பட்டினப்பாலை – Pattinappālai

Translated by Vaidehi Herbert 

Copyright ©  All Rights Reserved

பாடியவர்               –     கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார்
பாடப்பட்டவன்   –     திருமாவளவன் (கரிகாற் பெருவளத்தான்)
திணை                    –     பாலை
துறை                       –     செலவழுங்குதல்
பாவகை                  –    ஆசிரியப்பா, வஞ்சி
மொத்த அடிகள் –    301

தமிழ் உரை நூல்
பத்துப்பாட்டு (2 பகுதிகள்) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை

This song has 301 lines.  They are written in Vanji meter and Āsiriyappā/Akaval meter.  The vanji lines were introduced to effect a change in the rhythm. The song was written by Kadiyalūr Urithirankannanār who also wrote Perumpānātruppadai.  The king was Chōlan Karikālan.  This song is about the proposed separation of a woman from her lover who wants to go to Kaveripoompattinam, the capital city of the Chōla kingdom. The song describes the harbor, the big ships that arrive with merchandise, fishermen, dancing, wine drinking, Buddhist and Jain monasteries and as well the worship of Murukan.  It describes Karikālan’s struggle to regain his rightful throne and his invasion of enemy countries.  It also describes his activities during peaceful times and his patronage of artists.  Works written in the 11th and 12th centuries A.D. say that Karikālan gave 1,600,000 gold pieces to the bard for his song.

 

காவிரியின் பெருமை

வசையில் புகழ் வயங்கு வெண்மீன்
திசை திரிந்து தெற்கு ஏகினும்
தற்பாடிய தளி உணவின்
புள் தேம்பப் புயல் மாறி
வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா
மலைத் தலைய கடல் காவிரி
புனல் பரந்து பொன் கொழிக்கும் (1-7)

Kāviri’s Pride

Even if the faultless, famous, bright
Venus drifts to the south, even if the
skylarks are distressed without rain drops
to drink and even if the rain clouds change
and the skies fail,
Kāviri, which starts in the mountains
and ends in the ocean, does not fail.
Its flowing water
spreads and showers abundant prosperity.

Notes:  Puranānūru 35 – இலங்கு கதிர் வெள்ளி தென்புலம் படரினும் அம் தண் காவிரி வந்து கவர்பு ஊட்ட.  Kalithokai 46 – துளி நசை வேட்கையான் மிசை பாடும் புள்ளின், Akanānūru 67 – வானம் வாழ்த்தி பாடவும் அருளாது உறை துறந்து எழிலி, Ainkurunūru 418 – வானம்பாடி வறம் களைந்து ஆனாது அழி துளி தலைஇய, Puranānūru 198 – துளி நசைப் புள்ளின்.

Meanings:   வசை இல் – without blemish, without fault, புகழ் – fame, வயங்கு வெண்மீன் – bright Venus, gleaming silver/white star, திசை – direction (north), திரிந்து – changing,  தெற்கு ஏகினும் – even if it goes south, தற்பாடிய – sky lark (வானை நோக்கிப் பாடுவது வானம்பாடி, ஆதலின் தற்பாடி என்றனர்), தளி உணவின் – rain drops as food, புள் – bird (skylark), தேம்ப – to be sad, புயல் மாறி – rain not falling, rain clouds not coming down, வான் பொய்ப்பினும் – even if the clouds fail, even if the sky fails, தான் – it, the river (Kāviri), பொய்யா – does not fail, மலை – mountains (Western Ghats), தலைய – originating, கடல் காவிரி – Kāviri which reaches the ocean, புனல் பரந்து – flowing water is spread, பொன் கொழிக்கும் – brings abundant prosperity/gold

மருத நிலத்தின் வளமை

விளைவு அறா வியன் கழனி
கார்க் கரும்பின் கமழ் ஆலைத்
தீத் தெறுவின் கவின்
வாடி நீர்ச் செறுவின் நீள் நெய்தல்
பூச்சாம்பும் புலத்து ஆங்கண்
காய்ச் செந்நெல் கதிர் அருந்து
மோட்டு எருமை முழுக் குழவி
கூட்டு நிழல் துயில் வதியும்
கோள் தெங்கின் குலை வாழை
காய்க் கமுகின் கமழ் மஞ்சள்
இன மாவின் இணர்ப் பெண்ணை
முதல் சேம்பின் முளை இஞ்சி (8-19)

Prosperity of Agricultural Lands

There are continuous yields from
wide fields.  Fragrant smells waft
from sugar mills and heat from their
fires wilt the waterlilies in nearby
fields, making them lose their beauty.

Fully grown calves of buffaloes
that eat mature, red paddy sleep in
the shade of tall granaries.

There are coconut palms with clusters
of nuts, banana trees with bunches of
fruits, betel nut palms with mature nuts,
fragrant turmeric, many kinds of mangoes,
clusters of palmyra fruits and harvests
of yam and tender ginger in the Chōla
country.

Meanings:   விளைவு – yield, அறா – unending, not changing, வியன் – wide, கழனி – fields, கார்க்கரும்பு  – dark colored sugarcane, mature sugarcane, கமழ் – fragrant, ஆலை – sugar mills, தீத்தெறுவின் – because of the fire’s heat, கவின் – beauty, வாடி – get wilted, lose luster, நீர்ச்செறுவின் – of the fields with water, நீள் – long, நெய்தல் – waterlilies – blue or white, பூச் சாம்பும் புலத்து – flowers fade in that place, ஆங்கண் – there, காய்ச் செந்நெல் – mature fine paddy, mature red paddy, அருந்து – eating, மோட்டு எருமை – buffaloes with stomach, big buffaloes, (மோடு = வயிறு, உயர்ச்சி, பெரிய), முழுக்குழவி – mature calves, கூட்டு நிழல் – shade of grain bins, துயில் – sleep, வதியும் – stays, கோள் தெங்கின் – with coconut palms with clusters, குலை வாழை – banana trees with bunches of fruits, காய்க் கமுகின் – with the betel nut trees, கமழ் மஞ்சள் – fragrant turmeric, இன மாவின் – with many kinds of mango trees, இணர்ப் பெண்ணை – palmyra trees with clusters, முதல் சேம்பின் – with yam tubers, Colocasia esculenta, முளை இஞ்சி – ginger plants with sprouts

காவிரிப்பூம்பட்டினத்தின் செல்வச் செழிப்பு

அகல் நகர் வியன் முற்றத்துச்
சுடர் நுதல் மட நோக்கின்
நேர் இழை மகளிர் உணங்கு உணாக் கவரும்
கோழி எறிந்த கொடுங்கால் கனங்குழை
பொற்கால் புதல்வர் புரவி இன்று உருட்டும்
முக்கால் சிறு தேர் முன் வழி விலக்கும்
விலங்கு பகை அல்லது கலங்கு பகை அறியா
கொழும் பல் குடிச் செழும் பாக்கத்துக் (20-27)

The Prosperity of Kāviripoompattinam

Women with bright brows, fine jewels
and delicate looks, dry food in the wide
front yards of their huge houses,
and chase hens that come to steal their
food, throwing at them their gold
earrings, heavy and curved at the bases,
hindering the horseless, three-wheeled
toy chariots rolled by youngsters wearing
gold anklets.

These are the only hindrances in that
flourishing city where different groups
of people live without any other
difficulty or fear.

Meanings:   அகல் நகர் – huge houses, wealthy houses, வியன் முற்றத்து – in the wide yards, சுடர் நுதல் – bright foreheads, மட நோக்கின் – with delicate looks, நேர் இழை – perfect jewels, மகளிர் – women, உணங்கு – drying, உணா – food stuff, கவரும் – come to take, come to eat, கோழி – hens/fowls/chicken, எறிந்த – thrown, கொடுங்கால் – curved base, கனங்குழை – heavy earrings – Nachinārkkiniyar interprets the word கனம் as பொன், பொற்கால் – legs wearing gold ornaments, புதல்வர் – young boys, sons, புரவி இன்று உருட்டும் – rolled without horses, முக்கால் சிறு தேர் – three-wheeled small chariot (நடை வண்டி, தள்ளு வண்டி, child’s walker), முன் வழி விலக்கும் – blocks the front side, விலங்கு பகை – blocking hindrances, அல்லது –  other than that, கலங்கு பகை – confusing hindrances, அறியா – do not know, கொழும் – prosperous, பல் குடி- many communities, செழும் பாக்கத்து – in the flourishing seashore city

காவிரிப்பூம்பட்டினத்துத் தோட்டங்கள், தோப்புகள், பூஞ்சோலைகள்

குறும்பல்லூர் நெடுஞ்சோணாட்டு
வெள்ளை உப்பின் கொள்ளை சாற்றி
நெல்லொடு வந்த வல்வாய்ப் பஃறி
பணை நிலைப் புரவியின் அணை முதல் பிணிக்கும்
கழி சூழ் படப்பை கலியாணர்ப்
பொழில் புறவின் பூந்தண்டலை (28-33)

Gardens and Groves of Kāviripoompattinam

In the huge Chōla country with many
small towns, sturdy boats with paddy
got by bartering salt, are tied to posts
on the shores of the backwaters, like
horses tied in a stable.

Kāviripoompattinam has backwaters
surrounding the groves.  Its orchards
yield prosperity and its groves have
abundant flowers.

Notes:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஈண்டு உப்பிற்கு பண்ட மாற்றாகக் கொண்ட நெல் என்க.  Akanānūru 140 – நெல்லின் நேரே வெண் கல் உப்பு, Akanānūru 390 – நெல்லும் உப்பும் நேரே ஊரீர் கொள்ளீரோ, Kurunthokai 269 – உப்பை மாறி வெண்ணெல் தரீஇய.  Barter is mentioned in Akanānūru 60, 61, 126, 140, 245, 296, 390, Natrinai 183, Kurunthokai 221, 269, Ainkurunūru 47, Porunarātruppadai 214-215, 216-7, Pattinappālai 28-30, and Malaipadukādam 413-414.

