மலைபடுகடாம்   – Malaipadukadām

Translated by Vaidehi Herbert

Copyright ©  All Rights Reserved

பாடியவர்          –      இரணியமுட்டத்துப் பெருங்குன்றூர்ப் பெருங்கெளசிகனார்
பாடப்பட்டவன்     –      நன்னன் வேண்மான்
திணை            –      பாடாண்திணை
துறை             –      ஆற்றுப்படை
பாவகை           –      ஆசிரியப்பா

மொத்த அடிகள்     –      583

தமிழ் உரை நூல்:
பத்துப்பாட்டு (2 பகுதிகள்) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை

This song has 583 lines in the Āsiriyappā/Akaval meter, and was written by Perunkundroor Perunkousikanār for King Nannan Venmān.  The title, meaning ‘Secretions Oozing from the Mountains’, probably implies waterfalls gushing down the mountains.  This song has another name, Kūtharatruppadai ‘the guide of actors’.    The song describes many facets of life in the different communities in the hero’s land.  There are exquisite descriptions of nature.

கூத்தர் பலவகை வாத்தியங்களைப் பையிலிட்டு

எடுத்துச் செல்லுதல்

திருமழை தலைஇய இருள் நிற விசும்பின்
விண் அதிர் இமிழிசை கடுப்ப பண் அமைத்து
திண் வார் விசித்த முழவொடு ஆகுளி
நுண் உருக்கு உற்ற விளங்கு அடர்ப் பாண்டில்

மின் இரும் பீலி அணித்தழைக் கோட்டொடு

கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர்த் தூம்பின்
இளிப்பயிர் இமிரும் குறும்பரம் தூம்பொடு
விளிப்பது கவரும் தீம் குழல் துதைஇ
நடுவு நின்று இசைக்கும் அரிக்குரல் தட்டை

கடி கவர்பு ஒலிக்கும் வல்வாய் எல்லரி …10

நொடி தரு பாணிய பதலையும் பிறவும்
கார்கோட் பலவின் காய்த்துணர் கடுப்ப

நேர்சீர் சுருக்கில் காய கலப்பையிர் (1 – 13)

Musical Instruments are Packed

You who carry your musical instruments on balancing

poles have packed them in draw-string bags, looking like

monsoon’s jackfruit clusters, a mulavu drum with sturdy,

tight straps that creates roaring sounds like the sky-shattering

noises from beautiful clouds in the dark sky, an ākuli drum,

a bright cymbal with intricate designs made from melted

metal, conch shell decorated with lightning-like, dark

peacock plumes, sweet-music creating, small, splendid

thoompu horn that sounds like the tubular,

breathing trunk that hangs between the eyes of an

elephant, sweet flute that sounds with unison, a rattle

played in the middle of the orchestra with sharp

sounds, strong-mouthed ellari drum played to beat,  a

pathalai drum that gives perfect beats, and other musical

instruments.

Meanings:  திருமழை தலைஇய இருள் நிற விசும்பின் – beautiful clouds in dark colored sky, விண் அதிர் இமிழிசை கடுப்ப – like the sky shattering roars, பண் அமைத்து – creating tunes,  திண் வார் விசித்த முழவொடு – with mulavu drums with tight straps, ஆகுளி – ākuli drum,  நுண் உருக்கு உற்ற விளங்கு அடர்ப் பாண்டில் – intricate, melted and made, bright cymbals, மின் இரும் பீலி அணித்தழைக் கோட்டொடு – with conch shells/horns that are covered beautifully with lightning like dark peacock plumes, கண் இடை விடுத்த – between the eyes, களிற்று உயிர்த் தூம்பின் – like the hollow breathing trunk of male elephants, இளிப்பயிர் இமிரும் – creates pleasant/sweet fine sounds, குறும் பரம் தூம்பொடு – with small splendid thoompu, விளிப்பது கவரும் – attractive sounds, தீம்குழல் – sweet flute, துதைஇ – closely,  நடுவு நின்று இசைக்கும் – plays in the middle, அரிக்குரல் தட்டை – a rattle with sharp sounds, கடி கவர்பு ஒலிக்கும் வல்வாய் எல்லரி – rhythmic strong-mouthed ellari sounds, நொடி தரு பாணிய பதலையும் – with pathalai drum that gives perfect beats, பிறவும் – and others, கார்கோட் பலவின் காய்த்துணர் கடுப்ப – like the monsoon season’s jackfruit clusters, நேர்சீர் சுருக்கில் காய கலப்பையிர் –   you who carry your instruments on balancing shoulder poles have packed them in perfect draw-string bags – பொ. வே. சோமசுந்தரனாரின் உரையின்படி ‘காய’ என்பதன் பொருள் ‘காவின’ ஆகும்.  ‘காவுதல்’ என்றால் தோளில் சுமந்து செல்லல், Pura 206-10 ‘காவினெம் கலனே’.

அவர்கள் கடந்து வந்த மலை வழி

கடுக் கலித்து எழுந்த கண்அகன் சிலம்பில்

படுத்து வைத்தன்ன பாறை மருங்கின்

எடுத்து நிறுத்தன்ன இட்டு அருஞ் சிறுநெறி
தொடுத்த வாளியர் துணை புணர் கானவர்
இடுக்கண் செய்யாது இயங்குநர் இயக்கும்
அடுக்கல் மீமிசை அருப்பம் பேணாது

இடிச்சுர நிவப்பின் இயவுக் கொண்டு ஒழுகி (14 – 20)

Mountain path

Without worrying about protection,

you have passed through the huge mountain

range with kadukkāy trees, near lying boulders

that appear like they had been placed, on a difficult,

narrow path that looks like it was set there, on the

mountain where forest men who shoot arrows,

who unite with their wives, do not cause sorrow to

those who travel on the high path created with broken

stones.

 

Meanings:  கடுக் கலித்து எழுந்த கண் அகன் சிலம்பில் – on the huge mountain filled with kadu trees, gall nut tree, terminalia Chebula, படுத்து வைத்தன்ன பாறை மருங்கின் – near the lying boulders which appear like they had been placed, எடுத்து நிறுத்தன்ன – like created and placed, இட்டு – an asai, அருஞ் சிறு நெறி – difficult narrow path, தொடுத்த வாளியர் – those who shoot arrows, துணை புணர் கானவர் – forest men who unite with their wives, forest men who are with their wives, இடுக்கண் செய்யாது இயங்குநர் இயக்கும் – path which functions for travelers without causing troubles, அடுக்கல் மீமிசை – on the mountains, அருப்பம் பேணாது – without worrying about protection, இடிச்சுர நிவப்பின் – on the high path broken and created, இயவுக் கொண்டு ஒழுகி – passed through it

பேரியாழின் இயல்பு

தொடித் திரிவு அன்ன தொண்டு படு திவவின் … 21
கடிப்பகை அனைத்தும் கேள்வி போகா
குரல் ஓர்த்துத் தொடுத்த சுகிர் புரி நரம்பின்
அரலை தீர உரீஇ வரகின்
குரல் வார்ந்தன்ன நுண் துளை இரீஇ
சிலம்பு அமை பத்தல் பசையொடு சேர்த்தி
இலங்கு துளை செறிய ஆணி முடுக்கி
புதுவது புனைந்த வெண்கை யாப்பு அமைத்து
புதுவது போர்த்த பொன் போல் பச்சை
வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால் … 30

மடந்தை மாண்ட நுடங்கு எழில் ஆகத்து
அடங்கு மயிர் ஒழுகிய அவ்வாய் கடுப்ப
அகடு சேர்பு பொருந்தி அளவினில் திரியாது
கவடு படக் கவைஇய சென்று வாங்கு உந்தி
நுணங்கு அரம் நுவறிய நுண் நீர் மாமை
களங்கனி அன்ன கதழ்ந்து கிளர் உருவின்
வணர்ந்து ஏந்து மருப்பின் வள் உயிர்ப் பேரியாழ் (21 – 37)

Description of the Large Lute

The nine frets on the large lute are like varied bangles

worn by women; the tight strings are tuned to perfection

without a fault even the size of tiny, white mustard; the

leather top of gold color is attached to the sound

producing bowl with glue; nails driven into its tiny holes

resemble millet grain growing in clusters; the bridge is

made of ivory; its curved sound hole on the leather top

resembles the beautiful stomachs of young women with

well draping, bee-swarming, five-part braids that fall on

their lovely, curved chests; and its pretty, curved, lifted stem

filed with a fine rasp appears shiny dark like kalam fruits.

Meanings:  தொடித் திரிவு அன்ன – like the variations of bangles, தொண்டு படு திவவின் – with the nine frets, கடிப்பகை அனைத்தும் கேள்வி போகா குரல் ஓர்த்துத் தொடுத்த – tied and tuned perfectly sounding without even a small mustard size fault, சுகிர் புரி நரம்பின் – with tight strings, அரலை தீர உரீஇ – are tuned without fault, வரகின் குரல் வார்ந்தன்ன நுண் துளை இரீஇ – tiny holes resemble millet grain growing in clusters,  சிலம்பு அமை – causing sound, பத்தல் பசையொடு சேர்த்தி – the body/bowl of the lute is attached using glue, இலங்கு துளை செறிய ஆணி முடுக்கி – inserting nails tightly on the bright holes, புதுவது புனைந்த வெண் கை யாப்பு அமைத்து – attaching a new bridge made with elephant tusks, புதுவது போர்த்த பொன் போல் பச்சை – newly covered with golden colored leather, வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால் மடந்தை – young woman with five-part braid swarmed by bees due to fragrance like weddings, மாண்ட நுடங்கு எழில் ஆகத்து – on the esteemed curved beautiful chests, அடங்கு மயிர் ஒழுகிய – draping controlled hair, அவ்வாய் கடுப்ப – beautiful like that, அகடு – stomach, சேர்பு பொருந்தி – attached, அளவினில் திரியாது – not differing in size, கவடு பட – separated,  கவைஇய சென்று – bent, வாங்கு உந்தி – curved sound hole, நுணங்கு அரம் நுவறிய – filed with a fine rasp, carved with a fine saw, நுண் நீர் மாமை – nature of dark beauty, களங்கனி அன்ன – like kalam fruits, களாக்காய்,  Corinda tree, Bengal Currant, Carissa spinarum, கதழ்ந்து – greatly, கிளர் – shining, உருவின் – form, வணர்ந்து ஏந்து மருப்பின் – with a curved lifted stem, வள் உயிர்ப் பேரியாழ் – loud sounding large lute

பாணரும் விறலியும் சூழ இருந்து கூத்தர்

தலைவனை அழைத்தல்

அமைவரப் பண்ணி அருள் நெறி திரியாது
இசை பெறு திருவின் வேத்தவை ஏற்ப
துறை பல முற்றிய பை தீர் பாணரொடு … 40
உயர்ந்து ஓங்கு பெருமலை ஊறின் ஏறலின்
மதம் தபு ஞமலி நாவின் அன்ன
துளங்கு இயல் மெலிந்த கல்பொரு சீறடி
கணம் கொள் தோகையின் கதுப்பு இகுத்து அசைஇ

விலங்கு மலைத்து அமர்ந்த சேயரி நாட்டத்து

இலங்கு வளை விறலியர் நிற்புறம் சுற்ற
கயம் புக்கன்ன பயம்படு தண் நிழல்
புனல் கால்கழீஇய மணல் வார் புறவில்
புலம்பு விட்டு இருந்த புனிறு இல் காட்சி
கலம் பெறு கண்ணுளர் ஒக்கல் தலைவ (38 – 50)

Addressing the Leader of Bards

O lord of the clan of artists who receive precious

gifts, whose poor bards with great skills play with grace

perfect music with proper arrangements suiting the

courts of rich kings, whose viralis are adorned

with bright bangles, their looks with red-striped

eyes like those of bewildered deer, their splendid

small feet, resembling tongues of weak dogs,

tired by climbing on lofty mountain

paths where pebbles hurt them, their swaying

hair like the plumes of peacocks that live in flocks,

and they surround you and rest under fine, cool shade

in the forest with long stretches of sand washed by the

river canals, with the feeling of entering a pond,

abandoning their sorrow, your group without children!

Notes:  The word பை on line 40 is explained by Po. Ve. Somasundaranar as, ‘பை – பசுமை, ஈங்கு செல்வமுடைமையின் மேற்று.  செல்வத்தை பசுமை என்றும் நல்குரவைக் கருமை என்றும் கூறுதல் மரபு.  இனி, பை இளமை எனக் கொண்டு இளமை தீர்ந்த பாணர் எனினுமாம்’.  The words The words பை தீர் பாண in Natrinai 167-6 has been interpreted by Pinnathur Narayanasamy Iyer as ‘வருத்தமில்லாத பாணனே’.  They have been interpreted by Avvai Duraisamy Pillai as ;வருத்தமுடைய பாணனே’.

Meanings:  அமைவரப் பண்ணி அருள் நெறி திரியாது இசை பெறு – with proper arrangements and not differing from grace they  play music without mistakes,  திருவின் வேத்தவை ஏற்ப – suiting the courts of rich kings, துறை பல முற்றிய பை தீர் பாணரொடு – with bards with no wealth who have great skills in their field, with old bards who have great skills in their field, உயர்ந்து ஓங்கு பெரு மலை ஊறின் ஏறலின் – due to climbing on the tall lofty mountain paths, மதம் தபு ஞமலி நாவின் அன்ன – like the tongues of dogs whose strengths are ruined, துளங்கு இயல் – splendid, மெலிந்த – thin, கல் பொரு சீறடி – small feet hitting the pebbles, கணம் கொள் தோகையின் – like the plumes of peacocks that live in flocks, கதுப்பு இகுத்து அசைஇ – hair hanging and moving, விலங்கு மலைத்து அமர்ந்த சேயரி நாட்டத்து – looks with red eyes and bewildered looks of deer, இலங்கு வளை விறலியர் – viralis with bright bangles,  நிற்புறம் சுற்ற – surrounding you, கயம் புக்கன்ன – like entering a pond, பயம்படு தண் நிழல் – beneficial cool shade, புனல் கால் கழீஇய – washed by the river canals, மணல் வார் புறவில் – in the forest where there are long sandy areas, புலம்பு விட்டு இருந்த – let go of sorrow,  புனிறு இல் காட்சி – seen without children, கலம் பெறு கண்ணுளர் ஒக்கல் தலைவ – O lord of the clan of artists (those who sing and dance) who receive precious jewels

நன்னனை அடைந்தால் நல்ல பயன் பெறுவீர்கள்

எனல்

தூ மலர் துவன்றிய கரை பொரு நிவப்பின் … 51
மீமிசை நல்யாறு கடற் படர்ந்தாஅங்கு
யாம் அவண் நின்றும் வருதும் நீயிரும்
கனி பொழி கானம் கிளையொடு உணீஇய
துனை பறை நிவக்கும் புள்ளினம் மான
புனை தார்ப் பொலிந்த வண்டுபடு மார்பின்
வனை புனை எழில் முலை வாங்கு அமைத் திரள் தோள்
மலர் போல் மழைக்கண் மங்கையர் கணவன்
முனைபாழ் படுக்கும் துன்அருந் துப்பின்
இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்குப் …60

புதுநிறை வந்த புனல் அம் சாயல்
மதி மாறு ஓரா நன்று உணர் சூழ்ச்சி
வில் நவில் தடக்கை மே வரும் பெரும் பூண்
நன்னன் சேய் நன்னற் படர்ந்த கொள்கையொடு
உள்ளினிர் சேறிர் ஆயின் பொழுது எதிர்ந்த

புள்ளினிர் மன்ற என் தாக்குறுதலின் (51 – 66)

Reaching Nannan for Gifts

I am returning from him with gifts, like a fine stream

that tumbles down a tall mountain carrying pure flowers,

as it dashes against its banks and rushes toward the ocean.

You and your family should go to Nannan, son of Nannan,

who wears splendid, large gold ornaments,

like flocks of birds that fly fast in the sky and go toward

forests that shower fruits.  He is husband to women with

curved, rounded arms that resemble bamboo, moist

eyes that appear like flowers, and painted, pretty breasts.

His chest, decorated with sandal paste, has flower garlands

on which bees swarm.  His large hands are trained to use

bows.  He has great strength to ruin enemy lands, a man of

clear thinking who avoids evil thoughts.  He has the lovely

nature to donate to bards who plant seeds of praise.

Think of him and go to him with hope.  It is your good fortune

that you came across me.  Consider meeting me a good omen,

as you depart!

