பெரும்பாணாற்றுப்படை   – Perumpānātruppadai

Translated by Vaidehi Herbert

Copyright ©  All Rights Reserved

பாடியவர்          :      கடியலூர் உருத்திரங் கண்ணனார்
பாடப்பட்டவன்         :      தொண்டைமான் இளந்திரையன்
திணை             :       பாடாண் திணை
துறை              :              ஆற்றுப்படை
பாவகை           :       அகவல்பா (ஆசிரியப்பா)
மொத்த அடிகள்    :      500

தமிழ் உரை நூல்கள்
பத்துப்பாட்டு (2 பகுதிகள்) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை.
நச்சினார்க்கினியர் உரை – உ. வே. உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம், சென்னை.

கூத்தரும் பாணரும் பொருநரும் விறலியும்
ஆற்றிடைக் காட்சி உறழத் தோன்றிப்
பெற்ற பெருவளம் பெறார்க்கு அறிவுறிஇச்
சென்று பயன் எதிரச் சொன்ன பக்கமும்.  (தொல்காப்பியம், புறத்திணையியல் 29)

பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பெரும்பாண், பெரிய பாண் எனப் பொருள்படும்.  பெரிய பாணாவது, பெரும் பண்.  அஃதாவது பெரிய பாட்டு.  அக்காலத்துப் பாட்டுக்களைப் பாடுவதற்கெனத் தனி வகுப்பினராய்ச் சிலர் பிரிந்திருந்தனர்.  அவருள் பெரிய யாழைத் தாங்கி அதன் நரம்புகளை வலித்து அதன் இசையோடு ஒன்ற இனிது பாடுவோரே பெரும்பாணர் ஆவர்.  பாணரை அவர் பண்பால் பாண் என்றுக் கொண்டு அவரை ஆற்றுப்படுத்தியதால் பெரும்பாணாற்றுப்படை எனப் பெயர் அமைத்தனர்.

பாணனது யாழின் வருணனை

அகல் இரு விசும்பில் பாய் இருள் பருகிப்
பகல் கான்று, எழுதரு பல் கதிர்ப் பருதி
காய் சினம் திருகிய கடுந்திறல் வேனில்,
பாசிலை ஒழித்த பராஅரைப் பாதிரி
வள் இதழ் மாமலர் வயிற்றிடை வகுத்ததன்   5
உள்ளகம் புரையும் ஊட்டுறு பச்சைப்
பரியரைக் கமுகின் பாளை அம் பசும் பூக்
கரு இருந்தன்ன, கண்கூடு செறி துளை
உருக்கியன்ன பொருத்துறு போர்வைச்
சுனை வறந்தன்ன இருள் தூங்கு வறுவாய்ப்   10
பிறை பிறந்தன்ன பின் ஏந்து கவைக்கடை,
நெடும் பணைத் திரள் தோள் மடந்தை முன்கைக்
குறுந்தொடி ஏய்க்கும், மெலிந்து வீங்கு திவவின்
மணி வார்ந்தன்ன, மாஇரு மருப்பின்
பொன் வார்ந்தன்ன, புரி அடங்கு நரம்பின்   15

தொடை அமை கேள்வி இடவயின் தழீஇ,  (1-16)

Description of the bard’s lute

The sun rises with many rays, with great

rage, swallowing the darkness spread in the

wide sky, in this scorching intense summer.

Hugging perfectly on your left side is your lute,

its outer leather cover like the torn inner part

of large pāthiri flowers with thick petals,

swarmed by bees, that blossom on thick-trunked

trees that have lost their green leaves,

its eye-like close holes like the new flower buds

under the spathe of a betelnut palm, its cover like

it was melted and molded, its sound hole dark

like a dry spring, its lifted, forked end like the

crescent moon, its frets like the small bangles

on the forearms of a delicate woman with long,

bamboo-like arms, its strings looking like gold,

that can be loosened and tightened, and

its large, dark stem resembling sapphire strands,

Notes:  ஒப்புமை – புறநானூறு 135, 308, பெரும்பாணாற்றுப்படை 15, சிறுபாணாற்றுப்படை 34 – பொன் வார்ந்தன்ன புரி அடங்கு நரம்பின்.  கேள்வி (16) – யாழிற்கு ஆகுபெயர்.  வார்தல் போகல் ஒழுகல் மூன்றும் நேர்பும் நெடுமையும் செய்யும் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 21).

Meanings:  அகல் இரு விசும்பில் – in the wide, vast/dark sky, பாய் இருள் பருகி – swallowing the darkness that has spread, பகல் கான்று – revealing day time, எழுதரு பல் கதிர்ப் பருதி – rising sun with many rays, காய் சினம் திருகிய – scorched with great rage, கடுந்திறல் வேனில் – in the intensely hot summer, பாசிலை ஒழித்த – lost its green leaves, பராஅரை – thick trunk (இசைநிறை அளபெடை),  பாதிரி – Stereospermum chelonoides, Trumpet flower, வள் இதழ் – thick petals, மா மலர் – large/dark flowers buzzed by bees, வயிற்றிடை வகுத்ததன் – inside the torn part, உள்ளகம் புரையும் – like the inner sides (புரை – உவம உருபு, a comparison word), ஊட்டுறு பச்சை – dyed leather cover, பரியரைக் கமுகின் – betel nut trees with thick trunks, பாளை – spathe, அம் பசும் பூக்கரு இருந்தன்ன  – like the new buds of the beautiful flowers, கண் கூடு செறி துளை – close holes like eyes together, thick holes like eyes together, உருக்கியன்ன பொருத்துறு போர்வை – the cover appeared like it was melted and fitted perfectly, சுனை வறந்தன்ன – like a dried spring, இருள் தூங்கு – darkness residing, வறுவாய் – empty mouth/mouth without tongue/opening, பிறை பிறந்தன்ன – like a new crescent moon that appeared, பின் ஏந்து – in the back and lifted, கவைக்கடை – forked end, நெடும் – long, பணைத் திரள் தோள் –  thick arms like bamboo, மடந்தை முன்கைக் குறுந்தொடி ஏய்க்கும் – like the small bangles on a young girl’s forearm, மெலிந்து வீங்கு – loosen and tighten, திவவின் – with frets, மணி வார்ந்தன்ன – like long strands of sapphire,  மாஇரு மருப்பின் – with a large and dark stem, பொன் வார்ந்தன்ன – like made with stretched gold, புரி அடங்கு நரம்பின் – with tightly tied strings, தொடை அமை – ties are perfect, கேள்வி – lute (ஆகுபெயர் யாழிற்கு), இடவயின் தழீஇ  – hugging on your left side (தழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை)

பாணனது வறுமை

வெந்தெறல் கனலியொடு மதி வலம் திரிதரும்
தண் கடல் வரைப்பில் தாங்குநர்ப் பெறாது,
பொழி மழை துறந்த புகை வேய் குன்றத்துப்
பழுமரம் தேரும் பறவை போலக்,   20
கல்லென் சுற்றமொடு கால் கிளர்ந்து திரிதரும்

புல்லென் யாக்கைப் புலவுவாய்ப் பாண! (17-22)

The Poverty of the Bard

you with a body that is thin, wander with your

loud relatives, like birds that seek fruit trees

in the mountains with fog, abandoned by rain,

frustrated that you cannot find donors in this

world surrounded by the cool ocean, circled

with strength by the moon and heated by the

hot sun, O frustrated bard!

Notes:  பழ மரமும் புள்ளும்:  புறநானூறு 173 – பழுமரம் புள் இமிழ்ந்தன்ன, புறநானூறு 370 – பழுமரம் உள்ளிய பறவை போல, பெரும்பாணாற்றுப்படை 20 – பழுமரம் தேரும் பறவை போல, பொருநராற்றுப்படை 64 – பழுமரம் உள்ளிய பறவையின், மதுரைக்காஞ்சி 576 – பழம் தேர் வாழ்க்கைப் பறவை போல.

Meanings:  வெந்தெறல் கனலியொடு – along with the sun that emits great heat, மதி – the moon, வலம் திரிதரும் – roams with strength, தண் கடல் வரைப்பில் – in the land surrounded by the cool ocean as its limits, தாங்குநர்ப் பெறாது – not getting donors, பொழி மழை துறந்த – abandoned by the pouring rains, புகை வேய் குன்றத்து – in the mountains with fog, பழுமரம் தேரும் பறவை போல – like birds that search for fruit trees, கல்லென் சுற்றமொடு – with loud relatives, கால் – places (கல்லென் – ஒலிக்குறிப்பு), கிளர்ந்து – rising  up, திரிதரும் – roaming around, புல்லென் யாக்கை – dull body, body that is thin, புலவுவாய்ப் பாண – O frustrated bard, O bard who talks ill of your training and work (பாண – அண்மை விளி)

பரிசு பெற்றோன் தன் செல்வ நிலையை எடுத்துரத்தல்

பெருவறம் கூர்ந்த கானம் கல்லெனக்
கருவி வானம் துளி சொரிந்தாங்குப்,
பழம் பசி கூர்ந்த எம் இரும்பேர் ஒக்கலொடு   25
வழங்கத் தவாஅப் பெருவளன் எய்தி,
வால் உளைப் புரவியொடு வயக்களிறு முகந்துகொண்டு

யாம் அவணின்றும் வருதும்; (23-28)

The Bard who received wealth tells the other Bard about it

We are returning with our very large family

that was hungry for a long time, after receiving

gifts of horses with white tufts, strong bull

elephants and great wealth that will not get

reduced by giving, like a dry forest receiving

loud, heavy rain with thunder and lightning.

Notes:  இரும்பேர் ஒக்கல் – நச்சினார்க்கினியர் உரை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பொருநராற்றுப்படை 61, சிறுபாணாற்றுப்படை 139, 144, பெரும்பாணாற்றுப்படை 25, 470, மலைபடுகடாம் 157 – கரிய பெரிய சுற்றம், ஒளவை துரைசாமி உரை – புறநானூறு பாடல்கள் 69, 150, 370, 378, 390, 391, 393, 394, 396 – மிக்க பெரிய சுற்றத்தார், மிகப் பெரிய சுற்றம், புறநானூறு 320 – கரிய பெரிய சுற்றத்தார், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – அகநானூறு 301 – மிகப் பெரிய சுற்றத்தார்.  கருவி வானம் (23) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இடி மின்னல் முதலிய தொகுதிகளையுடைய முகில்கள்.  கூர்– கூர்ப்பும் கழிவும் உள்ளது சிறக்கும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 18).

Meanings:  பெருவறம் கூர்ந்த கானம் – forest that is very dry, கல்லெனக் கருவி வானம் துளி சொரிந்தாங்கு – like how the clouds with thunder and lightning poured rain loudly, பழம் பசி கூர்ந்த – with great hunger for a long time, எம் இரும்பேர் ஒக்கலொடு – with my very large clan of relatives (இரும்பேர் – ஒருபொருட்பன்மொழி), வழங்கத் தவாஅ – won’t get reduced by giving (தவாஅ – இசை நிறை அளபெடை), அப் பெருவளன் எய்தி – attaining great wealth (வளன் – வளம் என்பதன் போலி), வால் உளைப் புரவியொடு – along with horses with white tufts, along with horses with white head ornaments, வயக்களிறு – mighty male elephants, முகந்துகொண்டு யாம் அவணின்றும் வருதும் – we are coming from there after receiving all these

திரையனது சிறப்பை அறிவித்தல்

….. …. ………. நீயிரும்,

இருநிலம் கடந்த திருமறு மார்பின்
முந்நீர் வண்ணன் பிறங்கடை, அந்நீர்த்   30
திரைதரு மரபின் உரவோன் உம்பல்,
மலர்தலை உலகத்து மன் உயிர் காக்கும்
முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும்
இலங்கு நீர்ப் பரப்பின் வளைமீக் கூறும்
வலம்புரி அன்ன வசை நீங்கு சிறப்பின்,   35
அல்லது கடிந்த அறம் புரி செங்கோல்,
பல்வேல் திரையற் படர்குவிர் ஆயின்,

கேள் அவன் நிலையே கெடுக நின் அவலம்! (28-38)

Announcing the Fame of Thiraiyan

Your poverty will be removed if you go to

Thiraiyan who has an army of spears and a

scepter with justice and without any evil,

who is of Chōzha lineage that is from the ocean

with waves, heir to Thirumal of ocean color,

who measured the earth in one step and has

Thirumakal on his chest, greater than the three

great kings with armies with roaring drums,

who protect lives on this wide earth.  His faultless

splendor is great like the right-whorled conches

from the bright, wide ocean that is praised as

the best among conch.

Listen to what I have to say about him!

Notes:  அல்லது கடிந்த (36) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மறத்தைப் போக்கின, ச. வே. சுப்பிரமணியன் உரை – தீமையை நீக்கி.   முந்நீர் – தமிழகம் கிழக்கு தெற்கு மேற்கு ஆகிய மூன்று திசையானும் நீர்வளைவுண்டது.  முந்நீர் என்னும் தமிழ்க்கிளவி இம்முப்புறக் கடலமைப்பைச் சுட்டுவது – வ. சுப. மாணிக்கனாரின் ‘தமிழ்க்காதல்’ நூல், ஆற்று நீரும், ஊற்று நீரும் மழை நீரும் உடைமையான் முந்நீர் – ஒளவை துரைசாமி புறநானூறு 9 உரை, நிலத்தைப் படைத்தலும் காத்தலும் அழித்தலுமாகிய நீர் – நச்சினார்க்கினியர் மதுரைக்காஞ்சி 75 உரை.

Meanings:  நீயிரும் – also you, இரு நிலம் கடந்த – measured the large land, stepped over the large land, திருமறு மார்பின் – with a chest with Thirumakal, with a chest with Lakshmi,  முந்நீர் வண்ணன் – one with the color of the ocean, Thirumal, பிறங்கடை – one who came behind, heir, அந்நீர்த் திரைதரு மரபின் – of the family with heritage given by that ocean, உரவோன் உம்பல் – heir of a strong man, heir of a wise man, of Chōzha heritage, மலர்தலை உலகத்து – in the wide world,  மன் உயிர் காக்கும் – protecting stable lives, முரசு முழங்கு தானை மூவர் உள்ளும் – among the three great kings with armies with roaring drums, இலங்கு நீர்ப் பரப்பின் – in the bright wide water (ocean), வளை மீக் கூறும் – praised more than other conches, வலம்புரி அன்ன – like the right-whorled conches, வசை நீங்கு சிறப்பின் – with faultless greatness, அல்லது கடிந்த –removing what is evil, removing great anger, அறம் புரி – desiring virtue, desiring justice, செங்கோல் – scepter, பல்வேல் திரையன் படர்குவிர் ஆயின் – if you go to Thiraiyan with many spears, கேள் அவன் நிலையே – listen about his situation, கெடுக நின் அவலம் – let your poverty be ruined, let your poverty be lost (கெடுக – வியங்கோள் வினைமுற்று)

திரையனது ஆணை

அத்தம் செல்வோர் அலறத் தாக்கிக்
கைப்பொருள் வௌவும் களவு ஏர் வாழ்க்கைக்   40
கொடியோர் இன்று அவன் கடியுடை வியன் புலம்;
உருமும் உரறாது, அரவும் தப்பா,
காட்டு மாவும் உறுகண் செய்யா,

வேட்டு ஆங்கு, அசைவுழி அசைஇ, நசைவுழித் தங்கிச்,

சென்மோ இரவல! சிறக்க நின் உள்ளம்! (39-45)

Safe paths in Thiraiyan’s country

In his protected, wide country, there are no

cruel wasteland bandits whose livelihood is

plucking things from the hands of people,

attacking them as they scream.   Thunder does

not attack, snakes don’t kill, and wild animals

do not hurt.  Rest wherever you desire to rest,

relax and proceed.  May your mind flourish!

Meanings:  அத்தம் செல்வோர் – those who go to the wasteland, அலறத் தாக்கி – attack them as they scream, கைப்பொருள் வௌவும் – plunder what they carry in their hands, களவு ஏர் வாழ்க்கைக் கொடியோர் – cruel/evil people (men) who live a life of stealing (as their plow/livelihood), இன்று – without, அவன் கடியுடை வியன் புலம் – his vast land with protection, உருமும் உரறாது – thunder does not roar/attack, அரவும் தப்பா – snakes don’t err (don’t bite), காட்டு மாவும் உறுகண் செய்யா – forest animals do not hurt, வேட்டு ஆங்கு அசைவுழி அசைஇ – rest where you are tired (அசைவுழி  – உழி ஏழாம் வேற்றுமை உருபு, அசைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), நசைவுழி – desired place (நசைவுழி – உழி ஏழாம் வேற்றுமை உருபு), தங்கி சென்மோ இரவல – stay and go O bard in need (மோ – முன்னிலையசை, an expletive of the second person), சிறக்க நின் உள்ளம் – may your mind flourish (சிறக்க – வியங்கோள் வினைமுற்று)

உப்பு வணிகர் செல்லும் நெடிய வழி

கொழுஞ்சூட்டு அருந்திய, திருந்து நிலை ஆரத்து,
முழவின் அன்ன முழுமர உருளி,
எழூஉப் புணர்ந்தன்ன பரூஉக்கை நோன் பார்,
மாரிக் குன்றம் மழை சுமந்தன்ன,
ஆரை வேய்ந்த அறைவாய்ச் சகடம்  50
வேழம் காவலர் குரம்பை ஏய்ப்பக்
கோழி சேக்கும் கூடுடைப் புதவின்,
முளை எயிற்று இரும்பிடி முழந்தாள் ஏய்க்கும்
துளை அரைச் சீறுரல் தூங்கத் தூக்கி,
நாடக மகளிர் ஆடுகளத்து எடுத்த   55
விசி வீங்கு இன் இயம் கடுப்பக் கயிறு பிணித்துக்
காடி வைத்த கலனுடை மூக்கின்,
மகவுடை மகடூஉப் பகடு புறம் துரப்பக்
கோட்டு இணர் வேம்பின் ஏட்டு இலை மிடைந்த
படலைக் கண்ணிப் பருஏர் எறுழ்த் திணிதோள்,   60
முடலை யாக்கை, முழு வலி மாக்கள்
சிறு துளைக் கொடு நுகம் நெறிபட நிரைத்த,
பெருங் கயிற்று ஒழுகை மருங்கில் காப்பச்
சில்பத உணவின் கொள்ளை சாற்றிப்

பல் எருத்து உமணர் பதி போகு நெடு நெறி, (46-65)

The Long Path that Salt Merchants take

The wagons of salt merchants have wheel

rims which surround perfectly placed spokes,

massive wheel hubs made from huge trees,

thick, strong wooden axle bars appearing like

two fortress gate cross bars tied together, roofs

woven with grass looking like rain clouds carried

by the mountains during monsoons, and cages

for domestic fowl resembling the huts of guards

who protect fields against elephants.

In a wagon, there is a small mortar with holes

in the shape of the knees of a cow elephant with

tusks like the sprouts of bamboo, that dangles

from the cart near the cage.

The salt merchant’s wife, holding her child,

is seated on a wooden bar on which a pickle pot

circled with ropes is placed, that resembles

small drums with holes that are tied with ropes

and played when drama actresses dance in dancing

arenas, that resemble the legs of female elephants

whose tusks appear like bamboo sprouts.

She hits the oxen on their back and drives the

cart, and strong men with thick shoulders and firm

bodies wearing garlands made with very fine leaves

of neem trees with clusters of flowers on branches,

walk near the cart with curved yoke with small holes

tied properly with large ropes, calling out the price of

salt, in the long path that takes the salt merchants

owning many bulls, to many towns.

Notes:  அறைவாய்ச் சகடம் (50) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  ‘அறைத்துச் செல்லும் வாயையுடைய’ எனினுமாம், ‘வாய் அறை சகடம் என மாறி வழியை அறுத்துச் செல்லும் சகடம்’ எனினுமாம், அறைவாய்ச் சகடம், அகநானூறு 301 – வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – ‘ஒலியினைச் செய்யும் வாயினுடைய வண்டி’, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ‘அறுத்து அமைத்த வாயையுடைய சகடம்’.  மூக்கின் (57) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மூக்கு – சகடத்தின் முன்னர் நுகத்தடி பிணைக்கப்பட்ட மரம்.  இக்காலத்திலும் மூக்கணை என்றே வழங்குதல் அறிக.  எறுழ் – எறுழ் வலி ஆகும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 92).