Meanings:   குறும் பல் ஊர் – many small towns, நெடும் சோணாட்டு – vast Chōla country’s, வெள்ளை உப்பின் – white salt’s, கொள்ளை சாற்றி – announcing the purchase price, calling out the purchase price,  நெல்லொடு வந்த – came with rice paddy, வல்வாய் பஃறி – sturdy boats, பணை நிலை – standing in the stalls, புரவியின் – like horses, அணை – raised bank, shore wall, முதல் பிணிக்கும் – tied to posts, கழி – brackish waters, backwaters, சூழ் – surrounded, படப்பை – groves, கலி யாணர் – new income, abundant prosperity, பொழில் – orchards, புறவின் – nearby, பூந் தண்டலை – flower-filled groves

பொய்கையும் ஏரியும்

மழை நீங்கிய மா விசும்பில்
மதி சேர்ந்த மக வெண்மீன்
உரு கெழு திறல் உயர் கோட்டத்து
முருகு அமர் பூ முரண் கிடக்கை
வரி அணி சுடர் வான் பொய்கை
இரு காமத்து இணை ஏரி (34-39)

Lakes and pond

In the vast land, there is a bright pond
that is beautiful as in a painting, with
a well-built high shoreline surrounded
by many fragrant flowers, looking like
the white makam star near the moon in the
huge sky without clouds.
There are two lakes signifying the pleasures
of both this world and the next one.

Notes:  உயர் கோட்டத்து – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – ‘உயர்ந்த கரைகளையுடைய’, நச்சினார்க்கினியர் – ‘இனி உயர் கோட்டத்தை எல்லாரும் மதியைச் சேர்ந்த மகவெண்மீனைப் பார்க்கைக்கு இடமாகிய கோயிலாக்கிக் கோயிலும் பொய்கையும் என எண்ணுதலுமாம்;  இனிப் பொய்கைக் கரையிலே கோயிலாக்கி கோயிலும் பொய்கையும் மதி சேர்ந்த மகவெண்மீன் போன்ற வென்றுமாம்’.

Meanings:   மழை நீங்கிய – clouds removed, without clouds, மா விசும்பின் – in the huge sky, மதி சேர்ந்த – near the moon, மக வெண்மீன் – a white star called Makam which is the tenth lunar star, உருகெழு – with fine structure, திறல் – strength, உயர் கோட்டத்து – with tall banks, with tall temples, முருகு அமர் – with fragrance, பூ முரண் கிடக்கை – many kinds of flowers were there, வரி – drawing/painting, அணி – beauty, சுடர் – brightness, வான் பொய்கை – bright ponds, lovely ponds, இரு காமத்து – two kinds of pleasures (of this world and of the next world), இணை ஏரி – two adjoining lakes

காவிரிப்பூம்பட்டினத்து அட்டில் சாலைகள்

புலிப் பொறி போர் கதவின்
திருத்துஞ்சும் திண் காப்பின்
புகழ் நிலைஇய மொழி வளர
அறம் நிலைஇய அகன் அட்டில்
சோறு வாக்கிய கொழுங்கஞ்சி
யாறு போலப் பரந்து ஒழுகி
ஏறு பொரச் சேறு ஆகி
தேர் ஓடத் துகள் கெழுமி
நீறு ஆடிய களிறு போல
வேறு பட்ட வினை ஓவத்து
வெண் கோயில் மாசு ஊட்டும். (40-50)

The Public Kitchens in Kāviripoompattinam

For its fame to spread and last and
justice to exist, there are well
protected public kitchens with tightly
fitting doors bearing the Chōla tiger
symbol.

Thick water, drained from cooked rice
poured on streets, runs like rivers,
creating slush and mud.

Bulls are fighting with each other
and passing chariots spread dust,
soiling the white palace walls
that were created using various
skills and decorated with paintings,
making it appear like a male elephant
that had just played in fine dust.

Meanings:   புலிப் பொறி – tiger symbol (the symbol of the Chōlas), போர்க் கதவின் – on the tightly fitting doors, திருத் துஞ்சும் – wealth resides, திண் காப்பின் – with strong protection, புகழ் நிலைஇய – for fame to be established, மொழி வளரவும் – for words about fame to spread, அறம் நிலைஇய – for justice to stand, அகன் அட்டில் – huge kitchen, சோறு வாக்கிய – cooked rice, கொழுங் கஞ்சி – drained thick rice water, ஆறு போலப் பரந்து ஒழுகி – spreads and flows like a river (on the streets), ஏறு பொரச் சேறு ஆகி – oxen fight with each other and create slushy mud (the oxen were fighting for the rice kanji, according to Po. Ve. Somasundaranar), தேர் ஓட – chariots running over it, துகள் கெழுமி – dust filled, நீறு ஆடிய களிறு போல – like a male elephant which played in the dust, வேறு பட்ட வினை – created with many different skills, ஓவத்து – with paintings,  வெண் கோயில் – white palace, மாசு ஊட்டும் – they soil it

மாட்டுக் கொட்டில்

தண் கேணி தகை முற்றத்துப்
பகட்டு எருத்தின் பல சாலை (51-52)

Stables

There are many stables with strong
bulls in the front yards with ponds
with cold water.

Meanings:   தண் கேணி – wells with cold water, ponds with cold water, தகை முற்றத்து – having in the front yards, பகட்டு எருத்தின் – of strong bulls, பல சாலை – many stables

காவிரிப்பூம்பட்டினத்துத் தவப்பள்ளியும் வேள்விச்சாலையும்

தவப் பள்ளித் தாழ் காவின்
அவிர் சடை முனிவர் அங்கி வேட்கும்
ஆவுதி நறும் புகை முனைஇ குயில் தம்
மா இரும் பெடையோடு இரியல் போகிப்
பூதம் காக்கும் புகல் அரும் கடி நகர்த்
தூதுணம் புறவொடு துச்சில் சேக்கும் (53-58)

Monasteries and Ritual Grounds

There are monasteries and ritual grounds
in dense groves where sages with long,
bright hair perform rituals.  Unable to
bear the fragrant smoke from fires, male
cuckoos leave, flying away with their dark,
big females to the city that is difficult to
access, protected by goblins, and join
the pigeons that eat tiny pebbles with food.

Meanings:   தவப்பள்ளி – monasteries where monks live (Buddhist and Jain monasteries according to Po. Ve. Somasundaranar), தாழ் காவின் – in the dense groves, அவிர் சடை முனிவர் – sages with bright hair, sages with bright braids, அங்கி – fire, வேட்கும் – performing rituals, ஆவுதி – rituals, ritual materials, நறும் புகை – fine fragrance, முனைஇ – hating, குயில் தம் மா இரும் பெடையோடு – cuckoos with their dark large females, இரியல் போகி – move away to another place, பூதம் காக்கும் – protected by goblins, புகல் அரும் – difficult to enter, கடி நகர் – protected city, தூது உணம் – eating small pebbles, புறவொடு – with pigeons, with doves (புறாவோடு), துச்சில் – abodes, protected spaces, சேக்கும் – they reach

விளையாட்டுக் களத்தில் மறவர்களின் போர்

 

முது மரத்த முரண் களரி
வரி மணல் அகன் திட்டை
இருங்கிளை இனன் ஒக்கல்
கருந்தொழில் கலி மாக்கள்
கடல் இறவின் சூடு தின்றும்
வயல் ஆமை புழுக்கு உண்டும்
வறள் அடும்பின் மலர் மலைந்தும்
புனல் ஆம்பல் பூச் சூடியும்
நீல் நிற விசும்பின் வலன் ஏர்பு திரிதரு
நாள்மீன் விராய கோள்மீன் போல
மலர்தலை மன்றத்துப் பலருடன் குழீஇ
கையினும் கலத்தினும் மெய்யுறத் தீண்டி
பெருஞ் சினத்தான் புறங் கொடாது
இருஞ் செருவின் இகல் மொய் மரபினோர்
கல் எறியும் கவண் வெரீஇப்
புள் இரியும் புகர்ப் போந்தை (59-74)

Martial Art Field

Shifting sands have spread in wide
striped patterns and old trees
provide shade in a barren field where
strong men show off their strengths.

They gather with their many relatives
and hordes of people from their clan.
Warriors eat roasted shrimp and steamed
field tortoises. They wear adumpu flowers
that grow on the sand, along with white
waterlilies that bloom in ponds.

The crowds milling around in the vast
common grounds are like stars that
rise up with strength and mingle with
planets in the blue sky.  Men with great
body strength, filled with rage, hit body
against body and fight with hands and
weapons without backing off.

Fearing the stones from the slingshots of
strong men, birds flee, abandoning the
brown colored palmyra trees.

Notes:  வலன் (67) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை, நெடுநல்வாடை (1) – வலப் பக்கம், மதுரைக்காஞ்சி பாடல் வரி (5) – ‘வல மாதிரத்தான் வளி கொட்க’.

