குறுந்தொகை – Kurunthokai  1 – 200

Translated by Vaidehi Herbert 

Copyright ©  All Rights Reserved

If you go to http://sangailakkiyam.org, you can learn some easy poems, take up a very easy test and get a certificate. 

தமிழ் உரை நூல்கள்:
குறுந்தொகை – உ. வே. சாமிநாத அய்யர் – உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம், சென்னை
குறுந்தொகை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார்- சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை

Please treat …… as spaces

குறுந்தொகை 1, திப்புத்தோளார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது, அவனுடைய கையுறையை மறுத்து
செங்களம் படக் கொன்ற அவுணர்த் தேய்த்த
செங்கோல் அம்பின் செங்கோட்டி யானைக்
கழல் தொடிச் சேஎய் குன்றம்,
குருதிப் பூவின் குலைக் காந்தட்டே.

Kurunthokai 1, Thippu Tholār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero, refusing the glory lilies he brought
The Red One,
wearing whirling bracelets,
vanquished the demons
in the red battlefield,
his arrow shafts and
elephant’s tusks turning red.
His mountain is filled with
clusters of blood-red glory lilies.

Notes:  கையுறையை மறுத்தது.  கையுறை – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – கையின்கண் சேர்ப்பது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இச் செய்யுளை பேராசிரியரும் நச்சினார்க்கினியரும் ‘தோழி தலைவியை இடத்துய்த்து நீங்கியது’ என்னும் துறைப்படுத்தோதுவர்.  அஃதாவது, தலைமகனது வரவு உணர்ந்த தோழி தலைமகளைப் பொழிலின்கண் ஒரு குறியிடத்தே கொண்டு சென்று, “சேஎய்குன்றம் குருதிப் பூவின் குலைக்காந்தட்டு ஆண்டுத் தெய்வம் உறைதலின் நின்னால் வரப்படாது; யான் சென்று கொய்து வருவேன்; நீ அதுகாறும் இப்பொழிலிடத்தே நிற்கக்கடவாய்” என நிறுத்தி நீங்குதல் என்பதாம்.  தமிழண்ணல் உரை – எங்களிடம் இருப்பதால் வேண்டாம் என மறுக்கும் சொல் பாடலில் இல்லை.  சொல் எஞ்சி குறைந்து நிற்பதால் இதைச் ‘சொல்லெச்சம்’ என்பர்.  Murukan is the ruling deity of the mountains.  Red is the color for Murukan and the poet shows all the red elements associated with Murukan.  The friend implies that the heroine does not want kānthal flowers from the hero.  She wants their courtship to end and for their marriage to be celebrated.

Meanings:  செங்களம் பட – causing it to be red due to blood, கொன்ற – killed, அவுணர் – demons, தேய்த்த – destroyed, killed, செங்கோல் – red shaft, perfect shaft, அம்பின் – with arrow, செங்கோட்டு யானை – elephant with red tusks (with blood), முருகனின் ஊர்தியான பிணிமுகம் என்ற யானை, கழல் தொடி – whirling bracelets, சேஎய் குன்றம் – the Red One’s mountain, Murukan’s mountain, குருதிப் பூவின் – with blood-like red flowers, குலைக்காந்தட்டு – has clusters of Malabar glory lilies, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 2, இறையனார், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் சொன்னது
கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அம் சிறைத் தும்பி!
காமம் செப்பாது, கண்டது மொழிமோ!
பயி்லியது கெழீஇய நட்பின், மயில் இயல்
செறி எயிற்று அரிவை கூந்தலின்,
நறியவும் உளவோ நீ அறியும் பூவே?  5

Kurunthokai 2, Iraiyanār, Kurinji Thinai – What the hero said about his lover’s beauty
O beautiful winged bee
whose life is choosing honey!
Tell me what you found
and not what pleases me!

Is there a flower with more
fragrance than the hair of
my woman with perfect teeth,
peacock nature and enduring love?

Notes:  இயற்கைப் புணர்ச்சிக்குப் பின் தலைவன் கூறியது.  நச்சினார்க்கினியர் தொல்காப்பியத்துக் களவியல் 10ஆம் சூத்திரத்துக்கு இச் செய்யுளை எடுத்துக்காட்டி, “இதனுள் தும்பி என்றது முன்னிலையாக்கல், கண்டது மொழிமோ என்றது சொல்வழிப்படுத்தல், கூந்தலின் நறியவும் உளவோ என்றது நன்னயமுரைத்தல், காமம் செப்பாது என்றது எந்நிலத்து வண்டாகலின் எனக்காகக் கூறாது மெய் கூறெனத் தன் இடம் அதுவாகக் கூறலின் இடமணித்தென்றது.  பயிலியது கெழீஇய நட்பென்றது தம் நிலையுரைத்தல்”.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தும்பி விடை தாராதாகவும் விடை கூறுவது போன்று வினவியது, பாடல் சான்ற புலனெறி வழக்கம்.  இதனை ‘சொல்லா மரபின் அவற்றொடு கெழீஇ செய்யா மரபின் தொழிற்படுத்து அடக்கியும்’ (தொல்காப்பியம்  பொருளியல் 2) என வரும் தொல்காப்பிய விதியாலும் உணர்க.

Meanings:  கொங்கு – honey, pollen, தேர் – choose, வாழ்க்கை – life, அம் சிறை – pretty wings, inner wings, தும்பி – bee, காமம் – (for me) to be happy, செப்பாது – not uttering, கண்டது மொழிமோ – tell me what you saw (மோ – முன்னிலை அசை, an expletive used with the second person), பயி்லியது – due to habit, கெழீஇய – with closeness, நட்பின் – with love, with friendship, மயில் இயல் – peacock-like nature, செறி எயிற்று – with close teeth, with perfect teeth, அரிவை கூந்தலின் – like the young woman’s hair, நறியவும் – fragrance, உளவோ – is it there, நீ அறியும் பூ – among the flowers you know, ஏ – ஈற்றசை

குறுந்தொகை 3, தேவகுலத்தார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
நிலத்தினும் பெரிதே, வானினும் உயர்ந்தன்று,
நீரினும் ஆரளவின்றே, சாரல்
கருங்கோல் குறிஞ்சிப் பூக் கொண்டு
பெருந்தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே.

Kurunthokai 3, Thēvakulathār, Kurinji Thinai – What the heroine said about her love for the hero, as he listened nearby
Larger than the earth,
higher than the sky,
and harder to fathom than
the ocean,
is my love for the man from
the mountain slopes, where bees
make rich honey from the flowers
of kurinji plants with black stems.

Notes:  வரையாது ஒழுகும் தலைவன் கேட்கும்படி கூறியது.  ஐங்குறுநூறு 184 – கடலினும் பெரிது எமக்கு அவருடை நட்பே.  நீரினும் ஆரளவின்றே (2) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – கடலைக் காட்டிலும் அளத்தற்கரிய ஆழம் உடையது.  கருங்கோல் குறிஞ்சி: அகநானூறு 308 – கருங்கோல் குறிஞ்சி நும் உறைவின் ஊர்க்கே, குறுந்தொகை 3 – கருங்கோல் குறிஞ்சிப் பூக் கொண்டு, புறநானூறு 374 – கருங்கோல் குறிஞ்சி அடுக்கம்.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – நிலமும் வானும் நீரும் பருவத்தில் இயைந்து பயன்படுதல் போல நட்பும் வரைதற்குரிய நன்னாள் இயைந்து பயன்படுதல் குறித்தது எனினும் அமையும்.

Meanings:  நிலத்தினும் பெரிது – larger than the earth, ஏ – அசை நிலை, an expletive, வானினும் உயர்ந்தன்று – taller than the sky, நீரினும் ஆர் அளவின்று – deeper to measure than the ocean, ஏ – அசை நிலை, an expletive, சாரல் – mountain slopes, கருங்கோல் குறிஞ்சி – kurinji plants with strong stems, kurinji plants with black stems, kurinji flowers with black stems, Strobilanthes Kunthiana, பூக் கொண்டு – using the flowers, பெருந்தேன் – rich honey, rich honey combs, இழைக்கும் – they make, நாடனொடு – with the man from the country, நட்பே – friendship, love (நட்பே என்பது பெருமை வியப்பு)

குறுந்தொகை 4, காமஞ்சேர் குளத்தார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நோம் என் நெஞ்சே! நோம் என் நெஞ்சே!
இமை தீய்ப்பன்ன கண்ணீர் தாங்கி,
அமைதற்கு அமைந்த நம் காதலர்,
அமைவிலர் ஆகுதல், நோம் என் நெஞ்சே.

Kurunthokai 4, Kāmanchēr Kulathār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
My heart aches!  My heart aches!
My perfect lover who consoled me,
when I cried hot tears that almost
scalded my eye lids, has changed.
My heart aches!

Notes:  பிரிவிடை ஆற்றாளென வருந்திய தோழிக்குத் தலைவி சொன்னது.  தமிழண்ணல் உரை – நோம் என் நெஞ்சே என மூன்று முறை அடுக்கும் பாடல் அமைப்பே துன்பத்தின் மிகுதியை புலப்படுத்தி விடுகின்றது.

Meanings:  நோம் என் நெஞ்சு – my heart aches, my heart hurts, ஏ – அசை நிலை, an expletive), நோம் என் நெஞ்சு – my heart aches, ஏ – அசை நிலை, an expletive, இமை தீய்ப்பன்ன – like burning the eyelids, கண்ணீர் – tears, தாங்கி – blocked, அமைதற்கு அமைந்த – one who was perfect for me, நம் காதலர் – our/my lover, அமைவிலர் ஆகுதல் – has changed, நோம் என் நெஞ்சு – my heart aches, my heart hurts, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 5, நரிவெரூஉத் தலையார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அது கொல் தோழி காம நோயே,
வதி குருகு உறங்கும் இன் நிழல் புன்னை
உடை திரைத் திவலை அரும்பும் தீ நீர்
மெல்லம்புலம்பன் பிரிந்தெனப்
பல் இதழ் உண்கண் பாடு ஒல்லாவே?  5

Kurunthokai 5, Nariverūuth Thalaiyār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
Is this how love sickness is, my friend?
The lord of the delicate shores,
……….where residing herons sleep in the
……….sweet shade of punnai trees,
……….which bloom when the breaking
……….waves spray their sweet mist,
has left me.

My kohl-lined eyes that resemble flowers
with many petals refuse to sleep.

Notes:  பிரிவிடை ஆற்றாளென வருந்திய தோழிக்குத் தலைவி சொன்னது.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – கடலன்ன செல்வத்தால் பொலிவு பெறும் மனைக் கண்ணே வரையாது இனிது உறங்குகின்றான் என்பது.

Meanings:  அது கொல் – is that how it is, தோழி – my friend, காமநோய் – this love affliction, ஏ – அசை நிலை, an expletive, வதி குருகு – residing herons/egrets/storks,  உறங்கும் – sleeping, இன் நிழல் – sweet shade, புன்னை – laurel, நாகம், Indian Laurel tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, உடை திரை – breaking waves, திவலை – water spray, அரும்பும் – bloom, தீ நீர் – sweet water, மெல்லம்புலம்பன் – lord of the delicate seashore (அம் – சாரியை, an augment, புலம்பு = கடற்கரை, நெய்தல் நிலம்), பிரிந்தென – since he has left, பல் இதழ் – many petals – according to U.V. Swaminatha Iyer’s commentary, this is a lotus flower, உண்கண் – eyes with kohl, கண் மை, பாடு ஒல்லா – do not agree to close, do not sleep, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 6, பதுமனார், நெய்தற் திணை – தலைவி சொன்னது
நள்ளென்றன்றே , சொல் அவிந்து
இனிது அடங்கினரே மாக்கள் முனிவின்று,
நனந்தலை உலகமும் துஞ்சும்,
ஓர் யான் மன்ற துஞ்சாதேனே.

Kurunthokai 6, Pathumār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
In the still darkness of night,
words have died down,
everybody has sunk
into sweet sleep with no malice,
and the whole wide world sleeps.

I certainly am the only one
who is unable to sleep!

Notes:  வரைவிடை வைத்துப் பொருள்வயின் பிரிதல்.

Meanings:   நள்ளென்றன்று – with dense darkness, ஏ – அசை நிலை, an expletive, யாமம் – night, சொல் அவிந்து – words have died down, இனிது அடங்கினரே – they have slept sweetly, மாக்கள் – humans, people, முனிவின்று – without stress, without malice, நனந்தலை – vast, wide spaced, உலகமும் துஞ்சும் – the whole world sleeps, ஓர் யான் – I alone, மன்ற – certainly, தேற்றம், certainty, துஞ்சாதேன் – I am not sleeping, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 7, பெரும்பதுமனார், பாலைத் திணை – கண்டோர் சொன்னது
வில்லோன் காலன கழலே, தொடியோள்
மெல்லடி மேலவும் சிலம்பே, நல்லோர்
யார் கொல் அளியர் தாமே, ஆரியர்
கயிறாடு பறையின் கால் பொரக் கலங்கி
வாகை வெண் நெற்று ஒலிக்கும்  5
வேய் பயில் அழுவம் முன்னியோரே?

Kurunthokai 7, Perumpathumanār, Pālai Thinai – What the passers-by said, when they saw the hero and heroine in the wasteland
The man bearing a bow
has war anklets on his feet;
the girl wearing bangles
has anklets on her delicate feet.

Who are these pitiful, nice people
walking with others on this
bamboo-filled desert path, where
the wind whips and white vākai
seedpods rattle like the drums of
Āryan acrobats dancing on tightropes?

Notes:  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – தலைவனால் தலைவி வரைந்து கொள்ளப்படாமையைப் புலப்படுத்துவார், ‘மெல்லடி மேலவும் சிலம்பே’ என்றார்.  மணம் புரிவதற்கு முன், மணமகளது காலில் பெற்றோர்களால் அணியப்பட்ட சிலம்பை நீக்குவதற்கு ஒரு சடங்கு செய்யப்படும்.  அது ‘சிலம்பு கழி நோன்பு’ எனப்படும்.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – அழுவத்தில் காலில் கழலும் சிலம்பும் ஒலிக்கப் புகும் இந்நல்லோரைக் கண்டு கலங்கி அறிவில்லாத வாகை வெண்ணெற்று ஒலித்தல், சாடுவாற் கொள்ள வைத்தது கண்டோர் இரக்கம் புலப்பட என்பது.   வாகை நெற்று ஒலித்தல்:  குறுந்தொகை 7 – ஆரியர் கயிறாடு பறையின் கால் பொரக் கலங்கி வாகை வெண் நெற்று ஒலிக்கும், குறுந்தொகை 369 – அத்த வாகை அமலை வால் நெற்று அரி ஆர் சிலம்பின் அரிசி ஆர்ப்பக் கோடை தூக்கும் கானம், அகநானூறு 45 – உழுஞ்சில் விளை நெற்று அம் துணர் ஆடு களப் பறையின் அரிப்பன ஒலிப்ப, அகநானூறு 151 – உழுஞ்சில் தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடுமகள் அரிக் கோல் பறையின் ஐயென ஒலிக்கும்.  Poems Ainkurunūru 399 and Natrinai 279 describe the pain of the mothers who are unable to witness the anklet-removal ceremonies of their daughters who have eloped.

Meanings:  வில்லோன் – the man with a bow, காலன கழல் – warrior anklets on his feet, ஏ – அசை நிலை, an expletive, தொடியோள் – the young woman with bangles, மெல்லடி – delicate feet, மேலவும் – on them, சிலம்பு – anklets, ஏ – அசை நிலை, an expletive, நல்லோர் – good people, யார் கொல் – who are these people, அளியர் – they are pitiable, தாம் – அசை நிலை, an expletive, ஏ – அசை நிலை, an expletive, ஆரியர் – Āryans, கயிறாடு – walking on a rope, பறையின் – like the drum that is hit, கால் பொர – due to the winds blowing, கலங்கி – tremble, வாகை – உழிஞ்சில், Sirissa Tree, Albizia lebbeck, வெண் நெற்று ஒலிக்கும் – white seed pods rattle, வேய் பயில் – bamboo filled, அழுவம் – forest, முன்னியோர் – those who are going, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 8, ஆலங்குடி வங்கனார், மருதத் திணை – பரத்தை சொன்னது, தலைவியின் தோழியர் கேட்கும்படி
கழனி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம் பழம்
பழன வாளை கதூஉம் ஊரன்,
எம் இல் பெருமொழி கூறித், தம் இல்
கையும் காலும் தூக்கத் தூக்கும்
ஆடிப் பாவை போல
மேவன செய்யும் தன் புதல்வன் தாய்க்கே.  5

Kurunthokai 8, Ālankudi Vankanār, Marutham Thinai – What the concubine said, as the heroine’s friends listened nearby
The man from the town,
where pond vālai fish seize
sweet fruit that ripen and
drop from a mango tree
from the nearby field, talks big
at my place.

But when he’s at his home, he’s
like the mirror image of a puppet
that lifts its hands and legs when
a puppeteer lifts them, reflecting
the wishes of his son’s mother.

Notes:  தலைவி தன்னைப் புறங்கூறினாள் எனக் கேட்ட பரத்தை தோழியர் கேட்பாக் கூறியது.  குறுந்தொகை 164 – கணைக் கோட்டு வாளை கமஞ்சூல் மட நாகு துணர்த் தேக் கொக்கின் தீம்பழம் கதூஉம்.   இரா. இராகவையங்கார் உரை – விளைந்து உகு தீம் பழம் பழன வாளை கதூஉம் ஊரன் என்றது, தலைவியர்க்குரிய தலைவரைக் கிடைத்தபோது துய்ப்பது பரத்தையர் இயல்பென்று குறித்தாளாம்.

Meanings:   கழனி – field, மாஅத்து – of a mango tree (அத்து சாரியை), விளைந்து உகு – ripen and drop, தீம் பழம் – sweet fruits, பழன – pond, field, வாளை – valāi fish, scabbard fish, Trichiurus haumela, கதூஉம் – catches and bites, grabs and bites, ஊரன் – the man from such town, எம் இல் பெருமொழி கூறி – talking great words at our place, தம் இல் – in his house, கையும் காலும் தூக்கத் தூக்கும் – lifts the hands and legs, ஆடிப் பாவை போல – like a mirror reflection puppet, மேவன செய்யும் – he honors her wishes, he is obedient to her, தன் புதல்வன் தாய்க்கு – to his son’s mother, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 9, கயமனார், நெய்தற் திணை – பரத்தையிற் பிரிந்து மீண்ட தலைவனிடம் தோழி சொன்னது
யாயாகியளே மாஅயோளே,
மடை மாண் செப்பில் தமிய வைகிய
பெய்யாப் பூவின் மெய் சாயினளே,
பாசடை நிவந்த கணைக் கால் நெய்தல்
இன மீன் இருங்கழி ஓதம் மல்குதொறும்
கயம் மூழ்கு மகளிர் கண்ணின் மானும்  5
தண்ணந்துறைவன் கொடுமை,
நம் முன் நாணிக் கரப்பாடும்மே.

Kurunthokai 9, Kayamanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero who returned from his concubine’s house
Her dark-skinned body
is wasting away like unworn
flowers that wilt when kept
in a fine, clasped box,

because of the cruelty of her
husband, the lord of the cool,
beautiful seashore,

where flooded, dark backwaters
are filled with shoals of fish, and
thick-stemmed, waterlily
blossoms floating above green
leaves look like the eyes of women
who bathe in the ponds.

She is ashamed to admit his faults
to others; she hides them well.
Such is her good nature!

Notes:  தலைவனுக்குத் தோழி வாயில் நேர்ந்தது.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – தண்ணந்துறைவன் கண்கள் அல்லாத நெய்தல்களை இவையும் கண்கள் என்று வேறு சொல்ல ஒக்கும் துறையையுடையவன் ஆதலால், தன் கண்ணாகிய தலைவியல்லாத பரத்தையைக் கண்டார் இவற்கு இவளும் கண்ணாவாள் எனப் பேணி ஒழுகுபவன் என்று அவன் தலைவியை பேணாது ஒழுகுதலைக் குறித்தாள்.

Meanings:  யாய் ஆகியவள் – one who has traits like a mother, ஏ – அசை நிலை, an expletive, மாயோள் – the dark girl, ஏ – அசை நிலை, an expletive, மடை – clasp, மாண் – fine, செப்பில் – in a box, தமிய – by itself, வைகிய – placed, பெய்யாப் பூவின் – like flowers that are not worn, மெய் சாயினள் – her body has wilted, ஏ – அசை நிலை, an expletive, பாசடை – green leaves, நிவந்த – rising above, கணைக் கால் – thick- stemmed, நெய்தல் –  blue waterlilies, white waterlilies, இனமீன் – shoals of fish, இருங்கழி – dark/huge backwaters, dark/huge brackish water, ஓதம் – floods, waves, flowing water, மல்குதொறும் – whenever the water levels increase, கயம் மூழ்கு மகளிர் – women who bathe in the ponds, கண்ணின் மானும் – like their eyes, தண்ணந்துறைவன் – the lord of the cool beautiful seashore, கொடுமை – cruelty, நம் முன் நாணி – ashamed in front of us, கரப்பு ஆடும் – she hides it (கரப்பாடும்மே – செய்யுளோசை நோக்கி மகர ஒற்று விரிந்தது)

குறுந்தொகை 10, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – பரத்தையிற் பிரிந்து மீண்ட தலைவனிடம் தோழி சொன்னது
யாய் ஆகியளே விழவு முதலாட்டி,
பயறு போல் இணர பைந்தாது படீஇயர்
உழவர் வாங்கிய கமழ் பூமென் சினைக்
காஞ்சி ஊரன் கொடுமை
கரந்தனள், ஆகலின் நாணிய வருமே.  5

Kurunthokai 10, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero who returned from his concubine’s house
She, the one who brought him
joy and prosperity,
conceals her husband’s cruelty,
the man from a country
where farmers bend delicate
branches of portia trees to spray
themselves with yellow pollen
clustered like lentils. And so,
he will return to her, with shame.

Notes:  தலைவனுக்குத் தோழி வாயில் நேர்ந்தது.  முதலாட்டி (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – தலைவன் செல்வம் பெற்று மகிழ்ந்து குலாவுவதற்குக் காரணமாக உள்ளாள், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தலையின் விழவிற்கு முதன்மையை ஆளும் தன்மையுடையவள் ஆயினள், விழவு – ஈண்டு இன்பம் என்னும் பொருட்டாய் நின்றது.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – உழவர் தம் மேனியிலும் தம் உழு பகட்டினும் தாது படிந்து தாம் உழு நிலத்துக் காஞ்சி மரங்களை வளைத்த செயல் தோன்ற வந்தாற்போலத் தலைவனும் அவன் தன் பாணனும் பரத்தையரை வளைத்துச் சேரியினிகழ்த்தியன மனையிற் தலைவி காண வந்து நின்றது கருதிற்று. உழவன் தலைவனாகவும் உழு பகடு பாணனாகவும் உழு நிலம் சேரியாகவும் காஞ்சி மரங்கள் பரத்தையராகவும் கொள்க.

Meanings:  யாய் ஆகியள் – she ( the heroine, who is like a mother), ஏ – அசை நிலை, an expletive, விழவு முதலாட்டி – she who has brought the hero happiness and wealth, பயறு போல் – like green gram lentil, phaseolous aureus (old name), Vigna radiate, பாசிப் பருப்பு, பயத்தம் பருப்பு Green gram dhal, phaseolous aureus,  இணர – bunch, பைந்தாது – fresh pollen, படீஇயர் – for the pollen to fall on them, உழவர் – farmers, வாங்கிய – pulled, bent, கமழ்பூ – fragrant flowers, மென் சினை – delicate branches, காஞ்சி ஊரன் – man from town with kānchi trees, பூவரச மரம், portia tree, Thespesia populnea, கொடுமை – cruelty, கரந்தனள் – she hides, ஆகலின் – so, நாணிய – with shame, வரும் – he will come, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 11, மாமூலனார், பாலைத் திணை – தலைவி தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது, தோழி கேட்கும்படியாக
கோடு ஈர் இலங்கு வளை ஞெகிழ நாடொறும்
பாடில கலிழும் கண்ணொடு புலம்பி
ஈங்கு இவண் உறைதலும் உய்குவம் ஆங்கே,
எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே, முனாது
குல்லைக் கண்ணி வடுகர் முனையது  5
பல்வேல் கட்டி நன்னாட்டு உம்பர்
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும்,
வழிபடல் சூழ்ந்திசின் அவருடை நாட்டே.

Kurunthokai 11, Māmoolanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her heart, as her friend listened nearby
May you live long, my heart!
My bright bangles carved from
conch shells slip down my
wasting hands; I am crying
alone every day in sorrow; My
teary eyes have lost their sleep.

Wake up!
Let us escape this loneliness!
Let us go to the country where
the Vadukars wear basil garlands,
beyond the fine land
of the many-speared Katti,
where my lover lives.

I have considered going there even
though they speak a different language.

Notes:  தலைவன் பிரிந்த காலத்தில் தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லுவாளாய் தோழி கேட்பச் சொல்லியது.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – ‘ஈங்கு இவண் உறைதலும் உய்குவம்’ என்பது வளை நெகிழ்தலும் கண் கவிழ்தலுங் கண்டு அன்னை இடித்துரைக்கவும் ஊரலர் தூற்றவும் நெஞ்சே நீயும் யானும் இங்கு இப்படி வருந்தி வதிவதும் தப்புவேம் என்றதாம்.  ‘வடுகர் முனையது மொழிபெயர் தேஎத்தராயினும் என்றது’ தலைவியது ஆண்மையும் உணர்வும் குறித்து நின்றதெனின் நன்கு பொருந்தும்.  The Vadukars were people who lived north of Venkatam hills.  Katti was a small region Chēra king who ruled the Tamil country that was close to the Vadukar country.  Kullai could be white basil (thulasi, ocimum album), wild basil (puna thulasi, Ocimum adscendens) or cannabis sativa.

Meanings:  கோடு – conch shells, ஈர் – cutting (and made), இலங்கு வளை – bright bangles, ஞெகிழ – becoming loose, slipping down, நாடொறும் – every day, பாடு இல – without sleep, கலிழும் கண்ணொடு – with crying eyes, புலம்பி – alone, sad,  ஈங்கு இவண் உறைதலும் – to live like this here (உம் – அசைநிலை, சாரியையுமாம்), உய்குவம் – let us escape, ஆங்கே – there, எழு இனி – wake up, வாழி என் நெஞ்சே – may you live long my heart, முனாது – in front of us, குல்லைக் கண்ணி –  basil garlands, cannabis garlands, வடுகர் – Telugu speaking people living north of Venkatam hills, முனையது – in their land, பல்வேல் கட்டி – Katti with many spears, நல் நாட்டு – fine country, உம்பர் – other side, மொழிபெயர் – different language, தேஎத்தர் – people of that nation, ஆயினும் – even so, வழிபடல் – to go on that path, சூழ்ந்திசின் – I have considered (சின் – தன்மை அசைச்சொல், an expletive of the first person), அவருடை நாட்டு – to the country in the country where he resides now, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 12, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
எறும்பி அளையின் குறும் பல் சுனைய
உலைக்கல் அன்ன பாறை ஏறிக்
கொடு வில் எயினர் பகழி மாய்க்கும்
கவலைத்து என்ப அவர் சென்ற ஆறே,
அது மற்று அவலம் கொள்ளாது,  5
நொதுமல் கழறும் இவ்வழுங்கல் ஊரே.

Kurunthokai 12, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
They say that the path
he took has forks
and many small springs
that are like ant tunnels.

Wasteland hunters
carrying curved bows
climb on rocks as hot as
blacksmiths’ anvils
and sharpen their arrow tips.

This uproarious town
which does not understand
his hardships,
taunts me with gossip.

Notes:  தலைவன் பிரிந்த காலத்தில் ஆற்றாளென கவன்ற தோழிக்குத் தலைவி உரைத்தது.  அகநானூறு  377 – சிறு புல் உணவு நெறி பட மறுகி நுண் பல் எறும்பி கொண்டளைச் செறித்த வித்தா வல்சி வீங்கு சிலை மறவர்.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – அவர் சென்ற ஆற்றில் உணவளிப்பது எறும்பியளை, நீர் தருவது அறுநீர்ச்சுனை, உறைவிடம் உலைக்கலன்ன பாறை, வாழ்வோர் பகழி மாய்க்கும் கொடுவில் எயினர் என அவர் சென்ற ஆற்றின் இடையூறெல்லாம் தெரியக் கூறினாள்.  ஊர் (6) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை –  ஊர் என்றது தோழியை.  தோழியை ஊரென்றல் மரபு.

Meanings:  எறும்பி அளையின் – like ant tunnels, குறும்பல் சுனைய – with many small springs, உலைக்கல் அன்ன – like anvils, like hot furnace stones on which metals are shaped, பாறை ஏறி – climbing on the rocks, climbing on the boulders, கொடு வில் எயினர் – Eyinar tribe men with curved bows, Eyinar men with harsh bows, பகழி மாய்க்கும் – they sharpen their arrows, கவலைத்து – with paths with forks, என்ப – they say, அவர் சென்ற ஆறே – the path on which he went, அது மற்று அவலம் கொள்ளாது – not worrying about his hardships (மற்று – அசை நிலை), நொதுமல் கழறும் – it taunts with words, it hurts with gossips, இ அழுங்கல் ஊர் – this loud town, this town that gossips, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 13, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மாசு அறக் கழீஇய யானை போலப்
பெரும் பெயல் உழந்த இரும் பிணர்த் துறுகல்
பைதல் ஒரு தலைச் சேக்கும் நாடன்
நோய் தந்தனனே தோழி,
பசலை ஆர்ந்த நம் குவளை அம் கண்ணே.  5

Kurunthokai 13, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, when her lover was away
He gave me this disease,
my friend,
the man who was with
me on a verdant spot near a
dark rough boulder,
washed by heavy rains and
looking like a spotlessly
scrubbed elephant.

My pretty eyes, like blue
waterlilies, have turned yellow.

Notes:  பிரிவாற்றாமையால் வருத்திய தலைவி தன் ஆற்றாமைக்குக் காரணத்தைப் புலப்படுத்தியது.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – துறுகல் தன் இயல்பினை மறைக்கும் மாசு நீங்கப் பெற்ற நாடன் இவ்வியல்புக்கு மாறாக என் கண்களின் இயல்பை மறைக்கும் பசலையை வளரச் செய்தனன் என்பது.

Meanings:  மாசு அற – without blemish, perfect, கழீஇய – washed, யானை போல – like an elephant, பெரும் பெயல் – heavy rain, உழந்த –  cleaned, இரும்பிணர் – dark/large and rough, துறுகல் – boulder, பைதல் – wet, green, cool, ஒரு தலை – a place, சேக்கும் – was with me, stayed with me, நாடன் – the man from such country, நோய் தந்தனன் – gave this disease, ஏ – அசை நிலை, an expletive, பசலை ஆர்ந்த – have become yellow, நம் – my, குவளை – blue waterlily, Blue nelumbo, Nymphaea odorata,   அம் கண் – beautiful eyes, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 14, தொல்கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் சொன்னது, தோழி கேட்கும்படி
அமிழ்து பொதி செந்நா அஞ்ச வந்த
வார்ந்து இலங்கு வை எயிற்றுச் சின் மொழி அரிவையைப்
பெறுக தில் அம்ம யானே, பெற்றாங்கு,
அறிக தில் அம்ம இவ்வூரே, மறுகில்
நல்லோள் கணவன் இவன் எனப்  5
பல்லோர் கூற யாஅம் நாணுகம் சிறிதே.

Kurunthokai 14, Tholkapilar, Kurinji Thinai – What the hero said, when the heroine’s friend listened nearby
The reddish sweet,
nectar-filled tongue of my
girl of few words, fears her
straight, bright, sharp teeth.

Listen!  I desire to attain her!
Once attained, they will know.

Listen, town!  On the streets,
“He’s a good woman’s husband,”
is what many will say,
and we’ll feel a little shy then.

Notes:  தோழியால் குறை மறுக்கப்பட்ட தலைவன் அத்தோழி கேட்ப உரைத்தது. 

Meanings:  அமிழ்து பொதி – nectar filled, செந்நா- red tongue, அஞ்ச வந்த – to fear, வார்ந்து இலங்கு – straight and bright, வை எயிற்று – with sharp teeth, சின்மொழி – few words, அரிவையை – the young woman, பெறுக – may I attain, தில் – விழைவின்கண் (விருப்பத்தின்கண்) வந்த இடைச்சொல், a particle signifying desire, அம்ம – அசை நிலை, an expletive, பெற்றாங்கு – after attaining her, அறிக – let them know, தில் – காலம் பற்றி வந்த இடைச்சொல், a particle signifying time, அம்ம – அசை நிலை, an expletive, இவ்வூரே- this town people, மறுகில் – in the streets, நல்லோள் கணவன் – good woman’s husband, இவன் என்று – that it is him, பல்லோர் கூற – when many talk, யாஅம் – both of us, நாணுகம் – we will be shy, சிறிது – a little bit, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 15, ஔவையார், பாலைத் திணை – செவிலித்தாய் தலைவியின் தாயிடம் சொன்னது
பறை படப் பணிலம் ஆர்ப்ப, இறை கொள்பு
தொன் மூது ஆலத்துப் பொதியில் தோன்றிய
நாலூர்க் கோசர் நன் மொழி போல
வாயாகின்றே தோழி, ஆய் கழல்
சேயிலை வெள் வேல் விடலையொடு  5
தொகு வளை முன் கை மடந்தை நட்பே.

Kurunthokai 15, Avvaiyār, Pālai Thinai – What the foster mother said to the heroine’s mother about her daughter’s wedding
Wedding drums thunder and conch
shells blare at their marriage.

The love of this young girl with
decked bangles for the young man
donning warrior anklets and
carrying a white spear with red tip
has come true O friend,
like the solemn oaths of the Kosars
from the four villages,
who gather under the ancient banyan.

Notes:  செவிலித்தாய் நற்றாய்க்கு அறத்தொடு நின்றது.  அகநானூறு 251 – புனை தேர்க் கோசர் தொல்மூது ஆலத்து அரும் பணைப் பொதியில் இன்னிசை முரசம் கடிப்பு இகுத்து இரங்க.  The mother is sad since her daughter has eloped.  The foster mother consoles her, telling her that the heroine did the right thing by marrying her lover.  The Kosars are a warrior tribe.  Akanānūru 15, 90, 113, 196, 205, 216, 251, 262, Puranānūru 169, 283, 396, Mathuraikānchi 338 and Kurunthokai 73, have references to Kosars.

Meanings:   பறை பட – as drums were beat, பணிலம் ஆர்ப்ப – conch shells created loud sounds, இறை கொள்பு – to stay, தொன் மூது – old and ancient, ஆலத்து – banyan tree’s, Ficus bengalensis, பொதியில் – underneath the tree in the common grounds, தோன்றிய – appeared, நாலூர் – four villages, கோசர் – Kosar tribe, நன் மொழி – infallible words, போல – like, வாயாகின்றே – this is the truth, தோழி – O friend, ஆய் கழல் – beautiful warrior anklets, சேய் இலை – red tip, வெள்வேல் – white spear, விடலையொடு – with the young man, தொகு வளை – bangles that are together, rows of bangles, முன் கை – forearm, மடந்தை நட்பு – the young girl’s friendship, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 16, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோபாலைத் திணைதோழி சொன்னது
உள்ளார் கொல்லோ தோழி, கள்வர்
பொன் புனை பகழி செப்பங்கொண்மார்
உகிர் நுதி புரட்டும் ஓசை போலச்
செங்கால் பல்லி தன் துணை பயிரும்
அம் கால் கள்ளியங்காடு இறந்தோரே?  5

Kurunthokai 16, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What her friend said to the heroine
Will he think about you, my friend,
the one who has gone to the wasteland
filled with pretty-stemmed kalli,
where the cluckings of a red-legged
male lizard calling his mate are like
the sounds of highway robbers
scratching and cleaning their iron
arrows with fingernails?

He will think about you and come back
soon.

Notes:  தலைவன் பொருள்வயின் பிரிந்த காலத்தில் கவலையுற்ற தலைவியை நோக்கி தோழி கூறியது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பல்லி துணை பயிரும் ஒலி கேட்புழி அவர் தம் துணையாகிய உன்னை நினையாதிரார்.  நினைப்பார் ஆகலின் விரைந்து வருவார் என ஆற்றியவாறு.  பொன் (2) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – இரும்பு.  There are references to lizard omens in Akanānūru 9, 88, 151, 289, 351, 387, Kurunthokai 16, 140, Natrinai 98, 169, 246, 333 and Kalithokai 11.

Meanings:  உள்ளார் கொல் – does he think, ஓ – அசை நிலை, an expletive, தோழி – friend, கள்வர் – thieves, பொன் – iron, புனை – made, பகழி – arrows, செப்பம் கொண்மார் – to clean, to make them perfect, உகிர் நுதி – nail ends, புரட்டும் – they flick, they scratch, ஓசை போல – like that sound, செங்கால் பல்லி – red-legged lizard, தன் துணை – his partner, பயிரும் – calls, அம் கால் – beautiful stems, கள்ளியங்காடு – forest filled with common prickly pear cactus or euphorbia tirukalli, milk hedge, இறந்தோர் – one who went, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 17, பேரெயில் முறுவலார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தோழியிடம் சொன்னது
மாவென மடலும் ஊர்ப, பூவெனக்
குவி முகிழ் எருக்கங்கண்ணியும் சூடுப,
மறுகின் ஆர்க்கவும் படுப,
பிறிதும் ஆகுப, காமம் காழ்க் கொளினே.

Kurunthokai 17, Pēreyil Muruvalār, Kurinji Thinai – What the hero said to the heroine’s friend about climbing on a palmyra stem horse
If love ripens, one will
wear an erukkam flower
strand with pointed buds,
ride on a palmyra stem horse,
suffer gossip and ridicule on the
streets, and even do more.

Notes:  தோழியால் குறை மறுக்கப்பட்ட தலைவன் அத்தோழியிடம் உரைத்தது.   கண்ணியும் சூடுப (2) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – கண்ணி தலையில் புனைவதாதலின் சூடுப என்றான்.  The hero, when spurned by the heroine, climbs on a palmyra stem/frond horse (madal eruthal – means climbing on a palm stem/frond) and has it drawn through town.  He wears erukkam flower strands or bone garlands.  He suffers ridicule from the people on the streets.  This is a last-ditch effort by the hero, to get the attention of his beloved.

Meanings:  மாவென – as if it were a horse, மடலும் – palm frond/stem (உம்மை இழிவு சிறப்பு), ஊர்ப – they will ride, பூவென – like signature flowers for madal ēruthal, குவி முகிழ் – pointed buds, எருக்கங்கண்ணியும் – erukkam flower strand, Calotropis gigantea, சூடுப – they will wear, மறுகின் ஆர்க்கவும் படுப –   they will suffer ridicule from the people on the streets, பிறிதும் ஆகுப – they will do something different, காமம் காழ் கொளின் – if love ripens, if love goes to seed, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 18, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வேரல் வேலி வேர்க்கோட் பலவின்
சாரல் நாட! செவ்வியை ஆகுமதி!
யார் அஃது அறிந்திசினோரே? சாரல்
சிறு கோட்டுப் பெரும்பழம் தூங்கியாங்கு, இவள்
உயிர் தவச் சிறிது காமமோ பெரிதே.  5

Kurunthokai 18, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O man of the mountain slopes, where
fruits on jackfruit trees grow in clusters
on roots, surrounded by bamboo!
Do the right thing!  Think of marriage!

Who knows her state of mind?

Like the large jackfruits that hang on the
short boughs of trees, her love for you is large,
but her life is very short!

Notes:  தோழி வரைவு கடாயது.  கலித்தொகை 137-2 – பெரிதே காமம் என் உயிர் தவச் சிறிதே.  நற்றிணை 232 – வேரல் வேலிச் சிறுகுடி.  வேரல் வேலி (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – சிறு மூங்கிலாகிய வாழ் வேலி உடைய, மலைச் சாரலில் இயல்பாகவே வளர்ந்த மூங்கிலே பலா மரத்திற்கு வேலியாயிற்று.  இத்தகைய வேலையை வாழ்வேலி என்பர் (பெரும்பாணாற்றுப்படை 126 – வாழ் முள் வேலிச் சூழ் மிளைப் படப்பை, தமிழண்ணல் உரை – சிறு மூங்கில்களையே உயிர் வேலியாக உடைய.  சிறு கோடு (4) – இரா. இராகவையங்கார் உரை – சிறு கோடு என்பதனால் தலைவியினது இளமையும் மென்மையும் தெரிய வைத்தாள்.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சிறு கொம்பில் பலாக்கனி பின்னும் பருத்து முதிருமாயின் அக்கொம்பினை முறித்துக்கொண்டு வீழ்ந்து சிதறுமாறு போலத் தலைவியின் காமம் பின்னும் முதிருங்கால் அவள் உயிருக்கு இடையூறு செய்து தானும் கெடும் என்பது உவமையாற் போந்தமை உணர்க.

Meanings:  வேரல் – bamboo, வேலி – fences, வேர்க்கோள் – with  clusters on the roots, பலவின் – of jackfruit trees, Artocarpus heterophyllus, சாரல் நாட – O man from the mountain slopes, செவ்வியை ஆகுமதி – do the right thing, do the perfect thing, come and marry her at the right time (மதி – முன்னிலை அசை, an expletive used with the second person), யார் அஃது அறிந்திசினோர் – who knows what she thinks, ஏ – அசை நிலை, an expletive, சாரல் – mountain slopes, சிறு கோட்டு – on the small branches, பெரும்பழம் – large jackfruits, தூங்கியாங்கு – like how they hang, இவள் உயிர் தவச் சிறிது – her life is very short, காமமோ பெரிது – but her love is large, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 19, பரணர், மருதத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
எவ்வி இழந்த வறுமை யாழ்ப் பாணர்
பூ இல் வறுந்தலை போலப் புல்லென்று
இனைமதி வாழிய நெஞ்சே, மனை மரத்து
எல் உறு மௌவல் நாறும்
பல் இருங்கூந்தல் யாரளோ நமக்கே?  5

Kurunthokai 19, Paranar, Marutham Thinai – What the unfaithful hero said to his heart
Who is she to me now,
O heart, the woman with thick
hair with the fragrance of bright
jasmine from the vine spread
on the tree in her yard?

May you suffer like the poor lute
bards who have lost their patron
Evvi, their heads now without
gold ornaments.

Notes:  தலைவி ஊடிய பொழுது தலைவன் கூறியது.  எவ்வி – மிழலை நாட்டின் மன்னன் – தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியனால் கொல்லப்பட்டான் – புறநானூறு 24.   இரா. இராகவையங்கார் உரை – மனைமரத்து இரவிலுற்ற முல்லை மலர்கள் ஒருவருஞ் சூடாமலே மணம் நாறுதல் போல இவள் கூந்தலும் நாம் அணையாமலே நாறும் என்பது குறிப்பு.  வாழிய (3) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நீ வாழ்வாயாக, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – அசை நிலை.

Meanings:  எவ்வி இழந்த – those who lost Evvi, வறுமை யாழ்ப் பாணர் – lute bards in poverty, பூ இல் – without gold flowers, வறுந்தலை – heads without adornments, போல – like, புல்லென்று – dull, இனைமதி – may you become sad (மதி – முன்னிலை அசை, an expletive used with the second person), வாழிய – அசை நிலை, an expletive, may you live long, நெஞ்சே – my heart, மனை மரத்து – on the vine on the tree in the house yard, எல் உறு – brightness filled, மௌவல் நாறும் – fragrant wild jasmine, Jasminum angustifolium, பல் இருங்கூந்தல் – thick black hair, யாரளோ – who is she, நமக்கு – to me, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 20, கோப்பெருஞ்சோழன், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அருளும் அன்பும் நீக்கித் துணை துறந்து,
பொருள்வயின் பிரிவோர் உரவோர் ஆயின்,
உரவோர் உரவோர் ஆக,
மடவம் ஆக மடந்தை நாமே.

Kurunthokai 20, King Kōperunchōlan, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
My tender friend!
If abandoning one’s partner
to earn wealth, and
forgetting love and grace
is intelligence,
let him be the intelligent one.

May I be the stupid one!

Notes:  தலைவனின் பிரிவை உணர்த்திய தோழியிடம் தலைவி உரைத்தது.

Meanings:  அருளும் – grace, அன்பும் – kindness, நீக்கி – remove, துணை துறந்து – leaving the spouse/partner, பொருள் வயின் – to earn wealth, பிரிவோர் – those who separate, உரவோர் ஆயின் – if they are intelligent/smart, உரவோர் உரவோர் ஆக – let the intelligent one be intelligent, மடவம் ஆக – be the stupid one, மடந்தை – naive/tender woman, நாம் – me, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 21, ஓதலாந்தையார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வண்டுபடத் ததைந்த கொடி இணர் இடையிடுபு
பொன் செய் புனை இழை கட்டிய மகளிர்
கதுப்பின் தோன்றும் புதுப் பூங்கொன்றைக்
கானம் கார் எனக் கூறினும்,
யானோ தேறேன், அவர் பொய் வழங்கலரே.  5

Kurunthokai 21, Ōthalānthaiyār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
In the forest, the kondrai trees
……….with their dense,
……….trailing clusters of new
……….flowers swarmed by
……….bees, looking like tresses
……….of young girls decorated
……….with golden ornaments,
are trying to tell me that the
rainy season is here.

I do not believe it.  My lover
does not lie to me.

Notes:  தலைவன் குறித்துச் சென்ற கார்ப் பருவத்தைக் கண்டு தலைவி வருந்துவாள் என்று எண்ணிய தோழியிடம் தலைவி கூறியது.   உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – கொன்றை மகளிரைப் போலத் தோற்றினும் மகளிரல்ல என்று தெளிவது போல, இது கார்ப்பருவம் என்று தோற்றினும் அன்றென்று தெளிந்தேன் என்றபடி.

Meanings:  வண்டுபட – bees falling, bees swarming, ததைந்த – blossomed densely, கொடி இணர் – long strands of flower bunches, இடை இடுபு – between  the leaves, பொன் செய் – made of gold, புனை இழை – beautifully made jewels, கட்டிய – tied in their hair, மகளிர் – women, கதுப்பின் – like their hair, தோன்றும் – appearing, புதுப் பூங்கொன்றை – fresh laburnum flowers, சரக் கொன்றை, Indian laburnum, golden shower tree, Cassia Fistula, கானம் – forest, கார் என – rainy season, கூறினும் – even if it’s said, யான்- I, ஓ – பிரிநிலை, exclusion, தேறேன் – I do not believe it, அவர் பொய் வழங்கலர் – he does not lie, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 22, சேரமானெந்தை, பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நீர் வார் கண்ணை நீ இவண் ஒழிய
யாரோ பிரிகிற்பவரே? சாரல்
சிலம்பணி கொண்ட வலஞ்சுரி மராஅத்து
வேனில் அம் சினை கமழும்
தேம் ஊர் ஒண்ணுதல் நின்னொடுஞ்செலவே.  5

Kurunthokai 22, Chēramānenthai, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
You are crying here thinking
that you have to stay back.
Who can abandon you?

Your blazing forehead
is as fragrant as the right-whorled
kadampam flowers that bloom
on beautiful tree branches, adorning
the mountain slopes in summer.

He will take you along when he leaves.

Notes:  தலைவன் பிரிந்து செல்வான் என்பதைக் குறிப்பால் அறிந்து வருந்திய தலைவியை தோழி ஆற்றுவித்தாள்.

Meanings:  நீர் வார் கண்ணை – you are with tear-dripping eyes, நீ – you, இவண் – here, ஒழிய –  staying here, யாரோ பிரிகிற்பவர் – who can leave you, ஓ – அசை நிலை, an expletive, சாரல் – mountain slopes, சிலம்பு – mountain, அணி கொண்ட – made beautiful, adorned, வலம் சுரி – right curled (flowers), right whorled (flowers), மராஅத்து – of kadampam trees, கடம்பம், Common cadamba, Neolamarckia cadamba, வேனில் – in summer, அம் சினை – beautiful tree branches, கமழும் – fragrance, தேம் ஊர் ஒள் நுதல் – sweet fragrance spread bright forehead, நின்னொடும் செலவு – he will leave with you, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 23, ஔவையார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி அகவன் மகளிடம் சொன்னது
அகவன் மகளே! அகவன் மகளே!
மனவுக்கோப்பு அன்ன நன்னெடுங்கூந்தல்
அகவன் மகளே! பாடுக பாட்டே,
இன்னும் பாடுக பாட்டே, அவர்
நன் நெடும் குன்றம் பாடிய பாட்டே.  5

Kurunthokai 23, Avvaiyār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the diviner
O diviner woman!   O diviner woman
with pretty, long, white hair
looking like strands of conch shells!

Sing the song.  Sing it again, the song
you sang about his fine tall mountains.

Notes:  தோழி அறத்தொடு நின்றது.  அகவன் மகளே (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – தெய்வங்களை அழைத்துப் பாடுதலைச் செய்யும் கட்டவிச்சியே,  இரா. இராகவையங்கார் உரை – தெய்வங்களையும் குலத்தோரையும் அழைத்தலுடைய பெண்டே.   The heroine is wasting away pining for her lover.   Her mother, not knowing about the love affair, has invited a female diviner (கட்டுவிச்சி) to find out the reason for her daughter’s failing health.  The diviner throws paddy and based on the constellation she tells the reason for the heroine’s illness.  Here, the friend tells the diviner and the family in a subtle way that the heroine’s illness is because of her lover.

Meanings:  அகவன் மகளே அகவன் மகளே – O diviner woman who invites god, O diviner woman who invites god, மனவு – tiny conch shells, கோப்பு – strung, tied together, அன்ன – like, நன் நெடும் கூந்தல் – nice long hair, அகவன் மகளே – O diviner woman, பாடுக பாட்டு – sing the song, ஏ – அசை நிலை, an expletive, இன்னும் பாடுக – sing again, பாட்டு – sing the song, ஏ – அசை நிலை, an expletive, அவர் – his, நன் நெடும் – fine tall, குன்றம் – mountains, பாடிய பாட்டு – the song that you sang, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 24, பரணர், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கருங்கால் வேம்பின் ஒண் பூ யாணர்
என் ஐ இன்றியும் கழிவது கொல்லோ?
ஆற்று அயல் எழுந்த வெண்கோட்டு அதவத்து
எழு குளிறு மிதித்த ஒரு பழம் போலக்
குழையக் கொடியோர் நாவே  5
காதலர் அகலக் கல்லென்றவ்வே.

Kurunthokai 24, Paranar, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend, when her lover was away
Will the bright new blossoms
on black-trunked neem trees
wilt and drop before he comes?

Now that my lover has gone, the
tongues of cruel women hurt me.

I’m like a single ripe fruit,
fallen from a river side fig tree
with white branches, being
crushed by seven crabs.

Notes:  பருவங்கண்டு ஆற்றாளாகிய தலைவி உரைத்தது.  அகநானூறு 380 – நாவல் உண் துறை உதிர்த்த கனி கவின் சிதைய வாங்கிக் கொண்டு தன் தாழை வேர் அளை வீழ் துணைக்கு இடூஉம் அலவன்.  குறுந்தொகை 24 – வேம்பின் ஒண் பூ யாணர் என் ஐ இன்றியும் கழிவது கொல்லோ, ஐங்குறுநூறு 350 – வேம்பின் ஒண் பூ உறைப்பத் தேம்படு கிளவி அவர்த் தெளிக்கும் பொழுதே.  வேம்பின் ஒண் பூ (1) –  இரா. இராகவையங்கார் உரை – பாண்டியரும் அவர் படையும் சூடிய சிறப்பால் ஒண்பூ என்றாள்.

Meanings:  கருங்கால் வேம்பின் – of the dark-trunked neem trees, Azadirachta indica,  ஒண் பூ யாணர் – abundant beautiful new flowers, என் ஐ இன்றியும் – without my man, கழிவது கொல் – will they pass, ஓ – அசை நிலை, an expletive, ஆற்று அயல் – near the river, எழுந்த – risen, growing, வெண்கோட்டு – with white branches, அதவம் – fig tree, அத்தி மரம், Ficus glomerata, எழு குளிறு – seven crabs, மிதித்த – stepped on, crushed with their feet, ஒரு பழம் போல – like a fruit, குழைய – for me to be distressed, கொடியோர் நா – the tongues of cruel people, ஏ – அசை நிலை, an expletive, காதலர் அகல – since my lover has gone, கல்லென்ற அவ்வே – they are noisy, they attack me (ஏ – அசை நிலை, an expletive)

குறுந்தொகை 25, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
யாரும் இல்லைத் தானே கள்வன்,
தான் அது பொய்ப்பின் யான் எவன் செய்கோ?
தினைத் தாள் அன்ன சிறு பசுங்கால
ஒழுகு நீர் ஆரல் பார்க்கும்
குருகும் உண்டு, தான் மணந்த ஞான்றே.  5

Kurunthokai 25, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
Nobody was there, just him,
the thief.  If he does not keep
his promise, what can I do?

A heron with thin green legs, like
millet stalks, was looking for eels in
the running water when he took me.

Notes:  வரைவு நீட்டித்தவிடத்து தலைவி தோழியிடம் சொல்லியது.  அகநானூறு 246 – கதிர் மூக்கு ஆரல் களவன் ஆக.  களவன் – சாட்சியாக இருந்தவன்.  குருகும் உண்டு தான் மணந்த ஞான்றே (5) – இரா. இராகவையங்கார் உரை – குருகு பாராதாயினும் அக்களத்தில் அவன் சூளுரைத்தது கேட்டதேயாம் என்று ‘குருகும் உண்டு தான் மணந்த ஞான்றே’ என்றாள்.  There is another version with line 1 being யாரும் இல்லை தானே களவன்.