Meanings:  தூ மலர் துவன்றிய – filled with pure flowers, கரை பொரு – hitting the shores, நிவப்பின் – tall, மீமிசை – atop, நல்யாறு – fine river, கடல் படர்ந்தாஅங்கு – like it goes toward the ocean, யாம் அவண் நின்றும் வருதும் – we come from there,  நீயிரும் – you too, கனி பொழி கானம் – forest which showers fruits, கிளையொடு உணீஇய – to eat with relatives, துனை பறை நிவக்கும் புள்ளினம் மான – like flocks of birds that fly fast high above, புனைதார்ப் பொலிந்த வண்டு படு – wearing bee swarming garlands, மார்பின் வனை புனை எழில் முலை – beautiful breasts with drawn patterns, வாங்கு அமைத் திரள் தோள் – rounded arms like curved bamboo, மலர் போல் மழைக்கண் மங்கையர் கணவன் – husband of women with flower-like eyes, முனைபாழ் படுக்கும் துன்அருந் துப்பின் – with great strength to ruin enemy lands, இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்கு – to bards who plant the seeds of praises, புது நிறை வந்த புனல் அம் சாயல் – lovely nature like that of new floods, மதி மாறு ஓரா – not thinking against his intelligence, நன்று உணர் சூழ்ச்சி – thinks only about good behavior, வில் நவில் தடக்கை – large hands that are skilled with bows, மே வரும் பெரும் பூண் நன்னன் சேய் நன்னன் – Nannan who is the son of Nannan wearing splendid/fitting huge ornaments, படர்ந்த கொள்கையொடு உள்ளினிர் சேறிர் ஆயின் – if you think about him and go to him with principle, பொழுது எதிர்ந்த – meeting me on your way at this time, புள்ளினிர் – consider as good omen for you, மன்ற – an asai, expletive, for sure, என் தாக்குறுதலின் – that you came across me

கூத்தன் நன்னனைப் பற்றிக் கூறுதல்

ஆற்றின் அளவும் அசையும் நல் புலமும்
வீற்று வளம் சுரக்கும் அவன் நாடு படுவல்சியும்
மலையும் சோலையும் மாபுகல் கானமும்
தொலையா நல்இசை உலகமொடு நிற்ப … 70

பலர் புறம் கண்டு அவர் அருங்கலம் தரீஇ
புலவோர்க்குச் சுரக்கும் அவன் ஈகை மாரியும்
இகழுநர்ப் பிணிக்கும் ஆற்றலும் புகழுநர்க்கு
அரசு முழுது கொடுப்பினும் அமரா நோக்கமொடு

தூத்துளி பொழிந்த பொய்யா வானின்

வீயாது சுரக்கும் அவன் நாள் மகிழ் இருக்கையும்
நல்லோர் குழீஇய நா நவில் அவையத்து
வல்லார் ஆயினும் புறம் மறைத்து சென்றோரைச்
சொல்லிக் காட்டி சோர்வு இன்றி விளக்கி
நல்லிதின் இயக்கும் அவன் சுற்றத்து ஒழுக்கமும் … 80

நீர் அகம் பனிக்கும் அஞ்சு வரு கடுந்திறல்
பேர் இசை நவிரம் மேஎய் உறையும்
காரி உண்டிக் கடவுளது இயற்கையும்
பாய் இருள் நீங்கப் பகல் செய்யா எழுதரும்
ஞாயிறு அன்ன அவன் வசை இல் சிறப்பும்
இகந்தன ஆயினும் தெவ்வர் தேஎம்
நுகம் படக் கடந்து நூழிலாட்டி
புரைத்தோல் வரைப்பின் வேல் நிழற் புலவோர்க்குக்
கொடைக்கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும்

இரை தேர்ந்து இவரும் கொடுந்தாள் முதலையொடு … 90

திரைபடக் குழிந் தகல்அகழ் கிடங்கின்
வரை புரை நிவப்பின் வான்தோய் இஞ்சி
உரை செல வெறுத்த அவன் மூதூர் மாலையும்

கேள் இனி (67 – 94)

One bard telling the other about Nannan

Be aware of the good and bad on the paths in his fine

land which gives food abundantly without changes,

has mountains, groves and forests with animals!  His

unspoiled fame will last as long as the earth lasts!

With the tributes he got from enemies who ran away

showing their backs, he donates precious jewels to poets,

with generosity like that of the rain.

He has the ability to bring his enemies under his control,

and he gives totally to those who praise his kingship.

Like the unfailing skies that drop pure water drops, with

a peaceful countenance, he gives without keeping for

himself.  In his happy court, he is surrounded by the wise

who protect and express the views of those with limited

abilities who are unable to express themselves in front

of others.

Know the greatness of the god who resides in Naviram

who ate poison, who causes the earth surrounded with

water to tremble!  Know the faultless, splendid nature

of Nannan who is like the sun that rises, chasing wide

spread, pitch darkness, to usher in the day!

He marched far into distant enemy countries and routed

their armies.  He performed charitable duties to his noble

warrior brigades with spears, for ruining the tall battle

elephants of enemies.  Listen now to what I have to tell you

about his town with sky-high fort walls surrounded by a

wide moat with waves, where crocodiles with curved legs

search for prey!

Meanings:  ஆற்றின் அளவும் அசையும் – the good and bad on the paths, நல் புலமும் – find land, வீற்று வளம் சுரக்கும் – gives abundantly without changes, அவன் நாடு படுவல்சியும் – food available in his country, மலையும் சோலையும் – mountains and groves, மாபுகல் கானமும் – forests with animals, தொலையா நல் இசை – unspoiled fine fame, உலகமொடு நிற்ப – will stay until the end of the earth,

பலர் புறம் கண்டு – his many enemies ran away showing their backs, அவர் அருங்கலம் தரீஇ  – he donates  their precious jewels, புலவோர்க்குச் சுரக்கும் – giving to poets, அவன் ஈகை – his generosity,  மாரியும் – like the rain, இகழுநர்ப் பிணிக்கும் ஆற்றலும் – ability to bring his enemies under his control, புகழுநர்க்கு அரசு முழுது கொடுப்பினும் – even though he gives totally to those who praise his kingship, அமரா நோக்கமொடு – with a peaceful attitude, தூத்துளி பொழிந்த பொய்யா வானின் – like the unfailing sky that drops pure water drops,

வீயாது சுரக்கும் – gives without keeping, அவன் நாள் மகிழ் இருக்கையும் – his happy day court, நல்லோர் குழீஇய – amidst wise people who have gathered, நா நவில் அவையத்து வல்லார் ஆயினும் – even if they are able among others with abilities of tongue, புறம் மறைத்து – hide their inability, சென்றோரை- those who went, சொல்லிக் காட்டி – pointed and said, சோர்வு இன்றி விளக்கி – explaining without slack, நல்லிதின் இயக்கும் அவன் சுற்றத்து ஒழுக்கமும் – the fine behavior of those around him who act very well,

நீர் அகம் பனிக்கும் – earth surrounded by water trembling, அஞ்சு வரு கடுந்திறல் – fierce bravery, பேர் இசை – great fame, நவிரம் மேஎய் உறையும் காரி உண்டி – residing on Naviram mountains, whose poison is food, கடவுளது இயற்கையும் – nature of god, பாய் இருள் நீங்கப் பகல் செய்யா எழுதரும் ஞாயிறு அன்ன – like the sun that rises to create days removing pitch darkness, அவன் வசை இல் சிறப்பும் – his faultless greatness, இகந்தன ஆயினும் – even if far away, தெவ்வர் தேஎம் – enemy countries,

நுகம் படக் கடந்து – went with strength, நூழிலாட்டி – killed, புரைத்தோல் வரைப்பின் – place with rows of elephants, வேல் நிழற் புலவோர்க்குக் கொடைக்கடன் இறுத்த – did donation duties to the great men who had army skills (using spears), அவன் தொல்லோர் வரவும் – to warriors, இரை தேர்ந்து இவரும் – wanders searching for food, கொடுந்தாள் முதலையொடு – along with crocodiles with curved legs,

திரைபட – waves rise, குழிந்த கல் – dug up removing stones, அகழ் கிடங்கின் – with a wide moat, வரை புரை நிவப்பின் வான் தோய் இஞ்சி – sky-high fortress/fort walls, உரை செல வெறுத்த அவன் மூதூர் மாலையும் கேள் இனி – listen now to what I say about his famous ancient town

வழியினது நன்மையின் அளவு கூறுதல்

வேளை நீ முன்னிய திசையே …94

மிகு வளம் பழுநிய யாணர் வைப்பின்
புதுவது வந்தன்று இது அதன் பண்பே
வானம் மின்னு வசிவு பொழிய ஆனாது
இட்ட எல்லாம் பெட்டாங்கு விளைய
பெயலொடு வைகிய வியன்கண் இரும் புனத்து

அகல் இரு விசும்பின் ஆஅல் போல…100

வாலிதின் விரிந்த புன்கொடி முசுண்டை
நீலத்து அன்ன விதைப்புன மருங்கில்
மகுளி பாயாது மலிதுளி தழாலின்
அகளத்து அன்ன நிறை சுனைப் புறவின்
கௌவை போகிய கருங்காய் பிடி ஏழ்

நெய் கொள ஒழுகின பல்கவர் ஈர் எண்

பொய்பொரு கயமுனி முயங்கு கை கடுப்ப
கொய் பதம் உற்றன குலவுக் குரல் ஏனல்
விளை தயிர்ப் பிதிர்வின் வீ உக்கு இருவி தொறும்

குளிர் புரை கொடுங்காய் கொண்டன அவரை … 110

மேதி அன்ன கல் பிறங்கு இயவின்
வாதி கை அன்ன கவைக்கதிர் இறைஞ்சி
இரும்பு கவர்வுற்றன பெரும்புன வரகே
பால் வார்பு கெழீஇ பல் கவர் வளி போழ்பு
வாலிதின் விளைந்தன ஐவன வெண்ணெல்
வேல் ஈண்டு தொழுதி இரிவுற்றென்ன
கால் உறு துவைப்பின் கவிழ்க் கனைத்து இறைஞ்சி
குறை அறை வாரா நிவப்பின் அறை உற்று
ஆலைக்கு அலமரும் தீம் கழைக் கரும்பே

புயற் புனிறு போகிய பூ மலி புறவின் … 120

அவற் பதம் கொண்டன அம்பொதித் தோரை
தொய்யாது வித்திய துளர்படு துடவை
ஐயவி அமன்ற வெண் காற் செறுவில்
மை என விரிந்தன நீள் நறு நெய்தல்

செய்யாப் பாவை வளர்ந்து கவின் முற்றி

காயம் கொண்டன இஞ்சி மா இருந்து
வயவுப் பிடி முழந்தாள் கடுப்ப குழிதொறும்
விழுமிதின் வீழ்ந்தன கொழுங்கொடிக் கவலை
காழ் மண் எஃகம் களிற்று முகம் பாய்ந்தென

ஊழ் மலர் ஒழிமுகை உயர்முகம் தோய … 130

துறுகல் சுற்றிய சோலை வாழை
இறுகு குலை முறுகப் பழுத்த பயம் புக்கு
ஊழ் உற்று அலமரும் உந்தூழ் அகல்அறை
காலம் அன்றியும் மரம் பயன் கொடுத்தலின்

காலின் உதிர்ந்தன கருனி நாவல்

மாறு கொள ஒழுகின ஊறு நீர் உயவை
நூறொடு குழீஇயின கூவை சேறு சிறந்து
உண்ணுநர்த் தடுத்தன தேமா புண் அரிந்து
அரலை உக்கன நெடுந்தாள் ஆசினி

விரல் ஊன்று படுகண் ஆகுளி கடுப்ப … 140

குடிஞை இரட்டும் நெடு மலை அடுக்கத்து
கீழும் மேலும் கார் வாய்த்து எதிரி
சுரம் செல் கோடியர் முழவின் தூங்கி

முரஞ்சு கொண்டு இறைஞ்சின அலங்கு சினைப் பலவே (94 – 144)

The good on the path

In the direction that you take, there are wealthy

towns with great prosperity and new status.  That

is the nature of the path where lightning strikes

and rain falls for seeds to grow wherever they are

placed, in the wide, huge woodland.

 

The spreading musundai vines with white flowers

and sapphire colored leaves are like the constellation

of pleiades in the wide, dark sky.  The mature pods

of sesame plants with many forked branches are green,

without the makuli disease, and filled with seven times

oil. There are many forest springs which have taken in

abundant rain water appearing like water pots filled

to the brim.

 

The heavy clusters of mature millet ears are ready

for harvest.  They look like the united trunks of

young elephants engaged in fights.  In all the

millet stubble, vines of sickle-shaped avarai

beans have shed their flowers that appear like

drops of curds.

 

On the paths where boulders are strewn like lying

buffaloes, varaku grain clusters forked like the

fingers of those who argue, are ready for reaping.

The white mountain aivanam paddy spears that have

matured with milk are whipped by roaring winds

and they are bent like an army of soldiers who have

been hurt.  The tall, mature, sweet sugarcanes are

ready to be cut for crushing in the factories.

 

In the forest filled with flowers fully open from rains,

lovely clusters of bamboo seeds are mature, ready to be

flattened into aval.  In the fields where seeded aiyavi

mustard has grown without plowing, there are weeds.

In the fields with white stubble, blue waterlilies with long

stems, dark like ink, have blossomed with fragrance.

Ginger roots have matured beautifully with heat.

Kavalai yams with thick creepers have matured in all the

pits, big like thighs of strong female elephants.

 

Banana groves flourish surrounded by boulders.

Their thick stems with buds, after the flowers have been

lost, touch the nearby rocks, appearing like spears

with hilts that plunge into faces of elephants.  Bamboo

seeds have grown in clusters to benefit.  On the wide

boulders, winds have dropped fruits from nāval trees.

 

Uyavai vines that secrete spit when chewed are spread,

thick koovai yams are in clusters, mango trees have sweet

juice in their fruits preventing those who eat from going

elsewhere, breadfruits crack dispersing their seeds, and

clusters of jackfruits that hang above and below receiving

rain, appear like drums of artists, and sway in

the mountains where owls hoot like the beats of ākuli

drums with eyes, that are beat with fingers.

Meanings:  வேளை நீ முன்னிய திசையே – the direction you desire to go, மிகு வளம் பழுநிய யாணர் வைப்பின் – wealthy towns with prosperity, புதுவது வந்தன்று – new status/attitudes came, இது அதன் பண்பே – this is their nature of the path, வானம் மின்னு வசிவு பொழிய – the sky has lightning strikes and rain falls, ஆனாது இட்ட எல்லாம் பெட்டாங்கு விளைய – places were seeds were sown have grown, பெயலொடு வைகிய வியன்கண் இரும் புனத்து – wide spaced huge woodland, அகல் இரு விசும்பின் – in the wide, dark skies, ஆஅல் போல – like the Pleiades constellation – Karthikai star,

வாலிதின் விரிந்த புன்கொடி முசுண்டை – white colored and spread musundai creepers, நீலத்து அன்ன – like sapphires (leaves are like sapphire gems), விதைப்புன மருங்கில் – in the seeded land, மகுளி பாயாது – without  disease (on the sesame plants), மலி துளி தழாலின் – due to taking in abundant rain water, அகளத்து அன்ன – like water pots, நிறை – full, to the brim, சுனைப் புறவின் – in the forest with many springs, in the forest with many ponds, கௌவை போகிய கருங்காய் – black sesame seed pods that are past tender stage, பிடி ஏழ் நெய் கொள – had oil for seven in one, ஒழுகின பல்கவர் ஈர் எண் – sesame plants that have grown with many branches,

பொய் பொரு – fake fights, கயமுனி முயங்கு கை கடுப்ப – like the trunks of young elephants, கொய் பதம் உற்றன – attained plucking stage, குலவுக் குரல் ஏனல் – bent millet clusters, விளை தயிர்ப் பிதிர்வின் வீ உக்கு dropped flowers that looked like the separated curds, இருவி தொறும் – on all the millet stubble, குளிர் புரை – like sickles (curved), கொடுங்காய் கொண்டன அவரை –  avarai have become curved beans,

மேதி அன்ன கல் பிறங்கு இயவின் – on the path where rocks are strewn like lying buffaloes, வாதி கை அன்ன – like the joined fingers of those who argue in court, கவைக் கதிர் இறைஞ்சி – forked grains have bent, இரும்பு கவர்வுற்றன பெரும்புன வரகே – the varaku millet spears in the huge field were cut with iron sickles, பால் வார்பு கெழீஇ – milk filled, பல் கவர் வளி போழ்பு – with taking (hurting) winds going between them,  வாலிதின் – white, விளைந்தன ஐவன வெண்ணெல் – the mountain white paddy matured, வேல் ஈண்டு தொழுதி இரிவுற்றென்ன  – like an army of foot soldiers with spears being hurt, கால் உறு துவைப்பின் – due to the loud whipping wind, கவிழ்க் கனைத்து இறைஞ்சி – bent down and curved with sounds, குறை அறை வாரா நிவப்பின் – growth without any reductions, அறை உற்று ஆலைக்கு அலமரும் தீம் கழைக் கரும்ப – sweet cane sugarcanes ready to be cut for the factories, புயல் – rain, புனிறு போகிய – immaturity left, fully blossomed, பூ மலி புறவின் – in the forest filled with flowers,

அவற் பதம் கொண்டன – reached the stage for aval, அம்பொதித் தோரை – bamboo seeds grains that are in the beautiful clusters, தொய்யாது வித்திய – seeded without plowing, துளர்படு – with weeds, துடவை – field, ஐயவி – white mustard, அமன்ற வெண் காற் செறுவில் – in the fields with white stubble, மை என விரிந்தன – opened like ink, நீள் நறு நெய்தல் – fragrant blue waterlilies, செய்யாப் பாவை – tubers, roots (dolls that are not made), வளர்ந்து கவின் முற்றி காயம் கொண்டன இஞ்சி – ginger matured beautifully with heat (உறைப்பு, காரம்),

மா இருந்து – became mature, வயவுப் பிடி முழந்தாள் கடுப்ப – like the thighs of strong female elephants, குழிதொறும் விழுமிதின் வீழ்ந்தன – in all the pits, கொழுங்கொடிக் கவலை – kavalai yams with thick creepers, காழ் மண் எஃகம் களிற்று முகம் பாய்ந்தென – like the spears with hilts that are thrust into the faces of elephants, ஊழ் மலர் ஒழி – after flowering, முகை – buds, உயர் முகம் தோய – their top parts touch,

துறுகல் சுற்றிய – around boulders, சோலை வாழை – grove bananas, இறுகு குலை – close clusters, முறுகப் பழுத்த – ripened, பயம் புக்கு ஊழ் உற்று அலமரும் உந்தூழ் – swaying bamboo seeds that are beneficial, அகல் அறை – wide boulders, காலம் அன்றியும் மரம் பயன் கொடுத்தலின் – since the trees gave benefits not just in the season, காலின் உதிர்ந்தன கருனி நாவல் – back nāval fruits that have fallen due to the winds,

மாறு கொள – differing,  ஒழுகின – they spread, ஊறு நீர் – flowing secreting spit, உயவை – uyavai vines, நூறொடு – with flour, குழீஇயின கூவை – thick clustered koovai tubers, arrowroot, Curcuma angustifolia, சேறு சிறந்து உண்ணுநர்த் தடுத்தன தேமா – sweet mangoes with pulp that do not allow those who eat to go elsewhere, புண் அரிந்து அரலை உக்கன நெடுந்தாள் ஆசினி – tall-trunked breadfruit whose seeds scatter when fruits break, விரல் ஊன்று படுகண் ஆகுளி கடுப்ப – like ākuli drums whose bright eyes are beat with fingers, குடிஞை இரட்டும் நெடு மலை அடுக்கத்து – in the the tall mountain ranges where owls hoot, கீழும் மேலும் – (jackfruits that hang on the trees) above and below, கார் வாய்த்து எதிரி – accepting the rains, சுரம் செல் கோடியர் முழவின் தூங்கி – hanging and appearing like the mulavu drums of drummers on the wasteland path, முரஞ்சு கொண்டு இறைஞ்சின அலங்கு சினைப் பலவே – jackfruit branches that sway bent down with ripe fruits

கானவர் குடி

தீயின் அன்ன ஒண் செங்காந்தள் … 145
தூவல் கலித்த புதுமுகை ஊன் செத்து
அறியாது எடுத்த புன்புறச் சேவல்
ஊஉன் அன்மையின் உண்ணாது உகுத்தென
நெருப்பின் அன்ன பல் இதழ் தாஅய்

வெறிக்களம் கடுக்கும் வியல் அறை தோறும் …150

மண இல் கமழும் மாமலைச் சாரல்
தேனினர் கிழங்கினர் ஊன் ஆர் வட்டியர்
சிறுகட் பன்றிப் பழுதுளி போக்கி
பொருது தொலை யானைக் கோடு சீர் ஆக

தூவொடு மலிந்த காய கானவர்

செழும்பல் யாணர்ச் சிறுகுடிப் படினே
இரும் பேர் ஒக்கலொடு பதம் மிகப் பெறுகுவிர் (145 – 157)

Village of Forest Dwellers

The fire-like petals of the red kānthal flowers

flourish after the rains, and thinking that it is

flesh, a male kite picks it up in ignorance and drops

it without eating when it finds out it is not flesh, the

petals dispersed on wide boulders resemble a

veriyāttam ground, in the mountain with fragrances

like those in wedding houses.

