நெடுநல்வாடை  –  Nedunalvādai

Translation by Vaidehi

 ©  All Rights Reserved

பாடியவர் – மதுரைக் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரர்
பாடப்பட்டவன்: தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன்
திணை – வாகை
துறை – கூதிர்ப்பாசறை
பாவகை – ஆசிரியப்பா
மொத்த அடிகள் – 188

தமிழ் உரை நூல்
பத்துப்பாட்டு (2 பகுதிகள்) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை

மழை பொழிதல்

வையகம் பனிப்ப வலன் ஏர்பு வளைஇ
பொய்யா வானம் புதுப் பெயல் பொழிந்தென (1 – 2)

Rains Poured

Unfailing clouds climbed to the
right, circling and chilling the earth
and came down as fresh rains.

Notes:  வலன் (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வலப் பக்கம்.  மழையும் காற்றும் வலஞ் சூழுமாயின் அவை மிகும் என்ப.  வலன் ஏர்பு – அகநானூறு 43, 84, 188, 278, 298, 328, நற்றிணை 37, 264, 328, குறுந்தொகை 237, ஐங்குறுநூறு 469, பதிற்றுப்பத்து 24, 31, நெடுநல்வாடை 1, பட்டினப்பாலை 67, முல்லைப்பாட்டு 4, திருமுருகாற்றுப்படை 1, மதுரைக்காஞ்சி 5 – வல மாதிரத்தான் வளி கொட்ப.

Meanings:   வையகம் பனிப்ப – causing the earth to get cold, வலன் ஏர்பு – climbed on the right, climbed with strength, வளைஇ – circled, girdled, பொய்யா வானம் – unfailing clouds, unfailing skies, புதுப்பெயல் பொழிந்தென – since new rains fell

இடையர் நிலை

ஆர்கலி முனைஇய கொடுங்கோல் கோவலர்
ஏறுடை இன நிரை வேறு புலம் பரப்பிப்
புலம் பெயர் புலம்பொடு கலங்கிக் கோடல்   5
நீடு இதழ்க் கண்ணி நீர்அலைக் கலாவ
மெய்க்கொள் பெரும் பனி நலியப் பலருடன்
கைக்கொள் கொள்ளியர் கவுள் புடையூஉ நடுங்க  (3 – 8)

Situation of Cattle Herders

Agonized cattle herders
wielding rods with curved ends,
hated the floods and moved
with their cattle to new lands
in confusion and sorrow, and
water droplets from their
garlands with long-petaled
glorylilies, dripped on their bodies.

Together, they warmed their hands
in the fires they lit, and hit their
cheeks with them as they trembled
in the freezing cold.

Notes:  கொடுங்கோல் – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அகநானூறு 17, அகநானூறு 74, அகநானூறு 195 – வளைந்த கோல், நெடுநல்வாடை 3, முல்லைப்பாட்டு 15 – கொடிய கோல், வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – அகநானூறு  74, அகநானூறு 195  – வளைந்த கோல்,  அகநானூறு 17 – கொடிய கோல், நச்சினார்க்கினியர் உரை – முல்லைப்பாட்டு 15 – கொடிய கோல்.  கொடுங்கோல் (3) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை- ஆ முதலியவற்றை அலைந்து அச்சுறுத்தும் கோலாகலான் கொடுங்கோல்.  இனி வளைந்த கோல் எனினுமாம்.  கோவன் நிரைகட்கு உணவாகிய தழைகளை வளைத்து முறித்தல் பொருட்டு தலை வளைந்த கோல்.  கைக்கொள் கொள்ளியர் கவுள் புடையூஉ நடுங்க (8) – நச்சினார்க்கினியர் உரை –  கையை நெருப்பிலே காய்த்து அதிற்கொண்ட வெம்மையை கவுளிலே அடுத்தலிற் கைக்கொள் கொள்ளியர் என்றார்.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கையிடத்தே கொண்ட நெருப்பினை உடையவராய் பற்பறை கொட்டி நடுங்கி நிற்ப.

Meanings:   ஆர்கலி – floods, முனைஇய – hating, கொடுங்கோல் கோவலர் – cattle herders with rods that are curved on one end, cattle herders with harsh sticks, ஏறுடை – with bulls, இன நிரை – cattle herds, வேறு புலம் பரப்பி – moved away to other lands, புலம் பெயர் – move away from the land, புலம்பொடு – in loneliness, கலங்கி – distressed, confused, கோடல் – malabar glory lilies, நீடு இதழ் – long petals, கண்ணி – garland, நீரலைக் கலாவ – as water droplets dripped (on them), மெய்க்கொள் – on their bodies, பெரும் பனி நலிய – sad because of the great cold, பலருடன் – with many others, கைக்கொள் கொள்ளியர் – they warmed their hands in lit fires, கவுள் புடையூஉ நடுங்க – they applied the heat hitting by on their cheeks and trembled, their teeth clattered and they trembled

கூதிர்க்காலத்தின் தன்மை

மா மேயல் மறப்ப மந்தி கூர
பறவை படிவன வீழக் கறவை   10
கன்று கோள் ஒழியக் கடிய வீசி
குன்று குளிர்ப்பன்ன கூதிர்ப் பானாள் (9 – 12)

Cold Season

Animals forgot grazing, female
monkeys struggled greatly, birds
birds fell off their tree perches
and cows kicked and chased away
their new-born calves in anger.

Such was the night’s cold
that could freeze a mountain.

Notes: மந்தி கூர – நச்சினார்க்கினியர் உரை – குரங்கு குளிர்ச்சி மிக.  குரங்கு குன்னாக்க (குனிய) என்பாரும் உளர்.

Meanings:   மா – animals, மேயல் மறப்ப – forgot to graze, மந்தி கூர – female monkeys face the extreme cold, பறவை படிவன வீழ – birds fell off their perches, கறவை – cows that had young calves, கன்று கோள் ஒழிய – pushed away calves that were drinking milk, கடிய – in anger, வீசி – kicked, குன்று குளிர்ப்பன்ன – like chilling mountains, கூதிர்ப் பானாள் – cold season’s midnight

மழைக்காலச் செழிப்பு

புன் கொடி முசுண்டைப் பொதிப்புற வான்பூப்
பொன் போல் பீரமொடு புதல் புதல் மலரப்
பைங்கால் கொக்கின் மென் பறைத் தொழுதி   15
இருங்களி பரந்த ஈர வெண்மணல்
செவ்வரி நாரையொடு எவ்வாயும் கவரக்
கயல் அறல் எதிரக் கடும் புனல் சாஅய்ப்
பெயல் உலந்து எழுந்த பொங்கல் வெண்மழை
அகல் இரு விசும்பில் துவலை கற்ப   20
அங்கண் அகல்வயல் ஆர் பெயல் கலித்த
வண் தோட்டு நெல்லின் வருகதிர் வணங்க
முழு முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின்
கொழு மடல் அவிழ்ந்த குழூஉக்கொள் பெருங்குலை
நுண் நீர் தெவிள வீங்கிப் புடை திரண்டு   25
தெண் நீர் பசுங்காய் சேறு கொள முற்ற
நளி கொள் சிமைய விரவு மலர் வியன் காக்
குளிர் கொள் சினைய குரூஉத் துளி தூங்க  (13 – 28)

Flourishing Rainy Season

Bushes were covered with
delicate bindweed vines
bearing thick white flowers
and sponge gourd vines
with golden yellow flowers.

Opportunistic flocks
of green-legged storks with
delicate wings and painted
storks with red stripes, waited
on the wide fine black sand
streaked with wet white sand,
and caught carp fish
that swam against the rapids,
as the water flow slowed down,
taking what they could.