Meanings:  யாரும் இல்லை – nobody was there, தானே கள்வன் – he who was the thief was the only one there (ஏ – பிரிநிலை அசை, an expletive signifying exclusion), அது பொய்ப்பின் – if he does not keep up his promise, யான் எவன் செய்கு – what can I do, ஓ – அசை நிலை, an expletive, தினைத் தாள் அன்ன- like millet stalks, Italian millet, Setaria italicum, சிறு பசுங்கால – with thin legs, with tender legs, with green legs, ஒழுகு நீர் – running water, stream, ஆரல் பார்க்கும் – looking for eels, விலாங்கு மீன், Brown or green sand eel, Rhynchobdella aculeate, குருகும் உண்டு – heron/egret/stork was there, தான் மணந்த – when he took me, when he united with me, ஞான்று – on that day, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 26, கொல்லன் அழிசியார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி சொன்னது
அரும்பு அற மலர்ந்த கருங்கால் வேங்கை
மேக்கு எழு பெருஞ்சினை இருந்த தோகை
பூக்கொய் மகளிரின் தோன்று நாடன்,
தகாஅன் போலத் தான் தீது மொழியினும்,
தன் கண் கண்டது பொய்க்குவது அன்றே,  5
தேன் கொக்கு அருந்தும் முள் எயிற்றுத் துவர் வாய்
வரையாடு வன் பறழ்த் தந்தைக்
கடுவனும் அறியும், அக்கொடியோனையே.

Kurunthokai 26, Kollan Alisiyār, Kurinji Thinai – What her friend said, when a diviner is brought home
Her lover is from the country
where peacocks sit high on
the large branches
of black-trunked vēngai trees
whose buds have blossomed,
appearing like the women who
pluck its flowers.

The diviner speaks like he is not fit
for her and her illness is because of
god.  The thorn-fanged, red-mouthed
male monkey that leaps around in the
mountains and eats sweet mangoes
with his strong, young child, knows
that cruel man only too well.  He who
had seen him with his eyes will not lie.

Notes:  தோழி அறத்தொடு நின்றது.  The heroine’s friend lets the family know that the heroine has been meeting her lover secretly in the forest.

Meanings:  அரும்பு அற மலர்ந்த – blossomed totally, bloomed past the bud stage, கருங்கால் வேங்கை – kino trees with black trunks, Indian Kino Tree, Pterocarpus marsupium, மேக்கு – above, எழு – rising, பெருஞ்சினை – large branches, இருந்த தோகை – peacocks which were there, பூக்கொய் மகளிரின் – like the women who pluck flowers, தோன்று – they appear, நாடன் – the man from such country, தகாஅன் போல – like he’s not a fit for her, தான் –  the fortune, teller (கட்டுவிச்சி), தீது மொழியினும் – even if she has said that it is because of god’s wrath, even if she has said ill words, தன் கண் கண்டது – what his eyes had seen, பொய்க்குவது அன்று – he will not lie, ஏ – அசை நிலை, an expletive, தேன் கொக்கு (கொக்குக்காலி) – sweet mango fruit, அருந்தும் – eating, முள் எயிற்று – with sharp teeth, துவர் வாய் – red mouth, coral-like red mouth, வரை ஆடு – playing in the mountain, வன் பறழ் – strong child, தந்தை – father, கடுவனும் – also the male monkey (உம்மை இழிவு சிறப்பு), அறியும் – he knows, அக்கொடியோனை – that cruel man, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 27, வெள்ளிவீதியார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கன்றும் உண்ணாது, கலத்தினும் படாது,
நல் ஆன் தீம்பால் நிலத்து உக்காங்கு,
எனக்கும் ஆகாது, என் ஐக்கும் உதவாது,
பசலை உணீஇயர் வேண்டும்
திதலை அல்குல் என் மாமைக் கவினே.  5

Kurunthokai 27, Velliveethiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend, when her lover was away
My dark beauty
and the spreading pallor
on my beautiful loins
will do me no good,
nor will it benefit my lover.

It is like
a fine cow’s sweet milk
being wasted on the ground
without feeding its calf
or being milked into a pail.

Notes:  பிரிவிடை ஆற்றாளெனக் கவன்ற தோழிக்குத் தலைவி உரைத்தது.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – இது வெள்ளிவீதியார் என்னும் நல்லிசைப் புலமை மெல்லியர் தம் தலைவன் பிரிவிடை ஆற்றாது சொல்லியது என்பது (தொல். அகத் 54) நச்சினார்க்கினியரின் உரையால் அறியப்படுகின்றது.  இப்பாடலைக் கூறிய பின்னர்ப் பிரிவு பொறாது தம் காதலர் உள்ள ஊருக்குச் செல்லத் தலைப்பட்டனர் என்பது ஒளவையாரின் பாட்டால் (அகநானூறு 147 வரிகள் 8-10 “நெறிபடு கவலை நிரம்பா நீளிடை வெள்ளிவீதியைப் போல நன்றும் செலவு அயர்ந்திசினால் யானே”) அறியப்படுகின்றது.

Meanings:  கன்றும் உண்ணாது – the calf does not drink, கலத்தினும் படாது – it does not fall into the bowl, நல் ஆன் – fine cow, தீம்பால் – sweet milk, நிலத்து உக்காங்கு – like it falls on the ground, எனக்கும் ஆகாது – it does not benefit me, என் ஐக்கும் உதவாது – it does not benefit my lover, பசலை – pallor, உணீஇயர் வேண்டும் – it desires to eat, it desires to consume, திதலை அல்குல் – spots on my loins, என் மாமைக் கவின் – my dark beauty, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 28, ஔவையார், பாலைத் திணை, தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
முட்டுவேன் கொல், தாக்குவேன் கொல்,
ஓரேன் யானும் ஓர் பெற்றி மேலிட்டு
ஆஅ ஒல்லெனக் கூவுவேன் கொல்,
அலமரல் அசை வளி அலைப்ப, என்
உயவு நோய் அறியாது துஞ்சும் ஊர்க்கே?  5

Kurunthokai 28, Avvaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend when her lover was away
Will I hit them?  Will I attack
them?  Will I scream ‘Ah’ and
‘Ol’ citing some reason?
The wind blows and swirls
causing me distress, while
those in town are sleeping,
unaware of my love affliction.

I do not know what to do?

Notes:  வரைவிடை வைத்துப் பொருள்வயின் பிரிதல்.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரையில் பாடலின் முதல் சொல் ‘மூட்டுவேன்’ என்று உள்ளது.  உ.வே. சாமிநாத ஐயரின் உரையில் ‘முட்டுவேன்’ என்று உள்ளது.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – முட்டுதல் உடம்பால் தீண்டுதல் என்றும் தாக்குதல் கோல் முதலிய கருவிகளால் தீண்டுதல் என்றும் கொள்க.  முட்டுதல் எதிர்த்தலுமாம்.  சுவர் முதலியவற்றில் முட்டிக் கொள்வேனா தாக்கிக் கொள்வேனா என்று பொருள் கூறலும் ஆம்.  ஊர்  (5) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – ஊரினர், இரா. இராகவையங்கார் உரை – ஊர் என்பது செவிலி, தாய் முதலியோர். 

Meanings:  முட்டுவேன் கொல் – will I hit, தாக்குவேன் கொல் – will I attack, ஓரேன் – I do not know what to do, யானும் – if I, ஓர் பெற்றி மேலிட்டு – on some pretext, using a course of action, ஆஅ ஒல்லென – ‘Ah’ and ‘Ol’, கூவுவேன் கொல் – will I shout, அலமரல் – swirling, அசை – moving, வளி – wind, breeze, அலைப்ப – causing distress, என் – my, உயவு நோய் அறியாது – not understanding my painful disease, துஞ்சும் ஊர்க்கு – sleeping town, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 29, ஔவையார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
நல் உரை இகந்து புல் உரை தாஅய்ப்
பெயல் நீர்க்கு ஏற்ற பசுங்கலம் போல,
உள்ளம் தாங்கா வெள்ளம் நீந்தி
அரிது அவா உற்றனை நெஞ்சே, நன்றும்
பெரிதால் அம்ம நின் பூசல், உயர் கோட்டு  5
மகவுடை மந்தி போல
அகன் உறத் தழீஇக் கேட்குநர்ப் பெறினே.

Kurunthokai 29, Avvaiyār, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
O my heart!
Good words rejected,
worthless ones spread,
you are unable to swim
in this flood of desire,
which is
like rain water gushing
into an unfired clay pot,
unable to be contained.

You want
what is hard to attain.

It would be good if she
listens to your struggles
and embraces your love,
like a female monkey on a tall
branch who embraces her baby.

Notes:  தலைவன் இரவுக்குறியை விரும்ப, தோழி மறுத்து, வரைந்து கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பித்தாள். வரைந்து கொள்ள நினையாது பின்னும் கூடுவதற்கு அவாவுற்ற தன் நெஞ்சிடம் அவன் கூறியது.  மகவுடை மந்தி போல அகன் உறத் தழீஇ (6-7) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குட்டியை உடைய மந்தி அதனை அகனுறத் தழுவிக் கொள்ளுமாறு போல, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – குட்டியை உடைய பெண் குரங்கு தன் குட்டியால் தழுவப் பெற்று அமைவது போல, இரா. இராகவையங்கார் உரை – தன்னைத் தழுவிய மகவைத் தான் தழுவி அணைத்து ஏறும் மந்தி போல.  நற்றிணை 308 – ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசுங்கலம் பெரு மழைப் பெயற்கு ஏற்றாங்கு எம் பொருள் மலி நெஞ்சம் புணர்ந்து உவந்தன்றே.  இரா. இராகவையங்கார் உரை –  விரைவில் வரைந்து கொண்டு கூடுவதே நல்லுரைக்குரிய செயல் என்றும் வரைந்து கொள்ள நினையாது பின்னுங் களவிற் கூடுதல் புல்லுரைக்குரியது என்றும் கருதியவாறாம்.

Meanings:  நல் உரை இகந்து – removing good words, புல் உரை தாஅய் – spreading bad words, பெயல் நீர்க்கு – the pouring rain water, ஏற்ற – accepted, took, பசுங்கலம் போல – like an unfired clay pot, உள்ளம் தாங்கா – unable for the mind to contain, வெள்ளம் நீந்தி – swimming in the flood (of desire), அரிது அவா உற்றனை – you desired what is hard to get, நெஞ்சே – O my heart, நன்றும் – it will be good, பெரிது ஆல் – a matter of pride (ஆல் = அசைச் சொல், an expletive), அம்ம – அசை நிலை, an expletive, நின் பூசல் – your struggles, உயர் கோட்டு – tall branches, மகவுடை மந்தி போல – like a female monkey with a baby, அகன் உற – accepting in mind, தழீஇ – embracing, கேட்குநர் – one who will listen, பெறின் – if obtained, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 30, கச்சிப்பேட்டு நன்னாகையார், பாலைத் திணை – தலைவி சொன்னது
கேட்டிசின் வாழி தோழி, அல்கல்
பொய்வலாளன் மெய்யுறல் மரீஇய
வாய்த்தகைப் பொய்க் கனா மருட்ட ஏற்று எழுந்து
அமளி தைவந்தனனே, குவளை
வண்டுபடு மலரின் சாஅய்த்  5
தமியேன் மன்ற, அளியேன் யானே.

Kurunthokai 30, Kachipēttu Nannākaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend, when the hero was away
May you live long, my friend!
Listen!  Last night I thought
my lover, who is a liar,
was hugging me tightly in a
false dream that seemed so real.

I woke up suddenly from my
confusing sleep and found
myself still caressing my bed.

I have become lean and lonely,
suffering like a blue waterlily
blossom attacked by bees.

I am pathetic for sure!

Notes:  தலைவன் வரை பொருளின் பொருட்டுப் பிரிந்த காலத்தில் தலைவியது ஆற்றாமைக் காரணத்தைத் தோழி வினாவ, தலைவி கூறியது.

Meanings:  கேட்டிசின் – listen (சின் – முன்னிலை அசை, an expletive of the second person), வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – O friend, அல்கல் – at night, பொய்வலாளன் – the man who is capable of telling lies, the liar, மெய்யுறல் மரீஇய – hugging my body, வாய்த்தகை – seemed like truth, பொய்க் கனா – false dream, மருட்ட – confused, ஏற்று எழுந்து – woke up suddenly, அமளி – mattress, தைவந்தனன் – I still caressed, ஏ – அசை நிலை, an expletive, குவளை – blue waterlily, Blue Nelumbo, Nymphae odorata, வண்டுபடு மலரின் – like a flower attacked by bees, சாஅய் – growing lean, தமியேன் – lonely me, மன்ற – for sure, தேற்றம், அளியேன் யான் – I am pitiful, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 31, ஆதிமந்தியார், மருதத் திணை – தலைவி சொன்னது
மள்ளர் குழீஇய விழவினானும்,
மகளிர் தழீஇய துணங்கையானும்,
யாண்டும் காணேன் மாண்டக்கோனை,
யானும் ஓர் ஆடுகள மகளே, என் கைக்
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த  5
பீடு கெழு குரிசலும் ஓர் ஆடுகள மகனே.

Kurunthokai 31, Āthimanthiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
I cannot find my esteemed man
among warriors at their festival,
nor with the thunangai girls
who hug and dance.

I am a dancer whose love for him
has made my bright conch shell
bangles slip off my wasting hands.

My proud lover is a dancer too.

Notes:  நொதுமலர் வரைவுழித் தலைமகள் தோழிக்கு அறத்தொடு நின்றது.  அகநானூறு 336 – முழவு இமிழ் துணங்கை தூங்கும் விழவின்.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – மகளிர் தம் ஆடவரைத் தழுவி ஆடும் இடமாதலால் மாண்டக் கோனை ஆண்டுந் தேடியது கூறினார். “மள்ளர் அன்ன மரவம் தழீஇ, மகளிர் அன்ன ஆடு கொடி நுடக்கும்” (ஐங்குறுநூறு 400) என உவமித்தலான் இவ்வுண்மையுணர்க.  இவர் காதலர் கெடுத்து அறிவு பிரிதாகிப் பேதுற்றுப் பன்னாட்டினும் பல்லூரினுந் தேடினாராதலின் யாண்டுங் காணேன் என்றார்.  “ஆட்டனத்தியை காணீரோ என நாட்டின் நாட்டின் ஊரின் ஊரின் கடல் கொண்டன்று எனப் புனல் ஒளித்தன்று எனக் கலுழ்ந்த கண்ணள் காதலற் கெடுத்த ஆதிமந்தி போல” (அகநானூறு 236) என்பதால் அறிக.  Thungangai dances were performed by men and women during festivals.  They were also performed by warriors and kings in battlefields after victories. The heroine lets her family know about her love affair through this poem, when they try to arrange a marriage with a different man.

Meanings:   மள்ளர் – warriors, குழீஇய – gathered, விழவினானும் – in the festival, மகளிர் – women, தழீஇய – hugging, துணங்கையானும் – nor in the thunangai dances, யாண்டும் – those places, காணேன் – I cannot find, மாண் தக்கோனை – my esteemed noble man, யானும் ஓர் ஆடுகள மகளே – I am a dancing girl, என் கை – my hands, கோடு – conch shells, ஈர் இலங்கு வளை – bright bangles made from cutting, நெகிழ்த்த – made them loose, made them slip, பீடுகெழு – with pride, குரிசலும் – the lord, ஓர் ஆடுகள மகனே – he is a dancer

குறுந்தொகை 32, அள்ளூர் நன்முல்லையார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் சொன்னது
காலையும், பகலும், கை அறு மாலையும்,
ஊர் துஞ்சு யாமமும், விடியலும் என்றிப்
பொழுதிடை தெரியின் பொய்யே காமம்,
மா என மடலொடு மறுகில் தோன்றித்
தெற்றெனத் தூற்றலும் பழியே, 5
வாழ்தலும் பழியே பிரிவு தலைவரினே.

Kurunthokai 32, Allūr Nanmullaiyār, Kurinji Thinai – What the hero said to the heroine’s friend
If one is aware of mornings, daytimes,
helpless evenings, dawn hours, nights
when the town sleeps, and all the times
between these, then it is not true love.

If I climb on a palmyra stem horse and
ride on the streets, people will see clearly
and there will be accuse and blame.

Living is painful; separation is also painful.

Notes:  தோழியால் குறை மறுக்கப்பட்ட தலைவன் அத்தோழியிடம் உரைத்தது.   The hero is contemplating riding on a palmyra stem/frond horse.  The hero, when he is spurned by the heroine, climbs on a palmyra stem horse and has it drawn through town.  He wears erukkam flower garlands or bone garlands.  People on the streets, laugh when a man does this, and he suffers ridicule from the town people.  This is a drastic move by the hero, to get the attention of his beloved.  He usually does this, when all else fails.

Meanings:  காலையும் பகலும் – in the mornings and during the days, கை அறு மாலையும் – and in the helpless separated evenings, ஊர் துஞ்சு யாமமும் – and when the town is sleeping, விடியலும் – and at dawn, என்றி பொழுதிடை – and the times in between, தெரியின் – if known, if one is aware, பொய் காமம் – then love is a lie, ஏ – அசை நிலை, an expletive, மா என – considering it as a horse, மடலொடு – with the palmyra stem/frond horse, மறுகில் தோன்றி – appearing on the streets, தெற்றென –  clearly, தூற்றலும் – and to talk ill, பழி – accusation, ஏ – அசை நிலை, an expletive, வாழ்தலும் பழி – living is itself a pain, ஏ – அசை நிலை, an expletive, பிரிவு தலைவரின் – if I am separated (from her), ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 33, படுமரத்து மோசிகீரனார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, வாயிலாக புக்க பாணன் கேட்ப
அன்னாய் இவன் ஓர் இள மாணாக்கன்,
தன் ஊர் மன்றத்து என்னன் கொல்லோ?
இரந்து ஊண் நிரம்பா மேனியொடு,
விருந்தின் ஊரும் பெருஞ்செம்மலனே.

Kurunthokai 33, Padumarathu Mōsikeeranār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend, as the young messenger bard listened
My friend,
he’s a young student.
I wonder how he performs
in his town’s public events!

With a body not filled out
by the food he begs for,
he will be going from feast
to feast soon,
and will be a great success.

Notes:  வாயிலாக புக்க பாணன் கேட்பத் தோழியிடம் தலைவி வாயில் நேர்வாள் கூறியது.  புலவரின் பெயர் படுமாத்து மோசிகீரனார் என்றும் சில உரை நூல்களில் உள்ளது.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – படுமாத்தூர் என்பது சேது நாட்டுச் சிவகங்கையைச் சார்ந்துள்ள ஊர்.  அன்னாய் (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – தோழியைத் தலைவி அன்னாய் என்றல் மரபு.

Meanings:  அன்னாய் – O friend, இவன் ஓர் இள மாணாக்கன் – he is a young student, தன்னூர் மன்றத்து – in his town public place, என்னன் கொல் – I wonder how he is, ஓ – அசை நிலை, an expletive, இரந்து – beg, ஊண் – flesh, நிரம்பா மேனியொடு – with a body that is not filled out, with a body that is not mature, விருந்தின் ஊரும் – he will go to feasts, he will go to festivals, he will go to new places, பெரும் செம்மலன் – he is a man with great esteem, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 34, கொல்லிக் கண்ணனார், மருதத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
ஒறுப்ப ஓவலர் மறுப்பத் தேறலர்,
தமியர் உறங்கும் கௌவையின்றாய்,
இனியது கேட்டு இன்புறுக இவ்வூரே,
முனாஅது யானையங்குருகின் கானலம் பெருந்தோடு
அட்ட மள்ளர் ஆர்ப்பிசை வெரூஉம்  5
குட்டுவன் மாந்தை அன்ன, வெம்
குழை விளங்கு ஆய் நுதல் கிழவனும் அவனே.

Kurunthokai 34, Kolli Kannanār, Marutham Thinai – What her friend said to the heroine, when marriage was being arranged
My friend with splendid hair
and fine forehead rivaling Chēra
king Kuttuvan’s Maranthai
city, where big flocks of large
herons flee from seashore goves,
fearing the jubilant cries
of victorious warriors!

Your family has chastised you,
and your friends who are sad
are in denial.

Let this town which does not
understand you
now sleep without worrying,
on hearing the sweet news of
your lover coming to marry you.

Notes:  தலைவனே மகட் பேசி வரைந்து கொள்ள வந்துள்ளான் என்று தோழி தலைவிக்கு அறிவுரைத்தது.  குழை (7) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – குழல் விளங்கு ஆய் நுதல் என்றது மகளிர் குழலை வகுக்கும் ஐந்து வகைகளில் ஒன்றாகிய பனிச்சை.  Maranthai was a city in the Chēra country.  There are references to Maranthai city in Kurunthokai 166, Natrinai 35, 395 and Akanānūru 127 and 376.

Meanings:  ஒறுப்ப – they  punish, they chastise, ஓவலர் – those who have not removed their sorrow, மறுப்ப – they deny, தேறலர் – those who do not understand, தமியர் – one who is alone, உறங்கும் – sleeping, கௌவை இன்றாய் – without sorrow, இனியது கேட்டு – listen to the sweet news (that he’ll marry you), இன்புறுக – he happy, இவ் ஊர் – this town,  ஏ – அசை நிலை, an expletive, முனாஅது – the land in front, யானையங்குருகின் – of large herons, of large storks, கானல் – seashore grove, அம் – சாரியை, an augment, பெருந்தோடு – huge flocks, அட்ட மள்ளர் – warriors who killed their enemies, ஆர்ப்பிசை – loud (victory celebrating) noises, வெரூஉம் – they fear, குட்டுவன் – king Kuttuvan, Chēra king, மரந்தை – Maranthai city, அன்ன – like, எம் – our, குழை – a kind of hair style, விளங்கு – splendid, ஆய் நுதல் – beautiful forehead, கிழவனும் அவனே – lord, the hero

குறுந்தொகை 35, கழார்க்கீரன் எயிற்றியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நாண் இல மன்ற எம் கண்ணே, நாள் நேர்பு
சினைப்பசும் பாம்பின் சூன் முதிர்ப்பு அன்ன
கனைத்த கரும்பின் கூம்பு பொதி அவிழ
நுண் உறை அழி துளி தலைஇய
தண்வரல் வாடையும், பிரிந்திசினோர்க்கு அழலே.  5

Kurunthokai 35, Kalārkeeran Eyitriyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
My eyes certainly have no
shame.  They agreed with
him when he left.

Now they cry for him in this cold
season when the north wind blows
with delicate sprinkles of rain
that opens the petals of the
pointed buds of thick sugarcanes
that resemble fully pregnant green
snakes.

Notes:  நாள் நேர்பு (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நாள் நேர்தலாவது, போர் முதலியன குறித்துப் பிரியும் தலைவன் யான் இன்ன காலத்தே மீண்டும் வருவன்.  அது காலும் ஆற்றியிரு என்று தேற்றுங்கால் அதற்கு உடன்பட்டிருத்தல்.  அழி துளி (4) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – அழிந்த துளி, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அழிந்து விழும் துளி, இரா. இராகவையங்கார் உரை – பெருந்துளி.

Meanings:   நாண் இல – no shyness, no shame, மன்ற – certainly, தேற்றம், எம் கண் – for my eyes, ஏ – அசை நிலை, an expletive, நாள் நேர்பு – they agreed on the day he left, சினை பசும் பாம்பின் – like the pregnancy of green snakes, சூன் முதிர்ப்பு அன்ன – like late pregnancy, கனைத்த கரும்பின் – of thick sugarcanes, கூம்பு – pointed, பொதி – tightness, அவிழ – loosening, blossoming, நுண் உறை – delicately falling rain, அழி துளி – large raindrops, destroyed raindrops, தலைஇய – with, தண்வரல் வாடையும் – the cold northern winds have come, பிரிந்திசினோர்க்கு – for the man who left, அழல் – crying, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 36, பரணர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
துறுகல் அயலது மாணை மாக்கொடி
துஞ்சு களிறு இவரும் குன்ற நாடன்,
நெஞ்சு களன் ஆக நீயலென் யானென
நற்றோள் மணந்த ஞான்றை மற்று அவன்
தாவா வஞ்சினம் உரைத்தது,  5
நோயோ தோழி நின்வயினானே.

Kurunthokai 36, Paranar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
He gave faultless promises
to me when he embraced my
fine shoulders,
my lover from the hill country
where large mānai vines
growing near boulders,
spread on sleeping elephants.

He said, “You are in my heart.
I will not leave you.”

Are you worried, my friend?

Notes:  தலைவன் வரைவிடை வைத்துப் பிரிய ஆற்றாள் என்று கவன்ற தோழியிடம் தலைவி கூறியது.  தமிழண்ணல் உரை – மாணைக்கொடி யானை உறக்கம் கலைந்து எழுந்ததும் சிதைவுபடும்.  தலைவனின் சூளுரையை நம்பியதால் தலைவியின் நிலைமை மாணைக்கொடியின் நிலைமையைப் போன்றது, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – துஞ்சுகின்ற அளவும் துறுகல் என்று தோன்றும் யானையின் மேல் படர்ந்து, துயில் நீங்கி அது சென்ற இடத்துப் பற்றுக்கோடின்றி இருத்தலைப் போல தலைவன் தோள் மணந்து உடன் இருந்த அளவும் கெடாதாக இருந்த வஞ்சினத்தை மெய்யாகக் கருதி மகிழ்ந்த யான் அவன் பிரிய வருந்துவேனாயின்.

Meanings:  துறுகல் அயலது – near the big boulders, near the big rocks, மாணை மாக்கொடி – large mānai vines, a creeper that grows in mountain areas, துஞ்சு களிறு இவரும் – spreads on the sleeping elephant, குன்ற நாடன் – the man from hilly country, நெஞ்சு களன் ஆக – space in the heart, நீயலென் – I will not leave you, யான் – me, என – thus, நல் தோள் மணந்த ஞான்றை – the day he hugged my good shoulders/arms, மற்று அவன் – and further, he, தாவா வஞ்சினம் உரைத்தது – the truthful promise uttered, நோயோ – are you afraid, தோழி – my friend, நின்வயினான் – on your side, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 37, சேர மன்னன் பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நசை பெரிது உடையர், நல்கலு நல்குவர்,
பிடி பசி களைஇய பெருங்கை வேழம்
மென் சினை யாஅம் பொளிக்கும்
அன்பின தோழி, அவர் சென்ற ஆறே.

Kurunthokai 37, Chēra king Pālai Padiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
My friend!
His love for you is great;
he will be good to you.

In the path he took,
a big-trunked male elephant
strips the barks of delicate
branches of yā trees
to feed his hungry mate.

Notes:  தலைவனது பிரிவால் வருந்தும் தலைவியிடம் தோழி கூறியது.  குறுந்தொகை 37 – பிடி பசி களைஇய பெருங்கை வேழம் மென் சினை யாஅம் பொளிக்கும், குறுந்தொகை 232 – உரல் கால் யானை ஒடித்து உண்டு எஞ்சிய யாஅ வரி நிழல், குறுந்தொகை 255 – யாஅத்துப் பொரி அரை முழு முதல் உருவக் குத்தி மறங்கெழு தடக் கையின் வாங்கி உயங்கு நடைச் சிறுகண் பெருநிரை உறு பசி தீர்க்கும் தட மருப்பு யானை, அகநானூறு 335 – யானை தன் கொல் மருப்பு ஒடியக் குத்திச் சினஞ்சிறந்து இன்னா வேனில் இன் துணை ஆர முளி சினை யாஅத்து, மலைபடுகடாம் 429 – உம்பல் அகைத்த ஒண் முறி யாவும்.  இறைச்சி:  தமிழண்ணல் உரை – ஆண் யானை பிடியின் பசியை நீக்கும் காட்சி தலைவனது விருப்பத்தைத் தூண்டி, அவனை விரைவில் திரும்ப வைக்கும் எனும் இது இறைச்சி எனப்படும்.

Meanings:  நசை பெரிது உடையர் – he has great love for you, நல்கலு நல்குவர் – he will shower his graces on you, பிடி – female elephant, பசி களைஇய – to remove hunger, பெருங்கை வேழம் – a male elephant with big trunk, மென் சினை – delicate branches, யாஅம் – of yā trees, ஆச்சா மரம், Hardwickia binata, பொளிக்கும் – strips the barks, அன்பின – it has love, தோழி – O friend, அவர் சென்ற ஆறு – the way he went, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 38, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கான மஞ்ஞை அறை ஈன் முட்டை
வெயில் ஆடு முசுவின் குருளை உருட்டும்
குன்ற நாடன் கேண்மை, என்றும்
நன்று மன் வாழி தோழி, உண்கண்
நீரொடு ஒராங்குத் தணப்ப  5
உள்ளாது ஆற்றல் வல்லுவோர்க்கே.

Kurunthokai 38, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Love for the man from the mountains,
……….where a young monkey plays in the sun
……….rolling peacock eggs laid on rocks,
would be very good for someone strong,
who does not think about separation, even as
constant tears pour from her kohl-lined eyes.

Notes:  வரைவு நீட்டித்துவழித் தலைமகள் தனது ஆற்றாமை தோன்றத் தோழியிடம் கூறியது.  தமிழண்ணல் உரை – மயில் போட்டுவிட்டுப் போன முட்டையை விளையாடும் குரங்குக் குட்டி உருட்டுகின்றது, தலைவன் பிரிவால் வருந்தும் தலைவியை ஊரார் பேசும் அலர் மேலும் துன்புறுத்துவதை இது குறிக்கின்றது,  இரா. இராகவையங்கார் உரை – குருளை விளையாட்டில் முட்டையுள் குஞ்சுக்கு இடர் செய்வது போலத் தன் வினோதத்து நீளுதலான் வரையாது நம்மை இடர் செய்பவன் என்பதாம்.

Meanings:  கான மஞ்ஞை – forest peacock, அறை ஈன் – laid on boulders, முட்டை – eggs, வெயில் ஆடு – playing in the sun, முசுவின் குருளை – child of a black monkey, langur monkey, Semnopithecus priamus, உருட்டும் – rolls them, குன்ற நாடன் – the man from the mountains, கேண்மை – friendship, என்றும் – always, நன்று மன் – மிகவும் நல்லது (மன் மிகுதியை உணர்த்தியது), வாழி – may you live long, முன்னிலை அசை, தோழி – O friend, உண்கண் – eyes lined with kohl, கண் மை, நீரொடு – with tears, ஒராங்கு – constantly, தணப்ப – when separated, உள்ளாது – without thinking, ஆற்றல் – the ability to bear it, வல்லுவோர்க்கே – only for those who are strong, ஏகாரம் – பிரிநிலை

குறுந்தொகை 39, ஔவையார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வெந்திறல் கடு வளி பொங்கர் போந்தென
நெற்று விளை உழிஞ்சில் வற்றல் ஆர்க்கும்
மலையுடை அருஞ்சுரம் என்ப, நம்
முலை இடை முனிநர் சென்ற ஆறே.

Kurunthokai 39, Avvaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend, when the hero left
They say that the path he took,
the man who hated lying on
my breasts,
is through the wasteland with
mountains,
where hot, fierce winds blow
against vākai tree branches,
rattling their dried seed pods.

Notes:  பிரிவிடை ஆற்றல் வேண்டும் என்ற தோழியிடம் தனது ஆற்றாமை மிகுதி தோன்றத் தலைவி கூறியது.

Meanings:  வெந்திறல் – hot and powerful, கடு வளி – fierce winds, பொங்கர் – tree branches, போந்தென – since it blows, நெற்று விளை உழிஞ்சில் – vākai trees with mature dried seed pods, வாகை, Sirissa Tree, Mimosa Flexuosa, வற்றல் ஆர்க்கும் – dry pods rattle, make noises, மலையுடை – containing hills, அருஞ்சுரம் – difficult wasteland, என்ப – they say, நம் முலையிடை – on my breasts, முனிநர் – the man who hated, சென்ற ஆறு – the path that he took, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 40, செம்புலப் பெயனீரார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
யாயும் ஞாயும் யார் ஆகியரோ,
எந்தையும் நுந்தையும் எம் முறைக் கேளிர்,
யானும் நீயும் எவ்வழி அறிதும்,
செம்புலப் பெயல் நீர் போல,
அன்புடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே.  5

Kurunthokai 40, Sempulapēyaneerār, Kurinji Thinai – What the hero said to the heroine, about their love
My mother and your mother,
what are they to each other?
My father and your father,
how are they related?
You and I,
how did we know each other?

Like rainwater that falls and
merges with the red earth, our
loving hearts have become one.

Notes:  இயற்கைப் புணர்ச்சிக்குப் பின்னர், பிரிவரெனக் கருதி அஞ்சிய தலைவியின் வேறுபாடு கண்டு தலைவன் கூறியது.  இரா. இராகவையங்கார் –  உரைபெயல் மேலே வானத்தும் செம்புலம் கீழே தரையினும் வேறு வேறு இடங்களில் வேறு வேறாகவுளவேனும் இவை தாமாக இயைந்து ஒரே செந்நீர் ஆயினாற்போல வேறு வேறிடத்து ஒருவர்க்கொருவர் உறவில்லாது வேறுபட்டிருந்தும் தம் நெஞ்சங்கள் தாமாகக் கலந்து அன்பால் ஒன்றாயின என்பதாம்.

Meanings:  யாயும் – my mother, ஞாயும் – your mother, யார் ஆகியர் – who are they to each other, ஓ – அசை, எந்தையும் – my father, நுந்தையும் – your father, எம்முறை – in what way, கேளிர் – relatives, யானும் நீயும் – myself and you, எவ்வழி – in what way, அறிதும் – knew each other, செம்புலப் பெயல் நீர் போல – like rain falling on red earth, அன்புடை நெஞ்சம் – loving hearts, தாம் கலந்தன – they have merged, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 41, அணிலாடு முன்றிலார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
காதலர் உழையர் ஆகப் பெரிது உவந்து
சாறு கொள் ஊரின் புகல்வேன் மன்ற,
அத்த நண்ணிய அம் குடிச் சீறூர்
மக்கள் போகிய அணில் ஆடு முன்றில்
புலம்பில் போலப் புல்லென்று  5
அலப்பென் தோழி, அவர் அகன்ற ஞான்றே.

Kurunthokai 41, Anilādu Mundriyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend, about her love
When my lover is by my side,
I’m very happy like a festive town.

When he leaves,
I grieve like a lonely, lusterless,
abandoned house in the wasteland,
where squirrels play in the front yard.

Notes:  தலைவன் பிரிந்த காலத்தில் மேனியில் பொழிவழிந்த வேறுபாடு கண்டு கவலையுற்ற தோழிக்குத் தலைவி உரைத்தது.

Meanings:  காதலர் – lover, உழையராக – by my side, பெரிது உவந்து – I become very happy, சாறு கொள் ஊரின் – like a town with festivities, புகல்வேன் – I will be very happy, மன்ற – for sure, தேற்றம், அத்த நண்ணிய –  near the wasteland, in the wasteland, அம் – beautiful, குடிச் சீறூர் – small town with people, மக்கள் போகிய – after people have abandoned, அணில் ஆடு – squirrels playing, முன்றில் – front yard, புலம்பு இல் போல – like a lonely house, புல்லென்று – without luster, அலப்பென் – I will feel sad, I will grieve, தோழி – O friend, அவர் அகன்ற ஞான்று – when he goes away, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 42, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
காமம் ஒழிவது ஆயினும் யாமத்துக்
கருவி மா மழை வீழ்ந்தென அருவி
விடரகத்து இயம்பும் நாட! எம்
தொடர்பும் தேயுமோ நின்வயினானே?

Kurunthokai 42, Kapilar, Kurinji Thinai – What her friend said to the hero
O lord of the mountain country,
where night’s heavy downpours
roar down the crevices
of mountain slopes, as waterfalls!

Even if desire ceases, will our
friendship with you fade away?

Notes:  இரவில் வந்து தலைவியுடன் பழக்க வேண்டும் என்று விரும்பிய தலைவனை குறிப்பால் தோழி மறுத்தது.  கருவி மா மழை (2) – மின்னல் இடி தொகுதிகளையுடைய பெரிய மழை, இடி மின்னல் முதலிய தொகுதிகளையுடைய கரிய முகில்கள்.

Meanings:  காமம் – love, ஒழிவது ஆயினும் – even if it got ruined, even if it were not fulfilled, யாமத்து – at midnight, கருவி மாமழை வீழ்ந்தென – since dark clouds with thunder and lightning came down as rain, அருவி – waterfalls, விடர் அகத்து இயம்பும் – roar in the mountain clefts, நாடனே – O man from such a country, எம் – our (her), தொடர்பும் தேயுமோ – will our contacts get reduced, நின்வயினான் – with you, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 43, ஔவையார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
செல்வார் அல்லர் என்று யான் இகழ்ந்தனனே,
ஒல்வாள் அல்லள் என்று அவர் இகழ்ந்தனரே,
ஆயிடை இரு பேர் ஆண்மை செய்த பூசல்
நல் அராக் கதுவியாங்கு, என்
அல்லல் நெஞ்சம் அலமலக்குறுமே.  5

Kurunthokai 43, Avvaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
I was wrong in thinking
he’d never leave,
and he was wrong in thinking
I would not consent.

Both our strong wills
created friction;
My sad heart suffers as though
it has been bitten by a cobra.

Notes:  பிரிவிடை வருந்திய தலைவி உரைத்தது.

Meanings:  செல்வார் அல்லர் என்று – that he would never leave, யான் இகழ்ந்தனன் – I made a mistake, I was not careful, ஏ – அசை நிலை, an expletive, ஒல்வாள் அல்லள் என்று – that she would not agree, அவர் இகழ்ந்தனர் – he made a mistake, he was not careful, ஏ – அசை நிலை, an expletive, ஆயிடை – between, இரு பேர் ஆண்மை – two people’s strong will, செய்த பூசல் – created friction, நல் அரா – நல்ல பாம்பு, cobra, கதுவியாங்கு – like it has been bit, என் அல்லல் நெஞ்சம் – my sad heart, அலமலக்குறும் – it suffers, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 44, வெள்ளிவீதியார், பாலைத் திணை – செவிலித்தாய் சொன்னது
காலே பரி தப்பினவே, கண்ணே
நோக்கி நோக்கி வாள் இழந்தனவே,
அகல் இரு விசும்பின் மீனினும்
பலரே மன்ற, இவ் உலகத்துப் பிறரே.

Kurunthokai 44, Velliveethiyār, Pālai Thinai – What the foster mother said
My weary feet have become tired.
My eyes, looking and looking,
have lost their luster.

Surely, they are more in numbers
than the stars in the wide dark sky,
people in this world who are not them.

Notes:  தலைவி தலைவனின் போன பின்பு அவர்களை பாலை நிலத்தில் தேடிச் சென்ற செவிலித்தாய் அவர்களைக் காணாமல் வருந்திக் கூறியது.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – அகன்ற பெருவிசும்பின் மீனினும் பலர் இவ்வுலகத்துப் பிறர் ஆடவர் உள்ளனர் என்றது அம்மீன் நடுவண் விளங்கும் உவா மதியனையாரைக் காணேன் என்று குறித்ததாம்.  இதை ‘வெள்ளிவீதியைப் போல நன்றும் செலவு அயர்ந்திசினால் யானே’ (அகநானூறு 147) என்றபடி இவர் செலவயர்ந்துழிக் கூறிய பாட்டாகும்.

Meanings:  கால் – my feet, ஏ – அசை நிலை, an expletive, பரி தப்பின – they became tired after walking and walking, ஏ – அசை நிலை, an expletive, கண் – my eyes, ஏ – அசை நிலை, an expletive, நோக்கி நோக்கி வாள் இழந்தன – they have lost brightness looking and looking, ஏ – அசை நிலை, an expletive, அகல் இரு – wide and dark, விசும்பின் – in the sky, மீனினும் – more than the stars, பலரே – more people, ஏ – ஏகாரம் தேற்றப் பொருளில் வந்தது, மன்ற – for sure, தேற்றம், இவ் உலகத்து பிறர் – other people in the world, people other than the hero and heroine, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 45, ஆலங்குடி வங்கனார், மருதத் திணை – தோழி சொன்னது
காலை எழுந்து கடுந்தேர் பண்ணி
வால் இழை மகளிர்த் தழீஇய சென்ற
மல்லல் ஊரன் எல்லினன் பெரிதென,
மறுவரும் சிறுவன் தாயே,
தெறுவது அம்ம, இத் திணைப் பிறத்தல்லே.  5

Kurunthokai 45, Ālankudi Vankanār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend
Her husband,
from the flourishing town,
gets up early and speeds
in his chariot to embrace
women wearing pure jewels.

She’s distressed, but thinks he’s bright
and accepts it, this little boy’s mother.
This is because of her noble heritage.

Notes:  தோழி வாயில் நேர்ந்தது.  மறுவரும் (4) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – அவனை ஏற்றுக் கொள்வாளாயினும் மனம் சுழலுவாள், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  மனம் சுழலுவாள் ஆயினும் அவனை ஏற்றுக் கொள்வாளாயினள்.

Meanings:  காலை எழுந்து – gets up in the morning, கடுந்தேர் பண்ணி – rides his chariot and goes fast, வால் இழை – pure jewels, abundant jewels, மகளிர் – women, தழீஇய – to embrace, சென்ற – he goes, மல்லல் ஊரன் – the man from the fertile town, எல்லினன் – he’s bright, பெரிதென – that he is mature, மறுவரும் – is distressed, சிறுவன் தாயே – the little boy’s mother, தெறுவது – it is sorrowful, it is distressing, அம்ம – அசை நிலை, an expletive, இத் திணைப் பிறத்தல் – because of her good birth, because of her good heritage, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 46, மாமலாடனார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
ஆம்பல் பூவின் சாம்பல் அன்ன
கூம்பிய சிறகர் மனை உறை குரீஇ
முன்றில் உணங்கல் மாந்தி, மன்றத்து
எருவின் நுண் தாது குடைவன ஆடி,
இல் இறைப் பள்ளித் தம் பிள்ளையொடு வதியும் 5
புன்கண் மாலையும் புலம்பும்
இன்று கொல் தோழி, அவர் சென்ற நாட்டே?

Kurunthokai 46, Māmalādanār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
In the land where he has
gone,
are there not sad evenings
and painful loneliness,
when house-dwelling
sparrows with folded wings,
looking like wilted white
waterlilies, eat drying food
in the front yards, peck and
play in cow dung dust
in the town’s public square,
and live with their young
ones under the eaves?

He will be back soon.

Notes:  தலைவன் பிரிந்த காலத்தில் தலைவி ஆற்றமாட்டாள் என்று வருத்திய தோழியிடம் ‘என்னுடைய பிரிவினால் தலைவர் துன்புறுவார்’.  ஆதலின் விரைந்து வருவார் எனத் தலைவி கூறியது.  நற்றிணை 343 – தாது எரு மறுகின், நற்றிணை 271 – பைந்தாது எருவின் வைகு, கலித்தொகை 103 – தாது எரு மன்றத்து, கலித்தொகை 108 – தாது உக்கன்ன தாது எரு மன்றத்து, புறநானூறு 33 – தாது எரு மறுகின், புறநானூறு 215 – தாது எரு மறுகின், புறநானூறு 311 – தாது எரு மறுகின்.

Meanings:  ஆம்பல் பூவின் சாம்பல் அன்ன – like the wilted white waterlily flowers, கூம்பிய சிறகர் – with folded wings, with pointed wings, மனை உறை குரீஇ – house-dwelling sparrow, passer domesticus – the word has been used for birds in general in other poems, முன்றில் – front yard, உணங்கல் – dried food, மாந்தி – eat, மன்றத்து – in the town’s common place, எருவின் நுண் தாது – the fine cow dung dust, குடைவன ஆடி – peck and play in it, இல் இறை – house eaves, பள்ளி – the space underneath, தம் பிள்ளையொடு வதியும் – they live with their young ones, புன்கண் மாலையும் – in the painful evenings, புலம்பும் – lonely, இன்று கொல் – are there not, தோழி – my friend, அவர் சென்ற நாட்டு – in the land where he went, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 47, நெடுவெண்ணிலவினார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி நிலாவிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
கருங்கால் வேங்கை வீ உகு துறுகல்
இரும்புலிக் குருளையின் தோன்றும் காட்டிடை,
எல்லி வருநர் களவிற்கு
நல்லை அல்லை, நெடு வெண்ணிலவே.

Kurunthokai 47, Neduvennilavinār, Kurinji Thinai – What her friend said to the moon, as the hero listened nearby
O bright moon that gives light
for long!  You are of no help
to secret love when he comes
at night through forest paths
to meet her,
when black-trunked vēngai
trees drop their yellow flowers
on boulders below, making
them appear like big tiger cubs.

Notes:  தலைவன் இரவில் வந்து பழகும் காலத்தில் அவனை விரைந்து மணம் செய்யும்படி தூண்ட எண்ணிய தோழி, நிலாவிற்கு உரைப்பாளாய் நீ இவ்வாறு இரவில் வருவது களவிற்கு நல்லதில்லைஎனக் கூறி இரவுக்குறி மறுத்தது.  வேங்கை மலரும் புலியும் – அகநானூறு 12 – வேங்கை தாஅய தேம்பாய் தோற்றம் புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம், அகநானூறு 141 – புலிக்கேழ் உற்ற பூ இடைப் பெருஞ்சினை நரந்த நறும்பூ நாள் மலர் உதிரக் கலை பாய்ந்து உகளும் கல் சேர் வேங்கை, அகநானூறு 227 – புலிக் கேழ் வேங்கை, அகநானூறு 228 – வேங்கை ஒள் வீப் புலிப் பொறி கடுப்பத் தோன்றலின், நற்றிணை 389 – வேங்கையும் புலி ஈன்றன, குறுந்தொகை 47 – வேங்கை வீ உகு துறுகல் இரும்புலிக் குருளையின் தோன்றும், ஐங்குறுநூறு 396 – புலிப் பொறி வேங்கைப் பொன் இணர்.   இரும்புலிக் குருளையின் (2) –  உ. வே. சா. உரை – பெரிய புலிக்குட்டியைப் போன்று, இரா. இராகவையங்கார் உரை – பெரிய புலியின் குட்டியினைப் போன்று.

Meanings:  கருங்கால் – black-trunked, வேங்கை – Indian Kino Tree, Pterocarpus marsupium, வீ – flowers, உகு – dropped, துறுகல் – boulders, rocks, இரும்புலி – big tigers, dark tigers, குருளையின் தோன்றும் – appear like tiger cubs, காட்டிடை – in the forest, எல்லி – night, வருநர் – the man who comes (the hero), களவிற்கு – for secret love, நல்லை அல்லை – you are not good, நெடு வெண்ணிலவே – O silver/white moon that burns bright for a long time

குறுந்தொகை 48, பூங்கணுத்திரையார், பாலைத் திணை – தோழி சொன்னது
‘தாதின் செய்த தண் பனிப் பாவை
காலை வருந்தும் கையாறு ஓம்பு’ என
ஓரை ஆயம் கூறக் கேட்டும்,
இன்ன பண்பினினை பெரிது உழக்கும்
நன்னுதல் பசலை நீங்கவன்ன,  5
நசையாகு பண்பின் ஒரு சொல்
இசையாது கொல்லோ காதலர் தமக்கே?

Kurunthokai 48, Poonganuthiraiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said about the heroine’s desire for marriage
“The cool doll made with pollen
will fade the next morning.
Protect it from getting ruined”,
her friends who play ōrai games
with her tell her.

But she is greatly distressed.

Will her lover utter that one word
that she desires, so that the pallor
of the girl with a fine forehead can
go away?

Notes:  தலைவன் பகற்பொழுதில் வந்து தலைவியுடன் பழகும் காலத்தில் அவனைக் காணாது நெடுநேரம் கழிவதால் துயருற்ற தலைவியின் மேனியில் பசலை முதலிய வேறுபாடுகள் உண்டாமை கண்டு வருந்தித் தோழி கூறியது.  குறுந்தொகை 48 – தாதின் செய்த தண் பனிப் பாவை, அகநானூறு 392 – தாது செய் பாவை அன்ன.

Meanings:  தாதின் செய்த – made with flower pollen, தண் பனிப் பாவை – very cool doll, காலை வருந்தும் – it will fade in the morning, கையாறு – helplessness, suffering, ஓம்பு என – take care, ஓரை ஆயம் – friends who play ōrai games, கூறக் கேட்டும் – despite hearing what they said, இன்ன பண்பின் – with such traits, இனை – sadness, பெரிது உழக்கும் – she attains great sorrow, நன்னுதல் – fine forehead, பசலை – paleness,  நீங்க – to be removed, அன்ன – like that, நசை ஆகு பண்பின் – with the desired  trait, ஒரு சொல் – one word, இசையாது கொல் – will he say (that one word), ஓ – அசை நிலை, an expletive, காதலர் தமக்கு – for her lover, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 49, அம்மூவனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
அணில் பல் அன்ன கொங்கு முதிர் முண்டகத்து
மணிக் கேழ் அன்ன மா நீர்ச் சேர்ப்ப!
இம்மை மாறி மறுமை ஆயினும்,
நீ ஆகியர் என் கணவனை,
யான் ஆகியர் நின் நெஞ்சு நேர்பவளே.  5

Kurunthokai 49, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her husband
O lord of the shores,
where the dark ocean
is sapphire colored,
and pollen-filled
mundakam bushes
have thorns
like teeth of squirrels!

May you to be my husband
and me be your wife in our
next life, as we are in this one.

May I be the one
most agreeable to your heart.

Notes:  பரத்தையிற் பிரிந்து மீண்டுவந்த காலத்தில் முன்பு இருந்த ஆற்றாமை நீங்கி, அவனோடு கூடி மகிழ்ந்த தலைவி கூறியது.  அணில் பல் அன்ன கொங்கு முதிர் முண்டகத்து மணிக் கேழ் அன்ன மா நீர்ச் சேர்ப்ப (1-2) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – அணிலின் பல்லை ஒத்த முள்ளையுடைய தாது முதிர்ந்த முள்ளிச் செடியையும் நீலமணியினது நிறத்தை ஒத்த கரிய நீரையையுமுடைய கடற்கரையை உடைய தலைவ, இரா. இராகவையங்கார் உரை – அணிலின் பல்லை ஒத்த முள்ளையுடைய முண்டக மலர்களில் மணிநிறமுள்ள காரன்னங்கள் (கறுப்பு அன்னங்கள்) மாட்சிமைப்படுகின்ற நீர்க்கடற் சேர்ப்ப.

Meanings:  அணில் பல் அன்ன – thorns that are like the teeth of squirrels, கொங்கு முதிர் – pollen filled, honey filled, முண்டகத்து – with mundakam plants, of mundakam plants, நீர் முள்ளி, Hygrophila spinose, மணி – sapphire, கேழ் – color, அன்ன – like, மா நீர் – dark ocean, சேர்ப்ப – O lord of the shore, இம்மை மாறி – if this life ends, மறுமை ஆயினும் – even if it is the next birth, நீ ஆகியர் என் கணவன் – may you be my husband, ஐ – சாரியை, an augment, யான் ஆகியர் – may I be the one, நின் நெஞ்சு – your heart, நேர்பவள் – I will be agreeable, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 50, குன்றியனார், மருதத் திணை – தலைவி தூது வந்தவரிடம் சொன்னது
ஐயவி அன்ன சிறு வீ ஞாழல்
செவ் வீ மருதின் செம்மலொடு தாஅய்த்
துறை அணிந்தன்று அவர் ஊரே, இறை இறந்து
இலங்கு வளை ஞெகிழச் சாஅய்ப்
புலம்பு அணிந்தன்று அவர் மணந்த தோளே.  5

Kurunthokai 50, Kundriyanār, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero’s messenger
His town’s shore is adorned
with tiny gnālal flowers
resembling white mustard,
and red, wilted blossoms of
marutham trees.

My arms embraced by him
have become lonely and thin,
causing my bright bangles to
slip past my wrists.

Notes:  தலைவன் ஊடியிருந்த தலைவியின் ஊடல் நீக்கத் தூது விட்டபொழுது அத்தூதுவர்க்கு ‘தலைவன் தகாத ஒழுக்கினன்’ எனத் தலைவி கூறியது.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – தானும் அவனும் ஒன்றுபட்டு வாழும் கற்புக்காலத்தில் அவனூரே தனது ஊராகவும், ‘அவர் ஊரே’ என்று பிரித்துச் சொன்னது அவன்பால் உள்ள புலவி பற்றி.

Meanings:  ஐயவி அன்ன – like tiny white mustard,  Brassica alba, சிறு வீ ஞாழல் – small flowers of cassia trees, புலிநகக்கொன்றை, tigerclaw tree, cassia sophera, செவ் வீ – red/beautiful flowers, மருதின் செம்மலொடு – with wilted flowers of marutham trees, Arjuna Tree, Terminalia arjuna, தாஅய் – have spread, துறை அணிந்தன்று – adorned the shores, அவர் ஊரே – (in) his town, இறை இறந்து – went past the wrist joints, இலங்கு வளை – bright bangles, shining bangles, ஞெகிழ – to slip, சாஅய் – have become thin, புலம்பு – loneliness, அணிந்தன்று – has attained, has become, அவர் மணந்த தோள் – my arms that he embraced, my shoulders that he embraced, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 51, குன்றியனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கூன் முண் முண்டகக் கூர்ம் பனி மா மலர்
நூல் அறு முத்தின் காலொடு பாறித்
துறைதொறும் பரக்கும் தூ மணல் சேர்ப்பனை
யானும் காதலென், யாயும் நனி வெய்யள்,
எந்தையும் கொடீஇயர் வேண்டும்,  5
அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழிமே.

Kurunthokai 51, Kundriyanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the heroine
I like him, and your mother likes him a lot,
the lord of the pure sandy shores,
where mundakam plants with curved
thorns bear cool, dark flowers that scatter
in the wind like broken strands of pearls,
spreading all over the shore.

Your father wants to give you in marriage to him.
This town that gossips will link you with him.

Notes:  வரைவு மலி.  வரைவு நீட்டித்தவிடத்து ஆற்றாளாகிய தலைவிக்குத் தோழி திருமண முயற்சிகளின் மிகுதி கூறியது.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – முட்செடியாகிய முள்ளினிடத்திலுள்ள மலர் கைவருந்திப் பறித்துக் கொள்ளும்படி  அமையாமல் காற்றினால் கவரப்பட்டு எளிதில் கொள்ளும்படி மணலில் பரந்து கிடப்பது போல, அரிதின் முயன்று உடன்பாடு பெற்று நிறைவுறுத்தும் வரைவு தலைவனுடைய முயற்சியால் மலிந்து எல்லாருடைய உடம்பாட்டையும் பெற்றது என்பது குறிப்பு.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முள்ளுடைய செடியின் மலர்ந்த மலரைக் காற்றுச் சிதறச் செய்து மணல் துறையை அழகுபடுத்தும் என்றது, காவல் மிக்க பெருங்குடிப் பிறந்த தலைவியை தெய்வம் தலைவனோடே கூட்டி அணி செய்யா நிற்கும் என்பது.  நூல் அறுந்த முத்து வடம் – அகநானூறு 225 – துளை முத்தின் செந்நிலத்து உதிர, அகநானூறு 289 – நெகிழ் நூல் முத்தின், குறுந்தொகை 51 – நூல் அறு முத்தின், குறுந்தொகை 104 – நூல் அறு முத்தின், கலித்தொகை 82 – கண்ணீர் சொரி முத்தம் காழ் சோர்வ போன்றன.