Meanings:  கொழுஞ்சூட்டு – with thick wheel rims, அருந்திய – swallowed, covered, திருந்து நிலை ஆரத்து – with perfectly placed spokes, முழவின் அன்ன – like drums (முழவின் – இன் சாரியை), முழு மர – of thick trees, of whole trees, உருளி – round wheel hubs, எழூஉப் புணர்ந்தன்ன – like two wooden bars (from fort gates) that are united (எழூஉ – இசைநிறை அளபெடை), பரூஉக்கை நோன் பார் – thick and strong wooden bar (பரூஉ – இசைநிறை அளபெடை, பார் – வண்டியின் அடியிலுள்ள நெடுஞ்சட்டம்), மாரிக் குன்றம் மழை சுமந்தன்ன – like the mountains carrying the rain clouds in the rainy season, ஆரை வேய்ந்த – mat woven with grass, அறைவாய்ச் சகடம் – wagon that cuts into the path, wagon front made with cut grass, வேழம் காவலர் குரம்பை ஏய்ப்ப – like the huts that guards who protect from elephants have built (on tall platforms), கோழி சேக்கும் கூடுடைப் புதவின் – with baskets with hens residing near the entrance, முளை எயிற்று – with tusks that are like sprouts (of bamboo), இரும்பிடி – dark/big female elephant, முழந்தாள் ஏய்க்கும் – like the legs (முழந்தாள் = முழங்கால் முட்டுக்கும் கணுக்காலுக்கும் இடையிலுள்ள உறுப்பு, part of the leg between the knee and the ankle), துளை – holes, அரைச் சீறுரல் –  a small mortar, தூங்கத் தூக்கி – moving and lifting, நாடக மகளிர் ஆடுகளத்து – in the dancing hall of drama actresses, எடுத்த – carrying, விசி வீங்கு – tied with strings, இன் இயம் கடுப்ப – like  the sweet instruments/drums (கடுப்ப – உவம உருபு), கயிறு பிணித்து – tied with ropes, காடி வைத்த கலனுடை மூக்கின் – on the wooden part of the cart where the yoke is attached that bears the vessels with pickles, மகவுடை மகடூஉ – lady holding a child (மகடூஉ- இயற்கை அளபெடை), பகடு – oxen, புறம் துரப்ப – hit on the back, கோட்டு இணர் வேம்பின் – neem trees with clusters of flowers on their branches, ஏட்டு இலை மிடைந்த – woven with the superior leaves (ஏடு – மேன்மை), படலைக் கண்ணி – leaf garlands, பருஏர் எறுழ்த் திணிதோள் – thick and strong shoulders, முடலை யாக்கை  – tight bodies, முழு வலி மாக்கள் – men with great strength, சிறு துளை – small holes, கொடு நுகம் – curved yoke, நெறிபட நிரைத்த – tied straight in a proper manner, பெருங் கயிற்று – with large ropes, ஒழுகை மருங்கில் – near the cart, காப்ப – protected, சில்பத உணவின் – of salt which is food, கொள்ளை சாற்றி – calling out prices, பல் எருத்து – with many oxen, உமணர் – salt merchants, பதி போகு – going to towns, நெடு நெறி – long path

வம்பலர் கழுதைச் சாத்தொடு செல்லும் காட்டுவழி

எல்லிடைக் கழியுநர்க்கு ஏமம் ஆக,
மலையவும் கடலவும் மாண்பயம் தரூஉம்,
அரும்பொருள் அருத்தும் திருந்து தொடை நோன் தாள்
அடிபுதை அரணம் எய்தி படம் புக்குப்
பொரு கணை தொலைச்சிய புண்தீர் மார்பின்,   70
விரவு வரிக் கச்சின் வெண்கை ஒள் வாள்,
வரை ஊர் பாம்பின் பூண்டு புடை தூங்கச்
சுரிகை நுழைந்த சுற்று வீங்கு செறிவுடைக்
கரு வில் ஓச்சிய கண் அகன் எறுழ்த்தோள்,
கடம்பு அமர் நெடுவேள் அன்ன மீளி,   75
உடம்பிடித் தடக்கை ஓடா வம்பலர்,
தடவு நிலைப் பலவின் முழு முதற் கொண்ட
சிறு சுளைப் பெரும்பழம் கடுப்ப, மிரியல்
புணர்ப்பொறை தாங்கிய வடு ஆழ் நோன் புறத்து
அணர்ச்செவிக் கழுதைச் சாத்தொடு வழங்கும்   80
உல்குடைப் பெருவழிக் கவலை காக்கும்

வில்லுடை வைப்பின் வியன் காட்டு இயவின்; (66-82)

The Forest Path on which Merchants Travel with their Donkeys

As a protection to those who travel during the

day, there are merchants who trade with rare

things that are from the mountains and oceans.

They are men of firm mind who wear body shirts

and sandals that cover their feet.  They have scars

on their chests, caused by taking arrows from foes.

Adept in archery, they hang bright swords with

white hilts, on the striped cloth tied around their

chests, which resemble snakes crawling on

mountains.

They have daggers on their tight clothing.  They

attack and ruin the strengths of the bows of the

wayside bandits.  Their strength is like that of

Murukan who resides in kadampam trees.  They

have large hands carrying spears and they don’t

back off.

They travel on wide toll roads with their donkeys

with lifted ears and backs with deep scars,

that carry loads of pepper sacks, well balanced,

resembling jackfruits with small segments

that grow on the low, thick trunks of curved trees.

The forked forest paths used by merchants are

protected by those with bows.

Notes:  தட – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24).  அவற்றுள், தட என் கிளவி கோட்டமும் செய்யும் (தொல்காப்பியம். உரியியல் 26).  எறுழ் – எறுழ் வலி ஆகும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 92).  அடிபுதை அரணம் (69) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காலை மூடிய செருப்பு, காலை மூடாத செருப்பின் வேறு எனத் தெரிய அடிபுதை அரணம் என்றார்.  அடிபுதை அரணம் அணிவார் தமிழ் நாட்டார் அல்லாத புறநாட்டு வம்பலர் ஆதலும் அறிக.  அரணம் எய்தி – அரணம் எய்தி – மறைக்கின்ற செருப்பைக் கோத்து, அரணத்தால் நடந்து எனினுமாம்.

Meanings:  எல்லிடைக் கழியுநர்க்கு – for those who pass during the day, ஏமம் ஆக – as protection, மலையவும் கடலவும் – from the mountains and oceans, மாண் பயம் தரூஉம் – yields with esteem (தரூஉம் – இசைநிறை அளபெடை), அரும் பொருள் – rare things, அருத்தும் – share with desire, make others eat, திருந்து தொடை – perfectly started work, நோன் தாள் – unshakeable effort, அடி புதை அரணம் எய்தி – wearing sandals that cover the feet, wearing shoes that cover the feet (அரணம் எய்தி – மறைக்கின்ற செருப்பைக் கோத்து,), படம் புக்கு – wearing a body shirt, பொரு கணை தொலைச்சிய – removed the strengths of the with arrows in fights with wayside bandits, புண் தீர் மார்பின் – with chests with sores healed, விரவு வரிக் கச்சின் – on the striped cloth wrapped around their bodies, வெண்கை – white handles, ஒள் வாள் – bright sword, வரை ஊர் பாம்பின் – like a snake crawling on a mountain (பாம்பின் – இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது.  ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு),  பூண்டு – tied, புடை தூங்க – hung on one side, சுரிகை நுழைந்த – sword placed, சுற்று வீங்கு செறிவு உடை – tightly worn clothes surrounding the body, கரு வில் – black bows, strong bows, ஓச்சிய கண் அகன் எறுழ்த்தோள் – strong wide shoulders that attacked and weakened the bows of the bandits, கடம்பு அமர் நெடுவேள் அன்ன மீளி – strength like that of Murukan who is in a Kadampam tree, Neolamarckia cadamba, உடம்பிடி – spears, தடக்கை – large hands, ஓடா வம்பலர் – travelers/strangers who don’t run away, தடவு நிலைப் பலவின் – of jackfruit trees with curved trunks, of jackfruit trees with large trunks, Artocarpus heterophyllus, முழு முதற் கொண்ட – that are low on the thick trunks, சிறு சுளைப் பெரும்பழம் – large fruits with small segments, கடுப்ப – like (உவம உருபு), மிரியல் – black pepper, புணர்ப்பொறை தாங்கிய – carrying the weight together, வடு ஆழ் நோன் புறத்து – with strong back with deep scars, அணர்ச் செவிக் கழுதைச் சாத்தொடு – with merchants with donkeys with lifted ears, வழங்கும் – go, உல்குடைப் பெருவழி – huge path with toll roads, கவலை காக்கும் – protects the forked paths, வில்லுடை வைப்பின் – in towns/places bow warriors with bows, வியன் காட்டு இயவின் – in the vast forest paths

எயினர் குடிசை

நீள் அரை இலவத்து அலங்கு சினை பயந்த,
பூளை அம் பசுங்காய் புடை விரிந்தன்ன,
வரிப்புற அணிலொடு கருப்பை ஆடாது,   85
யாற்று அறல் புரையும் வெரிந் உடைக் கொழுமடல்,
வேற்றலை அன்ன வைந்நுதி நெடுந்தகர்,

ஈத்து இலை வேய்ந்த எய்ப்புறக் குரம்பை; (83-88)

The Huts of Forest Dwellers

The huts of forest dwellers are woven with

thick fronds of date palms, their back sides

like the river sand and the sharp ends like the

tips of spears.  The huts on the raised land

resemble the backs of porcupines.  Rats, and

squirrels with striped backs looking like the

open cotton pods of ilavam trees with swaying

branches and tall trunks, are unable to get in.

Notes:  வை– வையே கூர்மை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 91).

Meanings:  நீள் அரை இலவத்து – of ilavam trees/silk cotton trees with tall trunks, Bombax malabaricum, அலங்கு சினை பயந்த – given by the swaying branches, பூளை அம் பசுங்காய் – beautiful green pods with cotton (பூளை – பஞ்சு), புடை விரிந்தன்ன – like the sides are split and open, வரிப்புற அணிலொடு – squirrels with stripes on their backs, கருப்பை ஆடாது – rats not roaming, யாற்று அறல் புரையும் – like the river sand (புரை – உவம உருபு, a comparison word), வெரிந் உடை – with the back side, கொழு மடல் – thick fronds, வேல்தலை அன்ன – like the ends of spears, வைந்நுதி – sharp tips, நெடுந்தகர் – tall raised land (தகர் – மேட்டு நிலம்), ஈத்து இலை வேய்ந்த – woven with date palm leaves, எய்ப்புறக் குரம்பை – huts that resemble porcupine backs

புல்லரிசி எடுத்தல்

மான் தோல் பள்ளி மகவொடு முடங்கி,
ஈன் பிணவு ஒழியப் போகி நோன் காழ்   90
இரும்புதலை யாத்த திருந்து கணை விழுக்கோல்
உளிவாய்ச் சுரையின் மிளிர மிண்டி,
இருநிலக் கரம்பைப்படு நீறு ஆடி,

நுண் புல் அடக்கிய வெண்பல் எயிற்றியர், (89-94)

Collecting Grass Grain

Other than those who have given birth

recently who are resting on their cots made with

deer skins, women with white teeth, belonging to

the hunter clans, dig with tools with strong, fine

rods and sharp iron tips like those in chisels,

turn the soil and collect fine grains from the dust

from the vast, dry land.

Notes:   பிணவு (90) – பெண்.  பெண்ணும் பிணாவும் மக்கட்குரிய (தொல்காப்பியம், மரபியல் 61).  சுரை (92) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பாரைக்கு (கடப்பாரைக்கு) ஆகுபெயர் என்க.

Meanings:  மான் தோல் – deer skin, பள்ளி – bed, மகவொடு முடங்கி – lying with children, ஈன் பிணவு ஒழியப் போகி – those other than the hunter woman who have given birth, நோன் காழ் – strong shaft, strong column, இரும்புதலை – iron top, யாத்த – attached, திருந்து கணை விழுக்கோல் – perfect/ thick/ fine rods, உளிவாய்ச் சுரையின் – with rods with sharp ends like those in chisels (சுரையின் – கடப்பாரையால், with iron digging rods), மிளிர – turning (soil) upside down, மிண்டி – stabbing, digging (மிண்டி – குத்தி), இரு நிலக் கரம்பைப்படு நீறு ஆடி – from the dust that rises up in the vast dry land, நுண் புல் அடக்கிய – they removed the fine grains, வெண்பல் எயிற்றியர் – the females of the wasteland hunters with white teeth

எயிற்றியர் அளிக்கும் உணவு

பார்வை யாத்த பறை தாள் விளவின்   95
நீழல் முன்றில் நில உரல் பெய்து,
குறுங்காழ் உலக்கை ஓச்சி, நெடுங்கிணற்று
வல் ஊற்று உவரி தோண்டித் தொல்லை
முரவுவாய்க் குழிசி முரி அடுப்பு ஏற்றி,
வாராது அட்ட, வாடூன் புழுக்கல்,   100
வாடாத் தும்பை வயவர் பெருமகன்,
ஓடாத் தானை ஒண் தொழிற் கழற்கால்
செவ்வரை நாடன் சென்னியம் எனினே,
தெய்வ மடையின் தேக்கு இலைக் குவைஇ, நும்

பைதீர் கடும்பொடு பதம் மிகப் பெறுகுவிர்; (95-105)

Food given by Forest Dwellers

In a front yard, in the shade of a woodapple

tree whose trunk has been reduced by a

decoy deer that is tied to attract other deer,

they pour the grain into an ural

set in the ground, and pound with their short

ulakkai, draw brackish water from a well, and

cook it along with dried white meat, in an old

pot with a ruined mouth rim, on a broken stove.

If you tell them that you are the bards of the lord

of the splendid mountains, wearing a gold thumpai

garland and bright warrior anklets, who owns an

army that does not run away from battles, they will

feed you and your hungry relatives abundant food,

heaped on teak leaves, like offerings given to gods.

Notes:  நற்றிணை 167-6 – பயன் தெரி பனுவல் பை தீர் பாண.  பார்வை (95) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – பார்வை மான், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பார்வை மான், மானைக் காட்டி மானைப் பிடித்தற் பொருட்டு வளர்க்கப்பட்ட மான் என்க, பார்வை = ஆகுபெயர், நற்றிணை 212-1 – பார்வை வேட்டுவன் படுவலை – பின்னத்தூர் அ. நாராயணசாமி ஐயர் உரை – பார்வை ஒன்றனை வைத்து வேட்டுவன் அமைத்த வலை.  கழகத் தமிழ் அகராதி – பார்வை விலங்கு என்பது விலங்கைப் பிடிக்க பழகிய விலங்கு.  பார்வை:  பார்வை வேட்டுவன் நற்றிணை 212-1, 312-4, பார்வைப் போர் – கலித்தொகை 95-17, பார்வை யாத்த – பெரும்பாணாற்றுப்படை 95, பார்வை மடப் பிணை 20-4.  பைதீர் (105) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பசுமை தீர்ந்த.  பைதீர் பாணரொடு (மலைபடுகடாம் 40) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ‘பை – பசுமை, ஈங்கு செல்வமுடைமையின் மேற்று.  செல்வத்தை பசுமை என்றும் நல்குரவைக் கருமை என்றும் கூறுதல் மரபு  இனி, பை இளமை எனக் கொண்டு இளமை தீர்ந்த பாணர் எனினுமாம்’.  பைதீர் பாண (நற்றிணை 167-6) – பின்னத்தூர் அ. நாராயணசாமி ஐயர் உரை – வருத்தமில்லாத பாணனே, ஒளவை துரைசாமி உரை  – வருத்தமுடைய பாணனே.  வாடாத் தும்பை (101) – வாடாத தும்பை மலர்கள், பொன்னால் செய்த தும்பை எனவும் கொள்ளலாம், வாடாத் தாமரை – பொன்னால் செய்த தாமரை (புறநானூறு 126, 319), வாடா மாலை – பொன்னினால் செய்த மாலை (நற்றிணை 90-5, புறநானூறு 364-1.

Meanings:  பார்வை – a trap (a decoy) animal that has been tied to attract other animals (பார்வை  – ஆகுபெயர்), யாத்த – tied, பறை தாள் – reduced trunk, worn out trunk (பறை – தேய்ந்த), விளவின் – of a wood apple tree, vilām palam, Limonia acidissima, நீழல் முன்றில் – in the front yard with shade (முன்றில் – இல் முன், நீழல் – நிழல் என்பதன் நீட்டல் விகாரம்), நில உரல் பெய்து – pour into the well of a pounding stone set in the ground, குறுங்காழ் உலக்கை ஓச்சி – pounding with a short pestle, நெடுங்கிணற்று வல் ஊற்று உவரி தோண்டி – they draw salty water from a long well – Puranānūru 311-1 – களர்ப்படு கூவல் தோண்டி, தொல்லை – old, முரவுவாய் – mouth rim ruined, குழிசி – pot, முரி அடுப்பு ஏற்றி – light the broken stove, வாராது – without cutting, அட்ட வாடு ஊன் புழுக்கல் – dish made cooked with dry white meat, வாடாத் தும்பை வயவர் பெருமகன் – the lord of the warriors wearing unfading thumpai flowers, gold flowers that do not fade, Leucas aspera, ஓடாத் தானை – army that does not run away, ஒண் தொழிற் கழற்கால் – wearing fine bright warrior anklets on his feet, செவ்வரை நாடன் – lord of the splendid mountains, சென்னியம் எனினே – if you tell that you are the bards (சென்னியம் – தன்மைப் பன்மை), தெய்வ மடையின் – like the offerings made to gods, தேக்கு இலைக் குவைஇ – heaping on teak leaves, Tectona grandis (குவைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), நும் பைதீர் கடும்பொடு – along with your hungry relatives, along with your poor relatives, along with your relatives who end sorrow, பதம் மிகப் பெறுகுவிர் – you will get abundant food

பாலை நிலக் கானவர்களின் வேட்டை

மான் அடி பொறித்த மயங்கு அதர் மருங்கின்,
வான் மடி பொழுதில் நீர் நசைஇக் குழித்த
அகழ் சூழ் பயம்பின் அகத்து ஒளித்து ஒடுங்கிப்
புகழா வாகைப் பூவின் அன்ன,
வளை மருப்பு ஏனம் வரவு பார்த்திருக்கும்  110
அரை நாள் வேட்டம் அழுங்கின், பகல் நாள்,
பகுவாய் ஞமலியொடு பைம்புதல் எருக்கித்
தொகுவாய் வேலித் தொடர் வலை மாட்டி,
முள் அரைத் தாமரைப் புல் இதழ் புரையும்
நெடுஞ்செவிக் குறுமுயல் போக்குஅற வளைஇ,   115
கடுங்கண் கானவர் கடறு கூட்டுண்ணும்

அருஞ்சுரம் இறந்த அம்பர், (106-117)

Hunting done by Forest Dwellers

The forest dwellers await boars that have

curved tusks resembling agathi flowers, stalking

them from the deep pits dug up with desire when

the rains had stopped, near the confusing path

with foot imprints of deer.  If they complete

their midnight hunting, they go with their dogs

with gaping mouths during the day and capture

small hares with long ears that resemble the

sepals of lotus flowers with thorny stems,

chasing them out of green bushes that grow on

tight fences, combining many nets.  They surround

them, and the hares are unable to escape.

Such is the wilderness where the harsh forest

dwellers eat the yields of the forest.

Notes:  புகழா வாகை (109) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – புகழா வாகை அகத்திக்கு வெளிப்படை.  வாகையாயின் புகழப்படும் என்பது கருத்து.  வாகை வெற்றிப் புகழ்க்கு அடையாளப் பூவாதல் அறிக.  ‘கடவுள் வாகை’ என்றார் பதிற்றுப்பத்தில் (பாடல் 66).  தொகுவாய் (113) – நெடுநல்வாடை 65 – தொகுவாய்க் கன்னல்.

Meanings:  with மான் அடி பொறித்த – deer feet imprints, மயங்கு அதர் மருங்கின் – in the confusing path, வான் மடி பொழுதில் – when the clouds have not done their task of raining (வான் – ஆகுபெயர் முகிலுக்கு), நீர் நசைஇக் குழித்த – pits dug with desire for water (நசைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), அகழ் சூழ் பயம்பின் அகத்து – inside the dug up deep pits surrounding depressions, ஒளித்து ஒடுங்கி – hiding, புகழா வாகைப் பூவின் அன்ன – like the not praised agathi/West Indian Pea Tree flowers (பூவின் – இன் சாரியை), வளை மருப்பு – curved tusks, ஏனம் வரவு பார்த்திருக்கும்  – waiting for boars, அரைநாள் வேட்டம் – midnight hunting, அழுங்கின் – if they end, பகல் நாள் – the leftover daytime, பகுவாய் ஞமலியொடு – with dogs with gaping mouths, பைம்புதல் எருக்கி – chasing out of green bushes by hitting against the bushes, தொகுவாய் வேலி – on the tight fence, தொடர் வலை மாட்டி – they place the nets that are combined together, முள் அரைத் தாமரை – lotus with thorny stems, புல் இதழ் புரையும் – like the thin outer petals, like the dull sepals (புரை – உவம உருபு, a comparison word), நெடுஞ்செவிக் குறுமுயல் – small hares with long ears (குறுமுயல் – பண்புத்தொகை), போக்கு அற – unable to escape, வளைஇ  – surrounding them (வளைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), கடுங்கண் கானவர் – harsh forest men, கடறு கூட்டுண்ணும் – eat together food from the forest, அருஞ்சுரம் இறந்த அம்பர் – pass the harsh wasteland there

எயினரது அரணில் பெறும் பொருள்கள்

…… ……….. ………. பருந்து பட,
ஒன்னாத் தெவ்வர் நடுங்க, ஓச்சி,
வைந்நுதி மழுங்கிய புலவுவாய் எஃகம்
வடி மணிப் பலகையொடு நிரைஇ, முடிநாண்   120
சாபம் சார்த்திய கணை துஞ்சு வியல் நகர்;
ஊகம் வேய்ந்த உயர்நிலை வரைப்பின்,
வரைத்தேன் புரையும் கவைக்கடைப் புதையொடு,
கடுந்துடி தூங்கும் கணைக்காற் பந்தர்த்
தொடர் நாய் யாத்த துன்னருங் கடிநகர்;   125
வாழ் முள் வேலிச் சூழ் மிளைப் படப்பைக்
கொடு நுகம் தழீஇய புதவின், செந்நிலை
நெடு நுதி வயக்கழு நிரைத்த வாயில்
கொடு வில் எயினக் குறும்பில் சேப்பின்,
களர் வளர் ஈந்தின் காழ் கண்டன்ன,   130
சுவல் விளை நெல்லின் செவ் அவிழ்ச் சொன்றி,
ஞமலி தந்த மனவுச்சூல் உடும்பின்

வறைகால் யாத்தது வயின்தொறும் பெறுகுவிர்; (117-133)

What you can get from the Forest Forts

 Spears with sharp tips, stinking of flesh,

blunted by attacking enemies causing them

to tremble, as kites come for flesh, are placed

in a row along with shields with pretty gems.

