத்
தோல் முலைப் பிணவொடு திளைக்கும்
வேனில் நீடிய சுரன் இறந்தோரே.

Akanānūru 201, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!  The gossip that has
spread in our town is as loud as the fierce, huge
ocean that rises up on full moon day at the
harsh twilight hours when the sun hides, and
daughters of fishermen wearing leaf garments on
their tall, lifted loins, spread pearls with
sparkling rays along with right-whorled conch
shells on the cold shores of Korkai with fame and
splendor, belonging to Pāndiyan king, victorious
in battles with his well-trained elephants
wearing beautiful, glittering, gold ornaments.

Mother sighs with hot breath and has not closed
her eyes!  You are helpless, my friend!

Even if he were to get the Chōla king’s fine country
with prosperous, paddy-rich towns, he will not stay there,
the one who went through the vast wasteland in summer,
where a male bear with gaping mouth enjoys, with his
thick furred cub as black as cut up darkness, and female
with skinny breasts, on the slope of a sky-high mountain.

Notes:  இருள் துணிந்தன்ன – Malaipadukādam 247.

Meanings:   அம்ம வாழி தோழி – may you live long my friend, பொன்னின் அவிர் – with gleaming gold, எழில் – pretty, நுடங்கும் – moving, glittering, அணி கிளர் ஓடை – beautifully shining forehead ornaments, வினை நவில் யானை – elephants good in their battle work, விறல் போர்ப் பாண்டியன் – Pāndiyan victorious in battles, புகழ் மலி சிறப்பின் – great splendor and fame, கொற்கை முன் துறை – shores of Korkai, அவிர் கதிர் முத்தமொடு – with pearls sending bright rays, வலம்புரி – right-whorled conch shells, சொரிந்து – poured, தழை அணி – leaf garments, பொலிந்த – splendid, கோடு ஏந்து அல்குல் – lifted loins with lines, tall lifted loins, பழையர் மகளிர் – daughters of fishermen (பழையர் = கள் விற்போர், those who sell toddy), பனித்துறைப் பரவ – spread on the old shores, பகலோன் மறைந்த – when the sun hid, அந்தி ஆர் இடை – at the harsh twilight time, உருகெழு பெருங்கடல் – fierce huge ocean, உவவுக் கிளர்ந்தாங்கு – like how it rose up like on full moon day, அலரும் மன்று பட்டன்றே – gossip has spread in the town’s common grounds, அன்னையும் பொருந்தா கண்ணள் – and mother with eyes that do not close, வெய்ய உயிர்க்கும் – she gives hot sighs, என்று எவன் கையற்றனை – you are helpless, இகுளை – oh friend, சோழர் வெண்ணெல் வைப்பின் நல் நாடு பெறினும் – even if he gets the Chōla king’s fine country with towns with paddy fields, ஆண்டு அமைந்து உறைகுநர் அல்லர் – he is not one to stay there, முனாஅது – old, வான் புகு தலைய குன்றத்து – sky piercing high mountains, கவாஅன் – side mountains, mountain slopes, பெருங்கை எண்கின் – of the bear with huge hands, பேழ்வாய் ஏற்றை – a male with a gaping mouth, இருள் துணிந்தன்ன – like darkness is cut up, குவவு மயிர்க் குருளை – a cub with thick fur, தோல் முலைப் பிணவொடு திளைக்கும் – happy with its mate with skinny breasts, வேனில் நீடிய சுரன் இறந்தோரே – one who passed through the vast wasteland in summer

அகநானூறு 202, ஆவூர் கிழார் மகனார் கண்ணனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வயங்கு வெள் அருவிய குன்றத்துக் கவாஅன்
கயந்தலை மடப் பிடி இனன் ஏமார்ப்பப்
புலிப் பகை வென்ற புண்கூர் யானை
கல்லகச் சிலம்பில் கை எடுத்து உயிர்ப்பின்
நல் இணர் வேங்கை நறு வீ  கொல்லன்  5
குருகு ஊது மிதி உலைப் பிதிர்வின் பொங்கி
சிறு பல் மின்மினி போலப் பல உடன்
மணி நிற இரும் புதல் தாவும் நாட
யாமே அன்றியும் உளர் கொல் பானாள்
உத்தி அரவின் பைத்தலை துமிய  10
உரஉரும் உட்குவரு நனந்தலைத்
தவிர்வு இல் உள்ளமொடு எஃகு துணையாகக்
கனை இருள் பரந்த கல் அதர்ச் சிறு நெறி
தேராது வரூஉம் நின் வயின்
ஆர் அஞர் அரும் படர் நீந்துவோரே?  15

Akanānūru 202, Āvūr Moolankilār Kannanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the country with bright, white
waterfalls on mountain slopes, where
making its tender-headed female and herd happy,
an elephant with wounds from fighting with tigers
and winning, lifts his trunk and sighs deeply,
causing fragrant fine clusters of vēngai
flowers to fall on sapphire-colored bushes,
appearing like firefly-like, tiny sparks from
a metalsmith’s forge when he blows with his
bellows and presses the treadle!

Is there anybody other than us, who is swimming
in greatly spreading sorrow, since you come on the
fierce, small, stony paths in the vast space, in
the pitch darkness of midnight carrying a spear as
a support, with strength, and a mind not considering
hindrances when thunder, that could chop heads
of spotted snakes with poison, roars?

Notes:   There is a poetic convention that thunder ruins and kills snakes.  Akanānūru 68, 92, 119, 182, 202, 274, 323, 328, Kalithokai 45, 113, Kurunthokai 158, 190, 268, 391 and Natrinai 37, 51, 114, 129, 238, 255, 264, 347, 383, Puranānūru 17, 58, 126, 211, 366 and 369 have similar descriptions of thunder ruining or killing snakes.  அகநானூறு 202 – குருகு ஊது மிதி உலை, குறுந்தொகை 172 – உலை வாங்கு மிதி தோல், பெரும்பாணாற்றுப்படை 207 – மென்தோல் மிதி உலைக் கொல்லன்.  உத்தி அரவின் பைத்தலை (10) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பாம்பினது கோடுகளையுடைய படத்தையுடைய தலைகள், வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பாம்பினது புள்ளிகளையுடைய படம் பொருந்திய தலை.

Meanings:   வயங்கு வெள் அருவிய – with bright white waterfalls, குன்றத்து கவாஅன் – slopes of the mountain, கயந்தலை மடப் பிடி – naive female with a tender head, இனன் ஏமார்ப்ப – making its herd happy, புலிப் பகை வென்ற புண்கூர் யானை – elephant with sores which won fights with tigers, கல்லகச் சிலம்பில் – in the mountain slopes with boulders, கை எடுத்து உயிர்ப்பின் – raises its trunk and sighs, நல் இணர் வேங்கை – fine clusters of vēngai, Pterocarpus marsupium, நறு வீ – fragrant flowers, கொல்லன் – metalsmith, குருகு ஊது – blowing through the furnace hole with bellows, மிதி உலை – furnace treadle worked with the feet, பிதிர்வின் பொங்கி – spread like the sparks, சிறு பல் மின்மினி போல பல உடன் – like many little fireflies, மணி நிற – sapphire colored, இரும் புதல் – big bushes, தாவும் – fall, spread, நாட – oh man from such country, யாமே அன்றியும் உளர் கொல் – is there anybody other than us, பானாள் – midnight, உத்தி அரவின் – of snakes with spots, of snakes with lines, பைத்தலை துமிய – for hoods to be chopped, உர – with strength, உரும் – thunder, உட்குவரு – causing fear, நனந்தலை – wide/vast space, தவிர்வு இல் உள்ளமொடு – with a mind that does not consider hindrances, எஃகு துணையாக – with a spear as a partner, with a spear as a support, கனை இருள் – thick darkness, பரந்த கல் அதர்ச் சிறு நெறி – small path with rocks spread, தேராது வரூஉம் – coming without thinking, நின் வயின் – for you, ஆர் அஞர் அரும் படர் – great sorrow, நீந்துவோரே – one who is going through

அகநானூறு 203, கபிலர், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய தாய் அல்லது செவிலித்தாய் சொன்னது
உவக்குநள் ஆயினும் உடலுநள் ஆயினும்
யாய் அறிந்து உணர்க என்னார் தீ வாய்
அலர் வினை மேவல் அம்பல் பெண்டிர்
இன்னள் இனையள் நின் மகள் எனப் பல் நாள்
எனக்கு வந்து உரைப்பவும் தனக்கு உரைப்பு அறியேன்  5
நாணுவள் இவள் என நனி கரந்து உறையும்
யான் இவ் வறுமனை ஒழிய தானே
அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை
எனக்கு எளிது ஆகல் இல் எனக் கழல் கால்
மின் ஒளிர் நெடு வேல் இளையோன் முன்னுறப்  10
பன் மலை அருஞ்சுரம் போகிய தனக்கு யான்
அன்னேன் அன்மை நன் வாய்யாக
மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி
வெய்து இடையுறாஅது எய்தி முன்னர்ப்
புல்லென் மா மலைப் புலம்பு கொள் சீறூர்  15
செல் விருந்து ஆற்றித் துச்சில் இருத்த
நுனை குழைத்து அலமரும் நொச்சி
மனை கெழு பெண்டு யான் ஆகுக மன்னே.

Akanānūru 203, Kapilar, Pālai Thinai – What the heroine’s mother or foster mother said, after she eloped
Without considering whether she will be happy or whether
she will suffer, and not thinking, “Let her mother know and
understand about it,” these women with evil mouths that
love to gossip, have come and told me many days, “This is
how she is, this is how your daughter is.”

Thinking that she would be embarrassed if I spoke to her
about it, I hid it out of modesty.

She thought that if I knew about it, life here would not be easy
for her, and she left this sad house, following her young man
wearing warrior anklets on his feet and carrying a bright,
tall spear, crossing many mountains and going on
difficult, wasteland paths.

I am not like that, truthfully.  May I go ahead of her and become
the woman of a house surrounded by swaying nochi trees with
sprouts with tips, in a lonely little village, and provide a feast for
them and a place to stay, walking safely without difficulty on the
small paths created by animals in the parched huge mountain!

Notes:  மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி (13) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – விலங்குகள் இயங்குதலால் உண்டான சிறிய வழிகள், வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – விலங்குகள் செல்லும் பின்னிக் கிடக்கும் சிறிய நெறிகளில்.  அகநானூறு 168 – மான் அதர்ச் சிறு நெறி, அகநானூறு 203 – மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி, அகநானூறு 318 – கான மான் அதர் யானையும் வழங்கும், அகநானூறு 388 – காட்டு மான் அடி வழி ஒற்றி.

Meanings:  உவக்குநள் ஆயினும் – even if she is happy, உடலுநள் ஆயினும் – even if she is suffering, யாய் அறிந்து உணர்க என்னார் – they won’t stay away thinking let the mother know about it herself, தீ வாய் – evil mouths, அலர் வினை மேவல் – desiring to gossip, desiring to slander, அம்பல் பெண்டிர் – women who gossip, இன்னள் இனையள் நின் மகள் எனப் பல் நாள் எனக்கு வந்து உரைப்பவும் – they came many days and told me that this is how your daughter is, தனக்கு உரைப்பு அறியேன் – I had not told her about it, நாணுவள் இவள் என – since she would be embarrassed/shy, நனி கரந்து உறையும் யான் – I hid it well because of modesty, இவ் வறுமனை ஒழிய – leaving me alone in this empty house, தானே அன்னை அறியின் – if mother knows about it, இவண் உறை வாழ்க்கை எனக்கு எளிது ஆகல் இல் என – ‘life here won’t be easy for me’ she thought, கழல் கால் மின் ஒளிர் நெடு வேல் இளையோன் முன்னுற – led by her young man with a bright tall spear and warrior anklets on his feet, பன் மலை அருஞ்சுரம் போகிய தனக்கு – to her who crossed many mountains with difficult wasteland paths, யான் அன்னேன் அன்மை – I am not like that, நன் வாய்யாக – to be truthful, மான் அதர் மயங்கிய – animal paths which are entangled, மலை முதல் சிறு நெறி – small paths on the mountain, வெய்து இடையுறாஅது – without any sorrow, எய்தி – reaching, முன்னர் – beforehand, புல்லென் மா மலை – dull huge mountain, parched huge mountain, புலம்பு கொள் சீறூர் – lonely little town, செல் – go, விருந்து ஆற்றி – providing a feast with hospitality, துச்சில் இருத்த – staying in a safe place, நுனை குழைத்து அலமரும் நொச்சி – swaying nochi trees with sprouts with tips, Vitex leucoxylon, Chaste tree, மனை கெழு பெண்டு யான் ஆகுக – may I become the woman of the house, மன் – ஒழியிசை, ஏ – அசை நிலை

அகநானூறு 204, மதுரைக் காமக்கனி நப்பாலத்தனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
உலகுடன் நிழற்றிய தொலையா வெண்குடைக்
கடல் போல் தானைக் கலிமா வழுதி
வென்று அமர் உழந்த வியன் பெரும் பாசறைச்
சென்று வினை முடித்தனம் ஆயின் இன்றே
கார்ப் பெயற்கு எதிரிய காண்தகு புறவில்  5
கணங்கொள் வண்டின் அம் சிறைத் தொழுதி
மணங்கமழ் முல்லை மாலை ஆர்ப்ப
உதுக்காண் வந்தன்று பொழுதே வல் விரைந்து
செல்க பாக நின் நல் வினை நெடுந்தேர்
வெண்ணெல் அரிநர் மடிவாய்த் தண்ணுமை 10
பன் மலர்ப் பொய்கைப் படுபுள் ஓப்பும்
காய் நெல் படப்பை வாணன் சிறுகுடித்
தண்டலை கமழும் கூந்தல
ஒண் தொடி மடந்தை தோள் இணை பெறவே.

Akanānūru 204, Mathurai Kāmakani Nappālathanār, Mullai thinai – What the hero said to his charioteer
We finished our battle chores that we went to perform
in the wide, vast battle camp of king Valuthi, victorious
in war, owning proud horses and an army as large as the
ocean, and protecting the world with his white umbrella.

The forest is beautiful to behold after the monsoon rains.
Many swarms of bees with beautiful wings buzz on
fragrance-spreading mullai flowers in the evenings.

Look there!  The time has come!  Ride your fine, tall chariot
very fast, oh charioteer, so that we may go today for me to
embrace the shoulders of the young girl with bright bangles
and hair as fragrant as the groves of Sirukudi village of Vānan
with fields bearing mature paddy attacked by birds near the
pond with many flowers where paddy reapers beat their
leather covered thannumai drums to chase them.

Notes:  The word Sirukudi is the name of a particular village indicated with the name of a leader in 6 poems – Akanānūru 54-14 (பண்ணன்), Akanānūru 117-18 (வாணன்), Akanānūru 204-12 (வாணன்), Akanānūru 269-22 (வாணன்), Natrinai 340-9 (வாணன்), Natrinai 367-6 (அருமன்).  Elsewhere, it means a small village or a small community.

Meanings:  உலகுடன் நிழற்றிய தொலையா வெண்குடை – not ruined white umbrella that protected the world, perfect white umbrella that provided shade to the world, கடல் போல் தானை – ocean like army, கலி மா வழுதி வென்று அமர் உழந்த – involved in the battle of Pāndiyan king who won owning proud horses, வியன் பெரும் பாசறை – wide huge battle camp, சென்று – went, வினை முடித்தனம் ஆயின் – since we finished our job, இன்றே – today, கார்ப் பெயற்கு எதிரிய – reacting to the rains that fell, காண்தகு புறவில் – in the lovely forest, கணங்கொள் வண்டின் – of the bees that swarm, அம் சிறை – beautiful wings, தொழுதி – swarms, group, மணங்கமழ் முல்லை மாலை ஆர்ப்ப – buzz on very fragrant jasmine flowers in the evening, உதுக்காண் – look there, வந்தன்று பொழுதே – the time has come, வல் விரைந்து செல்க பாக – ride very fast oh charioteer, நின் நல் வினை நெடுந்தேர் – your fine tall riding chariot, வெண்ணெல் அரிநர் – those who reap white paddy, மடிவாய்த் தண்ணுமை – thannumai drums with folded leather cover, பன் மலர்ப் பொய்கை – pond with many flowers, படுபுள் ஓப்பும் – chasing birds that come to seize food, காய் நெல் படப்பை – fields with mature paddy, வாணன் சிறுகுடித் தண்டலை – groves of Sirukudi village of Vānan, கமழும் கூந்தல – fragrant hair, ஒண் தொடி மடந்தை தோள் இணை பெறவே – to embrace the shoulders/arms of the young lady with bright bangles

அகநானூறு 205,  நக்கீரர், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது 

உயிர் கலந்து ஒன்றிய தொன்றுபடு நட்பின்
செயிர்தீர் நெஞ்சமொடு செறிந்தோர் போலத்
தையல் நின் வயின் பிரியலம் யாம் எனப்
பொய் வல் உள்ளமொடு புரிவு உணக் கூறி
துணிவு இல் கொள்கையர் ஆகி இனியே  5
நோய் மலி வருத்தமொடு நுதல் பசப்பு ஊர
நாம் அழத் துறந்தனர் ஆயினும் தாமே
வாய்மொழி நிலைஇய சேண் விளங்கு நல்லிசை
வளங்கெழு கோசர் விளங்கு படை நூறி
நிலங்கொள வெஃகிய பொலம் பூண் கிள்ளி  10
பூ விரி நெடுங்கழி நாப்பண் பெரும் பெயர்க்
காவிரிப் படப்பைப் பட்டினத்தன்ன
செழு நகர் நல் விருந்து அயர்மார் ஏமுற
விழு நிதி எளிதினின் எய்துக தில்ல
மழைகால் அற்சிரத்து மால் இருள் நீக்கி  15
நீடு அமை நிவந்த நிழல்படு சிலம்பில்
கடாஅ யானைக் கவுள் மருங்கு உதிர
ஆம் ஊர்பு இழிதரு காமர் சென்னி
புலி உரி வரி அதள் கடுப்பக் கலி சிறந்து
நாட் பூ வேங்கை நறு மலர் உதிர  20
மேக்கு எழு பெருஞ்சினை ஏறிக் கணக்கலை
கூப்பிடூஉ உகளும் குன்றகச் சிறு நெறிக்
கல் பிறங்கு ஆரிடை விலங்கிய
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே.

Akanānūru 205, Nakkeerar, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He said to me, “Young woman, I will not separate
from you.”  Kind words from a deceptive mind, as
though our lives had united in a faultless manner
as one, and our friendship was ancient!  He does
not have the principle of strength.  Even though he
abandoned me causing great distress making me cry,
and for my forehead to become pale,
……….and went to another land with a different
……….language, passing the wasteland where the paths
……….are filled with rocks, male monkeys climb
……….on tall tree branches and call their mates and leap
……….around making the fresh vēngai flowers drop and
……….making the ground appear like peeled skins of
……….tigers with stripes, in the mountain slopes where
……….tall bamboos grow and provide shade, waterfalls
……….flow down like the musth that flows down
……….the cheeks of elephants in this early dew season
……….when confusing darkness is removed,
may he earn great wealth to entertain guests in his huge
house that is like Kaviripoompattinam of great fame, with
with groves, and in the midst of huge backwaters with
blossoms, near River Kāviri belonging to the Chōla King
Killi wearing gold ornaments, who ruined the fame and
army of the prosperous and honest Kōsars, desiring
their land!

Meanings:   உயிர் கலந்து ஒன்றிய – life united as one, தொன்றுபடு நட்பின் – with friendship from ancient times, செயிர் தீர் நெஞ்சமொடு – with faultless hearts, செறிந்தோர் போல – like those united, தையல் – O young woman, நின் வயின் பிரியலம் யாம் என – that I will not separate from you,  பொய் வல் உள்ளமொடு – with a mind that is capable of deception, புரிவு உணக் கூறி – he uttered words that are desirable to me, துணிவு இல் கொள்கையர் ஆகி – became one with a principle of no strength, இனியே – now, நோய் மலி வருத்தமொடு – with love disease and great sorrow,  நுதல் பசப்பு ஊர – forehead became sallow, நாம் அழ – as we cried,  துறந்தனர் ஆயினும் – even if he abandons, தாமே வாய்மொழி– truthful to his words, சேண் – distance, விளங்கு – splendid, நல் இசை – fine fame, வளங்கெழு கோசர் – prosperous Kōsars, நிலைஇய – established, விளங்கு படை நூறி – destroyed his shining army, நிலங்கொள வெஃகிய – desired their land, பொலம் பூண் கிள்ளி – Chōlan king Killi wearing gold ornaments, பூ விரி நெடுங்கழி – large backwaters with open blossoms, நாப்பண் – amidst, பெரும் பெயர்க் காவிரிப் படப்பைப் பட்டினத்தன்ன – like the Kāviripoompattinam with groves near the famous Kāviri River, செழு நகர் – wealthy palace, நல் விருந்து அயர்மார் – to celebrate fine hospitality, ஏமுற – to be happy, விழு நிதி எளிதினின் எய்துக – may he attain great wealth easily, தில்ல – அசை, an expletive, மழைகால் அற்சிரத்து – in the early dew season when it rains, மால் இருள் நீக்கி – confusing darkness removed, நீடு அமை நிவந்த – tall bamboos grow, நிழல்படு சிலம்பில் – in the mountain slopes with shade, கடாஅ யானை – elephant with musth,  கவுள் மருங்கு உதிர – fall from his cheeks, ஆம் ஊர்பு இழிதரு – waters flow down, காமர் சென்னி – beautiful summits, புலி உரி வரி அதள் கடுப்ப – like the peeled striped hides of tigers, கலி சிறந்து – with great pride, with great arrogance, நாட் பூ வேங்கை நறுமலர் உதிர – fresh/daily fragrant kino flowers drop, Pterocarpus marsupium, மேக்கு எழு பெருஞ்சினை ஏறி – climb on a large branch that rises high,  கணக்கலை கூப்பிடூஉ உகளும் – male monkey calls its troop and leaps around, குன்றகச் சிறு நெறி – small path in the mountain,  கல் பிறங்கு ஆரிடை – on the difficult paths filled with rocks, விலங்கிய – blocking, சொல் பெயர் தேஎத்த – in a country with a different language, சுரன் இறந்தோரே – the man who went to the wasteland

அகநானூறு 206, மதுரை மருதன் இளநாகனார், மருதத் திணை – தலைவி விறலிக்கு வாயில் மறுத்தது
என்னெனப் படுங்கொல் தோழி நல் மகிழ்ப்
பேடிப் பெண் கொண்டு ஆடுகை கடுப்ப
நகுவரப் பணைத்த திரி மருப்பு எருமை
மயிர்க் கவின் கொண்ட மாத்தோல் இரும் புறம்
சிறு தொழில் மகாஅர் ஏறிச் சேணோர்க்குத்  5
துறுகல் மந்தியின் தோன்றும் ஊரன்
மாரி ஈங்கை மாந்தளிர் அன்ன
அம் மா மேனி ஆய் இழை மகளிர்
ஆரந்தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து
ஆராக் காதலொடு தாரிடை குழைய  10
முழவு முகம் புலரா விழவுடை வியன் நகர்
வதுவை மேவலன் ஆகலின் அது புலந்து
அடு போர் வேளிர் வீரை முன் துறை
நெடு வெள் உப்பின் நிரம்பாக் குப்பை
பெரும் பெயற்கு உருகியாஅங்குத்  15
திருந்து இழை நெகிழ்ந்தன தட மென் தோளே.

Akanānūru 206, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Marutham Thinai – the heroine refusing entry to the messenger virali
How will it be talked about, my friend?

The man from the town,
……….where men who are happily drunk
……….dance like women, raising and twisting
……….their hands resembling big, twisted horns of
……….buffaloes, and young men who do small chores
……….climbing on a large drum with a buffalo hide
……….with hair, appear from a distance like monkeys
……….on a boulder,
unites with women with chosen jewels, whose beautiful,
dark bodies look like rainy season’s dark eengai sprouts,
and with endless love crushes the garlands on their chests
with big breasts in their large houses with festivities,
where the eyes of the drums do not dry.

Hating that, my perfect bangles slipped down my curved,
delicate arms like the endless huge salt heaps that melted
away in the heavy rains on the shores of Veerai town of the
murderous Vēlir clan!

Notes:  நகுவர (3) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காண்போர்க்கு நகைப்பு உண்டாக, வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – விளங்குதலுற.  வதுவை மேவலன் ஆகலின் (12) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வதுவைச் சடங்கு செய்து கொள்ளுதலில் பெரிதும் உடையன் ஆதலின், வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – மணத்தினைப் பொருந்துதல் ஆகலின்.  முழவு முகம் புலரா – அகநானூறு பாடல்கள் 206, 222, 397 – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – முழவின் ஒலி ஓயாத, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முழவின் முழக்கம் ஒழியாத.  முழவு முகம் புலர்ந்து – நற்றிணை 360 – ஒளவை துரைசாமி உரை – முழவின் மார்ச்சுனை புலர்ந்து, பின்னத்தூர் அ. நாராயணசாமி ஐயர் உரை – மத்தள முகத்து வைத்த மார்ச்சனை வறந்து.

Meanings:   என் எனப்படும் கொல் தோழி – how will it be talked about oh friend, நல் மகிழ் – fine alcohol, பேடிப் பெண் கொண்டு ஆடுகை கடுப்ப – dancing with feminine traits like those seen in women, நகுவர – laughable, with brightness, பணைத்த – thick, big, திரி மருப்பு – twisted horns, எருமை மயிர் – buffalo’s hair, கவின் கொண்ட – with beauty, மாத்தோல் – dark/huge drum, இரும் புறம் சிறு தொழில் மகாஅர் ஏறி – small children climbing on the big/dark side, சேணோர்க்கு – to those looking from far, துறுகல் – boulder, மந்தியின் தோன்றும் – they appear like female monkeys, ஊரன் – the man from such town, மாரி ஈங்கை மாந்தளிர் அன்ன – like rainy season’s dark sprouts, Mimosa pudica, Touch-me-not, தொட்டாச்சுருங்கி, அம் மா மேனி – beautiful dark body, ஆய் இழை மகளிர் – women with pretty jewels, ஆரம் தாங்கிய – wearing garlands, அலர் முலை ஆகத்து – on the chest with large breasts, ஆராக் காதலொடு – with unending love, தாரிடை குழைய – crushing between garlands, முழவு முகம் புலரா விழவுடை – festivities where drum eyes do not dry, festivities where drum sounds do not go down, வியன் நகர் – wide house, வதுவை மேவலன் ஆகலின் – since he unites with them, since he marries them, since he desires to unite with them, அது புலந்து – hating that, அடு போர் வேளிர் – Vēlir in murderous battles, வீரை முன் துறை – in their Veerai town shores, நெடு வெள் உப்பின் நிரம்பாக் குப்பை பெரும் பெயற்கு உருகியாஅங்கு – like how the endless tall heaps of white salt melt in the heavy rains, like how the not-full heaps of salt melt in the heavy rains, திருந்து இழை நெகிழ்ந்தன – my perfect jewels slipped, my bangles became loose, தட மென் தோளே – curved delicate arms, curved delicate arms

அகநானூறு 207, மதுரை எழுத்தாளன் சேந்தம்பூதனார், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய தாய் அல்லது செவிலித்தாய் சொன்னது
அணங்குடை முந்நீர் பரந்த செறுவின்
உணங்கு திறம் பெயர்ந்த வெண் கல் அமிழ்தம்
குடபுல மருங்கின் உய்ம்மார் புள் ஓர்த்துப்
படை அமைத்து எழுந்த பெருஞ்செய் ஆடவர்
நிரைப் பரப் பொறைய நரைப் புற கழுதைக்  5
குறைக் குளம்பு உதைத்த கல் பிறழ் இயவின்
வெஞ்சுரம் போழ்ந்த அஞ்சுவரு கவலை
மிஞிறு ஆர் கடாஅம் கரந்து விடு கவுள
வெயில் தின வருந்திய நீடு மருப்பு ஒருத்தல்
பிணர் அழி பெருங்கை புரண்ட கூவல்  10
தெண் கண் உவரிக் குறைக்குட முகவை
அறன் இலாளன் தோண்ட வெய்து உயிர்த்துப்
பிறை நுதல் வியர்ப்ப உண்டனள் கொல்லோ
தேம் கலந்து அளைஇய தீம் பால் ஏந்திக்
கூழை உளர்ந்து மொழிமை கூறவும்  15
மறுத்த சொல்லள் ஆகி
வெறுத்த உள்ளமொடு உண்ணாதோளே.

Akanānūru 207, Mathurai Eluthālan Chēnthampoothanār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother or foster mother said, after the heroine eloped
Men of great action listen to bird omens, and go
with protective groups, taking salt, the white
crystal nectar dried in the wide salt pans with
water, from the fierce ocean, to the west to sell,
going through fearful, forked paths in the
wasteland,

where stones are turned upside down, kicked
by the worn hooves of donkeys with white backs
carrying loads, that walk in a row, where an elephant
with long tusks struggled in the sun, its bee-swarming
musth flow ended, the coarseness in his large trunk
lost, searched for water in a pit, from which her lover,
a with no justice drew small amounts of water in pots.
Sighing with heat, her crescent-moon-like forehead
sweating, how does she drink the salty, clear water,
the young woman who refused with hatred the sweet
milk mixed with honey that I gave to her, stroking
her hair and uttering tender words?

Notes:  அறன் இலாளன் தோண்ட on line 12 could mean ‘the man with no fairness dug’ or ‘the man with no fairness drew (water)’.  In Perumpānātruppadai 98 – நெடுங்கிணற்று வல் ஊற்று உவரி தோண்டி.  Po. Ve. Somasundaranar interprets the word தோண்டி as முகந்து கொண்டு.  வெஞ்சுரம் (7) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – கொடிய பாலை நிலம்,  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வெம்மையான பாலை நிலம்.

Meanings:   அணங்குடை முந்நீர் – fierce ocean, ocean with god, பரந்த செறுவின் – in wide salt fields, உணங்கு திறம் பெயர்ந்த – changed due to dryness, வெண் கல் அமிழ்தம் – white crystal nectar (salt), குடபுல மருங்கின் உய்ம்மார் – take it to the west (to sell), புள் ஓர்த்துப் படை அமைத்து எழுந்த பெருஞ்செய் ஆடவர் – men who do great deeds rise up and form an army (for protection) listening to bird omens, நிரைப் பரப் பொறைய – with stacks of load (பரம் = பாரம்), நரைப் புற – white backs, கழுதைக் குறைக் குளம்பு உதைத்த கல் பிறழ் இயவின் – in the path where donkeys kick with their worn/reduced hooves and stones turn upside down, வெஞ்சுரம் போழ்ந்த – cutting the harsh wasteland, cutting the hot wasteland, அஞ்சுவரு கவலை – fearful forked paths, மிஞிறு ஆர் – filled with bees, கடாஅம் – musth, கரந்து விடு கவுள – with cheeks where it ended, வெயில் தின வருந்திய – sad in the sun that ruined, நீடு மருப்பு ஒருத்தல் – a male elephant with long tusks, பிணர் அழி பெருங்கை – large trunk with ruined coarseness, புரண்ட – rolling, searching, கூவல் – pit, தெண் கண் உவரி – clear salty water, குறைக் குட முகவை – with partial amounts in the pots, drew partial amounts in the pots, அறன் இலாளன் – the man with no justice, தோண்ட – as he dug, as he drew water, வெய்து உயிர்த்து – sighed with heat, பிறை நுதல் வியர்ப்ப – her crescent moon like forehead to sweat, உண்டனள் கொல்லோ – did she drink, தேம் கலந்து அளைஇய தீம்பால் ஏந்தி – holding sweet milk mixed with honey, கூழை உளர்ந்து – stroking her hair, மொழிமை கூறவும் – when sweet words were said, மறுத்த சொல்லள் ஆகி – she refused with words, வெறுத்த உள்ளமொடு – with a hating mind, உண்ணாதோளே – the young woman who did not drink

அகநானூறு 208, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
யாம இரவின் நெடுங்கடை நின்று
தே முதிர் சிமையக் குன்றம் பாடும்
நுண் கோல் அகவுநர் வேண்டின் வெண் கோட்டு
அண்ணல் யானை ஈயும் வண் மகிழ்
வெளியன் வேண்மான் ஆஅய் எயினன்  5
அளி இயல் வாழ்க்கைப் பாழிப் பறந்தலை
இழை அணி யானை இயல் தேர் மிஞிலியொடு
நண்பகல் உற்ற செருவில் புண்கூர்ந்து
ஒள் வாள் மயங்கு அமர் வீழ்ந்தெனப் புள் ஒருங்கு
அம் கண் விசும்பின் விளங்கு ஞாயிற்று  10
ஒண் கதிர் தெறாமை சிறகு அரில் கோலி
நிழல் செய்து உழறல் காணேன் யான் எனப்
படுகளம் காண்டல் செல்லான் சினஞ்சிறந்து
உருவினை நன்னன் அருளான் கரப்பப்
பெரு விதுப்புற்ற பல் வேள் மகளிர்  15
குரூஉப் பூம் பைந்தார் அருக்கிய பூசல்
வசை விடக் கடக்கும் வயங்கு பெருந்தானை
அகுதை கிளை தந்தாங்கு மிகு பெயல்
உப்புச் சிறை நில்லா வெள்ளம் போல
நாணு வரை நில்லாக் காமம் நண்ணி  20
நல்கினள் வாழியர் வந்தே ஓரி
பல் பழப் பலவின் பயங்கெழு கொல்லிக்
கார் மலர் கடுப்ப நாறும்
ஏர் நுண் ஓதி மாஅயோளே.

Akanānūru 208, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
May she live long,
……….my lover who broke the limits of her shyness
……….like a salt dam that does not withstand flood waters
……….after heavy rains, who came and gave herself to me,
……….the dark girl with beautiful, soft hair with fragrances
……….of monsoon flowers of Kolli Mountain, rich, dense with
……….jackfruit trees, belonging to king Ōri,
like faultless, victorious Akuthai who came to the aid
of the devastated Vēlir women who crushed their fresh
garlands with different colored flowers and cried,

when Vēlir king Āy Eyinan, son of Thithan, happy in gifting,
who gave noble white-tusked elephants to diviner bards carrying
thin staffs who stood at his tall gate and sang in the last phases
of night about his mountain peaks with abundant honeycombs,
and led a charitable, got wounded and died at midday in the Pāli
battlefield where bright swords clashed, fighting with Mignili
with rapid chariots and elephants decorated with finely crafted
ornaments, and Nannan with great rage, hid himself,
unable to see the murderous battlefield where birds wove
their wings together and provided shade for the fallen body
of Āy Eyinan, and protected it from the harsh rays of the
bright sun in the beautiful sky!

Notes:  வெளியன் வேண்மான் ஆஅய் எயினன் (5) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – வெளியன் வேண்மானுக்கு மகனாகிய ஆய் எயினன் என்றதால், வெளியன் வேண்மானாகிய ஆய் எயினன் என்றாதல் கொள்க.  முன்னதற்கு வெளியன் என்பது தந்தையின் பெயரும், பின்னதற்கு எயினனது மற்றொரு பெயரும் ஆகும்.  Akanānūru poems 142, 148, 181 and 208, all written by Paranar, describe a battle where Mignili killed Āy Eyinan, and birds laced their wings and hovered over his dead body, protecting it.

Meanings:   யாம இரவின் நெடுங்கடை நின்று – standing at the last phase of night at the tall gate, தேம் முதிர் சிமையக் குன்றம் பாடும் – who sang about his mountain peaks with rich honeycombs, நுண் கோல் அகவுநர் – diviner bards with thin rods, வேண்டின் – if they desire, if they request, வெண் கோட்டு அண்ணல் யானை ஈயும் – he gifts them noble elephants with white tusks, வண் மகிழ் வெளியன் வேண்மான் ஆஅய் எயினன் – Āy Eyinan (son of Veliyan) of the Vēlir clan who is happy with his charity, அளி இயல் வாழ்க்கை – life with charitable qualities, பாழிப் பறந்தலை – Pāli battlefield, இழை அணி யானை இயல் தேர் மிஞிலியொடு – with Mignili with fast moving chariots and elephants with beautiful ornaments, நண்பகல் உற்ற செருவில் – in the battle fought during the middle of the day, புண்கூர்ந்து – wounded greatly, ஒள் வாள் – bright swords, மயங்கு – clashed, அமர் வீழ்ந்தென – like how he fell in battle, புள் ஒருங்கு – birds together, அம் கண் விசும்பின் – in the pretty sky, விளங்கு ஞாயிற்று – of the shining sun, ஒண் கதிர் – bright rays, தெறாமை – not heating, சிறகு அரில் கோலி – combined their wings and formed a circle, நிழல் செய்து – created shade, உழறல் – flying around, காணேன் யான் – I will not see, என – so, படுகளம் காண்டல் செல்லான் – he did not see the battlefield where he died, he did not see the murderous battlefield, சினஞ்சிறந்து – with great rage, உருவினை நன்னன் – Nannan who fought fierce battles, அருளான் – he does not shower graces,  கரப்ப – hid himself, பெரு விதுப்புற்ற பல் வேள் மகளிர் – many Vēlir women who were greatly distressed, குரூஉப் பூம் பைந்தார் – fresh garland with colorful flowers, fresh garland with bright flowers, அருக்கிய – crushed/removed, பூசல் – uproar, வசை விடக் கடக்கும் – victorious without blemish, வயங்கு பெருந்தானை – powerful huge army, அகுதை கிளை தந்தாங்கு – like Akuthai who helped, மிகு பெயல் உப்புச் சிறை நில்லா வெள்ளம் போல – like the floods after rain that are not blocked by a wall of salt, நாணு வரை நில்லாக் காமம் நண்ணி நல்கினள் – she came and gave me love not hindered in limit by shyness, வாழியர் – may she live long, வந்தே – came, ஓரி – Ōri, பல் பழப் பலவின் – with trees with many jackfruits, பயங்கெழு கொல்லிக் கார் மலர் கடுப்ப – like the rainy season flowers of Kolli Mountain which yields benefits, நாறும் – is fragrant, ஏர் நுண் ஓதி மாஅயோளே – the dark girl with pretty bright fine hair

அகநானூறு 209, கல்லாடனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
தோளும் தொல்கவின் தொலைந்தன நாளும்
அன்னையும் அருந்துயர் உற்றனள் அலரே
பொன் அணி நெடுந்தேர்த் தென்னர் கோமான்
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர்ச் செழியன்
நேரா எழுவர் அடிப்படக் கடந்த  5
ஆலங்கானத்து ஆர்ப்பினும் பெரிது என
ஆழல் வாழி தோழி அவரே
மாஅல் யானை மறப்போர்ப் புல்லி
காம்புடை நெடு வரை வேங்கடத்து உம்பர்
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிறை இறந்து  10
உள்ளார் ஆதலோ அரிதே செவ்வேல்
முள்ளூர் மன்னன் கழல் தொடிக் காரி
செல்லா நல்லிசை நிறுத்த வல்வில்
ஓரிக் கொன்று சேரலர்க்கு ஈத்த
செவ்வேர்ப் பலவின் பயங்கெழு கொல்லி  15
நிலைபெறு கடவுள் ஆக்கிய
பலர் புகழ் பாவை அன்ன நின் நலனே.

Akanānūru 209, Kallādanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!  Your arms have
lost their prior beauty, mother is in great sorrow,
and gossip that has risen is greater than the uproar
at Ālankānam where Pāndiyan king with strong
shoulders like the crossbars of fortress gates,
owning well crafted chariots with gold ornaments,
defeated seven enemy kings.  Do not cry my friend!

Even though our man has gone through the
boulder-filled Vēnkatam Mountains with tall
bamboos, belonging to Pulli with huge elephants
and battle bravery, it is rare that he will stay away
without thinking about your nature and beauty that
is like that of the Kolli statue that many praise,
created by gods in the Kolli Mountain with bountiful
jackfruit trees with red roots, that
Mullūr King Kāri with warrior anklets and bracelets,
owning bloody spears, gifted to the Chēras after
killing Ōri of unfading fame and strong bows.