When you reach the prosperous small village of the

forest dwellers with vegetables, who carry honey,

tubers and flesh of small-eyed pigs with unwanted parts

removed, using as carrying poles tusks of elephants that

died, you and your large clan of relatives will

receive abundant food.

Meanings:  தீயின் அன்ன ஒண் செங்காந்தள் – red glorylilies are like flame, தூவல் கலித்த – flourishing due to rains, புது முகை – new buds,  ஊன் செத்து – thinking that it is flesh, அறியாது எடுத்த புன்புறச் சேவல் – a male kite that took it unknowingly, ஊஉன் அன்மையின் உண்ணாது உகுத்தென – since it dropped finding out that it is not flesh,  நெருப்பின் அன்ன பல் இதழ் தாஅய் – many petals that are like flames are spread, வெறிக்களம் கடுக்கும் – like a veriyāttam ground, வியல் அறை தோறும் – on the wide boulders, மண இல் கமழும் – fragrances like a wedding house, மாமலைச் சாரல் – slopes of the huge mountain, தேனினர் – those with honey, கிழங்கினர் – those with tubers, ஊன் ஆர் வட்டியர் – those with bowls filled with flesh, சிறுகட் பன்றிப் பழுதுளி போக்கி – of small-eyed pigs after removing ruined/unwanted parts, பொருது தொலை யானைக் கோடு – tusks of elephants that were killed battling each other, tusks of elephants killed in battles, சீர் ஆக – as  shoulder balancing poles, with equal material on both sides, தூவொடு – along with meat, மலிந்த காய – abundant vegetables (tubers), கானவர் – forest dwellers, செழும்பல் யாணர்ச் சிறுகுடிப் படினே – if you reach the very rich prosperous small village, இரும்பேர் ஒக்கலொடு பதம் மிகப் பெறுகுவிர் – you along with your large clan will receive perfect food

வழியிலுள்ள சிற்றூரில் நிகழும் விருந்து

அன்று அவண் அசைஇ அற்சேர்ந்து அல்கி
கன்று எரி ஒள் இணர் கடும்பொடு மலைந்து

சேந்த செயலைச் செப்பம் போகி … 160

அலங்கு கழை நரலும் ஆரிப் படுகர்ச்
சிலம்பு அடைந்திருந்த பாக்கம் எய்தி
நோனாச் செருவின் வலம்படு நோன்தாள்
மான விறல் வேள் வயிரியம் எனினே

நும் இல் போல நில்லாது புக்கு

கிழவிர் போலக் கேளாது கெழீஇ
சேட் புலம்பு அகல இனிய கூறி
பரூஉக்குறை பொழிந்த நெய்க்கண் வேவையொடு
குரூஉக்கண் இறடிப் பொம்மல் பெறுகுவிர் (158 – 169)

Hospitality in a Village on the Path

Stay there on that day and stay with them

for the night, and leave on the next day wearing

flame-like, bright flower clusters with your relatives,

go on a perfect path with asoka trees with red blossoms,

and reach a village on the mountain slopes after

passing through swaying, loud bamboo on a

difficult path, and tell them that you are the respected

musicians of the honored king whose victories in battles

cannot be handled by enemies, and become friendly with

the people there without asking, as though they are your

relatives.

They will utter sweet words to you who have come from

a distant place.  You will receive from them dishes with

big pieces of meat roasted in ghee along with colorful

millet rice.

Meanings:  அன்று அவண் அசைஇ – stay there on that day, அல் சேர்ந்து அல்கி – stay with them for the night, கன்று எரி – burning flame, ஒள் இணர் – bright flower clusters,  கடும்பொடு மலைந்து – along with your relatives, சேந்த செயலைச் செப்பம் போகி – go on a perfect path with asoka trees with red flowers, Saraca indica, அலங்கு கழை நரலும் – swaying bamboos make noises, ஆரிப் படுகர் – difficult path,  சிலம்பு அடைந்திருந்த பாக்கம் எய்தி – reach the village on the mountain slopes, நோனாச் செருவின் வலம்படு – victorious in battles that enemies cannot withstand, நோன் தாள் – great efforts, மான விறல் வேள் வயிரியம் எனினே – if you tell them that you are the dignified and victorious musicians, நும் இல் போல நில்லாது புக்கு – enter like they are your home, கிழவிர் போல – like relatives,  கேளாது கெழீஇ – become friendly without asking, சேட் புலம்பு அகல இனிய கூறி – they will utter sweet words to you who have come from far, பரூஉக்குறை பொழிந்த – with big pieces of meat thrown in, நெய்க்கண் வேவையொடு – roasted dish with ghee, குரூஉக்கண் இறடிப் பொம்மல் – colorful millet rice, பெறுகுவிர் – you will receive

நன்னனது மலைநாட்டில் பெறும் பொருள்கள்

ஏறித் தரூஉம் இலங்குமலைத் தாரமொடு … 170

வேய்ப் பெயல் விளையுள் தேக்கட் தேறல்
குறைவு இன்று பருகி நறவு மகிழ்ந்து வைகறை
பழஞ் செருக்கு உற்ற நும் அனந்தல் தீர
அருவி தந்த பழம் சிதை வெண் காழ்

வருவிசை தவிர்த்த கடமான் கொழுங்குறை

முளவுமாத் தொலைச்சிய பைந்நிணப் பிளவை
பிணவுநாய் முடிக்கிய தடியொடு விரைஇ
வெண்புடைக் கொண்ட துய்த்தலைப் பழனின்
இன் புளிக் கலந்து மா மோர் ஆக

கழை வளர் நெல்லின் அரி உலை ஊழ்த்து … 180

வழை அமல் சாரல் கமழத் துழைஇ
நறுமலர் அணிந்த நாறு இரு முச்சிக்
குறமகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சி
அகம் மலி உவகை ஆர்வமொடு அளைஇ

மகமுறை தடுப்ப மனைதொறும் பெறுகுவிர் (170 – 185)

Gifts from Nannan’s Mountains

Along with food that they bring climbing mountains,

they will give you sweet liquor aged in bamboo pipes

which you can drink without limits, and for your

hangover to go, in the morning, they will serve you

scattered seeds of fruits brought down by waterfalls,

big pieces of meat of bison killed ruining arrows,

chopped up pieces of fatty meat of porcupines mixed

with fuzzy-topped, sweet tamarind and buttermilk,

seeds growing on bamboo added to the boiling liquid,

and white rice cooked by a mountain woman wearing

flowers on her huge hair knot, their fragrances spreading

all over the mountains with surapunnai trees.  They,

along with their children, will be greatly hospitable

in all the houses, and prevent you from leaving.

Meanings:  ஏறித் தரூஉம் இலங்குமலைத் தாரமொடு – with food that they bring climbing, வேய்ப் பெயல் விளையுள் – aged in bamboo (pipes), தேக்கட் தேறல் – sweet liquor, குறைவு இன்று பருகி – drink without limits, நறவு மகிழ்ந்து – drunk with liquor, வைகறை – dawn, பழஞ் செருக்கு உற்ற – old joy got (from the previous night’s drinking), நும் அனந்தல் தீர – for your hangover to go away , அருவி தந்த – brought by waterfalls, பழம் சிதை வெண் காழ் – scattered fruits’ white seed,  வருவிசை தவிர்த்த கடமான் கொழுங்குறை – big pieces of meat of bisons killed ruining arrows, முளவுமாத் தொலைச்சிய பைந்நிணப் பிளவை – chopped up fatty meat of porcupines, பிணவு நாய் முடிக்கிய தடியொடு – along with the flesh that was got by female dogs,  விரைஇ – mixed, வெண்புடைக் கொண்ட – white on the sides, துய்த்தலைப் பழனின் – with fruits with fuzzy tops, இன் புளிக் கலந்து – mixed with sweet tamarind, மா மோர் ஆக – with buttermilk, கழை வளர் நெல்லின் – with the seeds growing on bamboo, அரி – bamboo rice, bamboo seeds, உலை ஊழ்த்து – adding to the boiling liquid, வழை அமல் சாரல் – mountain slopes filled with surapunnai trees, கமழத் துழைஇ – fragrance spread, நறுமலர் அணிந்த – wearing fragrant flowers, நாறு – fragrant, இரு முச்சிக் குறமகள் ஆக்கிய  – cooked by mountain girl with huge hair knot, வால் அவிழ் வல்சி அகம் – houses with white cooked rice, மலி உவகை ஆர்வமொடு – with great happiness, அளைஇ – with hospitality,  மகமுறை – with their children,  தடுப்ப – preventing (from leaving), மனை தொறும் பெறுகுவிர் – you will receive in all the houses

மலைநாட்டில் நெடுநாள் தங்க வேண்டாம்

செருச்செய் முன்பின் குருசில் முன்னிய
பரிசில் மறப்ப நீடலும் உரியிர்
அனையது அன்று அவன் மலை மிசை நாடே
நிரை இதழ்க் குவளைக் கடிவீ தொடினும்

வரை அர மகளிர் இருக்கை காணினும் … 190

உயிர் செல வெம்பிப் பனித்தலும் உரியிர்

பல நாள் நில்லாது நிலநாடு படர்மின் (186 – 192)

Do Not Stay there for Long

It is possible that you will stay there, forgetting the gifts

that you will receive from Nannan, brave king who fights

in battles.  His mountain country is such.  If you touch

the protected kuvalai flowers or see places where the

mountain deities reside, you will tremble as though you

are losing your life.  Do not stay there for many days.

 

Leave immediately from there and go to his flat land!

Meanings:  செருச்செய் முன்பின் குருசில் – the brave king who battles, முன்னிய பரிசில் மறப்ப நீடலும் உரியிர் – if you stay there for long forgetting the gifts that you’ll receive from him, அனையது அன்று அவன் மலை மிசை நாடே – his country on the mountains is such, நிரை இதழ்க் குவளைக் கடி வீ  தொடினும் – if you touch the protected blue waterlilies with rows of petals, வரை அர மகளிர் இருக்கை காணினும் – if you see the places where mountain deities reside, உயிர் செல வெம்பிப் பனித்தலும் உரியிர் – you will tremble as though you are losing your life, பல நாள் நில்லாது – not staying there for many days, நிலநாடு படர்மின்  – leave from there and go to his flat land (away from the mountains)

 

இரவில் செல்ல வேண்டாம்

விளை புனம் நிழத்தலின் கேழல் அஞ்சி
புழை தொறும் மாட்டிய இருங்கல் அடாஅர்
அரும் பொறி உடைய ஆறே நள் இருள்

அலரி விரிந்த விடியல் வைகினிர் கழிமின் (193 – 196)

Do not Travel at Night

Since pigs damage mature millet fields, near all the

entrances on the paths, there are huge rock traps.

Do not go there at night.

Go only when the morning sun has spread its rays.

Meanings:  விளை புனம் நிழத்தலின் – since the millet fields get ruined, கேழல் அஞ்சி – afraid of pigs, புழை தொறும் – in all the entrances, மாட்டிய – placed, இருங்கல் அடாஅர் – huge rock traps, அரும் பொறி – difficult gadget, உடைய ஆறே – paths are with them, நள் இருள் – pitch darkness, அலரி விரிந்த விடியல் – morning when the sun spreads its rays, வைகினிர் கழிமின் – go in the morning

பாம்புகள் உறையும் இடத்தைக்

கடந்து செல்லும் வகை

நளிந்து பலர் வழங்காச் செப்பம் துணியின்
முரம்பு கண் உடைந்த பரல் அவற் போழ்வில்
கரந்து பாம்பு ஒடுங்கும் பயம்புமார் உளவே

குறிக் கொண்டு மரங் கொட்டி நோக்கி … 200

செறி தொடி விறலியர் கைதொழூஉப் பழிச்ச

வறிது நெறி ஓரீஇ வலம் செயாக் கழிமின் (197 – 202)

Be Aware of Snakes on the Path

If you dare to go on the path where many do not

go, be aware that on the raised land there are snakes

hiding in the cracks among broken pebbles in the pits.

Hit the trees and make noises.   Let your viralis

with stacked bangles worship and praise.  Move away

from this difficult path and go on the right side.

Meanings:  நளிந்து பலர் வழங்காச் செப்பம் துணியின் – if you are bold to go on the path where many do not go often, முரம்பு கண் – on the raised land, உடைந்த பரல் அவல் – broken pebbles, போழ்வில் – in the cracks, கரந்து – hide, பாம்பு ஒடுங்கும் – snakes will be hiding/lying, பயம்புமார் உளவே – there are pits, குறிக் கொண்டு – be aware, watch for signs, மரங் கொட்டி – hit the trees, நோக்கி – seeing, செறி தொடி விறலியர் – the viralis with stacked bangles, கைதொழூஉப் பழிச்ச – worship and praise (god), வறிது நெறி ஓரீஇ – move away from the difficult path, வலம் செயாக் கழிமின் – go on the right side

 

கவண் கற்கள் படாமல் தப்பிச்

செல்லும் விதம்

புலந்து புனிறு போகிய புனம் சூழ் குறவர் … 203
உயர் நிலை இதணம் ஏறி கை புடையூஉ

அகல் மலை இறும்பில் துவன்றிய யானைப்

பகல் நிலை தவிர்க்கும் கவண் உமிழ் கடுங்கல்
இரு வெதிர் ஈர்ங்கழை தத்தி கல்லெனக்
கரு விரல் ஊகம் பார்ப்போடு இரிய
உயிர் செகு மரபின் கூற்றத்து அன்ன

வரும்விசை தவிராது மரம் மறையாக் கழிமின் (203 – 210)

Escaping Catapults

Mountain farmers, in fields where millet has matured,

climb on high platforms, clap their hands, and shoot

stones from catapults at elephants that come during the

day to steal, and even black-fingered monkeys leap from

the wet stalks of huge bamboo and move

away in fear with their children.  Escape those stones

that come with loud sounds to remove life, in the

tradition of Death.  Go carefully, hiding behind trees!

Meanings:  புலந்து – freshness ended, புனிறு போகிய – immaturity ended, fully mature, புனம் சூழ் குறவர் – mountain men who surround their fields, உயர் நிலை இதணம் ஏறி – climb on the high platforms, கை புடையூஉ – clap their hands, அகல் மலை இறும்பில் – in the forest in the wide mountains,  துவன்றிய யானைப் பகல் நிலை தவிர்க்கும் – hurting the herds of elephants that come together during the day, கவண் உமிழ் கடுங்கல் – harsh stones shot by catapults, இரு வெதிர் – huge bamboos, ஈர்ங்கழை தத்தி – leap from the wet/fresh bamboo stalks, கல்லென – with loud sounds, கரு விரல் ஊகம் பார்ப்போடு – monkeys with black fingers with their young, இரிய – move away, உயிர் செகு மரபின் கூற்றத்து அன்ன – removing life like the tradition of the god of death, வரும் விசை தவிராது – they come fast without stopping, மரம் மறையாக் கழிமின் – go carefully hiding behind trees

வழுக்கும் இடங்களைக் கடத்தல்

உரவுக் களிறு கரக்கும் இடங்கர் ஒடுங்கி … 211
இரவின் அன்ன இருள் தூங்கு வரைப்பின்
குமிழி சுழலும் குண்டுகய முடுக்கர்
அகழ் இழிந்தன்ன கான்யாற்று நடவை

வழூஉம் மருங்கு உடைய வழாஅல் ஓம்பி

பரூஉக் கொடி வலந்த மதலை பற்றி
துருவின் அன்ன புன்தலை மகாரோடு

ஒருவிர் ஒருவிர் ஓம்பினிர் கழிமின் (211 – 218)

Slippery places on the path

On the path, with corners and moat-like places

with bubbles and eddies, in places which are very

dark like darkness of nights, hide crocodiles that make

strong male elephants disappear.  The forest path

is slippery.  Hold on to vines that are wound around

trees, to avoid slipping.  Protect your children with dry

hair like that of sheep, and take care of each other as

you go on the path.