Bows with strings lean against the large

house with arrows.  The tall walls are made

of ookam grass on which bundles of arrows

with forked ends hang like honeycombs in the

mountains.  Dogs are chained to the pavilion

with thick pillars where thudi drums hang.

The protected grove around the fort is surrounded

by a living thorn fence.

If you reach the fort, belonging to the harsh forest

dwellers carrying curved bows, with attached doors

with wooden bars and an entrance with tall, pointed,

strong rods in a row, you will be fed red rice from the

paddy growing in the highland, that resembles the

seeds of date palms growing in the saline land.

In every home, you will be given poriyal dishes,

cooked with monitor lizards with eggs looking like

conch shells, brought by hunting dogs, that hide the

rice that is served.

Notes: ஒப்புமை – பட்டினப்பாலை 78 – கிடுகு நிரைத்து எஃகு ஊன்றி நடுகல்லின் அரண் போல, பட்டினப்பாலை 167 – காழ் ஊன்றிய கவி கிடுகின், முல்லைப்பாட்டு 41 – பூந்தலைக் குந்தம் குத்தி கிடுகு நிரைத்து, பெரும்பாணாற்றுப்படை 119-120 – எஃகம் வடி மணிப் பலகையொடு நிரைஇ (119-120).  பெரும்பாணாற்றுப்படை 131-133 – நெல்லின் செவ் அவிழ்ச் சொன்றி ஞமலி தந்த மனவுச்சூல் உடும்பின் வறைகால் யாத்தது வயின்தொறும் பெறுகுவிர், மலைபடுகடாம் 176 – முளவுமாத் தொலைச்சிய பைந்நிணப் பிளவை பிணவு நாய் முடுக்கிய தடியொடு விரைஇ.  வை– வையே கூர்மை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 91).

Meanings:  பருந்து பட – kites coming for flesh, ஒன்னாத் தெவ்வர் நடுங்க – causing disagreeing enemies to tremble, ஓச்சி – attacking, வைந்நுதி – sharp tips, மழுங்கிய – blunted, புலவுவாய் எஃகம் – spears with flesh, spears with flesh stink, வடி மணிப் பலகையொடு நிரைஇ – placed them in a row with shields with pretty gems (நிரைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), முடி நாண் சாபம் சார்த்திய – leaned the bows with strings (முடி நாண் – வினைத்தொகை), கணை துஞ்சு வியல் நகர் – wide house with arrows, ஊகம் வேய்ந்த – woven with ookam grass, Aristida setacca, Broomstick grass,  உயர்நிலை வரைப்பின்  – in the walls that are high, வரைத் தேன் – mountain honeycombs, புரையும் – are like (புரை – உவம உருபு, a comparison word), கவைக்கடைப் புதையொடு – with a bundle of arrows with forked ends, கடுந்துடி தூங்கும் கணைக்கால் பந்தர் – pavilion/canopy with thick pillars where harsh thudi drums hang (பந்தர் – பந்தல் என்பதன் போலி), தொடர் நாய் யாத்த – dog tied with a chain, துன் அருங்கடி நகர் – close well protected house that is hard to approach (துன்னுதல் – நெருங்குதல்), வாழ் முள் வேலி – living thorn fence, சூழ் – surrounded, மிளைப் படப்பை – protected forest groves, கொடு நுகம் – curved wooden bars,  தழீஇய புதவின் – having attached doors (தழீஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), செந்நிலை – finely, நெடு நுதி – tall and pointed, வயக்கழு நிரைத்த – with strong rods in a row, with strong rods placed in a proper manner (பகைவரைக் குத்துதற்குக் கழு வைத்தார் – நச்சினார்க்கினியர்), வாயில் – entrance, கொடு வில் எயினக் குறும்பில் – in the fort of the hunters with curved bows, சேப்பின் – if you reach, களர் வளர் ஈந்தின் காழ் கண்டன்ன – like seeing the seeds of date palms growing on the saline soil, சுவல் விளை – growing on the high land, நெல்லின் செவ் அவிழ்ச் சொன்றி – red cooked rice of paddy, ஞமலி தந்த – brought by dogs, மனவுச்சூல் உடும்பின் – of monitor lizards with eggs that look like conch shells, வறை கால் யாத்தது – surrounded by poriyal dishes, hidden by poriyal dishes (வறை – பொரிக்கறி), வயின்தொறும் பெறுகுவிர் – you will get in every home

குறிஞ்சி நில மக்களின் இயல்பும் தொழிலும்

யானை தாக்கினும், அரவு மேல் செலினும்,
நீல் நிற விசும்பின் வல் ஏறு சிலைப்பினும்,   135
சூல்மகள் மாறா மறம்பூண் வாழ்க்கை,
வலிக்கூட்டு உணவின் வாட்குடிப் பிறந்த,
புலிப் போத்து அன்ன, புல் அணல் காளை,
செல் நாய் அன்ன கருவில் சுற்றமொடு,
கேளா மன்னர் கடி புலம் புக்கு,   140
நாள் ஆ தந்து நறவு நொடை தொலைச்சி,
இல் அடு கள் இன் தோப்பி பருகி
மல்லல் மன்றத்து மதவிடை கெண்டி,
மடிவாய்த் தண்ணுமை நடுவண் சிலைப்பச்
சிலை நவில் எறுழ்த்தோள் ஓச்சி வலன் வளையூஉப்,   145
பகல் மகிழ் தூங்கும் தூங்கா இருக்கை,

முரண்தலை கழிந்த பின்றை, (134–147)

Life of those in the Kurinji Region

Even if attacked by elephants, even if

snakes crawl on their bodies, even if

strong thunder roars, pregnant women

with brave lives remain without fear.

Born in a clan which eats with its strength,

the thin-bearded young chief, who is like

a male tiger, and his relatives with

harsh bows, go after their enemies like dogs

going after their quarry, enter the lands of

kings who do not listen, and steal their cattle

in the morning,

sell them to buy liquor, drink sweet rice

liquor that is made at home, cut and eat strong

bulls in the huge common grounds,

dance and celebrate to the beat of

thannumai drums with folded tops, lifting

their strong arms and moving them around.

It is a place where they don’t relax.

After you cross this difficult place,

Notes:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இரவுக் காலத்தே ஆன் கொணர்ந்தது பகற்காலத்தே உண்டு ஆடி மகிழும் இருக்கை என்க.  கரு வில் (139) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கருமை ஈண்டுக் கொடுமையின் மேற்று.  மதவிடை கெண்டி (143) – ச. வே. சுப்பிரமணியன் உரை – வலிமையுடைய ஆட்டுக்கிடாயைக் கொன்று, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வலிமையுடைய ஏற்றை அறுத்துத் தின்று.  Cattle Eating by Robbers: அகநானூறு 97 – நிரை பகுத்து இருங்கல் முடுக்கர்த் திற்றி கெண்டும் கொலை வில் ஆடவர், அகநானூறு 129 – கொழுப்பு ஆ தின்ற கூர்ம் படை மழவர், அகநானூறு 265 – இன் சிலை எழில் ஏறு கெண்டிப் புரைய நிணம் பொதி விழுத்தடி நெருப்பின் வைத்து எடுத்து அணங்கரு மரபின் பேஎய் போல விளர் ஊன் தின்ற வேட்கை நீங்கத் துகள் உற விளைந்த தோப்பி பருகித் குலாஅ வல் வில் கொடு நோக்கு ஆடவர்,  அகநானூறு 309 – கடுங்கண் மழவர் அம்பு சேண் படுத்து வன் புலத்து உய்த்தெனத் தெய்வம் சேர்ந்த பராரை வேம்பில் கொழுப்பு ஆ எறிந்து, மலைபடுகடாம் 143 – மல்லல் மன்றத்து மதவிடை கெண்டி.  எறுழ் – எறுழ் வலி ஆகும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 92).

Meanings:  யானை தாக்கினும் – even if an elephant attacks, அரவு மேல் செலினும் – even if a snake crawls on the body, நீல்நிற விசும்பின் – in the blue sky (நீல் – கடைக்குறை, poetical license which consists in the shortening of a word by elision of one or more letters in the end), வல்ஏறு சிலைப்பினும் – even if strong thunder roars, சூல்மகள் மாறா – pregnant women do not change, மறம்பூண் வாழ்க்கை – life of bravery, வலிக்கூட்டு உணவின் வாட்குடிப் பிறந்த – born in a group which eats with its strength, புலிப்போத்து அன்ன – like a male tiger, புல் அணல் காளை – young man with a thin beard, செல் நாய் அன்ன – like a dog that goes after the quarry/hunted prey, கரு வில் சுற்றமொடு – with relatives with harsh bows, கேளா மன்னர் கடிபுலம் புக்கு நாள் ஆ தந்து – enter the protected land of kings who do not listen and bring their cattle in the morning, நறவு நொடை தொலைச்சி – sell them as a price for liquor (நறவு – நறா நற என்றாகி உகரம் ஏற்றது), இல் அடு கள் இன் தோப்பி பருகி – drink sweet rice liquor that is made at home, மல்லல் மன்றத்து மத விடை கெண்டி – cut and eat strong bulls in the huge common grounds, மடிவாய்த் தண்ணுமை – thanummai drums with folded leather tops, நடுவண் – in the midst, சிலைப்ப – to roar, சிலை நவில் – practiced the bow, எறுழ்த்தோள் ஓச்சி – lifted strong arms, வலன் வளையூஉ – bending on the right side, bending with strength (வளையூஉ – இசைநிறை அளபெடை), பகல் மகிழ் தூங்கும் – dance happily during the day, தூங்கா இருக்கை – place where they don’t relax, முரண்தலை கழிந்த பின்றை – after you crossed this harsh place

கோவலர் குடியிருப்பு

…        ……….  ……..       மறிய
குளகு அரை யாத்த குறுங்கால் குரம்பைச்
செற்றை வாயில் செறிகழிக் கதவின்,
கற்றை வேய்ந்த கழித்தலைச் சாம்பின்,   150
அதளோன் துஞ்சும் காப்பின் உதள,
நெடுந்தாம்பு தொடுத்த குறுந்தறி முன்றில்,
கொடுமுகத் துருவையொடு வெள்ளை சேக்கும்
இடுமுள் வேலி எருப்படு வரைப்பின்,
நள் இருள் விடியல் புள் எழப் போகிப்   155
புலிக்குரல் மத்தம் ஒலிப்ப வாங்கி,
ஆம்பி வால்முகை அன்ன கூம்பு முகிழ்
உறை அமை தீந்தயிர் கலக்கி, நுரை தெரிந்து
புகர்வாய்க் குழிசி பூஞ்சுமட்டு இரீஇ,
நாள் மோர் மாறும் நல்மா மேனி   160
சிறு குழை துயல்வரும் காதின், பணைத்தோள்,
குறுநெறிக் கொண்ட கூந்தல் ஆய்மகள்,
அளை விலை உணவின் கிளை உடன் அருத்தி
நெய் விலைக் கட்டிப் பசும்பொன் கொள்ளாள்,
எருமை நல் ஆன் கருநாகு பெறூஉம்,   165
மடிவாய்க் கோவலர் குடிவயிற் சேப்பின்,
இருங்கிளை ஞெண்டின் சிறு பார்ப்பு அன்ன,

பசுந்தினை மூரல் பாலொடும் பெறுகுவிர்; (147-168)

Residences of Cattle Herders

you will go to the settlement of cattle herders

who have leaves tied on the posts of their huts

with short legs, for their young goats.  In that

place that is protected, there are bushes near

the front entrance, the doors are made with

thick poles, and there is a cot with legs, its top

woven with millet straw.  There is an animal

hide mat on which a man would sleep.

In the front yard with short stumps, white

goats are tied with long ropes along with sheep

with curved faces.

In that place with thorn fences and manure,

a woman gets up early when it is still dark and

birds rise up and start flying.  Her churning

rod sounding like roaring tigers, she churns

curds with mushroom-like surface, removes

the butter, carries her pot with spots on its

mouth filled with fresh buttermilk, on a

delicate pad on her head, to sell.

This cattle herder woman is dark and pretty

and has small earrings swaying on her

ears.  Her arms are like bamboo, and she has

short parting of her hair.  She feeds her family

with the money from buttermilk.  She does not

buy solid gold with the money from the ghee

she sells.  She buys buffaloes and fine, pregnant

cows.

If you reach this settlement of the cattle herders

who fold their lips and whistle,

you will, along with your relatives, receive fresh

millet that looks like baby crabs, cooked and served

with milk.

Notes:  கற்றை (150) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வரகு வைக்கோல் கற்றை.   நுரை தெரிந்து (158) –   நச்சினார்க்கினியர் உரை – வெண்ணையை எடுத்து, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வெண்ணையை எடுத்து, நுரையாலே பதம் தெரிந்து எனினுமாம். சிறு குழை (161) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தாளுருவி என்ற அணிகலன்.  நெய் தெரி இயக்கம்:  நற்றிணை 12 – நெய் தெரி இயக்கம் வெளில் முதல் முழங்கும்.

Meanings:  மறிய – for young goats (மறியினையுடைய, ஆறாவதன் பன்மை உருபு), குளகு – தழை, leaves, அரை யாத்த – tied on the legs (foundation posts), குறுங்கால் குரம்பை – huts with small legs, செற்றை வாயில் – entrance with small bushes, செறி கழி கதவின் – with the door made with thick poles, கற்றை வேய்ந்த – woven with thick millet straws (கற்றை – திரட்சி), கழித்தலைச் சாம்பின் – in a bed with poles (சாம்பு – சேக்கை, படுக்கை), அதளோன் துஞ்சும் – there is an animal hide mat on which a man can sleep, காப்பின் – in the protected place, உதள – a male goat’s (உதள் – male goat), நெடுந்தாம்பு தொடுத்த – tied with a long rope, குறுந்தறி முன்றில் – front yard with short stumps (முன்றில் – இல் முன்), கொடு முகத் துருவையொடு – with sheep with curved faces, வெள்ளை சேக்கும் – resides together with white goats, இடுமுள் வேலி – fence with placed thorns, எருப்படு வரைப்பின் – in the place with animal manure, நள் இருள் விடியல் – early morning darkness, புள் எழப் போகி – goes when birds start flying, புலிக்குரல் மத்தம் ஒலிப்ப – churning rod sounds like the roar of a tiger, வாங்கி – pulls, ஆம்பி வால் முகை அன்ன – like white mushroom buds, கூம்பு முகிழ் – closed buds, pointed buds, உறை அமை – perfectly set, தீந்தயிர் கலக்கி – churning sweet curds, நுரை தெரிந்து  – knowing the perfect stage, removing the butter, புகர்வாய்க் குழிசி – pot with spots of buttermilk on its mouth, பூஞ்சுமட்டு – on a delicate pad, on a beautiful pad, இரீஇ – places (இரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), நாள் மோர் மாறும் – she sells day’s fresh buttermilk, she sells dawn’s buttermilk, நல்மா மேனி – beautiful, dark body, சிறு குழை துயல்வரும் காதின் – with ears on which small earrings sway, பணைத் தோள் – bamboo like arms, குறு நெறிக் கொண்ட கூந்தல் – hair with small curls, hair with short parting, ஆய்மகள் – cattle herder woman, அளை விலை – money earned from buttermilk, உணவின் கிளை உடன் அருத்தி – she has the family eat food, நெய் விலைக் கட்டிப் பசும்பொன் கொள்ளாள் – she does not buy solid gold with the ghee she sells, எருமை – buffaloes, நல் ஆன் – fine cows, கரு நாகு பெறூஉம் – she gets pregnant young cows (பெறூஉம் – இசைநிறை அளபெடை), மடிவாய்க் கோவலர்  – whistling cattle herders, குடிவயிற் சேப்பின் – if you reach their settlement, இருங்கிளை – large family, ஞெண்டின் சிறுபார்ப்பு அன்ன – like small baby crabs (ஞெண்டின் – ஞெண்டு நண்டு என்பதன் போலி), பசுந்தினை – fresh millet, மூரல் – cooked grain, பாலொடும் பெறுகுவிர் – you will receive with milk

முல்லை நிலக் கோவலரின் குழலிசை

தொடுதோல் மரீஇய வடு ஆழ் நோன்அடி,
விழுத்தண்டு ஊன்றிய மழுத்தின் வன் கை,   170
உறிக் கா ஊர்ந்த மறுப்படு மயிர்ச்சுவல்,
மேம்பால் உரைத்த ஓரி, ஓங்கு மிசைக்
கோட்டவும் கொடியவும் விரைஇக் காட்ட
பல்பூ மிடைந்த படலைக் கண்ணி,
ஒன்று அமர் உடுக்கைக் கூழ் ஆர் இடையன்   175
கன்று அமர் நிரையொடு கானத்து அல்கி,
அம் நுண் அவிர் புகை கமழ கைம்முயன்று,
ஞெலிகோல் கொண்ட பெருவிறல் ஞெகிழிச்
செந்தீத் தோட்ட கருந்துளைக் குழலின்
இன் தீம் பாலை முனையின், குமிழின்   180
புழற்கோட்டுத் தொடுத்த மரல் புரி நரம்பின்
வில்யாழ் இசைக்கும் விரல் எறி குறிஞ்சி
பல்கால் பறவை கிளை செத்து ஓர்க்கும்

புல் ஆர் வியன் புலம் போகி, (169-184)

Flute Music of a Cattle Herder

A cattle herder with deep scars on his

strong feet caused by slippers, marks on

his strong hands that hold the rod that

cattle dread caused by working with an

axe, scars on his hairy shoulders from the

balancing rod on which he carries weight,

and hair on which he has applied superior

milk, wears a flower garland with flowers

from tall tree branches and vines, all mixed,

wears a single piece of clothing, has rice

gruel for his meal, and lives in the forest with

his herds of cows that love their calves.

He uses a kindling stick and creates beautiful,

fine, bright smoke with red flame, drills black

holes and creates a flute with which he plays in

very sweet pālai tune, and tiring of that, makes

a lute with a hollow kumilam branch using

hemp fibers for strings and plays in kurinji tune,

and bees with six legs think that it is the

humming sound of their own kind.

Go past the wide land filled with grass.

Notes:  ஒப்புமை – பெரும்பாணாற்றுப்படை 181-182 – மரல் புரி நரம்பின் வில் யாழ் இசைக்கும், மலைபடுகடாம் 430-431 – தளிரொடு மிடைந்த காமரு கண்ணி திரங்கு மரல் நாரில் பொலியச் சூடி, புறநானூறு 264 – மரல் வகுந்து தொடுத்த செம்பூங் கண்ணியொடு.  விழுத்தண்டு (170) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பசுக்களுக்கு வருத்தஞ் செய்யும் தடி.  மரீஇய (169) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – விடாமல் கிடந்த.

Meanings:  தொடுதோல் மரீஇய –  caused by slippers worn continuously (மரீஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), வடு ஆழ் நோன் அடி – deep scars on the strong feet, விழுத் தண்டு – rod that distresses cattle, big rod, ஊன்றிய – planted, மழுத்தின் வன் கை – scars on the strong hands from an axe, உறிக் கா ஊர்ந்த – using the weight-carrying rod (kāvadi) with equal weights on both sides and causing (உறி – rope or hoop that bears the pots on both sides of the shoulder pole), மறுப்படு மயிர்ச்சுவல் – scars on his hairy shoulders with scars, மேம்பால் உரைத்த ஓரி – hair that has been rubbed with milk that is superior, ஓங்கு மிசைக் கோட்டவும் – and from those on the high tree branches, கொடியவும் – and from those on vines, விரைஇ – mixed (சொல்லிசை அளபெடை), காட்ட பல் பூ மிடைந்த படலைக் கண்ணி – flower garland with woven with many flowers from the forest, ஒன்று அமர் உடுக்கை – wears a single piece of clothing (ஒன்றாய்ப் பொருந்தின உடை), கூழ் ஆர் இடையன் – a cattle herder with rice/gruel, கன்று அமர் நிரையொடு – herds with cows that love their calves,  கானத்து அல்கி – lives in the forest, அம் நுண் அவிர் புகை கமழ – beautiful fine bright smoke creating fragrance, கைம்முயன்று ஞெலிகோல் கொண்ட – using a kindling stick with his hands, பெருவிறல் ஞெகிழிச் செந்தீத் தோட்ட – very successfully created holes with fire with red flames (தோட்ட – துளையிட்ட), கருந்துளைக் குழலின் – with a flute with black holes, இன் தீம் பாலை முனையின் – tiring very sweet pālai melody (இன் தீம் – ஒருபொருட் பன்மொழி), குமிழின் புழற்கோட்டு – hollow kumilam branch, Gmelina arborea, தொடுத்த – tied, மரல் புரி நரம்பின் வில்யாழ் இசைக்கும் –  plays on a bow-lute with strings made with maral fibers, Sansevieria trifasciata (வில்யாழ் – வில் வடிவமான யாழ்), விரல் எறி குறிஞ்சி – play kurinji tune strumming with his fingers, பல்கால் பறவை கிளை செத்து ஓர்க்கும் – bees with many legs listen thinking it is their kind, புல் ஆர் வியன் புலம் போகி – go past the wide land filled with grass

முல்லை நிலத்து உழுது உண்பாரது ஊர்களில் கிடைப்பன

………               ……….. முள் உடுத்து
எழுகாடு ஓங்கிய தொழுவுடை வரைப்பில்,   185
பிடிக்கணத்து அன்ன குதிர் உடை முன்றில்
களிற்றுத் தாள் புரையும் திரிமரப் பந்தர்
குறுஞ்சாட்டு உருளையொடு கலப்பை சார்த்தி,
நெடுஞ்சுவர் பறைந்த புகை சூழ் கொட்டில்,
பருவ வானத்துப் பாமழை கடுப்பக்   190
கரு வை வேய்ந்த கவின் குடிச் சீறூர்
நெடுங்குரல் பூளைப் பூவின் அன்ன,
குறுந்தாள் வரகின் குறள் அவிழ்ச் சொன்றிப்
புகர் இணர் வேங்கை வீ கண்டன்ன,
அவரை வான் புழுக்கு அட்டிப் பயில்வுற்று,   195

இன்சுவை மூரல் பெறுகுவிர்; (184-196)

What you can get in the Mullai Land

In the forest surrounded with thorns,

there are tall cattle sheds, grain silos in the

front yards that resemble herds of female

elephants, and canopies with grinding stones

that look like the feet of elephants.  On the tall,

eroding walls of the cattle sheds, small wagon

wheels and plows are leaning.  They are

are surrounded by smoke that appears like

the spread clouds of the rainy season in the

small village where houses are woven with black

hay.