Notes:  பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன் சேரனையும் சோழனையும் (சேரமான் யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை, சோழன் கிள்ளிவளவன்), ஐந்து வேளிர் குறுநில மன்னர்களையும் (திதியன், எழினி, எருமையூரன், இருங்கோ வேண்மான், பொருநன்) சோழ நாட்டில் உள்ள தலையாலங்கானத்தில் தோற்கடித்தான்.  There are references to Thalaiyālangam battle in Puranānūru 19, 23, 25, 76, Natrinai 387, Mathuraikānji 55, 127, and Akanānūru 36, 175 and 209.  There are references to Kāri killing Ōri in Natrinai 320, Akanānūru 209, and Sirupānātruppadai 110-111.

Meanings:   தோளும் தொல் கவின் தொலைந்தன – arms have lost their prior beauty, shoulders have lost their old beauty, நாளும் அன்னையும் அருந்துயர் உற்றனள் – and mother has been very sad every day, அலரே – gossip, பொன் அணி நெடுந்தேர் – tall chariot decorated with gold, தென்னர் கோமான் – southern king, எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர்ச் செழியன் – Cheliyan with finely crafted chariots and strong shoulders like the fortress door crossbar, Pāndiyan king, நேரா எழுவர் அடிப்படக் கடந்த ஆலங்கானத்து ஆர்ப்பினும் பெரிது என – that it is greater than the uproar at Ālankānam where seven enemies were defeated, ஆழல் – do not cry, வாழி தோழி – may you live long my friend, அவரே – our man, மாஅல் யானை மறப்போர்ப் புல்லி – Pulli with huge elephants and bravery in battles, காம்புடை நெடு வரை வேங்கடத்து உம்பர் அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் – even though he crossed the land with boulders in the Venkatam Mountains with bamboo, நிறை இறந்து – stopping his heart, உள்ளார் ஆதலோ அரிதே – rare that he will stay away not thinking about you, செவ்வேல் முள்ளூர் மன்னன் கழல் தொடிக் காரி – Kāri, king of Mullūr with bloody spears wearing warrior anklets and bracelets, செல்லா நல் இசை – fine fame that does not vanish, நிறுத்த – established, வல் வில் ஓரிக் கொன்று சேரலர்க்கு ஈத்த – killed Ōri with strong bows and gave to the Chēras, செவ்வேர்ப் பலவின் – jackfruit trees with red roots, பயங்கெழு கொல்லி – Kolli Mountain which yields benefits, நிலைபெறு – is stable, கடவுள் ஆக்கிய – created by gods , பலர் புகழ் பாவை அன்ன நின் நலனே – your beauty that is like Kolli statue that many praise

அகநானூறு 210, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
குறி இறைக் குரம்பைக் கொலை வெம் பரதவர்
எறி உளி பொருத ஏமுறு பெருமீன்
புண் உமிழ் குருதி புலவுக் கடல் மறுப்பட
விசும்பு அணி வில்லின் போகி பசும் பிசிர்த்
திரை பயில் அழுவம் உழக்கி உரன் அழிந்து  5
நிரை திமில் மருங்கில் படர்தரும் துறைவன்
பானாள் இரவில் நம் பணைத்தோள் உள்ளி
தான் இவண் வந்த காலை நம் ஊர்க்
கானலம் பெருந்துறைக் கவின் பாராட்டி
ஆனாது புகழ்ந்திசினோனே இனித் தன்  10
சாயல் மார்பின் பாயல் மாற்றிக்
கைதை அம் படுசினைக் கடும் தேர் விலங்கச்
செலவு அரிது என்னும் என்பது
பல கேட்டனமால் தோழி நாமே.

Akanānūru 210, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
The man from the shores,
……….where harsh, murderous fishermen
……….who live in huts with low eaves
……….attack a happy, huge fish,
……….throwing their sharp metal tools,
……….the blood flowing from the wounds
……….changing the color of the ocean,
……….the jumping fish like the pretty
……….rainbow decorating the sky,
……….as it stirs the wave-filled ocean
……….with fine spray, loses its strength,
……….and veers toward the rows of boats,
used to greatly praise the beauty of our
shores with groves,
when he came in the middle of the night,
thinking about your bamboo-like arms.

The one who used to praise has changed
from the time when you slept on his chest.

My friend!  We have heard many times that he
complains that the beautiful branches of the
thālai trees hang low, blocking his fast chariot!

Meanings:   குறி இறைக் குரம்பை – huts with short eaves, கொலை வெம் பரதவர் – killer harsh fishermen, எறி உளி பொருத – attacked with a sharp-ended metal device, ஏமுறு பெரு மீன் – happy big fish, புண் உமிழ் குருதி – blood flowed from wounds, புலவுக் கடல் மறுப்பட – the color of the stinking ocean/ocean with fish changed, விசும்பு அணி வில்லின் போகி – jumped like the rainbow that decorates the sky, பசும் பிசிர்த் திரை – waves with fresh sprays, பயில் – filled with, அழுவம் – sea, உழக்கி – stirs up, உரன் அழிந்து – losing its strength, நிரை திமில் மருங்கில் படர்தரும் – comes near the rows of boats, துறைவன் – man from such port, பானாள் இரவில் – in the middle of the night, நம் பணைத்தோள் உள்ளி – thinking about your thick arms, thinking about your bamboo-like arms, தான் இவண் வந்த காலை – when he came here, நம் ஊர்க் கானலம் பெருந்துறைக் கவின் பாராட்டி – praising the beauty of our big shores with groves, ஆனாது புகழ்ந்திசினோனே – he praised greatly, இனித் தன் சாயல் மார்பின் பாயல் மாற்றி – now he changed from when you slept on his chest, கைதை – thālai trees, Pandanus odoratissimus, அம் – beautiful, படுசினை – low branches, கடும் தேர் விலங்க – since they will block the fast chariot, செலவு அரிது என்னும் என்பது – that it is difficult to come, பல கேட்டனமால் தோழி நாமே – we heard it many times my friend (கேட்டனம் + ஆல், ஆல் – ஓர் அசைச்சொல், an expletive)

அகநானூறு 211, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கேளாய் எல்ல தோழி வாலிய
சுதை விரிந்தன்ன பல் பூ மராஅம்
பறை கண்டன்ன பாவடி நோன் தாள்
திண் நிலை மருப்பின் வயக் களிறு உரிஞுதொறும்
தண் மழை ஆலியின் தாஅய் உழவர்  5
வெண்ணெல் வித்தின் அறை மிசை உணங்கும்
பனி படு சோலை வேங்கடத்து உம்பர்
மொழி பெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் நல்குவர்
குழியிடைக் கொண்ட கன்றுடைப் பெரு நிரை
பிடி படு பூசலின் எய்தாது ஒழியக்  10
கடுஞ்சின வேந்தன் ஏவலின் எய்தி
நெடுஞ்சேண் நாட்டில் தலைத்தார்ப் பட்ட
கல்லா எழினி பல் எறிந்து அழுத்திய
வன்கண் கதவின் வெண்மணி வாயில்
மத்தி நாட்டிய கல் கெழுப் பனித் துறை 15
நீர் ஒலித்தன்ன பேஎர்
அலர் நமக்கு ஒழிய அழப் பிரிந்தோரே.

Akanānūru 211, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Listen my friend!  He will be gracious
to us, even though he made us cry and
went to the other side of the Vēnkadam
Mountains where people speak a different
language, and flowers as white as
limestone drop like hailstones in cold rains,
spreading on boulders below like paddy
dried for seeds by farmers, as mighty
elephants with drum-like wide feet and
strong tusks rub against kadampam trees.

The gossip that has risen is as loud as the
waves that crash on the shores of Venmani
with memorial stones where Mathi embedded
on a strong fort door the teeth of untutored
Elini, whom he located and defeated in a distant
land, goaded by the great Chōla king in rage,
since Elini had not joined others in catching
the female elephants and calves trapped in pits.

Notes:  நற்றிணை 18 – மூவன் முழு வலி முள் எயிறு அழுத்திய கதவின் கானல் அம் தொண்டிப் பொருநன் வென் வேல் தெறல் அருந்தானைப் பொறையன்.

Meanings:   கேளாய் எல்ல தோழி – Hey! listen my friend, வாலிய சுதை விரிந்தன்ன – like white lime paste is spread, பல் பூ மராஅம் – kadampam trees with many flowers, Anthocephalus cadamba, Kadampam oak, பறை கண்டன்ன – like seeing drums, பாவடி – wide feet, நோன் தாள் – strong legs, திண் நிலை மருப்பின் – with firm tusks, வயக் களிறு – mighty elephants, உரிஞுதொறும் – whenever they rub against, தண் மழை ஆலியின் – like hailstones from cool rains, தாஅய் – spread, உழவர் வெண்ணெல் வித்தின் அறை மிசை உணங்கும் – fall on boulders like paddy seeds that farmers dry (on boulders), பனி படு சோலை – groves with dew, வேங்கடத்து உம்பர் – other side of Vēnkadam hills, மொழி பெயர் தேஎத்தர் – they speak a different language in that country, ஆயினும் – yet, நல்குவர் – he will be gracious, குழியிடைக் கொண்ட கன்றுடைப் பெரு நிரை பிடி படு – big herd of female elephants with calves that were caught in pits, பூசலின் – in the uproar, எய்தாது – not achieving, ஒழிய – left, கடுஞ்சின வேந்தன் ஏவலின் எய்தி – reached him on the goading of the king with great rage, நெடுஞ்சேண் நாட்டில் – in a country that is very far away, in a big country that is far away, தலைத்தார்ப் பட்ட – caught by the vanguard of the army, கல்லா எழினி – untrained Elini, uneducated Elini, பல் எறிந்து – removed the teeth, அழுத்திய – pressed, வன்கண் கதவின் – with a strong door, வெண்மணி வாயில் – Venmanivāyil fort, மத்தி – Mathi, நாட்டிய – planted, கல் கெழு – with memorial stones, ஒலித்தன்ன – like the sounds of the waters on the cold ocean shore, பேஎர் அலர் நமக்கு ஒழிய – giving big scandal to us, causing great gossip about us, அழப் பிரிந்தோரே – he left making us cry

அகநானூறு 212, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
தா இல் நன்பொன் தைஇய பாவை
விண் தவழ் இளவெயிற் கொண்டு நின்றன்ன
மிகு கவின் எய்திய தொகு குரல் ஐம்பால்
கிளை அரில் நாணல் கிழங்கு மணற்கு ஈன்ற
முளை ஓரன்ன மின் எயிற்றுத் துவர் வாய்  5
நயவன் தைவரும் செவ்வழி நல்யாழ்
இசை ஓர்த்தன்ன இன் தீங்கிளவி
அணங்கு சால் அரிவையை நசைஇப் பெருங்களிற்று
இனம் படி நீரின் கலங்கிய பொழுதில்
பெறல் அருங்குரையள் என்னாய் வைகலும் 10
இன்னா அருஞ்சுரம் நீந்தி நீயே
என்னை இன்னல் படுத்தனை மின்னு வசிபு
உரவுக் கார் கடுப்ப மறலி மைந்துற்று
விரவு மொழிக் கட்டூர் வேண்டுவழிக் கொளீஇ
படை நிலா இலங்கும் கடல் மருள் தானை  15
மட்டு அவிழ் தெரியல் மறப்போர்க் குட்டுவன்
பொரு முரண் பெறாஅது விலங்கு சினஞ்சிறந்து
செருச்செய் முன்பொடு முந்நீர் முற்றி
ஓங்கு திரைப் பௌவம் நீங்க ஓட்டிய
நீர் மாண் எஃகம் நிறத்துச் சென்று அழுந்தக்  20
கூர் மதன் அழியரோ நெஞ்சே ஆனாது
எளியள் அல்லோள் கருதி
விளியா எவ்வம் தலைத்தந்தோயே.

Akanānūru 212, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
My heart!  You are confused like water that is
muddied by a herd of huge bathing elephants.
You desire the noble woman of great beauty,
who is like a golden doll shrouded by delicate
sunlight that has spread in the sky, adorned with
a five-part, thick braid, her sparkling teeth like
tender sprouts that grow on reed tubers in the
sand, and words sounding as sweet as sevvali
tune strummed by musicians.

Not agreeing that she is difficult to obtain,
you made me cross the harsh wasteland
every day, and gave me endless great sorrow.

May your arrogance end, and may you be stabbed
by the esteemed spear of Kuttuvan wearing garlands
that drip honey, who attacks like roaring monsoon
clouds with splitting lightning, with great enmity and
strength, in battles, owns a bright army as large as the
ocean with many tongues heard in his battle camps,
and not finding his enemies on land, he surrounds the
ocean with tall waves, rides, splitting it, and attacks.

Notes:  வசிபு (12) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – வானைப் பிளந்து, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இருளைப் பிளக்கின்ற.  மின்னல் பிளத்தல்:  மின்னு வசிபு – அகநானூறு 162, 212, 322, நற்றிணை 228, 261, மலைபடுகடாம் 97, மின்னு வசி – நற்றிணை 334.

Meanings:   தா இல் – without strength, faultless, perfect, நன் பொன் – fine gold, தைஇய பாவை – created doll, விண் தவழ் – spread in the sky, இளவெயில் கொண்டு நின்றன்ன – like standing with sunlight on it, மிகு கவின் எய்திய – attained great beauty, தொகு குரல் – thick clusters, ஐம்பால் – five part braid, கிளை அரில் – branches twined, நாணல் கிழங்கு – reed tubers, Saccharum arundinaceum, மணற்கு ஈன்ற – growing in the sand, முளை ஓரன்ன- like the sprouts, மின் எயிற்று – with sparkling teeth, துவர் வாய் – red mouth, coral-like red mouth, நயவன் தைவரும் செவ்வழி – sevvali tune played stroked by an artist who loves music, நல் யாழ் இசை ஓர்த்தன்ன – like listening like it is sweet lute music, இன் தீங்கிளவி – sweet words, அணங்கு சால் அரிவையை – young woman of great esteem, young woman who is like a goddess, நசைஇ – desired, பெருங்களிற்று இனம் படி நீரின் கலங்கிய பொழுதில் – confused like the muddied water when large male elephant herds get in to bathe, பெறல் அருங்குரையள் என்னாய் – you don’t consider that she is difficult to obtain (குரை – ஓர் அசைநிலை, an expletive), வைகலும் இன்னா அருஞ்சுரம் நீந்தி நீயே என்னை இன்னல் படுத்தனை – you caused me trouble my making me cross the harsh wasteland daily, மின்னு வசிபு – lightning that splits the clouds, lightning that splits darkness, lightning that splits the sky, உரவுக் கார் கடுப்ப – like monsoon clouds with thunder, மறலி – with hatred, மைந்துற்று – with strength, விரவு மொழி – mixed languages, கட்டூர் – battle camp, வேண்டுவழிக் கொளீஇ – went wherever he wanted to go, படை – army, நிலா இலங்கும் – moon flourishing, கடல் மருள் தானை – ocean like army, மட்டு அவிழ் – honey dripping, தெரியல் – garland, மறப்போர்க் குட்டுவன் – Kuttuvan with bravery in battles, Chēra king, பொரு முரண் பெறாஅது – not finding his enemies who battle, விலங்கு சினஞ்சிறந்து – with great overflowing rage (விலங்கு = பொங்கி எழும்), செருச்செய் – to battle, முன்பொடு – with strength, முந்நீர் முற்றி – surrounded the sea, ஓங்கு திரைப் பௌவம் – ocean with tall waves, நீங்க – to split, ஓட்டிய – rode, நீர் – character, மாண் எஃகம் – esteemed spears, நிறத்துச் சென்று அழுந்த – stab your chest, கூர் மதன் அழியரோ – your sharp arrogance will end, நெஞ்சே – O my heart, ஆனாது – without stopping, எளியள் அல்லோள் கருதி – thinking about the woman who is difficult to attain, விளியா – not removable, எவ்வம் தலைத்தந்தோயே – you gave me sorrow

அகநானூறு 213, தாயங்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
வினை நவில் யானை விறல் போர்த் தொண்டையர்
இன மழை தவழும் ஏற்று அரு நெடுங்கோட்டு
ஓங்கு வெள் அருவி வேங்கடத்து உம்பர்க்
கொய் குழை அதிரல் வைகு புலர் அலரி
சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு படச் சூடி  5
இகல் முனைத் தரீஇய ஏருடைப் பெரு நிரை
நனை முதிர் நறவின் நாள் பலி கொடுக்கும்
வால் நிணப் புகவின் வடுகர் தேஎத்து
நிழற் கவின் இழந்த நீர் இல் நீள் இடை
அழல் அவிர் அருஞ்சுரம் நெடிய என்னாது  10
அகறல் ஆய்ந்தனர் ஆயினும் பகல் செலப்
பல் கதிர் வாங்கிய படுசுடர் அமையத்துப்
பெரு மரம் கொன்ற கால் புகு வியன் புனத்து
எரி மருள் கதிர திருமணி இமைக்கும்
வெல் போர் வானவன் கொல்லிக் குடவரை  15
வேய் ஒழுக்கு அன்ன சாய் இறைப் பணைத்தோள்
பெருங்கவின் சிதைய நீங்கி ஆன்றோர்
அரும் பெறல் உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும்
சென்று தாம் நீடலோ இலரே என்றும்
கலம் பெயக் கவிழ்ந்த கழல் தொடித் தடக்கை  20
வலம்படு வென்றி வாய்வாள் சோழர்
இலங்கு நீர்க் காவிரி இழி புனல் வரித்த
அறலென நெறிந்த கூந்தல்
உறலின் சாயலொடு ஒன்றுதல் மறந்தே.

Akanānūru 213, Thāyankannanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
He has gone to the land of the Vadukars,
……….who eat white, fatty meat, pluck athiral
……….flowers with leaves early in the morning,
……….and put them on their curly, dark
……….hair that is swarmed by bees,
……….give offerings of liquor aged with buds
……….to be able to seize large herds
……….of cattle with bulls in battles,
which is beyond Vēnkadam hills of Thondaiyars,
victorious in battles with battle-skilled elephants,
where clouds crawl on the peaks that are difficult
to scale, and white waterfalls cascade down.

Even though he has gone to the land without
shade, where beauty has been lost and the harsh
wasteland scorches like flame, not thinking that the
paths are long, he will not stay away for long,
ruining your great beauty, even if he were to get
the world with nectar that is hard to get,
being away from your delicate, curved arms, like
elongated bamboo from the western side of Kolli
Mountain belonging to Chēran, victorious in battles,
where gems glitter in the wide forest that has
been cleared by removing trees when the sun with
many rays folds and the wind blows.

He will not forget your wavy hair, like the wavy,
black sand of splendid Kāviri shores, rippled by
its bright water, belonging to the Chōla kings
with victorious, unfailing swords and generous,
big hands with whirling bracelets, your sweet
nature and union with you.

Notes:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வடுகர் = தெலுங்கர்.  There are references to Vadukars in Akanānūru 107, 213, 253, 281, 295, 375, 381, Kurunthokai 11, Natrinai 212 and Puranānūru 378.  Kurunthokai 260-6 – வண் தேர்த் தொண்டையர்.    நனை முதிர் நறவின் (7) –  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மலரின் முதிர்ந்த தேனால் இயன்ற தேறலோடு, வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – முதிர்ந்த கள்ளாகிய நறவினை, ஒளவை துரைசாமி உரை – புறநானூறு 297 பாடலில் – பூக்களையிட்டு முதிர்வித்த கள்.  நனை அமை கள்ளின் (பதிற்றுப்பத்து 12) – அருள் அம்பலவாணர் உரை – அரும்பில் அமைத்த கள்,  ஒளவை துரைசாமி உரை – மலர் அரும்பு பெய்து பக்குவம் செய்யப்பட்ட கள்.  அறல் போல் கூந்தல்:  அகநானூறு 142 –  அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல், அகநானூறு 162 – அறல் என அவிரும் கூந்தல், அகநானூறு 213 – அறலென நெறிந்த கூந்தல், அகநானூறு 265 – அறலின் நெறித்த கூந்தல், அகநானூறு 299 – அறல் மருள் கூந்தலின், குறுந்தொகை 116 – தேம் பாய் கூந்தல் வளங்கெழு சோழர் உறந்தைப் பெருந்துறை நுண் மணல் அறல் வார்ந்தன்ன, குறுந்தொகை 286 – அறல் போல் கூந்தல், கலித்தொகை 71 – கதுப்பு அறல், கலித்தொகை 98 – நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக, பொருநராற்றுப்படை 25 – அறல் போல் கூந்தல்.

Meanings:   வினை நவில் யானை – elephants skilled in their work (battle work), விறல் போர்த் தொண்டையர் – Thondai country people who are victorious in battles (Thondai Nadu is an ancient part of the Tamil land, which included the districts of Arcot, Chingleput and Nellore, with Kancheepuram as its capital), இன மழை தவழும் – lots of clouds spread, lots of clouds crawl, ஏற்று அரு நெடுங்கோட்டு – with difficult to climb tall peaks, ஓங்கு வெள் அருவி – tall white waterfalls, வேங்கடத்து உம்பர் – beyond Vēnkadam, கொய் குழை அதிரல் – wild jasmine with tender leaves that are plucked, Derris Scandens, Jewel vine, வைகு புலர் – at dawn, அலரி சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு படச் சூடி – wearing bee-swarming blossoms on their curled dark hair, இகல் முனை – battlefield, தரீஇய – to bring, ஏருடை – with bulls, பெரு நிரை – large herds, நனை முதிர் நறவின் – liquor aged with flower buds, liquor made with flower honey, நாள் பலி கொடுக்கும் – give as day offerings, வால் நிணப் புகவின் வடுகர் – the Vadukars who eat white fatty meat, தேஎத்து – in their land, நிழற் கவின் இழந்த – lost the beauty of shade, நீர் இல் நீள் இடை – long path without water, அழல் – flame, அவிர் – bright, அருஞ்சுரம் – harsh wasteland, நெடிய என்னாது – not thinking that it is long, அகறல் – to move, ஆய்ந்தனர் – they considered, ஆயினும் – yet, பகல் செல – as day left, பல் கதிர் – many rays, வாங்கிய – curved, படுசுடர் அமையத்து – at the time when the sun folds, பெரு மரம் கொன்ற – destroyed huge trees, கால் புகு – wind enters, வியன் புனத்து – in the wide forest, எரி மருள் கதிர திருமணி இமைக்கும் – beautiful gems with flame like glitter, வெல் போர் வானவன் கொல்லிக் குட வரை – western Kolli Mountain belonging to the victorious Chēras, வேய் ஒழுக்கு அன்ன – like the long part of bamboo, சாய் – delicate, curved, இறை – forearm, joints, பணைத்தோள் – thick arms, பெருங்கவின் சிதைய – causing great beauty to be ruined, நீங்கி – left, ஆன்றோர் – wise people, அரும் பெறல் உலகம் – the difficult to attain world, அமிழ்தொடு பெறினும் – even if he were to get it with nectar, சென்று தாம் நீடலோ இலரே – he will not delay, என்றும் – always, கலம் பெய – to give gifts, கவிழ்ந்த – bent hands, charitable hands, கழல் தொடி – whirling bracelets,  தடக்கை – huge hands, வலம்படு வென்றி வாய்வாள் சோழர் – Chōla kings victorious with their unfailing swords, இலங்கு நீர்க் காவிரி – Kāviri river with bright water, இழி புனல் வரித்த அறல் என – fine sand rippled by water flowing down, நெறிந்த கூந்தல் – wavy hair, curly hair, உறல் – be close, to touch, இன் சாயலொடு ஒன்றுதல் மறந்தே – forgetting to unite with you of sweet nature

அகநானூறு 214, வடம வண்ணக்கன் பேரிசாத்தனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
அகல் இரு விசும்பகம் புதையப் பாஅய்ப்
பகலுடன் கரந்த பல் கதிர் வானம்
இருங்களிற்று இன நிரை குளிர்ப்ப வீசிப்
பெரும் பெயல் அழி துளி பொழிதல் ஆனாது
வேந்தனும் வெம்பகை முரணி ஏந்திலை  5
விடு கதிர் நெடுவேல் இமைக்கும் பாசறை
அடு புகழ் மேவலொடு கண்படை இலனே
அமரும் நம் வயினதுவே நமர் என
நம்மறிவு தெளிந்த பொம்மல் ஓதி
யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே ஓங்கு விடைப்  10
படு சுவல் கொண்ட பகுவாய்த் தெள் மணி
ஆ பெயர் கோவலர் ஆம்பலொடு அளஇப்
பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி வகுப்ப
ஆருயிர் அணங்கும் தெள் இசை
மாரி மாலையும் தமியள் கேட்டே?  15

Akanānūru 214, Vadama Vannakkan Pēri Sāthanār, Mullai Thinai – What the hero said to his heart
Clouds hide the wide, vast sky with the sun with many
spread rays, and pour heavy rain without a break,
making the huge herds of elephants cold and happy.

Desiring battle fame, our king, with great enmity,
does not close his eyes in the battle camp with tall
spears with lifted, gleaming blades that glitter.

She with splendid hair understands clearly that the war
is her man’s responsibility.  My beloved will be afraid
when she hears āmpal tunes played by cattle herders who
move their cattle, their tall oxen wearing on their napes
clear, bells with gaping mouths, along with sorrow-causing
sevvali tune played on lutes in the evenings when she is alone.

Meanings:   அகல் – wide, இரு – huge, விசும்பகம் – in the sky, புதையப் பாஅய்ப் பகலுடன் கரந்த – spread during the day and hid, பல் கதிர் – the sun with many rays, வானம் – clouds, இருங்களிற்று இன நிரை குளிர்ப்ப வீசி – poured making large herds of male elephants cold and happy, பெரும் பெயல் அழி துளி பொழிதல் ஆனாது – heavy rain drops fell without stopping, வேந்தனும் – the king, வெம்பகை – great enmity, முரணி – not in agreement, ஏந்திலை – lifted blades, விடு கதிர் – emitting sparkles, நெடுவேல் – tall spears, இமைக்கும் – glitters, பாசறை – battle camp, அடு புகழ் மேவலொடு – with a desire for battle fame, கண்படை இலனே – he is not closing his eyes, அமரும் நம் வயினதுவே நமர் – the war is our man’s responsibility, என – thus, நம்மறிவு தெளிந்த – she understands our thinking, பொம்மல் ஓதி  – splendid hair, luxuriant hair, thick hair, யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே – what will happen to her, ஓங்கு விடைப் படு சுவல் கொண்ட – on the napes of tall oxen, பகுவாய் – gaping ends, தெள் மணி – clear bells, ஆ பெயர் கோவலர் – cattle herders who move their cattle, ஆம்பலொடு – with āmpal flute music, அளஇ – mixed, பையுள் – causing sorrow, நல் யாழ் செவ்வழி வகுப்ப – sevvali tune played on a lute, ஆருயிர் அணங்கும் – my beloved will be terrified, தெள் இசை – clear sounds, மாரி மாலையும் தமியள் கேட்டே – when she hears them when she is alone in the evening

அகநானூறு 215, இறங்குகுடிக் குன்ற நாடன், பாலைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
விலங்கு இருஞ்சிமையக் குன்றத்து உம்பர்
வேறு பன் மொழிய தேஎம் முன்னி
வினை நசைஇப் பரிக்கும் உரன்மிகு நெஞ்சமொடு
புனை மாண் எஃகம் வலவயின் ஏந்தி
செலல் மாண்பு உற்ற நும் வயின் வல்லே  5
வலன் ஆகு என்றலும் நன்று மன் தில்ல
கடுத்தது பிழைக்குவது ஆயின் தொடுத்த
கை விரல் கவ்வும் கல்லாக் காட்சிக்
கொடு மரம் பிடித்த கோடா வன்கண்
வடி நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர்  10
ஆள் அழித்து உயர்த்த அஞ்சுவரு பதுக்கைக்
கூர் நுதிச் செவ்வாய் எருவைச் சேவல்
படுபிணப் பைந்தலை தொடுவன குழீஇ
மல்லல் மொசி விரல் ஒற்றி மணி கொண்டு
வல்வாய்ப் பேடைக்குச் சொரியும் ஆங்கண்  15
கழிந்தோர்க்கு இரங்கும் நெஞ்சமொடு
ஒழிந்து இவண் உறைதல் ஆற்றுவோர்க்கே.

Akanānūru 215, Irankukudi Kundra Nādan, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Holding an esteemed, beautiful spear on your
right hand and with a strong heart, you are
going beyond the peaks of the large, blocking
mountains to a country with many
different languages, desiring to earn wealth.

It is best that your noble self comes back soon.

To live without you here with a sad heart
is possible only for those who are able to tolerate
separation when you go where harsh men,
unflinching, hold curved bows and sharp arrows,
bite their fingers when they miss their targets,
kill men and place their bodies in fierce, shallow
graves surrounded by male vultures with red mouths
and sharp beaks that dig up the eyeballs from the
bloody heads, with their sharp, close claws,
and take them to feed their females.

Notes:  வடி நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர் (10) – கொல் உலையில் வடித்தல் வடித்தல் செய்த அம்பினையுடைய.

Meanings:   விலங்கு இருஞ்சிமையக் குன்றத்து உம்பர் – beyond the peaks of the large blocking mountains, வேறு பன் மொழிய தேஎம் – a country with many different languages, முன்னி – thinking about it, வினை நசைஇ – desiring to do his work, பரிக்கும் – goes, உரன் மிகு நெஞ்சமொடு – with a strong heart, புனை மாண் எஃகம் – esteemed beautifully made spear, வலவயின் ஏந்தி – carrying it on his right hand, செலல் – going, மாண்பு உற்ற – esteemed, நும் வயின் – to you, வல்லே வலன் ஆகு என்றலும் நன்று – it is best to ask you to come back soon, மன் – asai, an epletive, தில்ல – asai, an expletive, கடுத்தது பிழைக்குவது ஆயின் – if they failed in hitting their targets, தொடுத்த – when shooting, கை விரல் கவ்வும் – they bite their fingers, கல்லா – untrained, காட்சி – intelligence, கொடுமரம் பிடித்த – holding curved bows, கோடா – unflinching, வன்கண் – harsh, வடி நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர் – men who shoot sharp arrows, men who shoot well-made arrows, ஆள் அழித்து உயர்த்த- killed people and made, அஞ்சுவரு – fearful, பதுக்கை – shallow burials, கூர் நுதிச் செவ்வாய் எருவைச் சேவல் – male vultures with red mouths with sharp beaks, பிணம் தின்னும் கழுகு, Indian black vulture, Pondicherry vulture, red-headed vulture, படுபிண – many dead bodies, பைந்தலை தொடுவன குழீஇ – gathered around to dig into the bloody heads, மல்லல் மொசி விரல் ஒற்றி – dig with their strong close claws, மணி கொண்டு வல்வாய்ப் பேடைக்குச் சொரியும் – take and give the eyeballs to their females with strong mouths, ஆங்கண் – there, கழிந்தோர்க்கு – for the one who went, இரங்கும் நெஞ்சமொடு – with a sad heart, ஒழிந்து – separated, இவண் உறைதல் – living here, ஆற்றுவோர்க்கே – only for those who are able to tolerate

அகநானூறு 216, ஐயூர் முடவனார், மருதத் திணை – பரத்தை தன் தோழியிடம் சொன்னது
நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்மகள்
தான் புனல் அடைகரைப்படுத்த வராஅல்
நார் அரி நறவு உண்டு இருந்த தந்தைக்கு
வஞ்சி விறகின் சுட்டு வாய் உறுக்கும்
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் எம்மைப்  5
பெட்டாங்கு மொழிப என்ப அவ்வலர்
பட்டனம் ஆயின் இனியெவன் ஆகியர்
கடலாடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும்
கழனி உழவர் குற்ற குவளையும்
கடி மிளைப் புறவின் பூத்த முல்லையொடு  10
பல் இளம் கோசர் கண்ணி அயரும்
மல்லல் யாணர்ச் செல்லிக் கோமான்
எறிவிடத்து உலையாச் செறி சுரை வெள் வேல்
ஆதன் எழினி அரு நிறத்து அழுத்திய
பெருங்களிற்று எவ்வம் போல  15
வருந்துப மாது அவர் சேரி யாம் செலினே.

Akanānūru 216, Aiyūr Mudavanār, Marutham Thinai – What the concubine said to her friend, as the heroine’s friend listened
They say she utter words
that come to her mouth
about me, the wife of the man
from the town with cool shores,
where a bard’s daughter catches
varāl fish with a thread and thin rod
on the shores of the flowing water,
roasts it with vanji tree wood, and feeds
it to her father, who drinks filtered liquor.

I have been slandered.  What will happen
if we go to her village?  She will suffer like
a big bull elephant that is in distress when
his precious chest is thrust by a bright
spear with a tight ferule and perfect blade,
by Āthan Elini of Selloor,
where young Kōsars wear garlands
woven with gnālal flowers plucked by
women playing in the sea, kuvalai
flowers plucked by field farmers, and
mullai flowers from the protected forests.

Notes:  The colophon that has come down to us says that these words were uttered by the concubine to her friend, in the presence of the heroine’s friend.  Navalar Na. Mu. Venkatasami Naattaar interpreted the word ‘பெண்டிர்’ as ‘பெண்டிர்கள்’ and explained that it is the ‘the heroine and her friends’.  Dr. V. S. Rajam interprets the word as ‘the heroine’, agreeing with Po. Ve. Somasundaranar who wrote ‘பெண்டிர் என்பது செறலால் ஒருமையைப் பன்மையாகக் கூறியபடியாம்’, meaning the plural word ‘பெண்டிர்’ was uttered for one person (the heroine) due to anger.  There are similar situations in poems Akanānūru 76, 276 and Ainkurunūru 40.  There is another version of the poem in which line 2 is தான் புனல் அடைகரைப் படுத்த வராஅல்.  பாணரும் மீனும்:  அகநானூறு 196 – வராஅல் துடிக் கண் கொழுங்குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்குப் பாட்டி ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெஞ்சோறு தீம் புளிப் பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து, அகநானூறு 216 – நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்மகள், ஐங்குறுநூறு 47 – முள் எயிற்றுப் பாண் மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த, ஐங்குறுநூறு 48 – வலை வல் பாண்மகன் வால் எயிற்று மடமகள் வராஅல் சொரிந்த, ஐங்குறுநூறு 49 – பாண்மகள் சில் மீன் சொரிந்து,  ஐங்குறுநூறு 111 – பாணன் சூழ் கழி மருங்கின் நாண் இரை கொளீஇச் சினைக் கயல் மாய்க்கும், புறநானூறு 348 – மீன் சீவும் பாண் சேரி, மதுரைக்காஞ்சி 269 – மீன் சீவும் பாண் சேரியொடு, பெரும்பாணாற்றுப்படை 284-285 – கோள்வல் பாண்மகன் தலைவலித்து யாத்த நெடுங்கழைத் தூண்டில் நடுங்க நாண் கொளீஇ.

Meanings:   நாண் கொள் – tied with a thread, நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்மகள் – a bard’s daughter who catches fish with a delicate rod, தான் – அசை நிலை, புனல் அடைகரைப்படுத்த – she catches on the shores of the flowing water, வராஅல் – murrel fish, Slacate nigra, Ophiocephalus punctatus, Ophiocephalus marulius, நார் அரி நறவு உண்டு இருந்த தந்தைக்கு – for her father who drank fiber filtered alcohol (fiber – பன்னாடை, the cloth-like fibrous piece covering the base of coconut leaf stems), வஞ்சி விறகின் சுட்டு – roasted with vanji tree wood, Salis tetrasperma – P.L. Sami, Salis purpurea – R. Panchavarnam, வாய் உறுக்கும் – talks with her mouth, தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் – the wife of the man from the cool shores, எம்மைப் பெட்டாங்கு மொழிப என்ப – they say that she talks ill of me according to her desire, அவ்வலர் பட்டனம் ஆயின் – if I am to get caught in slander, இனி – now, எவன் – whatever, ஆகியர் – let it happen, கடலாடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும் – gnālal flowers plucked by women playing in the sea, Cassia sophera , Tigerclaw tree, புலிநகக்கொன்றை, கழனி உழவர் குற்ற குவளையும் – blue waterlilies plucked by the farmers in the field, Nymphaea caerulea, கடி மிளைப் புறவின் பூத்த முல்லையொடு – along with jasmine flowers that bloomed in the protected forest, இளம் கோசர் கண்ணி அயரும் – young Kōsars wear as garlands, மல்லல் யாணர் – very prosperous, செல்லிக் கோமான் – king of Selloor, எறிவிடத்து – when thrown (a spear), உலையா – not split, not cracked (blade), செறி சுரை – with a tight ferrule, வெள் வேல் ஆதன் எழினி அரு நிறத்து அழுத்திய பெருங்களிற்று எவ்வம் போல வருந்துப – she will feel sad like a big male elephant that had its precious chest thrust by a bright spear of Āthan Elini, மாது – அசை நிலை, an expletive, அவர் சேரி யாம் செலினே – if we go to her community, if we go to her village

அகநானூறு 217, கழார்க்கீரன் எயிற்றியார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பெய்து புலம் திறந்த பொங்கல் வெண்மழை
எஃகுறு பஞ்சித் துய்ப்பட்டன்ன
துவலை தூவல் கழிய அகல்வயல்
நீடு கழைக் கரும்பின் கணைக்கால் வான் பூக்
கோடைப் பூளையின் வாடையொடு துயல்வர  5
பாசிலை பொதுளிய புதல் தொறும் பகன்றை
நீல் உண் பச்சை நிற மறைத்து அடைச்சிய
தோல் எறி பாண்டிலின் வாலிய மலரக்
கோழ் இலை அவரைக் கொழு முகை அவிழ
ஊழுறு தோன்றி ஒண்பூத் தளை விட  10
புலம் தொறும் குருகினம் நரலக் கல்லென
அகன் துறை மகளிர் அணி துறந்து நடுங்க
அற்சிரம் வந்தன்று அமைந்தன்று இதுவென
எப்பொருள் பெறினும் பிரியன்மினோ எனச்
செப்புவல் வாழியோ துணையுடையீர்க்கே  15
நல்காக் காதலர் நலன் உண்டு துறந்த
பாழ்படு மேனி நோக்கி நோய் பொர
இணர் இறுபு உடையும் நெஞ்சமொடு புணர்வு வேட்டு
எயிறு தீப் பிறப்பத் திருகி
நடுங்குதும் பிரியின் யாம் கடும் பனி உழந்தே.  20

Akanānūru 217, Kalārkeeran Eyitriyanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Early dew season has arrived.  White clouds that fell as
rain have cleared directions and are sprinkling their fine
sprays that resemble soft, carded cotton.
In the vast fields, thick- stemmed, white flowers of tall
sugarcane sway in the northerly winds like the poolai
flowers of summer.  In every bush dense with green leaves,
white pakandrai flowers have blossomed like round glass
pieces embedded in shields hiding their dyed blue color.
Big buds of avarai vines with thick leaves have
opened, bright thōndri flowers have blossomed opening
from tight buds, flocks of herons cry all over the land and
women on the wide shores, losing their beauty, tremble
that the cold season has arrived.

Tell him, “No matter what wealth you get at this time which
you consider as perfect, please do not part from your beloved.”

I he does not care for me, I will look at my ruined body that he
enjoyed and abandoned, and with a broken heart, distressed
and desiring to unite with him, I will grind my teeth causing fire,
in this cold season.

Notes:  Clouds resembling carded cotton – அகநானூறு 133 – வில் எறி பஞ்சியின், அகநானூறு 217 – பொங்கல் வெண்மழை எஃகுறு பஞ்சித் துய்ப்பட்டன்ன, நற்றிணை 247 – இன் குரல் எழிலி எஃகுறு பஞ்சிற்று ஆகி, ocean waves resembling carded cotton – நற்றிணை 299 – வில் எறி பஞ்சி போல.