Meanings:  உரவுக் களிறு கரக்கும் இடங்கர் –  crocodiles that make male elephants disappear, ஒடுங்கி – hide, lie in wait, இரவின் அன்ன இருள் தூங்கு வரைப்பின் – in the place where it is very dark like darkness of nights, குமிழி சுழலும் – bubbles and eddies whirl, குண்டு கய – deep ponds, முடுக்கர் – corners, அகழ் இழிந்தன்ன கான்யாற்று நடவை – forest path with moat-like flowing places, வழூஉம் மருங்கு உடைய – with slippery places, வழாஅல் – not to slip down, ஓம்பி பரூஉக் கொடி வலந்த மதலை பற்றி – hold on to the vines that have wound around (trees) as support, துருவின் அன்ன புன்தலை மகாரோடு – with your children with dry hair like that of sheep, ஒருவிர் ஒருவிர் ஓம்பினிர் கழிமின் – protect each other as you go

பாசி படிந்த குளக்கரைகளைக் கடந்து செல்லுதல்

அழுந்து பட்டு அலமரும் புழுகு அமல் சாரல்

விழுந்தோர் மாய்க்கும் குண்டு கயத்து அருகா … 220

வழும்புகண் புதைத்த நுண் நீர்ப் பாசி
அடி நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய
முழு நெறி பிணங்கிய நுண் கோல் வேரலொடு

எருவை மென்கோல் கொண்டனிர் கழிமின் (219 – 224)

Dangers of Ponds and Moss

Where there are swaying creepers of tubers

pressed down into the earth in the mountain with

erukkam flowers, there are deep ponds that kill

those who fall into them.  The delicate, wet moss

hiding the ground is slippery and harmful.  Walk

carefully holding on to bamboo that grows tangled

on the entire path with fine stalks, and to reeds

with delicate stalks.

Meanings:  அழுந்து பட்டு அலமரும் – pressed down (tubers into the earth) and swaying (creepers of tubers), புழுகு அமல் சாரல் – mountain slopes filled with mountain erukkam (erukkam according to Nachinarkkiniyar who also indicated that it could be செம்பூ or புனமுருங்கை),  விழுந்தோர் மாய்க்கும் – kill those who fall, குண்டு கயத்து அருகா – near deep ponds, வழும்பு – harm, கண் புதைத்த நுண் நீர்ப் பாசி – fine wet moss that hide the ground and are slippery, அடி நிலை தளர்க்கும் – makes feet slip, makes feet fall down, அருப்பமும் உடைய – with protection, முழு நெறி பிணங்கிய – tangled on the entire path, நுண் கோல் வேரலொடு – with bamboo with fine stalks, எருவை மென்கோல் கொண்டனிர் கழிமின் – you hold on to the reeds with delicate stalks as you go

கடவுளைத் தொழுதல்

உயர்நிலை மாக்கல் புகர் முகம் புதைய … 225
மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடுங்கணை
தாரொடு பொலிந்த வினை நவில் யானைச்
சூழியின் பொலிந்த சுடர்ப்பூ இலஞ்சி
ஓர் யாற்று இயவின் மூத்த புரிசைப்

பராவு அரு மரபின் கடவுட் காணின் … 230

தொழாநிர் கழியின் அல்லது வறிது
நும் இயம் தொடுதல் ஓம்புமின் மயங்கு துளி

மாரி தலையும் அவன் மல்லல் வெற்பே (225 – 233)

Worship before you leave

On the lofty mountain, there is a place with

splendid, well trained elephants that took on their

spotted faces harsh arrows that attacked like the

rain, in battles with enemy foot soldiers.

In the ponds near the river, there are shining,

flame-like flowers that resemble the face ornaments

of elephants that are well trained to perform jobs.

On your path, if you see the god in the temple with

old walls, who is worshipped according to tradition,

worship before you leave, but protect your musical

instruments.  Do not play them since confusing rain

falls on his great mountain!

Notes:  Lines 225-233 have many interpretations.  The word தாரொடு on line 227 has been interpreted as ‘enemy soldiers’ and ‘soldiers of Nannan’.  The word சூழியின் on line 228 has been interpreted as ‘face ornaments adorning the elephants’, ‘pond flowers that are bright like the face ornaments on elephants’ and ‘bright pond flowers that appear on the top.’  The words பொலிந்த சுடர்ப்பூ on line 228 has been interpreted as ‘bright flowers in the ponds’ and bright decoration on the old walls’.  தொழாநிர் கழிமின் –  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தொழுது, நீர் என்பது ‘நிர்’ என்று குறுகி நின்றது. தொழ நீர் கழிமின்  என்றும் பாடமுண்டு.  நச்சினார்க்கினியர் உரை –  இனித் தொழாநிரென்பது மறையன்றித் தொழுதென்று பொருள் தருமேனும் உணர்க.

Meanings:  உயர் நிலை – lofty, tall, மாக்கல் – huge mountain (Naviram), புகர் முகம் புதைய – spotted faces to be hidden, மாரியின் – like the rain, இகுதரு வில் உமிழ் கடுங்கணை – harsh arrows that are shot from bows (of enemies), தாரொடு – with foot soldiers, பொலிந்த – shined, வினை நவில் யானை – elephants that are well trained to do jobs,  சூழியின் – like the face ornaments of elephants, on the top, பொலிந்த சுடர்ப்பூ – bright flame-like flowers, இலஞ்சி – ponds, ஓர் – asai, an expletive, யாற்று இயவின் – on the path near the river, மூத்த புரிசை – old walls (புரிசை – மதில், கோயிலுக்கு ஆகுபெயர் – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை), பராவு அரு மரபின் – in the tradition of worshipping, கடவுட் காணின் – if you see the god, தொழாநிர் கழியின் அல்லது  – but also when you worship and leave, வறிது நும் இயம் – protect your musical instruments a little, தொடுதல் ஓம்புமின் – protect from touching, மயங்கு துளி மாரி தலையும் – confusing heavy rain falls, அவன் மல்லல் வெற்பே – on his great mountain

கவனமாகச் செல்ல அறிவுறுத்தல்

 

அலகை அன்ன வெள்வேர்ப் பீலிக் … 234

கலவ மஞ்ஞை கட்சியில் தளரினும்

கடும்பறைக் கோடியர் மகாஅர் அன்ன
நெடுங்கழைக் கொம்பர் கடுவன் உகளினும்
நேர் கொள் நெடுவரை நேமியின் தொடுத்த
சூர் புகல் அடுக்கத்துப் பிரசம் காணினும்
ஞெரேரென நோக்கல் ஓம்புமின் உரித்தன்று … 240

நிரைசெலல் மெல்அடி நெறி மாறுபடுகுவிர் (234 – 241)

Travel with caution

Even if you see dancing peacocks with plumes with

white ends like that of roots, or see male monkeys leap

on stalks of tall bamboo playing like the children of

drummers who beat harsh drums, or see honeycombs

resembling chariot wheels hanging on the tall mountains,

don’t look at them rapidly.  Protect yourself, walk in a row

with small steps on the path carefully.

Meanings:  அலகை அன்ன – like roots, வெள்வேர்ப் பீலி – white ends of plumes, கலவ மஞ்ஞை கட்சியில் தளரினும் – even if peacocks with plumes dance in that forest, கடும்பறைக் கோடியர் மகாஅர் அன்ன – like children of drummers who beat harsh drums, நெடுங்கழைக் கொம்பர் கடுவன் உகளினும் – even if male monkeys leap on stalks of tall bamboos, நேர் கொள் நெடுவரை – tall mountains in rows, நேமியின் – like chariot wheels, தொடுத்த – attached, சூர் புகல் அடுக்கத்து – mountain ranges with deities that like them,  பிரசம் காணினும் – even if you see the honeycombs, ஞெரேரென நோக்கல் – don’t look at them rapidly, ஓம்புமின் – protect yourself, உரித்தன்று நிரை செலல் – walk in a row, மெல் அடி நெறி மாறுபடுகுவிர் – with small steps on the path carefully

இரவில் குகைகளில் தங்குதல்

வரை சேர் வகுந்தின் கானத்துப் படினே … 242
கழுதில் சேணோன் ஏவொடு போகி
இழுதின் அன்ன வால் நிணம் செருக்கி

நிறப் புண் கூர்ந்த நிலம் தின் மருப்பின்

நெறிக் கெடக் கிடந்த இரும்பிணர் எருத்தின்
இருள் துணிந்தன்ன ஏனம் காணின்
முளி கழை இழைந்த காடுபடு தீயின்
நளி புகை கமழாது இறாயினிர் மிசைந்து

துகள் அறத் துணிந்த மணிமருள் தெள் நீர் … 250

குவளை அம் பைஞ்சுனை அசைவிடப் பருகி
மிகுத்துப் பதம் கொண்ட பரூஉக்கண் பொதியினிர்
புள்கை போகிய புன்தலை மகாரோடு
அற்கு இடை கழிதல் ஓம்பி ஆற்ற நும்

இல் புக்கன்ன கல் அளை வதிமின் (242 – 255)

Seek Protection in the Caves at Night

When you go on the mountain path in the forest,

you will see a dead boar with a big rough neck, with

wounds on its chest oozing white fat that appears like

butter, lying there, dark like cut up darkness, its tusks

ruined by digging, killed by a forest guard from a high

platform with arrows.  Roast it in the dry bamboo fire

which burns without much smoke, remove the hair

and eat it.  Relax and drink the clear water from the

faultless, beautiful, sapphire-colored, fresh spring with

kuvalai flowers.  Carry the excess meat in heavy

bundles.  To protect your parched-headed children

wearing no bangles on their hands, at night enter a

mountain cave and treat it like it is your home.

Notes:  Po. Ve. Somasundaranar gives the meaning for செருக்கி on line 244 as நெருக்குற்று.  He adds further, ‘அம்பு தைத்தவிடத்தே ஊன் நெருக்குண்டதென்பார்’.  He explains the words இருள் துணிந்தன்ன as ‘இருள் துண்டுபட்டு கிடந்தாற்போன்ற’.

Meanings:  வரை சேர் வகுந்தின் கானத்துப் படினே – when you go on the mountain path in the forest, கழுதில் – on a tall tower, on a tall platform, சேணோன் – a guard, ஏவொடு போகி – with his arrows, இழுதின் அன்ன வால் நிணம் – butter like white fat, செருக்கி – pressed, நிறப் புண் கூர்ந்த – with wounds on the chest (செருக்கி = நெருக்குற்று, see notes above), நிலம் தின் மருப்பின் நெறிக் கெட – and its tusks ruined by digging into the earth, கிடந்த – lying there, இரும்பிணர் எருத்தின் –with a big rough neck, இருள் துணிந்தன்ன ஏனம் காணின் – if you see a pig that is like darkness cut up, முளி கழை இழைந்த காடுபடு தீயின் – in the forest fire that burns among dried bamboos, நளி புகை கமழாது – without the smell of thick smoke, இறாயினிர் மிசைந்து – you remove the hair and cook and eat, துகள் அறத் துணிந்த – faultless and clear, மணி மருள் – like sapphire, தெள் நீர் குவளை – blue waterlilies from clear waters, அம் பைஞ்சுனை – beautiful fresh spring, அசைவிடப் பருகி – drink and relax, மிகுத்துப் பதம் கொண்ட பரூஉக்கண் பொதியினிர் – you carrying the excess meat that is a heavy bundle, புள்கை போகிய – hands without bangles, புன்தலை மகாரோடு – with children with parched heads, with children with heads with scanty hair, அற்கு இடை கழிதல் ஓம்பி ஆற்ற – to protect from going stay at night, நும் இல் புக்கன்ன – like entering your house, கல் அளை வதிமின் – stay in the mountain cave, reside in the mountain cave

செம்மையான பாதையில் செல்லுமாறு கூறுதல்

 

அல் சேர்ந்து அல்கி அசைதல் ஓம்பி
வான் கண் விரிந்த விடியல் ஏற்றெழுந்து

கானகப் பட்ட செந்நெறிக் கொண்மின் (256 – 258)

Walk Carefully on the Mountain Path

Protect your family and rest well for the night.  Early

in the morning, when the sun rises, rise from sleep

and walk carefully on the mountain path.

Meanings:  அல் சேர்ந்து அல்கி அசைதல் ஓம்பி – at night rest and take care, வான் கண் விரிந்த விடியல் – early morning when the sun rises, ஏற்றெழுந்து – rise from sleep, கானகப் பட்ட செந்நெறிக் கொண்மின் – walk carefully on the fine/red forest path

முன் எச்சரிக்கைகள்

கயம் கண்டன்ன அகன் பை அம் கண்

மைந்துமலி சினத்த களிறு மதன் அழிக்கும் … 260

துஞ்சுமரங் கடுக்கும் மாசுணம் விலங்கி
இகந்து சேண் கமழும் பூவும் உண்டோர்
மறந்து அமைகல்லாப் பழனும் ஊழ் இறந்து
பெரும் பயம் கழியினும் மாந்தர் துன்னார்

இருங்கால் வீயும் பெருமரக் குழாமும்

இடனும் வலனும் நினையினர் நோக்கி
குறி அறிந்து அவை அவை குறுகாது கழிமின்
கோடு பல முரஞ்சிய கோளி ஆலத்து
கூடு இயத்து அன்ன குரல் புணர் புள்ளின்

நாடு காண் நனந்தலை மென்மெல அகன்மின் (259 – 270)

Words of Caution

In the wide, beautiful forest that is like a pond,

watch out for huge snakes that lie around like fallen

trees, which can kill brave, fierce male elephants.  Be

careful and stay away from fruits whose flowers have

fragrances spread afar, which those who smelled are

unable to forget even if they do not use its great

benefits.  Do not touch such flowers with long

stems and stay away from the huge woods with trees.

Know the signs, look carefully to your right and left,

without going near them.

Go to the wide spaces in the land where there are

banyan trees with birds that chirp together like music

played by instruments.  Go past that slowly.

Meanings:  கயம் கண்டன்ன – like seeing a pond, அகன் பை அம் கண் – the wide beautiful forest, மைந்து மலி சினத்த களிறு மதன் அழிக்கும் – ruins the strengths of brave fierce male elephants, துஞ்சு மரம் கடுக்கும் மாசுணம் – huge snakes lie around like dead trees, விலங்கி – stay away, இகந்து சேண் கமழும் பூவும் உண்டோர் – those who have smelled the flowers whose fragrance spreads far, மறந்து அமைகல்லாப் பழனும் – those who ate are unable to forget,  ஊழ் இறந்து பெரும் பயம் கழியினும் – even if they don’t use its great benefits, மாந்தர் துன்னார் – people don’t touch, இருங்கால் வீயும் – flowers with huge/dark stems, பெருமரக் குழாமும் – groups of huge trees or huge group of trees, இடனும் வலனும் நினையினர் நோக்கி – you look on the left and right with caution, குறி அறிந்து அவை அவை குறுகாது கழிமின் – know the signs and then you leave without going near them, கோடு பல முரஞ்சிய – branches that are mature, கோளி ஆலத்து – with banyan trees that do not fruit, கூடு – together, இயத்து அன்ன குரல் – chirping sounds like the music of musical instruments, புணர் புள்ளின – many bird flocks that are together,  நாடு காண் நனந்தலை – where you can see the wide spaces in the land, மென்மெல அகன்மின் – go there slowly

குறவரும் மயங்கும் குன்றத்தில்

செய்ய வேண்டுவன

 

மா நிழற் பட்ட மரம் பயில் இறும்பின்
ஞாயிறு தெறாஅ மாக நனந்தலை
தேஎம் மருளும் அமையம் ஆயினும்
இறாஅ வன் சிலையர் மா தேர்பு கொட்கும்

குறவரும் மருளும் குன்றத்துப் படினே

அகன்கண் பாறைத் துவன்றிக் கல்லென

இயங்கல் ஓம்பி நும் இயங்கள் தொடுமின் (271 – 277)

What to do at Night when even Mountain Dwellers

are Confused

In the forest dense with trees, where there is

abundant shade, if you go when it is night when

even the mountain dwellers who roam with strong

bows are confused about direction, sit together on a

wide boulder and play your musical instruments loudly.

Meanings:  மா நிழற் பட்ட – with great shade, மரம் பயில் இறும்பின் – in the forest dense with trees, ஞாயிறு தெறாஅ மாக நனந்தலை – wide space not heated by the sun, தேஎம் மருளும் அமையம் ஆயினும் – even if it is night time when you will be confused about direction, இறாஅ வன் சிலையர் – those with strong bows that don’t get ruined, மா தேர்பு கொட்கும் – roam around choosing animals (to hunt), குறவரும் மருளும் குன்றத்துப் படினே – if you go to the mountain where even mountain dwellers are confused, அகன் கண் பாறைத் துவன்றி – join together on a wide boulder, கல்லென இயங்கல் ஓம்பி நும் இயங்கள் தொடுமின் – play your instruments loudly

வழி மயங்கினார்க்குக் குறவர்கள் வந்து

உதவி புரிதல்

பாடு இன் அருவிப் பயங் கெழு மீமிசை
காடு காத்து உறையும் கானவர் உளரே

நிலைத் துறை வழீஇய மதன் அழி மாக்கள் … 280

புனல் படு பூசலின் விரைந்து வல் எய்தி
உண்டற்கு இனிய பழனும் கண்டோர்
மலைதற்கு இனிய பூவும் காட்டி
ஊறு நிரம்பிய ஆறு அவர் முந்துற

நும்மின் நெஞ்சத்து அவலம் வீட

இம்மென் கடும்போடு இனியிர் ஆகுவிர்
அறிஞர் கூறிய மாதிரம் கைக்கொள்பு
குறியவும் நெடியவும் ஊழ் இழிபு புதுவோர்
நோக்கினும் பனிக்கும் நோய்கூர் அடுக்கத்து

அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின் … 290

பல திறம் பெயர்பவை கேட்குவிர் மாதோ (278 – 291)

Forest Dwellers will come to Aid

There are forest dwellers who protect the mountains

from where roaring, sweet waterfalls come down.