Meanings:  கூன் முள் – curved thorns, முண்டக – of mundakam plants, நீர் முள்ளி, Hygrophila spinose,  கரி முள்ளி, nightshade plant, கூர்ம் பனி மா மலர் – very cool dark colored flower, நூல் அறு முத்தின் – like the pearls in strands where the thread breaks, காலொடு பாறி – scattering in the wind, துறைதொறும் – on all the shores, பரக்கும் – they spread, தூ மணல் சேர்ப்பனை – the lord of the shore with pure sand, யானும் காதலென் – I like him, யாயும் – your mother also, நனி வெய்யள் – she likes him a lot, எந்தையும் கொடீஇயர் வேண்டும் – our dad too wants to give you in marriage to him, அம்பல் ஊரும் – this town that gossips, அவனொடு மொழிமே – it will talk linking you with him

குறுந்தொகை 52, பனம்பாரனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
ஆர் களிறு மிதித்த நீர் திகழ் சிலம்பில்
சூர் நசைந்தனையையாய் நடுங்கல் கண்டே,
நரந்த நாறும் குவை இருங்கூந்தல்
நிரந்து இலங்கு வெண்பல் மடந்தை,
பரிந்தனென் அல்லனோ, இறை இறை யானே?  5

Kurunthokai 52, Panampāranār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the heroine
The fierce deities of the bright mountains,
where strong male elephants step on the
ground and create puddles of water,
desire you, but you still tremble.

On seeing it, have I not softened and
become sad, my delicate friend with
perfect white teeth and thick, black hair
with the fragrance of orange flowers?

Notes:  வரைவு மலிவு கேட்ட தலைவிக்குத் தோழி ‘முன்னாளில் நான் அறத்தொடு நின்றமையால் இது விளைந்தது’ எனக் கூறியது.  There is another version with line 1 being ஆர்கலி மிதித்த நீர் திகழ் சிலம்பில்.

Meanings:   ஆர் – filled, பொருந்திய – with (in the mountains), filled (with strength), களிறு – male elephants, மிதித்த – stepped, நீர் – water (puddles), திகழ் சிலம்பில் – on the splendid mountains, on the bright mountains, சூர் நசைந்தனையையாய் – as one who is desired by the deities who cause terror, நடுங்கல் கண்டு – seeing you tremble, ஏ – அசை நிலை, an expletive, நரந்த நாறும் – narantham fragrance, bitter orange flowers, நாரத்தை, Citrus aurantium, குவை இருங்கூந்தல் – thick black hair, நிரந்து – in a row, orderly (வரிசையாக), இலங்கு – shining, bright, வெண்பல் – white teeth, மடந்தை – delicate woman, பரிந்தனென் அல்லனோ – was I not saddened, have I not softened with pity, இறை இறை – little by little, யான் – I, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 53, கோப்பெருஞ்சோழன், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
எம் அணங்கினவே மகிழ்ந, முன்றில்
நனை முதிர் புன்கின் பூத்தாழ் வெண்மணல்
வேலன் புனைந்த வெறி அயர் களம்தொறும்
செந்நெல் வான் பொரி சிதறியன்ன,
எக்கர் நண்ணிய எம் ஊர் வியன் துறை,  5
நேர் இறை முன் கை பற்றிச்
சூரர மகளிரோடு உற்ற சூளே.

Kurunthokai 53, King Kōperunchōlan, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Lord!  They have caused us distress,
the promises you made before goddesses
holding my friend’s tender wrists, on our
town’s wide shore filled with sand dunes
scattered with dropped punku flowers,
appearing like strewn, white, puffed rice
in the ceremonial grounds created by the
diviners in the front yards of houses.

Notes:  வரைவு நீட்டித்தவழித் தோழி உரைத்தது.  Velan is the diviner/priest who perfoms veriyāttam rituals to appease Murukan.  Unaware that her daughter is afflicted with love, the mother brings the velan when her daughter grows thin and becomes depressed.  Fresh sand is spread in the front yard of the house and offerings are given to Murukan.

Meanings:  எம் அணங்கின – they have distressed us, ஏ – அசை நிலை, an expletive, மகிழ்ந – O lord, முன்றில் – house front yard, நனை முதிர் – buds matured, புன்கின் – of punku trees, புங்கம், புன்கம், புன்கு, Indian Beech trees, Pongamia Glabra or Pongamia pinnata, பூ – flowers, தாழ் – fall and spread, வெண்மணல் – white sand, வேலன் புனைந்த – created by a velan (Murukan priest), வெறி அயர் களம் தொறும் –  in all the veriyāttam ritual fields, செந்நெல் – red paddy, fine paddy, வான் பொரி – white puffed rice, சிதறியன்ன – like it is scattered, எக்கர் நண்ணிய – sandy mounds filled, எம் ஊர் வியன் துறை – our town wide/long/huge seashore, நேர் இறை – delicate joints, முன் கை – forearms, wrists, பற்றி – holding, சூரர மகளிரோடு – with the goddesses, உற்ற சூள் – the promises that you made, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 54, மீனெறி தூண்டிலார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
யானே யீண்டையேனே, என் நலனே
ஏனல் காவலர் கவண் ஓலி வெரீஇக்
கான யானை கைவிடு பசுங்கழை
மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும்
கானக நாடனொடு, ஆண்டு ஒழிந்தன்றே.  5

Kurunthokai 54, Meeneri Thoondilār, Kurinji thinai – What the heroine said to her friend
I am here alone.
My virtue has gone
with the man
from the forest country,
where an elephant,
afraid of slingshot sounds
from millet field guards,
releases a green stalk of
bamboo that springs back like a
fishing rod that has caught a fish.

Notes:  வரைவு நீட்டித்தவழி ஆற்றாளாகிய தலைவி தோழியிடம் உரைத்தது.  குறுந்தொகை 54 – கான யானை கைவிடு பசுங்கழை மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும், குறுந்தொகை 74 – விட்ட குதிரை விசைப்பினன்ன விசும்பு தோய் பசுங்கழை, புறநானூறு 302 – வெடி வேய் கொள்வது போல ஓடித் தாவுபு உகளும் மாவே, ஐங்குறுநூறு 278 – கழைக்கோல் குரங்கின் வன் பறழ் பாய்ந்தன இலஞ்சி மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும்.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – யானை வளைக்குங் காலத்தில் வளைந்து அது கைவிடத் தூண்டிலைப் போல மூங்கில் நிமிரும் நாடன் என்றது தன் நெஞ்சத்து அன்புளதாகிய காலத்து நம்பால் மருவிப் பணிந்து ஒழுகி அன்பற்ற காலத்துப் பணிவின்றித் தலைமை செய்து நம் நலங்கொண்ட தன் கொடுமை போன்ற ஒழுகுகின்றான் என்பதாம்.

Meanings:   யான் – me, ஏ – பிரிநிலை, யீண்டையேன் – I am here, ஏ – அசை நிலை, an expletive, என் நலன் – my virtue/beauty, ஏ – பிரிநிலை, exclusion, ஏனல் – செந்தினை, red/black millet, Panicum indicum or Setaria italica, காவலர் – guards, கவண் ஓலி வெரீஇ – afraid of the sounds of slingshots, கான யானை – forest elephant, கை விடு – abandoned, released from its trunk, பசுங்கழை – green bamboo, Bambusa arundinacea, மீன் எறி தூண்டிலின் – like the fishing rod that has caught a fish, நிவக்கும் – lifts up, கானக நாடனொடு – man from the forest country, ஆண்டு – there, ஒழிந்தன்று – got lost, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 55, நெய்தல் கார்க்கியர், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
மாக் கழி மணிப் பூக் கூம்பத் தூத்திரைப்
பொங்கு பிதிர்த் துவலையொடு மங்குல் தைஇக்
கையற வந்த தைவரல் ஊதையொடு
இன்னா உறையுட்டு ஆகும்,
சின்னாட்டு அம்ம, இச் சிறு நல்லூரே.  5

Kurunthokai 55, Neythal Kārkkiyār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
She will not last more than
a few days in this fine, small
town where she lives.

Blustery cold northern winds
that cause anguish to those
separated blow as they touch
the clouds; overflowing pure
waves spray their fine, cold mist;
and sapphire-colored waterlilies
in the dark, brackish waters close.

Notes:  ‘நீ வரைவொடு புகுதாயேல் இவள் இறந்துவிடுவாள்’ எனத் தோழி கூறியது.

Meanings:  மாக் கழி – dark backwaters, dark brackish water ponds, மணிப் பூக் கூம்ப – sapphire like flowers close, blue waterlilies, தூத் திரை – pure waves, பொங்கு – overflowing, abundant, பிதிர்த் துவலையொடு – with water sprays, மங்குல் தைஇ – with clouds, கையற வந்த – came to hurt (those who are separated), தைவரல் ஊதையொடு – with the touching cold northern winds, இன்னா – sorrow, உறையுட்டு ஆகும் – where it resides, சில்நாட்டு – for a few days, அம்ம –  அசை நிலை, an expletive, listen to me, இச் சிறு நல்லூர் – this small fine town, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 56, சிறைக்குடி ஆந்தையார், பாலைத் திணை – தலைவன் சொன்னது
வேட்டச் செந்நாய் கிளைத்து ஊண் மிச்சில்
குளவி மொய்த்த அழுகல் சில் நீர்
வளை உடைக் கையள் எம்மொடு உணீயர்
வருகதில் அம்ம தானே
அளியளோ அளியல், என் நெஞ்சு அமர்ந்தோளே.  5

Kurunthokai 56, Siraikkudi Ānthaiyār, Pālai thinai – What the hero said
The young woman with bangles
on her arms, who is in my heart,
would be very pitiable,
if she had to drink along with me,
the dirty, stagnant water covered
with wild jasmine leaves, from the
small pits dug by hunting wild dogs.

Notes:  பாலை நிலத்தில் உள்ள தீமைகளைக் கண்டு தலைவன் கூறியது.  வருகதில் (4) – தமிழண்ணல் உரை – வருகதில் என்பதில் ‘தில்’ விருப்பத்தை உணர்த்தும் இடைச் சொல், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வருகதில் என்பதில் ‘தில்’ விழவுப் பொருளும் ஒழியிசைப் பொருளும் ஒரு சேரக் குறித்து நின்றது, வருகதில் என்பதற்கு வருவாளாக, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – வருக; வந்தால்.  அம்ம (4) – தமிழண்ணல் உரை – இரக்கக் குறிப்பு, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கேள் என்னும் பொருட்டு, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – அசை நிலை.

Meanings:  வேட்டச் செந்நாய் – hunting wild dog, Cuon alpinus dukhunensis, கிளைத்து ஊண் – dug and drank, மிச்சில் – leftover, குளவி – wild jasmine, மரமல்லி, பன்னீர் பூ, Indian cork tree flowers, Millingtonia hortensis, மொய்த்த – covered, அழுகல் சில் நீர் – dirty stagnant water, dirty little water, வளை உடைக் கையள் – the girl with bangles, எம்மொடு உணீயர் – drinking with me, வருக – let her come, if she had come, தில் – விழைவின்கண் (விருப்பத்தின்கண்) வந்த இடைச் சொல், a particle which signifies desire or ஒழியிசை என்னும் பொருளில் வந்த இடைச் சொல், a particle which signifies suggestion, அம்ம – அசை நிலை, an expletive, listen to me, தான் – if so, ஏ – அசை நிலை, an expletive, அளியளோ அளியல் – she would be very pitiable, என் நெஞ்சு அமர்ந்தோள் – the young woman who is seated in my heart, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 57, சிறைக்குடி ஆந்தையார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பூ இடைப்படினும் யாண்டு கழிந்தன்ன
நீர் உறை மகன்றில் புணர்ச்சி போலப்,
பிரிவு அரிதாகிய தண்டாக் காமமொடு
உடனுயிர் போகுக தில்ல, கடன் அறிந்து
இருவேம் ஆகிய உலகத்து,  5
ஒருவேம் ஆகிய புன்மை நாம் உயற்கே.

Kurunthokai 57, Siraikkudi Ānthaiyār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
When separation is difficult,
and there is unstoppable love,
like that of the water-living
makindril birds
in union, who feel like years
have passed even if a flower
came between them,

to escape from sorrow,
may our lives that are one, end in
this world, where we are two souls
who are distressed if separated.

Notes:  காப்பு மிகுதிக்கண் ஆற்றாளாகிய தலைவி தோழியிடம் கூறியது.  மகன்றில் புணர்ச்சி:  குறுந்தொகை 57 – நீர் உறை மகன்றில் புணர்ச்சி போல, பரிபாடல் 8-44 – அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர்ப் புணர்ச்சி, ஐங்குறுநூறு 381 – குறுங்கால் மகன்றில் அன்ன உடன் புணர் கொள்கை, அகநானூறு 220 – நோலா இரும்புள் போல நெஞ்சு அமர்ந்து காதல் மாறாக் காமர் புணர்ச்சியின்.  புன்மை (6) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சிறுமை, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – துன்பம்,  தமிழண்ணல் உரை – இழிவு.

Meanings:  பூ இடைப்படினும் – even if a flower comes in between (படினும் – உம்மை இழிவு சிறப்பும்மை), யாண்டு கழிந்தன்ன – it feels like a year has passed, நீர் உறை – water living, மகன்றில் புணர்ச்சி போல – like the union of makandril birds, பிரிவு அரிதாகிய – rare that there is separation, தண்டாக் காமமொடு – with love that cannot be removed, with unstoppable love, உடனுயிர் போகுக – may our life go away, தில்ல – விழைவின்கண் (விருப்பத்தின்கண்) வந்த இடைச் சொல், ஈறு திரிந்தது வந்தது, a particle that signifies desire, கடன் அறிந்து – to know what is right, இருவேம் ஆகிய உலகத்து – as two people in this world, ஒருவேம் ஆகிய – have become one, புன்மை – sorrow, lowly situation, நாம் உயற்கு – for us to escape, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 58, வெள்ளிவீதியார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தோழனிடம் சொன்னது
இடிக்கும் கேளிர், நுங்குறை ஆக
நிறுக்கல் ஆற்றினோ நன்று மற்றில்ல,
ஞாயிறு காயும் வெவ்வறை மருங்கில்
கை இல் ஊமன் கண்ணின் காக்கும்
வெண்ணெய் உணங்கல் போலப்  5
பரந்தன்று இந்நோய், நோன்று கொளற்கு அரிதே.

Kurunthokai 58, Velliveethiyār, Kurinji Thinai – What the hero said to his friend
My friend who goads me to stop
seeing her!  Yes, I know it would
be good if I could do that.
But my pain is like butter that melts
on a boulder scorched by hot sun,
while a man with no hands or tongue
tries to save it with his eyes.
This love disease has spread
and it will be difficult to tolerate it.

Notes:  தன்னை இடித்துக் கூறிய நண்பனிடம் தலைவன் கூறியது.  மற்றில்ல (2) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பிற இலவாகும், உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – மன் தில்ல, தில் விழைவின்கண் வந்தது, தமிழண்ணல் உரை – மன் தில்ல, மன் – மிக, தில் விருப்பத்தை உணர்த்தும் இடைச்சொல்.

Meanings:  இடிக்கும் கேளிர் – O friend who goads me, நுங்குறை ஆக – what you complain about, நிறுக்கல் – stopping, ஆற்றின் – if I do that, ஓ – அசை நிலை, an expletive, நன்று – good, மற்றில்ல – nothing else or மன் தில்ல – தில் விழைவின்கண் (விருப்பத்தின்கண்) வந்த இடைச் சொல், ஈறு திரிந்தது வந்தது, a particle which signifies desire, ஞாயிறு காயும் – the sun-scorched, வெவ்வறை மருங்கில் – on a hot boulder, கை இல் – without hands, ஊமன் – a man who is unable talk, a dumb man, கண்ணின் காக்கும் – saving with his eyes, வெண்ணெய் உணங்கல் போல – like the melting butter, பரந்தன்று இந்நோய் – this disease has spread, நோன்று கொளற்கு அரிது – it is difficult to tolerate it, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 59, மோசிகீரனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
பதலைப் பாணிப் பரிசிலர் கோமான்
அரலைக் குன்றத்து அகல்வாய்க் குண்டு சுனைக்
குவளையொடு பொதிந்த குளவி நாறு நின்
நறு நுதல் மறப்பரோ மற்றே? முயலவும்,
சுரம் பல விலங்கிய அரும் பொருள்  5
நிரம்பா ஆகலின் நீடலோ இன்றே.

Kurunthokai 59, Mōsi Keeranār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
He will not extend his stay even
if he does not achieve the precious
wealth that he set out to earn
crossing many wastelands,
since he will not be able to forget
your fragrant forehead with scents
of wild jasmine tied together with
blue waterlilies from the the deep,
wide springs of Aralai Mountains,
where the king donates to drummers
who hit pathalai drums with rhythmic beats.

Notes:  பொருள்வயின் தலைவன் பிரிந்த காலத்தில் ஆற்றாமல் வருந்திய தலைவியிடம் தோழி கூறியது.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – அரலைக் குன்றம் – சேலம்.  ஓசூர்ப்புறத்து ‘அரலி குண்டா’ என்பது ஒன்றுண்டு.  ஆண்டே நள்ளி என்னும் பெருவள்ளளுடைய தோட்டி மலையாகிய அங்குசகிரியும் உண்டு.  இவற்றால் இக்கோமான் நள்ளி என்பது பொருந்தும்.  There is another version of this poem with the word அதலை instead of அரலை on line 2.

Meanings:  பதலைப் பாணி – rhythmic beat of pathalai drums, பரிசிலர் கோமான் – donor (king) who gives gifts to bards and drummers, அரலைக் குன்றத்து – on Athalai mountain, அகல்வாய் – wide-mouthed, குண்டு சுனை – deep springs, குவளையொடு – with blue waterlilies, Blue nelumbo, Nymphaea odorata, பொதிந்த குளவி – tied together wild jasmine, Jasminum angustifolium, நாறு – fragrant, நின் – your, நறு நுதல் மறப்பரோ – will he forget your fragrant forehead, மற்று – அசை நிலை, an expletive, ஏ – அசை நிலை, an expletive, முயலவும் – making efforts, சுரம் – wasteland, பல விலங்கிய – few difficulties, அரும் பொருள் – precious wealth, நிரம்பா ஆகலின் – even if he does not achieve his goal, நீடல் – extending his stay, ஓ – அசை நிலை, an expletive, இன்று – will not happen, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 60, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
குறுந்தாள் கூதளி ஆடிய நெடுவரைப்
பெருந்தேன் கண்ட இருக்கை முடவன்
உள் கைச் சிறுகுடை கோலிக் கீழிருந்து
சுட்டுபு நக்கியாங்குக் காதலர்
நல்கார் நயவார் ஆயினும்,  5
பல் கால் காண்டலும் உள்ளத்துக்கு இனிதே.

Kurunthokai 60, Paranar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
Even if he does not love me
anymore, I like to see him every
now and then.

Whenever I see him, I feel like a
short-legged cripple who sits under
a huge honeycomb, eyes it, cups one
hand and points to it with a finger of
the other hand, in the tall mountain
with koothali vines.

Just to see him is sweet to my mind.

Notes:  தலைவனின் பிரிவை ஆற்றாத தலைவி வருந்தித் தோழியிடம் கூறியது.  அகநானூறு 255 – கூதள மூது இலைக் கொடி.  குறுந்தாள் (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குறுந்தாளை முடவனுக்கேற்றுக.  குறுந்தாளுடைமையின் நிற்றலாற்றாது இருத்தலொன்றே உடைய முடவன்.  குறுகிய தாளையுடைய கூதளஞ்செடி என்பாருமுளர், இரா. இராகவையங்கார் உரை – தாளின் குறுமையால் எழுந்து நிற்க இயலாமல் இருத்தலையுடைய முடவன், உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – குறிய அடியையுடைய கூதளஞ்செடி.

Meanings:  குறுந்தாள் – short legs, short stems, கூதளி – கூதாளம் – koothali vine,  Convolvulus,  a three-lobed nightshade vine, ஆடிய – swaying, நெடு வரை – tall mountains, பெருந்தேன் – a big honeycomb, a comb full of honey, கண்ட – saw, இருக்கை முடவன் – cripple who is seated, உள் கைச் சிறு குடை கோலி – made a small bowl with both hands,  கீழிருந்து – staying under, சுட்டுபு – pointing fingers at it, நக்கியாங்கு – like licking, காதலர் – my lover, நல்கார் நயவார் ஆயினும் – even if he does not shower his love and desire, பல்கால் காண்டலும் – just to see him a few times, உள்ளத்துக்கு இனிது – it is pleasing to my heart/mind, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 61, தும்பிசேர் கீரனார், மருதத் திணை – தோழி பாணரிடம் சொன்னது
தச்சன் செய்த சிறு மா வையம்
ஊர்ந்து இன்புறாஅர் ஆயினும் கையின்
ஈர்த்து இன்புறூஉம் இளையோர் போல,
உற்று இன்புறேஎம் ஆயினும், நற்றேர்ப்
பொய்கை ஊரன் கேண்மை  5
செய்து இன்புற்றனெம், செறிந்தன வளையே.

Kurunthokai 61, Thumpisēr Keeranār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the messenger bard
Like happy youngsters who pull with their
hands tiny horse wagons made by carpenters,
without getting any joy riding on them,

she’s happy even though she has not
had any pleasure from him.
She’s happy for her friendship with the man
with a fine chariot from the town with ponds;
her bangles have stayed tight on her hands.

Notes:  தலைவனின் தூதுவர்களாக வந்தவர்களுக்குத் தோழி வாயில் மறுத்தது.   உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – நற்றேர்ப் பொய்கை ஊரன் என்றது, தலைவன் தன் தேரில் ஏறிப் பரத்தையருடன் பொய்கை நீராடுவான் என்று அறிந்ததைக் குறித்தது.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – பொய்கை ஊரன் என்றது எல்லோரும் தோயும் நீர்நிலை போல வரையாது தோயப்படுவான் எனக் குறித்ததாம்.

Meanings:  தச்சன் செய்த சிறு மா வையம் – the small horse carts that carpenters made, ஊர்ந்து இன்புறாஅர் ஆயினும் – even if they  do not get pleasure riding on it, கையின் ஈர்த்து – pulling it with their hands, இன்புறூஉம் இளையோர் போல – like children who are happy, உற்று இன்புறேஎம் ஆயினும் – even though we don’t have pleasures from him, even though she does not have pleasures from him, நல் தேர் – fine chariot, பொய்கை ஊரன் – the man from the town with ponds, கேண்மை – friendship, செய்து இன்புற்றனெம் – we are happy, she is happy, செறிந்தன – they are tight, வளை – her bangles, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 62, சிறைக்குடி ஆந்தையார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
கோடல் எதிர் முகைப் பசு வீ முல்லை
நாறு இதழ்க் குவளையொடு இடையிடுபு விரைஇ
ஐது தொடை மாண்ட கோதை போல,
நறிய நல்லோள் மேனி
முறியினும் வாய்வது, முயங்கற்கும் இனிதே.  5

Kurunthokai 62, Siraikkudi Ānthaiyār, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
The pretty young woman’s body
has the fragrance of a beautiful
garland strung with white glory
lily blossoms, fresh jasmine flowers
bloomed from buds, and scented
blue waterlilies mixed in between,
and is tender than sprouts.

It is sweet to embrace her.

Notes:  இடந்தலைப்பாடு.  இயற்கைப்புணர்ச்சிக்குப் பின் மீண்டும் தலைவியை முன்னாள் கண்ட இடத்தில் சென்று கூட நினைக்கும் தன் நெஞ்சிடம் கூறியது.

Meanings:  கோடல் – kōdal flowers – white glory lilies, எதிர் – appearing,  முகை – buds, பசு – fresh, வீ – flowers, முல்லை – white jasmine,  Jasminum sambac, நாறு இதழ் – fragrant petals, குவளையொடு – with blue waterlilies, Blue nelumbo,  Nymphaea odorata,  இடையிடுபு – in between, விரைஇ – mixed, ஐது – beautifully/delicately, தொடை – tied, மாண்ட – splendid, கோதை – garland, போல – like, நறிய – fragrant, நல்லோள் – the pretty young woman, மேனி – body, முறியினும் வாய்வது – it is better than the tender sprouts, leaves, முயங்கற்கும் இனிது – it is sweet to embrace, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 63, உகாய்க்குடிகிழார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
ஈதலும் துய்த்தலும் இல்லோர்க்கு இல்லெனச்
செய்வினை கைம்மிக எண்ணுதி அவ்வினைக்கு
அம் மா அரிவையும் வருமோ?
எம்மை உய்த்தியோ? உரைத்திசின் நெஞ்சே.

Kurunthokai 63, Ukāykkudi Kilār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
You think that those
without any wealth
cannot give to others
or enjoy pleasures.

You are thinking firmly
about leaving to gather wealth.

But will the dark, beautiful
woman come with us, or,
are you sending me by myself?

Tell me, my heart!

Notes:  பொருள் தேட வேண்டுமென்று துணிந்த நெஞ்சிடம் ‘பிரிவது அரிது’ என்று உணர்த்தித் தலைவன் செலவு தவிர்த்தது.  அம் மா அரிவை (3) – இரா. இராகவையங்கார் உரை – அம் மா அரிவை என்றான் அவளுடன் வாராதொழியின் அவள் மாமை சிதையும் என்பது கருதி.

Meanings:  ஈதலும் – giving and, துய்த்தலும் – enjoying, இல்லோர்க்கு – for those without wealth, இல்லென – thinking that it is not there, செய்வினை – to make wealth, கைம்மிக எண்ணுதி – you think a lot about that, அவ்வினைக்கு – to assist you in that task, அம் மா அரிவையும் – the beautiful dark young woman, வருமோ – will she come, எம்மை உய்த்தியோ – or, are you just sending me, உரைத்திசின் நெஞ்சே – please tell me, my heart (சின் – முன்னிலை அசை, an expletive of the second person)

குறுந்தொகை 64, கருவூர்க் கதப்பிள்ளை, முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பல் ஆ நெடு நெறிக்கு அகன்று வந்தெனப்
புன்தலை மன்றம் நோக்கி மாலை
மடக் கண் குழவி அணவந்தன,
நோயேம் ஆகுதல் அறிந்தும்,
சேயர் தோழி சேய் நாட்டோரே.  5

Kurunthokai 64, Karuvūr Kathapillai, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend, when the hero was away
He is still in a distant land,
even though he is aware that I
am in pain like distressed young
calves with innocent looks,
who lift their heads and look
at the gloomy stables at evening
times, awaiting their mothers
who went on the long path.

Notes:  பிரிவிடை ஆற்றாமை கண்டு வருவர் எனச் சொல்லிய தோழிக்குத் தலைவி உரைத்தது.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பிரிந்து சென்ற பசுக்கள் மாலைக்காலத்தில் மீண்டு வருதலை அவற்றின் கன்றுகள் எதிர்நோக்கி நிற்றலைப் போல, பிரிந்து சென்ற தலைவனது வரவை உரிய பருவத்தில் எதிர்நோக்கி இருப்பேன் என்று உவமையை விரித்துக் கொள்க.  புன்தலை (2) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை –  பொலிவு அழிந்த இடம், பசுக்கள் இன்மையின் பொழிவழிந்ததாயிற்று, மன்றம் (2) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பசுக்கள் தங்கியிருக்கும் இடம்.

Meanings:  பல் ஆ – many cows, நெடு நெறிக்கு – on the long path, அகன்று வந்தென – since they went, புன்தலை மன்றம் – lusterless cow stables (gloomy without their mothers), நோக்கி – they look, மாலை – evening, மடக் கண் குழவி – calves with delicate looks, calves with innocent looks, அணவந்தன – they lifted their heads, நோயேம் ஆகுதல் அறிந்தும் – even though he is aware of my love disease (love pain), சேயர் – he is far away, தோழி – O friend, சேய் நாட்டோர் – the man who is in a far-away land, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 65, கோவூர்கிழார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வன் பரல் தெள் அறல் பருகிய இரலை தன்
இன்புறு துணையொடு மறுவந்து உகளத்
தான் வந்தன்றே தளிதரு தண் கார்,
வாராது உறையுநர் வரல் நசைஇ,
வருந்தி நொந்து உறைய இருந்திரோ எனவே.  5

Kurunthokai 65, Kōvūr Kilār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
The rainy season has arrived
with cool showers,
for stags to drink clear water
from streams with rough pebbles
and prance around happily with
their loving mates,
and to ask me whether I still live
despite my pain and sorrow,
because of my desire for him
to return.

Notes:  பருவங்கண்டு வருந்திய தலைவி தோழிக்கு உரைத்தது.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – தெள்ளறல் பருகிய இரலை உகள என்றது மழை பெய்வதற்கு முன் வருவோம் என்றவர் பெய்து பருகி உகளா நிற்கவும் வந்திலர் என்பது குறித்து வந்தது.

Meanings:  வன் பரல் – hard pebbles, தெள் அறல் – clear running water, பருகிய – drank, இரலை – stag, தன் இன்புறு துணையொடு – with his pleasurable mate, மறுவந்து உகள – romps around with joy, தான் – அசை நிலை, an expletive, வந்தன்று – it has come, ஏ – அசை நிலை, an expletive, தளிதரு – giving raindrops, தண் கார் – the cool rainy season, வாராது – not coming back, உறையுநர் – he who is staying away, வரல் நசைஇ – desire for him to come back, வருந்தி நொந்து – very sad, உறைய இருந்திரோ என – to ask is that why I survived, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 66, கோவர்த்தனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
மடவ மன்ற தடவு நிலைக் கொன்றை,
கல் பிறங்கு அத்தம் சென்றோர் கூறிய
பருவம் வாரா அளவை நெரிதரக்
கொம்பு சேர் கொடி இணர் ஊழ்த்த,
வம்ப மாரியைக் கார் என மதித்தே.  5

Kurunthokai 66, Kōvarthanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Since unseasonal rains have fallen,
these ignorant, fat-trunked kondrai
trees have put out dense, trailing clusters
of flowers on their branches, thinking
that the monsoon season has arrived,
even though your lover who went on the
rock-filled wasteland path, who said
that he would be back before the start of
the rainy season, has not come back.

Notes:  பருவம் கண்டு ஆற்றாளாய தலைவியைத் தோழி, ‘பருவம் அன்று’ என்று வற்புறுத்தியது.  குறுந்தொகை 94 – பெரும் தண் மாரிப் பேதைப் பித்திகத்து அரும்பே முன்னும் மிகச் சிவந்தனவே, குறுந்தொகை 251 – மடவ வாழி மஞ்ஞை மா இனம் கால மாரி பெய்தென அதன் எதிர் ஆலலும் ஆலின பிடவும் பூத்தன.  நற்றிணை 99 – பிடவமும் கொன்றையும் கோடலும் மடவ ஆகலின் மலர்ந்தன பலவே.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – உடலாற் பருமையுள்ள நிலையுடைய கொன்றை மரங்கள் உள்ளத்தால் பேதைமை உடையன.  தலைவனை மடையன் என்னாது தோழி கொன்றை, முல்லை, மஞ்ஞை முதலியவற்றை மடவ என்று குறித்து மொழி கிளவியாற் படைத்துக் கூறி ஆற்றுவித்தல் கவிமரபேயாம்.

Meanings:  மடவ – they are ignorant, மன்ற – for sure, தேற்றம், தடவு நிலை – large trunks, bent trunks, கொன்றை – சரக் கொன்றை, Indian laburnum, golden shower tree, Cassia Fistula, கல் பிறங்கு – rock filled, அத்தம் – wasteland, சென்றோர் – the man who went, கூறிய பருவம் வாரா அளவை – when he did not come when he said he would come back, நெரிதர – densely, கொம்பு சேர் – on the branches, கொடி இணர் ஊழ்த்த – trailing clusters growing on stems, வம்ப மாரியை – the unseasonal rains, கார் என மதித்து – thinking that this is the rainy season, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 67, அள்ளூர் நன்முல்லையார், பாலைத் திணை – தலைவி சொன்னது – தலைவனின் பிரிவை நினைத்து, வருந்தி சொன்னது
உள்ளார் கொல்லோ தோழி, கிள்ளை
வளைவாய்க் கொண்ட வேப்ப ஒண் பழம்
புது நாண் நுழைப்பான் நுதி மாண் வள் உகிர்ப்
பொலங்கல ஒரு காசு ஏய்க்கும்,
நிலங்கரி கள்ளியங் காடு இறந்தோரே?  5

Kurunthokai 67, Allūr Nanmullaiyār, Pālai Thinai, What the heroine said when the hero was away
Will my lover, who has gone
to the parched wasteland
with kalli plants think about
me, O friend,
when he sees a parrot
holding a glowing neem fruit
on the tip of his curved beak,
appearing like a goldsmith
threading a new thread into a
gold coin using the sharp nails
on his fine nimble fingers
to make a gold necklace?

Notes:  தலைவனது பிரிவை ஆற்றாது வருந்திய தலைவி தோழியிடம் கூறியது.  குறுந்தொகை 24 – வேம்பின் ஒண் பூ யாணர் என் ஐ இன்றியும் கழிவது கொல்லோ, ஐங்குறுநூறு 350 – வேம்பின் ஒண் பூ உறைப்பத் தேம்படு கிளவி அவர்த் தெளிக்கும் பொழுதே.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – வேப்பம்பழம் காசேய்க்கும் இந்நிலையிலும் காடு இறந்தோர் உள்ளார் கொல் என்றாள்.  வேம்பின் ஒண்பூ உதிர்தற்கு முன்னர் வருவம் என்றவர் பழநிலையினும் நினையார் என்பது கருத்து.  புது நாண் நுழைப்பான் (3) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – புதிய பொற்கம்பியை ஊடு செலுத்தும் பொற்கொல்லன், இரா. இராகவையங்கார் உரை – புதிய நூலை நுழைக்கும் பொருட்டு.

Meanings:  உள்ளார் கொல் – does he think about me, ஓ – அசை நிலை, an expletive, தோழி – O friend, கிள்ளை – parrot, Palaeornis, வளைவாய்க் கொண்ட – holding on its curved beak, வேப்ப ஒண் பழம் – a bright fruit of a neem tree, Azadirachta indica, புது நாண் நுழைப்பான் – a goldsmith who puts a new thread through, putting a new thread through, நுதி மாண் – fine tipped perfect, வள் உகிர் – sharp nails, பொலம் கலம் – for a gold jewel (kāsu mālai), ஒரு காசு – one coin, ஏய்க்கும் – it resembles, நிலங்கரி – burned/dried earth, கள்ளியங் காடு – wasteland with euphorbia tirucalli,  milk hedge, milk bush, common prickly pear cactus (அம் – சாரியை), இறந்தோரே – the man who went

குறுந்தொகை 68, அள்ளூர் நன்முல்லையார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி சொன்னது
பூழ்க்கால் அன்ன செங்கால் உழுந்தின்
ஊழ்ப்படு முது காய் உழை இனம் கவரும்
அரும்பனி அச்சிரம் தீர்க்கும்
மருந்து பிறிதில்லை, அவர் மணந்த மார்பே.

Kurunthokai 68, Alloor Nanmullaiyār, Kurinji Thinai – What the heroine said
Herds of deer attack mature pods
of ulunthu plants, whose red
stems look like legs of quails.

For the harshness of this cold, early
dew season, there is no other medicine
but his chest that embraced me.

Notes:  தலைவன் முன்பனி பருவத்தும் வராமையால் பெரிதும் வருந்திய தலைவி தனது ஆற்றாமையைத் தோழியிடம் கூறியது.  அள்ளூர் பாண்டிய நாட்டின் ஊர் – பிண்ட நெல்லின் அள்ளூர் (அகநானூறு 46).  இரா. இராகவையங்கார் உரை – மார்பை பனி என்றதால் பனி நோயாயிற்று.  புலத்தின்கண் வித்திய உழுந்து பூத்தற்கு முன்னர் வருவமென்று தெளித்துப் போனவர் அது முதுகாய் விட்டு உழையினங் கவரும் போதும் வந்திலர் என்பது கருதிக் கூறினாள்.

Meanings:   பூழ்க்கால் அன்ன – like legs of quails, காடை, செங்கால் உழுந்தின் – of red stemmed black-gram plants, Phaseolus mungoglaer (old name), Vigna mungo, ஊழ்ப்படு முது காய் – overripe pods, உழை இனம் கவரும் – deer herds seize, deer herds eat, அரும்பனி – harsh cold, அச்சிரம் தீர்க்கும் – to end the sorrow caused by the early dew season (அச்சிரம் – ஆகுபெயர்), மருந்து பிறிதில்லை – there is no other medicine, there is no other cure, அவர் மணந்த மார்பு – his chest that embraced me, ஏ – பிரிநிலை

குறுந்தொகை 69, கடுந்தோட் கரவீரனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கருங்கண் தாக் கலை பெரும்பிறிது உற்றெனக்
கைம்மை உய்யாக் காமர் மந்தி
கல்லா வன்பறழ் கிளை முதல் சேர்த்தி,
ஓங்கு வரை அடுக்கத்துப் பாய்ந்து உயிர் செகுக்கும்
சாரல் நாட! நடுநாள்  5
வாரல், வாழியோ! வருந்துதும் யாமே.

Kurunthokai 69, Kadunthōtkaraveeranār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O man from the mountain slopes
where a leaping, black-eyed male
monkey died, and unable to bear
the pain of widowhood, his loving
mate gave their strong, naive child
to their troop and jumped from a
tall mountain peak and killed herself!

May you live long!

Please do not come at night.
We will be greatly distressed if you do!

Notes:  தோழி இரவுக்குறி மறுத்தது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தாக்கலை என்றதன்கண் தாவுதற் தொழில் பெரும்பிரிதிற்குக் குறிப்பேதுவாய் நின்றது.  கொம்பிழக்காது தாவும் தொழில் வல்ல குரங்கும் தப்பி வீழ்ந்து பெரும்பிறிதுற்றது என்றவாறு.  எனவே, இருள் செறிந்த நெறியின் ஏதம் எடுத்துக்காட்டினாள் ஆயிற்று.

Meanings:  கருங்கண் – black eyes, தாக் கலை – leaping male monkey, பெரும்பிறிது – death, big separation, உற்றென – since it attained, கைம்மை உய்யா – unable to shed the pain of widowhood, காமர் மந்தி – loving female monkey, கல்லா வன் பறழ் – untrained strong child, a child that has not learned to leap on trees and choose its own food etc. கிளை முதல் சேர்த்தி – giving the child to relatives, ஓங்கு வரை அடுக்கத்து – in the tall peak of the mountain ranges, பாய்ந்து உயிர் செகுக்கும் – jumped and killed herself, சாரல் – mountain slopes, நாட – O man from such country, நடுநாள் – midnight, வாரல் – do not come, வாழி – may you live long, ஓ – அசை நிலை, an expletive, வருந்துதும் யாம் – we will feel sad, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 70, ஓரம்போகியார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண்ணுதல் குறுமகள்
நறும் தண் நீரள் அணங்கினளே,
இனையள் என்று அவள் புனை அளவு அறியேன்,
சில மெல்லியவே கிளவி,
அணை மெல்லியள், யான் முயங்கும் காலே.  5

Kurunthokai 70, Ōrampōkiyar, Kurinji Thnai What the hero said to his heart
I am unable to describe with
words the traits of the fragrant,
cool young woman with curly,
oiled hair and bright forehead,
who causes sorrow when separated.
She is of few, delicate words and as
soft as a quilt when I embrace her.

Notes:  புணர்ந்து நீங்கும் தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் கூறியது.  தமிழண்ணல் உரை – தலைவன் தான் ஐம்புல இன்பமும் ஒருங்கே பெற்றதை இதில் குறிப்பாக வெளிப்படுத்துகிறான்.  ஓதியும் ஒண்ணுதலும் கண்ணுக்கு இன்பம்; நறுந்தண் நீரள் முகர்தற்கு இன்பம்;  மெல்லிய கிளவி செவிக்கு இன்பம்; அணை மெல்லியளாதல் தொடுவதற்கு இன்பம்; முயங்குதல் குறிப்பால் சுவைக்கும் இன்பம்.  ஒடுங்கு ஓதி (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இருபுறமும் ஒடுங்கிய கூந்தல், உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – ஒடுங்கிய கூந்தல், ஐவகைக் கூந்தற் பகுப்பில் ஒன்றாகிய சுருளை, இரா. இராகவையங்கார் உரை – இடத்தும் வலத்தும் ஒடுங்கிய கூந்தல், தமிழண்ணல் உரை – ஒடுக்கி கொண்டையாக முடித்த கூந்தல்.

Meanings:  ஒடுங்கு – controlled, curly, tied, ஈர் ஓதி – oiled hair, (நெடுநல்வாடை 44 – இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர்ந்திரி கொளீஇ), ஒள் நுதல் குறுமகள் – the young woman with a bright forehead, நறும் – fragrant, தண் – cool, நீரள் – young woman with attributes, அணங்கினள் – she gives me sorrow, ஏ – அசை நிலை, an expletive, இனையள் என்று – that she is such, அவள் புனை அளவு அறியேன் – I don’t know the limits to describe her beauty, சில மெல்லிய – few delicate, ஏ – அசை நிலை, an expletive, கிளவி – words, அணை மெல்லியள் – she is soft like a cotton filled pillow/mattress, யான் முயங்கும் கால் – when I embrace her, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 71, கருவூர் ஓதஞானியார், பாலைத் திணை – தலைவன் சொன்னது
மருந்தெனின் மருந்தே, வைப்பெனின் வைப்பே,
அரும்பிய சுணங்கின் அம் பகட்டு இள முலைப்
பெருந்தோள் நுணுகிய நுசுப்பின்
கல் கெழு கானவர் நல்குறு மகளே.

Kurunthokai 71, Karuvūr Ōthagnāniyār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
The fine young daughter of a man
from the forest with mountains,
with wide arms, thin waist,
and large, pretty, young breasts
with budding yellow spots,
is cure to me if I want to be healed,
and riches to me if I want wealth.

Notes:  பொருள் ஈட்டுதற்பொருட்டுத் தலைவியைப் பிரிய எண்ணிய நெஞ்சிடம் தலைவன் கூறிச் செலவு அழுங்கியது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வனப்பும் பெருமையும் ஒருங்கே உடைய என்பான் அம் பகட்டு இள முலை என்றான்.  பின்றைக்கு வேண்டுமென வைக்கப்படுத்தலின் வைப்பு என்பது செல்வத்திற்கு ஏதுப் பெயராகிற்று.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – மருந்தும் வைப்பும் இன்பமும் என்னும் இம்மூன்றும் சுணங்கையும் முலையையும் தோளையும் நுசுப்பையுங் கொண்டு எனக்குரிய மகளாக இயைந்திருக்க ஈண்டிருந்து துய்த்தல்விட்டுப் புறம் போவது எற்றுக்கென்று செலவு அழுங்கினான்.

Meanings:  மருந்தெனின் – if I need to heal, மருந்து – she is medicine, cure, ஏ – அசை நிலை, an expletive, தேற்றம், certainty, வைப்பெனின் – if I need wealth, வைப்பு – she is wealth, ஏ – அசை நிலை, an expletive, தேற்றம், certainty, அரும்பிய சுணங்கின் – with budding pallor spots, with budding yellow spots, அம் – beautiful, பகட்டு – proud, large and pretty, இள முலை – young breasts, பெருந்தோள் – wide shoulders, thick arms, நுணுகிய நுசுப்பின் – with a thin waist, கல் கெழு கானவர் – man from the forest with rocks, man from the forest with mountains, நல்குறு மகள் – the fine young daughter, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 72, மள்ளனார், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தோழனிடம்  சொன்னது
பூ ஒத்து, அலமரும் தகைய ஏ ஒத்து,
எல்லாரும் அறிய நோய் செய்தனவே,
தே மொழித் திரண்ட மென் தோள் மா மலைப்
பரீஇ வித்திய ஏனல்
குரீஇ ஓப்புவாள் பெரு மழைக் கண்ணே.  5

Kurunthokai 72, Mallanār, Kurinji Thinai – What the hero said to his friend
Her large, moist, dancing eyes
that resemble flowers, piercing
like arrows, wounded me deeply,
plain for all to see,
the young woman of sweet words and
thick, delicate arms, who chases birds
that come to eat the seeded millet
in the field dotted with cotton plants
in the soaring mountains.

Notes:  இயற்கைப் புணர்ச்சி எய்திப் பிரிந்த பின்னர் தலைவியை எய்தப்பெறாமையால் வருந்திய தலைவனிடம் வேறுபாடு கண்டு வினவிய தோழனுக்கு உரைத்தது.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – கண்கள் பூவைப்போலக் காண்டற்கு இனிமை தந்து தாம் வெகுண்டன போலச் சுழலுமாயினும் என்பால் அம்பு போற் கொடியவனாகி அவ்வம்பாலுண்டாகி யாவரும் அறியும் புண் போன்ற காம நோயைத் தந்தனவென்று பொருளை விரித்துக் கொள்க.

Meanings:  பூ ஒத்து – like flowers, blue waterlilies, அலமரும் தகைய – of whirling nature, ஏ ஒத்து – resembling arrows, எல்லாரும் அறிய – for everyone to know, நோய் செய்தன – they have caused me this love disease, they have caused me this love affliction, ஏ – அசை நிலை, an expletive, தே மொழி – sweet words, திரண்ட – thick, rounded, மென் தோள் – delicate arms, மா மலை – lofty mountains, பரீஇ – cotton, வித்திய – seeded, ஏனல் – செந்தினை, red millet, Panicum indicum or Setaria italica, குரீஇ ஓப்புவாள் – the young woman who chases birds, பெரு மழைக் கண் – big moist eyes, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 73, பரணர், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
மகிழ்நன் மார்பே வெய்யையால் நீ
அழியல் வாழி தோழி, நன்னன்
நறு மா கொன்று நாட்டில் போகிய
ஒன்றுமொழிக் கோசர் போல,
வன்கண் சூழ்ச்சியும் வேண்டுமாம் சிறிதே.  5

Kurunthokai 73, Paranar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!
You desire the chest of your lover.
Do not feel distressed.

We need to devise a cruel plan
for a little while,
like the Kosars who vowed
and entered Nannan’s country,
and chopped his fragrant mango tree.

Notes:  தலைவன் பகலில் வருவதை மறுத்துரைத்து இரவில் வரச் செய்து, பின்னர் அதனையும் மறுத்து, வரைந்து கொள்ளும் பொருட்டு அங்ஙனம் செய்வதன் இன்றியமையாமையைத் தலைவிக்குக் கூறியது.  Nannan was a king of a small region near Kongu Nadu.  He had a Kosar girl who ate a mango from his tutelary mango tree killed, despite offerings of gold in her weight by the Kosars (Kurunthokai 292).  The Kosars sought revenge and cut that sacred tree, and brought the pieces to their country.  Kurunthokai 15 has references to Kosars.  There is another version with line 3 being நறு மா கொன்று நாட்டில் போக்கிய.

Meanings:  மகிழ்நன் மார்பே – the chest of your lover (ஏ – பிரிநிலை), வெய்யை நீ – you desire, (ஆல் – அசை நிலை, an expletive), அழியல் – do not feel sorry for that, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – friend, நன்னன் நறு மா கொன்று – chopped off King Nannan’s (a king in a region near Kongu Nadu) fragrant tutelary mango tree, Mangifera indica, நாட்டில் போகிய – entered his country, ஒன்றுமொழிக் கோசர் போல – like the Kosars who vowed, like the Kosars of big words, வன்கண் – cruel, சூழ்ச்சியும் – scheming, analyzing, வேண்டுமாம் சிறிது – need a little bit, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 74, விட்டகுதிரையார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
விட்ட குதிரை விசைப்பினன்ன
விசும்பு தோய் பசுங்கழைக் குன்ற நாடன்,
யாம் தன் படர்ந்தமை அறியான், தானும்
வேனில் ஆன் ஏறு போலச்
சாயினன் என்ப நம் மாண் நலம் நயந்தே.  5

Kurunthokai 74, Vittakuthiraiyār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
The lord of the mountains,
……….where a bent, green bamboo
……….springs to the sky like a horse
……….that has been unleashed,
does not know that we are wasting
away, thinking about him.

They say that he has grown thin,
pining for your great beauty, like a
bull that is tethered in hot summer.

Notes:  தோழியின்பால் தலைவன் குறை இரந்தானாக அதற்கு உடன்பட்ட தோழி ‘தலைவனை ஏற்றுக்கொள்க’ என்பதுப் பட தலைவிக்குக் கூறியது.  நற்றிணை 78 – புள்ளு நிமிர்ந்தன்ன பொலம் படைக் கலி மா, குறுந்தொகை 54 – கான யானை கைவிடு பசுங்கழை மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும், குறுந்தொகை 74 – விட்ட குதிரை விசைப்பினன்ன விசும்பு தோய் பசுங்கழை, புறநானூறு 302 – வெடி வேய் கொள்வது போல ஓடித் தாவுபு உகளும் மாவே, ஐங்குறுநூறு 278 – கழைக்கோல் குரங்கின் வன் பறழ் பாய்ந்தன இலஞ்சி மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும்.  என்ப (5) – தமிழண்ணல் உரை – கூறுவர், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – அசை நிலை.

Meanings:  விட்ட குதிரை – released horse, விசைப்பினன்ன – like it springs up, விசும்பு தோய் – sky touching, பசுங்கழை – green bamboo, Bambusa arundinacea, குன்ற நாடன் – the lord of the mountains, யாம் தன் படர்ந்தமை அறியான் – he does not understand our sorrow and why we are wasting away, தானும் – also he, வேனில் – summer, ஆன் ஏறு போல – like a cow’s bull, சாயினன் – he has become thin, என்ப – they say, அசை நிலை, an expletive, நம் மாண் நலம் நயந்து – longing for your great beauty, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 75, படுமரத்து மோசிகீரனார், மருதத் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது
நீ கண்டனையோ? கண்டார்க் கேட்டனையோ?
ஒன்று தெளிய நசையினம் மொழிமோ
வெண்கோட்டு யானை சோணை படியும்
பொன் மலி பாடலி பெறீஇயர்
யார் வாய்க் கேட்டனை காதலர் வரவே.  5

Kurunthokai 75, Padumarathu Mōsikeeranār, Marutham Thinai – What the heroine said to the bard
Did you see him?
Or, did you hear from
someone who saw him?
I desire to know the truth.
Tell me exactly what you know.

May you receive gold-filled Pādali
City where elephants with white
tusks bathe in the Sōnai River!

From whose mouth
did you hear of my lover’s coming?

Notes:  தலைவன் வரவு உணர்த்திய பாணற்கு தலைவி உரைத்தது.  அகநானூறு 265 – பல் புகழ் நிறைந்த வெல் போர் நந்தர் சீர் மிகு பாடலி.  யானை சோணை படியும் (3) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – சோணை ஆற்றில் துளைந்து விளையாடும், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சோணை ஆற்றில் நீராடும்.

Meanings:  நீ கண்டனையோ – did you see, கண்டார்க் கேட்டனையோ – did you hear from someone who saw, ஒன்று தெளிய – to know clearly the truth, நசையினம் – I desire (தன்மைப் பன்மை, denoting first person), மொழிமோ – tell me (மோ – முன்னிலை அசை, an expletive used with the second person), வெண்கோட்டு யானை – white-tusked elephants, சோணை படியும் – bathing in Sōnai river, playing in the Sōnai river, பொன் மலி – lots of gold, பாடலி – Pataliputra city, பெறீஇயர் – may you receive (வியங்கோள், command, வாழ்த்துப்பொருளில் வந்தது), யார் வாய் கேட்டனை – from whose mouth did you hear, காதலர் வரவு – my lover’s arrival, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 76, கிள்ளிமங்கலம் கிழார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
காந்தள் வேலி ஓங்கு மலை நல் நாட்டுச்
செல்ப என்பவோ, கல் வரை மார்பர்
சிலம்பிற் சேம்பின் அலங்கல் வள் இலை
பெருங்களிற்றுச் செவியின் மானத் தைஇத்
தண் வரல் வாடை தூக்கும்  5
கடும் பனி அச்சிரம் நடுங்கு அஞர் உறவே.

Kurunthokai 76, Killimangalam Kilār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
They say that my lover, with
a chest like a mountain filled
with boulders,
will leave for his fine country
with glory lily hedges and soaring
mountains, in the early dew season,

causing me to tremble in distress,
as the cold northerly winds arrive
to caress the thick, swaying taro
leaves growing on mountain slopes,
looking like ears of big elephants.

Notes:  பிரிவு உணர்த்தச் சென்ற தோழிக்கு, அவர் பிரிவு முன்னர் உணர்ந்த தலைவி, புலந்து கூறியது.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – ‘கல்வரை மார்பர் செல்ப என்பவோ’ என்புழிக் கல்வரை மார்பர் கல் நெஞ்சினர் என்றவாறு.

Meanings:  காந்தள் வேலி – glory lily fences, glory lily hedges, Gloriosa superba, ஓங்கு மலை – lofty mountains, நல் நாட்டு – to the fine country, செல்ப – he will leave, என்ப – they say, ஓ – இரக்கக் குறிப்பு, அசை நிலையாம், கல் வரை மார்பர் – the man with a chest like a stone filled mountain, சிலம்பில் – on the mountain slopes,  சேம்பின் – taro plant’s, yam plant’s, colocasia esculenta, அலங்கல் – moving, வள் இலை – thick leaves, பெருங்களிற்றுச் செவியின் மான – like the ears of big male elephants, தைஇ – caressing, தண் – cool, வரல் – arriving, வாடை – northerly winds, தூக்கும் – it moves, it blows, கடும் பனி – harsh cold, அச்சிரம் – early dew season, நடுங்கு – trembling, அஞர் – sorrow, உறவு – to attain, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 77, மதுரை மருதன் இளநாகனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி, யாவதும்
தவறு எனின் தவறோவிலவே, வெஞ்சுரத்து
உலந்த வம்பலர் உவல் இடு பதுக்கை
நெடு நல் யானைக்கு இடு நிழலாகும்
அரிய கானம் சென்றோர்க்கு  5
எளியவாகிய, தட மென் தோளே.