You will receive a sweet tasting meal made with

small millet that resembles poolai flowers that

grow in tall clusters, cooked with the seeds of

avarai beans with color that are like vengai

flowers that blossom in clusters.

Notes:  பூளையின் சிறு பூ வரகுச் சோற்றுக்கு உவமை.  வேங்கையில் மலர்கள் அவரையின் விதைக்கு உவமை.

Meanings:  முள் உடுத்து – surrounded by thorns, எழுகாடு ஓங்கிய – grown forest, தொழுவுடை வரைப்பில் – in the villages with tall cattle sheds, பிடிக்கணத்து அன்ன – like female elephants herds (கணத்து – கணம், அத்து சாரியை), குதிர் உடை முன்றில் – front yards with grain silos (முன்றில் – இல்முன்), களிற்றுத் தாள் புரையும் – are like the feet of elephants (புரை – உவம உருபு, a comparison word), திரிமரப் பந்தர் – pavilions with grinding stones (பந்தர் – பந்தல் என்பதன் போலி), குறுஞ்சாட்டு – of small wagons, உருளையொடு – along with wheels, கலப்பை சார்த்தி –  plows are leaning, ploughs are leaning, நெடுஞ்சுவர் பறைந்த – eroding the tall walls, புகை சூழ் கொட்டில் – cattle sheds surrounded by smoke, பருவ வானத்துப் பா மழை கடுப்ப – like the season’s rain clouds that have spread (கடுப்ப – உவம உருபு), கரு வை வேய்ந்த – woven with black (millet) hay, கவின் குடிச் சீறூர் – beautiful small village, நெடுங்குரல் பூளைப் பூவின் அன்ன – like poolai flowers that are in big clusters, Aerva lanata (பூவின் – இன் சாரியை), குறுந்தாள் வரகின் – of millet with short stems, குறள் அவிழ்ச் சொன்றி – small cooked grain, புகர் – colorful, இணர் வேங்கை வீ கண்டன்ன – appearing like clusters of vengai flowers, Pterocarpus marsupium, Kino tree, அவரை வான் புழுக்கு – cooked dish with the seeds of white avarai beans, dolichos lab lab, அட்டிப் பயில்வுற்று இன்சுவை மூரல் பெறுகுவிர் – you will receive tasty cooked rice that is mixed with lentils (பயில்தல் = துழாவுதல்), மூரல் – சோறு)

மருத நிலத்தைச் சேர்ந்த முல்லை நிலம்

………………………………………………….ஞாங்கர்க்
குடி நிறை வல்சிச் செஞ்சால் உழவர்
நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டிப்,
பிடிவாய் அன்ன மடிவாய் நாஞ்சில்
உடுப்பு முகமுழுக் கொழு மூழ்க ஊன்றித்,   200
தொடுப்பு எறிந்து உழுத துளர்படு துடவை
அரிபுகு பொழுதின் இரியல் போகி,
வண்ணக் கடம்பின் நறுமலர் அன்ன,
வளர் இளம் பிள்ளை தழீஇக், குறுங்கால்
கறை அணல் குறும்பூழ் கட்சிச் சேக்கும்   205

வன்புலம் இறந்த பின்றை, (196-206)

Woodland adjoining the Agricultural Land

Above that land, there is a community

with abundant food and farmers who

create perfect furrows.

They yoke huge oxen that are trained to walk

in the field and help with plowing.

They plow their fields by pressing down the front

parts of their plows that resemble mouths of cow

elephants, and weed with weeding hooks.

Disturbed by the harvest clamor,

dark-throated, short-legged quails fly away to the

dry land after embracing their colorful, growing

young ones who resemble kadampam flowers.

சால் (19) – உழவர்கள் ஒருமுறை உழுவதை ஒரு சால் உழவு என்பர்.  புதவில் (198) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஈண்டு முன்றிலுக்கு ஆகுபெயர்.  எருதுகளை முன்றிலிடத்தே நுகம் பூட்டிக் கொண்டு செல்வார் என்றவாறு.  உடுப்பு முகம் (200) – உடும்பு முகம், கொழுவிற்கு உவமை, மென்தொடர் வன்தொடராயிற்று.

Meanings:  ஞாங்கர் – above that place,  குடிநிறை வல்சி – abundant food in the community, செஞ்சால் – those who make perfect furrows to plant seeds, உழவர் – farmers, plowmen, நடை நவில் பெரும் பகடு – huge oxen that are trained to walk, புதவில் – in the front yard, பூட்டி – yoke them, பிடிவாய் அன்ன – like the mouths of female elephants, மடிவாய் நாஞ்சில் – bent plows, உடுப்பு முகமுழுக் கொழு மூழ்க ஊன்றி – thrusting the sharp front part of the plow – a plowshare, ஏர்க்காறு (உடுப்பு முக – உடும்பு முகம், உடுப்பு முகம் என மென்தொடர் வன்தொடராயிற்று), தொடுப்பு எறிந்து – விதைத்தலைச் செய்து,  discharged the seeds, seeded the ground, உழுத துளர்படு துடவை – plowed and weeded fields with weeding hooks (துளர் – களைக்கொட்டு, weeding hook, hoe, துடவை – cultivated field), அரிபுகு பொழுதின் – when harvest season approaches, இரியல் போகி – they move away in fear, வண்ணக் கடம்பின் நறுமலர் அன்ன – like the colorful, fragrant kadampam flowers, Neolamarckia cadamba, Kadampa oak, Anthocephalus cadamba, வளர் இளம் பிள்ளை தழீஇ – embracing the growing young chicks (தழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), குறுங்கால் கறை அணல் குறும்பூழ் – quails with short legs and tinted throats (காடை), கட்சிச் சேக்கும் வன்புலம் – reach their places of safety in the harsh land, reach their nests in the harsh land (கட்சி – காடு, கூடு, சேக்கை), இறந்த பின்றை – after passing

மருத நிலக் கழனிகளில் காணும் காட்சிகள் – நாற்று நடுதல்

……………………………………………………….மென்தோல்
மிதி உலைக் கொல்லன் முறி கொடிற்று அன்ன,
கவைத்தாள் அலவன் அளற்று அளை சிதையப்
பைஞ்சாய் கொன்ற மண்படு மருப்பின்,
கார் ஏறு பொருத கண் அகன் செறுவின்,   210
உழாஅ நுண் தொளி நிரவிய வினைஞர்

முடிநாறு அழுத்திய நெடுநீர்ச் செறுவில், (206-212)

Sights of the Marutham Land

In the fields with abundant water,

where dark colored oxen with sand on

their horns from fighting with each other,

and ruining the reeds and the mud holes,

of crabs with forked legs that resemble the

cracked concave jaws of pincers, used by a

metalsmith who blows soft leather bellows

by pressing a treadle with his feet,

workers walk on fine mud and prepare the

land without plowing and press down the

paddy seedlings.

Notes:  முறி கொடிற்று அன்ன கவைத்தாள் அலவன் – the front pincers of crabs are curved like the concave jaws of the pincers of metalsmiths.  மென்தோல் (206) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கொல்லன் துருத்திக்கு ஆகுபெயர், காலாலே மிதித்துத் துருத்தியை ஊதச் செய்தலை இன்றும் காணலாம்.  அகநானூறு 202 – குருகு ஊது மிதி உலை, குறுந்தொகை 172 – உலை வாங்கு மிதி தோல், பெரும்பாணாற்றுப்படை 207 – மென்தோல் மிதி உலைக் கொல்லன்.

Meanings:  மென்தோல் மிதி உலைக் கொல்லன் – metalsmith who blows bellows by pressing his treadle with his feet, முறி கொடிற்று அன்ன – like tongs with split ends, tongs with ruined ends (முறி கொடிற்று – வினைத்தொகை), கவைத்தாள் அலவன் – crab with split legs, அளற்று அளை சிதைய – ruining their mud holes, பைஞ்சாய் கொன்ற – ruining lush reed plants, மண்படு மருப்பின் கார் ஏறு பொருத – dark colored oxen/buffaloes with sand on their horns fight, கண்அகன் செறுவின் – in the wide fields, உழாஅ நுண்தொளி நிரவிய வினைஞர் – workers who walk on fine mud and prepare the land without plowing (உழாஅ – இசைநிறை அளபெடை), முடிநாறு அழுத்திய – pressed paddy seedlings, நெடுநீர்ச் செறுவில் – fields with abundant water

நெல் விளைதற் சிறப்பு

களைஞர் தந்த கணைக்கால் நெய்தற்
கள் கமழ் புதுப்பூ முனையின், முட்சினை
முகை சூழ் தகட்ட பிறழ்வாய் முள்ளிக்   215
கொடுங்கால் மாமலர் கொய்து கொண்டு, அவண
பஞ்சாய்க் கோரை பல்லின் சவட்டிப்
புணர் நார்ப் பெய்த புனைவு இன் கண்ணி,
ஈருடை இருந்தலை ஆரச் சூடிப்
பொன் காண் கட்டளை கடுப்பக் கண்பின்   220
புன்காய்ச் சுண்ணம் புடைத்த மார்பின்,
இரும்பு வடித்தன்ன மடியா மென் தோல்
கருங்கை வினைஞர் காதல்அம் சிறாஅர்,
பழஞ்சோற்று அமலை முனைஇ, வரம்பில்
புது வை வேய்ந்த கவி குடில் முன்றில்,   225
அவல் எறி உலக்கைப் பாடு விறந்து, அயல
கொடுவாய்க் கிள்ளை படுபகை வெரூஉம்,

நீங்கா யாணர் வாங்கு கதிர்க் கழனிக் (213-228)

Growing Paddy

The beloved children, of laborers with strong

hands whose unshrunk skin appears like

flattened iron, get tired of the honey-fragrant

waterlilies with thick stems given to them by the

weeders, pluck the dark colored mulli flowers

with curved stems that are surrounded

by buds, bite and chew fibers of reeds with their

teeth to weave pretty flower strands, and wear them

beautifully on their black heads with nits, play with

each other hitting their chests with kanpu grass,

its pollen dust making their dark bodies appear

like touchstones on which gold has been rubbed.

Since they hate the balls of old rice, new rice is

flattened in the front yards of the lovely curved huts

woven with new hay, and parrots with curved beaks

are in fear.

Such is the prosperity in this farming community

with unending wealth and fields with heavy, curved

spears.

Notes:  அகநானூறு 172 – இரும்பு வடித்தன்ன கருங்கைக் கானவன் – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இரும்பை உருக்கி வார்த்தியற்றினாற் போன்ற வன்மையான கையையுடைய குறவன்.   இரும்பு வடித்தன்ன மடியா மென் தோல் கருங்கை வினைஞர் (221-222) – நச்சினார்க்கினியர் மற்றும் பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரைகள் – இரும்பைத் தகடாக்கினாலொத்த திரையாத மெல்லிய தோலினையும் உடைய, வலிய கையால் தொழில் செய்வார்.  விறந்து (226) – விறப்பும் உறப்பும் வெறுப்பும் செறிவே (தொல்காப்பியம், சொல்லதிகாரம் 347).  யாணர் – புதிதுபடற் பொருட்டே யாணர்க் கிளவி (தொல்காப்பியம், உரியியல் 83).

Meanings:  களைஞர் தந்த – given by the weeders, கணைக்கால் நெய்தற் கள் கமழ் புதுப் பூ முனையின் – tiring of the honey-fragrant new flowers of waterlilies with thick stems, முட்சினை – thorny stems, முகை – buds, சூழ் – surrounded, தகட்ட– with outer petals, பிறழ்வாய் – varying, split, முள்ளிக் கொடுங்கால் மாமலர் கொய்து கொண்டு – pluck the dark mulli flowers with curved stems, முள்ளிச் செடி, Asteracantha Longifolia, Hygrophila spinosa, அவண – there, பஞ்சாய்க் கோரை பல்லின் சவட்டி – biting and chewing the fibers of reeds, Cyperus rotundus tuberosus, புணர் நார்ப் பெய்த – weaving with the tied fibers, புனைவு – to wear, இன் கண்ணி – sweet strands/garlands, ஈருடை இருந்தலை ஆரச் சூடி – wearing abundantly on their black heads with lice eggs, பொன் காண் கட்டளை கடுப்ப – like  the gold rubbing touchstones of goldsmiths (கடுப்ப – உவம உருபு), கண்பின் புன்காய்ச் சுண்ணம் புடைத்த மார்பின் – with chests hit with pollen of kanpu with tiny pollen or small grains, Elephant grass, சம்பங்கோரை, Arundo donax, இரும்பு வடித்தன்ன – like iron that is beat and flattened, like iron that is cast, மடியா மென் தோல் – unshrinking, delicate skins, கருங்கை வினைஞர் – laborers with strong hands, காதல் அம் சிறாஅர் – beloved children (சிறாஅர் – இசைநிறை அளபெடை), பழஞ்சோற்று அமலை முனைஇ – hating old rice balls (முனைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), வரம்பில் புது வை வேய்ந்த கவி குடில் – beautiful curved huts with new hay on the edge, முன்றில் – front yards (முன்றில் – இல் முன்), அவல் எறி உலக்கைப் பாடு விறந்து – hearing the dense sounds of pestles flattening rice, அயல – nearby, கொடுவாய்க் கிள்ளை படுபகை வெரூஉம் – parrots with curved beaks fear that it is enmity towards them (வெரூஉம் – இசைநிறை அளபெடை), நீங்கா யாணர் – unending prosperity, வாங்கு கதிர்க் கழனி –field with curved spears, field with mature spears that are bent with weight

நெல் அரிந்து கடா விடுதல்

கடுப்புடைப் பறவைச் சாதி அன்ன,
பைது அற விளைந்த பெருஞ் செந்நெல்லின்   230
தூம்புடைத் திரள் தாள் துமித்த வினைஞர்,
பாம்பு உறை மருதின் ஓங்கு சினை நீழல்,
பலி பெறு வியன்களம் மலிய ஏற்றிக்
கணம் கொள் சுற்றமொடு கை புணர்ந்து, ஆடும்
துணங்கை அம் பூதம் துகில் உடுத்தவை போல்,   235
சிலம்பி வால் நூல் வலந்த மருங்கின்,
குழுமு நிலைப் போரின் முழு முதல் தொலைச்சிப்
பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றைத் துகள் தப,
வையும் துரும்பும் நீக்கி பைது அற
குடகாற்று எறிந்த குப்பை, வடபால்   240
செம்பொன் மலையின் சிறப்பத் தோன்றுந்

தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கைப், (229-242)

Chopping and Threshing Paddy

In the cool, established settlements of the

agricultural lands, workers cut the thick, hollow

stalks of fine, huge paddy grass whose large,

red grains look like swarms of stinging bees.

They create tall stacks of sheaves in the shade

of tall marutham trees where snakes reside

and offerings are given.

The many stacks on which spider webs are

woven appear like lovely demons performing

thunangai dances in a proper manner with

their clan, wearing lovely clothes.

The stacks with thick bases are brought down

and spread on the ground,

as bulls thresh the grain and separate the chaff

and grain in a perfect manner.  The grain is sifted

in the west wind,

and the heap collected appears like the lovely,

ruddy golden mountain in the north.

Meanings:  கடுப்புடைப் பறவைச் சாதி அன்ன – like stinging bees/wasps, பைது அற விளைந்த – fully dried losing their freshness, பெருஞ் செந்நெல்லின் – of huge red paddy, தூம்புடைத் திரள் தாள் – thick hollow stalks, துமித்த வினைஞர் – workers who chopped, பாம்பு உறை மருதின் – of marutham trees where snakes live, Terminalia arjuna, ஓங்கு சினை நீழல் – shade of tall branches (நீழல் – நிழல் என்பதன் நீட்டல் விகாரம்), பலி பெறு – receive offerings, வியன் களம்  – wide fields, மலிய ஏற்றி – create tall haystacks, கணம் கொள் சுற்றமொடு – with its big family, கை புணர்ந்து – closely together in a proper manner (கை – ஒழுக்கம்), ஆடும் துணங்கை – perform thunangai dance, அம் பூதம் துகில் உடுத்தவை போல் – like lovely demons wearing pretty clothing, சிலம்பி வால் நூல் வலந்த மருங்கின் – where spider webs are woven, குழுமு நிலைப் போரின் – of the many crowded haystacks, முழு முதல் தொலைச்சி – up to the thick bases are brought down and spread on the ground, பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை – after the oxen have walked on them, துகள் தப வையும் துரும்பும் நீக்கி – removing perfectly dust and small pieces of straw (துகள் தப – குற்றம் கெடும்படி), பைது அற – wetness to leave, குடகாற்று எறிந்த குப்பை – the heap of grains collected by the western wind, வடபால் செம்பொன் மலையின் சிறப்பத் தோன்றும் – appear like the northern mountain that is like reddish gold, தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை – established settlements surrounded by cool agricultural lands (தழீஇய – செய்யுளிசை அளபெடை)

மருத நிலத்து ஊர்களில் பெறும் உணவுகள்

பகட்டு ஆ ஈன்ற கொடு நடைக் குழவிக்
கவைத்தாம்பு தொடுத்த காழ் ஊன்று அல்குல்,
ஏணி எய்தா நீள்நெடு மார்பின்,   245
முகடு துமித்து அடுக்கிய பழம்பல் உணவின்
குமரி மூத்த கூடு ஓங்கு நல் இல்,
தச்சச் சிறாஅர் நச்சப் புனைந்த
ஊரா நற்றேர் உருட்டிய புதல்வர்,
தளர் நடை வருத்தம் வீட அலர் முலைச்   250
செவிலி அம் பெண்டிர்த் தழீஇ பால் ஆர்ந்து,
அமளித் துஞ்சும் அழகுடை நல்இல்,
தொல்பசி அறியாத் துளங்கா இருக்கை
மல்லல் பேர் ஊர் மடியின், மடியா
வினைஞர் தந்த வெண்ணெல் வல்சி,   255

மனைவாழ் அளகின் வாட்டொடும் பெறுகுவிர்; (243-256)

The Food that you will get in the Marutham land

In the houses, there are calves with bent legs,

of cows united with bulls, tied on the

sides to wooden poles with double ropes.  There

are tall grain silos whose top parts are difficult

to reach using ladders, and grains from many

harvests are thrown from the top and stored in

these eternal, old grain silos.

Children who roll their beautiful toy chariots that

are loved by the children of carpenters, get tired,

and embrace and drink abundant milk from their

pretty foster mothers with large breasts and sleep

on mattresses in their fine, lovely houses which have

never known hunger.  If you stay in that prosperous

town, you will receive food cooked with white rice

brought by workers who do not tire, along with dishes

cooked with house residing hens.

Notes:  செவிலி (251) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – செவிலியர்.  பன்மைக்கண் ஒருமை மயங்கிற்று.  குழவி (243) – யானையும் குதிரையும் கழுதையும் கடமையும் மானொடு ஐந்தும் கன்று எனற்கு உரிய.  எருமையும் மரையும் வரையார் ஆண்டே.  கவரியும் கராமும் நிகர் அவற்றுள்ளே.  ஒட்டகம் அவற்றொடு ஒரு வழி நிலையும்.  குஞ்சரம் பெறுமே குழவிப் பெயர்க்கொடை.  ஆவும் எருமையும் அது சொலப்படுமே (தொல்காப்பியம், மரபியல் 15-20).  மல்லல் – மல்லல் வளனே (தொல்காப்பியம், உரியியல் 7).  நடை – காலுக்கு ஆகுபெயர்.