Meanings:   பெய்து புலம் திறந்த பொங்கல் வெண் மழை – white clouds that fell as rain and cleared the directions, எஃகுறு பஞ்சித் துய்ப்பட்டன்ன – like carded cotton that has been softened (எஃகுறுதல் – பஞ்சியை வில் என்ற இரும்புக் கருவியால் தூய்மைப்படுத்துதல்), துவலை தூவல் – fine rain sprays, கழிய – ended, அகல்வயல் – vast fields, நீடு கழைக் கரும்பின் – appearing like tall sugarcanes, கணைக்கால் – thick stemmed, வான் பூ – white flowers, கோடைப் பூளையின் வாடையொடு துயல்வர – swaying in the northerly cold wind like the poolai flowers of summer, Aerva lanata, பாசிலை – green leaves, பொதுளிய – filled, flourishing, lush, புதல் தொறும் – in every bush, பகன்றை – pakandrai flowers, Operculina turpethum, Indian jalap, நீல் உண் பச்சை நிற – skin dyed with blue color, மறைத்து – hiding, அடைச்சிய தோல் எறி – set in the shields, பாண்டிலின் – like the round pieces of glass, வாலிய மலர – have blossomed white, கோழ் இலை அவரை – avarai vines with thick leaves, Dolichos lablab, கொழு முகை அவிழ – its thick buds open, ஊழுறு தோன்றி ஒண் பூத் தளை விட – bright glory lily flowers that blossom according to tradition releasing from their tightness, Gloriosa superba, புலம் தொறும் – in every land, குருகு இனம் நரல – flocks of herons/egrets cry, கல்லென – loudly, அகன் துறை மகளிர் – women on the wide shores, அணி துறந்து – losing their beauty, நடுங்க –  to tremble, அற்சிரம் வந்தன்று – early cold season has arrived, அமைந்தன்று இதுவென – that this is the suitable time, எப்பொருள் பெறினும் – no matter what wealth you get, பிரியன்மினோ – do not separate, என – thus, செப்புவல் – I said, வாழியோ துணையுடையீர்க்கே – tell him ‘may you with your partner live long’, நல்காக் காதலர் – lover who does not yield, நலன் – beauty, virtue, உண்டு துறந்த – enjoyed and abandoned, பாழ்படு மேனி நோக்கி – looking at the ruined body, நோய் பொர – disease attacking, இணர் இறுபு – strength broken, உடையும் நெஞ்சமொடு – with a broken heart, புணர்வு வேட்டு – desiring to be with him, எயிறு தீப் பிறப்பத் திருகி நடுங்குதும் – I will grit my teeth and tremble causing my teeth to be on fire, பிரியின் யாம் கடும் பனி உழந்தே – suffering due to separation in this very cold season

அகநானூறு 218, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கிளை பாராட்டும் கடு நடை வயக்களிறு
முளை தருபு ஊட்டி வேண்டு குளகு அருத்த
வாள் நிற உருவின் ஒளிறுபு மின்னி
பரூஉ உறைப் பல் துளி சிதறி வான் நவின்று
பெரு வரை நளிர் சிமை அதிர வட்டித்துப்  5
புயல் ஏறு உரைஇய வியல் இருள் நடுநாள்
விறல் இழைப் பொலிந்த காண்பு இன் சாயல்
தடைஇத் திரண்ட நின் தோள் சேர்பு அல்லதை
படாஅ வாகும் எம் கண் என நீயும்
இருள் மயங்கு யாமத்து இயவுக் கெட விலங்கி  10
வரி வயங்கு இரும்புலி வழங்குநர்ப் பார்க்கும்
பெருமலை விடரகம் வர அரிது என்னாய்
வர எளிதாக எண்ணுதி அதனால்
நுண்ணிதின் கூட்டிய படு மாண் ஆரம்
தண்ணிது கமழும் நின் மார்பு ஒருநாள்  15
அடைய முயங்கேம் ஆயின் யாமும்
விறல் இழை நெகிழச் சாஅய்தும் அதுவே
அன்னை அறியினும் அறிக அலர்வாய்
அம்பல் மூதூர் கேட்பினும் கேட்க
வண்டு இறை கொண்ட எரி மருள் தோன்றியொடு  20
ஒண் பூ வேங்கை கமழும்
தண் பெருஞ்சாரல் பகல் வந்தீமே.

Akanānūru 218, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
A mighty elephant that protects its herd and walks
with rapid strides, feeds sprouts to its herd and eats
leaves, bright lightning flashes gleam like swords,
many big drops of rain fall down from the sky and
scatter, there are roars in the huge mountains with
peaks as thunder strikes and clouds surround them
and come down as rain in this pitch dark night.

You said to her, “My eyes will not go to sleep
if I don’t embrace your curved, thick, lovely
arms decorated with splendid jewels”
And you come at midnight in pitch
darkness without thinking that it is hard to come
through the mountain with clefts where big tigers
wait for people on the confusing paths.   You
think that it is not difficult.

If she does not embrace your chest with the
fragrance of fine sandal paste, her lovely jewels
will slip down and her arms will become thin.  If
mother comes to know about it, so be it!  If this
ancient town that gossips learns about it, let it do that!

Please come here during the day, passing
through the cool, huge mountains with fragrances
of bright vēngai flowers and flame-like thōndri
flowers swarmed by bees!

Notes:  The friend urges the hero to come and marry the heroine.  கிளை பாராட்டும் (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தன் சுற்றத்தை பேணிப் புரக்கும், வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – தன் இனங்கள் பாராட்டும்.  பகற்குறி – அகநானூறு 80 – புன்னை அம் கானல் பகல் வந்தீமே, அகநானூறு 218 – தண் பெருஞ்சாரல் பகல் வந்தீமே, நற்றிணை 156 – அதனால் பகல் வந்தீமோ.

Meanings:   கிளை பாராட்டும் – protecting its herd, praised by its herd, கடு நடை வயக் களிறு – a mighty elephant with rapid strides, முளை தருபு ஊட்டி – gave sprouts to feed on, வேண்டு குளகு அருத்த – ate enough leaves, வாள் நிற உருவின் ஒளிறுபு மின்னி – there was lightning which was bright like swords, பரூஉ உறைப் பல் துளி சிதறி – many big drops fell and scattered, வான் – sky, நவின்று – learning, desiring, பெரு வரை – huge mountains, நளிர் சிமை – cold peaks, அதிர வட்டித்து – surrounded and roared (ஆர்ப்ப வட்டித்து – Pura 399-25), புயல் – clouds, ஏறு – thunder, உரைஇய – spread, வியல் இருள் நடுநாள் – very dark midnight, விறல் இழை – beautiful jewels, splendid jewels, பொலிந்த – beautiful, splendid, காண்பு இன் – sweet appearance, சாயல் – nature, தடைஇ – curved, திரண்ட நின் தோள் சேர்பு அல்லதை – without uniting with your rounded arms, படாஅ வாகும் எம் கண் என – my eyes will not be able to sleep, நீயும் – also, you, இருள் மயங்கு யாமத்து – at the dark night time when it is confusing, இயவுக் கெட – the paths are lost to sight, விலங்கி – blocking, வரி வயங்கு இரும்புலி வழங்குநர்ப் பார்க்கும் – where striped mighty big tigers look for those who go there, பெருமலை விடரகம் வர அரிது என்னாய் – without considering that it is hard to come through the lofty mountain cracks/clefts, வர எளிதாக எண்ணுதி – you think that it is easy to come, அதனால் – so, நுண்ணிதின் கூட்டிய படு மாண் ஆரம் தண்ணிது – with cool sandal with esteem that has been crushed together finely, கமழும் நின் மார்பு – your fragrant chest, ஒரு நாள் அடைய முயங்கேம் ஆயின் – even if we do not embrace it for a day, யாமும் விறல் இழை நெகிழ – our victorious jewels slip down, சாஅய்தும் அதுவே – we become thin, we become sad, அன்னை அறியினும் அறிக – if mother knows about it let her know, அலர்வாய் அம்பல் மூதூர் – ancient town that gossips, கேட்பினும் கேட்க – let it hear if it wants to hear, வண்டு இறை கொண்ட – where bees swarm/bend down, எரி மருள் தோன்றியொடு – flame like thōndri flowers/glory lilies, Gloriosa superba, ஒண் பூ வேங்கை கமழும் – bright vēngai flowers are fragrant, Pterocarpus marsupium, தண் பெருஞ்சாரல் பகல் வந்தீமே – you come during the day to the cool huge mountain slopes

அகநானூறு 219, கயமனார், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய தாய் சொன்னது
சீர் கெழு வியன் நகர்ச் சிலம்பு நக இயலி
ஓரை ஆயமொடு பந்து சிறிது எறியினும்
வாராயோ என்று ஏத்திப் பேர் இலைப்
பகன்றை வான் மலர் பனி நிறைந்தது போல்
பால் பெய் வள்ளம் சால்கை பற்றி  5
என் பாடு உண்டனை ஆயின் ஒரு கால்
நுந்தை பாடும் உண் என்று ஊட்டிப்
பிறந்ததற் கொண்டும் சிறந்தவை செய்து யான்
நலம் புனைந்து எடுத்த என் பொலந்தொடிக் குறுமகள்
அறனிலாளனொடு இறந்தனள் இனி என  10
மறந்து அமைந்து இராஅ நெஞ்சம் நோவேன்
பொன் வார்ந்தன்ன வை வால் எயிற்றுச்
செந்நாய் வெரீஇய புகர் உழை ஒருத்தல்
பொரி அரை விளவின் புன்புற விளை புழல்
அழல் எறி கோடை தூக்கலின் கோவலர்  15
குழல் என நினையும் நீர் இல் நீள் இடை
மடத் தகை மெலியச் சாஅய்
நடக்கும் கொல் என நோவல் யானே.

Akanānūru 219, Kayamanār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said, after her daughter eloped
My young daughter, wearing gold bangles,
has left with an unfair man,
she who I took special care of since her birth,
in our rich, huge house where she walked as her
anklets jingled, and even if she played
throwing ball with her friends, worried that
she’d be tired, I’d invite her in, praise her,
and feed her a bowl filled with milk,
as white as dew-covered pakandrai flowers
with huge leaves, and tell her, “Drink one part
for me and one part for your father.”

Now I am not hurting for my restless heart that
is unable to forget her leaving.

I am hurting for my naive daughter, her fine
beauty ruined, as she walks on a long path with
no water, where hot westerly winds blow through
the tiny holes on the thin shells of woodapples
growing on trees with rough trunks and create
sounds, which a spotted stag mistakes for the flute
music of cattle herders, and runs toward the sounds
for protection, fearing a wild dog with white teeth
so sharp, like made with stretched gold.

Notes:  கலித்தொகை 85 – நுந்தை பால் உண்டி சில, பருகீத்தை தண்டுவென் ஞாயர் மாட்டைப் பால், பூ எழில் உண்கண் பனி பரப்பக் கண்படா ஞாயர் பால் உண்டி சில.

Meanings:   சீர் கெழு – with wealth, வியன் நகர் – huge house, சிலம்பு நக இயலி – walking with her anklets jingling, ஓரை ஆயமொடு – with friends who play orai games/dolls with reeds, பந்து சிறிது எறியினும் – even if she played with the ball a little bit, even if she threw her ball for a little bit, வாராயோ என்று – calling her to come here, ஏத்தி – praised, பேர் இலை – huge leaves, பகன்றை வான் மலர் பனி நிறைந்தது போல் – like filled with white pakandrai flowers with dew, Operculina turpethum, Indian jalap, பால் பெய் வள்ளம் – bowl with milk poured, சால்கை – full, abundant, பற்றி – holding, என் பாடு உண்டனை ஆயின் ஒரு கால் நுந்தை பாடும் உண் என்று – drink one part for me and one part for your father, ஊட்டி – made her drink, பிறந்ததற் கொண்டும் சிறந்தவை செய்து யான் நலம் புனைந்து எடுத்த – I took care of her and gave a her a great deal since she was born, என் பொலந்தொடிக் குறுமகள் – my young daughter with gold bangles, அறனிலாளனொடு இறந்தனள் – she went away with a man with no justice, இனி – now, என மறந்து அமைந்து இராஅ நெஞ்சம் நோவேன் – I am not hurting for my restless heart that she forget me, பொன் வார்ந்தன்ன – like made with stretched gold, வை வால் எயிற்றுச் செந்நாய் வெரீஇய – afraid of the wild dogs with sharp white teeth, செந்நாய், Cuon alpinus dukhunensis, புகர் உழை ஒருத்தல் – a spotted male deer, பொரி அரை விளவின் – of the wood apple trees with rough and cracked trunks, புன் புற விளை புழல் – holes on the thin fruit shell, holes on the dull colored fruit shell, அழல் எறி – blowing hot, கோடை தூக்கலின் – since the westerly wind blows, கோவலர் குழல் என நினையும் – thinking that it is the flutes of cattle herders (and goes toward them for protection), நீர் இல் நீள் இடை – long path without water, மடத் தகை மெலியச் சாஅய் நடக்கும் கொல் என – how will she walk with her esteemed beauty ruined, நோவல் யானே – I am hurting

அகநானூறு 220, மதுரை மருதன் இளநாகனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
ஊருஞ்சேரியும் உடன் இயைந்து அலர் எழத்
தேரொடு மறுகியும் பணி மொழி பயிற்றியும்
கெடாஅத்தீயின் உருகெழு செல்லூர்க்
கடாஅ யானைக் குழூஉச் சமம் ததைய
மன் மருங்கு அறுத்த மழுவாள் நெடியோன்  5
முன் முயன்று அரிதினின் முடித்த வேள்வி
கயிறு அரை யாத்த காண்தகு வனப்பின்
அருங்கடி நெடுந்தூண் போல யாவரும்
காணலாகா மாண் எழில் ஆகம்
உள்ளுதொறும் பனிக்கும் நெஞ்சினை நீயே  10
நெடும் புற நிலையினை வருந்தினை ஆயின்
முழங்கு கடல் ஓதம் காலைக் கொட்கும்
பழம் பல் நெல்லின் ஊணூர் ஆங்கண்
நோலா இரும்புள் போல நெஞ்சு அமர்ந்து
காதல் மாறாக் காமர் புணர்ச்சியின்  15
இருங்கழி முகந்த செங்கோல் அவ்வலை
முடங்கு புற இறவொடு இன மீன் செறிக்கும்
நெடுங்கதிர்க் கழனித் தண் சாய்க்கானத்து
யாணர்த் தண் பணை உறும் எனக் கானல்
ஆயம் ஆய்ந்த சாய் இறைப் பணைத்தோள் 20
நல் எழில் சிதையா ஏமம்
சொல் இனித் தெய்ய யாம் தெளியுமாறே.

Akanānūru 220, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Making our community and town unite and gossip,
you come here in your chariot, and speak humble
words to us.

You tremble in your heart with sorrow whenever
you think about her noble, pretty breast, which is
unable to be seen by all, like the well protected,
tall pillars on which ropes were tied for rare rituals
that Parasuraman carrying an axe performed,
ruining the heirs of kings and their rutting elephant
herds in beautiful Sellūr town with unending ritual
fires.

Come and give us good news with clarity, about how you
can be united in love, like the large makandril birds that
cannot endure separation in ancient Oonūr town with
old paddy fields with large spears, where roaring ocean
waves break in the morning, so that her rounded, curved
arms, praised by friends in the grove, resembling lovely
bamboo in Chāykānam town with paddy fields with long
spears of grain, where fishermen catch and heap many
fish and shrimp with curved backs in the huge backwaters
using lovely nets with red rods, will not lose their beauty.

Notes:   Akanānūru 60, 220 and Natrinai 215 and 303 have references of red sticks attached to fishing nets.  These sticks might have been used as floats or they could have been frames for the nets.  மகன்றில் புணர்ச்சி: குறுந்தொகை 57 – நீர் உறை மகன்றில் புணர்ச்சி போல, பரிபாடல் 8-44 – அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர்ப் புணர்ச்சி, ஐங்குறுநூறு 381 – குறுங்கால் மகன்றில் அன்ன உடன் புணர் கொள்கை, அகநானூறு 220 – நோலா இரும்புள் போல நெஞ்சு அமர்ந்து காதல் மாறாக் காமர் புணர்ச்சியின்.  வலையின் செங்கோல்:  அகநானூறு 60 – செங்கோல் அவ் வலை நெடுந்திமில் தொழிலொடு,  அகநானூறு 220 – இருங்கழி முகந்த செங்கோல் அவ்வலை, நற்றிணை 214 – செங்கால் கொடு முடி அவ் வலை,  நற்றிணை 303 – பரதவர் இட்ட செங்கோல் கொடு முடி அவ் வலை.

Meanings:   ஊரும் சேரியும் உடன் இயைந்து – the town and community joined together, அலர் எழ – causing gossip to rise, தேரொடு மறுகியும் – coming here roaming in your chariot, பணிமொழி பயிற்றியும் – talking humble words, கெடாஅத் தீயின் உருகெழு செல்லூர் – beautiful Sellūr town where fires (ritual fires) never end, கடாஅ யானைக் குழூஉச் சமம் ததைய மன் மருங்கு அறுத்த – ruined herds of elephants in musth in battles ruining kings and their heirs, மழுவாள் நெடியோன் – Parasuraman with his battle axe, முன் முயன்று அரிதினின் முடித்த வேள்வி – the rare rituals that he performed, கயிறு அரை யாத்த – ropes were tied, காண்தகு வனப்பின் – beautiful and splendid, அருங்கடி நெடுந்தூண் போல – like the tall pillar with great protection, யாவரும் காணல் ஆகா – that everybody cannot see, மாண் எழில் ஆகம் உள்ளுதொறும் – whenever you think of her beautiful chest, பனிக்கும் நெஞ்சினை நீயே – you tremble in your heart, நெடும் புற நிலையினை வருந்தினை – you are very sad about your situation, ஆயின்- so, முழங்கு கடல் ஓதம் – sounds of the roaring ocean, காலைக் கொட்கும் – whirl in the morning, roll in the morning, பழம் பல் நெல்லின் ஊணூர் – ancient town Oonūr with many paddy fields, ஆங்கண் – there, நோலா இரும் புள் போல – like the big/dark birds that are unable to tolerate separation, நெஞ்சு அமர்ந்து – hearts together, காதல் மாறா – unchanged love, காமர் புணர்ச்சியின் – with lovely union, இருங்கழி முகந்த செங்கோல் அம் வலை – beautiful net with red sticks touching the vast/dark backwaters, முடங்கு புற இறவொடு – along with bent back shrimp, இன மீன் செறிக்கும் – heaped with schools of fish, நெடுங்கதிர்க் கழனி – field with long spears, தண் சாய்க்கானத்து யாணர்த் தண் பணை உறும் என – that is is like the cool bamboo trees in the rich cool Chāykānam town, கானல் ஆயம் ஆய்ந்த – friends in the grove praised, சாய் – delicate, thin, இறை – joints, forearm, பணைத்தோள் – thick arms, bamboo-like arms, நல் எழில் – fine beauty, சிதையா – will not be ruined, ஏமம் – protection, சொல் இனி – tell now, தெய்ய – an asai, expletive, யாம் தெளியுமாறே – for us to understand clearly

அகநானூறு 221, கயமனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நனை விளை நறவின் தேறல் மாந்திப்
புனை வினை நல் இல் தருமணல் குவைஇப்
பொம்மல் ஓதி எம் மகள் மணன் என
வதுவை அயர்ந்தனர் நமரே அதனால்
புதுவது புனைந்த சேயிலை வெள் வேல்  5
மதி உடம்பட்ட மை அணல் காளை
வாங்கு சினை மலிந்த திரள் அரை மராஅத்துத்
தேம் பாய் மெல்லிணர் தளிரொடு கொண்டு நின்
தண் நறு முச்சி புனைய அவனொடு
கழை கவின் போகிய மழை உயர் நனந்தலை  10
களிற்று இரை பிழைத்தலின் கயவாய் வேங்கை
காய் சினம் சிறந்து குழுமலின் வெரீஇ
இரும் பிடி இரியும் சோலை
அருஞ்சுரம் சேறல் அயர்ந்தனென் யானே.

Akanānūru 221, Kayamanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Our folks are drinking clear liquor aged
with buds, have heaped new sand in
the yard of our well- built, fine house,
and are arranging your marriage.

My desire is that you should join him
since he has agreed to my request,
the young man with a dark beard
who carries a silvery spear with a
perfectly made new blade
……….who you are one with, and he can
……….adorn your cool, fragrant hair with
……….honey-flowing, delicate clusters of
……….flowers and new sprouts of
……….kadampam trees dense with curved
……….branches and thick trunks,
and go with him to the harsh wasteland
where rains have failed and bamboos
has lost its beauty,
and on hearing the roar of an enraged tiger
with a big mouth that lost its elephant prey,
a female elephant runs in fear to a grove.

Notes:  The friend is encouraging the heroine to elope.  நனை விளை நறவின் தேறல் (1) – வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – அரும்பினின்றும் உண்டாகிய கள் தெளிவு, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தேனால் சமைத்த கள்.

Meanings:   நனை விளை நறவின் தேறல் மாந்தி – they drank clear liquor aged with buds, புனை வினை நல் இல் – well- made fine house, தருமணல் குவைஇ – heaped sand brought by the ocean, பொம்மல் ஓதி எம் மகள் – my daughter with splendid hair, my daughter with overflowing hair, my daughter with thick hair, மணன் என – for marriage, வதுவை அயர்ந்தனர் – arranging the wedding, நமரே – our people, அதனால் – so, புதுவது புனைந்த சேயிலை – newly made perfect blade, வெள் வேல் – silvery spear, மதி உடம்பட்ட – agreed to my intelligent idea, agreed to my advice, மை அணல் காளை – the young man with a dark beard, வாங்கு சினை – curved branches, மலிந்த – filled, திரள் அரை மராஅத்து – of thick-trunked kadampam tree, Anthocephalus cadamba, Kadampam oak, தேம் பாய் – honey flowing, மெல் இணர் – delicate clusters (of flowers), தளிரொடு கொண்டு – together with sprouts, நின் தண் நறு முச்சி புனைய – to adorn on your cool fragrant hair, அவனொடு – with him, கழை கவின் போகிய – beauty of bamboos were lost, மழை – clouds, உயர் – tall, நனந்தலை – wide place, களிற்று இரை பிழைத்தலின் – since its bull elephant prey escaped, கயவாய் வேங்கை – tiger with big mouth, காய் சினம் சிறந்து – got enraged, குழுமலின் – since it roars, வெரீஇ – afraid, இரும் பிடி – dark female elephant, இரியும் சோலை – runs away to the grove, அருஞ்சுரம் – harsh wasteland, சேறல் அயர்ந்தனென் யானே – I desired that you join him

அகநானூறு 222, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
வானுற நிவந்த நீல் நிறப் பெருமலைக்
கான நாடன் உறீஇய நோய்க்கு உன்
மேனி ஆய் நலம் தொலைதலின் மொழிவென்
முழவு முகம் புலராக் கலி கொள் ஆங்கண்
கழாஅர்ப் பெருந்துறை விழவின் ஆடும்  5
ஈட்டெழில் பொலிந்த ஏந்து குவவு மொய்ம்பின்
ஆட்டன் அத்தி நலன் நயந்து உரைஇத்
தாழ் இருங்கதுப்பின் காவிரி வவ்வலின்
மரதிரம் துழைஇ மதி மருண்டு அலந்த
ஆதி மந்தி காதலற் காட்டிப்  10
படுகடல் புக்க பாடல்சால் சிறப்பின்
மருதி அன்ன மாண் புகழ் பெறீஇயர்
சென்மோ வாழி தோழி பல் நாள்
உரவுரும் ஏறொடு மயங்கி
இரவுப் பெயல் பொழிந்த ஈர்ந்தண் ஆறே.  15

Akanānūru 222, Paranar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
You have lost your fine beauty,
afflicted by the sickness that
the man from the forest with
tall, blue mountains that rise
up to the skies gave to you.

May you live long, my friend!
Let us go on the path that is
wet and cold with many nights
of cold rain and roaring thunder,

to achieve great fame like Maruthi,
who showed the searching, confused
and baffled Āthimanthi where her
lover was, the splendid and greatly
handsome dancer Āttan Athi
who danced with lifted, high
shoulders,
who was seized with desire by Kāviri
with dark hanging hair, when he danced
at Kalār town’s big port with endless
festivities where the mud on the eyes
of drums don’t dry.
Then she entered the loud ocean.

Notes:  There is another version with line 2 being கான நாடன் உறீஇய நோய்க்கு என். முழவு முகம் புலரா – அகநானூறு பாடல்கள் 206, 222, 397 – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – முழவின் ஒலி ஓயாத, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முழவின் முழக்கம் ஒழியாத.  முழவு முகம் புலர்ந்து – நற்றிணை 360 – ஒளவை துரைசாமி உரை – முழவின் மார்ச்சுனை புலர்ந்து, பின்னத்தூர் அ. நாராயணசாமி ஐயர் உரை – மத்தள முகத்து வைத்த மார்ச்சனை வறந்து.

Meanings:   வான் உற – sky high, up to the sky, நிவந்த – tall, நீல் நிறப் பெரு மலை – blue colored lofty mountains, கான நாடன் – man from that forest, உறீஇய நோய்க்கு – affliction/disease that the gave, உன் மேனி ஆய் நலம் தொலைதலின் – since you have lost the fine beauty of your body, மொழிவென் – let me say this, முழவு முகம் புலரா – the mud on the eyes of drums do not dry, the sounds of drums do not die down, கலி கொள் – with joy, with pride, ஆங்கண் – there, கழாஅர்ப் பெருந்துறை – big shores of Kalār town, விழவின் ஆடும் – dancing in the big festival, ஈட்டு – great, எழில் பொலிந்த – beautiful and splendid, ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் – with lifted high shoulders, ஆட்டன் அத்தி – Āttan Athi, நலன் – beauty, நயந்து – desiring, உரைஇ – wandering, spreading, தாழ் இருங்கதுப்பின் காவிரி – Kāviri with hanging dark hair, வவ்வலின் – since she seized, மரதிரம் – all directions, துழைஇ – searching, மதி மருண்டு – intelligence baffled, confused, அலந்த ஆதிமந்தி – Āthimanthi who was perturbed, காதலர் காட்டி – showed her lover, படுகடல் புக்க – entered the loud ocean, பாடல் சால் சிறப்பின் – with greatness fit for verses, with great fame, மருதி அன்ன – like Maruthi, மாண் புகழ் பெறீஇயர் – to attain great fame, சென்மோ – let us go, வாழி தோழி – may you live long oh friend, பல் நாள் – many days, உரவுரும் ஏறொடு மயங்கி – mixed with loud roaring thunder, இரவுப் பெயல் பொழிந்த – rained at night, ஈர்ந் தண் ஆறே – the wet cold path

அகநானூறு 223, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
பிரிதல் வல்லியர் இது நத்துறந்தோர்
மறந்தும் அமைகுவர் கொல் என்று எண்ணி
ஆழல் வாழி தோழி கேழல்
வளை மருப்பு உறழும் உளைநெடும் பெருங்காய்
நனை முதிர் முருக்கின் சினை சேர் பொங்கல்  5
காய் சினக் கடு வளி எடுத்தலின் வெங்காட்டு
அழல் பொழி யானையின் ஐயெனத் தோன்றும்
நிழலில் ஓமை நீரில் நீளிடை
இறந்தனர் ஆயினும் காதலர் நம்வயின்
மறந்து கண்படுதல் யாவது புறம் தாழ்  10
அம் பணை நெடுந்தோள் தங்கித் தும்பி
அரியினம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால்
நுண்கேழ் அடங்க வாரிப் பையுள் கெட
நன் முகை அதிரல் போதொடு குவளைத்
தண் நறுங்கமழ் தொடை வேய்ந்த நின்  15
மண் ஆர் கூந்தல் மரீஇய துயிலே?

Akanānūru 223, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!
Do not cry thinking that your
lover, capable of separation,
who abandoned you and left,
will forget you and stay there,

even if he went on the long,
waterless path with no shade from
omai trees,
where boulders lying near the curved
branches of murukkam trees with
long, huge pods that appear like
the curved tusks of boars,
bewilder those who see, appearing
like elephants in the smoke from the
hot forest flames fanned by winds
that blow with rage.

How can he sleep there, forgetting
sleep on your curled, wavy,
five-part braid that looks like swarms
of bees flowing down your wide,
lovely, long bamboo-like arms,
and your dark hair, pretty, washed,
combed and decorated with fragrant
strands of athiral that blossomed
from fine buds along with kuvalai
flowers, that will ruin his sorrow?

Meanings:   பிரிதல் வல்லியர் – the man who is capable of handing separation, இது நம் துறந்தோர் – the man who abandoned us, மறந்தும் அமைகுவர் கொல் என்று எண்ணி – thinking that he will forget us and relax there, ஆழல் – do not cry, வாழி தோழி – may you live long my friend, கேழல் வளை மருப்பு – boar’s curved tusks, உறழும் – like, உளை – stems, நெடும் பெருங்காய் – long huge pods, huge long fruits, நனை முதிர் முருக்கின் – of murukkam trees with mature buds,  Coral tree, Erythrina indica, சினை சேர் பெருங்கல் – large boulders near the branches, காய் சினக் கடு வளி எடுத்தலின் – because of the hot winds that blow fast, வெங்காட்டு அழல் பொழி யானையின் ஐயெனத் தோன்றும் – they appear bewildering like elephants in the hot heavy forest flames, நிழல் இல் ஓமை – no shade from omai trees, Dillenia indica, Toothbrush Tree, நீர் இல் நீளிடை இறந்தனர் ஆயினும் – even if he went on the long path with no water, காதலர் நம் வயின் மறந்து கண்படுதல் யாவது – how can your lover forget us and sleep, புறம் தாழ் – falling low, அம் பணை நெடுந்தோள் தங்கி – resting on your long arms which are beautiful and like bamboo, தும்பி அரியினம் கடுக்கும் – like swarms of bees, சுரி – curled, வணர் – wavy, ஐம்பால் – five-part braid, நுண் கேழ் – fine colored (black color), அடங்க – to be controlled, வாரி – combed, பையுள் கெட – sorrow to be ruined, நன் முகை – fine buds, அதிரல் போதொடு – along with athiral flowers, குவளை – blue waterlilies, Nymphaea caerulea, தண் நறுங்கமழ் தொடை – cool fragrance spreading garland, வேய்ந்த – decorated, நின் மண் ஆர் கூந்தல் – your beautiful hair with fragrant pastes, மரீஇய – uniting, துயிலே – sleep

அகநானூறு 224, ஆவூர் மூலங்கிழார் மகனார் பெருந்தலைச் சாத்தனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
செல்க பாக எல்லின்று பொழுதே
வல்லோன் அடங்கு கயிறு அமைப்பக் கொல்லன்
விசைத்து வாங்கு துருத்தியின் வெய்ய உயிராக்
கொடு நுகத்து யாத்த தலைய கடு நடைக்
கால் கடுப்பு அன்ன கடுஞ்செலல் இவுளி  5
பால் கடை நுரையின் பரூஉ மிதப்பு அன்ன
வால் வெண் தெவிட்டல் வழி வார் நுணக்கம்
சிலம்பி நூலின் நுணங்குவன பாறிச்
சாந்து புலர் அகலம் மறுப்பக் காண்தகப்
புது நலம் பெற்ற வெய்து நீங்கு புறவில்  10
தெறி நடை மரைக் கணம் இரிய மனையோள்
ஐது உணங்கு வல்சி பெய்து முறுக்கு உறுத்த
திரிமரக் குரலிசைப் கடுப்ப வரி மணல்
அலங்கு கதிர் திகிரி ஆழி போழ
வரும் கொல் தோழி நம் இன் உயிர்த் துணை எனச்  15
சில் கோல் எல்வளை ஒடுக்கிப் பல் கால்
அருங்கடி வியன் நகர் நோக்கி
வருந்துமால் அளியள் திருந்திழை தானே.

Akanānūru 224, Āvūr Moolankilār Makanār Perunthalai Sāthanār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
Let us go, oh charioteer!  It has become dark!

My pitiful wife who is distressed, looks out from
our guarded house, wearing perfect jewels and
a few bright, rounded bangles that she pushes
back and forth a few times, and asks her friend,
“Will my sweet partner come?”

Tie the chariot with ropes to horses that
breathe like the bellows of a metalsmith,
and ride, their heads tied to curved yokes,
their gallop as fast as the wind, pure white froth
on their mouths appearing like foam on milk
when churned, their long strings appearing like
fine threads of spiders hitting my sandal-rubbed
chest, the sound of the wheels with spokes digging
into the rippled sand like those from a grinding
stone when delicate, dried rice is poured into it and
ground by a housewife, as leaping elk herds move
away in fear in the dry forest that has acquired new
beauty.

Meanings:   செல்க பாக – ride oh charioteer, எல்லின்று பொழுதே – it has become dark, வல்லோன் – expert, அடங்கு கயிறு அமைப்ப – tie well the controlling ropes (to the horses), கொல்லன் விசைத்து வாங்கு துருத்தியின் வெய்ய உயிரா – breathing hot like the strongly pulled bellows of a metal smith, கொடு நுகத்து யாத்த தலைய – with their heads tied to curved yokes, கடு நடை – swift trotting,  கால் கடுப்பு அன்ன – fast like the wind, கடுஞ்செலல் இவுளி – rapidly running horses, பால் கடை நுரையின் பரூஉ மிதப்பு அன்ன – like the big pieces of froth that appear when milk is churned, வால் வெண் தெவிட்டல் – very white froth from their chewing mouths, வழி – flowing, வார் – long, நுணக்கம் – delicate, சிலம்பி நூலின் நுணங்குவன பாறி – spread delicately like fine threads of spiders, சாந்து புலர் அகலம் மறுப்ப – ruin the chest with sandal paste, காண்தக புது நலம் பெற்ற வெய்து நீங்கு புறவில் – in the forest with splendid new beauty with heat removed, தெறி நடை மரைக் கணம் இரிய – elk deer herds that leap move away, மனையோள் – a housewife, ஐது உணங்கு – delicate dried, வல்சி பெய்து முறுக்கு உறுத்த – pouring rice and grinding turning it, திரிமரக் குரலிசைப் கடுப்ப – like the sounds of the grinding stone, வரி மணல் –  rippled sand, decorated sand, அலங்கு கதிர் திகிரி ஆழி போழ – moving wheels with spokes splitting  (the earth), வரும் கொல் தோழி – will he come my friend, நம் இன் உயிர்த் துணை – my sweet life partner, என – thus, சில் கோல் – few rounded, எல் வளை ஒடுக்கி – pushing her bright bangles, பல் கால் – many times, அருங்கடி – well protected, வியன் நகர் நோக்கி – looking from the large house, வருந்துமால் – she will be greatly sad (வருந்தும் + ஆல், ஆல் – ஓர் அசைச்சொல், an expletive), அளியள் – she is pitiable, திருந்து இழை தானே – the woman wearing perfect jewels

அகநானூறு 225, எயினந்தை மகனார் இளங்கீரனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
அன்பும் மடனும் சாயலும் இயல்பும்
என்பு நெகிழ்க்கும் கிளவியும் பிறவும்
ஒன்றுபடு கொள்கையொடு ஓராங்கு முயங்கி
இன்றே இவணம் ஆகி நாளைப்
புதல் இவர் ஆடு அமைத் தும்பி குயின்ற  5
அகலா அம் துளை கோடை முகத்தலின்
நீர்க்கு இயங்கு இன நிரைப் பின்றை வார் கோல்
ஆய்க் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும்
தேக்கு அமல் சோலைக் கடறு ஓங்கு அருஞ்சுரத்து
யாத்த தூணித்தலை திறந்தவை போல்  10
பூத்த இருப்பைக் குழை பொதி குவி இணர்
கழல் துளை முத்தின் செந்நிலத்து உதிர
மழை துளி மறந்த அங்குடிச் சீறூர்ச்
சேக்குவம் கொல்லோ நெஞ்சே பூப் புனை
புயல் என ஒலிவரும் தாழ் இருங்கூந்தல்  15
செறி தொடி முன் கை நம் காதலி
அறிவு அஞர் நோக்கமும் புலவியும் நினைந்தே?

Akanānūru 225, Eyinanthai Makanār Ilankeeranār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
My heart!  Today I am in the embraces
of the girl with delicate nature,
principles of kindness, innocence,
words that could soften bones, and
other traits that are all united in her.

Tomorrow, will we reach the beautiful
small town in the difficult wasteland
with mountains, forgotten by rain,
……….where clusters of pointed, hollow
……….iruppai flowers hidden by sprouts,
……….resembling open quivers, have
……….dropped like pearls with holes from
……….strands on the red earth with bushes,
……….and westerly winds pass through tiny
……….holes in swaying bamboo creating
……….music as soft as the flute music of cattle
……….herders who walk with long sticks behind
………. their cattle which move toward water
………. in the forest dense with teak trees,
sulking with confused thoughts, thinking
about our lover with hair that looks like
clouds decorated with flowers, thick, and
hanging low,
who wears many bangles on her forearms?

Notes:  நூல் அறுந்த முத்து வடம்- அகநானூறு 225 – துளை முத்தின் செந்நிலத்து உதிர, அகநானூறு 289 – நெகிழ் நூல் முத்தின், குறுந்தொகை 51 – நூல் அறு முத்தின், குறுந்தொகை 104 – நூல் அறு முத்தின், கலித்தொகை 82 – கண்ணீர் சொரி முத்தம் காழ் சோர்வ போன்றன.

Meanings:   அன்பும் மடனும் – kindness and innocence, சாயலும் இயல்பும் – delicate nature, என்பு நெகிழ்க்கும் கிளவியும் – and words that soften bones, பிறவும் – and others, ஒன்றுபடு கொள்கையொடு – principle of them together, ஓராங்கு முயங்கி – embracing together, இன்றே – today, இவணம் ஆகி – am here, நாளை – tomorrow, புதல் இவர் – bushes are spread, ஆடு அமை – swaying bamboo, தும்பி – bees, குயின்ற அகலா அம் துளை – tiny beautiful holes that they made, கோடை முகத்தலின் – since the westerly winds go through them (வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – புகுந்து வருதலின்), since they (the holes) accept the westerly winds (பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஏற்றுக் கொள்ளுவதாலே உண்டான ஓசை), நீர்க்கு இயங்கு இன நிரைப் பின்றை – behind cattle herds that go toward water, வார் கோல் – long sticks, ஆய்க் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும் – it plays music in the manner of the flutes of cattle herders, தேக்கு அமல் சோலை – groves filled with teak trees, Tectona grandis, கடறு ஓங்கு – forest with mountains, அருஞ்சுரத்து – in the wasteland, யாத்த – tied, தூணித்தலை திறந்தவை போல் – like lids of quivers/arrow holders kept open, பூத்த இருப்பை – flowering iruppai flowers, Indian Butter tree, South Indian Mahua, இலுப்பை, வஞ்சி, குழை பொதி குவி இணர் – clusters of pointed flowers covered by sprouts, கழல் – get loose (from their stems), துளை முத்தின் செந்நிலத்து உதிர – drop on the red earth like strung pearls with holes, மழை துளி மறந்த – raindrops failed to fall on the red earth, அங்குடிச் சீறூர்ச் சேக்குவம் கொல்லோ – will we reach the beautiful small town, நெஞ்சே – oh my heart, பூப் புனை புயல் என – like clouds that are decorated with flowers, ஒலிவரும் தாழ் இருங்கூந்தல் – thick low hanging dark hair, செறி தொடி முன் கை நம் காதலி – our lover with many bangles stacked on her forearm, அறிவு அஞர் நோக்கமும் – confused looks with sorrow, புலவியும் – and sulking, நினைந்தே – thinking about it

அகநானூறு 226, பரணர், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
உணர்குவென் அல்லென் உரையல் நின் மாயம்
நாணிலை மன்ற யாணர் ஊர
அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவைக்
குறுந்தொடி மகளிர் குரூஉப் புனல் முனையின்
பழனப் பைஞ்சாய் கொழுதிக் கழனிக்  5
கரந்தை அம் செறுவின் வெண்குருகு ஓப்பும்
வல் வில் எறுழ்த் தோள் பரதவர் கோமான்
பல் வேல் மத்தி கழாஅர் முன் துறை
நெடு வெண் மருதொடு வஞ்சி சாஅய்
விடியல் வந்த பெரு நீர்க் காவிரி  10
தொடி அணி முன் கை நீ வெய்யோளொடு
முன் நாள் ஆடிய கவ்வை இந்நாள்
வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு மலி தார்த்
தித்தன் வெளியன் உறந்தை நாளவைப்
பாடு இன் தெண் கிணைப் பாடு கேட்டு அஞ்சி  15
போர் அடு தானைக் கட்டி
பொராஅது ஓடிய ஆர்ப்பினும் பெரிதே.