Billowing white clouds
rose to the huge, wide sky
that was clear after the rains,
and learned to rain showering
tiny drops of water.

Due to the heavy rains,
in the wide fields, paddy
grasses flourished with abundant
leaves, their heavy spears filled
with mature grains, bent.

Betel-nut palms with sapphire
necks from which thick fronds
branch, were loaded with many
clusters of mature nuts, swollen
and bulged on their sides, with
sweet, thick water inside.

In the huge grove on the cold
summit, various flowers blossomed,
and colored water droplets hung
from tree branches.

Notes:  துவலை கற்ப (20) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  முகில்கள் தம்பால் மிக்குள்ள நீரைப் போற்றாமல் மிக்குப் பெய்து விட்டுப் பின்னர் பின்னர் நீர் வறண்ட வெண் மேகமாகி இன்னும் மிக்குப் பெய்தல் தவறு என்று அறிந்தனவாய் இனியேனும் சிறிதாகப் பெய்து பழகுவோம் எனக் கருதி அங்ஙனம் பெய்ததற்குப் பயிலுமாறுப் போலத் தூவ என்று ஒரு பொருள் தோன்றக் கற்ப என்றார்.  ஐங்குறுநூறு 461 – வான் பிசிர்க் கருவியின் பிடவு முகை தகையக் கான் பிசிர் கற்பக் கார் தொடங்கின்றே.  மதுரைக்காஞ்சி 400 – தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர்ப் பசுங்காய்.  நாரை, according to the University of Madras Lexicon is either the Tantalus leucocephalus (old name for painted stork – not used any longer) or the Grus cineren (Common crane).  The painted stork (Mycteria leucocephala – current name) has red markings on its wings.

Meanings:   புன் கொடி – thin vines, delicate vines, முசுண்டை – Leather-berried bindweed, Rivea ornata, பொதிப்புற – thick sides, வான் பூ – white flowers, பொன் போல் பீரமொடு – with gold colored ridge gourd/sponge gourd, புதல் புதல் – on all the bushes, மலர – they blossom, பைங்கால் கொக்கின் – green/yellow legged storks’, மென் பறை – delicate wings, தொழுதி – flocks, இருங்களி – black mud, பரந்த – spread, ஈர வெண்மணல் – wet white sand, செவ்வரி நாரையொடு – with painted storks with red stripes, Mycteria leucocephala, with cranes with red stripes, எவ்வாயும் கவர – wherever there are fish, கயல் அறல் எதிர – carp fish swimming opposite the stream, Cyprinus fimbriatus, கடும் புனல் – rapidly flowing waters, சாஅய் – slowed down, பெயல் உலர்ந்து – rain ended, எழுந்த – rose, பொங்கல் வெண்மழை – abundant white clouds, அகல் இரு விசும்பில் – in the wide huge/dark skies, துவலை – water spray, rain droplets, கற்ப – learned, அங்கண் – there, அகல்வயல் – wide fields, large fields, ஆர் பெயல் – heavy rains, கலித்து – flourished, வண் தோட்டு – with abundant leaves, நெல்லின் – of paddy grass, வருகதிர் வணங்க – mature grain spikes bent down due to the weight, முழு முதற் கமுகின் – of betel nut trees with thick trunks, மணி உறழ் எருத்தின் – on the sapphire-like necks, கொழு மடல் – thick fronds, thick leaves, அவிழ்ந்த – opened, குழூஉக் கொள் – thick, rounded, பெருங்குலை – huge bunches, நுண் நீர் – abundant water, tender water, தெவிள வீங்கி – big and swollen, புடை திரண்டு – rounded on the sides, bulging on the sides, தெண் நீர் – clear water, பசுங்காய் – green betel nuts, சேறு கொள முற்ற – have become sweet and mature, நளி கொள்- being cold, சிமைய – at the mountain summit, விரவு மலர் – various kinds of flowers, வியன் கா- wide grove, huge grove, குளிர் கொள் சினைய – on the cool tree branches, குரூஉத் துளி – colored water droplets, தூங்க – were hanging

தெருக்களில் சுற்றித்திரியும் மக்கள்

மாடம் ஓங்கிய மல்லல் மூதூர்
ஆறு கிடந்தன்ன அகல் நெடுந் தெருவில்   30
படலைக் கண்ணி பரு ஏர் எறுழ் திணி தோள்
முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள்
வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து
துவலைத் தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து
இரு கோட்டு அறுவையர் வேண்டு வயின் திரிதர  (29 – 35)

People on the Streets

In this rich, ancient town with tall
mansions, where the wide and long
streets appeared like rivers,
tight-bodied valiant men with beautiful,
strong, broad shoulders, wearing leaf
and flower garlands,
drank bee-swarming alcohol in bliss.

They were oblivious of the rains that
fell on them as day gave way to night,
and milled around the streets much to
their hearts’ desire, wearing long shirts
that hung on both sides.

Meanings:   மாடம் ஓங்கிய – with tall buildings, மல்லல் – prosperous, மூதூர் – ancient town, ஆறு கிடந்தன்ன – like rivers, அகல் நெடுந்தெருவில் – in the  wide and long streets, படலை – leaves and flowers, கண்ணி – garland, பரு ஏர் எறுழ் – fat beautiful strong, திணி தோள் – strong shoulders, முடலை யாக்கை – tight bodies, முழு வலி மாக்கள் – strong bodied men, வண்டு மூசு தேறல் – bees swarming alcohol, மாந்தி – drink, மகிழ் சிறந்து – very happily, துவலைத் தண் துளி – cold water sprays, பேணார் – they did not care, பகல் இறந்து – after daytime passed, இரு கோட்டு அறுவையர் – those wearing long shirts hanging on both sides, வேண்டு – desired, வயின் – side, இடம் திரிதர – roamed around the place

மாலையில் தெய்வத்தை வழிபடும் பெண்கள்

வெள்ளி வள்ளி வீங்கு இறைப் பணைத் தோள்
மெத்தென் சாயல் முத்து உறழ் முறுவல்
பூங்குழைக்கு அமர்ந்த ஏந்து எழில் மழைக்கண்
மடவரல் மகளிர் பிடகைப் பெய்த
செவ்வி அரும்பின் பைங்கால் பித்திகத்து   40
அவ்விதழ் அவிழ் பதம் கமழப் பொழுது அறிந்து
இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர்ந்திரி கொளீஇ
நெல்லும் மலரும் தூஉய் கைதொழுது
மல்லல் ஆவணம் மாலை அயர (36 – 44)

Women who Worship in the Evening Hours

Delicate, naive women with
bamboo-like arms, teeth resembling
pearls, white conch-shell bangles on their
tight forearms, and moist eyes that
matched their beautiful earrings, carried
long, green-stemmed jasmine buds in trays.
The flower buds opened their pretty petals
and blossomed, their spreading fragrance
announcing the arrival of evening time.

The women lit the oil-dipped wicks of iron lamps,
pressed their lifted palms together,
prayed tossing offerings of rice paddy and flowers,
and celebrated evenings in the prosperous market.

