மதுரைக்காஞ்சி – Mathuraikkānji

Vaidehi Herbert

Copyright ©  All Rights Reserved

பாடியவர்                      :            மாங்குடி மருதனார்
பாடப்பட்டவன்         :              தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன்
திணை                            :           காஞ்சி
பாவகை                        :            அகவல்பா (ஆசிரியப்பா), வஞ்சி
மொத்த அடிகள்        :              782

தமிழ் உரை நூல்கள்
பத்துப்பாட்டு (2 பகுதிகள்) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை.
நச்சினார்க்கினியர் உரை – உ. வே. உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம், சென்னை.

இம்மன்னன் நெடுநல்வாடையின் பாட்டுடைத் தலைவன் ஆவான்.  இவன் சேரனையும் சோழனையும் (சேரமான் யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை, சோழன் கிள்ளிவளவன்), ஐந்து வேளிர் குறுநில மன்னர்களையும் (திதியன், எழினி, எருமையூரன், இருங்கோ வேண்மான், பொருநன்) சோழ நாட்டில் உள்ள தலையாலங்கானம் என்ற ஊரில் தோல்வியுறச் செய்தான்.

மதுரைக்காஞ்சி என்பதற்கு ‘மதுரையிடத்து அரசர்க்குக் கூறிய காஞ்சி’ எனப் பொருள் கூறினார் ஆசிரியர் நச்சினார்க்கினியர்.  காஞ்சி என்பது ‘தனக்குத் துணையில்லாத வீடுபேறு நிமித்தமாக அறம் பொருள் இன்பம் என்னும் பொருட்பகுதியாலும் அவற்றின் உட்பகுதியாகிய உயிரும் உடலும் செல்வமும் இளமையும் நிலைபெறாத உலகின் இயற்கையைப் பொருந்திய நல்ல நெறியினை உடையது’.

This song has 782 lines in the Āsiriyappā/Akaval meter mixed with vanji meter, and was written by poet Māngudi Maruthanār (Māngudi Kizhār), for Pāndiyan king Nedunchezhiyan.  Kānji is a later genre of Sangam poetry.  It is based on the philosophy of instability and perishability of the world and life.  This idyll contains didactic matter, as do other poems composed by this poet.  There are descriptions of Buddhist monasteries and Jain temples.  There are also descriptions of the king’s victories in battles and the various riches brought back by his warriors.  The sights and sounds of Mathurai are captured beautifully in the morning, afternoon, at dusk, midnight and at dawn.

செழிப்பு நிலை

ஓங்கு திரை வியன் பரப்பின்
ஒலி முந்நீர் வரம்பு ஆகத்
தேன் தூங்கும் உயர் சிமைய
மலை நாறிய வியல் ஞாலத்து,
வல மாதிரத்தான் வளி கொட்ப,   5
வியல் நாள்மீன் நெறி ஒழுக,
பகற் செய்யும் செஞ்ஞாயிறும்
இரவுச் செய்யும் வெண்திங்களும்
மை தீர்ந்து கிளர்ந்து விளங்க,
மழை தொழில் உதவ மாதிரம் கொழுக்க,   10
தொடுப்பின் ஆயிரம் வித்தியது விளைய,
நிலனும் மரனும் பயன் எதிர்பு நந்த, (1 – 12)

Prosperity

In this huge world, bounded by the loud,

vast ocean with tall waves, where honeycombs

hang on tall peaks of mountains, winds whirl

to the right in the sky, wide stars go on

their paths, the red sun that creates days and the

white moon that creates night shine splendidly

without fault, rains help, the land

thrives everywhere, one seed yields thousands,

and land and trees give abundant benefits,

Notes:  நெடுநல்வாடை 1-2 – வையகம் பனிப்ப வலன் ஏர்பு வளைஇ பொய்யா வானம் புதுப் பெயல் பொழிந்தென.   மாதிரத்தான் (5) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – வலமாக ஆகாயத்தின்கண் காற்றுச் சுழல, சோமசுந்தரனார் உரை – விசும்பு, திசை எனினுமாம், காற்று வலப்பக்கம் சுற்றி வீசின் உலகின் நன்மை உண்டாம் என்பது நம்பிக்கை.   முந்நீர் – தமிழகம் கிழக்கு தெற்கு மேற்கு ஆகிய மூன்று திசையானும் நீர்வளைவுண்டது.  முந்நீர் என்னும் தமிழ்க்கிளவி இம்முப்புறக் கடலமைப்பைச் சுட்டுவது – வ. சுப. மாணிக்கனாரின் ‘தமிழ்க்காதல்’ நூல், ஆற்று நீரும், ஊற்று நீரும் மழை நீரும் உடைமையான் முந்நீர் – ஒளவை துரைசாமி புறநானூறு 9 உரை, நிலத்தைப் படைத்தலும் காத்தலும் அழித்தலுமாகிய நீர் – நச்சினார்க்கினியர் மதுரைக்காஞ்சி 75 உரை.

Meanings:  ஓங்கு திரை – tall waves, வியன் பரப்பின் – in the wide ocean, ஒலி முந்நீர் – loud ocean (வினைத்தொகை), வரம்பு ஆக – as the limits, தேன் தூங்கும் உயர் சிமைய மலை – tall mountains with peaks where honeycombs hang (தேன் – ஆகுபெயர், தேனிறாலுக்கு), நாறிய – appeared, வியல் ஞாலத்து – in the wide world, வல – to the right, with strength, மாதிரத்தான் – in the sky, in all the directions (மூன்றனுருபு ஏழனுருபின் பொருளில் வந்தது, வேற்றுமை மயக்கம்), வளி கொட்ப – the wind whirls, வியல் நாள்மீன் நெறி ஒழுக – huge stars go on their path, பகற் செய்யும் செஞ்ஞாயிறும் – and the red sun that creates days, இரவுச் செய்யும் வெண்திங்களும் – and the white moon that creates night, மை தீர்ந்து – without fault, கிளர்ந்து விளங்க – shine splendidly, மழை தொழில் உதவ – rains help with their work, மாதிரம் கொழுக்க – all directions are thriving, தொடுப்பின் – if dug and placed (தொடுப்பு – தொழிற்பெயர்), ஆயிரம் வித்தியது விளைய – where one seed yields thousand, நிலனும் மரனும் பயன் எதிர்பு நந்த – land and trees give abundant benefits (நிலன் – நிலம் என்பதன் போலி, மரன் – மரம் என்பதன் போலி

நோய் இகந்து நோக்கு விளங்க,
மேதக மிகப் பொலிந்த
ஓங்கு நிலை வயக்களிறு,   15
கண்டு தண்டாக் கட்கு இன்பத்து
உண்டு தண்டா மிகு வளத்தான்
உயர் பூரிம விழுத்தெருவில்,
பொய் அறியா வாய்மொழியால்,
புகழ் நிறைந்த நல்மாந்தரொடு   20
நல் ஊழி அடிப்படர,
பல் வெள்ளம் மீக்கூற,
உலகம் ஆண்ட உயர்ந்தோர் மருக! (13 – 23)

people flourish without diseases, strong

noble elephants that carry the earth thrive

splendidly, prosperity gives unlimited joy

to all who see it, mansions have risen tall

on the rich streets, and you, scion of great

ancestors who ruled this world with fame

for long periods called vellam, rule with

your famed, truthful ministers.

Notes:  பூரிமம் (18) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சிறகு, அஃதாவது தெருவின் இரு மருங்கிலும் நிரல்பட அமைந்த வீட்டொழுங்கு, University of Madras Lexicon – தெருவின் சிறகு, side of a street.  தண்டா – ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்.  வய – வய வலியாகும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 68).

Meanings:  நோய் இகந்து – disease removed, நோக்கு விளங்க – people flourish, மேதக – splendidly, மிகப் பொலிந்த – flourishing greatly, ஓங்கு நிலை வயக்களிறு – strong tall male elephants (that carries the earth) that thrive splendidly (வய – உரிச்சொல்), கண்டு தண்டாக் கட்கு இன்பத்து – with great joy to those who see (தண்டா – அமையாத, குறையில்லாத), உண்டு தண்டா மிகு வளத்தான் – with unlimited great prosperity that is not reduced by eating, உயர் பூரிம – with the tall sides of streets, விழுத்தெருவில் – in the rich streets, பொய் அறியா – not knowing to lie, வாய்மொழியால் – with truthful words, புகழ் நிறைந்த நல்மாந்தரொடு – with fine ministers with fame, நல் ஊழி அடிப்படர – they are under you for a long time, you have been their overlord for a long time, பல் வெள்ளம் மீக்கூற உலகம் ஆண்ட உயர்ந்தோர் மருக – you are the heir of great ancestors who were praised for ruling this world for the time called vellam

சிவனின் வழிவந்த சான்றோன்

பிணக் கோட்ட களிற்றுக் குழும்பின்
நிணம் வாய்ப்பெய்த பேய்மகளிர்   25
இணை ஒலி இமிழ் துணங்கைச் சீர்ப்
பிணை யூபம் எழுந்து ஆட,
அஞ்சுவந்த போர்க் களத்தான்,
ஆண்தலை அணங்கு அடுப்பின்,
வயவேந்தர் ஒண் குருதி,   30

சினத்தீயின் பெயர்பு பொங்க
தெறல் அருங் கடுந்துப்பின்,
விறல் விளங்கிய விழுச்சூர்ப்பின்
தொடித் தோட்கை துடுப்பு ஆக,
ஆடுற்ற ஊன் சோறு,   35

நெறி அறிந்த கடி வாலுவன்
அடி ஒதுங்கிப் பின் பெயராப்
படையோர்க்கு முருகு அயர,
அமர் கடக்கும் வியன் தானை
தென்னவன் பெயரிய துன் அருந்துப்பின்,   40
தொல்முது கடவுள் பின்னர் மேய,
வரைத் தாழ் அருவிப் பொருப்பின் பொருந! (24 – 42)

Wise man of Sivan’s Lineage

O king of warriors!  O lord of the country

with mountains with flowing waterfalls!

O heir of the very ancient southern God

Sivan of great strength who is

unapproachable by his enemies!

You win battles in fierce battlefields, where

the headless dead bodies of warriors rise up

with desire and perform thunangai dances

to loud music with rhythm, accompanied by

female ghouls who devour the flesh of dead

bull elephants that carried corpses of dead

warriors on their tusks, a ghoul cook who

knows the proper methods, rituals and

traditions honors brave men who did not

turn their feet and run away fearing battle,

by performing rites with a flesh meal, boiling

the bright blood of mighty kings in stoves

made with heads of dead men,

and stirring it using the severed hands with

bracelets belonging to dead soldiers.

Notes:  ஒப்புமை – புறநானூறு 26 – முடித்தலை அடுப்பாகப் புனல் குருதி உலைக் கொளீஇத் தொடித் தோள் துடுப்பின், புறநானூறு 372 – பொருந்தாத் தெவ்வர் அருந்தலை அடுப்பின் கூவிள விறகின் ஆக்கு வரி நுடங்க ஆனா மண்டை வன்னியந் துடுப்பின்.  தென்னவன் பெயரிய துன் அருந் துப்பின் தொல்முது கடவுள் பின்னர் மேய வரைத் தாழ் அருவிப் பொருப்பின் பொருந (40-42) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தென்னவன் என்னும் பெயரினையுடைய பழமை முதிர்ந்த கடவுளாகிய சிவபெருமானின் வழித்தோன்றிய பக்கமலையில் வீழ்கின்ற அருவிகளையுடைய மலைக்கு வேந்தனாகிய வீரர் பெருமானே, நச்சினார்க்கினியர் உரை – இராவணனைத் தமிழ்நாட்டை ஆளாதபடி போக்கின கிட்டுதற்கரிய வலியினையுடைய பழமை முதிர்ந்த அகத்தியன் (பக்க மலையிலே விழுகின்ற அருவியினையுடைய பொதியின் மலையிலிருக்கும் கடவுள்) பின்னே எண்ணப்பட்டுச் சான்றோனாயிருத்தற்கு மேவின ஒப்பற்றவனே, K. N. Sivaraja Plillai in his book ‘Agastya in the Tamil Land’ – Oh! War-like Prince, lord of the hill resounding with waterfalls, and known as the ‘Southern king’ (by pre-eminence) and, in point of unapproachable prowess, standing second only to that ancient primal being (Sivan) himself.  வய – வய வலியாகும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 68).  Sivan – Iravatham Mahadevan traces the god Sivan from Dravidian Indus Civilization.  He also proves that the sage Akathiyar is of Dravidian origin and that he migrated to the south from the Indus Valley with 18 Velir kings.  He also proves that the sage Akathiyar is of Dravidian origin and that he migrated to the south from the Indus Valley with 18 Velir kings.  Nachinārkkiniyar, the ancient commentator, indicates in his Tholkāppiyam commentary that Akathiyan brought 18 velir kings and their families to the South from the North.

Meanings:  பிணக் கோட்ட களிற்றுக் குழும்பின் நிணம் – fatty meat of herds of male elephants that pierce dead bodies on their tusks (கோட்ட – பலவறி சொல்), வாய்ப் பெய்த பேய்மகளிர் – ghoul women who eat, இணை – together, ஒலி இமிழ் துணங்கைச் சீர்ப் பிணை – dense loud music with rhythm for thunangai dance (ஒலி இமிழ் – பண்புத்தொகை, பிணை- நெருக்கம்), யூபம் எழுந்து ஆட – headless dead bodies rise up and dance, அஞ்சுவந்த போர்க் களத்தான் – in the fierce battlefield, ஆண்தலை – heads of men, அணங்கு – distress, அடுப்பின் – in the stoves, வய வேந்தர் ஒண் குருதி சினத்தீயின் பெயர்பு பொங்க – boiling the bright blood of strong kings in fierce flames as it overflows, தெறல் அருங் கடுந்துப்பின் – with great strength that is difficult to conquer, விறல் விளங்கிய – greatly victorious, விழுச்சூர்ப்பின் – of those who are very fierce – warriors (விழு – சிறப்பு), தொடித்தோள் – arms with bracelets, கை துடுப்பு ஆக – as hand ladles, ஆடுற்ற – cooked (அடுதலுற்ற என்பது ஆடுற்ற என நின்றது), ஊன் சோறு – meat rice/meat dish, நெறி அறிந்த கடி வாலுவன் – a ghoul cook who knows the proper methods (கடி – பேய், கடி வாலுவன் – பேய்களுள் மடையன், பேய்களுள் சமையல்காரன்), அடி ஒதுங்கிப் பின் பெயராப் படையோர்க்கு – to warriors who do not turn their feet the other way and back off, முருகு அயர – performing rituals, அமர் கடக்கும் வியன் தானை – huge armies that battle and win, தென்னவன் – the lord of the south, பெயரிய – the one with the name, the one with the title, துன் அருந்துப்பின் – with great strength that is hard for enemies to approach, தொல்முது கடவுள் பின்னர் மேய – heir of the very ancient God (Sivan), வரைத் தாழ் அருவிப் பொருப்பின் பொருந – O king of warriors owning mountains with flowing waterfalls

திருவிற் பாண்டியனின் வழித் தோன்றல் – நால்வகைப் படைகளின் வலிமை

விழுச் சூழிய விளங்கு ஓடைய
கடுஞ்சினத்த கமழ் கடாஅத்து
அளறுபட்ட நறுஞ் சென்னிய   45
வரை மருளும் உயர் தோன்றல
வினை நவின்ற பேர் யானை,
சினம் சிறந்து களன் உழக்கவும்,
மா எடுத்த மலி குரூஉத் துகள்
அகல் வானத்து வெயில் கரப்பவும்,   50
வாம்பரிய கடுந் திண்தேர்
காற்று என்னக் கடிது கொட்பவும்,
வாள் மிகு மற மைந்தர்
தோள் முறையான் வீறுமுற்றவும், (43 – 54)

இருபெரு வேந்தரொடு வேளிர் சாயப்   55
பொருது அவரைச் செருவென்றும்
இலங்கு அருவிய வரை நீந்தி
சுரம் போழ்ந்த இகல் ஆற்றல்
உயர்ந்து ஓங்கிய விழுச் சிறப்பின்,
நிலம் தந்த பேர் உதவி   60
பொலந்தார் மார்பின் நெடியோன் உம்பல்! (55 – 61)

Heir of Thiruvil Pāndiyan – Four Divisions of the Army

You are the heir of Thiruvil Pāndiyan, adorned

with a gold garland, a great man who provided

for those in the land.  You vanquished the two

great kings and many Vēlir kings, and not

satisfied with those victories, went past

mountains with bright waterfalls, seized their

land and ruined their forests which turned to

wasteland.  Your brave elephants, with fragrant

musth flowing from their heads, were well

trained in warfare, wore fine face ornaments

sooli and ōdai, appeared like mountains, and

attacked in battlefields with great rage.

Your horses raised colored dust that spread and

hid sunlight.  Your fast, sturdy chariots hitched to

leaping horses whirled like the wind.  Your brave

swordsmen with strong arms achieved battle

victories.

Notes:  குரூஉ (49) – நிறம், ‘குருவும் கெழுவும் நிறமாகும்மே’ (தொல்காப்பியம், உரியியல் 5).  இருபெரு வேந்தரொடு வேளிர் சாய (55) – பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன் சேரனையும் சோழனையும் (சேரமான் யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை, சோழன் கிள்ளிவளவன்), ஐந்து வேளிர் குறுநில மன்னர்களையும் (திதியன், எழினி, எருமையூரன், இருங்கோ வேண்மான், பொருநன்) சோழ நாட்டில் உள்ள தலையாலங்கானத்தில் வெற்றி கொண்டான்.  There are references to Thalaiyālangam battle in Puranānūru 19, 23, 25, 76, Natrinai 387, Mathuraikkānji 55, 127, and Akanānūru 36, 175 and 209.  நெடியோன் உம்பல் (61) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – வடிம்பலம் நின்ற பாண்டியன் வழியில் வந்தோனே, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – திருவிற் பாண்டியன் என்னும் புகழால் நீண்டவனுடைய வழியில் தோன்றியவனே.  நிலந்தரு திருவின் நெடியோன் (மதுரைக்காஞ்சி 763) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – எல்லா நிலங்களையும் தன்னிடத்தே காட்டின பெருஞ்செல்வமுடைய மாயோனைப் போல, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தமிழ்ச் சங்கம் நிறீஇ அதன்கண் மெய்ந்நூல் புலப்படுத்த சிறப்பினையுடைய நிலந்தரு திருவிற்பாண்டியன்  என்னும் புகழால் நீண்ட மன்னனைப் போல.  குரு – குருவும் கெழுவும் நிறன் ஆகும்மே (தொல்காப்பியம், உரியியல் 5). சூழிய, ஓடைய, சினத்த, சென்னிய, தோன்றல – வினையெச்சமுற்றுக்கள்.

Meanings:  விழுச் சூழிய – with fine face ornaments called sooli, விளங்கு ஓடைய – with bright face ornaments called ōdai, கடுஞ்சினத்த – with great rage, கமழ் கடாஅத்து – with fragrant musth (கடாஅத்து – அத்து சாரியை), அளறுபட்ட – rutting/with musth liquid, நறுஞ் சென்னிய – with fragrant heads, வரை மருளும் – like mountains, உயர் தோன்றல – with a noble appearance, வினை நவின்ற பேர் யானை – huge elephants with practiced skills (battle skills), சினம் சிறந்து – with great rage, களன் உழக்கவும் – killing enemies in the battlefield (களன் – களம் என்பதன் போலி), மா எடுத்த – caused by horses, மலி குரூஉத் துகள் – dust with lots of color (குரூஉ – இசைநிறை அளபெடை), அகல் வானத்து – in the wide sky (அகல்வானம் – வினைத்தொகை), வெயில் – sunlight, கரப்பவும் – hid the sun, வாம் பரிய – with leaping horses (வாம் – வாவும் என்னும் செய்யுமென் வாய்பாட்டுப் பெயரெச்சம், ஈற்று மிசை உகரம் மெய்யொடுங்கெட்டு வாம் என நின்றது), கடுந்திண் தேர் – fast sturdy chariots, காற்று என்னக் கடிது கொட்பவும் – whirled rapidly like the wind (என்ன – உவமப்பொருள் தரும் சொல்), வாள் மிகு மற மைந்தர் – brave men with swords, தோள் முறையான் – properly with their arms, வீறுமுற்றவும் – attain victory, இருபெரு வேந்தரொடு – with the two great kings (Chōzhan and Chēran), வேளிர் – Vēlir kings (small-region kings), சாய – fell, பொருது – fought, அவரைச் செருவென்றும் – not satisfied that they were ruined in battle, இலங்கு அருவிய வரை நீந்தி – went past mountains with bright waterfalls (அருவிய – குறிப்புப் பெயரெச்சம்), சுரம் போழ்ந்த – ruined forests making them cracked (parched) lands, இகல் ஆற்றல் – with strength in your battle task, உயர்ந்து ஓங்கிய – very high, lofty (ஒருபொருட் பன்மொழி), விழுச் சிறப்பின் – with greatness, நிலம் தந்த பேர் உதவி – provided great help to the land, பொலந்தார் மார்பின் நெடியோன் உம்பல்  – heir of the great Thiruvil Pāndiyan with a gold garland on his chest (உம்பல் – வழித்தோன்றல், யானை, யானையைப் போல்வான் எனவும் கொள்ளலாம்)

மன்னர் மன்னனாக விளங்கிய பெருமை

மரம் தின்னூஉ வரை உதிர்க்கும்
நரை உருமின் ஏறு அனையை!
அருங்குழு மிளைக் குண்டு கிடங்கின்
உயர்ந்து ஓங்கிய நிரைப் புதவின்   65

நெடுமதில் நிரை ஞாயில்
அம்பு உமிழ் அயில் அருப்பம்
தண்டாது தலைச் சென்று,
கொண்டு நீங்கிய விழுச் சிறப்பின்
தென்குமரி வட பெருங்கல்    70

குணகுட கடலா எல்லைத்
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப,
வெற்றமொடு வெறுத்து ஒழுகிய
கொற்றவர் தம் கோன் ஆகுவை! (62 – 74)

King of Kings

You are like proud thunder that ruins trees

and breaks up mountains.  You seized

fortresses with tall walls with rows of gates,

difficult, dense protective forests, deep moats,

rows of bastions, and walls from which arrows

were shot and spears were thrown.

Without resting, you won great victories in the

land between southern Kumari and the huge

mountain in the north and between the oceans

in the east and west.  You became king of kings

to those who submitted to you and told you

about their ancient heritage.

Notes:  அருங்குழு மிளை (64) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பகைவர் எய்துவதற்கு அரிய திரட்சியையுடைய காவற்காடு.  நீங்கிய (69) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – உலகெல்லாம் பொது நீக்கித் தன்னொரு குடைக் கீழ் கொண்டாளும் சிறப்பு.  கடலா (69) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கடலாக என்னும் சொல் ஈறுகெட்டுக் கடலா என நின்றது. அதன் பின் உள்ள ஆக்கச் சொல்லை எல்லை என்பதன் பின்னாக மாறிக் குமரி முதலிய நான்கனோடும் தனித்தனி இயைத்துக் கொள்க.  புறநானூறு 17-2 –  குணகுட கடலா எல்லை.

Meanings:  மரம் தின்னூஉ – burning trees, ruining trees (தின்னூஉ – இசைநிறை அளபெடை), வரை உதிர்க்கும் – breaking mountains, crushing mountains, நரை உருமின் ஏறு அனையை – you are like the proud thunder that roars (உருமின் – இன் அசைநிலை), அருங்குழு மிளை – many dense protective forests that are difficult to cross for enemies, குண்டு கிடங்கின் – with deep moats, உயர்ந்து ஓங்கிய – very tall (ஒருபொருட் பன்மொழி), நிரைப் புதவின் நெடுமதில் – tall walls with rows of gates, நிரை ஞாயில் – rows of breastwork, rows of bastions, அம்பு உமிழ் – shooting arrows, அயில் – spears, அருப்பம் – forts, தண்டாது – without relaxing, தலைச் சென்று கொண்டு நீங்கிய விழுச் சிறப்பின் – with greatness of going and being victorious, தென்குமரி – southern Kumari, வட பெருங்கல் – huge mountain in the North, குணகுட கடலா எல்லை – with the eastern and western oceans as the limits, தொன்று மொழிந்து – telling about their heritage, telling about their ancient pride, தொழில் கேட்ப – requesting them to bow to you, வெற்றமொடு – victoriously, வெறுத்து ஒழுகிய –  behaved in an obedient manner, behaved in a restrained manner செறிந்து ஒழுகிய, அடங்கி நடந்த, கொற்றவர் தம் கோன் ஆகுவை – you are the king of kings

கடல் வளம் மிகுந்த சாலியூரைக் கொண்ட வெற்றி

வான் இயைந்த இருமுந்நீர்ப்   75
பேஎம் நிலைஇய இரும் பெளவத்து
கொடும் புணரி விலங்கு போழ,
கடுங்காலொடு கரை சேர,
நெடுங் கொடி மிசை இதை எடுத்து
இன் இசைய முரசம் முழங்க,   80
பொன் மலிந்த விழுப் பண்டம்
நாடு ஆர நன்கு இழிதரும்
ஆடு இயற் பெரு நாவாய்,
மழை முற்றிய மலை புரையத்
துறை முற்றிய துளங்கு இருக்கைத்   85

தெண் கடல் குண்டு அகழி,
சீர் சான்ற உயர் நெல்லின்
ஊர் கொண்ட உயர் கொற்றவ! (75 – 88)

Conquering the Prosperous Coastal Town of Sāliyūr

You captured the esteemed Sāliyoor town

named for fine paddy, with the deep ocean

as its moat,

where swaying ships, surrounded by the ocean,

with tall masts with flags on them, bring goods

that bring great wealth and can be enjoyed by

its citizens, looking like mountains surrounded

by clouds, that split the curved, blocking waves

of the fierce large ocean that appears one with

the sky, are brought to the port by fierce winds

as sweet drums roar.

Notes:  பேஎம் – பே நாம் உரும் என வரூஉம் கிளவி ஆமுறை மூன்றும் அச்சப்பொருள. (தொல்காப்பியம். உரியியல் 67). முந்நீர் – தமிழகம் கிழக்கு தெற்கு மேற்கு ஆகிய மூன்று திசையானும் நீர்வளைவுண்டது.  முந்நீர் என்னும் தமிழ்க்கிளவி இம்முப்புறக் கடலமைப்பைச் சுட்டுவது – வ. சுப. மாணிக்கனாரின் ‘தமிழ்க்காதல்’ நூல், ஆற்று நீரும், ஊற்று நீரும் மழை நீரும் உடைமையான் முந்நீர் – ஒளவை துரைசாமி புறநானூறு 9 உரை, நிலத்தைப் படைத்தலும் காத்தலும் அழித்தலுமாகிய நீர் – நச்சினார்க்கினியர் மதுரைக்காஞ்சி 75 உரை.

Meanings:  வான் இயைந்த – appearing one with the sky, இரு முந்நீர்ப் பேஎம் நிலைஇய – large ocean that appears fearful (பேஎம் – செய்யுளிசை அளபெடை, நிலைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), இரும் பெளவத்து – in the large ocean, கொடும் புணரி – curved waves, விலங்கு – blocking, போழ – splitting, கடுங்காலொடு – with fierce winds, கரை சேர –   reached the shore, நெடுங்கொடி மிசை – tall flags above, இதை எடுத்து – setting the sails, இன் இசைய முரசம் முழங்க – as sweet drums roared, பொன் மலிந்த – with abundant gold, with abundant wealth, விழுப் பண்டம் நாடு – wealthy with fine things, ஆர – to enjoy, நன்கு – well, இழிதரும் – bring the goods down, ஆடு இயற் பெரு நாவாய் – swaying huge ships, மழை முற்றிய மலை புரைய – like the mountains surrounded with clouds (புரை – உவம உருபு, a comparison word), துறை முற்றிய துளங்கு இருக்கை – swaying ships surrounded by the ocean (துளங்குதல் – அசைதல், இருக்கை – கப்பல்கள் நிற்குமிடம்), தெண் கடல் – clear ocean, குண்டு அகழி – deep moats, deep ocean, சீர் சான்ற உயர் – great and esteemed, நெல்லின் ஊர் கொண்ட உயர் கொற்றவ – O great king who captured the town called Sāliyoor which was named for its fine paddy (நெல்லின் – இன் சாரியை)

குரவை ஒலியும் பிற ஓசைகளும் மலிந்த ஊர்

நீர்த் தெவ்வும் நிரைத் தொழுவர்
பாடு சிலம்பு இசை ஏற்றத்   90
தோடு வழங்கும் அகல் ஆம்பியின்
கயன் அகைய வயல் நிறைக்கும்
மென் தொடை வன் கிழாஅர்,
அதரி கொள்பவர் பகடு பூண் தெள்மணி
இரும் புள் ஓப்பும் இசையே என்றும்   95
மணிப் பூ முண்டகத்து மணல் மலி கானல்
பரதவர் மகளிர் குரவையொடு ஒலிப்ப, (97 – 89)

Town with the Sounds of Kuravai and others

On the seashore filled with sand and

sapphire-colored mundakam flowers,

there are sounds of those singing as

they draw water rapidly with their wide

buckets to water the fields, along with those

from strong water-lifts with delicately tied

strings, as the ponds become dry.  There are

jingling sounds from the clear bells on bulls

that thresh.  There are sounds from those

chasing large birds, and sounds of

fisherwomen performing kuravai dances.

Meanings:  நீர்த் தெவ்வும் நிரைத் தொழுவர் – workers who fill and draw water standing in rows, workers who fill and draw water in an orderly manner, those who fill and draw water in a row, பாடு சிலம்பு இசை – sounds of songs, ஏற்றத்தோடு வழங்கும் – being raised with water-lifting equipment (ஏற்றம் – நீர் இறைக்கும் கருவி), அகல் ஆம்பியின் – wide water-lifting buckets, கயன் அகைய வயல் நிறைக்கும் – watering fields causing the ponds to become dry (கயன் – கயம் என்பதன் போலி), மென் தொடை – delicately tied, வன் கிழாஅர் – strong water-lifting equipment (கிழாஅர் – இசைநிறை அளபெடை), அதரி கொள்பவர் பகடு – the bulls of those who thresh, பூண் தெள்மணி – clear bell sounds, இரும் புள் – large/dark birds, ஓப்பும் – chasing, இசையே – the sounds, என்றும் – every day, மணிப் பூ முண்டகத்து – with plants with sapphire-colored flowers, நீர் முள்ளி, Hygrophila spinose, கழிமுள்ளி,  நீர் முள்ளி, மணல் மலி கானல் – seashore grove filled with sand, பரதவர் மகளிர் குரவையொடு ஒலிப்ப – along with the sounds of fisherwomen performing kuravai dances

பொருநர்க்கு யானைமுதலிய பரிசுகளைப்

பாண்டியன் கொடுத்தல்

ஒரு சார் விழவு நின்ற வியல் ஆங்கண்
முழவுத் தோள் முரண் பொருநர்க்கு
உருகெழு பெருஞ்சிறப்பின்   100
இரு பெயர்ப் பேர் ஆயமொடு
இலங்கு மருப்பின் களிறு கொடுத்தும்,
பொலந்தாமரைப் பூச் சூட்டியும்,
நலம் சான்ற கலம் சிதறும்,
பல் குட்டுவர் வெல் கோவே!   (98 – 105)

Elephants and other Gifts given to the Bards

O victor of Kuttanādu!  On one side of the

wide space with festivities, you give fierce,

fine bull elephants with bright tusks along

with cow elephants and calves to talented

war bards with drum-like shoulders.