They will come fast to your aid like people who run

over to help those drowning.  They will give you sweet

fruits to eat and give you pretty flowers that awe those

who see them.  They will walk ahead of you on the very

harsh paths to remove your sorrow.  Stay sweetly with

your clan and understand the directions explained by

the experts as you go through tall and short peaks that

cause newcomers to tremble.  If you rest in the strips of

shade from the blossomed flowers, you will hear various

sounds from different directions.

Meanings:  பாடு – sounding, இன் அருவி – sweet waterfalls, பயம் கெழு – beneficial, மீமிசை – up above, காடு காத்து உறையும் கானவர் உளரே – there are mountain dwellers who protect the forests, நிலைத் துறை வழீஇய மதன் அழி மாக்கள் புனல் படு பூசலின் விரைந்து வல் எய்தி – come fast like those who run over to save those who are drowning in deep water, உண்டற்கு இனிய பழனும் – fruits that are sweet to eat, கண்டோர் மலைதற்கு இனிய பூவும் காட்டி – showing sweet flowers that awe those who see them, ஊறு நிரம்பிய ஆறு அவர் முந்துற – walking ahead of you on the very difficult paths, நும்மின் நெஞ்சத்து அவலம் வீட – for sorrow to leave your heart, இம்மென் கடும்போடு இனியிர் ஆகுவிர் – stay sweetly with your loud relatives, அறிஞர் கூறிய மாதிரம் கைக்கொள்பு – understand/accept the directions as told by experts, குறியவும் நெடியவும் – short and tall, ஊழ் – established, இழிபு – go down, புதுவோர் நோக்கினும் பனிக்கும் – causes newcomers to tremble, நோய்கூர் அடுக்கத்து – in the mountain ranges with disease (distress), அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின் – if you rest in the strips of shade from blossomed flowers, பல திறம் பெயர்பவை கேட்குவிர் – you will hear different sounds from many directions, மாதோ – an asai, an expletive

மலையில் தோன்றும் பலவித ஒலிகளைக் கேட்டல்

கலை தொடு பெரும் பழம் புண் கூர்ந்து ஊறலின்
மலை முழுதும் கமழும் மாதிரம்தோறும்
அருவி நுகரும் வான் அர மகளிர்

வரு விசை தவிராது வாங்குபு குடைதொறும்

தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன் இசை
இலங்கு ஏந்து மருப்பின் இனம் பிரி ஒருத்தல்
விலங்கல் மீமிசைப் பணவைக் கானவர்
புலம்புக்கு உண்ணும் புரிவளைப் பூசல்

சேய் அளைப் பள்ளி எஃகு உறு முள்ளின் … 300

எய் தெற இழுக்கிய கானவர் அழுகை
கொடுவரி பாய்ந்தென கொழுநர் மார்பில்
நெடுவசி விழுப்புண் தணிமார் காப்பு என
அறல் வாழ் கூந்தற் கொடிச்சியர் பாடல்
தலைநாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை
மலை மார் இடூஉம் ஏமப் பூசல்
கன்று அரைப்பட்ட கயந்தலை மடப்பிடி
வலிக்கு வரம்பு ஆகிய கணவன் ஓம்பலின்
ஒண்கேழ் வயப்புலி பாய்ந்தென கிளையொடு

நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல் … 310

கைக்கோள் மறந்த கருவிரல் மந்தி
அருவிடர் வீழ்ந்த தன் கல்லாப் பார்ப்பிற்கு
முறி மேய் யாக்கைக் கிளையொடு துவன்றி
சிறுமை உற்ற களையாப் பூசல்

கலை கையற்ற காண்பு இன் நெடு வரை

நிலை பெய்து இட்ட மால்பு நெறி ஆக
பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை
அருங் குறும்பு எறிந்த கானவர் உவகை
திருந்து வேல் அண்ணற்கு விருந்து இறை சான்ம் என

நறவு நாட் செய்த குறவர் தம் பெண்டிரொடு … 320

மான்தோற் சிறு பறை கறங்கக் கல்லென
வான் தோய் மீமிசை அயரும் குரவை
நல் எழில் நெடுந்தேர் இயவு வந்தன்ன
கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்கு இசை

நெடுஞ்சுழிப் பட்ட கடுங்கண் வேழத்து

உரவுச் சினம் தணித்து பெரு வெளிற் பிணிமார்
விரவு மொழி பயிற்றும் பாகர் ஓதை
ஒலி கழைத் தட்டை புடையுநர் புனந்தொறும்
கிளி கடி மகளிர் விளிபடு பூசல்

இனத்தின் தீர்ந்த துளங்கு இமில் நல் ஏறு … 330

மலைத் தலைவந்த மரையான் கதழ் விடை
மாறா மைந்தின் ஊறுபடத் தாக்கி
கோவலர் குறவரோடு ஒருங்கு இயைந்து ஆர்ப்ப
வள் இதழ்க் குளவியும் குறிஞ்சியும் குழைய

நல் ஏறு பொரூஉம் கல்லென் கம்பலை

காந்தட் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சி
வண் கோட் பலவின் சுளை விளை தீம் பழம்
உண்டு படு மிச்சில் காழ் பயன் கொண்மார்
கன்று கடாஅவுறுக்கும் மகாஅர் ஓதை

மழை கண்டன்ன ஆலைதொறும் ஞெரேரெனக் … 340

கழை கண் உடைக்கும் கரும்பின் ஏத்தமும்
தினை குறு மகளிர் இசைபடு வள்ளையும்
சேம்பும் மஞ்சளும் ஓம்பினர் காப்போர்
பன்றிப் பறையும் குன்றகச் சிலம்பும்

என்று இவ் அனைத்தும் இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி

அவலவும் மிசையவும் துவன்றிப் பல உடன்
அலகைத் தவிர்த்த எண் அருந் திறத்த

மலைபடு கடாஅம் மாதிரத்து இயம்ப (292 – 348)

Various Sounds Heard in the Mountains

Male monkeys dig out jackfruits and their oozing

juice sprays in the wind, spreading fragrances in all

directions.

There are sweet sounds from waterfalls, produced

by celestial women who play in them, like

those produced by your musical instruments.

There are sounds of forest people sitting on high

platforms chasing a stray bull elephant with raised

tusks, that has strayed from his herd and entered

their millet field, and laments of those who

lost to a porcupine with quills as sharp as spears,

that resides in a cave.

A mountain woman with fine, sand-like hair sings

songs believing that it will heal the deep chest wounds

of her husband who was attacked by a tiger with curved

stripes.  Women who wear fresh vēngai flowers shout

in confusion.

In the tall mountains, the painful roaring trumpets of a

naive, tender-headed pregnant cow elephant and her herd

are heard, since she was attacked by a tiger when her mate

went to get her food.  An uproar was caused by a

black-fingered female monkey and her troop who feed on

sprouts, when her untrained young child fell off the

mountains since she did not hold it tight.

Climbing on bamboo ladders on the tall mountains where

even male monkeys are unable to climb, forest dwellers

gather honey collected by bees from huge honeycombs,

and celebrate happily since they have destroyed forts

of their enemies, and that the loot got will serve as

gifts to Nannan with perfect spears.  The men drink

liquor and celebrate with kuravai dances in the sky-high

mountain, with their women, to the accompaniment of

small, loud deer hide parai drums.

There are roaring sounds produced by rivers with rocks

as they enter rocky crannies,

appearing like beautiful chariots riding in a row.

There are clamors of elephant trainers who speak various

languages, who bind their fierce elephants to tall posts,

reducing their rage, after saving them when they fell into

huge whirlpools, and there are the sounds of bamboo

rattles used by women who chase parrots from millet fields.

A bull with a big hump, that strayed from its herd and a

male elk that came from the mountains, fine males, fought

with each other without backing down, ruining

thick-petaled kulavi flowers and kurinji plants, and cattle

herders and mountain dwellers raised uproars.

There are noises made by children who thresh the

seeds of sweet, mature jackfruits that grow in clusters,

dropped on the ground  by many who ate the fruits, using

calves that they control with the ladle-like petals of fragrant

kānthal flowers.

There are loud noises of machines which crush sugarcane

rapidly in factories, that appear like the sounds of rain.

Vallai songs are sung by women pounding millet grains.

There are roars of parai drums beat by those who grow

turmeric and chēmpu yam, beaten to chase marauding pigs.

All these and other sounds, countless in numbers, are

heard in the canyons and peaks in all directions.

The sounds join together and ooze from the mountain like

musth flowing from a bull elephant, rare to hear alone.

Meanings:  கலை தொடு பெரும் பழம் – huge fruits dug by male monkeys, புண் கூர்ந்து – greatly wounded, ஊறலின் – since they secreted, மலை முழுதும் கமழும் மாதிரம் தோறும் – the fragrance spreads to all the directions, அருவி நுகரும் வான் அர மகளிர் – celestial women who play in the waterfalls, வரு விசை தவிராது வாங்குபு குடைதொறும் – whenever they bathe they accept the water in their hands without avoiding and sounds arise (from the water hitting them),

தெரி இமிழ் கொண்ட – with clear sounds,  நும் இயம் போல் – like your instruments, இன் இசை – sweet music,  இலங்கு ஏந்து மருப்பின் – shining lifted tusks, இனம் பிரி ஒருத்தல் – straying male elephant away from his herd, விலங்கல் – blocking mountain, மீமிசைப் பணவைக் கானவர் – forest people on a high platform, புலம்புக்கு உண்ணும் – enter the field and eat, புரி வளைப் பூசல் – the noises of them surrounding, சேய் அளைப் பள்ளி – lying in a far away cave, எஃகு உறு முள்ளின் எய் – porcupine with spear-like sharp quills/bristles,

தெற – ruining, இழுக்கிய – lost, கானவர் அழுகை – cries of the forest dwellers, கொடுவரி பாய்ந்தென – since a tiger attacked, கொழுநர் மார்பில் – on her husband’s chest, நெடுவசி விழுப்புண் தணிமார் – to get the deep wound healed, காப்பு என – as protection, அறல் வாழ் கூந்தற் கொடிச்சியர் பாடல் – songs of mountain women with fine-sand-like hair, தலைநாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை – vēngai flowers that bloomed on the previous day

மலை மார் இடூஉம் ஏமப் பூசல் – women who wear them create confusing/protective noises – interpreted by commentators as ‘vengai’, ‘vengai’ meaning ‘tiger’ ‘tiger’ – based on other poems (Aka 48, 52), கன்று அரைப்பட்ட கயந்தலை மடப்பிடி – naïve tende-headed female elephant that is pregnant with calf, வலிக்கு வரம்பு ஆகிய கணவன் ஓம்பலின் – since her mate went to get food and take care of her, ஒண் கேழ் வயப்புலி பாய்ந்தென – a bright colored mighty tiger leaped and attacked, கிளையொடு நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல் – her loud cries along with those of her relatives are heard like roaring thunder in the tall mountain,

கைக் கோள் மறந்த கருவிரல் மந்தி – a female monkey with black fingers forgot to hold on, அருவிடர் வீழ்ந்த தன் கல்லாப் பார்ப்பிற்கு – its untrained young that fell between cracks, முறி மேய் யாக்கைக் கிளையொடு துவன்றி – joined its troop that eats tender leaves, சிறுமை உற்ற – in sorrow, களையாப் பூசல் – continuous loud sounds, கலை கையற்ற – unable for a male monkey, காண்பு இன் – sweet to sight, hidden from sight, நெடு வரை – tall mountains

நிலை பெய்து இட்ட மால்பு நெறி ஆக – climbing on a bamboo latter on the tall mountains, பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை – taking the useful huge combs with honey collected by bees, அருங் குறும்பு எறிந்த கானவர் உவகை – forest people who are happy that they broke up the difficult forts, திருந்து வேல் அண்ணற்கு – for the king (Nannan) with perfect spears, விருந்து இறை சான்ம் என – the new gifts are suitable, நறவு நாட் செய்த குறவர் – mountain dwellers who drank liquor during the day, தம் பெண்டிரொடு  – with their women,

மான் தோல் சிறு பறை கறங்க – as the small parai drums with deer hide covers are beat, கல்லென – loudly, வான் தோய் மீமிசை அயரும் குரவை – the kuravai dance that they perform on the sky-high mountains, நல் எழில் நெடுந்தேர் இயவு வந்தன்ன – like a very beautiful chariot that rode, கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்கு இசை – the roaring sounds of rivers that flow on rocks/stones, நெடுஞ்சுழிப் பட்ட கடுங்கண் வேழத்து – fierce elephants that were caught in the huge eddies,

உரவுச் சினம் தணித்து – reducing their rage, பெரு வெளிற் பிணிமார் – who tie them on huge posts, விரவு மொழி பயிற்றும் பாகர் ஓதை – sounds of elephant keepers who speak different languages, ஒலி கழைத் தட்டை புடையுநர் – those who use their loud bamboo rattles, புனந்தொறும் – in all the fields, கிளி கடி மகளிர் விளிபடு பூசல் – sounds raised by women who protect millet from parrots, இனத்தின் தீர்ந்த – moved away from its herd, துளங்கு இமில் நல் ஏறு – fine bull with large hump,

மலைத் தலைவந்த மரையான் – an elk that came from the mountains, கதழ் விடை – swift males, மாறா மைந்தின் ஊறுபடத் தாக்கி – attack with great rage, கோவலர் குறவரோடு ஒருங்கு இயைந்து ஆர்ப்ப – cattle herders sing along with mountain dwellers, வள் இதழ்க் குளவியும் குறிஞ்சியும் குழைய – crushing kulavi flowers with thick petals and kurinji flowers, நல் ஏறு பொரூஉம் கல்லென் கம்பலை – fine bulls fight and raise noises,

காந்தட் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சி – hit with the ladle-like fragrant petals of glory lilies, வண் கோட் பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் உண்டு – eat the segments of sweet jackfruits that grow on thick branches, படு மிச்சில் – leftover, காழ் பயன் கொண்மார் – to get the benefit of the seeds, கன்று கடாஅவுறுக்கும் மகாஅர் – youngsters who make calves thresh, ஓதை – sounds,  மழை கண்டன்ன – like seeing rains falling, ஆலைதொறும் – in all the mills, ஞெரேரெனக் கழை கண் உடைக்கும் கரும்பின் ஏத்தமும் – the sounds of sugarcanes with nodes being crushed rapidly,

தினை குறு மகளிர் இசைபடு வள்ளையும் – the vallai songs sung by the young women who pound/protect millet, சேம்பும் மஞ்சளும் ஓம்பினர் காப்போர் பன்றிப் பறையும் – parai drum sounds from those who care and protect the chēmpu yam and turmeric plants (சேம்பு, சேப்பங்கிழங்கு, Colocasia antiquorum, Colocasia esculenta), குன்றகச் சிலம்பும் என்று இவ் அனைத்தும் – mountain sounds and all these, இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி- join together, அவலவும் – in the canyons, in the pits, மிசையவும் – and in elevations, துவன்றிப் பல உடன் – together with many, அலகைத் தவிர்த்த எண் – countless numbers, அருந் திறத்த – rare to hear alone, மலைபடு கடாஅம் – oozing from the mountains, மாதிரத்து இயம்ப – sounds come from all directions

நன்னனது மலை

குரூஉக்கண் பிணையற் கோதை மகளிர்

முழவுத் துயில் அறியா வியலுள் ஆங்கண் … 350

விழவின் அற்று அவன் வியன்கண் வெற்பே
கண்ண தண்ணெனக் கண்டும் கேட்டும்
உண்டற்கு இனிய பல பாராட்டியும்
இன்னும் வருவதாக நமக்கு எனத்

தொல்முறை மரபினர் ஆகி பல்மாண்

செருமிக்குப் புகலும் திரு ஆர் மார்பன்
உரும் உரறு கருவிய பெருமலை பிற்பட

இறும்பூது கஞலிய இன்குரல் விறலியர்

நறுங்கார் அடுக்கத்து குறிஞ்சி பாடி

கைதொழூஉப் பரவி பழிச்சினிர் கழிமின் (349 – 360)

Nannan’s Mountain

In Nannan’s huge mountain where drums don’t

rest and women wear garlands with colorful

flowers, there is a feeling of festivity.  You can enjoy

with your eyes and ears.  You can eat and praise the

sweet foods, and stay there like you are his old

relatives, hoping that you will attain more like this

from the man who has fought many great battles,

who has Lakshmi on his chest.  May your viralis with

sweet voices and awe-insiring lute sing in kurinji

melodies in the fragrant, dark mountain ranges,

as you hold hands and worship, praise and leave the

mountain with thunder strikes of clouds behind.