Notes:   நெல்லும் மலரும்:  நெடுநல்வாடை 43 – நெல்லும் மலரும் தூஉய்க்கை தொழுது, முல்லைப்பாட்டு 8-10 – நெல்லொடு நாழி கொண்ட நறு வீ முல்லை அரும்பு அவிழ் அலரி தூஉய்க் கைதொழுது, புறநானூறு 280 – நெல் நீர் எறிந்து விரிச்சி ஓர்க்கும் செம்முது பெண்டின் சொல்லும்.  முத்தைப் போன்ற பற்கள்:  அகநானூறு 27 – முத்தின் அன்ன நகைப் பொலிந்து இலங்கும் எயிறு, ஐங்குறுநூறு 185 – இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு, ஐங்குறுநூறு 380 – முத்து ஏர் வெண் பல், கலித்தொகை 64 – முத்து ஏர் முறுவலாய், கலித்தொகை 93 – முத்து ஏர் முறுவலாய், கலித்தொகை 97 – முத்து ஏர் முறுவலாய், கலித்தொகை 97 – முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல், கலித்தொகை 131 – முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய், பரிபாடல் 8 – எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண்பல், பரிபாடல் திரட்டு 2 – முத்த முறுவல்,  பொருநராற்றுப்படை 27 – துவர் வாய்ப் பல உறு முத்தின் பழி தீர் வெண்பல், சிறுபாணாற்றுப்படை 57 – நகாஅர் அன்ன நளி நீர் முத்தம், நெடுநல்வாடை 37 – முத்து உறழ் முறுவல்.

Meanings:   வெள்ளி – white, வள்ளி – bangles made from conch shells, வீங்கு – tight, இறை – forearm, wrist, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, மெத்தென் – delicate, சாயல் – nature, முத்து உறழ் முறுவல் – pearl-like teeth, smiles with pearl-like teeth, பூங்குழைக்கு – to the beautiful earrings, to the bright earrings, அமர்ந்த – fitting, ஏந்து – lifted, எழில் – pretty, மழைக்கண் – moist eyes, cool eyes, மடவரல் – naive, innocent, மகளிர் – women, பிடகை – flower tray, பெய்த – placed, செவ்வி அரும்பின் –  with mature buds, with perfect buds, பைங்கால் பித்திகத்து – of green- stemmed jasmine flowers, அவ்விதழ் – pretty petals, அவிழ் பதம்- opening stage, கமழ – fragrance spread, பொழுது அறிந்து – became aware of time, இரும்பு செய் விளக்கின் – in the lamps made from iron, ஈந்திரி – wet wicks with oil, கொளீஇ – lit, நெல்லும் மலரும் தூஉய் – threw paddy and rice offerings, கைதொழுது – worshipped with their hands, மல்லல் – prosperous, ஆவணம் – market, மாலை – evening time, அயர – celebrated

கூதிர்க்கால நிகழ்வுகள்

மனை வாழ் புறாவின் நிலை

மனை உறை புறவின் செங்கால் சேவல்  45
இன்புறு பெடையொடு மன்று தேர்ந்து உண்ணாது
இரவும் பகலும் மயங்கி கையற்று
மதலைப் பள்ளி மாறுவன இருப்ப
கடியுடை வியல் நகர்ச் சிறு குறுந் தொழுவர்
கொள் உறழ் நறுங்கல் பலகூட்டு மறுக  50
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம்
தென் புல மருங்கில் சாந்தொடு துறப்பக் (45 – 52)

Events in the Cold Season

House-Residing Pigeons

The house-residing, red-legged male
pigeon and his pleasurable mate
did not go to the town’s common
grounds in search of food.

Unable to distinguish night and day,
the confused, helpless pair rested
on a plank under the eaves, lifting
one tired leg at a time.

Servants performing small tasks
in protected large houses
ground many aromatic substances
on millet-colored, fragrant stones.

Sandal wood from the south lay
around abandoned, not ground
on the white circular stones
that came from the northerners.

Notes:  அகநானூறு 340 – வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் குட புல உறுப்பின் கூட்டுபு நிகழ்த்திய வண்டு இமிர் நறும் சாந்து.  மதலைப் பள்ளி மாறுவன இருப்ப (47) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – கொடுங்கையைத் தாங்குதலுடைய பலகைகளிலே பறவாதிருந்து கடுத்த கால் ஆறும்படி மாறி மாறி இருக்க.  (கொடுங்கை = வீட்டின் வெளிப்புறத்தில் கூரைக்கு அடியில் உள்ள நீண்டு உறுப்புகள், projections from the sides and front of houses that are under the eaves).

Meanings:    மனை உறை – house residing, புறவின் – pigeon’s, செங்கால் சேவல் – red-legged male, இன்புறு பெடையொடு – with its pleasurable female, மன்று – common place, தேர்ந்து உண்ணாது – instead of choosing their food and eating, இரவும் பகலும் மயங்கி – confused about day and night, கையற்று – feeling helpless, மதலைப் பள்ளி – supporting board (under the eaves), மாறுவன இருப்ப – switched their legs standing there, கடியுடை – with protection, வியல் நகர் – wide houses, சிறு குறுந்தொழுவர்- servants who do small tasks, கொள் உறழ் – millet like, நறுங்கல் – fragrant stones, பல் கூட்டு மறுக – crushed few aromatic things, வடவர் தந்த – northerners gave, வான் கேழ் வட்டம் – white round sandal stone, தென் புல – southern side, மருங்கில் – nearby, சாந்தொடு துறப்ப – sandalwood lay forgotten, sandalwood lay unused

மகளிர் நிலை

கூந்தல் மகளிர் கோதை புனையார்
பல் இருங் கூந்தல் சில் மலர் பெய்ம்மார்
தண் நறுந் தகர முளரி நெருப்பு அமைத்து  55
இருங்காழ் அகிலொடு வெள் அயிர் புகைப்பக்  (53-56)

About the Women

Women do not decorate their
hair with fresh flower strands.

To wear a few flowers on their
thick, dark hair,
they started fires with cool,
fragrant thakaram twigs and
burned dense, black akil
wood along with candied sugar.

Meanings:   கூந்தல் – hair, மகளிர் – women, கோதை – flower strands, புனையார் – they did not wear, பல் இருங் கூந்தல் – thick black hair, சில் மலர் – few flowers, பெய்ம்மார் – to wear, to adorn, தண் – cool, நறும் – fragrant, தகர முளரி – fragrant pieces of thakaram wood, நறுமண மரவகை, Wax- flower dog-bane, Tabernae montana, நெருப்பு அமைத்து – lit a fire, இருங்காழ் அகிலொடு – with black dense akil wood, வெள் அயிர் புகைப்ப – burnt candied sugar, கண்ட சருக்கரை

விசிறியும் தாழிட்ட சாளரமும்

கை வல் கம்மியன் கவின் பெறப் புனைந்த
செங்கேழ் வட்டஞ் சுருக்கிக் கொடுந்தறிச்
சிலம்பி வான் நூல் வலந்தன தூங்க
வான் உற நிவந்த மேனிலை மருங்கின்   60
வேனில் பள்ளித் தென் வளி தரூஉம்
நேர்வாய்க் கட்டளை திரியாது திண் நிலைப்
போர்வாய்க் கதவம் தாழொடு துறப்பக் (57 – 63)

Folding Fan and Closed Windows

A round, red folding fan created by a
hand-skilled craftsman hung folded on
a curved peg, and a spider’s web woven
with white strands had surrounded it.

In the sky-high, tall mansion’s upper floor,
perfectly fitting, strong fitting doors were
were closed and latched, blocking breezes
that would flow straight into the summer
season’s bedroom windows.