You also adorn their heads with gold lotus

blossoms and give them fine jewels.

Notes:  உருகெழு – உரு உட்காகும் புரை உயர்வாகும். (தொல்காப்பியம், உரியியல் 4).  பொருநர் (99) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தடாரி முதலிய இசைக் கருவிகளை முழக்கிப் பாடுவர்.  இவர் ஏர்க்களம் பாடுநர், போர்க்களம் பாடுநர், பரணி பாடுநர் எனப் பலராவர்.  இரு பெயர்ப் பேர் ஆயமொடு (101) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கன்றும் பிடியுமாகிய இரு பெயரையுடைய திரளோடே.

Meanings:  ஒரு சார் – one one side, விழவு நின்ற வியல் ஆங்கண் – in the wide space with festivities, முழவுத் தோள் முரண் பொருநர்க்கு – to war bards with shoulders like drums who differ from others due to their literary talent, உருகெழு – fierce, பெருஞ்சிறப்பின் – with great splendor, இரு பெயர்ப் பேர் ஆயமொடு – along with female elephants and calves, இலங்கு மருப்பின் களிறு கொடுத்தும் – and gifting male elephants with bright tusks, பொலந்தாமரைப் பூச் சூட்டியும் – and wearing gold lotus flowers (on bards and dancers), நலம் சான்ற கலம் சிதறும் – you give fine jewels, பல் குட்டுவர் வெல் கோவே – O king who was victorious over Kuttanādu with its citizens

முதுவெள்ளிலை என்னும் ஊரின் சிறப்பு

கல் காயும் கடு வேனிலொடு
இரு வானம் பெயல் ஒளிப்பினும்,
வரும் வைகல் மீன் பிறழினும்,
வெள்ளம் மாறாது விளையுள் பெருக,
நெல்லின் ஓதை அரிநர் கம்பலை   110

புள் இமிழ்ந்து ஒலிக்கும் இசையே என்றும்,
சலம் புகன்று சுறவுக் கலித்த
புலவு நீர் வியன் பெளவத்து
நிலவுக் கானல் முழவுத் தாழைக்
குளிர்ப் பொதும்பர் நளித் தூவல்   115

நிரை திமில் வேட்டுவர் கரைசேர் கம்பலை
இருங்கழிச் செறுவின் வெள்உப்புப் பகர்நரொடு,
ஒலி ஓவாக் கலியாணர்
முதுவெள்ளிலை (106 – 119)

Splendor of Muthuvellilai town

Even if summer scorches the mountains,

even if the huge clouds do not shower rain,

and even if Venus changes course,

the waterflow in your rivers do not change,

harvests are abundant, and rustling sounds

of mature grain spears are heard.

There are sounds of those who reap grains,

sounds of birds chirping, and noises of

water spraying on the thāzhai trees with

drum-like fruits on the seashore with

sand that resembles the white moon.

Enraged, arrogant sharks thrive.  There are

clamors of fishermen reaching the shores,

along with those of salt merchants who sell

white salt from huge salt pans adjoining the

backwaters.  Such is Muthuvellilai town with

constant noises.

Notes:  நிலவு மணல்: அகநானூறு 20 – நிலவு மணல், அகநானூறு 200 – நிலாவின் இலங்கு மணல் மலி மறுகில், நற்றிணை 31 – நிலவு மணல், நற்றிணை 140 – நிலவு மணல், நற்றிணை 159 – நிலவுக் குவித்தன்ன மோட்டு மணல், நற்றிணை 183 – நிலவு மணல், குறுந்தொகை 123 – நிலவுக் குவித்தன்ன வெண்மணல், கலித்தொகை 13 – வாள் நிலா ஏய்க்கும் வயங்கு ஒளி எக்கர், புறநானூறு 17 – நிலவு மணல் வியன் கானல், பொருநராற்றுப்படை 213 – நிலவு எக்கர்.  வெள்ளி திசை மாறினும்:  புறநானூறு 35 – இலங்கு கதிர் வெள்ளி தென்புலம் படரினும், புறநானூறு 117 – தென் திசை மருங்கின் வெள்ளி ஓடினும், புறநானூறு 388 – வெள்ளி தென் புலத்து உறைய, புறநானூறு 389 – வெண்பொன் போகுறு காலை, மதுரைக்காஞ்சி 108 – வரும் வைகல் மீன் பிறழினும், பட்டினப்பாலை 1 – வயங்கு வெண்மீன் திசை திரிந்து தெற்கு ஏகினும்.  நளி – நளியென் கிளவி செறிவும் ஆகும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 25).  யாணர் – புதிதுபடற் பொருட்டே யாணர்க் கிளவி (தொல்காப்பியம், உரியியல் 83).  சுறா சுறவு என வந்தது. ‘குறியதன் இறுதிச் சினை கெட உகரம் அறிய வருதல் செய்யுளுள் உரித்தே’ (தொல்காப்பியம், உயிர் மயங்கியல் 32).  கம்பலை – கம்பலை சும்மை கலியே அழுங்கல் என்று இவை நான்கும் அரவப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 53).

Meanings:  கல் காயும் கடு வேனிலொடு – along with intense summer that heats mountains, இரு வானம் பெயல் ஒளிப்பினும் – even if the huge clouds hid the rains, even if the huge sky did not drop rain, வரும் வைகல் மீன் பிறழினும் – even if the morning star/Venus changes directions (moves toward the south), வெள்ளம் மாறாது – waterflow not changing, விளையுள் பெருக – harvest increases (விளையுள் – விளை உள், தொழிற்பெயர் விகுதி), நெல்லின் ஓதை அரிநர் – the sounds of paddy reapers, கம்பலை – uproar, புள் இமிழ்ந்து ஒலிக்கும் இசையே – the sounds of birds chirping (இசையே – ஏகாரம் ஈற்றசை), என்றும் – every day, சலம் – differing, enraged (சலம் – மாறுபாடு), புகன்று – with arrogance, சுறவுக் கலித்த – where sharks are thriving (சுறவு – சுறா சுற என்றாகி உகரம் ஏற்றது), புலவு நீர் வியன் பெளவத்து – of the wide ocean with fish stink, நிலவுக் கானல் – seashore with sand that is like the moon, முழவுத் தாழை – thāzhai trees with drum-like fruits, Pandanus odoratissimus, Fragrant screwpines, குளிர்ப் பொதும்பர் – cool groves, நளித் தூவல் – dense sprays, நிரை திமில் – rows of boats, வேட்டுவர் கரை சேர் கம்பலை – uproars of fishermen reaching the shores, இருங்கழிச் செறுவின் வெள் உப்புப் பகர்நரொடு – with merchants who sell white salt from the huge salt pans adjoining the backwaters (செறு – உப்பளம்), ஒலி ஓவாக் கலியாணர் – flourishing unending prosperity, முதுவெள்ளிலை – Muthuvellilai town

முதுவெள்ளிலையார் ஏவல் கேட்பத் தலையாலங்கானத்தில்

பகைவர்களை வென்றமை

………………………………..மீக்கூறும்
வியல் மேவல் விழுச் செல்வத்து,   120
இரு வகையான் இசை சான்ற
சிறுகுடிப் பெருந்தொழுவர்
குடி கெழீஇய நால் நிலவரொடு
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்பக்,
கால் என்னக் கடிது உராஅய்   125

நாடு கெட எரி பரப்பி,
ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்து,
அரசுபட அமர் உழக்கி
முரசு கொண்டு களம் வேட்ட,
அடுதிறல் உயர் புகழ் வேந்தே! (119 – 130)

Victory in Thalayālankānam

There are two kinds of people praised

by the wise.  The famous citizens and big

merchants who live in the four landscapes.

They listen to your ancient heritage.

O king with great fame and skill in battles,

who desires to perform battlefield rituals

seizing the drums of enemy kings!

You went swift like the wind, spread flames,

caused fear in enemies and ruined them at

Ālankānam battlefield!

Notes:  ஆலங்கானத்து (127) – பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன் சேரனையும் சோழனையும் (சேரமான் யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை, சோழன் கிள்ளிவளவன்), ஐந்து வேளிர் குறுநில மன்னர்களையும் (திதியன், எழினி, எருமையூரன், இருங்கோ வேண்மான், பொருநன்) சோழ நாட்டில் உள்ள தலையாலங்கானத்தில் தோற்கடித்தான்.  There are references to Thalaiyālangam battle in Puranānūru 19, 23, 25, 76, Natrinai 387, Mathuraikkānji 55, 127, and Akanānūru 36, 175 and 209.  களவேள்வி – புறநானூறு 26 – மன்னிய வேள்வி முற்றிய வாய்வாள் வேந்தே, புறநானூறு 372 – புலவுக் களம் பொலிய வேட்டோய், மதுரைக்காஞ்சி 128-130 – களம்வேட்ட அடு திறல் உயர் புகழ் வேந்தே, திருமுருகாற்றுப்படை 100 – களம் வேட்டன்றே ஒரு முகம்.

Meanings:  மீக்கூறும் வியல் மேவல் விழுச் செல்வத்து  – of great wealth (farming and business) that is praised by the wise (செல்வத்து – செல்வமாகிய), இரு வகையான் – there are two kinds, இசை சான்ற – famous, சிறுகுடிப் பெருந்தொழுவர் – ordinary citizens and rich merchants, குடி கெழீஇய – with citizens (கெழீஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), நால் நிலவரொடு – with people from the four landscapes, தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – telling them about your ancient fame and asking them to be obedient, கால் என்னக் கடிது உராஅய் – went fast like the wind (என்ன – உவமப்பொருள் தரும் சொல், உராஅய் – சென்று, இசை நிறை அளபெடை), நாடு கெட – for the country to be ruined, எரி பரப்பி – spread flames, ஆலங்கானத்து – At Ālankānam, அஞ்சுவர இறுத்து – stayed there causing fear (to enemies), அரசு பட அமர் உழக்கி – ruined and killed kings in battle, முரசு கொண்டு களம் வேட்ட- desiring battlefields where rituals are performed after seizing drums of enemies, அடு திறல் – skills in killing, skills in battles, உயர் புகழ் வேந்தே – O greatly famous king

கொற்கைக்குத் தலைவன்

நட்டவர் குடி உயர்க்குவை;
செற்றவர் அரசு பெயர்க்குவை;
பேர் உலகத்து மேஎந் தோன்றிச்
சீருடைய விழுச் சிறப்பின்
விளைந்து முதிர்ந்த விழுமுத்தின்   135

இலங்கு வளை இருஞ்சேரி
கட் கொண்டிக் குடிப்பாக்கத்து

நற்கொற்கையோர் நசைப் பொருந! (131 – 138)

Leader of Korkai

O warrior king!  You uplift your friendly

citizens!  You seize kingships of enemies!

The wise praise your flourishing greatness!

You are loved by the citizens of fine Korkai

town with abundant toddy, where those who

dive for mature, splendid pearls and bright

conch, reside in large streets.

Notes:  கட் கொண்டி (137) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கள்ளாகிய உணவு, கொள்ளப்படுதல் என்னும் பொருட்டாய் உணவிற்காயிற்று.

Meanings:  நட்டவர் குடி உயர்க்குவை – you raise your friendly citizens, செற்றவர் அரசு பெயர்க்குவை – you seize kingship of enemies, பேர் உலகத்து மேஎம் தோன்றி – appearing great to the wise in the world (மேஎம் – செய்யுளிசை அளபெடை), சீருடைய விழுச் சிறப்பின் – with flourishing splendor and greatness, விளைந்து முதிர்ந்த – grew and mature, விழு முத்தின்- with splendid pearls, இலங்கு வளை – bright conch, இருஞ்சேரி – huge street, huge community, கள் கொண்டிக் குடிப்பாக்கத்து – in a seashore town with abundant toddy/alcohol, நற்கொற்கையோர் நசைப் பொருந – O warrior king who is loved by the citizens of fine Korkai town

செழியன் பரதவரை வென்றமை

செற்ற தெவ்வர் கலங்கத் தலைச் சென்று
அஞ்சுவரத் தட்கும் அணங்குடைத் துப்பின்   140

கோழ் ஊஉன் குறைக் கொழு வல்சிப்
புலவு வில் பொலி கூவை
ஒன்றுமொழி ஒலி இருப்பின்
தென் பரதவர் போர் ஏறே! (139 – 144)

Subduing the Fishermen Clan

You are a king with the strength of a male

lion, who brought under your control the

enemies you hate,

the uproarious southern fishermen with fierce

strength, who make promises, who have abundant

rich rice cooked with fatty meat, flesh-stinking

bows, and fine koovai yam, instilling fear in them!

Notes:  கோழ் ஊஉன் குறைக் கொழு வல்சி (141) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  கொழுத்த இறைச்சி கலந்தமையால் கொழுப்புண்டாக்கும் சோறு என்பார்.

Meanings:  செற்ற தெவ்வர் கலங்க – causing hated enemies to panic, தலைச் சென்று – went there, அஞ்சுவர- causing fear, தட்கும் – staying, அணங்குடைத் துப்பின் – with fierce strength, with strength that causes sorrow, கோழ் ஊஉன் – fatty pieces of meat (கோழ் – கொழுப்பு, முதனீண்டது, ஊஉன் – இசைநிறை அளபெடை), குறைக் கொழு வல்சி – rich rice with fatty meat, புலவு வில் – bows with flesh stink, பொலி கூவை – fine koovai yam, flourishing koovai yam, Curcuma angustifolia, East Indian arrowroot, ஒன்றுமொழி ஒலி இருப்பின் தென் பரதவர் போர் ஏறே – lion-like king who controlled the uproarious southern fishermen who make promises (ஒன்றுமொழி – வஞ்சினம், சூளுரை)

பகைவரது நாட்டைக் கைக்கொண்ட வெற்றி

அரிய எல்லாம் எளிதினின் கொண்டு   145

உரிய எல்லாம் ஓம்பாது வீசி,
நனி புகன்று உறைதும் என்னாது ஏற்று எழுந்து
பனிவார் சிமையக் கானம் போகி
அகநாடு புக்கு அவர் அருப்பம் வெளவி,
யாண்டு பல கழிய வேண்டு புலத்து இறுத்து,   150
மேம்பட மரீஇய வெல்போர்க் குருசில்! (145 – 151)

Victorious in Seizing Enemy Lands

O king who is victorious in battles!

You took from others easily what is precious

and give it away, without caring to keep it

for yourself.  Not desiring greatly that you

should stay close to home, you rose up and

went past forests with peaks with dripping

snow, entered foreign lands, seized their forts,

stayed there for many years with desire, and

improved the lot of the citizens who lived there.

Notes:  நனி – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).

Meanings:  அரிய எல்லாம் – all that is precious, எளிதினின் கொண்டு – taking them easily, உரிய எல்லாம் – what you have, ஓம்பாது வீசி – you give away without keeping for yourself, you give away without protecting yourself, நனி புகன்று உறைதும் என்னாது – not thinking “we desire greatly to stay in our town”, ஏற்று எழுந்து – rose up, பனி வார் சிமையக் கானம் போகி – you went past forests with peaks with dripping snow (சிமையம் – ஆகுபெயர் மலைக்கு), அக நாடு புக்கு – entered into other countries, அவர் அருப்பம் வெளவி – seized their forts, யாண்டு பல கழிய – letting many years pass, வேண்டு புலத்து இறுத்து – lived (occupying) in those countries with desire, மேம்பட – to get better, மரீஇய – stayed (செய்யுளிசை அளபெடை), வெல்போர்க் குருசில் – O king who is victorious in battles

பகைவர் நாடு பாழ்பட்ட நிலை

உறுசெறுநர் புலம் புக்கு அவர்
கடி காவின் நிலை தொலைச்சி,
இழிபு அறியாப் பெருந்தண்பணை
குரூஉக் கொடிய எரி மேய,   155
நாடு எனும் பேர் காடு ஆக,
ஆ சேந்த வழி மா சேப்ப,
ஊர் இருந்த வழி பாழ் ஆக,
இலங்கு வளை மட மங்கையர்
துணங்கை அம் சீர்த் தழூஉ மறப்ப,   160

அவை இருந்த பெரும் பொதியில்
கவை அடிக் கடு நோக்கத்துப்
பேய்மகளிர் பெயர்பு ஆட
அணங்கு வழங்கும் அகல் ஆங்கண்
நிலத்து ஆற்றும் குழூஉப் புதவின்   165

அரந்தைப் பெண்டிர் இனைந்தனர் அகவ,
கொழும் பதிய குடி தேம்பிச்
செழுங் கேளிர் நிழல் சேர,
நெடுநகர் வீழ்ந்த கரி குதிர்ப் பள்ளிக்
குடுமிக் கூகை குராலொடு முரல,   170

கழுநீர் பொலிந்த கண் அகன் பொய்கை
களிறு மாய் செருந்தியொடு கண்பு அமன்று ஊர்தர,
நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல்
பல்மயிர்ப் பிணவொடு கேழல் உகள,
வாழாமையின் வழிதவக் கெட்டு   175
பாழ் ஆயின நின் பகைவர் தேஎம். (152 – 176)

Ruined Situation in Enemy Lands

You entered lands of ancient enemies, ruined

their protective forests, and lit fires with colorful

flames to their cool agricultural lands that

had not known bad times.  Towns became forests,

wild animals moved in where there were cattle,

their towns were spoiled, delicate women with

bright bangles forgot to perform beautiful

thunangai dances and kuravai dances that

are performed to rhythm,

in the common grounds where there were

wise people, female ghouls with

forked feet and harsh looks moved around and

danced in the wide spaces where deities

strolled, young women lamented in sorrow

near their doors with fine headers, wealthy

communities were ruined, rich people fled

to other countries to join their relatives for

protection,

tufted owls now hoot along with their females

from the burned grain silos of rich houses

where waterlilies had been thriving in ponds,

cherunthi grasses have grown along with dense

kanpu grasses high enough to hide elephants,

and fields where bulls walked to plow have become

ruined and are now places for boars and their hairy

sows to run around.

The countries of those who did not listen to you

have been greatly ruined and destroyed.

Notes:   உறுசெறுநர் (152) – தலைமுறை தலைமுறையாகப் பகைமைக் கொண்டவர்கள்.  உறு – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).  குரூஉ (155) – நிறம், ‘குருவும் கெழுவும் நிறமாகும்மே’ (தொல்காப்பியம், உரியியல் 5).  தழூஉ:  அகநானூறு 176 – விழவு ஆடு மகளிரொடு தழூஉ அணிப் பொலிந்து,  கலித்தொகை 103 – மாதர் மகளிரும் மைந்தரும் மைந்து உற்றுத் தாது எரு மன்றத்து அயர்வர் தழூஉ, கலித்தொகை 104 – எழில் நல்லாரும் மைந்தரும், மல்லல் ஊர் ஆங்கண் அயர்வர் தழூஉ, கலித்தொகை 106 – அன்பு உறு காதலர் கை பிணைந்து ஆய்ச்சியர் இன்புற்று அயர்வர் தழூஉ, பதிற்றுப்பத்து 52 – முழா இமிழ் துணங்கைக்குத் தழூஉப்புணை ஆக,  மதுரைக்காஞ்சி 159-160 – இலங்கு வளை மட மங்கையர் துணங்கை அம் சீர்த் தழூஉ மறப்ப, மதுரைக்காஞ்சி 329 – துணங்கை அம் தழூஉவின் மணம் கமழ் சேரி.  நச்சினார்க்கினியரும் (கலித்தொகை) சோமசுந்தரனாரும் (மதுரைக்காஞ்சி) குரவைக் கூத்து எனக் கொள்கின்றனர்.  அருள் அம்பலவாணரும் (பதிற்றுப்பத்து), ஒளவை துரைசாமியும் (பதிற்றுப்பத்து), வேங்கடசாமி நாட்டாரும் (அகநானூறு), சோமசுந்தரனாரும் (அகநானூறு) தழுவி ஆடுவதாக் கொள்கின்றனர்.   மதுரைக்காஞ்சி 615-616 – தழூஉப் பிணையூஉ மன்றுதொறும் நின்ற குரவை.

Meanings:  உறுசெறுநர் புலம் புக்கு – entered lands of ancient enemies, entered lands of enemies with whom he had great enmity, அவர் கடி காவின் நிலை தொலைச்சி – ruined their protective forests, இழிபு அறியாப் பெருந்தண் பணை – huge cool agricultural lands that do not know bad times, குரூஉக் கொடிய எரி மேய – lit fires with colorful tall flames that ate the places (குரூஉ – இசைநிறை அளபெடை), நாடு எனும் பேர் காடு ஆக – the name ‘country’ became ‘forest’, countries became forests, ஆ சேந்த வழி – places where there were cattle, மா சேப்ப – wild animals stay there, wild animals have moved in, ஊர் இருந்த வழி பாழ் ஆக – towns were ruined, இலங்கு வளை – bright bangles, மட மங்கையர் – delicate women, naïve women, துணங்கை அம் சீர்த் தழூஉ மறப்ப – forgot thunangai dances and kuravai dances that are performed to beautiful rhythm (தழூஉ – இசைநிறை அளபெடை, குரவைக் கூத்திற்கு ஆகுபெயர்), அவை இருந்த – where there were wise people (அவை – சான்றோர் இருந்த மன்றம்), பெரும் பொதியில் – in the common places where they were (பொதியில் – அம்பலங்களில், பொது இல் பொதியில் என வந்தது), கவை அடிக் கடு நோக்கத்துப் பேய்மகளிர் பெயர்பு ஆட – demon women with harsh looks and forked feet dance moving around, அணங்கு வழங்கும் அகல் ஆங்கண் – where there are deities, நிலத்து ஆற்றும் – standing on the ground, குழூஉப் புதவின் – at the doors with headers, at the doors with lintels (குழூஉ – இசைநிறை அளபெடை, கூடுகின்ற), (Pathitruppathu 53-16 குழூஉ நிலைப் புதவின் கதவு), அரந்தைப் பெண்டிர் இனைந்தனர் அகவ – women with distress in their hearts lament (இனைந்தனர் – முற்றெச்சம்), கொழும் பதிய குடி தேம்பி – wealthy communities in their towns are ruined, செழுங் கேளிர் நிழல் சேர – join their wealthy relatives for protection, நெடுநகர் – big houses, வீழ்ந்த – destroyed, கரி – burnt, குதிர்ப் பள்ளி – grain silos, places with grain (பள்ளி – இடம்), குடுமிக் கூகை – tufted owls, குராலொடு – along with their females, முரல – they hoot, கழுநீர் பொலிந்த கண்அகன் பொய்கை – wide ponds where waterlily blossoms were beautiful, wide pond where waterlilies were thriving, களிறு மாய் – hiding elephants, செருந்தியொடு – along with cherunthi grasses, A kind of sedge, வாட்கோரை, கண்பு அமன்று ஊர்தர – elephant grasses have grown densely, சம்பங்கோரை, arundo donax, நல் ஏர் நடந்த – where fine oxen walked, நசை சால் – with desire, விளை வயல் – yielding fields, பல்மயிர்ப் பிணவொடு கேழல் உகள – boars run around with their sows with lots of hair (பிணவொடு – பிண + ஒடு, பிணவென்னும் அகர ஈற்றுச்சொல் வகரவுடம்படு மெய் பெற்றது), வாழாமையின் வழி தவக் கெட்டு பாழ் ஆயின – they were ruined and destroyed greatly since they did not live listening to you (கெட்டு பாழ் – ஒருபொருட் பன்மொழி), நின் பகைவர் தேஎம் – the countries of your enemies (தேஎம் – செய்யுளிசை அளபெடை)

பகைவரை அடக்கி அவரை அறநெறியில் நிறுத்துதல்

எழாஅத் தோள், இமிழ் முழக்கின்,
மாஅத்தாள், உயர்மருப்பின்,
கடுஞ்சினத்த களிறு பரப்பி,
விரிகடல் வியன் தானையொடு,   180

முருகு உறழப் பகைத் தலைச் சென்று,
அகல் விசும்பின் ஆர்ப்பு இமிழ,
பெயல் உறழக் கணை சிதறி,
பல புரவி நீறு உகைப்ப,
வளை நரல வயிர் ஆர்ப்ப,  185
பீடு அழியக் கடந்து அட்டு, அவர்
நாடு அழிய எயில் வெளவி,
சுற்றமொடு தூ அறுத்தலின்
செற்ற தெவ்வர் நின்வழி நடப்ப,
வியன்கண் முது பொழில் மண்டில முற்றி   190

அரசியல் பிழையாது அறநெறி காட்டி
பெரியோர் சென்ற அடிவழிப் பிழையாது,
குடமுதல் தோன்றிய தொன்று தொழு பிறையின்
வழிவழிச் சிறக்க நின் வலம்படு கொற்றம்!
குணமுதல் தோன்றிய ஆர் இருள் மதியின்,   195
தேய்வன கெடுக நின் தெவ்வர் ஆக்கம்! (177 – 196)

Controlling Enemies and Ruling them with Justice

May your warriors with brave shoulders who do

not attack those who run away from battles, along

with trumpeting, large-footed tuskers with rage,

and ocean-like, huge army attack your enemies

like Murukan!  May your army shoot arrows like

rain!  May there be uproars from the wide sky!

May horses raise dust!  May conch shells and vayir

horns be blown!  May the pride of your enemies

be ruined!  May the strengths of your hated enemies

and their relatives be lost after you seize their forts!

May they follow your path!  May you seize their land

with ancient groves and show them the just path,

not faulting from the path that elders took!

May your strong victory be splendid like the crescent

moon that rises in the west, that has been worshipped

since ancient times!   May the strength of your enemies

be ruined like the waning moon that appears in the east

in pitch darkness!

Notes:  வியன்கண் முது பொழில் மண்டில முற்றி (190) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – அகலத்தை இடத்தே உள்ள பழைய நாவலந்தீவின்கண் உளவாகிய சோழ மண்டலம், தொண்டை மண்டலம் என்கின்ற மண்டலங்களை நினவாக வளைத்துக் கொண்டு  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மண்டிலம் என்பது வட்டம் என்னும் பொருட்டாதலின் நாட்டிற்கு ஆகுபெயர் எனினுமாம்.  சிறக்க (194), கெடுக (196) – வியங்கோள் வினைமுற்றுக்கள்.

Meanings:  எழாஅத் தோள் – brave shoulders who don’t rise up against those who run away in battle (எழாஅ – இசைநிறை அளபெடை), இமிழ் முழக்கின் – with loud trumpeting, மாஅத் தாள் – huge feet (மாஅ – இசைநிறை அளபெடை), உயர் மருப்பின் – with lifted tusks, கடுஞ்சினத்த களிறு – bull elephants with great rage, பரப்பி – spread, விரிகடல் – wide ocean, வியன் தானையொடு – with a huge army, முருகு உறழப் பகைத் தலைச் சென்று – went to enemies like Murukan, அகல் விசும்பின் – in the wide sky, ஆர்ப்பு இமிழ – uproars rise, பெயல் உறழக் கணை சிதறி – scattering arrows like rain, பல புரவி நீறு உகைப்ப – many horses raise dust, வளை நரல – conch shells are blown, வயிர் ஆர்ப்ப – vayir horns raise sounds, பீடு அழிய – ruining their pride, ruining their strength, கடந்து அட்டு – invading and killing, அவர் நாடு அழிய – ruining their countries, எயில் வெளவி – seizing their forts, சுற்றமொடு தூ அறுத்தலின் – since their strengths were ruined along with that of their relatives (தூ – வலிமை), செற்ற தெவ்வர் நின் வழி நடப்ப – may your enemies whom you hate follow your path, வியன்கண் முது பொழில் – wide ancient grove, மண்டில முற்றி – circling their lands, அரசியல் பிழையாது – without political faults, அறநெறி காட்டி – showing the just path, பெரியோர் சென்ற அடிவழிப் பிழையாது – not faulting from the path that elders took, குடமுதல் தோன்றிய தொன்று தொழு பிறையின் வழிவழிச் சிறக்க நின் வலம்படு கொற்றம்  – may your strong victory be more and more splendid like the crescent moon that rises in the west and is worshipped (பிறையின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது, சிறக்க – வியங்கோள் வினைமுற்று), குணமுதல் தோன்றிய – appearing in the east, ஆர் இருள் மதியின் தேய்வன கெடுக நின் தெவ்வர் ஆக்கம்  – may the strength of your enemies be ruined like the waning moon in pitch darkness (மதியின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது, கெடுக – வியங்கோள் வினைமுற்று)

செழியனை வாழ்த்தி அவனுக்கு நிலையாமை

அறிவுறுத்தத் தொடங்குதல்

உயர்நிலை உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும்,
பொய் சேண் நீங்கிய வாய் நட்பினையே;
முழங்கு கடல் ஏணி மலர்தலை உலகமொடு
உயர்ந்த தேஎத்து விழுமியோர் வரினும்,  200

பகைவர்க்கு அஞ்சிப் பணிந்து ஒழுகலையே;
தென்புல மருங்கின் விண்டு நிறைய
வாணன் வைத்த விழுநிதி பெறினும் ,
பழி நமக்கு எழுக என்னாய் விழுநிதி
ஈதல் உள்ளமொடு இசை வேட்குவையே;   205

அன்னாய் நின்னொடு முன்னிலை எவனோ?
கொன் ஒன்று கிளக்குவல், அடுபோர் அண்ணல்!
கேட்டிசின் வாழி! கெடுக நின் அவலம்!
கெடாது நிலைஇயர் நின் சேண் விளங்கு நல் இசை. (197 – 209)

Praising the King

You will not utter a lie, even if you were

given the upper world with nectar.  Even if

those from the upper world came along with

great kings of the wide world with the ocean

as its boundaries, you do not fear enemies

and comply.  Even if you are offered the great

wealth of Vānan, stored in the southern

mountains, you will reject it, if it comes with

blame.  You donate generously with a charitable

mind and desire fame.  What can I say to you?

I will tell you one more thing which is above all

these, O lord of murderous battles!  Listen!

May you live long!  May your sorrow perish!

May your fine fame spread far and never be ruined!

Notes:  கொன் – அச்சம் பயமிலி காலம் பெருமை என்றப்பால் நான்கே கொன்னைச் சொல்லே (தொல்காப்பியம். சொல்லதிகாரம். இடையியல் 6).  சின் – மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் ஆவயின் ஆறும் முன்னிலை அசைச்சொல் (தொல்காப்பியம்.  சொல்லதிகாரம்.  இடையியல் 26, சின் என்பது இசின் என்பதன் முதற்குறை – ச. பாலசுந்தரம் உரை).

