மலைபடுகடாம்   – Malaipadukadām

Translation by Vaidehi Herbert

Copyright ©  All Rights Reserved

பாடியவர்         –      இரணியமுட்டத்துப் பெருங்குன்றூர்ப் பெருங்கெளசிகனார்
பாடப்பட்டவன்     –      நன்னன் வேண்மான்
திணை            –      பாடாண்திணை
துறை             –      ஆற்றுப்படை
பாவகை           –     ஆசிரியப்பா

மொத்த அடிகள்     –      583

தமிழ் உரை நூல்:
பத்துப்பாட்டு (2 பகுதிகள்) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை

கூத்தர் பலவகை வாத்தியங்களைப் பையிலிட்டு

எடுத்துச் செல்லுதல்

திருமழை தலைஇய இருள் நிற விசும்பின்
விண் அதிர் இமிழிசை கடுப்ப பண் அமைத்து
திண் வார் விசித்த முழவொடு ஆகுளி
நுண் உருக்கு உற்ற விளங்கு அடர்ப் பாண்டில்
மின் இரும் பீலி அணித்தழைக் கோட்டொடு   5

கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர்த் தூம்பின்
இளிப் பயிர் இமிரும் குறும் பரம் தூம்பொடு
விளிப்பது கவரும் தீம் குழல் துதைஇ
நடுவு நின்று இசைக்கும் அரிக்குரல் தட்டை
கடி கவர்பு ஒலிக்கும் வல்வாய் எல்லரி   10

நொடிதரு பாணிய பதலையும் பிறவும்
கார்கோட் பலவின் காய்த்துணர் கடுப்ப
நேர்சீர் சுருக்கிக் காய கலப்பையிர் (1 – 13)

Musical Instruments are Packed

You who carry your musical instruments on balancing

poles have packed them in draw-string bags that look like

monsoon season’s ripe jackfruit clusters, a mulavu drum

with sturdy, tight straps that creates roaring sounds like

the sky-shattering noises from beautiful clouds in the dark

sky that give prosperity with rains, an ākuli drum, bright

cymbals with intricate designs made from melted and flattened

metal, a kōdu horn decorated with bright, dark hued

peacock feathers, sweet-music creating splendid small

thoompu horn along with a long thoompu horn that sounds like

the hollow, breathing trunk that hangs between the eyes of an

elephant, sweet flute that sounds like the ili string of the yāl,

thattai played in the middle with sharp sounds,

strong-mouthed ellari drum played to beat, a pathalai drum

that gives perfect beat, and other musical instruments!

Notes:  கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர்த் தூம்பின் (6) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – கண்களின் நடுவே வெளியாகத் திறந்த யானையின் கைபோலும் நெடிய வங்கியத்தோடு.  உயிர் – ஆகுபெயர்.  இனி நெட்டுயிர்ப்பு கொண்டார்போலும் ஓசையை உடையை என்றுமாம், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இடையிடையே துளையிடப்பட்டிருந்ததால் கண் இடை விடுத்த தூம்பென்றார்.  இதன் ஒலி யானை நெட்டுயிர்ப்புக் கொள்ளும் ஒலியை ஒத்தலின் களிற்று உயிர்த் தூம்பென்றார்.  இளி (7) – யாழின் ஒரு நரம்பு.  அரிக்குரல் (9) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ‘யாழ் நரம்பு’ என்ற பொருளும் உடைத்தாகலின் கரடிகை எனினுமாம்.  கரடிகை – கரடி கத்தினாற்போலும் ஓசையுடைய பறை வகை, தவளையினது குரல் எனினுமாம்.  தட்டை  (9) – உ. வே. சாமிநாத ஐயர் உரை – குறுந்தொகை 193 – மூங்கிலைக் கண்ணுக்கு கண் உள்ளதாக நறுக்கிப் பலவாகப் பிளந்து ஓசை உண்டாக ஒன்றிலே தட்டப்படுவது.     பிறவும் (11) – பேரிகை, படகம், இடக்கை, உடுக்கை, மத்தளம், சல்லிகை, கரடிகை, திமிலை, குடமுழா, தக்கை, கணப்பறை, தமருகம், தண்ணுமை, தடாரி, அந்தரி, முழவு,சந்திர வளையம், மொந்தை, முரசு, கண் விடு தூம்பு, நிசாளம், துடுகை, சிறுபறை, அடக்கம், தகுணிச்சம், விரலேறு, பாகம், உபாங்கம், நாழிகைப் பறை, துடி, பெரும்பறை, கிணைப் பறை.  காய (13) – பொ. வே. சோமசுந்தரனாரின் உரை – காவின, காவுதல் – தோளில் சுமந்து செல்லல்.  புறநானூறு 206-10 ‘காவினெம் கலனே’.  புறநானூறு 152-15 – கண் விடு தூம்பின் களிற்று உயிர் தொடுமின்.

Meanings:  திரு மழை தலைஇய – poured rains that give prosperity, இருள் நிற விசும்பின் – in the dark colored sky, விண் அதிர் இமிழிசை கடுப்ப – like the sky shattering roars of clouds, பண் அமைத்து – creating tunes,  திண் வார் – firm straps, விசித்த – tightly tied, pulled and tied, முழவொடு – with mulavu drums , ஆகுளி – ākuli drum,  நுண் உருக்கு உற்ற – intricate and melted, விளங்கு – bright, அடர்ப் பாண்டில் – cymbals made from flattened metal (கஞ்ச தாளம், ஜால்ரா), மின் இரும் பீலி அணித்தழைக் கோட்டொடு – with long kōdu horn decorated with peacock feathers, கண் இடை விடுத்த – hs intermittent holes, open between the eyes, களிற்று உயிர்த் தூம்பின் – along with long thoompu that is like the breathing trunk of male elephants, along with the long thoompu that sounds like the breathing of male elephants, இளிப்பயிர் இமிரும் – creates pleasant/sweet fine sounds that resemble that of the ili string of the yāl, குறும் பரம் தூம்பொடு – along with small splendid thoompu, விளிப்பது கவரும் – well tuned with attractive musical tones, தீம்குழல் – sweet flute, துதைஇ – closely,  நடுவு நின்று இசைக்கும் – playing in the middle, அரிக்குரல் தட்டை – a bamboo musical gadget called thattai with sharp sounds, a bamboo musical gadget called thattai with frog sounds, கடி கவர்பு ஒலிக்கும் வல்வாய் எல்லரி – strong-mouthed ellari with clear rhythmic sounds, நொடிதரு பாணிய பதலையும் – and with pathalai drum that gives perfect beats, பிறவும் – and other musical instruments, கார்கோட் பலவின் காய்த்துணர் கடுப்ப – like the monsoon season’s ripe fruit clusters of jackfruit trees, நேர் சீர் சுருக்கிக் காய கலப்பையிர் –   you who carry your instruments on balancing shoulder poles have packed them in perfect draw-string bags

அவர்கள் கடந்து வந்த மலை வழி

கடுக் கலித்து எழுந்த கண்அகன் சிலம்பில்
படுத்து வைத்தன்ன பாறை மருங்கின்   15

எடுத்து நிறுத்தன்ன இட்டு அருஞ் சிறுநெறி
தொடுத்த வாளியர் துணை புணர் கானவர்
இடுக்கண் செய்யாது இயங்குநர் இயக்கும்
அடுக்கல் மீமிசை அருப்பம் பேணாது
இடிச்சுர நிவப்பின் இயவுக் கொண்டு ஒழுகி (14 – 20)

Mountain path

Without worrying about protection,

you have passed through the huge mountain

range with kadukkāy trees, near lying boulders

that appear like they had been placed, on a difficult,

narrow path that looks like it was set there, on the

mountain where forest men who shoot arrows,

who unite with their wives, do not cause sorrow to

those who travel on the high mountain path created

with broken stones, but guide them on the path.

Meanings:  கடுக் கலித்து எழுந்த கண் அகன் சிலம்பில் – on the huge mountain filled with kadu trees, gall nut tree, terminalia Chebula, படுத்து வைத்தன்ன பாறை மருங்கின் – near the spread boulders which appear like they had been placed, எடுத்து நிறுத்தன்ன – like lifted and placed, இட்டு – narrow, அருஞ் சிறு நெறி – difficult narrow path, தொடுத்த வாளியர் – those who shoot arrows, துணை புணர் கானவர் – forest men who unite with their wives, forest men who are with their wives, இடுக்கண் செய்யாது –without causing trouble, இயங்குநர் இயக்கும் – guide those on the path, அடுக்கல் மீமிசை – on the mountains, அருப்பம் பேணாது – without considering protection, without worrying about protection, இடிச்சுர நிவப்பின் – on the high path broken and created, இயவுக் கொண்டு ஒழுகி – passing through it

பேரியாழின் இயல்பு

தொடித் திரிவு அன்ன தொண்டுபடு திவவின்
கடிப்பகை அனைத்தும் கேள்வி போகா
குரல் ஓர்த்துத் தொடுத்த சுகிர் புரி நரம்பின்
அரலை தீர உரீஇ வரகின்
குரல் வார்ந்தன்ன நுண் துளை இரீஇ   25

சிலம்பு அமை பத்தல் பசையொடு சேர்த்தி
இலங்கு துளை செறிய ஆணி முடுக்கி
புதுவது புனைந்த வெண்கை யாப்பு அமைத்து
புதுவது போர்த்த பொன் போல் பச்சை
வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால்  30

மடந்தை மாண்ட நுடங்கு எழில் ஆகத்து
அடங்கு மயிர் ஒழுகிய அவ்வாய் கடுப்ப
அகடு சேர்பு பொருந்தி அளவினில் திரியாது
கவடு படக் கவைஇய சென்று வாங்கு உந்தி
நுணங்கு அரம் நுவறிய நுண் நீர் மாமை   35

களங்கனி அன்ன கதழ்ந்து கிளர் உருவின்
வணர்ந்து ஏந்து மருப்பின் வள் உயிர்ப் பேரியாழ் (21 – 37)

Description of the Large Lute

The nine frets on the large lute are like varied bangles

worn by women; the polished tight strings are tuned to

perfection without a fault even the size of tiny, white

mustard; the leather top of gold color is attached to the

sound producing bowl with glue; nails driven into its tiny

holes that are in a row resembling long millet clusters;

the bridge is made of ivory; its curved sound hole on the

leather top resembles the beautiful stomachs of young

women with five-part braids with natural fragrances that

cause swarming bees to have wedding fragrances, that

drape down on their their lovely, curved chests; and its

pretty, curved, lifted stem filed with a fine rasp appears

shiny dark like kalam fruits.

Notes:  கடிப்பகை (22) – கடி என்பது பேய்.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வெண்கடுகு பேய்க்கு பகையாகியதால் கடிபகை என்றார்.  வதுவை நாறும் வண்டு ஐம்பால் மடந்தை (30) – நச்சினார்க்கினியர் உரை –  தன்னிடமிருந்த வண்டு கலியாணம் செய்த மகளுடைய நாற்றத்தை நாறுதற்குக் காரணமான மயிரினை உடைய மடந்தை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – வண்டுகள் புதுமணத்தைத் தோற்றுதற்குக் காரணமான நறுமணம் கமழ்கின்ற மயிரினையுடைய மடந்தை, வதுவை நாறும் என்றது வண்டுகள் புணர்ச்சியைத் தோற்றுவிக்கும் என்றவாறு, C. ஜெகந்நாதாசார்யார் உரை – வண்டானது கலியாணம் செய்த நாற்றத்தை நாறுதற்குக் காரணமான இயல்பான மணத்தையுடைய மயிரினையுடைய.  புறநானூறு  109 – சுகிர் புரி நரம்பின்.

Meanings:  தொடித் திரிவு அன்ன – like the variations of bangles, தொண்டுபடு திவவின் – with the nine frets, கடிப்பகை அனைத்தும் கேள்வி போகா குரல் ஓர்த்துத் தொடுத்த – tied and tuned perfectly sounding without even a small white mustard size fault, சுகிர் புரி நரம்பின் – with polished tight strings, with tightly tied strings, அரலை தீர உரீஇ – are tuned without fault, வரகின் குரல் வார்ந்தன்ன நுண் துளை இரீஇ – tiny holes in a row that resemble long millet grain growing in clusters are placed,  சிலம்பு அமை – causing sound, பத்தல் பசையொடு சேர்த்தி – the body/bowl of the lute is attached using glue, இலங்கு துளை செறிய ஆணி முடுக்கி – inserting nails tightly on the bright holes, புதுவது புனைந்த வெண்கை யாப்பு அமைத்து – attaching a new bridge made with elephant tusk (வெண்கை – யானையின் கோடு, யானையின் தந்தம்), புதுவது போர்த்த பொன் போல் பச்சை – newly covered with golden colored leather, வதுவை – wedding, நாறும் – causing, வண்டு – honey bees, கமழ் – with fragrance, ஐம்பால் மடந்தை – young woman with five-part braid, மாண்ட நுடங்கு எழில் ஆகத்து – on the esteemed curved beautiful chests, அடங்கு மயிர் ஒழுகிய – draping controlled hair, அவ்வாய் கடுப்ப – beautiful like that, அகடு – stomach, சேர்பு பொருந்தி – attached, அளவினில் திரியாது – not differing in size, கவடு பட – separated,  கவைஇய சென்று – bent, வாங்கு உந்தி – curved part of the lute, curved sound hole, நுணங்கு அரம் நுவறிய – filed with a fine rasp, carved with a fine saw, நுண் நீர் மாமை – nature of dark beauty, களங்கனி அன்ன – like kalam fruits, களாக்காய்,  Corinda tree, Bengal Currant, Carissa spinarum, கதழ்ந்து – greatly, closely, கிளர் – shining, உருவின் – in the form, வணர்ந்து ஏந்து மருப்பின் – with a curved lifted stem, வள் உயிர் – loud sounds (உயிர் – ஆகுபெயர்), பேரியாழ் – large lute

பாணரும் விறலியும் சூழ இருந்து கூத்தர்

தலைவனை அழைத்தல்

அமைவரப் பண்ணி அருள் நெறி திரியாது
இசை பெறு திருவின் வேத்தவை ஏற்ப
துறை பல முற்றிய பை தீர் பாணரொடு   40

உயர்ந்து ஓங்கு பெருமலை ஊறின் ஏறலின்
மதம் தபு ஞமலி நாவின் அன்ன
துளங்கு இயல் மெலிந்த கல்பொரு சீறடி
கணம் கொள் தோகையின் கதுப்பு இகுத்து அசைஇ
விலங்கு மலைத்து அமர்ந்த சேயரி நாட்டத்து   45

இலங்கு வளை விறலியர் நிற்புறம் சுற்ற
கயம் புக்கன்ன பயம்படு தண் நிழல்
புனல் கால்கழீஇய மணல் வார் புறவில்
புலம்பு விட்டு இருந்த புனிறு இல் காட்சி
கலம் பெறு கண்ணுளர் ஒக்கல் தலைவ (38 – 50)

Addressing the Leader of Bards

O lord of the clan of artists who receive precious

gifts, whose poor bards with great skills play with

grace perfect music with proper arrangements suiting

the courts of rich kings, whose viralis are adorned

with bright bangles, their looks with red lines on their

eyes are better than those of a deer, their splendid

small feet, resembling tongues of weak dogs,

tired by climbing on lofty mountain

paths where pebbles hurt them, their swaying

hair like the plumes of peacocks that live in flocks,

and they surround you and rest under fine, cool shade

in the forest with long stretches of sand washed by the

river canals, with the feeling of entering a pond,

abandoning their sorrow, your group without very

young children!

Notes:  பை (40) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பை – பசுமை, ஈங்கு செல்வமுடைமையின் மேற்று.  செல்வத்தை பசுமை என்றும் நல்குரவைக் கருமை என்றும் கூறுதல் மரபு.  இனி, பை இளமை எனக் கொண்டு இளமை தீர்ந்த பாணர் எனினுமாம்’.  The words பை தீர் பாண in Natrinai 167-6 has been interpreted by Pinnathur Narayanasamy Iyer as ‘வருத்தமில்லாத பாணனே’.  They have been interpreted by Avvai Duraisamy Pillai as வருத்தமுடைய பாணனே.  அமைவரப் பண்ணி (38) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – யாழை அமைவரப் பண்ணி என்றது பண்ணல், பரிவட்டணை, ஆராய்தல், கைவரல், செலவு, விளையாட்டு, கையூழ், குறும்போக்கு, என்னும் எண் வகையானும் இசை எழீஇ, வார்தல், உந்தல், உறழ்தல், உருட்டல், தெருட்டல், அள்ளல், பட்டடை, என்னும் எட்டு வகை இசைக் கரணத்தானும் செவியால் ஓர்ந்து இயக்குதற்குத் தகுதியாக்கி என்றவாறு.  நாயின் நாக்கு அன்ன அடி:  நற்றிணை 252 – கத நாய் நல் நாப் புரையும் சீறடி, மலைபடுகடாம் 42-43 – ஞமலி நாவின் அன்ன துளங்கு இயல் மெலிந்த கல்பொரு சீறடி, பொருநராற்றுப்படை 42 – வருந்து நாய் நாவின் பெருந்தகு சீறடி, சிறுபாணாற்றுப்படை 17-18 – உயங்கு நாய் நாவின் நல் எழில் அசைஇ வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி.

Meanings:  அமைவரப் பண்ணி அருள் நெறி திரியாது இசை பெறு – with proper arrangements and not differing from grace they  play music perfectly without mistakes,  திருவின் வேத்து அவை ஏற்ப – suiting the courts of rich kings, துறை பல முற்றிய பை தீர் பாணரொடு – with bards with no wealth who have great skills in their field, with old bards who have great skills in their field, உயர்ந்து ஓங்கு பெரு மலை ஊறின் ஏறலின் – due to climbing on the tall lofty mountain paths, மதம் தபு ஞமலி நாவின் அன்ன – like the tongues of dogs whose strengths are ruined, துளங்கு இயல் – splendid, மெலிந்த – tired, weakened, கல் பொரு சீறடி – small feet hitting the pebbles, கணம் கொள் தோகையின் – like the plumes of peacocks that live in flocks, கதுப்பு இகுத்து அசைஇ – hair hanging and moving, விலங்கு மலைத்து அமர்ந்த சேயரி நாட்டத்து – with looks with eyes with red lines and looks that differ from that of a deer, with looks with eyes with red lines and better than that of deer, இலங்கு வளை விறலியர் – viralis with bright bangles,  நிற்புறம் சுற்ற – surrounding you, கயம் புக்கன்ன – like entering a pond, பயம்படு தண் நிழல் – beneficial cool shade, புனல் கால் கழீஇய – washed by the river canals, மணல் வார் புறவில் – in the forest where there are long sandy areas, புலம்பு விட்டு இருந்த – let go of sorrow, புனிறு இல் காட்சி – seen without very young children, கலம் பெறு கண்ணுளர் ஒக்கல் தலைவ – O lord of the clan of artists (those who sing and dance) who receive precious jewels

நன்னனை அடைந்தால் நல்ல பயன் பெறுவீர்கள்

எனல்

தூ மலர் துவன்றிய கரை பொரு நிவப்பின்
மீமிசை நல்யாறு கடற் படர்ந்தாஅங்கு
யாம் அவண் நின்றும் வருதும் நீயிரும்
கனி பொழி கானம் கிளையொடு உணீஇய
துனை பறை நிவக்கும் புள்ளினம் மான   55

புனை தார்ப் பொலிந்த வண்டுபடு மார்பின்
வனை புனை எழில் முலை வாங்கு அமைத் திரள் தோள்
மலர் போல் மழைக்கண் மங்கையர் கணவன்
முனை பாழ்படுக்கும் துன்அருந் துப்பின்
இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்குப்   60

புது நிறை வந்த புனல் அம் சாயல்
மதி மாறு ஓரா நன்று உணர் சூழ்ச்சி
வில் நவில் தடக்கை மேவரும் பெரும் பூண்
நன்னன் சேய் நன்னற் படர்ந்த கொள்கையொடு
உள்ளினிர் சேறிர் ஆயின் பொழுது எதிர்ந்த   65
புள்ளினிர் மன்ற என் தாக்குறுதலின் (51 – 66)

Reaching Nannan for Gifts

I am returning from him with gifts, like a fine stream

that tumbles down a tall mountain carrying pure flowers,

as it dashes against its banks and rushes toward the ocean.

You and your family should go to Nannan, son of Nannan,

who wears fitting, large gold ornaments,

like flocks of birds that fly fast in the sky and go toward

forests that shower fruits.  He is husband to women with

curved, rounded arms that resemble bamboo, moist

eyes that appear like flowers, and painted, pretty breasts.

His handsome chest, decorated with sandal paste, has flower

garlands on which bees swarm.  His large hands are trained to

use bows.  He has great strength to ruin enemy lands, a man

of clear thinking who avoids evil thoughts.  He has the lovely

nature to donate to bards who plant seeds of praise.

Think of him and go to him with hope.  It is your good fortune

that you came across me.  Consider meeting me a good omen,

as you depart!

Notes:  புள்ளினிர் (66) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நல்ல முழுத்தத்தையும் நன் நிமித்தத்தையும் நன்கு எதிர்ந்தவர் ஆயினிர் எனினுமாம், புள் – இன்னின்ன பறவை ஆறு செல்வோர் முன்னர் இன்ன திசைக்கண் நின்று இன்ன திசைக்கண் செல்லின் நன்மை விளையும் அல்லது தீங்கு விளையும் எனக் கூறும் நிமித்த நூல்களில் நலம் விளைதற்கு ஏதுவாகக் கூறப்பட்ட புட்கள் என்க.