Kurunthokai 77, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Pālai Thinai, That the heroine said to her friend
Listen to me, O friend!
If my curved, delicate arms
are blamed for becoming thin,
……….since he left on the harsh
……….wasteland forest path where
……….piles of stones and leaves under
……….which dead travelers are buried
……….offer shade to big, fine elephants,
it is not their fault.

Notes:  பிரிவின்கண் ஆற்றாளாகிய தலைவி, தோழியிடம் சொல்லியது.  அகநானூறு 267 – சுரம் பல இறந்தோர் தாம் பழி உடையர் அல்லர் நாளும் நயந்தோர்ப் பிணித்தல் தேற்றா வயங்கு வினை வாள் ஏர் எல் வளை நெகிழ்த்த தோளே தோழி தவறு உடையவ்வே.  அம்ம (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – இடைச் சொல், ஒன்று சொல்வேன், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கேட்பித்தற்கண் வந்தது, ‘அம்ம கேட்பிக்கும்’ (தொல்காப்பியம், இடையியல் 28).  தவறோவிலவே (2) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – தவறு இல்லை (ஓகாரம் அசை நிலை), இரா. இராகவையங்கார் உரை – தவறு ஒவில (தவறு நீங்கில), தவறோ இல என்பதும் ஆம்.

Meanings:  அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – O friend, யாவதும் – even a little bit, தவறு எனின் – if blamed as their fault, தவறு – fault, ஓ – அசை நிலை, an expletive, இல – it is not, ஏ – அசை நிலை, an expletive, வெஞ்சுரத்து – on the harsh wasteland path, உலந்த வம்பலர் – died wayfarers, உவல் இடு – leaves thrown, leaves placed, பதுக்கை – pile of stones and leaves that cover dead bodies, graves covered by piles of rocks and leaves, நெடு நல் யானைக்கு – to the tall fine elephant, இடு நிழலாகும் – they have become shade, அரிய கானம் – harsh forest, சென்றோர்க்கு – those who went, எளியவாகிய – they became thin, தட – curved, thick, மென் தோள் – delicate arms, delicate shoulders, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 78, நக்கீரர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவனின் தோழன் சொன்னது
பெரு வரை மிசையது நெடு வெள் அருவி
முதுவாய்க் கோடியர் முழவின் ததும்பிச்
சிலம்பின் இழிதரும் இலங்கு மலை வெற்ப!
நோதக்கன்றே, காமம் யாவதும்
நன்றென உணரார் மாட்டும்  5
சென்றே நிற்கும் பெரும் பேதைமைத்தே.

Kurunthokai 78, Nakkeerar, Kurinji Thinai – What the hero’s friend said to him
O lord of the glorious mountains
where tall white waterfalls
flow down slopes from lofty peaks,
roaring like drums of wise dancers!

It is painful to see that love is very
ignorant.  It goes and stays with those
who don’t understand it even a little.

Notes:  காமநோயால் வருந்திய தலைவனை நோக்கி, ‘இது நின் தகைமைக்கு தகுந்ததன்று’ என்று தோழன் கழறியது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பெரிய மலை உச்சியிற் பிறந்த அருவி, தன பிறப்புயர்வு நோக்காது தாழ்ந்த மலைகளிடத்தே வீழ்ந்து இழியுமாறு போல, நீயும் நின் உயர்குடிப் பிறப்பிற்கேற்ப ஒழுகாது காம நோயால் இழிந்து கலங்கா நின்றனை.

Meanings:  பெரு வரை – lofty mountains, மிசையது நெடு வெள் அருவி – tall white waterfalls that are above, முதுவாய்க் கோடியர் – wise artists, wise musicians/dancers, முழவின் ததும்பி – roaring like drums, சிலம்பின் இழிதரும் – they come down the mountain slopes, இலங்கு மலை வெற்ப – O lord of the splendid mountains, நோதக்கன்று – it is painful, ஏ – அசை நிலை, an expletive, காமம் – love, யாவதும் – even a little bit, நன்றென உணரார் மாட்டும் – with those who don’t know that it is good, சென்று – it goes, ஏ – அசை நிலை, an expletive, நிற்கும் – it stays, பெரும் பேதைமைத்து – it is very ignorant, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 79, குடவாயில் கீரனக்கனார், பாலைத் திணை – தலைவி சொன்னது
கான யானை தோல் நயந்து உண்ட
பொரி தாள் ஓமை வளி பொரு நெடுஞ்சினை
அலங்கல் உலவை ஏறி ஒய்யெனப்
புலம்புதரு குரல புறவுப் பெடை பயிரும்
அத்தம் நண்ணிய அம் குடிச் சீறூர்ச்  5
சேந்தனர் கொல்லோ, தாமே யாம் தமக்கு
ஒல்லேம் என்ற தப்பற்குச்
சொல்லாது அகறல் வல்லுவோரே?

Kurunthokai 79, Kudavāyil Keeranakkanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Does he stay in a beautiful
village in the wasteland,
where male pigeons call their
females with loud, plaintive coos,
seated on tall dried branches
of ōmai trees with rough trunks,
whose boughs sway in blowing wind,
and whose barks are stripped by wild
forest elephants that desire and eat
them,
my lover who was capable of leaving
without telling me, because I made
the mistake of not consenting?

Notes:  பொருள்வயின் பிரிந்த தலைவனை நினைந்த தலைவி தோழிக்குச் சொல்லியது.  There is another version with line 6 being சேர்ந்தனர் கொல்லோ தாமே யாம் தமக்கு.

Meanings:  கான யானை – forest elephant, தோல் – bark, நயந்து உண்ட – desired and ate, பொரி தாள் ஓமை – ōmai trees with rough cracked trunks, Sandpaper tree,  Dillenia indica, வளி பொரு – wind blowing, நெடுஞ்சினை – tall branches, அலங்கல் – moving, உலவை ஏறி – climb on the dry (tree), ஒய்யென – with a sound, புலம்புதரு குரல – with painful crying sounds, with lonely crying sounds, புறவுப் பெடை பயிரும் – male pigeons/doves calling their females, அத்தம் – wasteland, நண்ணிய – existing, is there, அம் குடிச் சீறூர் – village with beautiful settlements, சேந்தனர் கொல் – does he stay there, ஓ – அசை நிலை, an expletive, தாம் – அசை நிலை, an expletive, ஏ – அசை நிலை, an expletive, யாம் தமக்கு ஒல்லேம் என்ற – that I would not agree to his leaving, தப்பற்கு – for the mistake, சொல்லாது அகறல் வல்லுவோர் – the man who was capable of not telling before leaving, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 80, ஔவையார், மருதத் திணை – பரத்தை சொன்னது
கூந்தல் ஆம்பல் முழு நெறி அடைச்சிப்
பெரும் புனல் வந்த இருந்துறை விரும்பி
யாம் அஃது அயர்கம் சேறும், தான் அஃது
அஞ்சுவது உடையள் ஆயின், வெம்போர்
நுகம்படக் கடக்கும் பல் வேல் எழினி  5
முனை ஆன் பெரு நிரை போலக்
கிளையொடும் காக்க, தன் கொழுநன் மார்பே.

Kurunthokai 80, Avvaiyār, Marutham Thinai – What the concubine said about the heroine, as the heroine’s friend listened nearby
We will adorn our hair
with whole white waterlilies
and go with desire to the huge
bathing ports
where fresh floods have arrived,
and play with him.

If she fears that,
let her guard her lover’s chest
with her kith and kin,
like Elini of many spears, victorious
amidst enemies in just battles, who
protected his cows in the battlefield.

Notes:  தலைவி தன்னைப் புறங்கூறினாள் எனக் கேட்ட பரத்தை, அது பொறாது, தலைவியின் தோழியர் கேட்பத் தலைவியைப் பழித்தது.  மலரின் புறவிதழ் நீக்குதல் – புறநானூறு 116 – முழு நெறி, கலித்தொகை 143 – நெய்தல் நெறிக்க, குறுந்தொகை 80 – முழு நெறி, நற்றிணை 138 – பூவுடன் நெறிதரு.  எழினி என்பது அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி – அகநானூறு 105 – பல் வேல் எழினி கெடல் அருந் துப்பின் விடு தொழில் முடிமார் கனை எரி நடந்த கல் காய் கானத்து வினை வல் அம்பின் விழுத்தொடை மறவர் தேம் பிழி நறுங்கள் மகிழின் முனை கடந்து வீங்கு மென் சுரைய ஏற்று இனம் தரூஉம், அகநானூறு 372 நெடுநெறிக் குதிரைக் கூர் வேல் அஞ்சி கடுமுனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர் ஆ கொள் பூசலின்.  நுகம்பட (80) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – நடுநிலைமையுண்டாகும்படி, நுகம் – நுகத்தின் தன்மை, நடுவு நிலைமை, இங்கே ஆகுபெயர், நச்சினார்க்கினியர் உரை மலைபடுகடாம் 87 – வலியுண்டாக.

Meanings:  கூந்தல் – hair, ஆம்பல் – white waterlilies, முழு நெறி – full flowers after removing the calyx/sepals, full flowers after removing the outer petals, அடைச்சி – wear, adorn, பெரும் புனல் வந்த – where floods came, இருந்துறை விரும்பி – desired the big port, யாம் அஃது அயர்கம் – we will play there, சேறும் – let us go, தான் – she, அஃது – that, அஞ்சுவது உடையள் ஆயின் – if she is afraid of that, வெம்போர் – harsh battles, நுகம்பட – in a just manner, கடக்கும் – wins, பல் வேல் எழினி – Elini with many spears, முனை – battlefield, ஆன் – cows, பெரு நிரை போல – like big herds, கிளையொடும் காக்க – let her protect along with her relatives, தன் கொழுநன் மார்பு – her husband’s chest, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 81, வடம வண்ணக்கண் பேரிசாத்தனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
இவளே நின் சொல் கொண்ட என் சொல் தேறிப்
பசு நனை ஞாழல் பல் சினை ஒரு சிறைப்
புது நலன் இழந்த புலம்புமார் உடையள்,
உதுக்காண் தெய்ய, உள்ளல் வேண்டும்,
நிலவும் இருளும் போலப் புலவுத் திரைக்  5
கடலும் கானலும் தோன்றும்
மடல் தாழ் பெண்ணை எம் சிறு நல்லூரே.

Kurunthokai 81, Vadama Vannakkan Pērisāthanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
I trusted your words,
and she trusted my words.
Now she has lost her virtue
next to the cassia trees
with many branches,
dense with new buds.
She is lonely and sad.

Look there!
Our fine little village
is right where the ocean
with fish-stinking waves
and shoreline groves appear
like the moon and its darkness,
where palmyra fronds hang low.

Please think about her.

Notes:  தோழியின்பாற் குறை இரந்து அவள் உதவியால் தலைவியைப் பெற்று அவளுடன் கூடிப்பிரிந்த தலைவனிடம் தோழி கூறியது.

Meanings:  இவள் – she, ஏ – அசை நிலை, an expletive, நின் சொல் கொண்ட – trusting your words, என் சொல் தேறி – trusting my words, பசு நனை ஞாழல் – cassia trees with fresh buds, புலிநகக்கொன்றை, tigerclaw tree, Cassia sophera, பல் சினை – many branches, ஒரு சிறை – on one side, புது நலன் இழந்த – lost her saved virtue, புலம்புமார் உடையள் – she is a lonely young woman (மார் – அசை நிலை இடைச் சொல்), உதுக்காண் – look here, தெய்ய – அசை நிலை, an expletive, உள்ளல் வேண்டும் – think about her, நிலவும் இருளும் போல – like the moon and the darkness around it, புலவுத் திரைக் கடலும் கானலும் – the ocean with stinking waves and the forests, தோன்றும் – appearing, மடல் தாழ் பெண்ணை – female palmyra tree with low fronds, Borassus flabellifer , எம் சிறு நல்லூர் – our small fine town, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 82, கடுவன் மள்ளனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வார் உறு வணர் கதுப்பு உளரிப் புறம் சேர்பு
அழாஅல் என்று நம் அழுத கண் துடைப்பார்
யார் ஆகுவர் கொல் தோழி, சாரல்
பெரும் புனக் குறவன் சிறு தினை மறு கால்
கொழுங்கொடி அவரை பூக்கும்  5
அரும்பனி அச்சிரம் வாராதோரே?

Kurunthokai 82, Kaduvan Mallanār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
He used to stand behind me,
stroke my long wavy hair,
wipe my crying eyes
and say, “Do not cry.”

My friend, what will become
of him,
the man who has not returned
in this harsh, early dew season
when farmers on the slopes
have done their second harvest
of tiny millet in their big fields,
and thick avarai vines planted
there have put out blossoms?

Notes:  பருவங்கண்டு வருத்திய தலைவி, ‘அவர் வருவார்’ என வற்புறுத்தும் தோழிக்குச் சொல்லியது.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – தினைக்கதிரை அரித்த பின் அதன் அடியில் மீட்டும் கிளைத்துக் கதிர் உண்டாகும்.  அதனை மறுகால் என்பர்.  அம்மறுகாலில் விதைத்த அவரை வளர்ந்தது.

Meanings:  வார் உறு – long, வணர் கதுப்பு – wavy hair, உளரி – run fingers through, புறம் சேர்பு – standing behind, touching my back, அழாஅல் என்று – ‘do not cry’, he said, நம் அழுத கண் துடைப்பார் – he used to wipe my crying eyes, யார் ஆகுவர் – who will he become, கொல் – அசை நிலை, an expletive, தோழி –  my friend, சாரல் – mountain slopes, பெரும் புனக் குறவன் – mountain dweller with big fields, சிறு தினை – tiny millet, Italian millet, Setaria italicum, மறு கால் – second yield from new branches, second harvest, கொழுங்கொடி – thick creepers, அவரை பூக்கும் – avarai flowers bloom, Field Bean, Dolichos lablab, அரும்பனி அச்சிரம் – early dew season, வாராதோர் – the one who has not come, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 83, வெண்பூதனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி செவிலித்தாயை வாழ்த்தி தலைவிக்கு உணர்த்தியது
அரும் பெறல் அமிழ்தம் ஆர்பதம் ஆகப்
பெரும் பெயர் உலகம் பெறீஇயரோ அன்னை,
தம் இல் தமது உண்டன்ன சினைதொறும்
தீம் பழம் தூங்கும் பலவின்
ஓங்கு மலை நாடனை, வரும் என்றோளே.  5

Kurunthokai 83, Vennpoothanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said, when she praised the foster mother
May she get rare nectar
for her food!
May she attain the famed
world,
our mother who said,
“He’ll come to marry her,”
about the man from the
lofty mountain country,
……….where sweet jackfruits
……….hang on every bough,
who eats through his own
efforts in his house!

Notes:  தலைவன் தலைவியை வரைந்துகொள்ள வருகின்ற நற்செய்தியைச் செவிலி தோழிக்குக் கூறினாளாக. அச்செய்தியைத் தோழி தலைவிக்குக் கூறி செவிலியை வாழ்த்தியது.  தோழிதானே செவிலி மகளே (களவியல் 123).  குறுந்தொகை 201 – அமிழ்தம் உண்க அயல் இல் ஆட்டி……மலை கெழு நாடனை வரும் என்றாளே.  வரும் என்றோளே (5) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – வரைதற்குரிய பொருளோடு வருவான் என்று கூறியவளாகிய.

Meanings:  அரும் பெறல் அமிழ்தம் – rare ambrosia, nectar, ஆர்பதம் ஆக – may it be her food, பெரும் பெயர் உலகம் – the very famous world, the upper world, பெறீஇயர் – may she get, ஓ – அசை நிலை, an expletive, அன்னை – mother, தம் இல் – his house, தமது உண்டன்ன – he eats what he earned, he eats his share, சினை தொறும் – in every branch, தீம் பழம் தூங்கும் – sweet fruits are hanging, பலவின் – with jackfruit trees, ஓங்கு மலை நாடனை – the man from lofty mountain country, வரும் என்றோள் – she said that he will come, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 84, மோசிகீரனார், பாலைத் திணை – செவிலித்தாய் சொன்னது
பெயர்த்தனென் முயங்க யான் வியர்த்தனென் என்றனள்,
இனி அறிந்தேன் அது துனி ஆகுதலே,
கழல் தொடி ஆய் மழை தவழ் பொதியில்
வேங்கையும் காந்தளும் நாறி
ஆம்பல் மலரினும் தான் தண்ணியளே.  5

Kurunthokai 84, Mōsikeeranār, Pālai Thinai – What the foster mother said
When I embraced her,
she said I smelled of sweat.

Now I know why she hated it.
She who is cooler than white
waterlilies, has on her the
fragrances of vēngai and glory
lily blossoms that grow on
Pothiyil Mountain covered with
clouds, belonging to Āy wearing
whirling bracelets.

Notes:  மகட் போக்கிய செவிலித்தாய் சொல்லியது.  ஆய் – கடையெழு வள்ளல்களில் ஒருவன்.  ஆய், காரி, பாரி, ஓரி, நள்ளி, அதிகன், பேகன் ஆகியோர் கடையெழு வள்ளல்கள்.

Meanings:  பெயர்த்தனென் முயங்க யான் – when I embraced her moving her toward me, வியர்த்தனென் – that I smell of sweat, என்றனள் – she said, இனி அறிந்தேன் – now I understand, அது துனி ஆகுதல் – why she hated it, ஏ – அசை நிலை, an expletive, கழல் தொடி ஆய் – king Āy wearing whirling bracelets, மழை – clouds, தவழ் – spreading, பொதியில் – Pothiyil Mountain, வேங்கையும் – Indian kino tree flowers, Pterocarpus marsupium, காந்தளும் – glory lily, நாறி – is fragrant, ஆம்பல் மலரினும் – more than the white waterlily blossoms, தான் – அசை நிலை, an expletive, தண்ணியள் – she is cooler, ஏ – இரக்கக்குறிப்பு

குறுந்தொகை 85, வடம வண்ணக்கன் தாமோதரனார், மருதத் திணை – தூதாக வந்த பாணனிடம் தோழி சொன்னது
யாரினும் இனியன், பேரன்பினனே,
உள்ளூர்க் குரீஇத் துள்ளு நடைச் சேவல்
சூன் முதிர் பேடைக்கு ஈன் இல் இழை இயர்
தேம் பொதிக் கொண்ட தீங்கழைக் கரும்பின்
நாறா வெண்பூக் கொழுதும்  5
யாண ஊரன், பாணன் வாயே.

Kurunthokai 85, Vadama Vannakkan Thamotharanār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the messenger bard
The man from the prosperous town,
……….where a male sparrow with hopping
……….gait cares for his mate, heavy
……….with eggs, plucking leaves from
……….sweet sugarcanes with white flowers
……….with no fragrance, and building her
……….a nest to lay her eggs,
appears, in the words of the bard, to be
sweeter than others and has great love for her.

Notes:  வாயில் வேண்டிச் சென்ற பாணற்குத் தோழி வாயில் மறுத்தது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஊர்க் குருவி சேவல் சூன்முதிர் பெடைக்குக் கூடு இயற்றும் அன்புடையனவாகும் இயல்பும் தலைவன்பால் இல்லை.  அவன் தன் தலைவியை நீத்துப் பரத்தமையுடையவன் ஆயினான் என்பது.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – இவ்வூர்க் குரீஇ மனையுறை குருவியாதலால் தலைவன் பல்கால் இவற்றின் நட்பினைக் கண்டு உள்ளுதல் கூடும் என்று குறித்தாள்.

Meanings:  யாரினும் இனியன் – he is sweeter than others, பேரன்பினன் – he is very kind, ஏ – அசை நிலை, an expletive, உள்ளூர்க் குரீஇ – sparrow in town, துள்ளு நடைச் சேவல் – a male with a hopping gait, சூன் முதிர் – fully pregnant, பேடைக்கு – for the female, ஈன் இல் – a nest to lay eggs, இழை இயர் – to build, தேம் பொதிக் கொண்ட – sweetness filled, with honeycombs, தீங்கழைக் கரும்பின் – of sweet sugar cane, நாறா வெண்பூ – white flowers with no fragrance, கொழுதும் – it plucks, யாண ஊரன் – the man from the prosperous town, பாணன் – bard, வாய் – his words, ஆகுபெயர், words, ஏ – பிரிநிலை

குறுந்தொகை 86, வெண்கொற்றனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
சிறை பனி உடைந்த சேயரி மழைக் கண்
பொறை அரு நோயொடு புலம்பு அலைக் கலங்கிப்
பிறரும் கேட்குநர் உளர் கொல், உறை சிறந்து
ஊதை தூற்றம் கூதிர் யாமத்து,
ஆன் நுளம்பு உலம்பு தொறு உளம்பும்,  5
நா நவில் கொடு மணி நல்கூர் குரலே?

Kurunthokai 86, Vennkotranār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
I am worried and alone,
with love’s painful disease
so difficult to bear,
and my red-veined, moist
eyes drop welled-up tears.

Are there others like me,
who hear the soft jingling
of curved bells with clappers,
tied on cows that shake
their heads again and again
to chase the buzzing flies,
in this blustery cold night
with heavy rains and
harsh northerly winds?

Notes:  தலைவன் பிரிந்த காலத்தில் தலைவி ஆற்றாள் என வருந்திய தோழியிடம் தலைவி சொன்னது.

Meanings:  சிறை பனி – blocked tears, உடைந்த – broke, சேயரி – red lines, மழைக் கண் – crying eyes, moist eyes,  பொறை அரு – difficult to bear, நோயொடு – with love disease, புலம்பு அலை – alone in sorrow, கலங்கி – confused, பிறரும் கேட்குநர் உளர் கொல் – are there others who will hear, உறை சிறந்து – heavy rains, ஊதை தூற்றம் – northerly winds with spray, கூதிர் யாமத்து – in the cold night, ஆன் – cow, நுளம்பு – flies, Musca domestica, உலம்பு தொறு – whenever they buzz around, உளம்பும் – makes noise, நா நவில் – ringing from the clappers, கொடு மணி – curved bells, harsh bells, நல்கூர் குரல் – soft sounds, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 87, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி சொன்னது
மன்ற மராஅத்த பேஎ முதிர் கடவுள்
கொடியோர்த் தெறூஉம் என்ப, யாவதும்
கொடியர் அல்லர் எம் குன்று கெழு நாடர்,
பசைஇப் பசந்தன்று நுதலே,
ஞெகிழ ஞெகிழ்ந்தன்று தட மென் தோளே.  5

Kurunthokai 87, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine
They say the kadampam tree
in the public grounds has a fierce,
ancient god who punishes the
wicked.

My man from the mountains
is not an evil person.
My desire for him made my
forehead become sallow.
My weakness for him made my
curved, delicate arms grow thin.

Notes:  தலைவன் தெய்வங்காட்டிச் சூளுற்றுப் பின் பிரிந்து நீட்டித்தானாக, தலைவனை அத்தெய்வம் ஒறுக்குமோ என்று அஞ்சிய தலைவி, தெய்வத்தை வாழ்த்தியது.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – தலைவன் தலைவியோடு அளவளாவியிருந்த பொழுது கடம்ப மரத்தில் உறையும் கடவுள் மேல் ஆணையிட்டு ‘நின்னைப் பிரியேன்; பிரிவின் ஆற்றேன்” என்று தெளித்தான்.  பின்னர் அவன் பிரிந்து நீட்டித்தானாக அப்பிரிவினால் தலைவி வேறுபாடு உற்றாள்.  தன்னுடைய வேறுபாடுகளுக்குக் காரணம் தலைவன் பிரிந்துறையும் கொடுமையே ஆதலின் அவனால் சூளுறப்பட்ட கடவுள் அவனை ஒதுக்குமென்று அவன் கவன்றான்.  ஆதலின் தலைவன் கொடுமையுடையவன் அல்லன் என்று கூறி அவன் துன்புறாமற் செய்ய வேண்டும் என்று தெய்வத்தை பரவினாள்.

Meanings:   மன்ற – in the common place, மராஅத்த – in a kadampam tree, கடம்பம், Common cadamba, Neolamarckia cadamba, பேஎ முதிர் – fierce ancient, கடவுள் – god, கொடியோர் – those who are evil, தெறூஉம் – will terrorize them, என்ப – they say, யாவதும் கொடியர் அல்லர் – he is not harsh at all, எம் குன்று கெழு நாடர் – my man from the mountain country, பசைஇ – desired, பசந்தன்று நுதல் – my forehead has become yellow, my forehead has paled, ஏ – அசை நிலை, an expletive, ஞெகிழ – since my mind weakened for him, since my mind softened for him, ஞெகிழ்ந்தன்று – they became slim, தட – curved, wide, மென் – delicate, தோள் – arms, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 88, மதுரைக் கதக்கண்ணனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
ஒலி வெள்ளருவி ஓங்கு மலை நாடன்
சிறுகண் பெருங்களிறு வயப்புலி தாக்கித்
தொல் முரண் சோரும் துன் அருஞ்சாரல்
நடுநாள் வருதலும் வரூஉம்,
வடு நாணலமே தோழி நாமே.  5

Kurunthokai 88, Mathurai Kathakkannanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the heroine
He’ll come in the middle of the night,
crossing difficult slopes,
your lover from the country with lofty
mountains,
where white waterfalls roar down,
and a small-eyed big bull elephant
fights with a strong tiger,
and loses his ancient strength and fails.
We are not ashamed about blame.

Notes:  ‘தலைவன் இரவுக்குறியை விரும்புகின்றான்.  இனி இரவில் வருவான்’ என்று தோழி தலைவியிடம் கூறியது.   உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – அருவியானது ஓங்கிய மலையிலிருந்து கீழ் இழிந்து நிலப்பரப்பில் உள்ளார்க்குப் பயன்படுவதுபோலத் தலைவன் நெடுந்தூரம் கடந்து வந்து நமக்கு பயன்படுவான்.

Meanings:   ஒலி வெள்ளருவி – loud white waterfalls, ஓங்கு மலை நாடன் – man from the tall mountain country, சிறுகண் – small-eyed, பெருங்களிறு – big bull elephant, வயப் புலி – mighty tiger, தாக்கி – attacking, தொல் – ancient, முரண் – strength, சோரும் – fades away, துன் அருஞ்சாரல் – difficult mountain slopes which are hard to scale by people, நடுநாள் வருதலும் – coming in the middle of the night, வரூஉம் – when he comes, வடு நாணலம் – we are not ashamed of blame, ஏ – அசை நிலை, an expletive, தோழி – O friend, நாம் – we, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 89, பரணர், மருதத் திணை – தோழி சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
பாவடி உரல பகுவாய் வள்ளை
ஏதின் மாக்கள் நுவறலும் நுவல்ப
அழிவது எவன் கொல் இப்பேதை ஊர்க்கே,
பெரும் பூண் பொறையன் பேஎ முதிர் கொல்லிக்
கருங்கண் தெய்வம் குட வரை எழுதிய  5
நல் இயல் பாவை அன்ன, இம்
மெல் இயல் குறுமகள் பாடினள் குறினே?

Kurunthokai 89, Paranar, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said, as the hero listened nearby
My friend with delicate features,
is like the fine goddess, painted by
a fierce, ancient, black-eyed god
on the west side of Kolli Mountain
of Poraiyan with heavy jewels.

She sang about about her lover in
vallai songs, when she pounded
grain on a stone mortar with a huge
base and a deep well.

Strangers talk ill of her now.
This is a town with ignorant people.
What’s the use of worrying about it?

Notes:  ஊரினர் அலர் தூற்றுகின்றனர்.  விரைவில் வரைதல் வேண்டும் என தலைவனுக்கு உணர்த்தியது.

Meanings:  பாவடி – big base, உரல – of the ural, pounding stone’s, பகுவாய் – big depression, வள்ளை – vallai songs, ஏதின் மாக்கள் – strangers, நுவறலும் நுவல்ப – they will talk ill, அழிவது எவன் – what is the use of worrying about it, கொல் – அசை நிலை, an expletive, இப்பேதை ஊர்க்கு – for this town with ignorant people, ஏ – அசை நிலை, an expletive, பெரும் பூண் – big jewels, பொறையன் – Chēran, பேஎம் முதிர் – greatly fierce and ancient, கொல்லி – Kolli Mountain, கருங்கண் தெய்வம் – black eyed god, குட வரை எழுதிய – etched/painted on the west side of the mountain, நல் இயல் பாவை – woman with good traits, அன்ன – like, இம் – this, மெல் இயல் குறுமகள் – women with delicate traits, பாடினள் குறின் – if she sings as she pounds, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 90, மதுரை எழுத்தாளன் சேந்தன்பூதனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
எற்றோ வாழி தோழி, முற்றுபு
கறி வளர் அடுக்கத்து இரவின் முழங்கி
மங்குல் மா மழை வீழ்ந்தெனப் பொங்கு மயிர்க்
கலை தொட இழுக்கிய பூ நாறு பலவுக்கனி
வரை இழி அருவி உண் துறைத் தரூஉம்  5
குன்ற நாடன் கேண்மை,
மென் தோள் சாய்த்தும் சால்பு ஈன்றன்றே?

Kurunthokai 90, Mathurai Eluthālan Sēnthampoothanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!
Is it not strange that your friendship
with the lord of the pepper-growing
mountain,
……….where full clouds roar and come down
……….as heavy rain at night, and a thick-coated
………. male monkey plucks a fragrant jackfruit
………. that slips down into the waterfalls
……….and reaches the drinking water shores,
has made your delicate arms thin,
but has given you beautiful dignity?

Notes:  வரைவு நீட்டித்தவழி தோழி கூறியது.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – மலை உச்சியிலே கலையால் விரும்பப்பட்ட பழத்தை அதன் கைபடாதபடி அருவியானது பலரும் அறியத் தான் பயன்படும் துறையைச் சேர்ந்து அப்பழம் பயன்பட வைத்ததுப் போல, பிறரால் வரைந்து கோடற்கு உரிய நிலையில் உள்ள தலைவியை அவர் பெறாமற் செய்து தான் மணந்து தான் பிறர்க்குதவி செய்து வாழும் தனது இல்லத்தின்கண் அவளையும் விருந்தோம்பல் முதலிய அறம்புரியச் செய்வதற்குரிய என்பது.

Meanings:  எற்றோ – it is not strange, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – my friend, முற்றுபு – maturing (the full clouds, சூல் முதிர்ந்து), கறி வளர் – black pepper growing, மிளகு, Piper nigrum, அடுக்கத்து – in the mountain ranges, இரவில் முழங்கி – roared at night, மங்குல் – clouds, மா மழை – heavy rain, வீழ்ந்தென- since it fell, பொங்கு மயிர் – thick haired, with overflowing hair, கலை – male monkey, தொட – as it touched,  இழுக்கிய – slipped, பூநாறு பலவுக் கனி – flower-fragrant jackfruit, வரை – mountain, இழி அருவி – flowing waterfalls, உண் துறைத் தரூஉம் – brings to the drinking water shores, குன்ற நாடன் – the man from the mountains, கேண்மை – friendship, மென் தோள் – delicate arms,  சாய்த்தும் – to waste away, சால்பு ஈன்றன்று – it gave you dignity, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 91, ஔவையார், மருதத் திணை – தலைவி தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது, அல்லது தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அரில் பவர்ப் பிரம்பின் வரிப் புற விளை கனி
குண்டு நீர் இலஞ்சிக் கெண்டை கதூஉம்
தண் துறை ஊரன் பெண்டினை ஆயின்,
பலவாகுக நின் நெஞ்சில் படரே,
ஓவாது ஈயும் மாரி வண்கைக்  5
கடும் பகட்டு யானை நெடுந்தேர் அஞ்சி
கொன் முனை இரவு ஊர் போலச்,
சிலவாகுக நீ துஞ்சு நாளே.

Kurunthokai 91, Avvaiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her heart or what the heroine’s friend said to her
If you are an agreeable wife
to the man from the cool port,
where deep pond kendai fish
gobble striped, ripe fruits
of the pirampu creepers
with tangled stems, may
sorrow spread in your heart!

May your sleeping days be few,
like those of the towns
that are near the fierce
battlefields of Anji, when he
fought with his proud bull
elephants and tall chariots,
he whose generous hands are
as giving as the constant rains!

Notes:  பரத்தையரிடம் சென்று மீண்டுவந்த தலைவன் வாயில் வேண்டி புக்கவழி, அவன்பால் ஊடலையுடையவளாயினும் தன் நெஞ்சம் அவன் பால் செல்லுவதை அறிந்த தலைவி கூறியது.  தலைவன் பரத்தையரிற் பிரிந்தமையால் ஊடிய தலைவி அவனைக் கண்டதும் நெஞ்சு நெகிழ்ந்ததால் தோழி இடித்துரைத்ததுமாம்.  குறுந்தொகை 364 – அரில் பவர்ப் பிரம்பின்.  அஞ்சி – அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி, கடையெழு வள்ளல்களில் ஒருவன்.  ஆய், காரி, பாரி, ஓரி, நள்ளி, அதிகன், பேகன் ஆகியோர் கடையெழு வள்ளல்கள்.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பிரம்பின் காய்த்துப் பழுத்து முதிர்ந்த கனியை எளிதிற் கெண்டை பெரும் ஊரன் என்றது, தன்னுடைய சிறப்பால் அன்பும் செல்வமும் முதிர்ந்த தலைவனை பரத்தையர் எளிதிற் கவர்ந்து கொள்வர் என்பது.

Meanings:  அரில் – tangled, mixed up, பவர் – creeper, பிரம்பின் – of rattan, Calamus rotang, வரிப் புற – lines on sides, விளை கனி – ripe fruits, குண்டு நீர் – deep water, இலஞ்சி – pond, கெண்டை – carp, belonging to the Cyprinidae family, cyprinus fimbriatus, கதூஉம் – bite and eat, தண் துறை ஊரன் – the man from the cool port, பெண்டினை ஆயின் – if you are his agreeable wife, பலவாகுக நின் நெஞ்சில் படர் – may there be much sorrow in your heart, ஏ – அசை நிலை, an expletive, ஓவாது ஈயும் – giving constantly, மாரி – rains, வண்கை – charitable hands, கடும் – fierce, பகட்டு யானை – proud male elephant, நெடுந்தேர் – tall chariot, அஞ்சி – Athiyamān Anchi, கொன் முனை – fierce battlefield (கொன் – இடைச்சொல், போர்முனையை சிறப்பித்தது), இரவு – night, ஊர் போல – like a town, சிலவாகுக – may they be few, நீ துஞ்சு நாள் – your sleeping days, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 92, தாமோதரனார், நெய்தற் திணை – தலைவி சொன்னது
ஞாயிறு பட்ட அகல் வாய் வானத்து
அளிய தாமே கொடுஞ்சிறைப் பறவை,
இறை உறை ஓங்கிய நெறி அயல் மராஅத்த
பிள்ளை உள் வாய்ச் செரீஇய,
இரை கொண்டமையின் விரையுமால் செலவே.  5

Kurunthokai 92, Thāmotharanār, Neythal Thinai – What the heroine said
After the sun goes down
from the wide sky,
birds with curved wings
fly swiftly to their nests
on the tall kadampam
trees near the path,
since they carry food to
thrust into the mouths
of their young chicks.

They are pitiful.

Notes:  வரைவு நீட்டித்ததால் பெரிதும் வருந்தியிருந்த தலைவி பொழுது கண்டு சொன்னது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அன்பின் வழியே இப்பறவைகள் இயங்குதலால் அவை இரக்கத்தக்கன என்னுமுகத்தால் அன்பின்றித் தன்னை மறந்துறையும் வன்கண்மையுடைய தலைவர் இவ்வன்புதானும் அறிகிலரே என்று கருதி இறங்கியவாறாம்.  தமிழண்ணல் உரை – இறைச்சிக்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டான பாட்டு இது.

Meanings:  ஞாயிறு பட்ட – sun hid, அகல் வாய் வானத்து – in the wide sky, அளிய – they are pitiable, தாம் – அசை நிலை, an expletive, ஏ – அசை நிலை, an expletive, கொடும் – curved, சிறை – wings, பறவை – birds, இறை – tall, உறை – living, ஓங்கிய – tall, நெறி – path, அயல் – nearby, மராஅத்த –  in kadampam trees, கடம்பம், Common cadamba, Neolamarckia cadamba, பிள்ளை – young chicks, உள் வாய் – inside their mouths, செரீஇய – to thrust, இரை கொண்டமையின் – since they carry food, விரையுமால் – going very fast (விரையுமால் = விரையும் +ஆல், ஆல் – ஓர் அசைச்சொல், an expletive), செலவு – going, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 93, அள்ளூர் நன்முல்லையார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நன் நலம் தொலைய, நல மிகச் சாஅய்,
இன் உயிர் கழியினும் உரையல், அவர் நமக்கு
அன்னையும் அத்தனும் அல்லரோ தோழி,
புலவியஃது எவனோ, அன்பு இலங்கடையே?

Kurunthokai 93, Alloor Nanmullaiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
Don’t talk to me about him,
even if my fine beauty is
lost, my virtue is destroyed
and my sweet life is ruined!

Was he not, mother and father
to us, my friend?

Why would there be quarrel
when there is no love between us?

Notes:  தூதாக வந்த தோழிக்கு வாயில் மறுத்தது.  அகநானூறு 46 – யாரையோ நிற் புலக்கேம்.

Meanings:  நன் நலம் தொலைய – fine beauty lost, fine virtue ruined, நலமிகச் சாஅய் – beauty ruined greatly, இன் உயிர் கழியினும் – even if sweet life is lost, உரையல் – do not talk, அவர்- he, நமக்கு அன்னையும் அத்தனும் அல்லரோ – was he not father and mother to us, தோழி – O friend, புலவியஃது எவன் – how will friction arise (அஃது – பகுதிப்பொருள் விகுதி, extension to basic form), ஓ – அசை நிலை, an expletive, அன்பு இலங்கடை – without love between us, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 94, கந்தக்கண்ணனார், முல்லைத் திணை – தலைவி சொன்னது
பெரும் தண் மாரிப் பேதைப் பித்திகத்து
அரும்பே முன்னும் மிகச் சிவந்தனவே,
யானே மருள்வேன் தோழி, பானாள்
இன்னும் தமியர் கேட்பின் பெயர்த்தும்
என்னாகுவர் கொல் பிரிந்திசினோரே,  5
அருவி மா மலைத் தத்தக்
கருவி மா மழைச் சிலைதரும் குரலே?

Kurunthokai 94, Kanthakkannanār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
These naive, cold rainy season’s
jasmine flowers have turned
red before the season has begun.
I am not confused by them.

He who left me is out there all
alone.  What will he do in the
middle of the night,
when he hears the sounds of
rumbling rainclouds that send
waters gushing down the tall
mountains?

Notes:  கார்ப்பருவம் வந்த பின்னும் தலைவன் வராமையால் தலைவி ஆற்றாமல் வருந்துவாள் என்று தோழி வருந்தினாள். அது கண்ட தலைவி ‘நான் ஆற்றுவேன்’ என்றது.  குறுந்தொகை – 66 – மடவ மன்ற தடவு நிலைக் கொன்றை கல் பிறங்கு அத்தம்  சென்றோர் கூறிய பருவம் வாரா அளவை நெரிதரக் கொம்பு சேர் கொடி இணர் ஊழ்த்த வம்ப மாரியைக் கார் என மதித்தே, குறுந்தொகை 251 – மடவ வாழி மஞ்ஞை மா இனம் கால மாரி பெய்தென அதன் எதிர் ஆலலும் ஆலின பிடவும் பூத்தன.  நற்றிணை 99 –  பிடவமும் கொன்றையும் கோடலும் மடவ ஆகலின், மலர்ந்தன பலவே.  பித்திகம் (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பிச்சி.  கருவி மா மழை (7) –  இடி மின்னல் முதலிய தொகுதிகளையுடைய கரிய முகில்கள்.

Meanings:  பெரும் – large, much, தண் – cool, மாரிப் பேதைப் பித்திகத்து – of rainy season’s naïve jasmine, பிச்சிப்பூ, Jasminum grandiflorum,  அரும்பு – buds, ஏ – அசை நிலை, an expletive, முன்னும் மிகச் சிவந்தனவே – they got red before time, யானே மருள்வேன் – will I get confused, தோழி – my friend, பானாள் – midnight, இன்னும் தமியர் – the one who is still away from me, கேட்பின் – if he hears, பெயர்த்தும் – even though he moved away, என்னாகுவர் – what will he do, கொல் – அசை நிலை, an expletive, பிரிந்திசினோர் – the one who is separated from me, ஏ – அசை நிலை, an expletive, அருவி மா மலை – tall mountains with waterfalls, தத்த – flowing down, கருவி மா மழை – dark clouds with thunder and lightning, heavy rain with thunder and lightning, சிலைதரும் குரல் – roaring sounds, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 95, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தோழனிடம் சொன்னது
மால் வரை இழிதரும் தூ வெள் அருவி
கல் முகைத் ததும்பும் பன்மலர்ச் சாரல்
சிறுகுடிக் குறவன் பெருந்தோள் குறுமகள்,
நீர் ஓரன்ன சாயல்,
தீ ஓரன்ன என் உரன் அவித்தன்றே.  5

Kurunthokai 95, Kapilar, Kurinji Thinai – What the hero said to his friend
Her beauty as gentle as water
has ruined my fire-like strength,
the young girl with thick arms,
daughter of a mountain dweller
from a small village near the
flowering slopes,
where water cascading from the
tall mountain roars in the caves.

Notes:  தனது வேறுபாடு கண்டு வினவிய தோழனிடம் தலைவன் கூறியது.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – சிறுகுடிக் குறவன் குறமகள் என்றது தான் பெருங்குடி பெருமகனாதலைக் குறித்து.  பெருந்தோள் கூறியது தன் பெருந்தோள் தழுவற்கு ஒப்புமை கருதி.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பெருந்தோள் குறமகள் என்றது குறிப்பால் என் உரன் அவிதற்கு அத்தோளும் காரணமாயது என்பதை உணர்த்தியது.

Meanings:  மால் வரை – sky-high mountain, tall mountains, இழிதரும் – flowing down, தூ வெள் அருவி – pure white waterfalls, கல் முகை – mountain caves, ததும்பும் – they roar, they sound, பன்மலர் – many flowers, சாரல் – mountain slopes, mountain sides, சிறுகுடிக் குறவன் – mountain dweller from a small settlement, mountain dweller from a small community, பெருந்தோள் – girl with thick arms, குறுமகள் – young girl, நீர் ஓரன்ன சாயல் – water like nature, தீ ஓரன்ன – like fire, என் உரன் அவித்தன்று – has ruined my energy, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 96, அள்ளூர் நன்முல்லையார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அருவி வேங்கைப் பெரு மலை நாடற்கு
யான் எவன் செய்கோ என்றி, யான் அது
நகையென உணரேன் ஆயின்,
என்னாகுவை கொல் நல் நுதல் நீயே?

Kurunthokai 96, Allūr Nanmullaiyār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
My friend with a fine forehead!
You said, “What could I do for the
man from the country with tall
mountains where vēngai trees grow
near waterfalls”,

I took your teasing as a joke.
What would have happened to
you, if I had not realized it was a joke?

Notes:  தலைவன் வரையாது வந்து ஒழுகிய காலத்தில் அவனைத் தோழி இயற்பழித்தாளாக, அது கேட்ட தலைவி தோழியைச் சினந்து கூறியது.  இயற்பழித்தல் – இயல்பை பழித்துக் கூறல்.   உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – அருவி வேங்கைப் பெருமலை நாடன் என்றது, அருவியானது தன்னைச் சார்ந்த வேங்கையைக் குறைவின்றிப் பாதுகாத்தலைப் போலத் தலைவனும் தன்னைச் சார்ந்த என்னைப் பாதுகாப்பான் என்பது.

Meanings:  அருவி வேங்கை – Indian kino tree near the waterfalls/streams, Pterocarpus marsupium, பெரு மலை நாடற்கு – for the man from the tall mountains, யான் எவன் செய்கு – what could I do, ஓ – அசை நிலை, an expletive, என்றி – you said, யான் அது நகையென உணரேன் ஆயின் – if I didn’t understand that it was a joke, என்னாகுவை – what will happen to you, கொல் – அசை நிலை, an expletive, நல் நுதல் – bright forehead, நீ – you, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 97, வெண்பூதியார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
யானே ஈண்டையேனே, என் நலனே
ஆனா நோயொடு கானலஃதே
துறைவன் தம் ஊரானே,
மறை அலர் ஆகி மன்றத்தஃதே.

Kurunthokai 97, Vennpoothiyār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
I am here.
I left my virtue in the
seashore grove, and my
deep pain does not end.

He is back in his town, and
our secret love has become
gossip in the public places.

Notes:  வரைவு நீட்டித்தவழி தலைவி தோழிக்குச் சொல்லியது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  ‘துறைவன் தம் ஊரான்’ என்றும் ‘மறை அலராகி மன்றத்தஃது’ என்றும் புலந்து கூறினாள்.  கானலஃது, மன்றத்தஃது – ஆய்தம் விரிக்கும்வழி விரித்தல்.

Meanings:  யான் – me, ஏ – அசை நிலை, an expletive, ஈண்டையேன் – I am here, ஏ – அசை நிலை, an expletive, என் நலன் – my virtue/beauty, ஏ – அசை நிலை, an expletive, ஆனா நோயொடு – with unsettling pain, கானலஃது – in the seashore grove, ஏ – அசை நிலை, an expletive, துறைவன் தம் ஊரான் – he is in his town, ஏ – அசை நிலை, an expletive, மறை – secret love (களவு மணம்), அலர் ஆகி – it has become gossip, it is being blamed, மன்றத்தஃது – it has spread to the common areas of the village, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 98, கோக்குளமுற்றனார், முல்லைத் திணை – தலைவி சொன்னது
‘இன்னள் ஆயினள் நன்னுதல்’ என்று அவர்த்
துன்னச் சென்று செப்புநர்ப் பெறினே
நன்று மன், வாழி தோழி, நம் படப்பை
நீர் வார் பைம்புதல் கலித்த
மாரிப் பீரத்து அலர் சில கொண்டே.  5

Kurunthokai 98, Kōkulamutranār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
It would be good,
if someone could go to him
with a few yellow rainy season
flowers of peerkai vines that grow
lush on the water-dripping bushes
in our garden, and tell him,
“Your girl with a fine brow has
become pale like this.”

Notes:  பருவங்கண்டு வருந்திய தலைவி தோழிக்கு உரைத்தது.  நற்றிணை 197 – நுதலே பீர் இவர் மலரின் பசப்பு ஊர்ந்தன்றே, கலித்தொகை 53 – நுதல் பீர் அலர் அணி கொண்டு.  மன் (3) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – மிகுதியை உணர்த்தியது, பெற்றிலேன் எனலுமாம், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஒழியிசைப் பொருட்டாய் அது கைகூடப் பெற்றிலேம் என்பது.

Meanings:  இன்னள் ஆயினள் – this is what happened to her, நன்னுதல் – fine forehead (the girl with a fine forehead), என்று – thus, அவர்த் துன்னச் சென்று – go to him, go near him, செப்புநர்ப் பெறின் – if we can get someone who will tell, ஏ – அசை நிலை, an expletive, நன்று – that will help, மன் – greatly, I have not had it, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – my friend, நம் படப்பை – our garden, நீர் வார் – water dripping, பைம்புதல் – green bushes, கலித்த – flourishing, மாரிப் பீரத்து அலர் – rainy season’s flowers of ridge gourd vines, Luffa acutangula, சில கொண்டு – taking some, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 99, ஔவையார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தோழியிடம் சொன்னது
உள்ளினென் அல்லனோ யானே, உள்ளி
நினைத்தனென் அல்லனோ பெரிதே நினைத்து,
மருண்டனென் அல்லனோ உலகத்துப் பண்பே,
நீடிய மரத்த கோடு தோய் மலிர் நிறை
இறைத்து உணச் சென்று அற்றாங்கு,  5
அனைப் பெருங்காமம் ஈண்டு கடைக்கொளவே.

Kurunthokai 99, Avvaiyār, Mullai Thinai – What the hero said to the heroine’s friend
I thought about her,
did I not?
Thinking about her,
I imagined a lot, did I not?
Did I not get confused
by the nature of this world?

My intense love has been a
raging flood that has swollen
to the tallest tree branches.

I have returned, so that it can
subside, to a level that can be
scooped with one’s hands to drink.

Notes:  பொருள் முற்றிப் புகுந்த தலைவன் ‘நீர் பிரிந்தவிடத்து எம்மை நினைத்தீரோ’ என்று கேட்ட தோழிக்குச் சொல்லியது.

Meanings:  உள்ளினென் அல்லனோ – did I not think about her, யான் – me, ஏ – அசை நிலை, an expletive, உள்ளி – when I thought, நினைத்தனென் அல்லனோ – did I not think about her, பெரிது – greatly,  a lot, ஏ – அசை நிலை, an expletive, நினைத்து – thinking, மருண்டனென் அல்லனோ – did I not get confused, உலகத்து – of the world, பண்பு – nature, ஏ – அசை நிலை, an expletive, நீடிய மரத்த கோடு – tall tree branches, தோய் மலிர் நிறை – touching the big flood, இறைத்து உண – scooping with the hands to drink, சென்று அற்றாங்கு – like it became, அனை – like that, பெருங்காமம் – great love, ஈண்டு – here, கடைக்கொள – for it to end, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 100, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தோழனிடம் சொன்னது அல்லது தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
அருவிப் பரப்பின் ஐவனம் வித்திப்
பரு இலைக் குளவியொடு பசுமரல் கட்கும்
காந்தள் வேலிச் சிறுகுடி பசிப்பின்,
கடுங்கண் வேழத்துக் கோடு நொடுத்து உண்ணும்,
வல்வில் ஓரி கொல்லிக் குட வரைப்  5
பாவையின் மடவந்தனளே,
மணத்தற்கு அரிய பணைப் பெருந்தோளே.

Kurunthokai 100, Kapilar, Kurinji Thinai What the hero said to his friend or to his heart
The young woman with arms
like bamboo is hard to embrace,
and naive like the Kolli goddess
who resides on the westside
of strong-bowed Ori’s mountain,
where, mountain dwellers who live
in small communities with glory lily
hedges sell tusks of fierce
elephants to feed their families,
grow wild-rice in the waterfall-fed,
vast land, and weed out green hemp
plants along with thick-leaved,
wild jasmine vines.

Notes:  தலைவியைக் கண்டு காதல் கொண்ட தலைவன் தன் தோழனிடம் கூறியது.  அல்லகுறிப்பட்டு மீளும் தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொல்லியதுமாம்.  பாவையின் மடவந்தனளே (6) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பாவையைப் போல மடப்பம் வரப் பெற்றாள், பாவையைப் போல அறியாமையை உடையளாயினள், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  பாவை தன்னைக் கண்டார்க்கு மடமைவரச் செய்யுமாபோல மடமை வரச் செய்பவள் ஆவள், இரா. இராகவையங்கார் உரை – பாவையைப் போல கண்டார்க்கு அறியாமை வருதல் செய்தாள்.

Meanings:  அருவிப் பரப்பின் – in the wide land where the waterfalls  come down, ஐவனம் –  mountain rice, Oryza mutica, வித்தி – seeded, பரு இலை – thick leaves, குளவியொடு – mountain jasmine, Jasminum augustifolium, பசு மரல் – green/tender bowstring hemp plants, Sansevieria trifasciata, கட்கும் – remove, காந்தள் வேலி – glory lily plants as fences, Gloriosa superba, சிறுகுடி –  small villages, small communities, பசிப்பின் – if hungry, கடுங்கண் – fierce, வேழத்து – of elephants, கோடு – tusks, நொடுத்து உண்ணும் – sell and feed (the family), வல்வில் ஓரி – Ori with his strong arrow, கொல்லிக் குட வரை – Kolli Mountain on the west side, பாவையின் மடவந்தனள் – she is delicate like the Kolli goddess, she is naïve like the Kolli goddess, ஏ – அசை நிலை, an expletive, மணத்தற்கு அரிய – they are hard to embrace, பணைப் பெருந்தோள் – the bamboo-like thick arms of the young woman, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 101, பரூஉ மோவாய்ப் பதுமனார், குறிஞ்சித் திணை, தலைவன் தலைவியின் தோழியர் கேட்ப சொன்னது அல்லது தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
விரி திரைப் பெருங்கடல் வளைஇய உலகமும்
அரிது பெறு சிறப்பின் புத்தேள் நாடும்
இரண்டும் தூக்கின் சீர் சாலாவே
பூப் போல் உண்கண் பொன் போல் மேனி
மாண் வரி அல்குல் குறுமகள்  5
தோள் மாறுபடூஉம் வைகலொடு எமக்கே.

Kurunthokai 101, Paroovu Mōvāy Pathumanār, Kurinji Thinai – What the hero said as the heroine’s friends listened, or what he said to his heart
Even if this world surrounded
by vast oceans with huge waves
and the celestial world with
greatness that is rare to obtain
are both weighed together,
they would not compare to the
joy that I find in a day’s shoulder
embraces with the young woman
with flower-like, kohl-lined eyes
and loins with fine lines.

Notes:  தலைவியோடு இன்பம் நுகர்ந்த தலைவன் அவளுடைய தோழியர் கேட்கும்படி தலைவியைப் புகழ்ந்து கூறியது, அல்லது பொருள் ஈட்டத் தூண்டும் தன் நெஞ்சிடம் தலைவியின் பெருமையைக் கூறியது.  தோள் மாறுபடூஉம் (6) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – ஒருவர் இடத்தோள் மற்றவர் வலத்தோளிலும் ஒருவர் வலத்தோள் மற்றவர் இடத்தோளிலும் பொருந்தத் தழுவுதல், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மாறுபட்டுத் தழுவும்.

Meanings:  விரி திரைப் பெருங்கடல் – huge ocean with wide/huge waves, வளைஇய உலகமும் – even if the world that is surrounded, அரிது பெறு சிறப்பின் – rare to obtain greatness, புத்தேள் நாடும் – and the celestial world, and heaven (உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – நாடு – ஆகுபெயர்), இரண்டும் தூக்கின் – if you weighed them both, if you analyzed them both, சீர் – wealth, சாலா – they will not be equal, ஏ – அசை, நிலைபூப் போல் – flower-like, உண்கண் பொன் போல் மேனி – flower-like kohl-rimmed eyes and gold like body, மாண் வரி அல்குல் – loins with fine lines, குறுமகள் தோள் மாறுபடூஉம் வைகலொடு – hugging the shoulders of the young woman and the young woman hugging my shoulders for a day, எமக்கு – to me , ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 102, ஔவையார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
உள்ளின் உள்ளம் வேமே உள்ளாது
இருப்பினெம் அளவைத்து அன்றே வருத்தி
வான் தோய்வற்றே காமம்
சான்றோர் அல்லர் யாம் மரீஇயோரே.