Meanings:  பகட்டு ஆ ஈன்ற – cows that united with oxen gave birth, கொடு நடைக் குழவி – calves with bent legs,  கவைத்தாம்பு தொடுத்த – tied with double ropes, காழ் ஊன்று – poles planted, அல்குல் – side, ஏணி எய்தா நீள்நெடு மார்பின் – with the top middle part of the very tall structures that cannot be reached with ladders (a grain silos), முகடு துமித்து அடுக்கிய பழம்பல் உணவின் – with old paddy thrown in after the top was opened, குமரி மூத்த – eternal and old, கூடு ஓங்கு நல் இல் – fine house with tall grain silos, தச்சச் சிறாஅர் நச்ச – loved by young children of carpenters (சிறாஅர் – இசைநிறை அளபெடை), புனைந்த – created, ஊரா நல் தேர் – toy chariots on which they do not climb and ride (குழந்தைகளின் ஊர்ந்துச் செல்லாத நல்ல விளையாட்டுத் தேர், வெளிப்படை), உருட்டிய புதல்வர் தளர் நடை வருத்தம் வீட – for the sorrow of the boys with slow walk who rolled the chariots, அலர் முலைச் செவிலி அம் பெண்டிர்த் தழீஇ பால் ஆர்ந்து – they embrace the beautiful foster mothers with large breasts and drink abundant milk (தழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), அமளித் துஞ்சும் – they sleep on mattresses, அழகுடை நல் இல் – pretty fine houses, தொல் – past, ancient, பசி அறியா – not knowing hunger,  துளங்கா இருக்கை – stable place, மல்லல் பேர் ஊர் – prosperous large town, மடியின் – if you stay there, மடியா வினைஞர் தந்த வெண்ணெல் வல்சி – food cooked with white rice brought by the workers who do not get tired, மனை வாழ் அளகின் வாட்டொடும் பெறுகுவிர் – you will receive a dish cooked with a house residing hen

ஆலைகளில் கருப்பஞ்சாறு அருந்துதல்

மழை விளையாடும் கழை வளர் அடுக்கத்து,
அணங்குடை யாளி தாக்கலின், பல உடன்
கணம் சால் வேழம் கதழ்வுற்றாங்கு,
எந்திரம் சிலைக்கும் துஞ்சாக் கம்பலை   260
விசயம் அடூஉம் புகை சூழ் ஆலைதொறும்,

கரும்பின் தீம்சாறு விரும்பினிர் மிசைமின்; (257-262)

Sugarcane Juice in the Sugar Mills

The unending, roaring sounds of equipment in

every sugar mill where sugarcane juice is boiled,

surrounded by smoke, are like the screams of many

elephants that are attacked by an āli that causes

distress to other animals,

in the bamboo growing mountains where clouds

play.   There you can drink sweet sugarcane juice

as much as you desire.

Notes:  ஒப்புமை – பெரும்பாணாற்றுப்படை – 259-260 – கணம் சால் வேழம் கதழ்வுற்றாங்கு எந்திரம் சிலைக்கும்.  புறநானூறு 322 – கரும்பின் எந்திரம் சிலைப்பின் அயலது இருஞ்சுவல் வாளை பிறழும்.  ஐங்குறுநூறு 55 – கரும்பின் எந்திரம் களிற்று எதிர் பிளிற்றும்.  கரும்பின் தீம்சாறு விரும்பினிர் மிசைமின் (262) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – கரும்பினது இனிய சாற்றை முற்படக் குடித்துப் பின்னர் கரும்பின் கட்டியைத் தின்பீராக, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கரும்பின் இனிய சாற்றை விருப்பமுடையீர் பருகுமின்.  கம்பலை – கம்பலை சும்மை கலியே அழுங்கல் என்று இவை நான்கும் அரவப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 53).  விசயம் (261) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கருப்பஞ்சாறு, கரும்பின் சாறு, கட்டியுமாம், சருக்கரையுமாம்.  கரும்பு ஆலை – மலைபடுகடாம் 119 – அறை உற்று ஆலைக்கு அலமரும் தீம் கழைக் கரும்பே, மலைபடுகடாம் 340 – மழை கண்டன்ன ஆலைதொறும் ஞெரேரெனக் கழை கண் உடைக்கும் கரும்பின் ஏத்தமும், பெரும்பாணாற்றுப்படை 261 – விசயம் அடூஉம் புகை சூழ் ஆலைதொறும் கரும்பின் தீம்சாறு விரும்பினிர் மிசைமின், பட்டினப்பாலை 9 – கார்க் கரும்பின் கமழ் ஆலை, பரிபாடல் 1-14 – சாறுகொள் ஓதத்து இசையொடு.  ஆளி (பொருநராற்றுப்படை 139) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அரிமா, அரிமாப் போன்ற வேறொரு விலங்கென எண்ணவும் இடமுள்ளது.  There are references to Āli in Akanānūru 78, 252, 381, Kurinjippāttu 252, Natrinai 205, Puranānūru 207, Perumpānātruppadai 258  and Porunarātruppadai 139.

Meanings:  மழை விளையாடும் – where clouds float, கழை வளர் அடுக்கத்து – in the mountain ranges where bamboo grows, அணங்குடை யாளி தாக்கலின் – attacked by an āli that causes distress to other animals, āli is probably a lion, பல உடன் கணம் சால் வேழம் கதழ்வுற்றாங்கு – like how many elephants in herds scream, எந்திரம் சிலைக்கும் – equipment makes noises, துஞ்சாக் கம்பலை – unending uproar, விசயம் அடூஉம்  – sugarcane juice cooking (அடூஉம் – இசைநிறை அளபெடை), புகை சூழ் – surrounded by smoke, ஆலைதொறும் – in all the factories, கரும்பின் தீம்சாறு விரும்பினிர் மிசைமின் – drink sweet sugarcane juice if you desire (மிசைமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person)

வலைஞர் குடியிருப்பு

வேழ நிரைத்து வெண்கோடு விரைஇத்
தாழை முடித்துத் தருப்பை வேய்ந்த,
குறியிறைக் குரம்பை பறியுடை முன்றில்,   265
கொடுங்காற் புன்னைக் கோடு துமித்து இயற்றிய
பைங்காய் தூங்கும் பாய் மணல் பந்தர்,
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றிப்
புலவு நுனைப் பகழியும் சிலையும் மானச்
செவ்வரிக் கயலொடு பச்சிறாப் பிறழும்   270
மையிருங் குட்டத்து மகவொடு வழங்கி
கோடை நீடினும் குறைபடல் அறியாத்
தோள்தாழ் குளத்த கோடு காத்திருக்கும்

கொடுமுடி வலைஞர் குடிவயிற் சேப்பின், (263-274)

Fishermen Community

The small-eaved huts are made with reeds

placed in rows, woven with white sticks

between, tied with thāzhai fibers and covered

with tharuppai grass.   In their front yards

with fishing baskets, there are arbors on spread

sand made by cutting punnai trees, and vines

with hanging vegetables grow on them.

The young and old gather with their relatives,

and catch fish with their children in the dark, deep,

huge ponds where there are carps with red stripes

looking like bows and arrows with flesh stink, along

with abundant fresh shrimp.  Even if the summers are

long, the ponds do not get reduced, and the arms of

a person in the water raising them high, cannot be

seen.

If you go to the settlement of fishermen owning nets

with curved knots, who protect the ponds,

Notesமையிருங் குட்டத்து (271) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மையிருங்குட்டம் என்றது கரிய பெரிய ஆழமான குளம் என்றவாறு.  குளத்தின் இயல்களைத் தொகுத்துக் கூறியவாறு உணர்க.  கொடுமுடி (274) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வளைந்த முடிகளையுடைய, வை. மு. கோபாலகிருஷ்ணமாச்சாரியார் உரை – கொடிய (கெட்டியான) முடிச்சுக்கள்.  முடித்து (264) – முடிதந்து என்பதன் விகாரம்.  துவன்றி – துவன்று நிறைவாகும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 34).

Meanings:  வேழ நிரைத்து – placed reeds in a row, வெண்கோடு விரைஇ – wove white sticks in between (விரைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), தாழை முடித்து – tied with thāzhai fiber, Pandanus odoratissimus (தாழை – ஆகுபெயர் நாருக்கு), தருப்பை வேய்ந்த – woven with tharuppai grass, sacred grass, Poa cynosuroides,  (குசைப்புல்), குறியிறைக் குரம்பை – small-eaved huts, பறியுடை முன்றில் – fish removing baskets in the front yard (முன்றில் – இல் முன்), கொடுங்கால் – curved trunk, புன்னைக் கோடு துமித்து – chopped punnai branches, Calophyllum inophyllum, இயற்றிய – created, பைங்காய் தூங்கும் – (vines with) hanging vegetables, பாய் மணல் பந்தர் – canopy on the spread sand (பந்தர் – பந்தல் என்பதன் போலி), இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி – old and young gather with relatives, புலவு நுனைப் பகழியும் சிலையும் மான – like the arrow ends with flesh stink and bows (மான – உவம உருபு, a comparison word), செவ்வரிக் கயலொடு – with carp with red stripes, பச்சிறாப் பிறழும் – fresh shrimp roll in abundance (பச்சிறா – பண்புத்தொகை), மையிருங் குட்டத்து மகவொடு வழங்கி – fish in the dark huge deep ponds with their children, கோடை நீடினும் – even if summer prolongs, குறைபடல் அறியா – do not know reduction, தோள் தாழ் குளத்த – arms of a person in a  pond holding it high cannot be seen, கோடு – bank, shore, காத்திருக்கும் – protecting, கொடுமுடி வலைஞர் குடிவயிற் சேப்பின் – if you go to the settlement/village of fishermen with curved/thick knots

வலைஞர் குடியில் பெறும் உணவு

அவையா அரிசி அம்களித் துழவை   275
மலர்வாய்ப் பிழாவில் புலர ஆற்றிப்
பாம்பு உறை புற்றின் குரும்பி ஏய்க்கும்
பூம்புற நல் அடை அளைஇத் தேம்பட,
எல்லையும் இரவும் இருமுறை கழிப்பி,
வல்வாய்ச் சாடியின் வழைச்சு அற விளைந்த,   280
வெந்நீர் அரியல் விரல் அலை நறும்பிழி,

தண் மீன் சூட்டொடு தளர்தலும் பெறுகுவிர்; (275-282)

Food you will get in the Fishermen community

when you are hungry, you will receive freshly

roasted fish and fine, aged, fragrant liquor that is made

by making a mash of unpounded, boiled rice spread

on wide trays to dry, mixed with powdered sprouts of rice

that have back sides that are bright like the fungus combs

of termite mounds where snakes live, and for the liquor

to be sweet, poured in jars with strong mouths after

two days and two nights, boiled with hot water, filtered,

and stirred with fingers.

Notes:  ஒப்புமை – பெரும்பாணாற்றுப்படை 275 – அவையா அரிசி, அகநானூறு 394 – அவைப்பு மாண் அரிசியொடு, சிறுபாணாற்றுப்படை 193 – உலக்கை இரும்பு முகம் தேய்த்த அவைப்பு மாண் அரிசி.  குரும்பி – பெரும்பாணாற்றுப்படை 277-278 – பாம்பு உறை புற்றின் குரும்பி ஏய்க்கும் பூம்புற நல் அடை, அகநானூறு 8 – ஈயல் புற்றத்து ஈர்ம் புறத்து இறுத்த குரும்பி, அகநானூறு 72 – மின்மினி மொய்த்த முரவுவாய்ப் புற்றம் பொன் எறி பிதிரின் சுடர வாங்கிக் குரும்பி கெண்டும் பெருங்கை ஏற்றை இரும்பு செய் கொல் எனத் தோன்றும், அகநானூறு 307 – பெருங்கை எண்கினம் குரும்பி தேரும் புற்றுடைச் சுவர.  பாம்பு உறை புற்றின் குரும்பி ஏய்க்கும் (277) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – பாம்பு கிடக்கின்ற புற்றின்கண் கிடைக்கும் புற்றாம் பழஞ்சோற்றை ஒக்கும், J.V. Chelliah’s translation – look like white ants’ nests where serpents live, Dr. A. Dakshinamurthy’s translation – resembles the shell of termites inside the snake holes.   நல் அடை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நெல்லடையும் பாடம், அடை முளை.

Meanings:  அவையா அரிசி – unpounded rice (அவையா – குற்றாத), அம் களித் துழவை – beautiful boiled mash (துழவை – கூழ்), மலர்வாய்ப் பிழாவில் – in a pot with a wide mouth (மலர்வாய் – வினைத்தொகை, பிழா – அகன்ற வாயுடைய தட்டு), புலர – drying, ஆற்றி – cooling, பாம்பு உறை – snakes living, புற்றின் குரும்பி – fungus combs of termite mounds with termites, white ants, ஏய்க்கும் – resembling, பூம்புற நல் அடை, பூம்புற நெல்லடை – fine rice sprouts with bright back sides, அளைஇ – mixed (அளைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), தேம்பட – to become sweet (தேம் தேன் என்றதன் திரிபு), எல்லையும் இரவும் – morning and night, இரு முறை – twice, கழிப்பி – removing, வல்வாய்ச் சாடியின் – in a jar with strong mouth (சாடி – தாழி), வழைச்சு அற – without the smell of liquor that has not aged (வழைச்சு – இளங்கள் நாற்றம்), விளைந்த – aged, வெந்நீர் – warm water, அரியல் – filtered, விரல் அலை – stirred with fingers, நறும் பிழி – fine liquor, தண் – fresh, மீன் சூட்டொடு – with roasted fish, தளர்தலும் பெறுகுவிர் – you will receive when you are hungry

காலையில் நீர்ப்பூக்களைச் சூடிப்போதல்

பச்சூன் பெய்த சுவல்பிணி பைந்தோல்,
கோள்வல் பாண்மகன் தலைவலித்து யாத்த,
நெடுங்கழைத் தூண்டில் நடுங்க நாண் கொளீஇ,   285
கொடுவாய் இரும்பின் மடிதலை புலம்பப்
பொதி இரை கதுவிய போழ்வாய் வாளை
நீர் நணிப் பிரம்பின் நடுங்கு நிழல் வெரூஉம்
நீத்துடை நெடுங் கயம் தீப்பட மலர்ந்த
கடவுள் ஒண்பூ அடைதல் ஒம்பி,   290
உறைகால் மாறிய ஓங்கு உயர் நனந்தலை
அகல் இரு வானத்துக் குறை வில் ஏய்ப்ப,
அரக்கு இதழ்க் குவளையொடு நீலம் நீடி,
முரட்பூ மலிந்த முதுநீர்ப் பொய்கை
குறுநர் இட்ட கூம்புவிடு பன்மலர்   295

பெருநாள் அமையத்துப் பிணையினிர் கழிமின்; (283-296)

Wearing Water Flowers in the Morning

 

Do not pluck the lotus flowers which appear

like flames on the pond, since the bright flowers

are meant for the gods.

In the long pond where people swim, a vālai fish

with gaping mouth trembles on seeing the moving

shadow of the pirampu plants on the shore,

after escaping the long bamboo fishing rod with a

curved iron tip and thread tied on it,

……….belonging to a bard with angling skills,

……….who carries a leather shoulder bag

……….with meat as bait,

taking the hidden bait, and causing the rod to tremble.

Leave early morning, wearing the many flowers

that the flower-pickers give, blue and red waterlily

blossoms which together look like a short rainbow

in the wide dark sky after the rains have stopped.

Notes:  குறைவில் (292) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குறைவில்லாகிய இந்திர வில்.  இனி வானவில் சில செவ்விகளில் ஓரிடத்தே ஒரு பகுதி தோன்றி மற்றோரிடத்தே ஒரு பகுதி தோன்றாமலும் இடையிடையே இற்றுப் போயும் காணப்படுதல் இயல்பாகலின் குறை வில் என்றார் எனினுமாம்.  பச்சூன் (283) = பசுமை + ஊன்.  பாணரும் மீனும்:  அகநானூறு 196 – வராஅல் துடிக் கண் கொழுங்குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்குப் பாட்டி ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெஞ்சோறு தீம் புளிப் பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து, அகநானூறு 216 – நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்மகள், குறுந்தொகை 169 – பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல, ஐங்குறுநூறு 47 – முள் எயிற்றுப் பாண்மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த, ஐங்குறுநூறு 48 – வலை வல் பாண்மகன் வால் எயிற்று மடமகள் வராஅல் சொரிந்த, ஐங்குறுநூறு 49 – பாண்மகள் சில் மீன் சொரிந்து,  ஐங்குறுநூறு 111 – பாணன் சூழ் கழி மருங்கின் நாண் இரை கொளீஇச் சினைக் கயல் மாய்க்கும், புறநானூறு 348 – மீன் சீவும் பாண் சேரி, மதுரைக்காஞ்சி 269 – மீன் சீவும் பாண் சேரியொடு, பெரும்பாணாற்றுப்படை 284-285 – கோள்வல் பாண்மகன் தலைவலித்து யாத்த நெடுங்கழைத் தூண்டில் நடுங்க நாண் கொளீஇ.  நனந்தலை – அகன்ற இடம், நனம் – நனவே களனும் அகலமும் செய்யும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 80).  இரும்பின் – அகநானூறு 36 – பகுவாய் வராஅல் பல் வரி இரும் போத்துக் கொடுவாய் இரும்பின் கோள் இரை துற்றி – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இரும்பு என்றது தூண்டிலின் முள்ளினை.

Meanings:  பச்சூன் பெய்த – having fresh meat, சுவல்பிணி – tied to the shoulder, பைந்தோல் – leather bag, கோள்வல் பாண்மகன் – bard who is capable of catching, தலைவலித்து யாத்த – pulled and tied on the top, நெடுங்கழைத் தூண்டில் – long bamboo fishing rod,  நடுங்க – tremble, நாண் கொளீஇ – rope/thread threaded (கொளீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), கொடுவாய் இரும்பின் – on the curved iron tip of the fishing rod, மடிதலை – folded top, புலம்ப – lonely (without the bait), பொதி இரை கதுவிய – bit the hidden food, bit the bait, போழ்வாய் வாளை – vālai fish with a gaping mouth, Trichiurus haumela, Scabbard fish, நீர் நணிப் பிரம்பின் – of rattan growing near the water, Calamus rotang, நடுங்கு நிழல் வெரூஉம் – fears on seeing the trembling shadow (வெரூஉம் – இசைநிறை அளபெடை), நீத்துடை நெடுங் கயம் – large pond with swimming, தீப் பட மலர்ந்த – blossomed like flame, கடவுள் ஒண் பூ – bright flowers of god, அடைதல் ஒம்பி – protect against wearing, do not wear, உறைகால் மாறிய – falling rain ending, ஓங்கு உயர் – very tall (ஒருபொருட் பன்மொழி), நனந்தலை – wide, அகல் இரு வானத்து – wide and dark sky, குறை வில் ஏய்ப்ப – like a short rainbow, like Indiran’s rainbow, அரக்கு இதழ்க் குவளையொடு – along with red-petaled waterlilies that have the color of vermilion, நீலம் நீடி – blue waterlilies had grown, முரட்பூ மலிந்த – many different flowers flourish, முதுநீர்ப் பொய்கை – ancient pond, குறுநர் இட்ட கூம்புவிடு பன்மலர் – many flowers blossomed from closed/pointed buds that flower pluckers give, பெருநாள் அமையத்துப் பிணையினிர் கழிமின் – wear them in the early morning and leave (கழிமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person)

அந்தணரது உறைவிடங்களில் பெறுவன

செழுங்கன்று யாத்த சிறுதாட் பந்தர்
பைஞ்சேறு மெழுகிய படிவ நல்நகர்,
மனை உறை கோழியொடு ஞமலி துன்னாது,
வளைவாய்க் கிள்ளை மறை விளி பயிற்றும்   300
மறை காப்பாளர் உறைபதிச் சேப்பின்
பெருநல் வானத்து வடவயின் விளங்கும்
சிறுமீன் புரையும் கற்பின் நறுநுதல்
வளைக்கை மகடூஉ வயின் அறிந்து அட்ட,
சுடர்க்கடைப் பறவைப் பெயர்ப்படு வத்தம்   305
சேதா நறுமோர் வெண்ணெயின் மாதுளத்து
உருப்புறு பசுங்காய்ப் போழொடு கறி கலந்து,
கஞ்சக நறுமுறி அளைஇப் பைந்துணர்
நெடுமரக் கொக்கின் நறுவடி விதிர்த்த

தகைமாண் காடியின் வகைபடப் பெறுகுவிர்; (297-310)

What you will get in the Brahmin Settlement

If you go to the Brahmin settlement, where

fat calves are tied to the small poles of

pavilions, floors are smeared with fresh dung,

rituals are performed in fine houses where dogs

and domestic fowl are not allowed, parrots

with curved beaks are taught to recite the Vedas,

women with fragrant brows and bangled arms,

with virtue like that of the small star Arundathi

in the north of the huge, splendid sky, will serve

you perfectly cooked food, famed by the name

of a bird, at sunset, and you will be given dishes

made with freshly opened pomegranates mixed

with warm butter from fragrant buttermilk of tawny

cows, mixed with fresh curry leaves and black pepper.

You will also receive fragrant vadu mango pickles

from tender green mangoes from tall trees.

Notes:  பறவைப் பெயர்ப்படு வத்தம் (305) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கருடன் சம்பா என்னும் பெயருடைய நெல் என்றவாறு, நச்சினார்க்கினியர் உரை – இராசான்னம் என்னும் பெயர்பெறுகின்ற நெல் என்றவாறு.  ஆகுதி பண்ணுவதற்கு இந்த நெல்லுச் சோறே சிறந்ததென்று இதனைக் கூறினர்.  இனி மின்மினி நெல் என்பாருமுளர்.  இப்பெயர் வழக்கமின்மையும் ஆகுதிக்கு சிறவாமையும் உணர்க.  வடமீன், சிறுமீன், சாலினி – அருந்ததி, the star Alcor, புறநானூறு 122 – வடமீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி அரிவை, ஐங்குறுநூறு 442 – அருந்ததி அனைய கற்பின், கலித்தொகை 2 – வடமீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள், பெரும்பாணாற்றுப்படை 303 – சிறுமீன் புரையும் கற்பின் நறுநுதல், பரிபாடல் 5 – கடவுள் ஒரு மீன் சாலினி.