Meanings:  தூ மலர் துவன்றிய – filled with pure flowers, கரை பொரு – hitting the shores, நிவப்பின் – tall, மீமிசை – atop, நல்யாறு – fine river, கடல் படர்ந்தாஅங்கு – like it goes toward the ocean, யாம் அவண் நின்றும் வருதும் – we come from there,  நீயிரும் – you too, கனி பொழி கானம் – forest which shower fruits, கிளையொடு உணீஇய – to eat with relatives, துனை பறை நிவக்கும் புள்ளினம் மான – like flocks of birds that fly fast high above, புனைதார் – with woven garlands, பொலிந்த – beautiful, splendid, வண்டுபடு – bee-swarming, மார்பின் வனை புனை எழில் முலை – with chests with beautiful breasts with drawn patterns, வாங்கு அமைத் திரள் தோள் – rounded arms like curved bamboo, மலர் போல் மழைக்கண் மங்கையர் கணவன் – he is the husband of women with flower-like eyes, முனை பாழ்படுக்கும் துன் அருந் துப்பின் – with great strength to ruin enemy lands, இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்கு – to bards who plant the seeds of praises, புது நிறை வந்த புனல் அம் சாயல் – lovely nature like that of new floods, மதி மாறு ஓரா – not thinking against his intelligence, நன்று உணர் சூழ்ச்சி – thinks only about good behavior, வில் நவில் தடக்கை – large hands that are skilled with bows, மேவரும் பெரும் பூண் நன்னன் சேய் நன்னன் – Nannan who is the son of Nannan wearing fitting huge ornaments, படர்ந்த கொள்கையொடு உள்ளினிர் சேறிர் ஆயின் – if you think about him and go to him with principle, பொழுது எதிர்ந்த – meeting me on your way at this time, புள்ளினிர் – consider as good omen for you, மன்ற – an asai, expletive, for sure, என் தாக்குறுதலின் – that you came across me

கூத்தன் நன்னனைப் பற்றிக் கூறுதல்

ஆற்றின் அளவும் அசையும் நல் புலமும்
வீற்று வளம் சுரக்கும் அவன் நாடுபடு வல்சியும்
மலையும் சோலையும் மா புகல் கானமும்
தொலையா நல்இசை உலகமொடு நிற்ப   70

பலர் புறங்கண்டு அவர் அருங்கலம் தரீஇ
புலவோர்க்குச் சுரக்கும் அவன் ஈகை மாரியும்
இகழுநர்ப் பிணிக்கும் ஆற்றலும் புகழுநர்க்கு
அரசு முழுது கொடுப்பினும் அமரா நோக்கமொடு
தூத்துளி பொழிந்த பொய்யா வானின்   75

வீயாது சுரக்கும் அவன் நாள் மகிழ் இருக்கையும்
நல்லோர் குழீஇய நா நவில் அவையத்து
வல்லார் ஆயினும் புறம் மறைத்து சென்றோரைச்
சொல்லிக் காட்டி சோர்வு இன்றி விளக்கி
நல்லிதின் இயக்கும் அவன் சுற்றத்து ஒழுக்கமும்   80

நீர் அகம் பனிக்கும் அஞ்சுவரு கடுந்திறல்
பேர் இசை நவிரம் மேஎய் உறையும்
காரி உண்டிக் கடவுளது இயற்கையும்
பாய் இருள் நீங்கப் பகல் செய்யா எழுதரும்
ஞாயிறு அன்ன அவன் வசை இல் சிறப்பும்   85

இகந்தன ஆயினும் தெவ்வர் தேஎம்
நுகம்படக் கடந்து நூழிலாட்டி
புரைத்தோல் வரைப்பின் வேல் நிழற் புலவோர்க்குக்
கொடைக்கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும்

இரை தேர்ந்து இவரும் கொடுந்தாள் முதலையொடு   90
திரைபடக் குழிந்த கல் அகழ் கிடங்கின்
வரை புரை நிவப்பின் வான்தோய் இஞ்சி
உரை செல வெறுத்த அவன் மூதூர் மாலையும்
கேள் இனி (67 – 94)

One bard telling the other about Nannan

Be aware of the good and bad on the paths in his fine

land which gives food abundantly without changes,

has mountains, groves and forests with animals!  His

unspoiled fame will last as long as the earth lasts!

With the tributes he got from enemies who ran away

showing their backs, he donates precious jewels to poets.

Not content with that, he donates more like the rain.

He has the ability to bring his enemies under his control,

and he gives totally to those who praise his kingship.

Like the unfailing skies that drop pure water drops, with

a peaceful countenance, he gives without keeping for

himself.  In his happy court, he is surrounded by the wise

who protect and express the views of those with limited

abilities who are unable to express themselves in front

of others.

Know the greatness of the god who resides in Naviram

who ate poison, who causes the earth surrounded with

water to tremble!  Know the faultless splendid nature

of Nannan who is like the sun that rises, chasing wide

spread, pitch darkness, to usher in the day!

He marched far into distant enemy countries and routed

their armies.  He was praised for performing charitable

duties to his noble warrior brigades who brandished

swords and ruined the noble battle elephants of enemies.

Listen now to what I have to tell you about his greatly

famous town with sky-high fort walls surrounded by a

wide moat with waves caused by digging up stones,

where crocodiles with curved legs search for prey!

Notes:  நுகம்பட (87) – நச்சினார்க்கினியர் உரை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வலியுண்டாக, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை (குறுந்தொகை 80) – நடுநிலைமையுண்டாகும்படி, நுகம் – நுகத்தின் தன்மை, நடுவு நிலைமை.  தொல்லோர் (89) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தொல்படை, கூலிப்படை, நாட்டுப்படை, காட்டுப்படை, துணைப்படை, பகைப்படை என்னும் அறுவகைப் படையுள்ளும் சிறப்புடையது தொல்படையே.  ஆதலான் ‘தொல்லோர் வரவும்’ என்றார்.

Meanings:  ஆற்றின் அளவும் அசையும் – the good and bad on the paths, நல் புலமும் – fine land, வீற்று வளம் சுரக்கும் – gives abundantly without changes, அவன் நாடுபடு வல்சியும் – food prodeced in his country, மலையும் சோலையும் – mountains and groves, மா புகல் கானமும் – forests with animals, தொலையா நல் இசை – unspoiled fine fame, உலகமொடு நிற்ப – will stay until the end of the earth,

பலர் புறம் கண்டு – his many enemies ran away showing their backs, அவர் அருங்கலம் தரீஇ – he donates  their precious jewels, புலவோர்க்குச் சுரக்கும் – giving to poets, அவன் ஈகை – his generosity,  மாரியும் – like the rain, இகழுநர்ப் பிணிக்கும் ஆற்றலும் – ability to bring his enemies under his control, புகழுநர்க்கு அரசு முழுது கொடுப்பினும் – even though he gives totally to those who praise his kingship, அமரா நோக்கமொடு – with an unsettled attitude – since he wants to donate more, தூத்துளி பொழிந்த பொய்யா வானின் – like the unfailing sky that drops pure water drops, like the unfailing clouds that drop pure water drops,

வீயாது சுரக்கும் – gives without keeping, அவன் நாள் மகிழ் இருக்கையும் – his happy day court, நல்லோர் குழீஇய – amidst wise people who have gathered, நா நவில் அவையத்து வல்லார் ஆயினும் – even if they are able among others with abilities of tongue, புறம் மறைத்து – hide their inability, சென்றோரை- those who went, சொல்லிக் காட்டி – pointed and said, சோர்வு இன்றி விளக்கி – explaining without slack, நல்லிதின் இயக்கும் அவன் சுற்றத்து ஒழுக்கமும் – the fine behavior of those around him who act very well,

நீர் அகம் பனிக்கும் – earth surrounded by water trembling, அஞ்சுவரு கடுந்திறல் – fierce bravery, பேர் இசை – great fame, நவிரம் மேஎய் உறையும் காரி உண்டி – residing on Naviram mountains whose poison is food, கடவுளது இயற்கையும் – nature of the god, Sivan, பாய் இருள் நீங்கப் பகல் செய்யா எழுதரும் ஞாயிறு அன்ன – like the sun that rises to create days removing darkness that spreads, அவன் வசை இல் சிறப்பும் – his faultless greatness, இகந்தன ஆயினும் – even if far away, தெவ்வர் தேஎம் – enemy countries,

நுகம்படக் கடந்து – went with strength, நூழிலாட்டி – killed, புரைத்தோல் – noble elephants, வரைப்பின் – place with rows, வேல் நிழற் புலவோர்க்குக் கொடைக்கடன் இறுத்த – did donation duties to the great men who had great army skills using spears, அவன் தொல்லோர் – to warriors, வரவும் – he was praised, இரை தேர்ந்து இவரும் – wandering and searching for food, கொடுந்தாள் முதலையொடு – along with crocodiles with curved legs,

திரைபட –  causing waves to rise, குழிந்த கல் – dug up removing stones, அகழ் கிடங்கின் – in the  wide moat, வரை புரை நிவப்பின் வான் தோய் இஞ்சி – sky-high fortress/fort walls, உரை செல வெறுத்த அவன் மூதூர் மாலையும் கேள் இனி – listen now to what I say about his greatly famous ancient town

வழியினது நன்மையின் அளவு கூறுதல்

வேளை நீ முன்னிய திசையே
மிகு வளம் பழுநிய யாணர் வைப்பின்   95
புதுவது வந்தன்று இது அதன் பண்பே
வானம் மின்னு வசிவு பொழிய ஆனாது
இட்ட எல்லாம் பெட்டாங்கு விளைய
பெயலொடு வைகிய வியன்கண் இரும் புனத்து
அகல் இரு விசும்பின் ஆஅல் போல   100

வாலிதின் விரிந்த புன்கொடி முசுண்டை
நீலத்து அன்ன விதைப்புன மருங்கில்
மகுளி பாயாது மலி துளி தழாலின்
அகளத்து அன்ன நிறை சுனைப் புறவின்
கௌவை போகிய கருங்காய் பிடி ஏழ்  105

நெய் கொள ஒழுகின பல் கவர் ஈர் எண்
பொய் பொரு கயமுனி முயங்கு கை கடுப்ப
கொய் பதம் உற்றன குலவுக் குரல் ஏனல்
விளை தயிர்ப் பிதிர்வின் வீ உக்கு இருவி தொறும்
குளிர் புரை கொடுங்காய் கொண்டன அவரை   110

மேதி அன்ன கல் பிறங்கு இயவின்
வாதி கை அன்ன கவைக்கதிர் இறைஞ்சி
இரும்பு கவர்வுற்றன பெரும்புன வரகே
பால் வார்பு கெழீஇ பல் கவர் வளி போழ்பு
வாலிதின் விளைந்தன ஐவன வெண்ணெல்   115

வேல் ஈண்டு தொழுதி இரிவுற்றென்ன
கால் உறு துவைப்பின் கவிழ்க் கனைத்து இறைஞ்சி
குறை அறை வாரா நிவப்பின் அறை உற்று
ஆலைக்கு அலமரும் தீம் கழைக் கரும்ப
புயற் புனிறு போகிய பூ மலி புறவின்   120

அவற் பதம் கொண்டன அம்பொதித் தோரை
தொய்யாது வித்திய துளர்படு துடவை
ஐயவி அமன்ற வெண் காற் செறுவில்
மை என விரிந்தன நீள் நறு நெய்தல்
செய்யாப் பாவை வளர்ந்து கவின் முற்றி   125

காயம் கொண்டன இஞ்சி மா இருந்து
வயவுப் பிடி முழந்தாள் கடுப்ப குழிதொறும்
விழுமிதின் வீழ்ந்தன கொழுங்கொடிக் கவலை
காழ்மண் எஃகம் களிற்று முகம் பாய்ந்தென
ஊழ் மலர் ஒழி முகை உயர் முகம் தோய   130

துறுகல் சுற்றிய சோலை வாழை
இறுகு குலை முறுகப் பழுத்த பயம் புக்கு
ஊழ் உற்று அலமரும் உந்தூழ் அகல்அறை
காலம் அன்றியும் மரம் பயன் கொடுத்தலின்
காலின் உதிர்ந்தன கருனி நாவல்   135

மாறு கொள ஒழுகின ஊறு நீர் உயவை
நூறொடு குழீஇயின கூவை சேறு சிறந்து
உண்ணுநர்த் தடுத்தன தேமா புண் அரிந்து
அரலை உக்கன நெடுந்தாள் ஆசினி
விரல் ஊன்று படுகண் ஆகுளி கடுப்ப   140

குடிஞை இரட்டும் நெடு மலை அடுக்கத்து
கீழும் மேலும் கார் வாய்த்து எதிரி
சுரம் செல் கோடியர் முழவின் தூங்கி
முரஞ்சு கொண்டு இறைஞ்சின அலங்கு சினைப் பலவே (94 – 144)

The good on the path

In the direction that you take to see the Vēlir

king Nannan, there are wealthy towns with great

prosperity and new status.  That is the nature

of the path where lightning strikes and rain falls

for seeds to grow wherever they are placed,

according to the desires of those who planted

them, in the wide, huge woodland.

 

The spreading thin musundai vines with white flowers

and sapphire colored leaves are like the constellation

of pleiades in the wide, dark sky.  The mature pods

of sesame plants with many forked branches are green,

without the makuli disease, their pods filled with

seven times oil, which is a handful. There are many

forest springs which have taken in abundant rain

water and appearing like water pots filled to the brim.

 

The heavy clusters of mature millet ears are ready

for harvest.  They look like the united trunks of

young elephants engaged in fights.  In all the

millet stubble, vines of sickle-shaped avarai

beans have shed their flowers that appear like

drops of mature curds.

 

On the paths where boulders are strewn like lying

buffaloes, varaku grain clusters forked like the

fingers of those who argue, are ready for reaping.

The white mountain aivanam paddy spears that have

matured well are whipped by roaring winds

blowing in different directions and they are bent

like an army of soldiers who have been hurt.

The tall, mature, sweet sugarcanes are ready to be

cut for crushing in the factories.

 

In the forest filled with flowers fully open from rains,

lovely clusters of bamboo seeds are mature, ready to be

flattened into aval.  In the fields where seeded aiyavi

mustard has grown without plowing, weeds are

removed with weeding hooks.

In the fields with white stubble, blue waterlilies with long

stems, dark like ink, have blossomed with fragrance.

Ginger roots have matured beautifully with heat.

Kavalai yams with thick creepers have matured in all the

pits, big like legs of strong female elephants.

 

Banana groves flourish surrounded by boulders.

The tips of their thick stems with buds, after the flowers

have been lost, touch the nearby rocks, appearing like

spears with hilts that plunge into faces of elephants.

Seeds of swaying bamboo have grown in mature, close

clusters, to benefit people.

On the wide boulders, winds have dropped fruits from

nāval trees.

 

Uyavai vines that secrete spit when chewed are spread,

thick koovai yams are in clusters, mango trees have sweet

juice in their fruits preventing those who eat from going

elsewhere, breadfruits crack dispersing their seeds, and

clusters of jackfruits that hang above and below receiving

rain, appear like drums of artists, and sway in

the mountains where owls hoot like the beats of ākuli

drums with roaring eyes, that are beat with fingers.

Notes:  குறை அறை வாரா (118) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குறைந்து போதலும் அற்றொழிதலும் உண்டாகாத, நச்சினார்க்கினியர் உரை – அறை குறை வாரா = பாத்தி குறைபடுதல் உண்டாகாத.  மா இருந்து (126) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – முற்றி மாவாகும் தன்மை தன்னிடத்தே உளவாய்.  செய்யாப் பாவை (125) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – இஞ்சிக் கிழங்கைப் பாவை என்பது மரபு, ஒருவரால் பண்ணப்படாத பாவை.  செய்யாப் பாவை – குரவ மரத்தின் மலர் (ஐங்குறுநூறு 344) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குரவம் பூ உருவத்தால் பாவை போறலின் பாவை என்றே உவமவாகு பெயராற் கூறுப.  ஈண்டுச் செய்யாப் பாவை என்றது பாயா வேங்கை, பறவாக் கொக்கு என்பனபோல வெளிப்படை.  (பாயா வேங்கை – வேங்கை மலர், பறவாக் கொக்கு – மாம்பழம்).  மின்னல் பிளத்தல்:  மின்னு வசிபு – அகநானூறு 162, 212, 322, நற்றிணை 228, 261, மலைபடுகடாம் 97, மின்னு வசி – நற்றிணை 334.

Meanings:  வேளை நீ முன்னிய திசையே – the direction you desire to go to see Vēlir king Nannan, மிகு வளம் பழுநிய யாணர் வைப்பின் – with wealthy towns with abundant prosperity, புதுவது வந்தன்று – new status/attitudes came, இது அதன் பண்பே – this is their nature of the path, வானம் மின்னு வசிவு பொழிய – the clouds split with lightning strikes and rain falls, ஆனாது இட்ட எல்லாம் பெட்டாங்கு விளைய – places were seeds were sown have grown according to the desires of those who planted them, பெயலொடு வைகிய – stayed with the rain, வியன்கண் இரும் புனத்து – in the wide huge woodland, அகல் இரு விசும்பின் – in the wide dark skies, ஆஅல் போல – like the Pleiades constellation – Karthikai star,

வாலிதின் விரிந்த புன்கொடி முசுண்டை – white colored and spread thin musundai creepers, Rivea ornata, Leather-berried bindweed, நீலத்து அன்ன – like sapphires (leaves are like sapphire gems), விதைப்புன மருங்கில் – in the seeded land, மகுளி பாயாது – without  disease attacking (on the sesame plants), மலி துளி தழாலின் – due to taking in abundant rain water, அகளத்து அன்ன – like water pots, நிறை – full, to the brim, சுனைப் புறவின் – in the forest with many springs, in the forest with many ponds, கௌவை போகிய கருங்காய் – black sesame seed pods that are past tender stage, பிடி – handful, ஏழ் நெய் கொள – had oil for seven in one, ஒழுகின பல்கவர் ஈர் எண் – sesame plants that have grown with many branches,

பொய் பொரு – fake fights, கயமுனி முயங்கு கை கடுப்ப – like the trunks of young elephants, கொய் பதம் உற்றன – attained plucking stage, குலவுக் குரல் ஏனல் – bent millet clusters, விளை தயிர்ப் பிதிர்வின் வீ உக்கு dropped flowers that looked like the separated mature curds, இருவி தொறும் – on all the millet stubble, குளிர் புரை – like sickles (curved), கொடுங்காய் கொண்டன அவரை –avarai have become curved beans,

மேதி அன்ன கல் பிறங்கு இயவின் – on the path filled with huge rocks that look like buffaloes, வாதி கை அன்ன – like the joined fingers of those who argue in court, கவைக் கதிர் இறைஞ்சி – forked grains have bent, இரும்பு கவர்வுற்றன பெரும்புன வரகே – the varaku millet spears in the huge field were cut with iron sickles, பால் வார்பு கெழீஇ – with thickened milk, with maturity, பல் கவர் வளி போழ்பு – with taking the winds blowing in different directions going between them,  வாலிதின் விளைந்தன ஐவன வெண்ணெல் – the mountain white paddy matured perfectly, வேல் ஈண்டு தொழுதி இரிவுற்றென்ன  – like an army of foot soldiers with spears being hurt, கால் உறு துவைப்பின் – due to the loud whipping wind, கவிழ்க் கனைத்து இறைஞ்சி – bent down and curved with sounds, குறை அறை வாரா நிவப்பின் – with tall growth without any reductions, அறை உற்று ஆலைக்கு அலமரும் தீம் கழைக் கரும்ப – sweet cane sugarcanes ready to be cut for the factories, புயல் – rain, புனிறு போகிய – immaturity left, fully blossomed, பூ மலி புறவின் – in the forest filled with flowers,

அவற் பதம் கொண்டன – reached the stage for aval, அம்பொதித் தோரை – bamboo seeds grains that are in the beautiful clusters, தொய்யாது வித்திய – seeded without plowing, துளர்படு – weeded with weeding hooks, துடவை – fields, ஐயவி – white mustard, அமன்ற வெண் காற் செறுவில் – in the fields with white stubble, மை என விரிந்தன – opened like darkness, opened like kohl, நீள் நறு நெய்தல் – fragrant blue waterlilies, செய்யாப் பாவை – tubers, roots (dolls that are not made), வளர்ந்து கவின் முற்றி காயம் கொண்டன இஞ்சி – ginger matured beautifully with heat (உறைப்பு, காரம்),

மா இருந்து – became mature to be made into flour, வயவுப் பிடி முழந்தாள் கடுப்ப – like the legs of strong female elephants (முழந்தாள் = முழங்கால் முட்டுக்கும் கணுக்காலுக்கும் இடையிலுள்ள உறுப்பு, part of the leg between the knee and the ankle), குழிதொறும் விழுமிதின் வீழ்ந்தன – grew down in all the pits in a lovely manner, கொழுங்கொடிக் கவலை – kavalai yams with thick creepers, காழ் மண் எஃகம் களிற்று முகம் பாய்ந்தென – like the spears with hilts that are thrust into the faces of elephants, ஊழ் மலர் ஒழி – after flowering, முகை – buds, உயர் முகம் தோய – their tips touch,

துறுகல் சுற்றிய – around boulders, சோலை வாழை – groves with banana trees, இறுகு குலை – close clusters, முறுகப் பழுத்த – ripened very well, ripened to soft consistency, பயம் புக்கு ஊழ் உற்று அலமரும் உந்தூழ் – swaying bamboo seeds that are beneficial, அகல் அறை – wide boulders, காலம் அன்றியும் மரம் பயன் கொடுத்தலின் – since the trees gave benefits not just in the season, காலின் உதிர்ந்தன கருனி நாவல் – back nāval fruits that have fallen due to the winds,

மாறு கொள – differing,  ஒழுகின – they spread, ஊறு நீர் – flowing secreting spit, உயவை – uyavai vines, நூறொடு – with flour, குழீஇயின கூவை – thick clustered koovai tubers, arrowroot, Curcuma angustifolia, சேறு சிறந்து உண்ணுநர்த் தடுத்தன தேமா – sweet mangoes with pulp that do not allow those who eat to go elsewhere, புண் அரிந்து அரலை உக்கன நெடுந்தாள் ஆசினி – tall-trunked breadfruit whose seeds scatter when fruits break, விரல் ஊன்று படுகண் ஆகுளி கடுப்ப – like ākuli drums with roaring eyes are beat with fingers, குடிஞை இரட்டும் நெடு மலை அடுக்கத்து – in the the tall mountain ranges where owls hoot, கீழும் மேலும் – (jackfruits that hang on the trees) above and below, கார் வாய்த்து எதிரி – accepting the rains, சுரம் செல் கோடியர் முழவின் தூங்கி – hanging and appearing like the mulavu drums of drummers on the wasteland path, முரஞ்சு கொண்டு இறைஞ்சின அலங்கு சினைப் பலவே – jackfruit branches that sway bent down with ripe fruits

கானவர் குடி

தீயின் அன்ன ஒண் செங்காந்தள்   145
தூவல் கலித்த புது முகை ஊன் செத்து
அறியாது எடுத்த புன்புறச் சேவல்
ஊஉன் அன்மையின் உண்ணாது உகுத்தென
நெருப்பின் அன்ன பல் இதழ் தாஅய்
வெறிக்களம் கடுக்கும் வியல் அறை தோறும்   150

மண இல் கமழும் மாமலைச் சாரல்
தேனினர் கிழங்கினர் ஊன் ஆர் வட்டியர்
சிறுகட் பன்றிப் பழுதுளி போக்கி
பொருது தொலை யானைக் கோடு சீர் ஆக
தூவொடு மலிந்த காய கானவர்   155

செழும்பல் யாணர்ச் சிறுகுடிப் படினே
இரும் பேர் ஒக்கலொடு பதம் மிகப் பெறுகுவிர் (145 – 157)

Village of Forest Dwellers

The fire-like petals of the red kānthal flowers

flourish after the rains, and thinking that it is

flesh, a male kite with a dull back picks it up in

ignorance and drops it without eating when it

finds out it is not flesh, the petals dispersed on

wide boulders resemble a veriyāttam ground,

in the mountain with fragrances like those in

wedding houses.