Meanings:    கை வல் – hand skilled, கம்மியன் – a craftsman, கவின் பெற – made beautifully, புனைந்த – created, செங்கேழ் வட்டம் – red colored round fan, ஆலவட்டம், சுருக்கி – folded, கொடும் தறி – curved wooden peg, சிலம்பி – spider, வான் நூல் – white threads, வலந்தன – surrounded, தூங்க – hanging, வான் உற – touching the sky, நிவந்த – tall, மேனிலை மருங்கின் – in the upper level, வேனில் – summer’s, பள்ளி – bedroom, தென் வளி – southern winds, தரூஉம் – brings, நேர்வாய்க் கட்டளை – straight windows, திரியாது – not flowing, திண் நிலைப் போர்வாய்க் கதவம் – strong fitting doors, தாழொடு துறப்ப – were latched and closed

தண்ணீரை விரும்பாது நெருப்பை விரும்புதல்

கல்லென் துவலை தூவலின், யாவரும்
தொகுவாய்க் கன்னல் தண்ணீர் உண்ணார்  65
பகுவாய்த் தடவில் செந் நெருப்பு ஆர (64 – 66)

Hating Water and Desiring Fire

Raindrops fell with loud noises.
Not wanting to drink cold water
kept in narrow-mouthed pots,
everyone enjoyed the warmth
of the hot, red flames
from split-mouthed coal bowls.

Meanings:    கல்லென் – with the sound ‘kal’, loud sounds, துவலை தூவலின் – since there were raindrops, யாவரும் – everybody, தொகுவாய் – narrow mouth, கன்னல் – waterpots, kudam, தண்ணீர் – cold water, உண்ணார் – they did not drink, பகுவாய் – split-mouth, wide-mouth, தடவில் – in coal bowls, in flame bowls, செந்நெருப்பு – red flames, ஆர – they enjoyed

ஆடல் மகளிரின் செயல்

ஆடல் மகளிர் பாடல் கொளப் புணர்மார்
தண்மையின் திரிந்த இன் குரல் தீம் தொடை
கொம்மை வருமுலை வெம்மையில் தடைஇ
கருங்கோட்டுச் சீறியாழ் பண்ணு முறை நிறுப்ப (67 – 70)

Dancers Tuning their Lutes

Dancing girls ready to sing,
tuned their sweet lute strings
in a fitting manner,
since the instruments had lost
their tune in the cold weather.

They warmed the strings,
rubbing them
on their warm, big breasts
and tuned the black-stemmed,
small lutes to precision.

Meanings:   ஆடல் மகளிர் – female dancers, பாடல் கொள – getting ready to sing, புணர்மார் – to tune, தண்மையின் திரிந்த – out of tune because of the cold weather, இன் குரல் – sweet sounds, தீம் தொடை – sweet strings, கொம்மை வருமுலை – rounded rising breasts, வெம்மையில் – in the warmth, தடைஇ – rubbed, கருங்கோட்டு சீறியாழ் – black-stemmed small lutes, பண்ணு முறை நிறுப்ப – tuned them according to proper methods

பிரிந்தோரை வாட்டும் கூதிர்

காதலர்ப் பிரிந்தோர் புலம்ப பெயல் கனைந்து
கூதிர் நின்றன்றால் (71-72)

Painful Cold Winds

Those separated from their
partners struggled with loneliness
and pain;
heavy rains poured incessantly
and chill winds blew unabated.

Meanings:    காதலர் பிரிந்தோர் – those separated from their partners, புலம்ப – they were sad, பெயல் கனைந்து – rain increased, கூதிர் நின்றன்றால் – the chillness stayed, the chillness did not end

மன்னனின் அரண்மனையை உருவாக்கிய முறை

……………..மாதிரம்
விரி கதிர் பரப்பிய வியல்வாய் மண்டிலம்
இரு கோல் குறி நிலை வழுக்காது குடக்கு ஏர்பு
ஒரு திறம் சாரா அரை நாள் அமயத்து   75
நூல் அறி புலவர் நுண்ணிதின் கயிறு இட்டு
தேஎம் கொண்டு தெய்வம் நோக்கி
பெரும் பெயர் மன்னர்க்கு ஒப்ப மனை வகுத்து (72- 78)

Palace Construction

At mid-day when the bright,
ray-spreading sun climbed on toward
the west side and was high in the vast
sky, learned men, who had read books
on construction, noted the cardinal
directions, decided where to construct,
plnated two sticks on the ground at
noon time when they did not see the
sun’s shadow fall on land, tied threads
with precision, prayed to the gods, and
built the palace with many rooms,
suitable for the well renowned king.

Meanings:    மாதிரம் – directions, விரி கதிர் பரப்பிய – rays spread, வியல்வாய் – wide space, மண்டிலம் – sun, இரு கோல் – two sticks , குறி நிலை வழுக்காது – not faulting and pointing to any direction, குடக்கு ஏர்பு – climbed to the west, ஒரு திறம் சாரா – not slanting on any one direction, அரை நாள் அமயத்து – at midday time, நூல் அறி புலவர் – learned men who have read books, நுண்ணிதின் –  with precision, கயிறு இட்டு – placed threads, தேஎம் கொண்டு – noted the directions to construct, தெய்வம் நோக்கி – prayed to gods, பெரும் பெயர் மன்னர்க்கு ஒப்ப – suitable for a very famous king, மனை வகுத்து – created a residence with different rooms

அரண்மனை வாயில்

ஒருங்கு உடன் வளைஇ ஓங்கு நிலை வரைப்பின்
பரு இரும்பு பிணித்து செவ்வரக்கு உரீஇ   80
துணை மாண் கதவம் பொருத்தி இணை மாண்டு
நாளொடு பெயரிய கோள் அமை விழு மரத்து
போது அவிழ் குவளைப் புதுப் பிடி கால் அமைத்து
தாழொடு குயின்ற போர் அமை புணர்ப்பில்
கை வல் கம்மியன் முடுக்கலின் புரை தீர்ந்து   85
ஐயவி அப்பிய நெய்யணி நெடு நிலை
வென்று எழு கொடியொடு வேழம் சென்று புக
குன்று குயின்றன்ன ஓங்கு நிலை வாயில் (79 – 88)

Palace Entry Gates and Double Doors

High walls were erected around
the entire palace.  At the entry,
perfect double doors created
by a carpenter with skilled hands,
made from hard woods from a fine
tree with the name of a star, were
attached to headers with thick iron
nails.

The doors were polished with red wax,
and handles in the shape of newly opened
waterlilies and latches were attached to
them.  There were no spaces between the
perfectly fitting double doors.

On the tall header above the doors, white
mustard paste and ghee were smeared.

The tall palace entry was fit for elephants
with victory banners.  Going through it
was like entering a carved mountain.

Meanings:    ஒருங்கு உடன் வளைஇ – fully circling all parts of the palace, ஓங்கு நிலை வரைப்பின் – within tall walls, பரு இரும்பு பிணித்து – attached with thick nails, செவ்வரக்கு உரீஇ – rubbed red wax, துணை மாண் கதவம் பொருத்தி – attached perfect double doors, இணை மாண்டு – attached perfectly, நாளொடு பெயரிய கோள் – a fine wood with the name of the star uthiram, அமை விழு மரத்து – of the best tree (பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  ஆச்சா, கருங்காலி முதலிய மரங்கள்), போது அவிழ் – petals opening, குவளை – blue waterlilies, புதுப்பிடி கால் அமைத்து – fixed new handles, தாழொடு குயின்ற – latches were attached, போர் அமை புணர்ப்பில் – with the two doors attached well, கை வல் கம்மியன் – hand-skilled worker, முடுக்கலின் – since it was fitted tightly, புரை தீர்ந்து – without space, ஐயவி அப்பிய – rubbed with white mustard – as a form of worship,  நெய்யணி – rubbed with ghee, rubbed with oil, நெடு நிலை – tall entry way, வென்று எழு கொடியோடு – with raised victory banners, வேழம் சென்று புக – that elephants could enter, குன்று குயின்றன்ன – like carved into a mountain, ஓங்கு நிலை வாயில் – tall entrance

முற்றம், முன்வாயில்

திரு நிலைபெற்ற தீது தீர் சிறப்பின்
தருமணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து   90
நெடு மயிர் எகினத் தூ நிற ஏற்றை
குறுங்கால் அன்னமொடு உகளும் முன்கடை (89 – 92)

In the Palace Front Yard

Perfect new sand
was brought and spread
in the front yard
of the wealthy palace,
fitting the faultless
splendor of Thirumakal.