Meanings:   முது மரத்த – with old trees, முரண் களரி –  arena where brave men show off their strength, வரி மணல் – stripes of sand, அகன் திட்டை- wide mounds, இருங்கிளை – big group of relatives, இனன் ஒக்கல் – clan people, related people, கருந்தொழில் – war business, harsh business, கலி மாக்கள் – arrogant warriors, proud warriors, கடல் இறவின் – ocean shrimp’s, சூடு தின்றும் – roasted the flesh and ate, வயல் ஆமை – field tortoises, புழுக்கல் உண்டும் – steamed and ate, வறள் அடும்பின் – adumpu flowers in the sand, Ipomoea pes caprae, மலர் மலைந்தும் – adorned with flowers, புனல் ஆம்பல் – white water lilies growing in water, பூச்சூடியும் – wearing flowers, நீல் நிற விசும்பின் – in the blue sky, வலன் ஏர்பு – climb on the right side, climb with strength, திரிதரு – roaming, நாள்மீன் விராய – with the stars, with the sun, கோள்மீன் போல – like the planets, மலர்தலை மன்றத்து – common grounds with a wide space, பலருடன் குழீஇ – joining together with many others, கையினும் – with their hands, கலத்தினும் – with their weapons, மெய் உறத் தீண்டி – hitting body against body, பெருஞ்சினத்தால் – with great anger, புறக்கொடாது – not showing their backs and leaving, இருஞ்செருவின் – in huge battles, இகல் – enmity, மொய்ம்பினோர் – men with strong bodies, கல் எறியும் கவண் வெரீஇ – fearing the stones shot by slingshots, புள் – birds, இரியும் – move away, flee, புகர்ப் போந்தை – brown colored palmyra palms with spots

காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் உள்ள ஒரு குடியிருப்பு

 

பறழ்ப் பன்றி பல் கோழி
உறைக் கிணற்றுப் புறச்சேரி
ஏழகத் தகரொடு சிவல் விளையாட (75-77)

A Community in Kāviripoompattinam

In a city neighborhood with ring
wells, pigs with piglets, various
kinds of fowl and rams along
with partridges, play together.

Notes:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  சேரிப்புறம் என்பது புறஞ்சேரி என்று முன் பின்னாக மாறி நின்றது.

Meanings:   பறழ்ப் பன்றி – pigs with piglets, பல் கோழி – different kinds of fowl, உறைக் கிணற்று – with ring wells, புறஞ்சேரி – neighborhood in the city, neighborhood near the city (சேரிப்புறம் – புறஞ்சேரி என்று முன் பின்னாக மாறி நின்றது according to Po. Ve. Somasundaranar’s commentary), ஏழகத் தகரொடு – with rams, male goats, male sheep, சிவல் – கவுதாரி, partridge, விளையாட- played

பரதவர்களின் இருப்பிடம்

கிடுகு நிரைத்து எஃகு ஊன்றி
நடுகல்லின் அரண் போல
நெடும் தூண்டிலின் காழ்
சேர்த்திய குறுங்கூரை குடி நாப்பண்
நிலவு அடைந்த இருள் போல
வலை உணங்கும் மணல் முன்றில் (78-83)

Where Fishermen Live

In the settlement where fishermen
live, small-roofed huts surrounded
by long fishing rods resting on
them appear like memorial stones
surrounded by spears stuck in the
ground with rows of shields hanging
on them.

The front yards with fishing nets
drying in the sand appear like the
moon and its dark spots.

Notes:

பட்டினப்பாலை 167 – பசு மெழுக்கில் காழ் ஊன்றிய கவி கிடுகின் மேல்.  முல்லைப்பாட்டு 41 –  பூந்தலைக் குந்தம் குத்தி கிடுகு நிரைத்து, பெரும்பாணாற்றுப்படை 119-120 – எஃகம் பலகையொடு நிரைஇ.  நிலவு அடைந்த இருள் போல வலை உணங்கும் மணல் (82-83) –  அகநானூறு 20 – நிலவு மணல், அகநானூறு 200 – நிலாவின் இலங்கு மணல் மலி மறுகில்,  நற்றிணை 3 – நிலவு மணல், நற்றிணை 159 – நிலவுக் குவித்தன்ன மோட்டு மணல், நற்றிணை 183 – நிலவு மணல், குறுந்தொகை 123 – நிலவுக் குவித்தன்ன வெண் மணல்.

Meanings:   கிடுகு நிரைத்து – placing shields in rows, எஃகு ஊன்றி – planted spears on the ground, நடுகல்லின் – like memorial stones, அரண் – protection, fences, போல – like, நெடும் தூண்டிலின் காழ் சேர்த்திய – with the long fishing rods resting, குறுங்கூரை – small roofs, குடி நாப்பண் – in the middle of a settlement, நிலவு அடைந்த இருள் – like the darkness in the moon, வலை உணங்கும் – nets are left to dry, மணல் முன்றில் – on the sand in the front yards

பரதவர்களின் வழிபாடும் விளையாட்டும்

வீழ்த் தாழைத் தாள் தாழ்ந்த
வெண் கூதாளத்துத் தண் பூங்கோதையர்
சினைச் சுறவின் கோடு நட்டு
மனை சேர்த்திய வல் அணங்கினான்
மடல் தாழை மலர் மலைந்தும்
பிணர்ப் பெண்ணைப் பிழி மாந்தியும்
புன் தலை இரும் பரதவர்
பைந்தழை மா மகளிரொடு
பாய் இரும் பனிக்கடல் வேட்டம் செல்லாது
உவவு மடிந்து உண்டு ஆடியும் (84-93)

Fishermen Worship the Ocean God

Fishermen wear garlands braided
with flowers the of white koothalam
plants growing at the bases of thālai
trees with aerial roots.

They plant horns of pregnant sharks,
pray to the powerful god, wear thālai
flowers and drink palmyra palm liquor
that were offered to their god.

Instead of going to fish in the vast, cold
ocean during full moon, the dark
fishermen with dry hair, eat desired food
and play with their dark-skinned women
wearing wearing fresh leaf garments.

Means:   வீழ் – hanging low, having aerial roots, தாழை – thālai trees, தாள் –  stems, தாள் தாழ்ந்த – base part, வெண் கூதாளத்து – of white koothalam flowers, convolvulus ipome, a three-lobed nightshade vine, தண் பூங்கோதையர் – those wearing the cool flower garlands, சினைச் சுறவின் – of pregnant horned sharks, of pregnant swordfish, கோடு நட்டு – they plant the horns, மனை சேர்த்திய – in the house, வல் அணங்கினான் – for the powerful god, Varunan, மடல் தாழை – thālai trees with fronds, Pandanus odoratissimus, மலர் மலைந்தும் – wearing the flowers, பிணர் – scaly, பெண்ணை – female palmyra palm trees, பிழி மாந்தியும் – drinking liquor, புன் தலை – head with parched hair, இரும் பரதவர் – dark fishermen, big fishermen, பைந்தழை – green leaves, fresh leaves, மா மகளிரொடு – with their dark women, பாய்  இரும் பனிக்கடல் – spread dark cold ocean, வேட்டம் செல்லாது – not going to fish, உவவு – full moon day, மடிந்து – not doing their work, உண்டு ஆடியும் – ate and danced

புகார்முகத்தில் 

புலவு மணல் பூங்கானல்
மா மலை அணைந்த கொண்மூ போலவும்,
தாய் முலை தழுவிய குழவி போலவும்
தேறு நீர்ப் புணரியோடு யாறு தலைமணக்கும்
மலி ஓதத்து ஒலி கூடல்
தீது நீங்க கடலால் ஆடியும்
மாசு போக புனல் படிந்தும்
அலவன் ஆட்டியும் உரவுத் திரை உழக்கியும்
பாவை சூழ்ந்தும் பல் பொறி மருண்டும்
அகலாக் காதலொடு பகல் விளையாடிப்
பெறற்கு அரும் தொல் சீர்த் துறக்கம் ஏய்க்கும்
பொய்யா மரபின் பூ மலி பெருந்துறை (94-105)

At the Kāviri Delta

At the Kāviri delta where the river water
mixes with the ocean, sand reeks of flesh,
and seaside groves are dense with flowers.

Like clouds that hug mountain summits
and infants who hug their mothers’ breasts,
Kāviri joins the ocean with clear water,
where roaring wave sounds can be heard.

People swim and play in the ocean
to remove evil, and then jump into
the river, to remove the salt on their skin.

They play with crabs in the waves, make
sand dolls on the shores, and enjoy with
all their senses.

They spend their entire day there, without
reduced passion.

The vast shores of Kāviripoompattinam are
filled with flowers.  Its ancient splendor
with unfailing tradition resembles heaven.

Meanings:   புலவு மணல் – sand with flesh stink, பூங்கானல் – seashore grove with flowers, மா மலை அணைந்த – hugging the tall mountains, hugging the dark mountains, கொண்மூப் போலவும் – like the clouds, தாய் முலை தழுவிய குழவி போலவும் – like a child hugging its mother’s breast, தேறு நீர் – clear water, புணரியொடு – with the ocean, யாறு தலைமணக்கும் – where the river (Kāviri) joins (புகார் முகத்தே), மலி ஓதத்து – with abundant waves, ஒலி கூடல் – loud where the ocean and river meet, தீது நீங்க – to remove evil, கடலாடியும் – played in the ocean, மாசு போக – to remove the salt from their ocean bathing, புனல் படிந்தும் – bathed in the river, அலவன் ஆட்டியும் – played with crabs, உரவுத் திரை உழக்கியும் – played in the strong waves, பாவை சூழ்ந்தும் – made sand dolls, பல் பொறி மருண்டும் – enjoyed with all the senses, அகலாக் காதலொடு – with love that does not leave, பகல் விளையாடி – play during the daytime, பெறற்கு அரும் – difficult to obtain, தொல் சீர் – ancient splendor, ancient prosperity, துறக்கம் ஏய்க்கும் – like heaven, பொய்யா மரபின் – with an unfailing tradition, பூ மலி பெருந்துறை – Kāviripoompattinam shores with abundant flowers

காவிரிப் பூம்பட்டினத்து இரவு நேர நிகழ்வுகள்

துணைப் புணர்ந்த மட மங்கையர்
பட்டு நீக்கித் துகில் உடுத்தும்
மட்டு நீக்கி மது மகிழ்ந்தும்
மைந்தர் கண்ணி மகளிர் சூடவும்
மகளிர் கோதை மைந்தர் மலையவும்
நெடுங்கால் மாடத்து ஒள் எரி நோக்கிக்
கொடுந்திமில் பரதவர் குருஉச்சுடர் எண்ணவும்
பாடல் ஓர்ந்தும் நாடகம் நயந்தும்
வெண் நிலவின் பயன் துய்த்தும்
கண் அடைஇய கடைக் கங்குலான் (106- 115)

The Night Events

Delicate women who unite with their
husbands wear cotton instead of silk and
drink wine instead of toddy.