Akanānūru 226, Paranar, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the unfaithful hero
Oh man from a prosperous town!  You have no shame
for sure!  Don’t utter lies!  I won’t accept them!

Yesterday you played with your beloved woman, with
bangles on her forearm, in the freshets of Kāviri which
brought down tall, white marutham trees along with
vanji trees in the morning, on the shores of Kalār town,
of strong-shouldered Mathi, lord of fishermen, owning
strong a bow and an army of many spears, where women
wearing many different foliage clothing and tiny bangles,
play in the red flood waters, and tiring of that, move away
to pluck reeds in the pond and chase white herons in the
fields with thistles.

The gossip risen is larger than the uproar in the day
assembly of Thithan Veliyan wearing many garlands, in
Uraiyur, when Katti with a large army came to fight along
with the brave and strong Pānan, and on hearing the sweet
roars of the kinai drums, ran away.

Notes:  பதிற்றுப்பத்து 27 – அலர்ந்த ஆம்பல் அக மடிவையர்.   A Pānan king is mentioned in the following five Akanānūru poems, 113 – எழாஅப் பாணன், 155 – பல் வயின் பய நிரை சேர்ந்த பாண் நாட்டு, 226 – வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு, 325 – நல் வேல் பாணன் நல் நாட்டு, and 386 – பாணன் மல்லடு மார்பின் வலியுற, and in an inscription at Paraiyanpattu in Tamil Nadu, which mentions Pāṇāṭu, the territory of Pānan – Early Tamil Epigraphy, page 629, Iravatham Mahadevan, Harvard University Press.

Meanings:   உணர்குவென் அல்லென் – I will not accept them, உரையல் நின் மாயம் – do not utter your lies, do not utter confusing words, நாண் இலை – you have no shame, மன்ற – for sure, an expletive, அசை, யாணர் ஊர – oh man from prosperous town, அகலுள் – wide space, ஆங்கண் – there, அம் பகை மடிவை – pretty opposing/different kinds of foliage clothes, குறுந்தொடி மகளிர் – women wearing tiny bangles, குரூஉப் புனல் முனையின் – hating the colored water, பழனப் பைஞ்சாய் கொழுதி – pluck reeds near the pond, பஞ்சாய், கோரைப்புல், Cyperus rotundus tuberosus, கழனிக் கரந்தை அம் செறுவின் – beautiful field with globe thistles, Spaeranthus indicus, வெண்குருகு ஓப்பும் – chase white herons/egrets/storks, வல் வில் – strong bow, எறுழ்த் தோள் – strong shoulders, பரதவர் கோமான் – leader of fishermen, பல் வேல் மத்தி – Mathi with many spears, கழாஅர் முன் துறை – on the shores of Kalār town, நெடு வெண்மருதொடு – along with white marutham trees, Terminalia arjuna , வஞ்சி சாஅய் விடியல் வந்த – brought down vanji trees in the morning, Salis tetrasperma – P.L. Sami, Salis purpurea – R. Panchavarnam, பெரு நீர்க் காவிரி – Kāviri with abundant water, தொடி அணி முன் கை – forearms wearing bangles, நீ வெய்யோளொடு – with the one you desire, முன் நாள் ஆடிய – when you played the other day, கவ்வை – gossip, இந்நாள் – today, வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு – with brave and strong Pānan, மலி தார் – many garlands, தித்தன் வெளியன் உறந்தை நாளவை – in Thithan Veliyan’s day assembly at Uranthai town, பாடு இன் தெண் கிணைப் பாடு கேட்டு அஞ்சி – afraid on hearing the sweet clear sounds of kinai drums, போர் அடு தானைக் கட்டி – Katti with an army that kills in battles, பொராஅது ஓடிய – ran away without fighting, ஆர்ப்பினும் பெரிதே – louder than the uproar

அகநானூறு 227, நக்கீரர், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, அல்லது தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நுதல் பசந்தன்றே தோள் சாயினவே
திதலை அல்குல் வரியும் வாடின
என் ஆகுவள் கொல் இவள் எனப் பல் மாண்
நீர் மலி கண்ணொடு நெடிது நினைந்து ஒற்றி
இனையல் வாழி தோழி நனை கவுள்  5
காய் சினம் சிறந்த வாய் புகு கடாத்தொடு
முன்னிலை பொறாஅது முரணிப் பொன் இணர்ப்
புலிக் கேழ் வேங்கைப் பூஞ்சினை புலம்ப
முதல் பாய்ந்திட்ட முழு வலி ஒருத்தல்
செந்நிலப் படு நீறு ஆடிச் செரு மலைந்து  10
களம் கொள் மள்ளரின் முழங்கும் அத்தம்
பல இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிலைஇ
நோய் இலராக நம் காதலர் வாய்வாள்
தமிழ் அகப்படுத்த இமிழ் இசை முரசின்
வருநர் வரையாப் பெரு நாள் இருக்கை  15
தூங்கல் பாடிய ஓங்கு பெரு நல்லிசைப்
பிடிமிதி வழுதுணைப் பெரும் பெயர்த் தழும்பன்
கடி மதில் வரைப்பின் ஊணூர் உம்பர்
விழு நிதி துஞ்சும் வீறு பெறு திரு நகர்
இருங்கழிப் படப்பை மருங்கூர்ப்பட்டினத்து  20
எல் உமிழ் ஆவணத்து அன்ன
கல்லென் கம்பலை செய்து அகன்றோரே.

Akanānūru 227, Nakkeerar, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend, or what the heroine’s friend said to her
You think often and analyze, “Forehead has become dull,
arms have thinned, the lines on loins with pale spots
have faded.  What will happen to her?”  Your greatly noble
eyes are filled with tears.  Do not feel sad, my friend!

May he be settled and live without disease, our lover,
who left us and went through many wasteland paths,
……….where a mighty bull elephant with musth
……….flowing on this cheeks and entering
……….his mouth, filled with rage and enmity,
……….attacked the trunk of a vēngai tree on
……….seeing its flowers that appear like a tiger,
……….unable to tolerate it in front of him,
……….causing the branches filled with clusters
……….of golden flowers to be sad, played with
……….the dust on the red earth, and trumpeted
……….like victorious warriors in a battlefield,
even though he caused gossip to rise like the upoar in the
bright markets of Marunkūr City, which is past Oonūr City,
protected well with a fort, splendid and prosperous,
belonging to the famous Thalumpan who rules the Tamil
country with victorious drums, gives limitless gifts to
those who come, has a huge day assembly, is a man with
scars looking like tender brinjals, caused by stomping of
female elephants, and sung by poet Thoonkalēriyār.

Notes:  வேங்கை மலரும் புலியும் – அகநானூறு 12 – வேங்கை தாஅய தேம்பாய் தோற்றம் புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம், அகநானூறு 141 – புலிக்கேழ் உற்ற பூ இடைப் பெருஞ்சினை நரந்த நறும்பூ நாள் மலர் உதிரக் கலை பாய்ந்து உகளும் கல் சேர் வேங்கை, அகநானூறு 227 – புலிக் கேழ் வேங்கை, அகநானூறு 228 – வேங்கை ஒள் வீப் புலிப் பொறி கடுப்பத் தோன்றலின், நற்றிணை 389 – வேங்கையும் புலி ஈன்றன, குறுந்தொகை 47 – வேங்கை வீ உகு துறுகல் இரும்புலிக் குருளையின் தோன்றும், ஐங்குறுநூறு 396 – புலிப் பொறி வேங்கைப் பொன் இணர்.

Meanings:   நுதல் பசந்தன்றே – the forehead has become dull, தோள் சாயினவே – the arms have become thin, திதலை அல்குல் வரியும் வாடின – the lines on the loins with pale spots have faded, என் ஆகுவள் கொல் இவள் – what will happen to her, என – thus, பல் மாண் நீர் மலி கண்ணொடு – with tear-filled esteemed eyes, நெடிது நினைந்து – think about it a lot, ஒற்றி – analyzing, இனையல் – do not feel sad, வாழி தோழி – may you live long my friend, நனை கவுள் – wet cheeks, காய் சினம் சிறந்த – with burning rage, வாய் – mouth, புகு கடாத்தொடு – with musth entering, முன்னிலை பொறாஅது – unable to tolerate it in front of him, முரணி – with enmity, பொன் இணர் – golden clusters, புலிக் கேழ் வேங்கைப் பூஞ்சினை புலம்ப – branches of the kino tree with tiger colored flowers to be sad, vēngai trees, Pterocarpus marsupium, முதல் பாய்ந்திட்ட – attacked the trunk, முழு வலி ஒருத்தல் – a male elephant with great might, செந்நிலப் படு நீறு ஆடி – played in the red earth dust, செரு மலைந்து களம் கொள் மள்ளரின் முழங்கும் – trumpeted like warriors in a battlefield who fight, அத்தம் பல இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் – even though he passed many wastelands, நிலைஇ நோய் இலராக – settled and without disease, நம் காதலர் – our lover, வாய்வாள் – unfailing sword, தமிழ் அகப்படுத்த – controlling the entire Tamil country, இமிழ் இசை முரசின் – with drums with sweet music, வருநர் வரையா – gives limitless to those who come, பெரு நாள் இருக்கை – the huge day assembly, the royal court, தூங்கல் பாடிய – poet Thoonkalēriyār sang, ஓங்கு பெரு நல் இசை – great fine fame, பிடி மிதி – female elephants kicking, வழுதுணை – unripe brinjal, unripe eggplant, பெரும் பெயர்த் தழும்பன் -Thalumpan of great fame, கடி மதில் – protected fort, வரைப்பின் – as its limits, ஊணூர் உம்பர் – past Oonūr town, விழு நிதி துஞ்சும் – great wealth resides, வீறு பெறு திரு நகர் – prosperous rich/beautiful town, இருங்கழிப் படப்பை – backwaters and groves, மருங்கூர்ப்பட்டினத்து – in Marunkūr City, எல் உமிழ் ஆவணத்து அன்ன – like the light emitting shopping street, கல்லென் கம்பலை செய்து – causing great uproar, அகன்றோரே – the one who went

அகநானூறு 228, அண்டர் மகன் குறவழுதியார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
பிரசப் பல் கிளை ஆர்ப்பக் கல்லென
வரை இழி அருவி ஆரம் தீண்டித்
தண் என நனைக்கும் நளிர் மலைச் சிலம்பில்
கண் என மலர்ந்த மா இதழ்க் குவளைக்
கல் முகை நெடுஞ்சுனை நம்மொடு ஆடிப்  5
பகலே இனிதுடன் கழிப்பி இரவே
செல்வர் ஆயினும் நன்று மன் தில்ல
வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின்
சூரல் மிளைஇய சாரல் ஆர் ஆற்று
ஓங்கல் மிசைய வேங்கை ஒள் வீப்  10
புலிப் பொறி கடுப்பத் தோன்றலின் கயவாய்
இரும் பிடி இரியும் சோலைப்
பெருங்கல் யாணர்த் தம் சிறுகுடியானே.

Akanānūru 228, Andar Makan Kuravaluthiyār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as he hero listened nearby
Playing with us during the day on the dense
mountain slopes where swarms of bees that
drink honey buzz, where waterfalls touch sandal
trees, wetting and cooling them, in the big springs
in mountain caves where dark-petaled, blue
waterlilies blossom, looking like eyes,

it is good if he goes to his prosperous small
village at night, when the moonlight shines as
bright as day, on the path with rattan forests on the
soaring mountains where dark cow elephants with
big mouths move away on seeing the dropped
bright vēngai flowers that look like the stripes on
tigers!

Notes:  Vēngai flowers are bright yellow in color.  வேங்கை மலரும் புலியும் – அகநானூறு 12 – வேங்கை தாஅய தேம்பாய் தோற்றம் புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம், அகநானூறு 141 – புலிக்கேழ் உற்ற பூ இடைப் பெருஞ்சினை நரந்த நறும்பூ நாள் மலர் உதிரக் கலை பாய்ந்து உகளும் கல் சேர் வேங்கை, அகநானூறு 227 – புலிக் கேழ் வேங்கை, அகநானூறு 228 – வேங்கை ஒள் வீப் புலிப் பொறி கடுப்பத் தோன்றலின், நற்றிணை 389 – வேங்கையும் புலி ஈன்றன, குறுந்தொகை 47 – வேங்கை வீ உகு துறுகல் இரும்புலிக் குருளையின் தோன்றும், ஐங்குறுநூறு 396 – புலிப் பொறி வேங்கைப் பொன் இணர்.

Meanings:   பிரசப் பல் கிளை ஆர்ப்ப – many swarms of bees that drink honey buzz, கல்லென – with loud sounds, வரை – mountains, இழி அருவி – flowing waterfalls, ஆரம் தீண்டி – touch the sandal trees, தண் என நனைக்கும் – wet it making it cool, நளிர் மலைச் சிலம்பில் – on the dense mountain slopes, கண் என மலர்ந்த மா இதழ்க் குவளை – dark-petaled bluelilies that have blossomed like eyes, Nymphaea caerulea, கல் முகை – rock caves, நெடுஞ்சுனை – long springs, big springs, நம்மொடு ஆடிப் பகலே இனிதுடன் கழிப்பி – played with us sweetly during the day, இரவே செல்வர் ஆயினும் – even if he left for the nights, நன்று – good, மன் – அசை, expletive, தில்ல – அசை, expletive, வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின் – in the moonlight from the sky which is like day light, சூரல் – rattan, cane, Calamus rotang,   மிளைஇய சாரல் – mountain slopes with forests, ஆர் ஆற்று – on the path, ஓங்கல் மிசைய – on the lofty mountains, வேங்கை ஒள் வீ – bright vēngai flowers, Pterocarpus marsupium, புலிப் பொறி கடுப்ப – like the markings on tigers, like the stripes on tigers, like the spots on leopards, தோன்றலின் – since it appears so, கயவாய் – big mouth, wide mouth, இரும் பிடி – dark/big female elephants, இரியும் – run away, move away, சோலை – groves, பெருங்கல் – tall mountains, யாணர்த் தம் சிறுகுடியானே – his prosperous small village

அகநானூறு 229, மதுரைக் கூலவாணிகன் சீத்தலைச் சாத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பகல் செய் பல் கதிர்ப் பருதி அம் செல்வன்
அகல்வாய் வானத்து ஆழ் போழ்ந்தென
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீளிடைக்
கயந்தலைக் குழவிக் கவி உகிர் மடப் பிடி
குளகு மறுத்து உயங்கிய மருங்குல் பலவுடன்  5
பாழூர்க் குரம்பையின் தோன்றும் ஆங்கண்
நெடுஞ்சேண் இடைய குன்றம் போகி
பொய்வலாளர் முயன்று செய் பெரும் பொருள்
நம் இன்று ஆயினும் முடிக வல்லெனப்
பெருந் துனி மேவல் நல்கூர் குறுமகள்  10
நோய் மலிந்து உகுத்த நொசிவரல் சில் நீர்
பல் இதழ் மழைக் கண் பாவை மாய்ப்பப்
பொன் ஏர் பசலை ஊர்தரப் பொறி வரி
நல் மா மேனி தொலைதல் நோக்கி
இனையல் என்றி தோழி சினைய  15
பாசரும்பு ஈன்ற செம் முகை முருக்கின
போது அவிழ் அலரி கொழுதித் தாது அருந்து
அம் தளிர் மா அத்து அலங்கல் மீ மிசைச்
செங்கண் இருங்குயில் நயவரக் கூஉம்
இன் இள வேனிலும் வாரார்  20
இன்னே வருதும் எனத் தெளித்தோரே.

Akanānūru 229, Mathurai Koola Vānikan Seethalai Sāthanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
On seeing my increased love affliction, many petaled,
flower-like, moist eyes filled with tears that cover
the pupils, tears that drop little by little, the spreading
golden pallor, and pretty body with spots and stripes,
to be ruined,

you said, “Don’t be sad, my friend.  May he earn the
wealth that he set out to earn, even if we are not there
with him, going through the paths between tall, distant
mountains, where the beautiful sun with many rays
is in the wide sky, and the land is parched without
water, cracked by the command wheels of the sun,
sad naive cow elephants with bent toe nails,
not eating leaves, stay with their calves with tender heads,
appearing like ruined huts.  Separation will be over
and he will come back soon.  Do not be angry with him!”

Sweet spring is here, and red-eyed, black cuckoos are
singing causing desire, sitting on swaying mango trees with
tender sprouts, after pecking on pollen in the murukkam
flowers that blossomed from lovely red buds on tall branches.

He has not come when he said he would be back!

Notes:  கண்ணின் பாவை – நற்றிணை 177 – உண்கண் பாவை அழிதரு வெள்ளம், அகநானூறு 5 – பாவை மாய்த்த பனி நீர் நோக்கமொடு, அகநானூறு 229 – பல் இதழ் மழைக் கண் பாவை மாய்ப்ப.  முருக்கின (16) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை, வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – முருக்கின் + அ  (அ = அழகிய).

Meanings:   பகல் செய் பல் கதிர்ப் பருதி – the sun that creates day time with many rays, அம் செல்வன் – the beautiful sun, அகல்வாய் வானத்து – in the wide sky, ஆழ் போழ்ந்தென – since it split the earth by its wheels of command, நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீளிடை – in the endless places which are dry without water, கயந்தலைக் குழவி – calves with tender heads, big-headed calves, கவி உகிர் – bent toe nails, மடப் பிடி – naive female elephants, குளகு மறுத்து – refusing to eat leaves, not eating leaves, உயங்கிய – sad, மருங்குல் – with body parts, with flanks, பலவுடன் – with many, பாழூர்க் குரம்பையின் தோன்றும் – appearing like ruined huts, ஆங்கண் – there, நெடுஞ்சேண் இடைய குன்றம் போகி – went through tall distant mountains, பொய்வலாளர் – the man who is capable of telling lies, the liar, முயன்று செய் பெரும் பொருள் – great wealth got by effort, நம் இன்று – without us, ஆயினும் – yet, முடிக வல்லென – that it should be over soon, பெருந் துனி மேவல் – do not be very angry with him, நல்கூர் குறுமகள் – young daughter got after penances/suffering,  delicate young woman, நோய் மலிந்து – increased sorrow, increased love affliction, உகுத்த – dropped, நொசிவரல் – little by little, சில் நீர் – some tears, பல் இதழ் மழைக் கண் – moist eyes like flowers with many petals, பாவை மாய்ப்ப – hiding the pupil in the eye, பொன் ஏர் பசலை ஊர்தர – gold-like pallor spread, பொறி வரி – spots and lines, நல் மா மேனி – fine dark body, தொலைதல் நோக்கி – watching it get ruined, இனையல் என்றி – you said ‘do not feel sad’, தோழி – my friend, சினைய – on the tree branches, பாசரும்பு – lovely buds, fresh buds, ஈன்ற – put out, செம் முகை – red buds, முருக்கின (முருக்கின் + அ) – beautiful red buds of the murukkam trees have opened their petals and blossomed, Coral tree, Erythrina variegata, போது அவிழ் அலரி – flowers that have opened their petals, கொழுதித் தாது அருந்து – pricked and ate the pollen, அம் தளிர் மாஅத்து – beautiful sprouts of mango trees, அலங்கல் – swaying, மீ மிசை – above, செங்கண் இருங்குயில் நயவர – causing desire, causing joy, கூஉம் – red-eyed dark cuckoos call with, இன் இள வேனிலும் – even at this sweet spring time, even at this early summer season, வாரார் – he has not come, இன்னே வருதும் எனத் தெளித்தோரே – the man who promised that he would be back by now

அகநானூறு 230, மதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்டனார், நெய்தற் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
உறு கழி மருங்கின் ஓதமொடு மலர்ந்த
சிறு கரு நெய்தல் கண் போல் மா மலர்ப்
பெருந்தண் மாத்தழை இருந்த அல்குல்
ஐய அரும்பிய சுணங்கின் வை எயிற்று
மை ஈர் ஓதி வாணுதல் குறுமகள்  5
விளையாட்டு ஆயமொடு வெண்மணல் உதிர்த்த
புன்னை நுண் தாது பொன்னின் நொண்டு
மனை புறந்தருதி ஆயின் எனையதூஉம்
இம்மனைக் கிழமை எம்மொடு புணரின்
தீதும் உண்டோ மாதராய் எனக்  10
கடும் பரி நல் மான் கொடிஞ்சி நெடுந்தேர்
கை வல் பாகன் பையென இயக்க
யாம் தற்குறுகினமாக ஏந்து எழில்
அரி வேய் உண்கண் பனிவரல் ஒடுக்கிச்
சிறிய இறைஞ்சினள் தலையே  15
பெரிய எவ்வம் யாம் இவண் உறவே.

Akanānūru 230, Mathurai Aruvai Vānikan Ilavettanār, Neythal Thinai – What the hero said to his heart
“Oh young woman with delicate, budding pallor spots,
sharp teeth, dark oiled hair, bright brow and loins
adorned with a skirt made of large, cool leaves and
small, dark blue waterlily blossoms that grow near the
vast backwaters resembling the eyes of women!

Oh beautiful woman who is playing with her friends,
making sand houses on the wide sand where punnai
trees have dropped fine pollen that you treat like
gold and share with friends in your play house!  Is
there any harm in playing house with me?”

I said that to her, as my able charioteer moved
slowly the decorated chariot with swift, fine horses.
I moved toward her. Her lifted, beautiful, kohl-lined
eyes with lines shed tears.  She hid them, and bent
her head a little bit, leaving me in great sorrow.

Notes:  அகநானூறு 110 – தட மென் பணைத்தோள் மட நல்லீரே எல்லும் எல்லின்று அசைவு மிக உடையேன் மெல் இலைப் பரப்பின் விருந்து உண்டு யானும் இக் கல்லென் சிறுகுடித் தங்கின் மற்று எவனோ?

Meanings:   உறு கழி மருங்கின் – near the vast backwaters, ஓதமொடு – in the flowing water, மலர்ந்த – blossomed, சிறு கரு நெய்தல் – small dark blue waterlilies, Nymphaea caerulea, கண் போல் – like eyes, மா மலர் – dark flowers, large flowers, special flowers, பெருந்தண் மாத்தழை இருந்த அல்குல் – loins on which are large cool leaves, ஐய அரும்பிய சுணங்கின் – with delicate budding pallor, வை எயிற்று – with sharp teeth, மை ஈர் ஓதி – dark wet hair, dark oiled hair (Nedunalvādai 44 – இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர்ந்திரி கொளீஇ), வாள் நுதல் குறுமகள் – oh young woman with bright forehead, விளையாட்டு ஆயமொடு – with play friends, வெண்மணல் உதிர்த்த புன்னை நுண் தாது – fine punnai pollen that dropped on the white sand, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, பொன்னின் – like gold, நொண்டு – taking it, மனை புறந்தருதி ஆயின் – if you play house with me, எனையதூஉம் இம்மனைக் கிழமை எம்மொடு புணரின் தீதும் உண்டோ – is there any harm in playing house together with me, மாதராய் – oh beautiful woman, எனக் கடும் பரி நல்மான் கொடிஞ்சி நெடுந்தேர் கை வல் பாகன் பையென இயக்க – slowly the charioteer who is talented moved the tall chariot with decorations and fast riding fine horses, யாம் தற்குறுகினமாக – I went close to her, ஏந்து எழில் – lifted and pretty, very pretty, அரி வேய் – with lines, உண்கண் பனிவரல் – the tears that came to her kohl-lined eyes, ஒடுக்கி – hiding it, சிறிய இறைஞ்சினள் தலையே – she bent her head a little bit, பெரிய எவ்வம் யாம் இவண் உறவே – for me here to attain great sorrow

அகநானூறு 231, மதுரை ஈழத்துப் பூதன்தேவனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
செறுவோர் செம்மல் வாட்டலும் சேர்ந்தோர்க்கு
உறுமிடத்து உவக்கும் உதவி ஆண்மையும்
இல்லிருந்து அமைவோர்க்கு இல் என்று எண்ணி
நல்லிசை வலித்த நாணுடை மனத்தர்
கொடு விற் கானவர் கணைஇடத் தொலைந்தோர்  5
படு களத்து உயர்த்த மயிர்த்தலைப் பதுக்கைக்
கள்ளியம் பறந்தலைக் களர்தொறும் குழீஇ
உள்ளுநர்ப் பனிக்கும் ஊக்கருங்கடத்திடை
வெஞ்சுரம் இறந்தனர் ஆயினும் நெஞ்சுருக
வருவர் வாழி தோழி பொருவர்  10
செல்சமம் கடந்த செல்லா நல்லிசை
விசும்பிவர் வெண்குடைப் பசும்பூண் பாண்டியன்
பாடு பெறு சிறப்பின் கூடல் அன்ன நின்
ஆடு வண்டு அரற்றும் முச்சித்
தோடு ஆர் கூந்தல் மரீஇயோரே.  15

Akanānūru 231, Mathurai Eelathu Poothan Thēvanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!
Ruining the arrogance of
enemies, and being manly to help
relatives and friends in distress
is not for those who stay at home.
Our man seeking fine fame with strength
would be embarrassed to think like that.
Even though he went to the harsh
wasteland between forests,
……….where there are shallow graves on
……….high grounds with heads with hair
……….belonging to those killed by the
……….arrows shot by forest men with
……….men with curved bows, in the
……….kalli-filled battlefields in the saline
……….land, difficult to pass, which  make
……….those who think about it tremble,
he will come back with his heart melting
to sleep on your bee-swarming, pretty hair
with flowers, which is lovely like great Koodal
city belonging to Pasumpoon Pāndiyan of
faultless fame who fought wars and won, and
owns a white umbrella that rises up to the sky.

Meanings:   செறுவோர் – enemies, செம்மல் வாட்டலும் – ruining their arrogance, சேர்ந்தோர்க்கு – to relatives and friends, உறுமிடத்து உவக்கும் உதவி ஆண்மையும் – manliness to help happily those who come when they are in distress, இல் இருந்து அமைவோர்க்கு இல் – it is not for those who stay at home, என்று எண்ணி – thinking so, நல்லிசை – fine fame, வலித்த – with strength, நாணுடை மனத்தர் – men of the mind with shyness, கொடு வில் கானவர் – forest men with curved/harsh bows, கணை இடத் தொலைந்தோர் – those killed by arrows that were shot, படு களத்து – in the killing battlefields, உயர்த்த – elevated, மயிர்த் தலைப் பதுக்கை – shallow graves with heads with hair, கள்ளியம் பறந்தலை – battlefield with cactus, Prickly pear cactus or Euphorbia Tirucalli, களர்தொறும் – in all the saline lands, குழீஇ – filled, surrounded, உள்ளுநர்ப் பனிக்கும் – makes those who think about it tremble, ஊக்கு அரும் – difficult even with effort, கடத்து இடை – between forests, வெஞ்சுரம் இறந்தனர் ஆயினும் – even if he went through the harsh wasteland, even if he went through the hot wasteland, நெஞ்சு உருக வருவர் – he will come with his heart melting, வாழி தோழி – may you live long my friend, பொருவர் – those who fight, செல் சமம் கடந்த – went to battles and won, செல்லா நல் இசை – unspoilt fine fame, விசும்பு இவர் வெண்குடை – white umbrella that goes up to the sky, பசும்பூண் பாண்டியன் – Pasumpoon Pāndiyan, பாடு பெறு சிறப்பின் கூடல் அன்ன – like Koodal city with great pride, நின் ஆடு வண்டு அரற்றும் முச்சித் தோடு ஆர் கூந்தல் மரீஇயோரே – to sleep on your beautiful hair with petals (flowers) which are swarmed by buzzing bees

அகநானூறு 232, கொடிமங்கலத்து வாதுளி நற்சேந்தனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
காண் இனி வாழி தோழி பானாள்
மழை முழங்கு அரவம் கேட்ட கழை தின்
மாஅல் யானை புலி செத்து வெரீஇ
இருங்கல் விடரகம் சிலம்பப் பெயரும்
பெருங்கல் நாடன் கேண்மை இனியே  5
குன்ற வேலிச் சிறுகுடி ஆங்கண்
மன்ற வேங்கை மண நாள் பூத்த
மணி ஏர் அரும்பின் பொன் வீ தாஅய்
வியல் அறை வரிக்கும் முன்றில் குறவர்
மனை முதிர் மகளிரொடு குரவை தூங்கும்  10
ஆர்கலி விழவுக் களம் கடுப்ப நாளும்
விரவுப்பூம் பலியொடு விரைஇ அன்னை
கடியுடை வியல் நகர்க் காவல் கண்ணி
முருகு என வேலன் தரூஉம்
பருவமாகப் பயந்தன்றால் நமக்கே.  15

Akanānūru 232, Kodimankalathu Vāthuli Narchēnthanār – Kurinji Thinai, What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!  Look here!
Your friendship with the man from the
country with lofty mountains,
……….where a huge elephant eating
……….bamboo hears loud thunders, thinks
……….they are the roars of a tiger, and
……….moves away screaming, its sounds
……….echoing in the mountain crevices,
is bringing the vēlan to our well-protected
home by mother who thinks Murukan is the
reason for your affliction, who offers every day
many kinds of flowers to gods, in our front yard
which resembles the festive grounds where
kuravai dances are performed by mature women
in the front yards of houses of mountain
dwellers, where huge rocks are decorated by
the golden flowers of vēngai trees with
gem-like buds, like it were a wedding day.

Notes:   வரைவு கடாயது.  முதிர் மகளிரொடு (10) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – ஆடுதல் வல்ல மகளிரோடு, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முதிய மகளிரோடு.  விரைஇ (12) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பொருந்தி, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – விரைந்து.  உள்ளுறை:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முகில் முழக்கத்தை புலி முழக்கம் என்று கருதி யானை அஞ்சி ஓடும் என்றது நம் சுற்றத்தார் இனியவே பேசுவாராகவும் நம் பெருமான் அவர் மகட்கொடை மறுத்து இன்னாதன கூறுவரோ என்று அஞ்சி இரவிலே நாள்தோறும் வந்து வந்து ஓடி விடுகின்றான்.  Veriyāttam ritual is performed when the Murukan temple priest vēlan is invited to heal love-sick, young girls who appear sickly.  The mother invites him to divine the reason for her daughter’s affliction, not aware of her love affair.  The priest uses molucca beans (kalangu) on freshly laid sand in the front yard of the house, and tells the mother that Murukan’s anger is the reason for her daughter’s affliction.  He wears garlands, prays to Murukan, kills a goat and performs frenzied ritual dances.

Meanings:   காண் இனி – see now, வாழி தோழி – may you live long my friend, பானாள் – midnight, மழை முழங்கு அரவம் கேட்ட – hearing the sounds of the roaring clouds/thunder, கழை தின் மாஅல் யானை – huge elephant that was eating bamboo, புலி செத்து – thinking that it was a tiger, வெரீஇ – fearing, இருங்கல் விடரகம் – huge mountain crevices/caves, சிலம்ப – running sounds echoing, screaming sounds echoing, பெயரும் – runs away, பெருங்கல் நாடன் – the man from the lofty mountain country, கேண்மை – friendship, இனியே – from now, குன்ற வேலிச் சிறுகுடி – small villages with peaks as fences/hedges, ஆங்கண் – there, மன்ற வேங்கை – kino trees in the courtyards, Pterocarpus marsupium, மண நாள் பூத்த – bloomed like on a wedding day, மணி ஏர் அரும்பின் – gem like buds, பொன் வீ – golden flowers, தாஅய் – spread, வியல் அறை – wide boulders, வரிக்கும் – they decorate, they make the rocks beautiful, முன்றில் – front yard, குறவர் மனை – houses of mountain dwellers, முதிர் மகளிரொடு குரவை தூங்கும் ஆர்கலி விழவுக் களம் கடுப்ப – like the festive grounds where older women perform kuravai dance, like the festive grounds where women have dancing skills dance, நாளும் – daily, விரவுப் பூம் பலியொடு விரைஇ – along with many colored flower offerings, அன்னை – mother, கடியுடை வியல் நகர் – huge house with protection, காவல் கண்ணி – considering protection, முருகு என – that it is due to Murukan, வேலன் தரூஉம் – invites the vēlan to divine, பருவமாகப் பயந்தன்றால் – it has become the time, நமக்கே – for us

அகநானூறு 233, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அலமரல் மழைக்கண் மல்கு பனி வார நின்
அலர் முலை நனைய அழாஅல் தோழி
எரி கவர்பு உண்ட கரி புறப் பெரு நிலப்
பீடு கெழு மருங்கின் ஓடு மழை துறந்தென
ஊன் இல் யானை உயங்கும் வேனில்  5
மறப்படைக் குதிரை மாறா மைந்தின்
துறக்கம் எய்திய தொய்யா நல்லிசை
முதியர்ப் பேணிய உதியஞ்சேரல்
பெருஞ்சோறு கொடுத்த ஞான்றை இரும் பல்
கூளிச் சுற்றம் குழீஇயிருந்தாங்கு  10
குறியவும் நெடியவும் குன்றுதலை மணந்த
சுரன் இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் மிக நனி
மடங்கா உள்ளமொடு மதி மயக்குறாஅ
பொருள்வயின் நீடலோ இலர் நின்
இருள் ஐங்கூந்தல் இன்துயில் மறந்தே.  15

Akanānūru 233, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your moist eyes, that are distressed, shed heavy tears
wetting your big breasts.  Do not cry, my friend!

He will not stay away from you for long, forgetting
sweet sleep with you donning a five-part braid!

He has gone with an unbending mind, confused,
through the wasteland hugged by mountains
short and tall, like ghouls and their relatives,
when king Uthiyanchēral gave offerings to his
very brave ancestors with unspoiled fame,
……….who have gone to the upper
…….…world with their horse brigades,
in summer, when clouds move away from the huge,
proud forest that is burned, surrounded by fire, and
elephants have lost their flesh and are sad.

Meanings:   அலமரல் மழைக்கண் – distressed moist eyes, மல்கு பனி வார – heavy tears dropping, நின் அலர் முலை நனைய – your blossomed/big breasts getting wet, அழாஅல் தோழி – do not cry oh friend, எரி கவர்பு உண்ட – burnt by surrounding fire, கரி புறப் பெரு நிலப் பீடு கெழு மருங்கின் – near the proud wide land in the burnt forest, ஓடு மழை துறந்தென – since moving clouds abandoned, ஊன் இல் யானை உயங்கும் – sad elephant with no flesh, வேனில் – in summer, மறப்படைக் குதிரை – brave horse brigades, மாறா மைந்தின் – with unchanging strength, not backing-off strength, துறக்கம் எய்திய – attained the upper world, தொய்யா நல்லிசை – non-stopping fine fame, முதியர்ப் பேணிய – took care of ancestors, உதியஞ்சேரல் பெருஞ்சோறு கொடுத்த ஞான்றை – on the day when king Uthiyan Chēral gave offerings, இரும் பல் – huge/dark many, கூளிச் சுற்றம் – ghoul relatives, குழீஇயிருந்தாங்கு – like how they gathered together, குறியவும் நெடியவும் குன்றுதலை மணந்த – with many short and tall mountains, சுரன் – the wasteland, இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் – even though he passed and went, மிக நனி மடங்கா உள்ளமொடு – with a greatly unbending mind, மதி மயக்குறாஅ – getting confused, பொருள் வயின் – went for wealth, நீடலோ இலர் – will not delay, நின் இருள் ஐங்கூந்தல் இன் துயில் மறந்தே – forgetting sweet sleep with you with dark five-part braid

அகநானூறு 234, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
கார் பயம் பொழிந்த நீர் திகழ் காலை
நுண் அயிர் பரந்த தண் அய மருங்கின்
நிரை பறை அன்னத்து அன்ன விரை பரிப்
புல் உளைக் கலிமா மெல்லிதின் கொளீஇய
வள்பு ஒருங்கு அமையப் பற்றி முள்கிய  5
பல் கதிர் ஆழி மெல்வழி அறுப்பக்
கால் என மருள ஏறி நூல் இயல்
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் பண் அமை நெடுந்தேர்
வல் விரைந்து ஊர்மதி நல் வலம் பெறுந
ததர் தழை முனைஇய தெறி நடை மடப் பிணை  10
ஏறு புணர் உவகைய ஊறு இல உகள
அம் சிறை வண்டின் மென் பறைத் தொழுதி
முல்லை நறு மலர்த் தாது நயந்து ஊத
எல்லை போகிய புல்லென் மாலைப்
புறவு அடைந்திருந்த உறைவு இன் நல் ஊர்  15
கழிபடர் உழந்த பனி வார் உண்கண்
நல் நிறம் பரந்த பசலையள்
மின் நேர் ஓதிப் பின்னுப் பிணி விடவே.

Akanānūru 234, Peyanār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
Oh charioteer with great ability!  Hitch delicately,
your thin-tufted, rapidly trotting, proud horses as
swift as the wind, riding fast like flocks of geese flying
in a row near cool ponds with fine sand in the rainy
season when abundant water has spread everywhere.

Hold your bridle well, and ride as the chariot wheels
with spokes press into the earth cutting a delicate path.

Ride fast your well-constructed tall chariot, that
rides according to book rules, as it vanishes from sight,
through the woodlands where a leaping, delicate doe that
hates clusters of sprouts, desires to unite with its mate
without any hindrance, swarms of delicate-winged
bees buzz on fragrant mullai pollen, at this time when day
has ended.

Let us reach our fine town near the woodlands, which is
sweet to live, so that she with great sorrow, tears dripping
from her eyes lined with kohl, and spreading pallor spots,
can loosen her hair braid that shines like lightning.

Meanings:   கார் பயம் பொழிந்த நீர் திகழ் காலை – when beneficial monsoon rains had fallen and there is abundant water, நுண் அயிர் பரந்த – spread fine sand, தண் அய மருங்கின் – cool ponds nearby, நிரை பறை அன்னத்து அன்ன – like flocks of geese that fly in a row, விரை பரி – rapidly trotting, புல் உளை – thin tufts, small tufts, dull colored tufts, கலி மா – proud horses, மெல்லிதின் கொளீஇய – gently tied, வள்பு – bridle, ஒருங்கு அமையப் பற்றி – holding it properly, முள்கிய – pressing down, பல் கதிர் ஆழி – chariot wheels with many spokes, மெல்வழி அறுப்ப – cutting a delicate path, கால் என மருள – like the wind, ஏறி – climb, நூல் இயல் – according to the nature of books, கண் நோக்கு ஒழிக்கும் – hidden from sight due to speed, பண் அமை நெடுந்தேர் – tall chariot that is made very well, வல் விரைந்து ஊர்மதி – you ride very fast, நல் வலம் பெறுந – oh one who is victorious, ததர் தழை முனைஇய – hating the clusters of leaves, தெறி நடை மடப் பிணை – delicate female deer that walks leaping, ஏறு புணர் உவகைய – with desire to unite with its male/stag, ஊறு இல உகள – romps around without hindrance, அம் சிறை வண்டின் – of bees with beautiful wings, மென் பறைத் தொழுதி – swarms with delicate wings, முல்லை நறு மலர்த் தாது நயந்து – desiring the pollen of fragrant jasmine, ஊத – to hum/buzz, எல்லை போகிய புல்லென் மாலை – dull evening when day has ended, புறவு அடைந்திருந்த – near the forest, உறைவு இன் நல் ஊர் – sweet fine town to live, கழி படர் உழந்த – greatly spread sorrow, பனி வார் உண்கண் – tears dropping kohl-lined eyes, நல் நிறம் பரந்த பசலையள் – the one with spreading pallor spots on her beautiful colored body, மின் நேர் ஓதி – hair like lightning, பின்னு – braid, பிணி விடவே – to remove the ties, to loosen

அகநானூறு 235, கழார்க்கீரன் எயிற்றியார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது  
அம்ம வாழி தோழி பொருள் புரிந்து
உள்ளார் கொல்லோ காதலர் உள்ளியும்
சிறந்த செய்தியின் மறந்தனர் கொல்லோ
பயன் நிலம் குழைய வீசிப் பெயல் முனிந்து
விண்டு முன்னிய கொண்டல் மா மழை  5
மங்குல் அற்கமொடு பொங்குபு துளிப்ப
வாடையொடு நிவந்த ஆய் இதழ்த் தோன்றி
சுடர் கொள் அகலின் சுருங்கு பிணி அவிழச்
சுரி முகிழ் முசுண்டைப் பொதி அவிழ் வான் பூ
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணியக்  10
களவன் மண் அளைச் செறிய அகல்வயல்
கிளை விரி கரும்பின் கணைக்கால் வான் பூ
மாரி அம் குருகின் ஈரிய குரங்க
நனி கடுஞ்சிவப்பொடு நாமம் தோற்றிப்
பனி கடி கொண்ட பண்பு இல் வாடை  15
மருளின் மாலையொடு அருள் இன்றி நலிய
நுதல் இறை கொண்ட அயல் அறி பசலையொடு
தொன்னலம் சிதையச் சாஅய்
என்னள் கொல் அளியள் என்னாதோரே.