Meanings:  உயர் நிலை உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும் – even if you were given the upper world with nectar, பொய் – lies, சேண் – far away, நீங்கிய – removed, வாய் நட்பினையே – you have friendship with truth, you only utter truths (நட்பினை – முன்னிலை வினைமுற்று, ஏகாரம் அசை நிலை, an expletive), you have friendship only with truth, முழங்கு கடல் ஏணி மலர்தலை உலகமொடு – along great people/kings with the wide world with the oceans as its limit (ஏணி – எல்லை), உயர்ந்த தேஎத்து விழுமியோர் வரினும் – even if those from the upper world (celestial world) come (தேஎத்து – செய்யுளிசை அளபெடை), பகைவர்க்கு அஞ்சிப் பணிந்து ஒழுகலையே – you don’t fear enemies and submit and abide (ஒழுகலை – முன்னிலை எதிர்மறை வினைமுற்று, ஏகாரம் அசை நிலை, an expletive), தென்புல மருங்கின் விண்டு நிறைய வாணன் வைத்த விழுநிதி பெறினும் – even if you receive the great wealth of Vānan (a Sooran) that is stored in the mountains in the south (விண்டு – மலை), பழி நமக்கு எழுக என்னாய் – you do not consider it if it will bring blame to you (என்னாய் – முன்னிலை எதிர்மறை வினைமுற்று), விழுநிதி – abundant wealth, ஈதல் உள்ளமொடு – with a charitable heart, இசை வேட்குவையே – you who desires fame (வேட்குவை – முன்னிலை வினைமுற்று, ஏகாரம் அசை நிலை, an expletive), அன்னாய் – you are of such nature, நின்னொடு முன்னிலை எவனோ – what can I say in front of you, கொன் ஒன்று கிளக்குவல் – I will tell you one more thing which is above all these (கொன் – மிகுதி, பெரியது, கிளக்குவல் – அல் ஈற்றுத் தன்மையொருமை வினைமுற்று), அடு போர் அண்ணல் – O lord of murderous battles, கேட்டிசின் – may you listen to me (சின் – முன்னிலை அசைச் சொல், an expletive of the second person), வாழி  – may you live long, கெடுக நின் அவலம் – may your sorrow/confusion be destroyed (கெடுக – வியங்கோள் வினைமுற்று), கெடாது – not ruined, நிலைஇயர் – may it last (நிலைஇயர் – செய்யுளிசை அளபெடை, வியங்கோள் வினைமுற்று), நின் – your, சேண் விளங்கு – flourishing afar, நல் இசை – fine fame

உலகத்தைச் சிறப்புற ஆண்டு மறைந்தோர் பலர் எனல்

தவாப் பெருக்கத்து அறா யாணர்   210

அழித்து, ஆனாக் கொழுந்திற்றி
இழித்து ஆனாப் பல சொன்றி
உண்டு, ஆனாக் கூர் நறவின்
தின்று, ஆனா இன வைகல்
நிலன் எடுக்கல்லா ஒண்பல் வெறுக்கைப்   215

பயன் அறவு அறியா வளம் கெழு திருநகர்
நரம்பின் முரலும் நயம்வரு முரற்சி
விறலியர் வறுங்கைக் குறுந்தொடி செறிப்பப்
பாணர் உவப்பக் களிறு பல தரீஇ,
கலந்தோர் உவப்ப எயில் பல கடைஇ,   220

மறம் கலங்கத் தலைச் சென்று
வாள் உழந்ததன் தாள் வாழ்த்தி,
நாள் ஈண்டிய நல் அகவர்க்குத்
தேரோடு மா சிதறி,
சூடுற்ற சுடர்ப் பூவின்   225

பாடு புலர்ந்த நறுஞ் சாந்தின்
விழுமிய பெரியோர் சுற்றம் ஆகக்
கள்ளின் இரும் பைக்கலம் செல உண்டு,
பணிந்தோர் தேஎம் தம் வழி நடப்ப
பணியார் தேஎம் பணித்துத் திறை கொண்மார்   230

பருந்து பறக்கல்லாப் பார்வல் பாசறைப்
படுகண் முரசம் காலை இயம்ப,
வெடிபடக் கடந்து வேண்டு புலத்து இறுத்த
பணை கெழு பெருந்திறல் பல்வேல் மன்னர்
கரை பொருது இரங்கும் கனை இரு முந்நீர்த்   235
திரை இடு மணலினும் பலரே உரை செல
மலர்தலை உலகம் ஆண்டு கழிந்தோரே!  (210 – 237)

Many great Kings have Ruled and Perished

There was faultless, abundant, endless

prosperity in their lands.

They had abundant big pieces of meat even

after eating. They had various rice dishes even

after eating. They had abundant liquor even

after drinking.  They had many varieties of

food even after eating.  Their palaces had

endless great wealth that appeared to burden

the land.  Viralis who played sweet music,

like the sweet sounds that rose from the yāzh,

were given stacked bangles to adorn their

bare hands, bards were made happy with gifts

of bull elephants, their friends were made happy

with valuables from the forts of enemies that

they seized,

where warriors who suffered were praised for

fighting bravely with their swords, and diviner

bards were gifted horses along with chariots.

They were in the company of army commanders,

wearing bright vanji flowers and sandal paste, who

emptied huge leather bags of liquor.  They let those

who submitted to rule their countries according

to their desires, taking tributes from those who

did not submit.  Drums roared early in the morning

in battle camps whose walls were so high that kites

could not fly up to them.  They occupied countries

that they desired.  Many such famous kings owning

armies with spears and large drums ruled and died

in this wide world, their numbers larger than the

sand brought to the shores by the roaring ocean

waves that attack the shores.

They did not try to prevent rebirths.

Notes:  இழித்து (212) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – உண்டு அமையாத, உண்டு கெடுத்தும் என்னும் பொருட்டு, நச்சினார்க்கினியர் உரை, C. ஜெகந்நாதாசாரியர் உரை – விருப்பம் அமையாத, தீது என்று.  அழித்து, இழித்து, தின்று, உண்டு –  ச. வே. சுப்பிரமணியன் உரை – உண்ணலைக் குறிக்கும் சொற்கள்.  இரும் பைக்கலம் (228) – தோலினால் செய்த பை, பெரும்பாணாற்றுப்படை 382 – நீலப் பைங்குடம் தொலைச்சி நாளும் பெரு மகிழ் இருக்கை.  பார்வல் (231) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அரசர் தம் பகைவர் சேய்மைக்கண் வருதலைப் பார்த்திருத்தற்குரிய உயர்ச்சியுடைய அரண்: ஆகுபெயர்.  பெரியோர் (227) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – படைத்தலைவர்கள்.  படைத் தலைவர்களை சான்றோர் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளனர் (புறநானூறு 63-5, பதிற்றுப்பத்து 14-12, 58-11, 67-18).  யாணர் – புதிதுபடற் பொருட்டே யாணர்க் கிளவி (தொல்காப்பியம், உரியியல் 83).  மணலினும் பலவே:  அகநானூறு 93 – தண் ஆன்பொருநை மணலினும் பலவே, புறநானூறு 9- நன்னீர்ப் பஃறுளி மணலினும் பலவே, புறநானூறு 43 – எக்கர் இட்ட மணலினும் பலவே, புறநானூறு 55 – வடு ஆழ் எக்கர் மணலினும் பலவே, புறநானூறு 136 – நுண் பல மணலினும் ஏத்தி, புறநானூறு 363 – இடு திரை மணலினும் பலரே, புறநானூறு 387 – கல்லென் பொருநை மணலினும், மதுரைக்காஞ்சி 236 – திரை இடு மணலினும் பலரே, மலைபடுகடாம் 556 – வடு வாழ் எக்கர் மணலினும் பலரே. முந்நீர் – தமிழகம் கிழக்கு தெற்கு மேற்கு ஆகிய மூன்று திசையானும் நீர்வளைவுண்டது.  முந்நீர் என்னும் தமிழ்க்கிளவி இம்முப்புறக் கடலமைப்பைச் சுட்டுவது – வ. சுப. மாணிக்கனாரின் ‘தமிழ்க்காதல்’ நூல், ஆற்று நீரும், ஊற்று நீரும் மழை நீரும் உடைமையான் முந்நீர் – ஒளவை துரைசாமி புறநானூறு 9 உரை, நிலத்தைப் படைத்தலும் காத்தலும் அழித்தலுமாகிய நீர் – நச்சினார்க்கினியர் மதுரைக்காஞ்சி 75 உரை.  கூர் – கூர்ப்பும் கழிவும் உள்ளது சிறக்கும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 18).  உலகம் ஆண்டு கழிந்தோரே (237) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – இது ‘மாற்றருங் கூற்றஞ் சாற்றிய பெருமை’ அன்றி பிறவியற முயலாமையிற் கழிந்தமை கூறிற்று.  இதன் விளக்கம் – C. ஜெகந்நாதாசார்யர் உரை – பிறரால் தடுத்தற்கரிய கூற்றம் வருமெனச் சான்றோர் சாற்றிய பெருங்காஞ்சியையும் காதால் கேட்டனரேயன்றிப் பிறவி அறுக்க முயலாமையின் கொன்னே கழிந்தொழிந்தனர் என்பது.  இதனால் மருதனார் தாம் காஞ்சி கூறப்புகுந்ததனைக் கேட்டு நெடுஞ்செழியன் பிறவியற முயலல் வேண்டும் எனக் குறிப்பிட்டார்.

Meanings:  தவாப் பெருக்கத்து அறா யாணர் – unspoiled abundant endless prosperity, அழித்து ஆனா கொழுந்திற்றி – big pieces of meat despite eating, இழித்து ஆனாப் பல சொன்றி – many different rice dishes that are there despite eating, உண்டு ஆனா கூர் நறவின் – not reduced despite drinking , தின்று ஆனா இன வைகல் – eating many varieties of food that are there despite eating (வைகல் – தங்குதல்), நிலன் எடுக்கல்லா – burden that is too much for the land to bear (நிலன் –  நிலம் என்பதன் போலி), ஒண் பல் வெறுக்கை – many bright things (material wealth), பயன் அறவு அறியா வளம் கெழு திருநகர் – rich prosperous huge houses with no end to benefits, நரம்பின் முரலும் – like lute sounds are heard (நரம்பின் – இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது), நயம்வரு முரற்சி – sweetly played fine music, விறலியர் வறுங்கைக் குறுந்தொடி செறிப்ப – they stack the empty hands of viraliyar (musicians/dancers) with small bangles, பாணர் உவப்பக் களிறு பல தரீஇ – they gave many male elephants making bards happy (தரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), கலந்தோர் உவப்ப – those who joined as friends were happy, எயில் பல கடைஇ – went to many forts and brought (கடைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), மறம் கலங்கத் தலைச் சென்று  – went there as their warriors trembled, வாள் உழந்ததன் தாள் வாழ்த்தி – praised them for their bravery for fighting with swords with great difficulty, நாள் ஈண்டிய – arrived early in the day, நல் அகவர்க்கு – to fine diviner bards, தேரோடு மா சிதறி – gave horses along with chariots, சூடுற்ற சுடர்ப் பூவின் பாடு – wearing bright vanji flowers (சூடுற்ற – சூடுதல் உற்ற, அணிந்த), புலர்ந்த நறுஞ்சாந்தின் – with dried fragrant sandal paste, விழுமிய பெரியோர் சுற்றம் ஆக – surrounded by distinguished army commanders, கள்ளின் இரும் பைக்கலம் செல உண்டு – drank and emptied the toddy in the huge leather bags (செல – இடைக்குறை), பணிந்தோர் தேஎம் தம் வழி நடப்ப – let those who submitted to run their countries according to their desires (தேஎம் – செய்யுளிசை அளபெடை), பணியார் தேஎம் – countries that refuse to submit (தேஎம் – செய்யுளிசை அளபெடை), பணித்துத் திறை கொண்மார் – in order to control and take tributes, பருந்து பறக்கல்லா – kites cannot fly that high (since the walls are very tall), பார்வல் பாசறை – battle camp from which those nearing can be seen well, படுகண் முரசம் காலை இயம்ப – drums roared early morning, வெடிபடக் கடந்து – attacking and ruining, வேண்டு புலத்து இறுத்த – occupied enemy lands, பணை கெழு – with large panai drums, பெருந்திறல் பல்வேல் மன்னர் – many very able kings with armies with spears, கரை பொருது இரங்கும் – waves attacking the shores with sounds, கனை – dense,  இரு முந்நீர்த் திரை இடு மணலினும் பலரே – they were more in numbers than the sands brought to the shores by the vast ocean, உரை செல – with spread fame (செல – இடைக்குறை), மலர்தலை உலகம் ஆண்டு கழிந்தோரே – those who ruled this vast earth and died (கழிந்தோரே – ஏகாரம் ஈற்றசை)

மருத நில வளப்பம் – வலைஞர் இயல்பு

அதனால் குணகடல் கொண்டு குடகடல் முற்றி
இரவும் எல்லையும் விளிவு இடன் அறியாது
அவலும் மிசையும் நீர்த் திரள்பு ஈண்டி,  240

கவலை அம் குழும்பின் அருவி ஒலிப்பக்
கழை வளர் சாரல் களிற்றினம் நடுங்க,
வரை முதல் இரங்கும் ஏறொடு வான் ஞெமிர்ந்து,
சிதரற் பெரும் பெயல் சிறத்தலின் தாங்காது,
குண கடற்கு இவர்தரும் குரூஉப் புனல் உந்தி,   245

நிவந்து செல் நீத்தம் குளம் கொளச் சாற்றி
களிறு மாய்க்கும் கதிர்க் கழனி;
ஒளிறு இலஞ்சி அடை நிவந்த
முள் தாள் சுடர்த் தாமரை;
கள் கமழும் நறு நெய்தல்;   250

வள் இதழ் அவிழ் நீலம்
மெல் இலை அரி ஆம்பலொடு,
வண்டு இறை கொண்ட கமழ்பூம் பொய்கை
கம்புள் சேவல் இன் துயில் இரிய,
வள்ளை நீக்கி வயமீன் முகந்து   255

கொள்ளை சாற்றிய கொடுமுடி வலைஞர்,
வேழப் பழனத்து நூழிலாட்டு
கரும்பின் எந்திரம் கட்பின் ஓதை;  (238 – 258)

Prosperity of the Agricultural Lands

Absorbing water from the eastern ocean,

clouds pour continuously heavy rain along

with loud thunder, making it unable to know

day and night.  Abundant water collects on the

high lands and in the pits causing kavalai yams

to collect in the beautiful pits.  Waterfalls roar

down the mountains.  Elephant herds in the

bamboo-filled mountains tremble.  Rivers are

filled to the brim, and the colorful flood waters,

unable to bear their abundant water, run toward

the eastern ocean pushing everything in front of

them, and filling up nearby ponds.

Sounds are heard from paddy fields where crops

are tall enough to hide elephants.  Sounds are

heard from bright, fragrant ponds with lotus

flowers with thorny stems and leaves that rise

high above water, honey-fragrant blue waterlilies

with thick petals, and white waterlilies with delicate

leaves swarmed by bees.   Noises of fishermen with

knotted nets who sell large fish they catch after

causing a male coot who was sleeping sweetly to

move away, by pushing aside vallai vines are heard.

Sounds of heaping killed fish in the land with ponds

with reeds is heard.  There are sounds from sugarcane

presses and from farm workers who pull weeds.

Notes:  குரூஉ (245) – நிறம், ‘குருவும் கெழுவும் நிறமாகும்மே’ (தொல்காப்பியம், உரியியல் 5).  உந்தி (245) –  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – உந்துதல், முன் உள்ளவற்றைத் தள்ளுதல்,  C.ஜெகந்நாதாசார்யார் உரை – ஆற்றிடைக் குறை (ஆற்றில் உள்ள சிறிய தீவு).

Meanings:  அதனால் – so, குணகடல் கொண்டு – take from the eastern ocean, குடகடல் முற்றி – take to the mountains near the western ocean, இரவும் எல்லையும் விளிவு இடன் அறியாது – not knowing the ending of night and day (விளிவு – முடிவு, இடன் – இடம் என்பதன் போலி), அவலும் மிசையும் – in pits and on high land, நீர்த் திரள்பு  – abundant water has collected, ஈண்டி – together, கவலை அம் குழும்பின் – kavalai yams have fallen into pits (குழும்பின் – குழிகளில்), அருவி ஒலிப்ப – waterfalls roar, cascades roar, கழை வளர் சாரல் களிற்றினம் நடுங்க – elephant herds of the bamboo-growing slopes tremble, வரை முதல் – on the mountains, இரங்கும் ஏறொடு – with loud thunder strikes, வான் – clouds (ஆகுபெயர் முகிலுக்கு), ஞெமிர்ந்து – spread, சிதரல் – water droplets, பெரும் பெயல் சிறத்தலின் – since heavy rains fell, தாங்காது குண கடற்கு இவர்தரும் – flows toward the eastern ocean unable to bear the abundant water, குரூஉப் புனல் – colored muddied water flows (குரூஉ – இசைநிறை அளபெடை), உந்தி நிவந்து செல் நீத்தம் – rapidly flowing high floods of the rivers push everything and flow (உந்தி – தள்ளிக்கொண்டு), குளம் கொளச் சாற்றி – filling up the ponds, களிறு மாய்க்கும் – they hide elephants, கதிர்க் கழனி – crops in the field with grain spears, ஒளிறு இலஞ்சி அடை நிவந்த –  bright pond with spread leaves, bright pond with lifted leaves, முள் தாள் சுடர்த் தாமரை – bright lotus with thorny stems, கள் கமழும் நறு நெய்தல் – waterlilies with honey fragrance, வள் இதழ் அவிழ் நீலம் – opening blue waterlily flowers with thick petals, மெல் இலை அரி ஆம்பலொடு – with white waterlilies with delicate leaves swarmed by bees (அரி – வண்டு), வண்டு இறை கொண்ட கமழ்பூம் பொய்கை – fragrant flower pond swarmed by bees, கம்புள் சேவல் – male coot, இன் துயில் இரிய வள்ளை நீக்கி – pushing aside vallai vines disturbing its sweet sleep, Ipomaea aquatic, Creeping bindweed, வயமீன் முகந்து – catching strong fish, கொள்ளை சாற்றிய – calling out prices, கொடுமுடி வலைஞர் – fishermen with curved nets (கொடுமுடி – கொடுமுடி என்றது வலையின்கண் உள்ள முடிச்சுக்களை), வேழப் பழனத்து நூழிலாட்டு ஓதை – sounds of killing fish and heaping in the land with ponds and reeds, கரும்பின் எந்திரம் ஓதை – sounds of the sugarcane press, கட்பின் ஓதை – sounds of those who weed (கட்பு – களை எடுப்பு)

மருத நிலத்தில் எழும் பற்பல ஓசைகள்

அள்ளல் தங்கிய பகடு உறு விழுமம்
கள் ஆர் களமர் பெயர்க்கும் ஆர்ப்பே   260

ஒலிந்த பகன்றை விளைந்த கழனி;
வன்கை வினைஞர் அரிபறை இன்குரல்
தளி மழை பொழியும் தண் பரங்குன்றில்
கலி கொள் சும்மை ஒலிகொள் ஆயம்
ததைந்த கோதை தாரொடு பொலியப்   265
புணர்ந்து உடன் ஆடும் இசையே அனைத்தும்
அகல் இரு வானத்து இமிழ்ந்து இனிது இசைப்பக்
குருகு நரல மனை மரத்தான்
மீன் சீவும் பாண் சேரியொடு,
மருதம் சான்ற தண்பணை சுற்றி ஒரு சார்;  (259 – 270)

Many Sounds from the Agricultural Land

There are noises of weeders intoxicated

with toddy, who try to comfort a sad bull

that has been stuck in mud.

There are sharp parai drum sounds from

mature grain fields with flourishing pakandrai

flowers, caused by workers with strong hands.

In cool Thirupparankundram, clouds that roar

sweetly drop rain, and men and women wearing

flower garlands play together with uproar, their

garlands entangled with those of their beloved.

Sweet sounds echo in the wide, dark sky,

herons screech, and sounds are heard from the

bards’ community where fish are cleaned under

trees, in the area surrounded by cool farm land,

which is on one side.

Notes:  மருதம் சான்ற தண்பணை சுற்றி ஒரு சார் (270) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஊடலாகிய உரிப்பொருள் அமைந்த மருத நிலத்தாலே சூழப்பட்ட ஒரு பகுதி. மருதம் சான்ற:  மதுரைக்காஞ்சி 270, சிறுபாணாற்றுப்படை 186.  பாணரும் மீனும்:  அகநானூறு 196 – வராஅல் துடிக் கண் கொழுங்குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்குப் பாட்டி ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெஞ்சோறு தீம் புளிப் பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து, அகநானூறு 216 – நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்மகள், குறுந்தொகை 169 – பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல, ஐங்குறுநூறு 47 – முள் எயிற்றுப் பாண்மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த, ஐங்குறுநூறு 48 – வலை வல் பாண்மகன் வால் எயிற்று மடமகள் வராஅல் சொரிந்த, ஐங்குறுநூறு 49 – பாண்மகள் சில் மீன் சொரிந்து,  ஐங்குறுநூறு 111 – பாணன் சூழ் கழி மருங்கின் நாண் இரை கொளீஇச் சினைக் கயல் மாய்க்கும், புறநானூறு 348 – மீன் சீவும் பாண் சேரி, மதுரைக்காஞ்சி 269 – மீன் சீவும் பாண் சேரியொடு, பெரும்பாணாற்றுப்படை 284-285 – கோள்வல் பாண்மகன் தலைவலித்து யாத்த நெடுங்கழைத் தூண்டில் நடுங்க நாண் கொளீஇ.  சும்மை – கம்பலை சும்மை கலியே அழுங்கல் என்று இவை நான்கும் அரவப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 51).  சேரியொடு (269) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இஃது ஆண்டு எழும் ஆரவாரத்திற்கு ஆகுபெயர்

Meanings:  அள்ளல் தங்கிய பகடு உறு விழுமம் – the sorrow of a bull that is caught in mud, கள் ஆர் களமர் பெயர்க்கும் ஆர்ப்பே – the clamor of weeders drunk with toddy who try to move it, ஒலிந்த பகன்றை – flourishing pakandrai flowers, Operculina turpethum, Indian jalap, சிவதை, விளைந்த கழனி – mature grains in the field, வன்கை வினைஞர் – workers with strong hands, அரி பறை – sharp sounds of parai drums, rhythmic sounds of parai drums, இன்குரல் தளி மழை பொழியும் – rain drops fall from clouds that roar with sweet sounds (தளி – துளி, மழை – முகில்கள்), தண் பரங்குன்றில் – in cool Thirupparankundram, கலி கொள் சும்மை – sounds due to happiness, ஒலி கொள் ஆயம் – women who are loud, ததைந்த – dense, கோதை தாரொடு – women and men with their flower garlands (கோதை – பெண்கள் அணியும் மாலை, தார் – ஆண்கள் அணியும் மாலை), பொலியப் புணர்ந்து – their garlands joined together splendidly they embraced each other, உடன் ஆடும் இசையே – the sounds of them playing together (with their beloved partners), அனைத்தும் – all this, அகல் இரு வானத்து இமிழ்ந்து இனிது இசைப்ப  – sweet sounds from the wide dark sky, குருகு நரல – herons/egrets/storks screech, மனை மரத்தான் மீன் சீவும் – remove scales of fish under their house trees, பாண் சேரியொடு – in the community of bards where loud sounds are heard, மருதம் சான்ற தண் பணை – with cool agricultural lands, சுற்றி – surrounded, ஒரு சார் – on one side

முல்லை நிலக் காட்சிகள்

சிறுதினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப
கருங்கால் வரகின் இருங்குரல் புலர,
ஆழ்ந்த குழும்பில் திருமணி கிளர,
எழுந்த கடற்றில் நன்பொன் கொழிப்பப்
பெருங்கவின் பெற்ற சிறுதலை நெளவி,   275

மடக்கண் பிணையொடு மறுகுவன உகளச்
சுடர்ப் பூங் கொன்றை தாஅய நீழல்
பாஅயன்ன பாறை அணிந்து,
நீலத்து அன்ன பைம் பயிர் மிசைதொறும்
வெள்ளி அன்ன ஒள் வீ உதிர்ந்து   280

சுரி முகிழ் முசுண்டையொடு முல்லை தாஅய்
மணி மருள் நெய்தல் உறழ காமர்
துணி நீர் மெல் அவல் தொய்யிலொடு மலர
வல்லோன் தைஇய வெறிக்களம் கடுப்ப,
முல்லை சான்ற புறவு அணிந்து ஒரு சார்;  (271 – 285)

 

Mullai Woodland Scenes

Millet spears are ready for picking, sesame pods

have become dark, the large clusters of varaku

millet with dark stems are mature and dry,

in the deep pits dug for tubers beautiful gems

gleam, a stag romps and whirls with his female

with delicate eyes, raising dust that brings up gold

in the mature forest, kondrai flowers that look like

flames have dropped on wide boulders in the shade,

on top of the sapphire-like green bushes bright

flowers have dropped looking like silver, whorled

musundai flowers and mullai flowers have spread,

sapphire-hued blue waterlilies have blossomed.

Differing, thoyyil vines have put out flowers in small,

soft pits with desirable, clear water.

The forest looked on one side like a veriyāttam ritual

ground created by a vēlan.   All this happened on

one side of the woodland with mullai vines.

Notes:  முல்லை சான்ற புறவு அணிந்து (285) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – இருத்தல் ஆகிய உரிப்பொருள் அமைந்த காடு சூழ்ந்து, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முல்லை ஒழுக்கம் அமைந்த முல்லைக்காடு சூழ்ந்து.  அகநானூறு 274 – முல்லை சான்ற கற்பின், நற்றிணை 142 – முல்லை சான்ற கற்பின், பரிபாடல் 15 – முல்லை முறை, சிறுபாணாற்றுப்படை 30 – முல்லை சான்ற கற்பின்,  சிறுபாணாற்றுப்படை 169 – முல்லை சான்ற முல்லை அம் புறவின், மதுரைக்காஞ்சி 285 – முல்லை சான்ற புறவு.

Meanings:  சிறுதினை கொய்ய – tiny millet is ready for plucking (spears), கவ்வை கறுப்ப – sesame pods have become dark, tender sesame pods have matured, கருங்கால் வரகின் இருங்குரல் புலர – the large clusters of varaku millet with dark colored stems have matured and are dry, ஆழ்ந்த குழும்பில் – in the deep pits, திருமணி கிளர – beautiful gems (sapphire) gleam, எழுந்த கடற்றில் நன்பொன் கொழிப்ப – for fine gold to rise up in the grown forest (எழுந்த – வளர்ந்த), பெருங்கவின் பெற்ற சிறுதலை நெளவி – very beautiful small-headed stag, மடக்கண் பிணையொடு – with a female with delicate eyes, மறுகுவன உகள – it whirls and romps, சுடர்ப் பூங் கொன்றை – flame-like kondrai flowers, Cassia fistula, Golden shower tree, Laburnum, தாஅய – spread, நீழல் – shade (நீழல் – நிழல் என்பதன் நீட்டல் விகாரம்), பாஅய அன்ன பாறை அணிந்து – like wide rocks are decorated (பாஅய – இசை நிறை அளபெடை),  நீலத்து அன்ன பைம்பயிர் மிசைதொறும் – on top of all the sapphire-like green bushes (நீலத்து – நீலம், அத்து சாரியை), வெள்ளி அன்ன – like silver, ஒள் வீ உதிர்ந்து – bright flowers have dropped, சுரி முகிழ் முசுண்டையொடு – with whorled musundai buds, Rivea ornata, Leather-berried bindweed, முல்லை தாஅய் – mullai flowers have spread (தாஅய் – இசைநிறை அளபெடை), மணி மருள் நெய்தல் – sapphire-like blue waterlilies (மருள் – உவம உருபு), உறழ – differing, காமர் துணி நீர் மெல் அவல் – in small soft pits with desirable clear water (மெல் அவல் – நெகிழ்ந்த பள்ளம்), தொய்யிலொடு மலர – blossoming with thoyyil- a kind of creeper, வல்லோன் தைஇய வெறிக்களம் கடுப்ப  – like a veriyāttam ground created by a vēlan/Murukan priest (தைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை, கடுப்ப – உவம உருபு), முல்லை சான்ற புறவு அணிந்து – in the forest with mullai vines, ஒரு சார் – on one side

 குறிஞ்சி நிலத்தின் இயற்கை வளம்

நறுங்காழ் கொன்று கோட்டின் வித்திய
குறுங்கதிர்த் தோரை நெடுங்கால் ஐயவி
ஐவன வெண்ணெலொடு அரில் கொள்பு நீடி,
இஞ்சி மஞ்சள் பைங்கறி பிறவும்
பல்வேறு தாரமொடு கல்லகத்து ஈண்டி,   290

தினை விளை சாரற் கிளிகடி பூசல்,
மணிப்பூ அவரைக் குரூஉத் தளிர் மேயும்
ஆமா கடியும் கானவர் பூசல்,
சேணோன் அகழ்ந்த மடிவாய்ப் பயம்பின்
வீழ் முகக் கேழல் அட்ட பூசல்,   295

கருங்கால் வேங்கை இருஞ்சினைப் பொங்கர்
நறும் பூக் கொய்யும் பூசல், இருங் கேழ்
ஏறு அடு வயப்புலிப் பூசலொடு, அனைத்தும்
இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பகத்து இரட்ட,
கருங்காற் குறிஞ்சி சான்ற வெற்பு அணிந்து,   300
அருங்கடி மாமலை தழீஇ ஒரு சார்; (286 – 301)

Kurinji Mountain Land

The small-eared thōrai paddy that was raised

on high grounds killing akil and sandalwood

trees, white mustard with long stems that got

tangled with white mountain rice,

ginger, turmeric, black pepper and many other

kinds of food were heaped on boulders.  There

were sounds of parrots being chased from the

millet fields, those of forest dwellers who chased

wild cattle from grazing on the bright sprouts of

gem-like avarai flowers, those of a boar that had

fallen into a pit trap set by a forest guard, those

of women plucking fragrant flowers from the huge

branches of sturdy-trunked vēngai trees, those of

a strong tiger killing a dark-colored boar, along

with those of bright, white waterfalls on the slopes

of the mountains adorned with kurinji flowers

with black stems.  All this happened on one side.

Notes:  சேணோன் (294) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – உயரத்தில் இருப்பான் என்னும் பொருட்டாகலின் மலை மிசை வாழும் குறவன் எனப்பட்டது, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை (குறுந்தொகை 150) – பரண் மீது இருக்கும் குறவன்.  வேங்கை இருஞ்சினைப் பொங்கர் நறும் பூக் கொய்யும் பூசல் (296-297) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வேங்கை மலர் கொய்யும் மகளிர் புலி புலி என்று கூவுதல், அங்ஙனம் கூவினால் அம்மரம் மலரும் என்றும் வளைந்து கொடுக்கும் என்றும் கொண்ட எண்ணத்தாலாம்.  குறிஞ்சி சான்ற வெற்பு அணிந்து (300) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குறிஞ்சியினது பெயரையுடைய புணர்ச்சியாகிய உரிப்பொருள் அமைந்த பக்க மலைகளாற் சூழப்பட்ட.  ‘புலி புலி என்று ஓசை எழுப்புதல்:  அகநானூறு 48 – ஒலி சினை வேங்கை கொய்குவம் சென்றுழி புலி புலி என்னும் பூசல் தோன்ற, அகநானூறு 52 – வேங்கைச் சேண் நெடும் பொங்கர்ப் பொன் ஏர் புது மலர் வேண்டிய குறமகள் இன்னா இசைய பூசல் பயிற்றலின், மதுரைக்காஞ்சி 396-397 – கருங்கால் வேங்கை இருஞ்சினைப் பொங்கர் நறும் பூக் கொய்யும் பூசல், மலைபடுகடாம் 305-306 தலைநாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை மலைமார் இடூஉம் ஏமப் பூசல்.  குரூஉ (292) – நிறம், ‘குருவும் கெழுவும் நிறமாகும்மே’ (தொல்காப்பியம், உரியியல் 5).