Men wear women’s garlands and women
wear men’s garlands.

Fishermen plying curved boats count the
bright lights in the mansions with tall pillars.

People listen to songs, watch plays and enjoy
the white moon’s benefits, as they go to sleep
in the last phase of night.

Notes:  Paripadal 20, 20-21 – மகளிர் கோதை மைந்தர் புனையவும் மைந்தர் தண் தார் மகளிர் பெய்யவும்.

Meanings:   துணைப் புணர்ந்த – united with their husbands, மட மங்கையர் – delicate women, young women, பட்டு நீக்கி – removed silk clothing, துகில் உடுத்து – wore cotton clothes, மட்டு நீக்கி – removed liquor, மது மகிழ்ந்து – drank wine, மைந்தர் கண்ணி மகளிர் சூடவும் – women wore garlands that men wear, மகளிர் கோதை மைந்தர் மலையவும் – men wore garlands that women wear, நெடுங்கால் – tall columns, மாடத்து – of the mansions, ஒள் எரி நோக்கி எண்ணவும் – looking at the bright flames  and counting the lights, கொடுந்திமில் பரதவர் – the fishermen plying curved boats, பாடல் ஓர்ந்தும் – listening to songs, நாடகம் நயந்தும் – enjoying dramas, வெண் நிலவின் பயன் துய்த்தும் – enjoying the benefits of the white moon, கண் அடைஇய – time for the eyes to sleep, கடைக் கங்குலான் – in the last phase of the night

வரி வசூலிப்போர் தன்மை

மாஅ காவிரி மணம் கூட்டும்
தூஉ எக்கர்த் துயில் மடிந்து
வால் இணர் மடல் தாழை
வேலாழி வியன் தெருவில்
நல் இறைவன் பொருள் காக்கும்
தொல் இசைத் தொழில் மாக்கள்
காய் சினத்த கதிர்ச் செல்வன்
தேர் பூண்ட மாஅபோல
வைகல் தொறும் அசைவு இன்றி
உல்கு செயக் குறை படாது (116-125)

The Tax Collectors

Tax collectors sleep on the pure,
flower-fragrant sandy banks of the wide Kāviri
and protect their fine king’s goods on the big
streets near the seashore filled with thālai
trees with fragrant, white clusters of flowers.

They work every day without idling or taking
breaks, like the horses tied to the chariot of the
scorching sun with rays, and collect taxes.

Meanings:   மாஅ காவிரி – huge Kāviri, wide Kāviri, மணம் கூட்டும் – fragrant with flowers, தூஉ எக்கர் – pure sand, துயில் மடிந்து – sleep, வால் இணர் – white flower bunches, மடல் தாழை – thālai trees with fronds, Pandanus odoratissimus,, வேலா – shore, ஆழி – ocean, வியன் தெருவில் – on the wide streets, நல் இறைவன் – the fine king, பொருள் காக்கும் – protect (his) assets, தொல் இசை – ancient fame, respected, தொழில் மாக்கள் – those who know their work (tax collectors), காய் சினத்த – very hot, கதிர்ச் செல்வன் – sun’s rays, தேர் பூண்ட – tied to the chariot, மாஅ போல – like horses, வைகல் தொறும் – every day, அசைவு இன்றி – without being lazy, உல்கு செய – to collect tax, குறைபடாது – without reducing

பல் பொருளும் குவிந்து கிடக்கும் காவிரிப்பூம்பட்டனத்துப் பண்டகசாலை

வான் முகந்த நீர் மலைப் பொழியவும்
மலைப் பொழிந்த நீர் கடல் பரப்பவும்
மாரி பெய்யும் பருவம் போல
நீரினின்றும் நிலத்து ஏற்றவும்
நிலத்தினின்று நீர்ப் பரப்பவும்
அளந்து அறியா பல பண்டம்
வரம்பு அறியாமை வந்து ஈண்டி
அருங்கடி பெருங்காப்பின்
வலிவுடை வல் அணங்கினோன்
புலி பொறித்து புறம் போக்கி
மதி நிறைந்த மலி பண்டம்
பொதிமூடைப் போர் ஏறி
மழை ஆடு சிமைய மால் வரைக் கவாஅன்
வரை ஆடு வருடைத் தோற்றம் போலக்
கூர் உகிர் ஞமலிக் கொடுந் தாள் ஏற்றை
ஏழகத் தகரோடு உகளும் முன்றில் (126-141)

Warehouses with Goods

Like the monsoon season when clouds
absorb ocean waters and come down as
rains on mountains, limitless goods
for export come from inland and
imported goods arrive in ships.

Fierce, powerful tax collectors are
at the warehouses collecting taxes and
stamping the Chōla tiger symbols on
goods that are to be exported.

Warehouses are filled with unlimited
expensive items packed in sacks.  They
lay heaped in the front yard.

In the front yard of a warehouse,
a sharp-clawed male dog with crooked
legs plays with a ram that romps on the
heaps, appearing like mountain goats on
tall mountain ranges hugged by clouds.

Meanings:   வான் முகந்த நீர் – the water that is absorbed by the clouds, மலை பொழியவும் – come down (as rains) on the mountains, மலை பொழிந்த நீர் – the rain that fell on the mountains, கடல் பரப்பவும் – join the ocean, spread to the ocean (through rivers), மாரி பெய்யும் பருவம் போல – like the season when the rain falls, நீரினின்றும் நிலத்து ஏற்றவும் – from the sea to the land (imports), நிலத்தினின்று நீர்ப் பரப்பவும் – from the land to the sea (exports), அளந்து அறியா – unable to measure, பல் பண்டம் – lots of things, வரம்பு அறியாமை – without limits, வந்து ஈண்டி – has come and filled up, அருங்கடி – well protected, hard to obtain, பெருங்காப்பின் – (warehouses) with heavy protection, வலியுடை – with strength, வல் அணங்கினோன் – fierce men, நோன் – proud, புலிப் பொறித்து புறம் போக்கி – put the Chōla kingdom tiger symbol on the things and placed, மதி நிறைந்த – filled with expensive items, மலி பண்டம் – many different kinds of goods, பொதி மூடை – packed in sacks, போர் ஏறி – climbed on the heaps, மழை ஆடு – clouds playing, சிமய – mountain top, மால் வரை – tall mountain, கவாஅன் – nearby mountain range, வரை ஆடு – playing on the mountains, வருடை – mountain goats, தோற்றம் – appearance, போல – like, கூர் உகிர் ஞமலி – a dog with sharp claws, கொடும் தாள் – curved legs, ஏற்றை – male dog, ஏழகத் தகரோடு – with a ram, with a male sheep, உகளும் – romps around, முன்றில் – in the front of the warehouse

மாளிகையின் அமைப்பு

குறுந்தொடை நெடும் படிக்கால்
கொடும் திண்ணைப் பல் தகைப்பின்
புழை வாயில் போகு இடை கழி
மழை தோயும் உயர் மாடத்துச் (142 – 145)

Mansions in Kāviripoompattinam

The tall mansions that reach to the
skies touching the clouds have
huge circular verandas with many
short-stepped, tall stairs. The entry
to the interior is high with many
walls and small gates.

Meanings:   குறுந்தொடை – steps placed close to each other, நெடும் படிக்கால் – tall ladders, tall stairs, கொடுந்திண்ணை – curved verandas, பல் தகைப்பின் – with many walls, with many rooms, புழை – small entrances, small gates, வாயில் – big doors, போகு இடை கழி – long entry ways, மழை தோயும் – touching the clouds, உயர் மாடத்து – tall mansions with upper levels

விழா நீங்காத கடை வீதி

சேவடிச் செறி குறங்கின்
பாசிழைப் பகட்டு அல்குல்
தூசு உடைத் துகிர் மேனி
மயில் இயல் மான் நோக்கின்
கிளி மழலை மென் சாயலோர்
வளி நுழையும் வாய் பொருந்தி
ஓங்கு வரை மருங்கின் நுண் தாது உறைக்கும்
காந்தள் அம் துடுப்பின் கவி குலை அன்ன
செறி தொடி முன் கை கூப்பிச் செவ்வேள்
வெறியாடு மகளிரொடு செறியத் தாஅய்க்
குழல் அகவ யாழ் முரல
முழவு அதிர முரசு இயம்ப
விழவு அறா வியல் ஆவணத்து (146- 158)

Busy Streets with Festivities

In the upper floors of mansions,
women with pretty feet, close thighs,
wide loins, coral-like bodies covered
with fine fabric, delicate appearances
like peacocks, deer-like bewildered
glances and parrot-like sweet language,
wear new jewels, and stand near doors
through which breezes blow.

Their stacks of bangles are like the
beautiful petals of drooping clusters
of glory lily blossoms that drop fine
pollen.

With lifted forearms and joined palms,
they look down at the streets below and
pray to Murukan.  Veriyāttam ritual
dances are performed on the streets by
dancing girls who sing and dance to the
music of flutes. Lute strings are
strummed, large mulavu drums roar and
murasu drums are beaten.

There are endless festivities on the wide
streets of Kāviripoompattinam.