Akanānūru 235, Kalārkeeran Eyitriyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!  He has
gone, desiring wealth.  Does he think
about me, or has he forgotten me
because of his special work?

The rains have poured benefiting and
softening the land. Tiring of that, huge
rainclouds from the east have reached the
mountains and come down as heavy rain
at night along with cold northerly winds
that help thondri flowers with pretty petals
to bloom like flame, curled white musundai
buds to loosen their tightness and blossom
decorating green bushes that appear like stars
in the sky, crabs reach their sand holes, white
flowers of sugarcane with thick stems look
like rainy season herons with bent backs,
and the cold wind blows with rage and
with no grace at this confusing evening time.

He does not consider the pallor spots on my
brow that others can see.  My prior beauty has
been lost.  Does he not consider that I am pitiful?

Notes:  களவன் (11) – alternate spelling is கள்வன்.  நச்சினார்க்கினியரின் கலித்தொகை உரை நூலில் ‘களவன்’ என்று உள்ளது (பாடல் 88).  பொ. வே. சோமசுந்தரனார், வேங்கடசாமி நாட்டார், ஒளவை துரைசாமி, உ. வே. சாமிநாதையர் ஆகியவர்களின் அகநானூறு, ஐங்குறுநூறு உரை நூல்களில் ‘கள்வன்’ என்று உள்ளது.

Meanings:   அம்ம வாழி தோழி – may you live long my friend, பொருள் புரிந்து – desiring wealth, உள்ளார் கொல்லோ – does he think (about me), காதலர் உள்ளியும் – even if my lover thinks, சிறந்த செய்தியின் மறந்தனர் கொல்லோ – has he forgotten me because of his special work, பயன் நிலம் குழைய வீசி – poured to benefit and soften the land,  பெயல் முனிந்து – hating raining there, விண்டு முன்னிய – went to the mountains, கொண்டல் மா மழை – large rain clouds from the east, மங்குல் அற்கமொடு பொங்குபு துளிப்ப – clouds poured constantly as full rain all night, வாடையொடு நிவந்த ஆய் இதழ்த் தோன்றி – thondri flowers with pretty petals that lifted up and blossomed when the wind blew, glory lilies, Gloriosa superba, சுடர் கொள் அகலின் – bright like flame, சுருங்கு பிணி அவிழ – loosen their tightness, சுரி முகிழ் முசுண்டை – musundai flowers with whorled buds, musundai flowers with curled buds, Rivea ornata, Leather-berried bindweed, பொதி அவிழ் வான் பூ – white flowers that open their tight petals, விசும்பு அணி மீனின் – like the stars decorating the sky, பசும் புதல் அணிய – decorate the verdant bushes,  களவன் மண் அளைச் செறிய – crabs when to their sand holes, அகல்வயல் – wide fields, கிளை – branches, விரி – spread, கரும்பின் – of sugarcanes, கணைக் கால் – thick stems, வான் பூ – white flowers, மாரி அம் குருகின் ஈரிய – wet like the rainy season’s wet herons/egrets/storks, குரங்க – bent, நனி கடுஞ்சிவப்பொடு – with great rage, நாமம் தோற்றிப் – causing fear, பனி கடி கொண்ட – with great chillness, பண்பு இல் வாடை – the cold northern winds with no character, மருளின் மாலையொடு – along with confusing evening time, அருள் இன்றி – without grace, நலிய – distressing, நுதல் இறை கொண்ட – residing on my pitiful forehead, அயல் அறி பசலையொடு – pallor spots that others know about, தொன்னலம் சிதைய – prior beauty ruined,  சாஅய் – distressed, thin, என்னள் கொல் – what will become of her, அளியள் என்னாதோரே  – he does not consider that I am pitiful

அகநானூறு 236, பரணர், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மணி மருள் மலர முள்ளி அமன்ற
துணி நீர் இலஞ்சிக் கொண்ட பெருமீன்
அரி நிறக் கொழுங்குறை வௌவினர் மாந்தி
வெண்ணெல் அரிநர் பெயர் நிலைப் பின்றை
இடை நிலம் நெரிதரு நெடுங்கதிர்ப் பல் சூட்டுப்  5
பனி படு சாய்ப் புறம் பரிப்பக் கழனிக்
கருங்கோட்டு மாஅத்து அலங்கு சினைப் புதுப்பூ
மயங்கு மழைத் துவலையின் தாஅம் ஊரன்
காமம் பெருமை அறியேன் நன்றும்
உய்ந்தனென் வாழி தோழி அல்கல்  10
அணி கிளர் சாந்தின் அம் பட்டு இமைப்பக்
கொடுங்குழை மகளிரின் ஒடுங்கிய இருக்கை
அறியாமையின் அழிந்த நெஞ்சின்
ஏற்று இயல் எழில் நடைப் பொலிந்த மொய்ம்பின்
தோட்டு இருஞ்சுரியன் மணந்த பித்தை  15
ஆட்டனத்தியை காணீரோ என
நாட்டின் நாட்டின் ஊரின் ஊரின்
கடல் கொண்டன்று எனப் புனல் ஒளித்தன்று எனக்
கலுழ்ந்த கண்ணள் காதலற் கெடுத்த
ஆதிமந்தி போல ஏதம் சொல்லிப் பேது பெரிது உறலே.  20

Akanānūru 236, Paranar, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend about her unfaithful husband
I don’t understand the love and pride
of the man from the town where
sapphire-colored mulli bush flowers
grow in ponds brimming with clear water
from which bright colored fish are caught
and eaten by reapers of white paddy,
the remains thrown away in the land nearby,
where bundled sheaves of long grains are left,
and sedge grass with dew drops surround a
field with mango trees with dark, swaying
branches, their new flowers dropped like
rain drops falling together.

Good!  I can only sigh!  May you live long,
my friend!  Last night I saw his subdued
behavior, like that of women adorned with
lovely sandal paste, bright silk clothes and
curved earrings.

I escaped ignorance and a ruined
heart, not being confused like crying
Āthimanthi who searched in every country, in
every town, and wondered whether the ocean
took him or the river hid him,
her lost lover Āttanathi with thick, black,
curly, fragrant hair, bull-like elegant walk
and flourishing shoulders.

Notes:  There is another version of this poem where line 5 is இடன் இல நெரிதரு நெடுங்கதிர்ப் பல் சூட்டுப்.  Kurunthokai 130 – நாட்டின் நாட்டின் ஊரின் ஊரின் குடி முறை குடி முறை தேரின் கெடுநரும் உளரோ நம் காதலோரே.  பனி படு சாய்ப் புறம் பரிப்ப (6) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பனி தங்கிய கோரையையுடைய களன் எல்லாம் சூழ, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பனியால் நனைந்த பக்கங்கள் தாங்கும்படி.  தோட்டு இருஞ்சுரியன் மணந்த பித்தை (15) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – தொகுதி கொண்ட கரிய சுருளைப் பொருந்திய தலை மயிரினையுமுடைய, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மலர் சூடிய கரிய சுருள் பொருந்திய தலை மயிரினையுமுடைய.  குறுந்தொகை 31, ஆதிமந்தியார் பாடல் – யாண்டும் காணேன் மாண்டக்கோனை யானும் ஓர் ஆடுகள மகளே, என் கைக் கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த பீடு கெழு குரிசலும் ஓர் ஆடுகள மகனே.

Meanings:   மணி மருள் – sapphire-like, மலர முள்ளி – with mulli flowers, முள்ளிச் செடி, Asteracantha Longifolia, Hygrophila spinosa, அமன்ற – filled, துணி நீர் – clear water, இலஞ்சிக் கொண்ட – in the pond, பெரு மீன் – big fish, அரி – lines, நிற – colored, கொழுங்குறை – big pieces of flesh, வௌவினர் மாந்தி – they ate, வெண் நெல் அரிநர் – white paddy reapers, பெயர் நிலை – after throwing, பின்றை – after, இடை நிலம் – in the land between, நெரிதரு – dense with, நெடுங்கதிர் பல் சூட்டு – many bundles of tall grain stalks, பனி படு – with dew, சாய் புறம் – side with sedge grass, கோரை புல், பரிப்ப – surrounding, கழனி – field, கருங்கோட்டு மாஅத்து – of mango trees with black branches, அலங்கு சினை – swaying branches, புதுப் பூ – new flowers, மயங்கு மழைத் துவலையின் – like the raindrops falling together, தாஅம் – fall, spread, ஊரன் – man from such town, காமம் பெருமை – the pride and love, அறியேன் – I do not understand, நன்றும் – good, உய்ந்தனென் – I sighed, வாழி தோழி – may you live long my friend, அல்கல் – night, அணி கிளர் சாந்தின் – beautiful bright sandal paste, அம் பட்டு – beautiful silk, இமைப்ப – gleam, கொடும் குழை மகளிரின் – like women with curved earrings, ஒடுங்கிய இருக்கை – subdued situation, அறியாமையின் அழிந்த நெஞ்சின் – with a ruined heart because of ignorance, ஏற்று இயல் – nature of a bull, எழில் நடை – beautiful walk, பொலிந்த மொய்ம்பின் – splendid shoulders, தோட்டு இருஞ்சுரியன் – a man with thick black curly hair, a man with black curly hair decorated with flowers with petals, மணந்த பித்தை – with fragrant head hair, with head hair, ஆட்டன் அத்தியை காணீரோ – have you seen Āttan Athi, the dancer Athi, என – thus, நாட்டின் நாட்டின் – in every country, ஊரின் ஊரின் – in every town, கடல் கொண்டன்று எனப் புனல் ஒளித்தன்று என – that the ocean took him or the river hid him, கலுழ்ந்த கண்ணள் – she with crying eyes, காதலர் கெடுத்த ஆதிமந்தி போல – like Āthimanthi who lost her lover, ஏதம் சொல்லி – talking about faults, complain, பேது பெரிது உறலே – without struggling greatly in confusion

அகநானூறு 237, தாயங்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
புன் கால் பாதிரி அரி நிறத் திரள் வீ
நுண் கொடி அதிரலொடு நுணங்கு அறல் வரிப்ப
அரவு எயிற்று அன்ன அரும்பு முதிர் குரவின்
தேன் இமிர் நறுஞ்சினைத் தென்றல் போழக்
குயில் குரல் கற்ற வேனிலும் துயில் துறந்து  5
இன்னா கழியும் கங்குல் என்று நின்
நல் மா மேனி அணி நலம் புலம்ப
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய் இழை கனை திறல்
செந் தீ அணங்கிய செழு நிணக் கொழுங்குறை
மென் தினை புன்கம் உதிர்த்த மண்டையொடு  10
இருங்கதிர் அலமரும் கழனிக் கரும்பின்
விளை கழை பிழிந்த அம் தீஞ்சேற்றொடு
பால் பெய் செந்நெல் பாசவல் பகுக்கும்
புனல் பொரு புதவின் உறந்தை எய்தினும்
வினை பொருளாகத் தவிரலர் கடை சிவந்து  15
ஐய அமர்த்த உண்கண் நின்
வை ஏர் வால் எயிறு ஊறிய நீரே.

Akanānūru 237, Thāyankannanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Abandoning sleep, you spend your nights
in sorrow, causing your fine, dark body to
lose its beauty in this summer time,
when pāthiri flowers with lines and lovely
colors, growing on trees with dull trunks,
and athiral flowers that blossom on fine
creepers, drop and form patterns on fine
sand, bees buzz on fragrant flowers of
kuravam that are like fangs of snakes, and
southern winds blow through tree branches
where cuckoos sing constantly.

Do not feel sad, my friend with fine jewels!

Even if he were given Uranthai city where the
river water attacks sluice gates, and people
share food, thick fatty meat cooked in hot
flame with delicate millet served in bowls
with sweet syrup made from sugarcane in the
fields, and fine milk poured on fresh flattened
rice, he will not stay away from you with
beautiful, kohl-lined eyes with red ends, and
sharp, pretty white teeth with saliva,
the one who has gone in search of wealth.

Notes:  புன் கால் பாதிரி அரி நிறத் திரள் வீ (1) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – புல்லிய காம்பினுடைய பாதிரியின் வரிகள் பொருந்திய நிறமுடைய திரண்ட மலர், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – புல்லிய அடிப்பகுதியையுடைய பாதிரியின் வரியும் நிறமும் உடைய திரண்ட மலர்கள்.

Meanings:   புன் கால் பாதிரி – pāthiri trees with dull/thin trunks, pāthiri flowers with thin stems, Stereospermum chelonoides, Trumpet flower, அரி நிறத் திரள் வீ – thick flowers with lines and colors, நுண் கொடி அதிரலொடு – with jasmine on fine vine, நுணங்கு அறல் வரிப்ப – form designs in the fine sand, decorate the fine sand, அரவு எயிற்று அன்ன – like snake fangs, அரும்பு முதிர் குரவின் – blossomed flowers of kuravam trees, Webera Corymbosa, Bottle Flower Tree, தேன் இமிர் நறுஞ்சினை – fragrant branches with buzzing bees, தென்றல் போழ – splitting southern winds, குயில் குரல் கற்ற வேனிலும் – summer time with cuckoos that have learned to call constantly, துயில் துறந்து – abandoning sleep, இன்னா கழியும் கங்குல் – night spent in sorrow, என்று நின் நல் மா மேனி அணி நலம் புலம்ப – your fine dark body to lose its fine beauty, இனைதல் ஆன்றிசின் – do not be sad, avoid sorrow, ஆய் இழை – oh one with fine/chosen jewels, கனை திறல் செந் தீ அணங்கிய செழு நிணக் கொழுங்குறை – thick fatty meat cooked in intense hot red flame, மென் தினை – delicate millet, புன்கம் உதிர்த்த – boiled rice spread, மண்டையொடு – with bowls, இருங்கதிர் – big spears, அலமரும் – swaying, கழனிக் கரும்பின் விளை கழை பிழிந்த அம் தீஞ்சேற்றொடு – with the sweet syrup made from the crushed juice of the mature sugarcane in the field, பால் பெய் செந்நெல் பாசவல் – milk poured on fresh flattened rice, பகுக்கும் – share, புனல் பொரு – river water attacking, புதவின் – with sluice gates, உறந்தை எய்தினும் – even if he were to get Uranthai city, வினை பொருளாகத் தவிரலர் – one who has gone to earn wealth will not stay away, கடை சிவந்து – ends of eyes reddened, ஐய அமர்த்த உண்கண் – kohl-rimmed pretty/astonishing eyes, நின் வை ஏர் வால் எயிறு ஊறிய நீரே – the saliva on your sharp and pretty white teeth

அகநானூறு 238, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
மான்று அமை அறியா மரம் பயில் இறும்பின்
ஈன்று இளைப்பட்ட வயவுப் பிணப் பசித்தென
மடமான் வல்சி தரீஇய நடுநாள்
இருள் முகைச் சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த
பனை மருள் எருத்தின் பல் வரி இரும் போத்து  5
மடக் கண் ஆமான் மாதிரத்து அலறத்
தடக் கோட்டு ஆமான் அண்ணல் ஏ எறு
நனந்தலைக் கானத்து வலம் படத் தொலைச்சி
இருங்கல் வியல் அறை சிவப்ப ஈர்க்கும்
பெரு கல் நாட பிரிதி ஆயின்  10
மருந்தும் உடையையோ மற்றே இரப்போர்க்கு
இழை அணி நெடுந்தேர் களிறொடு என்றும்
மழை சுரந்தன்ன ஈகை வண் மகிழ்க்
கழல் தொடித் தடக்கைக் கலிமான் நள்ளி
நளி முகை உடைந்த நறும் கார் அடுக்கத்து  15
போந்தை முழு முதல் நிலைஇய காந்தள்
மென் பிணி முகை அவிழ்ந்து அலர்ந்த
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் நறு நுதற்கே?

Akanānūru 238, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the huge mountains,
where in a tree-dense, confusing forest on
the slopes with dark caves, a big male tiger
with many stripes and a nape like a palmyra
trunk, rose at midnight with the desire to
hunt a delicate deer for his craving, hungry
female that had just given birth,
killed a noble, large, wild bull with big horns,
dropping him on his right side and
dragged the body, as his delicate-eyed
female cried, her cries heard in all
directions!

Do you have any medicine for her if you
leave,
the woman whose forehead is fragrant like
the cool scented, fresh kānthal flowers that
have opened from delicate buds under the
thick-trunked palmyra trees on the cool, dark
mountain ranges of the greatly happy Nalli who
gives generously ornamented chariots and bull
elephants to those who seek him,
and owns proud horses, his generous hands
adorned with whirling bracelets?

Notes:  There is a convention that when a tiger’s prey falls on its left, the tiger will not eat it.  It will abandon it.  It will eat only if the prey falls on its right side. This is repeated in poems Akanānūru 3, 238, 252, 357 and 389, Natrinai 154 and Puranānūru 190.

Meanings:   மான்று அமை அறியா – confusing and not knowing the path, intertwined (trees) with each other and so not knowing the path, மரம் பயில் இறும்பின் – in the forest dense with trees, ஈன்று இளைப்பட்ட வயவுப் பிணப் பசித்தென – since its protecting female (protecting the young ones) that had given birth was craving and hungry, மடமான் – a delicate deer, வல்சி – food, தரீஇய – to bring and give, நடுநாள் – midnight, இருள் முகைச் சிலம்பின் – on the mountain slopes with dark caves, இரை வேட்டு எழுந்த – rose up with desire, பனை மருள் எருத்தின் – with a palmyra palm trunk like neck, பல் வரி இரும் போத்து – a big male with many stripes, மடக் கண் ஆமான் மாதிரத்து அலற – as a female wild cow with innocent eyes cried and the sound spread in all directions, தடக் கோட்டு ஆமான் – wild bull with big/curved horns, அண்ணல் ஏ எறு – an esteemed big bull, நனந்தலைக் கானத்து – in the huge forest, வலம் படத் தொலைச்சி – killed as it dropped on its right side, இருங்கல் வியல் அறை சிவப்ப – huge mountain boulders to become red, ஈர்க்கும் – drags it, பெரு கல் நாட – oh man from the huge mountains, பிரிதி ஆயின் – if you separate, மருந்தும் உடையையோ – is there a medicine, மற்றே இரப்போர்க்கு – to those who request, இழை அணி – fine ornaments, நெடுந்தேர் – tall chariots, களிறொடு – along with male elephants, என்றும் மழை சுரந்தன்ன ஈகை – give like rain which falls all the time, வண் மகிழ் – greatly happy with his charity, கழல் தொடி – whirling bracelets, தடக்கை – big hands, கலிமான் நள்ளி – Nalli with proud horses, நளி முகை உடைந்த – dense buds opened, நறும் கார் அடுக்கத்து – on the fragrant dark/cloudy mountain range, போந்தை முழு முதல் நிலைஇய காந்தள் – established glory lilies growing under the palm trees with thick trunks, Borassus flabellifer, மென் பிணி முகை அவிழ்ந்து – opened their delicate buds, அலர்ந்த – blossomed, தண் கமழ் புது மலர் நாறும் நறு நுதற்கே – for the girl with a cool fragrant forehead with the scent of cool new flowers

அகநானூறு 239, எயினந்தை மகன் இளங்கீரனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
அளிதோ தானே எவன் ஆவது கொல்
மன்றும் தோன்றாது மரனும் மாயும்
புலி என உலம்பும் செங்கண் ஆடவர்
ஞெலியொடு பிடித்த வார் கோல் அம்பினர்
எல் ஊர் எறிந்து பல் ஆத் தழீஇய  5
விளிபடு பூசல் வெஞ்சுரத்து இரட்டும்
வேறு பல் தேஅத்து ஆறு பல நீந்திப்
புள்ளித் தொய்யில் பொறிபடு சுணங்கின்
ஒள் இழை மகளிர் உயர் பிறை தொழூஉம்
புல்லென் மாலை யாம் இவண் ஒழிய  10
ஈட்டு அருங்குரைய பொருள் வயின் செலினே
நீட்டுவிர் அல்லிரோ நெடுந்தகையீர் எனக்
குறு நெடு புலவி கூறி நம்மொடு
நெருநலும் தீம் பல மொழிந்த
சிறு நல் ஒருத்தி பெரு நல் ஊரே.  15

Akanānūru 239, Eyinanthai Makan Ilankeeranār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
To earn wealth that is hard to get,
if you go through many countries,
……….where wasteland warriors with red
……….eyes who roar like tigers, hold flame
……….torches and long, thick arrows,
……….attack towns and steal cattle
……….herds at night, their uproars
……….heard on the harsh wasteland paths,
as I struggle in this sorrowful evening time
when bright-jeweled women with spotted
thoyyil designs and pallor spots worship
the crescent moon above, and view of the
town’s common grounds has disappeared,
and trees have faded from sight from the
town of the fine young girl who spoke sweetly
yesterday, and asked you with short and long
sulking words, “Noble man, you will stay
away for long.  Won’t you?”

This is pitiable.  What will happen now?

Meanings:   அளிதோ தானே – it is pitiable, எவன் ஆவது கொல் – what will happen, மன்றும் தோன்றாது – the town square does not appear, மரனும் மாயும் – the trees have faded away from sight, புலி என உலம்பும் செங்கண் ஆடவர் – the red-eyed men who roar like tigers, the enraged men who roar like tigers, ஞெலியொடு – with flame torches, பிடித்த வார் கோல் அம்பினர் – the men holding arrows long thick arrows, எல் – night, ஊர் எறிந்து – attacking towns, பல் ஆத் தழீஇய – seizing many cattle, விளிபடு பூசல் – uproarious sounds, வெஞ்சுரத்து இரட்டும் – sounds in the harsh wasteland, sounds in the hot wasteland, வேறு பல் தேஅத்து – to many other countries, ஆறு பல நீந்தி – passed many paths, புள்ளித் தொய்யில் – thoyyil designs with dots, பொறிபடு சுணங்கின் – with pallor spots, ஒள் இழை மகளிர் – women with bright jewels, உயர் பிறை தொழூஉம் – they worship the crescent moon above, புல்லென் மாலை – pitiful evening, dull evening, யாம் இவண் ஒழிய – me to be ruined here, ஈட்டு அருங்குரைய பொருள் வயின் செலினே – if you go to earn wealth that is difficult to obtain (குரைய – ஓர் அசைநிலை, an expletive), நீட்டுவிர் – you will extend your stay there, அல்லிரோ – Won’t you?, நெடுந்தகையீர் – O esteemed man, என – thus, குறு நெடு புலவி கூறி – told in short and long words during lover’s quarrel, நம்மொடு நெருநலும் – yesterday with us, தீம் பல மொழிந்த – uttered sweet words, சிறு நல் ஒருத்தி – the young fine woman, பெரு நல் ஊரே – the big fine town

அகநானூறு 240, எழூஉப்பன்றி நாகன் குமரனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
செவ்வீ ஞாழல் கருங்கோட்டு இருஞ்சினைத்
தனிப் பார்ப்பு உள்ளிய தண் பறை நாரை
மணிப் பூ நெய்தல் மாக் கழி நிவப்ப
இனிப் புலம்பின்றே கானலும் நளி கடல்
திரைச் சுரம் உழந்த திண் திமில் விளக்கில்  5
பன்மீன் கூட்டம் என் ஐயர் காட்டிய
எந்தையும் செல்லுமார் இரவே அந்தில்
அணங்குடைப் பனித் துறை கைதொழுது ஏத்தி
யாயும் ஆயமோடு அயரும் நீயும்
தேம் பாய் ஓதி திருநுதல் நீவிக்  10
கோங்கு முகைத்தன்ன குவி முலை ஆகத்து
இன்துயில் அமர்ந்தனை ஆயின் வண்டு பட
விரிந்த செருந்தி வெண்மணல் முடுக்கர்ப்
பூ வேய் புன்னை அம் தண் பொழில்
வாவே தெய்ய மணந்தனை செலற்கே.  15

Akanānūru 240, Eloo Uppandri Nākan Kumaranār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Thinking about its lonely child on a big branch
of a dark-trunked gnālal tree with red flowers,
a low-flying stork flies away from the vast backwaters
with sapphire-like blue waterlilies.   The seashore
grove is empty.

Our father goes at night to show my brothers the
abundant fish he caught with the light in the sturdy
boat that braves the ocean with waves.

Mother and her friends worship with their hands, and
praise the gods on the cold shores.

If you desire to stroke the pretty brow of the girl with
honey-flowing hair, and sleep on her chest with
breasts like that of kongam buds, come during the day
to the cool, lovely seashore grove with white sands
where cherunthi flowers are opened by bees.

Notes:  தலைவனுக்கு இரவுக்குறியின் ஏதம் காட்டி, இனி நீ இரவில் வருவது ஒழி என்பதுபடப் பகற்குறி இடம் கூறியது என்றவாறு.  கோங்கினை ஒத்த முலை:  சிறுபாணாற்றுப்படை 25-26 – யாணர்க் கோங்கின் அவிர் முகை எள்ளிப் பூண் அகத்து ஒடுங்கிய வெம்முலை, திருமுருகாற்றுப்படை 34-35 – தேம் கமழ் மருது இணர் கடுப்ப கோங்கின் குவி முகிழ் இளமுலை, அகநானூறு 240 – கோங்கு முகைத்தன்ன குவி முலை.  என் ஐயர் காட்டிய (6) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – என் அண்ணன்மார்க்குக் காட்டுவதற்கு, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அண்ணன்மார்க்குக் காட்டிய.

Meanings:   செவ் வீ ஞாழல் – red gnālal flowers, Cassia sophera , Tigerclaw tree, புலிநகக்கொன்றை, கருங்கோட்டு – dark trunk, இருஞ்சினை – big branch, தனிப் பார்ப்பு உள்ளிய – thinking about its lonely child, தண் பறை நாரை – stork/crane/pelican that flies low, மணிப் பூ நெய்தல் – sapphire colored bluelilies, Nymphaea caerulea, மாக் கழி – huge/dark backwaters, நிவப்ப – rises up, flies, இனிப் புலம்பின்றே கானலும் – the seashore grove is empty, நளி கடல் திரைச் சுரம் உழந்த – caught in the difficult waves in the dense/vast ocean, திண் திமில் விளக்கில் – in the light of the sturdy boat, பன் மீன் கூட்டம் – lots of fish, என் ஐயர் – my brothers, காட்டிய – to show, showed, எந்தையும் செல்லுமார் இரவே – our father goes at night, அந்தில் -there, அணங்குடைப் பனித் துறை – cold shores with gods, கைதொழுது ஏத்தி – worshipped with her hands held together and praised, யாயும் ஆயமோடு – mother along with her friends, அயரும் – she prays, நீயும் – you, தேம் பாய் ஓதி – honey flowing hair, hair with flowers with honey, bee-swarming hair, திரு நுதல் – beautiful forehead, நீவி – stroke, கோங்கு முகைத்தன்ன குவி முலை – pointed breasts that are like kongam buds, Cochlospermum gossypium, ஆகத்து இன் துயில் அமர்ந்தனை ஆயின் – if you desire sweet sleep on her chest, வண்டு பட விரிந்த செருந்தி வெண்மணல் முடுக்கர் – in the small space with white sands where cherunthi flowers have been opened by swarming bees, Ochna squarrosa, Panicled golden-blossomed pear tree, பூ வேய் புன்னை – punnai trees with flowers, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, அம் தண் பொழில் வாவே – come to the beautiful cool grove, தெய்ய – அசை, an expletive, மணந்தனை செலற்கே – to unite with her and leave

அகநானூறு 241, காவன்முல்லைப் பூதனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
துனி இன்று இயைந்த துவரா நட்பின்
இனியர் அம்ம அவர் என முனியாது
நல்குவர் நல்ல கூறினும் அல்கலும்
பிரியாக் காதலொடு உழையர் ஆகிய
நமர் மன் வாழி தோழி உயர் மிசை  5
மூங்கில் இள முளை திரங்கக் காம்பின்
கழை நரல் வியல் அகம் வெம்ப மழை மறந்து
அருவி ஆன்ற வெருவரு நனந்தலைப்
பேஎய் வெண்தேர்ப் பெயல் செத்து ஓடி
தாஅம் பட்ட தனி முதிர் பெருங்கலை  10
புலம் பெயர்ந்து உறைதல் செல்லாது அலங்குதலை
விருந்தின் வெங்காட்டு வருந்தி வைகும்
அத்த நெல்லித் தீஞ்சுவைத் திரள் காய்
வட்டக் கழங்கின் தாஅய்த் துய்த்தலைச்
செம்முக மந்தி ஆடும்  15
நல்மர மருங்கு இல் மலை இறந்தோரே.

Akanānūru 241, Kāvanmullai Poothanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!  You say good things
about him, that he is sweet, that he has great
love for me that cannot be broken, and that he will
give without hatred, our lover who used to be here,
who has now gone,

crossing fierce mountains, where bamboo clank and their
young sprouts languish in vast spaces, waterfalls have dried
up without rains, a lonely, thirsty, old stag runs towards a
glittering, new mirage thinking that it is water, and stays
with sorrow in the forest, not moving away, and in the
forest with fine trees, fuzzy-haired, red-faced, female
monkeys play with sweet, large nelli fruits, spreading
them like round kalangu beans in games played.

Meanings:   துனி இன்று – without hatred, இயைந்த துவரா நட்பின் – with agreeable non-separating friendship, இனியர் – he is sweet, அம்ம – அசை, an expletive, அவர் என முனியாது நல்குவர் – that he will give without hatred, நல்ல கூறினும் – even if good things are said, அல்கலும் – every day, பிரியாக் காதலொடு – with love that has not left, உழையர் ஆகிய நமர் – our lover when here, மன் – அசை, an expletive, வாழி தோழி – may you live long oh friend, உயர் மிசை மூங்கில் – bamboo on the tall place (mountain), இள முளை திரங்க – young sprouts become dry/withered, காம்பின் கழை – bamboo stalks, நரல் – sounds, வியல் அகம் – wide space, வெம்ப – getting hot, மழை மறந்து அருவி ஆன்ற – waterfalls have stopped/ruined since there are no rains, வெருவரு – causing fear, நனந்தலை – wide spaces, பேஎய் வெண்தேர்ப் பெயல் செத்து – thinking that the white mirage is water (பேய்த்தேர்  = கானல் நீர்), ஓடி – ran, தாஅம் பட்ட – became thirsty, தனி முதிர் பெருங்கலை – a lonely old huge stag, புலம் பெயர்ந்து உறைதல் செல்லாது – not moving away to live in another place, அலங்குதலை – place where the mirages are moving, விருந்தின் – new to him, வெங்காட்டு வருந்தி வைகும் – stays with sorrow in the hot forest, stays with sorrow in the harsh forest, அத்த – of the wasteland, நெல்லி – gooseberries, தீஞ்சுவைத் திரள் காய் – sweet rounded fruits, sweet large fruits, வட்டக் கழங்கின் தாஅய் – dropped/spread and looking like round molucca beans/dice, Caesalpinia crista seeds, துய்த்தலை – soft heads, heads with fuzzy hair, செம்முக மந்தி ஆடும் – red faced monkeys play, நல் மர மருங்கு இல் மலை இறந்தோரே – the one who went through the mountains where there are no fine trees

அகநானூறு 242, பேரி சாத்தனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
அரும்பு முதிர் வேங்கை அலங்கல் மென்சினைச்
சுரும்பு வாய் திறந்த பொன் புரை நுண் தாது
மணி மருள் கலவத்து உறைப்ப அணி மிக்கு
அவிர் பொறி மஞ்ஞை ஆடும் சோலைப்
பைந்தாள் செந்தினைக் கொடுங்குரல் வியன் புனம்  5
செந்தார்க் கிள்ளை நம்மொடு கடிந்தோன்
பண்பு தர வந்தமை அறியாள் நுண் கேழ்
முறி புரை எழில் நலத்து என் மகள் துயர் மருங்கு
அறிதல் வேண்டும் எனப் பல் பிரப்பு இரீஇ
அறியா வேலன் தரீஇ அன்னை  10
வெறி அயர் வியன் களம் பொலிய ஏத்தி
மறி உயிர் வழங்கா அளவை சென்று யாம்
செலவரத் துணிந்த சேண் விளங்கு எல் வளை
நெகிழ்ந்த முன் கை நேர் இறைப் பணைத்தோள்
நல் எழில் அழிவின் தொல் கவின் பெறீஇய  15
முகிழ்த்துவரல் இள முலை மூழ்கப் பல் ஊழ்
முயங்கல் இயைவது மன்னோ தோழி
நறை கால் யாத்த நளிர் முகைச் சிலம்பில்
பெரு மலை விடரகம் நீடிய சிறு இலைச்
சாந்த மென்சினை தீண்டி மேலது  20
பிரசம் தூங்கும் சேண் சிமை
வரையக வெற்பன் மணந்த மார்பே.

Akanānūru 242, Pēri Sāthanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
In the grove, bees open fresh vēngai
buds to blossoms on swaying, delicate
branches, dropping fine, golden pollen
that falls on the sapphire-hued plume of
a brightly spotted, pretty, dancing peacock.

In the nearby, wide millet field where
green-stalked, red millet grow, their spears
bent, he joined us to chase parrots with
red bands on their necks.

Not knowing about the visits of your lover
with fine traits, mother says,
“I need to know why my daughter, pretty
with tender-shoot complexion, is sad.”

Before she gives food as offering
and brings the ignorant vēlan to
create a big, splendid field for
veriyāttam rituals where a young goat
will be sacrificed, you must go and see
your lover, with your bamboo-like, straight
arms, your slipping bangles shining from
afar on your delicate wrists,
and return with your regained fine beauty.

Embracing again and again, you can press your
young breasts against the chest of the lord of the
mountains, where peaks are filled with bamboo,
where bee hives gently touch small-leaved
sandal trees growing in the mountain crevices,
and the slopes have honeycombs hanging in the
cool caves.

Notes:  There is another version of this poem with line 17 being முயங்கல் இயைவன் மன்னோ தோழி. Veriyāttam ritual is performed when the Murukan temple priest vēlan is invited to heal love-sick young girls who appear to have ill health.  The mother invites him to divine the reason for her daughter’s affliction, not aware of her love affair.  The priest uses molucca beans (kalangu) on freshly laid sand in the front yard of the house, and divines that Murukan is the reason for her daughter’s affliction.  He wears garlands, prays to Murukan, kills a goat and performs frenzied ritual dances.

Meanings:   அரும்பு முதிர் – mature buds, open buds, வேங்கை – kino trees, Pterocarpus marsupium, அலங்கல் – moving, மென் சினை – delicate branches, சுரும்பு – honey bees, வாய் திறந்த – opened, பொன் புரை – gold-like, நுண் தாது – fine pollen, மணி மருள் – gem (sapphire) like, கலவத்து – on the peacock plume, உறைப்ப – drop, அணி மிக்கு – very beautiful, அவிர் பொறி மஞ்ஞை – bright spotted peacock, ஆடும் – dancing, சோலை – grove, பைந்தாள் – green stalks, fresh stalks, செந்தினை – red millet, கொடுங்குரல் – curved spears (they bend since they are heavy), வியன் புனம் – wide field, செந்தார் – red garlands, red neck bands, கிள்ளை – parrots, நம்மொடு கடிந்தோன் – chased them along with us, பண்பு – fine attributes, தர – gave, வந்தமை – what came (sorrow), அறியாள் – she does not know, நுண் கேழ் – delicate color, முறி – tender shoots, புரை – like, எழில் நலத்து – beautiful, என் மகள் – my daughter, துயர் – sorrow, மருங்கு அறிதல் வேண்டும் – need to know the reason, என – and, பல் பிரப்பு இரீஇ – giving many food offerings, அறியா வேலன் – the ignorant diviner, the ignorant Murukan priest, தரீஇ – to give, to bring, அன்னை – mother, வெறி – veriyāttam ritual, அயர் – perform, conduct, வியன் களம் – large field, பொலிய – to be splendid, ஏத்தி – praising, மறி உயிர் வழங்கா அளவை – before a young goat’s life is offered, சென்று யாம் – we will go, செலவர – to go and return, துணிந்த – clear, சேண் விளங்கு – bright even from a distance, எல் வளை – bright bangles, நெகிழ்ந்த – became loose, slipped down, முன்கை – forearm, நேர் இறை – delicate forearms, பணைத் தோள் – bamboo-like arms, thick arms, நல் எழில் – fine beauty, அழிவின் – if lost, தொல் கவின் – previous beauty, பெறீஇய – to get back, முகிழ்த்துவரல் இள முலை – budding young breasts, மூழ்க – to sink, to be surrounded, பல் ஊழ் – many times, முயங்கல் இயைவது – embracing, மன்னோ – அசை, an expletive, தோழி – my friend, நறை கால் யாத்த – honey combs attached, நளிர் முகை – cool caves, சிலம்பில் – on the mountain slopes, பெரு மலை – tall mountains, விடரகம் – mountain cracks, நீடிய சிறு இலை – long small leaves, சாந்த – sandal trees, மென் சினை – delicate branches, தீண்டி – touch, rub, மேலது – above, பிரசம் தூங்கும் – honeycombs hang, சேண் சிமை – tall peaks, distant peaks, வரையக வெற்பன் – the lord of the mountains, மணந்த – embraced, மார்பே – chest

அகநானூறு 243, கொடியூர் கிழார் மகனார் நெய்தற்றத்தனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அவரை ஆய் மலர் உதிரத் துவரின்
வாங்கு துளைத் துகிரின் ஈங்கை பூப்ப
இறங்கு போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றைக்
கறங்கு நுண் துவலையின் ஊர் உழை அணியப்
பெயல் நீர் புதுவரல் தவிரச் சினை நேர்பு  5
பீள் விரிந்து இறைஞ்சிய பிறங்கு கதிர்க் கழனி
நெல் ஒலி பாசவல் துழைஇக் கல்லெனக்
கடிது வந்து இறுத்த கண் இல் வாடை
நெடிது வந்தனை என நில்லாது ஏகிப்
பல புலந்து உறையும் துணை இல் வாழ்க்கை  10
நம் வலத்து தன்மை கூறி அவர் நிலை
அறியுநம் ஆயின் நன்று மன் தில்ல
பனி வார் கண்ணேம் ஆகி இனி அது
நமக்கே எவ்வம் ஆகின்று
அனைத்தால் தோழி நம் தொல் வினைப் பயனே.  15

Akanānūru 243, Kodiyūr Kilār Makanār Neythal Thathanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Beautiful avarai flowers have
dropped, red eengai flowers with
curved holes have blossomed,
looking like coral,
pakandrai flowers have opened
in this evening time on wet bushes,
with fine raindrops, decorating the town.