Kurunthokai 102, Avvaiyār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
If I think about him,
my heart will burn.
Not to think about
him is impossible.

My love pain grows
reaching the skies.
He’s not a wise man,
the one I embraced!

Notes:  தலைவன் பிரிந்து நெடுங்காலம் நீட்டித்தானாக, அவனது பிரிவைத் தலைவி ஆற்றாள் என கவன்ற தோழியிடம் தலைவி உரைத்தது.

Meanings:  உள்ளின் – if I think, உள்ளம் வேம் – my heart will burn, ஏ – அசை நிலை, an expletive, உள்ளாது இருப்பினெம் – if I do not think, அளவைத்து அன்று – it is not possible for me to control, ஏ – அசை நிலை, an expletive, வருத்தி – causing sorrow, வான் தோய்வற்றே – it touches the sky, it reaches as high as the sky, ஏ – அசை நிலை, an expletive, காமம் – love, சான்றோர் அல்லர் – he is not a wise man, யாம் மரீஇயோர் – the man I embraced, the man I united with, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 103, வாயிலான் தேவனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கடும் புனல் தொகுத்த நடுங்கு அஞர் அள்ளல்
கவிர் இதழ் அன்ன தூவிச் செவ்வாய்
இரை தேர் நாரைக்கு எவ்வமாகத்
தூஉந் துவலைத் துயர் கூர் வாடையும்
வாரார் போல்வர் நம் காதலர்  5
வாழேன் போல்வல் தோழி யானே.

Kurunthokai 103, Vāyilān Thevanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
It seems that my lover will not be back
in this cold season that causes
pain to those who are separated,
when the north winds spray cold droplets,
and a red-beaked stork shivers in pain
and searches for prey on the cold, trembling
mud piled up by fierce floods, its feathers
like the flower petals of murukkam trees.

It appears that I might not live, O friend!

Notes:  பருவங்கண்டு வருந்திய தலைவி தோழியிடம் சொன்னது.  வாடையும் (4) –  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – உம் இழிவுச் சிறப்பு, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சிறப்பு உம்மை.  வாழேன் போல்வல் (6) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – உயிர் வாழ்ந்திரேன் போல இருந்தேன், உயிர் வாழ மாட்டேன் என்றே எண்ணுகின்றேன், உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – வாழேன் என்பது வாழ்வேன் அல்லேன் போல்வல் என்பது உரையசை.

Meanings:  கடும் புனல் தொகுத்த – fierce floods caused, நடுங்கு அஞர் அள்ளல் – trembling cold mud, கவிர் இதழ் அன்ன தூவி – feathers like the petals of the coral tree, முருக்க மரம், Erythrina indica, செவ்வாய் – red beak, இரை தேர் நாரைக்கு – to the stork that searches for food, Mycteria leucocephala, painted storks have red beaks and red coloring on their white wings, எவ்வமாக – causing sorrow, தூஉம் துவலை – thrown water sprays, துயர் கூர் வாடையும் – the northerly winds that bring sorrow, வாரார் – he will not come, போல்வர் – உரையசை, it appears, நம் காதலர் – my lover, வாழேன் – I will not live, போல்வல் – உரையசை, it appears, தோழி – O friend, யான் – me, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 104, காவன்முல்லைப் பூதனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி காதலர்
நூல் அறு முத்தின் தண் சிதர் உறைப்பத்
தாளித் தண்பவர் நாள் ஆ மேயும்
பனிபடு நாளே பிரிந்தனர்
பிரியும் நாளும் பல ஆகுபவே.  5

Kurunthokai 104, Kāvanmullai Poothanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
He left me in the cold season
when chilly droplets of rain fell
scattering like pearls from a
strand when the thread is broken,
and cattle grazed on the cool
thāli creepers at dawn.
It has been many days since he left.

Notes:  பிரிவின்கண் ஆற்றாளாகிய தலைவி தோழிக்குக் கூறியது.  சிறிய உள்ளி பெரிய மறக்க வேண்டாவோ என்ற தோழிக்குத் தலைவி கூறியதுமாம்.  நூல் அறுந்த முத்து வடம் – அகநானூறு 225 – துளை முத்தின் செந்நிலத்து உதிர, அகநானூறு 289 – நெகிழ் நூல் முத்தின், குறுந்தொகை 51 – நூல் அறு முத்தின், குறுந்தொகை 104 – நூல் அறு முத்தின், கலித்தொகை 82 – கண்ணீர் சொரி முத்தம் காழ் சோர்வ போன்றன.   உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – நெடுநல்வாடை என்ற பெயர்க்காரணம் கூறவந்த நச்சினார்க்கினியர் ‘தலைவனைப் பிரிந்திருந்தது வருந்துந்  தலைவிக்கு ஒரு பொழுது ஓர் ஊழிபோல் நெடிதாகிய வாடையாய்’ என்பதைக் கருதுக.  வாழி (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – உரையசை, நீ வாழ்வாயாக, நீ வாழ்வாயாக என வாழ்த்து முகத்தானே யான் வாழ்கல்லேன் எனக் குறித்தாள் எனினுமாம்.

Meanings:  அம்ம – இடைச்சொல், listen to me, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – my friend, காதலர் – my lover, நூல் அறு முத்தின் – like pearls from a strand when the thread breaks, தண் சிதர் உறைப்ப – cold rain water drops, தாளி – thāli vine, Hedge bind-weed, Ipomaea sepiaria, கொடி வகை, தண் பவர் – cool vines, நாள் ஆ மேயும் – cows graze in the morning, பனிபடு – dew falling, நாள் – season, ஏ – பிரிநிலை, பிரிந்தனர் – he left, பிரியும் நாளும் – the days of separation, பல – many, ஆகுப – are there, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 105, நக்கீரர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி சொன்னது
புனவன் துடவைப் பொன் போல் சிறு தினைக்
கடி உண் கடவுட்கு இட்ட செழுங்குரல்
அறியாது உண்ட மஞ்ஞை ஆடுமகள்
வெறியுறு வனப்பின் வெய்துற்று நடுங்கும்
சூர் மலை நாடன் கேண்மை  5
நீர் மலி கண்ணொடு நினைப்பாகின்றே.

Kurunthokai 105, Nakkeerar, Kurinji Thinai – What the heroine said
I get teary eyed when I think
of my love for the man
from the mountain with gods,
where a naive peacock panics on
eating the mature clusters of the
gold-like, tiny millet left as new
offering to gods in a mountain
dweller’s field, and trembles like
a lovely female diviner performing
a frenzied veriyāttam dance.

Notes:  வரைவு நீட்டித்தவிடத்துத் தலைவி தோழியிடம் சொல்லியது.  குறுந்தொகை 133 – புனவன் துடவைப் பொன் போல் சிறு தினை.  கடி (2) –  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – கடி என்னும் உரிச்சொல் புதுமையென்னும் பொருளில் வந்தது.  ஆடுமகள் (3) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை, தமிழண்ணல் உரை – வெறியாடுபவள், கணிக்காரிகை, தேவராட்டி (a woman who is divinely inspired and with oracular powers), பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அரங்கின்கண் கூத்தாடுகின்ற விறலி, இரா. இராகவையங்கார் உரை – தெய்வமேறி ஆடுபவள்.  வெய்துற்று (4) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – துன்புற்று, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – வெம்மையுற்று.

Meanings:  புனவன் துடவை – in the mountain farmer’s field, பொன் போல் சிறு தினை – gold-like tiny millet, Italian millet, Setaria italicum, கடி உண் கடவுட்கு இட்ட – new offering  left for god, செழுங்குரல் – mature clusters, full clusters, thick clusters, அறியாது உண்ட மஞ்ஞை – a peacock that ate without knowing, ஆடுமகள் வெறியுறு வனப்பின் – with the frenzy of a beautiful female diviner who dances during veriyāttam, with a frenzy of a dancing girl who dances beautifully, வெய்துற்று நடுங்கும் – trembles with fear, சூர் மலை நாடன் கேண்மை – the friendship with the man from the mountains with gods, the man from the fearful mountains, நீர் மலி கண்ணொடு – with eyes filled with tears, நினைப்பு ஆகின்று – when I think about it, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 106, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
புல் வீழ் இற்றிக் கல் இவர் வெள் வேர்
வரை இழி அருவியின் தோன்றும் நாடன்
தீது இல் நெஞ்சத்துக் கிளவி நம் வயின்
வந்தன்று வாழி தோழி நாமும்
நெய் பெய் தீயின் எதிர்கொண்டு  5
தான் மணந்தனையம் என விடுகம் தூதே.

Kurunthokai 106, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
My husband from the land
where white fig trees with
thin aerial roots spread
white roots on boulders,
appearing like waterfalls
that flow down mountains,
has sent me a message
from his heart,
with words without blemish.

Let us accept it like fire
that accepts ghee, and send
him the message that I am
just like the day he married me.

Notes:  தலைவன் தூது கண்டு தலைவி தோழியிடம் கூறியது.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – பேராசிரியர் இதனைக் கற்பாகக் கொள்ளல் காண்க (தொல்காப்பியம் மெய்ப்பாட்டியல் 23), இளம்பூரணர் இதனைக் களவாகக் கொள்ளல் (தொல்காப்பியம் களவியல் 2).  நாமும் (4) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – உம்மை இறந்தது தழீஇயது.  தலைவன் மணந்த காலத்தில் நிறைந்த அன்போடு இருந்தவாறே இப்பொழுதும் குறைவின்றி இருப்பேம் என்றமையின் அவனை ஏற்றுக்கோடற் குறிப்புப் பெற்றது.

Meanings:  புல் வீழ் – thin aerial roots hanging, dull colored aerial roots, இற்றி – white fig tree, Ficus talboti, கல் – rocks, இவர் – spreading, வெள் வேர் – white roots, வரை – mountain, இழி – flowing down, அருவியின் – like the waterfalls, தோன்றும் – appearing, நாடன் – the man from the country, தீது இல் நெஞ்சத்து – from a heart without blemish, கிளவி – words, நம் வயின் – to us, வந்தன்று – they have come, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – O friend, நாமும் – and let us, நெய் பெய் தீயின் – like fire on which oil/ghee has been poured, எதிர்கொண்டு – accept it, தான் மணந்தனையம் – the same like when he married me, the same like when he united with me, என – thus, விடுகம் – let us send, தூது – a message, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 107, மதுரைக் கண்ணனார், மருதத் திணை – தலைவி சொன்னது
குவி இணர்த் தோன்றி ஒண் பூ அன்ன
தொகு செந்நெற்றிக் கணங்கொள் சேவல்
நள் இருள் யாமத்தில் எலி பார்க்கும்
பிள்ளை வெருகிற்கு அல்கு இரை ஆகிக்
கடு நவைப் படீஇயரோ நீயே நெடு நீர்  5
யாணர் ஊரன் தன்னொடு வதிந்த
ஏம இன் துயில் எடுப்பியோயே.

Kurunthokai 107, Mathurai Kannanār, Marutham Thinai – What the heroine said
O rooster with a flock,
adorned with a huge, red comb
on the top that looks like pointed
clusters of glory lily blossoms!

You woke me from my sweet sleep
with the man from the
prosperous town with deep ponds.

May you suffer greatly and become food
eaten little by little, by a wildcat cub that searches
for house rats in the pitch darkness of night!

Notes:  பொருள் முற்றி வந்த தலைவனுடன் இருந்த தலைவி தனது காம மிகுதியைக் கூறியது.  Akanānūru 145-14 கடு நவைப் படீஇயர்.  நெடு நீர் (5) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – ஆழமாகிய நீர், தமிழண்ணல் உரை – ஆழமான நீர் நிலை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – செய்ய வேண்டியதொன்றனை அங்ஙனம் செய்யாது கால நீட்டிருத்தற் பண்பு, இரா. இராகவையங்கார் உரை – நெடுங்கால தாமதம்.

Meanings:  குவி இணர் – pointed clusters, தோன்றி – kānthal flowers, malabar glory lily, Gloriosa superba, ஒண் பூ – bright flowers, அன்ன – like, தொகு – totally, lumped, செந்நெற்றி –  கொண்டை, red comb on the top, கணங்கொள் சேவல் – rooster in a flock, நள் இருள் யாமத்தில் – during the pitch dark night time, எலி பார்க்கும் – looking for rats, பிள்ளை வெருகிற்கு – to a young wildcat, அல்கு – little by little, இரை ஆகி – become food, கடு நவை – lots of sorrow, படீஇயர் – may you suffer, ஓ – அசை நிலை, an expletive, நீ – you, ஏ – அசை நிலை, an expletive, நெடு நீர் – deep ponds, delaying nature, யாணர் – new income, flourishing, ஊரன் – the man from such town, தன்னொடு வதிந்த – staying with him, ஏம – joyous, இன் துயில் – sweet sleep, எடுப்பியோய் – you woke me up, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 108, வாயிலான் தேவனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மழை விளையாடும் குன்று சேர் சிறுகுடிக்
கறவை கன்று வயின் படரப் புறவில்
பாசிலை முல்லை ஆசில் வான் பூச்
செவ்வான் செவ்வி கொண்டன்று
உய்யேன் போல்வல் தோழி யானே.  5

Kurunthokai 108, Vāyilān Thevanār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
In the little village near
the mountains where clouds
play on summits,
cows walk toward their calves
in the woodlands;
tender-leaved mullai vines have
spread their pure white flowers
that are pretty like the red sky.

It appears that I will not live if he
does not come!

Notes:  பருவங்கண்டு வருந்திய தலைவி, தோழியிடம் கூறியது.  உய்யேன் போல்வல் (5) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – உயிர் வாழ்ந்திரேன் போலும், தமிழண்ணல் உரை – உயிர் வாழேன் போலத் தோன்றுகின்றது, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – உய்யேன் என்பது உயிர் வாழேன், போல்வல் அசை நிலை.

Meanings:  மழை விளையாடும் – clouds moving around, clouds playing, குன்று சேர் சிறுகுடி – small village near the mountains, small community near the mountains, கறவை – cows, கன்று – calf, வயிற் படர – go toward, புறவில் – in the mullai field, in the woodlands, பாசிலை முல்லை – jasmine vines with tender leaves, jasmine with green leaves, Jasminum sambac, ஆசு இல் – without fault, வான் பூ – white flowers, செவ்வான் – red sky, செவ்வி கொண்டன்று – it has become beautiful, உய்யேன் – I will not live, போல்வல் – உரையசை, it appears, தோழி – friend, யான் – I, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 109, நம்பி குட்டுவனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
முடக்கால் இறவின் முடங்கு புறப் பெருங்கிளை
புணரி இகு திரை தரூஉந் துறைவன்
புணரிய இருந்த ஞான்றும்
இன்னது மன்னோ நன்னுதல் கவினே.

Kurunthokai 109, Nampi Kuttuvanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened from nearby
It is pitiable that even when
when he united with you,
the lord of the seashore,
……….where abundant shrimp
……….with curved backs and legs
……….are brought to the shore by
……….the ocean’s flowing waves,
your fine forehead
has not regained its former beauty.

Notes:  தலைவிக்கு கூறுவாளாய், தலைவனுக்கு வரைய வேண்டியதன் இன்றியமையாமையைப் புலப்படுத்தியது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தாழும் திரையே இறாமீனை உந்திக் கொணர்தலின் ‘இகு திரை தருஉம்’ என்றாள் வளமுடைய துறைவன் என்றவாறு.  கடலலைகள் தரும் இறாலைத் தன் முயற்சியின்றிப் பெற்றமைகின்ற தலைவன் என்றது, ஊழால் தரப்பட்ட களவின்பமே நுகர்ந்து வரைதல் முயற்சியின்றி அமைபவன் என்றவாறு.  There is another version with line 1 being முட்கால் இறவின் முடங்கு புறப் பெருங்கிளை.

Meanings:  முடக்கால் இறவின் – of shrimp with curved legs, முடங்கு புற – with curved backs, பெருங்கிளை – huge group of relatives, many of them, புணரி இகு திரை – ocean’s waves that flow down, தரூஉம் – brings, துறைவன் – the lord of the shore, புணரிய இருந்த ஞான்றும் – even when you united with him, இன்னது – it is ruined now, it is like this, மன் – this is pitiable, ஓ – அசை நிலை, an expletive, நன்னுதல் – fine forehead, கவின் – beauty, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 110, கிள்ளிமங்கலம் கிழார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது அல்லது தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
வாரார் ஆயினும் வரினும் அவர் நமக்கு
யார் ஆகியரோ தோழி நீர
நீலப் பைம்போது உளரிப் புதல
பீலி ஒண் பொறிக் கருவிளை ஆட்டி
நுண் முள் ஈங்கைச் செவ் அரும்பு ஊழ்த்த  5
வண்ணத் துய்ம் மலர் உதிரத் தண்ணென்று
இன்னாது எறிதரும் வாடையொடு
என்னாயினள் கொல் என்னாதோரே?

Kurunthokai 110, Killimangalam Kilār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend or what the friend said to the heroine
The painful northern wind
that makes blue waterlily
buds in the water to bloom,
bush karuvilai flowers that
are like eyes of peacock
feathers to shake, and red
buds of fine-thorned eengai
that blossom into fuzzy
flowers to drop, is here!

He has not bothered to see
what has happened to us.
Whether he comes or not,
who is he to us now, my friend?

Notes:  பருவங்கண்டு வருந்திய தலைவி கூறியது.  தலைவனைக் கொடுமைகூறித் தலைவியைத் தோழி வற்புறுத்தியதுமாம்.

Meanings:  வாரார் ஆயினும் – even if he does not come, வரினும் – or even if he comes, அவர் – he, நமக்கு – to us, யார் ஆகியர் – who is he to us, ஓ – அசை நிலை, an expletive, தோழி – O friend, நீர – in the water, நீலப் பைம்போது – fresh buds of blue waterlilies, உளரி – bloom, புதல – on the bushes, பீலி – peacock feathers, ஒண் பொறி – bright spots, bright eyes, கருவிளை – karuvilai, Clitora ternatea, Butterfly pea, ஆட்டி – to shake, நுண் முள் – fine thorns, ஈங்கை – eengai’s, Mimosa rubicaulis, செவ் அரும்பு – red buds, ஊழ்த்த – to blossom, வண்ண – colorful, துய்ம் மலர் – fuzzy flowers, soft flowers, உதிர – to drop, தண்ணென்று – in a cool manner, இன்னாது எறிதரும் வாடையொடு – along with the painful northerly winds, என் ஆயினள் கொல் என்னாதோர் – the man who does not consider what happened to her, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 111, தீன்மதி நாகனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
மென்தோள் நெகிழ்த்த செல்லல் வேலன்
வென்றி நெடுவேள் என்னும் அன்னையும்
அதுவென உணரும் ஆயின் ஆயிடைக்
கூழை இரும் பிடிக் கை கரந்தன்ன
கேழ் இருந் துறுகல் கெழு மலை நாடன்  5
வல்லே வருக தோழி நம்
இல்லோர் பெரு நகை காணிய சிறிதே.

Kurunthokai 111, Theenmathi Nākanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the heroine, as the hero listened nearby
It would be a great joke,
if your man from the mountain
country,
……….where big, dark boulders are
……….like the short, black female
……….elephants without trunks,
sped to our home now and
watched our family for a little while.

Mother believes the vēlan who says
that your sorrow that caused your
delicate arms to become thin, is due
to victorious Murukan.

Notes:  வரைவு நீட்டித்தவழி தலைவி வேறுபாடு கண்டு வெறியெடுப்பக் கருதிய தாயது நிலைமையைத் தோழி கூறியது.  புலவரின் பெயர் தீன்மிதி நாகனார் என்று சில நூல்களில் உள்ளது.  அகநானூறு 178 – பிடி மடிந்தன்ன கல், அகநானூறு 269 –  பிடி மடிந்தன்ன குறும்பொறை, குறுந்தொகை 111 – கூழை இரும் பிடிக் கை கரந்தன்ன கேழ் இருந் துறுகல்,  கலித்தொகை 108 – பிடி துஞ்சு அன்ன அறை, ஐங்குறுநூறு 239 – புகர் முக வேழம் இரும்பிணர்த் துறுகல் பிடி செத்துத் தழூஉம்.   நற்றிணை 34 – வேலன் வேண்ட வெறி மனை வந்தோய்…….முருகே.  நெடுவேள் (2) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – ஆகுபெயர், அவன் செயலுக்கு ஆயினமையின்.  வல்லே வருக என்றது தாய் விரைவில் வெறியெடுக்க கருதுவாள் என்பதையும் குறிப்பித்தது.

Meanings:  மென்தோள் நெகிழ்த்த செல்லல் – sorrow that caused the arms to become thin, வேலன் – the Murukan priest, வென்றி – victorious, நெடுவேள் என்னும் – that it is Murukan, அன்னையும் – mother also (உம்மை உயர்வு சிறப்பு), அதுவென உணரும் ஆயின் – if she thinks that it is so, ஆ இடை – at that time, கூழை – short, இரும்பிடி – black female elephants, கை கரந்தன்ன – as though the trunks are hidden (trunkless bodies of elephants), கேழ் – color, இரும் – dark, துறுகல் கெழு மலை நாடன் – the man from the country with mountains with boulders, வல்லே வருக – if he came fast, தோழி – friend, நம் இல்லோர் – those in our home, our family members, பெரு நகை – greatly laughable, big joke, காணிய – to watch, to see, சிறிது – for a little while, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 112, ஆலத்தூர் கிழார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கௌவை அஞ்சின் காமம் எய்க்கும்
எள் அற விடினே உள்ளது நாணே
பெருங்களிறு வாங்க முரிந்து நிலம் படாஅ
நார் உடை ஒசியல் அற்றே
கண்டிசின் தோழி அவர் உண்ட என் நலனே.  5

Kurunthokai 112, Ālathūr Kilār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
Look at this my friend!
Love will hurt if one is
afraid of gossip.
If one is afraid of reproach,
shame will be the only thing left.

My virtue that he enjoyed
is like a fibrous tree branch,
bent and broken by a huge
male elephant, as it hangs
without touching the ground.

Notes:  வரைவு நீட்டித்தவழித் தலைவி தோழிக்குச் சொல்லியது.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – நாருடை ஒசியல் என்றதனால் தேய்ந்த உயிரில் தொங்குகின்ற பெண்மையைக் குறித்தாள்.  பெருங்களிறு வாங்க முரிந்த ஒசியலை உவமை கூறியதால், என் மெல்லிய நாணால் அவர் வலியைத் தடுத்து என் பெண்மையைத் தாங்ககில்லேன் என்றவாறு.  அகநானூறு 120 – பெருநாண் அணிந்த நறு மென் சாயல் மாண் நலம் சிதைய.

Meanings:  கௌவை அஞ்சின் – if one is afraid of slander, if one is afraid of gossip, காமம் எய்க்கும் – love will hurt, எள் – condemnation, அற விடினே – if let go totally, உள்ளது நாணே – shame will be the only thing left, பெருங்களிறு – a huge male elephant, வாங்க – bent, pulled, முரிந்து – bent, cracked, நிலம் படாஅ – not touching the ground, நார் உடை ஒசியல் – broken fibrous branch, அற்று – like, ஏ – அசை நிலை, an expletive, கண்டிசின் – see this (இசின் – முன்னிலை அசை, an expletive of the second person), தோழி – O friend, அவர் உண்ட – he enjoyed, என் – my, நலன் – virtue/beauty, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 113, மாத்திரத்தனார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
ஊர்க்கும் அணித்தே பொய்கை பொய்கைக்குச்
சேய்த்தும் அன்றே சிறு கான் யாறே
இரை தேர் வெண்குருகு அல்லது யாவதும்
துன்னல் போகின்றால் பொழிலே யாம் எம்
கூழைக்கு எருமண் கொணர்கம் சேறும்  5
ஆண்டும் வருகுவள் பெரும் பேதையே.

Kurunthokai 113, Māthirathanār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
The pond is near the town;
the small forest river
is not far from the pond.

Other than white herons
that seek prey,
nobody goes to the grove.
We go there to get mud
for our hair, and the
greatly naive girl comes along.

Notes:  பகற்குறியில் தலைவியோடு அளவளாவி நீங்கும் தலைமகனைத் தோழி எதிர்ப்பட்டு பகற்குறியிடம் வேறு குறிப்பாள் கூறியது.  எருமண் (5) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – களிமண், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – உறைந்து உலர்ந்த மண், தமிழண்ணல் உரை – வண்டல் அனைய கருமண்.  இரா. இராகவையங்கார் உரை நூலில் வரி 5 ‘கூழைக்கு எருமணம் குறுகஞ் சேறும்’ என்றுள்ளது (எருமணம் – செங்கழுநீர்).

Meanings:  ஊர்க்கும் – to the town, அணித்து, ஏ – அசை நிலை, an expletive, பொய்கை – the pond, பொய்கைக்குச் சேய்த்தும் – far from the pond, அன்று – it is not, ஏ – அசை நிலை, an expletive, சிறு கான் யாறு – the small forest river, ஏ – அசை நிலை, இரை தேர் வெண்குருகு – white heron/egret/stork that seeks food, அல்லது யாவதும் – other than that there is nobody, துன்னல் போகின்றால் பொழில் – nobody goes near that grove, ஏ – அசை நிலை, யாம் – we, எம் கூழைக்கு – for our hair, எருமண் கொணர்கம் சேறும் – we go to bring mud, ஆண்டும் வருகுவள் பெரும் பேதை – the very innocent girl will come there, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 114, பொன்னாகனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நெய்தல் பரப்பிற் பாவை கிடப்பி
நின்குறி வந்தனென் இயல் தேர்க் கொண்க
செல்கம் செல வியங்கொண்மோ அல்கலும்
ஆரல் அருந்த வயிற்ற
நாரை மிதிக்கும் என் மகள் நுதலே.  5

Kurunthokai 114, Ponnākanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O lord with a chariot!
I left my doll on a bed
of waterlilies and came
here to tell you about it.

Let us go!  Be sure to
send her back on time!
At night, the storks with
stomachs full of eels
will tread on her forehead.

Notes:  இடத்து உய்த்து நீங்கும் தோழி தலைவனிடம் கூறியது.  நெய்தல் பரப்பில் பாவை கிடப்பி (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – நெய்தல் நிலத்தின்கண் எனது பாவையை வளர்த்தி விட்டு, நெய்தற் பூவின் பரப்பு எனினுமாம், பாவை என்றது தலைவியை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நெய்தல் பரப்பின்கண் எனது பாவையைத் துயிலப் போகட்டு, நெய்தற் பூவினைப் பரப்பிய படுக்கையுமாம்,  இரா. இராகவையங்கார் உரை – நெய்தன் மணற் பரப்பின் வண்டற் பாவையைக் கிடக்கச் செய்து.  இயல் தேர்க் கொண்க (2) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அழகிய தேரையுடைய தலைவனே, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – இயற்றப்பட்ட தேரையுடைய தலைவ,  இரா. இராகவையங்கார் உரை – இயலும் தேரையுடைய கடல் தலைவா.

Meanings:  நெய்தல் பரப்பில் – on the seashore, on a bed of waterlilies, பாவை கிடப்பி – leaving my doll, leaving my friend, நின் குறி வந்தனென் – I came to you to tell you the sign for your tryst, இயல் தேர்க் கொண்க – O lord of the shores with a riding chariot, O lord of the shores with a well constructed chariot, செல்கம் – let us go, செல வியங்கொண்மோ – please urge her to leave (மோ – முன்னிலை அசை, an expletive used with the second person),  அல்கலும் – at night, ஆரல் அருந்த வயிற்ற – with  stomachs filled with eels, விலாங்கு மீன், Brown or green sand eel, Rhynchobdella aculeate, நாரை – storks, Ciconia ciconia, மிதிக்கும் – they will walk on, என் மகள் நுதல் – on my daughter’s forehead, on my doll’s forehead, ஏ – ஈற்றசை

குறுந்தொகை 115, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பெரு நன்று ஆற்றின் பேணாரும் உளரே
ஒரு நன்று உடையவள் ஆயினும் புரி மாண்டு
புலவி தீர அளிமதி இலை கவர்பு
ஆடு அமை ஒழுகிய தண் நறும் சாரல்
மெல் நடை மரையா துஞ்சும்  5
நன் மலை நாட நின் அலது இலளே.

Kurunthokai 115, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O man from the fine mountains
with cool fragrant slopes,
where female elk with delicate steps
eat desired leaves and
sleep under swaying tall bamboos!

She’s nothing without you.
Good deeds are rewarded and honored.
She might have served you just a little,
but end your lovers’ spat with her
and protect her with honor and love.

Notes:  தலைவனுடன் போகும்படி தலைவியை உய்க்கும் தோழி அவனிடம் கூறியது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை, அகநானூறு 3-7 – மரையா – ஆன் என்றமையால் பெண் மரை என்க.  உளரே (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – உள்ளாரோ, ஏகார வினா எதிர்மறைப் பொருள் தந்தது.

Meanings:  பெரு நன்று ஆற்றின் – if great good is done, பேணாரும் உளரே – is there anybody who won’t praise? everybody will praise, ஒரு நன்று உடையவள் ஆயினும் – even if she is only a little good, புரி – desire, மாண்டு – with esteem, புலவி தீர – to end your quarrel, அளிமதி – please protect her (மதி – முன்னிலை அசை, an expletive used with the second person), இலை கவர்பு – seizing the leaves, eating the leaves, ஆடு அமை ஒழுகிய – swaying bamboo growing tall, தண் நறும் சாரல் – cool fragrant slopes, மெல் நடை மரையா துஞ்சும் – female elk with delicate steps sleep, நன் மலை நாட – O man from fine mountain country, நின் அலது இலள் – she is nothing without you, ஏ – அசை நிலை

குறுந்தொகை 116, இளங்கீரனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
யான் நயந்து உறைவோள் தேம் பாய் கூந்தல்
வளங்கெழு சோழர் உறந்தைப் பெருந்துறை
நுண் மணல் அறல் வார்ந்தன்ன
நல் நெறியவ்வே நறுந் தண்ணியவே.

Kurunthokai 116, Ilankeeranār, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
She who I love has cool, fine,
honey-flowing, fragrant, wavy
hair, lovely like the fine,
black sand on the long shores
of Kāviri river in Uranthai,
the big, flourishing Cholā city.

Notes:  இயற்கைப் புணர்ச்சி புணர்ந்து நீங்கும் தலைவன் தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது.  அறல் போல் கூந்தல்:  அகநானூறு 142 – அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல், அகநானூறு 162 – அறல் என அவிரும் கூந்தல், அகநானூறு 213 – அறலென நெறிந்த கூந்தல், அகநானூறு 265 – அறலின் நெறித்த கூந்தல், அகநானூறு 299 – அறல் மருள் கூந்தலின், குறுந்தொகை 116 – தேம் பாய் கூந்தல் வளங்கெழு சோழர் உறந்தைப் பெருந்துறை நுண் மணல் அறல் வார்ந்தன்ன, குறுந்தொகை 286 – அறல் போல் கூந்தல், கலித்தொகை 71 – கதுப்பு அறல், கலித்தொகை 98 – நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக, பொருநராற்றுப்படை 25 – அறல் போல் கூந்தல்.

Meanings:  யான் நயந்து உறைவோள் – the young woman I love, தேம் பாய் கூந்தல் – honey flowing hair, hair with flowers with honey, வளம் கெழு – flourishing, with wealth, சோழர் உறந்தை – Uranthai of the Chōla kings (உறையூர்), பெருந்துறை – big port (on Kaveri), நுண் மணல் – fine (black) sand, அறல் வார்ந்தன்ன – like the long flowing sand, நல் நெறியவ்வே – it is wavy, it is perfect (வகரம் விரித்தல் விகாரம்), நறும் தண்ணிய – it is fragrant, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 117, குன்றியனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
மாரி ஆம்பல் அன்ன கொக்கின்
பார்வல் அஞ்சிய பருவரல் ஈர் ஞெண்டு
கண்டல் வேர் அளைச் செலீஇயர் அண்டர்
கயிறு அரி எருத்தின் கதழும் துறைவன்
வாராது அமையினும் அமைக  5
சிறியவும் உள ஈண்டு விலைஞர் கை வளையே.

Kurunthokai 117, Kundriyanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
The lord of the shores,
……….where a wet crab
……….scuttles in fear to
……….thālai root crevices,
……….away from the sight
……….of a stork that looks
……….like rainy season’s
……….white waterlily flower,
hied like a bull that breaks
the herder’s rope to escape.

If he does not come, so be it!
I have small bangles for you
that are sold by the bangle seller.

Notes:  வரைவு நீட்டித்தவிடத்துத் தலைவிக்குத் தோழி சொல்லியது.   பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நண்டு கொக்கின் பார்வையை அஞ்சி வளைபுக விரையும் என்றது, நாம் அலர் தூற்றுவார் பார்வையை அஞ்சி அவர் அறியுமுன் தலைவன் இல்லத்தே புக விழைகின்றோம் என்னும் குறிப்புடையது.  இது இரவுக்குறி பகற்குறியாகிய இருவகைக் குறியும் மறுத்துத் தலைவனைக் குறிப்பால் வரைவு கடாயது.

Meanings:  மாரி ஆம்பல் அன்ன – looking like white waterlily flowers during the rainy season, கொக்கின் – of a stork, பார்வல் அஞ்சிய – afraid of it seeing, பருவரல் – sad, ஈர் – wet, ஞெண்டு – a crab, கண்டல் – thālai trees, pandanus odoratissimus, வேர் அளை – root spaces (caves), செலீஇயர் – to go, அண்டர் – herdsmen, கயிறு அரி – breaks the rope, எருத்தின் – like a bull, கதழும் – goes fast, துறைவன் – the lord of the seashore, the man from seashore, வாராது அமையினும் – even if he does not come, அமைக – let it be so, சிறியவும் உள – there are also small ones, ஈண்டு – here, விலைஞர் – seller, கை – hand, வளை – bangles, ஏ – ஈற்றசை

குறுந்தொகை 118, நன்னாகையார், நெய்தற் திணை – தலைவி சொன்னது
புள்ளும் மாவும் புலம்பொடு வதிய
நள்ளென வந்த நாரில் மாலைப்
பலர் புகு வாயில் அடைப்பக் கடவுநர்
வருவீர் உளீரோ எனவும்
வாரார் தோழி நம் காதலோரே.  5

Kurunthokai 118, Nannākaiyār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
As unkind evening set in
when birds and animals
sought out lonely places,
the gatekeeper asked
at the gate through which
many enter,
“Is there anybody here
who wants to come in?”
My lover has not come, my friend.

Notes:  வரைவு நீட்டித்தவிடத்துத் தலைவி பொழுதுகண்டு வருந்தித் தோழிக்குச் சொல்லியது.

Meanings:  புள்ளும் மாவும் புலம்பொடு வதிய – birds and animals reside alone, நள்ளென வந்த நார் இல் மாலை – unkind evening that came with sounds, பலர் புகு வாயில் அடைப்ப – closing the gate where many enter, கடவுநர் – the one who asks, the gate keeper, வருவீர் உளீரோ எனவும் – when asked whether anybody wanted to come in, வாரார் – he did not come, தோழி – my friend, நம் காதலோர் – my lover, ஏ – ஈற்றசை

குறுந்தொகை 119, சத்திநாதனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தோழனிடம் சொன்னது
சிறு வெள் அரவின் அவ்வரிக் குருளை
கான யானை அணங்கியாஅங்கு
இளையள் முளை வாள் எயிற்றள்
வளை உடைக் கையள் எம் அணங்கியோளே.

Kurunthokai 119, Sathināthanār, Kurinji Thinai – What the hero said to his friend
Like a pretty, striped young
of a small white snake that
torments a jungle elephant,

this young girl with sprout-like,
bright teeth and bangles on
her arm, distresses me.

Notes:  இயற்கைப் புணர்ச்சிக்குப் பின் தலைவன் கூறியது.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பாம்பின் இளமை தலைவியின் இளமைக்கும் அதன் வரி அவளுடைய வளைக்கும் உவமைகள்.

Meanings:  சிறு வெள் அரவின் – small white snake’s, அவ்வரிக் குருளை – pretty striped baby, கான யானை – forest elephant, அணங்கியாஅங்கு – like how it terrorized, இளையள் – the young girl, முளை வாள் எயிற்றள் – the girl with sprout-like bright teeth, வளை உடைக் கையள் – the girl with bangles on her arms, எம் – me அணங்கியோள் – she distresses, ஏ – ஈற்றசை

குறுந்தொகை 120, பரணர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
இல்லோன் இன்பங் காமுற்றாங்கு
அரிது வேட்டனையால் நெஞ்சே காதலி
நல்லள் ஆகுதல் அறிந்தாங்கு
அரியள் ஆகுதல் அறியாதோயே.

Kurunthokai 120, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
My heart!
Like a pauper who desires
pleasures, you pine for her,
the one who is so hard to get.

Like you know that she will
shower her graces, you think
that you can obtain her easily.

Notes:  அல்லகுறிப்பட்டு மீளும் தலைவன் தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது.  இயற்கைப் புணர்ச்சி புணர்ந்த தலைவன் பிரிந்த வழிக் கலங்கியதுமாம்.

Meanings:  இல்லோன் இன்பங் காமுற்றாங்கு – like a poor man who desires pleasures, அரிது வேட்டனை you desire what is difficult to get, ஆல் – அசை நிலை, an expletive, நெஞ்சே – O my heart, காதலி – my lover, நல்லள் ஆகுதல் – she wanting to be nice to me, அறிந்தாங்கு – like you know that, அரியள் ஆகுதல் – she is hard to obtain, அறியாதோய் – you do not understand, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 121, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மெய்யோ வாழி தோழி சாரல்
மை பட்டன்ன மா முக முசுக்கலை
ஆற்றப் பாயாத் தப்பல் ஏற்ற
கோட்டொடு போகியாங்கு நாடன்
தான் குறி வாயாத் தப்பற்குத்  5
தாம் பசந்தன என் தட மென்தோளே.

Kurunthokai 121, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long my friend!
Is it true that he has come?

Whenever he missed a tryst,
……….like a male monkey with
……….a black face that appeared
……….like smeared with kohl,
……….that erred and plunged
……….down with the branch on
……….which it leapt and broke,
my curved, delicate arms paled.

Notes:  தலைவன் செய்த குறியென்று பிறிதொன்றை எண்ணிச் சென்று அவனை எதிர்ப்படப்பெறாமல் ஒரு நாள் மீண்ட தலைவி, பின் ஒரு நாள் அவன் வந்தமை கூறிய தோழியிடம் கூறியது.  அகநானூறு 267 – மை பட்டன்ன மா முக முசுவினம்.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – குரங்கு கொம்பு ஏற்றுக்கொள்ளும்படி பாயாமையால் அது முறிந்து போனதுபோல தலைவர் தான் அறியும் வண்ணம் குறி செய்யாத தவற்றால் என் தோள்கள் பிசைந்தன என்று தலைவி கூறியது.  மெய்யோ வாழி (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – மெய்யாயின் அவனது வரவாகிய நற்செய்தியை உரைத்த நீ வாழ்வாய் எனப் பொருள் கொள்ளுதலும் பொருந்தும்.

Meanings:  மெய்யோ – is it true, வாழி – அசை நிலை, may you live long, தோழி – O friend, சாரல் – mountain slopes, மை பட்டன்ன – like blackness had been smeared, like kohl had been smeared, மா முக முசுக்கலை – black-faced male monkey, langur monkey, Semnopithecus priamus, ஆற்றப் பாயாத் தப்பல் – because of the mistake of not jumping on a branch that could bear, because of the mistake of not jumping on a mature branch, ஏற்ற கோட்டொடு போகியாங்கு – like it went away with the branch that it caught, நாடன் – the hero,  the lord of the mountain country, தான் – ஏ அசை நிலை, an expletive, குறி வாயாத் தப்பற்கு – due to his mistake of not understanding the signal, தாம் – ஏ அசை நிலை, an expletive, பசந்தன – they became pale, என் – my, தட – curved, wide, மென்தோள் – delicate arms, delicate shoulders, ஏ அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 122, ஓரம்போகியார், நெய்தற் திணை – தலைவி சொன்னது
பைங்கால் கொக்கின் புன் புறத்து அன்ன
குண்டு நீர் ஆம்பலும் கூம்பின இனியே
வந்தன்று வாழியோ மாலை
ஒரு தான் அன்றே கங்குலும் உடைத்தே.

Kurunthokai 122, Ōrampōkiyār, Neythal Thinai – What the heroine said
The white waterlilies
of the deep waters have
closed their pointed petals,
looking like the narrow
backs of storks with green
legs.

Evening has come, and may
it live long!
However, night will also follow.

Notes:  தலைவி பொழுதுகண்டு வருந்தியது.  குறுந்தொகை 387 – கங்குல் வெள்ளங்கடலினும் பெரிதே.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – மாலையை வாழ்த்தியது குறிப்புமொழி.  தனக்குத் துன்பத்தைத் தரும் அது வாழ்தற்குரியதன்று என்பது தலைவியின் உள்ளக்கிடக்கை.  ஆவூர் மூலங்கிழாரின் செய்யுள் பகுதியில் (புறநானூறு 196) ‘செல்வல் அத்தை சிறக்க நின் நாளே’ என்று உரையாசிரியர் கூறியது காண்க.

Meanings:  பைங்கால் கொக்கின் – of storks with green legs, புன் புறத்து அன்ன – like the small backs, like the narrow backs, குண்டு நீர் ஆம்பலும் கூம்பின – the white waterlilies in the deep waters have closed, இனி – now, ஏ – அசை நிலை, an expletive, வந்தன்று – it has come, வாழி – may it live long,  ஓ – அசை நிலை, an expletive, மாலை – evening time, ஒரு தான் அன்றே – not only that, கங்குலும் உடைத்து – it also has night (உம்மை இறந்தது தழீஇயது), ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 123, ஐயூர் முடவனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
இருள் திணிந்தன்ன ஈர்ந் தண் கொழு நிழல்
நிலவுக் குவித்தன்ன வெண்மணல் ஒரு சிறைக்
கருங்கோட்டுப் புன்னைப் பூம்பொழில் புலம்ப
இன்னும் வாரார் வரூஉம்
பன் மீன் வேட்டத்து என் ஐயர் திமிலே.  5

Kurunthokai 123, Aiyūr Mudavanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her as the hero listened nearby
Dense shade appears like filled
with darkness.
On one side of the white sand
that appears like heaped up
moonlight,
is the lonely flower grove with
punnai trees with black branches.

He has not yet come,
but our brothers will return
in their boats
with the many fish they catch.

Notes:  பகற்குறியிடத்து வந்த தலைவனைக் காணாத தோழி, அவன் இருப்பதை அறிந்து தலைவியிடம் சொன்னது.  நிலவு மணல்: அகநானூறு 20 – நிலவு மணல், அகநானூறு 200 – நிலாவின் இலங்கு மணல் மலி மறுகில், நற்றிணை 31 – நிலவு மணல், நற்றிணை 140 – நிலவு மணல், நற்றிணை 159 – நிலவுக் குவித்தன்ன மோட்டு மணல், நற்றிணை 183 – நிலவு மணல், குறுந்தொகை 123 – நிலவுக் குவித்தன்ன வெண்மணல், கலித்தொகை 13 – வாள் நிலா ஏய்க்கும் வயங்கு ஒளி எக்கர், புறநானூறு 17 – நிலவு மணல் வியன் கானல், பொருநராற்றுப்படை 213 – நிலவு எக்கர், மதுரைக்காஞ்சி 114 – நிலவுக் கானல்.

Meanings:   இருள் திணிந்தன்ன – like darkness was filled, ஈர்ந் தண் கொழு நிழல் – damp cool thick shade, நிலவுக் குவித்தன்ன – like the moon light heaped, வெண்மணல் – white sand, ஒரு சிறை – on one side, கருங்கோட்டுப் புன்னைப் பூம்பொழில் புலம்ப – lonely grove with flowers with black-branched laurel trees, நாகம், Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, இன்னும் வாரார் – he has not yet come, வரூஉம் பன் மீன் வேட்டத்து – will return after catching many fish, என் ஐயர் திமில் – the boats of our brothers, ஏ – ஈற்றசை

குறுந்தொகை 124, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
உமணர் சேர்ந்து கழிந்த மருங்கின் அகன்தலை
ஊர் பாழ்த்தன்ன ஓமையம் பெருங்காடு
இன்னா என்றிர் ஆயின்
இனியவோ பெரும தமியோர்க்கு மனையே?

Kurunthokai 124, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Lord, if you say that it is
painful to be in the vast
wasteland with huge ōmai
forests,
resembling large desolate
towns where salt merchants
join together and leave,

do you think that it is sweet
to be alone at home?

Notes:  தலைவி தலைவனுடன் செல்ல விரும்பினாள்.  தன்னோடு வரின் அவள் இன்னல் எய்துவள் என்று தலைவன் கூறினான்.  அப்பொழுது அத்தலைவனிடம் தோழி கூறியது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ‘காடு இன்னா என்றீர்’ என்றது ‘உடன்போவார்க்கு இனியாவாகவும் நீயிர் இன்னா என்கின்றீர்’ என்பதுபட நின்றது.  ‘இனியவோ’ என்றது இன்னாவுடையனவாதல் ஒருதலை’ என்பதுபட நின்றது.  இனியவோ (4) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – இந்த வினா எதிர்மறைப் பொருளுடையது.

Meanings:  உமணர் சேர்ந்து கழிந்த மருங்கின் – with places where salt merchants gather and leave, அகன்தலை – large spaces, ஊர் பாழ்த்தன்ன – like ruined towns, ஓமையம் பெருங்காடு – big wasteland forest with ōmai trees, Sandpaper tree, Dillenia indica (அம் – சாரியை, an augment), இன்னா என்றிர் ஆயின் – if you say that it is suffering, இனியவோ – is it sweet (it is not sweet), பெரும – O lord, தமியோர்க்கு – to those who are alone, மனை – home, ஏ – ஈற்றசை

குறுந்தொகை 125, அம்மூவனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
இலங்கு வளை நெகிழச் சாஅய் யானே
உளெனே வாழி தோழி சாரல்
தழை அணி அல்குல் மகளிருள்ளும்
விழவு மேம்பட்ட என் நலனே பழ விறல்
பறை வலம் தப்பிய பைதல் நாரை  5
திரை தோய் வாங்கு சினை இருக்கும்
தண்ணந்துறைவனொடு கண்மாறின்றே.

Kurunthokai 125, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
My beauty,
……….splendid as a festival, that
……….excelled that of women with
……….clothing on their loins made
……….from the trees on the slopes,
has gone away with the lord of the
cool, beautiful seashore,
where a sad stork who has lost
its old strength sits on a bent tree
branch lapped by the waves.

I am wasting away; my bright bangles
have slipped; and I am still alive.

Notes:  வரைவு நீட்டித்தவிடத்து தலைவி தோழியிடம் சொன்னது.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – திரை இருக்குமிடத்து மீனொடு வாராதாயின் நாரை உயிர் வாழாமை போலத் தானுள்ள இடத்துத் தலைவன் வரைவொடு வாரானேல் உயிர் வாழேன் என்று குறித்தாளாம்.

Meanings:  இலங்கு வளை நெகிழச் சாஅய் யான் – I became thin and my bright bangles have slipped off, ஏ – பிரிநிலை, உளென் – I am still alive here, ஏ – அசை நிலை, an expletive, இரக்கக் குறிப்புமாம், வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – O friend, சாரல் தழை அணி அல்குல் மகளிருள்ளும் – among the women who wear leaves from the mountain slopes to cover their loins/waists, விழவு மேம்பட்ட என் நலனே – my virtue/beauty that is like a festival, பழ விறல் – old strength, பறை – wings, வலம் – strength, தப்பிய – failed, lost, பைதல் நாரை – a sad stork, Ciconia ciconia, திரை தோய் – waves touching it, waves soaking it, வாங்கு சினை இருக்கும் – resides on the curved branches, தண்ணந்துறைவனொடு கண்மாறின்று – has left the place and gone away with the lord of the cool beautiful seashore, ஏ – ஈற்றசை

குறுந்தொகை 126, ஒக்கூர் மாசாத்தியார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
இளமை பாரார் வள நசைஇச் சென்றோர்
இவணும் வாரார் எவணரோ எனப்
பெயல் புறந்தந்த பூங்கொடி முல்லைத்
தொகு முகை இலங்கு எயிறாக
நகுமே தோழி நறும் தண் காரே.  5

Kurunthokai 126, Okkūr Māsāthiyār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
He did not think about youth
when he went desiring wealth.
He has not come back and I
wonder where he is.

The clusters of bright buds
on the delicate mullai vines
nurtured by the fragrant, cool
rain appear to laugh at me,
my friend.

Notes:  பருவங்கண்டு வருந்திய தலைவி தோழிக்குச் சொல்லியது.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – முல்லை நகும் என்பதற்கு ஏது தலைவர் அம்முல்லையைக் காட்டி ‘மௌவல் நலம்வரக் காட்டி கயல் ஏர் உண்கண் கனங்குழை இவை நின் எயிறு ஏர் பொழுதின் ஏய் தருவேம் என’  (நற்றிணை 316) கூறிச் சென்றாராதலால் அவரை நம்பி ஆற்றியிருந்தது பற்றியெனக் கொள்ளத்தகும்.  இங்ஙனம் கொள்ளாது ‘முல்லைத் தொகு முகை இலங்கு எயிறாக நகுமே தோழி நறும் தண் காரே’ என்று பாடம் கொள்ளின் முல்லையின் திரண்ட முகைகள் விளங்கிய பற்கள் போலாக நறுந்தண் கார் ஒலிக்கும் என்று பொருள் கொள்க.  கார் நாற்பதில் (14) ‘முல்லை இலங்கு எயிறின் நறுந் தண் கார் மெல்ல இனிய நகும்’  என வந்த இடத்து பழைய உரைக்காரர், ‘முல்லைக் கொடிகள் விளங்குகின்ற மகளிர் பற்களைப் போன்ற அரும்புகளை ஈனும்படி அழகிய குளிர்ந்த மேகங்கள் இனியனவாய் மெதுவா ஒலியா நின்றன’ எனப் பொருள் கூறுதல் காண்க.  பெயல் புறந்தந்த முல்லை என்றாள் தனக்கு அம் மழை இப்பொழுது பகையாய் வருந்துதல் குறித்து.  பற்களைப் போன்ற அரும்பு:  குறுந்தொகை 126 – முல்லைத் தொகு முகை இலங்கு எயிறாக, குறுந்தொகை 162 – சிறு வெண்முகையின் முறுவல் கொண்டனை, குறுந்தொகை 186 – முல்லை மென் கொடி எயிறு என முகையும், நற்றிணை 316 – மௌவல் நலம்வரக் காட்டி கயல் ஏர் உண்கண் கனங்குழை இவை நின் எயிறு ஏர் பொழுதின் ஏய் தருவேம் என.

Meanings:  இளமை பாரார் – he did not consider youth, வள நசைஇச் சென்றோர் – he went with the desire for wealth, இவணும் வாரார் – he has not come back here (உம்மை – உயர்வு சிறப்பு), எவணரோ வென – I wonder where he is, பெயல் புறந்தந்த – protected by the rain, பூங்கொடி முல்லை – delicate jasmine vines, Jasminum sambac, தொகு முகை – buds in clusters, இலங்கு எயிறாக – as bright teeth, நகும் – they will laugh (at me), ஏ – அசை நிலை, an expletive, தோழி – my friend, நறும் தண் கார் – this fragrant cool rainy season, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 127, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
குருகு கொளக் குளித்த கெண்டை அயலது
உருகெழு தாமரை வான் முகை வெரூஉம்
கழனியம் படப்பைக் காஞ்சி ஊர
ஒரு நின் பாணன் பொய்யனாக
உள்ள பாணர் எல்லாம்  5
கள்வர் போல்வர் நீ அகன்றிசினோர்க்கே.

Kurunthokai 127, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O man from the town with portia trees
in the groves near the rice fields,
where a kendai fish caught by a heron
slips and dives into the water and now
fears the white buds of the beautifully
colored lotus flowers!

Since the bard you sent to her is a liar,
it appears that all the other bards you sent
to women you abandoned, are also liars!

Notes:  பரத்தையிற் பிரிந்து மீண்ட தலைவன் ஊடியிருந்த தலைவியை அஞ்சி அவள் ஊடலைத் தீர்க்க பாணனை அனுப்பி, அவன் பின் நின்றபொழுது அத்தலைவனிடம் தோழி கூறியது.  படப்பை (3) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை, பக்கம், தமிழண்ணல் உரை – தோட்டம்.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – நீ அகன்றிசினோர்க்கு என்றது நீ பல மகளிரோடு நட்புடையாய் என்னும் கருத்தை உள்ளடக்கியது.  குருகிற்கு அஞ்சிய கெண்டை அக்குருகைப் போன்ற தோற்றத்தை மட்டும் உடையதும் கொடுமை இல்லாததுமாகிய தாமரை முகையையும் அஞ்சினாற்போல நீ விடுத்த பாணனைப் பொய்யனாகக் கண்டு வெறுத்த மகளிர் பிற பாணரையும் வெறுத்தர் என்பது குறிப்பு.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – தன்னுடன் பாடின்றித் தன்னுடைய கணவனைப் பரத்தையர் சேரிக்குக் கொண்டேகுவாராகக் கருதிக் கள்வர் போல்வர் என்றாள்.  அகன்றிசினோர்க்கு என்ற பன்மையால் இத் தலைவன் பல் பெண்டிராளன் என அறியலாம்.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குருகு கொளக் குளித்த கெண்டை என்றது அன்னத்தால் கவ்வப்பட்டுழி அதற்கு அகப்படாது நீரினுள் புகுந்து உயிர் உய்த்த கெண்டை மீன் என்றவாறு.  எனவே நின் பாணன் பொய்யில் மயங்காது தப்பினேம் என்றபடியாம்

Meanings:  குருகு – heron/egret/stork, கொள – caught, குளித்த – jumped into water, கெண்டை –  carp, cyprinus fimbriatus,  அயலது – in here, உருகெழு – with color, தாமரை – lotus, வான் – white, முகை – buds, வெரூஉம் – it fears, கழனியம் படப்பை – groves with fields near them, அம் – சாரியை, an euphonic augment, காஞ்சி – portia trees, பூவரச மரம், Thespesia populnea, ஊர – man from such town, ஒரு – one, நின் பாணன் – your bard, பொய்யனாக – is a liar, உள்ள பாணர் எல்லாம் – all the bards here, கள்வர் போல்வர் – they are like thieves, they are not truthful, நீ அகன்றிசினோர்க்கு – to those abandoned by you, ஏ – ஈற்றசை

குறுந்தொகை 128, பரணர், நெய்தற் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
குணகடல் திரையது பறை தபு நாரை
திண் தேர்ப் பொறையன் தொண்டி முன்துறை
அயிரை ஆரிரைக்கு அண வந்தாங்குச்
சேயள் அரியோள் படர்தி
நோயை நெஞ்சே நோய்ப்பாலோயே.  5

Kurunthokai 128, Paranar, Neythal Thinai – What the hero said to his heart
My heart!  Your desire to get her
who is far away and hard to get,
is like a stork with ruined feathers
living near the waves of the eastern
ocean trying to catch fish that is hard to
get from the shores of Poraiyan’s Thondi.