When you reach the prosperous small village of the

forest dwellers with vegetables, who carry honey,

tubers and flesh of small-eyed pigs with unwanted parts

removed, using as carrying poles tusks of elephants that

died, you and your very large clan of relatives will

receive abundant food.

Notes:  இரும்பேர் ஒக்கல் – பொருநராற்றுப்படை 61, சிறுபாணாற்றுப்படை 139, 144, பெரும்பாணாற்றுப்படை 25, 470, மலைபடுகடாம் 157 – நச்சினார்க்கினியர் உரை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கரிய பெரிய சுற்றம், ஒளவை துரைசாமி உரை – புறநானூறு பாடல்கள் 69, 150, 370, 378, 390, 391, 393, 394, 396 – மிக்க பெரிய சுற்றத்தார், மிகப் பெரிய சுற்றம், புறநானூறு 320 – கரிய பெரிய சுற்றத்தார்.

Meanings:  தீயின் அன்ன ஒண் செங்காந்தள் – red glory lilies are like flame, தூவல் கலித்த – flourishing due to rains, புது முகை – new buds,  ஊன் செத்து – thinking that it is flesh, அறியாது எடுத்த புன்புறச் சேவல் – a male kite with a dull back that took it unknowingly, ஊஉன் அன்மையின் உண்ணாது உகுத்தென – since it dropped finding out that it is not flesh,  நெருப்பின் அன்ன பல் இதழ் தாஅய் – many petals that are like flames are spread, வெறிக்களம் கடுக்கும் – like a veriyāttam ground, வியல் அறை தோறும் – on the wide boulders, மண இல் கமழும் – fragrances like a wedding house, மாமலைச் சாரல் – slopes of the huge mountain, தேனினர் – those with honey, கிழங்கினர் – those with tubers, ஊன் ஆர் வட்டியர் – those with bowls filled with flesh, சிறுகட் பன்றிப் பழுதுளி போக்கி – of small-eyed pigs after removing ruined/unwanted parts, பொருது தொலை யானைக் கோடு – tusks of elephants that were killed battling each other, tusks of elephants killed in battles, சீர் ஆக – as  shoulder balancing poles, with equal material on both sides, தூவொடு – along with meat, மலிந்த காய – abundant vegetables (tubers), கானவர் – forest dwellers, செழும்பல் யாணர்ச் சிறுகுடிப் படினே – if you reach the very rich prosperous small village, இரும்பேர் ஒக்கலொடு பதம் மிகப் பெறுகுவிர் – you along with your very large clan will receive perfect food

வழியிலுள்ள சிற்றூரில் நிகழும் விருந்து

அன்று அவண் அசைஇ அற்சேர்ந்து அல்கி
கன்று எரி ஒள் இணர் கடும்பொடு மலைந்து
சேந்த செயலைச் செப்பம் போகி   160

அலங்கு கழை நரலும் ஆரிப் படுகர்ச்
சிலம்பு அடைந்திருந்த பாக்கம் எய்தி
நோனாச் செருவின் வலம்படு நோன்தாள்
மான விறல் வேள் வயிரியம் எனினே
நும் இல் போல நில்லாது புக்கு   165

கிழவிர் போலக் கேளாது கெழீஇ
சேட் புலம்பு அகல இனிய கூறி
பரூஉக்குறை பொழிந்த நெய்க்கண் வேவையொடு
குரூஉக்கண் இறடிப் பொம்மல் பெறுகுவிர் (158 – 169)

Hospitality in a Village on the Path

Stay there on that day and stay with them

for the night, and leave on the next day wearing

flame-like, bright flower clusters with your relatives,

go on a perfect path with asoka trees with red blossoms,

and reach a village on the mountain slopes after

passing through swaying, loud bamboo on a

difficult path, and tell them that you are the respected

musicians of the Vēlir king Nannan whose victories in

battles cannot be handled by enemies, and become friendly

with the people there, as though they are your relatives.

They will utter sweet words to you who have come from

a distant place, to remove your sorrow.  You will receive

from them dishes with big pieces of meat roasted in ghee

along with millet rice with color.

Notes:  மான விறல் வேள் (மலைபடுகடாம் 164) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மானத்தையும் வெற்றியையும் உடைய நன்னன், மான விறல் வேள் (மதுரைக்காஞ்சி 344) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மான விறல் வேள் என்ற குறுநில மன்னன்.

Meanings:  அன்று அவண் அசைஇ – stay there on that day, அல் சேர்ந்து அல்கி – stay with them for the night, கன்று எரி – burning flame, ஒள் இணர் – bright flower clusters,  கடும்பொடு மலைந்து – wearing along with your relatives, சேந்த செயலைச் செப்பம் போகி – go on a perfect path with asoka trees with red flowers, Saraca indica, அலங்கு கழை நரலும் – swaying bamboos make noises, ஆரிப் படுகர் – difficult path,  சிலம்பு அடைந்திருந்த பாக்கம் எய்தி – reach the village on the mountain slopes, நோனாச் செருவின் வலம்படு – victorious in battles that enemies cannot withstand, நோன் தாள் – great efforts, மான விறல் வேள் வயிரியம் எனினே – if you tell them that you are the dignified and victorious musicians of Nannan of the Vēlir clan, நும் இல் போல நில்லாது புக்கு – enter like they are your home, கிழவிர் போல – they are relatives, கேளாது கெழீஇ – become friendly without asking, சேட் புலம்பு அகல இனிய கூறி – they will utter sweet words to you who have come from far to remove your sorrow, பரூஉக்குறை பொழிந்த – with big pieces of meat thrown in, நெய்க்கண் வேவையொடு – roasted dish with ghee, குரூஉக்கண் இறடிப் பொம்மல் – millet rice with color, பெறுகுவிர் – you will receive

நன்னனது மலைநாட்டில் பெறும் பொருள்கள்

ஏறித் தரூஉம் இலங்குமலைத் தாரமொடு   170

வேய்ப் பெயல் விளையுள் தேக்கட் தேறல்
குறைவு இன்று பருகி நறவு மகிழ்ந்து வைகறை
பழஞ் செருக்கு உற்ற நும் அனந்தல் தீர
அருவி தந்த பழம் சிதை வெண் காழ்
வருவிசை தவிர்த்த கடமான் கொழுங்குறை   175

முளவுமாத் தொலைச்சிய பைந்நிணப் பிளவை
பிணவு நாய் முடுக்கிய தடியொடு விரைஇ
வெண்புடைக் கொண்ட துய்த்தலைப் பழனின்
இன் புளிக் கலந்து மா மோர் ஆக
கழை வளர் நெல்லின் அரி உலை ஊழ்த்து   180

வழை அமல் சாரல் கமழத் துழைஇ
நறுமலர் அணிந்த நாறு இரு முச்சிக்
குறமகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சி
அகம் மலி உவகை ஆர்வமொடு அளைஇ
மகமுறை தடுப்ப மனைதொறும் பெறுகுவிர் (170 – 185)

Gifts from Nannan’s Mountains

Along with food that they bring climbing mountains,

they will give you sweet liquor aged in bamboo pipes

which you can drink without limits, and for your

hangover to go, in the morning, they will serve you

scattered seeds of fruits brought down by waterfalls,

big pieces of meat of rapidly running deer that are

killed, chopped up pieces of fatty meat of porcupines

killed by female dogs, mixed with sweet tamarind with

pointed tops and fine buttermilk, seeds growing on

bamboo added to the boiling liquid,

and white rice cooked by a mountain woman wearing

flowers on her huge hair knot, their fragrances spreading

all over the mountains with surapunnai trees.  They,

along with their children, will be greatly hospitable

in all the houses, and prevent you from leaving.

Notes:  பெரும்பாணாற்றுப்படை 131-133 – நெல்லின் செவ் அவிழ்ச் சொன்றி ஞமலி தந்த மனவுச்சூல் உடும்பின் வறைகால் யாத்தது வயின் தொறும் பெருகுவிர், மலைபடுகடாம்176-1766 – முளவுமாத் தொலைச்சிய பைந்நிணப் பிளவை பிணவு நாய் முடுக்கிய தடியொடு விரைஇ.  மூங்கிலில் விளைந்த கள்:  நற்றிணை 276 – வாங்கு அமைப் பழுனிய நறவு உண்டு, அகநானூறு 348 – ஆடு அமைப் பழுநிக் கடுந்திறல் பாப்புக் கடுப்பு அன்ன தோப்பி, அகநானூறு 368 – அம் பணை விளைந்த தேன் கண் தேறல், பதிற்றுப்பத்து 81 – தூம்பு அகம் பழுனிய தீம் பிழி, திருமுருகாற்றுப்படை 195 – நீடு அமை விளைந்த தேக்கண் தேறல், மலைபடுகடாம் 171 – வேய்ப் பெயல் விளையுள் தேக்கட் தேறல், மலைபடுகடாம் 522 – திருந்து அமை விளைந்த தேக் கள் தேறல்.  கடமான் (175) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கடமான், புறநானூறு 157-10 – ஒளவை துரைசாமி உரை – காட்டின்கண் உள்ள மான்.

Meanings:  ஏறித் தரூஉம் இலங்குமலைத் தாரமொடு – with food that they bring climbing, வேய்ப் பெயல் விளையுள் – poured and aged in bamboo (pipes), தேக்கட் தேறல் – sweet liquor, குறைவு இன்று பருகி – drinking without limits, நறவு மகிழ்ந்து – drunk with liquor, வைகறை – dawn, பழஞ் செருக்கு உற்ற – with old joy got (from the previous night’s drinking), நும் அனந்தல் தீர – for your hangover to go away, அருவி தந்த – brought by waterfalls, பழம் சிதை வெண் காழ் – scattered fruits’ white seed,  வருவிசை தவிர்த்த கடமான் கொழுங்குறை – big pieces of meat of rapidly running deer that are killed, முளவுமாத் தொலைச்சிய பைந்நிணப் பிளவை – chopped up fatty meat of porcupines, பிணவு நாய் – female dogs, முடுக்கிய – ran and bit, தடியொடு – with the flesh pieces, விரைஇ – mixed, வெண்புடைக் கொண்ட – white on the sides, துய்த்தலைப் பழனின் – with fruits with pointed tops, இன் புளிக் கலந்து – mixed with sweet tamarind, மா மோர் ஆக – with fine buttermilk, கழை வளர் நெல்லின் – with the seeds growing on bamboo, அரி – bamboo rice, bamboo seeds, உலை ஊழ்த்து – adding to the boiling liquid, வழை அமல் சாரல் – mountain slopes filled with surapunnai trees, Ochrocarpos longifolius, கமழத் துழைஇ – fragrance spread, நறுமலர் அணிந்த – wearing fragrant flowers, நாறு – fragrant, இரு முச்சிக் குறமகள் ஆக்கிய – cooked by mountain girl with huge hair knot, வால் அவிழ் வல்சி அகம் – houses with white cooked rice, மலி உவகை ஆர்வமொடு – with great happiness, அளைஇ – with hospitality,  மகமுறை – with their children, தடுப்ப – preventing (from leaving), மனை தொறும் பெறுகுவிர் – you will receive in all the houses

மலைநாட்டில் நெடுநாள் தங்க வேண்டாம்

செருச்செய் முன்பின் குருசில் முன்னிய
பரிசில் மறப்ப நீடலும் உரியிர்
அனையது அன்று அவன் மலை மிசை நாடே
நிரை இதழ்க் குவளைக் கடிவீ தொடினும்

வரை அர மகளிர் இருக்கை காணினும்   190

உயிர் செல வெம்பிப் பனித்தலும் உரியிர்

பல நாள் நில்லாது நிலநாடு படர்மின் (186 – 192)

Do Not Stay there for Long

It is possible that you will stay there, forgetting the gifts

that you will receive from Nannan, brave king who fights

in battles.  His mountain country is such.  If you touch

the protected kuvalai flowers or see places where the

mountain deities reside, you will tremble as though you

are losing your life.  Do not stay there for many days.

Leave immediately from there and go to his flat land!

Notes:  குவளைக் கடிவீ தொடினும் (189) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குவளையில் தெய்வம் விரும்புதலில் கடியவாகிய பூக்களை நீயிர் அறியாதே தொடுவீராயினும்.

Meanings:  செருச்செய் முன்பின் குருசில் – the brave king who battles, முன்னிய பரிசில் – gifts that you had desired, மறப்ப – forgetting,  நீடலும் உரியிர் – you might stay there for long, அனையது அன்று அவன் மலை மிசை நாடே – his country on the mountains is such, நிரை இதழ்க் குவளைக் கடி வீ தொடினும் – if you touch the protected (f0r god) blue waterlilies with rows of petals, வரை அர மகளிர் இருக்கை காணினும் – if you see the places where mountain deities reside, உயிர் செல வெம்பிப் பனித்தலும் உரியிர் – you will tremble as though you are losing your life, பல நாள் நில்லாது – not staying there for many days, நிலநாடு படர்மின்  – leave from there and go to his flat land (away from the mountains)

இரவில் செல்ல வேண்டாம்

விளை புனம் நிழத்தலின் கேழல் அஞ்சி
புழை தொறும் மாட்டிய இருங்கல் அடாஅர்
அரும் பொறி உடைய ஆறே நள் இருள்   195

அலரி விரிந்த விடியல் வைகினிர் கழிமின் (193 – 196)

Do not Travel at Night

Since the pigs damage mature millet fields, near all the

entrances on the paths, there are huge rock traps

that are made with great details. Do not go there at night.

Go only when the morning sun has spread its rays.

Notes:  விலங்கைப் பிடிக்கும் பொறி: மலைபடுகடாம் 193-194 – கேழல் அஞ்சி புழை தொறும் மாட்டிய இருங்கல் அடாஅர், நற்றிணை 119 – தினை உண் கேழல் இரிய புனவன் சிறு பொறி மாட்டிய பெருங்கல் அடாஅர், புறநானூறு 19 – இரும் புலி வேட்டுவன் பொறி அறிந்து மாட்டிய பெருங்கல் அடாரும்.  அரும் பொறி (95) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – செய்தற்கரிய நுணுக்கங்களையுடைய இயந்திரம்.

Meanings:  விளை புனம் நிழத்தலின் – since the mature millet fields get ruined, கேழல் அஞ்சி – afraid of the pigs, புழை தொறும் – in all the entrances, மாட்டிய – placed, இருங்கல் அடாஅர் – huge rock traps, அரும் பொறி – gadgets that are made with rare intricacies, உடைய ஆறே – the paths are with them, நள் இருள் – pitch darkness, அலரி விரிந்த விடியல் – morning when the sun spreads its rays, வைகினிர் கழிமின் – stay there and then go

பாம்புகள் உறையும் இடத்தைக்

கடந்து செல்லும் வகை

நளிந்து பலர் வழங்காச் செப்பம் துணியின்
முரம்பு கண் உடைந்த பரல் அவற் போழ்வில்
கரந்து பாம்பு ஒடுங்கும் பயம்புமார் உளவே

குறிக் கொண்டு மரங் கொட்டி நோக்கி   200

செறி தொடி விறலியர் கைதொழூஉப் பழிச்ச

வறிது நெறி ஓரீஇ வலம் செயாக் கழிமின் (197 – 202)

Be Aware of Snakes on the Path

If you dare to go on the fine path where many do not

go, be aware that on the raised land there are snakes

lying in the cracks among broken pebbles in the pits.

Hit the trees and make noises.   Let your viralis

with stacked bangles worship and praise.  Move away

from this difficult path a little bit and go on the right side.

Meanings:  நளிந்து பலர் வழங்காச் செப்பம் துணியின் – if you bold to go on the fine path where many do not go often, முரம்பு கண் – on the raised land, உடைந்த பரல் அவல் – broken pebbles, போழ்வில் – in the cracks, கரந்து – hide, பாம்பு ஒடுங்கும் – snakes will be hiding/lying, பயம்புமார் உளவே – there are pits (மார் = அசைச் சொல்), குறிக் கொண்டு – be aware, watch for signs, மரங் கொட்டி – hit the trees, நோக்கி – seeing, செறி தொடி விறலியர் – the viralis with stacked bangles, கைதொழூஉப் பழிச்ச – worship and praise (god), வறிது நெறி ஓரீஇ – move away from the difficult path a little bit, வலம் செயாக் கழிமின் – go on the right side

கவண் கற்கள் படாமல் தப்பிச்

செல்லும் விதம்

புலந்து புனிறு போகிய புனம் சூழ் குறவர்
உயர் நிலை இதணம் ஏறி கை புடையூஉ
அகல் மலை இறும்பில் துவன்றிய யானைப்  205

பகல் நிலை தவிர்க்கும் கவண் உமிழ் கடுங்கல்
இரு வெதிர் ஈர்ங்கழை தத்தி கல்லெனக்
கரு விரல் ஊகம் பார்ப்போடு இரிய
உயிர் செகு மரபின் கூற்றத்து அன்ன
வரும் விசை தவிராது மரம் மறையாக் கழிமின் (203 – 210)

Escaping Catapults

Mountain farmers, in fields where millet has matured,

climb on high platforms, clap their hands, and shoot

stones from catapults at elephants that come during the

day to steal, and even black-fingered monkeys leap from

the wet stalks of huge bamboo and move

away in fear with their children.  Escape those stones

that come with loud sounds to remove life, in the

tradition of Death.  Go carefully, hiding behind trees!

Meanings:  புலந்து – freshness ended, புனிறு போகிய – immaturity ended, fully mature, புனம் சூழ் குறவர் – mountain men who surround their fields, உயர் நிலை இதணம் ஏறி – climb on the high platforms, கை புடையூஉ – clap their hands, அகல் மலை இறும்பில் – in the forest in the wide mountains,  துவன்றிய யானைப் பகல் நிலை தவிர்க்கும் – hurting the herds of elephants that come together during the day, கவண் உமிழ் கடுங்கல் – harsh stones shot by catapults, இரு வெதிர் – huge bamboos, ஈர்ங்கழை தத்தி – leap from the wet/fresh bamboo stalks, கல்லென – with loud sounds, கரு விரல் ஊகம் பார்ப்போடு – monkeys with black fingers with their young, இரிய – move away, உயிர் செகு மரபின் கூற்றத்து அன்ன – removing life like the tradition of the god of death, வரும் விசை தவிராது – they come fast without stopping, மரம் மறையாக் கழிமின் – go carefully hiding behind trees

வழுக்கும் இடங்களைக் கடத்தல்

உரவுக் களிறு கரக்கும் இடங்கர் ஒடுங்கி
இரவின் அன்ன இருள் தூங்கு வரைப்பின்
குமிழி சுழலும் குண்டுகய முடுக்கர்
அகழ் இழிந்தன்ன கான்யாற்று நடவை
வழூஉம் மருங்கு உடைய வழாஅல் ஓம்பி   215

பரூஉக் கொடி வலந்த மதலை பற்றி
துருவின் அன்ன புன்தலை மகாரோடு
ஒருவிர் ஒருவிர் ஓம்பினிர் கழிமின் (211 – 218)

Slippery places on the path

In the place where eddies whirl, where it is dark

like night, crocodiles that kill strong male elephants

lie in wait.