Meanings:  செழுங்கன்று யாத்த – fat calves are tied, சிறு தாள் பந்தர் – pavilion/canopy with short poles (பந்தர் – பந்தல் என்பதன் போலி), பைஞ்சேறு மெழுகிய – floor smeared with fresh dung, படிவ நல்நகர் – fine house with rituals, மனை உறை கோழியொடு ஞமலி துன்னாது – not letting dogs and with house-residing hens close, வளைவாய்க் கிள்ளை மறை விளி பயிற்றும் – parrots with curved beaks are taught the Vedas, மறை காப்பாளர் – those who protect the Vedas, உறைபதிச் சேப்பின் – if you go to where they live, பெருநல் வானத்து வடவயின் விளங்கும் சிறுமீன் புரையும் கற்பின் – with the virtue of the small star in the north of the huge fine sky (புரை – உவம உருபு, a comparison word), Arundathi, நறுநுதல் வளைக்கை மகடூஉ – women with fragrant foreheads wearing bangles on their arms (மகடூஉ- இயற்கை அளபெடை), வயின் அறிந்து அட்ட – cooked knowing the perfect stage, சுடர்க்கடை – evening time, when the sun’s rays have gone down, பறவைப் பெயர்ப்படு வத்தம் – famous food with the name of a bird at sunset, சேது ஆ நறுமோர் வெண்ணெயின் – in fragrant butter from buttermilk of a red colored (tawny) cow, மாதுளத்து – pomegranate’s, உருப்புறு – becoming warm, பசுங்காய்ப் போழொடு கறி கலந்து – mix with pepper along with split up fresh pomegranate, கஞ்சக நறு முறி அளைஇ – mixed in fragrant karivepilai leaves (அளைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), பைந்துணர் –fresh clusters, நெடுமரக் கொக்கின் – of a tall mango tree’s, நறுவடி – fragrant māvadu, விதிர்த்த – placed, தகைமாண் காடியின் – esteemed/fine pickles, வகைபடப் பெறுகுவிர் – you will receive such esteemed varieties

நீர்ப்பெயற்று என்னும் ஊரின் சிறப்பு

வண்டல் ஆயமொடு உண்துறைத் தலைஇப்
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட பொலங்குழை
இரை தேர் மணிச்சிரல் இரை செத்து எறிந்தெனப்
புள் ஆர் பெண்ணைப் புலம்பு மடற் செல்லாது
கேள்வி அந்தணர் அருங்கடன் இறுத்த   315
வேள்வித் தூணத்து அசைஇ யவனர்
ஓதிம விளக்கின் உயர்மிசைக் கொண்ட
வைகுறு மீனின் பைபயத் தோன்றும்

நீர்ப்பெயற்று எல்லைப் போகிப் (311-319)

 Reaching Neerpeyatru town

Women with their friends with whom

they used to play sand games, swim in the

drinking water port, leaving their gold

earrings on the shore.  A kingfisher looking for

food, attacks and takes it thinking it is food,

carries it, and not taking it to a lonely frond

in a palm tree filled with birds,

stays on a ritual post where Vedic Brahmins

perform rituals.  It appears like the goose lamps

of Yavanars that are on masts, that are like Venus

that rises slowly at dawn.

If you reach the limits of Neerpeyatru town,

Notes:  யவனர் ஓதிம விளக்கின் (314-315) – நச்சினார்க்கினியர் உரை ‘சோனகர் கூம்பின் மேலிட்ட அன்ன விளக்குப் போல’, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை ‘யவனர் தங்கள் மரக்கலக் கூம்பில் ஓதிம விளக்கிடுதல் பெற்றாம்’.   பைபய (318) – வை. மு. கோபாலகிருஷ்ணமாச்சாரியார் உரை – மெல்ல மெல்ல, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஒளி விட்டு விளங்காது.

Meanings:  வண்டல் ஆயமொடு – with friends playing in the sand/making sand houses, உண் துறைத் தலைஇ புனல் ஆடு மகளிர் – women playing together in the flowing water in the drinking-water port (தலைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), இட்ட பொலங்குழை – placed gold earrings, இரை தேர் மணிச்சிரல் – kingfisher that searches for food, இரைசெத்து – thinking that it is food, எறிந்தென – attacked and took it, புள் ஆர் பெண்ணைப் புலம்பு மடற் செல்லாது – not going to the lonely palmyra fronds filled with birds, கேள்வி அந்தணர் அருங்கடன் இறுத்த வேள்வித் தூணத்து – on the ritual column where Vedic Brahmins perform rituals, அசைஇ – stayed (அசைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), யவனர் ஓதிம விளக்கின் – like the goose lamp of Yavanars, Ionian Greeks (யவனர் – even though the word stems from Ionians, some scholars have indicated that the word could have been used for others like the Romans, Turks, Egyptians and others, விளக்கின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), உயர்மிசைக் கொண்ட – it is above, வைகுறு மீனின் பைபயத் தோன்றும் – appears dull like the early morning star above, appears slowly like Venus (மீனின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது, பைபய – பையப்பைய பைபய என மருவியது), நீர்ப்பெயற்று எல்லைப் போகி – go to the limits of the town Neerpeyatru (நீர்ப்பெயற்று – நீர்ப்பாயற்றுறை என்பதன் மரூஉ)

கடற்கரைப்பட்டினம்

……………………………………………….. பாற்கேழ்
வால் உளைப் புரவியொடு வடவளம் தரூஉம்   320
நாவாய் சூழ்ந்த நளிநீர்ப் படப்பை,
மாடம் ஓங்கிய மணன் மலி மறுகின்,
பரதர் மலிந்த பல் வேறு தெருவின்,
சிலதர் காக்கும் சேண் உயர் வரைப்பின்,
நெல் உழு பகட்டொடு கறவை துன்னா   325
ஏழகத் தகரோடு எகினம் கொட்கும்
கூழ் உடை நல்இல் கொடும்பூண் மகளிர்
கொன்றை மென் சினைப் பனி தவழ்பவை போல்,
பைங்காழ் அல்குல் நுண் துகில் நுடங்க,
மால் வரைச் சிலம்பில் மகிழ் சிறந்து ஆலும்   330
பீலி மஞ்ஞையின் இயலி கால
தமனியப் பொற்சிலம்பு ஒலிப்ப, உயர்நிலை
வான் தோய் மாடத்து வரிப்பந்து அசைஇக்
கை புனை குறுந்தொடி தத்த பைபய
முத்த வார்மணல் பொற்கழங்கு ஆடும்   335

பட்டின மருங்கின் அசையின், (319-336)

Seashore town

go and rest in that seashore town, where,

ships bring horses with white manes and

wealth from the north to its shores,

tall mansions are in the streets filled with sand,

there are big buildings where people do

their business, oxen used for plowing are kept

away from cows, rams and dogs roam around,

in rich houses women donning curved

jewels wear delicate clothing on their loins

with gem strands that appear like dew spread

on the delicate branches of kondrai trees and

walk like strutting peacocks with plumes, play with

striped balls in the upper levels of their mansions

as their golden anklets jingle, and play with gold

kalangu seeds on long stretches of pearly sand,

as their hand-made, small bangles move gently.

Notes:  வரிப் பந்து – நற்றிணை 12 – வரி புனை பந்தொடு – பின்னத்தூர் அ. நாராயணசாமி ஐயர் உரை, ஒளவை துரைசாமி உரை – வரிந்து புனையப்பட்ட பந்தொடு, திருமுருகாற்றுப்படை 68 – வரிப் புனை பந்தொடு – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நூலால் வரிந்து புனையப்பட்ட பந்தும், நச்சினார்க்கினியர் உரை – நூலால் வரிந்து புனையப்பட்ட பந்தும், வை. மு. கோபாலகிருஷ்ணமாச்சாரியார்  உரை – நூலால் வரிந்து புனையப்பட்ட பந்தோடு, கலித்தொகை 51 – வரிப் பந்து – நச்சினார்க்கினியர் உரை – வரியினையுடைய பந்து, பரிபாடல் 9 – வரிப் பந்து – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வரியினையுடைய பந்து, பெரும்பாணாற்றுப்படை 333 – வரிப்பந்து – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நூலால் வரியப்பட்ட பந்து.  முத்தைப் போன்ற மணல்:  புறநானூறு 53, முத்த வார் மணல், பெரும்பாணாற்றுப்படை 335 – முத்த வார் மணல், கலித்தொகை 136 – முத்து உறழ் மணல்.  நளி (321) – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம். உரியியல் 25).  வார்தல் போகல் ஒழுகல் மூன்றும் நேர்பும் நெடுமையும் செய்யும் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 21).

Meanings:  பாற்கேழ் – color of milk, வால் உளைப் புரவியொடு – with horses with white tufts, வட வளம் தரூஉம் நாவாய் – ships that bring the wealth of the north (தரூஉம் – இசைநிறை அளபெடை), சூழ்ந்த – surrounded, நளி நீர் – abundant water, படப்பை – seashore, மாடம் ஓங்கிய – with  tall mansions, மணல் மலி மறுகின் – in the streets filled with sand, பரதர் மலிந்த பல் வேறு தெருவின்  – in the many streets with many merchants, சிலதர் காக்கும் சேண் உயர் வரைப்பின் – in the very tall places protected by those who do business (சிலதர் – தொழில் செய்வோர்), நெல் உழு பகட்டொடு – along with oxen that plow, கறவை – cows, துன்னா – not close by, not near, ஏழகத் தகரோடு – with rams, with male goats, எகினம் கொட்கும் – dogs roam around (கொட்கும் –  திரியும்), கூழ் உடை நல் இல் – fine house with food, கொடும் பூண் மகளிர் – women with curved jewels, கொன்றை மென் சினைப் பனி தவழ்பவை போல் – like the spreading dew on the delicate branches of kondrai trees, Cassia fistula, Golden shower tree, Laburnum, பைங்காழ் அல்குல் நுண் துகில் நுடங்க – delicate clothing on their swaying loins with gem/pearl strands, மால் வரைச் சிலம்பில் – on the tall mountain slopes, மகிழ் சிறந்து – with happiness, ஆலும் பீலி மஞ்ஞையின் இயலி – walking like dancing peacocks with plumes, கால தமனியப் பொற்சிலம்பு ஒலிப்ப – golden anklets jingling on their legs, உயர்நிலை வான் தோய் மாடத்து – in the upper floors of the sky-touching mansions, வரிப்பந்து அசைஇ – playing with striped balls (அசைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), கை புனை குறுந்தொடி – small bangles made with hand, தத்த – to move, பைபய – moving very delicately, moving very slowly, முத்த வார் மணல் – long stretches of sand that looks like pearls, பொற்கழங்கு ஆடும் பட்டின மருங்கின் அசையின் – if you reach the city where they play with gold kalangu beans/dice, and rest, caesalpinia crista seeds, molucca beans

பட்டினத்து மக்களின் உபசரிப்பு

……………………………………………….முட்டு இல்,
பைங்கொடி நுடங்கும் பலர் புகு வாயில்
செம்பூத் தூஉய செதுக்குடை முன்றில்,
கள் அடு மகளிர் வள்ளம் நுடக்கிய
வார்ந்து உகு சில் நீர் வழிந்த குழம்பின்   340
ஈர்ஞ்சேறு ஆடிய இரும்பல் குட்டிப்
பல்மயிர்ப் பிணவொடு பாயம் போகாது,
நெல்மா வல்சி தீற்றி பல் நாள்
குழி நிறுத்து ஓம்பிய குறுந்தாள் ஏற்றைக்

கொழு நிணத் தடியொடு கூர் நறாப் பெறுகுவீர்; (336-345)

Hospitality of the seashore town

You will get abundant toddy, along with fatty

meat of a boar with short legs, that has been

raised in a pit for many days and fed flour made

from rice, not letting it unite with its mate with

hair who has many dark piglets

that wallow in the mud created from washing

pots on which women prepare liquor in their

front yards, which are cleared and strewn with red

flowers, where there are flags that sway without

hindrances, near the entrances where many enter.

Notes:  செதுக்கு உடை முன்றில் (338) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மண் வெட்டியாலே புல் முதலியவற்றைச் செத்தி தூய்மை செய்யப்பட்ட முற்றம்..  பாயம் (342) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மனவிருப்பம், பாசம் என்னும் வடமொழி பாயம் என்று நின்றது.

Meanings:  முட்டு இல் பைங்கொடி நுடங்கும் – without restrains new flags sway, பலர் புகு வாயில் – entrance where many enter, செம்பூத் தூஉய – red flowers are strewn (தூஉய – இசைநிறை அளபெடை), செதுக்கு உடை முன்றில் – in the cleared front yard (முன்றில் – இல் முன்), கள் அடு மகளிர் – women who prepare/cook liquor, வள்ளம் நுடக்கிய வார்ந்து உகு சில் நீர் – little water from washing the bowls/plates, வழிந்த – flowed, குழம்பின் ஈர்ஞ்சேறு ஆடிய – played in the mushy wet mud, இரும்பல் குட்டிப் பல் மயிர்ப் பிணவொடு – many dark piglets along with its female with many hair, பாயம் போகாது – not going with its desire, நெல்மா வல்சி தீற்றி – fed the flour from rice, பல் நாள் குழி நிறுத்து – placed in a pit for many days, ஓம்பிய – protected, cared for, குறுந்தாள் ஏற்றை – male (pig) with short legs,  கொழு நிணத் தடியொடு – along with its fatty meat pieces, கூர் நறாப் பெறுகுவீர் – you will receive abundant/strong liquor

ஓடும் கலங்களை அழைக்கும் கடற்கரைத் துறை

வானம் ஊன்றிய மதலை போல,
ஏணி சாத்திய ஏற்று அருஞ் சென்னி,
விண்பொர நிவந்த வேயா மாடத்து,
இரவில் மாட்டிய இலங்கு சுடர் ஞெகிழி,
உரவு நீர் அழுவத்து ஓடு கலம் கரையும்   350

துறை பிறக்கு ஒழியப் போகி, (346-351)

Lighthouse that invites Ships

After leaving the port behind, where there is a

tall lighthouse with an unwoven roof that appears

like a prop that supports the sky, a building

appearing to be difficult to scale with ladders, with

a bright flame that is lit at night that pities and

invites plying ships in the ocean with strong waves,

that have lost direction,

Notes:  ஒப்புமை – அகநானூறு 255 – நீகான் மாட ஒள் எரி மருங்கு அறிந்து ஒய்ய.  ஞெகிழி (349) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – விளக்கு நெகிழ்ந்து பெருநீர்ப் பரப்பாகிய கடலிலே திசை திருப்பி ஓடும் மரக்கலன்களை அழைக்கும்; நெகிழி ஞெகிழி என நகரத்திற்கு ஞகரம் போலியாய் வந்த வினையெச்சமாகக் கொண்டு திசை தப்பி ஓடும் மரக்கலத்திற்கு இரங்கி நெகிழ்ந்து கரையும் விளக்கம் என்பதன் கண் நயம் தோன்றுதல் உணர்க, ச. வே. சுப்பிரமணியன் உரை – கலங்கரை விளக்கம் மனம் நெகிழ்ந்து மரக்கலன்களை அழைக்கின்றது, நச்சினார்க்கினியர் உரை – இது நாம் சேரும் துறையன்று என்று நெகிழ்ந்து வேறொரு துறைக்கண் ஓடும் மரக்கலம்.  ஞெகிழி என்பதனை கடைக் கொள்ளியெனக் கொண்டு ‘அதனை எரித்துக் கொளுத்தின இலங்கு சுடர் என்பாருமுளர்’ என்பர் நச்சினார்க்கினியர்.

Meanings:  வானம் ஊன்றிய மதலை போல – like a planted prop that supports the sky, ஏணி சாத்திய ஏற்று அருஞ் சென்னி – ladder are placed and difficult to reach the top, விண்பொர நிவந்த வேயா மாடத்து – in the unwoven (not woven and covered like a hut) mansion that is tall and touching the sky, இரவில் மாட்டிய இலங்கு சுடர் ஞெகிழி – bright lamp that is lit at night pities, உரவு நீர் அழுவத்து – in the ocean with strong waves, ஓடு கலம் – plying ships, கரையும் – it invites, it calls துறை – port, shore, பிறக்கு ஒழிய – causing it to be behind, போகி – going

தோப்புக் குடிகளில் நிகழும் உபசாரம்

……………………………………………….கறை அடிக்
குன்று உறழ் யானை மருங்குல் ஏய்க்கும்,
வண்தோட்டுத் தெங்கின் வாடு மடல் வேய்ந்த
மஞ்சள் முன்றில் மணம் நாறு படப்பைத்
தண்டலை உழவர் தனி மனைச் சேப்பின்   355
தாழ்கோட் பலவின் சூழ் சுளைப் பெரும்பழம்,
வீழ் இல் தாழைக் குழவித் தீம் நீர்க்
கவை முலை இரும்பிடிக் கவுள் மருப்பு ஏய்க்கும்
குலை முதிர் வாழைக் கூனி வெண்பழம்,
திரள் அரைப் பெண்ணை நுங்கொடு பிறவும்,   360
தீம்பல் தாரம் முனையின், சேம்பின்

முளைப்புற முதிர் கிழங்கு ஆர்குவிர்; (351-362)

Hospitality in the Groves

you will reach a fragrant grove where the houses

of farmers are in individual compounds, thatched

with dried fronds of coconut trees, that are rough

like the skins of huge, mountain-like elephants with

feet like pounding stones.  Turmeric grows in the

front yards.

You will receive segments of large jackfruits that

grow low on the trees, sweet water of tender coconuts,

curved, white bananas from bunches that look like the

tusks on the cheeks of dark, female elephants with

forked udders, along with tender nungu of palmyra

palms, and when you tire, you will receive the mature

tubers of chēmpu that have sprouts on the sides.

Notes:  ஒப்புமை – நற்றிணை 97-9 – தண்டலை உழவர் தனி மட மகளே.  முளைப்புற முதிர் கிழங்கு (362) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முளையுடையதாக முதிர்ந்த கிழங்கு உண்ணற்கு இனிதாகலின் முளைப்புற கிழங்கு என்றார்.  தாழைக் குழவி (357) – பிள்ளை குழவி கன்றே போத்தெனக் கொள்ளவும் அமையும் ஓரறி உயிர்க்கே (தொல்காப்பியம். மரபியல் 24).  யானை மருங்குல் ஏய்க்கும் வண்தோட்டுத் தெங்கின் வாடு மடல் (352-353) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – யானையின் உடல் சருச்சரையுடைமையால் தெங்கின் வாடு மடலுக்கு உவமை என்க.  நச்சினார்க்கினியர் உரை – யானையின் உடம்பையொக்கும் சருச்சரையுடைத்தாகிய தெங்கு.  கறையடி யானை – அகநானூறு 83-3,142-9, புறநானூறு 39-1, 135-12, 323-6, பெரும்பாணாற்றுப்படை 351.

Meanings:  கறை அடி – pounding stone (உரல் போன்ற அடி), குன்று உறழ் யானை – elephants that are like mountains (உறழ் – உவம உருபு), மருங்குல் – body, ஏய்க்கும் – resembles, வண்தோட்டுத் தெங்கின் – of the thick fronds of coconut trees, வாடுமடல் வேய்ந்த – woven with dried fronds, மஞ்சள் – turmeric, முன்றில் – front yard (முன்றில் – இல் முன்), மணம் நாறு படப்பை – fragrant grove, தண்டலை உழவர் தனி மனைச் சேப்பின் – if you reach the individual houses of farmers in the grove, தாழ்கோட் பலவின் சூழ் சுளைப் பெரும்பழம் – large fruit of jackfruit trees with low hanging fruits with segments that are not surrounded by fibrous parts (சக்கை) but surrounded with just the fruit segments, வீழ் இல் தாழை – the kind of thāzhai that does not have aerial roots (not the fragrant thāzhai) coconut palm, குழவித் தீம் நீர் – sweet water of tender coconuts, கவை முலை இரும்பிடிக் கவுள் மருப்பு ஏய்க்கும் – resembles the tusks on the cheeks of a dark female elephant with forked udders, குலை முதிர் வாழைக் கூனி வெண்பழம் – curved white fruits from banana tree clusters, திரள் அரைப் பெண்ணை நுங்கொடு – along with tender seed/nungu of palmyra trees with thick trunks, பிறவும் – and others, தீம் பல் தாரம் – many sweet food, முனையின் – hating/tiring, சேம்பின் முளைப்புற முதிர் கிழங்கு ஆர்குவிர் – eat the mature tubers of chēmpu that have sprouts on the sides, Colocasia esculenta, சேப்பங்கிழங்கு

ஒதுக்குப்புற நாடுகளின் வளம்

……………………………………………பகற் பெயல்
மழை வீழ்ந்தன்ன மாத்தாட் கமுகின்
புடை சூழ் தெங்கின் முப்புடைத் திரள்காய்
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீரச்,   365
சோறு அடு குழிசி இளக, விழூஉம்
வீயா யாணர் வளங் கெழு பாக்கத்துப்
பல்மரம் நீள் இடைப் போகி, நல்நகர்
விண் தோய் மாடத்து விளங்கு சுவர் உடுத்த
வாடா வள்ளியின் வளம் பல தரூஉம்,   370

நாடு பல கழிந்த பின்றை, (362-371)

Places on the Way

Near betelnut palms with dark trunks that

appear like dark streaks of rain that fall during

the day, there are coconut palms with mature

coconuts that bulge on three sides, that drop

down and shake the rice pots of the hungry

people on the path.