Fate is the reason for your sadness.

Notes:  குறியிடத்தில் தலைவியைக் காணாது மீளும்பொழுது தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் கூறியது.  முன்துறை (2) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – துறை முன், பின் முன்னதாகத் தொக்கது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தலைவியைத் தனது முயற்சியால் எய்த இயலாமை கூறுவான் ‘பறை தபு நாரை’ என்றான்.  அவள் நாம் விரும்புமாறு எய்துதற்கு உரியவளும் அல்லள் என்பான் ‘அறியோள்’ என்றான்.

Meanings:  குண கடல் – the eastern ocean, திரையது – near the waves, பறை தபு –  feathers ruined, scanty feathers, unable to fly, நாரை – stork, white stork, Ciconia ciconia, திண் தேர் – sturdy chariot, பொறையன் – Chēran king, தொண்டி முன் துறை – seashore in Thondi, அயிரை – நொய்ம்மீன், Loach fish, Cobitio thermalis, ஆரிரைக்கு – as rare food, as difficult-to-obtain food, அண வந்தாங்கு – like it lifted its head, சேயள் – she is far away, அரியோள் – she is hard to get, படர்தி – you desire to get her, நோயை – you are with love affliction, நெஞ்சே – O my heart, நோய் – mental distress, பாலோய் – it is your fate, ஏ – அசை நிலை, an expletive, தேற்றம், certainty

குறுந்தொகை 129, கோப்பெருஞ்சோழன், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தன் நண்பனிடம் சொன்னது
எலுவ சிறாஅர் ஏமுறு நண்ப
புலவர் தோழ கேளாய் அத்தை
மாக் கடல் நடுவண் எண் நாள் பக்கத்துப்
பசு வெண்திங்கள் தோன்றியாங்குக்
கதுப்பயல் விளங்கும் சிறு நுதல்  5
புதுக்கோள் யானையின் பிணித்தற்றால் எம்மே.

Kurunthokai 129, King Kōperunchōlan, Kurinji Thinai – What the hero said to his friend
Listen to me, my friend who brings joy
to children and is a friend to poets!

I am distressed, like an elephant that
has just been caught,
by her bright forehead, surrounded by
flowing hair, that appears like the cool,
white, eighth-day crescent moon that
rises over the vast ocean.

Notes:  இயற்கைப் புணர்ச்சி எய்தித் தலைவியைப் பிரிந்து வந்த தலைவனின் வேறுபாட்டைக் கண்டு அது எதனால் ஏற்பட்டது என்று தோழன் வினவியபொழுது தலைவன் கூறியது.   புதுக்கோள் யானை (6) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – புதிதாகக் காட்டிலிருந்து பிடிக்கப்பட்ட யானை.  தலைவன் தான் முன்னர் இத்தகைய உள்ளக் கவர்ச்சியை அடைந்தவனல்லன் ஆதலின் புதுக் கோள் யானையை உவமை கூறினான்.

Meanings:  எலுவ – oh friend, சிறாஅர் –  children, ஏமுறு நண்ப – O friend who gives happiness, புலவர் தோழ – O friend of poets, கேளாய் – listen to this, அத்தை – அசை நிலை, an expletive, மாக் கடல் நடுவண் – in the middle of the big ocean, எண் நாள் பக்கத்து – about the 8th day, பசு வெண்திங்கள் – the cool white crescent moon, தோன்றியாங்கு – like how it appeared, கதுப்பு அயல் – near her hair, விளங்கும் – bright, சிறு நுதல் – small forehead, புது கோள் யானையின் – like a newly caught elephant, பிணித்தற்றால் – it has tied up the heart, it has distressed, எம் – me, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 130, வெள்ளிவீதியார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது அல்லது தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நிலம் தொட்டுப் புகாஅர் வானம் ஏறார்
விலங்கு இரு முந்நீர் காலில் செல்லார்
நாட்டின் நாட்டின் ஊரின் ஊரின்
குடி முறை குடி முறை தேரின்
கெடுநரும் உளரோ நம் காதலோரே?  5

Kurunthokai 130, Velliveethiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her or what the heroine said to her friend
Your lover did not dig into
earth and enter it, or climb
up the sky, or walk into the vast,
blocking ocean.

If we search every country,
every town, and every community,
can he escape us?

Notes:  பிரிவிடை வருந்திய தலைவியைத் தோழி வற்புறுத்தியது.  தோழி தூது விடும்பொருட்டுத் தலைவி தனது ஆற்றாமையால் கூறியதுமாம்.  அகநானூறு 147 – நெறிபடு கவலை நிரம்பா நீளிடை வெள்ளிவீதியைப் போல நன்றும் செலவு அயர்ந்திசினால் யானே.   அகநானூறு 236 – ஆட்டன் அத்தியை காணீரோ என நாட்டின் நாட்டின் ஊரின் ஊரின் கடல் கொண்டன்று எனப் புனல் ஒளித்தன்று எனக் கலுழ்ந்த கண்ணள் காதலற் கெடுத்த ஆதிமந்தி.  குடி முறை (4) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – குடிகள்தோறும், நாடு, ஊர், குடி ஒன்றனுள் ஒன்று அடங்கியவை ஆதலின் அம்முறைப்படி கூறினான். குடியென்றது குடும்பத்தை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குடிகள்தோறும்,  தமிழண்ணல் உரை – தனித்தனி குலம்.  இது சாதி வழிப் பிரிவன்று. பின்னர் புகுந்த சாதி குலங்களையும் வேற்றுமை பாராட்ட வைத்தது.

Meanings:  நிலம் தொட்டுப் புகாஅர் – he did not dig and enter the earth, வானம் ஏறார் – he did not climb up the sky, விலங்கு – blocking, இரு முந்நீர் – vast ocean, காலில் செல்லார் – he did not walk, நாட்டின் நாட்டின் – in every country, ஊரின் ஊரின் – in every town, குடி முறை குடி முறை – in every community, in every clan, தேரின் – if searched, கெடுநரும் உளரோ – can he escape us, நம் காதலோர் – our beloved man, your lover, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 131, ஓர் ஏர் உழவனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
ஆடு அமை புரையும் வனப்பின் பணைத்தோள்
பேர் அமர்க் கண்ணி இருந்த ஊரே
நெடுஞ்சேண் ஆர் இடையதுவே நெஞ்சே
ஈரம் பட்ட செவ்விப் பைம்புனத்து
ஓர் ஏர் உழவன் போலப்  5
பெரு விதுப்பு உற்றன்றால் நோகோ யானே.

Kurunthokai 131, Ōr Ēr Uluvanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
It is far away and difficult
to reach, the town where
she lives,
her thick arms as beautiful
as swaying bamboo,
and her eyes large and peaceful.

My heart is frantic like a farmer
with a single plow, who is ready
to plow his beautiful, moist field.

I am in pain!

Notes:  வினை முற்றிய தலைவன் பருவ வரவின்கண் சொல்லியது.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – ஓர் ஏர் உழவன் ஈரம் வீண்படாமல் உழுவதற்கு விரைதலைப் போல என் நெஞ்சம் தலைவியை உரிய பருவத்தே கண்டு அளவளாவ விரைகின்றது என்றான்.

Meanings:  ஆடு அமை – swaying bamboo, புரையும் – like, வனப்பின் பணைத்தோள் – pretty thick arms, பேர் அமர்க் கண்ணி – girl with large calm eyes, இருந்த ஊர் – the town where she resides, ஏ – அசை நிலை, an expletive, நெடுஞ்சேண் ஆர் இடையது – it is very far away and difficult to reach, ஏ – அசை நிலை, an expletive, நெஞ்சு – my heart, ஈரம் பட்ட செவ்விப் பைம்புனத்து – of a wet perfect fresh field, ஓர் ஏர் உழவன் போல – like a farmer with a single plow, like a farmer with a single ox, பெரு விதுப்பு உற்றன்றால் – it desires greatly,  நோகு – hurting, in pain, ஓ – அசை நிலை, an expletive, யான் – me, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 132, சிறைக்குடி ஆந்தையார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தன் நண்பனிடம் சொன்னது
கவவுக் கடுங்குரையள் காமர் வனப்பினள்
குவவு மென் முலையள் கொடிக் கூந்தலளே
யாங்கு மறந்தமைகோ யானே ஞாங்கர்க்
கடுஞ்சுரை நல் ஆன் நடுங்கு தலைக் குழவி
தாய் காண் விருப்பின் அன்ன  5
சாஅய் நோக்கினளே மாஅயோளே.

Kurunthokai 132, Siraikkudi Ānthaiyār, Kurinji Thinai – What the hero said to his friend
How can I forget the girl
with great beauty,
raised delicate breasts
and long trailing hair,
who is quick to embrace?

That dark girl gives me anxious
looks like that of a trembling
young calf which desires to see
its mother, a fine cow with an
udder full of milk, grazing nearby.

Notes:  தோழன் இடித்துரைத்தபோது தலைவன் அதனை எதிர் மறுத்துக் கூறியது.

Meanings:  கவவுக் கடுங்குரையள் – she is fast to embrace (குரை – அசைநிலை, an expletive), காமர் வனப்பினள் – she is of fine beauty, குவவு மென் முலையள் – she is with raised/rounded and delicate breasts, கொடிக் கூந்தலள் – she is a girl with long hair, ஏ – அசை நிலை, an expletive, யாங்கு மறந்தமைகு  – how can I forget, ஓ – அசை நிலை, an expletive, இரக்கக் குறிப்பு, யான் – me, ஏ – அசை நிலை, an expletive, ஞாங்கர் – in that place, nearby, கடுஞ்சுரை – udder full with milk, நல் ஆன் – a fine cow, நடுங்கு தலைக் குழவி தாய் காண் விருப்பின் அன்ன – like a calf with trembling head which desires to see its mother, சாஅய் நோக்கினள் – she looked with desiring anxious looks, ஏ – அசை நிலை, an expletive, மாஅயோள் – the dark girl, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 133, உறையூர் முதுகண்ணன் சாத்தனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
புனவன் துடவைப் பொன் போல் சிறு தினை
கிளி குறைத்து உண்ட கூழை இருவி
பெரும் பெயல் உண்மையின் இலை ஒலித்தாங்கு என்
உரம் செத்தும் உளெனே தோழி என்
நலம் புதிது உண்ட புலம்பினானே.  5

Kurunthokai 133, Uraiyūr Muthukannan Sāthanār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
My friend!
Even though my strength is
lost and my virtue has been
ruined, I am still alive,
like the flourishing new leaves
that sprout after heavy rains,
from mushy stubble of golden,
tiny-millet stalks that parrots
ate in the fields of hill farmers.

Notes:  வரைவு நீட்டித்தவிடத்து தலைவி கூறியது.  குறுந்தொகை 106 – புனவன் துடவைப் பொன் போல் சிறு தினை.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – கிளி உண்டமையால் கதிர் இழந்த நினைத்தாள் பெரும் பெயலுண்மையால் உலர்ந்து வாடாமல் இலை விட்டதுபோல, தலைவர் உண்டமையால் நலன் இழந்த யான் அவரது தண்ணளியை நினைத்து உயிர் வைத்துள்ளேன் என்றது.

Meanings:  புனவன் – mountain dweller, துடவை – field, பொன் போல் – gold-like, சிறு தினை – tiny millet, small-eared millet, Italian millet, Setaria italicum, கிளி – parrots, குறைத்து – reduced, உண்ட – ate, கூழை – mushy, short, இருவி – stubble, பெரும் பெயல் – heavy rains, உண்மையின் – since it happened, இலை ஒலித்தாங்கு – like how leaves started to flourish, என் – my, உரம் செத்தும் – even when my strength died, உளென் – I still live, ஏ – இரக்கக் குறிப்பு, தோழி – my friend, என் நலம் புதிது உண்ட – since he enjoyed my beauty/virtue first, புலம்பினான் – I am alone, I am sad, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 134, கோவேங்கைப் பெருங்கதவனார், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி நம்மொடு
பிரிவு இன்று ஆயின் நன்று மன் தில்ல
குறும் பொறைத் தடைஇய நெடுந்தாள் வேங்கைப்
பூவுடை அலங்கு சினை புலம்பத் தாக்கிக்
கல் பொருது இரங்கும் கதழ் வீழ் அருவி  5
நிலம் கொள் பாம்பின் இழிதரும்
விலங்கு மலை நாடனொடு கலந்த நட்பே.

Kurunthokai 134, Kōvēngai Perunkathavanār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
Listen to me my friend!
It would be nice if there is no
parting from this union of love
with the man
from the blocking mountains,

where swaying, flower-laden
branches of tall-trunked, huge
vēngai trees that grow between
small boulders,
get attacked by the roaring,
rapid waterfalls that crash against
the rocks, and flow on the land
below like slithering snakes.

Notes:  தலைவன் வரைபொருட்குப் பிரிந்த காலத்தில் வருந்திய தலைவியை ஆற்றுவிக்கும் தோழிக்குச் சொல்லியது.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – அருவி நிலப்பரப்பில் இழிந்து வளம் தருவத்தேனும் இடையில் மலரை உதிர்த்தலும் கல்லைப் பொருதலும் பாம்பு போலத் தோன்றலுமாகிய துன்பத்திற்கு ஏதுவான செயலைச் செய்தது போல, நாடனது நட்பு முடிவில் நன்மையையே தருவதாயினும் இடையில் பிரிவினால் துன்பத்திற்குக் காரணமாக ஆயிற்று என்பது.

Meanings:  அம்ம – இடைச்சொல், a particle, listen to me, வாழி – அசை நிலை, may you live long, தோழி – my friend, நம்மொடு பிரிவு இன்று ஆயின் நன்று – it would be good if he does not separate from us, மன் – ஒழியிசை, implied meaning, தில்ல – தில் விழைவின்கண் (விருப்பத்தின்கண்) வந்த இடைச் சொல், ஈறு திரிந்தது வந்தது, a particle which signifies desire, குறும் பொறைத் தடைஇய – growing large between small boulders, நெடுந்தாள் வேங்கை – tall-trunked Indian kino trees,  Pterocarpus marsupium, பூவுடை அலங்கு சினை – moving branches with flowers to drop, புலம்ப – to be alone (without the flowers), தாக்கி – attacking, கல் பொருது – hitting the rocks, crashing against the rocks, இரங்கும் கதழ் வீழ் அருவி – loud rapidly falling waterfalls, நிலம் கொள் பாம்பின் இழிதரும் – they flow down on the land like slithering snakes, விலங்கு மலை நாடனொடு – with the man from the blocking mountains, கலந்த நட்பு – the friendship with union, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 135, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
வினையே ஆடவர்க்கு உயிரே வாணுதல்
மனை உறை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிரென
நமக்கு உரைத்தோரும் தாமே
அழாஅல் தோழி அழுங்குவர் செலவே.

Kurunthokai 135, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Do not cry, my friend!
Did he not tell us
that jobs are life to men,
and men are life to women
with bright foreheads?

He will avoid leaving you!

Notes:  தலைவன் பிரிய எண்ணியிருப்பதை அறிந்து வருந்திய தலைவியைத் தோழி ஆற்றுவித்தது.

Meanings:  வினையே – their jobs, their business (ஏ – பிரிநிலை, exclusion), ஆடவர்க்கு உயிர் – it is life to men, ஏ – அசை நிலை, an expletive, வாணுதல் – bright foreheads, மனை உறை மகளிர்க்கு – for the women staying in the house, ஆடவர் உயிரென – that men are their life, நமக்கு உரைத்தோரும் தாம் – he is the one who told us that, ஏ – தேற்றம், certainty, அழாஅல் தோழி – do not cry my friend, அழுங்குவர் – he will avoid, செலவு – leaving, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 136, மிளைப் பெருங்கந்தனார், குறிஞ்சித் திணை- தலைவன் தோழனிடம் சொன்னது
காமம் காமம் என்ப காமம்
அணங்கும் பிணியும் அன்றே நுணங்கிக்
கடுத்தலும் தணிதலும் இன்றே யானை
குளகு மென்று ஆள் மதம் போலப்
பாணியும் உடைத்து அது காணுநர்ப் பெறினே.  5

Kurunthokai 136, Milai Perunkanthanār, Kurinji Thinai – What the hero said to his friend
Love, love, they say!
Love is not a terror or a disease.
It does not become tiny nor
increase or decrease.

When it sees the right person,
it will come out,
like madness in an elephant
that has eaten herbal leaves.

Notes:  ‘காம நோயால் கலங்குவது நின் பெருமைக்குத் தகவன்று’ என்று இடித்துரைத்த தோழனிடம் தலைவன் கூறியது.  மிளைப்பெருங்கந்தனார் – குறுந்தொகை 204, தோழன் தலைவனிடம் சொன்னது – காமம் காமம் என்ப காமம் அணங்கும் பிணியும் அன்றே நினைப்பின் முதைச் சுவல் கலித்த முற்றா இளம் புல் மூது ஆ தைவந்தாங்கு விருந்தே காமம் பெருந்தோளோயே.

Meanings:  காமம் காமம் என்ப – they say ‘love love’, காமம் அணங்கும் பிணியும் அன்று – love is not a terror or a disease, ஏ – அசை நிலை, an expletive, நுணங்கி – becoming tiny, கடுத்தலும் தணிதலும் – increasing and reducing, இன்று – it does not, ஏ – அசை நிலை, an expletive, யானை குளகு மென்று ஆள் மதம் போல – like an elephant in rut after it chewed leaves, பாணியும் உடைத்து – it has that nature, அது காணுநர்ப் பெறின் – when it sees the right person, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 137, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
மெல் இயல் அரிவை நின் நல் அகம் புலம்ப
நின் துறந்து அமைகுவென் ஆயின் என் துறந்து
இரவலர் வாரா வைகல்
பலவாகுக யான் செலவுறு தகவே.

Kurunthokai 137, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine
O delicate young woman!

If I go away and settle
somewhere else leaving
you to suffer in loneliness,

may I suffer
many days of no beggars
coming to me for alms!

Notes:  இயற்கைப் புணர்ச்சி புணர்ந்த தலைவன் தலைவிக்குப் பிரிவு அச்சம் உணர்த்தியது.  புறநானூறு 72 – புரப்போர் புன்கண் கூர இரப்போர்க்கு ஈயா இன்மை யான் உறவே.

Meanings:  மெல் இயல் அரிவை – O delicate-natured young woman, நின் நல் அகம் – your good heart, புலம்ப – to suffer in loneliness, நின் துறந்து – leaving you, அமைகுவென் ஆயின் – if I get comfortable mentally, என் துறந்து – abandoning me, இரவலர் – mendicants, beggars, வாரா – not coming, வைகல் – days, பலவாகுக – may it become many, யான் செலவு உறு தகவு – I leaving you in this manner, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 138, கொல்லன் அழிசியார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
கொன் ஊர் துஞ்சினும் யாம் துஞ்சலமே
எம் இல் அயலது ஏழில் உம்பர்
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி
அணி மிகு மென் கொம்பு ஊழ்த்த
மணி மருள் பூவின் பாடு நனி கேட்டே.  5

Kurunthokai 138, Kollan Alisiyār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said as the hero listened nearby
Even when those in the big
town slept, we did not sleep.

We heard quite clearly
the dropping sounds of
the delicate, beautiful
sapphire-colored flowers
that bloom in large clusters
on delicate branches of nochi
trees with leaves that look
like the feet of peacocks,
beyond our house, on Ēlil Hill.

Notes:  குறி பிழைத்த தலைவன் பிற்றை ஞான்று இரவுக் குறி வந்துழித் தோழி கூறியது. இரவுக்குறி நேர்ந்ததூஉமாம்.  நற்றிணை 305 – மயில் அடி அன்ன மாக் குரல் நொச்சியும், நற்றிணை 115 – மயில் அடி இலைய மாக் குரல் நொச்சி, குறுந்தொகை 138 – மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி.  கலித்தொகை 46 – குரல் நொச்சிப் பாடு ஓர்க்கும் செவியோடு பைதலேன் யான் ஆக.  கொன் ஊர் (1) – இரா. இராகவையங்கார் உரை – கெடுதலையுடைய ஊர், உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பெரிய ஊர், அலரால் தலைவியை அஞ்சுவித்தலின் அச்சம் தரும் ஊருமாம்.  ஏழில் (2) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – ஏழிற் குன்றம், ஏழிலைப் பாலை மரமுமாம்.  There are references to ஏழில் Mountain in Natrinai 391, Akanānūru 152, 345, and 349.

Meanings:  கொன் ஊர் – big town, fear causing town due to slander, துஞ்சினும் – even when it sleeps, யாம் துஞ்சலம் – we did not sleep, ஏ – அசை நிலை, an expletive, எம் இல் அயலது – near our home, ஏழில் – seven-leaved milk tree, Alstonia scholaris or a mountain belonging to Nannan, உம்பர் – high ground/beyond, மயில் அடி இலைய – leaves like peacock feet, மா குரல் – dark/large flower bunches, நொச்சி – nochi tree,  Vitex leucoxylon, chaste tree, water peacock’s foot tree, அணி மிகு – very beautiful, மென் கொம்பு – delicate branches, ஊழ்த்த – as they dropped, மணி மருள் பூவின் – of the sapphire-like flowers, பாடு நனி கேட்டு – listening a lot to their sounds, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 139, ஒக்கூர் மாசாத்தியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
மனை உறை கோழிக் குறுங்கால் பேடை
வேலி வெருகின மாலை உற்றெனப்
புகும் இடம் அறியாது தொகுபுடன் குழீஇய
பைதல் பிள்ளைக் கிளை பயிர்ந்தாஅங்கு
இன்னாது இசைக்கும் அம்பலொடு  5
வாரல் வாழியர் ஐய எம் தெருவே.

Kurunthokai 139, Okkūr Māsāthiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Sir!  May you live long!
Do not come to our
street with hurtful
slander and gossip,

that sound like the
calls of the short-legged,
house-dwelling hen
to her distressed chicks,
when darkness sets in
and wild cats linger near
fences looking for openings.

Notes:  பரத்தையர் இல்லத்திற்குச் சென்ற தலைவன் வாயில் வேண்டிப் புக்க அவனுக்குத் தோழி வாயில் மறுத்தது.  புறநானூறு 326 – ஊர் முது வேலிப் பார் நடை வெருகின் இருள் பகை வெரீஇய நாகு இளம் பேடை உயிர் நடுக்குற்றுப் புலாவிட்டரற்ற.   உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – தன்னால் பாதுகாக்கப்பட்ட பிள்ளையை வெருகு கவருமோ என்னும் அச்சத்தினால் கோழிப் பேடை கூவியது போலத் தம்பால் இருந்து வந்த தலைவனைத் தலைவி கவர்ந்து தன்பால் இருத்திக் கொள்வாளோ என்னும் அச்சத்தினால் பரத்தையர் பழிமொழி கூறினர் என்பது.

Meanings:  மனை உறை கோழி – house-residing hen, குறுங்கால் பேடை – short legged female, வேலி – fence, வெருகு இனம் – many wild cats, மாலை உற்றென – since it was evening time, புகும் இடம் அறியாது – not knowing a place to enter, தொகுபுடன் குழீஇய – group joins together, பைதல் பிள்ளை – distressed young chicks, கிளை – family, பயிர்ந்தாஅங்கு – like how it calls, இன்னாது இசைக்கும் – they utter evil words, அம்பலொடு – with blame , with slander, வாரல் – do not come, வாழியர் – may you live long, ஐய – sir, எம் தெரு – to our street, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 140, அள்ளூர் நன்முல்லையார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் வருந்தி சொன்னது
வேதின வெரிநின் ஓதி முது போத்து
ஆறு செல் மாக்கள் புள் கொளப் பொருந்தும்
சுரனே சென்றனர் காதலர் உரன் அழிந்து
ஈங்கு யான் தாங்கிய எவ்வம்
யாங்கு அறிந்தன்று இவ்வழுங்கல் ஊரே?  5

Kurunthokai 140, Alloor Nanmullaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
My lover went to the
wasteland, where
an old male chameleon
with a saw-shaped back
resides, as though to spell
omens, on the path where
those who travel walk.

My strength drained,
I am bearing the sorrow
of his separation.  How did
this uproarious town know
about my pain?

Notes:  பொருள்வயின் தலைவன் பிரிந்தவிடத்து ‘நீ ஆற்றாமல் இருக்கின்றாய்’ என்ற தோழிக்குத் தலைவி உரைத்தது.  இவ்வழுங்கல் ஊரே (5) – தமிழண்ணல் உரை – ஊர் என்றது மறைமுகமாகத் தோழியை, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – ஊரென்றது தோழியை, கற்புக் காலத்திலும் அலர் எழுந்ததென்று கூறுதல் தலைவிக்கு உண்டு (தொல். கற்பு 19), இளம்பூரணரும் நச்சினார்க்கினியரும் ஊர் என்பதற்கு ஊரினர் என்றே பொருள் கொண்டனர் என்று தெரிகின்றது.  There are references to lizard omens in Akanānūru 9, 88, 151, 289, 351, 387, Kurunthokai 16, 140, Natrinai 98, 169, 246, 333 and Kalithokai 11.

Meanings:  வேதின வெரிநின் – with a saw-like back, ஓதி – chameleon, முது போத்து – an old male, ஆறு செல் மாக்கள் – people who go on that path, புள் கொள பொருந்தும் – it stays there as though to spells omens, புள் means birds – omens started out with birds, but later the word புள் was used for all kinds of omens, சுரனே சென்றனர் – went to the pālai land, காதலர் – lover, உரன் அழிந்து – strength destroyed, ஈங்கு யான் – here I am, தாங்கிய – borne, எவ்வம் – pain, யாங்கு அறிந்தன்று – how did it know, இ – this, அழுங்கல் – uproarious, slanderous, pitying, ஊர் – town, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 141, மதுரைப் பெருங்கொல்லனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
வளைவாய்ச் சிறு கிளி விளை தினைக் கடீஇயர்
செல்க என்றோளே அன்னை என நீ
சொல்லின் எவனோ தோழி கொல்லை
நெடுங்கை வன்மான் கடும் பகை உழந்த
குறுங்கை இரும்புலிக் கோள் வல் ஏற்றை  5
பைங்ககண் செந்நாய் படுபதம் பார்க்கும்
ஆர் இரு நடுநாள் வருதி
சாரல் நாட வாரலோ எனவே?

Kurunthokai 141, Mathurai Perunkollanār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
My friend!
Why don’t you tell the man
from the country with slopes,
that mother has asked us to
chase small parrots with
hooked beaks, that come to eat
the ripe millet in our field,

and that he should not come at
midnight like he usually does,
through the forest in pitch darkness
when an angry elephant with a
long trunk terrorizes a murderous,
short-legged, huge male tiger
that is filled with rage,
as it looks for an opportunity
to attack a green-eyed wild dog?

Notes:  இற்செறிக்கப்பட்டுழி இரவுக்குறி வந்த தலைவனுக்கு ஏதம் வரும் என்று அஞ்சிப் பகலின்கண் வருமாறு குறிப்பாலே அவன் கேட்குமாறுத் தோழிக்குச் சொல்லியது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இது தினையிற் கிளி கடிதற்குப் பொருட்டு யாங்கள் வருவேமாகலின் ஏதமற்ற பகற்குறியிடத்தும் நாம் காணலாம்.  ஆதலிற் பகலில் வருக என்பதை உணர்த்துக என்றவாறு.

Meanings:  வளைவாய் – curved beaks, சிறுகிளி – small parrots, விளை தினை – mature millet, Italian millet, Setaria italicum, கடீஇயர் – you chase, செல்க என்றோள் – ‘go’ she said, ஏ – அசை நிலை, an expletive, அன்னை – mother, என நீ – and so you, சொல்லின் எவன் – why don’t you tell him, தோழி – my friend, கொல்லை – forest land, நெடுங்கை – long trunk, வன் மான் – strong animal, a strong elephant, கடும் பகை உழந்த – with great rage, குறுங்கை – short legged, இரும்புலி – big tiger, கோள் வல் ஏற்றை – murderous strong male, பைங்ககண் செந்நாய் – green-eyed wild dog, cuon alpinus dukhunensis, படுபதம் – perfect opportunity to catch, perfect opportunity to attack, பார்க்கும் – it looks, ஆர் இருள் – pitch darkness, full darkness, நடுநாள் – midnight, வருதி – you are coming, சாரல் நாட – O man from the mountain slopes, வாரல் – do not come, ஓ – அசை நிலை, an expletive, என – so, ஏ – ஈற்றசை

குறுந்தொகை 142, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் சொன்னது
சுனைப் பூக் குற்றுத் தொடலை தைஇப்
புனக் கிளி கடியும் பூங்கண் பேதை
தான் அறிந்தனளோ இலளோ பானாள்
பள்ளி யானையின் உயிர்த்த என்
உள்ளம் பின்னும் தன் உழை அதுவே.  5

Kurunthokai 142, Kapilar, Kurinji Thinai – What the hero said
The girl with pretty eyes,
who braids garlands
from mountain spring flowers,
and chases parrots from millet
fields, might not even know
of my existence.

I sigh like an elephant
in my midnight sleep.  My
heart is with her when I’m away.

Notes:  இயற்கைப் புணர்ச்சி புணர்ந்து நீங்கும் தலைவன் சொன்னது.  தோழிக்குத் தலைவன் தன் குறை கூறியதுமாம்.  கிளி கடி:  அகநானூறு 118 – குரல் ஏனல் கிளி கடி பாடலும் ஒழிந்தனள், அகநானூறு 194 – கிளி கடி மகளிரின் விளி படப் பயிரும், குறுந்தொகை 142 – புனக் கிளி கடியும் பூங்கண் பேதை, குறுந்தொகை 198 – படுகிளி கடிகம் சேறும், குறுந்தொகை 217 – தினை கிளி கடிக எனின், குறுந்தொகை 291 – ஏனல் படுகிளி கடியும் கொடிச்சி கைக் குளிரே இசையின் இசையா இன்பாணித்தே, குறுந்தொகை 360 –  ஏனல் உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கைக் குளிரே, பதிற்றுப்பத்து 78 – மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலிக் கிளி கடி மேவலர் புறவு தொறும் நுவல.

Meanings:  சுனை – spring, குற்று – plucked, தொடலை – garland, தைஇ – woven, strung, புனக் கிளி கடியும் – chasing the parrots that come to seize the millet, chasing the parrots that come to seize the millet, பூங்கண் – eyes like flowers, pretty eyes, பேதை – young woman, தான் அறிந்தனளோ இலளோ – she might or might not be aware, பானாள் – midnight, பள்ளி யானையின் – like a sleeping elephant, உயிர்த்து – sighing, breathing, என் உள்ளம் – my heart, பின்னும் – when I am away from her, தன் உழை – it is with her, அது – that, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 143, மதுரைக் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார், குறிஞ்சித் திணை  தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அழியல் ஆய் இழை அன்பு பெரிது உடையன்
பழியும் அஞ்சும் பய மலை நாடன்
நில்லாமையே நிலையிற்று ஆகலின்
நல் இசை வேட்ட நயன் உடை நெஞ்சின்
கடப்பாட்டாளனுடைப் பொருள் போலத்  5
தங்குதற்கு உரியது அன்று நின்
அம் கலுழ் மேனிப் பாய பசப்பே.

Kurunthokai 143, Mathurai Kanakkāyanār Makanār Nakkeeranār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
Do not feel sad, my friend wearing
lovely jewels!  The lord of the rich
mountains is very kind, and afraid of
blame.  He cares about his reputation.

Impermanence is the only permanence.
Like the wealth of a generous and fair
man who desires to get fame, this pallor
that has been spreading on your pretty
body, will not last.

Notes:  தலைவன் வரைபொருட்காகப் பிரிந்தவிடத்து வருந்திய தலைவியிடம் தோழி கூறியது.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – ஒப்புரவாளன் பொருள் போலப் பரந்து வெளிப்பட்ட பசப்பு, அப்பொருள்  போலத் தங்குவதற்குரியதன்று என்றவாறு.

Meanings:  அழியல் – do not feel sad, ஆய் இழை – O one with pretty/fine/chosen jewels, அன்பு பெரிது உடையன் – he is one with great kindness, பழியும் அஞ்சும் பய மலை நாடன் – the lord of the beneficial mountains is afraid of blame, நில்லாமையே நிலையிற்று – uncertainty is the only certaintly, ஆகலின் – so, நல் இசை வேட்ட – desiring to get a good name, நயன் உடை நெஞ்சின் – with a fair heart, கடப்பாட்டாளனுடைப் பொருள் போல – like a generous man’s wealth, like a socially responsible man’s wealth, தங்குதற்கு உரியது அன்று – it is not fit to last, நின் அம் கலுழ் மேனி – your beauty filled body, பாய பசப்பு – pallor that has spread, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 144, மதுரை ஆசிரியர் கோடன் கொற்றனார், பாலைத் திணை – செவிலித்தாய் சொன்னது
கழிய காவி குற்றும் கடல
வெண்தலைப் புணரி ஆடியும் நன்றே
பிரிவு இல் ஆயம் உரியது ஒன்று அயர
இவ்வழிப்படுதலும் ஒல்லாள் அவ்வழிப்
பரல் பாழ்படுப்பச் சென்றனள் மாதோ  5
செல் மழை தவழும் சென்னி
விண் உயர் பிறங்கல் விலங்கு மலை நாட்டே.

Kurunthokai 144, Mathurai Āsiriyar Kōdan Kotranār, Pālai Thinai – What the foster mother said
She used to play with her
band of inseparable friends,
plucking red waterlilies
and splashing in the white
ocean waves,
each with their favorite game.

She has deserted these ways
and has gone on that path,
where sharp stones hurt,
to a country where blocking
mountains rise high to the sky,
their glittering summits
covered with crawling clouds.

Notes:  மகட் போக்கிய செவிலித்தாய் சொல்லியது.

Meanings:  கழிய காவி குற்றும் – plucking the red/blue waterlilies from the brackish waters, கடல வெண்தலைப் புணரி ஆடியும் – playing in the ocean waves, நன்று – fine, ஏ – அசை நிலை, பிரிவு இல் ஆயம் – friends who do not separate, உரியது ஒன்று அயர – playing together their own games, இவ்வழிப்படுதலும் – to be here in this place, ஒல்லாள் – she is not agreeable, அவ்வழிப் பரல் பாழ்படுப்பச் சென்றனள் – she went that way with pebbles/stones hurting her, மாது – அசை நிலை, an expletive, ஓ – அசை நிலை, an expletive, செல் மழை தவழும் சென்னி – moving clouds crawling summits, விண் உயர் பிறங்கல் விலங்கு மலை நாட்டு – in the country with sky-high bright blocking mountains, ஏ – அசை நிலை

குறுந்தொகை 145, கொல்லன் அழிசியார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
உறை பதியன்றித் துறை கெழு சிறுகுடி
கானல் அம் சேர்ப்பன் கொடுமை எற்றி
ஆனாத் துயரமொடு வருந்திப் பானாள்
துஞ்சாது உறைநரொடு உசாவாத்
துயிற்கண் மாக்களொடு நெடு இரா உடைத்தே.  5

Kurunthokai 145, Kollan Alisiyār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
This small seashore village
is not the place
for us to live any longer.

Even in the middle of the night
I am unable to sleep,
thinking about the cruelty of the man
from the seashore with lovely groves.

The nights are long,
and the people here are fast asleep.
They do not bother
to ask why I am in great pain.

Notes:  தலைவன் வரைபொருட்குப் பிரிந்து நீட்டிப்ப, அதனால் வருந்திய தலைவி தனது ஆற்றாமையைப் புலப்படுத்தியது.

Meanings:  உறை பதியன்றி – this is not a place to live, துறை கெழு சிறுகுடி – small settlement on the seashore, small village on the seashore, கானல் அம் சேர்ப்பன் – the lord of the seashore with groves, கொடுமை எற்றி – thinking about his cruelty, ஆனாத் துயரமொடு – with great sorrow, வருந்தி – be sad, பானாள் – midnight, துஞ்சாது – without sleeping, உறைநரொடு – with those who stay, உசாவா – not asking why, துயில் கண் மாக்களொடு – with people who sleep, நெடு இரா – long nights, உடைத்து – it has, ஏ – அசை நிலை

குறுந்தொகை 146, வெள்ளிவீதியார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி நம்மூர்ப்
பிரிந்தோர்ப் புணர்ப்போர் இருந்தனர் கொல்லோ
தண்டுடைக் கையர் வெண்தலைச் சிதவலர்
நன்று நன்று என்னும் மாக்களோடு
இன்று பெரிது என்னும் ஆங்கணது அவையே.  5

Kurunthokai 146, Velliveethiyār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her about the wedding arrangements
May you live long, my friend! In our
town there are those who unite those
separated, elders with walking sticks
and gray hair covered with cloth,
who have gathered together with and
say, “Good, good”.

Today is a special day, they say, those
who have assembled together.

Notes:  வரைவிற்கு பெரியவர்கள் உடன்பட்டதைத் தோழி கூறியது.  தண்டுடைக் கையர் வெண்தலைச் சிதவலர் (3) – இரா. இராகவையங்கார் உரை – களவில் புணர்ந்து பிரிந்தோரைக் கரணத்திற் புணர்ப்போர் நம்மூரில் இருந்தனரே என்றவாறு.  தண்டுடைக் கையரும் வெண்தலைச் சிதவலருமாய் நன்று நன்று என்னும் மாக்களோடு ஆங்கணதவை இன்று பெரிது என்னும் ஆதலான் பிரிந்தோர் புணர்ப்போர் இருந்தனர் கொல்லோ என்றனள் என்க,  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – தோழி, கேட்பாயாக.  அவ்விடத்தில் உள்ளதாகிய நம்மைச் சார்ந்த குழுவிலுள்ளார், தண்டைப் பிடித்த கையினரும், நரையையுடைய தலைக்கண் துகிலையுடையவருமாகிய நன்று நன்று என்று கூறும் தலைவன் தமரோடு, இந்நாள் நீங்கள் வரப் பெற்றமையால் பெருமையுடையதென்று முகமன் கூறுவார்.  ஆதலின், நமது ஊரின்கண் பிரிந்தவர்களைச் சேர்த்து வைப்போர் இருந்தனர், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தோழி!  நீ வாழ்க!  யான் கூறுவதனைக் கேட்பாயாக.  ஆங்கணது தண்டினைப் பிடித்த கையுடையாரும் வெள்ளிய நரையினையுடைய தலையின்கண் துகிலை உடையாருமாகிய நந்தமர் மொழிக்கெல்லாம் நன்று நன்று என்று கூறி மகிழும் தலைவன் தமரோடு, இந்நாள் நும் வருகையால் பெருமையுடையதாம் என்று முகமன் கூறாநிற்கும்.  ஆதலால் நம்மூரின்கண்ணும் பிரிந்தோரைச் சேர்த்து வைக்கும் சான்றோர் உளர் என்று அறிகின்றேன்.

Meanings:  அம்ம – இடைச்சொல், a particle, listen to me, வாழி – அசை நிலை, may you live long, தோழி – my friend, நம்மூர் – our town, பிரிந்தோர்ப் புணர்ப்போர் இருந்தனர் – are there not those who unite those who are separated, கொல் – அசை நிலை, an expletive, ஓ – அசை நிலை, an expletive, தண்டுடைக் கையர் – elders with walking sticks, வெண்தலைச் சிதவலர் – those with grey hair and covered heads, நன்று நன்று என்னும் மாக்களோடு – with those who say ‘good’, ‘good’, இன்று பெரிது – today is a special day, ஆங்கணது அவை – in that assembly where they have gathered together, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 147, கோப்பெருஞ்சோழன், பாலைத் திணை – தலைவன் சொன்னது
வேனில் பாதிரிக் கூன் மலர் அன்ன
மயிர் ஏர்பு ஒழுகிய அம் கலுழ் மாமை
நுண் பூண் மடந்தையைத் தந்தோய் போல
இன் துயில் எடுப்புதி கனவே
எள்ளார் அம்ம துணைப் பிரிந்தோரே.  5

Kurunthokai 147, King Kōperunchōlan, Pālai Thinai – What the hero said
O Dream!
You gave her to me
with her delicate ornaments
and beautiful, dark skin
with soft hair that stands
up like the filaments
on the summer-blooming
curved trumpet flowers,
and then you woke me up
from my sweet sleep.

Those separated from their
beloved ones will not tease you.

Notes:  தலைவன் தலைவியைப் பிரிந்து சென்ற இடத்துத் துயிலும்பொழுது அவளைக் கனவில் கண்டு பிரிவாற்றாமல் சொல்லியது.  நற்றிணை 118-8 – துகிலிகை அன்ன துய்த்தலைப் பாதிரி.

Meanings:  வேனில் பாதிரி – summer time pāthiri flower, Indian trumpet flower, bignonia chelonoides, கூன் மலர் அன்ன – like the curved flower, மயிர் ஏர்பு ஒழுகிய – like hair standing up, அம் கலுழ் மாமை – beauty filled dark skin, நுண் பூண் – delicate ornaments, மடந்தையை – the delicate woman, தந்தோய் போல – like you gave her, இன் துயில் – sweet sleep, எடுப்புதி கனவே – you  woke me up O dream, எள்ளார் – they don’t tease you, அம்ம – இடைச்சொல், a particle, துணைப் பிரிந்தோர் – those who are separated from their partners, ஏ – அசை நிலை

குறுந்தொகை 148, இளங்கீரந்தையார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
செல்வச் சிறாஅர் சீறடிப் பொலிந்த
தவளை வாய பொலஞ்செய் கிண்கிணிக்
காசினன்ன போது ஈன் கொன்றை
குருந்தோடு அலம்வரும் பெருந்தண் காலையும்
கார் அன்று என்றி ஆயின் 5
கனவோ மற்றிது வினவுவல் யானே.

Kurunthokai 148, Ilankeeranthaiyār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
In this cold season, kuruntham
trees sway along with kondrai
trees that have put out buds looking
like shining bells with open ends
resembling the gaping mouths
of frogs, strung on the bright, gold
anklets worn by wealthy children on
their small feet.

If you tell me that this is not the rainy
season, I have to ask you whether you
are dreaming.

Notes:  பருவங்கண்டு வருந்திய தலைவியிடம் ‘இது பருவம் அன்று’ எனத் தோழி கூற, ‘இது கார்ப்பருவம் தான்’ எனத் தலைவி கூறியது.  கலித்தொகை 86 – தேரைவாய்க் கிண்கிணி.

Meanings:  செல்வச் சிறாஅர் – rich children, சீறடிப் பொலிந்த – shining on their small feet, beautiful on their small feet, தவளை வாய – like the mouths of frogs, பொலஞ்செய் கிண்கிணி – anklets made with gold, காசினன்ன – like the anklet bells,  போது ஈன் கொன்றை – kondrai trees that have put out buds, சரக்கொன்றை, Indian laburnum, golden shower tree, Cassia Fistula, குருந்தோடு – with wild orange, citrus indica, அலம்வரும் – swirls, sways, பெருந்தண் காலையும் – even in the cold season, கார் அன்று என்றி ஆயின் – if you say that this is not the rainy season, கனவோ இது – is this a dream (ஓகாரம் வினா), மற்று – அசை நிலை, an expletive, வினவுவல் யான் – I am asking, I am questioning, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 149, வெள்ளிவீதியார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அளிதோ தானே நாணே நம்மொடு
நனி நீடு உழந்தன்று மன்னே இனியே
வான் பூங்கரும்பின் ஓங்கு மணல் சிறு சிறை
தீம் புனல் நெரிதர வீய்ந்துக் உக்காங்கு
தாங்கும் அளவைத் தாங்கிக்  5
காம நெரிதரக் கை நில்லாதே.

Kurunthokai 149, Velliveethiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
This shyness that I have,
has been suffering for a long
time with me.  It will bear
it to the extent that it can.

If love puts pressure, it will
not stay with me.

It will erode, collapse,
and fall down like the
tall sand heaps on the short
shores of sweet streams
where sugarcanes bearing
white flowers grow.

Notes:  உடன்போக்கு உணர்த்திய தோழிக்குத் தலைவி சொல்லியது.  அச்சமும் நாணும் மடனும் முந்துறுத்த நிச்சமும் பெண்பாற் குரிய என்ப (தொல்காப்பியம், களவியல் 8).  கை (6) – இரா. இராகவையங்கார் உரை – கை = ஒழுக்கம்.  தன் பெண்மை ஒழுக்கம் வளரக் காத்து நின்றதனால் நாணைச் சிறையாக உவமித்தாள்.  கை நில்லாது  (6) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – என்பால் நில்லாது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஏனைப் பெண்மை நலன் எல்லாவற்றிற்கும் நாணம் ஆக்கமாய் நின்று அவற்றை நிலைபெறுத்தலின் ‘கரும்பு நின்ற மணற் சிறு சிறை’ என்றாள்.  குறுந்தொகை 149, 395 -அளிதோ தானே நாணே, குறுந்தொகை 212 – அளிதோ தானே காமம்.

Meanings:  அளிது – it is pitiable, ஓ – அசை நிலை, an expletive, தான் – அசை நிலை, an expletive, ஏ – அசை நிலை, an expletive, நாண் – this shyness, ஏ – அசை நிலை, an expletive, நம்மொடு நனி நீடு உழந்தன்று – it has been suffering with me for a long time, மன் – கழிவுக் குறிப்பு, what was in the past, ஏ – அசை நிலை, an expletive, இனி – now, ஏ – அசை நிலை, an expletive, வான் பூங்கரும்பின் – of sugarcane with white flowers, ஓங்கு – tall, மணல் – sand, சிறு சிறை – short shore wall, தீம்புனல் நெரிதர – sweet river water flowing densely, வீய்ந்த – ruined, உக்காங்கு – like how it falls down, தாங்கும் அளவைத் தாங்கி – bearing up to the extent that it can handle, காம நெரிதர – but as love puts pressure, கை நில்லாது – it will not stay with me, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 150, மாடலூர் கிழார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
சேணோன் மாட்டிய நறும் புகை ஞெகிழி
வான மீனின் வயின் வயின் இமைக்கும்
ஓங்கு மலை நாடன் சாந்து புலர் அகலம்
உள்ளின் உள் நோய் மல்கும்
புல்லின் மாய்வது எவன் கொல் அன்னாய்.  5

Kurunthokai 150, Mādalūr Kilār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
When I think of the sandal-smeared
chest of my man from the country
with lofty mountains,
……….where a mountain dweller
………guarding his millet field sits on
………a tall platform and lights torches
………that emit fragrant smoke and
………twinkles here and there like stars,
the pain in my heart increases.

My pain fades away when I embrace
him!  Why is it my friend?

Notes:  இரவுக்குறி நேர்ந்த தோழிக்குத் தலைவி தன் உடன்பாட்டைத் தெரிவித்தது.  சேணோன் (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – வேங்கை மரத்தின் மீது கட்டப்பட்ட பரணிலும் யானைகளாலும் எட்ட முடியாத குன்றின் மீது கட்டப்பட்ட பரணிலும் இருப்பவன் ஆதலின் இவன் சேணோன் எனப்பட்டான்.  அன்னாய் (5) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை (குறுந்தொகை 34 உரையில்) – தோழியைத் தலைவி அன்னாய் என்றல் மரபு.

Meanings:  சேணோன் – one who is on the tall tower in the millet field, a millet field guard who is on a tall tower, மாட்டிய – lit, நறும் புகை – fragrant smoke, ஞெகிழி – fire torch, வான மீனின் – like stars in the sky, வயின் வயின் இமைக்கும் – twinkles here and there, ஓங்கு மலை நாடன் – man from the lofty mountains, சாந்து புலர் அகலம் – chest with dried sandalwood paste, sandal, Santalum album, உள்ளின் – if I think, உள் நோய் – inner disease (love), மல்கும் – increases, புல்லின் – if I embrace that chest, மாய்வது – dies down (the inner disease),  எவன் – why, கொல் – அசை நிலை, an expletive, அன்னாய் – O friend

குறுந்தொகை 151, தூங்கலோரியார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
வங்காக் கடந்த செங்கால் பேடை
எழால் உற வீழ்ந்தெனக் கணவன் காணாது
குழல் இசைக் குரல் குறும் பல அகவும்
குன்று கெழு சிறு நெறி அரிய என்னாது
மறப்பு அருங்காதலி ஒழிய  5
இறப்பல் என்பது ஈண்டு இளமைக்கு முடிவே.

Kurunthokai 151, Thoongalēriyār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
Leaving my lover who is difficult
to forget, and not considering that
the journey through the narrow
paths on the mountains is hard,
……….where a male vanga bird has left
……….his red-legged female, and a hawk
……….dives down and attacks her,
……….and unable to see her mate,
……….she cries out in a few short plaintive
……….notes,
……….sounding like music from a flute,
might be the end of my youth.

Notes:  பொருள் தேடிவரும் பொருட்டுத் தலைவியைப் பிரிந்து செல்லத் துணிந்த தன் நெஞ்சிடம் தலைவன் சொல்லியது.  The vanga bird is probably a stork (white stork, black stork, black-necked stork), redshank, stilt or a turnstone – all of which have red legs according to Dr. Salim Ali’s ‘The Book of Indian Birds’. The elāl bird is either a hawk or a falcon – both these birds dive down and attack their prey.

Meanings:  வங்காக் கடந்த – since the male vangā bird left, this could be the reg-legged stork, செங்கால் பேடை – red legged female, எழால் – a bird of prey, possibly a falcon or hawk, உற – got near, வீழ்ந்தென – since it fell on it, கணவன் காணாது – on not seeing her mate, குழல் இசை குரல் – flute music sound, குறும் பல அகவும் – she let out few short cries, குன்று கெழு – with mountains, சிறு நெறி – narrow paths, small paths, அரிய என்னாது – not thinking that they are hard, மறப்பு அருங்காதலி – difficult-to-forget lover, ஒழிய – to leave, இறப்பல் என்பது – what leaving is, ஈண்டு – here, இளமைக்கு முடிவு – end to my youth, ஏ – அசை நிலை, an expletive, தேற்றம், certainty

குறுந்தொகை 152, கிள்ளிமங்கலம் கிழார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
யாவதும் அறிகிலர் கழறுவோரே
தாய் இல் முட்டை போல உள் கிடந்து
சாயின் அல்லது பிறிது எவன் உடைத்தோ
யாமைப் பார்ப்பின் அன்ன
காமம் காதலர் கையற விடினே?  5

Kurunthokai 152, Killimangalam Kilār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
Those who advice, don’t understand.
Love is like a young tortoise that is
nourished by the sight of its mother.

If my lover abandons, making me
feel helpless, what else is there, except
to keep my love inside and get ruined
like an egg abandoned by its mother?

Notes:  பொருள் தேடிவரும் பொருட்டுத் தலைவியைப் பிரிந்து செல்லத் துணிந்த தன் நெஞ்சிடம் தலைவன் சொல்லியது.  ஐங்குறுநூறு 44 – தீம் பெரும் பொய்கை யாமை இளம் பார்ப்புத் தாய் முகம் நோக்கி வளர்ந்திசினாஅங்கு அதுவே ஐய நின் மார்பே.

Meanings:  யாவதும் அறிகிலர் – they do not understand at all, கழறுவோர் – those who state firmly, those who advice, ஏ – அசை நிலை, an expletive, தாய் இல் முட்டை போல – like an egg without its mother, உள் கிடந்து – just lying inside, சாயின் அல்லது – other than to be ruined, பிறிது எவன் – what else, உடைத்து – does it have, ஓ – அசை நிலை, an expletive, யாமைப் பார்ப்பின் அன்ன – like the young of a tortoise (இன் – வேண்டாவழிச் சாரியை – an augment), காமம் – love, காதலர் கையற விடின் – if my lover makes me become helpless abandoning me, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 153, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
குன்றக் கூகை குழறினும் முன்றில்
பலவின் இருஞ்சினைக் கலை பாய்ந்து உகளினும்
அஞ்சுமன் அளித்த என் நெஞ்சம் இனியே
ஆர் இருள் கங்குல் அவர் வயின்
சாரல் நீள் இடைச் செலவானாதே.  5

Kurunthokai 153, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
Before,
if an owl on the hill hooted,
or if a male monkey jumped and
leaped on the big branches of a
jackfruit tree in our front yard,
my pitiful heart was afraid.

But now,
in the pitch darkness of night,
it wanders on the long paths
of the slopes, because of him.

Notes:  வரைவு கடாவுக எனக் கூறியது.  கூகை குழறினால் மகளிர் அஞ்சுதல் – அகநானூறு 158 – வெருவர மன்ற மராஅத்த கூகை குழறினும் நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும், நற்றிணை 218 – பராரை வேம்பின் படுசினை இருந்த குராஅல் கூகையும் இராஅ இசைக்கும் ஆனா நோய் அட வருந்தி, குறுந்தொகை 153 – குன்றக் கூகை குழறினும் முன்றில் பலவின் இருஞ்சினைக் கலை பாய்ந்து உகளினும் அஞ்சுமன் அளித்த என் நெஞ்சம்.