Meanings:  நறுங்காழ் கொன்று – killed fragrant woods – akil and sandal, கோட்டின் – on higher grounds, வித்திய குறுங்கதிர்த் தோரை – seeded thorai paddy with short spears, நெடுங்கால் ஐயவி – long-stemmed aiyavi, white mustard (ஐயவி – வெண்கடுகு), ஐவன வெண்ணெலொடு –white paddy of mountain rice (ஐவனம் – மலை அரிசி), அரில் கொள்பு நீடி – growing long and tangled, இஞ்சி மஞ்சள் பைங்கறி பிறவும் – ginger, turmeric, fresh black pepper and others, பல்வேறு தாரமொடு – with many kinds of food, கல் அகத்து ஈண்டி – heaped on the rocks, தினை விளை சாரற் கிளிகடி பூசல் – sounds of protecting mature millet from parrots on the slopes, மணிப்பூ அவரைக் குரூஉத் தளிர் மேயும் ஆமா – wild cow that grazes on gem-like colorful/bright sprouts of avarai, dolichos lablab (குரூஉ – இசைநிறை அளபெடை), கடியும் கானவர் பூசல் – sounds of forest dwellers who chase, சேணோன் அகழ்ந்த – dug by a field guard, dug by the mountain dwellers, மடிவாய்ப் பயம்பின் வீழ் முகக் கேழல் அட்ட பூசல் – sounds of killing a boar that had fallen into a pit (trap) covered on top (மூடின வாயையுடைய பொய்க்குழி, வீழ் முகக் கேழல் – விழும் பக்குவத்தையுடைய ஆண் பன்றி), கருங்கால் வேங்கை – vēngai trees with big/sturdy/dark-colored trunks, Pterocarpus marsupium, Kino tree, இருஞ்சினைப் பொங்கர் – huge branches, நறும் பூக் கொய்யும் பூசல் – sounds of plucking the fragrant flowers, இருங் கேழ் ஏறு அடு வயப்புலிப் பூசலொடு – the sounds of a strong tiger killing a dark colored boar, அனைத்தும் – all this, இலங்கு வெள் அருவியொடு – with bright white waterfalls, சிலம்பு அகத்து இரட்ட – sounds on the slopes, கருங்காற் குறிஞ்சி சான்ற வெற்பு அணிந்து – surrounded by mountains with kurinji with black stems, Strobilanthes kunthiana, அருங்கடி மாமலை தழீஇ ஒரு சார் – splendid huge mountain embracing on one side, beautiful huge mountain embracing on one side (தழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை)

பாலை நில இயல்பு

இருவெதிர்ப் பைந்தூறு கூர்எரி நைப்ப,
நிழத்த யானை மேய்புலம் படர,
கலித்த இயவர் இயம் தொட்டன்ன,
கண்விடுபு உடையூஉத் தட்டை கவின் அழிந்து,   305

அருவி ஆன்ற அணி இல் மாமலை
வை கண்டன்ன புல் முளி அம் காட்டுக்
கமம் சூழ் கோடை விடரகம் முகந்து,
கால் உறு கடலின் ஒலிக்கும் சும்மை
இலை வேய் குரம்பை உழை அதள் பள்ளி   310

உவலைக் கண்ணி வன்சொல் இளைஞர்,
சிலையுடைக் கையர் கவலை காப்ப
நிழல் உரு இழந்த வேனில் குன்றத்து
பாலை சான்ற சுரம் சேர்ந்து ஒரு சார்;  (302 – 314)

Nature of the Pālai Wasteland

The raging intense fire burned the green bushes

under bamboo, tired elephants spread out

to graze, bamboos have lost their beauty, and their

nodes break sounding like the instruments of happy

musicians, the huge mountain has lost its beauty

without its waterfalls, grass appears like hay, the

pretty forest is parched, strong westerly winds blow

through mountain caves sounding like the mighty

ocean with heavy wind, and young men with

harsh mouths, wearing leaf garlands, who carry

bows to protect those who travel on the forked paths,

live in huts made with leaves, their beds made from

animal hides.

The wasteland near the mountain, where summer

has reduced shade, is on one side.

Notes:  பாலை சான்ற சுரம் சேர்ந்து ஒரு சார் (314) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பிரிவாகிய உரிப்பொருள் அமைந்த அருநிலம் சேரப்பட்டு ஒரு பக்கம்.  சும்மை – கம்பலை சும்மை கலியே அழுங்கல் என்று இவை நான்கும் அரவப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 51).   கமம் – நிறைவு, கமம் நிறைந்தியலும் (தொல்காப்பியம். உரியியல் 57).  உறு – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).

Meanings:  இரு வெதிர்ப் பைந்தூறு – green bushes under the huge bamboos, கூர் எரி நைப்ப – burned by intense fire, நிழத்த யானை மேய்புலம் படர – where tired elephants spread to graze, கலித்த – with happiness, இயவர் இயம் தொட்டன்ன – like musicians who play with their instruments, கண்விடுபு உடையூஉத் தட்டை கவின் அழிந்து – bamboo nodes open and break and the beauty of bamboo has been ruined (உடையூஉ- இசைநிறை அளபெடை), அருவி ஆன்ற அணி இல் மாமலை – huge mountain not beautiful without waterfalls, வை கண்டன்ன புல் – grass appears like hay, முளி அம் காட்டு – dried beautiful forest, கமம் சூழ் கோடை – fully strong westerly winds, fully strong summer winds,  விடரகம் – mountain caves, முகந்து கால் உறு கடலின் ஒலிக்கும்  – the wind sounds like the ocean with heavy wind (உறு – மிக்க, கடலின் – இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது), சும்மை – noise,  இலை வேய் குரம்பை – huts made with leaves, உழை அதள் பள்ளி – deer hide/leather bed, உவலைக் கண்ணி – leaf garland, வன்சொல் இளைஞர் சிலையுடைக் கையர் கவலை காப்ப  – young men of harsh words carry bows in their hands to protect those who travel on the forked paths, நிழல் உரு இழந்த வேனில் – summer where shade is reduced, குன்றத்து – on the mountain,  பாலை சான்ற சுரம் சேர்ந்து ஒரு சார் – wasteland with separation as its theme is on one side, wasteland with the wasteland traits is on one side

நெய்தல் நில இயல்பு

முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம்   315
அரம் போழ்ந்து அறுத்த கண் நேர் இலங்கு வளை
பரதர் தந்த பல்வேறு கூலம்,
இருங்கழிச் செறுவின் தீம்புளி வெள் உப்புப்
பரந்து ஓங்கு வரைப்பின் வன்கைத் திமிலர்
கொழு மீன் குறைஇய துடிக்கண் துணியல்   320
விழுமிய நாவாய் பெருநீர் ஓச்சுநர்
நனந்தலைத் தேஎத்து நன்கலன் உய்ம்மார்
புணர்ந்து உடன்கொணர்ந்த புரவியொடு அனைத்தும்,
வைகல் தோறும் வழிவழிச் சிறப்ப
நெய்தல் சான்ற வளம் பல பயின்று ஆங்கு,   325
ஐம்பால் திணையும் கவினி அமைவர   (315 – 326)

Nature of the Neythal Seashore Land

Bright pearls given by the roaring ocean,

beautiful, bright bangles made by cutting

conch shells with saws, various food

brought by merchants, sweet tamarind

that grew in the fields near the huge

backwaters, white salt in the seashore

with spread, tall dunes, dried, round pieces

of fatty fish caught by fishermen with strong

hands, that look like the eyes of thudi drums,

horses that were brought in splendid ships

by sea, navigated by captains, and fine jewels

that are to be sent to huge countries – all these

are seen every morning again and again, and

they bring prosperity to the seashore land.

All the five landscapes attained beauty there.

Notes:   துணியல் (320) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – உருண்ட உணங்கல் துண்டுகள்.  நெய்தல் சான்ற வளம் (325) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இரங்கல் ஆகிய உரிப்பொருள் அமைந்த இன்னோரன்ன வளம் பலவும்.  நனந்தலை – அகன்ற இடம், நனம் – நனவே களனும் அகலமும் செய்யும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 80). சங்கை வெட்டி இயற்றிய வளையல் – அகநானூறு 24 – வேளாப் பார்ப்பான் வாள் அரம் துமித்த வளை, நற்றிணை 77 – வல்லோன் வாள் அரம் பொருத கோள் நேர் எல் வளை, ஐங்குறுநூறு 194 – கடல் கோடு அறுத்த அரம் போழ் அவ்வளை, மதுரைக்காஞ்சி – அரம் போழ்ந்து அறுத்த கண் நேர் இலங்கு வளை.

Meanings:  முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம் – bright pearls that emit rays are given by the roaring ocean, அரம் போழ்ந்து அறுத்த கண் நேர் – cut with saws and perfect, இலங்கு வளை – bright bangles, பரதர் தந்த – brought by the merchants, பல்வேறு கூலம் – different food, different grains and legumes, இருங்கழிச் செறுவின் – in the fields, near the huge backwaters, தீம்புளி – sweet tamarind, வெள் உப்பு – white salt, பரந்து ஓங்கு வரைப்பின் –on the tall dunes that are spread on the seashore, வன்கைத் திமிலர் – fishermen with strong hands who go on their boats, கொழு மீன் குறைஇய – reduced/cut fatty fish (குறைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), துடிக்கண் – eyes of thudi drums, துணியல் – pieces, விழுமிய நாவாய் பெருநீர் ஓச்சுநர் – captains who drive great ships in the ocean, நனந்தலைத் தேஎத்து – to huge countries (தேஎத்து – செய்யுளிசை அளபெடை), நன்கலன் உய்ம்மார் – to send fine jewels (உய்ம்மார் – மார் ஈற்று வினையெச்சம்), புணர்ந்து  உடன்கொணர்ந்த புரவியொடு – with horses that were brought by those who came together, அனைத்தும் – all these, வைகல் தோறும் – every morning, வழிவழிச் சிறப்ப – special again and again, நெய்தல் சான்ற வளம் பல பயின்று – seashore/neythal prosperity is there, ஆங்கு ஐம்பால் திணையும் கவினி அமைவர – all the five landscapes became beautiful there

மதுரை மாநகரின் அமைப்பும் காட்சிகளும்

முழவு இமிழும் அகல் ஆங்கண்,
விழவு நின்ற வியல் மறுகின்
துணங்கை அம் தழூஉவின் மணம் கமழ் சேரி,
இன் கலியாணர் குழூஉப்பல பயின்று ஆங்கு   330
பாடல் சான்ற நல்நாட்டு நடுவண்; (327 – 331)

Mathurai City Scenarios

In the huge city where drums roar constantly,

festivals are celebrated on the wide streets,

thunangai dances are performed, beautifully

embracing, there are communities with

fragrances, and there are many citizens with

abundant wealth.

In the middle of that fine country praised by

poets,

Notes:  மணம் கமழ் சேரி (329) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மணம் கமழ் சேரி என்றது பரத்தையர் சேரியினை.  பரத்தையர் எப்பொழுதும் தம்மை மலர் முதலிய மணப் பொருள்களால் ஒப்பனை செய்து கோடாலின் ஆண்டு இடையறாது மணங்கமழும் என்க.  தழூஉ:  அகநானூறு 176 – விழவு ஆடு மகளிரொடு தழூஉ அணிப் பொலிந்து,  கலித்தொகை 103 – மாதர் மகளிரும் மைந்தரும் மைந்து உற்றுத் தாது எரு மன்றத்து அயர்வர் தழூஉ, கலித்தொகை 104 – எழில் நல்லாரும் மைந்தரும், மல்லல் ஊர் ஆங்கண் அயர்வர் தழூஉ, கலித்தொகை 106 – அன்பு உறு காதலர் கை பிணைந்து ஆய்ச்சியர் இன்புற்று அயர்வர் தழூஉ,  பதிற்றுப்பத்து 52 – முழா இமிழ் துணங்கைக்குத் தழூஉப்புணை ஆக,  மதுரைக்காஞ்சி 159-160 – இலங்கு வளை மட மங்கையர் துணங்கை அம் சீர்த் தழூஉ மறப்ப, மதுரைக்காஞ்சி 329 – துணங்கை அம் தழூஉவின் மணம் கமழ் சேரி.  நச்சினார்க்கினியரும் (கலித்தொகை) சோமசுந்தரனாரும் (மதுரைக்காஞ்சி) குரவைக் கூத்து எனக் கொள்கின்றனர்.  அருள் அம்பலவாணரும் (பதிற்றுப்பத்து), ஒளவை துரைசாமியும் (பதிற்றுப்பத்து), வேங்கடசாமி நாட்டாரும் (அகநானூறு), சோமசுந்தரனாரும் (அகநானூறு) தழுவி ஆடுவதாக் கொள்கின்றனர்.  மதுரைக்காஞ்சி 615-616 – தழூஉப் பிணையூஉ மன்றுதொறும் நின்ற குரவை.  யாணர் – புதிதுபடற் பொருட்டே யாணர்க் கிளவி (தொல்காப்பியம், உரியியல் 83).

Meanings:  முழவு இமிழும் அகல் ஆங்கண் – in that huge place where drums roar, விழவு நின்ற வியல் மறுகின் – on the wide streets where festivals were celebrated, துணங்கை அம்தழூஉவின் – with the hugging thunangai dance (தழூஉ – இசைநிறை அளபெடை), மணம் கமழ் சேரி – community with fragrances, community of prostitutes, இன் – sweet, கலி யாணர் – those with wealth, குழூஉப்பல பயின்று – with many groups of citizens (குழூஉப்பல – கூட்டங் கூட்டமாக உள்ள பல்வேறு குடிகள், குழூஉ  – இசைநிறை அளபெடை), ஆங்கு பாடல் சான்ற நல்நாட்டு நடுவண் – in the middle of the famous country, in the middle of the country praised by poets

பெரும் பாணர் வாழும் இருக்கை

கலை தாய உயர் சிமையத்து
மயில் அகவும் மலி பொங்கர்,
மந்தி ஆட மா விசும்பு உகந்து
முழங்கு கால் பொருத மரம் பயில் காவின்   335

இயங்கு புனல் கொழித்த வெண்தலைக் குவவு மணல்,
கான் பொழில் தழீஇய அடைகரை தோறும்,
தாது சூழ் கோங்கின் பூ மலர் தாஅய்
கோதையின் ஒழுகும் விரிநீர் நல்வரல்
அவிர் அறல் வையைத் துறை துறை தோறும்,   340
பல்வேறு பூத்திரள் தண்டலை சுற்றி
அழுந்துபட்டிருந்த பெரும்பாண் இருக்கையும், (332 – 342)

Residences of Bards

male monkeys leap and peacocks dance in

the mountains, loud winds rise high in the sky

and attack the groves filled with trees where

female monkeys play on many tree branches,

there are sand dunes with white tops heaped

by flowing waters, and in all the sandy shores

touching the fragrant groves, flowers of kōngam

trees with pollen and other flowers have spread

on the wide river that looks like a flower garland.

On all the shores of Vaiyai river with bright black

sand, there are groves with clusters of many kinds

of flowers, surrounded by the residences of bards

who play musical instruments, who had lived there

for many generations.

Notes:  அழுந்துபட்டிருந்த (342) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தலைமுறை தலைமுறையாக தொடர்ந்து வாழ்ந்த.  கான் – மணம், அகநானூறு 391 – தலை வேய் கான் மலர் தேம் பாய் முல்லையொடு, பதிற்றுப்பத்து 30-23 – கான்மிகு குளவிய, திருமுருகாற்றுப்படை 198 – விரல் உளர்ப்பு அவிழ்ந்த வேறுபடு நறுங்கான், மதுரைக்காஞ்சி 337 – கான் பொழில் தழீஇய அடைகரை தோறும்.

Meanings:  கலை தாய – male monkeys leap, உயர் சிமையத்து மயில் அகவும் – peacocks dance in the tall mountain peaks, மலி பொங்கர் – many tree branches, many groves, மந்தி ஆட – female monkeys play, மா விசும்பு உகந்து – rising high in the sky, முழங்கு கால் பொருத – loud winds hitting, மரம் பயில் காவின் – in the groves filled with trees, இயங்கு புனல் கொழித்த – brought to the shore (ஒதுக்கிய) by the flowing water, வெண்தலைக் குவவு மணற் – white topped sand dunes, கான் பொழில் தழீஇய அடைகரை தோறும் – in all the sandy shores touching the fragrant groves (தழீஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), தாது சூழ் கோங்கின் பூ மலர் தாஅய் – the flowers of kōngam with pollen and other flowers have spread, Cochlospermum Gossypium (தாஅய் – இசைநிறை அளபெடை), கோதையின் ஒழுகும் விரிநீர் நல்வரல் – wide river flowing well like a garland (கோதையின் – இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது, ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு), அவிர் அறல் வையைத் துறை துறை தோறும் – on all the shores of Vaiyai with bright black sand (அவிர் அறல் – விளங்கும் கருமணல்), பல்வேறு பூத்திரள் தண்டலை – groves with clusters of many kinds of flowers, சுற்றி அழுந்துபட்டிருந்த பெரும்பாண் இருக்கையும் –  surrounded by the residences of bards who play musical instruments who have lived there for many generations

அகழியும் மதிலும் பெற்று, மாடங்கள் ஓங்கி நிற்றல்

நிலனும் வளனும் கண்டு அமைகல்லா
விளங்கு பெருந்திருவின் மான விறல் வேள்
அழும்பில் அன்ன நாடு இழந்தனரும்,   345
கொழும்பல் பதிய குடி இழந்தனரும்,
தொன்று கறுத்து உறையும் துப்புத் தர வந்த
அண்ணல் யானை அடுபோர் வேந்தர்
இன்இசை முரசம் இடைப் புலத்து ஒழிய
பன்மாறு ஓட்டிப் பெயர் புறம்பெற்று,   350

மண் உற ஆழ்ந்த மணி நீர்க் கிடங்கின்
விண் உற ஓங்கிய பல் படைப் புரிசை,
தொல் வலி நிலைஇய அணங்குடை நெடுநிலை,
நெய்படக் கரிந்த திண்போர்க் கதவின்
மழை ஆடும் மலையின் நிவந்த மாடமொடு,   355

வையை அன்ன வழக்குடை வாயில்
வகை பெற எழுந்து வானம் மூழ்கி,
சில் காற்று இசைக்கும் பல் புழை நல் இல்
யாறு கிடந்தன்ன அகல் நெடுந்தெருவில்,  (343 – 359)

Fort, Moat and Tall Houses

Countries, like Alumpil belonging to

Māna Viral Vēl, with great prosperity in the land,

and flourishing great wealth, who lost many rich

communities because of ancient enmity with you,

belonged to kings of murderous battles with noble

elephants, who retreated, abandoning their sweet

drums midway, unable to fight with you.

Your fort walls are tall with many sections, its

high terraces rising up to the sky like mountains

covered with clouds.  There is a sapphire-colored,

deep moat and a tight-fitting door with a tall

header with a deity with ancient might, that has been

rubbed with oil and darkened.  The entrance with

people moving in and out is like the Vaiyai river.

There are many fine houses that rise up to the sky,

with many doors and windows through which a little

wind blows with music.  The streets are wide and long

like rivers.

Notes:  நற்றிணை 200 – யாறு கிடந்தன்ன அகல் நெடுந் தெருவில்.  தொல் வலி நிலைஇய (353) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தொல் வலி நிலைஇய என்ற தொடரை அணங்கிற்கேற்றி வலிமிக்க மறத்தெய்வமாகிய கொற்றவையின் உருச் செதுக்கப்பட்ட நெடுநிலை எனினுமாம்.  அக் கொற்றவைப் படிமத்திற்கு நெய்யணிதலானும் விளக்கிடுதலானும் நெய் ஒழுகிக் கரிந்த கதவு என்க.  திண் போர்க் கதவின் (354) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – திண்ணிதாக வாய் பொருத்தப்பட்ட கதவு.  பல் படைப் புரிசை (352) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பல கற்படைகளையுடைய மதில், மதில் பற்பல படைகளால் உயர்தப்படுதலின் பல்படை என்றார், பல் படைப் புரிசை – புறநானூறு 244 – ஒளவை துரைசாமி உரை – பல படையாகச் செய்யப்பட்ட மதில்  (படை – அடுக்கு).  வானம் மூழ்கி (357) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வானம் மூழ்கி என்றது மிக உயர்ந்து என்றவாறு, நச்சினார்க்கினியர் உரை – தேவருலகிலே சென்று.  மான விறல் வேள் (மதுரைக்காஞ்சி 344) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மான விறல் வேள் என்ற குறுநில மன்னன், மான விறல் வேள் (மலைபடுகடாம் 164) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மானத்தையும் வெற்றியையும் உடைய நன்னன்.

Meanings:  நிலனும் வளனும் கண்டு – seeing the land and prosperity (நிலன் – நிலம் என்பதன் போலி, வளன் – வளம் என்பதன் போலி), அமைகல்லா – not ending, விளங்கு பெருந்திருவின் – with flourishing great wealth, மான விறல் வேள் அழும்பில் அன்ன நாடு இழந்தனரும் – those who lost countries like Alumpil belonging to Māna Viral Vēl, கொழும்பல் பதிய குடி இழந்தனரும் – those who lost many rich communities, தொன்று கறுத்து உறையும் – with ancient enmity, துப்புத் தர வந்த – they came with their might, அண்ணல் யானை – noble elephants, அடுபோர் வேந்தர் – kings of murderous battles, இன்இசை முரசம் இடைப்புலத்து ஒழிய – abandoned their sweet drums midway, பன்மாறு ஓட்டி – removed their differences, ended enmity by defeating them, பெயர்புறம் பெற்று – causing them to run away showing their backs, மண் உற – with sand, ஆழ்ந்த மணி நீர்க் கிடங்கின் – with a sapphire-colored deep moat, விண் உற ஓங்கிய – rise up tall to the skies, பல் படைப் புரிசை –  walls with many sections, walls with many weapons, தொல் வலி நிலைஇய – with ancient strength (நிலைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), அணங்குடை நெடுநிலை – tall header with a deity, நெய்படக் கரிந்த – darkened by oil/ghee,  திண் போர்க் கதவின் – with tight fitting doors, மழை ஆடும் மலையின் – like mountains with clouds (மலையின் – இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது), நிவந்த மாடமொடு – with houses with high upper levels, வையை அன்ன – like Vaiyai river, வழக்குடை வாயில் – entrance with traffic, வகை பெற – separated into different areas, எழுந்து வானம் மூழ்கி – rise up very high to the sky, rise up surrounding the sky, rise up piercing the sky, சில் காற்று இசைக்கும் பல் புழை – many entries (புழை – துளை, doors, windows etc.) through which a little wind blows with sound, நல் இல் – fine houses, யாறு கிடந்தன்ன அகல் நெடுந்தெருவில் – in the wide long streets that are like rivers

ஒலியும் கொடியும்

பல்வேறு குழாஅத்து இசை எழுந்து ஒலிப்ப,   360

மா கால் எடுத்த முந்நீர் போல,
முழங்கு இசை நன்பணை அறைவனர் நுவல,
கயம் குடைந்தன்ன இயம் தொட்டு இமிழ் இசை
மகிழ்ந்தோர் ஆடும் கலி கொள் சும்மை;
ஓவுக் கண்டன்ன இரு பெரு நியமத்து,   365

சாறு அயர்ந்து எடுத்த உருவப் பல்கொடி
வேறு பல் பெயர ஆர் எயில் கொளக் கொள,
நாள் தோறு எடுத்த நலம் பெறு புனை கொடி
நீர் ஒலித்தன்ன நிலவு வேல் தானையொடு,
புலவுப்படக் கொன்று மிடை தோல் ஓட்டி   370

புகழ் செய்து எடுத்த விறல் சால் நன்கொடி
கள்ளின் களி நவில் கொடியொடு நன்பல
பல்வேறு குழூஉக் கொடி பதாகை நிலைஇ
பெருவரை மருங்கின் அருவியின் நுடங்கப்  (360 – 374)

Sounds and Flags

There are sounds of different groups of people.

The sounds of parai drums beaten to announce

messages are as loud as the roaring ocean

with heavy winds.  The happy sounds of those

who dance to musical instruments are like those

who splash in the ponds.  In the two huge markets

that appear like a painting, there are beautiful flags

that are hoisted during festivals, and many flags

hoisted after seizing difficult fortresses with many

different names.  There are lovely flags that are

hoisted every day.

There are flags to celebrate victories of roaring

armies with spears that are stable as the ocean,

that killed enemies making them become stinking

flesh, and ruining rows of elephants.

There are flags in the toddy shops that announce

the joy of drinking toddy.

Many different groups have many flags.  The huge

flags sway appearing like waterfalls coming down

large mountains.

Notes:  கயம் குடைந்தன்ன இயம் தொட்டு இமிழ் இசை (363) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குளத்தின்கண் நீரைக் கையாற் குடையின் துடும் துடும் என ஒலிக்கும், அங்ஙனம் ஒலிக்கும் இயம் என்க.  மிடை தோல் (370) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அணிவகுக்கப்பட்ட யானை.  வேறு பல் பெயர ஆர் எயில் கொளக் கொள (உழிஞைத் திணை) – முழுமுதல் அரணம் முற்றலுங் கோடலும் அனை நெறி மரபிற்றாகுமென்ப (தொல்காப்பியம், புறத்திணையியல் 10).  சும்மை – கம்பலை சும்மை கலியே அழுங்கல் என்று இவை நான்கும் அரவப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 51). முந்நீர் – தமிழகம் கிழக்கு தெற்கு மேற்கு ஆகிய மூன்று திசையானும் நீர்வளைவுண்டது.  முந்நீர் என்னும் தமிழ்க்கிளவி இம்முப்புறக் கடலமைப்பைச் சுட்டுவது – வ. சுப. மாணிக்கனாரின் ‘தமிழ்க்காதல்’ நூல், ஆற்று நீரும், ஊற்று நீரும் மழை நீரும் உடைமையான் முந்நீர் – ஒளவை துரைசாமி புறநானூறு 9 உரை, நிலத்தைப் படைத்தலும் காத்தலும் அழித்தலுமாகிய நீர் – நச்சினார்க்கினியர் மதுரைக்காஞ்சி 75 உரை.

Meanings:  பல்வேறு குழாஅத்து இசை எழுந்து ஒலிப்ப – sounds of various different groups of people (குழாஅத்து – அத்து சாரியை), மா கால் எடுத்த முந்நீர் போல – like the ocean with heavy wind, முழங்கு இசை நன்பணை அறைவனர் நுவல – loud panai drums are beaten with messages by drummers, கயம் குடைந்தன்ன – like splashing water in the pond, இயம் தொட்டு இமிழ் இசை மகிழ்ந்தோர் ஆடும் கலி கொள் சும்மை – sounds of those who are happy playing musical instruments and dancing, ஓவுக் கண்டன்ன – like seen in a painting, இரு பெரு நியமத்து – in the two great markets,  சாறு அயர்ந்து எடுத்த உருவப் பல்கொடி – many beautiful flags hoisted during festivals, வேறு பல் பெயர – with many different names, ஆர் எயில் கொளக் கொள – seized difficult to seize well-protected fortresses, நாள் தோறு எடுத்த நலம் பெறு புனை கொடி  – beautiful flags hoisted every day, நீர் ஒலித்தன்ன – like the sounds of the ocean, நிலவு வேல் தானையொடு – with an army of spears with stability, with an army of moon-like bright spears (நிலவு – திங்கள், நிலைத்திருத்தல்), புலவுப்படக் கொன்று – killed them making them become stinking flesh, மிடை தோல் ஓட்டி – killed their rows of elephants, புகழ் செய்து எடுத்த விறல் சால் நன்கொடி – raised victorious beautiful flags, கள்ளின் களி நவில் கொடியொடு – along with the toddy shop flags that announce happiness of toddy, நன்பல பல்வேறு குழூஉக் கொடி – many different groups of flags (குழூஉ  – இசைநிறை அளபெடை), பதாகை நிலைஇ – huge flags are stable (நிலைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), பெருவரை மருங்கின் அருவியின் நுடங்க – they sway like waterfalls flowing down a large mountain (அருவியின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது)

நால்வகைப் படைகளின் இயக்கம்

பனைமீன் வழங்கும் வளை மேய் பரப்பின்   375

வீங்கு பிணி நோன் கயிறு அரீஇ இதை புடையூக்
கூம்பு முதல் முருங்க எற்றி காய்ந்து உடன்
கடுங்காற்று எடுப்ப கல்பொருது உரைஇ,
நெடுஞ்சுழிப் பட்ட நாவாய் போல,
இருதலைப் பணிலம் ஆர்ப்ப சினம் சிறந்து   380

கோலோர்க் கொன்று மேலோர் வீசி
மென்பிணி வன்தொடர் பேணாது காழ் சாய்த்துக்
கந்து நீத்து உழிதரும் கடாஅ யானையும்,
அம் கண் மால் விசும்பு புதைய வளி போழ்ந்து,
ஒண் கதிர் ஞாயிற்று ஊறு அளவாத் திரிதரும்   385

செங்கால் அன்னத்துச் சேவல் அன்ன
குரூஉ மயிர்ப் புரவி உராலின் பரி நிமிர்ந்து,
கால் எனக் கடுக்கும் கவின் பெறு தேரும்,
கொண்ட கோலன் கொள்கை நவிற்றலின்
அடிபடு மண்டிலத்து ஆதி போகிய   390

கொடிபடு சுவல விடுமயிர்ப் புரவியும்,
வேழத்து அன்ன வெருவரு செலவின்
கள் ஆர் களமர் இருஞ்செரு மயக்கமும்,
அரியவும் பெரியவும் வருவன பெயர்தலின்,  (375 – 394)

The Four Divisions of the Army

A whirling elephant in rut grows violent and

kills its keeper who used a goad, and throws

another keeper down, as conch shells are blown

on the front and back announcing an elephant

in rut.  Not caring about the strong chain to

which it was delicately tied, it leaned, broke

and discarded the column to which it was tethered

and swirled, appearing like a distressed ship caught

in a huge whirlpool, in the ocean with panai fish and

and conchs that graze,

its sails tied with strong ropes fluttering and torn

in heavy wind and hitting the mast which is ruined

at the base, and the anchor rock tied to ropes

swaying.

Beautiful chariots are pulled by horses, with

well-trimmed, colored manes, that are decorated

with yak hair, that gallop, splitting the wind,

looking like red-legged ganders that fly on the huge,

pretty sky as though racing toward the sun with bright

rays, driven by charioteers with sticks, who have

taught their horses various movements, like circular

trotting and āthi, which is straight trotting.

Liquor drinking warriors who are fierce

like elephants, are confused, having to go to war.

These divisions of the army keep moving.

Notes:  இதை புடையூ (376) – நச்சினார்க்கினியர் உரை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பாயைப் பீறி (கிழித்து).  புடையூ என்ற சொல்லுக்கு ‘தட்டி’ ‘கொட்டி’ ‘புடைத்து’ என்று நெடுநல்வாடை 8, குறிஞ்சிப்பாட்டு 160, மலைபடுகடாம் 204, பதிற்றுப்பத்து 26, 30 ஆகிய பாடல்களில் உரை ஆசிரியர்கள் (நச்சினார்க்கினியர், பொ. வே. சோமசுந்தரனார், ஒளவை துரைசாமி, அருள் அம்பலவாணர், பழைய உரை ஆசிரியர்) பொருள் கொடுத்துள்ளனர்.   குரூஉ (387) – நிறம், ‘குருவும் கெழுவும் நிறமாகும்மே’ (தொல்காப்பியம், உரியியல் 5).  விடுமயிர் (391) – C. ஜெகந்நாதாசாரியர் உரை – இடுமயிர் – இது இட்ட வாசம்.  குதிரையின் கழுத்தின் புறத்திலும் தலையின் சூட்டினிடத்திலும் இடப்படும் கவரி மயிரைக்காட்டும்.  அளவா (385) – அளந்து என்பது பொருள்.  செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.