Meanings:   சேவடி – red feet, perfect feet, செறி குறங்கின் – with tight thighs, பாசிழை – new jewels, பகட்டு அல்குல் – wide loins, large loins, தூசு உடை – delicate fabric, துகிர் மேனி – coral-like body, மயில் இயல் – peacock nature, மான் நோக்கு – glances like that of deer, கிளி மழலை – delicate talk like parrots, மென் சாயலோர் – those of delicate nature, the delicate women, வளி நுழையும் வாய் – breeze entering ways, பொருந்தி – being near, ஓங்கு வரை – tall mountains, மருங்கின் – nearby, நுண் தாது – fine pollen, உறைக்கும் – dropping, காந்தள் –  glorylilies, அம் துடுப்பின் – like the beautiful petals, கவி – bent, curved, குலை அன்ன –  like clusters, செறி தொடி – stacks of bangles, rows of bangles, முன் கை கூப்பி – clasping forearms together, செவ்வேள் – Murukan, வெறியாடல் – veriyāttam ritual, மகளிரொடு செறிய – together with the women, குழல் அகவ – flute creates music, யாழ் முரல – lute strings are plucked, முழவு அதிர – mulavu drums roar, முரசு இயம்ப – murasu drums roar, விழவு அறா – continuous festivals, வியல் ஆவணத்து – in the wide streets with shops

பல்வேறு கொடிகள்

Many different flags

தெய்வக்கொடி

மையறு சிறப்பின் தெய்வம் சேர்த்திய
மலர் அணி வாயில் பலர் தொழு கொடியும் (159-160)

Flags at the temple

There are flags flying at the flower-decorated
entrances of temples, where gods with
flawless greatness are worshipped by many.

Meanings:   மை அறு சிறப்பின் – with faultless splendor, with flawless greatness, தெய்வம் சேர்த்திய – where gods reside, மலர் அணி வாயில் – entry decorated with flowers, பலர் தொழு கொடியும் – flags where many people worship

வீரர்களை வணங்குமிடத்தில் ஏற்றியுள்ள கொடி

வரு புனல் தந்த வெண்மணல்
உருகெழு கரும்பின் ஒண்பூப் போலக்
கூழுடை கொழு மஞ்சிகை
தாழுடைத் தண் பணியத்து
வால் அரிசிப் பலி சிதறிப்
பாகு உகுத்த பசு மெழுக்கின்
காழ் ஊன்றிய கவி கிடுகின்
மேல் ஊன்றிய துகில் கொடியும் (161- 168)

Flag Where Warriors are Worshipped

Warriors who fell in battle are worshipped
with offerings of many baskets with various
fine foods, placed on fabric spread on the
ground, along with white rice and flowers.

Cow dung water is neatly spread on the floor,
spears are planted on the ground, and shields
turned upside down are hung on them.

Above these are flags made of cloth, appearing
like bright, beautiful sugarcane
flowers that bloom on the shores of forest
streams with white sand brought by flowing
waters.

Meanings:   வரு புனல் – flowing water, stream, தந்த வெண் மணல் – white sand that it brought, கான் யாற்று – forest stream, உருகெழு – beauty filled, lovely, கரும்பின் – of sugarcanes, ஒண் பூப் போல – like the bright flowers, கூழுடை – with cooked food, கொழு மஞ்சிகை – big baskets, தாழ் உடை – spread cloth down, தண் பணியத்து – cool foods, வால் அரிசி – white rice, பலி சிதறி – scattered as offering, gave as offering, பாகு உகுத்த – beauty filled or semi-liquid poured, பசு மெழுக்கின் – with cow dung spread on the floor, காழ் ஊன்றிய – spears/rods that are planted, கவி கிடுகின் – on the shields that are turned upside down, மேலூன்றிய – placed above that, துகிற் கொடியும் – also flags made of cloth

பல் துறை சான்றோர் வாதிடும் இடத்திலுள்ள கொடி

பல் கேள்வி துறை போகிய
தொல் ஆணை நல்லாசிரியர்
உறழ் குறித்து எடுத்த உருகெழு கொடியும் (169-171)

Flags where the Wise Debate

Lovely colorful flags are flown, where
wise scholars who have gained knowledge
in many fields according to established
traditions, debate.

Meanings:   பல் கேள்வி – knowledge in many fields, துறை போகிய – in many fields, தொல் – ancient, ஆணை – command, order, நல் ஆசிரியர் – fine teachers, fine scholars, உறழ் குறித்து – opposing, arguing, எடுத்த – raised, உருகெழு கொடியும் – also flags of fine color, also fierce flags

கப்பலின் மேலேற்றப்பட்டுள்ள கொடிகள்

வெளில் இளக்கும் களிறு போலத்
தீம் புகார்த் திரை முன் துறைத்
தூங்கு நாவாய் துவன்று இருக்கை
மிசைக் கூம்பின் நசைக் கொடியும் (172-175)

Flags Hoisted on Ships

In the sweet Puhār harbor, desirable
flags are hoisted on masts of ships
gently swaying on the waves, anchored
and appearing like
swaying male elephants tied to posts.

Meanings:   வெளில் இளக்கும் களிறு போல – like male elephants that sway the posts to which they are tied, தீம் புகார் – sweet Puhār city, திரை முன் துறை – shore where the waves break, தூங்கு நாவாய் – swaying ships, துவன்று இருக்கை – were together in their place, மிசை – above, கூம்பின் – on the masts, நசைக் கொடி – desirable flags

கள் விற்கும் முன்றிலிலுள்ள கொடி

மீன் தடிந்து விடக்கு அறுத்து
ஊன் பொரிக்கும் ஒலி முன்றில்
மணல் குவைஇ மலர் சிதறிப்
பலர் புகு மனைப் பலிப் புதவின்
நறவு நொடைக் கொடியோடு (176-180)

Flags Hoisted in the Liquor Shops

Sizzling sounds of frying pieces
of fish and meat are heard in the
front yards of liquor shops.  Sand
is heaped where rituals are performed
with strewn flowers.  In these shops
frequented by many, liquor is sold,
and there are many flags at the entrance.

Meanings:   மீன் தடிந்து – chopped fish, விடக்கு – meat, அறுத்து – chopped, ஊன் – flesh, பொரிக்கும் – frying, ஒலி – sounds, முன்றில் – in the front yards, மணல் குவைஇ – sand heaps, மலர் சிதறி – flowers are scattered, பலர் புகு மனை – shops where many enter, பலிப் புதவின் – at the entrance of places where rituals are performed, நறவு நொடை – alcohol is sold, கொடியோடு – with flags

பல் கொடி விளங்கும் பட்டினம்

பிற பிறவும் நனி விரைஇ
பல் வேறு உருவின் பதாகை நீழல்
செல் கதிர் நுழையாச் செழு நகர் (181-183)

City with Many Flags

There are flags of many shapes
in many places where different things
are sold, blocking the sun’s moving
rays in the prosperous city.

Meanings:   பிற பிறவும் – many more, others, நனி – lot, விரைஇ – close together, பல் வேறு உருவின் – in many different shapes, பதாகை நீழல் – shade of the flags, செல் கதிர் – moving rays (of the sun), நுழையா – unable to enter, செழு நகர் – prosperous city

பூம்புகாரின் செல்வ வளம் நிறைந்த வீதிகள்

….வரைப்பின்
செல்லா நல்லிசை அமரர் காப்பின்
நீரின் வந்த நிமிர் பரிப் புரவியும்
காலின் வந்த கருங்கறி மூடையும்
வடமலைப் பிறந்த மணியும் பொன்னும்
குடமலைப் பிறந்த ஆரமும் அகிலும்
தென்கடல் முத்தும் குணகடல் துகிரும்
கங்கை வாரியும் காவிரிப் பயனும்
ஈழத்து உணவும் காழகத்து ஆக்கமும்
அரியவும் பெரியவும் நெரிய ஈண்டி
வளம் தலை மயங்கிய நனந்தலை மறுகின் (183-193)

Rich Streets of Kāviripoompattinam

The borders of the city with great fame
are protected by the celestials.  Swift
horses with lifted heads arrive on ships
from abroad, bags of black pepper arrive
from inland by wagons, gold comes from
northern mountains, sandalwood and akil
wood come from the western mountains,
and materials come from the Ganges.

The yields of river Kāviri, food items
from Eelam, products made in Burma,
and many rare and big things are piled
up on the wide streets.

Notes:  Po. Ve Somasundaranar recommends ஈழத்துளவும் (material from Eelam) instead of ஈழத்துணவும் (food from Eelam) on line 191, since this word is missing in Nachinārkiniyar’s urai, and also since the Chola country could not have received food from Eelam, in his opinion.  It could have been an error, according to his urai.

Meanings:   வரைப்பின் – at the boundaries of the city, செல்லா – not ruined, நல் இசை – fine fame, அமரர் காப்பின் – protected by celestials, நீரின் வந்த – came on water, came by ships, நிமிர் பரி – lifted (head) and fast, புரவியும் – horses, காலின் வந்த – came through wagons, came through canals, கருங்கறி மூடையும் – black pepper bags, வட மலைப் பிறந்த – born in the northern mountains, பொன்னும் – gold, குடமலைப் பிறந்த – came from the western mountains, ஆரமும் – and sandalwood, அகிலும் – and akil wood, eaglewood, கங்கை வாரியும் – and produce/things from the Ganges, காவிரிப் பயனும் – yields of river Kāviri, ஈழத்து உணவும் – and food from Ilangai, காழகத்து ஆக்கமும் – and products created in Myanmar, Burma, அரியனவும் – and rare things, பெரியவும் – big ones and, நெரிய – densely, breaking the land, ஈண்டி – heaped, மயங்கிய  – together, confused, நனந்தலை – wide space, மறுகின் – on the streets

காவிரிப்பூம்பட்டினத்து உழவர்களின் நல் இயல்புகள்

நீர் நாப்பண்ணும் நிலத்தின் மேலும்
ஏமாப்ப இனிது துஞ்சிக்
கிளை கலித்துப் பகை பேணாது
வலைஞர் முன்றில் மீன் பிறழவும்
விலைஞர் குரம்பை மா ஈண்டவும்
கொலை கடிந்தும் களவு நீக்கியும்
அமரர் பேணியும் ஆவுதி அருத்தியும்
நல் ஆனொடு பகடு ஓம்பியும்
நான்மறையோர் புகழ் பரப்பியும்
பண்ணியம் அட்டியும் பசும் பதம் கொடுத்தும்
புண்ணியம் முட்டா தண்ணிழல் வாழ்க்கைக்
கொடும் மேழி நசை உழவர் (194- 205)

Farmers, Fishermen and Meat sellers

Animals that live in water and on land
sleep sweetly, live without enmity and
multiply in numbers.