Strong, long-haired,
pure-colored stags
pranced around and played
with short-legged geese.

Meanings:    திரு நிலைபெற்ற – where Thirumakal flourishes, where wealth flourishes, தீது தீர் சிறப்பின் – splendid without fault, தருமணல் – brought sand, ஞெமிரிய – spread, திரு நகர் – wealthy mansion, முற்றத்து – in the front yard, நெடு மயிர் – long haired, எகின – deer, தூ – pure, நிற – colored, ஏற்றை – male, குறுங்கால் அன்னமொடு – with short-legged geese, with short-legged ducks, உகளும் – they play, முன்கடை – front yard

அரண்மனையில் எழும் ஓசைகள்

பணை நிலை முனைஇய பல் உளைப் புரவி
புல் உணாத் தெவிட்டும் புலம்பு விடு குரலொடு
நிலவுப் பயன் கொள்ளும் நெடு வெண் முற்றத்து   95
கிம்புரிப் பகுவாய் அம்பணம் நிறைய
கலிழ்ந்து வீழ் அருவிப் பாடு விறந்து அயல
ஒலி நெடும் பீலி ஒல்க மெல் இயல்
கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன் இசை
நளி மலைச் சிலம்பின் சிலம்பும் கோயில் (93- 100)

Sounds from the Palace

A horse with thick mane,
hating to stand alone
in the stable,
neighed loudly in sad tones,
as it chewed grass.

In the long, bright palace yard
which benefited from the moon,
water from a faucet shaped like
the gaping mouth of a shark, poured
down with sounds of a full, turbid
waterfall.

Nearby, a proud, delicate peacock
with swaying, long plumes,
called sweetly in tones, sounding
like toots from a vayir horn.

These were the sounds from the
palace, sounds as loud as those
on the dense mountains.

Notes:  அகநானூறு 254-12 – பணை நிலை முனஇய வினை நவில் புரவி.

Meanings:    பணை நிலை – being in the stable, முனைஇய – hating, பல் உளை  – thick tuft, புரவி – horse, புல் உணாத் தெவிட்டும் – neighed as it chewed grass, புலம்பு விடு குரலொடு – crying alone with sounds, நிலவுப் பயன் கொள்ளும் – getting the benefits of the moon, நெடு வெண் முற்றத்து – in the long moon lit yard, கிம்புரி – shark mouth, பகுவாய் – split-mouth, gaping mouth, அம்பணம் – water faucet, நிறைய – full, கலிழ்ந்து – turbid, cloudy, வீழ் அருவி –  falling waterfall, பாடு விறந்து – intense sounds, loud sounds, அயல – nearby, ஒலி நெடும்  பீலி – luxuriant and long feathers, ஒல்க – move, மெல் இயல் – delicate, கலி மயில் அகவும் – a proud peacock calls, வயிர் மருள் – like that of a vayir horn, இன் இசை – sweet music, நளி மலை சிலம்பின் – like the dense mountains, சிலம்பும் கோயில் – the palace is noisy

அந்தப்புரத்தின் அமைப்பு

யவனர் இயற்றிய வினை மாண் பாவை
கை ஏந்தும் ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து
பரூஉத்திரி கொளீஇய குரூஉத்தலை நிமிர் எரி
அறு அறு காலை தோறு அமைவரப் பண்ணிப்
பல் வேறு பள்ளி தொறும் பாய் இருள் நீங்க   105
பீடு கெழு சிறப்பின் பெருந்தகை அல்லது
ஆடவர் குறுகா அருங்கடி வரைப்பின் (101 – 107)

The Queen’s Chambers

Skillfully crafted by Greeks,
fabulous female figurine lamps,
their hands holding amazing
oil wells, were lit
with upward- tilting thick wicks
topped by golden flames.

Oil was poured into the wells
whenever the levels went down,
and the wicks were adjusted.

Pitch darkness
vanished from the various
rooms of the queen’s chambers
of the well-guarded palace,
where no other male could enter
except the proud, splendid
and eminent king.

Notes – – நெய் என்ற சொல் பசுவின் நெய்க்கும், எண்ணெய்க்கும் உபயோகிக்கப்பட்டது.  நற்றிணை 175-4 –  மீன் நெய், நற்றிணை 215-5  – மீன் நிணம் தொகுத்த ஊன் நெய்.  முல்லைப்பாட்டு 48-49 – நெய் உமிழ் சுரையர் நெடுந்திரிக் கொளீஇ கை அமை விளக்கம் நந்துதொறும் மாட்ட.

Meanings:   யவனர் இயற்றிய வினை மாண் பாவை – fine female statue created by Ionians (Greeks), கை ஏந்து – holding in its hands, ஐ – amazing, beautiful, அகல் – oil well, நிறைய நெய் சொரிந்து – poured a lot of oil, பரூஉத்திரி – thick wicks, கொளீஇய – lit, குரூஉத்தலை – colored top part, நிமிர் – lifted, எரி – burning, அறு அறு காலை தொறும் – whenever the oil level goes down, அமைவரப் பண்ணி – fixed it, பல் வேறு பள்ளி தொறும் – in all the many places (of the palace), பாய் இருள் நீங்க – for darkness that has spread to vanish, பீடு கெழு சிறப்பின் – with pride filled splendor, பெருந்தகையல்லது – other than the great king, ஆடவர் குறுகா – no other men could approach, அருங்கடி – strict protection (private quarters of the queen), வரைப்பின் – within the limits

கருவறை

வரை கண்டன்ன தோன்றல, வரை சேர்பு
வில் கிடந்தன்ன கொடிய பல் வயின்
வெள்ளி அன்ன விளங்கும் சுதை உரீஇ   110
மணி கண்டன்ன மாத்திரள் திண் காழ்
செம்பு இயன்றன்ன செய்வுறு நெடுஞ் சுவர்
உருவப் பல் பூ ஒருகொடி வளைஇ
கருவொடு பெயரிய காண்பு இன் நல் இல் (108 – 114)

Inner Chamber

The queen’s quarters appeared
as huge as a mountain, its swaying
flags like rainbows on mountains,
plastered interior like silver,
thick pillars dark like sapphire,
tall walls like crafted with copper,
with paintings of many flowers in
different shapes on vines with no
comparison.

The queen’s famed, private, inner
sanctuary in this fine house was
sweet to behold.

Notes:  கருவொடு பெயரிய நல் இல் (114) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கருவொடு பெயரிய நல் இல் என்றது கருப்பக்கிருகம் என்றவாறு.  செம்புச் சுவர்:  புறநானூறு 201 – செம்பு புனைந்து இயற்றிய சேண் நெடும் புரிசை, அகநானூறு 375, புறநானூறு 37 – செம்பு உறழ் புரிசை, மதுரைக்காஞ்சி 485 – செம்பு இயன்றன்ன செஞ்சுவர், நெடுநல்வாடை112 – செம்பு இயன்றன்ன செய்வுறு நெடுஞ் சுவர்.