Meanings:  பனை மீன் வழங்கும் வளை மேய் பரப்பின் – in the ocean where there are conch that eat and panai fish (பரப்பு – கடலுக்கு ஆகுபெயர், பனை மீன் – Anabas scandens), வீங்கு பிணி நோன் கயிறு அரீஇ – tightly tied strong ropes snapped (அரீஇ- சொல்லிசை அளபெடை), இதை புடையூ – sails fluttered, sails got torn, கூம்பு முதல் – on the mast base, முருங்க – breaking, எற்றி – crashing, காய்ந்து உடன் கடுங்காற்று எடுப்ப  – raised high in very heavy winds, கல் பொருது உரைஇ – attacked by the anchor rock and moving around (உரைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), நெடுஞ்சுழிப் பட்ட நாவாய் போல – like a ship caught in a large whirlpool, இருதலைப் பணிலம் ஆர்ப்ப – conch shells roared on both ends (to announce the rutting elephant), சினம் சிறந்து கோலோர்க் கொன்று மேலோர் வீசி – in great anger it killed the man who used a goad to control it and threw the keeper down, மென்பிணி – delicately tied, வன்தொடர் பேணாது  – not caring about the strong chain, காழ் சாய்த்து கந்து நீத்து – leaned and broke the column to which it was tied and abandoned it, உழிதரும் கடாஅ யானையும் – rutting elephant that whirls, அம் கண் மால் விசும்பு புதைய – hiding the huge sky with a beautiful sun, வளி போழ்ந்து – splitting the wind, ஒண் கதிர் ஞாயிற்று ஊறு அளவாத் திரிதரும் – flies around thinking about going to the sun with bright rays, செங்கால் அன்னத்துச் சேவல் அன்ன – like a gander with red legs, குரூஉ மயிர்ப் புரவி உராலின் – since horses with colored tufts run (உராலின் – ஓடுதலால்), பரி நிமிர்ந்து – moving fast, moving with lifted heads (குரூஉ – இசைநிறை அளபெடை), கால் எனக் கடுக்கும் கவின் பெறு தேரும் – and beautiful chariots that are like the wind, கொண்ட கோலன் – charioteers with sticks, கொள்கை நவிற்றலின் – since they taught the principles (Po. Ve. Somasundaranar urai – ஐந்து வகைச் செலவினையும் பதினெண்வகைச் சாரியையும் பயிற்றுதலாலே), அடிபடு மண்டிலத்து – running around in the circular tracks with feet pressing down, ஆதி போகிய – trotting in a straight line, கொடிபடு சுவல விடுமயிர்ப் புரவியும் – horses with well trimmed manes that are decorated with yak hair, வேழத்து அன்ன – like elephants (வேழத்து – வேழம், அத்து சாரியை), வெருவரு செலவின் கள் ஆர் களமர் – warriors who drink liquor and are fierce, இருஞ்செரு மயக்கமும் – confusion because they have to fight in a huge battle, அரியவும் பெரியவும் வருவன பெயர்தலின் – since the different divisions of the army come and go

நாளங்காடியில் பூ முதலிய பொருள்களை விற்றல்

தீம் புழல் வல்சிக் கழற் கால் மழவர்   395
பூந்தலை முழவின் நோன்தலை கடுப்பப்
பிடகைப் பெய்த கமழ் நறும் பூவினர்,
பல வகை விரித்த எதிர் பூங்கோதையர்,
பலர் தொகுபு இடித்த தாது உகு சுண்ணத்தர்,
தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர்ப் பசுங்காய்   400
நீடுகொடி இலையினர் கோடு சுடு நூற்றினர்,
இருதலை வந்த பகை முனை கடுப்ப
இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்து உயிர்த்து,
ஏங்குவனர் இருந்து அவை நீங்கிய பின்றை
பல் வேறு பண்ணியம் தழீஇத் திரி விலைஞர்   405
மலை புரை மாடத்துக் கொழு நிழல் இருத்தர,  (395 – 406)

Things Sold in a Day Market

Some vendors sold sweet dishes.

Flower sellers sold fragrant flowers in round

trays that looked like the wide and strong tops

of drums, of warriors wearing bravery anklets,

adorned with flowers.

Garland sellers sold flower garlands that were

different from each other.

Some sold aromatic powders pounded together

by many, that spread like pollen.

Some sold betel leaves from long vines along with

areca nuts with sweet juice and pulp inside that

gave beauty to the body, and some sold lime

obtained by burning conch shells.  Some carried

many food items and roamed around to sell them.

 

All these people who were afraid, who sighed in

distress, as if they were caught between two armies

and were attacked on both ends, rest in the dense

shade of huge mansions, after all the divisions of the

army left the market.

Notes:  தீம் புழல் (395) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – இனிய பண்ணியாரங்கள், இருப்பைப் பூவுமாம். ஒப்புமை – ஐங்குறுநூறு 187 – தொடலைக்கு உற்ற சில பூவினரே.  நெடுநல்வாடை 26 – தெண் நீர் பசுங்காய் சேறு கொள முற்ற.

Meanings:  தீம் புழல் வல்சி – sweet snack food (the word புழல் means ‘hollow’ and ‘hole’ in all their other usages in Sangam), கழற் கால் மழவர் – warriors with anklets on their feet, பூந்தலை – decorated with flowers, முழவின் நோன்தலை கடுப்ப –like the strong top of drums (கடுப்ப – உவம உருபு), பிடகைப் பெய்த கமழ் நறும் பூவினர் – flower sellers with fragrant flowers in round baskets, பல வகை விரித்த – many kinds spread, எதிர் பூங்கோதையர் – those with different kinds of flower garlands, பலர்- many, தொகுபு இடித்த – pounded together, தாது உகு சுண்ணத்தர் – those selling fragrant powders that spread like pollen, தகை செய் – making beautiful, தீம் சேற்று இன்நீர்ப் பசுங்காய் – fresh areca nut with sweet juice, green betel nut with sweet juice, நீடுகொடி இலையினர் – those with betel leaves from long vines, கோடு சுடு நூற்றினர் – those with lime got by burning conch shells, இருதலை வந்த பகை முனை கடுப்ப – like in a battle with attacks on both ends (கடுப்ப – உவம உருபு), இன் உயிர் அஞ்சி – fearing for sweet life,  இன்னா வெய்து உயிர்த்து ஏங்குவனர் – they attained sorrow and sighed in distress, they attained sorrow and sighed hot breaths, இருந்து அவை நீங்கிய பின்றை – after they were gone (army), பல் வேறு பண்ணியம் – many kinds of food dishes, தழீஇத் திரி விலைஞர் – those who hold many things and roam around and sell (தழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), மலை புரை மாடத்துக் கொழு நிழல் இருத்தர – they rest in the dense shade from the mountain-like mansions (புரை – உவம உருபு, a comparison word)

பண்டங்கள் விற்கும் முதுபெண்டிரும் மயில் இயலாரும் மடமொழியோரும்

இருங்கடல் வான்கோடு புரைய, வாருற்றுப்
பெரும் பின்னிட்ட வால் நரைக் கூந்தலர்
நன்னர், நலத்தர், தொல் முதுபெண்டிர்,
செந்நீர்ப் பசும்பொன் புனைந்த பாவை   410

செல் சுடர்ப் பசுவெயில் தோன்றியன்ன,
செய்யர், செயிர்த்த நோக்கினர் மடக்கண்
ஐஇய கலுழும் மாமையர் வை எயிற்று
வார்ந்த வாயர் வணங்கு இறைப்பணைத் தோள்
சோர்ந்து உகுவன்ன வயக்குறு வந்திகை   415

தொய்யில் பொறித்த சுணங்கு எதிர் இளமுலை
மை உக்கன்ன மொய் இருங்கூந்தல்
மயில் இயலோரும் மட மொழியோரும்
கைஇ மெல்லிதின் ஒதுங்கி கை எறிந்து,
கல்லா மாந்தரொடு நகுவனர் திளைப்ப   420

புடை அமை பொலிந்த வகை அமை செப்பில்,
காமர் உருவின் தாம் வேண்டு பண்ணியம்
கமழ் நறும்பூவொடு மனை மனை மறுக, (407 – 423)

Older Women and younger women sell Fragrant items

There are older women of fine beauty, with

long braids of white hair that look like the

white conches in the dark ocean,

who sell various items.

There are young women of peacock nature,

who are like dolls made with pure gold,

with looks that torment men, with complexion

like the sun’s soft, moving rays,

with dark, pretty complexion that awes those

who see them,

with perfect mouths with sharp teeth,

with curved wrists and arms that resemble

bamboo,

with dark, thick hair that appears like

flowing darkness,

with gleaming bracelets that slip down,

and thoyyil designs on their opposing,

young breasts with pallor.

There are women of tender words and delicate

walk carrying many items along with fragrant

flowers in beautiful bowls,

who clap their hands and invite men who are

uneducated, and enjoy their company.

All these women carry their wares from house

to house and sell them.

Notes:  நன்னர் நலத்தர் (409) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நன்றாகிய வனப்பையுடைய பழமை மூத்த பெண்டிர், C. ஜெகந்நாதாசாரியர் – நன்னர் நலத்தர் என்பது மயில் இயலோர்க்கும் மடமொழியோர்க்கும் அடை.  மை உக்கன்ன (417) – நச்சினார்க்கினியர் உரை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மை ஒழுகினாற்போல.  காமர் (422) – நச்சினார்க்கினியர் உரை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை,  விருப்பம் மருவிய, C. ஜெகந்நாதாசாரியர் உரை – காமரு = காமர் + மருவு.  காமர் என்பது கடைக்குறைந்து நிற்க, மருவு என்பதன் ஈற்றுமிசை உகரம் மெய்யொடுங் கெட்டுமவ்வீறு சந்தியாற் கெட்டது.  வை– வையே கூர்மை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 91).

Meanings:  இருங்கடல் வான்கோடு புரைய – are like the white conches in the vast/dark ocean (புரை – உவம உருபு, a comparison word), வாருற்றுப் பெரும் பின்னிட்ட – combed and had long braids, வால் நரைக் கூந்தலர் – those with white colored hair, நன்னர் நலத்தர் தொல் முது பெண்டிர் – older women with fine beauty (நன்னர் – நல்ல, தொல், முது – ஒரு பொருட் பன்மொழி),  செந்நீர்ப் பசும்பொன் புனைந்த பாவை – like dolls made with new/pure gold, செல் சுடர் – sun’s moving rays, பசு வெயில் – warm sunlight, soft sunlight, தோன்றியன்ன – like it appeared, செய்யர் – red colored ones, செயிர்த்த நோக்கினர் – those with looks that torment men, மடக்கண் – delicate eyes ஐஇய – awing, கலுழும் மாமையர் – beautiful dark women (ஐஇய  – செய்யுளிசை அளபெடை), வை எயிற்று வார்ந்த வாயர் – those with perfect mouths with sharp teeth, வணங்கு இறைப்பணைத் தோள் – curved wrists and arms like bamboo, சோர்ந்து உகுவன்ன – like it is falling down, வயக்குறு வந்திகை –  gleaming bracelet, தொய்யில் பொறித்த – thoyyil designs drawn, சுணங்கு – pallor, எதிர் இளமுலை – opposing young breasts, மை உக்கன்ன மொய் இருங்கூந்தல் – dark thick hair like blackness flowing, dark thick hair that appears like flowing kohl (மொய் – செறிவு, நெருக்கம்), மயில் இயலோரும் – those with delicate nature of peacocks, மட மொழியோரும் – those with tender words, கைஇ – decorating themselves (சொல்லிசை அளபெடை), மெல்லிதின் ஒதுங்கி – they walk delicately, கை எறிந்து –  clapping their hands, கல்லா மாந்தரொடு நகுவனர் திளைப்ப  – they laugh and enjoy with uneducated men, புடை அமை – with sides, பொலிந்த வகை அமை செப்பில் – in beautiful bowls that are well made, காமர் உருவின் தாம் வேண்டு பண்ணியம் – beautiful items/food in desirable shapes/colors that people desire, கமழ் நறும்பூவொடு மனை மனை மறுக – going to all the houses carrying fragrant flowers

ஏழாம் நாளில் தீர்த்த நீரில் ஆடுதல்

மழை கொளக் குறையாது, புனல் புக மிகாது,
கரை பொருது இரங்கும் முந்நீர் போலக்   425

கொளக் கொளக் குறையாது தரத் தர மிகாது,
கழுநீர் கொண்ட எழுநாள் அந்தி
ஆடு துவன்று விழவின் நாடு ஆர்த்தன்றே,
மாடம் பிறங்கிய மலி புகழ்க் கூடல்;
நாள் அங்காடி நனந்தலைக் கம்பலை;  (424 – 430)

Ritual bathing on the Seventh Day

 Like the loud ocean, with waves that batter

shores, that does not get reduced despite the

clouds taking water, nor swell when the

rivers bring water, the things in the market in

Koodal do not get decreased by selling or get

increased by new things that are brought in.

The uproar in the day market in the wide space

shining with mansions is like that during the

celebration of the festival when ceremonial

baths are taken at twilight on the seventh day.

Notes:  கம்பலை – கம்பலை சும்மை கலியே அழுங்கல் என்று இவை நான்கும் அரவப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 53).  நனந்தலை – அகன்ற இடம், நனம் – நனவே களனும் அகலமும் செய்யும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 80). முந்நீர் – தமிழகம் கிழக்கு தெற்கு மேற்கு ஆகிய மூன்று திசையானும் நீர்வளைவுண்டது.  முந்நீர் என்னும் தமிழ்க்கிளவி இம்முப்புறக் கடலமைப்பைச் சுட்டுவது – வ. சுப. மாணிக்கனாரின் ‘தமிழ்க்காதல்’ நூல், ஆற்று நீரும், ஊற்று நீரும் மழை நீரும் உடைமையான் முந்நீர் – ஒளவை துரைசாமி புறநானூறு 9 உரை, நிலத்தைப் படைத்தலும் காத்தலும் அழித்தலுமாகிய நீர் – நச்சினார்க்கினியர் மதுரைக்காஞ்சி 75 உரை.  துவன்று – துவன்று நிறைவு ஆகும் – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 36).

Meanings:  மழை கொளக் குறையாது – not reducing despites clouds absorbing, புனல் புக மிகாது – not increasing when rivers join it, கரை பொருது இரங்கும் முந்நீர் போல – like the loud ocean where waves hit the shores, கொளக் கொளக் குறையாது – not getting reduced by constant giving, தரத் தர மிகாது  – not increasing despite being given again and again, கழுநீர் கொண்ட எழு நாள் அந்தி – seventh day twilight when ceremonial baths are taken, ஆடு துவன்று விழவின் நாடு ஆர்த்தன்றே – the clamor that arises from people in the land filled with victorious festivals (ஆடு – வெற்றி, துவன்று – நிறைந்து, நாடு – ஆகுபெயர் நாட்டில் உள்ளோர்க்கு), மாடம் பிறங்கிய – shining with mansions, மலி புகழ்க் கூடல் நாள் அங்காடி – day market in greatly famous Koodal/Mathurai, நனந்தலைக் கம்பலை – uproar in the wide space

செல்வர்கள் செல்லும் நிலை

வெயிற் கதிர் மழுங்கிய படர்கூர் ஞாயிற்றுச்
செக்கர் அன்ன சிவந்து நுணங்கு உருவின்,
கண் பொரு புகூஉம் ஒண் பூங்கலிங்கம்
பொன் புனை வாளொடு பொலியக் கட்டித்
திண் தேர்ப் பிரம்பின் புரளும் தானை,   435

கச்சம் தின்ற கழல் தயங்கு திருந்து அடி
மொய்ம்பு இறந்து திரிதரும் ஒரு பெருந் தெரியல்,
மணி தொடர்ந்தன்ன ஒண் பூங்கோதை
அணி கிளர் மார்பின் ஆரமொடு அளைஇ,
கால் இயக்கு அன்ன கதழ் பரி கடைஇக்   440

காலோர் காப்ப கால் எனக் கழியும்,
வான வண்கை வளங்கெழு செல்வர்
நாள் மகிழ் இருக்கை காண்மார்;    (431 – 443)

Wealthy Men who are Generous

Wealthy men who are generous like the

rain clouds in the sky wear minutely woven,

eye dazzling, bright red garments with flower

designs, that look like the dulled rays of the

red sky with the rapidly moving sun,

their ends touching the rattan on the chariots,

and gold colored swords tied on their

beautiful clothing.  Their strong feet with

warrior anklets have scars from tightly tied

straps.  They are men of great fame

who wear garlands made from neem leaves

along with pearl strands on their handsome

chests.

They ride on their horses as fast as the wind,

surrounded by their escorts who are on foot.

May they see the festivities in the day courts.

Notes:  கதழ் – கதழ்வும் துனைவும் விரைவின் பொருள் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 19).

Meanings:  வெயிற் கதிர் மழுங்கிய – sun’s rays dulled, படர்கூர் ஞாயிற்றுச் செக்கர் அன்ன சிவந்து – red like the sky with the rapidly moving sun, நுணங்கு உருவின் – minutely woven, கண் பொருபு உகூஉம் – dazzling the eyes like making them fall down in awe (உகூஉம் – இசைநிறை அளபெடை), ஒண் பூங்கலிங்கம் – bright flower patterned clothes, பொன் புனை வாளொடு – with golden swords, பொலியக் கட்டி – tied beautifully, திண் தேர்ப் பிரம்பின் – on the rattan of sturdy chariots, Calamus rotang, புரளும் தானை – moving end of the clothing, கச்சம் – anklet straps, தின்ற – ruined, caused scars, கழல் தயங்கு திருந்து அடி – perfect feet with moving warrior anklets,  மொய்ம்பு – strength, இறந்து – passing beyond, திரிதரும் –  roaming, ஒரு பெருந் தெரியல் –  big garlands (neem), மணி தொடர்ந்தன்ன – like gems strung, ஒண் பூங்கோதை – bright flower garland, அணி கிளர் மார்பின் – on their handsome chests, ஆரமொடு அளைஇ – along with pearl necklaces (அளைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), கால் இயக்கு அன்ன – like the speed of moving wind, கதழ் பரி கடைஇ – ride on the horses (கடைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), காலோர் காப்ப – surrounded the escorts on foot, கால் எனக் கழியும் – move like the wind, வான – like the clouds, like the sky (ஆகுபெயர் முகிலுக்கு), வண்கை – charitable hands, வளம் கெழு செல்வர் – very wealthy people, நாள் மகிழ் இருக்கை காண்மார் – may they enjoy their time/festivities in their day courts (காண்மார் – வினையெச்சம்)

செல்வ மகளிர்

…………………………….…………………..பூணொடு,
தெள் அரிப் பொற்சிலம்பு ஒலிப்ப, ஒள் அழல்
தா அற விளங்கிய ஆய் பொன் அவிர் இழை   445

அணங்கு வீழ்வு அன்ன பூந்தொடி மகளிர்
மணம் கமழ் நாற்றம் தெருவுடன் கமழ,
ஒண் குழை திகழும் ஒளிகெழு திருமுகம்
திண் காழ் ஏற்ற வியல் இரு விலோதம்
தெண் கடல் திரையின் அசைவளி புடைப்ப,   450
நிரை நிலை மாடத்து அரமியம் தோறும்
மழைமாய் மதியின் தோன்றுபு மறைய, (443 – 452)

Rich Women in Mathurai

Rich women wear gold anklets with clear gems

along with bright, pretty gold jewels that are

made with faultless gold melted in bright

flames, and they appear like celestial women

who came down to earth.

They wear bracelets with flower designs.

Fragrances spread as they walk on the streets,

The beautiful, bright faces of women,

wearing bright earrings, who live in the rows of

mansions with upper level moon-lit verandas,

where wide, huge flags hoisted on sturdy poles,

sway in the wind like clear ocean waves,

appear and disappear, like the moon that hides

behind clouds.  These women are looking down

on the streets with festivities.

Notes:  மாடத்து அரமியம் தோறும் – (451) – ச. வே. சுப்பிரமணியன் உரை – நிலா மாடத்திலிருந்து அப்பெண்டிர் திருவிழாக் காட்சிகளைக் கண்டனர்.

Meanings:  பூணொடு – along with jewels, தெள் அரிப் பொற்சிலம்பு ஒலிப்ப – gold anklets that have clear gems inside jingle, ஒள் அழல் – bright flame, தாஅற  – faultless, perfect, விளங்கிய  – shining, ஆய் பொன் அவிர் இழை – pretty gold bright jewels, அணங்கு வீழ்வு அன்ன – like heavenly women who came down, பூந்தொடி மகளிர் – women with bangles  bearing flower designs, மணம் கமழ் நாற்றம் – fragrances spreading from fragrant materials (மணம் – மணமுடைய பொருட்கு ஆகுபெயர்), தெருவுடன் கமழ – fragrance spreading on the streets, ஒண் குழை திகழும் – splendid with bright earrings, ஒளிகெழு – brightness filled, திருமுகம் – beautiful faces, திண் காழ் – sturdy poles, ஏற்ற – hoisted, raised, வியல் இரு விலோதம்  – very wide flags, தெண் கடல் திரையின் – like the clear ocean waves (விலோதம் – கொடி, திரையின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), அசை வளி – moving wind, புடைப்ப – attacking, நிரை நிலை மாடத்து – in the rows of mansions, அரமியம் தோறும் – in all the mansion open upper levels where the moon shines, மழை மாய் மதியின் – like the moon that is hid by the clouds, தோன்றுபு மறைய  – they appear and hide (மதியின் – இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது, ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு)

அந்தி விழா

நீரும், நிலனும், தீயும், வளியும்,
மாக விசும்போடு ஐந்து உடன் இயற்றிய
மழுவாள் நெடியோன் தலைவன் ஆக,   455

மாசு அற விளங்கிய யாக்கையர் சூழ் சுடர்
வாடாப் பூவின் இமையா நாட்டத்து
நாற்ற உணவின் உருகெழு பெரியோர்க்கு
மாற்று அரு மரபின் உயர்பலி கொடுமார்
அந்தி விழவில் தூரியம் கறங்க,   460

Twilight Celebrations

At the twilight festival, musical instruments are

played, and abundant offerings are given according

to unchanging traditions, to Sivan with an axe, who

created the five elements of water, land, fire, wind

and space.  To the fierce gods with faultless bodies,

whose eyes do not blink, who wear bright flowers

that do not fade, fragrant food offerings are

given.

Notes:  இமையா நாட்டத்து (457) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இமையாத கண்.  இமையவர் (பெரும்பாணாற்றுப்படை 429) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இமைத்தல் இல்லாத இமையினையுடைய தேவர்கள்.  புறநானூறு 62 – வாடாப் பூவின் இமையா நாட்டத்து நாற்ற உணவினோரும் ஆற்ற அரும் பெறல் உலகம்.  வண்டே இழையே வள்ளி பூவே கண்ணே அலமரல் இமைப்பே அச்சம் என்று அன்னவை பிறவும் ஆங்கண் நிகழ நின்றவை களையும் கருவி என்ப (தொல்காப்பியம், களவியல் 4).

Meanings:  நீரும் நிலனும் தீயும் வளியும் மாக விசும்போடு – water, land, fire, wind and the space with directions (நிலன் – நிலம் என்பதன் போலி, மாக விசும்பு – இருபெயரொட்டு), ஐந்து உடன் – with the five, இயற்றிய – created, மழு வாள் நெடியோன் தலைவன் ஆக – lord Sivan with an axe as the leader, மாசு அற விளங்கிய யாக்கையர் – those with bright bodies without faults, சூழ் சுடர் – surrounded by brightness, வாடாப் பூவின் – with unfading flowers, இமையா நாட்டத்து –  with eyes that are not closed, Sivan, நாற்ற உணவின் – with offerings of fragrant food, with offerings of cooked food, உருகெழு பெரியோர்க்கு – to the fierce gods, மாற்று அரு மரபின் – according to unchanging traditions, உயர்பலி கொடுமார் – to give great offerings (கொடுமார் – வினையெச்சம்), அந்தி விழவில் தூரியம் கறங்க – musical instruments are played in the twilight festival

பௌத்தப் பள்ளி

திண்கதிர் மதாணி ஒண் குறுமாக்களை
ஓம்பினர்த் தழீஇ தாம் புணர்ந்து முயங்கித்
தாது அணி தாமரைப் போது பிடித்தாங்குத்
தாமும் அவரும் ஓராங்கு விளங்கக்
காமர் கவினிய பேர் இளம் பெண்டிர்   465

பூவினர் புகையினர் தொழுவனர் பழிச்சிச்
சிறந்து புறங்காக்கும் கடவுட் பள்ளியும்,  (461 – 467)

Buddhist Monastery

Young women adorned with flowers

embrace with love their children wearing

sturdy, bright, big jewels, holding them safe,

close to themselves, like how lotus flowers

with pollen hold lotus buds. They offer flowers

and fragrant smoke, pray and praise god in

the protected Buddhist monastery.

Notes:  தாது அணி தாமரைப் போது பிடித்தாங்கு தாமும் அவரும் (461-462) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தாது சேர்ந்த தாமரைப் பூ தாமரை முகிழைப் பிடித்தாற்போன்று அம்மக்கள் கையினைத் தம் கையால் பற்றி.  கடவுட் பள்ளி (467) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – பௌத்தப் பள்ளி, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – புத்தரை வழிபடும் இடத்தைப் பள்ளி என்றல் மரபு.  பழிச்சும் – பரவும் பழிச்சும் வழுத்தின் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 86).

Meanings:  திண் கதிர் மதாணி – sturdy bright big ornaments (மதாணி – பதக்கமுமாம்), ஒண் குறுமாக்களை – the bright children, ஓம்பினர்த் தழீஇ – they protected and embraced (தழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), தாம் புணர்ந்து முயங்கி – embraced them holding them tight, தாது அணி தாமரைப் போது – lotus flowers/buds beautiful with pollen, பிடித்தாங்கு – like holding, தாமும் அவரும் – them and their children, ஓராங்கு விளங்க – stayed together splendidly (ஓராங்கு – ஒருசேர), காமர் – desirable and beautiful, கவினிய பேர் இளம் பெண்டிர் – many young women who have attained beauty, பூவினர் – women with flowers, புகையினர் – those offering fragrant smoke, தொழுவனர் – those who pray, பழிச்சி – they praise, சிறந்து – with greatness, புறங்காக்கும் கடவுட் பள்ளியும் – Buddhist monastery which is protected

அந்தணர் பள்ளி

சிறந்த வேதம் விளங்கப் பாடி,
விழுச்சீர் எய்திய ஒழுக்கமொடு புணர்ந்து,
நிலம் அமர் வையத்து ஒரு தாம் ஆகி   470

உயர் நிலை உலகம் இவண் நின்று எய்தும்
அறநெறி பிழையா அன்புடை நெஞ்சின்
பெரியோர் மேஎய் இனிதின் உறையும்
குன்று குயின்றன்ன அந்தணர் பள்ளியும்,  (468 – 474)

Brahmin Monastery

There are Brahmins who sing the Vedas well,

following tradition, with great discipline.

Even though they live in this world with different

kinds of lands, they are one with god and they

live in a superior world.  They lead virtuous lives

not faulting from the just path.  The monastery

where these great people live sweetly, appears

like it was dug into the mountains.

Notes:  ஒரு தாம் ஆகி (470) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அவனே தானே ஆகிய அந்நெறி ஏகனாகி இறைபணி நின்று என்றவாறு.  அந்தணர் (474) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – வேதாந்தத்தை எக்காலமும் பார்ப்பார்.  கலித்தொகை 1 – நச்சினார்க்கினியர் உரை – ‘அந்தத்தை அணவுவார் அந்தணர்’ என்றது, வேதாந்தத்தையே பொருளென்று பார்ப்பார் என்றவாறு.

Meanings:  சிறந்த வேதம் விளங்கப் பாடி – singing the great Vedas clearly, விழுச்சீர் எய்திய ஒழுக்கமொடு புணர்ந்து – following the greatness with discipline, நிலம் அமர் வையத்து – in the world with different lands, ஒரு தாம் ஆகி – becoming one with god, உயர் நிலை உலகம் – they are in the superior upper world, இவண் நின்று எய்தும் – even while here they attain, அறநெறி பிழையா – not faulting from the just path (பிழையா – ஈறுகெட்ட எதிர்மறை வினையெச்சம்), அன்புடை நெஞ்சின் – with loving hearts, பெரியோர் – great souls, wise people, மேஎய் இனிதின் உறையும் – residing there sweetly (மேஎய் – செய்யுளிசை அளபெடை, மேஎய் – பொருந்தி), குன்று குயின்றன்ன – like it was dug into the mountains, அந்தணர் பள்ளியும் – and the Brahmin monastery

அமணப் பள்ளி

வண்டு படப் பழுநிய தேன் ஆர் தோற்றத்துப்   475

பூவும், புகையும், சாவகர் பழிச்சச்
சென்ற காலமும், வரூஉம் அமயமும்,
இன்று இவண் தோன்றிய ஒழுக்கமொடு நன்கு உணர்ந்து,
வானமும் நிலனும் தாம் முழுது உணரும்
சான்ற கொள்கை சாயா யாக்கை   480

ஆன்று அடங்கு அறிஞர் செறிந்தனர் நோன்மார்
கல் பொளிந்தன்ன இட்டுவாய்க் கரண்டைப்
பல்புரிச் சிமிலி நாற்றி, நல்கு வர
கயம் கண்டன்ன வயங்குடை நகரத்து
செம்பு இயன்றன்ன செஞ்சுவர் புனைந்து,   485

நோக்கு விசை தவிர்ப்ப மேக்கு உயர்ந்து ஓங்கி,
இறும்பூது சான்ற நறும் பூஞ்சேக்கையும்
குன்று பல குழீஇப் பொலிவன தோன்ற,  (475 – 488)

Jain Monastery

The awesome Jain monastery surrounded by fragrant

flower gardens is beautiful, and appears like a collection

of many hills.  In its brilliance, the building resembles

a pond, and its lofty walls, with paintings, appear like

made with copper, blinding the eyes of onlookers.

There are ritual pots with small mouths hanging on loops

with ropes twisted with many strands, that look like

carved from stones using chisels.  The monks, who

have controlled their senses, whose bodies are not ruined

even though they perform rituals with smoke and

bee-swarming flowers with honey, know the past, present

and future.  They fully understand the principles of the

upper world and this world.

Notes:  சாவகர் (476) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – சைனரில் துறவாது விரதங் காக்கும் இல்லறத்தார்.  செம்புச் சுவர்: புறநானூறு 201 – செம்பு புனைந்து இயற்றிய சேண் நெடும் புரிசை, அகநானூறு 375, புறநானூறு 37 – செம்பு உறழ் புரிசை, மதுரைக்காஞ்சி 485 – செம்பு இயன்றன்ன செஞ்சுவர், நெடுநல்வாடை112 – செம்பு இயன்றன்ன செய்வுறு நெடுஞ் சுவர்.  பழிச்சும் – பரவும் பழிச்சும் வழுத்தின் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 86).