Abundant fish leap and play in ponds in
the front yards of houses of fishermen.
Animals run around in the huts
of meat sellers.  There is no malice,
murder, or robbery among the people.

Farmers with curved plows praise the
celestials, give fresh and cooked food as
charity, and perform rituals.  They take
care of their fine cows and bulls and spread
the fame of brahmins who recite the four
Vedas.

Meanings:   நீர் நாப்பண்ணும் – in the middle of the water, நிலத்தின் மேலும் – and on the land, ஏமாப்ப – happily, இனிது – sweetly, துஞ்சி – slept, கிளை கலித்து – increased the group, பகை பேணாது – without nurturing enmity, வலைஞர் – fishermen who work with nets, முன்றில் – front yards, மீன் பிறழவும் – fish roll in abundance, விலைஞர் – those who sell meat, குரம்பை – huts, மா ஈண்டவும் – have many animals standing, கொலை கடிந்தும் – and removing murders, களவு நீக்கியும் – and removing robberies, அமரர் பேணியும் – and praising the celestials, ஆவுதி அருத்தியும் – and doing the rituals and eating the ritual food, நல் ஆனொடு – with fine cows, பகடு – bulls, ஓம்பியும் – protecting, நான்மறையோர் – brahmins who recite the four Vedas, புகழ் பரப்பியும் – spread their fame, பண்ணியம் அட்டியும் – and cooking food, பசும் பதம் கொடுத்தும் – and giving uncooked raw food, புண்ணியம் – charitable acts, முட்டா – not reduced, தண் நிழல் – cool shade, வாழ்க்கை – life, கொடும் மேழி – curved plough, நசை உழவர் – desiring farmers

வணிகர் குடிச்சிறப்பு

நெடு நுகத்துப் பகல் போல
நடுவு நின்ற நல் நெஞ்சினோர்
வடுஅஞ்சி வாய்மொழிந்து
தமவும் பிறவும் ஒப்ப நாடிக்
கொள்வதூஉம் மிகை கொடாது

கொடுப்பதூஉங் குறைகொடாது
பல் பண்டம் பகர்ந்து வீசும்
தொல் கொண்டி துவன்று இருக்கை (206- 212)

Splendor of Merchants

The houses of merchants who
trade according to tradition are in
Kāviripoompattinam. They have good
hearts, live justly like the center of
yokes and utter only truths.  Afraid of
blame, they trade well, respecting their
goods and those of others. They do not
take more when they buy and do not
give less when they sell.

Meanings:   நெடு நுகத்து – a long yoke’s (of a plough), பகல் போல – like the central part of a yoke, நடுவு நின்ற – living with fairness, நல் நெஞ்சினோர் – people with good hearts, வடு அஞ்சி – afraid of blame, வாய்மொழிந்து – telling the truth, தமவும் பிறவும் – theirs and others, ஒப்ப நாடி – considering as equal, கொள்வதூஉம் – the things that they buy, மிகை கொளாது – not taking too much, கொடுப்பதூஉம் – what they give/sell, குறை கொடாது – not giving less while selling, பல் பண்டம் – many things, பகர்ந்து – telling the prices, வீசும் – they give, தொல் – ancient, கொண்டி – brought wealth, earned wealth, துவன்று – filled, இருக்கை – places

பன்னாட்டினரும் இனிது உறையும் புகார்

பல் ஆயமொடு பதி பழகி
வேறு வேறு உயர்ந்த முதுவாய் ஒக்கல்
சாறு அயர் மூதூர் சென்று தொக்காங்கு
மொழி பல பெருகிய பழி தீர் தேஎத்துப்
புலம் பெயர் மாக்கள் கலந்து இனிது உறையும்
முட்டாச் சிறப்பின் பட்டினம் (213-218)

People from Many Nations Live Together

In this ancient city, the wise people and
and their relatives who have traveled
to other lands and people from faultless
countries speaking many languages who
have migrated here,
live together, appearing like festivities.

Kāviripoompattinam is a place with great
splendor where people mingle and live
together sweetly.

Meanings:   பல் ஆயமொடு – with many groups of people, பதி பழகி – gone to many countries, வேறு வேறு – different, உயர்ந்த – splendid, முதுவாய் – with wisdom, ஒக்கல் – relatives, சாறு அயர் – celebrating festivals, மூதூர் – ancient city, சென்று தொக்காங்கு – like they gathered there, பழி தீர் – without fault, தேஎத்து – countries, மொழி பல பெருகிய – learned many languages, புலம் பெயர் மாக்கள் – merchants who have immigrated there, கலந்து இனிது – mingled with everybody, உறையும் – live, முட்டாச் சிறப்பின் – splendor without anything reduced, பட்டினம் – Kāviripoompattinam

வாரேன் வாழிய நெஞ்சே!

…………………………பெறினும்
வார் இருங் கூந்தல் வயங்கு இழை ஒழிய
வாரேன் வாழிய நெஞ்சே (218- 220)

The man who would not leave his beloved

May you live long, my heart!
Even if this city were gifted to
me, I will not leave my girl with
long, black hair and blazing jewels.

Meanings:   பெறினும் – even if I get (Kāviripoompattinam), வார் இருங் கூந்தல் – long black hair, வயங்கு இழை – the woman with bright jewels, ஒழிய – leaving, வாழிய – may you live long, நெஞ்சே – my heart, வாரேன் – I will not come

திருமாவளவனின் பெருமைகள்
திருமாவளவன் அரசுரிமை பெறல்

…………………….கூர் உகிர்
கொடுவரிக் குருளைக் கூட்டுள் வளர்ந்தாங்குப்
பிறர் பிணியகத்து இருந்து பீடு காழ் முற்றி
அருங்கரை கவியக் குத்திக் குழிகொன்று
பெருங்கை யானை பிடிப் புக்காங்கு
நுண்ணிதின் உணர நாடி நண்ணார்
செறிவுடைத் திண் காப்பு ஏறி வாள் கழித்து
உரு கெழு தாயம் ஊழின் எய்தி (220-227)

Thirumāvalavan Regaining his Kingdom

Thirumāvalavan was imprisoned by
enemies while young.  He was like
a sharp-clawed, tiger cub with curved
stripes, that was raised in a cage.

He had a resolute mind.  To gain
his rights to the throne, he escaped
by analyzing his enemy’s strength,
scaled protected walls, used his sword
removed from its scabbard and won his
kingdom back, like a big trunked bull
elephant in heat that breaks and
collapses the banks of a trench,
to escape and unite with his mate.

Meanings:   கூர் உகிர் – sharp claws, கொடுவரி – tiger, குருளை – tiger cub, கூட்டுள் – in a cage, வளர்ந்தாங்கு – like it grew up, பிறர் – enemies, பிணி அகத்து இருந்து – from their protection, பீடு – strength, காழ் – strong mind, முற்றி – increased, அருங்கரை – difficult bank, கவிய – to bend (to break and fall), குத்தி – gored (with tusks), குழி கொன்று – ruined the pit, பெருங்கை யானை – elephant with a long trunk, பிடி புக்காங்கு – like it unites with its female, like it joins its female, நுண்ணிதின் உணர – knowing by fine intelligence, நாடி – analyzed, நண்ணார் – enemies, செறிவுடை- close, tight, திண் காப்பு ஏறி – climbed on strongly protected walls, வாள் கழித்து – removed his sword from its scabbard, உருகெழு தாயம் – fierce rights to rule, ஊழின் – in the right manner, எய்தி – attained

திருமாவளவனது போர்த்திறன்

பெற்றவை மகிழ்தல் செய்யான் செய்றோர்
கடி அரண் தொலைத்த கதவு கொல் மருப்பின்
முடி உடைக் கருந்தலை புரட்டும் முன் தாள்
உகிர் உடை அடிய ஓங்கு எழில் யானை
வடி மணிப் புரவியொடு வயவர் வீழப்
பெரு நல் வானத்துப் பருந்து உலாய் நடப்ப
தூறு இவர் துறுகல் போலப் போர் வேட்டு
வேறு பல் பூளையொடு உழிஞை சூடிப்
பேய்க் கண் அன்ன பிளிறு கடி முரசம்
மாக் கண் அகல் அறை அதிர்வன முழங்க
முனை கெடச் சென்று முன் சமம் முருக்கித்
தலைதவச் சென்று தண் பணை எடுப்பி  (228- 239 )

The King’s Splendor

Not satisfied by prying his rights
from enemies, he attacked their
protected forts, his tall handsome
elephants piercing and destroying
their gates with their tusks.
With their front legs with sharp
toe nails and soles, they rolled
the crown-wearing black
heads of enemy kings on the ground.

He fought with his horses decorated
with cast bells, and ruined his enemy
soldiers in battlefields above which
kites soared in the wide, fine skies.