The forest path near the stream is narrow and slippery

and there are places that are deep like moats.

Hold on to the thick vines that have wound around trees,

to avoid slipping.  Protect your children with dry hair like

that of sheep, and take care of each other as you go on the

path.

Notes:  மலைபடுகடாம் 229 – யாற்று இயவின்.

Meanings:  உரவுக் களிறு கரக்கும் இடங்கர் – crocodiles that make male elephants disappear, crocodiles that kill bull elephants, ஒடுங்கி – hiding, lying in wait, இரவின் அன்ன இருள் தூங்கு வரைப்பின் – in the places where it is very dark like darkness of nights, குமிழி சுழலும் – bubbles and eddies whirl, குண்டு கய – deep ponds, முடுக்கர் – narrow path, narrow spaces, அகழ் இழிந்தன்ன கான்யாற்று நடவை – in the  path near the forest streams that have moat-like flowing places, வழூஉம் மருங்கு உடைய – there are slippery places, வழாஅல் – to not slip down, ஓம்பி – taking care, பரூஉக் கொடி வலந்த மதலை பற்றி – hold on to the thick vines that have wound around (trees) as support, துருவின் அன்ன புன்தலை மகாரோடு – with your children with dry hair that is like the hair of sheep, ஒருவிர் ஒருவிர் ஓம்பினிர் கழிமின் – protect each other as you go

பாசி படிந்த குளக்கரைகளைக் கடந்து செல்லுதல்

அழுந்து பட்டு அலமரும் புழகு அமல் சாரல்
விழுந்தோர் மாய்க்கும் குண்டு கயத்து அருகா   220

வழும்புகண் புதைத்த நுண் நீர்ப் பாசி
அடி நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய
முழு நெறி பிணங்கிய நுண் கோல் வேரலொடு

எருவை மென்கோல் கொண்டனிர் கழிமின் (219 – 224)

Dangers of Ponds and Moss

Where there are swaying creepers of tubers

pressed down into the earth in the mountain with

erukkam flowers, near the deep ponds that kill

those who fall into them, are delicate, wet moss

hiding the ground which is slippery and harmful.

Walk carefully holding on to bamboo that grows

tangled on the entire path with fine stalks, and to

reeds with delicate stalks.

Notes:  அழுந்து (219) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அழுந்து – கிழங்கு, ஆகுபெயர், இனி நீண்டகாலமாக அடிப்பட்டுக் கிடந்து எனினுமாம்.  வழும்பு (221) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வழுவழுப்பு, நச்சினார்க்கினியர் உரை – குற்றம்.

Meanings:  அழுந்து பட்டு அலமரும் – pressed down (tubers lying down in the earth) and swaying (creepers of tubers sway), புழகு அமல் சாரல் – mountain slopes filled with mountain erukkam (erukkam according to Nachinarkkiniyar who also indicated that it could be செம்பூ or புனமுருங்கை),  விழுந்தோர் மாய்க்கும் – they kill those who fall, குண்டு கயத்து அருகா – near deep ponds, வழும்புகண் புதைத்த நுண் நீர்ப் பாசி – fine wet moss that hide the ground are slippery, அடி நிலை தளர்க்கும் – makes feet slip, makes feet fall down, அருப்பமும் உடைய – difficult, முழு நெறி பிணங்கிய – tangled on the entire path, நுண் கோல் வேரலொடு – with bamboo with fine stalks, எருவை மென்கோல் கொண்டனிர் கழிமின் – you hold on to the reeds with delicate stalks as you go

கடவுளைத் தொழுதல்

உயர்நிலை மாக்கல் புகர் முகம் புதைய   225
மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடுங்கணை
தாரொடு பொலிந்த வினை நவில் யானைச்
சூழியின் பொலிந்த சுடர்ப்பூ இலஞ்சி
ஓர் யாற்று இயவின் மூத்த புரிசைப்
பராவு அரு மரபின் கடவுட் காணின்   230

தொழா நிர் கழியின் அல்லது வறிது
நும் இயம் தொடுதல் ஓம்புமின் மயங்கு துளி

மாரி தலையும் அவன் மல்லல் வெற்பே (225 – 233)

Worship before you leave

On Nannan’s lofty mountain, in the ponds near

the river, there are shining, flame-like flowers that

resemble the face ornaments of battle-trained, tall

elephants whose faces with spots have been attacked

by volleys of harsh arrows that fall like rain, shot by

enemy warriors.

On your path, if you see the god in the temple with

old walls, who is worshipped according to tradition,

worship before you leave, but protect your musical

instruments.  Do not play them since confusing rain

falls on his great mountain!

Notes:  உயர்நிலை மாக்கல் புகர் முகம் புதைய மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடுங்கணை தாரொடு பொலிந்த வினை நவில் யானைச் சூழியின் பொலிந்த சுடர்ப்பூ இலஞ்சி ஓர் யாற்று இயவின் (225-227) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – இனி அம்பையுடைய தூசிப் படையோடு பொலிந்த யானையென்று யானைக்கு அடையாக்கி அவ்வியானையினுடைய பூக்கள் எழுதின முகபடாம் போலே உயர்நிலைமாக்கற புகர் முகம் புதையப்பொலிந்த சுடர்ப்பூவையுடைய புரிசை என்றுமாம்; இன்னும் யானையின் மத்தகம் போலே பொலிந்த சுடர்ப்பூவையுடைய புரிசை என்றுமாம்; இன்னும் யானையின் மத்தகம் போலே பொலிந்த சுடர்ப்பூ இலஞ்சியையுடைய உயர்நிலை மாக்கலையுடைய புரிசை என்பாரும் உளர்; அவர் சுனையிடத்து மேலெழுந்த குவளை முதலியவற்றின் அரும்புகள் தலை சாய்ந்து கற்புதையக் கிடந்ததற்கு யானையின் மத்தகத்துப் புகரை உவமை என்று கொள்வர், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – உயர்ந்து நிற்றலையுடைய பெருமை மிக்க நவிர மழையிடத்தே மழைபோன்று புகரையுடைய தம் முகம் மறையும்படி பகைவருடைய வில் பொழியா நின்ற கடிய கணையினை ஏற்று அவர் தம் தூசிப் படையோடே பிறக்கிடாது நின்று பொலிவு பெற்ற போர்த்தொழிலில் பயின்ற யானைப்படையினை உடையதும் உச்சியிலே ஒளியையுடைய பூத் தொழில் செய்யப் பெற்றதும் மடுக்களையுடைய ஆற்றின் வழியின்கண் உள்ளதுமாகிய.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அம் மலையின்கண் நன்னன் வேண்மான் தன் படைகளை வைத்திருந்தான் என்பது இதனால் உணரற்பாலது.  யானை ஒன்றே கூறினாரேனும் எடுத்த மொழியின் இனஞ்செப்பி நால்வகைப் படையும் கொள்க.  தொழா நிர் கழிமின் (231) –  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தொழுது, நீர் என்பது ‘நிர்’ என்று குறுகி நின்றது. தொழ நீர் கழிமின்  என்றும் பாடமுண்டு, நச்சினார்க்கினியர் உரை –  இனித் தொழாநிரென்பது மறையன்றித் தொழுதென்று பொருள் தருமேனும் உணர்க.

Meanings:  உயர் நிலை – lofty, tall, மாக்கல் – huge mountain (Naviram), புகர் முகம் புதைய – spotted faces to be hidden, மாரியின் – like the rain, இகுதரு வில் உமிழ் கடுங்கணை – harsh arrows that are shot from bows (of enemies), தாரொடு – with foot soldiers, பொலிந்த – with greatness, வினை நவில் யானை – elephants that are well trained to do battle jobs,  சூழியின் – like the face ornaments of elephants, on the top, பொலிந்த சுடர்ப்பூ – bright flame-like flowers, இலஞ்சி – ponds, ஓர் – asai, an expletive, யாற்று இயவின் – on the path near the river, மூத்த புரிசை – old walls (புரிசை – மதில், கோயிலுக்கு ஆகுபெயர் – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை), பராவு அரு மரபின் – in the tradition of worshipping, கடவுட் காணின் – if you see the god, தொழா நிர் கழியின் அல்லது  – but also when you worship and leave, வறிது நும் இயம் – protect your musical instruments a little, தொடுதல் ஓம்புமின் – protect from touching, மயங்கு துளி மாரி தலையும் – confusing heavy rain falls, அவன் மல்லல் வெற்பே – on his great mountain

கவனமாகச் செல்ல அறிவுறுத்தல்

அலகை அன்ன வெள்வேர்ப் பீலிக்
கலவ மஞ்ஞை கட்சியில் தளரினும்   235

கடும்பறைக் கோடியர் மகாஅர் அன்ன
நெடுங்கழைக் கொம்பர் கடுவன் உகளினும்
நேர் கொள் நெடுவரை நேமியின் தொடுத்த
சூர் புகல் அடுக்கத்துப் பிரசம் காணினும்
ஞெரேரென நோக்கல் ஓம்புமின் உரித்தன்று   240
நிரைசெலல் மெல் அடி நெறி மாறுபடுகுவிர் (234 – 241)

Travel with caution

Even if you see peacocks with plumes with

ends white like cowry shells that dance and tire,

or see male monkeys leap on stalks of tall bamboo

playing like the children of drummers who beat harsh

drums, or see honeycombs resembling chariot wheels

hanging on the tall mountains,

don’t look at them rapidly.  Protect yourself.  Walk in a row

with small steps on the path.  Otherwise, you’ll get lost.

Meanings:  அலகை அன்ன – like roots, like cowry shells, வெள்வேர்ப் பீலி – white ends of plumes, கலவ மஞ்ஞை கட்சியில் தளரினும் – even if peacocks with plumes dance in that forest and get tired, கடும்பறைக் கோடியர் மகாஅர் அன்ன – like children of drummers who beat harsh drums, நெடுங்கழைக் கொம்பர் கடுவன் உகளினும் – even if male monkeys leap on stalks of tall bamboos, நேர் கொள் நெடுவரை – perfect tall mountains, நேமியின் – like chariot wheels, தொடுத்த – attached, சூர் புகல் அடுக்கத்து – mountain ranges with deities that like them, பிரசம் காணினும் – even if you see the honeycombs, ஞெரேரென நோக்கல் – don’t look at them rapidly, ஓம்புமின் – protect yourself, உரித்தன்று நிரை செலல் – walk in a row, மெல் அடி- small steps,  நெறி மாறுபடுகுவிர் – you will get lost on the path

இரவில் குகைகளில் தங்குதல்

வரை சேர் வகுந்தின் கானத்துப் படினே
கழுதில் சேணோன் ஏவொடு போகி
இழுதின் அன்ன வால் நிணம் செருக்கி
நிறப் புண் கூர்ந்த நிலம் தின் மருப்பின்   245

நெறிக் கெடக் கிடந்த இரும்பிணர் எருத்தின்
இருள் துணிந்தன்ன ஏனம் காணின்
முளி கழை இழைந்த காடுபடு தீயின்
நளி புகை கமழாது இறாயினிர் மிசைந்து
துகள் அறத் துணிந்த மணிமருள் தெள் நீர்   250

குவளை அம் பைஞ்சுனை அசைவிடப் பருகி
மிகுத்துப் பதம் கொண்ட பரூஉக்கண் பொதியினிர்
புள் கை போகிய புன்தலை மகாரோடு
அற்கு இடை கழிதல் ஓம்பி ஆற்ற நும்
இல் புக்கன்ன கல் அளை வதிமின் (242 – 255)

Seek Protection in the Caves at Night

When you go to the forest with mountain paths,

you will see a dead boar with a big rough neck, with

wounds on its chest oozing white fat that appears like

butter, lying there, dark like darkness cut up, its tusks

ruined by digging, killed by a forest guard from a high

platform with arrows.  Roast it in the dry bamboo fire

which burns without much smoke, remove the hair

and eat it.  Relax and drink the clear water from the

faultless, beautiful, sapphire-colored, fresh spring with

kuvalai flowers.  Carry the excess big pieces of meat in

heavy bundles.  To protect your children with parched

heads whose mothers wear no bangles on their hands,

enter a mountain cave at night and treat it like your

home.

Notes:  செருக்கி (244) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நெருக்குற்று.  அம்பு தைத்தவிடத்தே ஊன் நெருக்குண்டதென்பார்.  இருள் துணிந்தன்ன (247) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இருள் துண்டுபட்டு கிடந்தாற்போன்ற.  புள் கை போகிய (253) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – பிள்ளையைப் பெற்றால் பெண்கள் வளையல் இடார்.  ஆதலின் வளை போதற்குப் பிள்ளைகள் காரணமாயினார்.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வளையல் தம் தாயர் கையினின்றும் அகலுதற்கு காரணமான மகார் என்றவாறு.

Meanings:  வரை சேர் வகுந்தின் கானத்துப் படினே – when you go to the forest with mountain paths, கழுதில் – on a tall tower, on a tall platform, சேணோன் – a guard, ஏவொடு போகி – with his arrows, இழுதின் அன்ன வால் நிணம் – butter like white fat, செருக்கி – pressed, நிறப் புண் கூர்ந்த – with wounds on the chest (செருக்கி = நெருக்குற்று, see notes above), நிலம் தின் மருப்பின் நெறிக் கெட – with tusks ruined by digging into the earth, கிடந்த – lying there, இரும்பிணர் எருத்தின் –with a big rough neck, இருள் துணிந்தன்ன ஏனம் காணின் – if you see a pig that is like darkness cut up, முளி கழை இழைந்த காடுபடு தீயின் – in the forest fire that burns among dried bamboos, நளி புகை கமழாது – without the smell of thick smoke, இறாயினிர் மிசைந்து – you remove the hair and cook and eat, துகள் அறத் துணிந்த – faultless and clear, மணி மருள் – like sapphire, தெள் நீர் குவளை – blue waterlilies growing in clear water, அம் பைஞ்சுனை – beautiful fresh spring, அசைவிடப் பருகி – drinking and relaxing, மிகுத்துப் பதம் கொண்ட பரூஉக்கண் பொதியினிர் – you carrying the excess big pieces of meat that is in heavy bundles, புள் கை போகிய – hands without bangles, புன்தலை மகாரோடு – with children with parched heads, with children with heads with scanty hair, children with small heads, அற்கு இடை கழிதல் ஓம்பி ஆற்ற – to protect from going stay at night, நும் இல் புக்கன்ன – like entering your house, கல் அளை வதிமின் – stay in the mountain cave, reside in the mountain cave

செம்மையான பாதையில் செல்லுமாறு கூறுதல்

அல் சேர்ந்து அல்கி அசைதல் ஓம்பி
வான் கண் விரிந்த விடியல் ஏற்றெழுந்து

கானகப் பட்ட செந்நெறிக் கொண்மின் (256 – 258)

Walk Carefully on the Mountain Path

Protect your family and rest well for the night.  Early

in the morning, when the sun rises, rise from sleep

and walk carefully on the mountain path.

Meanings:  அல் சேர்ந்து அல்கி அசைதல் ஓம்பி – at night rest and take care, வான் கண் விரிந்த விடியல் – early morning when the sun rises, ஏற்றெழுந்து – rise from sleep, கானகப் பட்ட செந்நெறிக் கொண்மின் – walk carefully on the fine/red forest path

முன் எச்சரிக்கைகள்

கயம் கண்டன்ன அகன் பை அம் கண்

மைந்து மலி சினத்த களிறு மதன் அழிக்கும்   260

துஞ்சுமரங் கடுக்கும் மாசுணம் விலங்கி
இகந்து சேண் கமழும் பூவும் உண்டோர்
மறந்து அமைகல்லாப் பழனும் ஊழ் இறந்து
பெரும் பயம் கழியினும் மாந்தர் துன்னார்
இருங்கால் வீயும் பெருமரக் குழாமும்   265

இடனும் வலனும் நினையினர் நோக்கி
குறி அறிந்து அவை அவை குறுகாது கழிமின்
கோடு பல முரஞ்சிய கோளி ஆலத்து
கூடு இயத்து அன்ன குரல் புணர் புள்ளின்
நாடு காண் நனந்தலை மென்மெல அகன்மின் (259 – 270)

Words of Caution

In the wide, beautiful forest that is like a pond,

watch out for pythons that lie around like fallen

trees, which can kill brave, fierce male elephants.

Be careful and stay away from fruits that those

who ate are unable to forget and flowers that have

fragrances that spread afar.

Do not touch such flowers with long stems and stay

away from the huge woods with trees with the fruits.

Know the signs, look carefully to your right and left,

without going near them.

Go to the wide spaces in the land where there are

banyan trees with birds that chirp together like music

played by instruments.  Go past that very slowly.

Meanings:  கயம் கண்டன்ன – like seeing a pond, அகன் பை அம் கண் – the wide beautiful forest, மைந்து மலி சினத்த களிறு மதன் அழிக்கும் – ruins the strengths of brave fierce male elephants, துஞ்சு மரம் கடுக்கும் மாசுணம் – pythons lie around like dead trees, விலங்கி – stay away, இகந்து சேண் கமழும் பூவும் உண்டோர் – those who have smelled the flowers whose fragrance spreads far, மறந்து அமைகல்லாப் பழனும் – those who ate the fruits that they are unable to forget,  ஊழ் இறந்து – improperly, பெரும் பயம் கழியினும் – even if they don’t use its great benefits, மாந்தர் துன்னார் – people don’t touch, இருங்கால் வீயும் – and flowers with huge/dark stems, பெருமரக் குழாமும் – and groups of huge trees, and huge group of trees, இடனும் வலனும் நினையினர் நோக்கி – you look on the left and right with caution, குறி அறிந்து அவை அவை குறுகாது கழிமின் – know the signs and then you leave without going near them, கோடு பல முரஞ்சிய – branches that are mature, கோளி ஆலத்து – with banyan trees that do not fruit, கூடு – together, இயத்து அன்ன குரல் – chirping sounds like the music of musical instruments, புணர் புள்ளின் – like many bird flocks that are together,  நாடு காண் நனந்தலை – where you can see the wide spaces in the land, மென்மெல அகன்மின் – go there very slowly

குறவரும் மயங்கும் குன்றத்தில்

செய்ய வேண்டுவன

மா நிழற் பட்ட மரம் பயில் இறும்பின்
ஞாயிறு தெறாஅ மாக நனந்தலை
தேஎம் மருளும் அமையம் ஆயினும்
இறாஅ வன் சிலையர் மா தேர்பு கொட்கும்
குறவரும் மருளும் குன்றத்துப் படினே   275

அகன்கண் பாறைத் துவன்றிக் கல்லென
இயங்கல் ஓம்பி நும் இயங்கள் தொடுமின் (271 – 277)

What to do at Night when even Mountain Dwellers

are Confused

In the forest dense with trees and abundant shade,

where the wide space touching the sky is not heated by

the sun, if you go when it is night when even the mountain

dwellers who roam with strong bows to hunt animals are

confused about direction, sit together on a wide boulder

and play your musical instruments loudly.

Meanings:  மா நிழற் பட்ட – with great shade, மரம் பயில் இறும்பின் – in the forest dense with trees, ஞாயிறு தெறாஅ மாக நனந்தலை – wide space touching the sky that is not heated by the sun, தேஎம் மருளும் அமையம் ஆயினும் – even if it is night time when you will be confused about directions, இறாஅ வன் சிலையர் – those with strong bows that don’t get ruined, மா தேர்பு கொட்கும் – roam around choosing animals (to hunt), குறவரும் மருளும் குன்றத்துப் படினே – if you go to the mountain where even mountain dwellers are confused, அகன் கண் பாறைத் துவன்றி – join together on a wide boulder, கல்லென இயங்கல் ஓம்பி நும் இயங்கள் தொடுமின் – play your instruments loudly

வழி மயங்கினார்க்குக் குறவர்கள் வந்து

உதவி புரிதல்

பாடு இன் அருவிப் பயங் கெழு மீமிசை
காடு காத்து உறையும் கானவர் உளரே
நிலைத் துறை வழீஇய மதன் அழி மாக்கள்   280

புனல்படு பூசலின் விரைந்து வல் எய்தி
உண்டற்கு இனிய பழனும் கண்டோர்
மலைதற்கு இனிய பூவும் காட்டி
ஊறு நிரம்பிய ஆறு அவர் முந்துற
நும்மின் நெஞ்சத்து அவலம் வீட   285

இம்மென் கடும்போடு இனியிர் ஆகுவிர்
அறிஞர் கூறிய மாதிரம் கைக்கொள்பு
குறியவும் நெடியவும் ஊழ் இழிபு புதுவோர்
நோக்கினும் பனிக்கும் நோய்கூர் அடுக்கத்து
அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின்   290

பல திறம் பெயர்பவை கேட்குவிர் மாதோ (278 – 291)

Forest Dwellers will come to Aid

There are forest dwellers who protect the mountains

from where roaring, sweet waterfalls come down.