Meanings:  வண்டு படப் பழுநிய – ripe for bees to swarm, தேன் ஆர் தோற்றத்துப் பூவும் – and flowers that appear to be filled with honey, புகையும் – and smoke, சாவகர் பழிச்ச – ritualists praise, சென்ற காலமும் – and past life, வரூஉம் அமயமும் – and future life (வரூஉம் – இசைநிறை அளபெடை), இன்று இவண் தோன்றிய ஒழுக்கமொடு  நன்கு உணர்ந்து – understand this discipline well that has appeared in this world today, வானமும் – and the upper world, நிலனும் – and the land (நிலன் – நிலம் என்பதன் போலி), தாம் – they, முழுது உணரும் சான்ற கொள்கை – principles of understanding fully, சாயா யாக்கை – not ruined body, ஆன்று அடங்கு அறிஞர் – wise men who have learned a lot and controlled their senses (ஆன்று – நிறைந்து), செறிந்தனர்- those who are close, நோன்மார் – for rituals, கல் பொளிந்தன்ன – like carved out of stones, இட்டுவாய்க் கரண்டை – pots with narrow mouths, pots with small mouths, பல்புரிச் சிமிலி – hanging loop with many ropes, நாற்றி – hang, நல்குவர – with grace, கயம் கண்டன்ன – like seeing a pond, வயங்குடை நகரத்து – in the bright monastery building, செம்பு இயன்றன்ன செஞ்சுவர் – red walls like made of copper, புனைந்து – decorated with paintings, நோக்கு விசை தவிர்ப்ப – to avoid the glare, மேக்கு உயர்ந்து ஓங்கி – tall and lofty (உயர்ந்து ஓங்கி – ஒருபொருட் பன்மொழி), இறும்பூது சான்ற – surprising, awing, நறும் பூஞ்சேக்கையும் – and a Jain monastery surrounded by groves with fragrant flowers, குன்று பல குழீஇ – many hills together (குழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), பொலிவன தோன்ற – appearing bright, appearing beautiful

 அறம் கூறு அவையம்

அச்சமும் அவலமும் ஆர்வமும் நீக்கிச்,
செற்றமும் உவகையும் செய்யாது காத்து,   490
ஞெமன் கோல் அன்ன செம்மைத்து ஆகிச்,
சிறந்த கொள்கை அறம் கூறு அவையமும், (489 – 492)

Courts that Deliver Justice

There are courts with fine principles delivering justice,

without hatred or happiness, like a pointer on a balance.

They remove the fear, distress and anxiety of those who

seek justice.

Meanings:  அச்சமும் அவலமும் ஆர்வமும் நீக்கி – removing fear and distress and anxiety, செற்றமும் உவகையும் செய்யாது – being without hatred or happiness, being without anger or joy, காத்து – protecting, ஞெமன் கோல் அன்ன செம்மைத்து ஆகி – being fair like a pointer on a balance, சிறந்த கொள்கை – with fine principles, அறம் கூறு அவையமும் – and courts which deliver justice

காவிதி மாக்கள்

நறுஞ்சாந்து நீவிய கேழ் கிளர் அகலத்து
ஆவுதி மண்ணி அவிர் துகில் முடித்து,
மா விசும்பு வழங்கும் பெரியோர் போல   495

நன்றும் தீதும் கண்டு ஆய்ந்து அடக்கி,
அன்பும் அறனும் ஒழியாது காத்து,
பழி ஒரீஇ உயர்ந்து பாய் புகழ் நிறைந்த
செம்மை சான்ற காவிதி மாக்களும்,  (493 – 499)

Ministers

There are great ministers whose fame has spread

all over the world.  They see good and bad, analyze

situations in a restrained manner, work with kindness

and justice, protect people and avoid blame.

They are like the celestial beings in the huge sky, who

are adorned with fragrant sandal with color on their

bright chests, who wear bright clothes and perform

rituals.

Meanings:  நறுஞ்சாந்து நீவிய – smeared sandal paste, கேழ் கிளர் அகலத்து – with bright chests with color, ஆவுதி மண்ணி – performing rituals, அவிர் துகில் – bright clothes,  முடித்து – tied, மா விசும்பு வழங்கும் பெரியோர் போல – like celestials who are in the world in the huge/dark sky, நன்றும் தீதும் கண்டு – seeing good and bad, ஆய்ந்து – analyzing, அடக்கி – controlling, அன்பும் அறனும் ஒழியாது – not ruining kindness and justice (அறன் – அறம் என்பதின் போலி),, காத்து – protecting, பழி ஒரீஇ – avoiding blame (ஒரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), உயர்ந்து – attaining higher status, பாய் புகழ் நிறைந்த – fame that has spread wide, fame has spread all over the world, செம்மை சான்ற காவிதி மாக்களும் – greatly wise ministers, greatly noble ministers

பண்டங்கள் விற்கும் வணிகர்

அறநெறி பிழையாது ஆற்றின் ஒழுகிக்   500

குறும்பல் குழுவின் குன்று கண்டன்ன,
பருந்து இருந்து உகக்கும் பல்மாண் நல்இல்
பல்வேறு பண்டமோடு ஊண் மலிந்து கவினி,
மலையவும் நிலத்தவும் நீரவும் பிறவும்

பல் வேறு திருமணி முத்தமொடு பொன்கொண்டு   505
சிறந்த தேஎத்துப் பண்ணியம் பகர்நரும்,  (500 – 506)

Merchants who Sell Many Things

There are merchants who buy lovely gems, pearls

and gold and sell imported things from fine

countries.  Not erring, they follow the righteous

path.  Their gorgeous houses are clustered together,

appearing like a group of small and big hills.  They

are tall and kites rest there before taking flight.

They are beautiful with abundant food, along with

goods from the mountains, land and water.

Meanings:  அற நெறி பிழையாது – not erring in their just path, ஆற்றின் ஒழுகி – going on the right path, குறும் பல் – small and many, குழுவின் – together, குன்று கண்டன்ன – like seeing hills, பருந்து இருந்து உகக்கும் – kites stay before flying, பல் மாண் நல் இல் – very esteemed fine houses, பல் வேறு பண்டமோடு – with many different commodities, ஊண் மலிந்து கவினி – attained beauty with abundant food, மலையவும் நிலத்தவும் நீரவும் – from the mountains and the land and water, பிறவும் –many, பல் வேறு – many kinds, திருமணி – beautiful gems, முத்தமொடு – along with pearls, பொன் கொண்டு – purchase gold, சிறந்த தேஎத்துப் பண்ணியம் பகர்நரும் – merchants who sell things from other fine countries (தேஎத்து – செய்யுளிசை அளபெடை)

நாற்பெருங்குழு

மழை ஒழுக்கு அறாஅப் பிழையா விளையுள்
பழையன் மோகூர் அவையகம் விளங்க
நான்மொழிக் கோசர் தோன்றியன்ன,
தாம் மேஎந் தோன்றிய நாற்பெருங்குழுவும்,   (507 – 510)

Four Royal Committees

The four committees in the royal court are like the

flourishing four groups of Kōsars in the court of

Palaiyan of Mōkūr, which flourishes with unfailing

harvests due to abundant rains.

Notes:  நான்மொழிக் கோசர் (509) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நான்மொழிக் கோசர் என்பதானும் இவர் நால்வேறு மொழிகளையும் பேசி வந்தனர் என எண்ணக்கூடும்.  ஆசிரியர் நச்சினனார்க்கினியர் ‘நாற்கோசார் மொழி தோன்றியன்ன’ என மாறி ‘நான்கு வகையாகிய கோசர் வஞ்சின மொழியாலே விளங்கினாற்போல என்றார்.   கோசர் – குறுந்தொகை 15 – நாலூர்க் கோசர் நன்மொழி போல, குறுந்தொகை 73 – ஒன்றுமொழிக் கோசர் போல, அகநானூறு 15 – மெய்ம்மலி பெரும்பூண் செம்மல் கோசர், அகநானூறு 196 – ஒன்றுமொழிக் கோசர்.

Meanings:  மழை ஒழுக்கு அறாஅப் பிழையா விளையுள் – unfailing harvest since rains fall without fail (அறாஅ – இசை நிறை அளபெடை, பிழையா – ஈறுகெட்ட எதிர்மறை வினையெச்சம்), பழையன் மோகூர் – Palaiyan of Mōkūr, அவையகம் விளங்க – for the court to flourish, நான்மொழிக் கோசர் தோன்றியன்ன – like the appearance of the four groups of Kōsars, தாம் – they, மேஎம் தோன்றிய – appearing great (மேஎம் – செய்யுளிசை அளபெடை), நாற்பெருங்குழுவும் – the four large committees

பல்வேறு தொழிலாளர்கள்

கோடு போழ் கடைநரும், திருமணி குயினரும்,
சூடுறு நன்பொன் சுடர் இழை புனைநரும்,
பொன் உரை காண்மரும், கலிங்கம் பகர்நரும்,
வம்பு நிறை முடிநரும், செம்பு நிறை கொண்மரும்,
பூவும் புகையும் ஆயும் மாக்களும்,   515

எவ்வகைச் செய்தியும் உவமம் காட்டி
நுண்ணிதின் உணர்ந்த நுழைந்த நோக்கின்
கண்ணுள் வினைஞரும் பிறரும் கூடித்
தெண் திரை அவிர் அறல் கடுப்ப, ஒண்பல்
குறியவும் நெடியவும் மடி தரூஉ விரித்துச்   520
சிறியரும் பெரியரும் கம்மியர் குழீஇ,
நால்வேறு தெருவினும் கால் உற நிற்றர, (511 – 522)

Various Craftsmen

In the market place with four streets where elders

and youngsters who weave have gathered, there

are craftsmen who cut conch shells and make

bangles.  There are those who drill holes into pretty

gemstones, goldsmiths who make jewels with melted

gold, those who rub gold on touchstones to test,

traders who sell fabric, those who tie knots on ends

of fabrics, those who buy copper by weight, those who

sell flowers and substances that cause fragrant smoke,

intelligent artists who paint beautifully with minute details

that is enjoyed by all who look at them, and others

who sell clothes with small and large folds that appear

like the ripples of bright sand brought by the clear waves.

Notes:  கண்ணுள் வினைஞரும் (518) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கூரிய அறிவு உடையார்க்கு அன்றி ஓவியத் தொழில் இயற்ற வாராமையின் நுழைந்த நோக்கின் கண்ணுள் வினைஞர் என்றார்.  C. ஜெகந்நாதாசாரியர் உரை – குயினரும், புனைநரும், பகர்நரும், கொண்மரும், மாக்களும் ‘கூடி’ என்ற வினையெச்சத்தோடு இயைந்தன.

Meanings:  கோடு போழ் கடைநரும் – those who cut conch shells and carve and make bangles, திருமணி குயினரும் – those who drill holes in beautiful gems, சூடுறு நன்பொன் சுடர் இழை புனைநரும் – those who make gold jewels with melted gold (சூடு – முதனிலை திரிந்த தொழிற் பெயர்), பொன் உரை காண்மரும் – those who rub gold on touchstones and see (to test gold), கலிங்கம் பகர்நரும் – those who trade in fabric, வம்பு – breast cloth, cloth which goes around the body (கச்சு), நிறை முடிநரும் – those who tie knots on ends, செம்பு நிறை கொண்மரும் – those who buy copper by weight, பூவும் புகையும் ஆயும் மாக்களும் – people who sell flowers and smoking fragrant stuff analyzing well, எவ்வகைச் செய்தியும் – all kinds of jobs, உவமம் காட்டி – with examples, நுண்ணிதின் உணர்ந்த – understanding minute details, நுழைந்த நோக்கின் – with great intelligence, கண்ணுள் வினைஞரும் – and artists who paint, பிறரும் கூடி – and others gather, தெண் திரை – clear waves, அவிர் அறல் கடுப்ப – like the bright fine sand (கடுப்ப – உவம உருபு), ஒண் பல் – many bright, குறியவும் நெடியவும் – small and big, மடி – folds, தரூஉ – brought (இன்னிசை அளபெடை), விரித்து – spread, சிறியரும் பெரியரும் – youth and elders,  கம்மியர் குழீஇ – skilled workers gather (குழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), நால்வேறு தெருவினும் – in all the four different streets, கால் உற நிற்றர – standing next to each other their feet touch each other (கால் உற – காலோடு கால் பொருந்த, நிற்றர – நிற்க, தர – பகுதிப் பொருளது)

பலரும் கூடி நிற்றலால் உண்டாகும் ஆரவாரம்

கொடும்பறைக் கோடியர் கடும்பு உடன் வாழ்த்தும்
தண் கடல் நாடன் ஒண் பூங்கோதை
பெருநாள் இருக்கை விழுமியோர் குழீஇ,   525

விழைவு கொள் கம்பலை கடுப்பப் பலவுடன், (523 – 526)

Clamor Rising from Others

There are pleasant bustles in the large day court

of the king wearing a bright flower garland, rising

from drummers with curved parai drums and

their relatives who praise him, and from wise men

with expertise in various fields.

Notes:  கம்பலை – கம்பலை சும்மை கலியே அழுங்கல் என்று இவை நான்கும் அரவப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 53).

Meanings:  கொடும் பறைக் கோடியர் – drummers/dancers with curved parai drums, கடும்பு உடன் வாழ்த்தும் – praising along with relatives, தண் கடல் நாடன் – lord of the cool sea, ஒண் பூங்கோதை – bright flower garland, பெருநாள் இருக்கை – the king’s large day court, விழுமியோர் குழீஇ – wise men with expertise gather (குழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), விழைவு கொள் கம்பலை கடுப்ப – like the desirable uproars (கடுப்ப – உவம உருபு), பலவுடன் – with many (sounds)

உணவு வகைகள்

சேறும் நாற்றமும் பலவின் சுளையும்,
வேறுபடக் கவினிய தே மாங்கனியும்,
பல்வேறு உருவின் காயும் பழனும்,
கொண்டல் வளர்ப்பக் கொடிவிடுபு கவினி   530
மென் பிணி அவிழ்ந்த குறு முறி அடகும்,
அமிர்து இயன்றன்ன தீம்சேற்றுக் கடிகையும்,
புகழ்படப் பண்ணிய பேர் ஊன் சோறும்,
கீழ் செல வீழ்ந்த கிழங்கொடு பிறவும்,
இன்சோறு தருநர் பல்வயின் நுகர, (527 – 535)

Types of Food

Food is served to many, with sweet rice, segments

of jackfruits with juice and fragrance, beautiful, sweet

mangoes of various kinds, vegetables and fruits in many

different shapes that grow on beautiful plants, with delicate

sprouts from properly grown branches, that have opened

into leaves that are nurtured by the rains, sugar cubes that

are like nectar, rice cooked with meat that is praised by many,

tubers that go down into the earth and others.

Notes:  சேறும் நாற்றமும் பலவின் சுளையும் வேறுபடக் கவினிய தே மாங்கனியும் (527-528) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ‘சாறும் நாற்றமும் பலவின் சுளையும் வேறுபடக் கவினிய தேமாங்கனியும்’ என்றும், ‘சாறு நாற்றம் வேறுபடக் கவினிய பலவின் சுளையும் தேமாங்கனியும்’ என்று இருவேறு பாடங்களும் உள என்று நச்சினார்க்கினியர் குறித்துள்ளார்.  தருநர் (535) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  தரப்போட்டோர்.  தருநர் என்றது ஈண்டுச் செயப்பாட்டு வினைமேல் நின்றது, நச்சினார்க்கினியர் உரை – கொண்டு வந்து இடுவார், C. ஜெகந்நாதாசார்யர் உரை – கொண்டு வந்து இடுவார்.  கொடிவிடுபு (530) – C. ஜெகந்நாதாசார்யர் உரை – ‘கொடிவிடுபு’ என்றவிடத்து ‘கொடி’ என்பது ஒழுங்குபட விடுகின்ற கிளைகளை.

Meanings:  சேறும் நாற்றமும் – and juice and fragrance, பலவின் சுளையும் – and segments of jackfruits, வேறுபட – differing, கவினிய தே மாங்கனியும் – sweet mango fruits that have attained beauty (தேம் தேன் என்றதன் திரிபு), பல்வேறு உருவின் காயும் – and vegetables in many different sizes, பழனும் – and fruits (பழன் – பழம் என்பதன் போலி), கொண்டல் வளர்ப்பக் கொடிவிடுபு கவினி – plants that grew with new branches due to the rains showered by the clouds attained beauty, மென் பிணி அவிழ்ந்த  – they open their tender ties, குறு முறி – small sprouts, அடகும் – and leaves, அமிர்து இயன்றன்ன – like nectar, தீம்சேற்றுக் கடிகையும் – sweet sugar cubes, புகழ்படப் பண்ணிய பேர் ஊன் சோறும் – and rice cooked with meat that is praised by many, கீழ் செல வீழ்ந்த கிழங்கொடு – with tubers which went downwards (செல – இடைக்குறை), பிறவும் – and others,  இன்சோறு – sweet rice, தருநர் – those who give, those who have been given, பல்வயின் நுகர – eat in many places

அந்திக் கடையில் எழும் ஓசை மிகுதி

வால் இதை எடுத்த வளிதரு வங்கம்
பல்வேறு பண்டம் இழிதரும் பட்டினத்து
ஒல்லென் இமிழ் இசை மானக் கல்லென,
நனந்தலை வினைஞர் கலம் கொண்டு மறுகப்
பெருங்கடற் குட்டத்துப் புலவுத் திரை ஓதம்   540

இருங்கழி மருவிப் பாய பெரிது எழுந்து
உருகெழு பானாள் வருவன பெயர்தலின்,
பல்வேறு புள்ளின் இசை எழுந்தற்றே
அல் அங்காடி அழிதரு கம்பலை; (536 – 544)

Noises from the Night Market

The sounds in the market, arising from merchants from

large countries who roam around and buy goods to take

back, are like the sounds in the seashore towns where

ships with white sails that are guided by the wind bring

different goods. The uproarious sounds heard in the

night market is like the chirping of many kinds of birds

in the middle of fierce nights when fish-stinking waves

and flood water from the huge ocean flow into the

backwater and recede.

Notes:  வினைஞர் கலம் கொண்டு மறுக (539) – மதுரையிடத்தே இயற்றப்படுகின்ற அணிகலன்களை விலைபேசி வாங்கிக் கொண்டு மேலும் அணிகலன் வாங்கும் பொருட்டுத் திரியா நிற்ப என்பார் ‘கலங் கொண்டு மறுக’ என்றார்.  துறைமுகப் பட்டினத்து அயல்நாட்டு வணிகர் மிக்கு முழங்கினாற் போன்று ஈண்டும் மிக்கு ஆரவாரித்தனர் என்றவாறு.  பல்வேறு புள்ளின் இசை எழுந்தற்றே – (534) – அவர் பல நாட்டினின்றும் வந்து பல்வேறு மொழிகளைப் பேசுதலால் பல்வேறு வகைப்பட்ட பறவைகள் ஒருங்கு கூடி ஆரவாரித்தலை உவமை கூறினார்.  கம்பலை – கம்பலை சும்மை கலியே அழுங்கல் என்று இவை நான்கும் அரவப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 53).  நனந்தலை – அகன்ற இடம், நனம் – நனவே களனும் அகலமும் செய்யும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 80).  பெருங்கடற் குட்டத்து (540) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பெரிய கடல் சூழ்ந்த இடத்தினின்றும்.

Meanings:  வால் இதை எடுத்த – raised white sails, வளி தரு வங்கம் – ships brought by the wind, பல்வேறு பண்டம் – many different materials, இழிதரும் – bringing them down, importing, பட்டினத்து – in the seaside town, ஒல்லென் இமிழ் இசை மான – loud like music sounds (மான – உவம உருபு, a comparison word), கல்லென – loud sounds (ஒலிக்குறிப்பு), நனந்தலை – wide place, வினைஞர் கலம் கொண்டு மறுக – things made in Madurai are bought by merchants who roam around and buy them to take them in their ships, பெருங்கடற் குட்டத்து – from the place surrounded by the huge ocean, புலவுத் திரை ஓதம் – the stinking waves that flow with flood water (ஓதம் – வெள்ளம், பேரலை), இருங்கழி மருவிப் பாய – flowing into the backwaters, பெரிது எழுந்து – rising high, உருகெழு பானாள் வருவன பெயர்தலின் – since the water flow occurs in the middle of the fierce night, பல் வேறு புள்ளின் – of many different birds, இசை எழுந்து அற்றே – the sounds that rose up are like that, அல் அங்காடி – night markets, அழிதரு கம்பலை – great uproar

இரவுக் கால நிலை

ஒண் சுடர் உருப்பு ஒளி மழுங்க சினம் தணிந்து,   545

சென்ற நன்பகல் கொண்டு
குடமுதல் குன்றம் சேர குணமுதல்
நாள்முதிர் மதியம் தோன்றி நிலா விரிபு
பகல் உரு உற்ற இரவு வர, நயந்தோர்
காதல் இன்துணை புணர்மார் ஆய் இதழ்த்   550

தண் நறுங்கழுநீர் துணைப்ப இழை புனையூஉ
நல் நெடுங்கூந்தல் நறுவிரை குடைய
நரந்தம் அரைப்ப நறுஞ்சாந்து மறுக
மென் நூற் கலிங்கம் கமழ் புகை மடுப்ப
பெண் மகிழ்வுற்ற பிணை நோக்கு மகளிர்,   555

நெடுஞ்சுடர் விளக்கம் கொளீஇ நெடுநகர்
எல்லை எல்லாம் நோயொடு புகுந்து,
கல்லென் மாலை நீங்க,  (545 – 558)

Events that Occur at Night

The loud evening ends when the bright rays of

the sun become dull and its rage is reduced.

The sun reaches the western mountains taking

daytime along with it.   In the east, the waxing

moon appears and lights up the sky with its rays

at night.  Women who desire to unite with their

beloved ones wear strands of fragrant waterlilies

with pretty petals, adorn themselves with

jewels, remove rubbed fragrant pastes from their

long hair, grind narantham and fragrant

sandal, and pass fragrant smoke through their

garments made with delicate threads.  Women

with the looks of does make other women

happy, lighting lamps with bright lights in the

large houses where love affliction has entered.

Meanings:  ஒண் சுடர் உருப்பு – bright hot rays of the sun, ஒளி மழுங்க – brightness dulled, சினம் தணிந்து சென்ற ஞாயிறு – sun’s rays reduced,  நன்பகல் கொண்டு – taking away day time,  குடமுதல் குன்றம் சேர – joined the western mountains, குணமுதல் நாள் முதிர் மதியம் தோன்றி – in the east the waxing moon appears, நிலா விரிபு பகல் உரு உற்ற இரவு வர – the moon’s rays spread light making night appear like day (விரிபு – செய்பு என்னும் எச்சம்), நயந்தோர் – those who desire, காதல் இன் துணை புணர்மார் – to unite with their sweet partners (புணர்மார் – கூடும்பொருட்டு), ஆய் இதழ்த் தண் நறுங் கழுநீர் துணைப்ப – tied together  cool fragrant waterlilies with beautiful petals, இழை புனையூஉ – wearing ornaments (புனையூஉ – இசைநிறை அளபெடை), நல் நெடுங்கூந்தல் – fine long hair, நறுவிரை குடைய – remove rubbed fragrant pastes, நரந்தம் அரைப்ப – grind narantham, Cymbopogon flexuosus, நறுஞ்சாந்து மறுக – grind fragrant sandal (மறுக – அரைக்க), மென் நூற் கலிங்கம் கமழ் புகை மடுப்ப – infuse fragrant smoke into clothing made with delicate threads, பெண் மகிழ்வுற்ற – making women happy, பிணை நோக்கு மகளிர் – women with the looks of does,  நெடுஞ்சுடர் விளக்கம் கொளீஇ – light lamps with lot of light (கொளீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), நெடு நகர் எல்லை எல்லாம் – in the large houses, நோயொடு புகுந்து – enters with love disease, கல்லென் மாலை நீங்க  – loud evening leaves (கல்லென் – ஒலிக்குறிப்பு)

குல மகளிர் செயல்

………………………………………………. நாணுக்கொள
ஏழ் புணர் சிறப்பின் இன் தொடைச் சீறியாழ்
தாழ்பு அயல் கனை குரல் கடுப்ப பண்ணுப் பெயர்த்து   560
வீழ்துணை தழீஇ, (558 – 561)

Acts of Housewives

With shyness, they play different melodies

on their small lutes with seven modes of music

and sweet strings, and sing softly along with it,

after embracing their beloved partners.

Notes:  ஏழ் புணர் சிறப்பின் (559) –  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குரல், துத்தம், கைக்கிளை, உழை, இளி, விளரி, தாரம்

நாணுக்கொள – attaining shyness, ஏழ் புணர் சிறப்பின் – playing beautifully the seven modes of music, இன் தொடைச் சீறியாழ் – small lute with sweet strings (தொடை – நரம்பிற்கு ஆகுபெயர்), தாழ்பு – softly, அயல் – near, கனை குரல் கடுப்ப – like loud music (கடுப்ப – உவம உருபு), பண்ணுப் பெயர்த்து – played different tunes, வீழ் துணை தழீஇ – embracing their beloved partners (தழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை)

பரத்தையரது வாழ்க்கை

………………………….வியல் விசும்பு கமழ,
நீர் திரண்டன்ன கோதை பிறக்கு இட்டு
ஆய் கோல் அவிர் தொடி விளங்க வீசி,
போது அவிழ் புது மலர் தெரு உடன் கமழ,
மேதகு தகைய மிகுநலம் எய்தி,   565

பெரும் பல்குவளைச் சுரும்புபடு பல்மலர்
திறந்து மோந்தன்ன சிறந்து கமழ் நாற்றத்துக்
கொண்டல் மலர்ப் புதல் மானப் பூ வேய்ந்து,
நுண் பூண் ஆகம் வடுக்கொள முயங்கி
மாயப்பொய் பல கூட்டி கவவுக் கரந்து,   570

சேயரும் நணியரும் நலன் நயந்துவந்த
இளம்பல் செல்வர் வளம் தப வாங்கி
நுண் தாது உண்டு, வறும் பூத் துறக்கும்
மென்சிறை வண்டினம் மான புணர்ந்தோர்,
நெஞ்சு ஏமாப்ப இன்துயில் துறந்து,   575

பழம் தேர் வாழ்க்கைப் பறவை போலக்
கொழுங் குடிச் செல்வரும் பிறரும் மேஎய,
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்குடை நல் இல்
ஆய் பொன் அவிர் தொடிப் பாசிழை மகளிர்,
ஒண்சுடர் விளக்கத்துப் பலர் உடன் துவன்றி   580

நீல்நிற விசும்பில் அமர்ந்தனர் ஆடும்
வானவமகளிர் மான கண்டோர்
நெஞ்சு நடுக்குறூஉக் கொண்டி மகளிர்,
யாம நல் யாழ் நாப்பண் நின்ற
முழவின் மகிழ்ந்தனர் ஆடி குண்டு நீர்ப்   585

பனித்துறைக் குவவு மணல் முனைஇ, மென் தளிர்க்
கொழுங் கொம்பு கொழுதி நீர்நனை மேவர,
நெடுந்தொடர்க் குவளை வடிம்பு உற அடைச்சி,
மணம் கமழ் மனைதொறும் பொய்தல் அயர  (561 – 589)

The Lives of Courtesans

The courtesans of great beauty who unite with

respected men adorn their hair knots with white

flowers that spread their fragrances in the wide

sky, sway their hands donning pretty, rounded,

bright bangles as they walk, and the streets become

fragrant from the new blossoms they wear that have

just opened from buds.  They are also decked with

many flowers, resembling small bushes of the rainy

season whose fragrances are like those of the many

large kuvalai flowers, buzzed by bees, with many

fragrances.

They embrace men tightly, their chests scarred by

fine ornaments, tell them confusing lies, refuse

union until they get the wealth they desire,

attract many young men from near and far,

and like bees with delicate wings that take the fine

pollen and fly away leaving the flowers empty, they

take away the wealth of these men, and leave them

confused.  Abandoning sweet sleep with them,

like birds that go in search of fruit trees, they go to

many wealthy men who live in huge houses with

gods where weddings are performed.  Wearing fine,

bright gold jewels, they get close to many in the

bright flame of lamps, and like the celestial women

from the blue skies, they cause the hearts of those

who see them to tremble.

They dance to the music of lutes and drums in the

first phases of nights, and tiring of the cold shores

of the deep waters filled with sand dunes, they pluck

tender sprouts from thick stems, weave them into

garlands with water-dripping kuvalai flowers, wear

them low touching the edges of their feet, and play

poythal games in their fragrant houses.

Notes:  பிறக்கு (262) – பின்புறம், கொண்டை.   நுண் பூண் ஆகம் வடுக்கொள முயங்கி (569) – தம்மைப் புணர்வோரின் நுண்ணிய அணிகலன்களையுடைய மார்பைத் தம் மார்பிலே வடுப்படும்படியாகத் தழுவி.  தொடி வடு – கலித்தொகை 71 – தொடி வடு, கலித்தொகை 78 – தொடி உற்ற வடு, கலித்தொகை 91- தொடி உற்ற வடுவும்.  அகநானூறு 142 –  தொடிக்கண் வடுக் கொள முயங்கினள்.  கொண்டி மகளிர் (583) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பொருள் வாங்குதலையுடைய வரைவின் மகளிர், கொண்டி = கொள்ளையுமாம்.  பழ மரமும் புள்ளும்:  புறநானூறு 173 – பழுமரம் புள் இமிழ்ந்தன்ன, புறநானூறு 370 – பழுமரம் உள்ளிய பறவை போல, பெரும்பாணாற்றுப்படை 20 – பழுமரம் தேரும் பறவை போல, பொருநராற்றுப்படை 64 – பழுமரம் உள்ளிய பறவையின், மதுரைக்காஞ்சி 576 – பழம் தேர் வாழ்க்கைப் பறவை போல.