Meanings:    வரை கண்டன்ன தோன்றல – appearing like a mountain, வரை சேர்பு  வில் கிடந்தன்ன – like rainbows on the mountains, கொடிய – with banners, பல் வயின் – in many places, வெள்ளியன்ன – like silver, சுதை – plaster, உரீஇ – applied, மணி கண்டு அன்ன – like seeing sapphire, மாத்திரள் திண் காழ் – dark thick pillars, huge rounded columns, செம்பு இயன்றன்ன – like made with copper, செய்வுறு – created, நெடும் சுவர் – tall walls, உருவப் பல் பூ – many flowers with many shapes, ஒரு – without comparison, கொடி வளைஇ – vine twining around, கருவொடு பெயரிய – famed inner chamber, boudoir, where the fetus is, protected, கருவறை, காண்பு இன் – sweet to behold, நல் இல் – fine house

தலைவி படுத்திருக்கும் பாண்டில் எனும் வட்டக் கட்டில்

தச நான்கு எய்திய பணை மருள் நோன் தாள்  115
இகல் மீக்கூறும் ஏந்து எழில் வரி நுதல்
பொருது ஒழி நாகம் ஒழி எயிறு அருகு எறிந்து
சீரும் செம்மையும் ஒப்ப வல்லோன்
கூர் உளிக் குயின்ற ஈர் இலை இடை இடுபு
தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்பப்   120
புடை திரண்டிருந்த குடத்த இடை திரண்டு
உள்ளி நோன் முதல் பொருந்தி அடி அமைத்து
பேர் அளவு எய்திய பெரும் பெயர் பாண்டில்  (115 – 123)

The Queen’s Bed

The queen’s famous round bed was
decorated with two ivory leaves
perfectly sculpted by a skilled craftsman
with a sharp-tipped chisel, from tusks
removed from a battle-famed elephant,
a forty-year old animal that had died in
battle, that had drum-like, strong legs,
forehead with lines and great beauty.

The legs on the huge bed had carvings
in the shape of garlic.
Pot-shaped, sculpted pieces appearing
like swollen breasts of pregnant women,
were set between the bed and the legs.

Meanings:   தச நான்கு – four ten years, forty years, எய்திய – attained, பணை மருள் – like large panai drums, நோன் தாள் – strong legs, இகல் மீக்கூறும் – praised in battle, ஏந்து எழில் – superior beauty, வரி நுதல் – lines on the forehead, பொருது – fought in battle, ஒழி – died, நாகம் – elephant, ஒழி எயிறு – fallen tusks, அருகு எறிந்து – carved them on the sides, சீரும் செம்மையும் ஒப்ப – beautifully and perfectly made, வல்லோன் – a skilled man, தச்சன் – a carpenter, கூர உளிக் குயின்ற – carved a lot with a sharp chisel, ஈரிலை – two leaves, இடை இடுபு – placed between, தூங்கு இயல் – slow moving (due to pregnancy), மகளிர் – women, வீங்கு முலை கடுப்ப – like their swollen breasts, புடை – sides, திரண்டு இருந்த – were rounded, bulged, குடத்த – shaped like a pot, இடை திரண்டு – big in the space between the bed and the legs, உள்ளி நோன் முதல் – like the strong base of garlic – word used for both garlic and onion, according to the University of Madras lexicon, பொருத்தி – fit it perfectly, அடி அமைத்து – fixed the base, fixed the legs, பேரளவு – large, எய்திய – created, பெரும் பெயர் – very famous, பாண்டில் – round bed

கட்டிலில் செய்யப்பட்டுள்ள ஒப்பனை

மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு
முத்துடைச் சாலேகம் நாற்றி குத்துறுத்து   125
புலிப் பொறிக் கொண்ட பூங்கேழ்த் தட்டத்துத்
தகடு கண் புதையக் கொளீஇத் துகள் தீர்ந்து
ஊட்டுறு பல் மயிர் விரைஇ வயமான்
வேட்டம் பொறித்து வியன் கண் கானத்து
முல்லைப் பல் போது உறழப் பூ நிரைத்து  130
மெல்லிதின் விரிந்த சேக்கை மேம்படத்
துணை புணர் அன்னத் தூ நிறத் தூவி
இணை அணை மேம்படப் பாய் அணை இட்டு
காடி கொண்ட கழுவுறு கலிங்கத்துத்
தோடு அமை தூ மடி விரிந்த சேக்கை (124 – 135)

Decorations on the Bed

Fine pearls strung on delicate threads
with clasps were hung on the bed frame
in lattice patterns, and the metal canopy
had elaborate flower patterns, etched
with the bright colors of tiger stripes.

There were metal panels etched with
lion hunt scenes, placed above hair
dyed perfectly with many colors.
A delicate bed spread with patterns
of jasmine blossoms mixed with other
flowers of the huge forests, was spread
on the bed.

The mattress was stuffed with pure
white feathers of geese that mated with
love, and it was of two sections.  Pillows
were placed on it.

Washed and starched, clean, folded sheets
with flower petals, were spread on the bed.

Notes:  வயமான் வேட்டம் பொறித்து (128-129) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – சிங்கம் முதலியவற்றை வேட்டையாடுகின்ற தொழில்களை பொறித்த தகடுகளை வைத்து.

Meanings:   மடை – clasp, joints, மாண் – esteemed, fine, நுண் இழை – fine thread, பொலிய – to shine, to be beautiful, தொடை – strung, மாண்டு – fine, முத்துடை – with pearls, சாலேகம் நாற்றி – hung in lattice patterns, குத்துறுத்து – etched, புலிப்பொறி கொண்ட – with colors of a tiger’s stripes, with the spots of a leopard, பூங்கேழ்த் தட்டத்து – in pretty colored plates, தகடு – metal plate, கண் புதைய – hiding the place, கொளீஇ – stringed, துகள் தீர்ந்து – without fault, ஊட்டுறு பன் மயிர் விரைஇ – mixed with different colors (dyed colors) of hair, வயமான் வேட்டம் பொறித்து – etching with a lion hunting scene, carving with a lion hunting scene, வியன் கண் – wide space, கானத்து – in the forest, முல்லைப் பல் போது உறழ – jasmine mixed with many other flowers, பூ நிரைத்து – rows of flowers were placed, lots of flowers were placed, மெல்லிதின் விரிந்த – delicately spread, சேக்கை – bedspread, மேம்பட – above, splendid, துணை புணர் – united with its partner, அன்னத் தூ நிறத் தூவி – pure white feathers of geese, இணை அணை – mattress with two parts, மேம்பட – above, splendid, பாய் – spread, அணையிட்டு – placed the pillows, காடி கொண்ட – washed with starch, கழுவுறு கலிங்கத்து – in the washed fabric, தோடு அமை – with flower petals, தூ மடி – pure and folded, cleaned and folded, விரித்த – spread, சேக்கை – bed

படுக்கையில் இருந்த தலைவியின் நிலை

ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்துப்
பின் அமை நெடு வீழ் தாழத் துணை துறந்து
நல் நுதல் உலறிய சில் மெல் ஓதி
நெடு நீர் வார் குழை களைந்தென குறுங்கண்
வாயுறை அழுத்திய வறிது வீழ் காதின்   140
பொலந்தொடி தின்ற மயிர் வார் முன் கை
வலம்புரி வளையொடு கடிகை நூல் யாத்து
வாளைப் பகுவாய் கடுப்ப வணக்குறுத்துச்
செவ்விரல் கொளீஇய செங்கேழ் விளக்கத்துப்
பூந்துகில் மரீஇய ஏந்து கோட்டு அல்குல்   145
அம்மாசு ஊர்ந்த அவிர் நூல் கலிங்கமொடு
புனையா ஓவியம் கடுப்ப ………… (136 – 147)

The Queen Lying on her Bed

The queen, separated from
her husband because of his
war duties, lay in bed in deep
sorrow.