Meanings:  குரூஉக்கண் பிணையல் – colorful garland,  கோதை மகளிர் – garlanded women, முழவுத் துயில் அறியா – drums do not rest, வியலுள் – wide space, ஆங்கண் – there, விழவின் அற்று – with festivals, அவன் வியன்கண் வெற்பே – his huge mountain, கண்ண தண்ணெனக் கண்டும் கேட்டும் – see in a cool manner and hear, உண்டற்கு இனிய பல பாராட்டியும் – eat and praise many sweet things, இன்னும் வருவதாக – to attain more of this, நமக்கு எனத் தொல்முறை மரபினர் ஆகி – requesting like they are his old relatives, பல்மாண் செருமிக்குப் புகலும் – has fought many esteemed battles, திரு ஆர் மார்பன் – man with Lakshmi on his chest, உரும் உரறு கருவிய பெருமலை பிற்பட – for the huge mountain with thunder strikes of clouds to go behind, இறும்பூது கஞலிய  – awesome flourishing instrument, இன்குரல் விறலியர் – viralis with sweet voices, நறுங்கார் அடுக்கத்து – in the fragrant, dark ranges, குறிஞ்சி பாடி – sing in kurinji tunes, கைதொழூஉப் பரவி – holding hands and worship, பழிச்சினிர் கழிமின் – praise and then leave

குன்றும் குகைகளும் நெருங்கிய மலை வழி

மைபடு மாமலை பனுவலின் பொங்கி … 361
கை தோய்வு அன்ன கார்மழைத் தொழுதி
தூஉயன்ன துவலை தூற்றலின்
தேஎம் தேறாக் கடும்பரிக் கடும்பொடு

காஅய்க் கொண்ட நும் இயம் தொய்படாமல்

கூவல் அன்ன விடரகம் புகுமின்
இருங்கல் இகுப்பத்து இறுவரை சேராது
குன்று இடம்பட்ட ஆர் இடர் அழுவத்து
நின்று நோக்கினும் கண் வாள் வெளவும்

மண் கனை முழவின் தலைக்கோல் கொண்டு … 370

தண்டு கால் ஆக தளர்தல் ஓம்பி
ஊன்றினிர் கழிமின் ஊறு தவப் பலவே
அயில் காய்ந்தன்ன கூர்ங்கற் பாறை
வெயில் புறந்தரூஉம் இன்னல் இயக்கத்து

கதிர் சினம் தணிந்த அமயத்துக் கழிமின் (361 – 375)

Dangers on the Mountain Path

In the dark, huge mountain many monsoon

clouds touching each closely like hands held

together appear like overflowing cotton, and they

drop heavy rain.  Not being able to see directions,

walk rapidly with your relatives and enter mountain

caves that are like wells, to protect your musical

instruments that you carry on shoulder poles.

 

Avoid standing near eroding boulders which

might come down.  There are many difficulties in the

place filled with pits in the wide space.  If you stand there

and look, the brightness in your eyes will be lost.

Use the carrying poles of your drum with clay

as walking sticks when you are tired.  There are

many hindrances.  There are sharp rocks that are as

hot as iron.  Wait until the sun goes down.

 

Meanings:  மைபடு மாமலை – in the dark huge mountain, பனுவலின் பொங்கி – overflowing like cotton, கை தோய்வு அன்ன – like hands joining together, கார் மழைத் தொழுதி – crowd of rainy season clouds, தூஉய் அன்ன அன்ன – like strong showers (வலியத் தூவினாலொத்த – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை), துவலை தூற்றலின் – since they drop raindrops, தேஎம் தேறா – not understanding directions, கடும் பரி – moving very fast, கடும்பொடு – with your relatives, காஅய்க் கொண்ட நும் இயம் தொய்படாமல் – for your musical instruments on shoulder balancing poles not to get wet (காஅய்க் கொண்ட means காவிக் கொண்ட, காவடியில் கொண்ட according to the commentary of Po. Ve. Somasundaranar), கூவல் அன்ன விடரகம் புகுமின் – enter the mountain caves that are like wells, இருங்கல் இகுப்பத்து இறுவரை சேராது – not joining the huge mountains that are eroding, குன்று இடம்பட்ட – in the mountain, ஆர் இடர் அழுவத்து – place filled with pits, நின்று நோக்கினும் – even if you stand and look, கண் வாள் வெளவும் – they take away the brightness of the eyes, மண் கனை முழவின் – of the drum with abundant clay,  தலைக்கோல் கொண்டு – with its carrying poles, தண்டு கால் ஆக – use them as walking sticks, தளர்தல் ஓம்பி ஊன்றினிர் கழிமின் – walk placing them on the ground when you are tired, ஊறு தவப் பலவே – there are many hindrances, அயில் காய்ந்தன்ன – hot like iron/spears, கூர்ங்கற் பாறை – sharp stones, வெயில் புறந்தரூஉம் இன்னல் இயக்கத்து கதிர் சினம் தணிந்த அமயத்துக் கழிமின் – go on the harsh path after the rage of the sun’s rays have gone down

அரண்களும் நடுகற்களும் உள்ள வழிகள்

உரை செல வெறுத்த அவன் நீங்காச் சுற்றமொடு
புரை தவ உயரிய மழை மருள் பல்தோல்
அரசு நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய
பின்னி அன்ன பிணங்கு அரில் நுழை தொறும்

முன்னோன் வாங்கிய கடுவிசைக் கணைக் கோல் … 380

இன் இசை நல்யாழ்ப் பத்தரும் விசிபிணி
மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி
கை பிணி விடாஅது பைபயக் கழிமின்
களிறு மலைந்தன்ன கண்கூடு துறுகல்

தளி பொழி கானம் தலை தவப் பலவே

ஒன்னார்த் தெவ்வர் உலைவு இடத்து ஆர்த்தென
நல்வழிக் கொடுத்த நாணுடை மறவர்
செல்லா இல்இசைப் பெயரொடு நட்ட
கல் ஏசு கவலை எண்ணு மிகப் பலவே

இன்புறு முரற்கை நும் பாட்டு விருப்பு ஆக … 390

தொன்று ஒழுகு மரபின் நும் மருப்பு இகுத்துத் துனைமின் (376 – 391)

Forts and Memorial Stones

There are tall forts with army leaders who don’t

leave the side of Nannan of great fame.  There are

huge bull elephants resembling rainclouds

that ruin enemy kings.  On the path, there are small

plants that are knotted and tangled.  Make sure that

the bowl of the lute that creates sweet music and the

tightly-tied drum with clay on it are protected from the

curved, thick stick that the person in the front carries.

Hold hands and walk slowly.  There are boulders next

to each other, looking like elephants engaged in fights

in the forest with heavy rainfall.  There are many

memorial stones on confusing, forked paths planted

for warriors of fine, unspoiled fame who fought

and died, embarrassed after enemy uproars in the field.

Sing sweetly with rhythm, and play your lute with a

stem and worship the memorial stones.  Proceed rapidly

after that.

Meanings:  உரை செல – fame, வெறுத்த – abundant, அவன் நீங்காச் சுற்றமொடு – with his army leaders who do not leave his side, புரை தவ உயரிய – very high, மழை மருள் – like the clouds, பல்தோல்  – many elephants, அரசு நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய – having forts that ruin enemy kings, பின்னி அன்ன பிணங்கு அரில் நுழை தொறும் – in the paths where small plants are knotted and tangled, முன்னோன் வாங்கிய கடுவிசைக் கணைக் கோல் – the thick stick that creates loud sounds, which the one in the front carries, இன் இசை நல்யாழ்ப் பத்தரும் – the body of the fine lute that creates sweet music, விசிபிணி மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி – protect the drum with tightly tied, clay covered eye, கை பிணி விடாஅது பைபயக் கழிமின் – hold hands and go very slowly, களிறு மலைந்தன்ன கண்கூடு துறுகல் – boulders next to each other look like elephants that fight each other, தளி பொழி கானம் தலை தவப் பலவே – there are many forests where rains fall, ஒன்னார்த் தெவ்வர் – disagreeable enemy, உலைவு இடத்து ஆர்த்தென – since there was clamor in the battlefield, நல்வழிக் கொடுத்த – gave up their lives, நாணுடை மறவர் – embarrassed warriors, செல்லா இல்இசைப் பெயரொடு – with fine fame not ruined, நட்ட கல் – planted stone, ஏசு – blame/confusing, கவலை – forked path, எண்ணு மிகப் பலவே – if counted there are many, இன்புறு முரற்கை நும் பாட்டு – your sweet song with rhythm, விருப்பு ஆக – desired, தொன்று ஒழுகு மரபின் நும் மருப்பு இகுத்துத் துனைமின் – go fast after worshipping playing your lute with a stem

புதியவர்களுக்கு வழி தெரிய, புல்லை முடிந்து

இட்டுச் செல்லுதல்

பண்டு நற்கு அறியாப் புலம் பெயர் புதுவிர்

சந்து நீவிப் புல் முடிந்து இடுமின் (392 – 393)

Tie Grass in the Junctions

Tie grass in the junctions to indicate directions to

those who are new to the path, who do not have the

experience of having been there in the past.

Meanings:  பண்டு நற்கு அறியா – those who don’t know well from going in the past, புலம் பெயர் புதுவிர் – new people who move from their land, சந்து நீவிப் புல் முடிந்து இடுமின் – tie grass (ookam grass according to commentators) in the junction to indicate

நன்னனுடைய பகைவர் இருக்கும் அருநிலங்கள்

செல்லும் தேஎத்து பெயர் மருங்கு அறிமார் … 394

கல் எறிந்து எழுதிய நல் அரை மராஅத்த

கடவுள் ஓங்கிய காடு ஏசு கவலை
ஒட்டாது அகன்ற ஒன்னாத் தெவ்வர்
சுட்டினும் பனிக்கும் சுரம் தவப் பலவே
தேம்பாய் கண்ணித் தேர் வீசு கவிகை

ஓம்பா வள்ளற் படர்ந்திகும் எனினே … 400

மேம்பட வெறுத்த அவன் தொல் திணை மூதூர்
ஆங்கனம் அற்றே நம்மனோர்க்கே

அசைவுழி அசைஇ அஞ்சாது கழிமின்

புலி உற வெறுத்த தன் வீழ்துணை உள்ளி

கலை நின்று விளிக்கும் கானம் ஊழ் இறந்து

சிலை ஒலி வெரீஇய செங்கண் மரை விடை
தலை இறும்பு கதழும் நாறுகொடிப் புறவின்
வேறு புலம் படர்ந்த ஏறுடை இனத்த
வளை ஆன் தீம்பால் மிளைசூழ் கோவலர்

வளையோர் உவப்ப தருவனர் சொரிதலின் … 410

பலம் பெறு நசையொடு பதிவயின் தீர்ந்த நும்
புலம்பு சேண் அகல புதுவிர் ஆகுவிர்
பகர் விரவு நெல்லின் பலவரியன்ன
தகர் விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇ

கல்லென கடத்திடைக் கடலின் இரைக்கும்

பல்யாட்டு இனிநிரை எல்லினிர் புகினே
பாலும் மிதவையும் பண்ணாது பெறுகுவிர்
துய்ம் மயிர் அடக்கிய சேக்கை அன்ன
மெய் உரித்து இயற்றிய மிதி அதட் பள்ளி

தீத் துணையாகச் சேந்தனிர் கழிமின் (394 – 420)

Nannan’s Enemies

In the land where you are going, there are

memorial stones with names etched for

warriors who gave up their lives.  In that forest

with kadampam trees with fine trunks, there are

forked paths and many wasteland paths where there

are enemies of Nannan who tremble at the thought

of him.  If you tell them that you are going to see

Nannan donned with honey-flowing garlands, who

donates chariots generously, a great donor who does

not keep anything for himself, they will only benefit

you like the wealthy, fine, ancient towns of Nannan.

Rest there in a relaxed manner before leaving.

In the forest where a stag bellows for his beloved mate

that ran away on seeing a tiger, a red-eyed elk bull

panics on hearing the sounds of a hunter’s bow, and runs

fast through the thickets with fragrant vines,

where bangle-wearing females of cattle herders, whose

cattle graze on other lands, who protect their herds,

will give you sweet milk of cows as white as conch

shells.  You who have set out with desire will be relieved

of your sorrow, and become a new person.

If you reach by night the noisy place where the sounds

in the forest are like those from the ocean, with many herds

of sheep and goat mixed together like the different colors

of paddy rice obtained through bartering, you will be given

milk and food that they cooked for themselves.  You will

sleep on goat hide beds, as soft as those made with

soft hair.  There will be fire to keep you warm.

Notes:  பகர் விரவு நெல்லின் பலவரியன்ன – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பகர் விரவு நெல் என்றது பண்டங்களை விற்போர் அவையிற்றிக்கு மாற்றாகப் பெற்ற கலப்பு நெல் என்றவாறு.  Barter is mentioned in Akanānūru 60, 61, 126, 140, 245, 296, 390, Natrinai 183, Kurunthokai 221, 269, Ainkurunūru 47, Porunarātruppadai 214-215, 216-7, Pattinappālai 28-30, and Malaipadukādam 413-414.

Meanings:  செல்லும் தேஎத்து – to the land that you go, பெயர் மருங்கு அறிமார் – to know the name (of warriors who died in battles), கல் எறிந்து எழுதிய – etched on stone, நல் அரை – fine trunks, மராஅத்த கடவுள்– gods in kadampam trees, ஓங்கிய – flourishing, காடு – forest, ஏசு – blame, கவலை – on the forked paths, ஒட்டாது அகன்ற ஒன்னாத் தெவ்வர் – not agreeable and separated enemies, சுட்டினும் பனிக்கும் – tremble when they think about him, சுரம் தவப் பலவே – wasteland paths are many, தேம் பாய் கண்ணி – honey-flowing garlands, தேர் வீசு கவிகை – generosity of giving chariots, ஓம்பா வள்ளல் – charitable man who doesn’t keep anything for himself, படர்ந்திகும் எனினே – if you say that you are going to see him, மேம்பட வெறுத்த – have more wealth than others, அவன் தொல் திணை மூதூர் – his towns with ancient heritage, his towns with good behavior, ஆங்கனம் – there, அற்றே நம்மனோர்க்கே – to those like us, அசைவுழி அசைஇ அஞ்சாது கழிமின் – rest on the path and go in a relaxed manner without fear, புலி உற வெறுத்த – hated the arrival of a tiger, தன் வீழ் துணை உள்ளி – thinking about his desirable mate, கலை நின்று விளிக்கும் கானம் – forest where a stag stands and bellows, ஊழ் இறந்து – cross properly, சிலை ஒலி – bow sounds, வெரீஇய – moves away, செங்கண் மரை விடை – elk stag with red eyes, தலை இறும்பு கதழும் – runs ahead fast in the forest, நாறு கொடிப் புறவின் – in the forest with fragrant creepers, வேறு புலம் படர்ந்த – go and graze on other lands, ஏறுடை இனத்த – herds with bulls, வளை – conch shells (white color), ஆன் தீம்பால் – sweet milk of cow, மிளை சூழ் கோவலர் – cattle herders who protect their herds, வளையோர் – females of cattle herders, உவப்ப தருவனர் – they will give happily, சொரிதலின் – since they give,  பலம் பெறு நசையொடு – with a desire to benefit, பதி வயின் தீர்ந்த – one who left town, நும் புலம்பு சேண் அகல – your distant sorrow to be removed, புதுவிர் ஆகுவிர் – you will become a new person, பகர் விரவு நெல்லின் பலவரியன்ன – like paddy rice that is bartered, தகர் விரவு – rams mixed, துருவை – sheep, வெள்ளையொடு – along with white goats, விரைஇ – mixed, கல்லென கடத்திடைக் கடலின் இரைக்கும் – loud sounds are heard in the forest like ocean sounds, பல் யாட்டு இனி நிரை – many goat herds, எல்லினிர் – at night, புகினே – if you at go, பாலும் மிதவையும் பண்ணாது பெறுகுவிர் – you will receive milk and food/rice that they cooked for themselves, துய்ம் மயிர் அடக்கிய சேக்கை அன்ன – like a bed that is made with soft hair, மெய் உரித்து இயற்றிய மிதி அதட் பள்ளி – bed that is made with skin that is peeled off bodies (of goats), தீத் துணையாக – fire as a partner, சேந்தனிர் கழிமின் –  stay there and then go

கூளியரின் உதவி

கூப்பிடு கடக்கும் கூர்நல் அம்பின் … 421
கொடுவிற் கூளியர் கூவை காணின்
படியோர்த் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை
கொடியோள் கணவற் படர்ந்திகும் எனினே

தடியும் கிழங்கும் தண்டினர் தரீஇ

ஓம்புநர் அல்லது உடற்றுநர் இல்லை

ஆங்கு வியம் கொண்மின் அது அதன் பண்பே (421 – 427)

Warriors who will help

If you see warriors with sharp arrows and curved

bows, who are within calling distance, tell them that

you are going to see Nannan with manliness that ruins

those who do not submit, husband to a vine-like,

delicate woman, they will give feed you forcefully

with abundant meat and tubers.  They are ones who

will protect you, not hurt you.

Proceed with their guidance.  Such is the nature of the

forest.

Meanings:  கூப்பிடு கடக்கும் – in calling distance, கூர்நல் அம்பின் – sharp arrows, கொடுவிற் கூளியர் கூவை காணின் – if you see a group of warriors/hunters with curved bows, படியோர்த் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை – manliness that ruined those who did not submit, கொடியோள் கணவற் படர்ந்திகும் எனினே – if you say that you are going to see the husband of a vine-like (delicate) woman, தடியும் கிழங்கும் தண்டினர் தரீஇ – they will give you forcefully abundant meat and tubers, ஓம்புநர் அல்லது உடற்றுநர் இல்லை ஆங்கு – there are only protectors there and not those who cause sorrow, வியம் கொண்மின் அது – go with their guidance, அதன் பண்பே – it is its nature (the forest)

நீர் அருந்திக் குளித்துச் செல்லுதல்

தேம்பட மலர்ந்த மராஅ மெல் இணரும்
உம்பல் அகைத்த ஒண்முறி யாவும்

தளிரொடு மிடைந்த காமரு கண்ணி … 430

திரங்கு மரல் நாரில் பொலியச் சூடி
முரம்பு கண் உடைந்த நடவை தண்ணென

உண்டனிர் ஆடி கொண்டனிர் கழிமின் (428 – 433)

Drink and Bathe before Leaving

Deck yourself beautifully with strands, woven with

Kadampam flowers with honey mixed with bright,

tender leaves of trees, using hemp fibers.  Drink

the cool water on the broken pebble path.  Bathe in

the streams and take some for your travel.