They will come fast to your aid like people who run

over to help those who are in distress in in deep water.

They will give you sweet fruits to eat and give you pretty

flowers to wear.

They will walk ahead of you on the very harsh paths

to remove your sorrow.  Stay sweetly with your clan

and understand the directions explained by

the experts as you go through tall and short peaks that

cause newcomers to tremble.  If you rest in the strips of

shade from the blossomed flowers, you will hear various

sounds rising from different directions.

Meanings:  பாடு – sounding, இன் அருவி – sweet waterfalls, பயம் கெழு – beneficial, மீமிசை – up above, காடு காத்து உறையும் கானவர் உளரே – there are mountain dwellers who protect the forests, நிலைத் துறை வழீஇய – those who leave the shore and enter the water, மதன் அழி மாக்கள் – people who lose their strength, புனல்படு – caught in the water, பூசலின் –  due to the distress, விரைந்து வல் எய்தி – they will come fast, உண்டற்கு இனிய பழனும் – fruits that are sweet to eat, கண்டோர் – those who see, மலைதற்கு – to wear, இனிய பூவும் காட்டி – showing sweet flowers, ஊறு நிரம்பிய ஆறு அவர் முந்துற – walking ahead of you on the very difficult paths, நும்மின் நெஞ்சத்து அவலம் வீட – for sorrow to leave your heart, இம்மென் கடும்போடு இனியிர் ஆகுவிர் – stay sweetly with your loud relatives, அறிஞர் கூறிய மாதிரம் கைக்கொள்பு – understand/accept the directions as told by experts, குறியவும் நெடியவும் – short and tall, ஊழ் – established, இழிபு – go down, புதுவோர் நோக்கினும் பனிக்கும் – causes newcomers who see to tremble, நோய்கூர் அடுக்கத்து – in the mountain ranges with disease (distress), அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின் – if you rest in the strips of shade from blossomed flowers, பல திறம் பெயர்பவை கேட்குவிர் – you will hear different sounds rising from many directions, மாதோ – an asai, an expletive

மலையில் தோன்றும் பலவித ஒலிகளைக் கேட்டல்

கலை தொடு பெரும்பழம் புண் கூர்ந்து ஊறலின்
மலை முழுதும் கமழும் மாதிரம் தோறும்
அருவி நுகரும் வான் அர மகளிர்
வருவிசை தவிராது வாங்குபு குடைதொறும்  295

தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன் இசை
இலங்கு ஏந்து மருப்பின் இனம் பிரி ஒருத்தல்
விலங்கல் மீமிசைப் பணவைக் கானவர்
புலம்புக்கு உண்ணும் புரிவளைப் பூசல்
சேய் அளைப் பள்ளி எஃகு உறு முள்ளின்   300

எய் தெற இழுக்கிய கானவர் அழுகை
கொடுவரி பாய்ந்தென கொழுநர் மார்பில்
நெடுவசி விழுப்புண் தணிமார் காப்பு என
அறல் வாழ் கூந்தற் கொடிச்சியர் பாடல்
தலைநாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை   305

மலைமார் இடூஉம் ஏமப் பூசல்
கன்று அரைப்பட்ட கயந்தலை மடப்பிடி
வலிக்கு வரம்பு ஆகிய கணவன் ஓம்பலின்
ஒண்கேழ் வயப்புலி பாய்ந்தென கிளையொடு
நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல்   310

கைக்கோள் மறந்த கருவிரல் மந்தி
அருவிடர் வீழ்ந்த தன் கல்லாப் பார்ப்பிற்கு
முறி மேய் யாக்கைக் கிளையொடு துவன்றி
சிறுமை உற்ற களையாப் பூசல்
கலை கையற்ற காண்பு இன் நெடு வரை   315

நிலை பெய்து இட்ட மால்பு நெறி ஆக
பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை
அருங் குறும்பு எறிந்த கானவர் உவகை
திருந்து வேல் அண்ணற்கு விருந்து இறை சான்ம் என
நறவு நாட் செய்த குறவர் தம் பெண்டிரொடு   320

மான்தோற் சிறு பறை கறங்கக் கல்லென
வான் தோய் மீமிசை அயரும் குரவை
நல் எழில் நெடுந்தேர் இயவு வந்தன்ன
கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்கு இசை
நெடுஞ்சுழிப் பட்ட கடுங்கண் வேழத்து   325

உரவுச் சினம் தணித்து பெரு வெளிற் பிணிமார்
விரவு மொழி பயிற்றும் பாகர் ஓதை
ஒலி கழைத் தட்டை புடையுநர் புனந்தொறும்
கிளி கடி மகளிர் விளிபடு பூசல்
இனத்தின் தீர்ந்த துளங்கு இமில் நல் ஏறு   330

மலைத் தலைவந்த மரையான் கதழ் விடை
மாறா மைந்தின் ஊறுபடத் தாக்கி
கோவலர் குறவரோடு ஒருங்கு இயைந்து ஆர்ப்ப
வள் இதழ்க் குளவியும் குறிஞ்சியும் குழைய
நல் ஏறு பொரூஉம் கல்லென் கம்பலை   335

காந்தட் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சி
வண் கோட் பலவின் சுளை விளை தீம் பழம்
உண்டுபடு மிச்சில் காழ் பயன் கொண்மார்
கன்று கடாஅவுறுக்கும் மகாஅர் ஓதை
மழை கண்டன்ன ஆலைதொறும் ஞெரேரெனக்   340

கழை கண் உடைக்கும் கரும்பின் ஏத்தமும்
தினைகுறு மகளிர் இசைபடு வள்ளையும்
சேம்பும் மஞ்சளும் ஓம்பினர் காப்போர்
பன்றிப் பறையும் குன்றகச் சிலம்பும்
என்று இவ் அனைத்தும் இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி   345

அவலவும் மிசையவும் துவன்றிப் பல உடன்
அலகைத் தவிர்த்த எண் அருந் திறத்த
மலைபடு கடாஅம் மாதிரத்து இயம்ப (292 – 348)

Various Sounds Heard in the Mountains

Male monkeys dig out jackfruits and their oozing

juice sprays in the wind, spreading fragrances in

all directions.

There are sweet sounds from waterfalls, that rise

when celestial women catch the rapidly flowing

water in their hands and play in the waterfalls,

sounding like those produced by your musical

instruments.

There are sounds of forest dwellers sitting on high

platforms chasing a stray bull elephant with raised

tusks, that has strayed from his herd and entered

their millet field, and laments of those who

lost to a porcupine with thorn-like, sharp quills,

that resides in a cave.

A mountain woman with fine, sand-like hair sings

songs believing that it will heal the deep chest wounds

of her husband who was attacked by a tiger with curved

stripes.  Women who want to wear fresh vēngai flowers

shout ‘tiger’ ‘tiger’ without fear.

In the tall mountains, the painful roaring trumpets of a

naive, tender-headed pregnant cow elephant and her herd

are heard, since she was attacked by a tiger when her strong

mate went to get her food.  An uproar was caused by a

black-fingered female monkey and her troop who feed on

sprouts, when her untrained young child fell off the

mountains since she did not hold it tight.

Climbing on bamboo ladders on the tall mountains where

even male monkeys are unable to climb, forest dwellers

gather honey collected by bees from huge honeycombs,

and celebrate happily since they have destroyed forts

of their enemies, and that the loot got will serve as

gifts to Nannan with perfect spears.  The men drink

liquor and celebrate with kuravai dances in the sky-high

mountain, with their women, to the accompaniment of

small, loud deer hide parai drums.

There are roaring sounds produced by rivers with rocks

as they enter rocky crannies,

appearing like beautiful chariots riding in a row.

There are clamors of elephant trainers who speak various

languages, who bind their fierce elephants to tall posts,

reducing their rage, after saving them when they fell into

huge whirlpools, and there are the sounds of bamboo

gadgets used by women to chase parrots from millet fields.

A bull with a moving hump, that strayed from its herd and a

male elk that came from the mountains, fine males, fought

with each other with strength without backing down, causing

wounds to each other,

and ruining thick-petaled kulavi flowers and kurinji plants,

and cattle herders and mountain dwellers raised uproars.

There are noises made by children who thresh the

seeds of sweet, mature jackfruits that grow in clusters,

dropped on the ground by many who ate the fruits, using

calves that they control with the ladle-like petals of fragrant

kānthal flowers.

There are loud noises of machines which crush sugarcane

rapidly in factories, that appear like the sounds of rain.

Vallai songs are sung by women pounding millet grains.

There are roars of parai drums beat by those who grow

turmeric and chēmpu yam, beaten to chase marauding pigs.

All these and other sounds, countless in numbers, are

heard in the canyons and mountain peaks in all directions.

The sounds join together and ooze from the mountain like

musth flowing from a bull elephant, rare to hear alone.

Notes:  விரவு மொழி பயிற்றும் பாகர் (327) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  யானையைப் பயிற்றும் பாகர் பயிற்றும் சொல் வடமொழி ஆகலின் ‘விரவு மொழி’ என்றார்.   தன் தமிழ் மொழியின் இடையே வட மொழியை விரவிப் பயிற்றி என்றவாறு.  புறநானூறு 24 – திண் திமில் வன் பரதவர் வெப்புடைய மட்டுண்டு தண் குரவைச் சீர் தூங்குந்து, புறநானூறு 129 – குறி இறைக் குரம்பைக் குறவர் மாக்கள் வாங்கு அமைப் பழுனிய தேறல் மகிழ்ந்து வேங்கை முன்றில் குரவை அயரும்.  முல்லைப்பாட்டு 35-36 – கவை முட் கருவியின் வடமொழி பயிற்றிக் கல்லா விளைஞர் கவளம் கைப்ப.  தலைநாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை மலைமார் இடூஉம் ஏமப் பூசல் (305-306) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தலைநாள் பூத்த பொன்போலும் கொத்தினையுடைய வேங்கைப் பூவைச் சூடுவதற்கு மகளிர் புலி புலி என்று கூப்பிடும் ஏமத்தையுடைய ஆரவாரம்.  வேங்கை வளைந்து பூவைக் கொடுத்தலின் ‘ஏமப்பூசல்’ என்றார். வேங்கைப் பூக்கொய்யும் மகளிர் புலி புலி என்று கூவினால் வேங்கையும் வளைந்து கொடுக்கும் என்றுகருதிக் கூவுதல் அக்காலத்து வழக்கமாம்.  ‘புலி புலி என்று ஓசை எழுப்புதல்:  அகநானூறு 48 – ஒலி சினை வேங்கை கொய்குவம் சென்றுழி புலி புலி என்னும் பூசல் தோன்ற, அகநானூறு 52 – வேங்கைச் சேண் நெடும் பொங்கர்ப் பொன் ஏர் புது மலர் வேண்டிய குறமகள் இன்னா இசைய பூசல் பயிற்றலின், மதுரைக்காஞ்சி 396-397 – கருங்கால் வேங்கை இருஞ்சினைப் பொங்கர் நறும் பூக் கொய்யும் பூசல், மலைபடுகடாம் 305-306 தலைநாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை மலைமார் இடூஉம் ஏமப் பூசல்.

Meanings:  கலை தொடு பெரும்பழம் – jackfruits dug by male monkeys, புண் கூர்ந்து – greatly wounded, ஊறலின் – since they secreted, மலை முழுதும் கமழும் மாதிரம் தோறும் – the fragrance spreads to all the directions, அருவி நுகரும் வான் அர மகளிர் – celestial women who enjoy the waterfalls, celestial women who play in the waterfalls, வருவிசை தவிராது வாங்குபு குடைதொறும் – whenever they bathe they accept the rapid water in their hands without avoiding and sounds arise (from the water hitting them),

தெரி இமிழ் கொண்ட – with clear sounds,  நும் இயம் போல் – like your instruments, இன் இசை – sweet music,  இலங்கு ஏந்து மருப்பின் – with shining lifted tusks, இனம் பிரி ஒருத்தல் – straying male elephant away from his herd, விலங்கல் – blocking mountain, மீமிசைப் பணவைக் கானவர் – forest people on a high platform, புலம்புக்கு உண்ணும் – enter the field and eat, புரி வளைப் பூசல் – the noises of them desiring and surrounding, சேய் அளைப் பள்ளி – lying in a far away cave, எஃகு உறு முள்ளின் எய் – porcupine with sharp quills that are like thorns,

தெற – ruining, இழுக்கிய – lost, கானவர் அழுகை – cries of the forest dwellers, கொடுவரி பாய்ந்தென – since a tiger attacked, கொழுநர் மார்பில் – on her husband’s chest, நெடுவசி விழுப்புண் தணிமார் – to get the deep wound healed, காப்பு என – as protection, அறல் வாழ் கூந்தற் கொடிச்சியர் பாடல் – songs of mountain women with fine-sand-like hair, தலைநாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை – vēngai flowers that bloomed on the previous day

மலைமார் இடூஉம் ஏமப் பூசல் – women who want to wear them create noises without fear – interpreted by commentators as ‘vengai’, ‘vengai’ meaning ‘tiger’ ‘tiger’ – (Aka 48, 52), கன்று அரைப்பட்ட கயந்தலை மடப்பிடி – naïve tender-headed female elephant that is pregnant with calf, வலிக்கு வரம்பு ஆகிய கணவன் ஓம்பலின் – since her very strong mate went to get food and take care of her, ஒண் கேழ் வயப்புலி பாய்ந்தென – a bright colored mighty tiger leaped and attacked, கிளையொடு நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல் – her loud cries along with those of her relatives are heard like roaring thunder in the tall mountain,

கைக் கோள் மறந்த கருவிரல் மந்தி – a female monkey with black fingers forgot to hold on with its hands, அருவிடர் வீழ்ந்த தன் கல்லாப் பார்ப்பிற்கு – for its untrained young child that fell between the cracks that are difficult to reach, முறி மேய் யாக்கைக் கிளையொடு துவன்றி – it joined its troop that eats tender leaves, சிறுமை உற்ற – in sorrow, களையாப் பூசல் – continuous loud sounds, கலை கையற்ற – unable for a male monkey, காண்பு இன் – sweet to sight, நெடு வரை – tall mountains

நிலை பெய்து இட்ட மால்பு நெறி ஆக – climbing on bamboo ladders placed firmly on the tall mountains (கண்ணேணி), பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை – taking the useful huge combs with honey collected by bees, அருங் குறும்பு எறிந்த கானவர் உவகை – forest people who are happy that they broke up the difficult forts, திருந்து வேல் அண்ணற்கு – for the king (Nannan) with perfect spears, விருந்து இறை சான்ம் என – the new gifts are suitable, நறவு நாட் செய்த குறவர் – mountain dwellers who drank liquor during the day, தம் பெண்டிரொடு  – with their women,

மான் தோல் சிறு பறை கறங்க – as the small parai drums with deer hide covers are beat, கல்லென – loudly, வான் தோய் மீமிசை அயரும் குரவை – the kuravai dance that they perform on the sky-high mountains, நல் எழில் நெடுந்தேர் இயவு வந்தன்ன – like a very beautiful chariot that rode, கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்கு இசை – the roaring sounds of rivers that flow on rocks/stones, நெடுஞ்சுழிப் பட்ட கடுங்கண் வேழத்து – fierce elephants that were caught in the huge eddies,

உரவுச் சினம் தணித்து – reducing their rage, பெரு வெளில் பிணிமார் – tie them on huge posts, விரவு மொழி பயிற்றும் பாகர் ஓதை – sounds of elephant keepers who speak different languages, ஒலி கழைத் தட்டை புடையுநர் – those who hit their loud bamboo gadgets to chase birds, புனந்தொறும் – in all the fields, கிளி கடி மகளிர் விளிபடு பூசல் – sounds raised by women who protect millet from parrots, இனத்தின் தீர்ந்த – moved away from its herd, துளங்கு இமில் நல் ஏறு – fine bull with moving hump,

மலைத் தலைவந்த மரையான் கதழ் விடை – a swift male elk that came from the mountain, a swift male bison that came from the mountain, மாறா மைந்தின் ஊறுபடத் தாக்கி – they attack each other with great strength not backing off and cause wounds, கோவலர் குறவரோடு ஒருங்கு இயைந்து ஆர்ப்ப – cattle herders sing along with mountain dwellers, வள் இதழ்க் குளவியும் குறிஞ்சியும் குழைய – crushing kulavi flowers with thick petals and kurinji flowers, நல் ஏறு பொரூஉம் கல்லென் கம்பலை – fine bulls fight and raise noises,

காந்தட் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சி – hit with the ladle-like fragrant petals of glory lilies, வண் கோட் பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் உண்டுபடு – eat the segments of ripe sweet fruits that grow on thick branches of jackfruit trees and drop, மிச்சில் – leftover, காழ் பயன் கொண்மார் – to get the benefit of the seeds, கன்று கடாஅவுறுக்கும் மகாஅர் – youngsters who make calves thresh, ஓதை – sounds,  மழை கண்டன்ன – like seeing rains falling, ஆலைதொறும் – in all the mills, ஞெரேரெனக் கழை கண் உடைக்கும் கரும்பின் ஏத்தமும் – the sounds of sugarcanes with nodes being crushed rapidly,

தினை குறு மகளிர் இசைபடு வள்ளையும் – the vallai songs sung by the young women who pound/protect millet, சேம்பும் மஞ்சளும் ஓம்பினர் காப்போர் பன்றிப் பறையும் – parai drum sounds from those who care and protect the chēmpu yam and turmeric plants from pigs (சேம்பு, சேப்பங்கிழங்கு, Colocasia antiquorum, Colocasia esculenta), குன்றகச் சிலம்பும் என்று இவ் அனைத்தும் – mountain sounds and all these, இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி- join together, அவலவும் – in the canyons, in the pits, மிசையவும் – and in the mountain tops, துவன்றிப் பல உடன் – together with many, அலகைத் தவிர்த்த எண் – numbers beyond limits of quantity, countless numbers, அருந் திறத்த – rare to hear them alone, மலைபடு கடாஅம் – oozing from the mountains, மாதிரத்து இயம்ப – sounds come from all directions

நன்னனது மலை

குரூஉக்கண் பிணையற் கோதை மகளிர்
முழவுத் துயில் அறியா வியலுள் ஆங்கண்   350

விழவின் அற்று அவன் வியன்கண் வெற்பே
கண்ண தண்ணெனக் கண்டும் கேட்டும்
உண்டற்கு இனிய பல பாராட்டியும்
இன்னும் வருவதாக நமக்கு எனத்
தொல்முறை மரபினர் ஆகி பல்மாண்   355

செரு மிக்குப் புகலும் திரு ஆர் மார்பன்
உரும் உரறு கருவிய பெருமலை பிற்பட
இறும்பூது கஞலிய இன்குரல் விறலியர்
நறுங்கார் அடுக்கத்து குறிஞ்சி பாடி
கைதொழூஉப் பரவி பழிச்சினிர் கழிமின் (349 – 360)

Nannan’s Mountain

In Nannan’s huge mountain where drums don’t

rest and women wear garlands with colorful

flowers, there is a feeling of festivity.  You can enjoy

with your eyes and ears.  You can eat and praise the

sweet foods, and stay there like you are his old

relatives, hoping that you will attain more like this

from the man who has fought many great battles,

who has great wealth.  May your viralis

with sweet voices and awe-inspiring lute sing in kurinji

melodies in the fragrant, dark mountain ranges,

as you hold hands and worship, praise and leave the

mountain with clouds with thunder and lightning behind.

Notes:  திரு ஆர் மார்பன் (356) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – திரு ஆர் மார்பன் என்றது நன்னனின் செல்வப் பெருமை கூறியவாறு.  திருமகள் உறையும் மார்பினையுடைய திருமாலாகிய நன்னன் எனக் கொள்ளினுமாம்.   கருவிய (357) – இடி மின்னல் முதலிய தொகுதிகளையுடைய முகில்கள்.

Meanings:  குரூஉக்கண் பிணையல் – colorful garlands,  கோதை மகளிர் – garlanded women, முழவுத் துயில் அறியா – drums do not rest, வியலுள் – in the wide space, ஆங்கண் – there, விழவின் – like festivals, அற்று – of that nature, அவன் வியன்கண் வெற்பே – his huge mountain, கண்ண  தண்ணெனக் கண்டும் கேட்டும் – see in a cool manner and and hear, உண்டற்கு இனிய பல பாராட்டியும் – eat and praise many sweet things, இன்னும் வருவதாக – to attain more of this, நமக்கு எனத் தொல்முறை மரபினர் ஆகி – requesting like they are his old relatives of tradition, பல் – many, மாண் செரு – esteemed battles, மிக்குப் புகலும் – uttered greatly, praised greatly, திரு ஆர் மார்பன் – the man with Thirumakal on his chest, a man who has great wealth, உரும் உரறு கருவிய பெருமலை பிற்பட – for the huge mountain with clouds with thunder and lightning to go behind, இறும்பூது கஞலிய  – awesome and flourishing instrument, இன்குரல் விறலியர் – viralis with sweet voices, நறுங்கார் அடுக்கத்து – in the fragrant dark ranges, குறிஞ்சி பாடி – sing in kurinji tunes, கைதொழூஉப் பரவி – holding hands and worship, பழிச்சினிர் கழிமின் – praise and then leave

குன்றும் குகைகளும் நெருங்கிய மலை வழி

மைபடு மாமலை பனுவலின் பொங்கி
கை தோய்வு அன்ன கார்மழைத் தொழுதி
தூஉயன்ன துவலை தூற்றலின்
தேஎம் தேறாக் கடும்பரிக் கடும்பொடு
காஅய்க் கொண்ட நும் இயம் தொய்படாமல்   365

கூவல் அன்ன விடரகம் புகுமின்
இருங்கல் இகுப்பத்து இறுவரை சேராது
குன்று இடம்பட்ட ஆர் இடர் அழுவத்து
நின்று நோக்கினும் கண் வாள் வெளவும்
மண் கனை முழவின் தலைக்கோல் கொண்டு   370

தண்டு கால் ஆக தளர்தல் ஓம்பி
ஊன்றினிர் கழிமின் ஊறு தவப் பலவே
அயில் காய்ந்தன்ன கூர்ங்கற் பாறை
வெயில் புறந்தரூஉம் இன்னல் இயக்கத்து
கதிர் சினம் தணிந்த அமயத்துக் கழிமின் (361 – 375)

Dangers on the Mountain Path

In the dark, huge mountain many monsoon

clouds touching each closely like hands held

together appear like overflowing cotton, and they

drop heavy rain.  Not being able to see directions,

walk rapidly with your relatives and enter mountain

caves that are like wells, to protect your musical

instruments that you carry on shoulder poles.