A pearl strand rested on her
big breasts and her long hair
hung low on her back.
Her fine forehead,
was bordered by soft, dry hair.

Removing her bright, long
pair of earrings, she wore
small ones on the tiny holes
of her slightly hanging ear lobes.

Instead of her usual gold
bangles that scarred her
forearms with fine hair,
she wore those made from
right-twisted conch shells.

On her red finger,
she wore a red colored,
curved ring that looked like
the split mouth of a vālai fish.

Protective threads were tied
on her arms, and her lifted,
long loins were covered with
soiled clothing, made with bright
cotton thread, instead of silk
clothing with flower designs.

Lying on her bed without any
makeup, she was like a painting.

Notes:  பின் அமை நெடு வீழ் தாழ (137) –  நச்சினார்க்கினியர் உரை – குத்துதல் அமைந்த நெடிய தாலி நாண் வீழ்ந்து கிடத்தல், பின்னுதல் அமைந்த நெடிய மயிர் தொங்க என்பாரும் உளர்.

Meanings:   ஆரம் தாங்கிய – bearing a pearl strand, அலர் முலை – big breasts, ஆகத்து – on her chest,  பின் அமை – on the backside, நெடு வீழ் தாழ – long and hanging low, துணை துறந்து – separated from her husband, நன் நுதல் – fine forehead, உலறிய – dry, without luster, சில் மெல் ஓதி – fine soft hair, நெடு நீர் வார் குழை – very bright long earrings, களைந்தென – removed them, குறுங்கண் – small space, small holes, வாயுறை – small earrings, அழுத்திய – pressed, வறிது வீழ் காதின் – on ears which hang a little, பொலந்தொடி – gold bangles, தின்ற – scarred, மயிர் வார் முன் கை – forearms with fine hair, வலம்புரி வளையொடு – with bangles made from right-twisted conch shells, கடிகை நூல் யாத்து – had protection threads tied, வாளை பகுவாய் – like the split/gaping mouth of a vālai fish, scabbard fish, trichiurus haumela, கடுப்ப – like, வணக்குறுத்து – bent, curved, செவ்விரல் – red fingers, கொளீஇய – wearing, செங்கேழ் – red colored, ruby ring, விளக்கத்து – with a ring, பூந்துகில் மரீஇய – wearing fine (silk) clothes with flower designs, ஏந்து கோட்டு அல்குல் – loins with lifted sides, அம்மாசு ஊர்ந்த – soiled, அவிர் நூல் – bright cotton thread, கலிங்கமொடு – with clothes, புனையா – without makeup, ஓவியம் – painting, கடுப்ப – like

தலைவியின் அடியை வருடும் தோழியர்

………………………………………………புனைவு இல்
தளிர் ஏர் மேனித் தாய சுணங்கின்
அம்பணைத் தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை
வம்பு விசித்து யாத்த வாங்கு சாய் நுசுப்பின்   150
மெல் இயல் மகளிர் நல்அடி வருட ( 147 – 151)

The Queen with her ladies-in-waiting

The queen who was without any
decoration was tenderly cared for
by her ladies-in-waiting.

These delicate ladies with tiny waists,
who massaged the queen’s fine feet,
were beautiful like tender shoots.
Sallow spots spread on their bodies.

They had pretty, bamboo-like,
rounded, delicate arms, and their
breasts resembling lotus buds were
covered tightly with kachai cloth.

Meanings:   புனைவு இல் – without decoration, தளிர் ஏர் மேனி – tender leaf like body, தாய – spread, சுணங்கின் – with yellow spots, with sallow spots, அம் பணை – beautiful bamboo, தடைஇய – curved, rounded, மென் தோள் – delicate arms, முகிழ் முலை – lotus bud like breasts, வம்பு – piece of fabric, breast cloth, kachai, விசித்து யாத்த – tightly tied, வாங்கு – curved, சாய் – moving, tired, delicate, நுசுப்பின் – with waists, மெல் இயல் மகளிர் – delicate natured women, நல் அடி வருட – massaged her fine feet

தேற்றும் செவிலியர்

நரை விராவுற்ற நறு மென் கூந்தல்
செம்முகச் செவிலியர் கைம்மிகக் குழீஇ
குறியவும் நெடியவும் உரை பல பயிற்றி
இன்னே வருகுவர் இன் துணையோர் என   155
உகத்தவை மொழியவும் (152- 156)

Consoling Foster Mothers

Foster mothers with red faces
and fragrant, delicate hair that
had white streaks,
surrounded the queen suffering
from long separation,
and desiring to make her happy,
consoled her aptly with less and
more words as needed, uttering,
“Your sweet husband will come
back soon.”

Meanings:   நரை விராவுற்ற – white hair mixed, நறு மென் கூந்தல் – fragrant delicate hair, செம்முகச் செவிலியர் – foster mothers with red faces, கைமிக – many, குழீஇ – joined together, குறியவும் – short, நெடியவும் – long, பல – few advice, உரை பயிற்றி – uttered words, இன்னே வருகுவர் – he will come soon, இன் துணையோர் – sweet husband, என- thus, உகத்தவை – to make her happy, மொழியவும் – they said

தேறாத் தலைவி

…………………..ஒல்லாள் மிகக் கலுழ்ந்து
நுண் சேறு வழித்த நோன் நிலைத் திரள் கால்
ஊறா வறுமுலை கொளீஇய கால் திருத்திப்
புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் படமிசைத்
திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலையாக   160
விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து
முரண் மிகு சிறப்பின் செல்வனொடு நிலைஇய
உரோகிணி நினைவனள் நோக்கி நெடிது உயிரா
மா இதழ் ஏந்திய மலிந்து வீழ் அரிப்பனி
செவ்விரல் கடைக்கண் சேர்த்திச் சில தெறியாப்   165
புலம்பொடு வதியும் (156- 166)

The Inconsolable Queen

Their consolation did not afford
any relief to the queen who cried
a lot,
as she sat on a well-carved,
finely-stained, waxed bed with
strong, thick legs that had carved
wooden pieces that were attached
perfectly, shaped like pots and
breasts that had not secreted.

There were curtains that hung
from the canopy of the waxed bed,
with designs of the skies, with the
stable Rohini star that moves
together with the splendid moon
that differs from the sun that roams
rapidly in the sky, along with many
other constellations starting with
the goat constellation,
shown with a ram with strong horns.

She looked at Rohini with its partner,
and sighed a lot.  Delicate tears fell from her
big eyes.  She wiped and flicked few drops
with her red fingers, and sat alone in pain.

Notes:  ஊறா வறுமுலை (158) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – குடத்திற்கு வெளிப்படை, முலைபோறலின் முலை என்றார்.