He surrounded enemy fortresses with
warriors who desired battles, donning
poolai and ulignai flowers
along with others, their appearances
like bushes spread on boulders.

His drums with clay eyes, looking like
eyes of ghouls, roared fiercely in battle
camps.  He waged wars against enemies,
ruined their fortresses and lands, and forced
farmers to move away from their cool fields.

Meanings:   பெற்றவை – his rights to rule that he got back, மகிழ்தல் செய்யான் – he was not happy with it, he was not content with it, செற்றோர் – enemies, கடி அரண் – fort with protection, தொலைத்த – ruined, கதவு கொல் – ruining the doors, மருப்பின் – with tusks, முடி உடை கருந்தலை – black heads with crowns, புரட்டும் – roll, முன் தாள் – front legs, உகிர் உடை அடிய – feet with claws and soles, ஓங்கு எழில் யானை – tall beautiful elephant, வடி மணி – beautifully made bells, புரவியொடு – with horses, வயவர் வீழ – enemy soldiers fell, பெரு நல் வானத்துப் பருந்து உலாய் நடப்ப – kites fly in the huge sky, தூறு இவர் – small bushes spread, துறுகல் போல – like boulders, போர் வேட்டு – desiring battles, வேறு பல – different kinds, பூளையொடு, wore poolai flowers, wool plant, Aerua javanica, உழிஞை சூடி – wore ulignai flowers, கொற்றான், balloon vine, Cardiospermum halicacabum, பேய்க் கண் அன்ன – like the eyes of ghouls/spirits, மாக் கண் – huge clay eyes, பிளிறு கடி முரசம் – protected drums trumpeting, அகல் அறை – wide battle camp, அதிர்வன முழங்க – they roared loudly, முனை கெட – to ruin enemy lands (in battle), சென்று – went, முன் சமம் – in main battles, முருக்கி – ruined, தலை – forts (of enemies), தவச்  செல்லுதல் – going much further, தண் பணை – cool fields, fine fields, எடுப்பி – removed them

திருமாவளவன் உடற்றிய போரினால் மருத நில வளம் அழிதல்

வெண் பூக் கரும்பொடு செந்நெல் நீடி
மா இதழ்க் குவளையொடு நெய்தலும் மயங்கி
கராஅம் கலித்த கண் அகன் பொய்கை
கொழுங்கால் புதவமொடு செருந்தி நீடிச்
செறுவும் வாவியும் மயங்கி நீர் அற்று
அறு கோட்டு இரலையொடு மான் பிணை உகளவும் (240-245)

Thirumāvalavan’s Wars Ruined Fertile Enemy Lands

Before his attacks, his enemy countries
had sugarcane fields with white flowers
and rice fields with red paddy. Their
huge ponds had big-petaled, blue
waterlilies,
white waterlilies and arrogant crocodiles.

After he ruined them, thick-stemmed
arukam grass and long sedge grew,
intertwined.
Lakes and fields dried up.  Stags with striped
antlers pranced around with their females.

Notes:  Po. Ve. Somasundaranar interpets அறு கோட்டு as அறுப்புடைய (வரியுடைய) கொம்பு  (line 245).  Gazelles have striped antlers.  Scholars have also interpreted the words as ‘broken tusks’ in Akanānūru and Natrinai.

Meanings:   வெண் பூக் கரும்பொடு – with sugarcane with white flowers, செந்நெல் – red paddy, fine paddy, நீடி – long, மா இதழ் – big/dark petals, குவளையொடு – with blue water lilies, நெய்தலும் மயங்கி – mixed with white waterlilies, கராஅம் – crocodiles (mistakenly interpreted as alligators), கலித்த – with arrogance, கண் அகன் பொய்கை – wide ponds, கொழுங் கால் – thick stems, புதவமொடு – with arukam grass, அறுகம் புல், Cynodon grass, செருந்தி நீடி – long sedge, வாட்கோரை, செறுவும் – and fields, வாவியும் – and lakes, மயங்கி – mixed, நீர் அற்று – without water, அறு கோட்டு – with striped antlers, with broken antlers, இரலை – stags, male deer, மான் பிணை – female deer, உகளவும் – prance around

கந்துடைப் பொதியிலின் நிலை

கொண்டி மகளிர் உண் துறை மூழ்கி
அந்தி மாட்டிய நந்தா விளக்கின்
மலர் அணி மெழுக்கம் ஏறிப் பலர் தொழ
வம்பலர் சேக்கும் கந்துடைப் பொதியில்
பரு நிலை நெடுந்தூண் ஒல்கத் தீண்டிப்
பெரு நல் யானையொடு பிடி புணர்ந்து உறையவும் (246-251)

Temples have become stables in Enemy Countries

In the temples with thick door headers
where people came and prayed,
at twilight, women brought from enemy
bathed in the drinking-water tanks, lit
lamps that stayed lit all night, decorated
the place with flowers
and sealed the floor with cow dung,
huge, fine bull elephants, together with
their females, are now tied to tall
posts on which they rub, tilting them.

Meanings:   கொண்டி மகளிர் – women who were brought (from enemy nations after defeating them in battle), உண் துறை மூழ்கி – bathe in the water ports, அந்தி – twilight, மாட்டிய – lit, நந்தா விளக்கின் – with lamps where flames do not die down (அவியாத விளக்குனுடைய), மலர் அணி – decorated with flowers, மெழுக்கம் – place where the floor is sealed with cow dung, ஏறி – climb, பலர் தொழ – for many to pray, வம்பலர் – new people, சேக்கும் – stay, கந்துடைப் பொதியில் – in the common place where god resides, in the temples with poles, பரு நிலை – thick door header, நெடுந் தூண் – tall columns, ஒல்க – to tilt, தீண்டி – rub, பெரு நல் யானையொடு – with big fine elephants, பிடி புணர்ந்து – together with their females, உறையவும் – and live there

விழா இன்றிக் கிடந்த பொது மன்றம்

அரு விலை நறும் பூத் தூஉய்த் தெருவின்
முதுவாய்க் கோடியர் முழவொடு புணர்ந்த
திரி புரி நரம்பின் தீந்தொடை ஓர்க்கும்
பெரு விழாக் கழிந்த பேஎ முதிர் மன்றத்துச்
சிறு பூ நெருஞ்சியோடு அறுகை பம்பி
அழல்வாய் ஓரி அஞ்சு வரக் கதிப்பவும்
அழு குரல் கூகையோடு ஆண்டலை விளப்பவும்
கணங்கொள் கூளியொடு கதுப்பு இகுத்து அசைஇப்
பிணம் தின் யாக்கைப் பேய் மகள் துவன்றவும் (252- 260)

Town Square with no Festivities in Enemy Countries

There are no big festivals where once
expensive fragrant flowers were strewn
on the streets,
artists with ancient wisdom danced and
sang, and sweet sounds of drums and lutes
with tightly twisted strings were heard
together in the common ground.

Instead, the place became desolate, thorny
nerunchi bushes with small flowers and
arukam grass had spread, foxes with fierce
mouths howled causing fear, and the great
owls and other owls hooted.  Male ghouls
and their corpse-eating
females with spread hair, danced together.

Meanings:   அரு விலை நறும் பூ – expensive fragrant flowers, தூஉய் – throw, தெருவின் – on the streets, முதுவாய் – ancient wisdom, கோடியர் – artists who dance and sing, முழவொடு புணர்ந்த – together with drums, திரிபுரி நரம்பின் – with tightly twisted strings, தீந்தொடை – sweet lute music, ஓர்க்கும் – listen, பெரு விழா – big festivals, big celebrations, கழிந்த – ended, பேஎமுதிர் – fierce, மன்றத்து – in the common grounds, சிறு பூ நெருஞ்சியோடு – with small nerunchi flowers, Cow’s thorn, Tribulus terrestris linn, அறுகை பம்பி – cynodon grass has spread, அழல்வாய் ஓரி – foxes with a harsh mouths, foxes with loud mouths, அஞ்சுவர – to cause fear, கதிர்ப்பவும் – to howl, அழு குரல் கூகையோடு – with owls that hoot with crying sounds, கோட்டான், Rock horned-owl, Bubo bengalensis, ஆண்டலை – great owls, விளிப்பவும் – screech, hoot, கணம் கொள் – with a group, கூளியொடு – with male spirits/ghouls/demons, கதுப்பு – hair, இகுத்து – spread, அசைஇ – dance, பிணம் – dead bodies, தின் – eating, யாக்கை – form, பேய் மகள் – female spirits, female ghouls, துவன்றவும் – gather together, get close

செழு நகரின் சீர் குலைந்த தன்மை

கொடுங்கால் மாடத்து நெடுங்கடை துவன்றி
விருந்து உண்டு ஆனாப் பெருஞ்சோற்று அட்டில்
ஒண் சுவர் நல் இல் உயர் திணை இருந்து
பைங்கிளி மிழற்றும் பால் ஆர் செழு நகர்த்
தொடு தோல் அடியர் துடி படக் குழீஇக்
கொடு வில் எயினர் கொள்ளை உண்ட
உணவு இல் வறுங்கூட்டு உள் அகத்து இருந்து
வளை வாய்க் கூகை நன் பகல் குழறவும்
அருங்கடி வரைப்பின் ஊர் கவின் அழிய (261 – 269)

Ruined Enemy Towns

Thirumāvalavan ruined well-protected
enemy forts and destroyed their
beautiful towns with mansions with
tall entries and curved columns,
where guests were entertained with
abundant food prepared in their
kitchens.

The houses were painted with bright
colors and the parrots they raised
in the tall verandas babbled like young
children.

Towns that were protected
and rich with abundant milk,
were raided by wasteland bandits
who carried harsh bows,
beat thudi drums and wore
leather sandals.  Now owls with
curved beaks sit inside empty rice
granaries and hoot all day long.