After going through long paths with many trees,

you will go through a few prosperous lands

where valli koothu is performed, where there are

fine houses with upper floors that touch the skies,

surrounded by tall walls.  After that,

Notes:  வாடா வள்ளியின் (370) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ‘வாடா வள்ளி’ வள்ளிக் கூத்திற்கு வெளிப்படை.  கொடியில்லாத வள்ளி என்றவாறு.  யாணர் – புதிதுபடற் பொருட்டே யாணர்க் கிளவி (தொல்காப்பியம், உரியியல் 83).

Meanings:  பகற் பெயல் மழை வீழ்ந்தன்ன – like the rain streaks that fall during the day, மாத்தாள் கமுகின் – of betelnut trees with dark/thick trunks, புடை – nearby, சூழ் – surrounded by, தெங்கின் – of the coconut trees, முப்புடைத் திரள்காய் – thick coconuts bulging on three sides, ஆறு செல் வம்பலர் – strangers who go on the path, காய் பசி தீர – for their great hunger to end, சோறு அடு குழிசி இளக – making the rice cooking pots to shake, விழூஉம் – they fall down (விழூஉம் – இசைநிறை அளபெடை), வீயா யாணர் – unending prosperity, வளம் கெழு பாக்கத்து – in the wealthy town, பல் மரம் நீள் இடைப் போகி – go through the long paths with many trees,  நல் நகர் – fine houses, விண் தோய் மாடத்து – with upper floors that touch the skies, விளங்கு சுவர் உடுத்த – surrounded by bright walls, வாடா வள்ளியின் வளம் பல தரூஉம் நாடு பல கழிந்த பின்றை – after you pass a few rich countries where unending Valli koothu dances are performed (தரூஉம் – இசைநிறை அளபெடை)

திருவெஃகாவின் சிறப்பும் திருமால் வழிபாடும்

…………………………………………..நீடுகுலைக்
காந்தள் அம் சிலம்பில் களிறு படிந்தாங்கு,
பாம்பணைப் பள்ளி அமர்ந்தோன் ஆங்கண்,
வெயில் நுழைபு அறியா குயில் நுழை பொதும்பர்க்
குறுங்காற் காஞ்சி சுற்றிய நெடுங்கொடிப்   375
பாசிலைக் குருகின் புன்புற வரிப்பூக்
கார் அகல் கூவியர் பாகொடு பிடித்த
இழை சூழ் வட்டம் பால் கலந்தவை போல்,
நிழல் தாழ் வார் மணல் நீர்முகத்து உறைப்பப்
புனல் கால் கழீஇய பொழில்தொறும், திரள் கால்   380
சோலைக் கமுகின் சூல் வயிற்றன்ன,
நீலப் பைங்குடம் தொலைச்சி, நாளும்
பெரு மகிழ் இருக்கை மரீஇ சிறுகோட்டுக்
குழவித் திங்கள் கோள் நேர்ந்தாங்குச்
சுறவுவாய் அமைத்த சுரும்பு சூழ் சுடர் நுதல்,   385
நறவு பெயர்த்து அமைத்த நல் எழில் மழைக்கண்,
மடவரல் மகளிரொடு பகல் விளையாடிப்
பெறற்கு அருந் தொல் சீர்த் துறக்கம் ஏய்க்கும்
பொய்யா மரபின் பூ மலி பெருந்துறைச்
செவ்வி கொள்பவரோடு அசைஇ, அவ்வயின்   390
அருந்திறற் கடவுள் வாழ்த்திச் சிறிது நும்

கருங்கோட்டு இன் இயம் இயக்கினிர் கழிமின்; (371-392)

Praying to Thirumāl at Thiruvekhā

you will reach the shrine of the one who lies

on a bed of snakes like an elephant lying on the

beautiful mountain slopes where glorylily

flowers blossom in long clusters.  Sunlight does

not enter the grove where cuckoos enter.  Long

kurukkathi vines with green leaves grow on

portia trees with short trunks, their flowers with

dull backs and stripes, that have fallen into water

on the long stretches of sand, in the shade, appear

like round appam made with threads of rice and

sugar syrup lying in milk in the dark, wide bowls

of vendors who call out prices.

In the groves washed by flowing water, enjoy

yourself by drinking liquor from blue leather

containers that are bulging like the thick necks of

betelnut palms where fronds appear, play during the

day with women with moist, beautiful eyes,

that appear to have been made with naravam flowers,

and bright, bee-swarming foreheads with shark

ornaments, that resemble the crescent moon gripped

by a snake.

After that, rest in the flower-filled, huge shores

which are like the upper world that is hard to attain,

praise the god who abides there and play your sweet

lute with black stem for a while, and then leave.

Notes:  நீலப் பைங்குடம் (382) – நீல நிறம் அமைந்த பையாகிய குடம்.  இது தோற்பை.  இதனைப் பச்சைக் குப்பி என்பர்.  மதுரைக்காஞ்சி – கள்ளின் இரும்பைக் கலம்.  நறவு பெயர்த்து அமைத்த நல் எழில் மழைக்கண் (386) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தேனை உருப்பெயர்த்துக் கண் வடிவில் அமைத்தாலொத்த நன்றாகிய அழகினையுடைய குளிர்ச்சியுடைத்தாகிய கண்ணை உடைய, நறவம் பூவினை உருப்பெயர்த்துக் கண் வடிவிலமைத்தாற் போன்ற நல்லெழில் மழைக்கண் எனினுமாம். அகநானூறு 19 – நறவின் சேயிதழ் அனைய ஆகிக் குவளை மா இதழ் புரையும் மலிர் கொள் ஈர் இமை, பரிபாடல் 8-75 – நயவரு நறவு இதழ், மதர் உண்கண்.  சுறா சுறவு என வந்தது. ‘குறியதன் இறுதிச் சினை கெட உகரம் அறிய வருதல் செய்யுளுள் உரித்தே’ (தொல்காப்பியம், உயிர் மயங்கியல் 32).  திருவெஃகா – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காஞ்சியில் உள்ள திருமால் திருப்பதி.  திருமாலின் நூற்றெட்டுத் திருப்பதிகளில் இதுவும் ஒன்று.  வார்தல் போகல் ஒழுகல் மூன்றும் நேர்பும் நெடுமையும் செய்யும் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 21).

Meanings:  நீடு குலைக் காந்தள் – glory lilies with long clusters, அம் சிலம்பில் – on the beautiful mountain slopes, களிறு படிந்தாங்கு – like an elephant was lying, பாம்பணைப் பள்ளி அமர்ந்தோன் – the god on the bed of snakes, Thirumal, ஆங்கண் – there, வெயில் – sunlight, நுழைபு அறியா – not knowing to enter, unable to enter, குயில் நுழை பொதும்பர் – groves where cuckoos enter, குறுங்காற் காஞ்சி – Portia tree with short trunks, காஞ்சி மரம், பூவரச மரம், Thespesia populnea, சுற்றிய நெடுங்கொடி – vines that have surrounded, பாசிலைக் குருகின் புன்புற – the back sides of the green leaves of kurukkathi, Hiptage madablota, குருக்கத்திக் கொடி, மாதவிக்கொடி, வரிப்பூ – flowers with stripes,  கார் அகல் – black, wide, கூவியர் – those who call out and sell, பாகொடு பிடித்த – combined with syrup,  இழை சூழ் வட்டம் – circles with threads of grain (rice?) (வட்டம் – ஆகுபெயர் அப்பத்திற்கு), பால் கலந்தவை போல் – like milk is mixed, நிழல் தாழ் – low shade, வார் மணல் – long stretches of sand, நீர் முகத்து உறைப்ப – have dropped on the water,  புனல் கால் கழீஇய – the trunks of trees washed by flowing water, the place is washed by flowing water, (கழீஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), பொழில்தொறும் – in all the groves, திரள் கால் சோலைக் கமுகின் – of grove betelnut trees with thick trunks, சூல் வயிற்றன்ன – like pregnant stomachs, the part of the trees where the fronds arise, நீலப் பைங்குடம் தொலைச்சி – drinking liquor from leather containers that are blue,  நாளும் பெருமகிழ் இருக்கை மரீஇ – enjoy your time there every day (மரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), சிறு கோட்டு குழவித் திங்கள் கோள் நேர்ந்தாங்கு – like a crescent/young moon that is gripped (by a snake), சுறவுவாய் அமைத்த – with shark shaped ornaments (சுறவு – சுறா சுற என்றாகி உகரம் ஏற்றது), சுரும்பு சூழ் – bee swarming, surrounded by bees, சுடர் நுதல் – bright forehead, நறவு பெயர்த்து அமைத்த – like shaped and created with honey, like created with naravam flowers, Luvunga scandens (நறவு – நறா நற என்றாகி உகரம் ஏற்றது), நல் எழில் மழைக்கண் – fine moist beautiful eyes,  மடவரல் மகளிரொடு – with delicate/naïve women, பகல் விளையாடி – playing during the day, பெறற்கு அருந் தொல் சீர்த் துறக்கம் –  upper world of ancient pride that is hard to obtain, ஏய்க்கும் – like, பொய்யா மரபின் – with an unfailing tradition, பூ மலி பெருந்துறை செவ்வி கொள்பவரோடு அசைஇ – rest with those who enjoy the flower-filled shores (அசைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), அவ்வயின் அருந்திறற் கடவுள் வாழ்த்தி – praise the precious great god who is there, சிறிது நும் கருங்கோட்டு இன் இயம் இயக்கினிர் கழிமின் – go after playing a little bit your sweet instrument with black stem (கழிமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person)

கச்சி மூதூரின் சிறப்பு

காழோர் இகழ் பதம் நோக்கி, கீழ
நெடுங்கை யானை நெய்ம்மிதி கவளம்
கடுஞ்சூல் மந்தி கவரும் காவின்,   395
களிறு கதன் அடக்கிய வெளிறு இல் கந்தின்,
திண் தேர் குழித்த குண்டு நெடுந்தெருவின்,
படை தொலைபு அறியா மைந்து மலி பெரும் புகழ்க்
கடைகால் யாத்த பல் குடி கெழீஇக்
கொடையும் கோளும் வழங்குநர்த் தடுத்த   400
அடையா வாயில், மிளை சூழ் படப்பை,
நீல்நிற உருவின் நெடியோன் கொப்பூழ்
நான்முக ஒருவற் பயந்த பல் இதழ்த்
தாமரைப் பொகுட்டின் காண்வரத் தோன்றிச்
சுடுமண் ஓங்கிய நெடுநகர் வரைப்பின்,   405
இழுமென் புள்ளின் ஈண்டு கிளைத் தொழுதிக்
கொழுமென் சினைய கோளியுள்ளும்
பழம் மீக்கூறும் பலாஅப் போல,
புலவுக் கடல் உடுத்த வானம் சூடிய
மலர்தலை உலகத்துள்ளும் பலர் தொழ,   410

விழவு மேம்பட்ட பழவிறல் மூதூர்; (393-411)

The splendor of Kānji

The town is surrounded by protective

forests.

In a grove, a monkey in her first pregnancy,

eyes the elephant keeper when he is careless,

and slyly steals a ball of food kept down, crushed

with the feet and made with rice and ghee,

from angry, rutting elephants with long trunks

that they place on the ground, that are tied to

tall posts, made with dense wood,

which control them when they are in rage.

The streets where famed warriors with great

strength live are rutted with the constant

movement of chariots.  The business of giving

and taking in the market nearby is hectic and

it hinders those who walk.

The gates of the town are never closed.

The outer walls are made with bricks,

appearing like the center of the many-petaled

lotus flower which is like the navel of Thirumāl

with blue color, from which rose the four-faced

Brahman.   On the thick, delicate tree branches

there are flocks of birds.  Like the jackfruit tree

that is special among non-flowering trees

because of its fruits, Kānji town is special

among all the towns in this world surrounded by

oceans and covered by the sky.  It is a victorious

ancient town with festivals where many worship.

Notes:  கொடையும் கோளும் வழங்குநர்த் தடுத்த (400) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கொள்வாரும் கொடுப்போரும் நிறைந்து இயங்குவாரைத் தடை செய்யும் அங்காடியினையும் உடைத்ததாய், இனி வழிச் செல்வோரையும் தன் புதுமையால் தடுக்கும் அங்காடி எனினுமாம்.  கோளி (407) – பூக்காமல் காய்க்கும் மரங்கள்.

Meanings:  காழோர் இகழ் பதம் நோக்கி – looking at the elephant keeper when he is careless, கீழ – what was placed down, நெடுங்கை யானை – elephants with long trunks, நெய்ம்மிதி கவளம் – rice balls with ghee that are crushed with the feet and made, கடுஞ்சூல் மந்தி கவரும் – first-time pregnant monkeys steal, காவின் – with a grove, களிறு கதன் அடக்கிய – controlled the rage of bull elephants, வெளிறு இல் கந்தின் – with wooden posts that are made with dense wood, திண் தேர் குழித்த குண்டு நெடுந்தெருவின் – with long streets that have pits created by sturdy chariots,  படை தொலைபு அறியா – not knowing loss of army, மைந்து மலி – great strength, பெரும் புகழ் – great fame, கடைகால் யாத்த – hiding the limits, பல் குடி – many communities, கெழீஇ  – having (சொல்லிசை அளபெடை), கொடையும் கோளும் வழங்குநர் – those who do giving and taking, தடுத்த  – blocking, அடையா வாயில் – gate that is never closed, மிளை சூழ் படப்பை – groves/areas surrounded by protective forests, நீல்நிற உருவின் நெடியோன் – Thirumāl with blue color (நீல் – கடைக்குறை, poetical license which consists in the shortening of a word by elision of one or more letters in the end), கொப்பூழ் – belly button, navel, நான்முக ஒருவற் – four faced one (Brahman), பயந்த – bore, பல் இதழ்த் தாமரைப் பொகுட்டின் காண்வரத் தோன்றி – appeared beautifully like the center of a lotus flower with many petals, சுடுமண் – bricks, burnt sand, ஓங்கிய நெடுநகர் – a tall large house, வரைப்பின் – within the limits, within the outer walls, இழுமென் புள்ளின் – of loud birds (ஒலிக்குறிப்பு), ஈண்டு கிளைத் தொழுதி – close families of huge flocks, கொழுமென் சினைய – with thick delicate branches, கோளியுள்ளும் – among the trees that fruit without flowers, பழம் மீக்கூறும் பலாஅப் போல – like  jackfruit trees that are praised highly because of their fruits (பலாஅ – இசை நிறை அளபெடை), புலவுக் கடல் உடுத்த –  surrounded by fish stinking oceans, வானம் சூடிய – adorned with the sky, மலர்தலை உலகத்து உள்ளும் – among the towns in the wide earth, பலர் தொழ – many worship, விழவு மேம்பட்ட – esteemed with festivals,  பழவிறல் மூதூர் – great ancient old town, victorious ancient old town

இளந்திரையனின் போர் வெற்றி

அவ்வாய் வளர்பிறை சூடிச் செவ்வாய்
அந்தி வானத்து ஆடுமழை கடுப்ப,
வெண்கோட்டு இரும்பிணம் குருதி ஈர்ப்ப,
ஈர் ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து அவியப்   415
பேர் அமர்க் கடந்த கொடுஞ்சி நெடுந்தேர்
ஆராச் செருவின் ஐவர் போல,
அடங்காத் தானையோடு உடன்று மேல்வந்த
ஒன்னாத் தெவ்வர் உலைவிடத்து ஆர்த்துக்

கச்சியோனே கைவண் தோன்றல்!   420

நச்சிச் சென்றோர்க்கு ஏமம் ஆகிய (412-421)

Battle victories of Ilanthiraiyan

He is protection to those who seek him with

desire, the charitable scion of Kānji,

who controlled his enemies who defied him in

battlefields and routed them with great uproar,

like the five Pandavas owning chariots with

decorations, who have won great battles, never lost,

who destroyed hundreds, the flood of blood carrying

dead bodies of elephants with white tusks, appearing

like clouds that roam in the red colored, wide sky

adorned with a crescent moon.

Meanings:  அவ்வாய் – beautiful place, வளர்பிறை சூடி – wearing the waxing moon, செவ்வாய் அந்தி வானத்து ஆடுமழை கடுப்ப – like the moving clouds in the red sky at twilight (கடுப்ப – உவம உருபு), வெண்கோட்டு – with white tusks, இரும்பிணம் – dark dead body, குருதி ஈர்ப்ப – dragged by blood, ஈர் ஐம்பதின்மரும் – hundreds have fallen on the battlefield,  பொருது களத்து அவிய – ruined in the fighting battlefield, பேர் அமர்க் கடந்த – won great battles, கொடுஞ்சி நெடுந்தேர் – tall chariot with decorations, ஆராச் செருவின் ஐவர் போல – like the five who battled not losing, the Pāndavars, அடங்காத் தானையோடு – with armies that cannot be controlled, உடன்று மேல்வந்த – came with great rage, ஒன்னாத் தெவ்வர் – disagreeing enemies, உலைவிடத்து – in the battlefield where they lost, ஆர்த்து – raising uproar, கச்சியோனே – the king who is in Kānji, கைவண் – generous, தோன்றல் – heir, நச்சிச் சென்றோர்க்கு ஏமம் ஆகிய – he is protection to those who go to him with desire

அரசனது முற்றச் சிறப்பு

அளியும் தெறலும் எளிய ஆகலின்,
மலைந்தோர் தேஎம் மன்றம் பாழ்பட,
நயந்தோர் தேஎம் நன்பொன் பூப்ப,
நட்புக்கொளல் வேண்டி நயந்திசினோரும்,  425
துப்புக் கொளல் வேண்டிய துணையிலோரும்,
கல்வீழ் அருவி கடற் படர்ந்தாங்குப்
பல்வேறு வகையின் பணிந்த மன்னர்
இமையவர் உறையும் சிமையச் செவ்வரை,
வெண்திரை கிழித்த விளங்கு சுடர் நெடுங்கோட்டுப்   430
பொன் கொழித்து இழிதரும் போக்கு அருங் கங்கைப்
பெருநீர் போகும் இரியல் மாக்கள்
ஒரு மரப் பாணியில் தூங்கியாங்கு
தொய்யா வெறுக்கையொடு துவன்றுபு குழீஇச்

செவ்வி பார்க்கும் செழுநகர் முற்றத்துப் (422-435)

Audience to see the King

He is graceful to those who love him.

He shows his wrath to his enemies and

destroys the common areas of their countries.

Countries he favored flourished with prosperity.

Kings who desire to cultivate friendship with

him and kings without support who desire

his strength, come to him like the water in the

mountain streams that rushes toward the ocean.

In the front yard of his wealthy palace, they

bow to him in many ways for his favors,

with tributes of great wealth, and wait for the

appropriate time,

like the fearing folks who wait for a boat to go across

the wide waters of the Ganges river, difficult to cross,

that flows from bright, white waterfalls with gold

from the peaks of the tall, red Himalayas where

the celestials reside.

Notes:  இமையவர் (429) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இமைத்தல் இல்லாத இமையினையுடைய தேவர்கள்.  இமய மலையின் உச்சியில் தேவர்கள் உறைவர் என்பது மரபு.  புறநானூறு 62 – இமையா நாட்டத்து நாற்ற உணவினோரும் ஆற்ற அரும் பெறல் உலகம்.  பொன் கொழித்து (431) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பொன் கொழித்து என்றது, ஏனை இழிபொருளினின்றும் (இழி – கீழ்நோக்கி வடிதல்) சிறந்த பொன்னை மட்டும் கொழித்தெழுந்து என்றவாறாம்.  துவன்று – துவன்று நிறைவு ஆகும் – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 36).