Meanings:  ஒல்லாள் – she refused to be consoled, she was not agreeable, மிகக் கலுழ்ந்து – cried a lot, நுண் சேறு வழித்த – fine paste rubbed, நோன் நிலை – strong, திரள் கால் – rounded legs, thick legs, ஊறா வறுமுலை – breasts that have not secreted, pot-shaped, கொளீஇய கால் திருத்தி – attached well to the legs, புதுவது இயன்ற – newly created, மெழுகு செய் – wax rubbed, படமிசை – above, திண் நிலை மருப்பின் – with strong horns, ஆடு – goat, தலையாக – as the first, விண் ஊர்பு – moving in the sky, திரிதரும் – roaming, வீங்கு செலல் – moving rapidly, மண்டிலத்து – with the sun’s, முரண் மிகு – greatly varying, சிறப்பின் – with splendor, செல்வனொடு – with the moon, நிலைஇய – stable Rohini who is supposed to be with her husband at all times, உரோகிணி நினைவனள் – she thought of Rohini, நோக்கி – looked at the star – according to the University of Madras lexicon it is the 4th star in Hyades, part of Taurus, நெடிது உயிரா – let out long sighs, மா – big, dark, இதழ் ஏந்திய – lifted eyelids, மலிந்து வீழ் – falling a lot, அரி பனி – delicate tears (ஐதாகிய கண்ணீர்த் துளி – பொ. வே. சோமசுந்தரனார்), செவ்விரல் கடைக்கண் சேர்த்தி – placed her red fingers on the sides of her eyes, wiped the sides of her eyes with her red fingers, சில தெறியா – scattered few drops, புலம்பொடு வதியும் – she lives alone, she lives with sorrow

தலைவியின் துயர் தீர கொற்றவையை வேண்டல்

…….. நலங்கிளர் அரிவைக்கு
இன்னா அரும்படர் தீர விறல் தந்து
இன்னே முடிக தில் அம்ம (166 – 168)

Praying to Kotravai

The ladies-in-waiting prayed
to goddess Kotravai, asking for
the sweet queen’s great agony
to end, and for their king to
achieve victory and return soon.

Meanings:   நலங்கிளர் – with kindness, அரிவைக்கு – to the young woman, இன்னா – sorrow, அரும் படர் தீர – to remove her great pain, விறல் தந்து – to obtain victory, இன்னே – to come right away, முடிக – let this be done (they prayed to the victory goddess Kotravai), தில் – asai, an expletive (suggesting desire), அம்ம – asai, an expletive

அரசனின் நிலை

………………………..மின் அவிர்
ஓடையொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை
நீள் திரள் தடக்கை நில மிசைப் புரள   170
களிறு களம் படுத்த பெருஞ்செய் ஆடவர்
ஒளிறு வாள் விழுப்புண் காணிய புறம் போந்து
வடந்தைத் தண் வளி எறிதொறும் நுடங்கித்
தெற்கு ஏர்பு இறைஞ்சிய தலைய நன் பல
பாண்டில் விளக்கில் பரூஉச்சுடர் அழல   175
வேம்பு தலையாத்த நோன் காழ் எஃகமொடு
முன்னோன் முறை முறை காட்டப் பின்னர் (168- 177)

The King in the Battle Camp

The king stepped out of his quarters
to see his brave warriors, wounded
by bright swords, men who killed
battle-trained elephants donning
shining face ornaments, chopping off
their long, thick, big trunks
that dropped and rolled on the ground.

Whenever the cold northerly winds blow,
the thick flames in the fine pāndil lamps
swayed toward the south.

The king walked behind a warrior
carrying a strong-stemmed spear with neem
leaves tied to its blade, who showed him
everything in the camp in an orderly manner.

Notes:  பாண்டில் விளக்கில் (175) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – பல் கால் விளக்கில்.  புறநானூறு 19 – யானைத் தூம் புஉடைத் தடக்கை வாயொடு துமிந்து நாஞ்சில் ஒப்ப நில மிசைப் புரள.

Meanings:   மின் அவிர் – brightness, ஒடையொடு – with face ornaments, பொலிந்த – splendid, வினை நவில் யானை – elephants trained in warfare, நீள் திரள் தடக்கை – long thick big trunks, நில மிசைப் புரள – fell on the earth, களிறு களம்படுத்த – killed the elephants in the battlefield, பெருஞ்செயல் ஆடவர் – brave warriors who did great deeds, ஒளிறு வாள் – bright swords, விழுப்புண் காணிய – to see their deep battle wounds, புறத்தே போந்து – stepped out (of the camp), வடந்தைத் தண் வளி – cold northerly winds, எறிதொறும் – whenever it blew, நுடங்கி – swayed, தெற்கு ஏர்பு – rise on the south side, இறைஞ்சிய – bent, தலைய – with tops, நன் பல – few fine, பாண்டில் விளக்கில் – in the lamps with many legs, in the round lamps, பரூஉச்சுடர் – thick flame, அழல – burning flames, வேம்பு தலையாத்த – neem leaves are tied on the top, நோன் காழ் – strong stems, எஃகமொடு – with spears, முன்னோன் – a warrior who walked in the front, முறை முறை காட்ட – showed that  everything was in order, பின்னர் – after that

மணி புறத்து இட்ட மாத்தாள் பிடியொடு
பருமம் களையாப் பாய் பரிக் கலி மா
இருஞ்சேற்றுத் தெருவின் எறி துளி விதிர்ப்ப   180
புடை வீழ் அம்துகில் இடவயின் தழீஇ
வாள் தோள் கோத்த வன் கண் காளை
சுவல் மிசை அமைத்த கையன் முகன் அமர்ந்து
நூல் கால் யாத்த மாலை வெண் குடை
தவ்வென்று அசைஇ தா துளி மறைப்ப   185
நள்ளென் யாமத்தும் பள்ளி கொள்ளான்
சிலரொடு திரிதரும் வேந்தன்
பலரொடு முரணிய பாசறைத் தொழிலே  (178 – 188)

Female elephants
with bells on their backs and proud,
fast-leaping horses with saddles
stood on the street with black mud.
They shook off the raindrops
that fell on their bodies.

The king,
draped in a beautiful shawl
that hung on his left side, placed
his right hand on the shoulders
of a strong warrior bearing a sword,
and looked at his wounded men
with soothing countenance.

His white royal umbrella
strung with pearls on threads,
swayed with sounds, and protected
him from the raindrops that fell.

He did not sleep even in the pitch
darkness of the night, the king who
walked around with few of his warriors
in the battle camp,
set up to fight many enemy kings.

Meanings:   மணிப் புறத்து இட்ட – bells placed on the back, மாத்தாட் பிடியொடு – with female elephants with big legs, பருமம் களையா – saddles not removed, பாய் பரிக் கலிமா – fast leaping proud horses, இருஞ்சேற்று – with black mud, தெருவின் – on the street, எறி துளி – rain drops which fall on them, விதிர்ப்ப – scattering the water droplets, shirking them off their bodies, புடை – side, வீழ் – fell down, அம் துகில் – beautiful clothing, இடவயின் தழீஇ – hugging his left side, வாள் தோள் கோத்த – with a sword on his arm, வன்கண் காளை –a strong warrior, a strong young man, சுவல் மிசை – on his shoulder, அமைத்த கையன் – one who placed his hands, முகன் அமர்ந்து – with his calm face, நூல் கால் யாத்த – tied with threads, மாலை – pearl strands, வெண் குடை – white royal umbrella, தவ்வென்று – with sounds, அசைஇ – moved,  தா துளி மறைப்ப – blocking the spreading raindrops, நள்ளென் யாமத்தும் – even in the pitch darkness of the night, பள்ளி கொள்ளான் – he does not sleep, சிலரொடு – with some warriors, திரிதரும் வேந்தன் – roaming king, பலரொடு முரணிய – fought with many, had enmity toward many, (with many kings – possibly Thalaiyālankanam war, in which the Pandiyan king won fightning against many enemies), பாசறைத் தொழிலே – war business

 

 

 

 

Advertisements