Avoid standing near eroding boulders which

might come down.  There are many difficulties in the

place filled with pits in the wide space.  If you stand

there and look, the brightness in your eyes will be lost.

Use the carrying poles of your drum with clay

as walking sticks when you are tired.  There are

many hindrances.  There are sharp rocks that are as

hot as iron.  Wait until the hot rays of the sun go down

before you go on the harsh path that is protected by the

sun against cold.

Notes:  காஅய்க் கொண்ட (365) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – காவிக் கொண்ட.

Meanings:  மைபடு மாமலை – in the dark huge mountain, பனுவலின் பொங்கி – overflowing like cotton, கை தோய்வு அன்ன – like hands joining together, கார் மழைத் தொழுதி – crowds of rainy season clouds, தூஉய் அன்ன – like strong showers (வலியத் தூவினாலொத்த – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை), துவலை தூற்றலின் – since they drop raindrops, தேஎம் தேறா – not understanding directions, கடும் பரி – moving very fast, கடும்பொடு – with your relatives, காஅய்க் கொண்ட நும் இயம் தொய்படாமல் – for your musical instruments on shoulder balancing poles not to get wet (காஅய்க் கொண்ட = காவடியில் கொண்ட), கூவல் அன்ன விடரகம் புகுமின் – enter the mountain caves that are like wells, இருங்கல் இகுப்பத்து இறுவரை சேராது – not joining the huge mountains that are eroding, குன்று இடம்பட்ட – in the mountain, ஆர் இடர் அழுவத்து – place filled with pits, நின்று நோக்கினும் – even if you stand and look, கண் வாள் வெளவும் – they take away the brightness of the eyes, மண் கனை முழவின் – of the drum with abundant clay,  தலைக்கோல் கொண்டு – with its carrying poles, தண்டு கால் ஆக – use them as walking sticks, தளர்தல் ஓம்பி ஊன்றினிர் கழிமின் – walk placing them on the ground when you are tired, ஊறு தவப் பலவே – there are many hindrances, அயில் காய்ந்தன்ன – hot like iron/spears, கூர்ங்கற் பாறை – rocks with sharp stones, வெயில் புறந்தரூஉம் – protection of the sun from cold, இன்னல் இயக்கத்து – on the harsh path, கதிர் சினம் தணிந்த அமயத்துக் கழிமின் – go after the rage of the sun’s rays have gone down

அரண்களும் நடுகற்களும் உள்ள வழிகள்

உரை செல வெறுத்த அவன் நீங்காச் சுற்றமொடு
புரை தவ உயரிய மழை மருள் பல்தோல்
அரசு நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய
பின்னி அன்ன பிணங்கு அரில் நுழை தொறும்
முன்னோன் வாங்கிய கடுவிசைக் கணைக் கோல்   380

இன் இசை நல்யாழ்ப் பத்தரும் விசிபிணி
மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி
கை பிணி விடாஅது பைபயக் கழிமின்
களிறு மலைந்தன்ன கண்கூடு துறுகல்
தளி பொழி கானம் தலை தவப்பலவே   385

ஒன்னார்த் தெவ்வர் உலைவிடத்துஆர்த்தென
நல்வழிக் கொடுத்த நாணுடை மறவர்
செல்லா இல்இசைப் பெயரொடு நட்ட
கல் ஏசு கவலை எண்ணு மிகப் பலவே
இன்புறு முரற்கை நும் பாட்டு விருப்பு ஆக   390
தொன்று ஒழுகு மரபின் நும் மருப்பு இகுத்துத் துனைமின் (376 – 391)

Forts and Memorial Stones

There are very tall forts with army leaders who don’t

leave the side of Nannan of great fame.  There are

huge bull elephants resembling rainclouds

that ruin enemy kings.  On the path, there are small

plants that are knotted and tangled like they are

braided.  Make sure that the bowl of the lute that

creates sweet music and the clay eye of the tightly-tied

drum are not hit by the thick tree twigs that those

walking ahead hold to protect their faces and then

release as they pass.

Hold hands and walk slowly.  There are boulders next

to each other, looking like elephants engaged in fights

in the forest with heavy rainfall.  There are many

memorial stones on confusing, forked paths planted

for warriors of fine, unspoiled fame who fought

and died, embarrassed after some warriors in their own

army ran away showing their backs and enemy warriors

raised uproars in the battlefield field.

Sing sweetly with rhythm, and play your lute with a

stem and worship the memorial stones.  Proceed rapidly

after that.

Notes:  முன்னோன் வாங்கிய கடுவிசைக் கணைக் கோல் இன் இசை நல்யாழ்ப் பத்தரும் விசிபிணி மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி (380-382) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காட்டினூடே வழிபோக்கர்க்குளதாகிய நுணுகிய இடையூறு ஒன்றனை அரிதின் எடுத்துக் கூறல் பெரிதும் இன்பம் தருவதால்.  அஃதாவது காட்டின் நுழைவழியூடே  முன் செல்வான் தன் முகத்தே படாதவாறு தன் கையால் முன்னிற்கும்  வளாறுகளை (சிறிய மரக்கிளைகளை) வளைத்துக் கொண்டு செல்வதும், அவன் அப்பால் சென்றவுடன் அதனை விட்டுவிடுதலும் வளைக்கப்பட்டமையால் அவ்வளாறுகள் விசையுடன் பின் வருவாரைத் தாக்கி ஊறு செய்தலும். அத்தகைய வழிகளிற் பயில்வோர் நன்கறிவர்.

Meanings:  உரை செல – for fame to spread, வெறுத்த – abundant, அவன் நீங்காச் சுற்றமொடு – with his army leaders who do not leave his side, புரை தவ உயரிய – very very high, மழை மருள் – like the clouds, பல்தோல்  – many elephants, அரசு நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய – having forts that ruin enemy kings, பின்னி அன்ன – like braided, பிணங்கு அரில் நுழை தொறும் – in the paths where small plants are knotted and tangled, முன்னோன் – the person in front, வாங்கிய – pulled, கடுவிசை – with rapid speed, கணைக் கோல் – the thick sticks, thick twigs, இன் இசை நல்யாழ்ப் பத்தரும் – the body of the fine lute that creates sweet music, விசிபிணி மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி – also protect the clay covered eye of the tightly tied drum, கை பிணி விடாஅது பைபயக் கழிமின் – hold hands and go very slowly, களிறு மலைந்தன்ன கண்கூடு துறுகல் – boulders that are close to each other look like elephants that fight each other, தளி பொழி கானம் தலை தவப்பலவே – there are many forests where rains fall, ஒன்னார்த் தெவ்வர் – disagreeable enemy, உலைவிடத்து– when their own warriors run away showing their backs, ஆர்த்தென – since there was uproar in the battlefield from the enemies, நல்வழிக் கொடுத்த – fought in a good manner and gave up their lives, நாணுடை மறவர் – embarrassed warriors, செல்லா இல்இசைப் பெயரொடு – with fine fame not ruined, நட்ட கல் – planted stone, ஏசு – blame/confusing, கவலை – forked path, எண்ணு மிகப் பலவே – if counted there are many, இன்புறு முரற்கை நும் பாட்டு – your sweet song with rhythm, விருப்பு ஆக – desired, தொன்று ஒழுகு மரபின் நும் மருப்பு இகுத்துத் துனைமின் – go fast after worshipping playing your lute with a stem

புதியவர்களுக்கு வழி தெரிய, புல்லை முடிந்து

இட்டுச் செல்லுதல்

பண்டு நற்கு அறியாப் புலம் பெயர் புதுவிர்

சந்து நீவிப் புல் முடிந்து இடுமின் (392 – 393)

Tie Grass in the Junctions

Clean the place and tie ookam grass in the junctions,

where you struggled being new to the dangerous path,

to indicate directions to those who come after you.

Notes:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முற்காலம் நன்மையறியாத தீய நிலத்தை வழி அறியாமல் போய் மீண்டு வருவீராயின் புதியவராகிய நீவிர் பின் வருகின்றவர்களும் அவ்வாறு போய் மீளாமற் பொருட்டு, பல வழிகளும் கூடின அச்சந்திகளைக் கையாலே துடைத்து அறிகுறியாக ஊகம்புல்லை முடிந்திட்டு வைப்பீர்.

Meanings:  பண்டு நற்கு அறியா – not knowing well in the past, புலம் பெயர் – moving to a place, புதுவிர் – you who are new, சந்து நீவிப் புல் முடிந்து இடுமின் – please tie grass (ookam grass according to commentators) in the junctions after cleaning the place

நன்னனுடைய பகைவர் இருக்கும் அருநிலங்கள்

செல்லும் தேஎத்து பெயர் மருங்கு அறிமார்

கல் எறிந்து எழுதிய நல் அரை மராஅத்த   395

கடவுள் ஓங்கிய காடு ஏசு கவலை
ஒட்டாது அகன்ற ஒன்னாத் தெவ்வர்
சுட்டினும் பனிக்கும் சுரம் தவப் பலவே
தேம்பாய் கண்ணித் தேர் வீசு கவிகை
ஓம்பா வள்ளற் படர்ந்திகும் எனினே   400

மேம்பட வெறுத்த அவன் தொல் திணை மூதூர்
ஆங்கனம் அற்றே நம்மனோர்க்கே
அசைவுழி அசைஇ அஞ்சாது கழிமின்
புலி உற வெறுத்த தன் வீழ் துணை உள்ளி
கலை நின்று விளிக்கும் கானம் ஊழ் இறந்து   405

சிலை ஒலி வெரீஇய செங்கண் மரை விடை
தலைஇறும்பு கதழும் நாறு கொடிப் புறவின்
வேறு புலம் படர்ந்த ஏறுடை இனத்த
வளை ஆன் தீம்பால் மிளை சூழ் கோவலர்
வளையோர் உவப்ப தருவனர் சொரிதலின்   410

பலம் பெறு நசையொடு பதிவயின் தீர்ந்த நும்
புலம்பு சேண் அகல புதுவிர் ஆகுவிர்
பகர் விரவு நெல்லின் பல வரியன்ன
தகர் விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇ

கல்லென கடத்திடைக் கடலின் இரைக்கும்   415
பல் யாட்டு இனி நிரை எல்லினிர் புகினே
பாலும் மிதவையும் பண்ணாது பெறுகுவிர்
துய்ம் மயிர் அடக்கிய சேக்கை அன்ன
மெய் உரித்து இயற்றிய மிதி அதட் பள்ளி
தீத் துணையாகச் சேந்தனிர் கழிமின் (394 – 420)

Nannan’s Enemies

In the land where you are going, there are

memorial stones with names etched for

warriors who gave up their lives.  In that forest

with kadampam trees with fine trunks, there are

forked paths and many wasteland paths where there

are enemies of Nannan who tremble at the thought

of him.  If you tell them that you are going to see

Nannan donned with honey-flowing garlands, who

donates chariots generously, a great donor who does

not keep anything for himself, they will only benefit

you like the wealthy, fine, ancient towns of Nannan.

Rest when you are tired and go without fear.

In the forest where a stag bellows for his beloved mate

that ran away on seeing a tiger, a red-eyed elk bull

panics on hearing the sounds of a hunter’s bow, and runs

fast through the thickets ahead with fragrant vines,

where bangle-wearing females of cattle herders, whose

cattle graze on other lands, who protect their herds,

will give you sweet milk of cows as white as conch

shells.  You who have set out with desire will be relieved

of your sorrow, and become a new person, since they

will care for you who has come from afar.

If you reach by night, the noisy place where the sounds

in the forest are like those from the ocean, with many herds

of sheep and goat mixed together like the different colors

of paddy rice obtained through bartering, you will be given

milk and well-cooked rice that they cooked for themselves.

You will sleep on goat hide beds, as soft as those made with

fine hair.  There will be fire to keep you warm.

Notes:  பகர் விரவு நெல்லின் பலவரியன்ன (413) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பகர் விரவு நெல் என்றது பண்டங்களை விற்போர் அவையிற்றிக்கு மாற்றாகப் பெற்ற கலப்பு நெல் என்றவாறு.  மெய் உரித்து இயற்றிய மிதி அதட் பள்ளி (419) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஆடுகளின் உடலையுரித்து ஒன்றாகத் தைத்த வார் மிதித்த தோல் படுக்கை (மெய் = ஆட்டின் உடல்), தீ (420) –  நச்சினார்க்கினியர் உரை – கொடிய விலங்குகள் வராதபடி இடையர் ஒளித்த (ஒளி உண்டாக்கிய) நெருப்புத் துணையாகத் தாங்கிப் போவிர்.  Barter is mentioned in Akanānūru 60, 61, 126, 140, 245, 296, 390, Natrinai 183, Kurunthokai 221, 269, Ainkurunūru 47, Porunarātruppadai 214-215, 216-7, Pattinappālai 28-30, and Malaipadukādam 413-414.

Meanings:  செல்லும் தேஎத்து – to the land that you go, in the direction that you are going, பெயர் மருங்கு அறிமார் – to know the name of the warriors who died in battles, கல் எறிந்து எழுதிய – etched on stone, நல் அரை – fine trunks, மராஅத்த கடவுள்– gods in kadampam trees, ஓங்கிய – flourishing, காடு – forest, ஏசு – blame, கவலை – on the forked paths, ஒட்டாது அகன்ற ஒன்னாத் தெவ்வர் – not agreeable and separated enemies, சுட்டினும் பனிக்கும் – tremble when they think about him, சுரம் தவப் பலவே – wasteland paths are many, தேம் பாய் கண்ணி – honey-flowing garlands, தேர் வீசு கவிகை – generosity of giving chariots, ஓம்பா வள்ளல் – charitable man who doesn’t keep anything for himself, படர்ந்திகும் எனினே – if you say that you are going to see him, மேம்பட வெறுத்த – have more wealth than others, அவன் தொல் திணை மூதூர் – his towns with ancient heritage, his towns with good behavior, ஆங்கனம் – there, அற்றே நம்மனோர்க்கே – to those like us, அசைவுழி அசைஇ – rest where you are tired (அசைவுழி = அசைவு + உழி, உழி = ஏழாம் வேற்றுமை உருபு), அஞ்சாது கழிமின் – and go without fear, புலி உற வெறுத்த – hated the arrival of a tiger, தன் வீழ் துணை உள்ளி – thinking about his desirable mate, கலை நின்று விளிக்கும் கானம் – forest where a stag stands and bellows, ஊழ் இறந்து – cross properly, சிலை ஒலி – bow sounds, வெரீஇய – moves away, செங்கண் மரை விடை – elk stag with red eyes, male bison with red eyes, தலைஇறும்பு கதழும் – runs fast in the forest that is ahead, நாறு கொடிப் புறவின் – in the forest with fragrant creepers, வேறு புலம் படர்ந்த – go and graze on other lands, ஏறுடை இனத்த – herds with bulls, வளை – conch shells (white color), ஆன் தீம்பால் – sweet milk of cow, மிளை சூழ் கோவலர் – cattle herders who protect their herds, வளையோர் – females of cattle herders wearing bangles, உவப்ப தருவனர் – they will give happily, சொரிதலின் – since they give,  பலம் பெறு நசையொடு – with a desire to benefit, பதி வயின் தீர்ந்த – one who left town, நும் புலம்பு சேண் அகல – for the sorrow of you coming from far away to be removed, புதுவிர் ஆகுவிர் – you will become a new person, பகர் விரவு நெல்லின் பலவரியன்ன – like paddy rice that is bartered, தகர் விரவு – rams mixed, துருவை – sheep, வெள்ளையொடு – along with white goats, விரைஇ – mixed, கல்லென கடத்திடைக் கடலின் இரைக்கும் – loud sounds are heard in the forest like ocean sounds, பல் யாட்டு இனி நிரை – many goat herds, எல்லினிர் புகினே – if you go at night, பாலும் மிதவையும் பண்ணாது பெறுகுவிர் – you will receive milk and well cooked rice that they cooked for themselves and not for you, துய்ம் மயிர் அடக்கிய சேக்கை அன்ன – like a bed that is made with soft hair, மெய் உரித்து இயற்றிய மிதி அதட் பள்ளி – bed that is made with skin that is peeled off bodies of goats (ஆட்டின் தோலாலே தைத்து வார் இறுக்கி மிதிக்கப்பட்டதும் ஆகிய படுக்கை), தீத் துணையாக – fire as a partner, சேந்தனிர் கழிமின் –  you stay there and then go

கூளியரின் உதவி

கூப்பிடு கடக்கும் கூர்நல் அம்பின்
கொடுவிற் கூளியர் கூவை காணின்
படியோர்த் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை
கொடியோள் கணவற் படர்ந்திகும் எனினே
தடியும் கிழங்கும் தண்டினர் தரீஇ   425

ஓம்புநர் அல்லது உடற்றுநர் இல்லை
ஆங்கு வியங்கொண்மின் அது அதன் பண்பே (421 – 427)

Warriors who will help

If you see warriors with sharp arrows and curved

bows, who are within calling distance, tell them that

you are going to see Nannan with manliness that ruins

those who do not submit, husband to a vine-like,

delicate woman, they will give feed you forcefully

with abundant meat and tubers.  They are ones who

will protect you, not hurt you.

Proceed with their guidance.  Such is the nature of the

forest.

Meanings:  கூப்பிடு கடக்கும் – in calling distance, கூர்நல் அம்பின் – sharp arrows, கொடுவிற் கூளியர் கூவை காணின் – if you see a group of warriors/hunters with curved bows, படியோர்த் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை – manliness that ruined those who did not submit, கொடியோள் கணவற் படர்ந்திகும் எனினே – if you say that you are going to see the husband of a vine-like (delicate) woman, தடியும் கிழங்கும் தண்டினர் தரீஇ – they will give you forcefully abundant meat and tubers, ஓம்புநர் அல்லது உடற்றுநர் இல்லை ஆங்கு – there are only protectors there and not those who cause sorrow, வியம் கொண்மின் அது – listen to their commands, do what they say, அதன் பண்பே – it is its nature (the forest)

நீர் அருந்திக் குளித்துச் செல்லுதல்

தேம்பட மலர்ந்த மராஅ மெல் இணரும்
உம்பல் அகைத்த ஒண் முறி யாவும்

தளிரொடு மிடைந்த காமரு கண்ணி   430

திரங்கு மரல் நாரில் பொலியச் சூடி
முரம்பு கண் உடைந்த நடவை தண்ணென

உண்டனிர் ஆடி கொண்டனிர் கழிமின் (428 – 433)

Drink and Bathe before Leaving

Deck yourself beautifully with strands, woven with

Kadampam flowers with honey mixed with the

flowers of trees with bright leaves, whose branches

are broken by elephants, and other tender leaves,

using hemp fibers.  Drink the cool water on the

broken pebble path in the raised land.  Bathe in the

streams and take some for your travel.