New rains have stopped, rice grains
have matured with curved, bright spears
in the paddy fields, and the cold northern
wind that attacks without consideration
stirs the new fields with loud sounds.  It
would be good if it goes and tells him he’s
gone for long, and that you are living
without him, sulking, and with strength.

It is causing us great sorrow and our eyes are
dripping tears.  My friend!  Our sorrow is due
to our past actions!

Meanings:   அவரை ஆய் மலர் உதிர – beautiful avarai flowers have dropped, dolichos lablab, துவரின் – of red color, வாங்கு துளைத் துகிரின் ஈங்கை பூப்ப – eengai flowers have blossomed with curved holes like coral, Mimosa pudica, Touch-me-not, தொட்டாச்சுருங்கி, இறங்கு – goes down (the sun), போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றை – pakandrai flowers that have opened on wet bushes, கறங்கு – sound, நுண் துவலையின் – with fine raindrops, ஊர் உழை அணிய – decorates near the town, பெயல் நீர் – pouring rain water, புதுவரல் தவிர – new rain water has stopped, சினை நேர்பு – branched, பீள் விரிந்து – matured from embryo stage, இறைஞ்சிய பிறங்கு கதிர் – curved bright spears, கழனி நெல் – field paddy, ஒலி – sound, flourishing, பாசவல் துழைஇ – stirring the new valleys, stirring the green fields, கல்லெனக் கடிது வந்து – coming fast with loud sounds, இறுத்த கண் இல் வாடை – the cold northern winds which attack without consideration, நெடிது வந்தனை – you came away for long, என நில்லாது – not stopping with that, ஏகி – going (to him), பல புலந்து உறையும் – lives saying much with hatred, lives saying much and sulking, துணை இல் வாழ்க்கை – living life sadly without partner, நம் வலத்து தன்மை கூறி – telling about our strength, அவர் நிலை அறியுநம் ஆயின் – if it knows about his situation, நன்று – it would be good, மன் – asai, an expletive, தில்ல – asai, an expletive, பனி வார் கண்ணேம் ஆகி – our eyes are dripping tears, இனி அது நமக்கே எவ்வம் ஆகின்று – now it is causing us sorrow, அனைத்து ஆல் – it is of that nature (ஆல் = அசைச் சொல்), தோழி – oh friend, நம் தொல் வினைப் பயனே – the effect of our past actions

அகநானூறு 244, மதுரை அளக்கர் ஞாழலார் மகனார் மள்ளனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
பசைபடு பச்சை நெய் தோய்த்தன்ன
சேய் உயர் சினைய மாச் சிறைப் பறவை
பகல் உறை முதுமரம் புலம்பப் போகி
முகைவாய் திறந்த நகைவாய் முல்லை
கடிமகள் கதுப்பின் நாறிக் கொடி மிசை  5
வண்டு இனம் தவிர்க்கும் தண் பதக்காலை
வரினும் வாரார் ஆயினும் ஆண்டு அவர்க்கு
இனிது கொல் வாழி தோழி எனத்தன்
பல் இதழ் மழைக் கண் நல் அகம் சிவப்ப
அருந்துயர் உடையள் அவள் என விரும்பிப்  10
பாணன் வந்தனன் தூதே நீயும்
புல்லார் புரவி வல் விரைந்து பூட்டி
நெடுந்தேர் ஊர்மதி வலவ
முடிந்தன்று அம்ம நாம் முன்னிய வினையே.

Akanānūru 244, Mathurai Alakkar Gnālār Makanār Mallanār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
Bats with dark wings that appear like
skin smeared with starch and dipped in oil,
abandon an old tree on whose tall branches
they reside during the day, making the tree sad,
and bright mullai buds have opened, with the
fragrance of a bride’s hair, preventing swarms
of bees from leaving the creepers in this cool
morning.

She told her friend, “May you live long, my friend!
Whether he comes or does not come, let it be sweet
for him there.”  The bard has come with the
message that her moist eyes, like flowers, with many
petals have become red, and she is in great distress.

Hitch your grass-eating horses to your chariot fast,
and ride the tall chariot, oh charioteer!  The work
we came to do has ended!

Notes:  The poets name appears as Mathurai…. Mallanār in the original manuscript.  Parts of the name are missing.  It has been interpreted as Mathurai Alakkar Gnālār Makanār Mallanār.  நகைவாய் முல்லை (4) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மலர்ந்த வாயையுடைய முல்லை, வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – ஒளி பொருந்திய முல்லை.

Meanings:   பசைபடு – with starch, பச்சை – skin, நெய் தோய்த்தன்ன – like dipped in ghee/oil, சேய் உயர் சினைய – on the high tall branches, மாச் சிறைப் பறவை – dark-winged bats, பகல் உறை முது மரம் புலம்பப் போகி – left the old tree where it resides during the day, முகைவாய் திறந்த – buds opened, நகைவாய் முல்லை – bright jasmine flowers, blossomed jasmine flowers, கடிமகள் கதுப்பின் நாறி – fragrant like a bride’s hair, கொடி மிசை வண்டு இனம் தவிர்க்கும் – they prevent swarms of bees from leaving the vine, தண் பதக் காலை – cool morning time, வரினும் வாரார் ஆயினும் – whether he comes or does not come, ஆண்டு அவர்க்கு இனிது கொல் – maybe it is sweet to him there, வாழி தோழி என – ‘may you live long my friend’ she said so, தன் பல் இதழ் மழைக் கண் – her moist eyes which are like flower with many petals, நல் அகம் சிவப்ப – fine insides becoming red, அருந்துயர் உடையள் – she one who is in great sorrow, அவள் என விரும்பி – that she desires so, பாணன் வந்தனன் தூதே – the bard came with the message, நீயும் – you, புல் ஆர் புரவி – grass eating horses, வல் விரைந்து பூட்டி – tie them very fast, yoke them very fast, நெடுந்தேர் ஊர்மதி வலவ – ride the tall chariot oh charioteer, முடிந்தன்று – it has ended, அம்ம – அசைச் சொல், an expletive, நாம் முன்னிய வினையே – the work we came to do

அகநானூறு 245, மதுரை மருதன் இளநாகனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
உயிரினும் சிறந்த ஒண் பொருள் தருமார்
நன்று புரி காட்சியர் சென்றனர் அவர் என
மனை வலித்து ஒழியும் மதுகையள் ஆதல்
நீ நற்கு அறிந்தனை ஆயின் நீங்கி
மழை பெயன் மறந்த கழை திரங்கு இயவில்  5
செல் சாத்து எறியும் பண்பு இல் வாழ்க்கை
வல்வில் இளையர் தலைவர் எல்லுற
வரிகிளர் பணைத் தோள் வயிறு அணி திதலை
அரியலாட்டியர் அல்கு மனை வரைப்பில்
மகிழ்நொடை பெறாஅர் ஆகி நனை கவுள்  10
கானயானை வெண்கோடு சுட்டி
மன்று ஓடு புதல்வன் புன்தலை நீவும்
அரு முனைப் பாக்கத்து அல்கி வைகுற
நிழல் படக் கவின்ற நீள் அரை இலவத்து
அழல் அகைந்தன்ன அலங்கு சினை ஒண் பூக்  15
குழல் இசைத் தும்பி ஆர்க்கும் ஆங்கண்
குறும்பொறை உணங்கும் ததர் வெள் என்பு
கடுங்கால் ஒட்டகத்து அல்கு பசி தீர்க்கும்
கல் நெடுங்கவலைய கானம் நீந்தி
அம்மா அரிவை ஒழிய  20
சென்மோ நெஞ்சம் வாரலென் யானே.

Akanānūru 245, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
Since you know well she has become strong,
and stays at home thinking, “He has gone to
earn bright wealth that is greater than life.
He is intelligent and he desires what is good,”
then go ahead and leave, my heart!

I am not leaving the pretty, dark, young woman
to go to the forest with long, forked paths and rocks,
……….where rains have forgotten to fall,
……….bamboo has dried out, and young,
……….strong bandits who carry mighty bows
……….kill merchants, and as night arrives,
……….their leader goes to houses where liquor
……….is sold by women with streaked arms
……….resembling bamboo and pale spots on
……….their stomachs, and unable to buy liquor,
……….he rubs the parched head of his son playing
……….in the town’s common grounds and urges
……….him to go and fetch the white tusks of forest
……….elephants with musth, pointing to where
……….they are kept, to barter for liquor,
and spend the night in a village on the harsh
battlefield, where at dawn ilavam trees with tall
trunks, beautiful and giving shade, put out bright
flowers on their moving branches, like burning
flame, swarmed by bees sounding like flute music,
and on the small boulders below, dried white bones,
that camels with swift legs eat to end their great
hunger, lay scattered.

Notes:  If food is scarce, a hungry camel will eat thorny twigs, bones, meat, fish and even leather.  Its mouth lining is very thick.  Barter is mentioned in Akanānūru 60, 61, 126, 140, 245, 296, 390, Natrinai 183, Kurunthokai 221, 269, Ainkurunūru 47, Porunarātruppadai 214-215, 216-7, Pattinappālai 28-30, and Malaipadukādam 413-414.  In Akanānūru 61, bartering elephant tusks for liquor is mentioned.

Meanings:   உயிரினும் சிறந்த ஒண் பொருள் தருமார் – to bring bright wealth that is greater than life, நன்று புரி – desiring what is good, காட்சியர் சென்றனர் அவர் – he has gone understanding that, என மனை வலித்து ஒழியும் மதுகையள் ஆதல் – that she became strong to stay home, நீ நற்கு அறிந்தனை ஆயின் – since you know that well, நீங்கி – leave, மழை பெயன் மறந்த – rain has forgotten to tall, கழை திரங்கு இயவில் – in the path with dried bamboos, செல் சாத்து எறியும் – they kill the merchants who go, பண்பு இல் வாழ்க்கை – uncultured life, வல் வில் இளையர் – young men with strong bows, young bandits with strong bows, தலைவர் – leader, எல்லுற – when night falls, வரி கிளர் பணைத்தோள் – bamboo-like arms with bright lines, thick arms with bright lines, வயிறு அணி திதலை – pallor spots decorating the stomachs, அரியலாட்டியர் – women who sell alcohol, அல்கு மனை வரைப்பில் மகிழ் நொடை  பெறாஅர் ஆகி – not getting alcohol within the boundaries of the houses they live, நனை கவுள் கான யானை – forest elephant with wet cheeks, வெண்கோடு சுட்டி – pointing to white tusks, மன்று ஓடு புதல்வன் – son running/playing in the common grounds, புன்தலை – parched head, head with scanty hair, small head, நீவும் rubs, அரு முனைப் பாக்கத்து – in the village near the battlefield, அல்கி – stay, வைகுற – at dawn, நிழல் படக் கவின்ற – bent beautifully with shade, நீள் அரை இலவத்து – tall-trunked ilavam trees, silk cotton trees, Aerua javanica, அழல் அகைந்தன்ன – like flames burning, அலங்கு சினை – swaying branches, ஒண் பூ – bright flowers, குழல் இசைத் தும்பி – bees that hum like flute music, ஆர்க்கும் ஆங்கண் – drink there, குறும்பொறை உணங்கும் – drying on the small boulders, ததர் – clusters, scattering, வெள் என்பு – white bones, கடுங்கால் ஒட்டகத்து – of camels with swift legs, அல்கு பசி தீர்க்கும் – ends their great hunger, கல் – rocks, hills, நெடுங்கவலைய – long forked paths, கானம் நீந்தி – passing through the forest, அம் மா அரிவை ஒழிய – away from the beautiful dark young girl, சென்மோ நெஞ்சம் – you go my heart, வாரலென் யானே – I am not coming

அகநானூறு 246, பரணர், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பிணர் மோட்டு நந்தின் பேழ்வாய் ஏற்றை
கதிர் மூக்கு ஆரல் களவன் ஆக
நெடுநீர்ப் பொய்கைத் துணையொடு புணரும்
மலி நீர் அகல்வயல் யாணர் ஊர
போது ஆர் கூந்தல் நீ வெய்யோளொடு  5
தாது ஆர் காஞ்சித் தண் பொழில் அகல் யாறு
ஆடினை என்ப நெருநை அலரே
காய்சின மொய்ம்பின் பெரும் பெயர்க் கரிகால்
ஆர்கலி நறவின் வெண்ணி வாயில்
சீர் கெழு மன்னர் மறலிய ஞாட்பின்  10
இமிழிசை முரசம் பொரு களத்து ஒழியப்
பதினொரு வேளிரொடு வேந்தர் சாய
மொய் வலி அறுத்த ஞான்றை
தொய்யா அழுந்தூர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே.

Akanānūru 246, Paranar, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero, refusing him entry
Oh man from the prosperous town
with wide fields with water, where
a male snail with a coarse stomach
mates with its female with a gaping
mouth, in a deep pond with abundant
water as a sharp-nosed eel watches.

They say that yesterday you played
with your lover with flower-filled hair,
in the wide river near the cool grove
with kānji trees dense with pollen.

The gossip that has risen is louder
than the uproars at Alunthūr,
when the greatly famous Karikālan
with intense rage and strength
crushed eleven mighty Vēlirs and
great kings in the Venni battlefield,
ruining their strengths, and
destroying their drums with sweet sounds.

Notes:  Chōla king Karikālan beat a Pāndiyan king, Chēramān Perunchēralāthan and 11 Vēlirs at the Venni battlefield in the Chōla country.  There are references to this battle in Akanānūru 55, 246, Puranānūru 65, 66 and Porunarātruppadai 147.  Natrinai 390 has a reference to the town Venni belonging to Chōla king Killi.   There is another version with line 2 being கதிர் மூக்கு ஆரல் கள்வன் ஆக.  புறநானூறு 266 – கதிர் கோட்டு நந்தின் சுரி முக ஏற்றை – ஒளவை துரைசாமி உரை – கதிர் போலும் கோட்டையுடைய நத்தையினது கரிய முகத்தையுடைய ஏற்றை.

Meanings:   பிணர் மோட்டு – with a rough stomach, with a coarse stomach, நந்தின் – snail’s, conch’s, பேழ்வாய் ஏற்றை – split-mouthed male, male with a gaping mouth, male with a large mouth, கதிர் மூக்கு ஆரல் – sharp/bright nosed eel, eel with a spindle-like nose, களவன் ஆக – as a witness who lets others know, நெடுநீர்ப் பொய்கைத் துணையொடு புணரும் – unites with its mate in the deep pond with water, மலி நீர் அகல்வயல் யாணர் ஊர – oh man from the town with wide fields filled with water, போது ஆர் கூந்தல் – flower filled hair, நீ – you, வெய்யோளொடு – with the woman you desire, தாது ஆர் காஞ்சித் தண் பொழில் – cool groves with Kānji trees filled with pollen, பூவரச மரம், portia tree, Thespesia populnea, அகல் யாறு ஆடினை என்ப – they say that you played in the wide river, நெருநை – yesterday, அலரே – gossip, காய் சின – burning rage, மொய்ம்பின் – with strength, பெரும் பெயர்க் கரிகால் – very famous king Karikālan, ஆர்கலி நறவின் வெண்ணி வாயில் – in uproarious Venni with abundant alcohol, சீர் கெழு மன்னர் – rich kings, மறலிய ஞாட்பின் – when they differed and rose up, இமிழிசை முரசம் பொரு களத்து ஒழிய – ruining their drums with sweet music in the huge battlefield, பதினொரு வேளிரொடு – along with the 11 Vēlirs, வேந்தர் சாய – great kings were defeated, மொய் வலி அறுத்த ஞான்றை – when he ruined their strength, தொய்யா – not resting, அழுந்தூர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – bigger than the uproar at Alunthūr

அகநானூறு 247, மதுரை மருதங்கிழார் மகனார் பெருங்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மண்ணா முத்தம் ஒழுக்கிய வனமுலை
நன் மாண் ஆகம் புலம்பத் துறந்தோர்
அருளிலர் வாழி தோழி பொருள் புரிந்து
இருங்கிளை எண்கின் அழல் வாய் ஏற்றை
கருங்கோட்டு இருப்பை வெண் பூ முனையின்  5
பெருஞ்செம்புற்றின் இருந்தலை இடக்கும்
அரிய கானம் என்னார் பகை பட
முனை பாழ் பட்ட ஆங்கண் ஆள் பார்த்துக்
கொலை வல் யானை சுரம் கடி கொள்ளும்
ஊறுபடு கவலைய ஆறு பல நீந்திப்  10
படுமுடை நசைஇய பறை நெடுங்கழுத்தின்
பாறு கிளை சேக்கும் சேண் சிமைக்
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே.

Akanānūru 247, Mathurai Maruthankilār Makanār Perumkannanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!  Desiring wealth,
he abandoned me without pity, making my fine,
esteemed chest to suffer in sorrow, and causing
tears, like unwashed pearls, to drop on my
pretty breasts.

He went far away, not considering that it would
be difficult, through the soaring mountains with
tall peaks and harsh forked paths,
where vultures with long necks sit on tree branches
desiring stinking flesh, where a bear which has a
huge clan, a male with a hot mouth, tiring the
white iruppai flowers on black branches, breaks
the big, red termite mounds in the harsh forest
where murderous elephants look for men to kill in
the wasteland ruined by battles fought with enmity.

Notes:  Akanānūru 8, 72, 81, 88, 112, 149, 247, 257, 307 and Natrinai 125, 325 and 336 have descriptions of bears attacking termite mounds.

Meanings:   மண்ணா முத்தம் – unwashed pearls, ஒழுக்கிய – dropping, வன முலை – fine breasts, நன் மாண் ஆகம் – esteemed chest, புலம்ப – to feel sad, துறந்தோர் – the one who left, the one who abandoned, அருளிலர் – he has no pity, வாழி தோழி – may you live long my friend, பொருள் புரிந்து – desiring wealth, இருங்கிளை – huge herd/relatives, எண்கின் அழல்வாய் ஏற்றை – male bear with a hot mouth, கருங்கோட்டு – with black branches, இருப்பை வெண் பூ – white flowers of the iruppai tree, Indian Butter Tree, South Indian Mahua, இலுப்பை, முனையின் – hating it, பெருஞ்செம் புற்றின் இருந்தலை இடக்கும் – breaks the tops of big red termite mounds, அரிய கானம் – difficult forest, என்னார் – he did not consider, பகை பட முனை பாழ் பட்ட – battlefield ruined with enmity, ஆங்கண் – there, ஆள் பார்த்துக் கொலை வல் யானை – murderous elephant watch for people, சுரம் – wasteland, கடி கொள்ளும் – guards the place, ஊறுபடு – causing great hindrances, கவலைய ஆறு – forked paths, பல நீந்தி – passing a few, படுமுடை – greatly stinking flesh, நசைஇய – desiring, பறை – flying, நெடுங்கழுத்தின் – with long necks, பாறு கிளை சேக்கும் – vultures reach the tree branches, பிணம் தின்னும் கழுகு, Indian vulture, Gyps indicus, சேண் – distant, சிமைக் கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – the man who passed through huge mountains with tall peaks

அகநானூறு 248, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
நகை நீ கேளாய் தோழி அல்கல்
வய நாய் எறிந்து வன் பறழ் தழீஇ
இளையர் எய்துதல் மடக்கிக் கிளையொடு
நான் முலைப் பிணவல் சொலியக் கான் ஒழிந்து
அரும் புழை முடுக்கர் ஆள் குறித்து நின்ற  5
தறுகண் பன்றி நோக்கிக் கானவன்
குறுகினன் தொடுத்த கூர்வாய்ப் பகழி
மடை செலல் முன்பின் தன் படை செலச் செல்லாது
அருவழி விலக்கும் எம் பெரு விறல் போன்ம் என
எய்யாது பெயரும் குன்ற நாடன்  10
செறி அரில் துடக்கலின் பரீஇப் புரி அவிழ்ந்து
ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் பூச் சோர் மாலை
ஏற்று இமில் கயிற்றின் எழில் வந்து துயல்வர
இல் வந்து நின்றோன் கண்டனள் அன்னை
வல்லே என் முகம் நோக்கி  15
நல்லை மன் என நகூஉப் பெயர்ந்தோளே.

Akanānūru 248, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
Listen to this joke my friend!
Yesterday, the man from the mountains,
……….where strong hunting dogs chased
……….pigs in the forest, as a female pig
……….with teats embraced its young and ran,
……….and defying the young hunters a boar
……….protected his family, stood firmly
……….on the narrow path, looked at the hunters,
……….and a hunter with sharp-tipped arrows
……….approached it, saw it and thought,
……….”he is very brave like me it appears, not
……….running away from enemies like many
……….in the army,” and moved away, not shooting,
came to our house wearing a wilted garland,
which had dropped its flowers since its threads
were broken by getting caught in the bushes,
swaying on his strong shoulders like a rope
on the hump of a bull.

Mother saw him, turned and looked at my face and
said, ‘You are good’, smiled and moved away.

Notes:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தன்னை எதிர்த்த ஆண் பன்றியின் வீரத்தை மதித்து கானவன் அம்பு எய்யாமல் மீண்டது போல அன்னையும் நம் காதலனுடைய பெருந்தன்மையை நினைத்து அவனைக் கடிதலின்றி வாளாது போயினள் என உள்ளுறை கூறினள்.  எம் பெரு விறல் போன்ம் (9) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – எம்முடைய பெரிய வல்லாளனைப் போலும், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  எம்முடைய பெரிய மறப் பண்பையே ஒக்கும்.

Meanings:   நகை நீ கேளாய் – listen to this joke, தோழி – oh my friend, அல்கல் – yesterday, வய நாய் எறிந்து – strong dogs chased/attacked, வன்பறழ் தழீஇ – embracing the strong little ones, இளையர் எய்துதல் மடக்கி – blocked the young hunters who approached it, கிளையொடு – with its family, நான்முலைப் பிணவல் – a female with hanging teats, சொலிய – moved away, கான் ஒழிந்து – passed through the forest, அரும் புழை முடுக்கர் – difficult small path, ஆள் குறித்து நின்ற தறுகண் பன்றி – a brave pig that stood and looked at the hunter, நோக்கிக் கானவன் குறுகினன் – the forest dweller saw it and went close, தொடுத்த – shot, கூர்வாய்ப் பகழி – sharp pointed arrow, மடை செலல் முன்பின் – advancing with strength to block, தன் படை செலச் செல்லாது – not running away like the rest of the army, அருவழி விலக்கும் – blocking the difficult path, எம் பெரு விறல் போன்ம் என – that it is greatly brave like me, எய்யாது – without shooting, பெயரும் – moving away, குன்ற நாடன் – the man from the mountains, செறி அரில் துடக்கலின் பரீஇ – since it got caught in the dense bushes and was broken, புரி அவிழ்ந்து – tightness loosened, threads loosened, ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் – on his lifted shoulders, பூச் சோர் மாலை ஏற்று – wearing a garland that has dropped its flowers, இமில் கயிற்றின் எழில் வந்து துயல்வர – swaying like the beautiful ropes on the hump of a bull, இல் வந்து நின்றோன் கண்டனள் அன்னை – mother saw him come and stand in our house, வல்லே – quickly, என் முகம் நோக்கி – looking at my face, நல்லை மன் என நகூஉப் பெயர்ந்தோளே – ‘you are good’ she said with a smile and moved away

அகநானூறு 249, நக்கீரனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி பல் நாள்
இவ் ஊர் அம்பல் எவனோ வள்வார்
விசி பிணித்து யாத்த அரி கோல் தெண் கிணை
இன் குரல் அகவுநர் இரப்பின் நாள் தோறும்
பொன் கோட்டுச் செறித்துப் பொலந்தார் பூட்டிச்  5
சாந்தம் புதைத்த ஏந்து துவங்கு எழில் இமில்
ஏறு முந்துறுத்துச் சால் பதம் குவைஇ
நெடுந்தேர் களிற்றொடு சுரக்கும் கொடும் பூண்
பல் வேல் முசுண்டை வேம்பி அன்ன என்
நல் எழில் இள நலம் தொலையினும் நல்கார்  10
பல் பூங்கானத்து அல்கு நிழல் அசைஇத்
தோகைத் தூவித் தொடைத்தார் மழவர்
நாகு ஆ வீழ்த்துத் திற்றி தின்ற
புலவுக் களம் துழைஇய துகள்வாய்க் கோடை
நீள் வரைச் சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த  15
வாள் வரி வயப் புலி தீண்டிய விளி செத்து
வேறு வேறு கவலைய ஆறு பரிந்து அலறி
உழைமான் இன நிரை ஓடும்
கழை மாய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே.

Akanānūru 249, Nakkeeranār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!  Why is there gossip
in town for many days?

Even though my youth and fine beauty,
……….like Vēmpi town, belonging to Musundai
……….donning curved ornaments and owning
……….many spears, who gifts every day to diviner
……….bards with sweet voices carrying drums
……….with thick straps that are tied tightly and
……….sticks that create sharp sounds, oxen with
……….lifted pretty humps, whose horns are
……….decorated with gold ornaments and garlands
……….which hide the sandal paste, tall chariots, bull
……….elephants and perfectly cooked food placed
……….food in front of them,
have been lost, he does not shower his graces on me.

He has gone through mountains hidden by bamboo,
where bandits wear garlands made with peacock
feathers and rest in groves with many flowers and
little shade, slaying and eating flesh of young cows
and the ground reeks with flesh, summer breezes
stir up dust creating loud noises, deer herds flee in
distress through various forked paths thinking that
the sounds are the roars of a mighty tiger with
sword-like stripes, that was on a hunt for prey in the
mountain slopes with bamboo.

Meanings:   அம்ம வாழி தோழி – may you live long my friend, பல் நாள் இவ் ஊர் அம்பல் – gossip in this town for many days, எவனோ – why is it, வள் வார் – thick strap, விசி பிணித்து யாத்த – tied tightly, அரி கோல் – sticks that create sharp sounds, sticks that beat at intervals, தெண் கிணை – clear drums, இன் குரல் அகவுநர் – diviner bards with sweet voice, இரப்பின் – if they request, நாள் தோறும் – every day, பொன் கோட்டுச் செறித்துப் பொலந்தார் பூட்டி – tied their horns with gold ornaments and gold garland, சாந்தம் புதைத்த – hidden with sandal paste, ஏந்து துவங்கு எழில் இமில் ஏறு – ox with lifted beautiful humps, முந்துறுத்து – placed in front of them, சால் பதம் குவைஇ – heap perfect food, நெடுந்தேர் – tall chariots, களிற்றொடு – with bull elephants, சுரக்கும் – gives, கொடும் பூண் – big ornaments/jewels, பல் வேல் முசுண்டை வேம்பி அன்ன – like Vēmpi town belonging to Musundai with many spears, என் நல் எழில் – my fine beauty, இள நலம் தொலையினும் – even if my beauty lost, நல்கார் – he does not shower graces, பல் பூங்கானத்து – in the grove with many flowers, அல்கு நிழல் – little shade, அசைஇ  – rest, தோகை –  peacocks, தூவித் தொடைத்தார் மழவர் – wasteland bandits with garlands made with peacock feathers, நாகு ஆ வீழ்த்து – kill young cows, bring down young cows, திற்றி தின்ற புலவுக் களம் – flesh stinking grounds where they ate meat, துழைஇய துகள்வாய்க் கோடை – summer breezes stir up dust, westerly winds stir up dust, நீள் வரைச் சிலம்பின் – on the mountain slopes with tall bamboo, இரை வேட்டு எழுந்த வாள் வரி வயப் புலி – a strong tiger with sword-like stripes that rose up desiring food, a strong tiger with bright stripes that rose up desiring food, தீண்டிய – seized, விளி – sounds, செத்து – thinking, வேறு வேறு – different and different, கவலைய ஆறு பரிந்து – they run with distress through the forked paths, அலறி – shout, உழைமான் இன நிரை ஓடும் – herds of deer run, கழை மாய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – the one who went to the bright mountains where bamboo is hidden

அகநானூறு 250, செல்லூர் கிழார் மகனார் பெரும்பூதங்கொற்றனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
எவன் கொல் வாழி தோழி மயங்கு பிசிர்
மல்கு திரை உழந்த ஒல்கு நிலைப் புன்னை
வண்டு இமிர் இணர நுண் தாது வரிப்ப
மணம் கமழ் இளமணல் எக்கர்க் காண்வரக்
கணம் கொள் ஆயமொடு புணர்ந்து விளையாடக்  5
கொடுஞ்சி நெடுந்தேர் இளையரொடு நீக்கித்
தாரன் கண்ணியன் சேர வந்து ஒருவன்
வரி மனை புகழ்ந்த கிளவியன் யாவதும்
மறு மொழி பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் அதற் கொண்டு
அரும் படர் எவ்வமொடு பெருந்தோள் சாஅய்  10
அவ் வலைப் பரதவர் கானல் அம் சிறுகுடி
வெவ்வாய்ப் பெண்டிர் கவ்வையின் கலங்கி
இறை வளை நெகிழ்ந்த நம்மொடு
துறையும் துஞ்சாது கங்குலானே.

Akanānūru 250, Sellūr Kilār Makanār Perumpoothankotranār, Neythal thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!  Why is the seashore
not resting at night when we are unable to sleep?

Is it our greatly spreading sorrow that has
caused our wide arms to become thin and
our bangles to slip down from our forearms,
……….caused by the harsh-mouthed
……….women in our beautiful, small
……….village near the seashore groves
……….with fishermen owning pretty
……….fishing nets,
since a man with garlands and flower strands came
on his tall chariot with decorations, walked
toward us, away from his servants, praised our
decorated, little sand houses, and moved away when
we did not reply, when we were playing on the new
sand dunes with fragrance of bee-swarming clusters
of flowers of swaying punnai trees, that were attacked
by overflowing waves with heavy sprays, as they
dropped their fine pollen and decorated the ground?

Notes:  வரி மனை (8) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வரிவரியாகிய மணல் வீடுகள், வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – வண்டல் மனை.

Meanings:   எவன் கொல் – why, what is the reason, வாழி தோழி – may you live long my friend, மயங்கு பிசிர் – confusing sprays, மல்கு திரை – abundant waves, உழந்த – saddened/to be hit, ஒல்கு நிலைப் புன்னை – swaying punnai trees, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, வண்டு இமிர் – bees buzzing, இணர – clusters, நுண் தாது வரிப்ப – decorate with fine pollen, மணம் கமழ் – fragrance spreading, இள மணல் எக்கர் – new sand dunes, காண்வர – to see, கணம் கொள் ஆயமொடு – with big group of friends, புணர்ந்து விளையாட – played together, கொடுஞ்சி நெடுந்தேர் – tall chariot with top finial/decorations/ornamental staff, இளையரொடு நீக்கி – away from his servants, தாரன் கண்ணியன் – the one wearing garlands and strands, சேர வந்து – came, ஒருவன் – a man, வரி மனை – decorated little sand houses, little sand houses in rows, புகழ்ந்த கிளவியன் – he used praising words, யாவதும் மறு மொழி பெறாஅன் – not getting even a little bit of response from us, பெயர்ந்தனன் – he moved away, அதற் கொண்டு – after that, அரும் படர் எவ்வமொடு – greatly spreading sorrow, பெருந்தோள் சாஅய் –  arms to become thin, அம் வலைப் பரதவர் – fishermen with beautiful nets, கானல் – seashore groves, அம் சிறுகுடி – beautiful small village, வெவ்வாய்ப் பெண்டிர் – women with harsh mouths, கவ்வையின் கலங்கி – saddened by their slander, இறை வளை நெகிழ்ந்த – bangles on our forearm slipped down, நம்மொடு – with us, துறையும் துஞ்சாது – when the shores don’t sleep, கங்குலானே – at night

அகநானூறு 251, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
தூதும் சென்றன தோளும் செற்றும்
ஓதி ஒண்ணுதல் பசலையும் மாயும்
வீங்கு இழை நெகிழச் சாஅய்ச் செல்லலொடு
நாம் படர் கூரும் அருந் துயர் கேட்பின்
நந்தன் வெறுக்கை எய்தினும் மற்று அவண்  5
தங்கலர் வாழி தோழி வெல்கொடித்
துனைகால் அன்ன புனை தேர்க் கோசர்
தொல்மூது ஆலத்து அரும் பணைப் பொதியில்
இன்னிசை முரசம் கடிப்பு இகுத்து இரங்கத்
தெம்முனை சிதைத்த ஞான்றை மோகூர்  10
பணியாமையின் பகை தலைவந்த
மாகெழு தானை வம்ப மோரியர்
புனை தேர் நேமி உருளிய குறைத்த
இலங்கு வெள் அருவிய அறைவாய் உம்பர்
மாசு இல் வெண் கோட்டு அண்ணல் யானை  15
வாயுள் தப்பிய அருங்கேழ் வயப்புலி
மா நிலம் நெளியக் குத்திப் புகலொடு
காப்பு இல வைகும் தேக்கு அமல் சோலை
நிரம்பா நீளிடைப் போகி
அரம் போழ் அம்வளை நிலை நெகிழ்த்தோரே.  20

Akanānūru 251, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Messengers have been sent, and he has been
told that your shoulders have drooped, your
hair and bright forehead have lost luster,
your tight jewels have fallen off your wasting
body and your sallow spots have faded.
Even if he were offered Nanthan’s wealth
he will not stay there to receive it if he
heard of your sorrow, my friend!

He has gone on the path where a noble
elephant with white tusks, that resides in
a grove dense with teak near endless, wide,
empty spaces, with no protection, arrogant,
gored a bright colored tiger that escaped
from it and caused a large depression,
where the Mauryan newcomers came with
their army with horses and fine chariots,
cut into the mountains with splendid,
white waterfalls and created paths for their
chariot wheels to roll smoothly, to attack the
king of Mōkūr who refused to submit to the
Kōsars with victory flags on their well-made
chariots that ride as fast as the wind,
who celebrated with sweet drums under their
ancient, old banyan tree in the precious, huge
common ground.

Your bangles that are beautifully carved with
saws, will stay on your hand when he returns!

Notes:  Akanānūru 69, 251, 281 and Puranānūru 175 have references to Mauryan incursions into Tamil Nadu.  The Mauryas ruled from 321 to 185 B.C.  வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – தன் வாயினின்றும் தப்பிய அரிய நிறத்தையுடைய வலிய புலியை பெரிய நிலம் குழியக் குத்திக் கொன்று, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தன் வாயில் நின்றும் தப்பிப் போன தீட்டுதற்கரிய நிறம் அமைந்த புலியை பெரிய நிலம் குழிந்துப் போகும்படி மருப்பினால் குத்திக் கொன்று, புலியூர் கேசிகன் – தன்னைக் கடித்துக் கொல்லுதலின்றும் தப்பிய அரிய நிறத்தையுடைய புலியினைப் பெரிய நிலம் பள்ளமாகுமாறு தன் கொம்புகளால் வீழ்த்திக் குத்திக் கொன்றது, கவிஞர் நா. மீனவன், சுப அண்ணாமலை ஆகியோரின் உரை – தனக்கு எதிர்ப்பட்டு தப்பிய புலியை பின் தொடர்ந்து ஓடி அதை தரையில் வீழ்த்தி அந்தத் தரையே பிறக்கும்படி குத்திக் கொன்றது.

அகநானூறு 252, நக்கண்ணையார், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
இடம் படுபு அறியா வலம்படு வேட்டத்து
வாள்வரி நடுங்கப் புகல் வந்து ஆளி
உயர் நுதல் யானைப் புகர் முகத்து ஒற்றி
வெண்கோடு புய்க்கும் தண் கமழ் சோலைப்
பெரு வரை அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தித்  5
தனியன் வருதல் அவனும் அஞ்சான்
பனி வார் கண்ணேன் ஆகி நோய் அட
எமியேன் இருத்தலை யானும் ஆற்றேன்
யாங்குச் செய்வாம் கொல் தோழி ஈங்கைத்
துய் அவிழ் பனி மலர் உதிர வீசித்  10
தொழில் மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல்
எறி திரைத் திவலை தூஉம் சிறு கோட்டுப்
பெருங்குளம் காவலன் போல
அருங்கடி அன்னையும் துயில் மறந்தனளே.

Akanānūru 252, Nakkannaiyār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
Carrying a single spear and without
any fear, he comes through the lofty
mountain ranges where, an arrogant āli
that makes bright-striped tigers that
are victorious in hunting, who have not
had their prey fall to its left, to tremble,
kills an elephant with spotted face and
high forehead, and pulls out its white tusks.

Tears flow from my eyes.  This affliction
attacks me and I am alone, unable to bear
my sorrow.  What can we do, my friend?

She has put me under strict guard, my mother
who has forgotten sleep, who is like a guard
in a large reservoir with short banks where
waves crash spreading spray in the middle
of the night when rains fall as usual,
causing cool, fuzzy eengai blossoms to drop.

Notes:  There is a convention that when a tiger’s prey falls on its left, the tiger will not eat it.  It will abandon it.  It will eat only if the prey falls on its right side. This is repeated in poems Akanānūru 3, 238, 252, 357 and 389, Natrinai 154 and Puranānūru 190.  There are references to Āli in Akanānūru 78, 252, 381, Kurinjippāttu 252, Natrinai 205, Puranānūru 207 and Porunarātruppadai 139.  It could be a lion, a mythical animal or an Indian striped hyena which is a fierce scavenger.  Natrinai 205 – ஆளி நன்மான் வேட்டு எழு கோள் உகிர்ப் பூம்பொறி உழுவை தொலைச்சிய வைந் நுதி ஏந்து வெண் கோட்டு வயக் களிறு இழுக்கும்.

Meanings:   இடம் படுபு அறியா – not knowing that it fell on its left, வலம்படு வேட்டத்து – victorious in hunting, வாள்வரி நடுங்க – bright striped (tiger) to tremble, புகல் வந்து – with desire (to kill), ஆளி – āli with arrogance, lion/hyena/ mythical animal with arrogance, உயர் நுதல் யானை – elephant with forehead which is high above, புகர் முகத்து ஒற்றி – attacks its spotted face, வெண்கோடு புய்க்கும் – and pulls out its white tusks, தண் கமழ் சோலை – cool fragrant groves, பெரு வரை அடுக்கத்து – in the ranges of the tall mountains, ஒரு வேல் ஏந்தித் தனியன் வருதல் அவனும் அஞ்சான் – he is not afraid to come alone carrying a spear, பனி வார் கண்ணேன் ஆகி – tears dripped from my eyes, நோய் அட – with this affliction, எமியேன் இருத்தலை யானும் ஆற்றேன் – unable to bear my loneliness, யாங்குச் செய்வாம் கொல் தோழி – what can we do my friend, ஈங்கைத் துய் அவிழ் பனி மலர் உதிர – causing eengai ‘s fuzzy open cool flowers to drop, Mimosa pudica, Touch-me-not, தொட்டாச்சுருங்கி, வீசி – falling, தொழில் மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – at midnight when the usual rain falls, எறி திரைத் திவலை தூஉம் – crashing waves throw their sprays, சிறு கோட்டுப் பெரும் குளம் காவலன் போல – like the guard of a large reservoir with short bank, அருங்கடி அன்னையும் துயில் மறந்தனளே – mother with strict guard has forgotten her sleep

அகநானூறு 253, நக்கீரர், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
வைகல் தோறும் பசலை பாய என்
மெய்யும் பெரும்பிறிது ஆகின்று ஒய்யென
அன்னையும் அமரா முகத்தினள் அலரே
வாடாப் பூவிற் கொங்கர் ஓட்டி
நாடு பல தந்த பசும்பூண் பாண்டியன்  5
பொன் மலி நெடுநகர்க் கூடல் ஆடிய
இன்னிசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே ஈங்கு யான்
சில நாள் உய்யலென் போன்ம் எனப் பல நினைந்து
ஆழல் வாழி தோழி வடாஅது
ஆர் இருள் நடுநாள் ஏர் ஆ ஒய்யப்  10
பகை முனை அறுத்துப் பல் இனம் சாஅய்
கணம் சால் கோவலர் நெடு விளிப் பயிர் அறிந்து
இனம் தலைத்தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்றுத்
தழூஉப் பிணர் எருத்தம் தாழப் பூட்டிய
அம் தூம்பு அகல் அமைக் கமம் செலப் பெய்த  15
துறு காழ் வல்சியர் தொழு அறை வௌவி
கன்றுடைப் பெரு நிரை மன்று நிறை தரூஉம்
நேரா வன்தோள் வடுகர் பெருமகன்
பேர் இசை எருமை நல் நாட்டு உள்ளதை
அயிரியாறு இறந்தனர் ஆயினும் மயர் இறந்து  20
உள்ளுப தில்ல தாமே பணைத்தோள்
குரும்பை மென் முலை அரும்பிய சுணங்கின்
நுசுப்பு அழித்து ஒலிவரும் தாழ் இருங்கூந்தல்
மாக விசும்பின் திலகமொடு பதித்த
திங்கள் அன்ன நின் திருமுகத்து  25
ஒண் சூட்டு அவிர் குழை மலைந்த நோக்கே.