Meanings:  தேம்பட மலர்ந்த மராஅ – kadampam flowers that have blossomed with honey, மெல் இணரும் – delicate clusters, உம்பல் – bull elephant, அகைத்த – broken by, ஒண்முறி யாவும் – bright tender leaves of trees, ஆச்சா மரம், Hardwickia binata, தளிரொடு மிடைந்த – woven with sprouts, காமரு கண்ணி – beautiful strand, திரங்கு மரல் நாரில் – with dried hemp fiber, பொலியச் சூடி – wear beautifully, முரம்பு கண் உடைந்த நடவை – path with broken pebbles, தண்ணென உண்டனிர் – you drink that cold water (rain water), ஆடி கொண்டனிர் கழிமின் – you bathe there and then take some when you go

புல் வேய்ந்த குடிசைகளில் புளிஞ்கூழும்,

பிறவும் பெறுதல்

செவ்வீ  வேங்கைப் பூவின் அன்ன … 434

வேய் கொள் அரிசி மிதவை சொரிந்த

சுவல் விளை நெல்லின் அவரை அம்புளிங்கூழ்
அற்கு இடை உழந்த நும் வருத்தம் வீட
அகலுள் ஆங்கண் கழி மிடைந்து இயற்றிய
புல்வேய் குரம்பைக் குடிதொறும் பெறுகுவிர்

பொன் அறைந்தன்ன நுண் நேர் அரிசி … 440

வெண் எறிந்து இயற்றிய மாக் கண் அமலை
தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆக
அசையினிர் சேப்பின் அல்கலும் பெறுகுவிர்
விசையம் கொழித்த பூழி அன்ன
உண்ணுநர்த் தடுத்த நுண் இடி நுவணை
நொய்ம் மர விறகின் ஞெகிழி மாட்டி
பனி சேண் நீங்க இனிதுஉடன் துஞ்சி

புலரி விடியல் புள் ஓர்த்துக் கழிமின் (434 – 448)

Hospitality of Villages with Huts

At night, for your sorrow to go away, you will be served

food cooked with seeds of bamboo that are beautiful like

vēngai flowers, and rice grown on high grounds along

with beautiful tamarind gravy with avarai beans.   In all

the villages with huts built with poles and thatched with

grass, you will receive daily, huge balls of rice made with

tiny, perfect rice, like tiny gold pieces, butter, and meat

of white goats.  If you stay there and rest, every day you

will be given dishes made with fine millet flour mixed

with sifted sugar powder.  You will sleep, leaving cold

far away, in the warmth of the fire lit with brittle wood.

Leave in the morning when birds start chirping.

Meanings:  செவ்வீ  வேங்கைப் பூவின் அன்ன – like beautiful vēngai flowers, வேய் கொள் அரிசி – seeds of bamboo, மிதவை சொரிந்த – added with rice, சுவல் விளை நெல்லின் – with paddy that grew in the high grounds, அவரை அம் புளிங்கூழ் – beautiful tamarind gravy with avarai beans, அற்கு இடை – at night/to stay, உழந்த நும் வருத்தம் வீட – for your sorrow to go away, அகலுள் ஆங்கண் – in those wide spaces, கழி மிடைந்து – woven with poles, இயற்றிய புல் வேய் குரம்பைக் குடிதொறும் பெறுகுவிர் – you will receive from villages where people like in grass thatched huts, பொன் அறைந்தன்ன – like gold chopped up, நுண் நேர் அரிசி – tiny perfect rice, வெண் எறிந்து இயற்றிய – killed white goats and made, மாக் கண் அமலை – huge rice balls, தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆக – with cool fine butter inside, அசையினிர் சேப்பின் – if you stay there and rest, அல்கலும் பெறுகுவிர் – you will receive daily, விசையம் கொழித்த பூழி அன்ன – like sifted powder made with sugar, உண்ணுநர்த் தடுத்த – blocking others from eating (other food), நுண் இடி நுவணை – finely powdered millet powder, நொய்ம் மர விறகின் ஞெகிழி மாட்டி – with the fire from brittle woods of soft trees,  பனி சேண் நீங்க இனிது உடன் துஞ்சி – sleep well keeping cold far away, புலரி விடியல் புள் ஓர்த்துக் கழிமின் – leave when it is morning and birds create noises

நன்னனது தண்பணை நாட்டின் தன்மை

புல் அரைக் காஞ்சி புனல் பொரு புதவின்

மெல் அவல் இருந்த ஊர்தொறும் நல்யாழ்ப் … 450

பண்ணுப்பெயர்த்தன்ன காவும் பள்ளியும்
பல் நாள் நிற்பினும் சேந்தனிர் செலினும்

நன் பல உடைத்து அவன் தண்பணை நாடே (449 – 453)

Nannan’s Agricultural Lands

 

You can stay for a few days in the groves and villages

of his agricultural land with dull-trunked portia

trees and flowing water, where it is pleasurable like

the music of a fine lute.  You could also leave after a

day if you want.

Meanings:  புல் அரைக் காஞ்சி – portia trees with dull trunks, பூவரச மரம், portia tree, Thespesia populnea, புனல் பொரு புதவின் – where water flows hard, மெல் அவல் இருந்த ஊர்தொறும் – in all the towns where there are delicate agricultural lands, நல்யாழ்ப் பண்ணுப் பெயர்த்தன்ன – like the music of fine lute, காவும் – groves, பள்ளியும் – and in places where people live, in villages (பள்ளி = இருப்பிடம்), பல் நாள் நிற்பினும் – even if you stay for a few days, சேந்தனிர் செலினும் – or if you stay and leave (in a day), நன் பல உடைத்து – it has many benefits, அவன் தண் பணை நாடே – his cool fine agricultural land

உழவர் செய்யும் உபகாரம்

கண்பு மலி பழனம் கமழத் துழைஇ … 454

வலையோர் தந்த இருஞ்சுவல் வாளை

நிலையோர் இட்ட நெடுநாண் தூண்டில்
பிடிக்கை அன்ன செங்கண் வராஅல்
துடிக்கண் அன்ன குறையொடு விரைஇ
பகன்றைக் கண்ணிப் பழையர் மகளிர்

ஞெண்டு ஆடு செறுவில் தராய்க்கண் வைத்த … 460

விலங்கல் அன்ன போர்முதல் தொலைஇ
வளம் செய் வினைஞர் வல்சி நல்க
துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதித் தேறல்
இளங்கதிர் ஞாயிற்றுக் களங்கள் தொறும் பெறுகுவிர்

முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு

வண்டு படக் கமழும் தேம்பாய் கண்ணித்
திண்தேர் நன்னற்கும் அயினி சான்ம் எனக்
கண்டோர் மருள கடும்புடன் அருந்தி
எருது எறி களமர் ஓதையொடு நல் யாழ்

மருதம் பண்ணி அசையினிர் கழிமின் (454 – 470)

Hospitality in the Agricultural Land

Fishermen with nets enter ponds with kanpu

grass with fragrant flowers, and catch vālai fish with

big necks.  Some stand on the shore and

catch with their rods with strings, red-eyed varāl fish

shaped like trunks of female elephants.  Their women

wearing pakandrai flowers will serve you pieces of fish

that look like eyes of drums along with rice from

mountain-like haystacks kept on mounds near fields

where crabs play, that are threshed by workers who

reduce the haystacks, who cause prosperity,

along with liquor made with paddy sprouts.  You will

receive in every field when the sun’s rays spread,

cooked white rice removed of chaff, that awes those

who see it, which deserves to be served to Nannan

owning sturdy chariots, wearing a garland with flowers

swarmed by bees for honey.

Eat with your relatives.  You will hear the sounds of

workers who goad their bulls.  Play marutham tunes

on your lute, and rest before you leave.

Meanings:  கண்பு மலி பழனம் – pond with lots of elephant grass, கமழ – fragrances (of flowers), துழைஇ வலையோர் தந்த – men with nets who searched and brought, இருஞ்சுவல் வாளை – vālai fish with big necks, நிலையோர் இட்ட – those standing still and placing, நெடுநாண் தூண்டில் – long fishing rod with string, பிடிக்கை அன்ன – like trunks of female elephants,  செங்கண் வராஅல் – varāl fish with red eyes, துடிக்கண் அன்ன – like the eyes of a thudi drum, குறையொடு – with flesh pieces, விரைஇ – mixed, பகன்றைக் கண்ணிப் பழையர் மகளிர் – women of fishermen wearing pakandrai flowers, ஞெண்டு ஆடு செறுவில் –in the fields where crabs play, தராய்க்கண் வைத்த – kept on the mounds, விலங்கல் அன்ன – like mountains, போர்முதல் தொலைஇ – they reduce the tall haystacks, வளம் செய் வினைஞர் – the workers who cause prosperity, வல்சி நல்க – give food, துளங்கு தசும்பு வாக்கிய – poured from a moving pot, பசும் பொதித் தேறல் – liquor made with paddy sprouts, இளங்கதிர் ஞாயிற்றுக் களங்கள் தொறும் பெறுகுவிர் – you will receive in all the fields when the sun’s delicate rays spread, முள் அரித்து – removed chaff, இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு – cooked white rice, வண்டு படக் கமழும் தேம்பாய் கண்ணி – garland with flowers with honey that are attacked by bees, திண் தேர் நன்னற்கும் அயினி சான்ம் – fit as food for Nannan with sturdy chariots, எனக் கண்டோர் மருள – as those who see awe,  கடும்புடன் அருந்தி – eat with your relatives, எருது எறி களமர் ஓதையொடு – along with the sounds of those weeders who goad bulls, நல் யாழ் மருதம் பண்ணி  – play marutham tunes on your lute, அசையினிர் கழிமின் – rest and then leave

சேயாற்றின் கரை வழியே செல்லுதல்

வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ … 471
செங்கண் எருமை இனம் பிரி ஒருத்தல்
கனை செலல் முன்பொடு கதழ்ந்து வரல் போற்றி
வனைகலத் திகிரியின் குமிழி சுழலும்

துனை செலல் தலைவாய் ஓவு இறந்து வரிக்கும்

காணுநர் வயாஅம் கட்கு இன் சேயாற்றின்

யாணர் ஒரு கரைக் கொண்டனிர் கழிமின் (471 – 477)

Walk along the shores of River Sēyāru

Be aware of a red-eyed, male buffalo that has moved

away from its herd, that runs fast

toward you, fearing the roars of thannumai drums of

those who reap paddy.  If you see a rushing stream with

bubbles and whirlpools that whirl like wheels of potters,

go on the other  side of the prosperous river Sēyāru

which is sweet to behold.

Meanings:  வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ – fearing the thannumai drums of those who cut white paddy, செங்கண் எருமை இனம் பிரி ஒருத்தல் – a red-eyed male buffalo which separated from its herd, கனை செலல் முன்பொடு கதழ்ந்து வரல் போற்றி – aware that it comes fast toward you with strength, வனைகலத் திகிரியின் – like wheels on which potters create, குமிழி சுழலும் – bubbles and eddies whirl, துனை செலல் தலைவாய் – they run fast in a stream, ஓவு இறந்து வரிக்கும் – they run without rest,   காணுநர் வயாஅம் கட்கு இன் – sweet to the eyes of those who see, சேயாற்றின் யாணர் ஒரு கரைக் கொண்டனிர் கழிமின் – you go on one side of the shore of the prosperous river Sēyāru

நன்னனது மூதூரின் இயல்பு

நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின்
பதி எழல் அறியாப் பழங்குடி கெழீஇ

வியல் இடம் பெறாஅ விழுப்பெரு நியமத்து … 480

யாறு எனக் கிடந்த தெருவின் சாறு என
இகழுநர் வெரூஉம் கவலை மறுகின்
கடல் என கார் என ஒலிக்கும் சும்மையொடு
மலைஎன மழை என மாடம் ஓங்கி

துனிதீர் காதலின் இனிது அமர்ந்து உறையும்

பனி வார் காவின் பல் வண்டு இமிரும்

நனி சேய்த்தன்று அவன் பழவிறல் மூதூர் (478 – 487)

Nannan’s Ancient Town

Nannan’s ancient town has tall houses with wealth

and citizens who do not move away.

The streets are wide as rivers and the opulent markets

are huge.  People gather together like constant

festivities.  The forked streets cause fear

in enemies.  There are loud sounds like those from the

ocean and the rain.  In the tall mansions that are like

mountains and clouds, there are loving people.  There

are groves with dew where flowers are swarmed by

bees in his ancient, old town that is not far away.

Meanings:  நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் – in the tall houses where prosperity resides, பதி எழல் அறியாப் பழங்குடி – ancient community that does not know moving from the land, கெழீஇ – filled with, வியல் இடம் பெறாஅ விழுப்பெரு நியமத்து – in the wide wealthy market place, யாறு எனக் கிடந்த தெருவின் – on the streets that are like rivers, சாறு என – like festivals, இகழுநர் வெரூஉம் கவலை மறுகின் – on the forked streets that causes fear in enemies, கடல் என கார் என ஒலிக்கும் – sounds like the ocean and rains, சும்மையொடு – with loud sounds, மலை என மழை என மாடம் ஓங்கி – mansions tall like mountains and clouds, துனி தீர் காதலின் இனிது அமர்ந்து உறையும் – those who rest there do with great love, பனி வார் காவின் – in the the groves with dew, பல் வண்டு இமிரும் – many bees swarm, நனி சேய்த்தன்று – it is not far away, அவன் பழவிறல் மூதூர் – his ancient old town

மூதூர் மக்கள் விருந்து எதிர்கொள்ளுதல்

பொருந்தாத் தெவ்வர் இருந்தலை துமிய
பருந்துபடக் கடக்கும் ஒள் வாள் மறவர்

கருங்கடை எஃகம் சாத்திய புதவின் … 490

அருங்கடி வாயில் அயிராது புகுமின்
மன்றில் வதியுநர் சேட்புலப் பரிசிலர்
வெல்போர்ச் சேஎய்ப் பெருவிறல் உள்ளி
வந்தோர் மன்ற அளியர் தாம் என

கண்டோர் எல்லாம் அமர்ந்து இனிதின் நோக்கி

விருந்து இறை அவர் அவர் எதிர்கொளக் குறுகி

பரி புலம்பு அலைத்த நும் வருத்தம் வீட (488 – 497)

Hospitality in Nannan’s Town

Enter without fear and hesitation through the

protected gates,

where warriors who chopped the black heads of enemies

for kites to descend, lean their bright spears with black

handles on walls.  There are many in the common

grounds who have come for gifts from far away,

thinking about Nannan who is like Murukan, victorious

in battles.  They pity you who are like them and look at

you calmly and sweetly, accepting you as their guest,

for your sorrow to go away.

Meanings:  பொருந்தாத் தெவ்வர் – not agreeable enemies, இருந்தலை துமிய – black heads chopped, பருந்துபடக் கடக்கும் – win battles where kites descend, ஒள் வாள் மறவர் – warriors with bright swords, கருங்கடை எஃகம் சாத்திய புதவின் – spears with black ends/handles are kept leaning on walls, அருங்கடி வாயில் அயிராது புகுமின் –  enter the well protected gates without doubt, மன்றில் வதியுநர் – those in the common place, சேட்புலப் பரிசிலர் – those who have come for gifts from far away, வெல் போர்ச் சேஎய்ப் பெருவிறல் – greatly victorious in wars like Murukan,  உள்ளி வந்தோர் – they came thinking, மன்ற – an asai, அளியர் தாம் என – that they are pitiable, கண்டோர் எல்லாம் – those who see you, அமர்ந்து இனிதின் நோக்கி – look at you calmly and sweetly, விருந்து இறை அவர் அவர் எதிர் கொள – they accept you as their guest, குறுகி – approach, பரி புலம்பு அலைத்த நும் வருத்தம் வீட – your sorrow will go away

அரண்மனை வாயிலில் காணும் பொருள் வளம்

எரி கான்றன்ன பூஞ்சினை மராஅத்து
தொழுதி போக வலிந்து அகப்பட்ட

மட நடை ஆமான் கயமுனிக் குழவி … 500

ஊமை எண்கின் குடாவடிக் குருளை
மீமிசைக் கொண்ட கவர்பரிக் கொடுந்தாள்
வரை வாழ் வருடை வன்தலை மாத்தகர்
அரவுக் குறும்பு எறிந்த சிறுகட் தீர்வை

அளைச் செறி உழுவை கோள் உற வெறுத்த

மடக் கண் மரையான் பெருஞ்செவிக் குழவி
அரக்கு விரித்தன்ன செந்நில மருங்கின்
பரல் தவழ் உடும்பின் கொடுந்தாள் ஏற்றை
வரைப் பொலிந்து இயலும் மடக்கண் மஞ்ஞை

கானக் கோழிக் கவர் குரல் சேவல் … 510

கானப் பலவின் முழவு மருள் பெரும் பழம்
இடிக் கலப்பு அன்ன நறுவடி மாவின்
வடிச் சேறு விளைந்த தீம்பழத் தாரம்
தூவற் கலித்த இவர் நனை வளர் கொடி

காஅய்க் கொண்ட நுகம் மருள் நூறை

பரூஉப் பளிங்கு உதிர்த்த பல உறுதிருமணி
குரூஉப் புலி பொருத புண்கூர் யானை
முத்துடை மருப்பின் முழுவலி மிகு திரள்
வளை உடைந்தன்ன வள் இதழ்க் காந்தள்

நாகம் திலகம் நறுங்காழ் ஆரம் … 520

கருங்கொடி மிளகின் காய்த்துணர்ப் பசுங்கறி
திருந்து அமை விளைந்த தேக்கள் தேறல்
கான்நிலை எருமைக் கழைபெய் தீம் தயிர்
நீல் நிற ஓரி பாய்ந்தென நெடுவரை

நேமியின் செல்லும் நெய்க்கண் இறாஅல்

உடம்புணர்வு தழீஇய ஆசினி அனைத்தும்
குடமலைப் பிறந்த தண் பெருங் காவிரி
கடல் மண்டு அழுவத்துக் கயவாய் கடுப்ப

நோனாச் செருவின் நெடுங்கடைத்துவன்றி (498 – 529)

Wealth at the Palace Yard

In the front yard of Nannan whose enemies are

unable to fight with him,

there is a wild cow calf of delicate walk separated

from its herd that was under kadampam trees

with flame-like flower clusters, an elephant calf, a bear

cub with curved legs that utters no sounds, a mountain

goat with fast, bent legs, that lives in high places,

a huge ram with a strong head, a small-eyed mongoose

that destroys snakes, a bison calf with large ears and

delicate eyes that hates cave tigers that kill, a male

monitor lizard with curved legs that crawls on pebbles

on the wax-like red land, pretty peacocks with

delicate eyes, forest rooster that calls its mate with love,

huge jackfruits that are like mulavu drums, food made

with fruits chopped and crushed with mature, sweet fruits

of mangoes with other fragrant tender fruits, creepers

that spread with buds flourishing in the rain, noorai

yams that looks like yokes, lovely gems that appear like

large pieces of camphor dropped from trees, large heaps

of pearl-filled tusks of elephants of might that were attacked

by tigers with bright colored skin, white, thick-leaved

kānthal flower clusters resembling broken conch shells,

blossoms of punnai and thilakam, pieces of fragrant

sandalwood, fresh clusters of pepper from dark-colored

vines, sweet liquor aged in bamboo pipes, bamboo pipes

with sweet curds of buffaloes that live in the forest,

wheel-like, large honeycombs in the tall mountains,

abundant breadfruits, and others,

appearing like the cool Kaviri river which is born

on the western mountains and runs toward the ocean.