Notes:  பெரும்பாணாற்றுப்படை 181-182 – மரல் புரி நரம்பின் வில் யாழ் இசைக்கும், மலைபடுகடாம் 430-431 – தளிரொடு மிடைந்த காமரு கண்ணி திரங்கு மரல் நாரில் பொலியச் சூடி, புறநானூறு 264 – மரல் வகுந்து தொடுத்த செம்பூங் கண்ணியொடு.  குறுந்தொகை 37 – பிடி பசி களைஇய பெருங்கை வேழம் மென் சினை யாஅம் பொளிக்கும், குறுந்தொகை 232 – உரல் கால் யானை ஒடித்து உண்டு எஞ்சிய யாஅ வரி நிழல், குறுந்தொகை 255 – யாஅத்துப் பொரி அரை முழு முதல் உருவக் குத்தி மறங் கெழு தடக் கையின் வாங்கி உயங்கு நடைச் சிறு கண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் தட மருப்பு யானை, அகநானூறு 335 – யானை தன் கொல் மருப்பு ஒடியக் குத்திச் சினஞ் சிறந்து இன்னா வேனில் இன் துணை ஆர முளி சினை யாஅத்து, மலைபடுகடாம் 429 – உம்பல் அகைத்த ஒண் முறி யாவும்

Meanings:  தேம்பட மலர்ந்த மராஅ – kadampam flowers that have blossomed with honey, Neolamarckia or Anthocephalus cadamba, Kadampa oak, மெல் இணரும் – delicate clusters, உம்பல் – bull elephants, அகைத்த – broke, ஒண் முறி யாவும் – flowers of trees with bright leaves, ஆச்சா மரம், Hardwickia binata, தளிரொடு மிடைந்த – woven with tender leaves, காமரு கண்ணி – beautiful strand, desirable strand, திரங்கு மரல் நாரில் – with dried hemp fiber, Sansevieria trifasciata, பொலியச் சூடி – wear beautifully, முரம்பு கண் – raised land, உடைந்த நடவை – path with broken pebbles, தண்ணென உண்டனிர் – you drink that cold water (rain water), ஆடி கொண்டனிர் கழிமின் – you bathe there and then take some when you go

புல் வேய்ந்த குடிசைகளில் புளிஞ்கூழும்,

பிறவும் பெறுதல்

செவ்வீ  வேங்கைப் பூவின் அன்ன

வேய் கொள் அரிசி மிதவை சொரிந்த   435

சுவல் விளை நெல்லின் அவரை அம்புளிங்கூழ்
அற்கு இடை உழந்த நும் வருத்தம் வீட
அகலுள் ஆங்கண் கழி மிடைந்து இயற்றிய
புல்வேய் குரம்பைக் குடிதொறும் பெறுகுவிர்
பொன் அறைந்தன்ன நுண் நேர் அரிசி   440

வெண் எறிந்து இயற்றிய மாக் கண் அமலை
தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆக
அசையினிர் சேப்பின் அல்கலும் பெறுகுவிர்
விசையம் கொழித்த பூழி அன்ன
உண்ணுநர்த் தடுத்த நுண் இடி நுவணை   445

நொய்ம் மர விறகின் ஞெகிழி மாட்டி
பனி சேண் நீங்க இனிதுஉடன் துஞ்சி
புலரி விடியல் புள் ஓர்த்துக் கழிமின் (434 – 448)

Hospitality of Villages with Huts

At night, for your sorrow to go away, you will be served

food cooked with seeds of bamboo that are beautiful like

vēngai flowers, and rice grown on high grounds along

with beautiful tamarind gravy with avarai beans.   In all

the villages with huts built with poles and thatched with

grass, you will receive daily, huge balls of rice made with

tiny, perfect rice, like tiny gold pieces, butter, and

sprinkled white flour.  If you stay there and rest, every

day you will be given dishes made with fine millet flour

mixed with sifted sugar powder.  You will sleep, leaving

cold far away, in the warmth of the fire lit with brittle

wood.  Leave in the morning when birds start chirping.

Notes:  வெண் எறிந்து இயற்றிய மாக் கண் அமலை (440) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வெள்யாட்டை அரிந்து அதன் தசையோடே சேர்த்துச் சமைத்த என்க.  இனி, வெண்ணிறம் அமைந்த மாவைத் தூவி எனினுமாம்.

Meanings:  செவ்வீ  வேங்கைப் பூவின் அன்ன – like beautiful vēngai flowers, வேய் கொள் அரிசி மிதவை – bamboo rice made with bamboo seeds (மூங்கில் அரிசியின் சோறு), சொரிந்த – poured, சுவல் விளை நெல்லின் – with paddy that grew in the high grounds, அவரை அம் புளிங்கூழ் – beautiful tamarind gravy with avarai beans, அற்கு – for the night, இடை உழந்த நும் வருத்தம் வீட – for your sorrow of walking on the path to go away, அகலுள் ஆங்கண் – in those wide spaces, கழி மிடைந்து – tied densely with poles, woven with poles, இயற்றிய புல் வேய் குரம்பைக் குடிதொறும் பெறுகுவிர் – you will receive from villages where people like in grass thatched huts, பொன் அறைந்தன்ன – like gold chopped up, நுண் நேர் அரிசி – tiny rice that are alike, tiny perfect rice, வெண் எறிந்து இயற்றிய – pounded white flour and made, killed white goats and made, மாக் கண் அமலை – huge rice balls, தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆக – with cool fine butter inside, அசையினிர் சேப்பின் – if you stay there and rest, அல்கலும் பெறுகுவிர் – you will receive daily, விசையம் கொழித்த பூழி அன்ன – like sifted powder made with sugar, உண்ணுநர்த் தடுத்த – blocking others from eating (other food), நுண் இடி நுவணை – finely powdered millet powder, நொய்ம் மர விறகின் ஞெகிழி மாட்டி – with the fire from the brittle woods of soft trees,  பனி சேண் நீங்க இனிது உடன் துஞ்சி – sleep well keeping cold far away, புலரி விடியல் புள் ஓர்த்துக் கழிமின் – leave when it is morning and birds create noises

நன்னனது தண்பணை நாட்டின் தன்மை

புல் அரைக் காஞ்சி புனல் பொரு புதவின்

மெல் அவல் இருந்த ஊர்தொறும் நல்யாழ்ப்   450

பண்ணுப்பெயர்த்தன்ன காவும் பள்ளியும்
பல் நாள் நிற்பினும் சேந்தனிர் செலினும்

நன் பல உடைத்து அவன் தண்பணை நாடே (449 – 453)

Nannan’s Agricultural Lands

You can stay for a few days in the groves and villages

of his agricultural land with dull-trunked portia

trees and sluices on which flowing water crashes,

where it is pleasurable like the music raised by a fine

lute.  You could also leave after a day if you want.

Meanings:  புல் அரைக் காஞ்சி – portia trees with dull trunks, பூவரச மரம், portia tree, Thespesia populnea, புனல் பொரு புதவின் – with sluices on which flowing water crashes, மெல் அவல் இருந்த ஊர்தொறும் – in all the towns where there are delicate agricultural lands, நல்யாழ்ப் பண்ணுப் பெயர்த்தன்ன – like the music raised by a fine lute, காவும் – groves, பள்ளியும் – and in places where people live, in villages (பள்ளி = இருப்பிடம்), பல் நாள் நிற்பினும் – even if you stay for a few days, சேந்தனிர் செலினும் – or if you stay and leave (in a day), நன் பல உடைத்து – it has many benefits, அவன் தண் பணை நாடே – his cool fine agricultural land

உழவர் செய்யும் உபகாரம்

கண்பு மலி பழனம் கமழத் துழைஇ
வலையோர் தந்த இருஞ்சுவல் வாளை   455

நிலையோர் இட்ட நெடுநாண் தூண்டில்
பிடிக்கை அன்ன செங்கண் வராஅல்
துடிக்கண் அன்ன குறையொடு விரைஇ
பகன்றைக் கண்ணிப் பழையர் மகளிர்
ஞெண்டு ஆடு செறுவில் தராய்க்கண் வைத்த   460

விலங்கல் அன்ன போர் முதல் தொலைஇ
வளம் செய் வினைஞர் வல்சி நல்க
துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதித் தேறல்
இளங்கதிர் ஞாயிற்றுக் களங்கள் தொறும் பெறுகுவிர்
முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு   465

வண்டு படக் கமழும் தேம்பாய் கண்ணித்
திண்தேர் நன்னற்கும் அயினி சான்ம் எனக்
கண்டோர் மருள கடும்புடன் அருந்தி
எருது எறி களமர் ஓதையொடு நல் யாழ்
மருதம் பண்ணி அசையினிர் கழிமின் (454 – 470)

Hospitality in the Agricultural Land

Fishermen with nets enter ponds with kanpu

grass with fragrant flowers, and catch vālai fish with

big necks.  Some stand on the shore and

catch with their rods with strings, red-eyed varāl fish

shaped like trunks of female elephants.  Their women

wearing pakandrai flowers will serve you pieces of fatty

fish that look like eyes of drums along with white rice

from blocking mountain-like haystacks kept on mounds

near fields where crabs play, that are threshed by

workers who reduce the haystacks, who cause prosperity,

along with liquor made with paddy sprouts.  You will

receive in every field when the sun’s rays spread,

cooked white rice with fish from which bones have

been removed, that awes those who see it, which deserves

to be served to Nannan owning sturdy chariots, wearing

a garland with flowers swarmed by bees for honey.

Eat with your relatives.  You will hear the sounds of

workers who goad their bulls.  Play marutham tunes

on your lute, and rest before you leave.

Notes:  முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு (465) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முள்ளைக் கழித்து ஆக்கின கொழுப்பால் வெள்ளிய   நிறத்தையுடைய தடிகளையிட்ட வெளிய சோறு, மீன் துண்டு, அரியப்படுதலால் அரி என்றார்.

Meanings:  கண்பு மலி பழனம் – pond with lots of elephant grass, சம்பங்கோரை, கமழ – fragrances (of flowers), துழைஇ வலையோர் தந்த – fishermen with nets who searched and brought, இருஞ்சுவல் வாளை – vālai fish with big necks, scabbard fish, trichiurus haumela, நிலையோர் இட்ட – those standing still and placing, நெடுநாண் தூண்டில் – long fishing rod with string, பிடிக்கை அன்ன – like trunks of female elephants,  செங்கண் வராஅல் – varāl fish with red eyes, murrel fish, Slacate nigra, Ophiocephalus punctatus, Ophiocephalus marulius), துடிக்கண் அன்ன – like the eyes of a thudi drum, குறையொடு – with flesh pieces, விரைஇ – mixed, பகன்றைக் கண்ணிப் பழையர் மகளிர் – women of fishermen wearing pakandrai flowers (பழையர் = கள் விற்போர், those who sell toddy), ஞெண்டு ஆடு செறுவில் –in the fields where crabs play, தராய்க்கண் வைத்த – kept on the mounds, விலங்கல் அன்ன – like blocking mountains, போர் முதல் தொலைஇ – they reduce the tall haystacks down to the bases, வளம் செய் வினைஞர் – the workers who cause prosperity, வல்சி நல்க – give food, துளங்கு தசும்பு வாக்கிய – poured from a moving pot, பசும் பொதித் தேறல் – liquor made with paddy sprouts, இளங்கதிர் ஞாயிற்றுக் களங்கள் தொறும் பெறுகுவிர் – you will receive in all the fields when the sun’s delicate rays spread, முள் அரித்து –removing the bones of fish, இயற்றிய – made,  வெள் அரி – white pieces, வெண் சோறு – cooked white rice, வண்டு படக் கமழும் தேம்பாய் கண்ணி – garland with flowers with honey that are swarmed by bees, திண் தேர் நன்னற்கும் அயினி சான்ம் – fit as food for Nannan with sturdy chariots, எனக் கண்டோர் மருள – as those who see awe,  கடும்புடன் அருந்தி – eat with your relatives, எருது எறி களமர் ஓதையொடு – along with the sounds of those weeders who goad bulls, நல் யாழ் மருதம் பண்ணி  – play marutham tunes on your lute, அசையினிர் கழிமின் – rest and then leave

சேயாற்றின் கரை வழியே செல்லுதல்

வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ
செங்கண் எருமை இனம் பிரி ஒருத்தல்
கனை செலல் முன்பொடு கதழ்ந்து வரல் போற்றி
வனை கலத் திகிரியின் குமிழி சுழலும்
துனை செலல் தலைவாய் ஓவு இறந்து வரிக்கும்   475

காணுநர் வயாஅம் கட்கு இன் சேயாற்றின்
யாணர் ஒரு கரைக் கொண்டனிர் கழிமின் (471 – 477)

Walk along the shores of River Sēyāru

Be aware of a red-eyed, male buffalo that has moved

away from its herd, that runs fast

toward you, fearing the roars of thannumai drums of

those who reap paddy.  If you see a rushing stream with

bubbles and whirlpools that whirl like wheels of potters,

go on the other side of the prosperous river Sēyāru

which is sweet to behold.

Notes:  தலைவாய் (475) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தலைவாய் என்பதனை வாய்த்தலை என மாற்றுக.  இதனை வாய்க்கால் என்றும் கால்வாய் என்றும் இக்காலத்து வழங்குவர்.  ஓவு இறந்து வரிக்கும் (475) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – ஒழிவின்றி ஓடும்.

Meanings:  வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ – fearing the thannumai drums of those who cut white paddy, செங்கண் எருமை இனம் பிரி ஒருத்தல் – a red-eyed male buffalo which separated from its herd, கனை செலல் முன்பொடு கதழ்ந்து வரல் போற்றி – aware that it comes fast toward you with strength, வனை கலத் திகிரியின் – like wheels on which potters create, குமிழி சுழலும் – bubbles and eddies whirl, துனை செலல் தலைவாய் – they run fast in a stream, ஓவு இறந்து வரிக்கும் – they run without rest, காணுநர் வயாஅம் கட்கு இன் – sweet to the eyes of those who see, சேயாற்றின் யாணர் ஒரு கரைக் கொண்டனிர் கழிமின் – you go on one side of the shore of the prosperous river Sēyāru

நன்னனது மூதூரின் இயல்பு

நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின்
பதி எழல் அறியாப் பழங்குடி கெழீஇ
வியல் இடம் பெறாஅ விழுப் பெரு நியமத்து   480

யாறு எனக் கிடந்த தெருவின் சாறு என
இகழுநர் வெரூஉம் கவலை மறுகின்
கடல் என கார் என ஒலிக்கும் சும்மையொடு
மலைஎன மழை என மாடம் ஓங்கி
துனிதீர் காதலின் இனிது அமர்ந்து உறையும்   485

பனி வார் காவின் பல் வண்டு இமிரும்
நனி சேய்த்தன்று அவன் பழவிறல் மூதூர் (478 – 487)

Nannan’s Ancient Town

Nannan’s ancient town has tall houses with wealth

and citizens who do not move away.

The streets are wide as rivers.  The opulent markets

are huge without any space.  People gather together like

constant festivities.  The forked streets cause fear

in enemies.  There are loud sounds like those from the

ocean and the rain.  In the tall mansions that are like

mountains and clouds, there are loving people.  There

are groves with dew where flowers are swarmed by

bees in his ancient, old town that is not far away.

Meanings:  நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் – in the tall houses where prosperity resides, பதி எழல் அறியாப் பழங்குடி – ancient community that does not know moving from the land, கெழீஇ – filled with, வியல் இடம் பெறாஅ விழுப்பெரு நியமத்து – in the wide wealthy market place without space, யாறு எனக் கிடந்த தெருவின் – on the streets that are like rivers, சாறு என – like festivals, இகழுநர் வெரூஉம் கவலை மறுகின் – on the forked streets that causes fear in enemies, கடல் என கார் என ஒலிக்கும் – sounds like the ocean and rains, சும்மையொடு – with loud sounds, மலை என மழை என மாடம் ஓங்கி – mansions tall like mountains and clouds, துனி தீர் காதலின் இனிது அமர்ந்து உறையும் – those who rest there do with great love, பனி வார் காவின் – in the the groves with dew, பல் வண்டு இமிரும் – many bees swarm, நனி சேய்த்தன்று – it is not far away, அவன் பழவிறல் மூதூர் – his ancient old town

மூதூர் மக்கள் விருந்து எதிர்கொள்ளுதல்

பொருந்தாத் தெவ்வர் இருந்தலை துமிய
பருந்துபடக் கடக்கும் ஒள் வாள் மறவர்
கருங்கடை எஃகம் சாத்திய புதவின்   490

அருங்கடி வாயில் அயிராது புகுமின்
மன்றில் வதியுநர் சேட்புலப் பரிசிலர்
வெல்போர்ச் சேஎய்ப் பெருவிறல் உள்ளி
வந்தோர் மன்ற அளியர் தாம் என
கண்டோர் எல்லாம் அமர்ந்து இனிதின் நோக்கி   495

விருந்து இறை அவர் அவர் எதிர்கொளக் குறுகி
பரி புலம்பு அலைத்த நும் வருத்தம் வீட (488 – 497)

Hospitality in Nannan’s Town

Enter without fear and hesitation through the

protected gates,

where warriors who chopped the black heads of enemies

for kites to descend, lean their bright spears with black

handles near the doors.  There are many in the common

grounds who have come for gifts from far away,

thinking about Nannan who is like Murukan, victorious

in battles.  They pity you who are like them and look at

you calmly and sweetly, accepting you as their guest,

for your sorrow from walking to go away.

Notes:  பரி புலம்பு அலைத்த நும் வருத்தம் வீட (497) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – தரித்தலால் உண்டான தனிமை வருந்தின நும் வருத்தம் போகும்படி, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ‘பரி புலம்பு’ என்பதற்கு வழி நடந்த வருத்தம் என்று கோடலே பொருந்துவதாகும்.  இத் தொடர்க்கு ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் அவர்களும் பரி – மிகுதி எனக் கொண்டு தன்னுடைய சிலப்பதிகார உரையில் (10:226) ‘மிகவும் வருந்தினர்’ என்றது நோக்கற்பாலது.

Meanings:  பொருந்தாத் தெவ்வர் – not-agreeable enemies, enemies with enmity, இருந்தலை துமிய – their black heads chopped, பருந்து படக் கடக்கும் – win battles where kites descend, ஒள் வாள் மறவர் – warriors with bright swords, கருங்கடை எஃகம் சாத்திய புதவின் – spears with black ends/handles are kept leaning near doors, அருங்கடி வாயில் அயிராது புகுமின் –  enter the well protected gates without doubt, மன்றில் வதியுநர் – those staying in the common place, சேட்புலப் பரிசிலர் – those who have come for gifts from far away, வெல் போர்ச் சேஎய்ப் பெருவிறல் – greatly victorious in wars like Murukan, உள்ளி வந்தோர் – those who came thinking, மன்ற – an asai, அளியர் தாம் என – that they are pitiable, கண்டோர் எல்லாம் – those who see you, அமர்ந்து இனிதின் நோக்கி – look at you calmly and sweetly, விருந்து இறை அவர் அவர் எதிர் கொள – they accept you as their guest, குறுகி – approach, பரி புலம்பு அலைத்த நும் வருத்தம் வீட – your great sorrow to go away, for your sorrow of walking to go away (பரி – மிகுதி, நடை)

அரண்மனை வாயிலில் காணும் பொருள் வளம்

எரி கான்றன்ன பூஞ்சினை மராஅத்து
தொழுதி போக வலிந்து அகப்பட்ட
மட நடை ஆமான் கயமுனிக் குழவி   500

ஊமை எண்கின் குடாவடிக் குருளை
மீமிசைக் கொண்ட கவர்பரிக் கொடுந்தாள்
வரை வாழ் வருடை வன்தலை மாத்தகர்
அரவுக் குறும்பு எறிந்த சிறுகட் தீர்வை
அளைச் செறி உழுவை கோள் உற வெறுத்த   505

மடக் கண் மரையான் பெருஞ்செவிக் குழவி
அரக்கு விரித்தன்ன செந்நில மருங்கின்
பரல் தவழ் உடும்பின் கொடுந்தாள் ஏற்றை
வரைப் பொலிந்து இயலும் மடக்கண் மஞ்ஞை
கானக் கோழிக் கவர் குரல் சேவல்   510

கானப் பலவின் முழவு மருள் பெரும் பழம்
இடிக் கலப்பு அன்ன நறுவடி மாவின்
வடிச் சேறு விளைந்த தீம்பழத் தாரம்
தூவற் கலித்த இவர் நனை வளர் கொடி
காஅய்க் கொண்ட நுகம் மருள் நூறை   515

பரூஉப் பளிங்கு உதிர்த்த பல உறுதிருமணி
குரூஉப் புலி பொருத புண்கூர் யானை
முத்துடை மருப்பின் முழுவலி மிகு திரள்
வளை உடைந்தன்ன வள் இதழ்க் காந்தள்
நாகம் திலகம் நறுங்காழ் ஆரம்    520

கருங்கொடி மிளகின் காய்த்துணர்ப் பசுங்கறி
திருந்து அமை விளைந்த தேக்கள் தேறல்
கான் நிலை எருமைக் கழைபெய் தீம் தயிர்
நீல் நிற ஓரி பாய்ந்தென நெடுவரை
நேமியின் செல்லும் நெய்க்கண் இறாஅல்   525

உடம்புணர்வு தழீஇய ஆசினி அனைத்தும்
குடமலைப் பிறந்த தண் பெருங் காவிரி
கடல் மண்டு அழுவத்துக் கயவாய் கடுப்ப
நோனாச் செருவின் நெடுங்கடைத்துவன்றி (498 – 529)

Wealth at the Palace Yard

In the front yard of Nannan whose enemies are

unable to fight with him,

there is a wild cow calf of delicate walk separated

from its herd and caught under a kadampam

tree with flame-like flower clusters, an elephant calf,

a bear cub with curved legs that utters no sounds, a

mountain goat with fast, bent legs, that lives in high

places, a huge ram with a strong head, a small-eyed

mongoose that destroys snakes, a bison calf with large

ears and delicate eyes that hates cave tigers that kill,

a male monitor lizard with curved legs that crawls on

pebbles on the wax-like red land, pretty peacocks with

delicate eyes that dance in the mountains, forest rooster

that calls its mate with love,

huge jackfruits that are like mulavu drums, food made

with fruits chopped and crushed with mature, sweet

pulp of mangoes with other fragrant tender fruits, creepers

that spread with buds flourishing in the rain, yoke-like

noorai yams that are carried on shoulder poles,

lovely gems that appear like large pieces of camphor

dropped from trees, large heaps of pearl-filled tusks of

elephants of might that were attacked by tigers with

colored skin, white, thick-leaved kānthal flower clusters

resembling broken conch shells,

blossoms of punnai and thilakam, pieces of fragrant

sandalwood, fresh clusters of pepper from dark-colored

vines, sweet liquor aged in bamboo pipes, bamboo pipes

with sweet curds of buffaloes that live in the forest,

wheel-like, large, honeycombs with mature blue-colored

honey in the tall mountains, abundant breadfruits, and

others, appearing like the deep estuary of the cool, huge

Kaviri river which is born on the western mountains and

runs toward the ocean.