Akanānūru 253, Nakkeerar, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Every day pallor spreads on your
body, and I feel like I am dying.
Mother has an unsettling face.
The gossip that has risen
is greater than the uproar at the
loud celebrations in gold-filled
Koodal city with big mansions,
when Pasumpoon Pāndiyan chased
the Kongars wearing gold flowers
and took their country.

Do not entertain thoughts that you’ll
live only for a few more days!  Do not
cry!  May you live long, my friend!

Even though he has crossed the Ayiri river
in the fine Vadukar country,
belonging to the greatly famous Erumai,
strong-shouldered leader with no equal,
……….who seized in the north in darkness
……….of night and brought to his town’s
……….common grounds, big herds of cattle
……….with calves from herders who call
……….their cattle with loud sounds, and tie
……….their abundant thick food in bamboo
……….tubes and hang them on the coarse
……….necks of bulls with moving humps,
he will think about you without confusion,
remembering your bamboo-like arms,
delicate breasts like tender coconut, spread
pallor, thick, flowing, dark hair that hides
your waist, lovely face like the moon in the sky
with pottu, and eyes that battle with your
sparking earrings with bright gems.

Notes:  Vadukars are Telugu speaking people.  There are references to Vadukars in Akanānūru 107, 213, 253, 281, 295, 375, 381, Kurunthokai 11, Natrinai 212 and Puranānūru 378.  ஆ மன்றத்தில் புகுதல்: அகநானூறு 14 – கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும், அகநானூறு 63 –  கன்று காணாது புன்கண்ண செவி சாய்த்து மன்று நிறை பைதல் கூரப் பல உடன் கறவை, அகநானூறு 64 – மன்று நிறை புகுதரும் ஆ, அகநானூறு 253 – கன்றுடைப் பெரு நிரை மன்று நிறை தரூஉம், கலித்தொகை 119 – கன்று அமர் விருப்பொடு மன்று நிறை புகுதர, புறநானூறு 387 – மன்று நிறையும் நிரை, குறிஞ்சிப்பாட்டு 217 –  ஆன் கணம் கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதர.  மூங்கில் குழாயில் உணவு:  அகநானூறு 253 – கோவலர் நெடு விளிப் பயிர் அறிந்து இனம் தலைத்தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்றுத் தழூஉப் பிணர் எருத்தம் தாழப் பூட்டிய அம் தூம்பு அகல் அமைக் கமம் செலப் பெய்த துறு காழ் வல்சியர், அகநானூறு 311- கோவலர் மழ விடைப் பூட்டிய குழாஅய்த் தீம் புளி.

Meanings:   வைகல் தோறும் – every day, பசலை பாய – pallor spreading (on your body), என் மெய்யும் பெரும்பிறிது ஆகின்று – my body has become like it is dying, ஒய்யென – rapidly, அன்னையும் அமரா முகத்தினள் – mother has an unsettling face, அலரே – gossip, வாடாப் பூவிற் கொங்கர் ஓட்டி – chasing away Kongars wearing flowers that do not fade, chasing away Kongars wearing gold flowers, நாடு பல தந்த – seized many lands, பசும்பூண் பாண்டியன் –  Pasumpoon Pāndiyan, பொன் மலி – prosperous, gold-filled, நெடுநகர்க் கூடல் – Koodal/Madurai city with huge houses, ஆடிய இன்னிசை – sounds that are raised, ஆர்ப்பினும் பெரிதே – more than the uproar, ஈங்கு யான் சில நாள் உய்யலென் போன்ம் எனப் பல நினைந்து – thinking often that you will not live here for more than a few days, ஆழல் வாழி தோழி – do not cry, may you live long my friend, வடாஅது – in the north, ஆர் இருள் – pitch darkness, நடுநாள் – midnight, ஏர் ஆ ஒய்ய – to take away beautiful cattle, பகை முனை அறுத்து – attacked enemies in battlefields, பல் இனம் சாஅய் – brought many herds (seizing them and causing sorrow to the herds), கணம் சால் கோவலர் – group of cattle herders, நெடு விளிப் பயிர் அறிந்து இனம் தலைத்தரூஉம் – they bring together their herds of cattle with their loud calls, துளங்கு இமில் நல் ஏற்று – fine oxen with moving humps, தழூஉப் பிணர் எருத்தம் – with coarse necks, தாழ  – hanging low, பூட்டிய அம் தூம்பு – tied beautiful tubes, அகல் அமை – wide bamboo, கமம் செலப் பெய்த – poured to the full, துறு காழ் வல்சியர் – those with dense abundant food, தொழு அறை வௌவி – seized from stables, கன்றுடைப் பெரு நிரை – big herd with calves, மன்று நிறை தரூஉம் – brought to his common grounds, நேரா – without equal, வன் தோள் – strong shoulders, வடுகர் பெருமகன் – leader of Vadukars, பேர் இசை எருமை – very famous Erumai, நல் நாட்டு உள்ளதை அயிரியாறு இறந்தனர் – he passed through the Ayiri river in his fine country, ஆயினும் – yet, மயர் இறந்து – past confusion, உள்ளுப – will think, தில்ல – asai, an expletive, தாமே – he, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, குரும்பை – young coconut, young palm fruit, மென் முலை – delicate breasts, அரும்பிய சுணங்கின் நுசுப்பு அழித்து – waist that covers the budding pallor spots, ஒலிவரும் தாழ் இருங்கூந்தல் – thick low hanging dark hair, மாக விசும்பின் திலகமொடு – with a pottu in the sky above, பதித்த திங்கள் அன்ன – like the moon that is set, நின் திருமுகத்து – on your beautiful face, ஒண் சூட்டு – bright gems, அவிர் குழை – sparkling earrings, மலைந்த நோக்கே – warring looks

அகநானூறு 254, மதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்டனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
நரை விராவுற்ற நறு மென் கூந்தல்
செம் முது செவிலியர் பல பாராட்டப்
பொலஞ்செய் கிண்கிணி நலம் பெறு சேவடி
மணன் மலி முற்றத்து நிலம் வடுக் கொளாஅ
மனை உறை புறவின் செங்கால் சேவல்  5
துணையொடு குறும்பறை பயிற்றி மேல் செல
விளையாடு ஆயத்து இளையோர்க் காண்தொறும்
நம் வயின் நினையும் நல் நுதல் அரிவை
புலம்பொடு வதியும் கலங்கு அஞர் அகல
வேந்து உறு தொழிலொடு வேறு புலத்து அல்கி  10
வந்து வினை முடித்தனம் ஆயின் நீயும்
பணை நிலை முனஇய வினை நவில் புரவி
இழை அணி நெடுந்தேர் ஆழி உறுப்ப
நுண் கொடி மின்னின் பைம்பயிர் துமியத்
தளவ முல்லையொடு தலைஇத் தண்ணென  15
வெறி கமழ் கொண்ட வீ ததை புறவின்
நெடி இடை பின்படக் கடவுமதி என்று யான்
சொல்லிய அளவை நீடாது வல்லெனத்
தார் மணி மா அறிவுறாஅ
ஊர் நணித் தந்தனை உவகை யாம் பெறவே.  20

Akanānūru 254, Mathurai Aruvai Vānikan Ilavēttanār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
Her wise, old foster mothers
with fragrant, delicate, slightly
white hair, praised her often, the
the young girl donning gold
anklets on her perfect feet, as she
stood on her front yard, leaving
foot impressions on the sand.

Whenever she plays with her
friends as they watch a red-legged,
male pigeon, which resides in the
house, take short flights with his female,
soaring high, she thinks about me,
the young lady with a fine forehead,
who lives with loneliness.

For her confusion and sorrow to go
away, I said to you,
“Since we have finished the king’s job
that we came to perform in another
land, let us go, moving the wheels
of the ornamented, tall chariot with
horses that are skilled in their trade,
that hate to be tied in the stable,
riding like fine lightning streaks,
as they chop tender plants, and leave
behind the woodland with strong
scents of thalavam and mullai flowers”.

You have come close to town, without
any delay, understanding your horses
wearing bells as garlands, making me happy.

Notes:  நெடுநல்வாடை 93 –  பணை நிலை முனைஇய பல் உளைப் புரவி.  குறுந்தொகை 190 – வெண்தேர் முடுக இளம் பிறை அன்ன விளங்கு சுடர் நேமி விசும்பு வீழ் கொள்ளியின் பைம்பயிர் துமிப்ப.

Meanings:   நரை விராவுற்ற நறு மென் கூந்தல் – fragrant delicate hair with white hair in between, செம் முது செவிலியர் பல பாராட்ட – many wise old women to praise, பொலஞ்செய் கிண்கிணி – anklets made in gold, நலம் பெறு சேவடி – fine red, perfect feet, மணன் மலி முற்றத்து – on the sand-filled front yard, நிலம் வடுக் கொளாஅ – leaving impressions, மனை உறை புறவின் செங்கால் சேவல் – house residing red-legged male pigeon, துணையொடு குறும்பறை பயிற்றி – takes short flights with his partner continuously, மேல் செல – flies above, விளையாடு ஆயத்து இளையோர்க் காண்தொறும் – whenever she sees her friends play, நம் வயின் நினையும் – thinks about me,  நல் நுதல் அரிவை – young lady with fine forehead, புலம்பொடு வதியும் – living with loneliness, கலங்கு அஞர் அகல – confusing sorrow to go away, வேந்து உறு தொழிலொடு – for the king’s job, வேறு புலத்து அல்கி வந்து வினை முடித்தனம் ஆயின் – since we came to another land and finished our work, நீயும் – you, பணை நிலை முனஇய வினை நவில் புரவி – skilled horses that hate to be in the stable, இழை அணி – well made ornaments, நெடுந்தேர் – tall chariot, ஆழி உறுப்ப – wheels to move, நுண் கொடி மின்னின் – like fine lightning streaks, பைம்பயிர் துமிய – chopping the fresh/tender plants, தளவ முல்லையொடு தலைஇ – along with thalavam (golden jasmine, செம்முல்லை) and jasmine, தண்ணென வெறி கமழ் கொண்ட வீ ததை புறவின் – cool and intensely fragrant flower cluster filled forest/woodland, நெடி இடை பின்படக் கடவுமதி – leave the long path behind us and ride, என்று யான் சொல்லிய அளவை – when I said that, நீடாது வல்லென – fast without delaying, தார் மணி மா – horses wearing bells as garlands, அறிவுறாஅ – understanding, ஊர் நணித் தந்தனை – you brought me close to town, உவகையாம் பெறவே – for me to attain bliss

அகநானூறு 255, மதுரை மருதன் இளநாகனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
உலகு கிளர்ந்தன்ன உருகெழு வங்கம்
புலவுத்திரைப் பெருங்கடல் நீர் இடைப் போழ
இரவும் எல்லையும் அசைவின்று ஆகி
விரை செலல் இயற்கை வங்கூழ் ஆட்டக்
கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை நீகான்  5
மாட ஒள் எரி மருங்கு அறிந்து ஒய்ய
ஆள் வினைப் பிரிந்த காதலர் நாள் பல
கழியாமையே அழி படர் அகல
வருவர் மன்னால் தோழி தண் பணைப்
பொருபுனல் வைப்பின் நம் ஊர் ஆங்கண்  10
கருவிளை முரணிய தண் புதல் பகன்றைப்
பெருவளம் மலர அல்லி தீண்டிப்
பலவுக் காய்ப் புறத்த பசும்பழப் பாகல்
கூதள மூது இலைக் கொடி நிரைத் தூங்க
அறன் இன்று அலைக்கும் ஆனா வாடை  15
கடி மனை மாடத்துக் கங்குல் வீசத்
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெருங்கவின் சாய
நிரை வளை ஊருந்தோள் என
உரையொடு செல்லும் அன்பினர்ப் பெறினே.

Akanānūru 255, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
If someone would be kind enough
to go and tell him
that the stacked bangles on
my arms have slipped down,
my perfect jewels have become
loose and I have lost my great
beauty, he’ll come back, my friend,
to remove the sorrow that ruins me,
after leaving to earn wealth
on a splendid ship
that moves as though the earth rises,
splitting the stinking waves,
sailing days and nights, swayed
by fast winds, as the ship’s captain looks
at the bright flames on the lighthouse on
the tall sandy shores and figures distances.

In our town with cool, fertile land
with flowing rivers, winds without justice
blow and sway pakandrai flowers that differ
from karuvilai flowers and bloom abundantly
on cool bushes, touch their inner petals,
sway vines of bittermelon fruits that look
like the sides of jackfruits, and koothalam
vines with old leaves, and enter the upper
upper floor of our protected house at night.

Notes:  This is the only poem where the hero goes on a ship to earn wealth.  In all the other pālai poems, he crosses the wasteland.  பெரும்பாணாற்றுப்படை 346-349 – வானம் ஊன்றிய மதலை போல ஏணி சாத்திய ஏற்று அருஞ்சென்னி விண்பொர நிவந்த வேயா மாடத்து இரவில் மாட்டிய இலங்கு சுடர்.  அழிபடர் (8) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – மிக்க துன்பம், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அழிக்கின்ற துன்பம்.

Meanings:   உலகு கிளர்ந்தன்ன – like the earth rising up, உருகெழு வங்கம் – splendid ship, புலவுத் திரைப் பெருங்கடல் நீர் இடைப் போழ – splitting the water of the huge ocean with stinking waves, இரவும் எல்லையும் அசைவின்று ஆகி – without staying for nights or days, விரை செலல் இயற்கை – ships that go fast as is their nature, வங்கூழ் ஆட்ட – swayed by the winds, கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை – very tall and wide shores with sand, நீகான் – ship captain, மாட ஒள் எரி – tall lighthouse’s bright flames, மருங்கு அறிந்து ஒய்ய – he sails the ship knowing the destination place, ஆள் வினைப் பிரிந்த காதலர் – lover who went to earn wealth, நாள் பல கழியாமையே – without being away for many days, அழி படர் அகல வருவர் மன்னால் தோழி – he will come for our great sorrow to leave oh friend, he will come for our ruining sorrow to leave oh friend, தண் பணை – cool agricultural land, பொரு புனல் வைப்பின் – in the place/town with flowing rivers, நம் ஊர் – our town, ஆங்கண் – there, கருவிளை முரணிய – differing from karuvilai flowers, Clitoria ternatea, Mussel shell creeper, தண் புதல் பகன்றை – cool pakandrai bushes, Operculina turpethum, Indian jalap, பெரு வளம் மலர – of the abundantly blossomed flowers, அல்லி தீண்டி – touched the inner petals, பலவுக் காய்ப் புறத்த பசும்பழப் பாகல் – green bittermelon fruits whose sides are like those of jackfruits, கூதள மூது இலைக் கொடி நிரைத் தூங்க – swaying clusters of koothalam vines with old leaves, Convolvulus ipome, a three-lobed nightshade vine, அறன் இன்று அலைக்கும் ஆனா வாடை – non-stopping winds which blow without any justice, கடி மனை மாடத்துக் கங்குல் வீச – blows into the upper floor of our protected house at night, திருந்து இழை நெகிழ்ந்து – perfect jewels have become loose, பெருங்கவின் சாய – great beauty ruined, நிரை வளை ஊரும் தோள் என – that my stacked bangles have slipped off my arms, உரையொடு செல்லும் அன்பினர்ப் பெறினே – if I get a kind person who will go and tell him

அகநானூறு 256, மதுரைத் தமிழ்க் கூத்தனார் கடுவன் மள்ளனார், மருதத் திணை தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பிணங்கு அரில் வள்ளை நீடு இலைப் பொதும்பில்
மடி துயில் முனைஇய வள் உகிர் யாமை
நொடி விடு கல்லிற் போகி அகன் துறைப்
பகுவாய் நிறைய நுங்கின் கள்ளின்
உகுவார் அருந்து மகிழ்பு இயங்கு நடையொடு  5
தீம் பெரும் பழனம் உழக்கி அயலது
ஆம்பல் மெல் அடை ஒடுங்கும் ஊர
பொய்யால் அறிவென் நின் மாயம் அதுவே
கையகப்பட்டவும் அறியாய் நெருநை
மை எழில் உண்கண் மடந்தையொடு வையை  10
ஏர்தரு புதுப் புனல் உரிதினின் நுகர்ந்து
பரத்தை ஆயம் கரப்பவும் ஒல்லாது
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே காண்தகத்
தொல் புகழ் நிறைந்த பல் பூங்கழனிக்
கரும்பு அமல் படப்பைப் பெரும் பெயர்க் கள்ளூர்த்  15
திருநுதல் குறுமகள் அணி நலம் வவ்விய
அறனிலாளன் அறியேன் என்ற
திறன் இல் வெஞ்சூள் அறிகரி கடாஅய்
முறி ஆர் பெருங்கிளை செறியப் பற்றி
நீறு தலைப் பெய்த ஞான்றை  20
வீறு சால் அவையத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே.

Akanānūru 256, Mathurai Tamil Koothanār Kaduvan Mallanār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the unfaithful hero, refusing him entry
Oh man from the town where a tortoise with
sharp claws, hating to sleep under the canes
of tangled vallai vines with long leaves,
walked on pebbles which rattled, drank to
the full with its gaping mouth, the palmyra
palm liquor discarded by those who drank
on the vast shore, and walked happily,
stirring the sweet vast field, to rest under
the delicate white waterlily leaves!

Do not lie!  I know your lies!  You don’t
understand that you have been caught
red handed!

Yesterday, you played in the beautiful, new
floodwaters of Vaiyai river with a young
woman with beautiful, kohl-lined eyes,
and her prostitute friends hid it.

Despite that, it has become gossip, which is
greater than the uproar that arose in the
assembly of noble people, on the day when
they tied an unjust man to a tree branch with
tender sprouts and poured ash on his
head, a man who enjoyed the beauty of a
young girl with a fine forehead, and swore
harshly and unfairly that he did not know her,
but the wise knew otherwise,
in splendid Kallūr town with great, splendid,
ancient fame, with sugarcane fields and many
fields with flowers.

Notes:  நுங்கின் கள்ளின் (4) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நுங்கின் கள் என்றது பனங்கள்ளினை.  நுங்கு பாளைக்கு ஆகுபெயர்.

Meanings:   பிணங்கு அரில் வள்ளை நீடு இலைப் பொதும்பில் மடி துயில் முனைஇய – hating to sleep in the grove with long leaves of the tangled creeping bindweed vines, Ipomaea aquatic, வள் உகிர் யாமை – a tortoise with sharp nails, நொடி விடு கல்லில் போகி – walked on stones that create noises, அகன் துறை – wide shore, பகுவாய் – gaping mouth, நிறைய – filled, நுங்கின் கள்ளின் உகுவார் அருந்து மகிழ்பு இயங்கு நடையொடு – with a happy walk after drinking palm liquor that which was abandoned by those who drank on the shores, தீம் பெரும் பழனம் – sweet huge field, உழக்கி – stirring, அயலது ஆம்பல் மெல் அடை ஒடுங்கும் – stays/hides under the delicate leaves of white waterlilies nearby, ஊர – oh man from such town, பொய்யால் – do not lie, அறிவென் நின் மாயம் – I know all your lies, அதுவே கையகப்பட்டவும் அறியாய் – you do not understand that you are exposed, நெருநை – yesterday, மை எழில் உண்கண் மடந்தையொடு – with a dark beautiful woman with kohl-rimmed eyes, வையை ஏர்தரு புதுப் புனல் உரிதினின் நுகர்ந்து – enjoyed the beautiful flood waters of Vaiyai river, பரத்தை ஆயம் கரப்பவும் – her prostitute friends hid it, ஒல்லாது – unable to do that, கவ்வை ஆகின்றால் – it still becomes gossip, பெரிதே – greatly, காண்தகத் தொல் புகழ் நிறைந்த – with splendid great ancient fame, பல் பூங்கழனி – many fields with flowers, கரும்பு அமல் படப்பை – fields filled with sugarcane, பெரும் பெயர்க் கள்ளூர் – very famous Kallūr town, திரு நுதல் குறுமகள் அணி நலம் வவ்விய அறனிலாளன் – an unjust man who took the fine beauty of a young girl with pretty forehead, அறியேன் என்ற திறன் இல் வெஞ்சூள் – he promised harshly without fairness that he did not know her, அறிகரி – those who knew the truth, கடாஅய் – questioned, முறி ஆர் பெருங்கிளை செறியப் பற்றி – tied him tightly to a huge tree branch with sprouts, நீறு தலைப் பெய்த – poured ash on his head, ஞான்றை – on the day, வீறு சால் அவையத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே – it was louder than the uproar that arose in that assembly with esteemed people

அகநானூறு 257, உறையூர் மருத்துவன் தாமோதரனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
வேனில் பாதிரிக் கூனி மாமலர்
நறைவாய் வாடல் நாறும் நாள் சுரம்
அரிஆர் சிலம்பின் சீறடி சிவப்ப
எம்மொடு ஓர் ஆறு படீஇயர் யாழ நின்
பொம்மல் ஓதி பொதுள வாரி  5
அரும்பு அற மலர்ந்த ஆய் பூ மராஅத்துச்
சுரும்பு சூழ் அலரி தைஇ வேய்ந்த நின்
தேம்பாய் கூந்தல் குறும்பல மொசிக்கும்
வண்டு கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் அணி கொள
நுண் கோல் எல் வளை தெளிர்க்கும் முன் கை  10
மெல் இறைப் பணைத் தோள் விளங்க வீசி
வல்லுவை மன்னால் நடையே கள்வர்
பகை மிகு கவலைச் செல்நெறி காண்மார்
மிசை மரம் சேர்த்திய கவை முறி யாஅத்து
நார் அரை மருங்கின் நீர் வரப் பொளித்துக்  15
களிறு சுவைத்திட்ட கோதுடைத் ததரல்
கல்லா உமணர்க்குத் தீ மூட்டு ஆகும்
துன்புறு தகுவன ஆங்கண் புன்கோட்டு
அரிலிவர் புற்றத்து அல்கு இரை நசைஇ
வெள் அரா மிளிர வாங்கும்  20
பிள்ளை எண்கின் மலை வயினானே.

Akanānūru 257, Uraiyūr Maruthuvan Thāmōtharanār, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine
You came with me on the wasteland
path, where summer’s bent, dried,
large pāthiri flowers with honey
spread their fragrances,

wearing jingling anklets on your small
feet that have turned red, and adorned
with pretty, bee-swarming flowers of the
kadampam tree that have blossomed
fully without buds, on your honey flowing
hair that is swarmed by many bees which
you do not know to chase away to protect
yourself.

You walk with strength, swaying your
delicate, thick arms decorated with finely
rounded, bright, jingling bangles,
in the mountain land where,

in the forked paths with robbers, twigs
are placed for those who travel to see the
path to take, on top of fork-leaved trees
whose fibrous trunk barks are peeled and
chewed by elephants for water, and the
fibrous dung that is left behind is used as
fuel by illiterate salt merchants, in the
desolate place where bear cubs dig into
termite mounds, hugged by small bushes
with tiny stems, at night, and seize white
snakes, causing them to roll in fear.

Notes:  Akanānūru 8, 72, 81, 88, 112, 149, 247, 257 and 307 have descriptions of bears attacking termite mounds.

Meanings:   வேனில் பாதிரி – summer’s pāthiri flowers, trumpet tree flower, Stereospermum chelonoides (yellow), Stereospermum suaveolens (purple), Stereospermum xylocarpum (white), கூனி மா மலர் – bent/curved big flowers, நறைவாய் – with honey, வாடல் நாறும் – fragrance of faded flowers, நாள் சுரம் – wasteland during the day, அரி ஆர் சிலம்பின் – with anklets with pebbles, with jingling anklets, சீறடி சிவப்ப – for your small feet to become red, எம்மொடு ஓர் ஆறு படீஇயர் – you came with me on a path, யாழ – அசை, an expletive, நின் பொம்மல் ஓதி – your overflowing hair, your splendid hair, your thick hair, பொதுள வாரி – combed closely, அரும்பு அற மலர்ந்த – fully blossomed without any buds, ஆய் பூ – pretty flowers, மராஅத்து – of kadampam trees, Anthocephalus cadamba, Kadampam oak, சுரும்பு சூழ் அலரி தைஇ வேய்ந்த – wearing bee-swarming flowers, நின் தேம் பாய் கூந்தல் – your honey flowing hair, குறும்பல மொசிக்கும் வண்டு – many tiny bees swarm, கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் – you do not know to chase them and protect yourself, அணி கொள – wearing beautifully, நுண் கோல் – finely rounded, எல் வளை தெளிர்க்கும் – bright bangles jingling, முன் கை – forearms, மெல் – delicate, இறை – joints, forearm, பணைத்தோள் – thick arms, bamboo-like arms, விளங்க – to be splendid, வீசி – swaying, வல்லுவை மன்னால் நடையே – you are able to walk, கள்வர் பகை மிகு கவலை – forked paths with danger of robbers, செல் நெறி காண்மார் – for those to go on the path to see, மிசை மரம் சேர்த்திய – placed above on the trees (மரம் மிசை சேர்த்திய), கவை முறி யாஅத்து – of the trees with forked tender leaves, ஆச்சா மரம், Hardwickia binata tree, நார் அரை மருங்கின் – on the fibrous trunk, நீர் வரப் பொளித்து – peeled the bark until the water fame out, களிறு சுவைத்து இட்ட கோதுடைத் ததரல் – the fibrous bark waste leftover after elephants ate, கல்லா உமணர்க்குத் தீ மூட்டு ஆகும் – becomes firewood for the uneducated/illiterate salt merchants, துன்புறு – causing sorrow, தகுவன – suitable, ஆங்கண் – there, புன் கோட்டு – dried branches, அரில் – small bushes, இவர் – spread, புற்றத்து – in the termite mounds, அல்கு – at night, இரை நசைஇ – desiring food, வெள் அரா மிளிர வாங்கும் பிள்ளை எண்கின் – the bear cubs seize white snakes causing them to roll, மலை வயினானே – on the mountain

அகநானூறு 258, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
நன்னன் உதியன் அருங்கடிப் பாழித்
தொன் முதிர் வேளிர் ஓம்பினர் வைத்த
பொன்னினும் அருமை நற்கு அறிந்தும் அன்னோள்
துன்னல மாதோ எனினும் அஃது ஒல்லாய்
தண் மழை தவழும் தாழ் நீர் நனந்தலைக்  5
கடுங்காற்று எடுக்கும் நெடும் பெருங்குன்றத்து
மாய இருள் அளை மாய் கல் போல
மாய்க தில் வாழிய நெஞ்சே நாளும்
மெல் இயர் குறுமகள் நல் அகம் நசைஇ
அரவு இயல் தேரும் அஞ்சுவரு சிறு நெறி  10
இரவின் எய்தியும் பெறாஅய் அருள் வரப்
புல்லென் கண்ணை புலம்பு கொண்டு உலகத்து
உள்ளோர்க்கு எல்லாம் பெரு நகையாக
காமம் கைம்மிக உறுதர
ஆனா அரும் படர் தலைத்தந்தோயே.  15.

Akanānūru 258, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
May you live long, my heart!
Even though you are well aware
that she is more difficult to attain
than the well-protected gold that
the Vēlirs kept in Nannan Uthiyan’s
Pāli Mountain, you do not agree.

May you be ruined like the gemstone
in a pitch, dark, confusing cave in the
lofty, huge mountain, surrounded by
cool, low clouds with water, and
whipped by harsh winds in its vast land!

You are unable to attain her, coming
every night, through fierce,
small paths where snakes search for food.
With your pathetic eyes and loneliness
to receive pity,
you are a joke to everyone in this world.
You have given me endless sorrow, since
my love feelings have increased greatly.

Meanings:   நன்னன் உதியன் அருங்கடிப் பாழி – well-protected Pāli belonging to Nannan Uthiyan, தொன் முதிர் வேளிர் ஓம்பினர் வைத்த – that was protected by the ancient wise Vēlir clan, பொன்னினும் அருமை – more precious than the gold, நற்கு அறிந்தும் – even though you knew that well, அன்னோள் துன்னல – we cannot approach her, மாதோ – அசை, an expletive, எனினும் அஃது ஒல்லாய் – you still are not agreeable to that, தண் மழை தவழும் – cool clouds spread, cool clouds crawl, தாழ் நீர் – water coming down, நனந்தலை – wide spaces, கடுங்காற்று எடுக்கும் – fierce winds blow, நெடும் பெருங்குன்றத்து – tall huge mountain’s, மாய இருள் அளை மாய் கல் போல – like the gemstone in a cave in pitch darkness that causes confusion, மாய்க – may you be ruined, தில் – asai, an expletive, வாழிய நெஞ்சே – may you live long my heart, நாளும் – every day, மெல் இயர் குறுமகள் நல் அகம் நசைஇ – desire the fine chest of the delicate natured young girl, அரவு இயல் தேரும் – when snakes search for food, அஞ்சுவரு சிறு நெறி – small path which causes fear, இரவின் எய்தியும் – even when you come at night, பெறாஅய் – you did not attain her, அருள் வர – for grace to appear, புல்லென் கண்ணை – with dull eyes, with pathetic eyes, புலம்பு கொண்டு – alone, with sorrow, உலகத்து உள்ளோர்க்கு எல்லாம் பெரு நகையாக – became like a big joke to those who are in this world, காமம் கைம்மிக உறுதர – since love has increased greatly, ஆனா – endless, அரும் படர் தலைத்தந்தோயே – you have given great sorrow to me

அகநானூறு 259, கயமனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
வேலும் விளங்கின இளையரும் இயன்றனர்
தாரும் தையின தழையும் தொடுத்தன
நிலம் நீர் அற்ற வெம்மை நீங்கப்
பெயல் நீர் தலைஇ உலவை இலை நீத்துக்
குறு முறி ஈன்றன மரனே நறு மலர் 5
வேய்ந்தன போலத் தோன்றிப் பல உடன்
தேம்படப் பொதுளின பொழிலே கானமும்
நனி நன்று ஆகிய பனி நீங்கு வழிநாள்
பால் எனப் பரத்தரும் நிலவின் மாலைப்
போது வந்தன்று தூதே நீயும்  10
கலங்கா மனத்தை ஆகி என் சொல்
நயந்தனை கொண்மோ நெஞ்சு அமர் தகுவி
தெற்றி உலறினும் வயலை வாடினும்
நொச்சி மென் சினை வணர் குரல் சாயினும்
நின்னினும் மடவள் நனி நின் நயந்த  15
அன்னை அல்லல் தாங்கி நின் ஐயர்
புலி மருள் செம்மல் நோக்கி
வலியாய் இன்னும் தோய்க நின் முலையே.

Akanānūru 259, Kayamanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her, encouraging her to elope
My friend who is close to my heart!

Spears have become bright, servants
are ready, garlands have been tied,
leaves have been strung, heat in the
dry land has been removed by the rains,
shedding dried leaves from their branches
trees in the dense groves have acquired
tiny sprouts, flourishing fragrant flowers
have blossomed with honey and appear
like they are decorating the trees, the forest
has become beautiful after the cold season
has ended, and a message has come at
this evening time when the milky moon
has spread its rays.

You should become of strong mind and
listen to my words, and accept them with
desire!

Even if the plants on the veranda
dry out, even if the vayalai vines fade,
even if the bent flower clusters on the
tender branches of the nochi tree become
dry, your mother who loves you greatly,
who is more innocent than you, will
bear the sorrow.  In spite of your brothers
who are like tigers, stay strong and go with
him.  Hug me before you leave!

Meanings:   வேலும் விளங்கின – the spears are bright, இளையரும் இயன்றனர் – the servants were getting ready, தாரும் தையின – the garlands have been tied, தழையும் தொடுத்தன – the leaves have been strung (leaf clothing), நிலம் நீர் அற்ற வெம்மை நீங்கப் பெயல் நீர் தலைஇ – heat in the dry land has been removed by the rain water, உலவை இலை நீத்து – eliminating leaves from dried branches, குறு முறி ஈன்றன மரனே – the trees have acquired tiny sprouts, நறு மலர் – fragrant flowers, வேய்ந்தன போலத் தோன்றி – appear like they are decorating, பல உடன் – with many, தேம் பட – with honey, பொதுளின – were filled, they flourished, பொழிலே – in the dense groves, கானமும் நனி நன்று ஆகிய – the forest became very beautiful, பனி நீங்கு வழிநாள் – days after the cold season ended, பால் எனப் பரத்தரும் நிலவின் மாலைப் போது வந்தன்று தூதே – message came in the evening time when the moon with spreading rays came white like milk, நீயும் கலங்கா மனத்தை ஆகி – you should become strong  without a confused mind, என் சொல் நயந்தனை கொண்மோ –  desire and accept my words,, நெஞ்சு அமர் தகுவி – the woman who is seated in my heart, தெற்றி உலறினும் – even if those on the raised land dry out, even if those on the veranda dry out, வயலை வாடினும் – even if vayalai vines wilt, Portulaca quadrifida, Purslane creeper, நொச்சி மென் சினை வணர் குரல் சாயினும் – even if the bent clusters on the delicate branches of the nochi tree are parched and leaning, Vitex leucoxylon, Chaste tree, நின்னினும் மடவள் – more innocent than you, நனி நின் நயந்த அன்னை – your very loving mother, அல்லல் தாங்கி – will bear sorrow, நின் ஐயர் – your brothers, புலி மருள் – like tigers, செம்மல் – greatness, arrogance, நோக்கி – on seeing, வலியாய் – perform with strength (elope with him), இன்னும் தோய்க நின் முலையே – yet hug me with your breasts touching me

அகநானூறு 260, மோசி கரையனார், நெய்தற் திணை – தோழியும் தலைவியும் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
மண்டிலம் மழுக மலை நிறம் கிளர
வண்டு இனம் மலர் பாய்ந்து ஊத மீ மிசைக்
கண்டல் கானல் குருகினம் ஒலிப்பக்
கரை ஆடு அலவன் அளைவயின் செறியத்
திரை பாடு அவியத் திமில் தொழில் மறப்பச்  5
செக்கர் தோன்றத் துணை புணர் அன்றில்
எக்கர்ப் பெண்ணை அக மடல் சேரக்
கழி மலர் கமழ் முகம் கரப்பப் பொழில் மனைப்
புன்னை நறு வீ பொன் நிறம் கொளாஅ
எல்லை பைப்பய கழிப்பி எல் உற  10
யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே நீங்காது
முது மரத்து உறையும் முரவுவாய் முது புள்
கதுமெனக் குழறும் கழுது வழங்கு அரை நாள்
நெஞ்சு நெகிழ் பருவரல் செய்த
அன்பிலாளன் அறிவு நயந்தேனே.  15

Akanānūru 260, Mōsi Karaiyanār, Neythal Thinai – What the friend and the heroine said , as the hero listened nearby
The sun has faded,
the mountain has become bright,
swarms of bees buzz on flowers,
herons cry from thālai tree tops,
crabs that play on shores
reach their holes, the sounds of
waves have died down, fishing
boats are lying idle, ibis that
unite with
their mates have reached the
inner fronds of palmyra trees,
the waterlilies in the backwaters
have closed their fragrant petals,
golden fragrant punnai flowers
in the house grove have opened,
and the day ends very slowly.
How can she fall asleep at night?

A loud-mouthed, old owl that lives in an
ancient tree without leaving, hoots loudly
in the middle of the night when ghouls
roam.  I desired him who caused my heart
to suffer in pain, a man without kindness.

Meanings:   மண்டிலம் மழுக – the sun has faded, மலை நிறம் கிளர – the mountain has become bright in color, வண்டு இனம் – swarms of bees, மலர் – flowers, பாய்ந்து ஊத – they leap and buzz, they spread and buzz, மீ மிசைக் கண்டல் கானல் குருகு இனம் ஒலிப்ப – heron/egret/stork flocks cry from the thālai tree tops, Pandanus odoratissimus, கரை ஆடு அலவன் அளை வயின் செறிய – crabs that play on the shores go to their holes, திரை பாடு அவிய – the sounds of waves have died down, திமில் தொழில் மறப்ப – the fishing boats have forgotten to fish, செக்கர் தோன்ற – the sky appeared red, துணை புணர் அன்றில் எக்கர்ப் பெண்ணை அக மடல் சேர – black ibis birds which unite with their mates joined them in the inner fronds of the palmyra palms of the sand dunes, கழி மலர் கமழ் முகம் கரப்ப – backwater flowers (waterlilies) hid/closed their fragrant petals, பொழில் மனை – grove in the house, புன்னை நறு வீ பொன் நிறம் கொளாஅ – fragrant punnai flowers are golden color, Calophyllum inophyllum, Laurel Tree, Mast wood Tree, எல்லை பைப்பய கழிப்பி – the day ended very slowly, daylight left very very slowly, எல் உற – as night arrives, யாங்கு ஆகுவள் கொல் தானே – what will happen to her, how can she sleep, நீங்காது – not leaving, முது மரத்து உறையும் முரவுவாய் முது புள் கதுமெனக் குழறும் – an old big bird (owl) with a loud mouth that lives in the old tree hoots/screeches loudly, கழுது வழங்கு அரை நாள் – at midnight when ghosts roam, நெஞ்சு நெகிழ் பருவரல் செய்த அன்பிலாளன் அறிவு நயந்தேனே – I desired the man without love who caused my heart to weaken and to suffer in pain

அகநானூறு 261,  சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தலைவன் தோழியிடம் சொன்னது
கானப் பாதிரிக் கருந்தகட்டு ஒள் வீ
வேனில் அதிரலொடு விரைஇக் காண்வர
சில் ஐங்கூந்தல் அழுத்தி மெல் இணர்த்
தேம்பாய் மராஅம் அடைச்சி வான் கோல்
இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப வீசிச் சிலம்பு நகச்  5
சில மெல் ஒதுக்கமொடு மென்மெல இயலி நின்
அணி மாண் சிறுபுறம் காண்கம் சிறு நனி
ஏகு என ஏகல் நாணி ஒய்யென
மா கொள் நோக்கமொடு மடம் கொளச் சாஅய்
நின்று தலை இறைஞ்சியோளே அது கண்டு  10
யாம் முந்துறுதல் செல்லேம் ஆயிடை
அருஞ்சுரத்து அல்கி யேமே இரும்புலி
களிறு அட்டுக் குழுமும் ஓசையும் களி பட்டு
வில்லோர் குறும்பில் ததும்பும்
வல்வாய்க் கடுந்துடிப் பாணியும் கேட்டே.  15

Akanānūru 261, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine’s friend
She adorned her soft, five-part braid
with grove pāthiri flowers with black
outer petals along with bright summer
athiral flowers.  She wore delicate
clusters of honey-filled kadampam
flowers.  She swung her arms and her
splendid, rounded, white bangles
jingled.   She walked slowly few small
steps as her anklets jingled.

“Go on a little fast, so that I can see
your beautiful back,” I said.
She became shy, her eyes like those of
a deer, she stood with her head bent,
and we did not go on that path in the
harsh wasteland where, from nearby,
we heard the roars of a huge tiger that
had killed an elephant, and the rhythmic
sounds of thudi drums with strong ends,
beaten by drunken bowmen in a frenzy,
in the forest villages.