Meanings:  வியல் விசும்பு கமழ – the wide sky becomes fragrant, நீர் திரண்டன்ன – like water that is collected, கோதை பிறக்கு இட்டு – adorning their hair knots with strands of white flowers, ஆய் கோல் அவிர் தொடி விளங்க வீசி – swaying their hands with pretty rounded bright bangles, போது அவிழ் புது மலர் – new flowers just opened from buds, தெரு உடன் கமழ – the streets become fragrant, மேதகு தகைய –  with great beauty, with great esteem, மிகு நலம் எய்தி – attained great beauty, பெரும் பல் குவளைச் சுரும்புபடு பல் மலர் – many large blue waterlily flowers buzzed by bees, திறந்து மோந்தன்ன – like smelling after opening with the hands, சிறந்து கமழ் நாற்றத்து – with fine fragrances, கொண்டல் மலர்ப் புதல் மானப் பூ வேய்ந்து – wore flowers resembling the rainy season small bushes (கொண்டல் – ஆகுபெயர் முகிலுக்கு), நுண் பூண் ஆகம் வடுக்கொள முயங்கி – they embrace them causing scars on their chests with fine ornaments, மாயப்பொய் பல கூட்டி – they tell some confusing lies, கவவு – embracing, கரந்து – hiding, சேயரும் நணியரும் – those who are far and near, நலன் நயந்து வந்த இளம்பல் செல்வர் – some young wealthy men who came desiring their beauty,  வளம் தப வாங்கி – take away their wealth, நுண் தாது உண்டு – eating fine pollen, வறும் பூத் துறக்கும் – abandoning the empty flowers, மென் சிறை வண்டினம் மான – like the bees with delicate wings, புணர்ந்தோர் நெஞ்சு – the hearts of those they united with, ஏமாப்ப – to be confused, to be saddened, இன்துயில் துறந்து – abandoning sweet sleep (இன்துயில் – இடகடரக்கல்), பழம் தேர் வாழ்க்கைப் பறவை போல – like birds that go in search of fruits, கொழுங் குடிச் செல்வரும் பிறரும் – very rich men and others, மேஎய மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்குடை நல் இல் – tall rich fine houses with gods where marriages were performed (மேஎய – செய்யுளிசை அளபெடை), ஆய் பொன் – beautiful gold, chosen gold, அவிர் தொடிப் பாசிழை மகளிர் – women with bright new bangles, ஒண் சுடர் விளக்கத்து – in bright light, பலர் உடன் துவன்றி – be close with many, நீல் நிற விசும்பில் அமர்ந்தனர் ஆடும் வானவமகளிர் மான – they are like the celestial women in the blue sky (மான – உவம உருபு, a comparison word, நீல் – கடைக்குறை, poetical license which consists in the shortening of a word by elision of one or more letters in the end), கண்டோர் நெஞ்சு நடுக்குறூஉக் கொண்டி மகளிர் – prostitutes who cause fear in those who see them (நடுக்குறூஉ – இன்னிசை அளபெடை), யாம நல் யாழ் நாப்பண் நின்ற முழவின் மகிழ்ந்தனர் ஆடி – they danced to fine lutes and drums in the first phase of the nights, குண்டு நீர்ப் பனித்துறைக் குவவு மணல் முனைஇ – tiring the heaps of sand in the cold shores of deep waters (முனைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), மென் தளிர்க் கொழுங் கொம்பு கொழுதி – plucked delicate sprouts from thick stems, நீர்நனை மேவர நெடுந் தொடர்க் குவளை வடிம்பு உற அடைச்சி – wore long strands of water-dripping blue waterlily flowers that touched the edges of their feet, மணம் கமழ் மனைதொறும் பொய்தல் அயர – played poythal games in all their fragrant houses

ஓண நாள் விழாவில் மறவர் மகிழ்ந்து திரிதல்

கணம் கொள் அவுணர்க் கடந்த பொலந்தார்   590

மாயோன் மேய ஓண நன்னாள்
கோணம் தின்ற வடு ஆழ் முகத்த
சாணம் தின்ற சமம் தாங்கு தடக்கை
மறம் கொள் சேரி மாறு பொரு செருவில்,
மாறாது உற்ற வடுப்படு நெற்றி   595

சுரும்பு ஆர் கண்ணிப் பெரும் புகல் மறவர்
கடுங்களிறு ஓட்டலின் காணுநர் இட்ட
நெடுங்கரைக் காழகம் நிலம் பரல் உறுப்ப,
கடுங்கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதரக்,  (590 – 599)

Warriors on Ōnam day

On Ōnam day, the birthday of Thirumal

adorned with a gold garland who destroyed

groups of Avunars, in the settlement of brave

warriors adorned with bee-swarming flowers with

marks on their faces caused by curved swords, scars

on their foreheads, and big hands that bore battles,

there are elephant fights between rival groups,

and spectators drunk with strong liquor roam

on the dark colored ground with pebbles that hurt

their feet, laid down to protect them from the

elephants.

Notes:  தட – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24).

Meanings:  கணம் கொள் அவுணர்க் கடந்த – destroyed groups of Avunars, won over the Avunars, பொலந்தார் மாயோன் – Thirumal with gold garland, மேய ஓண நன்னாள் – the day of his birth, the day he came to this earth, கோணம் தின்ற – ruined by curved swords/goads, வடு ஆழ் முகத்த – with faces with deep scars, சாணம் தின்ற – scarred by weapons (சாணம் – தழும்பு), சமம் தாங்கு தடக்கை – big hands that bore battles, மறம் கொள் சேரி – neighborhood/village/settlement of brave warriors, மாறு பொரு செருவில் – in battle fought because of differences, மாறாது – unchanging, உற்ற வடுப்படு நெற்றி  – forehead with scars, சுரும்பு ஆர் கண்ணிப் பெரும் புகல் மறவர் – great warriors who desire war with strands of bee-buzzing flowers, கடுங்களிறு ஓட்டலின் – since they rode/goaded the fierce elephants, காணுநர் – spectators,  இட்ட – laid down, நெடுங்கரைக் காழகம் – dark colored long boundaries (காழகம் – கரிய நிலம்), நிலம் பரல் உறுப்ப – pebbles on the ground rub against the feet and hurt, கடுங்கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர – roamed happily after drinking strong liquor

புதல்வர்களை ஈன்ற மகளிர் நீராடுதல்

கணவர் உவப்ப புதல்வர்ப் பயந்து,   600

பணைத்து ஏந்து இளமுலை அமுதம் ஊறப்
புலவுப் புனிறு தீர்ந்து பொலிந்த சுற்றமொடு,
வளமனை மகளிர் குளநீர் அயர,  (600 – 603)

Women Who Bore Babies

Women from wealthy homes who bore

sons making their husbands happy, their

young, thick, lifted breasts secreting milk,

bathe in ponds with thriving relatives after

the stinking birth procedures were over.

Notes:  புனிறு – புனிறு என் கிளவி ஈன்றணிமைப் பொருட்டே, தொல்காப்பியம் உரியியல் 79.

Meanings:  கணவர் உவப்ப புதல்வர்ப் பயந்து – bore sons making their husbands happy, பணைத்து ஏந்து இளமுலை – large young breasts that are lifted, அமுதம் ஊற – secreting nectar (milk), புலவுப் புனிறு தீர்ந்து – after the stinking birth procedures are over, பொலிந்த சுற்றமொடு – with thriving relatives, with fine relatives, வள மனை மகளிர் – women from wealthy homes, குள நீர் அயர – played in the pond water

சூல்மகளிர் தெய்வத்திற்கு மடை கொடுத்தல்

திவவு மெய்ந்நிறுத்துச் செவ்வழி பண்ணிக்
குரல் புணர் நல்யாழ் முழவோடு ஒன்றி,   605

நுண்நீர் ஆகுளி இரட்டப் பலவுடன்
ஒண் சுடர் விளக்கம் முந்துற மடையொடு,
நல்மா மயிலின் மென்மெல இயலிக்
கடுஞ்சூல் மகளிர் பேணிக் கைதொழுது,
பெருந்தோட் சாலினி மடுப்ப,  (604 – 610)

Pregnant Women give Offerings

Women in their first pregnancies, walk very

delicately like proud peacocks, pray with their

palms together, and give offerings along with

women possessed by god, led by those carrying

many lamps with bright flames, as ākuli drums

and muzhavu drums are beaten in a fine manner,

and songs are sung in sevvali tunes to the music

of fine lutes with kural strings and frets that are

tightly tied on their stems.

Notes:  மெய்ந்நிறுத்து (604) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மெய் நிறுத்தலாவது அதனைச் செறித்துப் பண்ணமைத்தல்.  சாலினி (610) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தேவராட்டி, தெய்வம் ஏறி ஆடும் மகள்.

Meanings:  திவவு மெய்ந்நிறுத்து – holding the frets on the stems, tightening the frets (திவவு – வார்க்கட்டு), செவ்வழி பண்ணி – singing in sevvali tunes, குரல் புணர் நல்யாழ் – fine lutes that have kural mode, முழவோடு ஒன்றி – together with muzhavu drums, நுண்நீர் ஆகுளி – played the ākuli drums in a fine manner, இரட்ட – sounding, பலவுடன் – along with others, ஒண் சுடர் விளக்கம் முந்துற – with lamps with bright flames leading (for rituals), மடையொடு – with rice offerings (மடை – சோறு), நல்மா மயிலின் மென்மெல இயலி – walking very delicately like proud peacocks (மயிலின் – இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது, ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு), கடுஞ்சூல் மகளிர் – women who are pregnant for the first time, பேணிக் கைதொழுது – praise and pray with their palms pressed together, பெருந்தோட் சாலினி மடுப்ப – possessed (by god) women with large arms give offerings

வேலன் வழிபாடும் குரவைக் கூத்தும்

………………………………………… ஒரு சார்,
அருங்கடி வேலன் முருகொடு வளைஇ,
அரிக்கூடு இன் இயம் கறங்க நேர் நிறுத்துக்,
கார் மலர்க் குறிஞ்சி சூடி கடம்பின்
சீர் மிகு நெடுவேள் பேணித் தழூஉப் பிணையூஉ
மன்றுதொறும் நின்ற குரவை, (610 – 615)

Velan’s Prayers and Kuravai Dances

On one side, a vēlan who instills fear saying that

problems are caused by Murukan’s wrath, surrounds

people as sweet instruments are played in a rhythmic

manner.  Adorning himself with the rainy season’s

kurinji flowers, he prays to Murukan who wears

kadampam flowers.  In all the common grounds,

women hold hands and perform kuravai dances.

Notes:  கடம்பின் சீர் மிகு நெடுவேள் கார் மலர்க் குறிஞ்சி சூடி (613-614) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – ‘கார்காலத்தான் மலரையுடையவாகிய குறிஞ்சியைச் சூடி கடம்பு சூடுதலால் அழகு மிகுகின்ற முருகனைச் செவ்விதாகத் தன் மெய்க்கண்ணே நிறுத்தி வழிபடுகையினாலே’, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ‘கார்காலத்தான் மலர்தலையுடைய குறிஞ்சிப் பூவினைச் சூட்டிக் கடப்ப மரத்தின்கண்ணே புகழ்மிக்க செவ்வேளாகிய முருகனை வழிபடுதலாலே’.  அருங்கடி (611) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஈண்டு அச்சம்.  என்னை?  கடியென் கிளவி வரைவே கூர்மை  காப்பே புதுமை விரைவே விளக்கம் மிகுதி சிறப்பே அச்சம் முன்தேற்றாயீரைந்தும் மெய்ப்படத் தோன்றும் பொருட்டாகும்மே (தொல்காப்பியம். உரியியல் 87).  வேலன் – நச்சினார்க்கினியர் உரை திருமுருகாற்றுப்படை 222 – பிள்ளையார்வேலைத் (பிள்ளையான முருகனின் வேல்) தனக்கு அடையாளமாகக் கொண்டு திரிதலின் வேலன் என்றார்.

Meanings:  ஒரு சார் – on one side, அருங்கடி வேலன் – vēlan who causes fear (Murukan priest), முருகொடு – because of Murukan, வளைஇ – surrounding (சொல்லிசை அளபெடை), அரிக்கூடு இன்இயம் கறங்க – as sweet instruments play in a rhythmic manner, நேர் நிறுத்து – worshipping Murukan (நேர் நிறுத்து – முருகனை முன்னிலையாக வைத்து), கார் மலர்க் குறிஞ்சி சூடி – adorning himself with kurinji flowers of the rainy season, adorning the kadampam tree with kurinji flowers,  கடம்பின் சீர் மிகு நெடுவேள் பேணி – prays to great Murukan wearing kadampam garlands, adorns a kadampam tree where Murukan dwells and prays (கடம்பு அமர் நெடுவேள் – பெரும்பாணாற்றுப்படை 75), Anthocephalus cadamba, Kadampa oak, தழூஉப் பிணையூஉ மன்றுதொறும் நின்ற குரவை – women perform kuravai dances in the common grounds holding their hands (தழூஉ – இசைநிறை அளபெடை, பிணையூஉ – இசைநிறை அளபெடை)

இரவின் முதற்சாம நிகழ்ச்சிகள் முடிவு பெறுதல்

…………………………………………சேரிதொறும்
உரையும் பாட்டும் ஆட்டும் விரைஇ,
வேறு வேறு கம்பலை வெறி கொள்பு மயங்கி,
பேரிசை நன்னன் பெரும் பெயர் நன்னாள்
சேரி விழவின் ஆர்ப்பு எழுந்தாங்கு
முந்தை யாமம் சென்ற பின்றைப்,  (615 – 620)

Events of the First Phase of Night end

After the first phase with discourses, music,

dances and various uproarious sounds

mixed together in a good manner,

which is like the uproar in the communities

celebrating the birthday of Vēl king Nannan,

ended,

Notes:  கம்பலை – கம்பலை சும்மை கலியே அழுங்கல் என்று இவை நான்கும் அரவப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 53).  பெரும்பெயர் (618) – நல்ல நாள், பிறந்த நாள்.

Meanings:  சேரிதொறும் – in all the communities, உரையும் பாட்டும் ஆட்டும் – discourses and music and dances, விரைஇ வேறு வேறு கம்பலை – different different mixed uproarious sounds (விரைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), வெறிகொள்பு – properly (ஒழுங்கு கொண்டு), மயங்கி – mixing together, பேரிசை நன்னன் பெரும் பெயர் நன்னாள் – famous small-region king Nannan’s birthday, சேரி விழவின் ஆர்ப்பு எழுந்தாங்கு – like the uproar that rose up in the celebrations in the communities, முந்தை யாமம் சென்ற பின்றை – after the first phase of night

இரண்டாம் சாமத்தில் நகரின் நிலை

பணிலம் கலி அவிந்து அடங்க காழ் சாய்த்து,
நொடை நவில் நெடுங்கடை அடைத்து மடமதர்
ஒள்ளிழை மகளிர் பள்ளி அயர,
நல்வரி இறாஅல் புரையும் மெல் அடை
அயிர் உருப்பு உற்ற ஆடு அமை விசயம்   625

கவவொடு பிடித்த வகை அமை மோதகம்
தீஞ்சேற்றுக் கூவியர் தூங்குவனர் உறங்க,
விழவின் ஆடும் வயிரியர் மடிய,
பாடு ஆன்று அவிந்த பனிக்கடல் புரைய,
பாயல் வளர்வோர் கண் இனிது மடுப்ப,   630

பானாள் கொண்ட கங்குல் இடையது;  (621 – 631)

The Second Phase of Night in the City

the sounds of conch shells die down, shop

keepers remove pole props and close the

big shops where prices are called out, delicate,

arrogant women wearing bright jewels go to sleep,

vendors who sell delicate adais that are like

honeycombs with fine lines and mōthakams that

are made on the palms pressing fingers,

with fillings of sugar syrup, go to sleep,

and artists who dance in the festivals go to sleep,

and everyone has sought sweet sleep.

In the middle phase of night, the town is like the

quiet cold ocean where sounds have died down.

Notes:  கலி – கம்பலை சும்மை கலியே அழுங்கல் என்று இவை நான்கும் அரவப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 51).

Meanings:  பணிலம் கலி அவிந்து அடங்க – the sounds of conch shells ended, காழ் சாய்த்து – they removed the prop poles, நொடை நவில் நெடுங்கடை அடைத்து – they closed the big shops where prices are called out, மடமதர் ஒள் இழை மகளிர் – delicate/naive arrogant women with bright jewels (மதர் – செருக்கு), பள்ளி அயர – went to bed, நல்வரி இறாஅல் புரையும் மெல் அடை – delicate adais that are like honeycombs with fine lines (இறாஅல் – இசைநிறை அளபெடை, புரை – உவம உருபு, a comparison word), அயிர் உருப்பு உற்ற – with sugar pieces (karkandu) are heated and melted, ஆடு அமை விசயம் – made with sugar syrup (நச்சினார்க்கினியர் உரை – இதன் முன் கூட்டிப் பாகிலே சமைத்த அடை), கவவொடு – with filling, பிடித்த வகை அமை மோதகம் – a kind of mōthakam,  தீஞ்சேற்றுக் கூவியர் – sellers who sell items with sugar syrup, தூங்குவனர் உறங்க – those who sleep go to sleep (தூங்குவனர் உறங்க – ஒருபொருட் பன்மொழி), விழவின் ஆடும் வயிரியர் மடிய – artists who dance in festivals go to sleep (மடிய – உறங்க), பாடு ஆன்று அவிந்த பனிக்கடல் புரைய – like the cold ocean where sounds have died down (புரை – உவம உருபு, a comparison word), பாயல் வளர்வோர் – those who are in bed, கண் இனிது மடுப்ப – eyes go to sleep sweetly, பானாள் கொண்ட கங்குல் இடையது – in the middle phase of the night

மூன்றாம் சாம நிகழ்ச்சிகள்

பேயும் அணங்கும் உருவு கொண்டு, ஆய்கோல்
கூற்றக் கொல் தேர் கழுதொடு கொட்ப,
இரும்பிடி மேஎந்தோல் அன்ன இருள் சேர்பு
கல்லும் மரனும் துணிக்கும் கூர்மைத்   635
தொடலை வாளர் தொடுதோல் அடியர்,
குறங்கிடைப் பதித்த கூர் நுனைக் குறும்பிடி
சிறந்த கருமை நுண் வினை நுணங்கு அறல்
நிறம் கவர்பு புனைந்த நீலக் கச்சினர்,
மென் நூல் ஏணிப் பல்மாண் சுற்றினர்   640

நிலன் அகழ் உளியர் கலன் நசைஇக் கொட்கும்
கண்மாறு ஆடவர் ஒடுக்கம் ஒற்றி,
வயக் களிறு பார்க்கும் வயப்புலி போலத்
துஞ்சாக் கண்ணர் அஞ்சாக் கொள்கையர்
அறிந்தோர் புகழ்ந்த ஆண்மையர் செறிந்த   645

நூல்வழிப் பிழையா நுணங்கு நுண் தேர்ச்சி
ஊர் காப்பாளர் ஊக்க அருங்கணையினர்,
தேர் வழங்கு தெருவில் நீர் திரண்டு ஒழுக
மழை அமைந்து உற்ற அரை நாள் அமயமும்
அசைவிலர் எழுந்து நயம் வந்து வழங்கலின்,   650

கடவுள் வழங்கும் கையறு கங்குலும்
அச்சம் அறியா ஏமம் ஆகிய
மற்றை யாமம் பகல் உறக் கழிப்பிப்,  (632 – 653)

The Third Phase of the Night

In the third phase of the night, ghouls and deities

take shapes that can be seen and roam, Kootruvan

roams holding a fine scepter that analyzes lives of

human beings, along with murderous ghouls that

whirl like chariots,

darkness is as dark as the skin of female elephants,

there are robbers wearing slippers, carrying dangling,

sharp swords that can break stones and chop trees,

and sharp knives with short handles placed around

their thighs.

They wear clothing made from dark blue fabric,

finely made, the color appearing like it was seized

from fine black sand, tie elegantly ladders made with

thin ropes around their waists,

carry chisels with sharp tips which can dig deep into

the land, and roam desiring to steal precious jewels,

hiding from the view of others in an instant.

They are fearless and well trained by books that are

dense with information, the principled town guards,

who do roam around with desire without relaxing,

who hide themselves and spy on thieves.

who are praised by many, who bear arrows,

who are like powerful tigers that stalk strong male

elephants in the streets where chariots are driven.

They protect the streets without slack, removing the

fears of people, in the middle of the night and when it

is pitch dark, and when there is heavy downpour and

the streets are flooded and deities roam.

Notes:  ஒப்புமை – அகநானூறு 3 – முதலை மேஎந்தோல் அன்ன.  தேர் வழங்கு தெரு:  அகநானூறு 16 – தேர் வழங்கு தெருவில், நற்றிணை 227 – தேர் வழங்கு தெருவின், மதுரைக்காஞ்சி 648 – தேர் வழங்கு தெருவில்.  C. ஜெகந்நாதாசாரியர் உரை – அடியர், கச்சினர், சுற்றினர், உளியர், வாளர் என்ற வினைக்குறிப்பு முற்றுக்கள் வினையெச்சப்பொருட்டாய், செருப்பைத் தொட்டுக், கச்சைக்கட்டி, நூலேணியைச் சுற்றி, உளியை எடுத்து, வாளைப் பிடித்து என வந்து நிற்குமாறு காண்க.  இங்ஙனம் நிற்குமாறு ‘முன்னத்தின் உணரும் கிளவியும் உளவே’ (தொல்காப்பியம், எச்சவியல் 63) என்பதனால் உணர்க.  மற்றை என்னும் ஐகார ஈற்று இடைச்சொல் முந்தைய யாமம் என முன்னர்ச் சுட்டப்பட்டதனையொழித்து அதனினங்குறித்து நின்றது –  ‘மற்றையது என்னும் கிளவிதானே சுட்டு நிலை ஒழிய இனம் குறித்தன்றே’ (தொல்காப்பியம் இடையியல் 16).  சிறந்த கருமை நுண் வினை நுணங்கு அறல் நிறம் கவர்பு புனைந்த நீலக் கச்சினர் (638-639) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மிக்க கருமையுடையமையால் நுணுகிய தொழிற்திறமையாலே நுண்ணிய கருமணலின்கண் நிறத்தை வாங்கி இயற்றினாற் போன்ற நிறம் அமைந்த நீலநிறக் கச்சினையுடையவராய், C.ஜெகந்நாதாசார்யார் உரை – மிக்க கருமையினையுடைய நுண்ணிய தொழில்களையுடைய நுண்மை தன்னிடத்தே பற்றுதலுடைய ஆடையை பல நிறங்களைத் தன்னிடத்தே கைக்கொண்டு கைசெய்யப்பட நீல நிறத்தையுடைய கச்சினையுடையவராய், நச்சினார்க்கினியர் உரை – மிக்க கருமையினையுடைய நுண்ணிய தொழில்களையுடைய நுண்மை தன்னிடத்தே பற்றுதலையுடையது என்றது இறைமுடிந்த சேலை என்றவாறு; ஆகுபெயர்.

Meanings:  பேயும் அணங்கும் – ghouls and deities that cause distress, உருவு கொண்டு – taking shapes that can be seen, ஆய் கோல் கூற்ற – god of death with a fine scepter that analyzes lives of humans, Kootruvan, கொல் தேர் கழுதொடு – along with whirling murderous ghouls that are like chariots, கொட்ப – roaming, whirling, இரும்பிடி மேஎம் தோல் அன்ன இருள் – darkness is like the top skin of female elephants (மேஎம் தோல் = பொருந்திய தோல், மேல் தோல், மேஎம் – செய்யுளிசை அளபெடை), சேர்பு – reach, கல்லும் மரனும் துணிக்கும் – can break stones and chop trees (மரன் – மரம் என்பதன் போலி), கூர்மைத் தொடலை வாளர் – those (thieves) with sharp swords hanging on their waist, தொடுதோல் அடியர் – they wear slippers on their feet, குறங்கிடைப் பதித்த கூர் நுனைக் குறும்பிடி – stuck around their thighs are sharp knives with short handles, சிறந்த கருமை – abundant darkness, நுண்வினை – finely made, நுணங்கு அறல் நிறம் கவர்பு புனைந்த – like seizing the color of fine black sand and made, நீலக் கச்சினர் – those wearing blue colored clothing around their bodies, மென் நூல் ஏணிப் பல்மாண் சுற்றினர் – tied very elegantly around their waist ladders made with fine ropes,  நிலன் அகழ் உளியர் – those having sharp chisels to dig into the earth (நிலன் – நிலம் என்பதன் போலி), கலன் நசைஇக் கொட்கும் கண்மாறு ஆடவர் – men who hide from others and roam around to steal jewels in an instant (கண்ணை இமைக்கும் அளவிலே) because of their desire for jewels (கொட்கும் –  திரியும், நசைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), ஒடுக்கம் ஒற்றி – hiding and spying on them, வயக் களிறு பார்க்கும் வயப்புலி போல – like strong tigers that stalk powerful elephants, துஞ்சாக் கண்ணர் – men with their eyes not sleeping, அஞ்சாக் கொள்கையர் – men with principles of not fearing, அறிந்தோர் புகழ்ந்த ஆண்மையர் – manly men who are praised by knowledgeable people, செறிந்த நூல்வழிப் பிழையா நுணங்கு நுண் தேர்ச்சி – trained well by the faultless (perfect) methods of books dense with information (பிழையா – ஈறுகெட்ட எதிர்மறை வினையெச்சம்), ஊர் காப்பாளர் – the town guards, ஊக்க அருங்கணையினர் – those with arrows not letting robbers who try to escape to get away, ஊக்க (முயற்சியுடைய), தேர் வழங்கு தெருவில் – in the streets where chariots ride,  நீர் திரண்டு ஒழுக – water collects and flows abundantly, மழை அமைந்து உற்ற அரை நாள் அமயமும் – and at the midnight time when rains come, அசைவிலர் எழுந்து நயம் வந்து வழங்கலின் – since they roam with desire without slack (வழங்கலின் – இன் ஏதுப்பொருளது), கடவுள் வழங்கும் கையறு கங்குலும் – and in helpless nights when gods roam, அச்சம் அறியா – not knowing fear, ஏமம் ஆகிய – as protection, மற்றை யாமம் – the phase which came after the previous phases of night, பகல் உற – separating, கழிப்பி – passing

விடியற்காலத்தில் மதுரை மாநகர்

போது பிணி விட்ட கமழ் நறும் பொய்கைத்
தாது உண் தும்பி போது முரன்றாங்கு,   655

ஓதல் அந்தணர் வேதம் பாட,
சீர் இனிது கொண்டு நரம்பு இனிது இயக்கி,
யாழோர் மருதம் பண்ண காழோர்
கடுங்களிறு கவளம் கைப்ப நெடுந்தேர்ப்
பணை நிலைப் புரவி புல் உணாத் தெவிட்டப்   660

பல்வேறு பண்ணியக் கடை மெழுக்கு உறுப்பக்,
கள்ளோர் களி நொடை நுவல, இல்லோர்
நயந்த காதலர் கவவுப் பிணித் துஞ்சி
புலர்ந்து விரி விடியல் எய்த விரும்பிக்
கண் பொரா எறிக்கும் மின்னுக்கொடி புரைய,   665
ஒண் பொன் அவிர் இழை தெழிப்ப இயலி
திண் சுவர் நல் இல் கதவம் கரைய,
உண்டு மகிழ் தட்ட மழலை நாவின்
பழஞ் செருக்காளர் தழங்கு குரல் தோன்றச்
சூதர் வாழ்த்த மாகதர் நுவல,   670

வேதாளிகரொடு நாழிகை இசைப்ப,
இமிழ் முரசு இரங்க ஏறு மாறு சிலைப்ப,
பொறி மயிர் வாரணம் வைகறை இயம்ப,
யானையங்குருகின் சேவலொடு காமர்
அன்னம் கரைய அணி மயில் அகவ,   675
பிடி புணர் பெருங்களிறு முழங்க முழுவலிக்
கூட்டு உறை வயமாப் புலியொடு குழும,
வானம் நீங்கிய நீல் நிற விசும்பின்
மின்னு நிமிர்ந்த அனையர் ஆகி நறவு மகிழ்ந்து
மாண் இழை மகளிர் புலந்தனர் பரிந்த   680

பரூஉக் காழ் ஆரம் சொரிந்த முத்தமொடு,
பொன் சுடு நெருப்பின் நிலம் உக்கு என்ன
அம்மென் குரும்பைக் காய் படுபு பிறவும்
தருமணல் முற்றத்து அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப,
மென் பூஞ்செம்மலொடு நன்கலம் சீப்ப,   685
இரவுத் தலைப்பெயரும் ஏம வைகறை;  (654 – 686)

The City in the Morning

In the morning, as night departs and dawn

arrives with the spreading rays of the sun,

when protection is afforded to all, Brahmins

who chant sing the Vēdas, sounding like

pollen-eating bees humming on fragrant flowers

that have just blossomed in ponds,

lute players strum their lute strings sweetly

and play in marutham melody with rhythm,

elephant keepers hand-feed balls of food to their

fierce male elephants in the stables,

horses that pull tall chariots chew grass,

shop keepers plaster the floors of their shops

where many items are sold,

those who sell toddy call out prices for liquor that

brings joy,

housewives sleep in their homes embraced by their

beloved husbands, the jingling sounds of their

lightning-like, bright, dazzling gold jewels heard,

sounds of doors of fine houses with sturdy walls are

heard, loud, joyous sounds of those who are drunk

that are like the prattles of young children are

heard, bards sing praises, the time keepers

announce the times along with those who praise,

sweet drums roar, bulls bellow, fowls with

spots crow, pretty peacocks screech, beautiful geese

cry along with large herons,

large male elephants that unite with their females

trumpet,

wild animals and tigers in strong cages make

noises,

women resembling rising lightning that appears

in the sky among clouds, are joyously drunk with

liquor, sulk with their husbands and break their

thick necklaces scattering pearls and gems on the

ground which appear like embers thrown on the land

after melting gold, and along with that lay scattered

beautiful, tender areca palm nuts in the front yards

filled with sand, and buzzing bees hover over delicate,

faded flowers that are removed along with fine

ornaments.

Notes:  ஒப்புமை – நெடுநல்வாடை 93-94 – பணை நிலை முனைஇய பல் உளைப் புரவி புல் உணாத் தெவிட்டும்.  ஆரம் சொரிந்த முத்தமொடு பொன் சுடு நெருப்பின் நிலம் உக்கென்ன அம்மென் குரும்பைக் காய் படுபு பிறவும் (681-83) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வடத்தின்கண் முத்தும் பிற மணிகளும் பொன்சுடு நெருப்பு நிலத்தே சிந்திக் கிடந்தாற்போன்று சிதறி அவற்றோடு அழகிய மெல்லிய பச்சைப் பாக்கும் விழுந்து, ச. வே. சுப்பிரமணியன் – அறுத்த மாலையிலிருந்து மணிகளும் முத்துக்களும் உதிர்ந்தன.  அக்காட்சி பொன்னைச் சுடும் நெருப்புச் சிந்தியத்தைப் போலும், அழகிய பச்சைப் பாக்கு உதிர்ந்ததைப் போலும் இருந்தது.  மின்னல் நிமிர்ந்தாற்போல்:  மின்னு நிமிர்ந்தன்ன – அகநானூறு 124, 158, நற்றிணை 51, புறநானூறு 57, மின்னு நிமிர்ந்தாங்கு – பெரும்பாணாற்றுப்படை 484,  மின்னு நிமிர்ந்தனைய – மதுரைக்காஞ்சி 679.  வேதாளிகரொடு (671) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வரிக்கூத்து உட்பட்ட வேதாளிக்கூத்தினை ஆடுபவரோடு.  C. ஜெகந்நாதாசாரியர் உரை – ‘பாட’ முதல் ‘சீப்ப’ வரையுள்ள வினையெச்சங்கள் அடுக்கி ‘தலைப்பெயரும்’ என ஓர் முடிபு கொண்டன.  பொரா – பொருது (தாக்கி) என்பது பொருள்.  செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.