Notes:  காஅய் (515) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காவி, அஃதாவது தோளிற் சுமந்த என்றபடி.  நீல் நிற ஓரி பாய்ந்தென (524) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – முற்றுகையாலே நீல நிறத்தையுடைய ஓரி நிறம் பரந்ததாக, புறநானூறு 109 – அணி நிற ஓரி பாய்தலின்.  யானையின் தந்தத்தில் முத்து:  அகநானூறு 282 – வால் மருப்பு ஒடிய உக்க தெண் நீர் ஆலி கடுக்கும் முத்தமொடு, நற்றிணை 202 – புலி பொரச் சிவந்த புலால் அம் செங் கோட்டு ஒலி பல் முத்தம், புறநானூறு 161 – முத்துப்படு முற்றிய உயர் மருப்பு ஏந்திய வரை மருள் நோன் பகடு, புறநானூறு 170 –  வெண்கோடு பயந்த ஒளி திகழ் முத்தம், பதிற்றுப்பத்து 32 – முத்துடை மருப்பின், கலித்தொகை 40 – முத்து ஆர் மருப்பின், திருமுருகாற்றுப்படை 304 – பெருங்களிற்று முத்துடை வான்கோடு தழீஇ,  குறிஞ்சிப்பாட்டு 36 – முத்து ஆர் மருப்பின், மலைபடுகடாம் 518 – முத்துடை மருப்பின்.  மூங்கிலில் விளைந்த கள்:  நற்றிணை 276 – வாங்கு அமைப் பழுனிய நறவு உண்டு, அகநானூறு 348 – ஆடு அமைப் பழுநிக் கடுந்திறல் பாப்புக் கடுப்பு அன்ன தோப்பி, அகநானூறு 368 – அம் பணை விளைந்த தேன் கண் தேறல், பதிற்றுப்பத்து 81 – தூம்பு அகம் பழுனிய தீம் பிழி, திருமுருகாற்றுப்படை 195 – நீடு அமை விளைந்த தேக்கண் தேறல், மலைபடுகடாம் 171 – வேய்ப் பெயல் விளையுள் தேக்கட் தேறல், மலைபடுகடாம் 522 – திருந்து அமை விளைந்த தேக் கள் தேறல்.  மலையில் பிறந்த காவிரி: பட்டினப்பாலை 6-7 – மலைத் தலைய கடல் காவிரி புனல் பரந்து பொன் கொழிக்கும், மலைபடுகடாம் 327-328 – குடமலைப் பிறந்த தண் பெருங் காவிரி கடல் மண்டு அழுவத்துக் கயவாய் கடுப்ப.

Meanings:  எரி கான்றன்ன – looking like flame that is emitted (கான்றன்ன – வெளிப்படுத்தினாற்போல), பூஞ்சினை – branches with flowers, மராஅத்து – of a kadampam tree, தொழுதி போக – after its herd has left, வலிந்து அகப்பட்ட – unable to run and got caught, மட நடை ஆமான் – a calf of slow walk, கயமுனிக் குழவி – an elephant’s young calf, ஊமை எண்கின் குடாவடிக் குருளை – cub with curved legs of dumb bear, மீமிசைக் கொண்ட கவர் – conquers high places, பரிக் கொடுந்தாள் – fast curved legs, வரை வாழ் வருடை – mountain goat living on the mountains, வன்தலை மாத்தகர் – huge male sheep with strong heads, அரவுக் குறும்பு எறிந்த – ruined the strength of snakes, சிறுகண் தீர்வை – mongoose with small eyes, அளைச் செறி உழுவை கோள் உற வெறுத்த – hated the cave tiger that attacked,  மடக் கண் மரையான் – bison with delicate eyes, or elk with delicate eyes, பெருஞ்செவிக் குழவி – calf with big ears, fawn with big ears, அரக்கு விரித்தன்ன – like wax has been spread, செந்நில மருங்கின் – on the red land, பரல் தவழ் உடும்பின் – of a monitor lizard that crawls on pebbles, கொடுந்தாள் ஏற்றை – a male with curved legs, வரை – mountain, பொலிந்து – with beauty, இயலும் மடக்கண் மஞ்ஞை – peacocks with delicate eyes that dance, கானக் கோழிக் கவர் குரல் சேவல் – forest rooster that calls its mate attracting her, கானப் பலவின் – of jackfruit trees in the forest, முழவு மருள் – like drums, பெரும்பழம் – large fruits, jackfruits, இடிக் கலப்பு அன்ன – like chopped and crushed with sugar, நறுவடி மாவின் வடிச் சேறு விளைந்த தீம்பழத் தாரம் – food made with the mature sweet filtered fruit pulp of mangoes with fragrant tender unripe fruits (மாவடு), தூவற் கலித்த – flourishing due to the rain, இவர் நனை வளர் கொடி – growing creepers that have spread with buds, flourishing in the rain, காஅய்க் கொண்ட – carried on the shoulders on balancing poles, நுகம் மருள் நூறை – noorai yams that look like yokes, பரூஉ – thick,  பளிங்கு – camphor crystals, from Cinnamomum camphora trees, உதிர்த்த – dropped from trees, பல உறு திருமணி – many beautiful gems, குரூஉப் புலி பொருத புண்கூர் யானை – elephants wounded by the attacks of tigers with color, முத்துடை மருப்பின் – with tusks with pearls, முழு வலி – full strength, மிகு திரள் – very huge heap, வளை உடைந்தன்ன – like conch shells that are broken, வள் இதழ்க் காந்தள் – thick petals of glory lilies, நாகம் – punnai, Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum or surapunnai trees, long-leaved two-sepalled gamboge according to the University of Madras Lexicon, திலகம் – thilakam flowers, Adenanthera pavonina, நறுங்காழ் ஆரம்  – hardwood/hard-core sandal, கருங்கொடி மிளகின் – on the dark colored pepper vines, காய்த்துணர்ப் பசுங்கறி – fresh pepper growing in clusters, திருந்து அமை விளைந்த தேக் கள் தேறல் – sweet toddy aged in perfect bamboo, கான் நிலை எருமை – buffaloes that are established in the forest, forest-residing buffaloes, கழை பெய் தீம் தயிர் – sweet curds that are poured in bamboo pipes, நீல் நிற – blue colored, ஓரி பாய்ந்தென – matures and blue color spreads (in honey), நெடுவரை – lofty mountains, நேமியின் – like the wheels of chariots, செல்லும் – moves, நெய்க்கண் இறாஅல் – honeycombs with honey, உடம்புணர்வு தழீஇய ஆசினி – and also the abundance of breadfruits, அனைத்தும் – and others, குடமலைப் பிறந்த தண் பெருங் காவிரி – the cool huge Kaviri river born on the western mountains, கடல் மண்டு – reaching the ocean, அழுவத்து – with depth, கயவாய் கடுப்ப – like the estuary, like the river mouth where the river meets the ocean, நோனாச் செருவின் – like battles that are impossible for enemies, நெடுங்கடை – tall gate,  துவன்றி – gathered/filled

விறலியர் நன்னனைப்

போற்றுதல்

வானத்து அன்ன வளம் மலி யானை   530
தாது எருத் ததைந்த முற்றம் முன்னி
மழை எதிர் படுகண் முழவுகண் இகுப்ப
கழை வளர் தூம்பின் கண் இடம் இமிர
மருதம் பண்ணிய கருங்கோட்டுச் சீறியாழ்
நரம்பு மீது இறவாது உடன் புணர்ந்து ஒன்றி   535

கடவது அறிந்த இன்குரல் விறலியர்
தொன்று ஒழுகு மரபின் தம் இயல்பு வழாஅது
அருந் திறற் கடவுட் பழிச்சிய பின்றை (530 – 538)

Let the Viralis Sing

There are huge, mighty elephants that are as tall

as the sky, their droppings in the yard. When you reach

there, beat your drums with eyes that roar like rainclouds,

let your tubular thoompu made with bamboo blare,

let your viralis with sweet voices who know to sing

well sing in unison with the small lute with black stem

in marutham melodies, according to ancient tradition,

not faulting.  After they are done praising god,

Meanings:  வானத்து அன்ன – like the sky, வளம் மலி யானை – huge strong elephants, தாது எருத் ததைந்த முற்றம் முன்னி – reaching the front yard with dust from elephant droppings, மழை எதிர் படுகண் முழவுகண் இகுப்ப – beats of drums with roaring eyes answer the roaring clouds, கழை வளர் தூம்பின் கண் இடம் இமிர – the tubular thoompu musical instruments made from bamboo to blare, thoompu musical instruments with holes that are made with bamboo to blare, மருதம் பண்ணிய – கருங்கோட்டுச் சீறியாழ் – small lute with black stem that created marutham tune, நரம்பு மீது இறவாது – not making (their voices) more than the sounds of strings, உடன் புணர்ந்து – united, ஒன்றி கடவது அறிந்த இன்குரல் விறலியர் – viralis with sweet voice who know to sing together in a dutiful manner,  தொன்று ஒழுகு மரபின் – according to perfect ancient tradition, தம் இயல்பு வழாஅது – not deviating from their nature, அருந் திறற் கடவுட் பழிச்சிய பின்றை – after they praised the precious gods

நன்னனைப் போற்றுதல்

விருந்தின் பாணி கழிப்பி நீள் மொழிக்
குன்றா நல்இசைக் சென்றோர் உம்பல்   540

இன்று இவண் செல்லாது உலகமொடு நிற்ப
இடைத் தெரிந்து உணரும் பெரியோர் மாய்ந்தென
கொடைக் கடன் இறுத்த செம்மலோய் என
வென்றிப் பல்புகழ் விறலோடு ஏத்தி

சென்றது நொடியவும் விடாஅன் (539 – 545)

Praising Nannan

you must sing new songs.  After that, address him

saying, “O heir of those with truth and great fame,

know that their fame should not stop today, but

stay until this world stays, since the great ones who

analyzed and knew died!  You are a great one that knows

the duties of generosity!”

Praise his bravery, many victories and fame in a victorious

manner, and tell him everything that appears in your mind.

He will not let it go any further.

Meanings:  விருந்தின் பாணி கழிப்பி – sing new songs, நீள் மொழிக் குன்றா நல்இசைக் சென்றோர் உம்பல் – ‘O scion of those with truth and great fame that is not reduced’, இன்று இவண் செல்லாது உலகமொடு நிற்ப இடை – ‘know that their fame should not stop just today but stay until this world stays’, தெரிந்து உணரும் பெரியோர் – ‘the great ones who analyzed and knew’, மாய்ந்தென – ‘since they died’, கொடைக் கடன் இறுத்த செம்மலோய் – ‘O  great one who knows the duties of generosity’, என – thus, வென்றிப் பல்புகழ் விறலோடு ஏத்தி – praise his victories and many fame in a victorious manner, சென்றது நொடியவும் – tell him everything that has appeared in your mind, விடாஅன் – he will not allow it to go any further

நன்னன் கூறும் முகமன் உரை

……         ……..      ……..   நசை தர

வந்தது சாலும் வருத்தமும் பெரிது என (545 – 546)

What Nannan will Say

He will tell you that he is happy that you came to

him, passing through many difficulties.

Meanings:  நசை தர வந்தது – that you came with desire, சாலும் – fitting, வருத்தமும் பெரிது – amidst great difficulties, என – thus

நாளோலக்கத்துக்கு அழைத்துச் செல்லுதல்

பொரு முரண் எதிரிய வயவரொடு பொலிந்து
திருநகர் முற்றம் அணுகல் வேண்டி

கல்லென் ஒக்கல் நல் வலத்து இரீஇ (547 – 549)

Nannan’s Assembly

He will take you happily to his palace yard, splendid

with his army chiefs who are always ready to fight with his

enemies.  He will be in the midst of his uproarious ministers

in his fine court.

Meanings:  பொரு முரண் எதிரிய வயவரொடு – with warriors who fight in battles with enemies, பொலிந்து – splendid, beautiful, திருநகர் முற்றம் – palace yard, அணுகல் – approach, வேண்டி – desiring, கல்லென் ஒக்கல் நல் வலத்து இரீஇ – stay amidst loud ministers/advisors in the fine assembly

நன்னனது குளிர்ந்த நோக்கம்

உயர்ந்த கட்டில் உரும்பு இல் சுற்றத்து   550

அகன்ற தாயத்து அஃகிய நுட்பத்து
இலம் என மலர்ந்த கையர் ஆகி
தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர்
நெடு வரை இழிதரு நீத்தம் சால் அருவிக்
கடுவரல் கலுழிக் கட்கு இன் சேயாற்று   555

வடு வாழ் எக்கர் மணலினும் பலரே
அதனால் புகழொடும் கழிக நம் வரைந்த நாள் என
பரந்து இடம் கொடுக்கும் விசும்பு தோய் உள்ளமொடு
நயந்தனிர் சென்ற நும்மினும் தான் பெரிது
உவந்த உள்ளமோடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி (550 – 560)

Nannan’s Sweet Looks

Tell him, “There have been many kings, who ruled

vast countries with superior regal rights and flawless

ministers, who took their names along with them

when they died because they opened their hands and

said they had nothing to give, their numbers larger

than the sand in the dunes brought out by the river

Sēyāru that is sweet to behold that came from the tall

mountains.  May your living days pass with fame with

a sky-high heart that is generous!”.  He will sit and

look sweetly with great joy that is more than yours.

Meanings:  உயர்ந்த கட்டில் – with superior regal rights, உரும்பு இல் சுற்றத்து – with ministers without cruelty, அகன்ற தாயத்து – of huge countries, அஃகிய நுட்பத்து – with reduced intelligence, இலம் என – that they do not have, மலர்ந்த கையர் ஆகி – they are with open empty hands, தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர் – those who died taking their name along with themselves, நெடு வரை இழிதரு நீத்தம் சால் அருவி – full waterfalls that comes down the tall mountains, கடுவரல் கலுழி – fast flowing floods, கட்கு இன் சேயாற்று – of Sēyāru river that is sweet to eyes, வடு வாழ் எக்கர் – sand dunes with marks, மணலினும் பலரே – more than the sands, அதனால் புகழொடும் கழிக நம் வரைந்த நாள் என – so may your living days (days that have been given to you by fate) pass with fame, பரந்து இடம் கொடுக்கும் விசும்பு தோய் உள்ளமொடு – with a sky touching heart that is charitable, நயந்தனிர் சென்ற நும்மினும் தான் பெரிது – more than you who came with desire, உவந்த உள்ளமோடு – with a happy heart, அமர்ந்து இனிது நோக்கி – sit and look sweetly

நன்னனது கொடைச் சிறப்பு

இழை மருங்கு அறியா நுழை நூற் கலிங்கம்
எள் அறு சிறப்பின் வெள் அரைக் கொளீஇ
முடுவல் தந்த பைந்நிணத் தடியொடு
நெடு வெண்ணெல்லின் அரிசி முட்டாது
தலைநாள் அன்ன புகலொடு வழி சிறந்து   565

பல நாள் நிற்பினும் பெறுகுவிர் நில்லாது
செல்வேம் தில்ல எம் தொல் பதிப் பெயர்ந்து என
மெல்லெனக் கூறி விடுப்பின் நும்முள்
தலைவன் தாமரை மலைய விறலியர்
சீர் கெழு சிறப்பின் விளங்கு இழை அணிய   570

நீர் இயக்கு அன்ன நிரை செலல் நெடுந்தேர்
வாரிக் கொள்ளா வரை மருள் வேழம்
கறங்கு மணி துவைக்கும் ஏறுடைப் பெரு நிரை
பொலம் படைப் பொலிந்த கொய் சுவற் புரவி
நிலம் தினக் கிடந்த நிதியமொடு அனைத்தும்   575

இலம்படு புலவர் ஏற்ற கைந் நிறைய
கலம் பெயக் கவிழ்ந்த கழல் தொடித் தடக் கையின்
வளம் பிழைப்பு அறியாது வாய்வளம் பழுநி
கழை வளர் நவிரத்து மீமிசை ஞெரேரென
மழை சுரந்தன்ன ஈகை நல்கி   580

தலைநாள் விடுக்கும் பரிசில் மலை நீர்
வென்று எழு கொடியின் தோன்றும்
குன்று சூழ் இருக்கை நாடு கிழவோனே   583

Nannan’s Generosity

He will give you perfect clothing on which

woven threads cannot be seen and tie it well

around your faultless body, fresh meat

with fat brought by a female dog, and long,

white rice without limits.  He will give you gifts

with desire even if you stay there for many days,

like what you received on the first day.

If you tell him that you have to leave for your

ancient town, he will give the leader among you

golden lotus flowers, adorn viralis with fine, bright

jewels, give you tall chariots that run perfectly like

flowing water, trained mountain-like elephants

seized or received from enemies as tributes,

large herd of cattle with bulls with ringing bells,

horses with trimmed tufts decorated with golden

saddles, wealth lying on the ground, and all this.

He fills the hands of poets who have nothing,

with his large hands with whirling

bracelets.  He showers unspoiled wealth like the

rain showers on Naviram Mountain where bamboo

grows, the lord of the country surrounded by

mountains from which waterfalls flow down like

raised victory banners, who gives you gifts on the

first day and lets you leave.

Notes:  வாரி (572) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – யானை பிடிக்குமிடம், வாரிக் கொள்ளா என்றது தாமே காட்டினின்றும் பிடித்துக் கொள்ளாத என்றவாறு. எனவே பகைவர் படையினின்றும் பற்றிக் கொண்ட அல்லது திறையாகப் பெற்ற யானைகள் என்றவாறு.  பொலம் படை (574) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – பொன்னால் செய்த கலனை.  கலனை = சேணம், horse saddle.  புறநானூறு 101 – தலைநாள் போன்ற விருப்பினன். பொலம் படை மா:  அகநானூறு 114 – பொலம்படைக் கலி மா, அகநானூறு 124 – பொன் இயல் புனை படைக் கொய் சுவல் புரவி, நற்றிணை 78 – பொலம் படைக் கலி மா, நற்றிணை 361 – பொலம் படைக் கலி மா, புறநானூறு 116 – பொலம் படைக் கலி மா, புறநானூறு 135 – ஒளிறு படைப் புரவிய தேரும், புறநானூறு 359 – பொலம் படைய மா, மலைபடுகடாம் 574 – பொலம் படைப் பொலிந்த கொய் சுவற் புரவி.

Meanings:  இழை மருங்கு அறியா நுழை நூற் கலிங்கம் – cloth where it is unable to see the woven threads, எள் அறு – without any fault, சிறப்பின் வெள் அரைக் கொளீஇ – tie splendidly on your faultless body, முடுவல் தந்த – brought by a female dog, பைந்நிணத் தடியொடு – along with the fresh meat with fat, நெடு வெண்ணெல்லின் அரிசி – long white rice from paddy, முட்டாது – without limits, தலைநாள் அன்ன புகலொடு வழி சிறந்து பல நாள் நிற்பினும் பெறுகுவிர் – you will receive with desire like on the first day even if you there for many days, நில்லாது – not staying there, செல்வேம் – we will leave, தில்ல – asai, an expletive, எம் தொல் பதிப்பெயர்ந்து என – if you tell him that you have to leave for your ancient town, மெல்லெனக் கூறி விடுப்பின் – if you leave telling that softly, நும்முள் தலைவன் தாமரை மலைய – he will give the leader golden lotus flowers to wear, விறலியர் சீர் கெழு சிறப்பின் விளங்கு இழை அணிய – adorn viralis with splendid bright jewels, நீர் இயக்கு அன்ன நிரை செலல் நெடுந்தேர் – tall chariots that move perfectly like running water, வாரிக் கொள்ளா – not brought from the forest, received from enemy kings as tributes or seized in battles, வரை மருள் வேழம் – mountain like elephants, கறங்கு மணி துவைக்கும் ஏறுடைப் பெரு நிரை – huge herds of cattle with ringing bells, பொலம்படைப் பொலிந்த – beautiful with golden saddles, கொய் சுவல் புரவி – horses with trimmed tufts, நிலம் தினக் கிடந்த நிதியமொடு – along with wealth lying on the ground, along with wealth devoured by the ground, அனைத்தும் – and all this, இலம்படு புலவர் – poets with nothing, ஏற்ற கைந் நிறைய கலம் பெய – give them jewels filling their hands, கவிழ்ந்த கழல் தொடித் தடக் கையின் – his large hands wearing whirling bracelets gave, வளம் பிழைப்பு அறியாது – wealth that he bestowed not spoiled, வாய்வளம் பழுநி கழை வளர் நவிரத்து மீமிசை – on Naviram Mountain with prosperity where bamboo grows, ஞெரேரென மழை சுரந்தன்ன – like how rain showers fall rapidly, ஈகை நல்கி – gives charitably, தலைநாள் விடுக்கும் பரிசில் – he gives gifts on the first day and lets you leave, மலை நீர் வென்று எழு கொடியின் தோன்றும் – waterfalls from the mountains come down like raised victory banners, குன்று சூழ் இருக்கை நாடு கிழவோனே – the lord of the country surrounded by mountains

Advertisements