Meanings:  அளியும் – his graces, தெறலும் – his wrath, எளிய ஆகலின் – since they are easy,  மலைந்தோர் தேஎம் மன்றம் பாழ்பட – he ruined the common grounds in countries of enemies who fought with him (தேஎம் – செய்யுளிசை அளபெடை), நயந்தோர் தேஎம் நன் பொன் பூப்ப – countries that desired him flourished with fine gold/prosperity (தேஎம் – செய்யுளிசை அளபெடை), நட்புக்கொளல் வேண்டி – desiring friendship, நயந்திசினோரும் – those who loved him, துப்புக் கொளல் வேண்டிய துணையிலோரும் – those who have nobody desire and go to him for strength, கல்வீழ் அருவி – waterfalls that fall from the mountains, கடற் படர்ந்தாங்கு – like they go toward the ocean, பல்வேறு வகையின் பணிந்த மன்னர் – the kings who bowed to him in many ways, இமையவர் உறையும் சிமையச் செவ்வரை – the celestials live in the red mountains (Himalayas) with peaks, வெண்திரை கிழித்த – torn by the white waves, விளங்கு சுடர் – bright light, நெடுங்கோட்டுப் பொன் கொழித்து இழிதரும் – flows down bringing gold from the tall peaks (கொழித்து – வார்த்து), போக்கு அருங் கங்கை – Ganges river that is difficult to cross, பெருநீர் போகும் இரியல் மாக்கள் – people who want to cross the wide water who leave in fear, ஒரு மரப் பாணியில் தூங்கியாங்கு – like how they wait for the time of a boat (தூங்கியாங்கு – சோர்ந்து இருந்தாற்போல), தொய்யா வெறுக்கையொடு – with wealth that cannot be ruined, துவன்றுபு குழீஇ – gather around together (குழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), செவ்வி பார்க்கும் – wait for the appropriate time, செழு நகர் முற்றத்து – in the front yard of the wealthy house/palace

திரையன் மந்திரிச் சுற்றத்தோடு அரசு வீற்றிருக்கும் காட்சி

பெருங்கை யானைக் கொடுந்தொடி படுக்கும்
கருங்கைக் கொல்லன் இரும்பு விசைத்து எறிந்த,
கூடத் திண் இசை வெரீஇ மாடத்து
இறை உறை புறவின் செங்காற் சேவல்,
இன்துயில் இரியும் பொன் துஞ்சு வியல்நகர்க்   440
குணகடல் வரைப்பின் முந்நீர் நாப்பண்
பகல் செய் மண்டிலம் பாரித்தாங்கு,
முறை வேண்டுநர்க்கும் குறை வேண்டுநர்க்கும்,
வேண்டுப வேண்டுப வேண்டினர்க்கு அருளி,
இடைத்தெரிந்து உணரும் இருள் தீர் காட்சிக்   445
கொடைக்கடன் இறுத்த கூம்பா உள்ளத்து,

உரும்பு இல் சுற்றமோடு இருந்தோற் குறுகிப், (436-447)

The King in his Court with his Ministers

The king is in his palace, where a red-legged

male pigeon that lives in the eaves of an upper

floor of the prosperous mansion wakes up from

sweet sleep when a metalsmith with strong hands,

who fits a curved ring on the tusk of an elephant

with a huge trunk, hits his hammer rapidly against

metal.

The king is seated with his ministers who are of

generous minds and with no cruelty,

like the sun that rises from the ocean in the

east and spreads its rays and causes day.  He gives

with clarity to those who ask appropriately, to those

who need and request, and also to those who desire

but do not ask.  Go near him.

Notes:   முந்நீர் – தமிழகம் கிழக்கு தெற்கு மேற்கு ஆகிய மூன்று திசையானும் நீர்வளைவுண்டது.  முந்நீர் என்னும் தமிழ்க்கிளவி இம்முப்புறக் கடலமைப்பைச் சுட்டுவது – வ. சுப. மாணிக்கனாரின் ‘தமிழ்க்காதல்’ நூல், ஆற்று நீரும், ஊற்று நீரும் மழை நீரும் உடைமையான் முந்நீர் – ஒளவை துரைசாமி புறநானூறு 9 உரை, நிலத்தைப் படைத்தலும் காத்தலும் அழித்தலுமாகிய நீர் – நச்சினார்க்கினியர் மதுரைக்காஞ்சி 75 உரை.

Meanings:  பெருங்கை யானை – elephant with huge trunk,  கொடுந்தொடி படுக்கும் – tightens the curved rings (on its tusks), கருங்கைக் கொல்லன் – a metalsmith with strong hands, இரும்பு விசைத்து எறிந்த கூடத் திண் இசை வெரீஇ – fearing the loud sounds of a rapid hammer hitting metal (வெரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை, வெருவி என்ற வினையெச்சம் திரிந்து அளபெடுத்தது), மாடத்து இறை உறை புறவின் செங்காற் சேவல் – red-legged male pigeon that lives on the upper levels of a mansion, இன்துயில் இரியும் – wakes up from sweet sleep, sweet sleep leaves (இரியும் – விலகும்), பொன் துஞ்சு – wealth residing, gold residing, வியல்நகர் – huge house, குணகடல் வரைப்பின்  – on the eastern side, முந்நீர் நாப்பண் – in the middle of the ocean, பகல்செய் மண்டிலம் – sun that creates day, பாரித்தாங்கு – like how it appeared, முறை வேண்டுநர்க்கும் – to those  who ask in the right manner, குறை வேண்டுநர்க்கும் – those who have needs and request, வேண்டுப வேண்டுப வேண்டினர்க்கு அருளி – give according to what people ask, இடைத்தெரிந்து உணரும் இருள்தீர் காட்சி – the good sight of him giving to those who he desires understanding their situation (இருள்தீர் – மனக்கலக்கம் இல்லாமல், நல்லபடியாக), கொடைக்கடன் இறுத்த – performed charity duties, கூம்பா உள்ளத்து உரும்பு இல் சுற்றமோடு இருந்தோற் குறுகி – go near him who is with his ministers with generous minds and no cruelty (உரும்பு – கொடுமை)

பாணன் – அரசனைப் போற்றும் வகை

பொறி வரிப் புகர் முகம் தாக்கிய வயமான்
கொடுவரிக் குருளை கொள வேட்டாங்கு,
புலவர் பூண்கடன் ஆற்றிப் பகைவர்   450
கடிமதில் எறிந்து குடுமி கொள்ளும்
வென்றி அல்லது வினை உடம்படினும்,
ஒன்றல் செல்லா உரவுவாட் தடக்கை
கொண்டி உண்டித் தொண்டையோர் மருக!
மள்ளர் மள்ள மறவர் மறவ!   455
செல்வர் செல்வ செரு மேம்படுந!
வெண்திரைப் பரப்பின் கடுஞ்சூர் கொன்ற
பைம்பூண் சேஎய் பயந்த மாமோட்டுத்
துணங்கை அம் செல்விக்கு அணங்கு நொடித்தாங்கு,
தண்டா ஈகை நின் பெரும்பெயர் ஏத்தி   460
வந்தேன் பெரும வாழிய நெடிது என,
இடனுடைப் பேரியாழ் முறையுளிக் கழிப்பிக்
கடன்அறி மரபின் கைதொழூஉப் பழிச்சி,

நின் நிலை தெரியா அளவை அந்நிலை, (448-464)

Bard Praising the King

Tell him this, “O heir of the Thondaiyar clan!

Warrior of warriors!  Brave among the brave!

Wealthy among the wealthy!  Great leader in

battles!  Like a lion that attacked an elephant

with a spotted face swarmed by bees with spots

and stripes and then desired to take down tiger

cubs, you performed your duties to poets giving

them gold jewels and then ruined the protected

fortresses of your enemies, seized their crowns,

and even if they were agreeable, you not

compromising, extracted food tributes from them

with your large hands with a strong sword.

I came here to praise your unlimited charity and

great name, like how the fierce ghouls praised

the pretty goddess of thunangai for bearing in

her large womb Murukan who wore fine jewels,

who killed Sooran in the ocean with white waves.

May you live long!”

Hold your lute to your left side, and play well

according to tradition, performing your duty, and

praise him with folded hands.   Even before he

knows where you are standing,

Notes:  The words கடுஞ்சூர் கொன்ற பைம்பூண் சேஎய் பயந்த மாமோட்டு துணங்கை அம் செல்விக்கு on lines 457-459 refer to the goddess Kotravai.  Thirumurukātruppadai line 258 has a similar description about Kotravai being the mother of god Murukan – வெற்றி வெல்போர்க் கொற்றவை சிறுவ.  She is also mentioned in line 4 of Akanānūru 345 as கான் அமர் செல்வி.  தட – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24).  பழிச்சும் – பரவும் பழிச்சும் வழுத்தின் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 86).  குருளை – மாற்ற அருஞ் சிறப்பின் மரபு இயல் கிளப்பின் பார்ப்பும் பறழும் குட்டியும் குருளையும் கன்றும் பிள்ளையும் மகவும் மறியும் என்று ஒன்பதும் குழவியொடு இளமைப் பெயரே (மரபியல் 1, தொல்காப்பியம்).

Meanings:  பொறி வரிப் புகர் முகம் தாக்கிய வயமான் – a lion that attacked an elephant with spotted face that was swarmed by bees with spots and stripes (பொறி வரி – புள்ளியும் வரியும்  உடைய வண்டு, புகர் முகம் – யானை, அன்மொழித்தொகை, ஆகுபெயருமாம்), கொடுவரிக் குருளை – cubs of tigers (கொடுவரி – வளைந்த கோடு, புலி, பண்புத்தொகைப் புறத்துப் பிறந்த அன்மொழித்தொகை, ஆகுபெயருமாம்), கொள வேட்டாங்கு – like it desired, புலவர் பூண்கடன் ஆற்றி – performed duties to poets, gave gifts of jewels and precious ornaments to poets, பகைவர் கடிமதில் எறிந்து – ruined the protected fortresses of enemies, குடுமி கொள்ளும் வென்றி – seized their crowns, அல்லது – or,  வினை உடம்படினும் – even if they are agreeable, ஒன்றல் செல்லா – not agreeing to  compromise, உரவுவாள் தடக்கை – large hands with strong sword, கொண்டி உண்டி – food as tributes, தொண்டையோர் மருக – O heir of the Thondaiyar clan (Thondai Nadu is an ancient part of the Thamizh land, which included the districts of Arcot, Chingleput and Nellore, with Kancheepuram as its capital), மள்ளர் மள்ள – O warrior of warriors, மறவர் மறவ – O brave among brave, செல்வர் செல்வ – O king of kings, செரு மேம்படுந – O king who is great in battles, வெண்திரைப் பரப்பின் – on the ocean with white waves, கடுஞ்சூர் கொன்ற பைம்பூண் சேஎய் பயந்த – gave birth to the son (Murukan) wearing new jewels and who killed fierce Sooran, மாமோட்டு – splendid womb, large womb, துணங்கை அம் செல்விக்கு – pretty goddess of thunangai dance, Kotravai goddess, அணங்கு நொடித்தாங்கு – how the ghouls uttered praises, தண்டா ஈகை – unlimited charity, நின் பெரும்பெயர் ஏத்தி வந்தேன் பெரும – I came O lord to praise your great name, வாழிய நெடிது என – may you live long, இடனுடைப் பேரியாழ் – huge lute on your left, முறையுளிக் கழிப்பி – play in the traditional manner, கடன் அறி மரபின் – according to the tradition of performing duty,  கைதொழூஉ – worship him with hands (தொழூஉ – இன்னிசை அளபெடை), பழிச்சி – praise him, நின் நிலை தெரியா அளவை அந்நிலை  – even before he knows your position

பாணர்க்கு விருப்புடன் உணவளித்தல்

நாவல் அம்  தண்பொழில் வீவு இன்று விளங்க,   465
நில்லா உலகத்து நிலைமை தூக்கி,
அந்நிலை அணுகல் வேண்டி, நின் அரைப்
பாசி அன்ன சிதர்வை நீக்கி,
ஆவி அன்ன அவிர்நூற் கலிங்கம்
இரும்பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு உடன் உடீஇக்   470
கொடுவாள் கதுவிய வடு ஆழ் நோன்கை
வல்லோன் அட்ட பல் ஊன் கொழுங்குறை
அரி செத்து உணங்கிய பெருஞ் செந்நெல்லின்
தெரிகொள் அரிசித் திரள் நெடும் புழுக்கல்,
அருங்கடித் தீம் சுவை அமுதொடு பிறவும்,   475
விருப்புடை மரபின் கரப்புடை அடிசில்,
மீன் பூத்தன்ன வான்கலம் பரப்பி,
மகமுறை மகமுறை நோக்கி முகன் அமர்ந்து,
ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி,

மங்குல் வானத்துத் திங்கள் ஏய்க்கும் (465-480)

Hospitality to Bards

he will request you to get closer to him.  He who

is aware that fame is the only thing which stays in

this unstable world, for beautiful, cool lands with

nāval trees to flourish,

will remove your old clothing that is like duckweed

roots and give you clothing that is fine like smoke, with

bright threads, have your very large family get dressed

in new clothes and serve you many meat dishes cooked

by a talented cook with strong hands with scars caused

by holding cutting knives, chosen, large, fine, red rice

that is thick and long, protected sweet dishes that are

spread in silver bowls, appearing like the stars that

have risen, and cooked dishes in covered bowls.

He will look at all of you like a parent looking at his

children, and with a calm face and with unending

desire, he will stand there and feed you.  Like the

moon in the dark sky,

Notes:  இரும்பேர் ஒக்கல் – நச்சினார்க்கினியர் உரை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பொருநராற்றுப்படை 61, சிறுபாணாற்றுப்படை 139, 144, பெரும்பாணாற்றுப்படை 25, 470, மலைபடுகடாம் 157 – கரிய பெரிய சுற்றம், ஒளவை துரைசாமி உரை – புறநானூறு பாடல்கள் 69, 150, 370, 378, 390, 391, 393, 394, 396 – மிக்க பெரிய சுற்றத்தார், மிகப் பெரிய சுற்றம், புறநானூறு 320 – கரிய பெரிய சுற்றத்தார், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – அகநானூறு 301 – மிகப் பெரிய சுற்றத்தார்.  பொழில் – பரிபாடல் 5 – நாவலந் தண்பொழில் வட பொழில் (நாவலந்தீவின் வடபகுதி).  கதுவிய (471) – வளைந்த அரிவாளை பற்றியதால் ஏற்பட்ட வடு.

Meanings:  நாவல் – nāval trees, Eugenia jambolana, அம் தண் பொழில் – beautiful cool world (பொழில் – உலகம்), வீவு இன்று விளங்க  – to shine without evil, நில்லா உலகத்து – in the unstable world, நிலைமை தூக்கி – he analyzes and knows what stands for ever (fame), அந்நிலை அணுகல் வேண்டி – he will request you to get closer from there, நின் அரைப் பாசி அன்ன சிதர்வை நீக்கி – he will remove your worn-out clothing which is like duckweed roots (பாசி – ஆகுபெயர் பாசியின் வேர்க்கு), ஆவி அன்ன அவிர் நூற் கலிங்கம் – clothing with bright threads that is fine like smoke, இரும்பேர் ஒக்கலொடு – with your very large group of relatives(இரும்பேர் – ஒருபொருட்பன்மொழி), with your dark and large group of relatives, ஒருங்கு உடன் உடீஇ – all of them dressed (உடீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), கொடுவாள் கதுவிய வடுஆழ் நோன்கை வல்லோன் – cook with strong hands with deep scars caused by holding curved knives (கதுவிய – பற்றிய, பிடித்த), அட்ட – cooked, பல் ஊன் கொழுங்குறை – many meat dishes, அரி – cutting, செத்து – killed water, dried out, உணங்கிய – dried, பெருஞ் செந்நெல்லின் – large fine/red paddy’s, தெரிகொள் அரிசி – chosen rice, perfect rice, திரள் நெடும் புழுக்கல் – thick and long grains of rice, அருங்கடித் தீம்சுவை அமுதொடு – special sweet fine dishes that have been protected well, பிறவும் – and others, விருப்புடை மரபின் – according to tradition, கரப்புடை – with lids, covered, அடிசில் – cooked dishes,  மீன் பூத்தன்ன – like stars that rise, வான்கலம் பரப்பி – spread silver dishes, மகமுறை மகமுறை நோக்கி – looked at everybody like looking at children, முகன் அமர்ந்து – with a calm face (முகன் – முகம் என்பதன் போலி), ஆனா விருப்பின் – with unending desire, தான் நின்று ஊட்டி – feed you himself standing there, மங்குல் வானத்துத் திங்கள் ஏய்க்கும் – like the moon in the dark/cloudy sky

பரிசு வழங்குதல்

ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை
நீடு இரும் பித்தை பொலியச் சூட்டி,
உரவுக் கடல் முகந்த பருவ வானத்துப்
பகற் பெயல் துளியின் மின்னு நிமிர்ந்தாங்குப்
புனை இருள் கதுப்பு அகம் பொலிய பொன்னின்   485
தொடை அமை மாலை விறலியர் மலைய
நூலோர் புகழ்ந்த மாட்சிய மால் கடல்
வளை கண்டன்ன வால் உளைப் புரவி,
துணை புணர் தொழில நால்குடன் பூட்டி,
அரித்தேர் நல்கியும் அமையான் செருத்தொலைத்து   490
ஒன்னாத் தெவ்வர் உலைவிடத்து ஒழித்த
விசும்பு செல் இவுளியொடு பசும்படை தரீஇ,

அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில், (481-493)

Giving gifts to the Bard’s family

are the gold lotus flowers which are not

buzzed by flying bees, that he will place

splendidly on your long, dark hair.  He will

adorn the dancers with gold garlands making

their pretty braids to shine like lightning streaks

seen in rain during the day from the monsoon

sky after absorbing water from the powerful

ocean.  He will give you a golden chariot

hitched with four horses with white tufts,

praised by experts, that resemble white

conches in the ocean of Thirumal.  Not satisfied

with that, he will also give you rapid horses with

saddles, abandoned by his enemies in battlefields.

He will give you these gifts on the day you visit him

and let you leave,

Notes: ஒப்புமை – புறநானூறு 69 – ஆடு வண்டு இமிராத் தாமரை.  ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை (481) – பறக்கும் வண்டுகள் ஊதாத மலரான தீயில் கிடந்தது உருவாக்கிய பொற்தாமரை, வெளிப்படை.  அரித்தேர் (490) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – பொன்னால் செய்த தேர், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பொன்னால் செய்த தேர், காற்றை ஒத்த தேர் என்பாருமுளர்.  மின்னல் நிமிர்ந்தாற்போல்:  மின்னு நிமிர்ந்தன்ன – அகநானூறு 124, 158, நற்றிணை 51, புறநானூறு 57, மின்னு நிமிர்ந்தாங்கு – பெரும்பாணாற்றுப்படை 484,  மின்னு நிமிர்ந்தனைய – மதுரைக்காஞ்சி 679.

Meanings:  ஆடு வண்டு இமிரா – flying bees do not hum, அழல் அவிர் தாமரை – lotus flowers made in bright flames, gold lotus blossoms, நீடு இரும் பித்தை பொலியச் சூட்டி – wear on your long dark hair splendidly/beautifully, உரவுக் கடல் முகந்த – absorbed from the powerful ocean, பருவ வானத்துப் பகற்பெயல் துளியின் – in the rain drops that fall during the day from the season’s sky, மின்னு நிமிர்ந்தாங்கு – like spreading lightning streaks, புனை இருள் கதுப்பு அகம் பொலிய – making the well decorated dark hair braids to become beautiful, பொன்னின் தொடை அமை மாலை விறலியர் மலைய – the dancers will be adorned with woven golden garlands, நூலோர் புகழ்ந்த மாட்சிய – esteemed and praised by experts, மால் கடல் வளை கண்டன்ன – like conches in the ocean of Thirumal, like conches in the dark ocean, வால் உளைப் புரவி – horses with white tufts, துணை புணர் தொழில – doing their task together, நால்குடன் பூட்டி – four of them yoked together (நால்கு – நான்கு என்னும் எண்ணுப்பெயர் திரிசொல்), அரித்தேர் நல்கியும் – give you a golden/beautiful chariot, give you a chariot that rides fast like the wind, அமையான் – he will not rest, செருத்தொலைத்து – ruined in battles, killed in battles, ஒன்னாத் தெவ்வர் – not agreeable enemies, உலைவிடத்து ஒழித்த – abandoned in the battlefield, விசும்பு செல் இவுளியொடு – with horses that fly in the sky, பசும்படை தரீஇ – he will give you new saddles (தரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் – he will give you the gifts on that day and let you leave

இளந்திரையனது மலையின் பெருமை

……………………………………………….இன்சீர்க்
கின்னரம் முரலும் அணங்குடைச் சாரல்,
மஞ்ஞை ஆலும் மரம் பயில் இறும்பின்,   495
கலை பாய்ந்து உதிர்த்த மலர் வீழ் புறவின்,
மந்தி சீக்கும் மா துஞ்சு முன்றில்,
செந்தீப் பேணிய முனிவர், வெண்கோட்டுக்
களிறுதரு விறகின் வேட்கும்,
ஒளிறு இலங்கு அருவிய மலை கிழவோனே! (493-500)

Ilanthiraiyan’s Mountain

the lord of the mountain where, very bright

waterfalls cascade down, peacocks

dance on slopes with gods, female monkeys

sweep the ground in the front yards of houses

where animals sleep, leaping male monkeys

have dropped flowers from the small forest

dense with trees, and sages who nurture red

flames perform rituals with wood brought to

them by male elephants with white tusks.

Notes:  புறநானூறு 247 – மந்தி சீக்கும் அணங்குடை முன்றிலில்.

Meanings:  இன்சீர்க் கின்னரம் முரலும் – kinnaram birds sing sweet music, அணங்குடைச் சாரல் – mountain slopes with gods, fierce mountain slopes, மஞ்ஞை ஆலும் –  peacocks dance, மரம் பயில் – dense with trees,  இறும்பின் – in the small forest, கலை பாய்ந்து உதிர்த்த மலர் வீழ் – flowers dropped by leaping male monkeys, புறவின் – in the forest, மந்தி சீக்கும் – female monkeys sweep the ground, மா துஞ்சு முன்றில் – in the front yard where animals sleep (முன்றில் – இல் முன்), செந்தீப் பேணிய முனிவர் – sages who protect red flames, வெண்கோட்டுக் களிறுதரு விறகின் வேட்கும் – they perform rituals with wood brought by male elephants with white tusks (வேட்கும் – வேள்வி செய்யும்), ஒளிறு இலங்கு அருவிய மலை கிழவோனே – lord of the mountain with bright splendid waterfalls (அருவிய – குறிப்புப் பெயரெச்சம், கிழவோனே – ஏகாரம் அசை)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s