Meanings:   கொடுங்கால் மாடத்து – in the mansions with curved columns, நெடுங்கடை – tall entries, துவன்று – got together, விருந்துண்டு – ate at feasts, ஆனா – unlimited, பெருஞ்சோற்று – big meals, abundant rice, அட்டில் – kitchens, ஒண் சுவர் – bright walls, நல் இல் – fine houses, உயர் திணை இருந்து– in the high places, in the tall verandas, பைங்கிளி – green parrots, மிழற்றும் – prattle like kids, பால் ஆர் – milk in abundance, செழு நகர் – rich town, தொடுதோல் அடியர் – those wearing leather slippers on their feet, துடி பட முழங்க – beating their thudi drums, குழீஇ – as a group, கொடு வில் எயினர் – hunters with harsh bows, hunters with curved bows, கொள்ளை – stole, raided, உண்ட –  ate, உணவு இல் வறுங்கூட்டு – empty bins without food, உள்ளகத்து இருந்து – being inside, வளை வாய் கூகை – owls with curved beaks, நன்பகல் குழறவும் – screech/hoot during the day, அருங்கடி – well protected, வரைப்பின் ஊர் – town with forts, கவின் அழிய – ruining the beauty

திருமாவளவனின் கருதியது முடிக்கும் திறல்

பெரும் பாழ் செய்தும் அமையான் மருங்கு அற
மலை அகழ்க்குவனே கடல் தூர்க்குவனே
வான் வீழ்க்குவனே வளி மாற்றுவன் எனத்
தான் முன்னிய துறை போகலின் (270- 273)

The King’s Tenacity

Not satisfied with the destruction
he caused and with unabated anger,
he dug up mountains, drained oceans,
brought down the skies,
and changed the directions of winds.
Thus he finished what he set out to do.

Meanings:   பெரும் பாழ் செய்தும் – even after ruining greatly, அமையான் – his anger did not end, he did not calm down, மருங்கு அற – totally, மலை அகழ்க்குவனே – he dug up mountains, கடல் தூர்க்குவனே – he drained oceans, வான் வீழ்க்குவனே – he brought down the sky, வளி மாற்றுவான் – he changed the direction of wind, என தான் முன்னிய துறை போகலின் – thus he finished what he set out to do

திருமாவளவனின் வெற்றிச் சிறப்பு

பல் ஒளியர் பணிபு ஒடுங்க
தொல் அருவாளர் தொழில் கேட்ப
வடவர் வாடக் குடவர் கூம்பத்
தென்னவன் திறல் கெடச் சீறி மன்னர்
மன் எயில் கதுவும் மதனுடை நோன் தாள்
மாத்தானை மற மொய்ப்பின்
செங்கண்ணால் செயிர்த்து நோக்கிப்
புன் பொதுவர் வழி பொன்ற
இருங்கோவேள் மருங்கு சாயக் (274- 282)

The King’s Success

Those from Oli land are humble and under
his control. Those from the ancient Aruvā
land submit to him. Northerners lose to
him and Kudaku countrymen bow to his
might.

He captures forts and ruins the strengths
of the Pāndiyan king and the heirs of weak
forest kings, as well as King Irungōvēl’s clan,
with an arrogant and brave army of warriors.

Meanings:   பல் ஒளியர் – those from Oli country, பணிபு ஒடுங்க – are humble and under control, தொல் அருவாளர் – people from ancient Aruvālar country, தொழில் கேட்ப – obey his commands, வடவர் வாட – northerners lose, குடவர் கூம்ப – those in Kudaku country lose their strength, சீறி மன்னர் – king was enraged, மன் எயில் கதுவும் – capture (enemy) forts, தென்னவன் – Pāndiyan king, திறல் கெட – strength ruined, மதன் உடை – with arrogance, நோன் தாள் – great effort, மாத் தானை – huge army, மற மொயம்பு – great bravery, செங்கண்ணால் செயிர்த்து நோக்கி – looked with enraged eyes, புன் பொதுவர் – kings of mullai land, weak herder kings, வழி பொன்ற – ruining their heirs, இருங்கோவேள் மருங்கு சாய – ruined king Irungōvēl’s clan

வளம் பெருக்கிய வளவன்

காடு கொன்று நாடாக்கிக்
குளம் தொட்டு வளம் பெருக்கிப்
பிறங்கு நிலை மாடத்து உறந்தை போக்கிக்
கோயிலொடு குடிநிறீஇ
வாயிலொடு புழையமைத்து
ஞாயில் தொறும் புதை நிறீஇப்
பொருவேம் எனப் பெயர் கொடுத்து
ஒருவேம் எனப் புறக்கொடாது
திரு நிலைஇய பெரு மன் எயில்
மின் ஒளி எறிப்ப (283-292)

The King who Brought Prosperity to his Country

He destroyed forests and made them
habitable, dug ponds, expanded his
capital city of Uranthai,
built towns with palaces where people
were settled, erected gates in forts and
created places for soldiers to hide on
its ramparts – brave men who were ready
to fight enemies and who did not run away
showing their backs.  His prosperous tall
forts glistened with bright lights.

Notes:  The words திரு நிலைஇய பெரு மன் எயில் மின் ஒளி எறிப்ப have been given different interpretations by scholars.

Meanings:   காடு கொன்று – he ruined forests, cleared the land, நாடாக்கி – made them places where people could live, குளம் தொட்டு – dug ponds, dug lakes, பிறங்கு நிலை மாடத்து – with tall mansions, உறந்தை போக்கி – expanded Uranthai town, கோயிலோடு குடிநிறீஇ – established towns with with palaces, புழை அமைத்து – created entry gates, ஞாயில் தொறும் – in all the fort bastions, புதை நிறீஇ – established places for soldiers to hide, பொருவேன் என பெயர் கொடுத்து –  swore that they will fight, ஒருவேம் என – not changing from what they said, புறக்கொடாது – not showing their backs and running away, திரு நிலைஇய – success stayed, wealth stayed, பெரு மன் எயில் – tall fort wall, மின் ஒளி – glittering light, எறிப்ப – shining

திருமாவளவனின் புற வாழ்வும் அக வாழ்வும்

………………………..தன் ஒளி மழுஙகி
விசி பிணி முழவின் வேந்தர் சூடிய
பசு மணி பொருத பரு ஏர் எறுழ்க் கழல் கால்
பொன் தொடிப் புதல்வர் ஓடி ஆடவும்
முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும்
நெஞ்சு சாந்து சிதைந்த மார்பில் ஒண் பூண்
அரிமா அன்ன அணங்கு உடைத் துப்பின்
திருமாவளவன்…………………….(292-299)

The King’s Life

Enemy kings owning drums tied with
leather straps fall at his strong,
handsome feet adorned with thick war
anklets, placing their crowns studded with
gems in submission.

His sons donning gold bracelets run around
him and play.  His wives adorned with jewels
embrace him, their pressed breasts smearing
the red sandal paste decorating his chest.
He wears gleaming ornaments and has fierce
strength like a young lion.

Meanings:   தன் ஒளி மழுங்கி – their fame reduced, விசி பிணி முழவின் – with tightly tied (with leather straps) drums, வேந்தர் – enemy kings, சூடிய – wearing, பசு மணி – new/beautiful gems, பொருத – touching, பருஏர் எறுழ்க் கழல் கால் – big beautiful strong war anklet wearing legs, பொன் தொடிப் புதல்வர் – youngsters wearing gold bracelets, ஓடி ஆடவும் – run around, முற்று இழை மகளிர் – women (wives) wearing jewels all over their body, முகிழ் முலை திளைப்பவும்- their breasts like lotus buds pressing, செஞ்சாந்து – red paste, sandal paste, சிதைந்த மார்பகம் – smeared on his chest, ஒண் பூண் – shining jewels, அரிமா அன்ன – like a lion, அணங்குடை துப்பின் – with fierce strength

தலைவன் தலைவியைப் பிரியாமைக்கான காரணங்கள்

திருமாவளவன் தெவ்வர்க்கு ஓக்கிய
வேலினும் வெய்ய கானம் அவன்
கோலினும் தண்ணிய தட மென் தோளே (299- 301)

The Man’s Reason for not going to Kāviripoompattinam

The forest that I have to cross
is harsher
than the spears thrown at enemies
by Thirumāvalavan.  My lover’s wide,
delicate arms are cooler than the just
scepter of the king.

Meanings:   தெவ்வர்க்கு – to enemies, ஓக்கிய – thrown, வேலினும் – more than the spears, வெய்ய – it is harsh, கானம் – the forest (where I am going), அவன் கோலினும் – more than his scepter, தண்ணிய –  they are cooler, தட – curved, large, மென் தோளே – delicate arms of my beloved woman

 

2 responses »

 1. 23.11.2014 Chennai
  Excellent Job! I highly appreciate the efforts and the hard work put forth in bringing this wonderful assignment.
  You have done a marvelous job just like that and silently.
  Please also continue your efforts in translating the ‘Sitrillakiyangal’ like Mukootarpallu, kutral kuravanchi, etc.
  Manoharan.A.
  Grandson of Trichy ‘Muthamizh Kavalar’ Ki.Aa.Pe.Viswanatham.

 2. 23.11.2014 Chennai
  Excellent Job! I highly appreciate the efforts and the hard work put forth in bringing this wonderful assignment.
  You have done a marvelous job just like that and silently.
  Please also continue your efforts in translating the ‘Sitrillakiyangal’ like Mukootarpallu, kutral kuravanchi, etc.
  Manoharan.A.
  (Grandson of Trichy ‘Muthamizh Kavalar’ Ki.Aa.Pe.Viswanatham.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s