Meanings:  குன்றக் கூகை குழறினும் – even if an owl hooted on the hill, முன்றில் பலவின் – of the jackfruit tree in our front yard, இருஞ்சினை – big branches, கலை பாய்ந்து உகளினும் – even if a male monkey jumped and leaped, அஞ்சுமன் அளித்த என் நெஞ்சம் – my pitiful heart would be afraid (மன் – கழிவுக் குறிப்பு, what was in the past), இனி – now, ஏ – அசை நிலை, an expletive, ஆர் இருள் கங்குல் – in the pitch darkness of night, அவர் வயின் – to him, சாரல் – mountain slopes, நீள் இடை – long path, செலவு – going, ஆனாது – it does not stop, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 154, மதுரைச் சீத்தலைச் சாத்தனார் – பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
யாங்கு அறிந்தனர் கொல் தோழி பாம்பின்
உரி நிமிர்ந்தன்ன உருப்ப அவிர் அமையத்து
இரை வேட்டு எழுந்த சேவல் உள்ளிப்
பொறி மயிர் எருத்தின் குறு நடைப் பேடை
பொரி கால் கள்ளி விரி காய் அம் கவட்டுத்  5
தயங்க இருந்து புலம்பக் கூஉம்
அருஞ்சுர வைப்பின் கானம்
பிரிந்து சேண் உறைதல் வல்லுவோரே?

Kurunthokai 154, Mathurai Seethalathai Sāthanār, Pālai Thinai, What the heroine said to her friend
O friend!  How did my lover
know to reside in a distant land
going through the wasteland,

where a female pigeon with
short strides, her neck with spots,
sits alone in sorrow near a split
fruit on a beautiful branch of a
kalli tree with rough trunk,
and cries for her mate
who has gone in search of food
during mid-day, when heat
rises up like a lifted snake skin?

Notes:  பொருள்வயின் பிரிந்த தலைவனை நினைந்து தலைவி தோழிக்கு உரைத்தது.  தமிழண்ணல் உரை – பாலை நிலக்காட்டில் பெண்புறா பிரிந்த ஆண் புறாவை நினைத்து கூவுவதை அவ்வழியாகச் செல்லும் தலைவர் காண்பாராதலின் அவருக்கு நம் நினைவு வரும்.  அவரும் நம்மைப் போல் வருந்துவார் எனும் குறிப்பு பொருள் இதில் உளது.  இது இறைச்சி ஆகும்.

Meanings:  யாங்கு அறிந்தனர் – how did he learn, கொல் – அசை நிலை, an expletive, தோழி  – O friend, பாம்பின் உரி நிமிர்ந்தன்ன – like a lifted snake skin, உருப்ப அவிர் அமையத்து – in the hot mid-day time, இரை வேட்டு எழுந்த சேவல் – a male bird that flew to get food, உள்ளி – thinking, பொறி மயிர் எருத்தின் – with spotted hairy neck, குறு நடைப் பேடை – a female with short strides, பொரி கால் – cracked trunk, rough trunk, கள்ளி – euphorbia tirucalli,  common prickly pear cactus, or milk hedge Milk bush, விரி காய் – opened fruit, cracked fruit, அம் கவட்டு – beautiful branch, தயங்க இருந்து – sitting splendidly, புலம்பக் கூஉம் – it cries in loneliness, it cries in sorrow,  அருஞ்சுர வைப்பின் கானம் – in the harsh wasteland place, பிரிந்து – separate, சேண் உறைதல் வல்லுவோர் – the man who is capable of living far away, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 155, உரோடகத்துக் கந்தரத்தனார், முல்லைத் திணை – தலைவி சொன்னது
முதைப்புனம் கொன்ற ஆர்கலி உழவர்
விதைக்குறு வட்டி போதொடு பொதுளப்
பொழுதோ தான் வந்தன்றே மெழுகு ஆன்று
ஊது உலைப் பெய்த பகுவாய்த் தெண் மணி
மரம் பயில் இறும்பின் ஆர்ப்பச் சுரன் இழிபு  5
மாலை நனி விருந்து அயர்மார்
தேர் வரும் என்னும் உரை வாராதே.

Kurunthokai 155, Urōdakathu Kantharathanār, Mullai Thinai – What the heroine said
The loud plowmen
who cleared the old forest
and seeded the land in the
morning, return with their seed
bowls filled with flowers.

The clear bells with wide mouths
that were cast using wax in foundries,
chime in the forest dense with trees.

It is evening time now.
No one has come along the harsh path
to announce that his chariot is coming
and that there will be a big feast.

Notes:  பருவங்கண்டு வருந்தியது.  The forest and evening time are muthal. The farmers who plow, flowers and trees are karu elements.  The forest is muthal.  The seeds and flowers are karu.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – தொல்காப்பியக் கற்பியல் (6) உரைக்கண் நச்சினார்க்கினியர் இப்பாட்டை எடுத்தோதி ‘இது தலைவி பொழுது கண்டு மகிழ்ந்து கூறியது’ என்பது எழுதினர் பிழைப்பாகும்.

Meanings:  முதை புனம் – old forest, கொன்ற – destroyed, cleared, ஆர்கலி – loud sounding, உழவர் – men who plow, விதைக்குறு – in order to seed, வட்டி – bowls, baskets, போதொடு – with flowers, பொதுள – filled, பொழுது – time, ஓ – அசை நிலை, an expletive, பிரிநிலை, exclusion, தான் – அசை நிலை, an expletive, வந்தன்று – it came, ஏ – அசை நிலை, an expletive, மெழுகு ஆன்று – made with wax, removing wax by melting, ஊது – blowing, உலை – foundries, பெய்த – cast, poured, பகுவாய் – split mouths, wide mouths, தெண் மணி – clear bells, மரம் பயில் – tree filled, இறும்பின் – in the forest, ஆர்ப்ப – ring, சுரன் – harsh path, இழிபு – passed, மாலை – evening, நனி – lot of, விருந்து அயர்மார் – to celebrate, to have a feast, தேர் வரும் என்னும் – that the chariot will come, உரை – word, வாராது – has not come, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 156, பாண்டியன் ஏனாதி நெடுங்கண்ணனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் அந்தண நண்பனிடம் சொன்னது
பார்ப்பன மகனே பார்ப்பன மகனே
செம்பூ முருக்கின் நல் நார் களைந்து
தண்டொடு பிடித்த தாழ் கமண்டலத்துப்
படிவ உண்டிப் பார்ப்பன மகனே
எழுதாக் கற்பின் நின் சொல் உள்ளும்  5
பிரிந்தோர்ப் புணர்க்கும் பண்பின்
மருந்தும் உண்டோ மயலோ இதுவே.

Kurunthokai 156, Pāndiyan Enāthi Nedunkannanār, Kurinji Thinai – What the hero said to his Brahmin friend
O Brahmin!  O Brahmin!
You, with your ritual food
and hanging pots on staff
made from a murukkam
tree with red flowers after
its lovely bark is peeled,

is there any remedy
in the words from your Vedas
to unite those who are separated?

Or, is this all a mere delusion?

Notes:  இடித்துரைத்த தோழனிடம் தலைவன் கூறியது.  தொல்காப்பியம் மரபியல் 70, நூலே கரகம் முக்கோல் மணையே ஆயுங்காலை அந்தணர்க்குரிய.

Meanings:  பார்ப்பன மகனே பார்ப்பன மகனே – O Brahmin! O Brahmin!, செம்பூ முருக்கின் – of a murukkam tree with red flowers, புருச மரம், coral tree Erythrina indica, நல் நார் களைந்து – removing the lovely bark, removing the lovely fiber, தண்டொடு – with a wooden rod, பிடித்த – holding, தாழ் கமண்டலத்து – with low hanging pots, படிவ உண்டி – ritual food, பார்ப்பன மகனே – O Brahmin man, எழுதாக் கற்பின் – in the unwritten learning, in the Vedas, நின் சொல் உள்ளும் – in your words, பிரிந்தோர்ப் புணர்க்கும் பண்பின் மருந்தும் உண்டோ – is there a method to unite those who are separated, மயல் – confusion, ஓ – அசை நிலை, an expletive, இது – this comes from confusion, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 157, அள்ளூர் நன்முல்லையார், மருதத் திணை – தலைவி சொன்னது
குக்கூ என்றது கோழி அதன் எதிர்
துட்கென்றன்று தூய நெஞ்சம்
தோள் தோய் காதலர்ப் பிரிக்கும்
வாள் போல் வைகறை வந்தன்றால் எனவே.

Kurunthokai 157, Allūr Nanmullaiyār, Marutham Thinai – What the heroine said
Coo Coo,
crowed the rooster and my
pure heart pounded in fear,
since dawn struck
like a sword to separate me
from the embraces of my lover.

Notes:  பூப்பெய்திய தலைவி உரைத்தது.  தமிழண்ணல் உரை – பூப்பு எய்தியதை தலைவி இவ்வாறு கூறுவதால் இதை ‘இடக்கரடக்கல்’ என்பர்.  வீட்டு விலக்கான மூன்று நாளும் கூட்டம் கூடாதென்பது தமிழர் வாழ்வு மரபு.  விலக்கமானதை ‘கோழி கூவி விட்டது’ என மரபுத் தொடராகக் கூறும் பழக்கம் முன்பு இருந்துளது.

Meanings:  குக்கூ என்றது கோழி – the rooster crowed, அதன் எதிர் – after that, reacting to that, துட்கென்றன்று – it became afraid, தூய நெஞ்சம் – my pure heart, தோள் தோய் – hugging my shoulders, hugging my arms, காதலர்ப் பிரிக்கும் – separating me from lover, வாள் போல் – like a sword, வைகறை – dawn, early morning, வந்தன்று – it came, ஆல் – அசை நிலை, an expletive, என – since, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 158, ஔவையார், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி மழையிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
நெடு வரை மருங்கின் பாம்பு பட இடிக்கும்
கடு விசை உருமின் கழறு குரல் அளைஇக்
காலொடு வந்த கமஞ்சூல் மா மழை
ஆர் அளி இலையோ நீயே பேர் இசை
இமயமும் துளக்கும் பண்பினை  5
துணை இலர் அளியர் பெண்டிர் இஃது எவனோ.

Kurunthokai 158, Avvaiyār, Kurinji Thinai – What the heroine said to the rain, as the hero listened nearby
O rain!
You have come with your swift
and roaring thunder that can
kill snakes in the lofty mountains,
mixed with winds carrying swollen,
dark clouds.

You have the ability to distress the
greatly famous Himalayas.
Why do you not have pity for pathetic
women who are without their partners?

Notes:  தலைவன் இரவுக்குறி வந்தபோது அவன் கேட்பத் தோழிக்குச் சொல்லுவாளாய்ச் சொல்லியது.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – தலைவன் பெருமழையினால் துன்புறுவானோ என்றும் வாரானோ என்றும் அஞ்சிய தலைமகள் தான் அங்ஙனம் அஞ்சியதை இதனால் தலைவனுக்கு உணர்த்தினாள்.  இங்கனம் அஞ்சுதற்குரிய ஒழுகலாற்றை விடுத்து வரைந்துகொண்டு எப்பொழுதும் உடனுறைவதே நன்றென்பது எச்சப் பொருளாதலின், இது வரைவு கடாயதாகும்.  There is a convention that thunder ruins and kills snakes.  Akanānūru 92, 119, 182, 202, 274, 323, 328, Kalithokai 45, 113, Kurunthokai 158, 190, 268, 391 and Natrinai 37, 51, 114, 129, 238, 255, 264, 347, 383, Puranānūru 17, 37, 58, 126, 211, 366 and 369 have similar descriptions of thunder ruining or killing snakes.

Meanings:  நெடு வரை மருங்கின் – in the tall mountains, பாம்பு பட இடிக்கும் – thunder that kills snakes, கடு விசை உருமின் – comes fast with loud sounds, கழறு குரல் அளைஇ – mixed with loud sounds, காலொடு வந்த – came with wind, கமஞ்சூல் மா மழை – swollen dark clouds and rain, ஆர் – filled, அளி இலையோ – don’t you have pity, நீயே – you, பேர் இசை இமயமும் – even the very famous Himalayas, துளக்கும் பண்பினை – you have the ability to bring sorrow, you have the ability to attack, துணை இலர் அளியர் பெண்டிர் – pitiful women without partners, இஃது – in this manner, எவன் – why, ஓ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 159, வடம வண்ணக்கண் பேரிசாத்தனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
தழை அணி அல்குல் தாங்கல் செல்லா
நுழை சிறு நுசுப்பிற்கு எவ்வமாக
அம் மெல் ஆகம் நிறைய வீங்கிக்
கொம்மை வரி முலை செப்புடன் எதிரின
யாங்கு ஆகுவள் கொல் பூங்குழை என்னும்  5
அவல நெஞ்சமொடு உசாவாக்
கவலை மாக்கட்டு இப் பேதை ஊரே.

Kurunthokai 159, Vadama Vannakkan Pērisāthanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said, as the hero listened nearby
This ignorant town has pathetic
people who do not care about
the sad heart of the young woman
wearing flower design earrings
and a leaf garment on her loins,
her tiny waist hurt by her lovely,
tender, breasts with pallor that
have grown like round containers.

What will happen to her?

Notes:  தலைவியைத் தாய் இற்செறிக்க எண்ணி இருப்பதைத் தோழி புலப்படுத்தியது.  கற்புக்கடம் பூண்ட தலைவிக்கு பிறர் மகட்பேசி வந்த காலத்தே அச்செய்தியை அதனை மாற்றற்பொருட்டுத் தலைவி தோழிக்கு உரைத்ததுமாம்.  கொம்மை வரி முலை செப்புடன் எதிரின (4) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பெருமையையும் தேமலையும் உடைய முலைகள் செப்போடு மாறுபட்டன, கொம்மை = பெருமை, வட்டம், உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பெருமையையும் தேமலையும் உடைய நகில்கள் செப்போடு மாறுபட்டன.  அகநானூறு 315 – முலையும் சூழி மென் முகம் செப்புடன் எதிரின.  அகநானூறு பாடலின் உரை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நுனியில் மெல்லிய முகத்தோடு அவள் முலைகளும் வளர்ந்து சிமிழ் போலாயின, வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – முலையும் உச்சியிலுள்ள மெல்லிய முகத்தால் சிமிழுடன் மாறுபட்டன.

Meanings:  தழை அணி அல்குல் – leaf clothes on the loins, தாங்கல் செல்லா – unable to bear, நுழை – tiny, slender, சிறு நுசுப்பிற்கு – for the small waist, எவ்வமாக – as a pain, அம் மெல் ஆகம் நிறைய வீங்கி – beautiful delicate chest is fully swollen, கொம்மை – proud, வரி முலை – breasts with pallor spots, செப்புடன் எதிரின – they have grown like containers, they have grown like round boxes, யாங்கு ஆகுவள் – what will happen to her, கொல் – அசை நிலை, an expletive, பூங்குழை – flower design earrings, pretty earrings, என்னும் அவல நெஞ்சமொடு – with such a sad heart, உசாவா – not caring, கவலை மாக்கட்டு – it has pathetic people, இப் பேதை – this ignorant, ஊர்- town, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 160, மதுரை மருதன் இளநாகனார், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நெருப்பின் அன்ன செந்தலை அன்றில்
இறவின் அன்ன கொடுவாய்ப் பெடையொடு
தடவின் ஓங்கு சினைக் கட்சியில் பிரிந்தோர்
கையற நரலு நள்ளென் யாமத்துப்
பெருந்தண் வாடையும் வாரார்  5
இஃதோ தோழி நம் காதலர் வரைவே.

Kurunthokai 160, Mathurai Maruthan Ila Nākanār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
He has not come back in this cold
season with northerly winds,
when an ibis with a red head crest
like that of flame, cries along
with his mate with a shrimp-like
curved beak, from their nest
in the soaring thadā tree branch,
In the pitch darkness of night,
distressing those who are separated.

Is this how it is my friend,
waiting for my lover to marry me?

Notes:  பொருள் ஈட்டச் சென்ற தலைவன் வரைவு நீட்டிமையால் ஆற்றாளாகிய தலைவியை நோக்கித் தோழி ‘ அவர் வரைவர்’ என ஆற்றுவிப்புழித் தலைவி உரைத்தது.  செந்தலை (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – செந்தலையென்றது செஞ்சூட்டை.  தலை – ஆகுபெயர்.

Meanings:  நெருப்பின் அன்ன – like flame, செந்தலை அன்றில் – andril bird with a red head crest, Black Ibis also known as red-naped ibis – Pseudibis papillosa, இறவின் அன்ன – like shrimp, கொடுவாய்ப் பெடையொடு – with the curved beak female, தடவின் ஓங்கு சினை – thadā tree’s big branches, கட்சியில் – in the nest, பிரிந்தோர் – one who is separated, கையற – helpless, நரலு – cry, நள்ளென் யாமத்து – in the middle of the night with pitch darkness, பெருந்தண் வாடையும் – great cold season (உம்மை – உயர்வு சிறப்பு), வாரார் – he does not come, இஃதோ தோழி – is this how it is, நம் – our, காதலர் வரைவு – my lover coming to marry me, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 161, நக்கீரனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
பொழுதும் எல்லின்று பெயலும் ஓவாது
கழுது கண் பனிப்ப வீசும் அதன்றலைப்
புலிப்பல் தாலிப் புதல்வர்ப் புல்லி
அன்னாவென்னும் அன்னையும் அன்னோ
என் மலைந்தனன் கொல் தானே தன் மலை  5
ஆரம் நாறு மார்பினன்
மாரி யானையின் வந்து நின்றனனே.

Kurunthokai 161, Nakkeeranār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
The day had changed into night
and rapid rains poured relentlessly,
making even the eyes of ghosts to
flicker and tremble.

My mother embraced her son
wearing a chain with a tiger tooth
pendant, and cried out to me.

I wonder what my lover wanted
when he came, his breast fragrant
from the mountain sandal as he
stood outside like a drenched elephant!

Notes:  இரவுக்குறிக்கண் வந்த தலைவனைக் காப்பு மிகுதியால் எதிர்ப்படப் பெறாத தலைவி, பிற்றை ஞான்று தலைவன் கேட்கும்படி தோழிக்குச் சொல்லுவாளாய்ச் சொல்லியது.  தாலி: அகநானூறு 7 – புலிப்பல் கோத்த புலம்பு மணித் தாலி, அகநானூறு 54 – பொன்னுடைத் தாலி என் மகன், குறுந்தொகை 161 – புலிப்பல் தாலிப் புதல்வர், புறநானூறு 77 – தாலி களைந்தன்றும் இலனே, புறநானூறு 374 – புலிப் பல் தாலிப் புன்தலைச் சிறாஅர்.

Meanings:  பொழுதும் எல்லின்று – the sun has set, day had turned into night, பெயலும் ஓவாது – rain did not stop, கழுது கண் பனிப்ப – making the eyes of ghosts to flicker and tremble, வீசும் அதன்றலை – falling rapidly there, புலிப்பல் தாலி – chain with tiger teeth, புதல்வர்ப் புல்லி – embracing her son, அன்னா வென்னும் அன்னையும் – mother said ‘mother’, அன்னோ – alas, என் மலைந்தனன் கொல் – what he was doing (கொல் – ஐயம்), தான், ஏ – அசை நிலைகள், expletives, தன் மலை – his mountain, ஆரம் நாறு மார்பினன் – man with his chest with sandal scents, sandal, Santalum album, மாரி யானையின் வந்து – coming like a rain-drenched elephant, நின்றனன் – he stood, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 162, கருவூர்ப் பவுத்திரனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் சொன்னது
கார் புறத்தந்த நீருடை வியன் புலத்துப்
பலர் புகுதரூஉம் புல்லென் மாலை
முல்லை வாழியோ முல்லை நீ நின்
சிறு வெண்முகையின் முறுவல் கொண்டனை
நகுவை போலக் காட்டல்  5
தகுமோ மற்றிது தமியோர் மாட்டே.

Kurunthokai 162, Karuvūr Pavuthiranār, Mullai Thinai – What the hero said to the jasmine flower
May you live long, O jasmine!
At this dull evening time when
everyone returns to their homes
across the vast, water-filled
woodlands protected by the clouds,
you with your little white buds seem
to laugh at those who are lonely.

Is this the right thing to do?

Notes:  வினை முற்றி மீளும் தலைவன் முல்லையிடம் உரைத்தது.  பற்களைப் போன்ற அரும்பு:  குறுந்தொகை 126 – முல்லைத் தொகு முகை இலங்கு எயிறாக, குறுந்தொகை 162 – சிறு வெண்முகையின் முறுவல் கொண்டனை, குறுந்தொகை 186 – முல்லை மென் கொடி எயிறு என முகையும், நற்றிணை 316 – மௌவல் நலம்வரக் காட்டி கயல் ஏர் உண்கண் கனங்குழை இவை நின் எயிறு ஏர் பொழுதின் ஏய் தருவேம் என.  Kurunthokai 126, 186 and 220 have descriptions of smiling mullai flowers.

Meanings:  கார் புறத்தந்த – protected by the clouds, நீருடை – water filled, வியன் புலத்து – in the vast woodlands, பலர் புகுதரூஉம் – when many enter,  புல்லென் மாலை – dull evening, sad evening, முல்லை வாழி – may you long live O jasmine, Jasminum sambac, ஓ – அசை நிலை, an expletive, முல்லை – O jasmine, நீ – you, நின் – your, சிறு வெண் – small white, முகையின் – with your buds, முறுவல் கொண்டனை – you are smiling, நகுவை போலக் காட்டல் – appearing like laughing, appearing like teasing, தகுமோ – is this fitting, மற்று – அசை நிலை, an expletive, இது – this,  தமியோர் மாட்டு – to those who are lonely, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 163, அம்மூவனார், நெய்தற் திணை – தலைவி கடலிடம் சொன்னது
யார் அணங்கு உற்றனை கடலே பூழியர்
சிறுதலை வெள்ளைத் தோடு பரந்தன்ன
மீன் ஆர் குருகின் கானலம் பெருந்துறை
வெள் வீத் தாழை திரை அலை
நள்ளென் கங்குலுங் கேட்கு நின் குரலே.  5

Kurunthokai 163, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to the ocean
Who are you distressed for, O ocean?

I hear your voice even at night,
when your rolling waves batter the
fragrant thālai trees bearing white flowers,
on the huge seashore with groves, where
herons eating fish appear like small-headed,
white goat herds spread in the Pooliyar land.

Notes:  தலைவனின் பிரிவால் வருந்தும் தலைவி கடலிடம் கூறியது.  மலைபடுகடாம் 414 – வெள்ளை – வெள்ளாடு.

Meanings:  யார் அணங்கு உற்றனை கடலே – for whom are you distressed O ocean, பூழியர் – Pooliyar people, சிறுதலை வெள்ளைத் தோடு – small-headed white goat herds, பரந்தன்ன – like they are spread, மீன் ஆர் குருகின் – with herons/egrets that eats fish, கானல் – seashore grove, அம் – சாரியை, an augment, பெருந்துறை – big seashore, வெள் வீ தாழை – thālai with white flowers, Pandanus odoratissimus, திரை அலை – rolling waves, நள்ளென் கங்குலும் – even at night with pitch darkness, கேட்கு நின் – I hear your, குரல் – voice, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 164, மாங்குடி மருதனார், மருதத் திணை – பரத்தை தன் தோழியிடம் சொன்னது
கணைக் கோட்டு வாளை கமஞ்சூல் மட நாகு
துணர்த் தேக் கொக்கின் தீம்பழம் கதூஉம்
தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர்க் குணாது
தண் பெரும் பவ்வம் அணங்குக தோழி
மனையோள் மடமையின் புலக்கும்  5
அனையேம் மகிழ்நற்கு யாம் ஆயினம் எனினே.

Kurunthokai 164, Māngudi Maruthanār, Marutham Thinai – What the concubine said to her friend
My lover’s wife slanders me in ignorance.
If I behaved like this toward her husband,
may it terrorize me O friend,
the cool, huge ocean that is east of the very
ancient Vēlir’s Kundrūr town,
where a delicate, thick-finned female vālai
fish, pregnant with eggs, grabs and bites
sweet mangoes that fall into the pond from
a tree with clusters of fruits.

Notes:  தலைவி தன்னைப் புறங்கூறினாள் எனக் கேட்ட பரத்தை, தலைவியின் தோழியர் கேட்பத் தன் தோழியிடம் கூறியது.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – வாளை நாகு தான் இருந்தவிடத்தே இருந்து முயற்சி சிறிதுமின்றி எளிதில் கொக்கின் பழத்தைப்  பெற்றது போல, யாம் முயலாமே தலைவன் வலிய வந்து எம்மை நயப்ப யாம் அவனோடு உறைந்தேம்.  ஆதலின் யாம் குறை கூறற்கு அரியேம் அல்லேம் என்றாள்.  குறுந்தொகை 8 – கழனி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம் பழம் பழன வாளை கதூஉம்.

Meanings:  கணைக் கோட்டு வாளை – vālai fish with thick dorsal fin, vālai fish with thick spine, scabbard fish, Trichiurus haumela, கமஞ்சூல் மட நாகு – pregnant innocent female, துணர் – clusters, தே கொக்கின் – sweet mango’s, தீம் பழம் கதூஉம் – grabs the sweet fruit, தொன்று முதிர் வேளிர் – very ancient Vēlir clan, குன்றூர்க் குணாது – to the east side of Kundroor, தண் பெரும் பவ்வம் – cool huge ocean, அணங்குக தோழி – may it hurt me my friend, may it terrorize me, மனையோள் – wife, மடமையின் – in ignorance, புலக்கும் – talks with hatred, அனையேம் – we of that nature, மகிழ்நற்கு – to my lover, யாம் – I, ஆயினம் – me becoming, எனின் – if, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 165, பரணர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
மகிழ்ந்ததன் தலையும் நற உண்டாங்கு
விழைந்த தன் தலையும் நீ வெய்துற்றனை
அருங்கரை நின்ற உப்பு ஒய் சகடம்
பெரும் பெயல் தலைய வீந்தாங்கு இவள்
இரும் பல் கூந்தல் இயல் அணி கண்டே.  5

Kurunthokai 165, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
O my heart!  When you saw the
natural beauty of her thick, black hair,
you were like a loaded salt wagon on a
steep bank ruined by heavy downpour.
You craved for her like a drunkard who
craves to drink more even after drinking.

Notes:  தலைவியைப் பெறுவதற்குத் தோழியின்பால் இரந்தும் குறை நேரப்படாத தலைவன், அரியளாய தலைவியைப் பெரிதும் விரும்பும் தன் நெஞ்சிடம் கூறியது.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – உப்புச் சகடமானது பெருமழையால் அழிந்தது போல நீ நாணும் உரனும் அழிந்தாயெனவும், ஒரு முறை கள்ளுண்டான் நாணும் அறிவும் அற்று மயங்கினும் அதை உணராது மீண்டும் உண்டு மகிழ்ந்தது போல ஒரு முறை தலைவியை விரும்பி இத்தோழிபாற் பணிந்து குறை இரந்து நாணமிழந்து நின்றும் அமையாமல் மீண்டும் விரும்பினை எனவும் உவமைகளை விரித்துக் கொள்க.

Meanings:  மகிழ்ந்ததன் தலையும் – happy even after drinking, நற உண்டாங்கு – like drunk with alcohol again, விழைந்த தன் தலையும் – after desiring once before, நீ வெய்துற்றனை – you craved, அருங்கரை நின்ற – stationed in the very difficult bank, உப்பு ஒய் சகடம் –  cart bearing salt, பெரும் பெயல் தலைய – since it rained heavily, வீந்தாங்கு – like how it got ruined, இவள் இரும் பல் கூந்தல் – her black thick hair, இயல் அணி – natural beauty, கண்டு – on seeing, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 166, கூடலூர் கிழார், நெய்தற் திணை – தோழி சொன்னது
தண் கடல் படுதிரை பெயர்த்தலின் வெண்பறை
நாரை நிரை பெயர்ந்து அயிரை ஆரும்
ஊரோ நன்று மன் மரந்தை
ஒரு தனி வைகின் புலம்பு ஆகின்றே.

Kurunthokai 166, Koodalūr Kilār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said
Since the cold ocean’s
waves have caused the
fish to move away,
flocks of storks with white
wings fly in a row and go
elsewhere and eat ayirai fish,
leaving Maranthai that used
to be a joyous town.

Now it has become a place of
suffering for the one who lives
there all alone.

Notes:  தலைவி இற்செறிக்கப்பட்டு புறம் போகாதபடி காவல் செய்யப்பட்ட நிலையின் தன்மையைக் கூறியது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார், இரா. இராகவையங்கார் உரைகளில் மாந்தை என்றுள்ளது இவ்வூர்.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – திரை மீனைப் பெயர்த்தாலும் நாரை அம்மீன் உள்ள இடத்தே சென்று அதனை ஆர்ந்தது போல, தாயர் முதலியோர் இற்செறித்துக் காப்பிடை வைப்பினும் தலைவன் தலைவியிருக்குமிடத்து வந்து கண்டு இன்புறல் வேண்டுமென்பது குறிப்பு.  There are references to Maranthai city in Kurunthokai 34, Natrinai 35, 395 and Akanānūru 127 and 376.  It is a city in the Chēra country.

Meanings:  தண் கடல் – cold ocean, படுதிரை – appearing waves, attacking waves, loud waves, பெயர்த்தலின் – since they made the fish move away, வெண்பறை நாரை – the storks with white wings, White storks, Ciconia ciconia, நிரை – flocks, பெயர்ந்து – moving away, அயிரை ஆரும் – they eat loach fish, Cobitio thermalis, நொய்ம்மீன், Cobitio thermalis, ஊர் – town, ஓ – அசை நிலை, an expletive, நன்று மன் – it was very good, or மன் – கழிவுக் குறிப்பு, what was in the past, மரந்தை – Maranthai, ஒரு தனி வைகின் – if she stays alone, புலம்பு ஆகின்று – it causes sorrow, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 167, கூடலூர் கிழார், முல்லைத் திணை – செவிலித்தாய் தலைவியின் தாயிடம் சொன்னது  
முளி தயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல் விரல்
கழுவுறு கலிங்கம் கழாஅது உடீஇக்
குவளை உண்கண் குய் புகை கழுமத்
தான் துழந்து அட்ட தீம் புளிப் பாகர்
இனிதெனக் கணவன் உண்டலின்  5
நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்ணுதல் முகனே.

Kurunthokai 167, Koodalūr Kilār, Mullai Thinai – What the foster mother said to the heroine’s mother
She mashed thick curds
with her delicate fingers
that resemble glory lily petals,
and wiped them on her clothes
without washing them.

Smoke from her cooking spread
around and touched her kohl-lined
eyes that are like blue waterlilies.

She cooked sweet tamarind curry
that he enjoyed and ate.
Her face revealed her happiness in
a delicate manner, the young woman
with a bright forehead.

Notes:  தலைவனும் தலைவியும் இல்லறம் நடத்தும் மனைக்குச் சென்ற செவிலித்தாய் நற்றாய்க்கு உரைத்தது.  முல்லைப்பாட்டு 95 – கோடல் குவி முகை அங்கை அவிழ, குறுந்தொகை 167 – காந்தள் மெல்விரல், பரிபாடல் 19 – கை போல் பூத்த கமழ் குலைக் காந்தள், பொருநராற்றுப்படை 33 – காந்தள் மெல் விரல், புறநானூறு 144 – காந்தள் முகை புரை விரலின்.

Meanings:  முளி தயிர் – well set curds, thick curds, பிசைந்த காந்தள் மெல்விரல் – kneaded with her kāntal-like delicate fingers, malabar glory lily, Gloriosa superba, கழுவுறு கலிங்கம் – wiped on her clothes, கழாஅது உடீஇ – she wore without washing, குவளை உண்கண் – kuvalai-flower-like eyes with kohl, blue waterlily, Blue nelumbo, Nymphaea odorata, குய் புகை கழும – frying smoke fragrance spread, தான் துழந்து அட்ட – mixed and cooked by herself, தீம் புளிப் பாகர் – sweet tamarind curry (sauce), இனிதெனக் கணவன் உண்டலின் – since her husband ate it considering it tasty, நுண்ணிதின் – in a delicate manner, மகிழ்ந்தன்று – it was happy (her face), ஒள் நுதல் – the woman with a bright forehead, முகன் – the face, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 168, சிறைக்குடி ஆந்தையார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
மாரிப் பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை
இரும் பனம் பசுங்குடைப் பலவுடன் பொதிந்து
பெரும் பெயல் விடியல் விரித்து விட்டன்ன
நறும் தண்ணியளே நல் மா மேனி
புனல் புணை அன்ன சாய் இறைப் பணைத்தோள்  5
மணத்தலும் தணத்தலும் இலமே
பிரியின் வாழ்தல் அதனினும் இலமே.

Kurunthokai 168, Siraikkudi Ānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
Her beautiful dark body
is fragrant and cool
like pichi flowers that
have blossomed in the
morning from the thick,
wet buds that were kept
covered in a palm frond
basket on a rainy night.

Her curved, thick arms
seem like rafts that glide
on water.
I can neither embrace them
nor be separated from them.

If I were to depart from here,
living would be quite impossible.

Notes:  பொருள் ஈட்ட விரும்பும் தன் நெஞ்சிற்குத் தலைவன் உரைத்தது.  புறநானூறு 352 – பசுங்குடையான் புதன் முல்லைப் பூப்பறிக்குந்து, அகநானூறு 37 – பயில் இதழ்ப் பசுங்குடைக் கய மண்டு பகட்டின் பருகி, அகநானூறு 121 – ஆறு செல் மாக்கள் சோறு பொதி வெண்குடை, கலித்தொகை 23 – வேணீர் உண்ட குடை ஓரன்னர்.  புணை (5) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பேய்க்கரும்பால் செய்த தெப்பம்.

Meanings:   மாரிப் பித்திகத்து – rainy season jasmine’s, பிச்சிப்பூ, Jasminum grandiflorum,  நீர் வார் – water drenched, கொழு முகை – big buds, thick buds, இரும் பனம் பசுங்குடை – big bowl made with palm frond, பலவுடன் பொதிந்து – stuffed with many, பெரும் பெயல் – heavy rain, விடியல் விரித்து விட்டன்ன – like how they blossomed in the morning, நறும் தண்ணியள் – she is fragrant and cool, she has fine qualities, ஏ – அசை நிலை, an expletive, நன் மா மேனி – beautiful dark body, புனல் புணை அன்ன – like a raft on flowing water, சாய் – curved, delicate, இறை – joints, wrists, பணைத்தோள் – thick arms, bamboo-like arms, மணத்தலும் – to embrace, to unite, தணத்தலும் – to separate, இலம் – unable, ஏ – அசை நிலை, an expletive, பிரியின் – if separated, வாழ்தல் – to live, அதனினும் – more than that, இலம் – it would be impossible, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 169, வெள்ளிவீதியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
சுரஞ்செல் யானைக் கல் உறு கோட்டின்
தெற்றன இறீஇயரோ ஐய மற்றியாம்
நும்மொடு நக்க வால் வெள் எயிறே
பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல
எமக்கும் பெரும் புலவாகி  5
நும்மும் பெறேஎம் இறீஇயர் எம் உயிரே.

Kurunthokai 169, Velliveethiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero
Sir, may my bright white teeth
that laughed with you snap
like a wasteland elephant’s tusk
that breaks when it strikes a rock.

May my life which stinks, even to me,
like the fish bowls of bards, end rapidly,
since I do not have you!

Notes:  தலைவன் தன்பால் பரத்தமை இல்லையென்று தலைவியிடம் கூறித் தெளிவிக்குங் காலத்து, ஊடல் தீராத தலைவி உரைத்தது. இனி, வரைவு நீட்டித்தவழி தோழி வரைவு கடாயதுமாம்.  பாணரும் மீனும்:  அகநானூறு 196 – வராஅல் துடிக் கண் கொழுங்குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்குப் பாட்டி ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெஞ்சோறு தீம் புளிப் பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து, அகநானூறு 216 – நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்மகள், குறுந்தொகை 169 – பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல, ஐங்குறுநூறு 47 – முள் எயிற்றுப் பாண் மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த, ஐங்குறுநூறு 48 – வலை வல் பாண்மகன் வால் எயிற்று மடமகள் வராஅல் சொரிந்த, ஐங்குறுநூறு 49 – பாண்மகள் சில் மீன் சொரிந்து,  ஐங்குறுநூறு 111 – பாணன் சூழ் கழி மருங்கின் நாண் இரை கொளீஇச் சினைக் கயல் மாய்க்கும், புறநானூறு 348 – மீன் சீவும் பாண் சேரி, மதுரைக்காஞ்சி 269 – மீன் சீவும் பாண் சேரியொடு, பெரும்பாணாற்றுப்படை 284-285 – கோள்வல் பாண்மகன் தலைவலித்து யாத்த நெடுங்கழைத் தூண்டில் நடுங்க நாண் கொளீஇ.

Meanings:  சுரஞ்செல் யானை – the elephant goes in the wasteland, கல் உறு கோட்டின் – like tusks hitting against a rock, தெற்றன – rapidly, இறீஇயர் – may they break, ஓ – அசை நிலை, an expletive, ஐய – sir, மற்று – அசை நிலை, an expletive, யாம் – me, நும்மொடு நக்க – laughed with you, வால் வெள் – very white, pure white, எயிறு – teeth, ஏ – அசை நிலை, an expletive, பாணர் – bards, பசுமீன் – fresh fish, சொரிந்த – poured, மண்டை போல – like bowls, எமக்கும் பெரும் புலவாகி – it brings big hatred to me, it stinks greatly to me, நும்மும் பெறேஎம் – me not getting you, she not getting you, இறீஇயர் – may it get ruined, may it end, எம் – my, உயிர் – life, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 170, கருவூர் கிழார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பலவும் கூறுக அஃது அறியாதோரே
அருவி தந்த நாள் குரல் எருவை
கயம் நாடு யானை கவள மாந்தும்
மலைகெழு நாடன் கேண்மை
தலைபோகாமை நற்கு அறிந்தனென் யானே.  5

Kurunthokai 170, Karuvūr Kilār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
Many people who do not know
about it talk.  Let them do that.

I know well my unspoiled love
with the man
from the mountain country,
where elephants seek deep ponds
to eat clusters of tender eruvai reeds
brought down by the waterfalls.

Notes:  தலைவன் வரைபொருள் நிமித்தம் பிரிந்து போன காலத்தே அவனது பிரிவை ஆற்றாளெனக் கவன்ற தோழிக்குத் தலைவி கூறியது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அறியாதோர் என்றது ஈண்டுத் தோழியை முன்னிலைப் புறமொழியாகக் கூறியதாம்.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – கவளமாந்திய யானை பின்னும் அதனை வேண்டி வருவது போலப் பின்னும் தலைவன் வரும் என்பது குறித்தாள்.

Meanings:  பலவும் – many people, கூறுக – let them say, அஃது – that, அறியாதோர் – those who don’t know, ஏ – அசை நிலை, an expletive, அருவி தந்த – what the waterfalls gave, நாள் – fresh, குரல் – clusters, எருவை – reed, கொறுக்கச்சி, கொறுக்காந்தட்டை, நாணல் வகை, reed, Arundo donax, கயம் – pond, நாடு – seeking, going to, யானை – elephant, கவள – ball of food, மாந்தும் – they eat, மலை கெழு நாடன் – man from the splendid mountains, கேண்மை – friendship, தலைபோகாமை – not going away, not spoiled (தலை – அசை நிலை, an expletive), நற்கு அறிந்தனென் யான் – I understand that well, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 171, பூங்கணுத்திரையார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
காண் இனி வாழி தோழி யாணர்க்
கடும் புனல் அடைகரை நெடும் கயத்து இட்ட
மீன் வலை மாப் பட்டாஅங்கு
இது மற்று எவனோ நொதுமலர் தலையே.

Kurunthokai 171, Poonganuthiraiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Look at this now!

It is like an animal being caught
in a fishing net in a deep pond
when fierce flood water flows in,
filling the banks.

Of what use is this business with
strangers?

Notes:  தலைவன் வரைவிடை வைத்துப் பிரிந்த காலத்தில் அயலார் வரையப் புக்கனராக, அது கண்டு கவன்ற தோழியிடம் தலைவி கூறியது.  காண் இனி (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இப்பொழுது காண என்றது இப்பொழுது அயலார் மகட்பேசி வந்துள்ள நிகழ்ச்சியை நோக்கு என்றவாறு.  நமர் உடன்படாமைக்கு வேண்டிய அறத்தொடு நிற்றல் முதலியன செய்க என்பது குறிப்பு.  மா (3) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – நீர்நாய் முதலியன.  அகநானூறு 369 –  தமர் மணன் அயரவும் ஒல்லாள்.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – மீனுக்கென அமைத்த வலையில் விலங்கு பட்டாற்போலத் தலைவனுக்கென அமைந்த என்திறத்து நொதுமலர் வரைய முயன்றனர் என்று உவமையை விரித்துக் கொள்க.

Meanings:  காண் இனி – see now, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – O friend, யாணர் – flourishing, கடும் புனல் – fierce stream, அடைகரை – shore filled with sand, shore filled with water, நெடும் கயத்து – in the deep pond, in the long pond, இட்ட – thrown, மீன் வலை – fishing net, மா பட்டாஅங்கு – like how an animal is caught, இது – this, மற்று – அசை நிலை, an expletive, எவன் – why, what is the use, ஓ – அசை நிலை, an expletive, நொதுமலர்தலை – அயலாரிடம், with strangers, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 172, கச்சிப்பேட்டு நன்னாகையார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
தா அம் சிறை நொப்பறை வாவல்
பழு மரம் படரும் பையுள் மாலை
எமியமாக ஈங்குத் துறந்தோர்
தமியராக இனியர் கொல்லோ?
ஏழ் ஊர்ப் பொது வினைக்கு ஓர் ஊர் யாத்த  5
உலை வாங்கு மிதி தோல் போலத்
தலைவரம்பு அறியாது வருந்தும் என் நெஞ்சே.

Kurunthokai 172, Kachipēttu Nannākaiyār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
The delicately flying bats
with beautiful, strong wings
fly toward fruit trees in the
evening hours that are painful
to me since I’m alone without
my lover.  Is he, who is alone,
a sweet person?

My pain knows no limits,
and my heart aches.
I’m like the treadle pad of the
bellows in a forge, set in one town
to serve the needs of seven towns.

Notes:  வரைபொருள் நிமித்தம் தலைவன் பிரிந்த காலத்தில் இவள் ஆற்றாள் எனக் கவன்ற தோழியிடம் தலைவி கூறியது.  அகநானூறு 202 – குருகு ஊது மிதி உலை, குறுந்தொகை 172 – உலை வாங்கு மிதி தோல், பெரும்பாணாற்றுப்படை 207 – மென்தோல் மிதி உலைக் கொல்லன்.  எமியமாக (3) – இரா. இராகவையங்கார் உரை – எமியமாக எனப் பன்மையாற் கூறுதற்கேற்ப என் நெஞ்சே என்ற பாடம் கொள்க, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – எமியம் என்றது தோழியையும் நினைந்து.  தமியராக (4) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – தாம் (தலைவர்) தனிமையை உடையவராக,  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தன்மைப் பன்மை,  யாம் (தலைவி) பிரிவாலே தமியராய் வருந்துமாறு, ஓர் ஊர் (5) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – ஓரூரில் உள்ள கொல்லன், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஓர் ஊரிடத்தே அமைக்கப்பட்ட கொல்லுலையிலே செறித்த துருத்தி.

Meanings:  தா அம் சிறை – strong beautiful wings, நொப்பறை வாவல் – delicately flying bats, பழு மரம் படரும் – they go to the fruit trees, பையுள் மாலை – painful evening time, எமியமாக – me being alone, தன்மைப் பன்மை, ஈங்குத் துறந்தோர் – the one who parted from me, தமியராக – being alone, தன்மைப் பன்மை, இனியர் கொல்லோ – is he a sweet person, ஏழ் ஊர்ப் பொது வினைக்கு – for the common work of seven towns, ஓர் ஊர் யாத்த – set up in one town, உலை வாங்கு மிதி தோல் போல – like the foot treadle of the bellows in a forge, தலைவரம்பு அறியாது – not aware of boundaries (தலை – அசை நிலை, an expletive), வருந்தும் என் நெஞ்சு – my heart feels sad, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 173, மதுரைக் காஞ்சிப்புலவன், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தோழியிடம் சொன்னது
பொன் நேர் ஆவிரைப் புது மலர் மிடைந்த
பன் நூல் மாலைப் பனைபடு கலி மாப்
பூண் மணி கறங்க ஏறி நாண் அட்டு
அழிபடர் உள் நோய் வழிவழி சிறப்ப
இன்னள் செய்தது இது என முன் நின்று  5
அவள் பழி நுவலும் இவ்வூர்
ஆங்கு உணர்ந்தமையின் ஈங்கு ஏகுமார் உளெனே.

Kurunthokai 173, Mathurai Kānji Pulavan, Kurinji Thinai – What the hero said to the heroine’s friend
I will climb a proud palmyra
horse with bells around its neck,
and adorned with a garland
braided tightly with gold colored
new āviram flowers on thick threads,
and destroy my pride.

This painful inner disease spreads
and increases.  “This is what she did”,
I would say, and those in town will
blame her in front of others.
I understand that, and I’m ready to go.

Notes:  தலைவன் தோழியிடம் குறை இரப்ப அவள் மறுத்தாளாக, ‘இனி நான் மடலேறுவேன்’ என அவன் கூறியது.  அழிபடர் (4) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – மிக்க துன்பம்.

Meanings:  பொன் நேர் ஆவிரை – gold-like āvirai flowers, Tanner’s senna, Cassia auriculata, புது மலர் மிடைந்த – tied together with new flowers, woven with new flowers, பன் நூல் மாலை – garland with different threads, பனைபடு – made of palm fronds, கலி மா – proud horse, பூண் மணி கறங்க – tied bells ringing, ஏறி – climbing, நாண் அட்டு – destroying modesty, destroying pride, அழிபடர் – great sorrow, உள் நோய் – inner disease, வழிவழி சிறப்ப – increasing to become more and more, இன்னள் செய்தது இது என – ‘this is what she did’ I would say, முன் நின்று – standing in front of others, அவள் பழி நுவலும் இவ்வூர் – this town will blame her, ஆங்கு உணர்ந்தமையின் – since I understand that, ஈங்கும் – her, ஏகுமார் – to leave, உளென் – I am ready, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 174, வெண்பூதியார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பெயன் மழை துறந்த புலம்பு உறு கடத்துக்
கவை முள் கள்ளிக் காய் விடு கடு நொடி
துதை மென் தூவித் துணைப் புறவு இரிக்கும்
அத்தம் அரிய என்னார் நம் துறந்து
பொருள்வயிற் பிரிவார் ஆயின் இவ் உலகத்துப்  5
பொருளே மன்ற பொருளே
அருளே மன்ற ஆரும் இல்லதுவே.

Kurunthokai 174, Venpoothiyār, Pālai Thinai, What the heroine said to her friend
If he is able to abandon
us to earn wealth,
……….and go to the lonely,
……….difficult wasteland
……….where rains have failed,
……….and a pigeon couple with
……….dense, delicate feathers
……….move away from a kalli
……….tree with forked thorns
……….when its fruits crack and
……….break with loud sounds,
then material wealth
is assuredly the most important
thing in this world.  Grace does
not have acceptance for sure.

Notes:  தலைவன் பொருள்வயின் பிரிய எண்ணுகின்றான் எனக் கூறிய தோழியிடம் தலைவி கூறியது.  The wasteland is muthal.  The pigeons, kalli tree and fruits are karu.  The feelings of the heroine are uri.  நற்றிணை 314 – நொடி விடுவன்ன காய் விடு கள்ளி.  தமிழண்ணல் உரை – கள்ளிக் காயின் வெடிப்பொலி துணைப் புறாக்களைப் பிரிக்கின்றது.  அது போலப் பொருட் செல்வ ஆசை இணைந்திருப்போரைப் பிரிக்கின்றது. உள்ளுறை வகை.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பெயல் – முகில், ஆகுபெயர்.

Meanings:  பெயன் மழை துறந்த – the clouds have abandoned rain, the falling rains have abandoned, புலம்பு உறு கடத்து – in the desolate pālai wasteland, கவை முள் – forked thorns, கள்ளி – prickly pear cactus, euphorbia tirucalli, காய் விடு – when the fruits are cracking, கடு நொடி – loud sounds, துதை மென் தூவி – dense delicate wings, dense delicate feathers, துணைப் புறவு இரிக்கும் – make a pigeon/dove couple move, அத்தம் அரிய – harsh wasteland, என்னார் – without consideration, நம் துறந்து – abandoning us, பொருள்வயின் பிரிவார் ஆயின் – if he leaves to earn wealth, இவ் உலகத்து – in this world, பொருளே மன்ற பொருளே – material wealth is the sure wealth (முன்னது பிரிநிலை ஏகாரம், exclusion, பின்னது தேற்றம், certainty), அருளே மன்ற ஆரும் இல்லது – for sure grace does not have anybody to accept, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 175, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பருவத் தேன் நசைஇப் பல் பறைத் தொழுதி
உரவுத் திரை பொருத திணி மணல் அடைகரை
நனைந்த புன்னை மாச் சினை தொகூஉம்
மலர்ந்த பூவின் மா நீர்ச் சேர்ப்பற்கு
இரங்கேன் தோழி ஈங்கு என் கொல் என்று  5
பிறர் பிறர் அறியக் கூறல்
அமைந்தாங்கு அமைக அம்பலஃது எவனே.

Kurunthokai 175, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
My friend!  I do not yearn
for the lord of the huge ocean,
on whose compacted, sandy
shores stand punnai trees
battered by powerful waves,
their large, wet branches with fresh
blossoms attracting many swarms of
buzzing bees eager for season’s honey.

If you keep on asking what happened
here, others come to know about it and
there will be widespread gossip.
Of what good is that to us?

Notes:  தலைவன் பிரிந்த காலத்து ஆற்றாளாகிய தலைவியை நோக்கி ‘நீ ஆற்றியிருக்க வேண்டும்’ என்று வற்புறுத்திய தோழியிடம் தலைவி கூறியது.  பறை (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பறத்தல் தொழிலை உடைமை பற்றிப் பறவைக்காயிற்று.  தேன் நசைஇ என்ற குறிப்பால் பறை என்ற பொதுப் பெயர் இங்கே வண்டிற்காயிற்று.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – செவ்வித் தேனை விரும்பிப் புன்னைக் கிளையில் வண்டினங்கள் தொகூம் என்றது, அங்ஙனம் தொக்க வண்டுகள் தேனைப் பெற்றவுடன் தம் சேக்கையாகிய இறாலை நாடி வருதல் ஒருதலையாதல் போலப் பொருள் நசைஇச் சென்ற நம் தலைவரும் அஃது ஈட்டியவுடன் மீண்டு வந்து அருளுவர் என்னும் துணிவாளே யான் இரங்காது இருக்கின்றேன் என்பதற்கு உவமம் என்க.

Meanings:  பருவத் தேன் – perfect season’s honey, நசைஇ – loved, பல் பறை தொழுதி – many swarming honeybees, உரவுத்திரை – moving waves, strong waves, பொருத – attacking, திணி மணல் – filled with sand, அடைகரை – seashore filled with sand, seashore filled with water, நனைந்த புன்னை – wet laurel trees, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, மாச்சினை – big branches, தொகூஉம் – together, மலர்ந்த பூவின் – with blossomed flowers, மா நீர் சேர்ப்பற்கு – for the lord of the ocean, இரங்கேன் தோழி – I have no pity my friend, ஈங்கு என் கொல் என்று – what is happening here (கொல் – அசை நிலை), பிறர் பிறர் அறியக் கூறல் – others telling each other and knowing about it, அமைந்தாங்கு அமைக அம்பலஃது – they gossip according to how they feel (அஃது – பகுதிப்பொருள் விகுதி, an extension to basic form), எவன் – what will it do, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 176, வருமுலையாரித்தியார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
ஒரு நாள் வாரலன் இரு நாள் வாரலன்
பல் நாள் வந்து பணி மொழி பயிற்றி என்
நன்னர் நெஞ்ச நெகிழ்த்த பின்றை
வரை முதிர் தேனின் போகியோனே
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன் கொல்லோ  5
வேறு புலன் நல் நாட்டுப் பெய்த
ஏறுடை மழையின் கலிழும் என் நெஞ்சே.

Kurunthokai 176, Varumulaiyārithiyār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
He did not come just for one day;
he did not come just for two days;
but came many days and spoke kindly.

After softening my heart, he went away
like a ripe honeycomb, on a mountain,
that dropped down.

I wonder where he is, our good lord
who was of support to us!
My heart is muddied like running
water from a rainstorm that fell
with thunder in a distant fine country.

Notes:  தன்பால் பலமுறை வந்து குறை இரந்து செல்லும் தலைவனுக்கு இரங்கித் தோழி தலைவியிடம் ‘நீ அவனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்’ எனக் கூறியது.   உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – வரையில் முதிர்ந்த தேனடை தன்பால் உள்ள தேனை ஒருவருங் கொள்ளாது வீழ்ந்து கழிதல் போல, தன் மொழியை யாருங் கொள்ளாமையின் தலைவன் போயினான் என்ற உவமையை விரித்துக் கொள்க.

Meanings:  ஒரு நாள் வாரலன் – he did not come just one day, இரு நாள் வாரலன் – he did not come just two days, பல் நாள் வந்து –  coming for many days, பணி மொழி பயிற்றி – uttering modest words, என் நன்னர் நெஞ்ச நெகிழ்த்த பின்றை – after he softened my heart, வரை – mountain, முதிர் தேனின் போகியோன் – he went away like ripe honey comb that dropped, ஏ – அசை நிலை, an expletive, ஆசு ஆகு எந்தை – the man who supported us, யாண்டு உளன் கொல் – I wonder where he is, ஓ – அசை நிலை, an expletive, வேறு புலன் – different land, நல் நாட்டுப் பெய்த – rain falling on fine land, ஏறுடை – with thunder, மழையின் – like rain, கலிழும் – it is is muddied, என் நெஞ்சு – my heart, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 177, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கடல் பாடு அவிந்து கானல் மயங்கித்
துறை நீர் இருங்கழி புல்லென்றன்றே
மன்ற அம் பெண்ணை மடல் சேர் வாழ்க்கை
அன்றிலும் பையென நரலும் இன்று அவர்
வருவர் கொல் வாழி தோழி நாம் தன்  5
புலப்பினும் பிரிவு ஆங்கு அஞ்சித்
தணப்பு அருங்காமம் தண்டியோரே.

Kurunthokai 177, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her
Ocean sounds have died down;
seashore groves are still;
and dark backwaters
with entry ports appear dull.
The andril bird that lives in
a palm tree calls out softly.

May you live long, my friend!
Despite your sulking, he will
come today fearing separation,
the man who has love for you
that is difficult to remove.