Meanings:  எரி கான்றன்ன – looking like flame that is emitted, பூஞ்சினை – branches with flowers, மராஅத்து – on the kadampam trees, தொழுதி போக – after its herd has left, வலிந்து அகப்பட்ட மட நடை ஆமான் – a calf of slow walk left alone, கயமுனிக் குழவி – elephant calf, ஊமை எண்கின் குடாவடிக் குருளை – cub with curved legs of dumb bear, மீமிசைக் கொண்ட கவர் – conquers high places, பரிக் கொடுந்தாள் – fast curved legs, வரை வாழ் வருடை – mountain goat living on the mountains, வன்தலை மாத்தகர் – huge male sheep with strong heads, அரவுக் குறும்பு எறிந்த – சிறுகண் தீர்வை – mongoose with small eyes, அளைச் செறி உழுவை கோள் உற வெறுத்த – hated the cave tiger that attacked,  மடக் கண் மரையான் – bison with delicate eyes, or elk with delicate eyes, பெருஞ்செவிக் குழவி – calf with big ears, fawn with big ears, அரக்கு விரித்தன்ன – like wax spread, செந்நில மருங்கின் – on the red land, பரல் தவழ் உடும்பின் – of a monitor lizard that crawls on pebbles, கொடுந்தாள் ஏற்றை – a male with curved legs, வரைப் பொலிந்து இயலும் மடக்கண் மஞ்ஞை – in the mountains, beautiful peacocks with delicate eyes, கானக் கோழிக் கவர் குரல் சேவல் – forest rooster that calls its mate attracting her, கானப் பலவின் முழவு மருள் பெரும் – huge forest jackfruit tree fruits like mulavu drums, பழம் இடிக் கலப்பு அன்ன – like fruits chopped and crushed, நறுவடி மாவின் வடிச் சேறு விளைந்த தீம்பழத் தாரம் – food made with the mature sweet fruits of mangoes with fragrant tender fruits, தூவற் கலித்த – flourishing due to the rain, இவர் நனை வளர் கொடி – growing creepers that have spread with buds, flourishing in the rain, காஅய்க் கொண்ட நுகம் மருள் நூறை – noorai yams that look like yokes, பரூஉ – thick,  பளிங்கு – camphor crystals, from Cinnamomum camphora trees, உதிர்த்த – dropped from trees, பல உறு திருமணி – many beautiful gems, குரூஉப் புலி பொருத புண்கூர் யானை – an elephant wounded by the attack of a bright colored tiger, முத்துடை மருப்பின் – with tusks with pearls, முழு வலி – full strength, மிகு திரள் – very huge heap, வளை உடைந்தன்ன – like conch shells that are broken, வள் இதழ்க் காந்தள் – thick petals of glory lilies, நாகம் – punnai, Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum or surapunnai trees, long-leaved two-sepalled gamboge according to the University of Madras Lexicon, திலகம் – thilakam flowers, Adenanthera pavonina, நறுங்காழ் ஆரம்  – hardwood/hard-core sandal, கருங்கொடி மிளகின் – on the dark colored pepper vines, காய்த்துணர்ப் பசுங்கறி – fresh pepper growing in clusters, திருந்து அமை விளைந்த தேக் கள் தேறல் – sweet toddy aged in perfect bamboo, கான் நிலை எருமை – forest residing buffaloes, கழை பெய் தீம் தயிர் – sweet curds that are poured in bamboo pipes, நீல் நிற – blue colored, ஓரி பாய்ந்தென – filled with honey, நெடுவரை – lofty mountains, நேமியின் – like the wheels of chariots, செல்லும் – moves, நெய்க்கண் இறாஅல் – honeycombs with honey, உடம்புணர்வு தழீஇய ஆசினி – and also the abundance of breadfruits, அனைத்தும் – and others, குடமலைப் பிறந்த தண் பெருங் காவிரி – the cool Kaviri river born on the western mountains, கடல் மண்டு அழுவத்துக் கயவாய் கடுப்ப – like it ran deep toward the ocean, நோனாச் செருவின் – battles made impossible for enemies, நெடுங்கடை – tall gate,  துவன்றி – gathered/filled

விறலியர் நன்னனைப்

போற்றுதல்

வானத்து அன்ன வளம் மலி யானை … 530
தாது எருத் ததைந்த முற்றம் முன்னி
மழை எதிர் படுகண் முழவு கண் இகுப்ப
கழைவளர் தூம்பின் கண் இடம் இமிர
மருதம் பண்ணிய கருங்கோட்டுச் சீறியாழ்

நரம்பு மீது இறவாது உடன் புணர்ந்து ஒன்றி

கடவது அறிந்த இன்குரல் விறலியர்
தொன்று ஒழுகு மரபின் தம் இயல்பு வழாஅது

அருந் திறற் கடவுட் பழிச்சிய பின்றை (530 – 538)

Let the Viralis Sing

There are huge, mighty elephants that are as tall

as the sky, their droppings in the yard.  Beat your

drums with eyes that roar like rainclouds, let your

tubular thoompu made with bamboo blare,

let your viralis with sweet voices who know to sing

well sing in unison with the small lute with black stem

in marutham melodies, according to ancient tradition,

not faulting.  After they are done praising god,

 

Meanings:  வானத்து அன்ன – like the sky, வளம் மலி யானை – huge, strong elephants, தாது எருத் ததைந்த முற்றம் முன்னி – front yard with dust from elephant droppings, மழை எதிர் படுகண் முழவு கண் இகுப்ப – beats of drums with eyes answer the roaring clouds, கழை வளர் தூம்பின் கண் இடம் இமிர – the tubular thoompu musical instruments made from bamboo to blare, thoompu musical instruments with holes that are made with bamboo to blare, மருதம் பண்ணிய – கருங்கோட்டுச் சீறியாழ் – small lute with black stem that created marutham tune, நரம்பு மீது இறவாது – not making (their voices) more than the sounds of strings, உடன் புணர்ந்து – united, ஒன்றி கடவது அறிந்த இன்குரல் விறலியர் – viralis with sweet voice who know to sing together in a dutiful manner,  தொன்று ஒழுகு மரபின் – according to perfect ancient tradition, தம் இயல்பு வழாஅது – not deviating from their nature, அருந் திறற் கடவுட் பழிச்சிய பின்றை – after they praised the precious gods

நன்னனைப் போற்றுதல்

விருந்தின் பாணி கழிப்பி நீள் மொழிக்

குன்றா நல்இசைக் சென்றோர் உம்பல் … 540

இன்று இவண் செல்லாது உலகமொடு நிற்ப
இடைத் தெரிந்து உணரும் பெரியோர் மாய்ந்தென
கொடைக் கடன் இறுத்த செம்மலோய் என
வென்றிப் பல்புகழ் விறலோடு ஏத்தி

சென்றது நொடியவும் விடாஅன் (539 – 545)

Praising Nannan

you must sing new songs.  After that, address him

saying, “O heir of those with truth and great fame,

know that their fame should not  stop today, but

stay until this world stays, since the great ones who

analyzed and knew died!  You are a great one that knows

the duties of generosity!”

Praise his bravery, many victories and fame, and tell him

everything that appears in your mind.

Meanings:  விருந்தின் பாணி கழிப்பி – sing new songs, நீள் மொழிக் குன்றா நல்இசைக் சென்றோர் உம்பல் – ‘O scion of those with truth and great fame that is not reduced’, இன்று இவண் செல்லாது உலகமொடு நிற்ப இடை – ‘know that their fame should not stop just today but stay until this world stays’, தெரிந்து உணரும் பெரியோர் – ‘the great ones who analyzed and knew’, மாய்ந்தென – since they died, கொடைக் கடன் இறுத்த செம்மலோய் – ‘O  great one who knows the duties of generosity’, என – thus, வென்றிப் பல்புகழ் விறலோடு ஏத்தி – praise his victories and many fame, சென்றது நொடியவும் விடாஅன் – tell him everything that has appeared in your mind

நன்னன் கூறும் முகமன் உரை

……         ……..      ……..   நசை தர

வந்தது சாலும் வருத்தமும் பெரிது என (545 – 546)

What Nannan will Say

He will tell you that he is happy that you came to

him, passing through many difficulties.

Meanings:  நசை தர வந்தது – that you came with desire, சாலும் – fitting, வருத்தமும் பெரிது – amidst great difficulties, என – thus

நாளோலக்கத்துக்கு அழைத்துச் செல்லுதல்

பொரு முரண் எதிரிய வயவரொடு பொலிந்து
திருநகர் முற்றம் அணுகல் வேண்டி

கல்லென் ஒக்கல் நல் வலத்து இரீஇ (547 – 549)

Nannan’s Assembly

He will take you happily to his splendid palace yard

where his army chiefs stay, always ready to fight.  He will

be in the midst of his uproarious ministers in his fine court.

Meanings:  பொரு முரண் எதிரிய வயவரொடு – with warriors who fought in battles, பொலிந்து திருநகர் முற்றம் – splendid palace yard, அணுகல் – approach, வேண்டி – desiring, கல்லென் ஒக்கல் நல் வலத்து இரீஇ – stay amidst loud ministers/advisors in the fine assembly

நன்னனது குளிர்ந்த நோக்கம்

உயர்ந்த கட்டில் உரும்பு இல் சுற்றத்து … 550

அகன்ற தாயத்து அஃகிய நுட்பத்து
இலம் என மலர்ந்த கையர் ஆகி
தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர்
நெடு வரை இழிதரு நீத்தம் சால் அருவிக்

கடுவரல் கலுழிக் கட்கு இன் சேயாற்று

வடு வாழ் எக்கர் மணலினும் பலரே
அதனால் புகழொடும் கழிக நம் வரைந்த நாள் என
பரந்து இடம் கொடுக்கும் விசும்பு தோய் உள்ளமொடு
நயந்தனிர் சென்ற நும்மினும் தான் பெரிது

உவந்த உள்ளமோடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி (550 – 560)

Nannan’s Sweet Looks

Tell him, “There have been many kings, who ruled

vast countries with superior regal rights and flawless

ministers, who took their names along with them

when they died because they opened their hands and

said they had nothing to give, their numbers larger

than the sand in the dunes brought out by the river

Sēyāru that is sweet to behold that came from the tall

mountains.  May your living days pass with fame with

a sky-high heart that is generous!”.  He will sit and

look sweetly with great joy that is more than yours.

Meanings:  உயர்ந்த கட்டில் – with superior regal rights, உரும்பு இல் சுற்றத்து – with ministers without cruelty, அகன்ற தாயத்து – of huge countries, அஃகிய நுட்பத்து – with reduced intelligence, இலம் என – that they do not have, மலர்ந்த கையர் ஆகி – they are with open empty hands, தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர் – those who died taking their name along with themselves, நெடு வரை இழிதரு நீத்தம் சால் அருவி – full waterfalls that comes down the tall mountains, கடுவரல் கலுழி – fast flowing floods, கட்கு இன் சேயாற்று – Sēyāru river that is sweet to eyes, வடு வாழ் எக்கர் – brought out as sand dunes, மணலினும் பலரே – more than the sands, அதனால் புகழொடும் கழிக நம் வரைந்த நாள் என – so may your living days pass with fame, பரந்து இடம் கொடுக்கும் விசும்பு தோய் உள்ளமொடு – with a sky touching heart that is charitable, நயந்தனிர் சென்ற நும்மினும் தான் பெரிது – more than you who came with desire, உவந்த உள்ளமோடு – with a happy heart, அமர்ந்து இனிது நோக்கி – sit and look sweetly

நன்னனது கொடைச் சிறப்பு

இழை மருங்கு அறியா நுழை நூற் கலிங்கம்
எள் அறு சிறப்பின் வெள் அரைக் கொளீஇ
முடுவல் தந்த பைந்நிணத் தடியொடு

நெடு வெண்ணெல்லின் அரிசி முட்டாது

தலைநாள் அன்ன புகலொடு வழி சிறந்து
பல நாள் நிற்பினும் பெறுகுவிர் நில்லாது
செல்வேம் தில்ல எம் தொல் பதிப் பெயர்ந்து என
மெல்லெனக் கூறி விடுப்பின் நும்முள்
தலைவன் தாமரை மலைய விறலியர்

சீர் கெழு சிறப்பின் விளங்கு இழை அணிய…. 570

நீர் இயக்கு அன்ன நிரை செலல் நெடுந்தேர்
வாரிக் கொள்ளா வரை மருள் வேழம்
கறங்கு மணி துவைக்கும் ஏறுடைப் பெரு நிரை
பொலம்படைப் பொலிந்த கொய்சுவற் புரவி

நிலம் தினக் கிடந்த நிதியமொடு அனைத்தும்

இலம்படு புலவர் ஏற்ற கைந் நிறைய
கலம் பெயக் கவிழ்ந்த கழல்தொடித் தடக் கையின்
வளம் பிழைப்பு அறியாது வாய் வளம் பழுநி
கழை வளர் நவிரத்து மீமிசை ஞெரேரென
மழை சுரந்தன்ன ஈகை நல்கி

தலைநாள் விடுக்கும் பரிசில் மலை நீர்
வென்று எழு கொடியின் தோன்றும்

குன்று சூழ் இருக்கை நாடு கிழவோனே……. 583

Nannan’s Generosity

He will give you perfect clothing on which

woven threads cannot be seen and tie it well

around your faultless body, fresh meat

with fat brought by a female dog, and long,

white rice without limits.  You will receive gifts

on the first day even if you stay there for many days.

If you tell him that you have to leave for your

ancient town, he will give the leader among you

golden lotus flowers, adorn viralis with fine, bright

jewels, give you tall chariots that run perfectly like

flowing water, trained mountain-like elephants,

large herd of cattle with bulls with ringing bells,

horses with trimmed tufts decorated with shining

gold jewels, wealth lying on the ground, and all this.

He fills the hands of poets who have nothing,

with his large hands with whirling

bracelets.  He showers unspoiled wealth like the

rain showers on Naviram Mountain where bamboo

grows, the lord of the country surrounded by

mountains from which waterfalls flow down like

raised victory banners, who gives you gifts on the

first day.

Meanings:  இழை மருங்கு அறியா நுழை நூற் கலிங்கம் – cloth where it is unable to see the woven threads, எள் அறு – without any fault, சிறப்பின் வெள் அரைக் கொளீஇ – tie splendidly on your faultless body, முடுவல் தந்த – brought by a female dog, பைந்நிணத் தடியொடு – along with the fresh meat with fat, நெடு வெண்ணெல்லின் அரிசி – long white rice from paddy, முட்டாது – without limits, தலை நாள் அன்ன புகலொடு வழி சிறந்து பல நாள் நிற்பினும் பெறுகுவிர் – you will receive like on the first day even if you there for many days, நில்லாது – not staying there, செல்வேம் – we will leave, தில்ல – asai, an expletive, எம் தொல் பதிப்பெயர்ந்து என – if you tell him that you have to leave for your ancient town, மெல்லெனக் கூறி விடுப்பின் – if you leave telling that softly, நும்முள் தலைவன் தாமரை மலைய – he will give the leader golden lotus flowers, விறலியர் சீர் கெழு சிறப்பின் விளங்கு இழை அணிய – adorn viralis with splendid bright jewels, நீர் இயக்கு அன்ன நிரை செலல் நெடுந்தேர் – tall chariots that move perfectly like running water, வாரிக் கொள்ளா – not brought (from the forest), trained, வரை மருள் வேழம் – mountain like elephants, கறங்கு மணி துவைக்கும் ஏறுடைப் பெரு நிரை – huge herds of cattle with ringing bells, பொலம்படைப் பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி – horses with trimmed tufts shining with gold jewels, நிலம் தினக் கிடந்த நிதியமொடு – along with wealth lying on the ground, along with wealth devoured by the ground, அனைத்தும் – and all this, இலம்படு புலவர் – poets with nothing, ஏற்ற கைந் நிறைய கலம் பெய – give them jewels filling their hands, கவிழ்ந்த கழல் தொடித் தடக் கையின் – his large hands wearing whirling bracelets gave, வளம் பிழைப்பு அறியாது – wealth that he bestowed not spoiled, வாய் வளம் பழுநி கழை வளர் நவிரத்து மீமிசை – on Naviram Mountain with prosperity where bamboo grows, ஞெரேரென மழை சுரந்தன்ன – like how rain showers fall rapidly, ஈகை நல்கி – gives charitably, தலை நாள் விடுக்கும் பரிசில் – he gives gifts on the first day, மலை நீர் வென்று எழு கொடியின் தோன்றும் – waterfalls from the mountains come down like raised victory banners, குன்று சூழ் இருக்கை நாடு கிழவோனே – the lord of the country surrounded by mountains