Meanings:   கானப் பாதிரி – grove pāthiri flowers, Stereospermum chelonoides, Trumpet flower, கருந்தகட்டு – with black outer petals, ஒள் வீ – bright flowers, வேனில் அதிரலொடு – summer jasmines, விரைஇ – mixed, காண்வர – to see, சில் ஐங்கூந்தல் – delicate five-part braid, அழுத்தி – adorned it, மெல்லிணர் – delicate bunches, தேம் பாய் மராஅம் – honey flowing kadampam flowers, nectar filled kadampam flowers, Anthocephalus cadamba, Kadampam oak, அடைச்சி – wore, வான் கோல் – white and thick/rounded, இலங்கு வளை – splendid bangles, தெளிர்ப்ப – jingling, வீசி – swaying, சிலம்பு நக – anklets jingled, சில மெல் ஒதுக்கமொடு – walked with a few small steps, மென்மெல – very slowly, இயலி – moved, நின் – your, அணி மாண் – very beautiful, சிறுபுறம் காண்கம் – let me see your back/nape, சிறு – little, நனி – more, faster, ஏகு – move a little bit, என – thus, ஏகல் நாணி – very shy to go ahead, ஒய்யென – rapidly, மா கொள் நோக்கமொடு – with the looks of a deer, மடம் கொளச் சாஅய் – naive and bent, நின்று தலை இறைஞ்சியோளே – she stood with her head bent down, அது கண்டு – on seeing that, யாம் முந்துறுதல் செல்லேம் – we did not proceed, ஆயிடை – that path, அருஞ்சுரத்து – difficult wasteland, அல்கியேமே – we were nearby, இரும்புலி – huge tiger, களிறு அட்டு – killing an elephant, குழுமும் ஓசையும் – roaring and noise, களி பட்டு வில்லோர் – happily drunk bowmen, குறும்பில் – in the forest village, ததும்பும் – sounding, noisy, வல்வாய் – strong ends, கடுந்துடி – harsh drums, பாணியும் கேட்டே – listening to the sounds

அகநானூறு 262, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
முதைபடு பசுங்காட்டு அரில் பவர் மயக்கிப்
பகடு பல பூண்ட உழவுறு செஞ்செய்
இடு முறை நிரம்பி ஆகு வினைக் கலித்துப்
பாசிலை அமன்ற பயறு ஆ புக்கென
வாய்மொழித் தந்தையைக் கண் களைந்து அருளாது  5
ஊர் முது கோசர் நவைத்த சிறுமையின்
கலத்தும் உண்ணாள் வாலிதும் உடாஅள்
சினத்தின் கொண்ட படிவம் மாறாள்
மறங்கெழு தானைக் கொற்றக் குறும்பியன்
செரு இயல் நல் மான் திதியற்கு உரைத்து அவர் 10
இன் உயிர் செகுப்பக் கண்டு சினம் மாறிய
அன்னி மிஞிலி போல மெய்ம் மலிந்து
ஆனா உவகையேம் ஆயினெம் பூ மலிந்து
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின்
நுண் பல துவலை புதல் மிசை நனைக்கும்  15
வண்டுபடு நறவின் வண் மகிழ்ப் பேகன்
கொண்டல் மா மலை நாறி
அம் தீம் கிளவி வந்தமாறே.

Akanānūru 262, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
My body flourishing, I became
ecstatic like Anni Mignili,
……….who after not eating or wearing
……….clean clothes and performing rituals,
……….became happy,
……….her anger gone when Thithiyan
……….with fine horses
……….and victorious forts ruined the
……….town’s ancient Kōsars at her request,
……….since they were cruel without
……….any grace, removed
……….the eyes of her honest father
……….when his cows entered their
……….fields with abundant lentils
……….on plants dense with green leaves,
……….raised after clearing ancient,
……….verdant forest, removing the tangled
……….creepers, and plowing and fertilizing
……….the red fields with yoked bulls,
when my lover came with beautiful, sweet
words and fragrance like that on the cloud
covered, tall mountains of charitable Pēkan
with bee-swarming alcohol, dense with
flowers, and waterfalls flowing
down the slopes with flourishing springs,
spraying water droplets on the bushes.

Notes:  There are references to Anni Mignili in Akanānūru 196 and 262.  There are references to Anni in Natrinai 180 and Akanānūru 45, 126 and 145.

Meanings:   முதைபடு பசுங்காட்டு – in the ancient verdant forest, அரில் பவர் மயக்கி – ruined the tangled creepers, பகடு பல பூண்ட – with many yoked bulls, உழவுறு செஞ்செய் – farmed red fields, இடு முறை – in the proper manner, நிரம்பி – spread fertilizers, added fertilizers (Po. Ve. Somasundaranar – எருவிடுதல் முதலிய செயல் முறை பலவும் நிரம்பப்பெற்று), ஆகு வினைக் கலித்து – flourished because of the actions taken, பாசிலை – green leaves, அமன்ற பயறு – abundant green lentils, ஆ புக்கென – since cows entered, வாய்மொழித் தந்தையை – the father with honest words, கண் களைந்து அருளாது – removed his eyes without any grace, ஊர் முது கோசர் நவைத்த சிறுமையின் – because of the smallness and cruelty of the ancient Kōsars in town, கலத்தும் உண்ணாள் – she did not eat from her bowl, வாலிதும் உடாஅள் – she refused to wear pure/clean clothes, சினத்தின் – with anger, கொண்ட படிவம் மாறாள் – she did rituals without stopping, மறம் கெழு தானை –  army with bravery, கொற்றக் குறும்பியன் – one who owns victorious forts, செரு இயல் – with battle skills, நல் மான் திதியற்கு உரைத்து – told Thithiyan with fine horses, அவர் இன் உயிர் செகுப்பக் கண்டு சினம் மாறிய அன்னி மிஞிலி போல – like Anni Mignili whose anger changed after seeing their sweet lives ruined/killed, மெய்ம் மலிந்து – body flourishing, ஆனா – endless, உவகையேம் ஆயினெம் – I became ecstatic, பூ மலிந்து – flower filled, அருவி ஆர்க்கும் – waterfall flowing, அயம் திகழ் சிலம்பின் – on the mountain slopes with flourishing springs, நுண் பல துவலை புதல் மிசை நனைக்கும் – fine sprays fall on the bushes and make them wet, வண்டுபடு நறவின் – with bee-swarming alcohol, வண் மகிழ்ப் பேகன் – king Pēkan who is happy with his charity, கொண்டல் மா மலை – lofty mountains with clouds, நாறி – fragrance, அம் தீம் கிளவி வந்தமாறே – since she came with her sweet words

அகநானூறு 263, கருவூர்க் கண்ணம்பலனார், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய தாய் சொன்னது
தயங்கு திரைப் பெருங்கடல் உலகு தொழத் தோன்றி
வயங்கு கதிர் விரிந்த உருகெழு மண்டிலம்
கயங்கண் வறப்பப் பாஅய் நல் நிலம்
பயங்கெடத் திருகிய பைது அறு காலை
வேறு பல் கவலைய வெருவரு வியன் காட்டு  5
ஆறு செல் வம்பலர் வருதிறம் காண்மார்
வில் வல் ஆடவர் மேலான் ஒற்றி
நீடு நிலை யாஅத்துக் கோடு கொள் அருஞ்சுரம்
கொண்டனன் கழிந்த வன்கண் காளைக்கு
அவள் துணிவு அறிந்தனென் ஆயின் அன்னோ  10
ஒளிறு வேல் கோதை ஓம்பிக் காக்கும்
வஞ்சி அன்ன என் வள நகர் விளங்க
இனி தினின் புணர்க்குவென் மன்னோ துனி இன்று
திரு நுதல் பொலிந்த என் பேதை
வருமுலை முற்றத்து ஏமுறு துயிலே.  15

Akanānūru 263, Karuvūr Kannampalanār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said, after her daughter eloped
The strong, young man took her
to the harsh wasteland, where
the fierce sun that rises in the huge
ocean with moving waves, and
worshipped by those in the world,
spreads its bright rays which dry up
ponds and makes fertile land
become dry in this painful time,
in the wide forest with forked paths
where men skilled with bows hide
on the tall tree branches and
look for those who travel.

Alas!  If I had known her strong
intent,
for my rich house that is like
Vanji city protected by Chēra king
with bright spears to prosper,
without hatred, I would have
united them in marriage,
so that he could sleep happily on
the growing breasts of my innocent
daughter with a pretty forehead.

Notes: அகநானூறு 51 – முலை முற்றம் வீங்க, அகநானூறு 279 – செறிய வீங்கிய மென் முலை முற்றம், அகநானூறு 263 – வருமுலை முற்றத்து, அகநானூறு 361 – வார் முலை முற்றத்து, அகநானூறு 362 – முலைச் சுணங்கணி முற்றத்து, நற்றிணை 191 – வன முலை முற்றத்து.

Meanings:   தயங்கு திரைப் பெருங்கடல் – the huge ocean with moving waves, உலகு தொழத் தோன்றி – appearing as the world worships, வயங்கு கதிர் விரிந்த – spreads its bright rays, உருகெழு மண்டிலம் – the fierce sun, கயம் கண் வறப்ப – drying up ponds, பாஅய் – spreading, நல் நிலம் பயம் கெடத் திருகிய – fertile lands lose benefits and are ruined, பைது அறு காலை – when there is no freshness, when there is no greenery, வேறு பல் கவலைய – with many different forked paths, வெருவரு – causing fear, வியன் காட்டு – in the wide forest, ஆறு செல் வம்பலர் – those who travel on the path, வருதிறம் காண்மார் – to look at the manner of those who come there, வில் வல் ஆடவர் – men who are skilled with their bows, மேலான் ஒற்றி – hiding above, நீடு நிலை – tall, யாஅத்துக் கோடு கொள் – on the tall trees with branches, ஆச்சா மரம், Hardwickia binata tree, அருஞ்சுரம் கொண்டனன் கழிந்த – harsh wasteland where he took her and went, வன்கண் காளைக்கு – for the strong young man, அவள் துணிவு அறிந்தனென் ஆயின் – if I had known her strength, அன்னோ – alas, ஒளிறு வேல் கோதை ஓம்பிக் காக்கும் வஞ்சி அன்ன – like Vanji city which is protected by Chēra king with bright spears, என் வள நகர் விளங்க – for my rich house to flourish, இனிதினின் – sweetly, புணர்க்குவென் மன் – I would have united them in marriage, அன்னோ – அந்தோ, alas, துனி இன்று – without hatred/sorrow, திரு நுதல் பொலிந்த – with splendid pretty forehead, என் பேதை – my naive girl, வருமுலை முற்றத்து ஏமுறு துயிலே – to sleep happily on her growing breasts

அகநானூறு 264, உம்பற்காட்டு இளங்கண்ணனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, அல்லது தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
மழை இல் வானம் மீன் அணிந்தன்ன
குழை அமல் முசுண்டை வாலிய மலர
வரி வெண் கோடல் வாங்கு குலை வான் பூப்
பெரிய சூடிய கவர் கோல் கோவலர்
எல்லுப் பெயல் உழந்த பல் ஆன் நிரையொடு  5
நீர் திகழ் கண்ணியர் ஊர் வயின் பெயர்தர
நனி சேண்பட்ட மாரி தளி சிறந்து
ஏர்தரு கடு நீர் தெருவு தொறு ஒழுகப்
பேரிசை முழக்கமொடு சிறந்து நனி மயங்கிக்
கூதிர் நின்றன்றால் பொழுதே காதலர்  10
நம் நிலை அறியார் ஆயினும் தம் நிலை
அறிந்தனர் கொல்லோ தாமே ஓங்கு நடைக்
காய் சின யானை கங்குல் சூழ
அஞ்சுவர இறுத்த தானை
வெஞ்சின வேந்தன் பாசறையோரே?  15

Akanānūru 264, Umparkattu Ilankannanār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend , or What the heroine’s friend said to her
White flowers on musundai creepers
filled with sprouts, appear like stars
decorating the cloudless sky.

Cattle herders with forked sticks,
adorned with many bent clusters
of striped white glory lilies,
walk toward town with their cow herds
that were caught in the day’s rain,
their garlands drenched with water.

Splendid rains fell at a distance,
and water flows rapidly
on all the streets looking beautiful.
Thunder roars loudly in this chilly
monsoon season.

Even if our lover does not know about
our situation, does he not know about his
in the battle camp of the king with rage,
surrounded at night
by angry elephants with tall strides
and an army that causes fear?

Meanings:   மழை இல் வானம் – sky without clouds, மீன் அணிந்தன்ன – like adorned with stars, குழை அமல் முசுண்டை – musundai filled with sprouts, Leather-berried bindweed, Rivea ornata, வாலிய மலர – blossomed as white flowers, வரி வெண் கோடல் – white glory lilies with stripes, வாங்கு குலை – bent clusters, வான் பூ பெரிய சூடிய – wore white large flowers abundantly, கவர் கோல் – forked sticks, கோவலர் – cattle herders, எல்லுப் பெயல் உழந்த – caught in the daytime rain, பல் ஆன் – many cows, நிரையொடு – with herds, நீர் திகழ் கண்ணியர் – those wearing flower strands which have lots of water, ஊர் வயின் பெயர்தர – go toward town, நனி சேண்பட்ட மாரி தளி சிறந்து – splendid because of the rains that fell at a great distance, ஏர்தரு – is beautiful, கடு நீர் தெருவு தொறு ஒழுக – water running fast on all the streets, பேரிசை முழக்கமொடு சிறந்து – with heavy roaring thunder, நனி மயங்கிக் கூதிர் நின்றன்றால் பொழுதே – at this cold season this is how cold rains have stayed, காதலர் நம் நிலை அறியார் ஆயினும் – even if our lover does not know about our situation, தம் நிலை அறிந்தனர் கொல்லோ – does he not know his situation, தாமே – he is, ஓங்கு நடைக் காய் சின யானை – angry elephants with long strides, கங்குல் – at night, சூழ – surrounded, அஞ்சுவர – causing fear, இறுத்த – staying, தானை – army, warriors, வெஞ்சின வேந்தன் பாசறையோரே – the one in the battle camp of the king with great rage

அகநானூறு 265, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
புகையின் பொங்கி வியல் விசும்பு உகந்து
பனி ஊர் அழல் கொடி கடுப்பத் தோன்றும்
இமயச் செவ் வரை மானும் கொல்லோ
பல் புகழ் நிறைந்த வெல் போர் நந்தர்
சீர் மிகு பாடலிக் குழீஇக் கங்கை  5
நீர் முதல் கரந்த நிதியம் கொல்லோ
எவன் கொல் வாழி தோழி வயங்கு ஒளி
நிழல் பால் அறலின் நெறித்த கூந்தல்
குழல் குரல் பாவை இரங்க நம் துறந்து
ஒண் தொடி நெகிழச் சாஅய்ச் செல்லலொடு  10
கண் பனி கலுழ்ந்து யாம் ஒழியப் பொறை அடைந்து
இன் சிலை எழில் ஏறு கெண்டிப் புரைய
நிணம் பொதி விழுத்தடி நெருப்பின் வைத்து எடுத்து
அணங்கரு மரபின் பேஎய் போல
விளர் ஊன் தின்ற வேட்கை நீங்கத்  15
துகள் அற விளைந்த தோப்பி பருகித்
குலாஅ வல் வில் கொடு நோக்கு ஆடவர்
புலாஅல் கையர் பூசா வாயர்
ஒராஅ உருட்டும் குடுமிக் குராலொடு
மராஅஞ்சீறூர் மருங்கில் தூங்கும்  20
செந் நுதல் யானை வேங்கடம் தழீஇ
வெம்முனை அருஞ்சுரம் இறந்தோர்
நம்மினும் வலிதாத் தூக்கிய பொருளே.

Akanānūru 265, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
He abandoned us,
for you with curly hair that
is like fine sand, bright in shade,
and a voice like the music of a flute,
to pity my situation,
my bright bangles to slip and
my eyes to be filled with tears,

going through the harsh wasteland,
where
wayside bandits with harsh eyes and
mighty curved bows go to the mountain,
kill a fine bull with sweet sounds,
and like ghouls with fearful traditions,
eat its fine white
meat embedded with fat, roasting it on
a flame, drink aged rice liquor
to quench their thirst, their hands with
flesh and their mouths not washed,
and dance near a small village with
kadampam trees, as a tufted owl hoots
without break, near Vēnkadam hills with
elephants with red foreheads.

Is the wealth that he set out to earn
more important than me?

Can wealth be compared to the tall, red
Himalayan mountain that rises up high
to the wide sky, covered with snow and
appearing like a flame banner?

Can wealth be compared to the riches,
of prosperous Pātalaiputra of the greatly
famous and battle-victorious
Nanthars, that were hidden in the Ganges?

Why did he leave me?

Notes:  குறுந்தொகை 75 – வெண்கோட்டு யானை சோணை படியும் பொன் மலி பாடலி அறல் போல் கூந்தல்:  அகநானூறு 142 – அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல், அகநானூறு 162 – அறல் என அவிரும் கூந்தல், அகநானூறு 213 – அறலென நெறிந்த கூந்தல், அகநானூறு 265 – அறலின் நெறித்த கூந்தல், அகநானூறு 299 – அறல் மருள் கூந்தலின், குறுந்தொகை 116 – தேம் பாய் கூந்தல் வளங்கெழு சோழர் உறந்தைப் பெருந்துறை நுண் மணல் அறல் வார்ந்தன்ன, குறுந்தொகை 286 – அறல் போல் கூந்தல், கலித்தொகை 71 – கதுப்பு அறல், கலித்தொகை 98 – நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக, பொருநராற்றுப்படை 25 – அறல் போல் கூந்தல்.   நீர் முதல் கரந்த நிதியம் (6) – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – கங்கையின் நீர் அடியில் மறைவுற்ற செல்வம், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கங்கை நீராலே முழுதும் மறைந்துபோன நிதி.

Meanings:   புகையின் பொங்கி – overflowing like smoke, வியல் விசும்பு – wide sky, உகந்து – high, பனி ஊர் – moving snow, அழல் கொடி கடுப்பத் தோன்றும் – appearing like a flame banner, இமயச் செவ் வரை – the red Himalayan mountain, மானும் கொல்லோ – can it be compared, பல் புகழ் நிறைந்த – filled with abundant fame, வெல் போர் நந்தர் – Nanthars who are victorious in battles, சீர் மிகு பாடலி – Pātalaiputra with splendor, Pātalaiputra with wealth, குழீஇ – kept together, கங்கை நீர் முதல் கரந்த நிதியம் கொல்லோ – is it the wealth that was hid totally in the Ganges, is it the wealth that was hidden under the ganges, எவன் கொல் – if not what is the reason, வாழி தோழி – may you live long my friend, வயங்கு ஒளி – bright light, நிழல் பால் அறலின் – like the fine sand in shade, நெறித்த கூந்தல் – curly hair, perfect hair, குழல் குரல் பாவை – woman with a voice like flute music, இரங்க – to be sorry, நம் துறந்து – abandoning us, ஒண் தொடி நெகிழ – bright bangles to slip down, சாஅய் – thin, செல்லலொடு – with sorrow, கண் பனி கலுழ்ந்து யாம் ஒழிய – for us to drop tears and cry, பொறை அடைந்து – reaching the mountains, இன் சிலை – sweet sounding, எழில் ஏறு – beautiful bull, கெண்டி – killed, புரைய – fine, நிணம் பொதி – fat embedded, fat filled, விழுத் தடி – fine meat, நெருப்பின் வைத்து எடுத்து – roast it in flames, அணங்கரு மரபின் பேஎய் போல – like a ghoul with fearful tradition, விளர் ஊன் தின்ற வேட்கை நீங்க – for their thirst to go away after eating meat with fat (விளர் = வெண்மை, மென்மை), துகள் அற விளைந்த தோப்பி பருகி – they drink perfectly aged rice liquor, குலாஅ – curved, வல் வில் – strong bows, கொடு நோக்கு ஆடவர் – men with harsh looks, புலாஅல் கையர் – men with meat in their hands, men with meat stink in their hands (பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – புலால் நாறுகின்ற கையினை உடையவர், வேங்கடசாமி நாட்டார்  உரை – புலால் நீங்காத கையினர்), பூசா வாயர் – men with unclean mouths, ஒராஅ உருட்டும் – hooting without a break, குடுமிக் குராலொடு – along with a tufted female owl, மராஅஞ்சீறூர் மருங்கில் தூங்கும் – dance in/near the small town with kadampam trees, செந் நுதல் யானை – elephant with red forehead, வேங்கடம் தழீஇ – embracing Vēnkadam hills, வெம்முனை – a place with harsh battles, a fierce land, அருஞ்சுரம் இறந்தோர் – the man who went through the wasteland, நம்மினும் – more than us, வலிதாத் தூக்கிய பொருளே – wealth obtained after analyzing firmly

அகநானூறு 266, பரணர், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
கோடு உற நிவந்த நீடு இரும் பரப்பின்
அம் தீம் பாஅய புதுப் புனல் நெருநை
மைந்து மலி களிற்றின் தலைப் புணை தழீஇ
நரந்தம் நாறும் குவை இருங்கூந்தல்
இளந் துணை மகளிரொடு ஈர் அணிக் கலைஇ  5
நீர் பெயர்ந்து ஆடிய ஏந்து எழில் மழைக்கண்
நோக்கு தொறும் நோக்கு தொறும் தவிர்வு இலையாகிக்
காமம் கைம்மிகச் சிறத்தலின் நாண் இழந்து
ஆடினை என்ப மகிழ்ந அதுவே
யாழ் இசை மறுகின் நீடூர் கிழவோன்  10
வாய்வாள் எவ்வி ஏவன் மேவார்
நெடு மிடல் சாய்த்த பசும்பூண் பொருந்தலர்
அரிமணவாயில் உறத்தூர் ஆங்கண்
கள்ளுடைப் பெருஞ்சோற்று எல் இமிழ் அன்ன
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே இனி அஃது  15
அவலம் அன்று மன் எமக்கே அயல
கழனி உழவர் கலி சிறந்து எடுத்த
கறங்கு இசை வெரீஇப் பறந்த தோகை
அணங்குடை வரைப்பு அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும்
திரு மணி விளக்கின் அலைவாய்ச்  20
செருமிகு சேஎயொடு உற்ற சூளே.

Akanānūru 266, Paranar, Marutham Thinai – What the heroine said to her unfaithful husband
They say that you played with
young women with thick, dark hair
with narantham fragrance with
disheveled clothes, in the beautiful,
sweet, new floods which rose up to the
tall shores, hugging a raft like a very
strong elephant, not moving away
whenever their lifted, pretty, moist
eyes looked at you, you lost modesty and
played with them with overflowing love.

Lord!  This is of no shame to me!

The gossip that has risen is greater than
the uproar at the daytime celebrations with
liquor and festive food at Arimanavāyil Urathūr
of Evvi who ruined his greatly strong enemies
wearing gold ornaments, when they did not
accept his authority.

What hurts me is the promise that you made in
front of warring Murukan at Alavāy with pretty
lamps where peacocks come, moving away
when farmers in the fields create loud music!

Notes:  There is another version with line 2 being அந்திப் பராஅய புதுப் புனல் நெருநை.

Meanings:   கோடு உற நிவந்த – high up to the shores, high up to the banks, நீடு இரும் பரப்பின் – with a vast widespread area, அம் – beautiful, தீம் – sweet, பாஅய – spreading, புதுப் புனல் – new floods,  நெருநை – yesterday, மைந்து மலி களிற்றின் – like a very strong elephant, தலைப் புணை தழீஇ – embracing the front of a raft, நரந்தம் நாறும் குவை இருங்கூந்தல் – thick dark hair with the fragrance of narantham flowers, நாரத்தை, bitter orange, Citrus aurantium, இளந் துணை மகளிரொடு – with young women as your partners, ஈர் அணிக் கலைஇ – with water clothes in disarray, with water decorations ruined, நீர் பெயர்ந்து ஆடிய – played moving in the water, ஏந்து எழில் மழைக்கண் – lifted pretty moist eyes, very pretty moist eyes, நோக்கு தொறும் நோக்கு தொறும் – whenever they saw you, தவிர்வு இலையாகி – not moving away, காமம் கைம்மிக சிறத்தலின் – since love grew abundantly, நாண் இழந்து ஆடினை என்ப – they say that you lost your modesty and played, மகிழ்ந – oh lord, அதுவே – that, யாழ் இசை மறுகின் – with streets with lute music, நீடூர் கிழவோன் வாய்வாள் எவ்வி – Needur leader Evvi with sharp swords, ஏவன் மேவார் – those who do not accept his authority, நெடு மிடல் சாய்த்த – ruined their great strength, பசும்பூண் – gold ornaments, பொருந்தலர் – those who do not agree, அரிமண வாயில் உறத்தூர் – Arimanam and Urathūr, ஆங்கண் – there, கள்ளுடைப் பெருஞ்சோற்று எல் இமிழ் அன்ன – like the uproar when he served liquor with festive food during the day, கவ்வை ஆகின்றால் – this has become gossip, பெரிதே – greatly, இனி அஃது அவலம் அன்று – this is not shame, மன் – asai, an expletive, எமக்கே – to me, அயல கழனி உழவர் கலி சிறந்து எடுத்த கறங்கு இசை – nearby fields where farmers create happy loud music, வெரீஇப் பறந்த தோகை – peacocks that got afraid and moved away, அணங்குடை வரைப்பு அகம் பொலிய – mountains with gods to be splendid, fierce mountains to be splendid, வந்து இறுக்கும் – comes and stays, திரு மணி விளக்கின் அலைவாய் – Alaivāy with beautiful lamps, செருமிகு சேஎயொடு – in front of Murukan with great battle skills, உற்ற சூளே – the oath you gave

அகநானூறு 267, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நெஞ்சு நெகிழ்தகுந கூறி அன்பு கலந்து
அறாஅ வஞ்சினம் செய்தோர் வினை புரிந்து
திறம் வேறு ஆகல் எற்று என்று ஒற்றி
இனைதல் ஆன்றிசின் நீயே சினை பாய்ந்து
உதிர்த்த கோடை உட்குவரு கடத்து இடை  5
வெருக்கு அடி அன்ன குவி முகிழ் இருப்பை
மருப்புக் கடைந்தன்ன கொள்ளை வான் பூ
மயிர்க் கால் எண்கின் ஈர் இனம் கவர
மை பட்டன்ன மா முக முசுவினம்
பைது அறு நெடுங்கழை பாய்தலின் ஒய்யென  10
வெதிர் படு வெண்ணெல் வெவ்வறைத் தாஅய்
உகிர் நெரி ஓசையிற் பொங்குவன பொரியும்
ஓங்கல் வெற்பின் சுரம் பல இறந்தோர்
தாம் பழி உடையர் அல்லர் நாளும்
நயந்தோர்ப் பிணித்தல் தேற்றா வயங்கு வினை  15
வாள் ஏர் எல் வளை நெகிழ்த்த
தோளே தோழி தவறு உடையவ்வே.

Akanānūru 267, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Do not feel sad, analyzing why he is
of different mind now, the
one who left to do his work, my lover
who uttered promises with unending
loving words that melted our hearts!

He is not to be blamed, the one who
went through many wastelands in the
tall mountains where,
in the path between forests, the fierce
western winds attack branches of the
iruppai trees whose pointed buds are
like toes of wild cats, and they drop
their abundant white flowers that look
like they are carved from ivory,
that get eaten by big groups of bears with
fur on their feet, monkeys with faces as
black as kohl jump on parched, tall bamboo
and their mature white seeds fall down
rapidly and spread on hot boulders and pop
fully, sounding like snapping of fingernails.

My arms from which my pretty, bright,
bangles that are made by cutting conch
shells with saws slip, are to be blamed, for
not understanding the one who loves me!

Notes:  குறுந்தொகை 121 – மை பட்டன்ன மா முக முசுக்கலை.  குறுந்தொகை 77 – தவறு எனின் தவறோவிலவே வெஞ்சுரத்து உலந்த வம்பலர் உவல் இடு பதுக்கை நெடு நல் யானைக்கு இடு நிழலாகும் அரிய கானம் சென்றோர்க்கு எளியவாகிய தட மென் தோளே.

Meanings:   நெஞ்சு நெகிழ்தகுந கூறி – saying suitable things to melt the heart, அன்பு கலந்து – with love, அறாஅ – unending, வஞ்சினம் செய்தோர் – the man who made promises, வினை புரிந்து – desiring to do his work, திறம் வேறு ஆகல் எற்று என்று ஒற்றி – analyzing why he has changed, இனைதல் ஆன்றிசின் நீயே – do not feel sad, you avoid sorrow, சினை பாய்ந்து – attacked the branches, உதிர்த்த – dropped, கோடை – the western winds, உட்குவரு கடத்து இடை – in the forest path that causes fear , வெருக்கு அடி அன்ன – like paws of wild cats, குவி முகிழ் இருப்பை – pointed iruppai buds, Indian Butter Tree, South Indian Mahua, இலுப்பை,வஞ்சி, மருப்புக் கடைந்தன்ன – like made with ivory, கொள்ளை வான் பூ – abundant white flowers, மயிர்க் கால் – legs with fur, எண்கின் ஈர் இனம் கவர – get eaten by big herds of bears, மை பட்டன்ன – like covered with darkness, like covered with kohl, மா முக முசுவினம் – langur monkey herds with black faces, langur monkey, Semnopithecus priamus, பைது அறு – not green, not fresh, நெடுங்கழை பாய்தலின் – since they jumped on tall bamboo, ஒய்யென வெதிர்படு வெண்ணெல் – mature white seeds fall from bamboo rapidly, வெவ்வறைத் தாஅய் – they drop and spread on the hot boulders, உகிர் நெரி ஓசையின் – like the sounds of snapping fingernails, பொங்குவன பொரியும் – they plump up and pop, ஓங்கல் – tall mountain, வெற்பின் – in the mountain, சுரம் பல இறந்தோர் – one who passed through many wasteland paths, தாம் பழி உடையர் அல்லர் – he is not to be blamed, நாளும் – daily, நயந்தோர்ப் பிணித்தல் – attaching to the one who loves you, தேற்றா – not understanding, வயங்கு வினை – splendidly made with a saw (cutting conch shells), வாள் ஏர் எல் வளை நெகிழ்த்த தோளே தோழி தவறு உடை யவ்வே – my arms which let my pretty bright bangles to slip are at fault

அகநானூறு 268, வடம வண்ணக்கன் பேரி சாத்தனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அறியாய் வாழி தோழி பொறி வரிப்
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொரக் குழைந்த
குருதிச் செங்களம் புலவு அற வேங்கை
உருகெழு நாற்றம் குளவியொடு விலங்கும்
மா மலை நாடனொடு மறு இன்று ஆகிய  5
காமம் கலந்த காதல் உண்டெனின்
நன்று மன் அது நீ நாடாய் கூறுதி
நாணும் நட்பும் இல்லோர்த் தேரின்
யான் அலது இல்லை இவ் உலகத்தானே
இன்னுயிர் அன்ன நின்னொடும் சூழாது  10
முளை அணி மூங்கிலின் கிளையொடு பொலிந்த
பெரும் பெயர் எந்தை அருங்கடி நீவிச்
செய்து பின் இரங்கா வினையொடு
மெய்யல பெரும் பழி எய்தினென் யானே.

Akanānūru 268, Vadama Vannakkan Pēri Sāthanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!
Understand this!
If you have faultless desire
with love for the man from the
lofty mountains,
……….where
……….bright vēngai flowers along
……….with wild jasmine remove
……….the flesh stench of an
……….elephant with spots and lines on
……….its beautiful forehead, when it
……….got wounded fighting
……….with a tiger in a bloody field,
it is good.
If you do not analyze that, tell me.

If you are searching this world
for someone without modesty
and friendship, that is not me.
Not consulting with you, who is
well guarded by your famous father
with fine relatives who are like
bamboo decorated with sprouts, I have
gone and done an act for which I don’t
regret.

I have attained great blame for something
that is not true.

Meanings:   அறியாய் – know this, understand this, வாழி தோழி – may you live long my friend, பொறி வரிப் பூ நுதல் யானையொடு – with an elephant with spots and lines on his beautiful forehead, புலி பொர – fought with a tiger, குழைந்த – ruined, குருதிச் செங்களம் புலவு அற – bloody field stinking of flesh, வேங்கை உருகெழு நாற்றம் – fragrance of bright/colorful vēngai flowers, Pterocarpus marsupium, குளவியொடு – along with wild jasmine, விலங்கும் – they block, they remove, மா மலை நாடனொடு – with the man from the lofty mountains, மறு இன்று ஆகிய காமம் கலந்த காதல் உண்டெனின் – if there is faultless desire with love, நன்று – good, மன் – an asai, an expletive, அது நீ நாடாய் – if you do not analyze that, கூறுதி – you tell me, நாணும் நட்பும் இல்லோர்த் தேரின் – if you are searching for someone without shyness and friendship, யான் அலது இல்லை – that is not me, இவ் உலகத்தானே – in this world, இன்னுயிர் அன்ன – like sweet life, நின்னொடும் சூழாது – not consulting with you, முளை அணி மூங்கிலின் – like bamboo decorated with sprouts, கிளையொடு பொலிந்த – flourishing with relatives, பெரும் பெயர் எந்தை – our very famous father, அருங்கடி நீவி – passing his strict guard, செய்து பின் இரங்கா வினையொடு – going and doing a good act for which I do not regret later,  மெய் அல – not true, பெரும் பழி எய்தினென் யானே – I have attained great blame

அகநானூறு 269, மதுரை மருதன் இளநாகனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
தொடி தோள் இவர்க எவ்வமும் தீர்க
நெறி இருங்கதுப்பின் கோதையும் புனைக
ஏறுடை இன நிரை பெயரப் பெயராது
செறி சுரை வெள் வேல் மழவர்த் தாங்கிய
தறுகணாளர் நல்லிசை நிறுமார்  5
பிடி மடிந்தன்ன குறும்பொறை மருங்கின்
நட்ட போலும் நடாஅ நெடுங்கல்
அகலிடம் குயின்ற பல் பெயர் மண்ணி
நறு விரை மஞ்சள் ஈர்ம் புறம் பொலிய
அம்பு கொண்டு அறுத்த ஆர் நார் உரிவையின்  10
செம் பூங்கரந்தை புனைந்த கண்ணி
வரி வண்டு ஆர்ப்பச் சூட்டிக் கழல் கால்
இளையர் பதிப் பெயரும் அருஞ்சுரம் இறந்தோர்
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள்
பொலங்காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல்  15
நலங்கேழ் மாக் குரல் குழையொடு துயல்வரப்
பாடு ஊர்பு எழுதரும் பகுவாய் மண்டிலத்து
வயிர் இடைப் பட்ட தெள் விளி இயம்ப
வண்டல் பாவை உண் துறை தரீஇத்
திருநுதல் மகளிர் குரவை அயரும்  20
பெரு நீர்க் கானல் தழீஇய இருக்கை
வாணன் சிறுகுடி வணங்கு கதிர் நெல்லின்
யாணர்த் தண் பணைப் போது வாய் அவிழ்ந்த
ஒண் செங்கழுநீர் அன்ன நின்
கண் பனி துடைமார் வந்தனர் விரைந்தே.  25

Akanānūru 269, Maruthan Ilanākanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Let your bangles go up your arm!
May your sorrow end!  May you wear
flower strands on your curly, dark hair!

He is coming through the land
where young warriors wearing bravery anklets
return after they wash the tall rock columns
that are natural and unplanted, near a small
boulder that looks like a female elephant
lying down, on those wide parts,
the names of many,
……….who stopped the bandits carrying bright
……….spears with tight ferrules, from seizing their
……….cattle herd with bulls on their way home,
are carved to establish their fine fame, and they
adorn beautifully the wet columns with fragrant
turmeric,and bee-swarming garlands made from
red karanthai flowers strung with the fiber of an
āthi tree, torn out with their arrows, to honor the
fine name of those who died.

He will wipe the tears from your eyes that are like
bright, red waterlilies that open from buds, growing
in the cool, prosperous paddy fields with bent spears,
in Vānan’s Sirukudi village which is adjacent to
groves near the large ocean,

on whose shores pretty-browed, young girls with tall,
lifted loins decorated with rows of gold coins, perform
kuravai dances wearing leaf garments with clusters
of flowers which sway, after bringing their sand dolls
to the shores of drinking water reservoirs, on the
the last rainy days of Thai month, as music arising from
the vayir horns with round, gaping mouths are heard
clearly.

Notes:  சிறுகுடி:  The word Sirukudi is the name of a particular village indicated with the name of a leader in 6 poems – Akanānūru 54-14 (பண்ணன்), Akanānūru 117-18 (வாணன்), Akanānūru 204-12 (வாணன்), Akanānūru 269-22 (வாணன்), Natrinai 340-9 (வாணன்), Natrinai 367-6 (அருமன்).  Elsewhere, it means a small village or a small community.  அகநானூறு 178 – பிடி மடிந்தன்ன கல், அகநானூறு 269 –  பிடி மடிந்தன்ன குறும்பொறை, குறுந்தொகை 111 – கூழை இரும் பிடிக் கை கரந்தன்ன கேழ் இருந் துறுகல்,  கலித்தொகை 108 – பிடி துஞ்சு அன்ன அறை, ஐங்குறுநூறு 239 – புகர் முக வேழம் இரும்பிணர்த் துறுகல் பிடி செத்துத் தழூஉம்.  வண்டல் பாவை உண் துறை தரீஇத் திருநுதல் மகளிர் குரவை அயரும்   (19) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – விளையாட்டுப் பாவையை நீர்த்துறையில் கொணர்ந்து மகளிர் குரவை அயரும் என்றது தை நீராடல் எனக் கொள்ளுதலும் கூடும்.

Meanings:   தொடி தோள் இவர்க – may the bangles go up your arm, எவ்வமும் தீர்க – may your sorrow end, நெறி இருங்கதுப்பின் கோதையும் புனைக – may you wear flower strands on your curly dark hair, may you wear flower strands on your perfect dark hair, ஏறுடை இன நிரை பெயர – herds with bulls to come back, பெயராது – fought not running away (புறங்கொடாது நின்று), செறி சுரை வெள் வேல் – silvery spears with tight ferrules, மழவர் – warriors (வெட்சி வீரர்கள், those who steal cattle), தாங்கிய – bearing, தறுகணாளர் – those without fear (கரந்தை வீரர்கள், warriors who retrieve the stolen cattle), நல்லிசை – fine fame, நிறுமார் – to establish, பிடி மடிந்தன்ன – like a female elephant/elephants lying down, குறும்பொறை – small boulders, மருங்கின் – nearby, நட்ட போலும் நடாஅ நெடுங்கல் – natural/unplanted tall stones that appear like they were set/planted there, அகலிடம் குயின்ற – etched on the wide spaces, பல் பெயர் மண்ணி – washed the many names, நறு விரை – fine fragrance, மஞ்சள் – turmeric, ஈர்ம் புறம் – wet side, பொலிய – to be splendid, to be beautiful, அம்பு கொண்டு அறுத்த – cut with an arrow, ஆர் நார் – fiber of bauhinia trees, உரிவையின் – of the peeled, செம் பூங்கரந்தை புனைந்த கண்ணி – garland woven with red karanthai flowers, globe thistle or basil, வரி வண்டு ஆர்ப்ப – as striped bees hum, சூட்டி – decorated, கழல் கால் இளையர் பதிப் பெயரும் – young men wearing warrior anklets move away, அருஞ்சுரம் இறந்தோர் – the one who passed the difficult wasteland, தைஇ நின்ற – stopped in Thai month, தண் பெயல் கடை நாள் – last day of cool rain, பொலம் காசு நிரைத்த – jewel with rows of golden coins, கோடு ஏந்து அல்குல் – lifted loins with lines, tall lifted loins, நலம் கேழ் – pretty colors, மாக் குரல் – big clusters, குழையொடு துயல்வர – swaying with tender leaves, பாடு ஊர்பு எழுதரும் – where sound rises, பகுவாய் மண்டிலத்து – w