Notes:  தலைவனின் வரவு உணர்ந்து தோழி தலைவிக்கு உரைத்தது.  வருவர் கொல் – கலித்தொகை 11, நச்சினார்க்கினியர் உரை – வருவர் போல இருந்தது.  தண்டியோர் (7) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அமையப் பெற்றோர்.  அமைந்தோர், ‘தண்டாக் காமம்’ என்னும் அதன் எதிர்மறையானும் உணர்க.  தண்டியோர் என்பதற்கு ‘அலைத்தும் பெற்றோர்’ எனப் பொருள் கூறினார் உ. வே. சா ஐயரவர்கள்.  அவர் கருத்தியபடி கருதினும் காமத்தை அலைத்தோர் என்பதால் அலைத்தும் பெற்றோர் என்பதற்கு இடமின்மை அறிக.

Meanings:  கடல் – ocean, பாடு – sounds, அவிந்து – died down, கானல் – seashore grove, மயங்கி – enchanted, துறை – port, நீர் – water, இருங்கழி – dark brackish waters, புல்லென்றன்று – appear to be dull, appear to be sad, ஏ – அசை நிலை, an expletive, மன்ற – of the town’s common grounds, அம் பெண்ணை – beautiful female palmyra trees, Borassus flabellifer, மடல் சேர் வாழ்க்கை – living in the palmyra fronds, அன்றிலும் – the black ibis, also known as red-naped ibis, Pseudibis papillosa or glossy ibis – Plegadis falcinellus, பையென – slowly, நரலும் – cries out, இன்று அவர்  வருவர் – he will come today, கொல் – அசை நிலை, an expletive, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி  – my friend, நாம் தன் புலப்பினும் – despite your sulking, பிரிவு ஆங்கு அஞ்சி – afraid of separation, தணப்பு அரும் – difficult to remove, காமம் – love, தண்டியோர் – the man who possesses, the man who owns, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 178, நெடும்பல்லியத்தையார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
அயிரை பரந்த அம் தண் பழனத்து
ஏந்து எழில் மலர தூம்புடைத் திரள் கால்
ஆம்பல் குறுநர் நீர் வேட்டாங்கு இவள்
இடை முலைக் கிடந்து நடுங்கல் ஆனீர்
தொழுது காண் பிறையின் தோன்றி யாம் நுமக்கு 5
அரியமாகிய காலைப்
பெரிய நோன்றனிர் நோகோ யானே.

Kurunthokai 178, Nedumpalliyathaiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Lying between her breasts,
you trembled like the thirsting
flower-pickers, who pluck raised
white waterlily blossoms with
hollow thick stems,
wading in the beautiful, cold pond
with ayirai fish, and are unable to
get drinking water.

In those days, meeting her secretly
was as rare as the crescent moon
that is seen and worshipped.
You tolerated a lot then.
I am hurting thinking of your pain.

Notes:  கடிநகர் புக்க தோழி, தலைவன் தலைவியின்பால் கொண்ட வேட்கையைக் கண்டு, ‘நீர் களவுக்காலத்தில் எவ்வாறு ஆற்றியிருந்தனரோ’ என இரங்கிக் கூறியது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – களவுக் காலத்தில் பல இடையூறுகள் உண்மையின், பிறை போன்று இடையீற்றுக் காணப்படுவேமாய், ஏனைப் பொழுதில் காணப்படேமாய் இருந்தேமன்றே, அக்காணப்படாத போதெல்லாம் என் பட்டீரோ என்று இரங்கியவாறு.

Meanings:  அயிரை பரந்த அம் தண் பழனத்து – in the ayirai fish spread beautiful cool pond, நொய்ம்மீன், Loach fish, நொய்ம்மீன், Cobitio thermalis, ஏந்து – lifted, எழில் – beautiful, மலர – blooming, தூம்புடைத் திரள் கால் ஆம்பல் – white waterlilies with tubular thick stems, குறுநர் – the pluckers, நீர் வேட்டாங்கு – like how they desired drinking water and were sad not getting it, இவள் இடை முலைக் கிடந்து – between her breasts (முலை இடை, முன்பின்னதாகத் தொக்கது), நடுங்கல் ஆனீர் – you trembled with love, தொழுது காண் பிறையின் – like the crescent moon that is worshipped and seen, தோன்றி – appearing, யாம் நுமக்கு அரியமாகிய காலை – when it was difficult for you during the secret love period (களவு), பெரிய நோன்றனிர் – you tolerated greatly, நோகு யான் – I am hurting, ஏகாரங்கள் அசைநிலைகள், expletives

குறுந்தொகை 179, குட்டுவன் கண்ணனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கல்லென் கானத்துக் கடமா ஆட்டி
எல்லும் எல்லின்று ஞமலியும் இளைத்தன
செல்லல் ஐஇய உது எம் ஊரே
ஓங்கு வரை அடுக்கத்துத் தீந்தேன் கிழித்த
குவை உடைப் பசும் கழை தின்ற கயவாய்ப்  5
பேதை யானை சுவைத்த
கூழை மூங்கில் குவட்டு இடை அதுவே.

Kurunthokai 179, Kuttuvan Kannanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Your dogs are tired chasing bisons
in the noisy forest.  The day has ended.

Sir, please do not go!

Our town is between those peaks
in the tall mountain ranges
where dense clumps of bamboo grow,
tearing sweet, hanging honey combs,
and a big-mouthed innocent female
elephant, chews tender bamboo shoots.

Notes:  பகல் வருவானை இரவுக்குறி நேர்ந்தாள் போன்று வரைவு கடாயது.  The hero visits the heroine during the daytime when he hunts bisons using his dogs.  The heroine’s friend requests him to stay for the night.  The mountain ranges are muthal.  Bisons, dogs, female elephant and bamboos are karu.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – சொல்லல் என்றும் உது எம் ஊர் என்றும் கூறியதால், நீ போகாமல் எம்முடன் வந்து இரவில் தங்கிச் செல்வாயாக என்றாளாயிற்று.  இதனால் இடையறாது உடனுறைய வேண்டுமானால் தம் விருப்பத்தை உணர்த்தி, அங்ஙனம் இருத்தற்கு ஏற்ற நிலை வரைந்துகொண்டு இல்லறம் நடத்தலே என்பதை உய்த்துணர வைத்தாள்.

Meanings:  கல்லென் கானத்து – in the noisy forest, கடமா ஆட்டி- chasing bisons, எல்லும் எல்லின்று – daytime has ended, ஞமலியும் இளைத்தன – the dogs are tired, செல்லல் – do not go, ஐஇய – sir, உது எம் ஊர் – that is our town, ஏ – அசை நிலை, an expletive, ஓங்கு வரை அடுக்கத்துத் தீந்தேன் – tall mountain ranges sweet honey combs, கிழித்த – tearing, குவை உடை – densely growing, பசும் கழை தின்ற – ate the tender bamboo shoots, Bambusa arundinacea, கயவாய்ப் பேதை யானை சுவைத்த – wide-mouthed innocent elephant ate, கூழை மூங்கில் – soft bamboo, குவட்டு இடை – between the peaks, அது – that, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 180, கச்சிப்பேட்டு நன்னாகையார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
பழூஉப்பல் அன்ன பரு உகிர்ப் பா அடி
இருங்களிறு இன நிரை ஏந்தல் வரின் மாய்ந்து
அறை மடி கரும்பின் கண் இடை அன்ன
பைதல் ஒரு கழை நீடிய சுரன் இறந்து
எய்தினர் கொல்லோ பொருளே அல்குல்  5
அவ்வரி வாடத் துறந்தோர்
வன்பராக தாம் சென்ற நாட்டே?

Kurunthokai 180, Kachipēttu Nannākaiyāar, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
He left you, crossing the vast wasteland,
……….where a tall, parched bamboo stands
……….like the spaces between stalk nodes,
……….in a field ruined by the leader of a herd
……….of big elephants with wide feet with
……….large nails resembling teeth of ghouls
causing the beautiful pallor spots on your
loins to fade.

Did he earn the wealth he sought in the
country he went?  He will return soon.

Notes:  பொருள்வயின் தலைவன் பிரிந்தானாக, ஆற்றாமை மிக்க தலைவியை ‘நீ ஆற்றியிருக்க வேண்டும்’ என வற்புறுத்தியது.  பைதல் (4) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – வருந்துதலுடைய, இரா. இராகவையங்கார் உரை – வருந்திய.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – களிற்று இன நிரையிற் தப்பி ஒரு கழை நீடியது போல அவ்வரி வாடத் துறந்தோர் இடையூறுகளிற் தப்பிப் பொருள் எய்தி நீடுதல் குறித்தாள்.

Meanings:  பழூஉ பல் அன்ன – like the teeth of the ghoul, பரு உகிர் – big nails, பா அடி – wide feet, இருங்களிறு – big elephants, இன நிரை – herd, ஏந்தல் வரின் – if the leader comes, மாய்ந்து – ruined, அறை – பாத்தி, patch of a field, மடி – dropped, ruined, கரும்பின் – of the sugarcane, கண் இடை அன்ன – like between the nodes, பைதல் – sad, parched, ஒரு கழை – single bamboo, Bambusa arundinacea, நீடிய – tall, சுரன் இறந்து – crossing the wasteland, எய்தினர் கொல் – did he attain, ஓ – அசை நிலை, an expletive, பொருள் – the wealth that he sought, ஏ – அசை நிலை, an expletive, அல்குல் – loins, அவ்வரி வாட – beautiful pallor spots to fade, துறந்தோர் – your man who left you, வன்பராக – with a strong heart, தாம் சென்ற நாட்டு – to the country he went, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 181, கிள்ளிமங்கலம் கிழார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
இது மற்று எவனோ தோழி துனி இடை
இன்னர் என்னும் இன்னாக் கிளவி
இரு மருப்பு எருமை ஈன்ற அணிக் காரான்
உழவன் யாத்த குழவியின் அகலாது
பாஅல் பைம்பயிர் ஆரும் ஊரன்  5
திரு மனைப் பல கடம் பூண்ட
பெரு முது பெண்டிரேம் ஆகிய நமக்கே.

Kurunthokai 181, Killimangalam Kilār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
My friend!  Of what use are such
angry words at this sad time,
about my husband from the town
where a big-horned buffalo that gave
birth recently grazes on nearby tender
plants, not straying away
from her calf tied by the farmer?

We are mature women who have taken
on responsibilities in this rich house.

Notes:  தலைவன் பரத்தையிற் பிரிந்த பொழுது, அவனைப் பழித்து பேசிய தோழியைக் கடிந்து கூறியது. உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – எருமை கட்டப்பட்ட தன் குழவியினின்றும் அகலாமல் அருகிலே உள்ள பயிரை ஆரும் ஊரன் என்றது, தலைவன் இல்லின்கண் உறையும் தலைவிபாற் கொண்ட அன்பு குறையாமல் தனக்கு வேண்டிய இன்பத்தை அருகில் உள்ளார்பாற் பெறுகின்றான் என்னும் குறிப்பை புலப்படுத்துவது.  இது (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – செய்யுளாகலின் சுட்டு முன் வந்தது.  The farmer, buffalo, plants and calf are karu elements.  The town is muthal.

Meanings:  இது – this, மற்று – அசை நிலை, an expletive, எவன் – why, what is the use, ஓ – அசை நிலை, an expletive, தோழி – my friend, துனி இடை – at this estrangement time, at this sad time, இன்னர் என்னும் – that he is such, இன்னாக் கிளவி – harsh words, இரு மருப்பு – big horns, எருமை – buffalo, ஈன்ற அணிக் காரான் – beautiful female buffalo that gave birth, உழவன் – farmer, யாத்த – tied, குழவியின் அகலாது – not moving away from her calf, பாஅல் – nearby, பைம்பயிர் – tender plants, ஆரும் – she grazes, ஊரன் – man from such town, திரு மனை – rich home, பல கடம் பூண்ட – having undertaken many responsibilities, பெரு முது பெண்டிரேம் ஆகிய நமக்கு – us who are older mature women, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 182, மடல் பாடிய மாதங்கீரனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது, தோழி கேட்கும்படியாக
விழுத்தலைப் பெண்ணை விளையல் மாமடல்
மணி அணி பெருந்தார் மரபின் பூட்டி
வெள் என்பு அணிந்து பிறர் எள்ளத் தோன்றி
ஒரு நாள் மருங்கில் பெரு நாண் நீக்கித்
தெருவின் இயலவும் தருவது கொல்லோ  5
கலிழ்ந்து அவிர் அசை நடைப் பேதை
மெலிந்திலள் நாம் விடற்கு அமைந்த தூதே?

Kurunthokai 182, Madal Pādiya Māthankeeranār, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart, as the heroine’s friend listened nearby
I will adorn this palm horse,
created from mature, big fronds
of palmyra trees with splendid
tops, with bells and big garlands,
according to tradition.

I will also wear a white bone
necklace on that day, losing my
shame and demeaning myself
as people on the streets tease me.

Will it give me the dazzling, naive
young woman of delicate walk,
who does not melt for me?
This would be the best way
for me to send a message to her.

Notes:  தன் குறையை தோழி மறுத்தாளாக ‘இனி நான் மடலேறுவேன்’ என்று தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் உரைத்தது.

Meanings:  விழுத்தலை – excellent top, பெண்ணை – female palmyra tree, Borassus flabellifer,  விளையல் – mature, மா மடல் – huge palm leaf, huge palm stem, மணி அணி – adorned with bells, பெருந்தார் – big garland, மரபின் – according to tradition, பூட்டி – wore, tied, வெள் என்பு – white bones, அணிந்து – wearing, பிறர் எள்ளத் தோன்றி – appearing as others tease, ஒரு நாள் மருங்கில் – on a day, பெரு நாண் நீக்கி – removing my great modesty, shaming myself greatly, தெருவின் இயலவும் – going on the streets, riding on the streets, தருவது கொல் – will it give, ஓ – அசை நிலை, an expletive, கலிழ்ந்து – shining, அவிர் – bright, அசை நடைப் பேதை – the young woman with a swaying walk, மெலிந்திலள் – she does not melt for me, she does not soften for me, நாம் விடற்கு அமைந்த தூது- this is a fitting message, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 183, ஔவையார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
சென்ற நாட்ட கொன்றையம் பசு வீ
நம் போல் பசக்குங்காலைத் தம் போல்
சிறுதலைப் பிணையின் தீர்ந்த கோட்டு
இரலை மானையும் காண்பர் கொல் நமரே
புல்லென் காயாப் பூக்கெழு பெருஞ்சினை  5
மென் மயில் எருத்தில் தோன்றும்
கான வைப்பின் புன்புலத்தானே?

Kurunthokai 183, Avvaiyār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
In this season when the new flowers
of kondrai are as yellow as my pallor,
in the country that he went,
will my man see the stag with twisted
antlers separated from its mate with
a small head in the dry forest
where long branches of parched kāyā
trees are laden with blossoms looking
like the necks of delicate peacocks?

Notes:  பருவங் கண்டு தலைவி கூறியது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கார்ப் பருவத்தின் முன்னர்ச் சென்ற முதுவேனிலின் வெம்மையால் உலர்ந்த புற்கென்ற காயா, இப்போது மயில் எருத்துப் போல மலர்ந்தன என்பாள் ‘புல்லென் காயாப் பூக்கெழு பெருஞ்சினை’.

Meanings:  சென்ற நாட்ட – in the country that he went, கொன்றை – சரக் கொன்றை, Indian laburnum, golden shower tree, Cassia Fistula, அம் – beautiful, பசு வீ – fresh flowers, நம் போல்   பசக்கும் காலை – when they become yellow like the pallor on my skin, தம் போல் – like him, சிறுதலை – small head, பிணையின் – its female, தீர்ந்த – moved away, separated, நெறி கோட்டு –  perfect antlers, twisted antlers, இரலை மானையும் – the male deer, காண்பர் கொல் நமரே – will my man see them, புல்லென் – dull, dried, wilted, காயாப் பூ – kāyā flowers (that are purplish blue), Ironwood tree,  Memecylon edule, கெழு – filled, பெருஞ்சினை – big branches, மென் மயில் – delicate peacock, எருத்தில் தோன்றும் – looking like the peacock neck, கான வைப்பின் – in the forest, புன்புலத்தான் – in the mullai land, in the dry land, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 184, ஆரிய அரசன் யாழ்ப்பிரமதத்தன், நெய்தற் திணை, தலைவன் தோழனிடம் சொன்னது
அறிகரி பொய்த்தல் ஆன்றோர்க்கு இல்லை
குறுகல் ஓம்புமின் சிறுகுடிச் செலவே
இதற்கு இது மாண்டது என்னாது அதன் பட்டு
ஆண்டு ஒழிந்தன்றே மாண் தகை நெஞ்சம்
மயில் கண் அன்ன மாண் முடிப் பாவை  5
நுண் வலைப் பரதவர் மடமகள்
கண் வலைப்படுஉம் கானலானே.

Kurunthokai 184, Ārya Arasan Yāl Piramathathan, Neythal Thinai – What the hero said to his friend
My friend!  The wise who know
truths do not lie.

Avoid going to that village.
My very esteemed heart stays there
losing judgement, caught by the eyes
of a delicate, doll-like young woman,
daughter of a fisherman owning fine
fine nets, whose beautiful hair is like
peacock feathers with eyes.

Notes:  தன்னை இடித்துரைத்த நண்பனிடம் தலைவன் கூறியது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மாண்தகை நெஞ்சம் என்றான், அவளைக் காணுமுன்பெல்லாம் ‘தக்க இன்ன தகாதன இன்ன’ என்று ஆராயும் மாண்புடைய நெஞ்சமே யானும் உடையேன்.  This is the only poem written by this northern king.  The legend is that the long Pathupāttu song, Kurinjippāttu, was written by Kapilar for this king, to explain Tamil love and marriage traditions.

Meanings:  அறிகரி – those who know the truth, those who have witnessed, பொய்த்தல் – to tell lies, ஆன்றோர்க்கு இல்லை – the wise do not do that, குறுகல் ஓம்புமின் – you avoid going near, சிறுகுடி செலவு – going to the small village, going to the small settlement, ஏ – அசை நிலை, an expletive, இதற்கு இது மாண்டது – without knowing its worth, என்னாது – without considering, அதன் பட்டு – it got caught by her eye net, ஆண்டு ஒழிந்தன்று – it has stayed there, ஏ – அசை நிலை, an expletive, மாண் தகை நெஞ்சம் – my very esteemed heart, மயில் கண் அன்ன – like peacock feather eyes, மாண் முடி பாவை – the doll-like girl with splendid hair, நுண் வலை – delicate net, பரதவர் மடமகள் – fisherman’s delicate daughter, கண் வலைப்படுஉம் – you will get caught in her eye net, கானலான் – in the seashore grove, on the seashore, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 185, மதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்டனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நுதல் பசப்பு இவர்ந்து திதலை வாடி
நெடு மென் பணைத்தோள் சாஅய்த் தொடி நெகிழ்ந்து
இன்னள் ஆகுதல் நும்மின் ஆகும் எனச்
சொல்லின் எவனாம் தோழி பல் வரிப்
பாம்பு பை அவிழ்ந்தது போலக் கூம்பிக்  5
கொண்டலின் தொலைந்த ஒண் செங்காந்தள்
கல் மிசைக் கவியும் நாடற்கு என்
நல் மா மேனி அழிபடர் நிலையே?

Kurunthokai 185, Mathurai Aruvai Vānikan Ilavēttanār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
What if you go and tell the man
from the country,
……….where eastern winds scatter
……….and carpet the rocks
……….with bright, red kānthal flowers
……….that look like shrunk hoods
……….of snakes with many stripes,
that the paleness on my forehead has
spread, the spots on my body have faded,
my long, delicate, thick arms have become
thin, and my bangles have become loose?

What harm could come if you go and tell
him about my great distress, O friend?

Notes:  தலைவன் இருளில் ஏதம் மிக்க வழியில் வருவதை அஞ்சி உடல் மெலிந்த தலைவியைத் தோழி ‘ஏன் வருந்துகின்றாய்?’ என வினவ, ‘நான் வேறுபட்டது எதனால் என்று அவனிடம் கூறு’ என்று தலைவி உரைத்தது.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – கொண்டலிற் கூம்பித் தொலைந்த காந்தள் என்றது இரவுக்குறி வந்து ஒழுகா னொன்ற நிலையில் அதனாலே வாடும் தன்னைக் குறித்ததாம். அழிபடர் நிலை வாடிய பின்னை நிலைக்கும் கொள்க.  ஈண்டு பாம்பு பையவிதல் தோழியின் வாட்டமாக நினையலாம்.

Meanings:  நுதல் பசப்பு இவர்ந்து – forehead’s paleness has spread, திதலை வாடி – spots have faded, நெடு – long, மென் – delicate, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, சாஅய் – have slimmed, தொடி நெகிழ்ந்து –  bangles became loose, இன்னள் ஆகுதல் – this is how she has become, நும்மின் ஆகும் எனச் சொல்லின் எவனாம்- what if you tell him ‘it is because of you’, தோழி – O friend, பல் வரிப் பாம்பு – snake with many stripes, பை அவிழ்ந்தது போல – like the shrunk hood, கூம்பி – become shrunk and pointed, கொண்டலின் தொலைந்த – ruined by the eastern winds, scattered by the eastern winds, ஒண் செங்காந்தள் – bright red glory lilies, Gloriosa superba, கல் மிசைக் கவியும் drop on the rocks, நாடற்கு – for the man from such country, என் நல் மா மேனி – my fine dark body, அழிபடர் நிலை – the situation with great sorrow, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 186, ஒக்கூர் மாசாத்தியார், முல்லைத் திணை, – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
ஆர்கலி ஏற்றொடு கார் தலைமணந்த
கொல்லைப் புனத்த முல்லை மென் கொடி
எயிறு என முகையும் நாடற்குத்
துயில் துறந்தனவால் தோழி என் கண்ணே.

Kurunthokai 186, Okkūr Māsāthiyār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
My eyes have abandoned sleep,
my friend,
because of the man from the country,
where along with roaring thunder,
heavy rains pour in the delicate forests,
where mullai buds on tender vines
appear like teeth.

Notes:  பருவங் கண்டு தலைவி கூறியது.  Rainy season has started and the hero has not come home.  The heroine is worried.  The woodland is muthal.  The mullai/jasmine flowers are karu.  The heroine’s feelings are uri.  பற்களைப் போன்ற அரும்பு:  குறுந்தொகை 126 – முல்லைத் தொகு முகை இலங்கு எயிறாக, குறுந்தொகை 162 – சிறு வெண்முகையின் முறுவல் கொண்டனை, குறுந்தொகை 186 – முல்லை மென் கொடி எயிறு என முகையும், நற்றிணை 316 – மௌவல் நலம்வரக் காட்டி கயல் ஏர் உண்கண் கனங்குழை இவை நின் எயிறு ஏர் பொழுதின் ஏய் தருவேம் என.

Meanings:  ஆர்கலி ஏற்றொடு – with loud thunder, கார் தலைமணந்த – rain clouds rained and mixed (தலை – அசை நிலை, an expletive), கொல்லை புனத்த – in the woodlands, in the forests, முல்லை மென் கொடி – delicate jasmine vines, Jasminum sambac, எயிறு என முகையும் – have put out buds that appear like teeth, நாடற்கு – because of the man from such country, துயில் துறந்தனவால் – they have abandoned sleep (துறந்தன + ஆல், ஆல் – ஓர் அசைச் சொல்), தோழி – O friend, என் கண் – my eyes, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 187, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
செவ்வரைச் சேக்கை வருடை மான் மறி
சுரை பொழி தீம் பால் ஆர மாந்திப்
பெரு வரை நீழல் உகளும் நாடன்
கல்லினும் வலியன் தோழி
வலியன் என்னாது மெலியும் என் நெஞ்சே.  5

Kurunthokai 187, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
The man from the country
……….where a mountain goat kid
……….drinks its mother’s abundant,
……….sweet milk to the full,
……….and romps around in the lofty
……….red mountain’s shade,
is tougher than rock, my friend.

My heart is suffering,
not considering that he is strong.

Notes:  வரைப்பொருட்குப் பிரிந்த தலைவன் நீட்டித்ததால் அவனைக் குறைக் கூறிப் பழித்தாள் தோழி. தலைவி அவள் கூற்றை மறுத்துத் தலைவனைப் புகழ்ந்தது.  The mountain is muthal and the goat is karu.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – வருடையின் மறி பாலை ஆர மாந்தி வரை நிழலில் உகளும் நாடன் என்றது, தலைவன் வரைதற்குரிய பொருள் நிரம்பப் பெற்று ஈண்டு வந்து வரைந்து கொண்டு இல்லறம் நடத்துவான் என்ற குறிப்பையுடையது.

Meanings:  செவ்வரை – red mountains, steep mountains, சேக்கை – staying there, living there, வருடை மான் மறி – a mountain goat kid, சுரை பொழி தீம் பால் – sweet milk secreted by its mother’s udder, ஆர மாந்தி – drinks it fully, பெரு வரை நீழல் – tall mountain shade, உகளும் – it romps around, நாடன் – man from such country, கல்லினும் வலியன் தோழி – he is tougher than a rock my friend, வலியன் என்னாது – not considering that he is strong, மெலியும் என் நெஞ்சு – my heart is moved, my heart is weakened, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 188, மதுரை அளக்கர் ஞாழர் மகனார் மள்ளனார், முல்லைத் திணை – தலைவி சொன்னது
முகை முற்றினவே முல்லை முல்லையொடு
தகை முற்றினவே தண் கார் வியன் புனம்
வால் இழை நெகிழ்த்தோர் வாரார்
மாலை வந்தன்று என் மாண் நலம் குறித்தே.

Kurunthokai 188, Mathurai Alakkar Gnālar Makanār Mallanār, Mullai Thinai – What the heroine said
Mullai buds have blossomed
on the vines, and the vast woodland
flourishes in this cool rainy
season, along with mullai flowers.

The one who made my fine jewels
to slip down has not come back.
Evening time has arrived to attack
my perfect beauty.

Notes:  பருவங் கண்டு தலைவி கூறியது.

Meanings:  முகை – buds, முற்றின – they have matured, ஏ – அசை நிலை, an expletive, முல்லை – jasmine, Jasminum sambac, முல்லையொடு – along with the jasmine flowers, தகை – splendidly, beautifully, முற்றின – it flourishes, ஏ – அசை நிலை, an expletive, தண்கார் – the cold season, வியன் புனம் – vast mullai land, வால் – pure, இழை – jewels, நெகிழ்த்தோர் – the one who made my jewels slip down, வாரார் – he has not come, மாலை வந்தன்று – evening time has come, என் மாண் நலம் – my perfect beauty, குறித்து – aiming, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 189, மதுரை ஈழத்துப் பூதன்தேவனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் பாகனிடம் சொன்னது
இன்றே சென்று வருவது நாளைக்
குன்று இழி அருவியின் வெண்தேர் முடுக
இளம் பிறை அன்ன விளங்கு சுடர் நேமி
விசும்பு வீழ் கொள்ளியின் பைம்பயிர் துமிப்பக்
கால் இயல் செலவின் மாலை எய்திச்  5
சில் நிரை வால் வளைக் குறுமகள்
பன் மாண் ஆகம் மணந்து உவக்கும்மே.

Kurunthokai 189, Mathurai Eelathu Poothanthēvanār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
Let us leave today and return
tomorrow riding the white chariot
that speeds as fast as a waterfall
flowing from a mountain,

……….its wheels splendid and gleaming
……….like the crescent moon, whirling as
……….fast like the wind, crunching green
……….plants like on its way and resembling
……….shooting stars falling from the sky,

so that I can reach home by evening,
and embrace the chest of the young
woman wearing few rows of white bangles,
and rejoice in her embraces.

Notes:  அரசனால் வினையின்கண் ஏவப்பட்ட தலைவன், தன் தேர்ப்பாகனை நோக்கிக் கூறியது.  அகநானூறு 254 – நெடுந்தேர் ஆழி உறுப்ப நுண் கொடி மின்னின் பைம்பயிர் துமிய.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – நேமி போகும்பொழுது மண்ணில் புதைந்த பகுதி போக எஞ்சிய பகுதியே வெளியில் தெரியுமாதலின் அப்பகுதிக்குப் பிறை உவமையாயிற்று.  விசும்பினின்றும் வீழும் கொள்ளியினால் பயிர் துமிர்தலைப் போல நேமியால் துமிந்தது.

Meanings:  இன்றே – today (ஏ – பிரிநிலை, exclusion), சென்று – going, வருவது நாளை – come back tomorrow, குன்று இழி அருவியின் – like the waterfalls flowing down the mountains, வெண்தேர் முடுக – riding the white chariot fast, இளம் பிறை அன்ன விளங்கு சுடர் நேமி – like the crescent moon are the bright gleaming wheels, விசும்பு வீழ் கொள்ளியின் – like falling stars from the sky, பைம்பயிர் துமிப்ப – chopping green plants, கால் இயல் செலவின் – moving like the wind, ride like the wind, மாலை எய்தி – reaching home at evening time, சில் நிரை – few rows, வால் வளை – white bangles, குறுமகள் பன் மாண் ஆகம் – the young woman’s esteemed chest, the young woman’s esteemed body, மணந்து உவக்கும் – to embrace and be happy, to unite and be happy, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 190, பூதம்புல்லனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நெறி இருங்கதுப்பொடு பெருந்தோள் நீவிச்
செறி வளை நெகிழச் செய் பொருட்கு அகன்றோர்
அறிவர் கொல் வாழி தோழி பொறி வரி
வெஞ்சின அரவின் பைந்தலை துமிய
உரவுரும் உரறும் அரை இருள் நடுநாள்  5
நல் ஏறு இயங்குதொறு இயம்பும்
பல் ஆன் தொழுவத்து ஒரு மணிக் குரலே.

Kurunthokai 190, Poothampullanār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Will he who stroked my wavy,
black hair and wide shoulders,
and caused my stacked bangles
to slip off
as he departed to earn wealth,

hear
the tinkling of a single bell
whenever a fine bull moves
in a stable with many cows,

in the middle of the night
when thunder rumbles, cutting
off the green heads of snakes?

Notes:  தலைவன் பொருள் ஈட்டும் பொருட்டுப் பிரிந்த காலத்தில் ஆற்றாளாகிய தலைவி தோழிக்குச் சொல்லியது.  பைந்தலை (4) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பசிய தலை, தமிழண்ணல் உரை – பசுமையான படமுள்ள தலை.  There is a convention that thunder ruins and kills snakes.  Akanānūru 92, 119, 182, 202, 274, 323, 328, Kalithokai 45, 113, Kurunthokai 158, 190, 268, 391 and Natrinai 37, 51, 114, 129, 238, 255, 264, 347, 383, Puranānūru 17, 37, 58, 126, 211, 366 and 369 have similar descriptions of thunder ruining or killing snakes.

Meanings:  நெறி இருங்கதுப்பொடு – with wavy black hair, with perfect thick hair, பெருந்தோள் நீவி – stroked my large shoulders, செறி வளை நெகிழ செய்- tight bangles to slip, stacked bangles to slip, பொருட்கு அகன்றோர் – one who parted to earn wealth, அறிவர் கொல் – does he understand, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – O friend, பொறி வரி வெஞ்சின அரவின் – of very angry snakes with spots and lines, பைந்தலை துமிய – their heads with hoods to be cut off, their green heads to be cut off, உரவுரும் உரறும் – roaring thunder, அரை இருள் நடுநாள் – in the middle of the night, நல் ஏறு இயங்குதொறு – whenever the fine bull moves, இயம்பும் – it rings, பல் ஆன் தொழுவத்து – in the stable with many cows, ஒரு மணிக் குரல் – the tinkling sound of one bell, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 191, பாடியவர் பெயர் கிடைக்கவில்லை, முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
உதுக்காண் அதுவே இது என் மொழிகோ
நோன் சினை இருந்த இரு தோடுப் புள்ளினம்
தாம் புணர்ந்தமையின் பிரிந்தோர் உள்ளா
தீங்குரல் அகவக் கேட்டு நீங்கிய
ஏதிலாளர் இவண் வரின் போதின்  5
பொம்மல் ஓதியும் புனையல்
எம்மும் தொடாஅல் என்குவெம் மன்னே.

Kurunthokai 191, Unknown poet, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
Look at this!
What I can tell you is that,
even though he listened
to the sweet calls
of the huge flocks of birds
……….on the thick branches,
……….that are unconcerned
……….about those separated,
he still parted, that stranger.

If he comes back here, I will tell
him not to touch me or adorn
my luxuriant hair with flowers.

Notes:  பிரிவிடை ஆற்றாள் எனக் கவன்ற தோழிக்குத் தலைவி உரைத்தது.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – ஏதிலாளர் என்று பன்மையால் கூறியவள் பின் புனையல், தொடாஅலென ஒருமையால் கூறினாள் தன் உள்ளத்தெழுந்த செறல் பற்றி.

Meanings:  உதுக்காண் அதுவே – look there, look at this, ஏ – அசை நிலை, an expletive, இது என் மொழிகோ – what can I say this is, ஓ – அசை நிலை, an expletive, நோன் சினை இருந்த – on the strong tree branches, இரு தோடுப் புள்ளினம் – huge flocks of birds, தாம் புணர்ந்தமையின் – since they united with their mates, பிரிந்தோர் – the one who is separated, உள்ளா – not thinking, தீங்குரல் அகவக் கேட்டு – even after hearing their sweet calls, நீங்கிய ஏதிலாளர் – the parted stranger (the hero), இவண் வரின் – if he comes here, போதின் – with flowers, பொம்மல்  ஓதியும் புனையல் – do not decorate my luxuriant hair, do not decorate my splendid hair, எம்மும் தொடாஅல் – do not touch me, என்குவெம் – I will say so, மன், ஏ – அசை நிலை, expletive, ஈற்றசை

குறுந்தொகை 192, கச்சிப்பேட்டு நன்னாகையார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
ஈங்கே வருவர் இனையல் அவர் என
அழாஅற்கோ இனியே நோய் நொந்து உறைவி
மின் இன் தூவி இருங்குயில் பொன்னின்
உரை திகழ் கட்டளை கடுப்ப மாச் சினை
நறும் தாது கொழுதும் பொழுதும்  5
வறுங்குரல் கூந்தல் தைவருவேனே.

Kurunthokai 192, Kachipēttu Nannākaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
I cannot stay here without
crying just because you
comfort me with the words,
“Do not worry, he will come.”

A black kuyil,
his shiny, pretty feathers
glittering like touchstone
on which gold is rubbed,
sits on a mango tree branch,
pecking fragrant flower pollen
in this early spring season.

My thick hair is unadorned
since he has not come.
But I will massage it.

Notes:  தலைவன் பிரிந்த காலத்தில் ‘நீ ஆற்றியிருக்க வேண்டும்’ என்று கூறிய தோழியிடம் தலைவி உரைத்தது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குயிலின் தூவி உரைகல் போன்று மின்னும் என்றது, பூந்தாது படியும் பொழுது குயில் பொன்னிறம் பெறினும் அந்நிறம் அதன் நிறமன்று; அது பறக்கும்போது உதிர்ந்துவிட எப்பொழுதும் கருங்குயிலாதலே இயல்பு.  அதுபோல நினது வன்புறைச் சொற்கள் கேட்கும்பொழுது யான் சிறிது ஆற்றுவேன் போலக் காணப்படுகின்றேன்.  பின்னர் உன் உரை மறைந்துவிட என் நெஞ்சின்கண் இயல்பாயுள்ள துன்பமே வெளிப்படுகின்றது.  யான் அழாது என்ன செய்வேன் என்னும் குறிப்பு.

Meanings:  ஈங்கே வருவர் இனையல் அவர் என – ‘do not worry, he will come here’ you say, அழாஅற்கு – will I not cry, ஓ – அசை நிலை, an expletive, இனி – now, ஏ – அசை நிலை, an expletive, நோய் நொந்து – one who lives with disease and pain, உறைவி – my friend, மின் இன் தூவி – shining sweet feathers (glittering with pollen), இருங்குயில் – black cuckoo, Asian Koel, Eudynamys scolopaceus, the male bird has black feathers and the female has brown feathers with white and light brown spots, பொன்னின் – like gold, உரை – rubbing, திகழ் – shining, கட்டளை – touchstone (stone used to test gold), கடுப்ப – like, மாச்சினை – mango branches, நறுந் தாது – fragrant flower pollen, கொழுதும் – pecks, பொழுதும் – at this time, in this season (early spring), வறுங்குரல் கூந்தல் – unadorned thick hair, தைவருவேன் – I will massage, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 193, அரிசில் கிழார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மட்டம் பெய்த மணிக் கலத்தன்ன
இட்டு வாய்ச் சுனைய பகுவாய்த் தேரை
தட்டைப் பறையின் கறங்கு நாடன்
தொல்லைத் திங்கள் நெடு வெண்ணிலவின்
மணந்தனன் மன் நெடுந்தோளே  5
இன்று முல்லை முகை நாறும்மே.

Kurunthokai 193, Arisil Kilār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
The man from the country,
……….where toads with gaping mouths
……….croak like the bamboo gadget
……….’thattai’ in small-mouthed
……….springs that are like sapphire
……….colored jars filled with liquor,
embraced my long arms last month
under that huge moon.  Even now
the scent of mullai buds is upon them.

Notes:  தலைவனும் தலைவியும் இல்லறம் நடத்தும் மனைக்குச் சென்ற தோழி, ‘நீ வரையும் நாளளவும் ஆற்றியிருந்தாய்’ என்று பாராட்ட, தலைவி அதற்கான காரணத்தை உரைத்தது.  தட்டைப் பறை (3) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – தட்டைப் பறை என்றது தட்டையையே.  தட்டை மகளிர் தினைப் புனத்தில் கிளி முதலியவற்றைக் கடிவதற்குரிய கருவிகளுள் ஒன்று. மூங்கிலைக் கண்ணுக்கு கண் உள்ளதாக நறுக்கிப் பலவாகப் பிளந்து ஓசை உண்டாக ஒன்றிலே தட்டப்படுவது.  மலைபடுகடாம் 9 – அரிக்குரல் தட்டை.  Thattai is a musical gadget used in orchestras.  In Malaipadukadam, it is played by artists along with these other instruments – முழவு, ஆகுளி, பாண்டில், கோடு, தூம்பு, எல்லரி, பதலை.  முல்லை முகை நாறும்மே (6) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – முல்லையினது மொட்டறா மலரின் மணத்தை என் தோள்கள் வீசா நிற்கும், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அவனது மேனியின் இயற்கை மணமாகவே முல்லைப் பூவின் மணம் என் தோள்கள் கமழா நிற்கும்.

Meanings:   மட்டம் பெய்த மணிக் கலத்தன்ன – like sapphire colored jars in which toddy/liquor has been  poured, இட்டு வாய்ச் சுனைய – in the small-mouthed springs, பகுவாய்த் தேரை – toads with gaping mouths, தட்டைப் பறையின் – like the bamboo devices used to chase parrots, கறங்கு – sounds, நாடன் – the man from such country, தொல்லைத் திங்கள் – in the past months, நெடு வெண்ணிலவின் – during the waxing moon, during the long moon phase, மணந்தனன் – he embraced me, மன் – an expletive, நெடும் தோள் – the long arms, ஏ – அசை நிலை, an expletive, இன்று – today, முல்லை முகை நாறும் – they smell like jasmine flowers, Jasminum sambac, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 194, கோவர்த்தனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
என் எனப்படும் கொல் தோழி மின்னுபு
வான் ஏர் பிரங்கும் ஒன்றோ அதன் எதிர்
கான மஞ்ஞை கடிய ஏங்கும்
ஏதில கலந்த இரண்டற்கு என்
பேதை நெஞ்சம் பெரு மலக்குறுமே.  5

Kurunthokai 194, Kōvarthanār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
Lightning flashes, clouds rise
up, and the sky rumbles.  Is it
just this that brings me sorrow?

No!  The forest peacocks echo
rapidly with plaintive cries.

My naive heart will be confused
greatly by these two combined
discordant sounds.  How
would this appear, my friend?

Notes:  பருவ வரவின்கண் ஆற்றாள் என கவன்ற தோழிக்குத் தலைவி உரைத்தது.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – ஒரு மாலையிற் சூன்முகில் கண்டு மயில் களித்துக் கூவி ஆடுதல் கண்டு நின்றபொழுது இயற்கைப் புணர்ச்சியிற் கூடியவள் ஆதலான் இவற்றை நட்பாகக் கருத்தியுள்ளவள் தலைவர் இல்லாதபோது தம் குரலால் வருத்தலான் ஏதில கலந்த என்றாள்.

Meanings:  என் எனப்படும் – how would this be considered, கொல் – அசை நிலை, an expletive, தோழி – Oh friend, மின்னுபு – lightning occurs, வான் ஏர் பிரங்கும் – clouds rise and the sky rumbles with thunder, ஒன்றோ – is it just this one, அதன் எதிர் – in response to that, கான மஞ்ஞை – forest peacocks, கடிய – rapidly, ஏங்கும் – they screech, ஏதில கலந்த இரண்டற்கு – two different ones mixed together, பேதை நெஞ்சம் – my naive heart, பெரு மலக்குறும் – it will be very confused, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 195, தேரதரனார், நெய்தற் திணை – தலைவி சொன்னது
சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேரப்
படர் சுமந்து எழுதரு பையுள் மாலை
யாண்டு உளர் கொல்லோ வேண்டு வினை முடிநர்
இன்னாது இரங்கும் என்னார் அன்னோ
தைவரல் அசை வளி மெய் பாய்ந்து உறு தரச்  5
செய்வுறு பாவை அன்ன என்
மெய் பிறிது ஆகுதல் அறியாதோரே.

Kurunthokai 195, Theratharanār, Neythal Thinai – What the heroine said
I wonder where he is,
in this desolate evening
when the sun has reduced
its heat and reached the
mountains, and my
rising sorrow has spread?

Does the one who went to
seek wealth think about how
my body, like a created doll,
has been altered by the moving
gusts of wind that attack me?

Notes:  பிரிவிடைப் பருவ வரவின்கண் தலைவி வருந்திக் கூறியது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பிரிவுத் தீயாலே உடல் உருகுதற்கு அரக்குப் பாவை உவமை.  செய்யுறு பாவை அரக்கால் இயற்றிய பாவை என்க.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பாவை அன்ன என் மேனி என்றது கழிந்ததற்கு இறங்கியதாகலின் தற்புகழ்ச்சி ஆகாது.  பாவை பொன்னால் செய்தது.

Meanings:  சுடர் சினம் தணிந்து – the sun’s heat has gone down (சினம் – ஆகுபெயர்), குன்றம் சேர – and it reaches the mountains, படர் சுமந்து – carrying sorrow, எழுதரு – rising, பையுள் மாலை – painful evening, யாண்டு உளர் கொல் – I wonder where he is, ஓ – அசை நிலை, an expletive, வேண்டு வினை முடிநர் – one who went to finish what he wanted, இன்னாது இரங்கும் என்னார் – he does not think about my sorrow, அன்னோ – aiyo, தைவரல் – touching, அசை வளி – moving wind, மெய் பாய்ந்து உறு தர – attacking my body and giving me grief, செய்வுறு பாவை அன்ன – like a created doll, என் மெய் – my body, பிறிது ஆகுதல் – the changing, அறியாதோர் – one who does not know, ஏ – ஈற்றசை

குறுந்தொகை 196, மிளைக் கந்தனார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வேம்பின் பைங்காய் என் தோழி தரினே
தேம்பூங்கட்டி என்றனிர் இனியே
பாரி பறம்பின் பனிச் சுனைத் தெண்ணீர்
தைஇத் திங்கள் தண்ணிய தரினும்
வெய்ய உவர்க்கும் என்றனிர்  5
ஐய அற்றால் அன்பின் பாலே.

Kurunthokai 196, Milai Kanthanār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Before,
if my friend gave you
a bitter unripe neem fruit,
you would say that
it was a sweet sugar cube.

Now,
even if she gives you clear,
cold water from Pāri’s
Parampu Mountain springs,
chilled by Thai month’s cold,
you will say
that it is warm and brackish.

Sir, such is the nature of your love.

Notes:  வாயில் வேண்டிப் புக்க தலைவனுக்குத் தோழி கூறியது.  பறம்பு மலையின் சுனை:  அகநானூறு 78 –  கடும் பரிப் புரவிக் கைவண் பாரி தீம் பெரும் பைஞ்சுனை, குறுந்தொகை 196 – பாரி பறம்பின் பனிச் சுனைத் தெண்ணீர், புறநானூறு 109 – வானத்து மீன் கண் அற்று அதன் சுனையே, புறநானூறு 116 – தீ நீர்ப் பெருங்குண்டு சுனை, புறநானூறு 176 – பாரி பறம்பின் பனிச் சுனைத் தெண்ணீர், புறநானூறு 337 – பாரி பறம்பின் பனிச் சுனை.

Meanings:  வேம்பின் பைங்காய் – bitter unripe/green fruits of neem trees, Azadirachta indica, என் தோழி தரின் – if my friend gave to you, ஏ – அசை நிலை, an expletive, தேம்பூங்கட்டி – sweet sugar cube, என்றனிர் – you said, இனி – now, ஏ – அசை நிலை, an expletive, பாரி பறம்பின் – Pari’s Parambu mountain, பனிச் சுனை – cold spring, தெண்ணீர் – clear water, தைஇ – Thai, திங்கள் – month, தண்ணிய – cold, தரினும் – even if she gives, வெய்ய உவர்க்கும் – it is hot and salty, என்றனிர் – you are saying, ஐய – sir, lord, அற்று – that is how it is, ஆல் – அசை நிலை, an expletive, அன்பின் – your love, பால் – part, the nature, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 197, கச்சிப்பேட்டு நன்னாகையார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
யாது செய்வாம் கொல் தோழி நோதக
நீர் எதிர் கருவிய கார் எதிர் கிளை மழை
ஊதையம் குளிரொடு பேதுற்று மயங்கிய
கூதிர் உருவிற் கூற்றம்
காதலர்ப் பிரிந்த என் குறித்து வருமே.  5

Kurunthokai 197, Kachipēttu Nannākaiyār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
Rainy season has come
with heavy showers
accompanied
by lightning and thunder.

Cold winds are blowing
and winter is here,
appearing like Kootruvan,
and coming toward me.
I am afraid,
being away from my lover.

What can we do, my friend?
It hurts.

Notes:  பருவ வரவின்கண் வற்புறுத்தும் தோழிக்குத் தலைவி உரைத்தது.  கருவிய (2) – இடி மின்னல் முதலிய தொகுதிகளையுடைய.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – கூற்றம் காதலர்ப் பிரிந்து எற்குறித்து நோதக வரும் என்றாள்.  இதே கூதிர்காலம் காதலர் உடனுறையும் அமையத்து  இன்பத்திற்கு உதவியாயிருந்தது என்பது குறித்தது.

Meanings:  யாது செய்வாம் – what can we do, கொல் – அசை நிலை, an expletive, தோழி – O friend, நோதக – hurting, நீர் எதிர் – accepting water, taking water, கருவிய – clouds with lightning and thunder, கார் எதிர் – accepting the rainy season, கிளை மழை – heavy rains, spread rains, ஊதையம் குளிரொடு – along with chill winds, பேதுற்று மயங்கிய – very confused, கூதிர் உருவிற் கூற்றம் – Kootruvan in the form of cold season, Death in the form of cold season, காதலர்ப் பிரிந்த – separated from my lover, என் குறித்து – toward me, வரும் – it comes, ஏ – ஈற்றசை

குறுந்தொகை 198, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
யாஅம் கொன்ற மரம் சுட்ட இயவில்
கரும்பு மருள் முதல பைந்தாள் செந்தினை
மடப் பிடித் தடக்கை அன்ன பால் வார்பு
கரிக்குறட்டு இறைஞ்சிய செறி கோள் பைங்குரல்
படுகிளி கடிகம் சேறும் அடு போர்  5
எஃகு விளங்கு தடக்கை மலையன் கானத்து
ஆரம் நாறு மார்பினை
வாரற்க தில்ல வருகுவள் யாயே.

Kurunthokai 198, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O man with a chest
fragrant with sandal paste
from the forest of king Malaiyan
with huge hands and shining spears
used in murderous battles!

Do not come here!  Mother comes
here often.   Also, this is our desire.

We are going swifty through the path
where trees are cut and burned,
to protect from marauding parrots,
fresh, thick clusters of mature red millet
bent like coal tongs,
their green stems resembling sugar canes,
and large like trunks of female elephants.

Notes:  தோழி குறியிடம் பெயர்த்துக் கூறியது.  அகநானூறு 118 – குரல் ஏனல் கிளி கடி பாடலும் ஒழிந்தனள், அகநானூறு 194 – கிளி கடி மகளிரின் விளி படப் பயிரும், குறுந்தொகை 142 – புனக் கிளி கடியும் பூங்கண் பேதை, குறுந்தொகை 198 – படுகிளி கடிகம் சேறும், குறுந்தொகை 217 – தினை கிளி கடிக எனின், குறுந்தொகை 291 – ஏனல் படுகிளி கடியும் கொடிச்சி கைக் குளிரே இசையின் இசையா இன்பாணித்தே, குறுந்தொகை 360 –  ஏனல் உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கைக் குளிரே, பதிற்றுப்பத்து 78 – மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலிக் கிளி கடி மேவலர் புறவு தொறும் நுவல.

Meanings:  யாஅம் கொன்ற – yā trees were cut, ஆச்சா மரம், Hardwickia binata, மரம் சுட்ட இயவில் – in the path where trees were burned, கரும்பு மருள் – like sugarcane, முதல – base, trunk, பைந்தாள் செந்தினை – green stemmed red millet, Italian millet, Setaria italicum, மடப் பிடித் தடக்கை அன்ன – like the innocent female elephant’s big trunk, பால் வார்பு – filled with milk, mature flour stage, கரிக்குறட்டு இறைஞ்சிய – bent like coal tongs, செறி கோள் பைங்குரல் – dense clusters of fresh spikes, dense clusters of green spikes, படுகிளி – seizing parrots, parrots that attack the millet, கடிகம் சேறும் – we are going fast to chase, அடு போர் – killing battle, எஃகு விளங்கு – with spear carrying flourishing army, தடக்கை மலையன் கானத்து – in the forest of king Malaiyan with big hands, ஆரம் நாறு மார்பினை – you with a sandal-fragrant chest, வாரற்க – do not come, sandal, Santalum album, தில்ல – தில் விழைவின்கண் (விருப்பத்தின்கண்) வந்த இடைச் சொல், ஈறு திரிந்தது வந்தது, a particle which signifies desire, வருகுவள் – she will come, யாய் – mother, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 199, பரணர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் சொன்னது தன் நெஞ்சிடம்
பெறுவது இயையாது ஆயினும் உறுவது ஒன்று
உண்டு மன் வாழிய நெஞ்சே திண் தேர்க்
கைவள் ஓரி கானந் தீண்டி
எறி வளி கமழு நெறிபடு கூந்தல்
மை ஈர் ஓதி மாஅயோள் வயின்  5
இன்றையன்ன நட்பின் இந் நோய்
இறு முறை என ஒன்று இன்றி
மறுமை உலகத்து மன்னுதல் பெறுமே.

Kurunthokai 199, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
May you live long, my heart!
The fragrance in her curly,
thick, oiled hair is like that from
the forests of charitable Ōri with
sturdy chariots.

This love affliction that I have
for my beautiful girl today,
is forever.
If I cannot get her in this life, I
will be rewarded with her in my next.

Notes:  தலைவி இற்செறிக்கப்படுவாள் என்பதை தோழியின் மூலம் அறிந்த தலைவன், தன் நெஞ்சிடம் உரைத்தது.  வாழிய (2) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – அசை, தமிழண்ணல் உரை – நீ வாழ்வாயாக.

Meanings:  பெறுவது இயையாது ஆயினும் – even if it is impossible to get her, உறுவது – benefit, ஒன்று உண்டு – there is one, மன் – அசை நிலை, an expletive, வாழிய – அசை நிலை, an expletive, may you live long, நெஞ்சே – O heart, திண் தேர் – sturdy chariots, கைவள் ஓரி – charitable Ōri, கானந் தீண்டி – touching his forest, எறி வளி – blowing wind, கமழு – fragrance, நெறிபடு கூந்தல் – curly hair, perfectly braided hair, மை ஈர் ஓதி – black oiled hair, (Nedunalvādai 44 – இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர்ந்திரி கொளீஇ), மாஅயோள் வயின் – with the dark beauty, இன்றை அன்ன – like today, நட்பின் – with friendship, இந் நோய் – this love disease, இறுமுறை – get destroyed, என ஒன்று இன்றி – without that, மறுமை உலகத்து – in the next world, மன்னுதல் – stability, பெறும் – will attain, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 200, ஔவையார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பெய்த குன்றத்துப் பூ நாறு தண் கலுழ்
மீ மிசைச் தாஅய வீஇ சுமந்து வந்து
இழிதரும் புனலும் வாரார் தோழி
மறந்தோர் மன்ற மறவா நாமே
கால மாரி மாலை மாமழை  5
இன்னிசை உருமின முரலும்
முன்வரல் ஏமம் செய்து அகன்றோரே.

Kurunthokai 200, Avvaiyār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
My friend!  He has not come back,
at this time when rain falls on the
mountains and comes down as cold,
turbid streams with the fragrance of
flowers,
my man who assured me of his return
before the monsoon’s dark clouds
roared sweetly in the evenings.

He has forgotten me.  But I will not
forget him.

Notes:  பருவங்கண்டு கவன்ற தலைவியிடம் ‘இது கார் அன்று, வம்பு’ எனக் கூறிய தோழியிடம் தலைவி கூறியது.

Meanings:  பெய்த – rains, குன்றத்து – on the mountains, பூ நாறு – flower fragrant, தண் – cold, கலுழ் – turbid, மீ மிசை – above, தாஅய – spread, வீ – flowers, சுமந்து – carry, வந்து – bring, இழிதரும் – flow down, புனலும் – streams, வாரார் – he does not come, தோழி – friend, மறந்தோர் – he who has forgotten, மன்ற – certainly, மறவா – not forgetting, நாம் – I, ஏ – பிரிநிலை, exclusion, கால மாரி – the season’s rains, மாலை மா மழை – evening’s dark clouds, இன்னிசை – sweet music, உருமின முரலும் – they roar with thunder, முன்வரல் – he said that he will come before, ஏமம் செய்து அகன்றோர் – the one who left me after assuring me, ஏ – அசை நிலை, an expletive

 

Advertisements