Meanings:  போது பிணி விட்ட கமழ் நறும் பொய்கைத் தாது உண் தும்பி போது முரன்றாங்கு – like pollen-eating bees that hummed over fragrant flowers that just blossomed in a pond, ஓதல் அந்தணர் வேதம் பாட – chanting Brahmins sing the Vēdas, சீர் இனிது கொண்டு – sweetly with rhythm, நரம்பு இனிது இயக்கி – strumming the strings, யாழோர் மருதம் பண்ண – lute players play in marutham melody, காழோர் கடுங்களிறு கவளம் கைப்ப – elephant keepers hand-feed balls of food to their fierce male elephants, நெடுந்தேர்ப் பணை நிலைப் புரவி –in stables, horses that draw tall chariots,  புல் உணாத் தெவிட்ட – eat and chew its food which is the grass, chew the food which is grass and neigh (உணா – உணவு, வு என்ற விகுதி கெட்டு அதற்கு முந்தைய குறில் எழுத்து நீண்டு நெடிலாக மாறியது),

பல்வேறு பண்ணியக் கடை – shops with many products, மெழுக்கு உறுப்ப – applying a plaster of cow dung and cleaning up (the shops), கள்ளோர் களி நொடை நுவல – those who sell toddy/alcohol call out prices for liquor that brings joy, இல்லோர் நயந்த காதலர் கவவுப் பிணித் துஞ்சி – people in homes sleep holding their desired partners, புலர்ந்து விரி விடியல் – early morning arrives with the spreading rays of the sun, எய்த விரும்பி – desiring to attain (their household chores), கண் பொரா எறிக்கும் மின்னுக்கொடி புரைய – like lightning streaks that shine and blind the eyes (எறிக்கும் – விளங்கும், புரை – உவம உருபு, a comparison word), ஒண் பொன் அவிர் இழை தெழிப்ப இயலி  – sounds from bright gold jewels are heard as they walk, திண் சுவர் நல் இல் கதவம் கரைய – doors of fine houses with sturdy walls screech or sounds heard since they are opened, உண்டு மகிழ் தட்ட மழலை நாவின் பழஞ் செருக்காளர் தழங்கு குரல் தோன்ற – the sounds of those who are drunk happily and have hangovers and prattle (with blocked words) like kids with their tongues are heard,  சூதர் – bards who stand up and praise, வாழ்த்த –  praise, மாகதர் – bards who sit down and praise, நுவல – utter praises,

வேதாளிகரொடு – along with those who sing praises according to their field of interest (தத்தம் துறைக்கு ஏற்ப இசைப்ப), நாழிகை இசைப்ப – time keepers utter the time, இமிழ் முரசு இரங்க – the sounds of sweet drums are heard, ஏறு மாறு சிலைப்ப – bulls make noises, பொறி மயிர் வாரணம் வைகறை இயம்ப – fowls with spots crow in the morning, யானையங்குருகின் சேவலொடு காமர் அன்னம் கரைய – beautiful geese cry along with large male herons/storks, அணி மயில் அகவ – pretty peacocks screech, பிடி புணர் பெருங்களிறு முழங்க – large male elephants that unite with their female trumpet, முழுவலிக் கூட்டு உறை வயமாப் புலியொடு குழும – the wild animals and tigers in cages make sounds, வானம் நீங்கிய நீல் நிற விசும்பின் – in the blue colored sky which the clouds split (நீல் – கடைக்குறை, poetical license which consists in the shortening of a word by elision of one or more letters in the end),  மின்னு நிமிர்ந்த அனையர் ஆகி – they were like rising lightning, நறவு மகிழ்ந்து – they enjoyed alcohol (நறவு – நறா நற என்றாகி உகரம் ஏற்றது), மாண் இழை மகளிர் புலந்தனர் – the women wearing fine jewels sulk,

பரிந்த பரூஉக் காழ் – thick strands that they broke (பரூஉ – இசைநிறை அளபெடை, காழ் ஆரம் – இருபெயரொட்டு), ஆரம் சொரிந்த முத்தமொடு – with pearls dropped from strands, பொன் சுடு நெருப்பின் – like embers from melting gold, like sparks from melting gold (நெருப்பின் – இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது, ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு), நிலம் உக்கு என்ன – like scattered on the land (என்ன – உவமப்பொருள் தரும் சொல்), அம்மென் குரும்பைக் காய் படுபு – beautiful tender tiny coconuts/areca nuts and others are scattered, பிறவும் – and others (gems and gold from their necklaces), தருமணல் முற்றத்து – in the front yard with spread sand, அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப – bees with stripes buzz, மென் பூஞ்செம்மலொடு – along with delicate faded flowers, நன்கலம் சீப்ப – picking up fine jewels, இரவுத் தலைப்பெயரும் – as night leaves, ஏம வைகறை – the protective  dawn (இரவுத் தலை – தகர ஒற்று விகாரம்)

மதுரையின் சிறப்பு

மைபடு பெருந்தோள் மழவர் ஓட்டி,
இடைப் புலத்து ஒழிந்த ஏந்து கோட்டு யானை
பகைப் புலம் கவர்ந்த பாய் பரிப் புரவி
வேல் கோல் ஆக ஆள் செல நூறி,   690

காய் சின முன்பின் கடுங் கட்கூளியர்
ஊர்சுடு விளக்கின் தந்த ஆயமும்
நாடு உடை நல் எயில் அணங்குடைத் தோட்டி
நாள்தொறும் விளங்கக் கைதொழூஉப் பழிச்சி,
நாள் தர வந்த விழுக்கலம் அனைத்தும்   695
கங்கை அம் பேர் யாறு கடற் படர்ந்தாங்கு
அளந்து கடை அறியா வளங்கெழு தாரமொடு,
புத்தேள் உலகம் கவினிக் காண்வர
மிக்குப் புகழ் எய்திய பெரும் பெயர் மதுரைச் (687 – 699)

Splendors of Mathurai

Elephants with lifted tusks, that were abandoned

in battlefields by great enemy warriors with huge

shoulders who were defeated,

rapidly leaping horses that were seized from enemy

countries,

herds of cattle brought by warriors using their spears

as goads after killing enemy warriors with great rage

in the light of the flames they set to enemy towns

with fine forts and fierce gates,

and fine jewels are brought as tributes with praises.

The abundant flow of gifts is like the beautiful, huge

Ganges river flowing into the ocean.

The limitless goods and abundant prosperity in

Madurai of great fame, is a sight to behold, even by

those in the celestial world.

Notes:  ஊர்சுடு விளக்கின் தந்த ஆயமும் (692) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை  – வெட்சிப்போர் கூறிற்று.  என்னை?  வேந்துவிடு முனைஞர் வேற்றுப் புலக் களவின் ஆ தந்து ஓம்பல் மேவற்று ஆகும் (தொல்காப்பியம். புறத்திணையியல் 2).  பழிச்சும் – பரவும் பழிச்சும் வழுத்தின் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 86).

Meanings:  மைபடு – with faults, பெருந்தோள் மழவர் – warriors with huge shoulders, ஓட்டி – chasing them away, ruining them, இடைப் புலத்து ஒழிந்த – driven and abandoned in the battlefield, ஏந்து கோட்டு யானை – elephant with lifted tusks, பகைப் புலம் கவர்ந்த – seized enemy lands, பாய் பரிப் புரவி – rapidly leaping horses, வேல் கோல் ஆக – used their spears as sticks/goads, ஆள் செல நூறி – killed men there (other wasteland warriors), காய் சின முன்பின் கடுங் கண் கூளியர் – fierce-eyed mighty warriors with great rage, ஊர் சுடு விளக்கின் தந்த ஆயமும் – cattle herd brought in the light of burning towns, நாடு உடை நல் எயில் – fine forts in the countries, அணங்குடைத் தோட்டி – fierce gates, நாள்தொறும் விளங்க – every day for prosperity, கைதொழூஉப் பழிச்சி – pressed their hands together and praised (தொழூஉ – இசைநிறை அளபெடை), நாள் தர வந்த விழுக்கலம் அனைத்தும் – all the fine jewels brought as tributes, கங்கை அம் பேர் யாறு கடற் படர்ந்தாங்கு – like how the great river Ganges flows to the ocean, அளந்து கடை அறியா வளம் கெழு தாரமொடு – with limitless things and prosperity, புத்தேள் உலகம் கவினிக் காண்வர – those in the celestial world to see its beauty, மிக்குப் புகழ் எய்திய பெரும் பெயர் மதுரை – Mathurai with great fame

இரவில் மன்னன் துயில் கொள்ளும் நிலை

சினை தல மணந்த சுரும்புபடு செந்தீ   700

ஒண் பூம்பிண்டி அவிழ்ந்த காவில்,
சுடர் பொழிந்து ஏறிய விளங்கு கதிர் ஞாயிற்று
இலங்கு கதிர் இளவெயில் தோன்றியன்ன,
தமனியம் வளைஇய தாவு இல் விளங்கு இழை
நிலம் விளக்குறுப்ப மேதகப் பொலிந்து,   705

மயில் ஓரன்ன சாயல் மாவின்
தளிர் ஏர் அன்ன மேனி தளிர்ப்புறத்து
ஈர்க்கின் அரும்பிய திதலையர் கூர் எயிற்று
ஒண் குழை புணரிய வண் தாழ் காதின்
கடவுட் கயத்து அமன்ற சுடர் இதழ்த் தாமரைத்   710

தாதுபடு பெரும் போது புரையும் வாள்முகத்து
ஆய்தொடி மகளிர் நறுந்தோள் புணர்ந்து,
கோதையின் பொலிந்த சேக்கைத் துஞ்சித்,  (710 – 713)

The King at Night

The king sleeps on a lovely bed with flower

strands, embracing the fragrant shoulders of his

women who wear perfect gold jewels that shine

like the soft, bright light of the rays of the glowing

sun in a grove where asoka trees have opened their

bright blossoms that are like red flames on their

branches, swarmed by bees, and brighten the

land.

The women are delicate like peacocks.  Their bodies

are like the pretty tender leaves of mango trees, and

their budding pallor spots resemble the central vein

on the backside of mango sprouts.

They have sharp teeth, low hanging ear lobes with

bright earrings, bright faces like pollen-rich lotus

flowers growing in ponds for gods, and they wear

beautiful bangles.

Notes:  சாயல் – சாயல் மென்மை (தொல்காப்பியம்,  உரியியல் 29).

Meanings:  சினை தலைமணந்த – on the tree branches (தலைமணந்த – தலைக்கூடின), சுரும்பு படு – attacked by bees, swarmed by bees, செந்தீ ஒண் பூம் பிண்டி அவிழ்ந்த காவில் – in a grove where asoka trees have opened their bright blossoms that are like red flame, Saraca indica, சுடர் பொழிந்து – pouring light, ஏறிய – rising up, விளங்கு கதிர் ஞாயிற்று இலங்கு கதிர் இள வெயில் தோன்றியன்ன – like the soft light of the rays of the bright sun that appeared, தமனியம் – gold, வளைஇய – surrounded (செய்யுளிசை அளபெடை), தாவு இல் – faultless, விளங்கு இழை – bright jewels,  நிலம் விளக்குறுப்ப – making the land bright,  மேதகப் பொலிந்து – is bright and splendid, மயில் ஓரன்ன சாயல் – peacock-like delicate nature, மாவின் தளிர் ஏர் அன்ன மேனி – body like the beautiful tender leaves of mango trees, தளிர்ப்புறத்து ஈர்க்கின் – like the veins on the backside of sprouts (ஈர்க்கின் – இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது, ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு), அரும்பிய திதலையர் – women with budding pallor spots, கூர் எயிற்று  – with sharp teeth, ஒண் குழை புணரிய வண் தாழ் காதின் – with bright earrings on their hanging ears, கடவுட் கயத்து அமன்ற சுடர் இதழ்த் தாமரைத் தாதுபடு பெரும் போது புரையும் – are like the pollen-rich lotus flowers filled in the ponds of gods (புரை – உவம உருபு, a comparison word), வாள் முகத்து – bright faced, ஆய் தொடி மகளிர் – women with beautiful bangles, women with chosen bangles, நறுந்தோள் புணர்ந்து – embracing fine shoulders, கோதையின் பொலிந்த சேக்கைத் துஞ்சி – slept on a beautiful/splendid bed with flower strands

காலையில் மன்னன்

திருந்து துயில் எடுப்ப இனிதின் எழுந்து,
திண் காழ் ஆரம் நீவிக் கதிர் விடும்   715

ஒண்காழ் ஆரம் கவைஇய மார்பின்
வரிக் கடைப்பிரசம் மூசுவன மொய்ப்ப,
எருத்தம் தாழ்ந்த விரவுப் பூந்தெரியல்
பொலஞ்செயப் பொலிந்த நலம் பெறு விளக்கம்
வலி கெழு தடக்கைத் தொடியொடு சுடர்வரச்   720

சோறு அமைவுற்ற நீருடைக் கலிங்கம்
உடை அணி பொலியக் குறைவு இன்று கவைஇ,
வல்லோன் தைஇய வரிப் புனை பாவை
முருகு இயன்றன்ன உருவினை ஆகி,  (714 – 724)

The King in the Morning

O king!  You rise sweetly from perfect sleep to the

music of bards, and rub sandal paste on your chest

adorned by a bright, ray-emitting pearl strand.

Bees with stripes on their ends and other kinds of bees

swarm your flower garlands woven with many kinds of

flowers.

Wearing bright gold rings on your fingers and bracelets

on your strong, large arms, and donning starched,

bright clothing on which your jewels shine, you appear

like a lovely statue that is like Murukan, created by a

skilled sculptor.

Notes:  திருந்து துயில் எடுப்ப இனிதின் எழுந்து (714) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சூதர் இனிய இசையால் ஏத்தித் துயில் எடுத்ததாலே திருந்திய உறக்கத்தினின்றும் இனிதாக எழுந்து.  முருகு இயன்றன்ன உருவினை ஆகி (724) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கடவுளாகிய முருகன் தான் அறிவுப் பொருளும் வியாபகப் பொருளும் ஆதல் நன்கு அறிந்தேயும், தன் தகவுக்கேற்பச் சிற்பியால் இயற்றி அழகு செய்யப்பட்ட வடிவத்தே நின்று அடியார்க்கு காட்சியின்பம் நல்கி அருளுமாப்போலவும் அவன் தான் ஏறிய பாவை அழியுங்கால் தனக்கு அழிவின்மையை உணர்துவனாய் அவ்வுருவத்திற் பற்றின்றியும் உவந்து விளையாடுமாறு போலவும் அம்முருகன் உருவத்தினின்று விளையாடுதல் தன் பொருட்டன்றி உயிர்களின் பொருட்டே ஆதல் போன்றும், நீதானும் உனது உயிரியல்பினை இப் பாச இயல்பினான் வேறாக உணர்ந்து கொண்டனையாய். உன் தகுதிக்கேற்ப ஊழாகிய சிற்பியால் இயற்றி கை செய்து அளிக்கப்பட பாவையாகிய இவ்வுலகின்கண் பற்றின்றியும் உவந்திருந்து, நினக்கு ஏதும் பயன் கருதாமல் நின் கடமையாகிய அரசியலைப் பிறர் நலன் பொருட்டு ஊக்கத்துடன் இயற்றி வாழக்கடவை.  தட – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24).

Meanings:  திருந்து துயில் எடுப்ப இனிதின் எழுந்து – woke up from perfect sleep sweetly listening to music, திண் காழ் ஆரம் நீவி – applied sandal paste from hard-core sandal trees, கதிர் விடும் ஒண் காழ் ஆரம் கவைஇய மார்பின் – on the chest hugged by a bright ray – emitting pearl strand (கவைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), வரிக் கடைப்பிரசம் – honey bees with stripes on their ends, மூசுவன மொய்ப்ப – swarming various bees surround and swarm, எருத்தம் தாழ்ந்த – hanging on the neck, விரவுப் பூந்தெரியல் – flower garland with many kinds of flowers, பொலஞ்செயப் பொலிந்த – made in gold and bright (செய – செய்ய என்பதன் இடைக்குறை), நலம் பெறு விளக்கம் – beautiful ring, வலி கெழு தடக்கைத் தொடியொடு – along with bracelets on large hands with strength, சுடர்வர – bright, சோறு அமைவுற்ற நீருடைக் கலிங்கம் – clothing with starch (சோறு அமைவுற்ற நீர் – கஞ்சி), உடை அணி பொலியக் குறைவு இன்று கவைஇ – wear his clothes in a splendid/beautiful and faultless manner (கவைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), வல்லோன் தைஇய – created by a skilled craftsman (தைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), வரிப் புனை பாவை முருகு இயன்றன்ன உருவினை ஆகி – you become like a beautifully carved and like a statue that is like Murukan

வீரர்கள் மன்னனை வாழ்த்துதல்

வருபுனல் கற்சிறை கடுப்ப இடை அறுத்து,   725
ஒன்னார் ஓட்டிய செருப்புகல் மறவர்
வாள் வலம் புணர்ந்த நின் தாள் வலம் வாழ்த்த,  (725 – 727)

Praises of Warriors

Your warriors who love wars, who block

attacking enemy forces by cutting into them,

blocking like a rock dam that blocks floods,

praise your efforts and triumphs with swords!

Meanings:  வருபுனல் – flowing water, river, கற்சிறை கடுப்ப – like a rock wall (கடுப்ப – உவம உருபு), இடை அறுத்து ஒன்னார் ஓட்டிய – blocked attacking enemy forces by cutting into them, செருப்புகல் மறவர் – warrior who loves wars, வாள் வலம் புணர்ந்த நின் தாள் வலம் வாழ்த்த – praise the great efforts of you with sword strength

சிறந்த வீரர் முதலியோரைக் கொணர

மன்னன் பணித்தல்

வில்லைக் கவைஇ கணை தாங்கு மார்பின்
மா தாங்கு எறுழ்த்தோள் மறவர்த் தம்மின்
கல் இடித்து இயற்றிய இட்டுவாய்க் கிடங்கின்   730

நல் எயில் உழந்த செல்வர்த் தம்மின்
கொல் ஏற்றுப் பைந்தோல் சீவாது போர்த்த,
மாக்கண் முரசம் ஓவு இல் கறங்க,
எரி நிமிர்ந்தன்ன தானை நாப்பண்
பெரு நல்யானை போர்க்களத்து ஒழிய,   735

விழுமிய வீழ்ந்த குரிசிலர்த் தம்மின்
புரையோர்க்குத் தொடுத்த பொலம் பூந்தும்பை
நீர் யார் என்னாது முறை கருதுபு சூட்டி,
காழ்மண்டு எஃகமொடு கணை அலைக் கலங்கி,
பிரிபு இணை அரிந்த நிறம் சிதை கவயத்து   740

வானத்து அன்ன வள நகர் பொற்ப
நோன் குறட்டு அன்ன ஊன் சாய் மார்பின்
உயர்ந்த உதவி ஊக்கலர்த் தம்மின்
நிவந்த யானைக் கண நிரை கவர்ந்த
புலர்ந்த சாந்தின் விரவுப் பூந்தெரியல்   745
பெருஞ் செய் ஆடவர்த் தம்மின் பிறரும்
யாவரும் வருக ஏனோரும் தம் என,  (728 – 747)

King’s Orders to bring Great Men

May you command your men to bring

to your presence,

warriors whose chests are strong holding

bows and taking arrows,

those whose

shoulders are mighty to ride on swift horses,

those who protected fine forts with narrow

moats created by breaking rocks,

those like spreading flames who destroyed large,

fine elephants amidst enemy armies, as drums

with huge eyes, with new leather covers with

hair made from murderous bulls, roar without a

break, and got injured in battle,

those great men wounded greatly in battle to whom

you gave gold thumpai garlands without asking them

what they did,

those who fought for the place that is like heaven

to flourish, even as they lost flesh from their chests

that are like the strong wheel hubs of wagons,

by the attacks of spears fixed to stems and arrows,

and those with sandal paste on their chests who

seized huge elephants belonging to enemies!

Bows and arrows are ruined.  Body shields have lost

color and their joints are broken.  You welcome your

warriors and others in this manner.

Notes:  வீழ்ந்த (736) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – களிற்று யானைகளை வெட்டிக் கொன்று விழுப்புண் பட்டமையான வீழ்ந்த மறவர்.  புரையோர்க்கு (737) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – புரையோர் = உயர்ந்தோர், ஈண்டு உயர்ந்தோர் என்பது மறத் துறையில் உயர்ச்சி பெற்ற படைத் தலைவர்.  புரை – உரு உட்கு ஆகும், புரை உயர்பு ஆகும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 4).  தம்மின் 729, 731, 736, 743 746 –  வியங்கோள், மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person.  பொற்பு – பொற்பே பொலிவு (தொல்காப்பியம், உரியியல் 39).  எறுழ் – எறுழ் வலி ஆகும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 92).  மின் – இர் ஈர் மின் என வரூஉம் மூன்றும் பல்லோர் மருங்கினும் பலவற்று மருங்கினும் சொல் ஓரனைய என்மனார் புலவர்(தொல்காப்பியம், வினையியல் 26).

Meanings:  வில்லைக் கவைஇ – embracing bows (கவைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), கணை தாங்கு மார்பின் – with chests that can take arrows, மா தாங்கு – able to control horses, able to handle horses, எறுழ்த்தோள் – shoulders with great strength, மறவர்த் தம்மின் – bring warriors, கல் இடித்து இயற்றிய – broke rocks and created, இட்டுவாய்க் கிடங்கின் – with narrow moats, நல் எயில் உழந்த செல்வர்த் தம்மின் – bring leaders who protected fine fortresses, கொல் ஏற்றுப் பைந்தோல் சீவாது போர்த்த மாக்கண் முரசம் – huge-eyed drums with new leather cover from murderous bulls with hairs not removed, ஓவு இல் கறங்க – roars without a break, எரி நிமிர்ந்தன்ன தானை நாப்பண் – were like spreading flames in the midst of enemy army, பெரு நல்யானை போர்க்களத்து ஒழிய – destroyed huge fine elephants in the battlefield, விழுமிய வீழ்ந்த குரிசிலர்த் தம்மின் – bring warriors who were wounded greatly in battle, புரையோர்க்குத் தொடுத்த பொலம் பூந்தும்பை – gold thumpai flowers strung as garlands and given to those who are superior in battle, Leucas aspera, நீர் யார் என்னாது – not questioning them about who they are, முறை கருதுபு சூட்டி – you wore on them with proper consideration, காழ் மண்டு எஃகமொடு – with spears fixed to stems, கணை அலைக் கலங்கி – arrows ruined, பிரிபு இணை – joints that are used to attach, அரிந்த – broken, நிறம் சிதை – with ruined colors, கவயத்து – with body shields, with body armors, வானத்து அன்ன வள நகர் பொற்ப – the city gleamed like heaven, palace gleamed like the celestial world (வானத்து – வானம், அத்து சாரியை), நோன் குறட்டு அன்ன – like a strong axle box, like a strong wheel hub, ஊன் சாய் மார்பின் – with chests that have lost flesh, உயர்ந்த உதவி ஊக்கலர்த் தம்மின் – bring those who did great work with enthusiasm, நிவந்த யானைக் கண நிரை கவர்ந்த – seized herds of tall elephants, புலர்ந்த சாந்தின் – with dried sandal paste, விரவுப் பூந்தெரியல் – flower garlands with many flowers mixed, பெருஞ்செய் ஆடவர் தம்மின் – bring the men who have done great deeds, பிறரும் யாவரும் வருக ஏனோரும் தம் என – you bring them and everyone else

everyone else

மன்னனது பெருங்கொடை

வரையா வாயில் செறாஅது இருந்து,
பாணர் வருக, பாட்டியர் வருக,
யாணர்ப் புலவரொடு வயிரியர் வருக என,   750

இருங்கிளை புரக்கும் இரவலர்க்கு எல்லாம்,
கொடுஞ்சி நெடுந்தேர் களிற்றொடும் வீசி,  (748 – 752)

Generosity of the King

May you give, stating specifically, your doors not blocked,

chariots with lotus ornaments and bull elephants to bards,

viralis, poets with wealth of words, and musicians!

Notes:  யாணர் – புதிதுபடற் பொருட்டே யாணர்க் கிளவி (தொல்காப்பியம், உரியியல் 83).  வரையா (748) – செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.

Meanings:  வரையா – stating specifically, வரைந்து கூறி (குறிப்பிட்டுக் கூறி),  வாயில் செறாஅது இருந்து – at your door without blocking (செறாஅது – இசை நிறை அளபெடை), பாணர் வருக – welcome bards, பாட்டியர் வருக – welcome the women from the families of bards, welcome viralis, யாணர்ப் புலவரொடு வயிரியர் வருக – welcome musicians along with verse-rich poets, என இருங்கிளை புரக்கும் – protects huge clan of relatives, இரவலர்க்கு எல்லாம் கொடுஞ்சி நெடுந்தேர் களிற்றொடும் வீசி – give to those who come tall chariots decorated with lotus shaped ornaments along with male elephants

மன்னனை வாழ்த்துதல்

களம் தோறும் கள் அரிப்ப,
மரம் தோறும் மை வீழ்ப்ப,
நிண ஊன் சுட்டு உருக்கு அமைய,  755

நெய் கனிந்து வறை ஆர்ப்ப
குரூஉக் குய்ப் புகை மழை மங்குலின்
பரந்து தோன்றா வியல் நகரால்
பல் சாலை முது குடுமியின்
நல் வேள்வித் துறை போகிய,   760

தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர்
புணர் கூட்டு உண்ட புகழ் சால் சிறப்பின்
நிலந்தரு திருவின் நெடியோன் போல,
வியப்பும் சால்பும் செம்மை சான்றோர்
பலர் வாய்ப் புகர் அறு சிறப்பின் தோன்றி,   765

அரிய தந்து குடி அகற்றி,
பெரிய கற்று இசை விளக்கி,
முந்நீர் நாப்பண் ஞாயிறு போலவும்,
பல்மீன் நடுவண் திங்கள் போலவும்,
பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து இனிது விளங்கிப்   770

பொய்யா நல் இசை நிறுத்த புனை தார்ப்
பெரும் பெயர் மாறன் தலைவனாகக்
கடந்து அடு வாய்வாள் இளம்பல் கோசர்
இயல் நெறி மரபின் நின் வாய்மொழி கேட்ப
பொலம் பூண் ஐவர் உட்படப் புகழ்ந்த   775
மறம் மிகு சிறப்பின் குறுநில மன்னர்
அவரும் பிறகும் துவன்றி
பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நிற் புகழ்ந்து ஏத்த,
இலங்கு இழை மகளிர் பொலங்கலத்து ஏந்திய
மணம் கமழ் தேறல் மடுப்ப, நாளும்   780
மகிழ்ந்து, இனிது உறைமதி பெரும,
வரைந்து நீ பெற்ற நல் ஊழியையே! (753 – 782)

Praising the King

May you perform fine rituals like your ancestor
Palsālai Muthukudumi of fame, who received
knowledge from fine teachers of ancient tradition,
in whose reign, in this big city, liquor was filtered
in all the places, goats were slaughtered under all
the trees, dishes were cooked with roasted fatty
meat and abundant ghee as colorful smoke rose
appearing like spreading rain clouds!

May you be like King Thiruvil Pāndiyan of fame,

spotless, and praised for this greatness by those

with great wisdom!

May you bring precious goods to your land

and increase the number of citizens, learn

books and attain fame, appear like the sun in the

midst of the ocean, and the moon in the midst

of stars among your bright ministers!

May you shine sweetly with everlasting fame!

May Māran of the ancient clan who adorns himself

with beautifully made flower garlands be a leader to

young Kosars who kill their enemies with their

unfailing swords and listen to his commands and

follow the right path!

May the five great assemblies and the

small-region kings, famed for their bravery, praise

you in your splendid court of renown!

May you enjoy this good life that has been given to you,

being served liquor in gold cups by young women

with glittering ornaments!

Notes:  குரூஉ (757) – நிறம், ‘குருவும் கெழுவும் நிறமாகும்மே’ (தொல்காப்பியம், உரியியல் 5).  நிலந்தரு திருவின் நெடியோன் (763) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – எல்லா நிலங்களையும் தன்னிடத்தே காட்டின பெருஞ்செல்வமுடைய மாயோனைப் போல, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தமிழ்ச் சங்கம் நிறீஇ அதன்கண் மெய்ந்நூல் புலப்படுத்த சிறப்பினையுடைய நிலந்தரு திருவிற்பாண்டியன்  என்னும் புகழால் நீண்ட மன்னனைப் போல.  நெடியோன் உம்பல் (மதுரைக்காஞ்சி 61) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – வடிம்பலம் நின்ற பாண்டியன் வழியில் வந்தோனே, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – திருவிற் பாண்டியன் என்னும் புகழால் நீண்டவனுடைய வழியில் தோன்றியவனே.  மதி – மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் ஆவயின் ஆறும் முன்னிலை அசைச்சொல் (தொல்காப்பியம்.  சொல்லதிகாரம்.  இடையியல் 26).  தோன்றா – தோன்றிய என்பது பொருள். செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம். எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.  பொற்பு – பொற்பே பொலிவு (தொல்காப்பியம், உரியியல் 39). முந்நீர் – தமிழகம் கிழக்கு தெற்கு மேற்கு ஆகிய மூன்று திசையானும் நீர்வளைவுண்டது.  முந்நீர் என்னும் தமிழ்க்கிளவி இம்முப்புறக் கடலமைப்பைச் சுட்டுவது – வ. சுப. மாணிக்கனாரின் ‘தமிழ்க்காதல்’ நூல், ஆற்று நீரும், ஊற்று நீரும் மழை நீரும் உடைமையான் முந்நீர் – ஒளவை துரைசாமி புறநானூறு 9 உரை, நிலத்தைப் படைத்தலும் காத்தலும் அழித்தலுமாகிய நீர் – நச்சினார்க்கினியர் மதுரைக்காஞ்சி 75 உரை.

Meanings:  களம் தோறும் கள் அரிப்ப – filtered liquor in all the places (களம் – இடம்), மரம் தோறும் மை வீழ்ப்ப – slaughtered goats under each tree, நிண ஊன் சுட்டு உருக்கு அமைய – roasted fatty meat and melted it, நெய் கனிந்து வறை ஆர்ப்ப – made many poriyals using lots of ghee (கனிந்து – நிறையப்பெற்று), குரூஉக் குய்ப் புகை – colorful cooking smoke (குரூஉ – இசைநிறை அளபெடை), மழை மங்குலின் பரந்து தோன்றா – appearing like spread rain clouds (மங்குலின் – இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது, ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு), வியல் நகரால் – in the wide city (நகரால் – நகரிடத்து, வேற்றுமை மயக்கம்), பல் சாலை முதுகுடுமியின் – like king Palsālai Muthukudumi (முதுகுடுமியின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப்பொருளில் வந்தது), நல் வேள்வித் துறை போகிய – may you perform good rituals with aspects (போகிய – வியங்கோள்), தொல் ஆணை – ancient command, நல் ஆசிரியர் – fine teachers, புணர் கூட்டு உண்ட – learned from them, புகழ் சால் சிறப்பின் – with fame, நிலந்தரு திருவின் நெடியோன் போல – like king Thiruvil Pāndiyan who seized land for his country, like Thirumal, வியப்பும் சால்பும் செம்மை சான்றோர் பலர் வாய் – praised by the greatly wise with awe and wisdom, புகர் அறு சிறப்பின் தோன்றி – appearing with spotless greatness, அரிய தந்து – bring rare goods/wealth, குடி அகற்றி – increased citizens, பெரிய கற்று இசை விளக்கி – learned books and attained fame, முந்நீர் நாப்பண் ஞாயிறு போலவும் – like the sun amidst the ocean, பல்மீன் நடுவண் திங்கள் போலவும் – like the moon between many stars, பூத்த சுற்றமொடு – with many relatives, with many ministers, பொலிந்து – flourishing, இனிது விளங்கி – shine sweetly, பொய்யா நல் இசை நிறுத்த – established fine fame to last, புனை தார்ப் பெரும் பெயர் மாறன் – greatly famous Māran wearing hand-made garlands, great Māran wearing beautiful garlands, தலைவனாக கடந்து அடு வாய்வாள் இளம் பல் கோசர் – as a leader to young Kosars who kill enemies with their unfailing swords, இயல் நெறி மரபின் – according to the tradition of the right path, நின் வாய்மொழி கேட்ப – listen to your words, பொலம் பூண் ஐவர் உட்பட – including the five wearing gold ornaments (5 advisors to the king, 5 advisory groups),  புகழ்ந்த மறம் மிகு சிறப்பின் குறுநில மன்னர் – small-region kings with fame and bravery, அவரும் பிறகும் – them and others, துவன்றி – together, பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நிற்புகழ்ந்து ஏத்த – praise you in your famous splendid assembly, இலங்கு இழை மகளிர் – women wearing gleaming jewels, பொலங்கலத்து ஏந்திய மணம் கமழ் தேறல் மடுப்ப – serve fragrant liquor in golden bowls, நாளும் மகிழ்ந்து இனிது உறைமதி – may you stay sweet enjoying every day (மதி – முன்னிலையசை, an expletive of the second person), பெரும – O lord, வரைந்து நீ பெற்ற நல் ஊழியையே – this life you are given by good destiny